TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι"

Transcript

1 TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι αὐτῷ ἄνω, τὴν μὲν πρόφασιν ἐποιεῖτο ὡς Πισίδας βουλόμενος ἐκβαλεῖν παντάπασιν ἐκ τῆς χώρας καὶ ἁθροίζει ὡς ἐπὶ τούτους τό τε βαρβαρικὸν καὶ τὸ Ελληνικόν. 1. ποιεῖσθαι τὴν πρόφασιν = buscarse un pretexto; 2. entiéndase τὸ στρατεῦμα = el ejército. 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ἐπεὶ δὲ hasta χώρας 2. Señalar dos derivados castellanos de πᾶς, πᾶσα, πᾶν (todo) y otros dos de λλήνες (los griegos) 2.Descripción del país cercano al puerto de Calpe y de los frutos que produce. ἡ δὲ ἄλλη χώρα καλὴ καὶ πολλή, καὶ κῶμαι ἐν αὐτῇ εἰσι πολλαὶ καὶ οἰκούμεναι φέρει γὰρ ἡ γῆ καὶ κριθὰς καὶ πυροὺς καὶ ὄσπρια πάντα καὶ μελίνας 1 καὶ σήσαμα καὶ σῦκα ἀρκοῦντα. 1. μελίνα, -ας, ἡ, = cierto tipo de cereal (zahína, sorgo) 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ἡ δὲ ἄλλη hasta οἰκούμεναι. 2. Señalar dos derivados castellanos de φέρω (llevar, transportar) y otros dos de γῆ (tierra) (1 punto) 3.Descripción del parque que, atravesado por el río Meandro, tenía Ciro en la ciudad de Celenas ἐνταῦθα Κύρῳ βασίλεια 1 ἦν καὶ παράδεισος μέγας ἀγρίων θηρίων πλήρης, ἃ ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἀπὸ ἵππου, ὁπότε γυμνάσαι βούλοιτο ἑαυτόν τε καὶ τοὺς ἵππους. διὰ μέσου δὲ τοῦ παραδείσου ῥεῖ ὁ Μαίανδρος ποταμός. 1. βασίλεια, plural de βασίλειος,-ον = corte, palacio 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ἐνταῦθα hasta ἵππου 2. Señalar dos derivados castellanos de : ἵππος (caballo) y otros dos de μέγας (grande) 4.Ciro acoge a los desterrados de Mileto y pone cerco a la ciudad por mar y por tierra. ὁ δὲ Κῦρος ὑπολαβὼν τοὺς φεύγοντας, συλλέξας στράτευμα ἐπολιόρκει Μίλητον καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ ἐπειρᾶτο κατάγειν τοὺς ἐκπεπτωκότας. Καὶ αὕτη αὖ ἄλλη πρόφασις ἦν αὐτῷ τοῦ ἁθροίζειν στράτευμα. 1. Part. perf. de ἐκπίπτω; 2. πρόφασις, -εως, ἡ = pretexto. 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ὁ δὲ Κῦρος hasta θάλατταν. (1 punto). 2. Señalar dos derivados castellanos de γῆ (tierra)y otros dos de θάλαττα (mar). 5.Apolo, después de vencer a Marsias, le arranca la piel y la cuelga en la cueva donde nace el río que lleva su nombre. ἐνταῦθα λέγεται Απόλλων ἐκδεῖραι Μαρσύαν νικήσας ἐρίζοντά οἱ περὶ σοφίας, καὶ τὸ δέρμα κρεμάσαι ἐν τῷ ἄντρῳ ὅθεν αἱ πηγαί διὰ δὲ τοῦτο ὁ ποταμὸς καλεῖται Μαρσύας. 1. Infinitivo aoristo de ἐκδέρω; 2. οἱ = Dativo sing. del pron. pers. de 3ª persona. 1

2 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ἐνταῦθα hasta σοφίας. 2. Señalar dos derivados castellanos de : σοφία (sabiduría) y otros dos de δέρμα (piel) 6.Los soldados, cuando supieron que no había peligro, recobran el ánimo y se disponen a colocarse en orden de batalla ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐκηρύχθη, ἔγνωσαν οἱ στρατιῶται ὅτι κενὸς ὁ φόβος εἴη καὶ οἱ ἄρχοντες σῷοι. Ἅμα δὲ ὄρθρῳ παρήγγειλεν ὁ Κλέαρχος εἰς τάξιν τὰ ὅπλα τίθεσθαι τοὺς Ελληνας 1. 3ª sing. del aoristo pas. de κηρύσσω = anunciar 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ἐπεὶ δὲ hasta σῷοι. 2. Señalar dos derivados castellanos de φόβος (miedo) y otros dos de ἀρχή (comienzo, origen, poder). 7.Ciro pasa revista y hace recuento de sus efectivos griegos καὶ ἐνταῦθα Κῦρος ἐξέτασιν καὶ ἀριθμὸν τῶν Ελλήνων ἐποίησεν ἐν τῷ παραδείσῳ, καὶ ἐγένοντο οἱ σύμπαντες ὁπλῖται μὲν μύριοι χίλιοι, πελτασταὶ δὲ ἀμφὶ τοὺς δισχιλίους. 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde καί ἐνταῦθα hasta χίλιοι 2. Señalar dos derivados castellanos de ἀριθμός (número) y otros dos de ἀμφί (de los dos lados, alrededor) 8.Encuentro de Tisafernes con los generales griegos. παρὰ μεγάλου βασιλέως ἧκε Τισσαφέρνης καὶ ὁ τῆς βασιλέως γυναικὸς ἀδελφὸς καὶ ἄλλοι Πέρσαι τρεῖς δοῦλοι δὲ πολλοὶ εἵποντο. ἐπεὶ δὲ ἀπήντησαν αὐτοῖς οἱ τῶν Ελλήνων στρατηγοί, ἔλεγε πρῶτος Τισσαφέρνης. 1. ὁ μέγας βασιλεύς = el rey persa; 2. Πέρσαι, -ων, οἱ = los Persas; 3. Aoristo de ἕπομαι. 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ἐνταῦθα hasta Πέρσαι. 2. Señalar dos derivados castellanos de βασιλεύς (rey) y otros dos de γυνή, γυναικός (mujer). 9.El jefe de una aldea de Armenia enseña a los griegos a envolver los cascos de los caballos para caminar sobre la nieve ἐνταῦθα δὴ καὶ διδάσκει ὁ κωμάρχης περὶ τοὺς πόδας τῶν ἵππων καὶ τῶν ὑποζυγίων σακία περιειλεῖν, ὅταν διὰ τῆς χιόνος ἄγωσιν ἄνευ γὰρ τῶν σακίων κατεδύοντο μέχρι τῆς γαστρός. 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ἐνταῦθα hasta ἄγωσιν. 2. Señalar dos derivados castellanos de διδάσκω (enseñar) y otros dos de γαστήρ (vientre) 10.Marcha hacia el río Fisco donde había un puente y una ciudad llamada Opis Απὸ δὲ τοῦ Τίγρητος ἐπορεύθησαν σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Φύσκον ποταμόν, τὸ εὖρος πλέθρου ἐπῆν δὲ γέφυρα. καὶ ἐνταῦθα ᾠκεῖτο πόλις μεγάλη ὄνομα Ωπις. 1. Imperf. de ἔπειμι = estar sobre. 2

3 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Απὸ δὲ τοῦ Τίγρητος hasta πλέθρου. (1 punto). 2. Señalar dos derivados castellanos de ποταμός (río) y otros dos de ὄνομα (nombre). 11.Consecuencias que experimentan los soldados al comer miel de unas colmenas τὰ δὲ σμήνη πολλὰ ἦν αὐτόθι, καὶ τῶν κηρίων ὅσοι ἔφαγον τῶν στρατιωτῶν πάντες ἄφρονές τε ἐγίγνοντο καὶ ἤμουν καὶ κάτω διεχώρει αὐτοῖς καὶ ὀρθὸς οὐδεὶς ἐδύνατο ἵστασθαι. 1. ἤμουν: 3ª pl. del imp.ind.de ἐμέω = vomitar 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde καὶ τῶν hasta ἐγίγνοντο. 2. Señalar dos derivados castellanos de φαγεῖν (comer)y otros dos de ὀρθός (recto, erguido) (1 punto) 12.En su niñez, Ciro destacaba entre todos los de su edad ἔτι παῖς ὤν, ὅτ ἐπαιδεύετο καὶ σὺν τῷ ἀδελφῷ καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις παισί, πάντων πάντα κράτιστος ἐνομίζετο. πάντες γὰρ οἱ τῶν ἀρίστων Περσῶν παῖδες ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις παιδεύονται. 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde παῖς ὤν hasta ἐνομίζετο. 2. Señalar dos derivados castellanos de παῖς (niño) y otros dos de ἄριστος (excelente, el mejor). (1 punto) 13.Ciro anuncia al ejército el motivo de la expedición para que todos, jefes y soldados, estuvieran informados. καὶ Κῦρος μεταπεμψάμενος τοὺς στρατηγοὺς τῶν λλήνων ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδὸς ἔσοιτο πρὸς βασιλέα μέγαν εἰς Βαβυλῶνα καὶ κελεύει αὐτοὺς λέγειν ταῦτα τοῖς στρατιώταις. 1.ἔσοιτο: 3ª pers. sing. del optativo de futuro del verbo εἰμί (tradúzcase por imperfecto de indicativo). 2. Βαβυλών, -ῶνος: Babilonia. 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde καὶ κελεύει hasta στρατιώταις (1 punto). 2. Cita al menos dos términos castellanos derivados de μέγας (grande) y de στρατεγός (general) 14.Objetos que suelen llegar a las costas de Tracia a consecuencia de los frecuentes naufragios. ἐνταῦθα ηὑρίσκοντο πολλαὶ μὲν κλῖναι, πολλὰ δὲ κιβώτια, πολλαὶ δὲ βίβλοι γεγραμμέναι, καὶ τἆλλα πολλὰ ὅσα ἐν ξυλίνοις τεύχεσι ναύκληροι ἄγουσιν. ἐντεῦθεν ταῦτα καταστρεψάμενοι ἀπῇσαν1 πάλιν. 1. ἀπῇσαν = 3ª pers. plur. del imperfecto de ἄπειμι. 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ὅσα hasta ἄγουσιν 2. Señalar dos derivados castellanos de βίβλος (libro) y otros dos de γράφω (escribir) 3

4 15.Ritos, ceremonias y juegos que realizan los griegos durante su estancia en la ciudad de Cotiora. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τετταράκοντα πέντε. ἐν δὲ ταύταις πρῶτον μὲν τοῖς θεοῖς ἔθυσαν, καὶ πομπὰς ἐποίησαν κατὰ ἔθνος ἕκαστοι τῶν λλήνων καὶ ἀγῶνας γυμνικούς. 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde καὶ πομπὰς hasta γυμνικούς (1 punto). 2. Señalar dos derivados castellanos de θεός (dios) y otros dos de γυμνάζομαι (hacer ejercicio) 16.Tras un tiempo de espera, se presenta la comitiva del rey de los persas, encabezada por Tisafernes Ενταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ παρὰ μεγάλου βασιλέως ἧκε Τισσαφέρνης καὶ ὁ τῆς βασιλέως γυναικὸς ἀδελφὸς καὶ ἄλλοι Πέρσαι τρεῖς δοῦλοι δὲ πολλοὶ εἵποντο. 1. Τισσαφέρνης, -ους: Tisafernes, sátrapa de Jonia. 2. Πέρσαι, -ῶν: los Persas 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde καὶ πάρα hastα τρεῖς 2. Cita al menos dos términos castellanos derivados de γυνή, γυναῖκος (mujer) y de τρεῖς (tres) (1punto). 17.Los griegos llegan al monte Teques y ven el mar. καὶ ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸ ὄρος τῇ πέμπτῃ ἡμέρᾳ ὄνομα δὲ τῷ ὄρει ἦν Θήχης. ἐπεὶ δὲ οἱ πρῶτοι ἐγένοντο ἐπὶ τοῦ ὄρους καὶ κατεῖδον τὴν θάλατταν, κραυγὴ πολλὴ ἐγένετο. 1. Θήκης: Teques (monte) 2. κατεῖδον, 3ª pers. pl. del aoristo act. de καθοράω (ver desde arriba) 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ἐπεί hasta ἐγένετο (1punto). 2. Señalar dos derivados castellanos de γένος (nacimiento, origen) y otros dos de πολύς (mucho) 18.Los griegos llegan al río Mascas y a la ciudad de Corsote. πορευόμενοι δὲ διὰ ταύτης τῆς χώρας ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Μάσκαν ποταμόν. ἐνταῦθα ἦν πόλις ἐρήμη, μεγάλη, ὄνομα δ αὐτῇ Κορσωτή περιερρεῖτο δ αὕτη ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ κύκλῳ. 1.3ª pers. sing. del imperfecto med. pas.de περιρρέω (rodear) 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde πορεύομενοι hasta ποταμόν (1 punto). 2. Señalar dos derivados castellanos de πόλις (ciudad) y otros dos de μέγας (grande). 19.Ascensión del ejército hasta ver el campamento. πειδὴ δὲ ὑπερέβαλλον τὰ ὄρη, οἱ πελτασταὶ προϊόντες καὶ κατιδόντες τὸ στρατόπεδον οὐκ ἔμειναν τοὺς ὁπλίτας, ἀλλ ἀνακραγόντες ἔθεον ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. 1. Acusativo plural de ὄρος, -εος (τό). 2. Participio de πρόειμι = προέρχομαι. 3. De καθοράω. : 4

5 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde οἱ πελτασταὶ hasta ὁπλίτας(1 punto). 2. Citar dos términos castellanos derivados de δέκα «diez» y dos de κεφαλή «cabeza» 20.Los soldados sufren las inclemencias de la nieve y del Bóreas (viento del Norte) que los deja helados. ντεῦθεν ἐπορεύοντο διὰ χιόνος πολλῆς καὶ πεδίου σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας πεντεκαίδεκα. ὁ δὲ τρίτος ἐγένετο χαλεπὸς καὶ ἄνεμος βορρᾶς ἐναντίος ἔπνει παντάπασιν ἀποκαίων πάντα καὶ πηγνὺς τοὺς ἀνθρώπους. 1. Se sobrentiende «jornada». 2. Nominativo singular masculino del participio de presente de πήγνυμι. : 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ὁ δὲ τρίτος hasta el final 2. Citar dos términos castellanos derivados de γῆ «tierra» y dos de τόπος «lugar» 21.Los soldados, mietras descansaban, no perdían de vista al jefe y a sus hijos Ταύτην μὲν τὴν νύκτα διασκηνήσαντες οὕτως ἐκοιμήθησαν ἐν πᾶσιν ἀφθόνοις πάντες οἱ στρατιῶται, ἐν φυλακῇ ἔχοντες τὸν κώμαρχον καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ ὁμοῦ ἐν ὀφθαλμοῖς. CUESTION A: 1. Analisis morfologico de las palabras subrayadas y analisis sintactico desde Ταύτην hasta στρατιῶται(1 punto). 2. Citar dos terminos castellanos derivados de πολύς mucho y dos de θεός dios (1 punto). 22.Sobre la situación particular de Jenofonte en el ejército de Ciro. Ἦν δέ τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ξενοφῶν Ἀθηναῖος, ὃς οὔτε στρατηγὸς οὔτε λοχαγὸς οὔτε στρατιώτης ὢν συνηκολούθει, ἀλλὰ Πρόξενος αὐτὸν μετεπέμψατο οἴκοθεν ξένος ὢν ἀρχαῖος. 1. Πρόξενος, -ου (ὁ) = Próxeno (nombre de un estratego de Beocia). 2. Con valor de sustantivo = amigo. : 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Ἦν δέ hasta συνηκολούθει(1 punto). 2. Citar dos términos castellanos derivados de χρόνος «tiempo» y dos de πῦρ «fuego» 23.Los tinos, un pueblo de Tracia, atacados por un numeroso ejército griego, deciden firmar un acuerdo. Οἱ δὲ Θυνοὶ ἐπεὶ εἶδον ἀπὸ τοῦ ὄρους πολλοὺς μὲν ὁπλίτας, πολλοὺς δὲ πελταστάς, πολλοὺς δὲ ἱππέας, καταβάντες ἱκέτευον σπείσασθαι, καὶ πάντα ὡμολόγουν ποιήσειν καὶ πιστὰ λαμβάνειν ἐκέλευον. 1. Θυνοί -ῶν, οἱ = los tinos (pueblo de Tracia). 2. Participio aoristo de καταβαίνω. 3. De πιστόν, -οῦ (τό) =garantias o compromiso de fidelidad. CUESTION A: 1. Analisis morfologico de las palabras subrayadas y analisis sintactico desde καταβάντες hasta ποιήσειν(1 punto). 2. Citar dos terminos castellanos derivados de ἀντί- =contra y dos de ὄνομα =nombre 5

6 24.Tras la muerte de Ciro su campamento no resiste el ataque persa. νταῦθα δὴ Κύρου ἀποτέμνεται ἡ κεφαλὴ καὶ ἡ χεὶρ ἡ δεξιά. βασιλεὺς δὲ διώκων εἰσπίπτει εἰς τὸ Κύρειον1 στρατόπεδον καὶ οἱ μὲν μετὰ Ἀριαίου οὐκέτι ἵστανται, ἀλλὰ φεύγουσι. 1. Κυρεῖος, -α, -ον = de Ciro. 2. Ἀριαῖος, -ου (ὁ) = Arieo (un persa). : 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde βασιλεὺς hasta στρατόπεδον(1 punto). 2. Citar dos términos castellanos derivados de νεκρός «muerto» y dos de γυνή «mujer» 25.Los carducos acampan alrededor de las hogueras y no dejan de observarse unos a otros. καὶ ταύτην μὲν τὴν νύκτα οὕτως ἐν ταῖς κώμαις ηὐλίσθησαν οἱ δὲ Καρδοῦχοι πυρὰ πολλὰ ἔκαιον κύκλῳ ἐπὶ τῶν ὀρέων καὶ συνεώρων ἀλλήλους. 1. ηὐλίσθησαν = de αὐλίζομαι. 2. συνεώρων = 3a pl. imperfecto de συνοράω. CUESTIóN A: 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde οἱ δὲ Καρδοῦχοι hasta el final(1 punto). 2. Citar dos términos castellanos derivados de χρόνος.tiempo. y dos de ἐγώ.yo. 26.Los griegos avanzan hasta la ciudad de Cenas, al otro lado del Tigris. ἐντεῦθεν δ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς ἐρήμους τέτταρας παρασάγγας εἴκοσι τὸν Τίγρητα1 ποταμὸν ἐν ἀριστερᾷ ἔχοντες. ἐν δὲ τῷ πρώτῳ σταθμῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ πόλις ᾠκεῖτο μεγάλη καὶ εὐδαίμων ὄνομα Καιναί. 1. Τίγρης, -ητος (ὁ) = Tigris (nombre de río). 2. Καιναί, -ῶν = Cenas (ciudad) : 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ἐντεῦθεν hasta ἔχοντες 2. Citar dos términos castellanos derivados de βίος «vida» y dos de θάνατος «muerte» 27.Los griegos navegan cerca de la costa hasta la colonia de Heraclea. ἐντεῦθεν τῇ ὑστεραίᾳ ἀναγόμενοι πνεύματι ἔπλεον καλῷ ἡμέρας δύο παρὰ γῆν. καὶ παραπλέοντες ἀφίκοντο εἰς Ἡράκλειαν πόλιν λληνίδα Μεγαρέων ἄποικον, οὖσαν δ ἐν τῇ Μαριανδυνῶν χώρᾳ. 1. Ἡράκλεια, -ας (ἡ) = Heraclea (ciudad). 2. λληνίς, -ίδος = griego/a (adj.). 3. Μεγαρεῖς, -έων (οἱ) = los megarenses(habitantes de Mégara). 4. Μαριανδυνοί, -ῶν (οἱ) = los mariandinos (pueblo). : 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ἐντεῦθεν hasta γῆν 2. Citar dos términos castellanos derivados de νεκρός «muerto» y dos de πόλις «ciudad» (1 punto). 28.Los soldados cruzan el Eufrates para comprar viveres en Carmande. πέραν δὲ τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ κατὰ τοὺς ἐρήμους σταθμοὺς ἦν πόλις εὐδαίμων καὶ μεγάλη, ὄνομα δὲ Χαρμάνδη ἐκ ταύτης οἱ στρατιῶται ἠγόραζον τὰ ἐπιτήδεια,σχεδίαις διαβαίνοντες. 1. Εὐφράτης, -ου (ὁ) = Eufrates (rio). 2. Χαρμάνδη, -ης (ἡ) = Carmande (ciudad). 3. Sobreentiendase el rio. CUESTION A: 1. Analisis morfologico de las palabras subrayadas y analisis sintactico desde ἐκ ταύτης hasta el final 6

7 2. Citar dos terminos castellanos derivados de ἄνθρωπος hombre y dos de μόνος uno solo 29.Tras la huida de los bárbaros los griegos llegan al río Tigris. καὶ οἱ μὲν πολέμιοι οὕτω πράξαντες ἀπῆλθον, οἱ δὲ Ἕλληνες ἀσφαλῶς πορευόμενοι τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν Τίγρητα ποταμόν. ἐνταῦθα πόλις ἦν ἐρήμη μεγάλη. 1. ἀσφαλῶς = adverbio de ἀσφαλής, -ές. 2. Τίγρης, -ητος (ὁ) = Tigris (nombre de río). CUESTIóN A: 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde οἱ δὲ Ἕλληνες hasta ποταμόν 2. Citar dos términos castellanos derivados de λίθος.piedra. y dos de τραῦμα.herida 30.Desde el país de los cálibes, los griegos llegan al río Hárpaso y al país de los escitenos. ἐκ τούτων οἱ Ἕλληνες ἀφίκοντο ἐπὶ Ἅρπασον ποταμόν, εὖρος τεττάρων πλέθρων. ἐντεῦθεν ἐπορεύθησαν διὰ Σκυθηνῶν σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας εἴκοσι διὰ πεδίου εἰς κώμας, ἐν αἷς ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς. 1. Ἅρπασος, -ου (ὁ) = Hárpaso (río). 2. Aoristo pasivo con sentido intransitivo. 3. Σκυθηνῶν (Genitivo pl.) = los escitenos (habitantes de un pueblo). : 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ἐντεῦθεν hasta el final 2. Citar dos términos castellanos derivados de γῆ «tierra» y dos de εὐ- «bien» (1 punto)

8 Ciro se dirige a Miriando, ciudad fenicia situada en la costa. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ Συρίας σταθμὸν ἕνα παρασάγγας πέντε εἰς Μυρίανδον πόλιν οἰκουμένην ὑπὸ Φοινίκων ἐπὶ τῇ θαλάττῃ ἐμπόριον δ ἦν τὸ χωρίον καὶ ὥρμουν αὐτόθι ὁλκάδες πολλαί. 1. Συρία, -ας (ἡ) = Siria. 2. De εἷς μία ἕν = uno. 3. Μυρίανδος, -ου (ὁ) = Miriando (ciudad). 4. Φοῖνιξ, -ικος = fenicio. 5. De ὁρμέω = estar anclado. : 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ἐμπόριον hasta el final 2. Citar dos términos castellanos derivados de ἀρχή «poder, principio» y dos de μέτρον «medida» (1 punto). 8

9 37.Los griegos celebran las fiestas liceas con competiciones en presencia de Ciro. ἐνταῦθ ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς ἐν αἷς Ξενίας ὁ Ἀρκὰς τὰ Λύκαια ἔθυσε καὶ ἀγῶνα ἔθηκε τὰ δὲ ἆθλα ἦσαν στλεγγίδες χρυσαῖ ἐθεώρει δὲ τὸν ἀγῶνα καὶ Κῦρος. 1. Ξενίας, -ου (ὁ) = Jenias (nombre de varón). 2. Ἀρκάς, -άδος = arcadio (natural de Arcadia). 3. Λύκαια,-ων (τά) = liceas (fiestas). : 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ἐνταῦθ hasta ἔθηκε (1 punto). 2. Citar dos términos castellanos derivados de δῆμος «pueblo» y dos de λίθος «piedra» 38.Clearco contempla el mercado que hay junto al río y después se dirige a su tienda. τῇ δὲ αὐτῇ ἡμέρᾳ Κλέαρχος ἐλθὼν ἐπὶ τὴν διάβασιν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐκεῖ κατασκεψάμενος τὴν ἀγορὰν ἀφιππεύει ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ σκηνὴν διὰ τοῦ Μένωνος στρατεύματος σὺν ὀλίγοις τοῖς περὶ αὐτόν. 1. Κλέαρχος, -ου (ὁ) = Clearco (general de Ciro). 2. Μένων, -ονος (ὁ) = Menon (general de Ciro). 3. τοῖς περὶ αὐτόν = companeros. CUESTION A: 1. Analisis morfologico de las palabras subrayadas y analisis sintactico desde καὶ ἐκεῖ hasta σκηνὴν (1 punto). 2. Citar dos terminos castellanos derivados de ἄριστος el mejor y dos de χρόνος tiempo 39.Ciro sigue el curso del Éufrates y pierde muchas bestias de carga. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς ἐρήμους τρισκαίδεκα παρασάγγας ἐνενήκοντα τὸν Εὐφράτην ποταμὸν ἐν δεξιᾷ ἔχων καὶ ἀφικνεῖται ἐπὶ Πύλας. ἐν τούτοις τοῖς σταθμοῖς πολλὰ τῶν ὑποζυγίων ἀπώλετο ὑπὸ λιμοῦ 1. Εὐφράτης, -ου (ὁ) = Éufrates (río). 2. Πῦλαι, -ῶν (αἱ) = Pilas (ciudad). 3. Del verbo ἀπ-όλλυμι. : 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ἐντεῦθεν hasta ἔχων 2. Citar dos términos castellanos derivados de εὐ- «bien» y dos de ἵππος «caballo» 40.A media noche, después de recorrer varias etapas, Ciro pasa revista a las tropas. ντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Βαβυλωνίας σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας δώδεκα. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ σταθμῷ Κῦρος ἐξέτασιν ποιεῖται τῶν λλήνων καὶ τῶν βαρβάρων ἐν τῷ πεδίῳ περὶ μέσας νύκτας 1. Βαβιλωνία, -ας (ἡ) = Babilonia (región de Babilonia). : 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ἐν δὲ τῷ τρίτῳ hasta el final (1 punto). 2. Citar dos términos castellanos derivados de μόνος «uno solo» y dos de πάθος «sentimiento, sufrimiento» (1 punto). 9

10 41.Ciro sube a una montaña y contempla un hermoso valle. Κῦρος δ οὖν ἀνέβη ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ εἶδε τὰς σκηνὰς οὗ οἱ Κίλικες ἐφύλαττον. ἐντεῦθεν δὲ κατέβαινεν εἰς πεδίον μέγα καὶ καλόν ἐπίρρυτον καὶ δένδρων παντοδαπῶν σύμπλεων. 1. De ὄρος, -ους (τό). 2. Adverbio relativo = en donde. 3 Κίλικες, -ων (οἱ) = cilicios (habitantes de Cilicia). 4. Acusativo singular neutro de σύμπλεως -ων = lleno, enteramente lleno. CUESTION A: 1. Analisis morfologico de las palabras subrayadas y analisis sintactico desde Κῦρος hasta ἐφύλαττον (1 punto). 2. Citar dos terminos castellanos derivados de θάνατος muerte y dos de νόμος ley. 10

TEXTO 1 Operaciones militares

TEXTO 1 Operaciones militares TEXTO 1 Operaciones militares Mientras Alcibíades se dirige desde Samos a Caria para reunir dinero, Trasibulo marcha contra Tracia y somete Tasos. Ἀλκιβιάδης δὲ βουλόμενος μετὰ τῶν στρατιωτῶν ἀποπλεῖν

Διαβάστε περισσότερα

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO Índice de textos SELECCIÓN DE TEXTOS DE P.A.U. CURSO 2011-12...2 LA ÉPICA... 2 Texto 1: Homero, Ilíada I, 1-5... 2 Texto 2: La manzana de la discordia...2 Texto 3: Aquiles permite a Patroclo luchar con

Διαβάστε περισσότερα

El culto y las fiestas

El culto y las fiestas UNIDAD 3 El culto y las fiestas Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον τᾶς ἀκούει μὲν βάσις ἀγλαΐας ἀρχά, πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES DE RELATIVΟ

ORACIONES DE RELATIVΟ INFINITIVO, EL PARTICIPIO, ORACIONES COMPLETIVAS, Traducción: ORACIONES DE RELATIVΟ 1. Τὸ μὲν ὑγιαίνειν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ, δεύτερον δὲ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τρίτον δὲ τὸ δικαίως πλουτεῖν, τέταρτον

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

9. EL AORISTO. EL GENITIVO ABSOLUTO

9. EL AORISTO. EL GENITIVO ABSOLUTO 9. EL AORISTO. EL GENITIVO ABSOLUTO Lectura Lee en voz alta y traduce: 1 ο Ζεύς Την δικαιοσύνην έπεμψε τοις άνθρώποις. 2. Έδοξέ μοι ουτος είναι σοφός. 3 f 0 θεός τόνδε τόν κδσμον κατεσκεύασεν. 4 Οι Αθηναίοι

Διαβάστε περισσότερα

De sanctis martyribus

De sanctis martyribus De sanctis martyribus Ἀπελθόντος τοῦ ἐπισκόπου μαρτύρων ἡμέραν ἐν τῇ χώρᾳ ἐπιτελέσαι, ἐλέχθη ἡ ὁμιλία ἐν τῇ πόλει εἰς μάρτυρας, καὶ περὶ κατανύξεως καὶ ἐλεημοσύνης. 50.645 αʹ. Χθὲς μαρτύρων ἡμέρα, ἀλλὰ

Διαβάστε περισσότερα

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ.

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. In sancta et magna parasceve ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. 50.811 Πεπλήρωται ἡμῖν λοιπὸν ὁ τῆς νηστείας ἀγὼν, ἔληξε δὲ εἰς σταυρόν ποῦ γὰρ ἐχρῆν τῆς νίκης τὸ τέλος, ἢ ἐπὶ τρόπαιον λήγειν; Τρόπαιον γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ.

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ. 530.a.1 530.a.2 530.a.3 530.a.4 530.a.5 530.a.6 530.a.7 530.a.8 530.b.1 530.b.2 530.b.3 530.b.4 530.b.5 530.b.6 530.b.7 530.b.8 530.b.9 530.b.10 530.c.1 530.c.2 530.c.3 530.c.4 530.c.5 530.c.6 530.c.7

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ αὑτούς οἱ δ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19.

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν

Διαβάστε περισσότερα

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ.

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. 20-07-2014 ΕΣΕΡΙΟΣ 20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι Β Ει ει εις πο ο ολ λα α α α Μ α α α α α α Μ α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε τη η η

Διαβάστε περισσότερα

Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος

Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE.

A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 3ª QUINCENA A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE. VERBO εἰµί E A ORACIÓN COPULATIVA 1º.- A PRIMEIRA DECLINACIÓN. A 1º declinación

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

-020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR

-020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR -020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR (ed. L. Cohn and S. Reiter, post R. Khazarzar) Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 6. Berlin: Reimer, 1915 (repr. De Gruyter, 1962),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΟ ΔΡΑΜΑ Τὸ δρᾶμα εἶναι καθόλου δημιούργημα τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, Εγεννήθη δὲ καὶ ἀνεπτύχθη ἐν Ἀττικῇ ὀλίγον κατ ὀλίγον ἐκ τῶν προς

Διαβάστε περισσότερα

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta Murciae anno MMIX 1 Proemio: la cólera de Aquiles. μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην, ἣ μυρί'

Διαβάστε περισσότερα

Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ.

Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ. Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ. 52.427 αʹ. Πολλὰ τὰ κύματα καὶ χαλεπὸν τὸ κλυδώνιον ἀλλ' οὐ δεδοίκαμεν, μὴ καταποντισθῶμεν ἐπὶ γὰρ τῆς πέτρας ἑστήκαμεν. Μαινέσθω ἡ θάλασσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ΩΔΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ΩΔΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ΩΔΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΨΑΛΜΟΣ 1ος Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ

Διαβάστε περισσότερα

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO la firma : Hdt. I 1(pr.) Ἡροδότου Θουρίου ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς µήτε τὰ γενόµενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, µήτε ἔργα µεγάλα τε καὶ θωµαστά, τὰ µὲν Ἕλλησι, τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Isocrate Sulla pace. [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν

Isocrate Sulla pace. [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν Isocrate Sulla pace [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν ἄλλων, οὐκ εἰδέναι δὲ τὰς πράξεις τὰς ἐπὶ ταῦτα φερούσας, ἀλλὰ ταῖς δόξαις διαφέρειν ἀλλήλων οἱ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ (Σημαίνει ταχύτερον διὰ τὴν τῆς γονυκλισίας Ἀκολουθίαν) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος.

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. 1 Solón Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. fr. 2: εἴην δὴ τότ ἐγὼ Φολεγάνδριος ἢ Σικινήτης ἀντί γ Αθηναίου

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Α. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (Ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς μέχρι τῆς Ε Κυριακῆς τῶν νηστειῶν). Διατεταγμένη ἀκολουθία τῶν κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν περιέχουσα ἅπαντα τὰ ὑπὸ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

UN ATTO EROICO DI TIMOLEONTE [da Plutarco]

UN ATTO EROICO DI TIMOLEONTE [da Plutarco] LA SCIMMIA E IL DELFINO [da Esopo] Ἔθος ἐστὶ τοῖς πλέουσιν ἐπάγεσθαι κύνας Μελιταίους καὶ πιθήκους πρὸς παραμυθίαν τοῦ πλοῦ. Καὶ δή τις μέλλων πλεῖν συνανήνεγκε πίθηκον. Γενομένων δὲ αὐτῶν κατὰ τὸ Σούνιον

Διαβάστε περισσότερα