ηαηηζηηθή ηῶλ Επηρεηξήζεσλ -2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηαηηζηηθή ηῶλ Επηρεηξήζεσλ -2"

Transcript

1 ηαηηζηηθή ηῶλ Επηρεηξήζεσλ -2 Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοοετῶν Υοιτητῶν τοῦ Σμήματος Διοίκησης Ἐπιχειρήσεων, ΣΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος, στὸ ἐργαστήριο τῆς τατιστικῆς τῶν Ἐπιχειρήσεων. Ὑπὸ Γεωργίου π. Κακαρελίδη, βασισμένη στὶς σημειώσεις τοῦ ἰδίου καὶ στὸ βιβλίο: Basic Business Statistics, Dirk Yandell, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc., θαί ζηὴλ ζρεηηθή παξνπζίαζε, ζὲ κεηάθξαζε. ΠΡΟΟΦΗ! Ε ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΤΠΟΚΑΘΙΣΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΗΜΕΙΩΕΙ ἤ τὴν ΠΑΡΟΤΙΑ Α ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ. ΑΠΟΣΕΛΕΙ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΔΗΓΟ ΟΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΤΥΙΣΑΣΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΕΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΠΟΓΡΑΥΙΚΟ ἤ ΑΛΛΟ ΛΑΘΟ ΠΡΟΟΦΗ: Ἡ ὁρολογία ἐναλάσσεται Ἑλληνικά Ἀγγλικά γιὰ λόγους ἐκμάθησης σὲ συνδυασμό μὲ τὰ ξενόγλωσσα προγράμματα. ΔΕ-ΣΕΙ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΟ 2015 Chap 1-1

2 Learning Objectives ε απηό ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη: Πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα γηα θαηεγνξηθά δεδνκέλα Πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα γηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα Οη αξρέο ὀξζεο ρξήζεο γξαθήκαηωλ Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-2

3 Categorical Data Are Summarized By Tables & Graphs Categorical Data Tabulating Data Graphing Data Summary Table Bar Charts Κπθιηθό δηάγξακκα Ραβδόγξακκα Pie Charts Pareto Diagram Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-3

4 Organizing Categorical Data: Summary Table Ἕναρ σςνοπτικόρ πίναξ (summary table) δειώλεη ηε ζπρλόηεηα, πνζόηεηα ή ην πνζνζηό ησλ ζηνηρείσλ ζε κηα ζεηξά από θαηεγνξίεο, έηζη ώζηε λα κπνξείηε λα δείηε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ. Πποτίμηση για τπαπεζικέρ επγασίερ? Percent ATM 16% Τειέθσλν 2% Μέζσ εηδηθῆο απηνθηλεηνεμππεξέηεζεο 17% Απηνπξνζώπσο ζε Υπνθαηάζηεκα 41% Internet 24% Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-4

5 Bar and Pie Charts Υξεζηκνπνηνῦληαη γηα categorical data Σό κήθνο ηῆο ξάβδνπ ή ην κέγεζνο ηεο πίηαο δείρλεη ηελ ζπρλόηεηα ή ην πνζνζηό γηα θάζε θαηεγνξία Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-5

6 Organizing Categorical Data: Bar Chart Σε έλα ξαβδόγξακκα, θαζε κπαξα ἀληηζηνηρεῖ ζε θάζε θαηεγνξία, ην κήθνο ησλ νπνίσλ αληηπξνζσπεύεη ηελ πνζόηεηα, ηε ζπρλόηεηα ή ην πνζνζηό ησλ αμηώλ πνπ εκπίπηνπλ ζε κηα θαηεγνξία. Banking Preference Internet In person at branch Drive-through service at branch Automated or live telephone ATM 0% 10% 20% 30% 40% 50% Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-6

7 Organizing Categorical Data: Pie Chart Τν γξάθεκα πίηαο είλαη έλαο θύθινο πνπ ρσξίδεηαη ζε θέηεο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ θαηεγνξίεο. Τν κέγεζνο ηνπ θάζε ηεκαρίνπ από ηελ πίηα πνηθίιιεη αλάινγα κε ην πνζνζηό ζε θάζε θαηεγνξία. Banking Preference 24% 16% 2% 17% ATM Automated or live telephone Drive-through service at branch In person at branch 41% Internet Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-7

8 Organizing Categorical Data: Pareto Diagram Υξεζηκνπνηνύληαη γηα λα απεηθνλίζνπλ θαηεγνξηθά δεδνκέλα (νλνκαζηηθή θιίκαθα) Ελα θάζεην ξαβδόγξακκα, όπνπ νη θαηεγνξίεο παξνπζηάδνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά ζπρλόηεηαο Ελα αζξνηζηηθό πνιύγσλν δείρλεηαη ζην ίδην δηάγξακκα Υξεζηκνπνηείηαη γηα δηαρσξηζκό ηῶλ "δσηηθήο ζεκαζίαο ιίγσλ» από ηνπο «αζήκαληνπο πνιινὺο» Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-8

9 % in each category (bar graph) Cumulative % (line graph) Organizing Categorical Data: Pareto Diagram Pareto Chart For Banking Preference 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% In person at branch Internet Drivethrough service at branch ATM Automated or live telephone 0% Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-9

10 Tables and Charts for Numerical Data Numerical Data Ordered Array Stem-and-Leaf Display Frequency Distributions and Cumulative Distributions Histogram Polygon Ogive Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-10

11 Organizing Numerical Data: Ordered Array Μηα ηαμηλνκεκέλε δηάηαμε είλαη κηα αθνινπζία δεδνκέλσλ, από ηε κηθξόηεξε ηηκή ζηε κεγαιύηεξε ηηκή. Δείρλεη επξνο (από ηελ ειάρηζηε ηηκή ζηε κέγηζηε ηηκή) Μπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκό ησλ αθξαίσλ ηηκώλ (αζπλήζηζηεο παξαηεξήζεηο) Ηιηθία ηωλ εξωηεζέληωλ καζεηῶλ ιπθείνπ Ημεπήσιοι μαθητέρ Μαθητέρ νςκτεπινος Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-11

12 Stem-and-Leaf Display Δηάγξακκα Μίζρνπ-Φύιινπ Έλαο απιόο ηξόπνο γηα λα δνύκε πώο ηα δεδνκέλα θαηαλέκνληαη θαη πνπ ππάξρνπλ ζπγθεληξώζεηο δεδνκέλσλ Μέζνδνο: Δηαρσξίζηε ηελ ηαμηλνκεκέλε ζεηξά δεδνκέλσλ, ζε ςεθία νδεγνύο (ηα ζηειέρε, ν κίζρνο) θαη ηα ςεθία ζην ηέινο (ηα θύιια) Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-12

13 Ηιηθία εξωηεζέλ ηωλ καζεηῶλ ιπθείνπ Organizing Numerical Data: Stem and Leaf Display Μηα απεηθόληζε θπιινγξαθήκαηνο -κίζρνπ θαη θύιινπ νξγαλώλεη ηα δεδνκέλα ζε νκάδεο (πνπ νλνκάδνληαη κίζρνη), έηζη ώζηε νη ηηκέο κέζα ζε θάζε νκάδα (ηα θύιια) δηαθιαδίδνληαη έμσ & πξνο ηα δεμηά ζε θάζε ζεηξά. Ημεπησιοι Νςκτεπινοι Ηκεξεζησλ Stem Leaf Ηιηθηα Νπθηεξηλσλ Stem Leaf Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-13

14 Organizing Numerical Data: Frequency Distribution Η θαηαλνκή ζπρλνηήησλ είλαη έλαο ζπλνπηηθόο πίλαθαο ζηνλ νπνίν ηα δεδνκέλα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε αξηζκεηηθά δηαηεηαγκέλεο θιάζεηο (classes). Θα πξέπεη λα δνζή ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αξηζκνύ ησλ, ηνλ θαζνξηζκό ελόο θαηάιιεινπ εύξνπο ησλ θαη ηήλ απνθπγή επηθαιύςεσλ. Ο αξηζκόο ησλ θιάζεσλ εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ δεδνκέλσλ. Με έλα κεγαιύηεξν αξηζκό ηηκώλ, ζπλήζσο ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο. Σε γεληθέο γξακκέο, κηα θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 5, αιιά όρη πεξηζζόηεξν από 15 θιάζεηο. Γηα λα πξνζδηνξίζεηε ην δηάζηεκα ησλ, ζα δηαηξέζεηε όιν ην εύξνο (Υςειόηεξε ηηκή-φακειόηεξε ηηκή) ησλ δεδνκέλσλ δηά ηνύ επηζπκεηνύ αξηζκνύ ησλ θιάζεσλ. Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-14

15 Organizing Numerical Data: Frequency Distribution Example Example: A manufacturer of insulation randomly selects 20 winter days and records the daily high temperature 24, 35, 17, 21, 24, 37, 26, 46, 58, 30, 32, 13, 12, 38, 41, 43, 44, 27, 53, 27 Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-15

16 Organizing Numerical Data: Frequency Distribution Example Ταμηλόκεζε (Sort) 12, 13, 17, 21, 24, 24, 26, 27, 27, 30, 32, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 53, 58 Εύξνο (range) : = 46 Επηινγή αξηζκνύ θιάζεσλ: 5 (usually between 5 and 15) Υπνινγηζκόο δηαζηήακηνο (width): 10 (46/5 then round up) Οξηζκόο νξίσλ θάζε θιάζεσο (limits): Class 1: 10 to less than 20 Class 2: 20 to less than 30 Class 3: 30 to less than 40 Class 4: 40 to less than 50 Class 5: 50 to less than 60 Υπνινγηζκόο κεζαίσλ ηηκώλ (midpoints: 15, 25, 35, 45, 55 Αληηζηνίρηζε δεδνκέλσλ ζε θιάζεηο Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-16

17 Organizing Numerical Data: Frequency Distribution Example Data in ordered array: 12, 13, 17, 21, 24, 24, 26, 27, 27, 30, 32, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 53, 58 Class Frequency Relative Frequency Percentage 10 but less than but less than but less than but less than but less than Total Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-17

18 Tabulating Numerical Data: Cumulative (Αζξνηζηηθή) Frequency Data in ordered array: 12, 13, 17, 21, 24, 24, 26, 27, 27, 30, 32, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 53, 58 Class Frequency Percentage Cumulative Frequency Cumulative Percentage 10 but less than but less than but less than but less than but less than Total Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-18

19 Γηαηί ρξεζηκνπνηνπκε θαηαλνκέο ζπρλνηήησλ? πκππθλώλεη ηα αθαηέξγαζηα δεδνκέλα ζε κηα πην ρξήζηκε κνξθή Επηηξέπεη κηα γξήγνξε νπηηθή εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ Επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζπλόινπ δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπγθεληξώζεσλ ή Οκαδνπνηήζεσλ Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-19

20 Frequency Distributions: Some Tips Δηαθνξεηηθά όξηα ησλ θιάζεσλ κπνξεί λα παξέρνπλ δηαθνξεηηθέο εηθόλεο γηα ηα ίδηα δεδνκέλα (εηδηθά γηα κηθξόηεξα ζύλνια δεδνκέλσλ) Μεηαβνιέο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα εκθαληζηνύλ κε επηινγή δηαθνξεηηθώλ νξίσλ Καζώο ην κέγεζνο ηνπ ζπλόινπ ησλ δεδνκέλσλ απμάλεη, ε επίδξαζε ησλ κεηαβνιώλ ζηελ επηινγή ησλ νξίσλ ηεο θαηεγνξίαο κεηώλεηαη ζεκαληηθά!!!!! Καηά ηε ζύγθξηζε δύν ή πεξηζζόηεξσλ νκάδσλ δεδνκέλσλ κε δηαθνξεηηθά κεγέζε δεηγκάησλ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε είηε θαηαλνκή ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ είηε πνζνζηώλ. Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-20

21 Organizing Numerical Data: The Histogram Ελα θάζεην ξαβδόγξακκα ησλ δεδνκέλσλ ζε κηα θαηαλνκή ζπρλόηεησλ νλνκάδεηαη ηζηόγξακκα. Σε έλα ηζηόγξακκα δελ ππάξρνπλ θελά κεηαμύ γεηηνληθώλ ξάβδσλ. Τα όξηα ηεο ηάμεο (ή ηα κεζνδηαζηήκαηα) παξνπζηάδνληαη ζηνλ νξηδόληην άμνλα. Ο θάζεηνο άμνλαο είλαη είηε ζπρλόηεηα ή ζρεηηθή ζπρλόηεηα ή πνζνζηό. Τν ύςνο ησλ ξάβδσλ αληηπξνζσπεύνπλ ηελ ζπρλόηεηα, ε ζρεηηθή ζπρλόηεηα ή πνζνζηό. Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-21

22 Frequency Organizing Numerical Data: The Histogram Class Frequency Relative Frequency Percentage 10 but less than but less than but less than but less than but less than Total (In a percentage histogram the vertical axis would be defined to show the percentage of observations per class) Histogram: Daily High Tem perature More Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-22

23 Organizing Numerical Data: The Polygon Έλα πνιύγσλν πνζνζηώλ ζρεκαηίδεηαη ζπλδένληαο κε επζείεο ηα θεληξηθά ζεκεία ηεο θάζε θιάζεο. Τν αζξνηζηηθό πνιύγσλν πνζνζηώλ, εκθαλίδεη ηε κεηαβιεηή θαηά κήθνο ηνπ άμνλα Φ, θαη ηα ζσξεπηηθά πνζνζηά θαηά κήθνο ηνπ άμνλα Υ. Φξήζηκν όηαλ ππάξρνπλ δύν ή πεξηζζόηεξεο νκάδεο γηα ζύγθξηζε. Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-23

24 Frequency Graphing Numerical Data: The Frequency Polygon Class Class Midpoint Frequency 10 but less than but less than but less than but less than but less than (In a percentage polygon the vertical axis would be defined to show the percentage of observations per class) Frequency Polygon: Daily High Temperature Class Midpoints Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-24

25 Graphing Cumulative Frequencies: The Ogive (ΑΦΙΔΑ) (Cumulative % Polygon) Cumulative Percentage Class Lower class boundary % less than lower boundary 10 but less than but less than but less than but less than but less than (In an ogive the percentage of the observations less than each lower class boundary are plotted versus the lower class boundaries Ogive: Daily High Temperature Lower Class Boundary Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-25

26 Cross Tabulations- Δηαζηαύξσζε κεηαβιεηώλ, δηκεηαβιεηνί πίλαθεο ή Πίλαθεο Δηπιήο Εηζόδνπ Υξεζηκνπνηνπληαη γηα λα κειεηεζεί ελδερόκελε ζρέζε κεηαμύ δύν ή πεξηζζόηεξσλ θαηεγνξηθώλ κεηαβιεηώλ. Μπνξνύλ λά αλαπαξαζηαζνύλ κε : Μνξθή Πίλαθα -> Πίλαθεο ζπλάθεηαο (Contingency Tables) Γξαθηθά -> Παξάπιεπξα ξαβδνγξάκκαηα Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-26

27 Cross Tabulations: The Contingency Table Έλαο πίλαθαο ζπλαθείαο (ή πνιιαπιήο ηαμηλόκεζεο), παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα δύν θαηεγνξηθώλ κεηαβιεηώλ. Οη από θνηλνύ απαληήζεηο ηαμηλνκνύληαη έηζη ώζηε νη θαηεγνξίεο ηεο κηαο κεηαβιεηήο λα βξίζθνληαη ζηηο γξακκέο θαη νη θαηεγνξίεο ηεο άιιεο κεηαβιεηήο, ζηηο ζηήιεο. Κειιί νλνκάδεηαη ην ζεκείν ηνκήο γξακκήο θαη ζηήιεο. Κάζε ηηκή ηνπ αληηπξνζσπεύεη δεδνκέλα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κεηαβιεηήο ζεηξάο θαη ζηήιεο. Έλαο ρξήζηκνο ηξόπνο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο δηαζηαπξνύκελσλ δεδνκέλσλ είλαη ην δηάγξακκα παξάπιεπξσλ ξαβδνγξακκάησλ. Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-27

28 Cross Tabulations: Πίλαθαο ζπλαθείαο The Contingency Table Σε έπεςνα μελετήθηκε η σημασία τού ονόματορ μάπκαρ (brandname) για τοςρ καταναλωτέρ σε σύγκπιση με ππιν από μεπικά σπόνια. Τα αποτελέσματα, ταξινομημένα κατά υύλο, είσαν ωρ εξήρ: πνπδαηόηεηα Brand Name Αλδξεο Γπλαίθεο ύλνια Απμήζεθε Ιδηα ή κηθξόηεξε ύλνια Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-28

29 Response Cross Tabulations: Παξαπιεπξα ξαβδνγξάκκαηα Side-By-Side Bar Charts Importance of Brand Name Less or Equal More Female Male Number of Responses Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-29

30 Scatter Plots Δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο (ΑΡΙΘΜ. ΜΕΣ/ΣΕ Φξεζηκνπνηνύληαη γηα λα εμεηάζνπλ πηζαλέο ζρέζεηο κεηαμύ δύν αξηζκεηηθώλ κεηαβιεηώλ (ηα δεδνκέλα εηλαη δεύγε παξαηεξήζεσλ ) Η κία κεηαβιεηή ηνπνζεηείηαη ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα θαη ε άιιε κεηαβιεηή ζηνλ νξηδόληην άμνλα Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-30

31 Cost per Day Scatter Plot Example Volume per day Cost per day Cost per Day vs. Production Volume Volume per Day Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-31

32 Time Series Plot Δηαγξάκκαηα Υξνλνινγηθώλ εηξώλ Υξεζηκεύνπλ γηα ηελ κειέηε ελδερόκελσλ κνηίβσλ, πξνηύπσλ ή ππνδεηγκάησλ ζηίο ηηκέο κηάο κεηαβιεηήο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Η Αξηζκεηηθή κεηαβιεηή κεηξάηαη επί ηνπ θαηαθόξπθνπ άμνλα θαη ν ρξόλνο επί ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-32

33 Number of Franchises Time Series Plot Example Year Number of Franchises Number of Franchises, Year Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-33

34 Αξρέο θαηαζθεπήο Γξαθεκάησλ Τν γξάθεκα δελ πξέπεη λα ζηξεβιώλεη ηα δεδνκέλα. Δελ πξέπεη λα πεξηέρεη πεξηηηά ζηνιίδηα (κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη σο δηάγξακκα ζθνππίδηα). Η θιίκαθα ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα ζα πξέπεη λα αξρίδεη από ην κεδέλ. Όιεο νη άμνλεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε Τν γξάθεκα πξέπεη λα πεξηέρεη ηίηιν. Τν απινύζηεξν δπλαηό γξάθεκα πξέπεη λα επηιέγεηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζύλνιν δεδνκέλσλ. Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-34

35 Graphical Errors: Chart Junk Bad Presentation Good Presentation Minimum Wage 1960: $ : $ : $ : $3.80 $ Minimum Wage Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-35

36 Graphical Errors: No Relative Basis Freq Bad Presentation A s received by students. % 30% 20% 10% Good Presentation A s received by students. 0 FR SO JR SR 0% FR SO JR SR FR = Freshmen, SO = Sophomore, JR = Junior, SR = Senior Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-36

37 Graphical Errors: Compressing the Vertical Axis Bad Presentation Good Presentation 200 $ Quarterly Sales 50 $ Quarterly Sales Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-37

38 Graphical Errors: No Zero Point on the Vertical Axis $ Bad Presentation Monthly Sales J F M A M J Good Presentations $ Monthly Sales J F M A M J Graphing the first six months of sales Basic Business Statistics, 11e 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 2-38

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΑΣΔΙ ΠΑΣΡΑ-ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Ανάλυση- Δειγματοληψία στο SPSS Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ

Ποσοτική Ανάλυση- Δειγματοληψία στο SPSS Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ Ποσοτική Ανάλυση- Δειγματοληψία στο SPSS Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ Τν ζπλνπηηθό απηό εγρεηξίδην πεξηιακβάλεη θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ SPSS ζηελ Κνηλσληθή Εξεπλα. Δελ απνζθνπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πιςτοποιείται ότι η διπλωματική εργαςία με θέμα: ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΟΜΟΙΧΗ ΗΥΗΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΟΤΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ Σνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ 1. ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ο παικνγξάθνο είλαη ε ζπζθεπή πνπ καο επηηξέπεη λα βιέπνπκε γξαθηθά δηάθνξεο θπκαηνκνξθέο ηάζεο.τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε παικνγξάθσλ αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Μέρξη ηώξα όηαλ ζπγθξίλακε κέζεο ηηκέο είρακε λα ζπγθξίλνπκε κηα κέζε ηηκή κε έλα ζηαζεξό αξηζκό ή δύν κέζεο ηηκέο κεηαμύ ηνπο. Πνιιέο θνξέο όκσο ζηελ ζηαηηζηηθή πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΙΒΜ SPSS 19

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΙΒΜ SPSS 19 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΙΒΜ SPSS 19 STATISTICAL PACKAGE for the SOCIAL SCIENCES ΣΑΓΡΗ ΜΙΥΑΗΛ MSc in Statistics Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ θαη Nottingham 2011 2 Πεξηερόκελα Έλαο κηθξόο πξόινγνο...

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2011 2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Εαραξίαο Γ. Μπξαγνπδάθεο

Εαραξίαο Γ. Μπξαγνπδάθεο ΟΓΖΓΟ ΥΡΖΖ ΣΟΤ EViews Μεηάθξαζε - Δπηκέιεηα: AΘΖΝΑ 2011 Πεξηερόκελα 1 Πξόινγνο... 2 Γεληθή Παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Overview of Product)... 3 Ζ Οζόλε ηνπ EViews (The EViews Screen)... 3.1 Σν Βαζηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δηαρξνληθά κεηαβαιιόκελνπ ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ (βήηα). Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΦΡΑΕΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Real-Time RT PCR

ΑΝΑΛΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΦΡΑΕΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Real-Time RT PCR Π Α Ν Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΦΡΑΕΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Real-Time RT PCR Κιεηώ Μαξία Π.

Διαβάστε περισσότερα

Φαζκαηνζθνπηθή ηαμηλόκεζε ηδηαηηέξσο θσηεηλώλ γαιαμηώλ ζηα ππέξπζξα κήθε θύκαηνο από ην SWIRE

Φαζκαηνζθνπηθή ηαμηλόκεζε ηδηαηηέξσο θσηεηλώλ γαιαμηώλ ζηα ππέξπζξα κήθε θύκαηνο από ην SWIRE ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ Φαζκαηνζθνπηθή ηαμηλόκεζε ηδηαηηέξσο θσηεηλώλ γαιαμηώλ ζηα ππέξπζξα κήθε θύκαηνο από ην SWIRE Πηπρηαθή Δξγαζία ηεο Καιθνύληδνπ Διέλεο ARISTOTLE

Διαβάστε περισσότερα

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΕΩΖ Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ Δθπνλήζεθε ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ

Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Η απσιηεκηονική von Neumann (1/3) Ο όξνο Απσιηεκηονική ενόρ ηλεκηπονικού ςπολογιζηικού ζςζηήμαηορ αναθέπεηαι ζηνλ βαζηθό ιεηηνπξγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα θαηάηκεζεο θαη αλάιπζεο εζηηώλ ζε εηθόλεο Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μητανικών Πληροθορικής ΤΕ Λειηοσργικά Σσζηήμαηα (Εργαζηήριο) Διδάζκων: I. Τζακνάκης 5ο Εργαζηήριο Πξόηππα αξρεία εηζόδνπ/εμόδνπ Τειεζηέο αλαθαηεύζπλζεο Βαζηθέο εληνιέο δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ»

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Γιδακηέα ύλη Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» Διζαγωγικό κεθάλαιο E.2. ύλνια Κεθ.1 ο : Πιθανόηηηερ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER

ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER Α7 ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΗΥΗΣΙΚΟΤ ΓΙΑΚΡΟΣΗΜΑΣΟ κοπόρ Αληηθείκελν ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε θαη δηεξεύλεζε ηνπ ερεηηθνύ θαηλνκέλνπ Doppler-Fizeau. Γηα ην ζθνπό απηό δεκηνπξγείηαη πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ «Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλσζη παλινδρόμηζης

Ανάλσζη παλινδρόμηζης ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ανάλσζη παλινδρόμηζης Πεηξαηάο, 20 Η έννοια της Παλινδρόμησης Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας 2 Εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ Σε δηάθνξα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα