ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Reference Books / Πληροφοριακά Βιβλία Azcoitia, Ana Victoria. Ελλθνικό-ιςπανικό λεξικό. Ακινα : Ξζδουςα, c1999. [R A992e] Azcoitia, Ana Victoria. Ιςπανο-ελλθνικό λεξικό. Ακινα : Ξζδουςα, c1993. [R A992i] Βοςταντηόγλου, Θεολόγοσ. Aντιλεξικόν ι ονομαςτικόν τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςθσ. Ακινα : Οιμα, 2008, c1962. [R B747a] Γραμμζνοσ, Δθμιτριοσ Β. Σο Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ. Ακινα : EFG Eurobank Ergasias A.E. / Μοινωφελζσ Κδρυμα Ιωάννθ. Νάτςθ, c2004. [R G745.8a] Μαλτςάσ, Οικόλαοσ. Σο Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο. Σράπεηα EFG Eurobank Ergasias A.E. / Μοινωφελζσ Κδρυμα Ιωάννθ. Νάτςθ, c2007. [R Κ149.11e] Μολϊνια, Ροηίνα. Σο Αρχαιολογικό Μουςείο Δελφϊν. Ακινα : Σράπεηα EFG Eurobank Ergasias A.E. / Μοινωφελζσ Κδρυμα Ιωάννθ. Νάτςθ, c2006. [R K815.31a] Μοφκουνασ, Δθμοςκζνθσ. Βιογραφικι εγκυκλοπαίδεια του νεϊτερου ελλθνιςμοφ : αρχεία ελλθνικισ βιογραφίασ. Ακινα : Ξζτρον, c2011. [R 039 B615] Πετρίδθσ, Γιάννθσ. Από τθν κλαςικι ςτο ροκ : μια μουςικι κιβωτόσ : ζνα ιδιαίτερο ταξίδι από τον Back ςτθν Bjork. Ακινα : Ανατολικόσ, c2008. [R P493a] Χατηι, Γεωργία Εμμ. Σο Αρχαιολογικό Μουςείο Ολυμπίασ. Σράπεηα EFG Eurobank Ergasias A.E. / Μοινωφελζσ Κδρυμα Ιωάννθ. Νάτςθ, c2008. [R C495.2a] Χατηθδάκθσ, Π.Ι. Διλοσ. Ακινα : EFG Eurobank Ergasias A.E. / Όμιλοσ Νάτςθ, c2003. [R C d] Χουντουμάδθ, Αναςταςία. Λεξικό ψυχολογίασ. Ακινα : Σόποσ, c2008. [R C552.3l] 1

2 000 Πληροφορική, Επιςτήμη τησ Πληροφόρηςησ, Γενικά Θέματα. Σςαλίκογλου, Φωτεινι. Η ψυχι ςτθ χϊρα των πραγμάτων. Ακινα : Μαςτανιϊτθσ, c2003. [ Σ877ps] Φτιάξε τα δικά ςασ Blogs και αποκτιςτε φωνι ςτο Διαδίκτυο. Ακινα : Δθμοςιογραφικόσ Οργ. Ναμπράκθ : RAM, c2007. [006.7 F948] 100 Φιλοςοφία και Ψυχολογία Fromm, Erich, Η ξεχαςμζνθ γλϊςςα : ειςαγωγι ςτθν κατανόθςθ των ονείρων, των παραμυκιϊν και των μφκων. Ακινα : Ξπουκουμάνθσ, c1975. [135 F932f] Lindberg, Anne Morrow. Δϊρα του βυκοφ. Ακινα : Γιαλόσ, 2010, c1955. [ L742g] Επίκουροσ. Οι τρεισ επιςτολζσ : ςτον Ηρόδοτο ςτον Πυκοκλι ςτον Μενοικζα / πρόλογοσ, μετάφραςθ, ςθμειϊςεισ. Ν. καρτςισ. Πάτρα : Εκδόςεισ Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, c1997. *187 Ε641.4tr] Ιεροδιακόνου, Χαράλαμποσ. Η διαμόρφωςθ του ανκρϊπινου χαρακτιρα κατά τον Αριςτοτζλθ : από τθ ςκοπιά τθσ ανκρϊπινθσ ψυχιατρικισ. Ακινα : Bιτα, c2008. [ I229.12d] Μαλογεροποφλου, Δάφνθ. Εμπιςτεφςου. Ακινα : Πφρινοσ Μόςμοσ, c2007. [158.1 Κ148e] Παπακζου, Ροφλα. Σο αντζχεισ; Ακινα : Οςελότοσ, c2010. [158.1 P213t] 200 Θρηςκεία Gaarder, Jostein. To βιβλίο των κρθςκειϊν. Ακινα : Ξεταίχμιο. [200.9 G111r] 300 Κοινωνικέσ Επιςτήμεσ Elliott, Michele. Σι κάνεισ όταν ς ζχουν βάλει ςτο μάτι! Ακινα : Αδελφοί Βλάςςθ, c2008. * Ε46b] Olweus, Dan. Εκφοβιςμόσ και βία ςτο ςχολείο : τι γνωρίηουμε και τι μποροφμε να κάνουμε. Ακινα : Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ του Παιδιοφ και του Εφιβου (Ε.Ψ.Τ.Π.Ε), c2009. [ Ο52b] Rigby, Ken. χολικόσ εκφοβιςμόσ : ςφγχρονεσ απόψεισ. Ακινα : Σόποσ, c2008. [ R567n] Roche, Marc. Η τράπεηα : πωσ θ Goldman Sachs κυβερνά τον κόςμο. Ακινα : Ξεταίχμιο, c2010. [332.1 R673b] Romain, Trevor. Οι νταιδεσ του ςχολείου είναι βλάκεσ. Ακινα : Μζδροσ, c2002. [ R757b] 2

3 Sacks, Oliver W. Βλζποντασ φωνζσ : περιιγθςθ ςτον κόςμο των κωφϊν. Ακινα : Άγρα, 2009, c1989. [ S121b] Βαςιλοποφλου, Βαςιλικι. Πϊσ να μιλιςετε ςε ζνα παιδί για Ακινα : Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ του Παιδιοφ και του Εφιβου (Ε.Ψ.Τ.Π.Ε.) / Μοαν, c2007. [ V334p] Γκοφτςιασ, Αντϊνιοσ Ι. Μακαίνοντασ ςτο Internet : φυςικι : ταλαντϊςεισ θλεκτρικζσ και μθχανικζσ : τα εργαςτιρια φυςικισ όλου του κόςμου ςτον υπολογιςτι ςασ. Ακινα : Μαςτανιϊτθσ, c2001. [ G718m] Ξακράκθσ, Βαςίλθσ Γ. Τπερμζςα ςτθν εκπαίδευςθ : μια κοινωνικοεποικοδομιςτικι προςζγγιςθ. Ακινα : Ξεταίχμιο, c2000. [ M235y] Οικονόμου, Ξιχάλθσ. Αγροτοποιμενικι διατροφι Φλωριάδασ Αιτωλοακαρνανίασ : ςυμβολι ςτθν τοπικι λαογραφία. Ακινα : Βιβλιοκικθ Σράπεηασ Αττικισ, c2004. [ O396.44a] Ομαδικι βία και επικετικότθτα ςτα ςχολεία / Εκνικι Επιτροπι Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου. Ειδικι Επιτροπι Ξελζτθσ των Ομάδων Ενδοςχολικισ Βίασ. Ακινα : Οομικι Βιβλιοκικθ, * [ Ο54+ Παπαδθμθτρίου, Χρίςτοσ Χ. Ιςόβια ςτουσ χάκερ; Απόψεισ για το ίντερνετ, τθν επιςτιμθ και όλα τα υπόλοιπα. Ακινα : Μαςτανιϊτθσ, c2004. [ P213i] Πετράκοσ, Γεϊργιοσ Ι. Δυτικά ςτον Σαΰγετο : Αρτεμιςία. Ακινα : φλλογοσ Αρτεμιςίων Ακινασ, [ P493d] κιά-πανοποφλου, Χαρίκλεια. Διαχείριςθ τθσ πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ : κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ εμπειρικι ζρευνα : θ περίπτωςθ τθσ Καλαμάτασ. Μαλαμάτα : Χριςτοποφλου Αικατερίνθ, c2008. [ S628d] Χουντουμάδθ, Αναςταςία. τθν πιςίνα, να τρϊω κορόμθλα : διερευνϊντασ τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ των παιδιϊν μουςουλμανικϊν οικογενειϊν του Μεταξουργείου. Ακινα : Μζντρο Παιδαγωγικισ και Μαλλιτεχνικισ Επιμόρφωςθσ "χεδία", * [ C552.3s] 400 Γλϊςςα Εταιρεία πουδϊν Οεοελλθνικοφ Πολιτιςμοφ και Γενικισ Παιδείασ. Χριςεισ τθσ γλϊςςασ επιςτθμονικό ςυμπόςιο (3-5 Δεκεμβρίου 2004). *Ακινα+ : Εταιρεία πουδϊν Οεοελλθνικοφ Πολιτιςμοφ και Γενικισ Παιδείασ, [ C554] 500 Φυςικέσ Επιςτήμεσ & Μαθηματικά Crease, Robert P. 10 μεγάλεσ εξιςϊςεισ που άλλαξαν τον κόςμο : επαναςτατικζσ ανακαλφψεισ από τον Πυκαγόρα ωσ τον Χάιηενμπεργκ. Θεςςαλονίκθ : Αρχζτυπο, [509 C912g] 3

4 Ανδριόπουλοσ, Θοδωρισ, Ποιοσ ςκότωςε τον κφριο Χ; ζνα ταξίδι ςτον χρόνο ζνα ζγκλθμα ζνα απρόςμενο φινάλε Ακινα : Ελλθνοεκδοτικι, c2010. *510.9 Α573p] Γεωργιάδου, Ξαρία. Μωνςταντίνοσ Καρακεοδωρι : ζνασ μακθματικόσ υπό τθν ςκζπθ τθσ εξουςίασ. Θράκλειο : Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Μριτθσ, 2007, c2006. [ G352c] ιάχοσ, Ιωάννθσ. Άλγεβρα Β Γενικοφ Λυκείου : Γενικισ Παιδείασ. Ακινα : Πατάκθσ, c2011. [512 S563a] Σουμάςθσ, Ξπάμπθσ. Διδαςκαλία μακθματικϊν με χριςθ Η/Τ. Ακινα : αββάλασ, c2008. [ T725d] 600 Σεχνολογία (Εφαρμοςμένεσ Επιςτήμεσ) Gower μάρκετινγκ / επιμζλεια Michael J. Thomas. Περιςτζρι : Ζλλθν, c2001. [658.8 T454g] Νόλασ, Χριςτοσ. The Olympics : medical care. Athens : Odysseas, c2008. [ L837o] Πρϊτεσ βοικειεσ : πρακτικόσ οδθγόσ / British Red Cross Society. Ακινα : Π.Χ. Παςχαλίδθσ, c2009. [ P967] Φραγκιαδάκθσ, Ιωάννθσ Ε. Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα. Θεςςαλονίκθ : Ηιτθ, 2009, c2004. [ F811f] Ψιλάκθσ, Οίκοσ. Ελαίασ ςτζφανοσ : τα ςτεφάνια των Ολυμπιονικϊν. Θράκλειο : Μαρμάνωρ, [ P974.32e] 700 Σέχνεσ Αναψυχή Yalom, Marilyn. Η γζννθςθ τθσ βαςίλιςςασ του ςκακιοφ. Ακινα : Άγρα, c2008. [ Τ19b] A.E.K. : ποδόςφαιρο μπάςκετ / κείμενα Χριςτίνα Αμερικάνου Ακινα : ΜΑΛ βιβλίο, c2009. [ Α247+ Ανδριόπουλοσ, Δθμιτρθσ Η. Ιςτορία τθσ νεοελλθνικισ αιςκθτικισ και φιλοςοφίασ τθσ τζχνθσ. Aκινα : Παπαδιμασ, * Α573i] Άρθσ : ποδόςφαιρο μπάςκετ / κείμενα Γρθγόρθσ Δθμακάκοσ, Βαςίλθσ Βλαχόπουλοσ. Ακινα : ΜΑΛ βιβλίο, c2009. [ Α714+ Αρφαράσ, Ξιχάλθσ Εμμ. Σο ελεφκερο ςχζδιο. Περιςτζρι : Κων, c2003. [741.2 Α865e] Γεωργίου, Ευγενία. Αρχιτεκτονικό ςχζδιο. Περιςτζρι : Κων, c2003. [ G352a] Εγκυκλοπαίδεια του ψαρζματοσ : δολϊματα, τεχνικζσ κα εξοπλιςμόσ / επιμζλεια τζφανοσ Μωλζττθσ. Ακινα : Μαρακϊτςογλου, c2009. [ Ε29+ Εκνικι Ομάδα Μπάςκετ / κείμενα Χριςτίνα Αμερικάνου Ακινα : ΜΑΛ βιβλίο, c2009. [ E84] 4

5 Εκνικι Ομάδα Ποδοςφαίρου / κείμενα Μϊςτασ Γεωργακόπουλοσ Ακινα : ΜΑΛ βιβλίο, c2009. [ E84p] Ελλθνικόσ Ιππικόσ Όμιλοσ, : εβδομιντα πζντε χρόνια αδιάκοπθσ ακλθτικισ παρουςίασ / ςφνταξθ κειμζνων Ξαρία Μαΐρθ. Ακινα : Νογοτεχνικό και Ιςτορικό Αρχείο (ΕΝΙΑ), c2008. [ Ε46+ Μαϊμάκθσ, Ιωάννθσ Β. Δθμοτικά τραγοφδια από το Βαλτζτςι Αρκαδίασ. Ακινα : Ακαδθμία Ακθνϊν. Μζντρον Ερεφνθσ Ελλθνικισ Ναογραφίασ, c2010. [ Κ133.3d] Μυριακουλάκοσ, Παναγιϊτθσ. Θζματα πλθροφορικισ κινθματογραφίασ. Ακινα : Μαςτανιϊτθσ, c2007. [ K996.38th] Μουςείο Παφλου και Αλεξάνδρασ Κανελλοποφλου : αρχαία τζχνθ. Ακινα : Κδρυμα Παφλου και Αλεξάνδρασ Μανελλοποφλου, [ Μ932+ Οτελόπουλοσ, Μυριάκοσ. «Παλθοηωι μοβόρθςςα» : ρεμπζτικθ φανταςία από τίτλουσ ρεμπζτικων τραγουδιϊν. Ακινα : Μαςτανιϊτθσ, c2005. [ D361.2p] Ολυμπιακόσ : ποδόςφαιρο μπάςκετ / κείμενα Μϊςτασ Γεωργακόπουλοσ Ακινα : ΜΑΛ βιβλίο, c2009. [ Ο53+ Π.Α.Ο.Κ. : ποδόςφαιρο μπάςκετ / κείμενα Γιϊργοσ Μουβεντίδθσ, Βαςίλθσ Βλαχόπουλοσ. Ακινα : ΜΑΛ βιβλίο, c2009. [ P211k] Πανακθναϊκόσ : ποδόςφαιρο μπάςκετ / κείμενα Μϊςτασ Γεωργακόπουλοσ Ακινα : ΜΑΛ βιβλίο, c2009. [ P187] Σςιάνθσ, ωτιριοσ Ι. Δθμοτικά τραγοφδια από το Βαλτζτςι Αρκαδίασ. Ακινα : Ακαδθμία Ακθνϊν. Μζντρον Ερεφνθσ Ελλθνικισ Ναογραφίασ, c2010. [ Σ882d] 800 Λογοτεχνία Ρητορική Bryson, Bill. αίξπθρ : όλθ θ αλικεια για τθ ηωι του. Ακινα : Ξεταίχμιο, c2009. [ ΒΒ916s] Dante, Alighieri. Η κεία κωμωδία. Ακινα : Συπωκιτω, c2002. [ D192d] De Botton, Alain. Πωσ ο Προυςτ μπορεί να αλλάξει τθ ηωι ςου. Ακινα : Πατάκθσ, c2002. [ Β751h] Lou, Virginie. Κόκκινθ κάρτα, ςτθ βία! Ακινα : Άγκυρα, c2003. [ L886v] Αρχαίοι Λυρικοί / μετάφραςθ με ειςαγωγζσ και ςχόλια Γιάννθσ Δάλλασ. Ακινα : Άγρα, c * Α669+ Βαμβουνάκθ, Ξάρω. Αυτι θ ςκάλα δεν κατεβαίνει. Ακινα : Ψυχογιόσ, c2009. [889.37/V216.9a] 5

6 Γκάτςοσ, Οίκοσ, Αμοργόσ. Ακινα : Πατάκθσ, c1998. [ G a] Και ο Θεόσ ζπλαςε τθ μθτζρα / Παςκάλ Ξπρικνζρ, Ξιςζλ ντελ Μαςτίγιο, Πάουλο Μοζλο.. *κ.ά.+. Ακινα : Οζα φνορα, Νιβάνθσ, c1999. * Κ13+ Μαρβζλθσ, Σάκθσ, Δεφτερθ ανάγνωςθ. Ακινα : οκόλθσ, *889.3 Κ189.73d] Μαψωμζνοσ, Ερατοςκζνθσ Γ. Αναηθτϊντασ το χαμζνο ευρωπαϊκό πολιτιςμό, Α : νεοελλθνικι ποίθςθ και πολιτιςμικι παράδοςθ. Ακινα : Πατάκθσ, c2002. [ K179.9a] Νυμπεράκθ, Ξαργαρίτα. Δε μ αγαπάσ. Μ αγαπάσ : τα παράξενα τθσ μθτρικισ αγάπθσ : τα γράμματα τθσ Μαργαρίτασ Λυμπεράκθ ςτθν κόρθ τθσ Μαργαρίτα Καραπάνου. Ακινα : Μαςτανιϊτθσ, c2008. [ L986.3de] Ξερακλισ, Ξιχάλθσ Γ. φγχρονθ ελλθνικι λογοτεχνία : Ακινα : Πατάκθσ, [ M552s] Ξπαλόγλου, Γιϊργοσ Π. Η προζκταςθ : αφθγιματα. Ακινα : Ιωλκόσ, *889.4 Β195p] Παπαδιαμάντθσ, Αλζξανδροσ. Άπαντα / κρ. ζκδ. Ο.Δ. Σριανταφυλλόπουλοσ. Ακινα : Δόμοσ, c [ P ap] Ραπτόπουλοσ, Βαγγζλθσ. Αρχαία ςυνταγι : Ηρόδοτοσ, Ηράκλειτοσ, Λουκιανόσ. Ακινα : Μζδροσ, c2006. [813 R221.4a] Χαριτόπουλοσ, Διονφςθσ. Εγχειρίδιο βλακείασ. Ακινα : Σόποσ, c2008. [889.4 Η282e] 900 Ιςτορία και Γεωγραφία Chantepleure, Guy. Η πολιορκθμζνθ πόλθ : Ιωάννινα, Οκτϊβριοσ 1912 Μάρτιοσ Ιωάννινα : Ιερά Ξθτρόπολθ Ιωαννίνων, [ C459v] Morris, Jan. Βενετία. Aκινα : Πάπυροσ, c2010. [ M875v] National Geographic Society (U.S.) : θ μεγάλθ εξόρμθςθ : ο διπλαςιαςμόσ τθσ Ελλάδασ. Ακινα : National Geographic Eλλάδα / Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Ναμπράκθ, c2007. [949.6 Ν277+ National Geographic Society (U.S.). Διακοπζσ ςτθν Ελλάδα : Κριτθ, Δωδεκάνθςα, Επτάνθςα, Κυκλάδεσ. Ακινα : 4π Ειδικζσ Εκδόςεισ, c2003. [ Ν277d] Shrady, Nicholas. Ο μεγάλοσ ςειςμόσ : καταςτροφι, δζοσ και ορκολογιςμόσ ςτθ Λιςαβόνα το Ακινα : Μριτικι, c2010. [ S561l] Σinayre, Marcelle. Ζνα καλοκαίρι ςτθ Θεςςαλονίκθ : Απρίλιοσ επτζμβριοσ Ακινα : Μαςίνθ, c2008. [ T587u] Uhlig, Helmut. Οι ουμζριοι : ζνασ λαόσ ςτισ απαρχζσ τθσ ιςτορίασ. Ακινα : Μονιδάρθσ, c2002. [ U31s] 6

7 Δθμαράσ, Μωνςταντίνοσ Θ. Η μζκοδοσ τθσ ιςτορίασ : ιςτοριογραφικά και αυτοβιογραφικά ςχόλια. Ακινα : Άγρα, c1995. [ D582.32m] Ηαοφςθσ, Αλζξανδροσ Ν. Οι δφο όχκεσ, : μια προςπάκεια για εκνικι ςυμφιλίωςθ. Ακινα : Παπαηιςθσ, [ Ζ34d] Μαρηισ, Θεόδωροσ. Οι πατρίδεσ των Ελλινων : Μικρά Αςία, Κωνςταντινοφπολθ, Ανατ. Θράκθ, Ανατ. Ρωμυλία, Πελαγονία, Βόρ. Ήπειροσ. Ακινα : Νιβάνθσ, c2002. [ K189.91pa] Νορεντηάτοσ, Ηιςιμοσ. του τιμονιοφ το αυλάκι. Ακινα : Δόμοσ, c2001. [ L868s] Παγκόςμιοσ εικονογραφθμζνοσ άτλασ : εννζα βιβλία εξερεφνθςθσ και γνϊςθσ για τισ χϊρεσ του πλανιτθ μασ : νζα γεωγραφικι εγκυκλοπαίδεια. Ο. Φάλθρο : ΜΑΛ βιβλίο, c2009. [912 P139] Ριηάσ, ωτιρθσ. Χρονολόγιο γεγονότων : από τα ζγγραφα αμερικανικϊν υπθρεςιϊν. Ακινα : Aκαδθμία Ακθνϊν, c2004. [ R627.14ch] ΜΤΘΙΣΟΡΗΜΑ Aykol, Esmahan. Αντίο Ιςτανμποφλ. Ακινα : Μριτικι, c2010. [M A977s] Carpentier, Alejo, Ο αιϊνασ των φϊτων. Ακινα : Εξάντασ, c1986. [M C297s] Chambers, Aidan. Κλζφτεσ ονείρων. Ακινα : Ξίνωασ, *Μ C444p] Coelho, Paulo. Σο θμερολόγιο ενόσ μάγου. Ακινα : «Οζα φνορα»/νιβάνθσ, c2000. [M C672d] Cornwell, Bernard. Ο εχκρόσ του Θεοφ : ιςτορικό μυκιςτόρθμα. Ακινα : Ψυχογιόσ, c2004. *Μ C821en] Cortasar, Julio. Σο κουτςό. Ακινα : Εξάντασ, c1988. *Μ C827r] DeLillo, Don. Άνκρωποσ ςε πτϊςθ : μυκιςτόρθμα. Ακινα : "Εςτία", Ι.Δ. Μολλάροσ, c2010. *Μ D353f] Doody, Margaret. Ο Αριςτοτζλθσ και θ κεία δίκθ. Ακινα : Αιϊρα, c2007. *Μ D691ar] Ende, Michael. Η Μόμο. Ακινα : Ψυχογιόσ, 2011, c1984. *Μ Ε56m] Galfard, Christophe. Ο πρίγκιπασ των νεφϊν. Ακινα : Μαλζντθσ, c2010. [M G155p] Golding, Julia. Η κατάρα τθσ χίμαιρασ. Ακινα : αββάλασ, c2008. [M G619c] Golding, Julia. Σο βλζμμα τθσ γοργόνασ. Ακινα : αββάλασ, c2007. *Μ G619g] Hardie, Titania. Ο λαβφρινκοσ των ρόδων : μυκιςτόρθμα. Ακινα : Πατάκθσ, c2008. [M H262r] 7

8 Ishiguro, Kazuo. Μθ μ αφιςεισ ποτζ : μυκιςτόρθμα. Ακινα : Μαςτανιϊτθσ, *Μ Ι79n] Jacq, Christian. Ο νόμοσ τθσ εριμου : ο δικαςτισ τθσ Αιγφπτου. Ακινα : Δάρδανοσ, c2004. [M J19.1l] Jacq, Christian. Σο μυςτικό του Σουταγχαμόν. Ακινα : Μριτικι, c1998. [M J19.1a] Jacques, Brian. Θφελλα ςτο Ρζντγουολ. Aκινα : Ψυχογιόσ, c2000. *Μ J19c] Jacques, Brian. Οι γενναίοι του Ρζντγουολ. Aκινα : Ψυχογιόσ, c2002. *Μ J19m] Jacques, Brian. Οι ναυαγοί του ιπτάμενου Ολλανδοφ. Aκινα : Ψυχογιόσ, c2003. *Μ J19c] Mosse, Claude. Ζγκλθμα ςτθν αρχαία αγορά. Ακινα : Θεμζλιο, c2003. *Μ Μ913m] Murakami, Haruki. Νορβθγικό δάςοσ. Ακινα : Ωκεανίδα, 2005, c2000. *Μ Μ972n] Murakami, Haruki. Σο κουρδιςτό πουλί. Ακινα : Ωκεανίδα, 2004, c1997. *Μ Μ972w] Neville, Katherine. Οχτϊ. Ακινα : Νιβάνθσ, c2005. *Μ Ν523e] Noël, Alyson. Γαλάηια ςελινθ. Ακινα : Ψυχογιόσ, c2010. [M N765b] Paver, Michelle. πονδι ςτον ζρωτα. Ακινα : Φυτράκθσ, c2003. [M P337p] Rhais, Elissa. Η κόρθ του Ελεάηαρ. Aκινα : Φυτράκθσ, c2002. *Μ R468f] Sabato, Ernesto R. Περί θρϊων και τάφων. Ακινα : Εξάντασ, c1986. [M S113s] Sabato, Ernesto R. Αβαδδϊν ο εξολοκρευτισ. Ακινα : Εξάντασ, c1986. [M S113a] Saramago, Jose, Η ςπθλιά : μυκιςτόρθμα. Ακινα : Μαςτανιϊτθσ, c2003. [M S243c] Saramago, Jose. Περί κανάτου : μυκιςτόρθμα. Ακινα : Μαςτανιϊτθσ, c2007. *Μ S243i] Saramago, Jose. Περί τυφλότθτασ : μυκιςτόρθμα. Ακινα : Μαςτανιϊτθσ, c1998. *Μ S243e] Saramago, Jose. Περί φωτίςεωσ : μυκιςτόρθμα. Ακινα : Μαςτανιϊτθσ, c2006. *Μ S243en] Schweikert, Ulrike. Η ψυχι τθσ νφχτασ : μυκιςτόρθμα. Ακινα : Ψυχογιόσ, c2006. *Μ S413s] Stonich, Sarah. Tα νθςιά του γρανίτθ. Ακινα : Φυτράκθσ, c2003. [M S881t] Verne, Jules, Ο πφργοσ των Καρπακίων. Ακινα : Άγκυρα, c2006. *Μ V531ch] Yalom, Irvin D. Η κεραπεία του οπενάουερ. Ακινα : Άγρα, c2005. *Μ Τ19s] Zusak, Markus. Η κλζφτρα των βιβλίων. Ακινα : Ψυχογιόσ, c2008. [M Z96b] Αλεξάνδρου, Γιάννθσ. Άξενοσ Πόντοσ : από τον Πόντο ςτα παλάτια τθσ Αγίασ Πετροφπολθσ. Ακινα : Νιβάνθσ, c2009. [M AG383.4ax] Θζμελθσ, Οίκοσ. H ςυμφωνία των ονείρων : μυκιςτόρθμα. Ακινα : Ξεταίχμιο, c2010. *Μ Σ383.2s] 8

9 Θζμελθσ, Οίκοσ. Mια ηωι δυο ηωζσ. Ακινα : Μζδροσ, c2007. *Μ Σ383.2m] Θζμελθσ, Οίκοσ. Οι αλικειεσ των άλλων. Ακινα : Μζδροσ, c2008. *Μ Σ383.2al] Μαλποφηοσ, Γιάννθσ. Ιμαρζτ : ςτθ ςκιά του ρολογιοφ. Ακινα : Ξεταίχμιο, c2008. *Μ Κ14i] Μαρυςτιάνθ, Ιωάννα. Σα ςακιά : μυκιςτόρθμα. Ακινα : Μαςτανιϊτθσ, c2010. *Μ Κ189.88s] Μεκροποφλου, Ελζνθ. Αγγζλικα θ μαντενοφτα. Ακινα : Ωκεανόσ, c2010. *Μ Κ28a] Μονδφλθσ, Θάνοσ. Ο πζμπτοσ ιππότθσ : ιςτορικό μυκιςτόρθμα. Ακινα : Ψυχογιόσ, c2006. [M KT821.7p] Μουμοφτςθ, Πζρςα. Αλεξάνδρεια, ςτο δρόμο των ξζνων. Ακινα : Εμπειρία Εκδοτικι, c2003. *Μ Κ887.46a] Ναπατά, Φιλομιλα. Οι κόρεσ του νεροφ : μυκιςτόρθμα. Ακινα : Μαςτανιϊτθσ, c2002. *Μ L299k] Νειβαδάσ, Οικίασ. 323 π.χ. : μια μυκιςτορία των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου : ιςτορικό μυκιςτόρθμα. Ακινα : Μζδροσ, c2010. *Μ L784s] Ξανδθλαράσ, Φίλιπποσ. Σα μπανανόψαρα. Ακινα : Πατάκθσ, *Μ Μ272.1m] Ξζξθσ, Νουκάσ. Shoebox *μια καλοκαιρινι κομπίνα+ : μυκιςτόρθμα. Ακινα : Σετράγωνο, c2010. *Μ Μ516s] Οάννοσ, Παναγιϊτθσ. κιζσ οδοιπόρων. Ακινα : Ξεταίχμιο, c2010. *Μ Ν185s] καρίμπασ, Γιάννθσ, Μαριάμπασ. Ακινα : Οεφζλθ, c1992. *Μ S m] Σςαλίκογλου, Φωτεινι. Εγϊ, θ Μάρκα Φρόυντ : μυκιςτόρθμα. Ακινα : Μαςτανιϊτθσ, c2000. *Μ Σ877e] Σςαλίκογλου, Φωτεινι. Ζρωσ φαρμακοποιόσ : μυκιςτόρθμα. Ακινα : Μαςτανιϊτθσ, c1997. *Μ Σ877er] Σςαλίκογλου, Φωτεινι. Η κόρθ τθσ Ανκισ Αλκαίου : μυκιςτόρθμα. Ακινα : Μαςτανιϊτθσ, c1996. *Μ Σ877k] Σςαλίκογλου, Φωτεινι. Όλα τα ναι του κόςμου : νουβζλα. Ακινα : Μαςτανιϊτθσ, c2008. *Μ Σ877o] Σςαλίκογλου, Φωτεινι. Ονειρεφτθκα πωσ είμαι καλά : μυκιςτόρθμα. Ακινα : Μαςτανιϊτθσ, c2004. *Μ Σ877on] Σςαλίκογλου, Φωτεινι. Σο χάριςμα τθσ Βζρκασ : μυκιςτόρθμα. Ακινα : Μαςτανιϊτθσ, c2010. *Μ Σ877c] ΕΦΗΒΙΚΟ ΜΤΘΙΣΟΡΗΜΑ Ben Jelloun, Tahar.Σο χαμζνο ςχολείο. Ακινα : φγχρονεσ Ορίηοντεσ, c2009. [JUV B456e] Kinney, Jeff. Σο θμερολόγιο ενόσ ςπαςίκλα 5. Η ςκλθρι αλικεια. Ακινα : Ψυχογιόσ, c2011. [JUV K55.4du] 9

10 Lerangis, Peter. Η φιδοφωλιά. Ακινα : Άγκυρα, c2011. [JUV L614v] Riordan, Rick. Η κάλαςςα των τεράτων. Ακινα : Πάπυροσ, c2010. [JUV R585po] Riordan, Rick. Η κατάρα του Σιτάνα. Ακινα : Πάπυροσ, c2010. [JUV R585tc] Riordan, Rick. Η κλοπι τθσ αςτραπισ. Ακινα : Πάπυροσ, c2009. [JUV R585l] Snicket, Lemony. To νοςθρό νοςοκομείο. Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα. c2004. [JUV S672h] Watson, Jude. Βακιά ςτα ζγκατα τθσ γθσ. Ακινα : Άγκυρα, c2010. [JUV W339i] Δικαίου, Ελζνθ. Μίλα μθ φοβάςαι : 3 ιςτορίεσ για τθ βία ςτο ςχολείο. Ακινα : Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ του Παιδιοφ και του Εφιβου (Ε.Ψ.Τ.Π.Ε.), [JUV D mi] Ξερίκα, Νζνα. Κι αν μ αγαπάει ςτ αλικεια; Ακινα : Μζδροσ, c2010. [JUV M561.2ki] Σηϊρτηογλου, Οίτςα. Σο μυςτικό των Φιλικϊν. Ακινα : Ψυχογιόσ, 1989, c2009. [JUV T m] Σριβιηάσ, Ευγζνιοσ. Ο μάγειρασ του Μαγεμζνου Σςίρκου. Ακινα : Ελαΐσ - Unilever Hellas A.E., c2010. [JUV T841.2m] ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Βαρελλά, Αγγελικι. Ο υπζροχοσ κόςμοσ των νικθτϊν : δϊδεκα αλθκινζσ ιςτορίεσ γι α τθ διαφορετικότθτα. Ακινα : Special Olympics Ελλάσ, c2011. *ΠΑΙ V293.11i] Μοντολζων, Ξάνοσ. Πολφτιμα δϊρα. Ακινα : Πατάκθσ, c2009. *ΠΑΙ Κ826.72p] Ρουςάκθ, Ξαρία. Ο νταισ του ςχολικοφ. Ακινα : Ψυχογιόσ, *ΠΑΙ R863n] 10

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 (Vol. 2, No. 3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΦΛΛΟΣΟΦΛΑ ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ 2 ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Reference Books / Πληροφοριακά Βιβλία Ghika : και η ευρωπαϊκή πρωτοπορία του μεσοπολέμου / Jean-Pierre De Rycke, Νίκος Π. Παΐσιος. Αθήνα : Έφεσος, c2004. [R 759.9495

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΘΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΚΕΤΛΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Reference Books / Πληροφοριακά Βιβλία Abrams, M. H. (Meyer Howard), 1912-. Λεξικό λογοτεχνικών όρων / μετάφραση Γιάννα Δεληβοριά, Σοφία Χατζηιωαννίδου. Αθήνα : Πατάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Reference Books / Πληροφοριακά Βιβλία Αγαπητός, Γεώργιος Ι., 1942-. Λεξικό της νέας οικονομίας : ελληνοαγγλικό αγγλοελληνικό. Αθήνα : Αγαπητός, 2008. [R 330.03 A259o]

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Reference Books / Πληροφοριακά Βιβλία Βλάχος, Μανόλης. Νίκος Γιαλούρης : σχέδια και χαρακτικά = Nikos Yialouris : drawings and prints. Αθήνα : John S. Fafalios Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΣΟΧΗ ΕΠΙΒΙΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. Ειςαγωγι

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΣΟΧΗ ΕΠΙΒΙΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. Ειςαγωγι ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΣΟΧΗ ΕΠΙΒΙΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Ειςαγωγι Ο πόλεμοσ, μπορεί να βρικε τθ χϊρα βαριά τραυματιςμζνθ και διχαςμζνθ (δικτατορία Μεταξά, φυλακζσ, εξορίεσ), δεν τθ βρικε όμωσ και

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Reference Books / Πληροφοριακά Βιβλία Μεγάλη εγκυκλοπαίδεια των παιδιών / διεύθυνση έργου Matteo Faglia. N. Φάληρο : Καθημερινή, c2009. (18 τόμοι) [R 039.089 E56] Νεράντζης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Reference Books / Πληροφοριακά Βιβλία Βαρβιάνης, Νικόλαος Α. Η Ζάκυνθος. Ζάκυνθος: Περίπλους / Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων, c1999, c1977. [R 938.967 V327z]

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI ΚΥΛΑΚΘ 13 ΟΚΤΩΒΛΟΥ 2013 ΩΑ ΡΟΣΕΛΕΥΣΘΣ 9.00 πμ ΡΟΛΥΧΩΟΣ ΑΚΘΝΑÏΣ Ιερά Οδόσ και Καςτοριάσ 34-36 (Στάςθ Μετρό

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή»

«Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή» ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Εταιρεία Ειδικισ Παιδαγωγικισ Ελλάδοσ Κζντρο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕ.Α.ΔΙΚ.) Πανεπιςτθμίου Κριτθσ «Εργαζηήριο Πολιηικών και Κοινωνικών Θεζμών

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ 6 ο Παγκφπριο Μαθητικό υνζδριο για τα Μαθηματικά 5-7 Φεβρουαρίου 2010 Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ταςίνου 36, Γραφ. 102, τρόβολοσ 2003 Λευκωςία, Κφπροσ Σ. 22378101,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς πήρε το όνομά της η Αραδίππου

Πώς πήρε το όνομά της η Αραδίππου Πώς πήρε το όνομά της η Αραδίππου Ονοματολογία ονομάηεται θ επιςτιμθ των κφριων ονομάτων και αποτελεί ξεχωριςτό κλάδο τθσ Γλωςςολογίασ. Η επιςτιμθ αυτι διαιρείται ςε δυο κλάδουσ, ςτθν Ανκρωπωνυμικι ι επιςτιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Δ.Ν - ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΔΝΩΗ ΝΔΑΝΙΓΩΝ Y.W.C.A. - World Young Women s Christian Association

Χ.Δ.Ν - ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΔΝΩΗ ΝΔΑΝΙΓΩΝ Y.W.C.A. - World Young Women s Christian Association Χ.Δ.Ν - ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΔΝΩΗ ΝΔΑΝΙΓΩΝ Y.W.C.A. - World Young Women s Christian Association ΠΑΓΚΟΜΙΑ, ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ, ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ, ΓΤΝΑΙΚΔΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ Η ΧΕΝ δραςτθριοποιείται ςε 125 χϊρεσ ςτον κόςμο, μιλάει 120

Διαβάστε περισσότερα

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΕΡΓΑΛΑ Α' ΣΡΛΜΘΝΟΤ ΣΘ Ν. Ε. ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΑ Α ΛΤΚΕΛΟΤ Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΚΑΚΘΓΘΣΡΛΑ : κ. Ιρα Δοφρου ΤΝΣΟΝΛΜΟ ΕΡΓΑΛΑ: Λωάννα ταμοποφλου Δθμιτρθσ Κοκολιόσ Δθμιτρθσ Κοντογιάννθσ Κατερίνα Λζπουρθ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Charles Darwin University Greek in-country Study Program 9-29 Ιουλίου 2009

Charles Darwin University Greek in-country Study Program 9-29 Ιουλίου 2009 Charles Darwin University Greek in-country Study Program 9-29 Ιουλίου 2009 [Επίπεδο Αϋ Επίπεδο Βϋ Επίπεδο Γϋ] ΦΟΡΕΙ ΤΛΟΠΟΙΘΘ: ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ CHARLES DARWIN ΔΘΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ ΤΠΟ ΣΘΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα