ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΔ Α.Ε. 1. Αναθέτουσα αρχή: Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. Ταχ. διεύθυνση : Βουλής 7, Αθήνα Ταχ.Κωδ. : Τηλ. : , , Fax : Διεύθυνση στο διαδίκτυο : 2. Συνοπτική περιγραφή Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, η ΕΤΑΔ προβαίνει στην κατάρτιση και τήρηση Ηλεκτρονικού Καταλόγου εξωτερικών συνεργατών, ως δυνητικών Προμηθευτών ή Παρόχων Υπηρεσιών. Με την παρούσα Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η ΕΤΑΔ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να εγγραφεί στον υπόψη Κατάλογο, προκειμένου εν συνεχεία να δύναται να συμμετέχει στις διαδικασίες ανάθεσης μέσω επιλογής από τον συγκεκριμένο κατάλογο. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει και σε αναθέσεις εκτός της προκείμενης διαδικασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους Κανονισμούς της. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις για μελέτες εκτέλεσης τεχνικών έργων, καθώς και υπηρεσίες / προμήθειες που υπερβαίνουν το εκάστοτε κατώτατο όριο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών. 1

2 3. Διαδικασία - Υποβολή Στοιχείων 3.1 Οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καλούνται να αιτηθούν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους στον Κατάλογο, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτήν. Δεν γίνονται δεκτά αιτήματα εγγραφής μέσω ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας (fax). Κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται, μετά την εγγραφή του στον Κατάλογο, να ενημερώνει αμέσως την ΕΤΑΔ για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που τον αφορούν και έχουν υποβληθεί και καταχωρηθεί στον Κατάλογο (στοιχεία επικοινωνίας, πεδία δραστηριότητας, τεχνική ή οικονομική επάρκεια, κλπ.). 3.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν να εγγραφούν σε μία ή περισσότερες υποκατηγορίες των θεματικών ενοτήτων που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι. Για κάθε υποκατηγορία, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά και τα ζητούμενα δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας. 3.3 Η ΕΤΑΔ θα καταρτίσει και θα επικαιροποιεί σε συνεχή βάση τον Κατάλογο, περιλαμβάνοντας τους ενδιαφερόμενους Προμηθευτές / Παρόχους Υπηρεσιών που πληρούν τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας. Μόνο οι υποψήφιοι των οποίων τα απαιτούμενα στοιχεία έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης, θα εγγράφονται στον Κατάλογο και θα καλούνται να συμμετέχουν στις διαδικασίες ανάθεσης μέσω του Καταλόγου. 3.4 Η ΕΤΑΔ διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής εγγεγραμμένου από τον Κατάλογο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του, εφόσον προκύψει ότι οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν είναι αναληθείς, εσφαλμένες ή παραπλανητικές ή εφόσον έπαυσαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής. Ο εγγεγραμμένος δύναται να αιτηθεί οποτεδήποτε τη διαγραφή του από τον Κατάλογο. 3.5 Στη διαδικασία ανάθεσης μέσω του Καταλόγου, η ΕΤΑΔ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζεται η διαδικασία ανάθεσης και οι προδιαγραφές για την υλοποίηση της σύμβασης, την οποία δύναται να απευθύνει σε έναν ή περισσότερους εγγεγραμμένους που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, βάσει των στοιχείων του καταλόγου, για την υλοποίηση της σύμβασης. Οι διαδικασίες ανάθεσης περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11 της παρούσας. Η ΕΤΑΔ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι εγγεγραμμένοι στον Κατάλογο να έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής 2

3 μέσω του Καταλόγου, λαμβανομένων υπόψη των υποκατηγοριών που θα αποτελούν κάθε φορά το αντικείμενο των προς ανάθεση συμβάσεων. 4. Κατηγορίες Ενδιαφέροντος Ο Κατάλογος θα χρησιμοποιείται από την ΕΤΑΔ για τη σύναψη συμβάσεων, το αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στις υποκατηγορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, με εκτιμώμενη αξία (προϋπολογισμό) που δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκάστοτε προβλεπόμενο από τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες κατώτατο όριο. 5. Κατηγορίες/ Υποκατηγορίες που καλύπτονται από την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Οι θεματικές ενότητες / κατηγορίες/ υποκατηγορίες αντικειμένων που καλύπτονται από την παρούσα Πρόσκληση περιγράφονται στο Παράρτημα Ι. Οι κατηγορίες/ υποκατηγορίες μπορούν να τροποποιούνται, ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΤΑΔ. Για την εγγραφή σε κάθε νέα κατηγορία/ υποκατηγορία θα τηρείται η διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης. 6. Τόπος παράδοσης των προμηθειών ή της παροχής των υπηρεσιών: Κάθε προμηθευτής ή πάροχος υπηρεσιών θα παρέχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του στα γραφεία της ΕΤΑΔ ή οπουδήποτε αλλού του ζητηθεί. 7. Προθεσμία εγγραφής στον Κατάλογο Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος του Καταλόγου. 8. Νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί, ανάλογα με την περίπτωση, ο προμηθευτής και πάροχος υπηρεσιών, εφόσον ανατεθεί σε αυτόν η σύμβαση: Δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή. 9. Διαδικασία εγγραφής Για την εγγραφή τους στον ηλεκτρονικό Κατάλογο δυνητικών προμηθευτών παρόχων υπηρεσιών προς την ΕΤΑΔ, οι ενδιαφερόμενοι (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά όλα τα 3

4 σχετικά πεδία που τους ζητούνται, μέσω του διαδικτυακού τόπου επιλέγοντας το link https://e-katalogos.etasa.gr. Για την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του, κάθε προμηθευτής πάροχος υπηρεσιών μπορεί να επισκεφθεί το διαδικτυακό τόπο του προγράμματος, όπου θα λάβει αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων του και της έγκρισης εγγραφής του στον Κατάλογο. 10. Δικαίωμα εγγραφής στον Κατάλογο Δικαίωμα εγγραφής στον Κατάλογο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Δεν υπάρχει ανώτατο όριο κατηγοριών / αντικειμένων για τις οποίες κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση εφόσον πληροί τις τεχνική και επαγγελματική επάρκεια. Α. Τεχνική και Επαγγελματική Επάρκεια Ο υποψήφιος οφείλει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα ακόλουθα πεδία τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητάς: Εγγραφή στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο/επιμελητήριο της χώρας εγκατάστασής του ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος. Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών / προμηθειών προϊόντων, συναφών με τις κατηγορίες / υποκατηγορίες που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, για τις οποίες εκδηλώνει ενδιαφέρον, που έχει υλοποιήσει κατά την προηγούμενη οκταετία (8ετία), με μνεία του ποσού, του χρόνου και των αποδεκτών, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και επισύναψη τουλάχιστον δύο (2) και έως τρείς (3) συνολικά συμβάσεων ανά κατηγορία/υποκατηγορία (μόνο την πρώτη και τελευταία σελίδα, το αντικείμενο, την αμοιβή και την χρονική διάρκεια). Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, το οποίο έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό ή εγχειρίδιο διαχείρισης ποιότητας στο οποίο να εμφαίνεται η οργάνωση, οι διεργασίες και ο τρόπος διαχείρισης των υπηρεσιών με αναφορά στο αντικείμενο της εταιρείας. (προαιρετικό) Περιγραφή των εγκαταστάσεων, του τεχνικού εξοπλισμού, του λογισμικού (πληροφοριακά συστήματα) και του προσωπικού (αριθμός και εκπαίδευση) που χρησιμοποιούνται μονίμως από τον υποψήφιο. Πολιτική υποστήριξης μετά την πώληση (after sales support), ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες, ευελιξία. Β. Δικαιολογητικά Χρηματοοικονομικής Επάρκειας 4

5 Συμπλήρωση του πεδίου για τον ετήσιο κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3) οικονομικών χρήσεων, όπως αυτοί προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (δημοσιευμένος ισολογισμός, ισοζύγιο ή έντυπο Ε3). Γ. Υπεύθυνη Δήλωση Ο υποψήφιος οφείλει να αποδεχτεί τους όρους της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με την προσωπική του κατάσταση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. 11. Διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων: Για τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, εφαρμόζεται ο ισχύον Κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών. Ειδικότερα: Για την ανάθεση σύμβασης εκτιμώμενης αξίας μέχρι ευρώ χωρίς ΦΠΑ, η ΕΤΑΔ μπορεί να απευθύνεται και σε ένα μόνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τα εγγεγραμμένα στον κατάλογο. Για τη ανάθεση σύμβασης που υπερβαίνει το παραπάνω χρηματικό όριο και μέχρι του ποσού των ευρώ χωρίς ΦΠΑ, διενεργείται πρόχειρος διαγωνισμός, μεταξύ τεσσάρων (4) τουλάχιστον φυσικών ή νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στον Κατάλογο. Εφόσον η σύμβαση υπερβαίνει το παραπάνω χρηματικό όριο και μέχρι του ορίου που εκάστοτε ορίζεται από τις κοινοτικές οδηγίες, διεξάγεται διαγωνισμός μεταξύ όλων των εγγεγραμμένων στον Κατάλογο για το είδος της ζητούμενης προμήθειας ή υπηρεσίας. Στους υποψήφιους αναδόχους αποστέλλεται ηλεκτρονικά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προκήρυξη διαγωνισμού, κατά περίπτωση, η οποία περιέχει το αντικείμενο, τις τεχνικές προδιαγραφές, τον τόπο και χρόνο υποβολής προσφοράς, τους βασικούς όρους εκτέλεσης της σύμβασης και το κριτήριο ανάθεσης. Περίληψη κάθε πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προκήρυξης διαγωνισμού αναρτάται και στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΔ ΑΕ. Οι προσφορές αξιολογούνται από Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών. Η ΕΤΑΔ δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: - Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης - Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, υπό εκκαθάριση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό, υπό παύση ή αναστολή εργασιών ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση. - Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή 5

6 θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή άλλη παρόμοια διαδικασία της χώρας εγκατάστασής του. - Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του οι οποίες αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ασφαλιστική ενημερότητα). - Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει τις σχετικές με την πληρωμή φόρων και τελών υποχρεώσεις του σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή/και τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του (φορολογική ενημερότητα). - Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της χώρας προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Υπόχρεοι για την προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι στην περίπτωση Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές, στην περίπτωση της ΕΠΕ οι διαχειριστές και στην περίπτωση της Α.Ε. ο Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. - Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των υποβληθέντων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών. 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Περιγραφή θεματικών ενοτήτων / κατηγοριών αντικειμένων που καλύπτονται από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Α. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Α1. Κατηγορία: Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση λογισμικού & εξοπλισμού γραφείου. Α1.1. Έτοιμα πακέτα λογισμικού Α1.2. Α.1.3. Α.1.4. Ανάπτυξη λογισμικού Εγκατάσταση παραμετροποίηση υποστήριξη συστημάτων Τεχνική υποστήριξη μηχανών γραφείου (Ενδεικτικά: Η/Υ, φωτοτυπικά, τηλεομοιοτυπικά, εκτυπωτές, σαρωτές) Α2. Κατηγορία: Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνες & Ενεργειακά πιστοποιητικά Έρευνες - Μετρήσεις - Αυτοψίες Ενδεικτικά: Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες της ΕΤΑΔ για την εξειδίκευση, τον αναλυτικό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την ωρίμανση και την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων και μη δράσεών της. Α2.1 Μελέτες κόστους ωφέλειας υποδομών /εγκαταστάσεων. Α2.2 Εμπειρογνωμοσύνες και έρευνες πεδίου για την υποστήριξη της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων και μη έργων. Α2.3 Έρευνα για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα ανάπτυξης επενδύσεων και έργων υποδομής. Α.2.4. Πολιτικού μηχανικού Α.2.5. Α.2.6. Α.2.7. Α.2.8. Α.2.9. A.2.10 A.2.11 Τοπογράφου Μηχανικού Μηχανολόγου Μηχανικού Ηλεκτρολόγου μηχανικού Αρχιτέκτονα Χημικού μηχανικού Περιβαλλοντολόγου μηχανικού Ενεργειακά πιστοποιητικά επιθεωρητών ενέργειας Α.3. Κατηγορία: Κατασκευές - Επισκευές - Ανακαινίσεις 7

8 Α.3.1. Α.3.2. Α.3.3. Α.3.4. Α.3.5. Α.3.6. Α.3.7. Διαμόρφωση κτηριακών χώρων (Ενδεικτικά: χωρίσματα, ψευδοροφές, επιχρίσματα, στέγαστρα κουφώματα, υαλοπίνακες, μονώσεις, δάπεδα κ.α.) Ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις (Ενδεικτικά: φωτισμός, παροχές, ηχητικά κ.α.) Υδραυλικές εγκαταστάσεις (Ενδεικτικά: χώροι υγιεινής, παροχές κ.α.) Ξυλουργικές εργασίες Κλιματισμοί - Εξαερισμοί Συστήματα συναγερμού & ασφάλειας Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (Ενδεικτικά: κηποτεχνία, αρχιτεκτονική κήπων) Α4. Κατηγορία: Διαχείριση λειτουργίας & Τεχνική Υποστήριξη (Facility Mgt) Α.4.1. Α.4.2. Α.4.3. Α.4.4. Α.4.5. Φυλάξεις Καθαρισμοί Υποστήριξη λειτουργίας (Διοικητικές υπηρεσίες) Απεντομώσεις -μυοκτονίες -απολυμάνσεις Κλειθροποιοί A5. Κατηγορία: Μεταφορές - Ταχυμεταφορές Α.5.1. Α.5.2 Μεταφορές - Μετακομίσεις Ταχυμεταφορές (Courier) A6. Κατηγορία: Υγιεινή - Ασφάλεια Α.6.1. Α.6.2. Α.6.3 Ιατρός εργασίας Τεχνικός Ασφάλειας Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Α7. Κατηγορία: Τηλεπικοινωνίες Α.7.1. Α.7.2. Α.7.3. Α.7.4. Σταθερή τηλεφωνία Τεχνική υποστήριξη Τ/Κ Κινητή τηλεφωνία Διαδίκτυο (Internet) A8. Κατηγορία: Μεταφορικά μέσα 8

9 Α.8.1. Μισθώσεις οχημάτων Α9. Κατηγορία: Ναυαγοσώστες Α10. Κατηγορία: Ανακύκλωση Α11. Κατηγορία: Υπηρεσίες Συμβούλων Ενδεικτικά: Διαχειριστική, διοικητική, οικονομική, λογιστική και επιστημονική υποστήριξη της ΕΤΑΔ σε θέματα της αρμοδιότητάς της, σε ότι αφορά τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων και μη δράσεων της. Α11.1 Συλλογή δεδομένων και άλλων πληροφοριών για τη διαμόρφωση των πολιτικών και λειτουργικών απαιτήσεων για το στρατηγικό σχεδιασμό επενδύσεων παρεμβάσεων προγραμμάτων. Α11.2 Διερεύνηση, ανάλυση δεδομένων με στάθμιση δεικτών για την τεκμηρίωση των δυνατοτήτων προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη επενδύσεων με μόχλευση χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ Α11.3 Ωρίμανση έργων. Α11.4 Τεχνική διαχειριστική και επιστημονική υποστήριξη στην οργάνωση της ένταξης συγχρηματοδοτούμενων έργων. Α11.5 Τεχνική διαχειριστική και επιστημονική υποστήριξη στην οργάνωση της παρακολούθησης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων και μη έργων. Α11.6 Προετοιμασία προδιαγραφών, σύνταξη σχεδίων και προκαταρτικών δεδομένων για τη συμπλήρωση του φακέλου των έργων για την προώθηση των διαδικασιών ανάθεσής τους. Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης. Α11.7 Νομική Υποστήριξη. Α11.8 Υποστήριξη στη σύνταξη οικοτουριστικής / περιβαλλοντικής διαχείρισης, λειτουργίας των εγκαταστάσεων και υποδομών σε προστατευόμενες περιβαλλοντικά και μη περιοχές. Α11.9 Προγραμματισμό, σχεδιασμό και ωρίμανση των διαδικασιών για την ενσωμάτωση ΑΠΕ. Α11.10 Ανάδειξη, Αναγνώριση, Προστασία, Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών. Α11.11 Εφαρμογή αναγνωρισμένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (όπως ISO 14001, Εcolabel, ΕMAS κ.α.). 9

10 Α11.12 Σχέδιο Διαχείρισης για την οικοτουριστική και μη ανάδειξη περιοχών. Α11.13 Λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης της κατανάλωσης ύδατος. A11.14 Δημιουργία εικόνας και ταυτότητας - branding για την προώθηση και προβολή υποδομών. Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ασφαλίσεων Έρευνας αγοράς & Εμπορίας (Marketing) Επικοινωνίας & Διαφήμισης Επιχειρήσεων (Ενδεικτικά: Διοίκηση, Οργάνωση, Αξιολόγηση, Έλεγχος) Χρηματοοικονομικών μελετών Μελετών βιωσιμότητας Διαχείρισης έργων Ακινήτων / Real Estate Πληροφορικής Α12. Κατηγορία: Έλεγχοι - Πιστοποιήσεις Ενδεικτικά: Υπηρεσίες διενέργειας εξειδικευμένων ελέγχων για την υποβοήθηση της ΕΤΑΔ Α12.1 Υποστήριξη της ΕΤΑΔ Α.Ε. στις επιτόπιες επιθεωρήσεις / επαληθεύσεις Α12.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών διαχείρισης ποιότητας Α12.3 Έλεγχοι Πιστοποιήσεις Η/Μ (π.χ. ανελκυστήρων) Α.13 Κατηγορία: Διαχείριση αποβλήτων Α Α Αποκομιδή και τελική διαχείριση αποβλήτων Αποκομιδή και τελική διαχείριση υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων. Α.14 Κατηγορία: Ιατρικές υπηρεσίες (Πρώτες βοήθειες, Εξετάσεις, παραπεμπτικά) Α.15 Κατηγορία : Λογιστικής, Λογιστικών Ελέγχων και τήρησης λογιστικών βιβλίων Α.16 Κατηγορία : Εκτίμηση Ακινήτων Α.17 Κατηγορία : Μεσιτίας ακινήτων 10

11 Β. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ» Β.1 Κατηγορία: Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων συσκέψεων - ταξιδιών Β1.1 Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, διαβουλεύσεων & τροφοδοσία Β1.2 Βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών Β1.3 Μεταφράσεις, διερμηνεία Β1.4 Μαγνητοφώνηση- απομαγνητοφώνηση πρακτικών Β1.5 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός και υπηρεσίες υποστήριξης (Ενδεικτικά: Βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση, παρουσιάσεις) Β1.6 Σχεδίαση, κατασκευή και υποστήριξη λειτουργίας εκθεσιακών περιπτέρων. Β1.7 Διαφημιστικά αντικείμενα & εταιρικά δώρα. Β1.8 Δημοσιεύσεις Β1.9 Γραφεία Ταξιδιών Β.2 Κατηγορία: Φωτοαντιγραφικές εργασίες - Εκτυπώσεις - Μακέτες Β.2.1. Φωτοτυπίες, βιβλιοδεσίες, ψηφιοποιήσεις Β.2.2. Μακέτες, γραφιστικά, έντυπα Β3. Κατηγορία: Εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΤΑΔ Α.Ε. και συμμετοχή σε Ημερίδες, Συνέδρια ή Fora Β3.1 Επιμόρφωση, εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού σε θεματικά αντικείμενα στο ενδιαφέρον της ΕΤΑΔ Α.Ε. Β3.2 Θέματα διαχείρισης έργων υποδομών, ενισχύσεων, JESSICA, ανθρώπινου δυναμικού Β3.3 Ειδικά θέματα των τομέων που καλύπτει το πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων δράσεων της ΕΤΑΔ Α.Ε. Γ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Γ.1 Κατηγορία: Εξοπλισμός επαγγελματικών χώρων Γ.1.1 Μηχανές γραφείου (Ενδεικτικά: Η/Υ, Φωτοτυπικά, Τηλεομοιοτυπικά, εκτυπωτές, σαρωτές) Γ.1.2 Τηλεφωνικό κέντρο 11

12 Γ.1.3 Γ.1.4 Έπιπλα γραφείου Συστήματα αποθήκευσης και αρχειοθέτησης Γ2. Κατηγορία: Αναλώσιμα γραφείου Γ.2.1 Γ.2.2 Αναλώσιμα γραφικής ύλης Αναλώσιμα μηχανών γραφείου (Ενδεικτικά: μελάνια, ανταλλακτικά) Γ3 Γ.3.1 Γ.3.2 Γ.3.3 Κατηγορία: Προμήθεια ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού και υδραυλικού εξοπλισμού και συσκευών Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και συσκευές Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και συσκευές Υδραυλικός εξοπλισμός και είδη υγιεινής Γ4 Κατηγορία: Πινακίδες σήμανσης & ανακοινώσεων Γ5 Κατηγορία: Εργαλεία, εξοπλισμός κήπου & χρώματα Γ6 Κατηγορία: Ιματισμός & στολές εργασίας Γ7 Κατηγορία: Προμήθεια πετρελαίου (εταιρείες πετρελαιοειδών με άδεια εμπορίας τύπου Α.) 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση...1, κάτοικος..., κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό..., που εκδόθηκε από..., στις..., υποψήφιος2 στο διαγωνισμό ή νόμιμος εκπρόσωπος3 της εταιρείας ή του νομικού προσώπου με την επωνυμία 4 δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, τα ακόλουθα: 1. Δεν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικαστεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για: 1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 5. Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου (ή εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). 2. Δεν υπάρχει σε βάρος μου καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. 3. Δεν έχω τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού και δεν τελώ σε ανάλογη κατάσταση. 1 τίθεται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δηλούντος. 2 σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης. 3 εξουσιοδοτημένος από τα διοικούντα όργανα του νομικού προσώπου, σε περίπτωση που συμμετέχει στο διαγωνισμό εταιρεία,. 4 διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται. 13

14 4. Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία. 5. Έχω εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές μου υποχρεώσεις. 6. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς. 7. Αναλαμβάνω την υποχρέωση να παράσχω πρόσθετα δικαιολογητικά έγγραφα και βεβαιώσεις, εφόσον ζητηθούν, στην ΕΤΑΔ Α.Ε. 8. Όλα τα στοιχεία που υπέβαλα ηλεκτρονικά για την εγγραφή μου στον Κατάλογο Δυνητικών Προμηθευτών Παρόχων Υπηρεσιών προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. είναι απολύτως ακριβή και αληθή. Ημερομηνία:.. Ο - Η δηλ. 14

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής 21 Απριλίου 2015 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής» για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα