Ενηµερωτικό Φυλλάδιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενηµερωτικό Φυλλάδιο"

Transcript

1 Ενηµερωτικό Φυλλάδιο

2 Ο κανονισµός ξυλείας 995/2010 της Ε.Ε. καθιστά αδίκηµα την διοχέτευση παράνοµης ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην αγορά της ΕΕ,. Με τον κανονισµό θεσπίζονται υποχρεώσεις για όλους τους φορείς που διαθέτουν ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ, καθώς και για όλους τους εµπόρους που εµπλέκονται στη συνέχεια στην αλυσίδα των συναλλαγών και στον εφοδιασµό των συγκεκριµένων προϊόντων. Ο κανονισµός, εφαρµόζεται σε ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ. Αντιµετωπίζει το εµπόριο παράνοµα υλοτοµηµένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας µε την επιβολή τριών βασικών υποχρεώσεων: Απαγορεύεται η διάθεση παράνοµα υλοτοµηµένης ξυλείας και προϊόντων που προέρχονται από τέτοια ξυλεία για πρώτη φορά στην αγορά της Ε.Ε. Οι φορείς εκµετάλλευσης της Ε.Ε. εκείνοι που διαθέτουν ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ πρέπει να επιδεικνύουν τη «δέουσα επιµέλεια». Οι έµποροι εκείνοι που πραγµατοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας τα οποία διατίθενται ήδη στην αγορά πρέπει να τηρούν αρχεία των προµηθευτών και των πελατών τους, ώστε να διευκολύνεται η ιχνηλασιµότητα της ξυλείας.

3 Ξυλεία και προϊόντα ξυλείας Η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που καθορίζονται στο παράρτηµα του κανονισµού. ιάθεση στην αγορά Η για πρώτη φορά προµήθεια, µε οποιαδήποτε µέσα και ανεξαρτήτως της τεχνικής πώλησης, ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην εσωτερική αγορά προς διανοµή ή χρήση στο πλαίσιο εµπορικής δραστηριότητας. Φορέας εκµετάλλευσης Έµπορος Χώρα υλοτόµησης Νόµιµα υλοτοµηµένη Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας. Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που, στο πλαίσιο εµπορικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγµατοποιεί αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά. Η χώρα ή το έδαφος όπου υλοτοµήθηκε η ξυλεία ή η ξυλεία που εµπεριέχεται στα προϊόντα ξυλείας. Η ξυλεία που υλοτοµήθηκε σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία της χώρας υλοτόµησης. Παράνοµα υλοτοµηµένη Η ξυλεία που υλοτοµήθηκε κατά παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας της χώρας υλοτόµησης. Κείµενη νοµοθεσία Η νοµοθεσία που ισχύει στη χώρα υλοτόµησης.

4 Ο κανονισµός διαχωρίζει όσους πραγµατοποιούν συναλλαγές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας σε δύο κατηγορίες: α] Φορείς εκµετάλλευσης: Οι φορείς εκµετάλλευσης επωµίζονται το µεγαλύτερο µέρος της ευθύνης. β] Έµποροι: Οι έµποροι υποχρεούνται απλώς να τηρούν αρχεία των προµηθευτών και των πελατών τους. Υποχρεώσεις Φορέων Εκµετάλλευσης Πρέπει να επιδεικνύουν τη «δέουσα επιµέλεια» κατά τη διάθεση ξυλείας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σ αυτούς εναπόκειται να ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες το ξύλο να προέρχεται ή να παράγεται από παράνοµα υλοτοµηµένες πηγές. Αυτό σηµαίνει ότι οφείλουν να εφαρµόζουν ένα σύστηµα διαχείρισης κινδύνου που αποκαλείται ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ και στηρίζεται στα εξής: Πληροφορίες Αξιολόγηση κινδύνου Μετριασµός του κινδύνου Ο φορέας εκµετάλλευσης πρέπει να διαθέτει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας, τη χώρα υλοτόµησης το είδος, την ποσότητα, τον προµηθευτή και στοιχεία που αφορούν τη συµµόρφωση µε την εθνική νοµοθεσία. Ο φορέας εκµετάλλευσης οφείλει να αξιολογεί τον κίνδυνο ύπαρξης παράνοµης ξυλείας στην αλυσίδα εφοδιασµού του, βάσει των στοιχείων των πληροφοριών λαµβάνοντας, υπόψη τα κριτήρια που καθορίζει ο κανονισµός 995/2010. Όταν η αξιολόγηση αποκαλύπτει έναν µη αµελητέο κίνδυνο ύπαρξης παράνοµης ξυλείας στην αλυσίδα εφοδιασµού, ο εν λόγω κίνδυνος µπορεί να µετριάζεται µε περαιτέρω µέτρα, όπως η απαίτηση συµπληρωµατικών πληροφοριών και επαλήθευσης από τον προµηθευτή. Υποχρεώσεις Εµπόρων Πρέπει να διατηρούν τα στοιχεία των προµηθευτών και των πελατών, προκειµένου να διευκολύνεται όσο το δυνατόν περισσότερο η ιχνηλασιµότητα του ξύλου που διαχειρίζονται. Οφείλουν να διατηρούν αυτά τα στοιχεία για µια περίοδο πέντε ετών. Αυτά τα στοιχεία απαιτούνται µόνο για την περίοδο µέχρι την τελευταία πώληση από επιχείρηση σε επιχείρηση. εν απαιτούνται πληροφορίες σχετικά µε τις πωλήσεις στους τελικούς καταναλωτές.

5 Ο Κανονισµός 995/2010 είναι δεσµευτικός σε κάθε χώρα της ΕΕ. Πώς επιβάλλεται; Ο εθνικός νοµοθέτης κάθε κράτους µέλους, θεσπίζει «αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές» κυρώσεις για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης στον κανονισµό. Από ποιον επιβάλλεται; Μια αρµόδια αρχή κάθε χώρας συντονίζει την εφαρµογή του κανονισµού. Οι αρµόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους στους φορείς εκµετάλλευσης & τους οργανισµούς παρακολούθησης. Πώς µπορεί µια επιχείρηση να εφαρµόσει τον κανονισµό; Οι έµποροι, οφείλουν απλώς να τηρούν αρχεία για τις επιχειρήσεις από τις οποίες αγοράζουν και στις οποίες πωλούν προϊόντα ξυλείας. Οι φορείς εκµετάλλευσης, έχουν µεγαλύτερη ευθύνη. Πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα επιµέλεια, για να εξασφαλίζουν ότι η ξυλεία στα προϊόντα τους έχει υλοτοµηθεί νόµιµα. Οι φορείς εκµετάλλευσης, πρέπει να δηµιουργήσουν ένα δικό τους δέουσας επιµέλειας ή να χρησιµοποιούν ένα σύστηµα που αναπτύχθηκε από έναν Οργανισµό Παρακολούθησης. Ένα σύστηµα δέουσας επιµέλειας ακολουθεί τα παρακάτω στάδια: Λήψη Πληροφοριών Αξιολόγηση Κινδύνου Μετριασµός Κινδύνου Οι Οργανισµοί Παρακολούθησης, αναπτύσσουν συστήµατα δέουσας επιµέλειας τα οποία, µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι φορείς εκµετάλλευσης, για να διασφαλίσουν τη συµµόρφωσή τους µε τον κανονισµό.

6 Τι καλύπτει ο κανονισµός 995/2010; Ο Κανονισµός καλύπτει τόσο την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που παράγονται στην ΕΕ, όσο και εκείνα που εισάγονται από το εξωτερικό, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι καθορίζει ο κανονισµός ξυλείας 995/2010; Με τον κανονισµό 995/2010 καθορίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων εκµετάλλευσης που διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην εσωτερική αγορά, καθώς και οι υποχρεώσεις των εµπόρων. Ποια ξυλεία και ποια προϊόντα ξυλείας υπάγονται στον κανονισµό 995/2010; Στον κανονισµό 995/2010, υπάγονται µια σειρά προϊόντων, όπως: καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, στρωτήρες, σανίδες, πηχάκια, ακατέργαστη ξυλεία, κόντρα πλακέ, πλάκες OSB, ινοσανίδες, κορνίζες, κιβώτια, βαρέλια, έπιπλα από ξύλο κ.α. Αναλυτικά το σύνολο των προϊόντων που υπάγονται στον κανονισµό 995/2010, µπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα µας Πώς µπορεί να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τον κανονισµό της ΕΕ για τη ξυλεία; Για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τον κανονισµό ξυλείας, εάν είστε «έµπορος», θα πρέπει να είστε σε θέση να προσδιορίσετε από που έχετε αγοράσει την ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας και κατά περίπτωση, σε ποιον έχετε πουλήσει την ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας. Εάν είστε «φορέας εκµετάλλευσης», θα πρέπει να επιδεικνύετε τη δέουσα επιµέλεια. Τι πρέπει να κάνω αν εισάγω ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας από χώρες εκτός της ΕΕ; Εάν αγοράζετε ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας απευθείας από έναν προµηθευτή εκτός της ΕΕ τότε θεωρείστε «φορέας εκµετάλλευσης» βάσει του κανονισµού Ξυλείας της ΕΕ και πρέπει να επιδεικνύετε τη δέουσα επιµέλεια. Τι πρέπει να κάνω αν είµαι παραγωγός ξυλείας στην ΕΕ; Αν παράγετε ξυλεία στην ΕΕ θεωρείστε «φορέας εκµετάλλευσης» και συνεπώς θα πρέπει να επιδεικνύετε τη δέουσα επιµέλεια.

7 Τι πρέπει να κάνω αν αγοράζω ξυλεία ή προϊόντα από έναν προµηθευτή στην ΕΕ; Ως αγοραστής ή πωλητής ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην ΕΕ, θεωρείστε «έµπορος» και θα πρέπει να καταγράφετε από πού έχει αγοραστεί η ξυλεία και πού πωλείται. Συγκεκριµένα, ως έµπορος, θα πρέπει να είστε σε θέση να προσδιορίσετε: από ποιον έχει αγοραστεί η ξυλεία σε ποιον πωλείται η ξυλεία Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε έτη και να παρέχονται για έλεγχο, αν ζητηθεί. Τι απαιτείται από εµένα έως φορέας εκµετάλλευσης; Ως φορέας εκµετάλλευσης, ο κανονισµός απαιτεί από εσάς, να επιδεικνύετε δέουσα επιµέλεια όταν διαθέτετε ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά. Για τον σκοπό αυτό, οφείλετε να χρησιµοποιείτε ένα πλαίσιο διαδικασιών και µέτρων, το οποίο καλείται «σύστηµα δέουσας επιµέλειας». Τι είναι το σύστηµα δέουσας επιµέλειας; Το σύστηµα δέουσας επιµέλειας που υποχρεωτικά πρέπει να τηρείται από τους φορείς εκµετάλλευσης, προσβλέπει στη προστασία του φορέα µέσα από τη διαχείριση του κινδύνου διάδοσης παράνοµα υλοτοµηµένης ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας προερχόµενων από τέτοια ξυλεία. Ένα σύστηµα δέουσας επιµέλειας, περιλαµβάνει τα ακόλουθα τρία εγγενή στοιχεία: Πληροφορία Αξιολόγηση κινδύνου Μετριασµός κινδύνου Θα πρέπει να δηµιουργήσω ένα δικό µου σύστηµα επιµέλειας; Κάθε φορέας εκµετάλλευσης διατηρεί και αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήµατα το σύστηµα δέουσας επιµέλειας που χρησιµοποιεί. Εναλλακτικά, ένας φορέας εκµετάλλευσης µπορεί να χρησιµοποιεί το σύστηµα δέουσας επιµέλειας ενός οργανισµού παρακολούθησης και να απεµπλακεί από την υποχρέωση της διαρκούς αξιολόγησής του. Τι είναι οι οργανισµοί παρακολούθησης; Ο ρόλος των οργανισµών παρακολούθησης, είναι να διατηρούν και να αξιολογούν τακτικά ένα σύστηµα δέουσας επιµέλειας που θα διαθέτουν στους φορείς εκµετάλλευσης και το οποίο θα αξιολογούν τακτικά. Οι φορείς µπορούν να επιλέξουν να εφαρµόσουν ένα σύστηµα δέουσας επιµέλειας ενός οργανισµού παρακολούθησης και να απεµπλακούν από την υποχρέωση της διαρκούς αξιολόγησής του.

8 Ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της εφαρµογής του κανονισµού; Κάθε κράτος µέλος, ορίζει µία ή περισσότερες αρµόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή του κανονισµού 995/2010. Οι αρµόδιες αρχές, διενεργούν ελέγχους για να εξακριβώσουν αν οι οργανισµοί παρακολούθησης, οι φορείς εκµετάλλευσης και οι έµποροι συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισµό. Ποια είναι η αρµόδια αρχή στην Ελλάδα; Στην Ελλάδα ως αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του κανονισµού 995/2010, έχει οριστεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Ποιες θα είναι οι κυρώσεις σε περίπτωση µη τήρησης του κανονσιµού; Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των διατάξεων του κανονισµού 995/2010 και λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν την εφαρµογή τους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις θα είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και µπορεί να περιλαµβάνουν: πρόστιµα αναλογικά προς την οικολογική καταστροφή κατάσχεση των προϊόντων ξυλείας άµεση αναστολή της αδείας άσκησης εµπορικής δραστηριότητας.

9 Η ΟΙΚΟ ΑΣΟΣ Ε.Π.Ε. βρίσκεται στο στάδιο αναγνώρισής της ως Οργανισµός Παρακολούθησης. Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής έχει ολοκληρώσει την δόµηση ενός ευέλικτου «Συστήµατος έουσας Επιµέλειας», το οποίο είναι άµεσα προσαρµόσιµο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης φορέα εκµετάλλευσης. Μπορείτε να χρησιµοποιήστε, το σύστηµά µας, για την εφαρµογή της διαδικασίας δέουσας επιµέλειας σας, θωρακίζοντας την επιχείρησή σας µέσα από την εποπτεία των προµηθειών σας, και την εκτίµηση του κινδύνου της αλυσίδας εφοδιασµού σας, οικοδοµώντας ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο εµπιστοσύνης στην αγορά. Οι υπηρεσίες µας παρέχουν υποστήριξη στην προσαρµογή εκµάθηση & εφαρµογή ενός ευέλικτου, ισχυρού και αποτελεσµατικού «Συστήµατος έουσας Επιµέλειας» στα µέτρα της επιχείρησής σας. Επικοινωνήστε µαζί µας για βοήθεια σχετικά µε την εφαρµογή ενός κατάλληλου συστήµατος δέουσας επιµέλειας στην επιχείρησή σας. Τηλ.: Φαξ: ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας:

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Δρ. Δ. Καρδάση, Δρ. Γ. Μπαλκάμος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Δνση Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΡΑΚΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΏΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΈΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΈΩΝ Τμήμα της επιμορφωτικής εκστρατείας που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτήστε την Ευρωπαϊκή αγορά με τη σήμανση συμμόρφωσης CE!

Κατακτήστε την Ευρωπαϊκή αγορά με τη σήμανση συμμόρφωσης CE! Κατακτήστε την Ευρωπαϊκή αγορά με τη σήμανση συμμόρφωσης CE! Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Περιεχόμενα Τι είναι η σήμανση CE; Τι είναι η σήμανση CE; 3 Νομικές υποχρεώσεις των κατασκευαστών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο».

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο». Αριθµ. ΥΓ3α/79602 Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/28/ΕΚ της 8ης Απριλίου 2005 «για τον καθορισµό αρχών και λεπτοµερών κατευθυντήριων γραµµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ) 25.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/27 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από κοινοποιημένους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΡΑ 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Πρώτη έσµη µέτρων για την απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Θεσπίστηκε το 1992

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Δεκεμβρίου 2013.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Δεκεμβρίου 2013. 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΪΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 37/24 Ο ΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ 5.6.2015 L 141/73 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2015/849 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 27 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Σ.Π.) 5 6. ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια η διάθεση γεωχωρικών δεδομένων

Προμήθεια η διάθεση γεωχωρικών δεδομένων Συχνές ερωτήσεις για την διάρθρωση και λειτουργία του ΚΟΣΕ Προμήθεια η διάθεση γεωχωρικών δεδομένων 1. Πώς μπορώ να βρω γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης ; Γεωχωρικά δεδομένα και

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας του Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.7.2001 COM(2001) 274 τελικό ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά το εφαρµοστέο κοινοτικό δίκαιο στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες

Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες Ιανουάριος 2008 Οδηγίες για την εφαρµογή του κανονισµού REACH 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει καθοδήγηση σχετικά µε τον κανονισµό

Διαβάστε περισσότερα