ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 11905/ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ TELEFAX: Πληροφορίες: Β. Βάγιας Τηλέφωνο: ΘΕΜΑ:«Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (εντομοκτόνο υγειονομικής σημασίας) σκευάσματος MAGTOXIN PLATES/STRIPS» ΠΡΟΣ: Detia Freyberg GmbH (διά της AGROZA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ Αιτωλίας 2 & Ελ. Βενιζέλου 158Α ΤΚ 16341, Ηλιούπολη Αθήνα) (Με απόδειξη) ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τoν Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 34 και Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/ ) Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ειδικότερα το αρθρ. 26(2). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 90/2010 (ΦΕΚ155/Α / ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/2001 (Α 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2010/50/EE, 2010/51/EE, 2010/71/EE, 2010/72/EE, 2010/74/EE της Επιτροπής.» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία φωσφορούχο μαγνήσιο που αποδεσμεύει φωσφίνη για ΤΠ18.

2 5. Την έκθεση αξιολόγησης και την περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος DEGESCH-PLATE (R4BP3 ASSET No: DE ), μετά από αξιολόγηση η οποία έλαβε χώρα στην Γερμανία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34(4) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 6. Τη με αριθ. 462/ (ΦΕΚ 2240/Β/ ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού». 7. Τις με αριθμ. πρωτ. 5535/56361 / και 1494/18728/ αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρίας. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο υγειονομικής σημασίας) με τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Εμπορικό όνομα: MAGTOXIN PLATES/STRIPS 2. Mορφή: Υποκαπνιστικό προϊόν (GE, gas generating product). 3. Εγγυημένη σύνθεση: Φωσφορούχο μαγνήσιο που αποδεσμέυει φωσφίνη: 55 % κατά όγκο (από 62% τεχνικά καθαρό) βοηθητικές ουσίες: 47% ο/ο 4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 88 % 5. Παρασκευαστής της δ.ο.: Degesch de Chile Ltda.- Χιλή 6. α. Κάτοχος της έγκρισης: Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, Laudenbach, Γερμανία β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: AGROZA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, Αιτωλίας 2 & Ελ. Βενιζέλου 158 Α, ΤΚ 16341, Ηλιούπολη, Αθήνα γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Ο κάτοχος της έγκρισης 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Detia Freyberg GmbH-Γερμανία. 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner- Freyberg- Str. 11, Laudenbach, Γερμανία 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner- Freyberg- Str. 11, Laudenbach, Γερμανία ΙΙ. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

3 ΙΙΙ. Καταστήματα πώλησης Απαγορεύεται η πώληση στο ευρύ κοινό και η χρήση του από ερασιτέχνες. Η πώληση φωσφινογόνων γεωργικών φαρμάκων σε ιδιώτες επιτρέπεται μόνο με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 ότι διαθέτουν γεωπόνο ή χημικό ή χημικό μηχανικό με την ευθύνη του οποίου θα χρησιμοποιηθούν. Ο γεωπόνος ή χημικός ή χημικός μηχανικός θα συνυπογράφουν τη δήλωση ή θα υποβάλλουν στον πωλητή ξεχωριστή δική τους. Η χρησιμοποίηση φωσφινογόνων βιοκτόνων επιτρέπεται μόνο : α) από τα κρατικά απεντομωτήρια εφόσον παρακολουθούνται από υπεύθυνο γεωπόνο. β) από γεωργικά ιδρύματα, γεωργικούς οργανισμούς και γεωργικούς συνεταιρισμούς εφόσον επιβλέπονται από υπεύθυνο γεωπόνο. γ) από ιδιώτες εφόσον διαθέτουν γεωπόνο ή χημικό ή χημικό μηχανικό για την υπεύθυνη εκτέλεση. Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση: «Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» IV. ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014. γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. 3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

4 Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 31 και 32 του Ν.721/77 (ΦΕΚ Α 298), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2538/97 (ΦΕΚ Α 242). Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α/α Δρ Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MAGTOXIN PLATES/STRIPS SPC_EL Σελ 1 / 9

6 1. Διοικητικές πληροφορίες 1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος Εμπορικά ονόματα: MAGTOXIN PLATES/STRIPS Χώρα (εφόσον ισχύει): Ελλάδα 1.2 Κάτοχος Έγκρισης Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης: Αριθμός έγκρισης άδειας Όνομα Διεύθυνση ΤΠ Detia Freyberg GmbH Dr.-Werner-Freyberg-Str Laudenbach Ημερομηνία έγκρισης 24/10/2014 Ημερομηνία λήξης άδειας 31/01/ Παρασκευαστής του προϊόντος Επωνυμία παρασκευαστή Διεύθυνση Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής Detia Freyberg GmbH Dr.-Werner-Freyberg-Str Laudenbach Γερμανία Dr.-Werner-Freyberg-Str Laudenbach Γερμανία 1.4 Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας/παρασκευαστές των δραστικών ουσιών Δραστική ουσία Επωνυμία 1 ου παρασκευαστή Διεύθυνση Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής Φωσφίδιο του μαγνησίου που εκλύει φωσφίνη Degesch de Chile Ltda. Camino Antiguo a Valparaiso 1321 Padre Hurtado Ταλαγκάντε, Σαντιάγκο Χιλή Camino Antiguo a Valparaiso 1321 Padre Hurtado Ταλαγκάντε, Σαντιάγκο Χιλή SPC_EL Σελ 2 / 9

7 2. Σύνθεση και σύσταση του προϊόντος 2.1 Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του προϊόντος Κοινό όνομα Όνομα IUPAC Λειτουργία Αρ. CAS Αρ. ΕΚ Περιεχόμενο (%) Φωσφορούχο μαγνήσιο που αποδεσμέυει φωσφίνη --- Δραστική ουσία % (w/w) 2.2 Τύπος σκευάσματος Υποκαπνιστικό προϊόν (GE, gas generating product) SPC_EL Σελ 3 / 9

8 3. Πεδίο εφαρμογής- Εγκεκριμένες χρήσεις ΧΡ. ΤΠ 1 Στοχευμένος οργανισμός Έντομα, πίνακας Α Στάδια ανάπτυξης του στοχευμένου οργανισμού Αυγά, προνύμφες, νύμφες, χρυσαλίδες ακμαία έντομα Λειτουργία/τρό πος δράσης Δηλητήριο εισπνοής Χώρος χρήσης Χρήση σε εσωτερικούς χώρους: Σιλό², δωμάτια αποθήκευσης, στοίβες, αποθηκευτικοί χώροι, κοντέινερ, άλλα αεροστεγή κτήρια (κλειστά/σφραγισμένα, κενά ή με αποθηκευμένα εμπορεύματα του πίνακα Β²,³, 4 ) Κατηγορία χρήστη Επαγγελμα τίες χρήστες 5 Μέθοδοι χρήσης Υποκαπνισμός Σκοπός χρήσης Μέγεθος συσκευασίας Δόσεις εφαρμογής Προστασία αποθηκευμένων προϊόντων/προστασία τροφίμων², 4 προστασία υγείας, προστασία υλικών³ Πλάκες ή λωρίδες συσκευασμένες σε σφραγισμένο αεροστεγές συνθετικό φύλλο αλουμινίου: 1 πλάκα των 117 γρ. ανά σακούλα συνθετικού φύλλου αλουμινίου 1 λωρίδα ( = 20 πλάκες) των 2340 γρ. ανά σακούλα συνθετικού φύλλου αλουμινίου 1 πλάκα των 117 γρ./6 μ³, που αντιστοιχούν σε 33 γρ. PH3/6 μ³, με μια διάρκεια έκθεσης των 60 ωρών Έντομα, πίνακας Α Αυγά, προνύμφες, νύμφες, χρυσαλίδες ακμαία έντομα Δηλητήριο εισπνοής Χρήση σε εσωτερικούς χώρους: Αμπάρια πλοίων (υποκαπνισμός και αερισμός επιτρέπεται μόνο στο λιμάνι) (κλειστά/σφραγισμένα, κενά ή με αποθηκευμένα εμπορεύματα του πίνακα Β²,³, 4 ) Επαγγελμα τίες χρήστες 5 Υποκαπνισμός Προστασία αποθηκευμένων προϊόντων/προστασία τροφίμων², 4 προστασία υγείας, προστασία υλικών³ Πλάκες ή λωρίδες συσκευασμένες σε σφραγισμένο αεροστεγές συνθετικό φύλλο αλουμινίου: 1 πλάκα των 117 γρ. ανά σακούλα συνθετικού φύλλου αλουμινίου 1 λωρίδα ( = 20 πλάκες) των 2340 γρ. ανά σακούλα συνθετικού φύλλου αλουμινίου 1 πλάκα των 117 γρ./6 μ³, που αντιστοιχούν σε 33 γρ. PH3/6 μ³, με μια διάρκεια έκθεσης των 60 ωρών. 1 ΤΠ=Τύπος προϊόντος ² Εφόσον η προοριζόμενη χρήση δεν υπάγεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την διάθεση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων: ³ Εφόσον η προοριζόμενη χρήση δεν υπάγεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά στον τύπο προϊόντος 8 (συντηρητικά ξύλου): Προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά ξύλου, από το στάδιο του υλοτομείου και κατά την διάρκεια του υλοτομείου, ή ξύλινα προϊόντα που υπάγονται σε οργανισμούς καταστρεπτικούς ή παραμορφωτικούς του ξύλου, συμπεριλαμβανομένων και των εντόμων. 4 Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος για τον υποκαπνισμό προϊόντων ζωικής προέλευσης με υψηλό περιεχόμενο λίπους. 5 Η πώληση φωσφινογόνων γεωργικών φαρμάκων σε ιδιώτες επιτρέπεται μόνο με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 ότι διαθέτουν γεωπόνο ή χημικό ή χημικό μηχανικό με την ευθύνη του οποίου θα χρησιμοποιηθούν. Ο γεωπόνος ή χημικός ή χημικός μηχανικός θα συνυπογράφουν τη δήλωση ή θα υποβάλλουν στον πωλητή ξεχωριστή δική τους. Η χρήση φωσφινογόνων βιοκτόνων επιτρέπεται μόνο : α) από τα κρατικά απεντομωτήρια εφόσον παρακολουθούνται από υπεύθυνο γεωπόνο. β) από γεωργικά ιδρύματα, γεωργικούς οργανισμούς και γεωργικούς συνεταιρισμούς εφόσον επιβλέπονται από υπεύθυνο γεωπόνο. γ) από ιδιώτες εφόσον διαθέτουν γεωπόνο ή χημικό ή χημικό μηχανικό για την υπεύθυνη εκτέλεση SPC_EL Σελ 4 / 9

9 Πίνακας Α: Οργανισμός/οργανισμοί που τίθενται υπό έλεγχο Anobiidae Anobium punctatum Κοινό Σαράκι (Σαράκι των επίπλων) Anobiidae Lasioderma serricorne (F.) Σκαθάρι του καπνού Anobiidae Stegobium paniceum (L.) Ψείρα του ψωμιού Anthribidae Araecerus fasciculatus Βρούχος των κόκκων του καφέ Bostrichidae Dinoderus minutus Ρυγχωτό σκαθάρι του μπαμπού Bostrichidae Prostephanus truncatus (Horn) Βόστρυχος των σπόρων Bostrichidae Rhyzoperta dominica (F.) Σκαθάρι του ρυζιού Bruchidae Acanthoscelides obtectus (Say) Βρούχος των φασουλιών Bruchidae Callosobruchus chinensis (L.) Βρούχος της Κίνας/ρεβυθιών Bruchidae Caryedon serratus (Oilv.) Βρούχος Caryedon serratus Buprestidae Chalcophora mariana Cermabycidae Hylotrupes bajulus Ξυλοφάγο έντομο Hylotrupes bajulus Cleridae Necrobia rufipes (Deg.) Σκαθάρι Necrobia rufipes Cucujidae Cryprolestes ferrugineus (Steph.) Κολεόπτερα σιτηρών Curculionidae Cossonus linearis Curculionidae Sitophilus granarius (L.) Σκαθάρι του σιταριού Curculionidae Sitophilus oryzae (L.) Σκαθάρι του ρυζιού Curculionidae Sitophilus zeamais (Motsch) Βρούχος του καλαμποκιού Dermestidae Anthrenus museorum (L.) Έντομο των μουσείων Dermestidae Anthrenus verbasci Έντομο των χαλιών Dermestidae Attagenus pellio (L.) Έντομο γούνας Dermestidae Dermestes lardarius (L.) Δερμιστής Dermestidae Trogoderma granarium (Everts) Δερμιστής των σπόρων Lyctidae Lyctus brunneus Σαράκια Lyctus brunneus Oedemeridae Calopus serraticornes Ostomidae Tenebroides mauritanicus (L.) Τρωγοσίτης ο μαυριτανικός Ptinidae Niptus hololeucus (Fld.) Έντομο Niptus hololeucus Ptinidae Ptinus fur (L.) Πτίνος Ptinidae Ptinus tectus (Boield,) Έντομο αυστραλιανής αράχνης Ptinus tectus Scolytidae Xyloterus signatue Σκολύτες, παράσιτα κωνοφόρων Silvanidae Oryzaephilus surinamensis (L.) Ψείρα του σταριού Tenebrionidae Gnathocerus cornutus (F.) Έντομο αλεύρων Gnathocerus cornutus Tenebrionidae Tenebrio molitor (L.) Σκουλήκι του αλεύρου Tenebrionidae Tribolium castaneum (Herbst) Σκούρο σκαθάρι των αλεύρων Tenebrionidae Tribolium confusum (J. Du V) Τριβόλιο του αλεύρου Gelechiidae Sitotroga cerealella (Oliv.) Αλουκίτης του σιταριού Phycitidae Ephestia kuehniella (Zell.) Σκουλήκι των αλεύρων Phycitidae Ephestia (Cadra) cautella (Wlk.) Σκουλήκι της αμυγδαλής Phycitidae Ephestia elutella (Hübn.) Εφέστια του κακαοδένδρου Pyraloidae Corcyra cephalonica (Saint.) Λεπιδόπτερο του ρυζιού Pyraloidae Plodia interpunctella (Hübn.) Λεπιδόπτερο Plodia Tineidae Nemapogon granella (L.) Τίνεα των σιτηρών Tineidae Tintola bisselliella Σκώρος των τριχών και των ενδυμάτων Isoptera Siricidae Kalotermes sp. Sirex juvencus SPC_EL Σελ 1 / 9

10 Πίνακας Β: Αποθηκευμένα προϊόντα για υποκαπνισμό 6,7,8 Μεταποιημένες ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης Μεταποιημένες τροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης των ακολούθων κατηγοριών: Κατεργασμένα δημητριακά (συμπεριλαμβάνονται τα αλεσμένα θραύσματα και συσκευασμένα δημητριακά) Μείγματα αρτοζαχαροπλαστικής Κατεργασμένα τρόφιμα από δημητριακά (όπως ζυμαρικά, σνακ, μπισκότα, κλπ.) Παστά, ξηραμένα και επεξεργασμένα κρεατικά και ψαρικά Γαλακτοκομικά (όπως σκόνη γάλακτος, τυριά και) Μεταποιημένα φυτικά προϊόντα (π.χ. προϊόντα πατάτας όπως πουρές πατατάκια κλπ) 6 Κατεργασμένος καφές και μπαχαρικά Σοκολάτα και προϊόντα σοκολάτας Κατεργασμένα ζαχαρώδη και ζάχαρη Κατεργασμένοι καρποί με κέλυφος (είδη καρυδιών) Μη επισιτιστικά είδη των ακολούθων κατηγοριών: Κατεργασμένος καπνός και προϊόντα καπνού Κατεργασμένες φυσικές ίνες Φτερά Ξύλο, ροκανίδια ξύλου, έπιπλα, μπαμπού, rattan (ρατάν) και τα προϊόντα αυτών Χαρτί και χάρτινα προϊόντα Υλικά συσκευασίας, χαρτοκιβώτια, χάρτινες σακούλες, τσάντες από λινάτσα, ξύλινα κουτιά, κλπ. 6 Εφόσον η προοριζόμενη χρήση δεν υπάγεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την διάθεση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 7 Εφόσον η προοριζόμενη χρήση δεν υπάγεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά στον τύπο προϊόντος 8 (συντηρητικά ξύλου): Προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά ξύλου, από το στάδιο του υλοτομείου και κατά την διάρκεια του υλοτομείου, ή ξύλινα προϊόντα που υπάγονται σε οργανισμούς καταστρεπτικούς ή παραμορφωτικούς του ξύλου, συμπεριλαμβανομένων και των εντόμων. 8 Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος για τον υποκαπνισμό προϊόντων ζωικής προέλευσης με υψηλό περιεχόμενο λίπους. SPC_EL Σελ 2 / 9

11 4. Δηλώσεις ταξινόμησης και επισήμανσης του βιοκτόνου προϊόντος: 4.1 Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ Ταξινόμηση Σύμβολα κινδύνου, ονομασίες κινδύνου Φράσεις R F R15 T+ R26/27/28 Xi N Επισήμανση R41 R29 R32 R50 Σύμβολα κινδύνου, ονομασίες κινδύνου Φράσεις R Φράσεις S Επισήμανση F T+ N R15/29 R26/27/28 R32 R36 R50 (S1/2) S3/9/14/49 S7/8 S30 S36/37/39 S43 S45 S60 S61 Διατύπωση Εύκολα αναφλέξιμο Πολύ δηλητηριώδες Επικίνδυνο για το περιβάλλον Σ επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά και άκρως εύφλεκτα αέρια. Πολύ τοξικό κατά την εισπνοή, κατά την επαφή με το δέρμα και την κατάποση. Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια. Ερεθίζει τα μάτια. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Φυλάξτε το προϊόν κλειδωμένο και μακριά από την πρόσβαση των παιδιών. Διατηρείται μόνο μέσα στον αρχικό περιέκτη σε δροσερό, καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από... (ασύμβατες ουσίες με τις οποίες πρέπει ν αποφεύγεται η επαφή καθορίζονται από τον παραγωγό). Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλεισμένος και να προστατεύεται από την υγρασία. Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό. Κατά την εργασία να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα προστατευτικά γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε (ο κατασκευαστής καθορίζει το ακριβές είδος μέσων πυρόσβεσης). (Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προστίθεται: «Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό»). Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). Το παρόν προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να μεταχειριστούν ως επικίνδυνα απόβλητα κατά την αποκομιδή τους. Αποφύγετε την αποδέσμευση στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας. SPC_EL Σελ 3 / 9

12 4.2 Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 Ταξινόμηση Ταξινόμηση κινδύνου, κατηγορίες κινδύνου Water-react. 1 Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 Acute Tox. 1 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Δήλωση επικινδυνότητας H260 H330 H300 H310 H319 H400 Επισήμανση Εικονογραφήματα Λέξη επισήμανσης Δήλωση επικινδυνότητας Επισήμανση GHS02 GHS06 GHS09 Κίνδυνος H260 H300 H310 H319 H330 H400 Διατύπωση Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να αυτοαναφλεγούν αιφνιδίως. Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης. Τοξικό σε επαφή με το δέρμα. Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στα μάτια. Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου EUH029 EUH032 EUH070 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια. Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια. Τοξικό κατά την επαφή με τα μάτια. SPC_EL Σελ 4 / 9

13 Δηλώσεις προφύλαξης (Ρ102) P223 P232 P234 P262 P273 P280 P301+P310 P312 P335 P370+P378 P402+ P403+ P404 P405 P501 Φυλάξτε το προϊόν μακριά από την πρόσβαση των παιδιών. Αποφύγετε κάθε πιθανή επαφή με το νερό, διότι αντιδρά βίαια και μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη. Να προστατεύεται από την υγρασία. Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. Να μην διεισδύει σε μάτια, να μην έρχεται σ επαφή με το δέρμα ή την ενδυμασία. Να αποφεύγεται η αποδέσμευση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Σε περίπτωση αδιαθεσίας καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Αφαιρέστε προσεκτικά με βούρτσα τα σωματίδια που έχουν μείνει στο δέρμα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε... για την καταπολέμηση Αποθηκεύεται σε στεγνό και καλά αεριζόμενο μέρος. Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε SPC_EL Σελ 5 / 9

14 5. Υποδείξεις χρήσης 5.1 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για τη χρήση του αρ. 001 και Το προϊόν εφαρμόζεται μόνο από επαγγελματίες χρήστες. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα η χρήση φωσφινογόνων βιοκτόνων επιτρέπεται μόνο : α) από τα κρατικά απεντομωτήρια εφόσον παρακολουθούνται από υπεύθυνο γεωπόνο. β) από γεωργικά ιδρύματα, γεωργικούς οργανισμούς και γεωργικούς συνεταιρισμούς εφόσον επιβλέπονται από υπεύθυνο γεωπόνο. γ) από ιδιώτες εφόσον διαθέτουν γεωπόνο ή χημικό ή χημικό μηχανικό για την υπεύθυνη εκτέλεση 2. Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον θα πρέπει να τηρούνται πιστά οι οδηγίες χρήσης. 3. Κατά την διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων στην περιοχή εφαρμογής του εντομοκτόνου όλοι οι χρήστες θα πρέπει να φορούν ειδικό προστατευτικό που θα συμπεριλαμβάνει προστατευτικό εξοπλισμό αναπνοής με κατάλληλο φίλτρο αερίου και γάντια Η χρήση του ειδικού προστατευτικού εξοπλισμού είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια των παρακάτω σταδίων εργασίας-εφαρμογής του βιοκτόνου προϊόντος: Άνοιγμα της συσκευασίας και εφαρμογή του βιοκτόνου, Ξεκόλλημα των υποκαπνισμένων στοιβών, εμπορευμάτων, κλπ. Άνοιγμα πορτών, σχισμών για αερισμό, Απόρριψη καταλοίπων του φωσφιδίου του αργιλίου 4. Δεν θα πρέπει να διεξάγεται υποκαπνισμός σε θερμοκρασίες κατώτερες των 10 C 5. Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος για υποκαπνισμό μεταποιημένων προϊόντων ζωικής προέλευσης με υψηλό περιεκτικότητα σε λίπους. 6. Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος σε ζώνες προστασίας υδάτων. Με εξαίρεση τον υποκαπνισμό αμπαριών πλοίων, οι προς υποκαπνισμό περιοχές θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 10 μέτρα από περιοχές προστασίας υδάτων ή επιφανειακά ύδατα 7. Σ επαφή με υγρό αέρα ή με νερό ή σε συνδυασμό με υγρασία εκλύεται φωσφάνιο. Το αέριο αυτό είναι άοσμο, άκρως εύφλεκτο, διαβρωτικό και πολύ δηλητηριώδες για ανθρώπους και ζώα 8. Αποφύγετε την ανεξέλεγκτη αποδέσμευση του βιοκτόνου στο περιβάλλον 9. Αποφεύγετε κάθε άσκοπη επαφή με το παρασκεύασμα. Η μη ορθή χρήση του επιφέρει επιβλαβείς επιδράσεις για την υγεία 10. Βεβαιωθείτε ότι δεν παρευρίσκονται ζώα (π.χ. πουλιά, γάτες, νυχτερίδες) στους χώρους/στα κτήρια κατά τη διάρκεια του υποκαπνισμού 11. Σε αποθήκες μεγάλης χωρητικότητας η ικανοποιητική αποτελεσματικότητα εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από την εξάπλωση των υποκαπνιστικών. Η καλή διείσδυση του προϊόντος θα εξασφαλίσει μια αποτελεσματική συγκέντρωση αερίου σε όλες τις περιοχές. 12. Η διαπερατότητα του υλικού συσκευασίας των αποθηκευμένων εμπορευμάτων πρέπει να ελέγχεται πάντα πριν τον υποκαπνισμό. Ο υποκαπνισμός μπρορεί να εφαρμοστεί μόνο όταν είναι γνωστός ο βαθμός της διαπερατότητας και διασφαλιστεί η διαπερατότητα των υλικών συσκευασίας 13. Συνιστάται η χρήση ενός αερίου ανίχνευσης για τον έλεγχο της μόνωσης του χώρου πριν τον υποκαπνισμό. SPC_EL Σελ 6 / 9

15 14. Η ζώνη γύρω από την προς υποκαπνισμό περιοχή θα πρέπει να σημανθεί και να ασφαλιστεί με κατάλληλη ταινία περίφραξης ώστε το υποκαπνιστικό να μην είναι ανιχνεύσιμο εκτός αυτής της ζώνης. Για την ανίχνευση του υποκαπνιστικού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέθοδοι μέτρησης του αερίου όπως δοκιμαστικοί σωλήνες, μετρικά συστήματα σε ηλεκτροχημική βάση ή ανιχνευτές φωτοϊονισμού (PID). Σε περίπτωση όπου ανιχνευθεί αέριο εκτός της ζώνης περίφραξης, η ζώνη θα πρέπει να επεκταθεί όσο χρειαστεί, ώστε να μην ανιχνεύεται αέριο εκτός των ορίων της 15. Οι χώροι / τα κτήρια και η περιοχή κινδύνου πρέπει να σημειωθούν με προειδοποιητική πινακίδα 16. O υπεύθυνος για την διενέργεια του υποκαπνισμού οφείλει να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους πριν την άρση των περιοριστικών μέτρων. Τα περιοριστικά μέτρα αίρονται όταν η συγκέντρωση του υποκαπνιστικού μέσου στην ατμόσφαιρα εκτός της περιοχής εφαρμογής είναι χαμηλότερη της οριακής τιμής του 0,01 ppm (αντιστοιχεί με 0,014 mg/m 3 ). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τα κατά περίπτωση λαμβανόμενα μέτρα ασφάλειας πρέπει να καταγράφονται εγγράφως και να φυλάσσονται σε αρχείο. Η προσέγγιση στον χώρο υποκαπνισμού άλλων ατόμων εκτός του υπεύθυνου για τον υποκαπνισμό επιτρέπεται μόνο μετά από σχετική άδεια του υπευθύνου για τον υποκαπνισμό και εφόσον η συγκέντρωση της φωσφίνης στο χώρο είναι χαμηλότερη του 0,01 ppm (αντιστοιχεί με 0,014 mg/m 3 ) 17. Χώροι/κτήρια, στα οποία χρησιμοποιείται το υποκαπνιστικό, πρέπει να εγκαταλείπονται, να κλείνονται και να κλειδώνονται με ασφαλή τρόπο καθώς επίσης και να σφραγίζονται αεροστεγώς αμέσως μετά την έναρξη του υποκαπνισμού. Όλοι οι χώροι πρέπει να είναι κλειδωμένοι, μέχρι να δοθεί ελεύθερη πρόσβαση σε αυτούς. Όταν η χρήση γίνεται κάτω από αεροστεγή καλύμματα, τα εμπορεύματα που θα υποκαπνιστούν, πρέπει να καλυφθούν αεροστεγώς με τα καλύμματά τους και να εγκαταλειφθεί η περιοχή κινδύνου αμέσως μετά την έναρξη του υποκαπνισμού. 18. Ο αερισμός των υποκαπνισμένων χώρων δεν πρέπει να γίνεται όταν υπάρχει ατμοσφαιρική αναστροφή. Όπου θεωρηθεί απαραίτητο, τότε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη συμπληρωματικά κατάλληλα τεχνικά μέτρα πρόληψης ή ειδικές συσκευές (όπως εγκατάσταση φίλτρων ή αναρροφητές αερίων) για τον ελεγχόμενο αερισμό/εξαερισμό των υποκαπνισμένων χώρων μετά τον υποκαπνισμό. Τα μέτρα περιορισμού των εκπομπών αερίου θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ο αερισμός αποθηκών, σιλό και των κοντέινερ που υποκαπνίστηκαν με PH 3 πρέπει να διεξάγεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην γίνει υπέρβαση αυτών των συγκεντρώσεων αερίου στο ρεύμα των αερίων απαγωγής 19. Ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους που υπέστησαν υποκαπνισμό δίδεται μόνο από τον υπεύθυνο που διενέργησε τον υποκαπνισμό και μόνο εφόσον εξασφαλιστεί με τις κατάλληλες μεθόδους ανίχνευσης ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος από τα υποκαπνιστικά αέρια 20. Μετά τη χρήση του βιοκτόνου βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει απομακρυνθεί από χώρους τροφίμων και ζωοτροφών 21. Τα υποκανισμένα υλικά θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά 7 ημέρες μετά την λήξη του υποκαπνισμού και του αερισμού τους. Καθόλη τη χρονική περίοδο των 7 ημερών θα πρέπει να διεξάγεται συνεχής αερισμός των υποκανισμένων υλικών. 22. Πρέπει να τηρηθεί η εξής στρατηγική για τη διαχείριση ανθεκτικότητας όσον αφορά την εφαρμογή του προϊόντος, το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής του και την επιτήρηση των πληθυσμών σε στρατηγικές περιοχές, ώστε να ανιχνευθούν κάθε σημαντικές αλλαγές στην ευαισθησία τους: o Εφαρμογή των προϊόντων: Χρησιμοποιήστε τα προϊόντα σύμφωνα με τη δοσολογία που αναγράφεται επί της ετικέτας τους. Μην μειώνετε ή αυξάνετε τις προτεινόμενες δόσεις ή τις τεχνικές εφαρμογής του κατασκευαστή καθώς αυτό μπορεί να επιταχύνει την εξέλιξη ανθεκτικόκτητας. Επιτηρείτε τα στάδια των παρασίτων, για να εκτιμήσετε τον έλεγχο και την επιτυχία των εφαρμογών. o Χρονοδιάγραμμα των εφαρμογών: Τηρήστε με προσοχή τις προτάσεις του κατασκευαστή και τους τοπικούς συμβούλους. SPC_EL Σελ 7 / 9

16 o o Πριν την εφαρμογή: Χρησιμοποιήστε μια ταχυδοκιμή ανθεκτικότητας και μια δοκιμή πίεσης. Η χρήση μιας ταχυδοκιμής ανθεκτικότητας και μιας δοκιμής πίεσης συνιστώνται ειδικά σε περιπτώσεις όπου υφίστανται βάσιμες υποψίες διαρροής στα υποκαπνισμένα προϊόντα ή για στελέχη παρασίτων με χαμηλή ευαισθησία στη φωσφίνη. Καθιερώστε ένα βασικό όριο και επιτηρείτε τους πληθυσμούς, για να ανιχνευθούν κάθε σημαντικές αλλαγές στην ευαισθησία τους. 23. Τα εξής προληπτικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας από τα έντομα στα υποκαπνιστικά o Θα πρέπει να τηρούνται καλές συνθήκες υγιεινή και κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συσκευασίες ανθεκτικές στα έντομα και να λαμβάνονται μέτρα που να εμποδίζουν την προσβολή, ώστε να μειώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης υποκαπνιστικών. o Όταν πρέπει να χρησιμοποιηθούν υποκαπνιστικά σε μόνιμη βάση, θα πρέπει να τηρείται ενδελεχής έλεγχος για έντομα ή στάδια εντόμων που επέζησαν της εφαρμογής. Ο πλήρης έλεγχος των παρασίτων (εξάλειψη της προσβολής σε όλα τα στάδια) κατά την εφαρμογή είναι η εξασφαλίζει την καλύτερη διαχείριση μιας πιθανής ανάπτυξης ανθεκτικότητας. o Θα πρέπει να διεξάγονται περιοδικοί έλεγχοι ανθεκτικότητας σε περιοχές που υποκαπνίζονται σε τακτική βάση. Αν αρχίζουν να παρατηρούνται σημάδια ανθεκτικότητας (όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είτε λόγω αποτυχημένης εφαρμογής είτε μέσω των δοκιμαστικών διαδικασιών), τότε θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξάλειψη του πληθυσμού. Τα απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη θα διαφέρουν ανάλογα με τις περιστάσεις και μπορεί να συμπεριλαμβάνουν συνεργασία και άλλων μεθόδων (χημικές ή μη). o Η εναλλασσόμενη χρήση των υποκαπνιστικών μπορεί να προβεί αποτελεσματική σε μερικές περιστάσεις, ειδικά όταν δεν έχει παρατηρηθεί ακόμη διασταυρούμενη ανθεκτικότητα Συμπληρωματικές οδηγίες για τη χρήση του αρ Ο υποκαπνισμός σε πλοία, όπως σε φορτηγίδες, πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και ακτοπλοΐας θα πρέπει να γίνεται μόνο στην αποβάθρα. Πρέπει να εκκενώνεται η επισημασμένη περιοχή κινδύνου. Μέχρι την αποδέσμευση από τον επικεφαλής του υποκαπνισμού απαγορεύεται η απόπλευση του πλοίου από την αποβάθρα και η επιβίβαση επιτρέπεται μόνο από καταρτισμένο και κατάλληλο προστατευμένο ειδικευμένο προσωπικό. 25. Η αποθήκευση υποκαπνισμένων μεταφορικών μονάδων κάτω από το κατάστρωμα πρέπει να περιορισθεί σε αποθηκευτικό χώρο φορτίου που είναι εξοπλισμένος με μηχανικό εξαερισμό με ρυθμό εξαερισμού τουλάχιστον δύο αλλαγών αέρα ανά ώρα με βάση το κενό χώρο φορτίου 5.2 Λεπτομερής περιγραφή των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος Τοξικό κατά την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής σκουπίστε από το δέρμα με στεγνό πανί, κατόπιν ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του Συνθήκες για ελεγχόμενη απόρριψη που συμπεριλαμβάνουν και χαρακτηριστικά στραγγίσματος κατά SPC_EL Σελ 8 / 9

17 τήν απόρριψη: Κάτω από κανονικές συνθήκες δεν θα απομείνουν θεωρητικά καθόλου κατάλοιπα για απόρριψη κατά την προτεινόμενη χρήση. Για την δραστική ουσία, το βιοκτόνο προϊόν και τα κατάλοιπα εφαρμόζεται ο κωδικός απορριμάτων με αριθμό (σύμφωνα με την οδηγία 2001/118/ΕΚ). Συνιστάται να απορρίπτεται μόνο αποκαπνισμένο υλικό τηρώντας τους ισχύοντες κανονισμούς (κωδικός σύμφωνα με την οδηγία 2001/118/ΕΚ). Τα κενά μέσα συσκευασίας μετά το πέρας του υποκαπνισμού και αφού καταστραφούν με τρύπημα, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας 5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 3 χρόνια. 6. Άλλες πληροφορίες Επικίνδυνο για την άγρια πανίδα Στην Ελλαδα, η πώληση φωσφινογόνων γεωργικών φαρμάκων σε ιδιώτες επιτρέπεται μόνο με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 ότι διαθέτουν γεωπόνο ή χημικό ή χημικό μηχανικό με την ευθύνη του οποίου θα χρησιμοποιηθούν. Ο γεωπόνος ή χημικός ή χημικός μηχανικός θα συνυπογράφουν τη δήλωση ή θα υποβάλλουν στον πωλητή ξεχωριστή δική τους. Επίσης σε εμφανές σημείο της ετικέτας των συσκευασιών για την Ελλάδα θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά η φράση: «Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» SPC_EL Σελ 9 / 9

1 ΑΔΑ: 7Τ32Β-Β3Σ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1 ΑΔΑ: 7Τ32Β-Β3Σ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΑΔΑ: 7Τ32Β-Β3Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-7 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ.πρωτ: 3962/40916 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ»

«ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ» Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ : ΟΚΙΜΑΚΗ ΣΤ. ΑΡΓΥΡΩ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ρ. ΒΑΣΑΡΜΙ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ.πρωτ: 3249/36964 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΔΑ: ΒΙΗΧΒ-7Η1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1 ΑΔΑ: ΒΙΗΧΒ-7Η1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΑΔΑ: ΒΙΗΧΒ-7Η1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-4 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 618/8322 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. 3719/39910 πρωτ: & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 - - 7 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ: 3716/43694 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 13636/159185 π.ε. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 6929/75935 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

4-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 11556/115262 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-11-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 8163/89179 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εντομοκτόνο που δρα δια επαφής και δια ατμών. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Βοηθητικές ουσίες 44,84% β/β. Pirimiphosmethyl

Εντομοκτόνο που δρα δια επαφής και δια ατμών. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Βοηθητικές ουσίες 44,84% β/β. Pirimiphosmethyl L1002954 GREC/10S PPE4043973 Pirimiphos-methyl (πιριμιφός μεθύλ) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.: 1114/26-2-80 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Pirimiphosmethyl 50% β/ο Βοηθητικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΧΚ 30.11-01.12.2010 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος Na 2 O 2 EC No 215-209-4 CAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19-8 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 3996/41045 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-8 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 8595/95935 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19-11-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 12223/141863 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Β-4ΥΛ Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Β-4ΥΛ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11-3-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.:1849/23497 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΓΒ-Ο3Φ. Aναρτητέα στο διαδίκτυο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΓΒ-Ο3Φ. Aναρτητέα στο διαδίκτυο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-1-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 12739/149685ΠΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 5 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/110118 Αριθ. πρωτ.: 414/5467 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. 3721/39914 πρωτ: & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-6-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5510/65402 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 1 Εμπορικό σήμα MAGNATE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 1 Εμπορικό σήμα MAGNATE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 1 Εμπορικό σήμα MAGNATE 2 Κάτοχος της έγκρισης 3 Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας 4 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Β-ΦΔΩ Aναρτητέα στο διαδίκτυο

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Β-ΦΔΩ Aναρτητέα στο διαδίκτυο Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 386/3610 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 Τ.Κ.: 10164 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο:210 212 4509 FAX: 210 36

Διαβάστε περισσότερα

CUPROFIX ULTRA 40 WG

CUPROFIX ULTRA 40 WG CUPROFIX ULTRA 40 WG 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος CUPROFIX ULTRA 40 WG Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 2-2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 120888 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ:1. CROMPTON EUROPE B.V. Ankerweg 18, 1041 AT Amsterdam, The Netherlands TELEFAX: 210 9212 090 DU-DIM 2 DT

ΠΡΟΣ:1. CROMPTON EUROPE B.V. Ankerweg 18, 1041 AT Amsterdam, The Netherlands TELEFAX: 210 9212 090 DU-DIM 2 DT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21-11 -2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 123814 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 / 02 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 116073 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19-3- 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19-3- 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19-3- 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ.πρωτ.:2674/32166 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ.πρωτ.: 11213/125343ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-6-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ: 4015/41124 π.ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Όροι έγκρισης του σκευάσματος Mocap 10G με αριθμό εγγραφής Μαΐου 2008

Παράρτημα. Όροι έγκρισης του σκευάσματος Mocap 10G με αριθμό εγγραφής Μαΐου 2008 Παράρτημα Όροι έγκρισης του σκευάσματος Mocap 10G με αριθμό εγγραφής 2306. 12 Μαΐου 2008 Κάτοχος εγγραφής: Bayer CropScience SA, France Εμπορικό Όνομα: Mocap 10G Μορφή: Κοκκώδες (G) Εγγυημένη σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (συντηρητικό ινών δέρματος) PREVENTOL CR plus L-N. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (συντηρητικό ινών δέρματος) PREVENTOL CR plus L-N. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4-8-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.:5085/57534 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο προϊόν (εντομοκτόνο) CYPELL 13FU.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο προϊόν (εντομοκτόνο) CYPELL 13FU. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27-4-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ.πρωτ.: 4477/51162 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FORTICAL Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ το κάπνισμα η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα η διέλευση πεζών η κατάσβεση με νερό Μη πόσιμο νερό Μην αγγίζετε η είσοδος στους μη έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 Τ.Κ.: 10164 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο:210 212 4509 FAX: 210 36

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: PelGar International Ltd.

ΠΡΟΣ: PelGar International Ltd. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3-1-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.:9101/102604 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

- 03-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2761/30645 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- 03-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2761/30645 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11-03 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 2761/30645 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18-04 -2006. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 117734 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18-04 -2006. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 117734 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18-04 -2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 117734 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 / 3 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 / 3 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 / 3 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 13342/155427 π.ε. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 08-02 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 1513/16839 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση:

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση: TALENDO 20EC GR 250ML BKL K-31110 01/12/11 15:51 Page1 K-31110/011211 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕIΣ Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Syngenta Hellas AEBE

Προς: Syngenta Hellas AEBE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-3 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 116857 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς: Syngenta

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 ΑΔΑ: ΒΙΨΕΒ-342 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-1 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 12357/143767 π.ε. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Cabrio Team 6.7/12 WG

Cabrio Team 6.7/12 WG Cabrio Team 6.7/12 WG Pyraclostrobin/Dimethomorph (πυρακλόστρομπίν/ντιμεθομόρφ) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών pyraclostrobin και dimethomorph, για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090. GOLD PLUS 42,5 WP, στην

TELEFAX: 210 92 12 090. GOLD PLUS 42,5 WP, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-4 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 127952 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς: Syngenta

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SCOMRID AEROSOL

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SCOMRID AEROSOL 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 1976/24337 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.πρωτ.: 10094/115889 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Το Νομικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα Βασίλειος Βάγιας Γεωπόνος MSc, PhD Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Τμήμα Φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Προϊόντα που προορίζονται για το ευρύ κοινό (καθαριστικά, προϊόντα συντήρησης και περιποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-08 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 121215 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FER-EDEM Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Χηλικός σίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090. E-mail: syg046@minagric.gr

TELEFAX: 210 92 12 090. E-mail: syg046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-03-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 116866 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την 91/155/EΕ Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας / FDOBR-13/05/04 Σελίδα 1/6 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προϊόν: DOBOL Fumigator Κωδικός Προϊόντος: FDOBR Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: SYNGENTA HELLAS ΑΕBΕ Λεωφόρος Ανθούσας ΤΚ 15349, Ανθούσα

ΠΡΟΣ: SYNGENTA HELLAS ΑΕBΕ Λεωφόρος Ανθούσας ΤΚ 15349, Ανθούσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.:10328/118588 ΠΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : EDEM 7-4-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 03-11 - 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 128147 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1-7 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 5772/61992 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - -2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ταξινόμηση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό CLP-Παραδείγματα ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I -7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Π 115/1997

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I -7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Π 115/1997 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I -7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Π 115/1997 1 Εµπορικό σήµα SPOTLIGHT C 2 Κάτοχος της έγκρισης FMC Ελλάς ΕΠΕ Αρκαδίου 38 & Τζαβέλα,

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-11 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 8765/95766 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-4-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-4-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-4-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 8889/99312 ΠΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-6-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 13143/153037 ΠΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα