ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ... 7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Abstract...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ... 7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 8. Abstract..."

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ... 7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 8 Abstract Εισαγωγή Σκοπός Στόχος Μέσα Μεθοδολογία Υπόθεση Εργασίας ιάρθρωση Κεφαλαίων Πληµµύρες Ορισµός - γενικά Είδη Ποτάµιες πληµµύρες Αιτίες Επιπτώσεις Πρόληψη Απολογισµός πληµµυρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο Απολογισµός πληµµυρών σε εθνικό επίπεδο Κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο για τα ύδατα και τις πληµµύρες

2 3.1 Η Οδηγία 2000/ 60/ ΕΚ - Οδηγία πλαίσιο για τα νερά Η Οδηγία 2007/ 60/ ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας Η συµπληρωµατικότητα των δυο Οδηγιών για µια ολοκληρωµένη διαχείριση υδάτων Εθνικό θεσµικό πλαίσιο για τα ύδατα και τις πληµµύρες Ο Ν.1650/ 1986 για την προστασία του περιβάλλοντος Ο Ν.1739/ 1987 για τη διαχείριση των υδατικών πόρων Η ενσωµάτωση των κοινοτικών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο Η ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/ 60/ ΕΚ Ο Ν.3199/ 2003 για την προστασία και διαχείριση των υδάτων Το Π. 51/2007 για τον καθορισµό µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2000/ 60/ ΕΚ Η ενσωµάτωση της Οδηγίας 2007/ 60/ ΕΚ Το εθνικό θεσµικό πλαίσιο Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη και αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµένων Ο Ν.3013/ 2002 περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» Η εγκύκλιος «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων» της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας Συγκριτική ανάλυση των εγκυκλίων των ετών Συµπέρασµα Οι ρόλοι και οι αρµοδιότητες της Τ.Α στην πρόληψη και αντιµετώπιση των πληµµυρικών φαινοµένων Εισαγωγή

3 6.2 Ο ρόλος των Ο.Τ.Α Β βαθµού (Ν.Α) στο εθνικό θεσµικό πλαίσιο Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη και αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµένων Συµπέρασµα Μελέτη περίπτωσης: η περίπτωση του Έβρου Ο νοµός Έβρου Το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας του Ν..Ε Το Σχέδιο Αντιµετώπισης Πληµµυρών του Τµήµατος Π.Π του Ν..Ε Ο ποταµός Έβρος Η θέση και η έκταση της λεκάνης απορροής του ποταµού Οι κυριότεροι παραπόταµοι Το έλτα του Έβρου Η διοικητική υπαγωγή της λεκάνης απορροής στις τρεις χώρες Χρήσεις γης και νερού στη λεκάνη απορροής του ποταµού από τις τρεις χώρες Φράγµατα, αρδευτικά δίκτυα και ταµιευτήρες Προσέγγιση των πληµµυρικών φαινοµένων του ποταµού Έβρου Ιστορικό συµφωνιών Οι συµφωνίες της Ελλάδας µε την Τουρκία Οι συµφωνίες της Ελλάδας µε τη Βουλγαρία Οι πληµµυρικές παροχές Τα υφιστάµενα αναχώµατα στο ελληνικό τµήµα της λεκάνης απορροής Τα µετεωρολογικά δεδοµένα των τριών χωρών Σύντοµο ιστορικό των πληµµυρών των τελευταίων ετών Το πρόβληµα των πληµµυρών του Έβρου Αίτια

4 9.2 Η κρίσιµη διάσταση της διασυνοριακότητας του Έβρου Το ίκτυο Νοµαρχιών Ελλάδας Τουρκίας Βουλγαρίας Λύσεις Προτάσεις Προοπτικές Οι πληµµύρες του 2010 στο Νοµό Έβρου Το ιστορικό των πληµµυρών η Εβδοµάδα η Εβδοµάδα η Εβδοµάδα Λήξη των πληµµυρών Συµπεράσµατα Οι Ασκήσεις Πολιτικής Προστασίας Εισαγωγή Το χρηµατοδοτικό µέσο Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε Το εγχειρίδιο Σχεδιασµού, ιεξαγωγής και Αποτίµησης Ασκήσεων Π.Π Ο ορισµός της άσκησης Τα είδη των ασκήσεων Οι ασκήσεις επί χάρτου Οι «πρακτικές» ασκήσεις ή ασκήσεις επιχειρήσεων Οι ασκήσεις πεδίου πλήρους ανάπτυξης Η Ευρωπαϊκή Άσκηση Προσοµοίωσης Πληµµυρών «EVROS 2010» (26-31/05/10) Η προετοιµασία της άσκησης Οι στόχοι Οι συµµετέχοντες Τα σενάρια

5 Οι προβλεπόµενες δράσεις προετοιµασίας Οι προβλεπόµενες δράσεις υλοποίησης Τα προβλεπόµενα αναµενόµενα αποτελέσµατα Η υλοποίηση της άσκησης Παρατηρήσεις από την παρακολούθηση της Άσκησης Συµπεράσµατα Συµπεράσµατα Προτάσεις Συµπεράσµατα Προτάσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ «Άσκηση» Γ.Γ.Π.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Σ.Ε Ε.Κ.Α.Β ΕΛ.Γ.Α Ε.Μ.Π.Π Κ.Ε.Π.Π Κ.Υ.Α Μ.Ε. Ν.Α Ν..Ε Ν..Ε Ο.Ε.Υ Ο.Τ.Α Π.Α.Μ Θ Π.Π Τ.Α Τ.Ο.Ε.Β «Τµήµα» «Τοπικό Σχέδιο» Υ.Π.Ε.Κ.Α Υ.Π.ΠΟ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε Ευρωπαϊκή άσκηση προσοµοίωσης πληµµυρών «EVROS 2010» στο Ν. Έβρου (26-31 Μαΐου 2010) Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων ιεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Πολιτικής Προστασίας Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας Κοινή Υπουργική Απόφαση Μνηµόνιο Ενεργειών ράσης Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Έβρου Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Έβρου Οργανισµός Εσωτερικών Υπηρεσιών Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Πολιτική Προστασία Τοπική Αυτοδιοίκηση Τοπικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων Τµήµα Πολιτικής Προστασίας του Ν..Ε Τοπικό Σχέδιο Αντιµετώπισης Πληµµυρών του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας του Ν..Ε Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 1 Συγκριτική ανάλυση των εγκυκλίων πληµµυρών του 2005, 2006, 2009 Πίνακας 2 Η κατανοµή της λεκάνης απορροής του ποταµού Έβρου σε Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία Πίνακας 3 Οι πληµµυρικές παροχές του ποταµού Έβρου για περίοδο επαναφοράς Τ=15 και Τ= 50 έτη Πίνακας 4 Τα υπερβλητά αναχώµατα του Νοµού Έβρου Πίνακας 5 Οι συµµετέχοντες φορείς στην Άσκηση «EVROS 2010» Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6 Εικόνα 7 Εικόνα 8 ΕΙΚΟΝΕΣ Οι λεκάνες απορροής του Έβρου και των παραποτάµων του Οι πληµµυρισµένες περιοχές το Φεβρουάριο του 2010 στο Νοµό Έβρου Οι σταθµοί µέτρησης των υδάτων Έβρου & παραποτάµων στην Ελλάδα Ξενάγηση στο χώρο της κατασκήνωσης Άσκηση επί χάρτου (03/2010) Έναρξη ενηµέρωσης για την Άσκηση επί πεδίου, ξενοδοχείο «Thraki Palace», Αλεξανδρούπολη (26/05/2010) Συγκέντρωση των επιχειρησιακών δυνάµεων στην Ορεστιάδα µια ηµέρα πριν την έναρξη των σεναρίων (27/05/2010) Ο χώρος συγκέντρωσης των επιχειρησιακών δυνάµεων του 1 ου σεναρίου έλτα του Έβρου (28/05/2010) Συζήτηση µε το Γερµανό παρατηρητή κ.swen Aust κατά την εκτέλεση του 2 ου σεναρίου στον ποταµό Άρδα (28/05/2010) Εικόνα 9 Η συνδροµή των ξένων επιχειρησιακών δυνάµεων στο 3 ο σενάριο εργοστάσιο Ζάχαρης Ορεστιάδα (28/05/2010) Εικόνα 10 Αποτίµηση αξιολόγηση της Άσκησης (31/05/2010) Εικόνα 11 Τελετή λήξης της Άσκησης Ορεστιάδα (31/05/2010) Εικόνα 12 Με τον επιβλέποντα της εργασίας κ. Απόστολο Παραλίκα, στο τέλος της παρατήρησης του 3 ου σεναρίου Ορεστιάδα (28/05/2010) 7

8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία διαπραγραµατεύεται το ρόλο και τις αρµοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πρόληψη και αντιµετώπιση των πληµµυρικών φαινοµένων, όπως παρουσιάζεται τόσο στο θεσµικό πλαίσιο ευρωπαϊκό και εθνικό όσο και στη µελέτη περίπτωσης της περιοχής του Νοµού Έβρου που έχει διττό χαρακτήρα. Στο θεωρητικό µέρος της εργασίας αναλύεται το προαναφερθέν θεσµικό πλαίσιο Πολιτικής Προστασίας και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκύπτει από αυτό. Εκτενής εξέταση γίνεται για το ρόλο των Ο.Τ.Α Β βαθµού (Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), λόγω της αντιστοιχίας µε το πρακτικό µέρος της εργασίας που επικεντρώνεται στη µελέτη περίπτωσης του Έβρου. Στην συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης, αναλύεται τόσο η διαχείριση των πληµµυρών του Φεβρουαρίου του 2010 από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση του Νοµού µέσω του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας του Νοµαρχιακού ιαµερίσµατος Έβρου (Ο.Τ.Α Β βαθµού), όσο και η προετοιµασία και υλοποίηση της ευρωπαϊκής άσκησης προσοµοίωσης πληµµυρών «EVROS 2010» που διεξήχθη σε όλο το Νοµό από τις 26 έως τις 31 Μαΐου Τελικά, εξάγονται συµπεράσµατα για την εφαρµογή του θεωρητικού πλαισίου από την προκείµενη πρακτική µελέτη, µέσω της έµφασης στο ρόλο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Έβρου τόσο για τη διαχείριση των πληµµυρών του 2010, όσο και για τη διοργάνωση και εκτέλεση της εν λόγω Άσκησης στον Νοµό. 8

9 Abstract The present study presents the role and responsibilities of Local Government regarding prevention and response to flood phenomena, as presented in the legal framework at a European and national level as well as through the case study of the Evros Prefecture which is subdivided in two parts. At the theoretical part of the study, there is an analysis on the previously mentioned framework of Civil Protection, as well as on the role of Local Government in it. The role of the second degree Local Authorities (prefectural self governed public legal entities) is being thoroughly examined, as it responds to the practical part of the study, which consists of the Evros case study. In this particular case study, there is an analysis on the way the Evros Prefecture managed the floods having taken place in February 2010 through its Department of Civil Protection, as well as on the preparation and implementation of the European flood joint simulation Exercise «EVROS 2010», which took place in the area of Evros from the 26 th to the 31 st of May In the end, conclusions are drawn on the implementation of the theoretical framework in this case study, through the emphasis laid on the role of Evros Prefecture regarding the management of the floods of February 2010, as well as of the organizing and conducting this specific Exercise in area of Evros. 9

10 1.Εισαγωγή Οι φυσικές καταστροφές, και ειδικά οι πληµµύρες, είναι ένας µεγάλος κίνδυνος, διαρκώς επίκαιρος στην καθηµερινή µας ζωή. Την ώρα που γράφεται η εργασία αυτή, η Ουγγαρία και η Πολωνία έχουν ήδη ενεργοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Πολιτικής Προστασίας, µη δυνάµενες να αντιµετωπίσουν µόνο µε δικά τους µέσα τις πληµµύρες ευρείας έκτασης που αντιµετωπίζουν.(j.r.c, 2010) Λίγους µήνες νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 2010, το Ευρωατλαντικό Κέντρο Συντονισµού Αντιµετώπισης Καταστροφών (EADRCC) έλαβε αίτηµα για παροχή βοήθειας από την Αλβανία, η οποία αντιµετώπιζε εκτεταµένες πληµµύρες λόγω βροχοπτώσεων µεγάλης διάρκειας και είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. (EADRCC, 2010) Τα προαναφερθέντα γεγονότα, σε συνδυασµό και µε τις καταστροφικές πληµµύρες που έπληξαν την Ευρώπη το 2002, αποδεικνύουν ότι οι πληµµύρες αποτελούν µια από τις φυσικές καταστροφές, οι οποίες απαντώνται συχνότατα κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο την τελευταία δεκαετία. Στην Ελλάδα, οι ξαφνικές πληµµύρες είναι η δεύτερη συχνότερα απαντώµενη φυσική καταστροφή µετά τις δασικές πυρκαγιές. (Γ.Γ.Π.Π, 2009b ) Μια από τις περιοχές στις οποίες εκδηλώνονται περιοδικά πληµµύρες είναι ο Νοµός Έβρου τον οποίο διατρέχει ο οµώνυµος ποταµός. Η τελευταία τους εµφάνιση έγινε το Φεβρουάριο του 2010, όταν µεγάλος όγκος νερού διοχετεύθηκε από τη Βουλγαρία στην ελληνική πλευρά του ποταµού. Το µέγεθος του εν λόγω προβλήµατος και οι πολύπλευρες διαστάσεις του, λόγω και της διασυνοριακότητας της περιοχής µε τη Βουλγαρία και την Τουρκία, επιχειρείται να ερευνηθούν στην παρούσα εργασία τόσο µέσω του θεωρητικού όσο και του πρακτικού της σκέλους. Η ανάλυση επικεντρώνεται στο θεσµικό πλαίσιο της πρόληψης και αντιµετώπισης των πληµµυρών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και στον τρόπο που αυτό αντικατοπτρίζεται, µέσα από το ρόλο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Έβρου, η οποία δια του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας του Νοµαρχιακού ιαµερίσµατος Έβρου, διαχειρίστηκε τόσο τις πληµµύρες του ποταµού Έβρου τον Φεβρουάριο του 2010, όσο και την συνολική διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Άσκησης Προσοµοίωσης Πληµµυρών µε την ονοµασία «EVROS 2010», η οποία 10

11 παρακολουθήθηκε επί τόπου για όλη της τη διάρκεια και η οποία, µαζί µε τη διαχείριση των πληµµυρών που προαναφέρθηκαν, αποτελούν τη διττή µελέτη περίπτωσης της παρούσας εργασίας. 1.1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η λεπτοµερής ανάλυση της πρόληψης και της αντιµετώπισής των πληµµυρών µέσω του διαµορφωθέντος θεσµικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο µε έµφαση στο ρόλο και στην αρµοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α). Ο παραπάνω στόχος θα εξειδικευθεί και θα εµπεδωθεί διττά µέσω: i. Αφενός, της µελέτης περίπτωσης των πληµµυρών του ποταµού Έβρου και της διαχείρισής τους από την οικεία Τ.Α κατά το 2010 στον οµώνυµο νοµό. Ειδικότερα, ερευνάται ο τρόπος διαχείρισης των πληµµυρών του Φεβρουαρίου του 2010 από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας του Νοµαρχιακού ιαµερίσµατος Έβρου (Ν..Ε). ii. Αφετέρου, της µελέτης της ευρωπαϊκής άσκησης προσοµοίωσης πληµµυρών «EVROS 2010», η οποία έλαβε χώρα από τις 26 έως τις 31 Μαΐου στο νοµό Έβρου και είναι αλληλένδετη µε τις δράσεις πρόληψης πληµµυρών που πραγµατοποιεί το οικείο Ν..Ε. Κρίθηκε απαραίτητο η µελέτη περίπτωσης της εργασίας αυτής να είναι διττή, καθώς θα ήταν παράλειψη να µην ερευνηθεί ένα τόσο µεγάλο εγχείρηµα που για πρώτη φορά πραγµατοποιείται σε εθνικό επίπεδο στον τοµέα της Πολιτικής Προστασίας (Π.Π) µε αντικείµενο τις πληµµύρες στον Νοµό Έβρου. Η συνολική και συνδυαστική εξέταση της διαχείρισης των πληµµυρών του ποταµού Έβρου το 2010 και της διοργάνωσης της άσκησης «EVROS 2010» από την οικεία Τ.Α φωτίζουν ιδιαίτερα την πτυχή του ρόλου και των αρµοδιοτήτων της Τ.Α στην πρόληψη και αντιµετώπιση των πληµµυρών. Η πτυχή αυτή είναι κοµβικής σηµασίας στο πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς καταδεικνύει το κατά πόσο βοηθούν οι τοπικές αρχές στην διαχείριση και 11

12 των θεµάτων Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριµένα στη διαχείριση κρίσεων προκυπτουσών από τις πληµµύρες. 1.2 Στόχος Οι επιδιωκόµενοι στόχοι της εργασίας είναι οι παρακάτω: Η παρουσίαση της φύσης των πληµµυρών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Η παρουσίαση της ισχύουσας κοινοτικής νοµοθεσίας στο επίπεδο της πρόληψης και αντιµετώπισης των πληµµυρικών φαινοµένων. Η παρουσίαση της ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας στο επίπεδο της πρόληψης και αντιµετώπισης των πληµµυρικών φαινοµένων. Έµφαση δίδεται στην εγκύκλιο που αφορά τις πληµµύρες και εκδίδεται από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π) καθώς οριοθετεί και καθορίζει µε ακρίβεια το ρόλο των Ο.Τ.Α στη διαχείρισή τους. Η παρουσίαση της περίπτωσης της διαχείρισης των πληµµυρών του ποταµού Έβρου ως ένα άκρως αντιπροσωπευτικό παράδειγµα διαχείρισης πληµµυρικής κρίσης από την οικεία Τ.Α και συγκεκριµένα κατά την εκδήλωση των ισχυρότατων πληµµυρών που έπληξαν τον Νοµό Έβρου το Φεβρουάριο του Στόχος είναι να καταδειχθεί η αποτελεσµατικότητα ή µη του σχεδιασµού αντιµετώπισης πληµµυρών της οικείας Τ.Α κρινόµενης κατά το εν λόγω χρονικό διάστηµα. Μέσω αυτής της µελέτης περίπτωσης, τα δεδοµένα της πραγµατικής υφιστάµενης κατάστασης, όπως αυτά διαµορφώθηκαν στη διαχείριση των συγκεκριµένων πληµµυρών από την οικεία Τ.Α, υπάγονται στις προϋποθέσεις που θέτει το προηγουµένως αναλυθέν νοµοθετικό πλαίσιο και διαπιστώνονται τυχόν αδυναµίες και προβλήµατα. Η παρουσίαση της προετοιµασίας και διενέργειας της Ευρωπαϊκής Άσκησης Προσοµοίωσης Πληµµυρών «EVROS 2010» (εφεξής «Άσκηση»), όπως αυτή αναλήφθηκε και διενεργήθηκε από το Τµήµα Π.Π του Ν..Ε (εφεξής «Τµήµα»). Στόχος είναι να διερευνηθεί η συµβολή της στην αντιµετώπιση µελλοντικών 12

13 πληµµυρών στην περιοχή, δεδοµένου ότι είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται πανελλαδικά και από φορέα Τ.Α µια τέτοιας κλίµακας άσκησ 1.3 Μέσα Τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν ώστε να συγγραφεί η εν λόγω εργασία είναι τα κάτωθι: Ανασκόπηση ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας σχετική µε τις πληµµύρες. Εθνικά και κοινοτικά νοµοθετικά κείµενα σχετικά µε τις πληµµύρες. Μελέτη πρακτικών συνεδρίων σχετικών µε τις φυσικές καταστροφές και ειδικότερα µε τις πληµµύρες. Συζήτηση µε και καθοδήγηση από τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Απόστολο Παραλίκα για όλες τις υπό έρευνα πτυχές και διαστάσεις της εργασίας. Συνέντευξη συζήτηση µε τον Προϊστάµενο του Τµήµατος κ. Ευθύµιο Ουλιανούδη για δέκα ηµέρες τόσο για τη διαχείριση των πληµµυρών του Φεβρουαρίου στον Έβρο όσο και για την διεξαγωγή της Άσκησης. Συνέντευξη συζήτηση µε τον Project Manager (P.M) της παραπάνω Άσκησης κ. Σταύρο Κιορογλανίδη σχετικά µε τις επιµέρους λεπτοµέρειες της προετοιµασίας και υλοποίησής της. Συζήτηση µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος κ. Γεώργιο Παντίρη και κ. Χρήστο Παπαποστόλου, οι οποίοι διέθεσαν και παρείχαν όλο το απαραίτητο έντυπο και ηλεκτρονικό αρχειακό υλικό του Τµήµατος, χάρτες, φωτογραφίες από τις φετινές πληµµύρες, βιβλία και τεχνικές µελέτες της περιοχής του Έβρου από το αρχείο του Τµήµατος και ό,τι άλλο χρειάστηκε για τη συγγραφή της εργασίας. Συζήτηση µε τον εξωτερικό συνεργάτη του Τµήµατος κ. Θάνο Πανταζή για τις ευρωπαϊκές διαδικασίες για την Άσκηση. Συµµετοχή µου στην προετοιµασία της Άσκησης κατά τη διάρκεια της πρακτικής µου άσκησης στο πλαίσιο της Ε.Σ.Τ.Α, από Σεπτέµβριο µέχρι και Νοέµβριο 2010, στο εν λόγω Τµήµα. Παρακολούθηση της τελικής φάσης προετοιµασίας της Άσκησης για δέκα µέρες κατά τη διάρκεια της παροχής του υλικού για την εργασία αυτή από το Τµήµα. 13

14 ιαδικτυακές ιστοσελίδες παροχής πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα της εργασίας: τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο πρακτικό µέρος της. Συµµετοχή µου στην Άσκηση ως παρατηρήτρια (observer). Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της Άσκησης, δόθηκε η πολύτιµη ευκαιρία να γίνει: Συζήτηση µε τον εµπειρογνώµονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Laurent de Pierrefeu, εκπρόσωπο της νσης Πολιτικής Προστασίας της Γενικής ιεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO). Συζητήσεις µε τον ελεγκτή (controller) της Άσκησης, κ. Paul Hedley, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νορθάµπερλαντ του Ηνωµένου Βασιλείου. Συζητήσεις µε τους υπόλοιπους παρατηρητές (observers) κ. Robert McAlister, κ. Swen Aust και κ. Jiri Pernicek, οι οποίοι έθεσαν καίριες επισηµάνσεις για τον τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω Άσκησης. 1.4 Μεθοδολογία Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία καθορίστηκε από κοινού µε τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Παραλίκα. Συµφωνήθηκε να γίνει πρώτα η συλλογή του απαραίτητου υλικού για τη διαχείριση των πληµµυρών και την διοργάνωση της Άσκησης από το Τµήµα και στη συνέχεια η εκ νέου µετάβαση στο Ν. Έβρου ώστε να γίνει η παρακολούθηση της Άσκησης. εδοµένης της υποβολής της εργασίας σε έντυπη µορφή την 3 η Ιουνίου 2010, κρίθηκε απαραίτητη η επί τόπου παρακολούθησή της Άσκησης έως και τη λήξη της στις 31 Μαΐου 2010 και η παράλληλη προσθήκη και συµπλήρωση των τελικών παρατηρήσεων και σχολίων στο σχετικό µε αυτή κεφάλαιο µέχρι και τον τελικό χρόνο υποβολής της εργασίας. Σε όλη τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας υπήρχε επικοινωνία µε τον επιβλέποντα καθηγητή, ώστε να συστηµατοποιηθεί η επιτόπια έρευνα µέσω συνέντευξης της γράφουσας µε τους αρµόδιους φορείς διαχείρισης του πρακτικού σκέλους της εργασίας. 14

15 Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκε ενδελεχής µελέτη της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας στο θέµα της πρόληψης και αντιµετώπισης των πληµµυρικών φαινοµένων µε έµφαση στο ρόλο των Ο.Τ.Α και ειδικότερα στους Ο.Τ.Α Β βαθµού, δεδοµένου του κυρίαρχου ρόλου της Ν.Α Έβρου κατά τη µελέτη περίπτωσης της εν λόγω εργασίας και στις δυο υποπεριπτώσεις της (πληµµύρες 2010 & Άσκηση). Παράλληλα µε τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου έγινε και βιβλιογραφική καθώς και διαδικτυακή έρευνα για το θεωρητικό και πρακτικό µέρος της εργασίας. Η µεθοδολογία του πρακτικού µέρους εστιάστηκε στην επί δύο εβδοµάδες επιτόπια µελέτη του παρεχόµενου υλικού από το Τµήµα, όπως ήταν οι τεχνικές µελέτες του ποταµού Έβρου από το αρχειακό υλικό του, χάρτες της περιοχής, φωτογραφίες, µαγνητοσκοπηµένο υλικό από την καταγραφή των πληµµυρών από ελικόπτερο κ.α. Η παραπάνω µελέτη συνδυάστηκε κατά προτεραιότητα µε τις συνεντεύξεις - συζητήσεις που λήφθηκαν από όλο το προσωπικό του Τµήµατος, κυρίως, όµως, από τον εµπειρότατο και µε µακρόχρονη παρουσία στη διαχείριση των πληµµυρών του Έβρου κ. Ευθύµιο Ουλιανούδη που είναι ο Προϊστάµενος του Τµήµατος. Στόχος των συνεντεύξεων συζητήσεων ήταν η σκιαγράφηση σε πρακτικό επίπεδο των ιδιαιτεροτήτων του Νοµού Έβρου, του ποταµού Έβρου λόγω της διασυνοριακότητάς του (εγγύτητα µε την Βουλγαρία και την Τουρκία) και το πώς αυτές επηρέασαν ή όχι τη διαχείριση της πληµµυρικής κρίσης του Φεβρουαρίου του 2010 καθώς και τη διεξαγωγή της Άσκησης από το Τµήµα. 1.5 Υπόθεση Εργασίας Η υπόθεση εργασίας της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι διττή. Γίνονται οι υποθέσεις: i. Αφενός, ότι η εφαρµογή του τοπικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Πληµµυρών του Νοµαρχιακού ιαµερίσµατος Έβρου (εφεξής «Τοπικό Σχέδιο») ήταν επιτυχής. ii. Αφετέρου, ότι η προετοιµασία, διοργάνωση και διεξαγωγή της Άσκησης από το ίδιο Τµήµα ήταν επιτυχής δεδοµένης της πρώτης φοράς που πραγµατοποιείται µια τέτοιας εµβέλειας άσκηση σε πανελλαδικό επίπεδο. Επιπλέον, γίνεται η υπόθεση ότι η άσκηση 15

16 αυτή θα συµβάλλει στη δηµιουργία εµπειρίας και θα αποτελέσει κίνητρο και στους υπόλοιπους Ο.Τ.Α ώστε να λαµβάνουν ανάλογες πρωτοβουλίες στο µέλλον στον τοµέα της Πολιτικής Προστασίας. Το δίπολο αυτό της εν λόγω µελέτης περίπτωσης θα ειδωθεί υπό την γενικότερη υπόθεση ότι οι ρόλοι και οι αρµοδιότητες της Τ.Α µπορούν να συµβάλουν τα µέγιστα στην πρόληψη και στην αντιµετώπιση των πληµµυρικών φαινοµένων στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό και θα διερευνηθεί το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο σε αλληλεξάρτηση µε το κοινοτικό. 1.6 ιάρθρωση Κεφαλαίων Στο 1 ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι στόχοι και σκοποί της παρούσας εργασίας, τα µέσα και η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη συγγραφή της, οι υποθέσεις εργασίας στις οποίες στηρίχτηκε και η διάρθρωση των κεφαλαίων της. Στο 2 ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα είδη των πληµµυρών, οι ποτάµιες πληµµύρες, εφόσον σε αυτές ανήκει η περίπτωση των πληµµυρών του Έβρου, οι αιτίες, οι επιπτώσεις και η πρόληψή τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας απολογισµός των πληµµυρών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στο 3 ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε για τα ύδατα και για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας. Στο 4 ο κεφάλαιο παρατίθεται το εθνικό θεσµικό πλαίσιο για τα ύδατα και τις πληµµύρες που περιλαµβάνει τους βασικούς περιβαλλοντικούς νόµους και αυτούς που εναρµονίζουν τις κοινοτικές Οδηγίες στο εθνικό δίκαιο. Στο 5 ο κεφάλαιο αναλύεται το εθνικό θεσµικό πλαίσιο Π.Π για την πρόληψη και αντιµετώπιση των πληµµυρικών φαινοµένων που εξειδικεύεται στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», στο Ν.3013/ 2002 περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας και την εγκύκλιο για τις πληµµύρες που συντάσσεται από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π). Μετά την παρουσίαση της εγκυκλίου γίνεται µια συγκριτική ανάλυση των εγκυκλίων των ετών 2005, 2006,

17 Στο 6 ο κεφάλαιο γίνεται ειδική αναφορά στο ρόλο και στις αρµοδιότητες της Τ.Α στην πρόληψη και αντιµετώπιση των πληµµυρικών φαινοµένων µέσω της παρουσίασης του ρόλου των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α), όπως προβλέπεται από το εθνικό θεσµικό πλαίσιο. Το 7 ο κεφάλαιο αποτελεί την αφετηρία της µελέτης περίπτωσης της εν λόγω εργασίας που αφορά στο Νοµό Έβρου. Έτσι, κρίθηκε αναγκαίο να δοθούν παρατεθούν κάποια εισαγωγικά στοιχεία για το Νοµό και τον οµώνυµο ποταµό Έβρο. Έµφαση δίνεται στο Τοπικό Σχέδιο του Τµήµατος, του οποίου η εφαρµογή θα ερευνηθεί στο 10 ο κεφάλαιο. Στο 8 ο κεφάλαιο, επιχειρείται µια πρώτη προσέγγιση στα πληµµυρικά φαινόµενα του ποταµού Έβρου. Παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο που περιβάλλει την ιδιαίτερη περιοχή του Νοµού, η οποία έχει ιστορικό πληµµυρών, ώστε να γίνουν κατανοητά τα αίτιά τους και οι παράµετροι διαχείρισής τους. Στο 9 ο κεφάλαιο αναλύονται τα αίτια που οδηγούν στις κατ εξακολούθηση εκδηλωνόµενες πληµµύρες του ποταµού Έβρου. Επίσης, τονίζεται η διασυνοριακότητα της περιοχής, η οποία προσδίδει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην πρόληψη και την αντιµετώπιση των πληµµυρών σε αυτή. Στο 10 ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ιστορικό των πληµµυρών του Φεβρουαρίου 2010 και εξάγονται συµπεράσµατα για την εφαρµογή του τοπικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Πληµµυρών του Ν.. Έβρου. Στο 11 ο κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή στις ασκήσεις Π.Π και δίνεται έµφαση στις ασκήσεις επιχειρήσεων και ειδικά στις ασκήσεις πεδίου πλήρους ανάπτυξης, όπως είναι η Άσκηση «EVROS 2010» που παρουσιάζεται στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο. Στο 12 ο κεφάλαιο παρατίθενται τα στάδια προετοιµασίας και υλοποίησης της Άσκησης. Η φάση της υλοποίησης περιγράφεται όπως προέκυψε από το ηµερολόγιο εργασίας κατά την επί τόπου παρακολούθησή της, από τις 26 έως και τις 31 Μαΐου. Τέλος, στο 13 ο κεφάλαιο, παρατίθενται τα εξαχθέντα συµπεράσµατα και οι προτάσεις τόσο σχετικά µε το ρόλο της Τ.Α σε θεωρητικό επίπεδο βάσει του θεσµικού πλαισίου, όσο και µε τη διαχείριση των πληµµυρών του Φεβρουαρίου 2010 και την προετοιµασία και υλοποίηση της Άσκησης από το εν λόγω Τµήµα. Σηµειώνεται ότι στο Παράρτηµα παρατίθενται τα 7 σενάρια της Άσκησης καθώς και φωτογραφίες από την παρατήρησή της. 17

18 2. Πληµµύρες 2.1 Ορισµός - γενικά Αρχίζουµε τη διερεύνηση της φύσης των πληµµυρών δίνοντας αρχικά έναν γενικότερο ορισµό για αυτές. «Πληµµύρα είναι η προσωρινή κάλυψη από νερό εδάφους, το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν καλύπτεται από νερό. Αυτό περιλαµβάνει πληµµύρες από ποτάµια, ορεινούς χείµαρρους, εφήµερα ρεύµατα της Μεσογείου και πληµµύρες από τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές, δύναται δε να εξαιρεί πληµµύρες από συστήµατα αποχέτευσης». (E.Ε, 2007, σελ.29) 2.2Είδη Σύµφωνα µε το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», το είδος της πληµµύρας µπορεί να είναι (Υ.Α 1299/2003): i. Αστική Τα αίτιά της είναι οι έντονες βροχοπτώσεις, η υπερχείλιση ποταµών φραγµάτων, τα παλιρροιακά κύµατα. Τα παραγόµενα πρωτογενή φαινόµενα είναι ο κατακλυσµός αστικών περιοχών, τα παραγόµενα δευτερογενή είναι οι κατολισθήσεις, οι µετατοπίσεις, η διάβρωση εδαφών. Οι συνέπειές της που είναι κοινές µε αυτές της ποτάµιας πληµµύρας περιλαµβάνουν τον αποκλεισµό περιοχών, τη ρύπανση υδάτων, τα βιοµηχανικά ατυχήµατα, ζηµιές σε κτίρια και σε αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία, σε εγκαταστάσεις, σε αγροτικές καλλιέργειες, στο οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο καθώς και τον εγκλωβισµό των ατόµων, νεκρούς και τραυµατίες. ii. Ποτάµια Τα αίτιά της οφείλονται σε υπερχείλιση ποταµού από έντονη βροχόπτωση. Τα πρωτογενή της φαινόµενα περιλαµβάνουν τον κατακλυσµό γεωργικών περιοχών, χωριών και πόλεων, ενώ τα δευτερογενή της κατολισθήσεις, µετατοπίσεις και διάβρωση εδαφών. Οι συνέπειές της είναι κοινές µε αυτές της αστικής πληµµύρας. 18

19 iii. Παράκτια Προκαλείται από παλιρροιακά κύµατα βαρύτητας (tsunamis), ισχυρούς ανέµους και κυµατισµό. Τα πρωτογενή της φαινόµενα είναι η άνοδος της θαλάσσιας στάθµης και ο κατακλυσµός των παράκτιων περιοχών. Τα δευτερογενή της φαινόµενα είναι οι κατολισθήσεις, η διάβρωση και οι µετατοπίσεις εδαφών. Οι βλαπτικές επιπτώσεις της περιλαµβάνουν τη ρύπανση υδάτων, τον αποκλεισµό περιοχών, ζηµιές σε κτίρια, εγκαταστάσεις και το οδικό δίκτυο, εγκλωβισµό ατόµων και νεκρούς ή τραυµατίες. Μια παρόµοια κατηγοριοποίησή τους δίνεται παρακάτω (Παραλίκας και συν, 2009): i. Ποτάµιες πληµµύρες Προκαλούνται από έντονες βροχοπτώσεις σε συνδυασµό µε το λιώσιµο του χιονιού στις λεκάνες απορροής των ποταµών. ii. Ξαφνικές πληµµύρες λόγω ισχυρών καταιγίδων Προκαλούνται από καταρρακτώδεις βροχές, κλιµακώνονται απότοµα και είναι το είδος των πληµµυρών που προκαλεί τα πιο πολλά θύµατα. iii. Παράκτιες πληµµύρες Προκαλούνται από θυελλώδεις ανέµους και γεωλογικά φαινόµενα κοντά στις ακτές. Μια άλλη κατηγοριοποίηση είναι η ακόλουθη (EXCIMAP, 2007, σελ.10): i. Ποτάµιες πληµµύρες ii. Παράκτιες πληµµύρες iii. Πληµµύρες λόγω ραγδαίων ορεινών βροχοπτώσεων iv. Στιγµιαίες πληµµύρες (Flash floods) v. Πληµµύρες υπόγειων υδάτων (Groundwater flooding) vi. Λιµναίες πληµµύρες 2.3 Ποτάµιες πληµµύρες εδοµένης της ενασχόλησής µας µε τις ποτάµιες πληµµύρες, καθώς αυτές εκδηλώνονται στη µελέτη περίπτωσης του Έβρου, θα προχωρήσουµε δίνοντας τον ορισµό τους. 19

20 «Η πλάγια µετανάστευση της κοίτης των ποταµών και η υπερχείλιση της ροής τους συνδυάζονται στη διαµόρφωση της λεκάνης, η οποία περιοδικά κατακλύζεται από νερό και ιζήµατα (ποτάµια πληµµύρα). Ο όρος «στάδιο πληµµύρας» δηλώνει ότι η στάθµη της επιφάνειας του νερού είναι ψηλότερα από το κανονικό και είναι πιθανόν να προκληθούν καταστροφές σε κατασκευές που βρίσκονται στη λεκάνη κατάκλισης». (Λέκκας, 2000, σελ. 73) Οι ποτάµιες πληµµύρες διακρίνονται σε (Λέκκας, 2000): i. Πληµµύρες στα ανάντι Είναι στα υψηλά τµήµατα της αποστράγγισης και γενικά είναι το αποτέλεσµα έντονων βροχοπτώσεων µικρής διάρκειας πάνω από µια σχετικά µικρή περιοχή. ii. Πληµµύρες στα κατάντι Καλύπτουν µια ευρεία περιοχή και είναι το αποτέλεσµα µακράς διάρκειας καταιγίδων που διαποτίζουν το έδαφος και έχουν αυξηµένη επιφανειακή απορροή. 2.4 Αιτίες Οι πληµµύρες µπορεί να έχουν τόσο φυσικά όσο και ανθρωπογενή αίτια (Λέκκας, 2000). Στα φυσικά αίτια πρόκλησής τους συγκαταλέγονται: ο ρυθµός και η διάρκεια παροχής του νερού, η έκταση της βροχόπτωσης, οι συνθήκες της επιφάνειας της λεκάνης, οι κλιµατικές αλλαγές κ.α. Στα ανθρωπογενή αίτια πρόκλησής τους συγκαταλέγονται: η ανθρώπινη δραστηριότητα που εκδηλώνεται µε την κοπή των δέντρων στα ορεινά, η αυξανόµενη δόµηση σε παραποτάµιες περιοχές, οι λανθασµένες χρήσεις γης σε πληµµυρικές λεκάνες, η µη συντήρηση των αντιπληµµυρικών έργων και αναχωµάτων σε παραποτάµιες περιοχές κ.α. 2.5 Επιπτώσεις Οι επιπτώσεις των πληµµυρών εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσµα που περιλαµβάνει εν πρώτοις τον κίνδυνο για τη ζωή των πολιτών (θάνατοι, τραυµατισµοί, κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία), 20

21 την περιουσία τους αλλά και την δηµόσια περιουσία (καταστροφές σε κτίρια και δηµόσιες υποδοµές). Επίσης, περιλαµβάνει τον αντίκτυπο στην οικονοµία µέσω πλήγµατος που επιφέρουν στην παραγωγή αγαθών και στις υπηρεσίες, την απώλεια αποθεµάτων και εισοδηµάτων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τέλος, οι πληµµύρες έχουν µεγάλο κόστος για το περιβάλλον καθώς οδηγούν σε φυσικές παράλληλες επιπτώσεις (πχ κατολισθήσεις) και στην απώλεια υδάτινων πόρων. 2.6 Πρόληψη Αναφορικά µε την πρόληψη των πληµµυρών, η κυρίαρχη τάση που πρέπει να ακολουθείται είναι ο σεβασµός των φυσικών διαδικασιών, οι περιορισµένες αλλοιώσεις στο περιβάλλον, οι κατά το δυνατόν λιγότερες παρεµβάσεις στη φύση και η πολιτική µε άξονα τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Οι προληπτικές δράσεις αφορούν αφενός τον έλεγχο και τη µείωση της τρωτότητας έναντι των πληµµυρών και αφετέρου τα σχέδια αντιµετώπισης πληµµυρών που περιλαµβάνουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και τα συστήµατα προειδοποίησης. ύναται να πραγµατοποιηθούν δράσεις όπως (Κούσης, 2007): Μέτρα αντιπληµµυρικής προστασίας (διαχείριση χειµάρρων, φράγµατα κλπ). Μέτρα µείωσης πληµµυρικής τρωτότητας. Μέτρα ελέγχου της πολεοδοµικής επέκτασης. Μέτρα που προβλέπουν τη δηµιουργία χαρτών πληµµυρικού κινδύνου, ώστε να επαναπροσδιορίζονται οι χρήσεις γης στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον. Μέτρα ανάπτυξης µιας βάσης δεδοµένων πληµµυρικών συµβάντων σε Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π). Μέτρα συντήρησης και ελέγχου των κατασκευασθέντων τεχνικών και αντιπληµµυρικών έργων. Μέτρα ορθολογικής παρέµβασης στην κοίτη και στα πρανή των ρεµάτων. Η εφαρµογή αυτών και άλλων προληπτικών αντιπληµµυρικών µέτρων όπως προβλέπονται και από το κοινοτικό και εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο αναλύονται σε παρακάτω κεφάλαιο. 21

22 2.7 Απολογισµός πληµµυρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο «Η µεγαλύτερη πληµµύρα των τελευταίων ετών και η πλέον επιζήµια από οικονοµικής απόψεως καταστροφή στην ιστορία της Ευρώπης σηµειώθηκε το Οι πληµµύρες συνέβησαν στους ποταµούς ούναβη και Έλβα, επηρεάζοντας µεγάλο µέρος της Κεντρικής Ευρώπης σηµειώθηκαν, επίσης, σηµαντικές πληµµύρες στο Ηνωµένο Βασίλειο και τη Γαλλία άνθρωποι επλήγησαν και 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 11 χώρες. Οι οικονοµικές απώλειες ανήλθαν σε τουλάχιστον 15 δισεκατοµµύρια ευρώ». (Estrela, 2006) Βάσει έρευνας του Α.Π.Θ, «κατά την περίοδο οι πληµµύρες αποτέλεσαν το 43% του συνόλου των καταστροφικών γεγονότων στην Ευρώπη». (Γιαννόπουλος και συν, 2008) 2.8 Απολογισµός πληµµυρών σε εθνικό επίπεδο Αρχικά, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι λεκάνες απορροής ποταµών στην Ελλάδα διαφέρουν από αυτές της Κεντρικής Ευρώπης ως προς την έκταση τους και συνεπώς ως προς τον τύπο των παρατηρουµένων πληµµυρών: Οι πληµµύρες στον Ελληνικό χώρο χαρακτηρίζονται ως ταχείας απόκρισης και δίνουν µικρά χρονικά περιθώρια αντίδρασης σε επίπεδο Π.Π. (Τ.Ε.Ε, 2007) Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π) ενηµερώθηκε για δέκα σοβαρά πληµµυρικά φαινόµενα το 2008, 41 το 2007 και 25 το (Κ.Ε.Π.Π, 2009) Το 2009, από τις δέκα φορές για τις οποίες κρίθηκε αναγκαία η κήρυξη διάφορων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, οι έξι αφορούσαν σε πληµµύρες. (Κ.Ε.Π.Π, 2009) 22

23 3. Κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο για τα ύδατα και τις πληµµύρες 3.1 Η Οδηγία 2000/ 60/ ΕΚ - Οδηγία πλαίσιο για τα νερά Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων ή αλλιώς Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά, τέθηκε σε ισχύ στις 22 εκεµβρίου Τα κύρια σηµεία της είναι τα παρακάτω (Ε.Ε, 2000): Ο προσδιορισµός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού ή συνόλου λεκανών απορροής µε τη µορφή µιας υδρολογικής περιφέρειας (µε συνυπολογισµό υπόγειων και παράκτιων νερών) και οι διοικητικές διευθετήσεις για τη συγκρότηση αρµόδιας τοπικής αρχής της λεκάνης αφενός και συντονισµού δράσεων αφετέρου. Ο χαρακτηρισµός και η συνολική περιγραφή της κατάστασης της υδρολογικής περιφέρειας και η ανάλυση των πιέσεων και των επιπτώσεων αυτών στην κατάσταση των συστηµάτων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής ανάλυσης των χρήσεων του νερού. Η εγκατάσταση και λειτουργία αντιπροσωπευτικών δικτύων παρακολούθησης της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των υδάτων. Η κατάστρωση των διαχειριστικών σχεδίων (προγράµµατα διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού) που θα περιλαµβάνουν τα απαραίτητα διαχειριστικά µέτρα για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας. Ο βασικός της στόχος είναι η επίτευξη µέχρι το 2015 της καλής κατάστασης για όλα τα επιφανειακά και υπόγεια νερά της Ευρώπης, µέσω της κατάρτισης ολοκληρωµένων σχεδίων διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταµού. Επιπλέον, η εν λόγω Οδηγία εισάγει µια νέα θεώρηση στη διαχείριση των υδατικών πόρων µέσω: Της διαχείρισης ανά λεκάνη ή ανά οµάδα λεκανών απορροής (καινοτόµο στοιχείο). Μιας ενιαίας θεώρησης όλων των τύπων υδατικών σωµάτων. Της διασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ των χωρών. Του πλήρη καταµερισµού του συνολικού κόστους χρήσης του ύδατος κατά τοµείς δραστηριότητας και ανάκτησής του βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων και ο χρήστης πληρώνουν». 23

24 Της εξασφάλισης της ενεργής συµµετοχής όλων των φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο) και των τοπικών κοινοτήτων στις δραστηριότητες διαχείρισης των υδάτων. Της διασφάλισης και ενίσχυσης της συµµετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων. 3.2 Η Οδηγία 2007/ 60/ ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας εδοµένου ότι η Οδηγία πλαίσιο για τα νερά δεν έχει ως στόχο της τη µείωση του κινδύνου από πληµµυρικά φαινόµενα, χρειάστηκε να δηµιουργηθεί µια νέα δεσµευτική Οδηγία (Ε.Ε, 2007a), η οποία θα εστιάζει στην αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας ώστε να ενισχυθεί η προστασία από αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. (Κουφάκη, 2007) Η Οδηγία αυτή προτάθηκε από την Κοµισιόν στις 18/01/2006, τελικά δηµοσιεύτηκε στην επίσηµη εφηµερίδα της Ε.Ε στις 06/11/2007 και τέθηκε σε ισχύ στις 26 Νοεµβρίου Ο βασικός στόχος της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ είναι να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη στην πρόληψη, τον περιορισµό και την αντιµετώπιση των πληµµυρών. Με την Οδηγία δηµιουργείται το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας, το οποίο επεκτείνει και συντονίζεται στενά µε την Οδηγία Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά. Η νέα αυτή Οδηγία προβλέπει, στο πλαίσιο µιας προσέγγισης µακροπρόθεσµου σχεδιασµού, µια διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου πληµµυρών, η οποία υλοποιείται σε τρία στάδια: Μέχρι το τέλος του 2011 τα Κράτη Μέλη θα πρέπει έχουν προβεί σε προκαταρκτική εκτίµηση των κινδύνων πληµµύρας για τις λεκάνες απορροής ποταµών και να προσδιορίσουν, µε τον τρόπο αυτό, τις περιοχές µε σοβαρή πιθανότητα πληµµύρας. Σε περιοχές, στις οποίες υφίστανται όντως κίνδυνοι για ζηµιές από πληµµύρες, τα Κράτη Μέλη οφείλουν να εκπονήσουν, µέχρι το τέλος του 2013, χάρτες επικινδυνότητας και χάρτες κινδύνων πληµµύρας, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πληµµυρών (σε πληθυσµό, εγκαταστάσεις, κ.λπ.). Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας, το αργότερο µέχρι το 2015, για τις περιοχές αυτές πρέπει να καταρτισθούν σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας. Τα σχέδια διαχείρισης πρέπει να περιλαµβάνουν µέτρα για τη µείωση της πιθανότητας πληµµύρας και τον περιορισµό των πιθανών της επιπτώσεων. Τα σχέδια αυτά θα καλύπτουν µεν όλες τις φάσεις του κύκλου 24

25 διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας αλλά θα εστιάζονται ιδίως στην πρόληψη, την προστασία και την ετοιµότητα. (Υ.Π.Ε.Κ.Α, 2010) Η συγκεκριµένη Οδηγία δεν έχει εναρµονιστεί ακόµη στο εθνικό δίκαιο. 3.3 Η συµπληρωµατικότητα των δυο Οδηγιών για µια ολοκληρωµένη διαχείριση υδάτων Η Οδηγία 2007/ 60/ ΕΚ συµπληρώνει την Οδηγία για τα νερά στο πεδίο διαχείρισης των πληµµυρικών κινδύνων. Η σχέση συµπληρωµατικότητάς τους προκύπτει από τη φάση εφαρµογής που σχετίζεται µε τους χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας, τα σχέδια διαχείρισης των πληµµυρικών κινδύνων, τη διαβούλευση και τη δηµόσια συµµετοχή. Έτσι, η ολοκληρωµένη διαχείριση της λεκάνης απορροής ποταµού προκύπτει από την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταµού στο πλαίσιο της Οδηγίας για τα νερά σε συνδυασµό µε τα σχέδια διαχείρισης στο πλαίσιο της Οδηγίας 2007/ 60/ ΕΚ. «Οι δυο διαδικασίες πρέπει να αξιοποιούν αµοιβαία τη δυνατότητα κοινών συνεργιών και κοινού οφέλους έχοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους της Οδηγίας για τα νερά, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική και εύλογη χρήση των υδατικών πόρων, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι αρµόδιες αρχές και οι µονάδες διαχείρισης µπορούν να είναι διαφορετικές στα πλαίσια των δύο Οδηγιών. Η Οδηγία 2007/ 60/ ΕΚ υποχρεώνει τα κράτη µέλη να βασίζουν τις αξιολογήσεις, τους χάρτες και τα σχέδια σε κατάλληλες «βέλτιστες πρακτικές» και «βέλτιστες τεχνολογίες», που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος στον τοµέα της διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας. Τέλος, η διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας θεωρείται στην Οδηγία 2007/ 60/ ΕΚ ότι είναι ένα κρίσιµο στοιχείο για την προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος γι αυτό και απαιτεί από τα Κράτη Μέλη να τη λάβουν υπόψη τους στην προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πληµµύρας ανάλογα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες τους». Συµπερασµατικά, η εφαρµογή των δυο Οδηγιών απαιτεί τόσο την αναγκαία υποδοµή όσο και εργασία, µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό, αλλαγή νοοτροπίας, οικονοµικό κόστος και πολιτική βούληση. (Τάτσης, 2008) 25

26 4. Εθνικό θεσµικό πλαίσιο για τα ύδατα και τις πληµµύρες 4.1 Ο Ν.1650/ 1986 για την προστασία του περιβάλλοντος Ο Ν. 1650/ 1986 για την προστασία του περιβάλλοντος αντιµετώπισε το νερό ως στοιχείο του περιβάλλοντος και προέβλεπε µέτρα οργανωτικά και θεσµικά για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας των υδατικών πόρων. (Ν.1650, 1986) Σκοπός του είναι: «η θέσπιση θεµελιωδών κανόνων και η καθιέρωση κριτηρίων και µηχανισµών για την προστασία του περιβάλλοντος». (Γ.Γ.Ε.Α, 2010) 4.2 Ο Ν.1739/ 1987 για τη διαχείριση των υδατικών πόρων Ο Ν. 1739/ 1987 θεσµοθέτησε τη διαίρεση της χώρας σε 14 υδατικά διαµερίσµατα δηλ. χωρικές µονάδες, σύνολα λεκανών απορροής µε κατά το δυνατόν όµοιες υδρολογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες, οι οποίες αποτελούν το περιφερειακό επίπεδο στον τοµέα της διαχείρισης του νερού. (Ν.1739/ 1987) Προέβλεπε τη θεσµοθέτηση διαδικασιών και οργάνων για τη διαχείριση και προστασία των υδάτων, τον προγραµµατισµό της ανάπτυξης των υδατικών πόρων και τη διαµόρφωση ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης νερού, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η πλήρης εφαρµογή του. Χαρακτηριστικό του γνώρισµα είναι οι πολυάριθµες συναρµοδιότητες που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όλα τα Υπουργεία και οι οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας είναι συναρµόδιοι σε µικρό ή µεγάλο βαθµό στη διαχείριση των υδατικών πόρων. (Αγγελάκης, 2003) Βασικός λόγος για τη µη υλοποίηση του ν. 1739/1987 είναι οι ιδιαίτερα γραφειοκρατικές δοµές που προβλέπει, καθώς και η πολυδιάσπαση των αρµόδιων εθνικών αρχών για τη διαχείριση του νερού. Αυτή η κατάσταση οδηγεί στην αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων, στην 26

27 έλλειψη συντονισµού, πολλές φορές στον ανταγωνισµό των συναρµόδιων αρχών και έτσι στην αναποτελεσµατικότητα. 4.3 Η ενσωµάτωση των κοινοτικών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο Η ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/ 60/ ΕΚ Ο Ν.3199/ 2003 για την προστασία και διαχείριση των υδάτων Ο Ν.3199/ 2003 για την προστασία και διαχείριση των υδάτων και οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπει, ενσωµατώνουν την Οδηγία 2000/60/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο. (Ν.3199/2003) Είναι άξιο αναφοράς ότι ο Ν.3199/2003 αντικαθιστά σταδιακά τον προηγούµενο νόµο της Ελλάδας για τη διαχείριση των υδατικών της πόρων 1739/87. Ο εν λόγω νόµος αποτελείται από 17 άρθρα και θεωρητικά έχει ως στόχο να εισάγει στη χώρα µας το πνεύµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης και προστασίας των υδάτων, βάσει των επιταγών της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα. Σε αυτόν ορίζονται ως Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταµού τα 14 υδατικά διαµερίσµατα της Ελλάδας, των οποίων η διάκριση είχε υλοποιηθεί στα πλαίσια του Ν.1739/87. (Τάτσης, 2008) Βασικά του στοιχεία είναι: «η ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων της Ελλάδας, η ανάκτηση του κόστους για τις παρεχόµενες υπηρεσίες υδάτων, η συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων φορέων στη διαδικασία διαχείρισης του νερού, η συµµετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όλων των φορέων της τοπικής κοινωνίας και των χρηστών του νερού». (Τάτσης, 2008) Ο 3199/2003 προτείνει αναδιάρθρωση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο της προϋπάρχουσας περίπλοκης δοµής διοίκησης που είχε εισαγάγει ο Ν. 1739/1987 αλλά ποτέ δεν εφαρµόστηκε. 27

28 Το Π. 51/2007 για τον καθορισµό µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2000/ 60/ ΕΚ Με το εν λόγω Προεδρικό ιάταγµα (Π. 51/2007), επιδιώκεται η εφαρµογή συγκεκριµένων διατάξεων των Ν.1650/ 1986 και Ν.3199/ 2003 και ταυτόχρονα η συµµόρφωση µε την Οδηγία πλαίσιο για τα νερά, ώστε να θεσπίζονται τα αναγκαία µέτρα «για την επίτευξη της ολοκληρωµένης προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης των εσωτερικών επιφανειακών, των µεταβατικών, των παράκτιων και υπόγειων νερών» που αναλύονται σε ειδικότερες παραµέτρους. Παρόλο που το εν λόγω διάταγµα βελτιώνει το Ν.3199/ 2003 και ενσωµατώνει σηµαντικές διατάξεις της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά, «εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ασαφές και να παραπέµπει σε νέες αποφάσεις Υπουργών που συνεπάγονται περαιτέρω καθυστερήσεις στην εφαρµογή του και περιπλοκή του συστήµατος διαχείρισης των υδατικών πόρων». (Τάτσης, 2008) Η ενσωµάτωση της Οδηγίας 2007/ 60/ ΕΚ Οδηγίας. Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.2, εκκρεµεί ακόµα η ενσωµάτωση της εν λόγω 28

29 5.Το εθνικό θεσµικό πλαίσιο Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη και αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµένων 5.1 Ο Ν.3013/ 2002 περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας Στο Α Μέρος του Νόµου παρατίθεται αρχικά ο σκοπός της Πολιτικής Προστασίας: «Η πολιτική προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συµπεριλαµβανοµένων βιολογικών, χηµικών και πυρηνικών συµβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου». (Ν.3013/2002, σελ. 1527) Στη συνέχεια παρατίθενται έννοιες και ορισµοί των καταστροφών αναλόγως της χωρικότητας που συµβαίνουν και κατηγοριοποιούνται σε γενικές καταστροφές, σε περιφερειακές καταστροφές µικρής και µεγάλης έντασης και σε τοπικές καταστροφές µικρής και µεγάλης έντασης. Εξηγείται η κατάσταση ετοιµότητας και έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Τέλος, παρατίθενται το δυναµικό και τα µέσα πολιτικής προστασίας. Στο Β Μέρος δίνονται τα όργανα σχεδιασµού και εφαρµογής Πολιτικής Προστασίας που διαιρούνται σε κεντρικά και αποκεντρωµένα Στο Γ Μέρος γίνεται λόγος στην εθελοντική υποστήριξη και στον τρόπο που οργανώνονται οι εθελοντικές οργανώσεις, ενώ στο Μέρος παρατίθεται η οργάνωση της Γ.Γ.Π.Π. και στο Ε Μέρος δίνονται κάποιες τελικές διατάξεις. 5.2 Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» Το Σχέδιο αυτό (Γ.Γ.Π.Π, 2009), «αποτελεί τη βάση σχεδίασης και ενέργειας του κρατικού µηχανισµού για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από την εκδήλωση πάσης φύσεως καταστροφών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης». (Γ.Γ.Π.Π, 2009b, σελ 39) 29

30 Στο 1 ο Μέρος του Σχεδίου παρατίθεται ο σκοπός του που είναι η διαµόρφωση ενός συστήµατος αποτελεσµατικής αντιµετώπισης καταστροφικών φαινοµένων και ως εκ τούτου, στα πλαίσια του δυνατού, της προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Στο 2 ο Μέρος παρατίθενται, όπως και στον νόµο περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας, οι έννοιες των καταστροφών και οι ορισµοί του δυναµικού και των µέσων Πολιτικής Προστασίας. Στο 3 ο Μέρος αναλύονται οι βασικές απαιτήσεις σχεδίασης. Στο 4 ο Μέρος βλέπουµε το σύστηµα κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας που περιλαµβάνει τις τέσσερεις φάσεις: ΦΑΣΗ 1 συνήθης ετοιµότητα ΦΑΣΗ 2 αυξηµένη ετοιµότητα ΦΑΣΗ 3 άµεση κινητοποίηση και επέµβαση Στο 5 ο Μέρος δίδεται η στρατηγική και τακτική οργάνωσης και η επιχειρησιακή φιλοσοφία των εµπλεκόµενων φορέων. Όλα τα Υπουργεία καταρτίζουν ειδικά σχέδια αναλόγως της αρµοδιότητάς τους και βάσει αυτών προχωρούν στη σύνταξη σχεδίων και οι Περιφέρειες και οι Νοµαρχίες της χώρας. Ειδικότερα, οι Ν.Α συντάσσουν σχέδια αντιµετώπισης κινδύνων για κάθε είδος φυσικής καταστροφής και, φυσικά, και για τις πληµµύρες. Στο πρακτικό µέρος της παρούσας εργασίας θα παρατεθεί το Τοπικό Σχέδιο του Τµήµατος. Επιπλέον, εισηγούνται στο Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας την έκδοση της απόφασης για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών και συγκροτούν το Σ.Ν.Ο, όπως θα αναλυθεί και στην περίπτωση του Έβρου. Στο 6 ο Μέρος γίνεται λόγος για τη διοικητική µέριµνα, το συντονισµό των επιχειρήσεων και τις επικοινωνίες. Το παράρτηµα Α αποτελείται από την Προσθήκη 1 που δίνει µια σύντοµη περιγραφή για τα αίτια και τις επιπτώσεις των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών και την Προσθήκη 2 που καθορίζει ποιοι φορείς οφείλουν να συντάσσουν Σχέδια αντιµετώπισης αναλόγως του είδους των προαναφερθέντων καταστροφών. 30

31 Σηµειώνεται ότι ανάµεσα στους φορείς που οφείλουν να συντάξουν Σχέδια αντιµετώπισης πληµµυρών είναι οι Περιφέρειες και οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Βάσει της θεσµικής αυτής πρόβλεψης, θα µελετήσουµε το Τοπικό Σχέδιο του Τµήµατος για τη διαχείριση των πληµµυρών του Έβρου το Φεβρουάριο του Η εγκύκλιος «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων» της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας Η εν λόγω εγκύκλιος (Γ.Γ.Π.Π, 2009b), αποτελεί τον εξειδικευµένο οδηγό δράσης των εµπλεκόµενων θεσµικών και επιχειρησιακών φορέων κατά την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων. Βασιζόµενη στο προαναφερθέν νοµικό πλαίσιο της Π.Π παρέχει περισσότερη εξειδίκευση και πληροφορίες για τις ακριβείς δράσεις που πρέπει να λάβουν οι εµπλεκόµενοι φορείς στη διαχείριση των πληµµυρικών φαινοµένων. Αποτελείται από έξι Μέρη: i. Μέρος Α Αρχικά, γίνεται µια εισαγωγή για την ιδιόµορφη γεωµορφολογία της Ελλάδας και τα αίτια πρόκλησης των πληµµυρών (παρεµβάσεις στην κοίτη και τα πρανή των ρεµάτων, πληµµελής συντήρηση των κατασκευασµένων τεχνικών έργων για τη διευκόλυνση απορροής των όµβριων υδάτων κ.α). Στη συνέχεια περιλαµβάνονται τα έργα, οι δράσεις και τα προληπτικά µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµένων ανά θεµατική ενότητα: Έλεγχος και συντήρηση των αντιπληµµυρικών έργων. Μελέτη και εκτέλεση έργων συγκράτησης εδαφών σε περιοχές πληγείσες από πυρκαγιές. Καθαρισµός των κοιτών των ρεµάτων για αποκατάσταση της ροής τους.. Επαγρύπνηση των Εταιρειών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ειδικά στα αντλιοστάσια και υδραγωγεία. 31

32 Αποµάκρυνση των απορριµµάτων για αποφυγή εµφράξεων στα φρεάτια απορροής όµβριων υδάτων στον αστικό χώρο. Επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των αντιπληµµυρικών έργων σε περιοχές µε βεβαρυµµένο ιστορικό. Ενηµέρωση του κοινού για τη λήψη µέτρων αυτοπροστασίας από τις πληµµύρες. Αναβάθµιση των Σχεδίων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών από πληµµύρες. Σύγκληση Συντονιστικού Νοµαρχιακού Οργάνου (Σ.Ν.Ο) και Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο). ii. Μέρος Β Στο Μέρος αυτό παρουσιάζονται οι αρµοδιότητες των φορέων στην πρόληψη αντιµετώπισης πληµµυρικών φαινοµένων σε θέµατα συντήρησης των αντιπληµµυρικών έργων, µελέτης και εκτέλεσης των έργων συγκράτησης, καθαρισµού και συντήρησης των φρεατίων, συντήρησης των υπολοίπων οδών κ.α. Τονίζεται ότι «τα αντιπληµµυρικά έργα, λόγω της θέσης τους και του µεγέθους τους ανήκουν στην αρµοδιότητα των υπηρεσιών της Νοµαρχίας και της Περιφέρειας». (Γ.Γ.Π.Π, 2009b, σελ. 7) Τέλος, η ενηµέρωση του κοινού για τη λήψη µέτρων αυτοπροστασίας σε κεντρικό επίπεδο γίνεται από τη Γ.Γ.Π.Π και την ευθύνη περαιτέρω ενηµέρωσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο έχουν αντίστοιχα τα Γραφεία Π.Π των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ήµων και οι ιευθύνσεις Π.Π της Περιφέρειας. iii. Μέρος Γ Στο Μέρος αυτό γίνεται λεπτοµερής παρουσίαση των µέτρων και των δράσεων πρόληψης πληµµυρικών φαινοµένων σε επίπεδο περιφερειών, νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και δήµων και κοινοτήτων. Οι δράσεις που οφείλουν να αναλάβουν είναι οι περισσότερες από τις προαναφερθείσες στο Μέρος Α ανά θεµατική ενότητα. Έτσι, οι φορείς αυτοί ανά επίπεδο πρέπει να δώσουν εντολή στις αρµόδιες υπηρεσίες τους για: τη συντήρηση των αντιπληµµυρικών έργων εντός της αρµοδιότητάς τους, για τον καθαρισµό των κοιτών των ρεµάτων και την αποµάκρυνση των 32

33 απορριµµάτων εντός του αστικού χώρου για αποφυγή των εµφράξεων στα φρεάτια απορροής όµβριων υδάτων. Για τις Ν.Α, είναι πολύ σηµαντικό ότι µετά τη λήψη της εγκυκλίου πρέπει να συγκληθεί Σ.Ν.Ο µε θέµα τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των πληµµυρών. (Γ.Γ.Π.Π, 2009b, σελ. 14) iv. Μέρος Το Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εξής υποενότητες: I. ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ II. ΑΡΧΙΚΗ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ III. ΕΜΠΛΟΚΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ IV. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΙΑΣΩΣΗΣ V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ VI. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ VII. ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝ ΡΟΜΗ VIII. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ IX. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ X. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ XI. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ v. Μέρος Ε Το προτελευταίο Μέρος εξειδικεύει τους φορείς που υποχρεούνται σε σύνταξη Μνηµονίου Ενεργειών και καθορίζει ό,τι πρέπει αυτό να περιλαµβάνει. Τέλος, παρατίθενται πληροφορίες για την τήρηση στοιχείων ειδικού φακέλου καταστροφής από τη Γ.Γ.Π.Π. 33

Κρυσταλλίδου Χ. 1, Παραλίκας Απ. 2. Τ.Κ. 17778, Ταύρος Αττικής, E-mail: xkrystallidou@yahoo.gr.

Κρυσταλλίδου Χ. 1, Παραλίκας Απ. 2. Τ.Κ. 17778, Ταύρος Αττικής, E-mail: xkrystallidou@yahoo.gr. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ «EVROS 2010» Κρυσταλλίδου Χ. 1, Παραλίκας Απ. 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece A STAKEHOLDERS LINKING FRAMEWORK FOR FLOOD MANAGEMENT FLINKMAN EUROPEAN COMMISSION DG-HUMANITARIAN AID CIVIL PROTECTION AND PREPAREDNESS

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗΚΑΙΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΚώσταςΚατσιµίγας Αρχιτέκτονας

ΠΡΟΛΗΨΗΚΑΙΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΚώσταςΚατσιµίγας Αρχιτέκτονας ΠΡΟΛΗΨΗΚΑΙΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚώσταςΚατσιµίγας Αρχιτέκτονας ΕκτελεστικόςΓραµµατέαςΠεριφέρειας ΑνατολικήςΜακεδονίας -Θράκης ΠΛΗΜΜΥΡΑ Ορισµός Πληµµύραθεωρείται :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Πληροφορίες: Δ/ντης Φοίβος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα απ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας, να συμμετέχω στο σημερινό πρόγραμμα του Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2011.

Πρώτα απ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας, να συμμετέχω στο σημερινό πρόγραμμα του Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2011. Κυρίες και Κύριοι, Πρώτα απ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας, να συμμετέχω στο σημερινό πρόγραμμα του Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2011. Η επίκαιρη θεματολογία και οι εμπεριστατωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα

Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα Φώτης Π. Μάρης Επικ. Καθηγητής.Π.Θ. 2 Ο Διακρατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ (22 ΝΟΕ 2013)

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ (22 ΝΟΕ 2013) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Δρ. ΕΥΘ. ΛΕΚΚΑΣ, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 03-10 - 2007 Αριθ. Πρωτ. 8010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 03-10 - 2007 Αριθ. Πρωτ. 8010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 03-10 - 2007 Αριθ. Πρωτ. 8010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Προς : Πίνακας αποδεκτών Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία

Μεταπτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Ιωάννης Φλώρος, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Επιβλέπων : Ν. Μαµάσης, Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα, Μάρτιος 2009 Σκοπός Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων».

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων». ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση» Δρ. Ιωάννης Ματιάτος Υδρογεωλόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφου, Αθήνα 15772, Τηλ: 210 7777089, Fax: 210 7777092 website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Γ.) Μέλος της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ q Μεταφοράς τεχνογνωσίας q Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών q Διαβούλευση και κατάρτιση Προς v Φορείς Περιφερειακής πολιτικής v Φορείς και στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ. Καθ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης ρ. Χηµικός Μηχανικός Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ. Καθ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης ρ. Χηµικός Μηχανικός Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Καθ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης ρ. Χηµικός Μηχανικός Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας Βιοµηχανικά (γενικότερα τεχνολογικά) ατυχήµατα µεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Ποτάμιο περιβάλλον Οι περισσότερες πλημμύρες είναι αποτέλεσμα συνδυαστικής δράσης : της συνολικής ποσότητας και έντασης της βροχής της περατότητας του εδάφους της τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Σκοπός: η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων.

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε Τ Ο Σ: 2013 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Όπως είναι γνωστό οι καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν τη χώρα μας προέρχονται κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νικολαΐδης Κωνσταντίνος, Γεωλόγος, Προϊστάµενος Τµήµατος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΚαλαµπούκαςΙωάννης Μηχανικός Περιβάλλοντος.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ - ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 3.4 Πλημμυρικές απορροές Πλημμυρικές απορροές θεωρούνται οι απορροές που ακολουθούν κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Β ΦAΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚOΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ.

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Μηχανικός Μεταλλείων Γεωλόγος, Γεωπληροφορικός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 288/27 ΟΔΗΓΙΕΣ

6.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 288/27 ΟΔΗΓΙΕΣ 6.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 288/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου 1. Εισαγωγή Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο 7 ο Πρόγραμμα Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού Σχέδια Εκκένωσης Κτιρίων Μέτρα Αντισεισµικής Προστασίας ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης - Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. email: akourou@oasp.gr Ενηµερωτική Ηµερίδα: «ιαχείριση Κρίσεων Φυσικές Καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 198 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Δ/νση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα