ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΜΕ ΤΗ MIFID II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΜΕ ΤΗ MIFID II"

Transcript

1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΜΕ ΤΗ MIFID II Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, σε συνδυασμό και με το Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών, συμπληρώνουν τη Σύμβαση και αποτυπώνουν και συνοψίζουν τους Όρους Συνεργασίας του Ομίλου Alpha Bank με τον Πελάτη στον τομέα της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, καθώς και των παρεπομένων υπηρεσιών, οι οποίες αναφέρονται στα Τμήματα Α και Β του Παραρτήματος Ι του Νόμου, που αναμένεται να ενσωματώσει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (του λοιπού «ο Νόμος»), όπως εκάστοτε ισχύει και περιγράφονται λεπτομερώς στην Προσυμβατική Ενημέρωση. Οι Γενικοί Συμπληρωματικοί Όροι αφορούν στη ρύθμιση της παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών της λήψεως και διαβιβάσεως εντολών του Πελάτη σχετικών με ένα ή περισσότερα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τα οποία προσδιορίζονται στο Τμήμα Γ του Παραρτήματος Ι του Νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει και περιγράφονται λεπτομερώς στην Προσυμβατική Ενημέρωση, της εκτελέσεως εντολών για λογαριασμό του Πελάτη και της παρεπόμενης υπηρεσίας της φυλάξεως και διαχειρίσεως Χρηματοπιστωτικών Μέσων για λογαριασμό του Πελάτη. Τυχόν μεταβολές στους υφιστάμενους όρους εκτελέσεως συναλλαγών επί παραγώγων Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή/και παροχής πιστώσεων ή δανείων με σκοπό τη διενέργεια Συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, θα συμφωνηθούν κατά περίπτωση. Οι Ειδικοί Συμπληρωματικοί Όροι διέπουν την παροχή επενδυτικών συμβουλών και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, εφόσον ο Πελάτης έχει συμφωνήσει συμβατικά με τον Όμιλο Alpha Bank την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών αυτών αντιστοίχως. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως : Όμιλος Alpha Bank : Οι ανώνυμες εταιρίες με τις επωνυμίες: α) «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40) ΓΕΜΗ ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα, β) «ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA FINANCE ΑΕΠΕΥ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μέρλιν αρ. 5) ΓΕΜΗ ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα, γ) «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρνεάδου 25-29) ΓΕΜΗ , ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίες ενεργούν από κοινού ή η εκάστη χωριστά. Πελάτης : Το πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στο έντυπο «Στοιχεία Φυσικού/Νομικού Προσώπου», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Συμβατικού Πλαισίου, είτε πρόκειται για ένα είτε για περισσότερους, οι οποίοι ενεργούν και δεσμεύονται σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στους Συμπληρωματικών Όρων Συνεργασίας με τα Δίκτυα Alpha Bank Gold/Alpha Private Bank - Όροι Λειτουργίας Κοινής Συμβάσεως Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Συμπληρωματικοί Όροι: Οι παρόντες Συμπληρωματικοί Όροι για τη συμμόρφωση του Ομίλου Alpha Bank στη MiFID II όπως κατωτέρω προσδιορίζεται. Σύμβαση: H σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχει υπογραφεί μεταξύ του Ομίλου Alpha Bank και του Πελάτη, τυχόν ειδικοί όροι παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν ήδη καταρτισθεί ή/και θα καταρτισθούν από τον Πελάτη όπως ορίζεται στον Νόμο, κάθε παράρτημα και προσάρτημά της και κάθε τυχόν τρoπoπoίησή της που έχουν ήδη καταρτισθεί ή/και θα καταρτισθούν από τον Πελάτη όπως ορίζεται στο νόμο, συμπεριλαμβανομένων των Συμπληρωματικών Όρων Συνεργασίας με τα Δίκτυα Alpha Bank Gold/Alpha Private Bank - Όροι Λειτουργίας Ατομικής/Κοινής Συμβάσεως Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, εφόσον έχουν καταρτισθεί και οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν ως έχουν, εφόσον δεν τροποποιούνται με τους παρόντες, καθώς και η Προσυμβατική Ενημέρωση, όπως ορίζεται κατωτέρω. Συμβατικό Πλαίσιο : Οι παρόντες Συμπληρωματικοί Όροι και η Σύμβαση από κοινού Προσυμβατική Ενημέρωση: Το Έντυπο που φέρει τον τίτλο «Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών» και περιέχει την ενημέρωση υφιστάμενου ή δυνητικού Πελάτη σχετικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων από τον Όμιλο Alpha Bank, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Νόμο και τις κατ εξουσιοδότηση του Νόμου και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ πράξεις. Ιδιώτης Πελάτης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι Επαγγελματίας Πελάτης σύμφωνα με το Νόμο και στο οποίο ο Όμιλος Alpha Bank παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, καθώς και παρεπόμενες υπηρεσίες, όπως ορίζονται στο Νόμο. Ο Ιδιώτης Πελάτης απολαμβάνει το ύψιστο επίπεδο 1

2 πληροφορήσεως και προστασίας, όπως οριοθετείται εκ του Νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει και εκ των κατ εξουσιοδότηση αυτού, και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ πράξεων. Επαγγελματίας Πελάτης: Ο Πελάτης που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του Νόμου. Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων (forward- rate agreements) και άλλες συμβάσεις παραγώγων σχετιζόμενες με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις, δικαιώματα εκπομπής και εμπορεύματα, καθώς και παράγωγα μέσα για τη μετακύλιση του πιστωτικού κινδύνου, χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences), συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παραγώγου μέσου σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές και δικαιώματα εκπομπής, όπως όλα τα ανωτέρω αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι Τμήμα Γ του Νόμου και στην Προσυμβατική Ενημέρωση. Δομημένη Κατάθεση: Κατάθεση, όπως ορίζεται με το άρθρο 2 παρ. 1 στοιχείο γ) της Οδηγίας 2014/49 ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε με τον νόμο 4370/2016, πλήρως επιστρεπτέα κατά την ημερομηνία λήξεως, τυχόν τόκοι ή ασφάλιστρα, της οποίας καταβάλλονται ή εκτίθενται σε κίνδυνο, σύμφωνα με έναν τύπο που περιλαμβάνει παράγοντες όπως α) ένα δείκτη ή συνδυασμό δεικτών, εξαιρουμένων των καταθέσεων μεταβλητού επιτοκίου, των οποίων η απόδοση συνδέεται άμεσα με ένα δείκτη επιτοκίου, όπως ο Euribor ή ο Libor, β) ένα Χρηματοπιστωτικό Μέσο ή συνδυασμό Χρηματοπιστωτικών Μέσων, γ) ένα εμπόρευμα ή συνδυασμό εμπορευμάτων ή άλλων υλικών ή μη υλικών μη ανταλλάξιμων περιουσιακών στοιχείων ή δ) μια συναλλαγματική ισοτιμία ή συνδυασμό συναλλαγματικών ισοτιμιών. Χαρτοφυλάκιο: Είναι το σύνολο των χρημάτων, των Χρηματοπιστωτικών Μέσων και των Δομημένων Καταθέσεων, τα oπoία o Πελάτης έχει καταθέσει στον Όμιλο Alpha Bank ή θα καταθέσει στο μέλλον και τα oπoία, κατά δήλωσή του, ανήκουν, είτε σ αυτόν ατομικά, είτε από κοινού με άλλους συνδικαιούχους και δεν επιβαρύνονται με οποιαδήποτε δικαιώματα, απαιτήσεις ή αξιώσεις τρίτων. Μετρητά, καθώς επίσης και Χρηματοπιστωτικά Μέσα, που αποκτώνται από τον Όμιλο Alpha Bank για λογαριασμό του Πελάτη κατά τις διατάξεις της Συμβάσεως, θα αποτελούν μέρος τoυ Χαρτοφυλακίου. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται και τυχόν μετρητά, που είναι κατατεθειμένα σε συνδεδεμένους τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε λογαριασμό περιθωρίου ασφαλίσεως, όπως απαιτείται, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, όταν ο Όμιλος Alpha Bank διενεργεί για λογαριασμό του Πελάτη στα πλαίσια της Συμβάσεως πράξεις επί παραγώγων Χρηματοπιστωτικών Μέσων. Συναλλαγή : Το αποτέλεσμα της αποκτήσεως ή διαθέσεως ενός Χρηματοπιστωτικού Μέσου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον κατ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2017/590 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η απόκτηση περιλαμβάνει την αγορά ενός Χρηματοπιστωτικού Μέσου, τη σύναψη μιας συμβάσεως παραγώγου και την αύξηση του ονομαστικού ποσού συμβάσεως παραγώγου. Η διάθεση περιλαμβάνει την πώληση ενός Χρηματοπιστωτικού Μέσου, το κλείσιμο συνάψεως μιας συμβάσεως παραγώγου και την μείωση του ονομαστικού ποσού συμβάσεως παραγώγου. Ανοικτή Θέση: Η εκάστοτε αποτύπωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων του Πελάτη που απορρέουν από Συναλλαγές επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων. Προσωπική Σύσταση: Σύσταση που απευθύνεται σε συγκεκριμένο Πελάτη, η οποία παρουσιάζει ως κατάλληλη τη διενέργεια Συναλλαγή ή την άσκηση δικαιώματος σχετικά με ένα Χρηματοπιστωτικό Μέσο. Ρυθμιζόμενη Αγορά: Πολυμερές σύστημα, το οποίο διευθύνει ή διαχειρίζεται διαχειριστής αγοράς και το οποίο επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση πλειόνων συμφερόντων τρίτων για την αγορά και την πώληση Χρηματοπιστωτικών Μέσων, εντός του συστήματος και σύμφωνα με τους κανόνες του, οι οποίοι δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια, κατά τρόπο που καταλήγει στη σύναψη συμβάσεως σχετικής με Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τα οποία είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση, βάσει των κανόνων ή των συστημάτων του, και το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας και λειτουργεί κανονικά σύμφωνα με τον τίτλο III του Νόμου ή της Οδηγίας 2014/65/EE. Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ): Πολυμερές σύστημα, το οποίο διαχειρίζεται επιχείρηση επενδύσεων, πιστωτικό ίδρυμα ή διαχειριστής αγοράς και το οποίο επιτρέπει την προσέγγιση πλειόνων συμφερόντων τρίτων για την αγορά και την πώληση Χρηματοπιστωτικών Μέσων εντός του συστήματος και σύμφωνα με κανόνες που δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια, κατά τρόπο που καταλήγει στη σύναψη συμβάσεως σύμφωνα με τον τίτλο II του Νόμου ή της Οδηγίας 2014/65/EE. Μηχανισμός Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ): Πολυμερές σύστημα, που δεν είναι Ρυθμιζόμενη Αγορά ή ΠΜΔ, στο οποίο πλείονα συμφέροντα τρίτων για αγορά και πώληση ομολόγων, δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων, δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων μέσων δύνανται να αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό του κατά τρόπο που καταλήγει στη σύναψη συμβάσεως, σύμφωνα με τον τίτλο II του Νόμου ή της Οδηγίας 2014/65/EE. Δίκτυο Εξυπηρετήσεως Πελατών: Το Δίκτυο που εκάστοτε εξυπηρετεί τον Πελάτη ήτοι το Δίκτυο Καταστημάτων Alpha Bank, το Δίκτυο Alpha Bank Gold, το Δίκτυο Alpha Private Bank και το Δίκτυο Alpha Finance ΑΕΠΕΥ, συμπεριλαμβανομένων και των εναλλακτικών δικτύων του Ομίλου Alpha Bank, όπως αυτά προσδιορίζονται στην Προσυμβατική Ενημέρωση. 2

3 Σταθερό Μέσο: Κάθε μέσο το οποίο: α) παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέχει σε αυτές μελλοντικά για το απαιτούμενο από τους σκοπούς των πληροφοριών χρονικό διάστημα και β) επιτρέπει την αμετάβλητη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών. Αμοιβή ή προμήθεια από/προς τρίτο (Αντιπαροχή): Οιαδήποτε αμοιβή ή προμήθεια που ενδέχεται να εισπράττει ή να καταβάλλει καθώς και οποιοδήποτε μη χρηματικό όφελος που ενδέχεται να παρέχει ή να αποδέχεται ο Όμιλος Alpha Bank προς ή από οιοδήποτε μέρος, πλην του Πελάτη ή ενός προσώπου για λογαριασμό του Πελάτη, σε σχέση με την παροχή επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας υπό την προϋπόθεση ότι α) έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας προς τον Πελάτη και β) δεν εμποδίζει τη συμμόρφωση του Ομίλου Alpha Bank με την υποχρέωση να ενεργεί με τρόπο έντιμο, αμερόληπτο και επαγγελματικό, σύμφωνα με τα συμφέροντα του Πελάτη. Εφαρμοζομένη Νομοθεσία ή MiFID II: Ο Νόμος που αναμένεται να ενσωματώσει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η εν λόγω Οδηγία, ο Κανονισμός (ΕΕ) 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και οι κατ εξουσιοδότηση αυτών πράξεις, και οι ισχύοντες κανονισμοί που διέπουν τις Ρυθμιζόμενες Αγορές και τους τόπους εκτελέσεως, όπως ορίζονται στην Προσυμβατική Ενημέρωση, όπως εκάστοτε η Εφαρμοζομένη Νομοθεσία ισχύουν. Σε περίπτωση αντιφάσεως μεταξύ της Εφαρμοζομένης Νομοθεσίας και του Συμβατικού Πλαισίου, θα υπερισχύει η Εφαρμοζομένη Νομοθεσία 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ 2.1. Κατ εφαρμογήν των διατάξεων του Νόμου και με βάση την πληροφόρηση που διαθέτει, ο Όμιλος Alpha Bank έχει κατατάξει τον Πελάτη στην κατηγορία του Ιδιώτη Πελάτη Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί από την αυξημένη προστασία που του παρέχει η κατηγοριοποίησή του ως Ιδιώτη Πελάτη, τηρουμένης της ακόλουθης διαδικασίας: (α) ο Πελάτης γνωστοποιεί εγγράφως στον Όμιλο Alpha Bank την επιθυμία του να αντιμετωπιστεί ως Επαγγελματίας Πελάτης, είτε γενικά είτε για μια συγκεκριμένη επενδυτική υπηρεσία ή Συναλλαγή, είτε για ένα είδος συναλλαγών ή προϊόντων, (β) ο Όμιλος Alpha Bank, εφόσον πεισθεί ευλόγως, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση της εξειδικεύσεως, της εμπειρίας και των γνώσεων του Πελάτη, ότι, λαμβανομένης υπόψη της φύσεως των σχεδιαζόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών, ο Πελάτης είναι ικανός να λάβει μόνος του επενδυτικές αποφάσεις και να κατανοήσει τους κινδύνους που αυτές ενέχουν και υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης πληροί τουλάχιστον δύο από τα κατωτέρω κριτήρια, του αποστέλλει γραπτή προειδοποίηση, στην οποία διευκρινίζει σαφώς την προστασία (παροχή πληροφορήσεως, έλεγχος καταλληλότητας και συμβατότητας, βέλτιστη εκτέλεση, κανόνες εκτελέσεως) και τα δικαιώματα αποζημιώσεως που ενδέχεται να απωλέσει λόγω της αλλαγής της κατηγορίας. Τα κριτήρια που τουλάχιστον ανά δύο πρέπει να πληροί ο Πελάτης που επιθυμεί να παραιτηθεί της αυξημένης προστασίας που του παρέχει η κατηγοριοποίησή του ως Ιδιώτη Πελάτη είναι τα εξής: (i) Να έχει πραγματοποιήσει κατά μέσο όρο δέκα (10) Συναλλαγές επαρκούς όγκου ανά τρίμηνο στη σχετική αγορά στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, (ii) η αξία του χαρτοφυλακίου του Χρηματοπιστωτικών Μέσων, οριζόμενου ως καταθέσεις μετρητών συν Χρηματοπιστωτικά Μέσα, να υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ, (iii) να κατέχει ή να κατείχε επί ένα έτος τουλάχιστον επαγγελματική θέση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η οποία απαιτεί γνώση των σχεδιαζόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών. (δ) ο Πελάτης δηλώνει εγγράφως, σε έγγραφο χωριστό από τη Σύμβαση, ότι έχει επίγνωση των συνεπειών που έχει η απώλεια αυτής της προστασίας. (ε) ο Όμιλος Alpha Bank ενημερώνει εγγράφως εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τον Πελάτη για την έγκριση ή την απόρριψη της αιτήσεώς του Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση αμέσου γνωστοποιήσεως προς τον Όμιλο Alpha Bank, εφόσον του ζητηθεί, κάθε είδους πληροφορίας που απαιτούν ο Νόμος, ο Κανονισμός (ΕΕ) 600/2014 για τις αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων, ο Κανονισμός (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση αγοράς και ο Ν. 4443/2016 (άρθρα 25-47) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς, ο Κανονισμός (ΕΕ) 648/2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, ο Ν.3691/2008 για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή/και της Τραπέζης της Ελλάδος και οι κατ εξουσιοδότηση των προαναφερθέντων Κανονισμών και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ πράξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι οι χορηγηθείσες προς τον Όμιλο Alpha Bank πληροφορίες είναι πλήρεις, ακριβείς και μη παραπλανητικές και αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στον Όμιλο Alpha Bank κάθε μεταβολή των πληροφοριών αυτών. 3, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 3.1. Ο Όμιλος Alpha Bank υπέχει την υποχρέωση συμμορφώσεως με κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών ή/και, κατά περίπτωση, παρεπόμενων υπηρεσιών προς τον Πελάτη. Ο Όμιλος Alpha Bank οφείλει να ενεργεί με αμεροληψία, εντιμότητα και επαγγελματισμό, ώστε να 3

4 εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του Πελάτη. Ο Όμιλος Alpha Bank πρέπει να παρέχει στον Πελάτη κατάλληλη πληροφόρηση, ώστε αυτός να είναι ευλόγως σε θέση να κατανοήσει τη φύση και τους κινδύνους της προσφερόμενης επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας και της συγκεκριμένης κατηγορίας του χρηματοπιστωτικού μέσου, στο οποίο ο Πελάτης προτίθεται να επενδύσει Όταν ο Όμιλος Alpha Bank παρέχει επενδυτικές συμβουλές ή προβαίνει σε διαχείριση χαρτοφυλακίου, οφείλει να αντλεί τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και την εμπειρία του Πελάτη στον επενδυτικό τομέα που σχετίζεται με το συγκεκριμένο τύπο προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τους επενδυτικούς στόχους του, ώστε να μπορεί να του συστήσει τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα που είναι κατάλληλα για την περίπτωσή του (έλεγχος καταλληλότητας) και, ιδίως, σύμφωνα με το επίπεδο ανοχής κινδύνου και τη δυνατότητά του να υποστεί ζημίες. Ο Όμιλος Alpha Bank δεν συνιστά επενδυτικές υπηρεσίες, ούτε αποφασίζει να πραγματοποιήσει Συναλλαγή, αντίστοιχα, όταν καμία από τις υπηρεσίες ή κανένα από τα μέσα δεν είναι κατάλληλα για τον Πελάτη Ο Όμιλος Alpha Bank κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών της λήψεως, διαβιβάσεως και εκτελέσεως εντολών πρέπει να ζητά και να λαμβάνει από τον Πελάτη πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του στον επενδυτικό τομέα που σχετίζεται με το συγκεκριμένο τύπο του προσφερόμενου ή ζητούμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, ώστε να μπορεί να εκτιμήσει κατά πόσον η σχεδιαζόμενη επενδυτική υπηρεσία ή το Χρηματοπιστωτικό Μέσο ενδείκνυται για τον Πελάτη (έλεγχος συμβατότητας). Εφόσον ο Όμιλος Alpha Bank κρίνει, βάσει των πληροφοριών που έχει λάβει, ότι το Χρηματοπιστωτικό Μέσο ή η υπηρεσία δεν είναι κατάλληλα για τον Πελάτη οφείλει να τον προειδοποιήσει σχετικά εγγράφως ή με Σταθερό Μέσο. Η προειδοποίηση αυτή παρέχεται εγγράφως ή με Σταθερό Μέσο σε τυποποιημένη μορφή Ο Όμιλος Alpha Bank δηλώνει προς τον Πελάτη ότι έχει λάβει κάθε εύλογο μέτρο για τον εντοπισμό των συγκρούσεων συμφερόντων που διαλαμβάνονται στο άρθρο 23 του Νόμου. Επομένως, εφόσον η επενδυτική υπηρεσία της λήψεως, διαβιβάσεως και εκτελέσεως εντολών παρέχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του Πελάτη και αφορά σε μη πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, ήτοι μετοχές εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά (με την εξαίρεση των μετοχών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν είναι ΟΣΕΚΑ και μετοχών, οι οποίες ενσωματώνουν παράγωγα), μέσα χρηματαγοράς (με την εξαίρεση εκείνων που ενσωματώνουν παράγωγα ή έχουν δομές που καθιστούν την κατανόηση του συναφούς κινδύνου δύσκολη για τον Πελάτη), ομολογίες ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους (με την εξαίρεση των ομολογιών ή άλλων μορφών τιτλοποιημένου χρέους που ενσωματώνουν παράγωγα ή έχουν δομές που καθιστούν την κατανόηση του συναφούς κινδύνου δύσκολη για τον Πελάτη), μερίδια ΟΣΕΚΑ (με την εξαίρεση ορισμένων δομημένων ΟΣΕΚΑ), Δομημένες Καταθέσεις (με την εξαίρεση εκείνων που έχουν δομές που καθιστούν δύσκολη για τον Πελάτη την κατανόηση του κινδύνου ως προς την απόδοση ή το κόστος της εξόδου από το προϊόν πριν από τη λήξη του), και άλλα μη πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, ο Όμιλος δεν υποχρεούται κατά την παροχή των ανωτέρω επενδυτικών υπηρεσιών σε αυτά τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα να αξιολογήσει τη συμβατότητα του Χρηματοπιστωτικού Μέσου που προσφέρεται ή της υπηρεσίας που παρέχεται, με συνέπεια ο Πελάτης στην περίπτωση αυτή να μην καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία των κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς. Κατ εξαίρεση των ανωτέρω, η υποχρέωση ελέγχου συμβατότητας ισχύει σε ό,τι αφορά τη χορήγηση δανείων ή πιστώσεων σε Πελάτη προς διενέργεια Συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, στην οποία μεσολαβεί ο Όμιλος Alpha Bank που παρέχει την πίστωση ή το δάνειο, εφόσον τα δάνεια ή οι πιστώσεις δεν περιλαμβάνονται σε υφιστάμενα πιστωτικά όρια δανείων, τρεχούμενων λογαριασμών και πιστωτικών διευκολύνσεων Πελατών. Τόσο τα πολύπλοκα όσο και τα μη πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα περιγράφονται λεπτομερώς στην Προσυμβατική Ενημέρωση Για τη λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών του Πελάτη σε πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε παράγωγα μέσα, όπως συμβόλαια δικαιωμάτων προαιρέσεως (options), συμβόλαια μελλοντικής εκπληρώσεως (futures), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) κλπ.), ο Όμιλος Alpha Bank υποχρεούται να διενεργήσει έλεγχο συμβατότητας, αντλώντας τις αναγκαίες πληροφορίες από τον Πελάτη. Εφόσον ο Όμιλος Alpha Bank κρίνει, βάσει των ανωτέρω πληροφοριών που έχει λάβει, ότι το Χρηματοπιστωτικό Μέσο ή η υπηρεσία δεν είναι κατάλληλα για τον Πελάτη, οφείλει να τον προειδοποιήσει σχετικά εγγράφως ή με Σταθερό Μέσο. Εάν ο Πελάτης δεν παράσχει τις πληροφορίες αυτές ή παράσχει ανεπαρκείς πληροφορίες, ο Όμιλος Alpha Bank με τους παρόντες γνωστοποιεί στον Πελάτη ότι στην περίπτωση αυτή δε θα είναι σε θέση να κρίνει κατά πόσον η προσφερόμενη ή ζητούμενη επενδυτική υπηρεσία ή το προσφερόμενο ή ζητούμενο Χρηματοπιστωτικό Μέσο είναι κατάλληλα γι αυτόν Ο Όμιλος Alpha Bank, όταν κατασκευάζει Χρηματοπιστωτικό Μέσο προς πώληση σε πελάτες προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τους επενδυτικούς στόχους των δυνητικών πελατών, που είναι συμβατά με τα χαρακτηριστικά του Χρηματοπιστωτικού Μέσου (αγορά-στόχος). Ο Όμιλος Alpha Bank τηρεί κατάλληλη διαδικασία εγκρίσεως των Χρηματοπιστωτικών Μέσων και επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά πόσο το κάθε Χρηματοπιστωτικό Μέσο συνεχίζει να εξυπηρετεί τις ανάγκες της προσδιορισμένης αγοράς-στόχου Ο Όμιλος Alpha Bank, όταν διαθέτει ή προσφέρει Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τα οποία δεν κατασκευάζει ο ίδιος, λαμβάνει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με αυτά από τους κατασκευαστές ώστε να διασφαλίζεται ότι 4

5 τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα διανέμονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους της προσδιορισμένης αγοράς-στόχου. Διαθέτει, επίσης επαρκείς ρυθμίσεις παρακολουθήσεως των προϊόντων για να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σκοπεύει να προσφέρει ή να προτείνει είναι συμβατά με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους μιας προσδιορισμένης αγοράς-στόχου. Εφόσον ο κατασκευαστής Χρηματοπιστωτικού Μέσου δεν έχει προσδιορίσει αγορά-στόχο, τότε ο Όμιλος Alpha Bank υποχρεούται να προσδιορίσει την αγορά-στόχο του προσφερομένου Χρηματοπιστωτικού Μέσου σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον όρο 3.6 ανωτέρω Οι πληροφορίες που συγκεντρώνει ο Όμιλος Alpha Bank κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών της λήψεως, διαβιβάσεως και εκτελέσεως εντολών, σε εφαρμογή των ανωτέρω όρων 3.3, 3.4 και 3.5 δεν παρέχουν τη δυνατότητα διενέργειας πλήρους ελέγχου για την ένταξη του Πελάτη στην αγορά-στόχο συγκεκριμένου διατιθέμενου Χρηματοπιστωτικού Μέσου. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις ο Όμιλος Alpha Bank δεν υποχρεούται να εντάξει τον Πελάτη στην προσδιορισμένη αγορά-στόχο του εν λόγω Χρηματοπιστωτικού Μέσου και του γνωστοποιεί με Σταθερό Μέσο μόνο την αγορά-στόχο εκάστης κατηγορίας Χρηματοπιστωτικών Μέσων, ήτοι τις ειδικότερες παραμέτρους που προσδιορίζουν την συγκεκριμένη αγορά-στόχο Εφόσον ο Όμιλος Alpha Bank διενεργεί έλεγχο καταλληλότητας στον Πελάτη, αφού γνωστοποιήσει σ αυτόν με Σταθερό Μέσο τις ειδικότερες παραμέτρους που προσδιορίζουν την αγορά-στόχο του συγκεκριμένου διατιθέμενου Χρηματοπιστωτικού Μέσου, οφείλει να εντάξει τον Πελάτη στην αγορά-στόχο ή στην αρνητική αγορά στόχο Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Όμιλο Alpha Bank κατά την προώθηση ή πώληση Χρηματοπιστωτικών Μέσων δεν θεωρούνται επενδυτική συμβουλή εφόσον δεν αποτελούν Προσωπική Σύσταση προς τον Πελάτη. Πληροφορία μη προσδιορισθείσα ως συμβουλή δεν συνιστά σε καμία απολύτως περίπτωση συμβουλή και κατά συνέπεια ο Όμιλος Alpha Bank δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. 4. ΤΗΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 4.1. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της Συμβάσεως, ο Πελάτης έχει ανοίξει ή θα ανοίξει στην Alpha Bank ΑΕ έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στην περίπτωση που είναι κοινοί, θα διέπονται από τις διατάξεις τoυ Ν. 5638/1932 (στο εξής ο «Λογαριασμός») και με τους παρόντες ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει παράσχει και παρέχει εκ νέου στον Όμιλο Alpha Bank την ανέκκλητη εντολή vα τους κινεί, ήτοι να αναλαμβάνει ή vα καταθέτει τα αvτιστoιχoύvτα σε κάθε ειδικότερη Συναλλαγή ποσά και vα πραγματοποιεί τις κατάλληλες χρεοπιστώσεις ανάλογα με τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες του Πελάτη Ειδικά για τους Πελάτες του Δικτύου Καταστημάτων Alpha Bank ως «Λογαριασμός» νοείται ο εκάστοτε προσδιοριζόμενος στην κάθε εντολή τους προς κατάρτιση Συναλλαγή με βάση το Συμβατικό Πλαίσιο, ισχύουν δε τα υπό 4.1. αναφερόμενα 5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ 5.1. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την καταβολή της αμοιβής του Ομίλου Alpha Bank για την παροχή των επενδυτικών ή/και, κατά περίπτωση, των παρεπόμενων υπηρεσιών, με βάση το Συμβατικό Πλαίσιο, η οποία δύναται να κατανέμεται μεταξύ των εταιριών του Ομίλου Alpha Bank, σύμφωνα με τις ειδικότερες προς τούτο μεταξύ τους συμφωνίες. Ο τρόπος υπολογισμού της προσδιορίζεται στο εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του Ομίλου Alpha Bank, το οποίο, όπως σήμερα ισχύει, έχει ήδη γνωστοποιηθεί στον Πελάτη και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Προσυμβατικής Ενημερώσεως Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος, επίσης, για την πληρωμή όλων των χρηματιστηριακών προμηθειών, μεταβιβαστικών εξόδων, εξόδων υπέρ Ρυθμιζόμενων Αγορών, Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης, Μηχανισμών Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης, και φορέων εκκαθαρίσεως, καθώς και επιβαρύνσεων κάθε είδους, όπως προμήθειες τρίτων προσώπων, φόροι, τέλη και κάθε είδους δαπάνη που συνεπάγονται οι παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες ή οι Συναλλαγές που καταρτίζονται με βάση το Συμβατικό Πλαίσιο, όπως όλα τα ανωτέρω έξοδα του γνωστοποιούνται εκάστοτε Η αμοιβή, καθώς και κάθε είδους επιβάρυνση που αφορά σε κάθε Συναλλαγή που καταρτίζεται για λογαριασμό του Πελάτη χρεώνονται στον ως άνω τηρούμενο Λογαριασμό, δυνάμει πληρεξουσιότητας του Πελάτη παρεχομένης δια της παρούσης, οπότε και εξαντλείται κάθε υποχρέωση περί την καταβολή τους σε σχέση με τη συγκεκριμένη Συναλλαγή. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής τους εφαρμόζονται αναλογικώς τα προβλεπόμενα στον όρο 8.5 της Συμβάσεως Ο Όμιλος Alpha Bank δικαιούται vα αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο αμοιβών του, μετά από έγγραφη ενημέρωση του Πελάτη. Ο Πελάτης δεν υποχρεούται ν αποδεχθεί την αναπροσαρμογή του τιμολογίου αμοιβών, δικαιούμενος όπως, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημέρα της κατά τα άνω ενημερώσεώς του, εξοφλώντας κάθε απαίτηση του Ομίλου από το Συμβατικό Πλαίσιο, καταγγείλει αζημίως το Συμβατικό Πλαίσιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 14.2 της παρούσης, άλλως ρητά συνομολογείται ότι αποδέχεται την κατά τα ως άνω αναπροσαρμογή, η οποία θα έχει εφαρμογή από τον επόμενο μήνα, αυτού εντός του οποίου του γνωστοποιήθηκε Μια Αντιπαροχή θεωρείται ότι έχει σχεδιασθεί για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχομένης υπηρεσίας, εάν ισχύουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δικαιολογείται από την παροχή πρόσθετης 5

6 υπηρεσίας ή υπηρεσίας υψηλότερου επιπέδου στον Πελάτη ανάλογης με το επίπεδο της Αντιπαροχής που λαμβάνεται, όπως, ενδεικτικώς, η παροχή προσβάσεως σε ανταγωνιστική τιμή σε ευρύ φάσμα Χρηματοπιστωτικών Μέσων που είναι πιθανόν να καλύψουν τις ανάγκες του Πελάτη, β) δεν ωφελεί άμεσα τον αποδέκτη της Αντιπαροχής, τις μετοχές του ή τους υπαλλήλους του χωρίς απτό όφελος για τον Πελάτη, γ) δικαιολογείται από την παροχή ενός εν εξελίξει οφέλους στον Πελάτη σε σχέση με μια εν εξελίξει Αντιπαροχή. Μια Αντιπαροχή δεν θεωρείται αποδεκτή εάν η παροχή των σχετικών υπηρεσιών προς τον Πελάτη είναι μεροληπτική ή στρεβλωμένη ως αποτέλεσμα της Αντιπαροχής. Ο Όμιλος Alpha Bank πληροί τις ως άνω αναφερόμενες απαιτήσεις σε συνεχή βάση, εφόσον εξακολουθεί να πληρώνει ή να εισπράττει την Αντιπαροχή Ο Όμιλος Alpha Bank οφείλει να κατέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι οιαδήποτε Αντιπαροχή έχει σχεδιασθεί για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τον Πελάτη. Ειδικότερα, α) τηρεί εσωτερικό κατάλογο με όλες τις Αντιπαροχές, που εισπράττει από τρίτο σε σχέση με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών και β) καταγράφει τον τρόπο, με τον οποίο οι Αντιπαροχές που καταβάλλονται ή εισπράττονται από τον Όμιλο ή που προτίθεται αυτός να χρησιμοποιήσει βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στον Πελάτη, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να μη θιγεί το καθήκον του Ομίλου Alpha Bank να ενεργεί με εντιμότητα, δικαιοσύνη και επαγγελματισμό ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του Πελάτη Σε σχέση με οποιαδήποτε Αντιπαροχή, ο Όμιλος Alpha Bank γνωστοποιεί στον Πελάτη τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Πριν από την παροχή της σχετικής επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας, πληροφορίες σχετικά με την οικεία Αντιπαροχή, και, ειδικότερα, την ύπαρξη, τη φύση και το ποσό αυτής ή, εφόσον το ποσό δεν μπορεί να προσδιοριστεί, τη μέθοδο υπολογισμού του, με περιεκτικό, ακριβή και κατανοητό τρόπο και σαφήνεια. Αν συντρέχει περίπτωση, ο Όμιλος Alpha Bank ενημερώνει επίσης τον Πελάτη σχετικά με τους μηχανισμούς για την απόδοση σε αυτόν της Αντιπαροχής, που ο Όμιλος έχει λάβει σε σχέση με την παροχή της επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας. Τα ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη περιγράφονται με γενικό τρόπο. Τα άλλα μη χρηματικά οφέλη, που εισπράττονται ή καταβάλλονται από τον Όμιλο σε σχέση με την επενδυτική υπηρεσία που παρέχεται στον Πελάτη τιμολογούνται και γνωστοποιούνται ξεχωριστά. β) Σε περίπτωση που ο Όμιλος δεν μπόρεσε να εξακριβώσει εκ των προτέρων το ποσό οποιασδήποτε Αντιπαροχής και αντ' αυτού γνωστοποίησε στον Πελάτη τη μέθοδο υπολογισμού του, ο Όμιλος παρέχει επίσης στον Πελάτη πληροφορίες για το ακριβές ποσό της Αντιπαροχής εκ των υστέρων. γ) Τουλάχιστον μία φορά ετησίως, για όσο διάστημα εισπράττονται (εν εξελίξει) Αντιπαροχές από τον Όμιλο σε σχέση με τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται στον Πελάτη, ο Όμιλος ενημερώνει τον Πελάτη σε ατομική βάση για το πραγματικό ποσό των Αντιπαροχών. Τα ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη περιγράφονται με γενικό τρόπο. Περαιτέρω λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα παραπάνω αναφέρονται στην Προσυμβατική Ενημέρωση. 6. ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 6.1. Οι εντολές μπορεί να δίδονται στον Όμιλο Alpha Bank αναλόγως του Δικτύου Εξυπηρετήσεως Πελατών, είτε εγγράφως (συμπεριλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπικής διαβιβάσεως και της διαβιβάσεως μέσω διαδικτύου), είτε προφορικώς, μέσω τηλεφώνου. Ρητά συνομολογείται ότι πελάτες του Δικτύου Καταστημάτων Alpha Bank μπορούν να δίνουν έγγραφες εντολές προς κατάρτιση συναλλαγών στα πλαίσια του το Συμβατικού Πλαισίου αυτοπροσώπως. Ο Όμιλος Alpha Bank διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τον Πελάτη, πριν από την υλοποίηση οποιασδήποτε παραγγελίας που δόθηκε προφορικά, μέσω τηλεφωνικού δικτύου ή διαδικτύου ή με fax, επαρκή κατά την εύλογη κρίση του έγγραφη επιβεβαίωση της σχετικής παραγγελίας. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεώς του προς τις σχετικές υποδείξεις του Ομίλου Alpha Bank, ο Πελάτης αναλαμβάνει κάθε ευθύνη από πιθανή ζημία, την οποία ήθελε υποστεί εκ της μη εκτελέσεως ή της εσφαλμένης εκτελέσεως της εντολής του. Ο Πελάτης αναλαμβάνει τον κίνδυνο του μέσου χορηγήσεως των εντολών του, το οποίο δικαιούται να καθορίζει o Όμιλος Alpha Bank ή να συνομολογείται ειδικότερα μεταξύ των συμβαλλομένων μερών Οι εντολές του Πελάτη δίδονται μόνον σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, ισχύουν δε μόνον για την ημέρα εντός της οποίας δίδονται, εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία μεταξύ των μερών. Ο Όμιλος Alpha Bank δεν δεσμεύεται από εντολές οι οποίες δίδονται εκτός εργάσιμων ημερών και ωρών Οι εντολές του Πελάτη προς τον Όμιλο Alpha Bank πρέπει να είναι σαφείς και να περιγράφουν με ακρίβεια το αντικείμενο, αίτημα ή τυχόν ειδικούς όρους. Σε περίπτωση που υπάρχουν ασάφειες στις εντολές, και δεν καταστεί εφικτό οι ασάφειες να αρθούν σε σχετική επικοινωνία με τον Πελάτη, ή εάν υπάρχει αδυναμία επικοινωνίας με τον Πελάτη, ο Όμιλος Alpha Bank δικαιούται να μην προβεί σε εκτέλεση κατά την απόλυτη κρίση του Ο Όμιλος Alpha Bank, εκτελεί τις εντολές που λαμβάνει στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών προς Πελάτες του εναλλακτικά: α) απευθείας μέσω Ρυθμιζόμενων Αγορών, ΠΜΔ και ΜΟΔ των οποίων είναι μέλος, β) απευθείας μέσω μηχανισμών του, λειτουργώντας ως τόπος εκτελέσεως για ίδιο χαρτοφυλάκιο, γ) μέσω τρίτων με τους οποίους έχει συνάψει συμβατική σχέση για αγορές στις οποίες ο Όμιλος δεν είναι μέλος, δ) εκτός Ρυθμιζόμενων Αγορών, ΠΜΔ ή ΜΟΔ. Όταν η εντολή του Πελάτη εκτελείται εκτός 6

7 Ρυθμιζόμενης Αγοράς, ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ο Όμιλος Alpha Bank, θα ενημερώνει τον Πελάτη και θα εξασφαλίζει εκ των προτέρων τη ρητή συναίνεσή του πριν από την εκτέλεση Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι για λόγους που σχετίζονται είτε (i) με τις συνθήκες που επικρατούν στην Ρυθμιζόμενη Αγορά, στον ΠΜΔ ή ΜΟΔ, είτε (ii) με τη διαπραγματευσιμότητα του Χρηματοπιστωτικού Μέσου είτε (iii) με τα μέσα επικοινωνίας, ενδέχεται να μην είναι δυνατή ή ευχερής η εκτέλεση ή διαβίβαση εντολής του. Ο Όμιλος Alpha Bank θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την εκτέλεση των εντολών του Πελάτη, δεν ευθύνεται όμως για τη μη εκτέλεση ή μη διαβίβαση ή για την οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση ή διαβίβαση εντολών για οιονδήποτε λόγο σχετικό με τα ανωτέρω Ο Πελάτης παρέχει με το Συμβατικό Πλαίσιο στον Όμιλο Alpha Bank την ανέκκλητη εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως εκτελεί εκάστη χορηγουμένη από αυτόν εντολή και όπως θεωρεί αυτή γνησία, απολύτως δεσμευτική, ακόμη και στην περίπτωση που έχει διαβιβασθεί από πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τον Πελάτη και για το οποίο ο Πελάτης αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη, χωρίς να μπορεί να προβάλλει κατά του Ομίλου Alpha Bank οποιοδήποτε ελάττωμα εντολής που σχετίζεται με τα πρόσωπα αυτά, ακόμα και στην περίπτωση που τούτα έχουν ενεργήσει με βαρεία αμέλεια ή δόλο. Ο Όμιλος Alpha Bank δεν υποχρεούται να ελέγχει ή να εξετάζει την ταυτότητα ή την εξουσία εκπροσωπήσεως των προσώπων, που διαβιβάζουν τις εντολές του Πελάτη, ούτε να λαμβάνει υπ όψιν τυχόν επικοινωνία του Πελάτη με τον Όμιλο Alpha Bank αφορώσα στον περιορισμό των προσώπων που δικαιούνται να διαβιβάζουν εντολές για λογαριασμό του Πελάτη, εκτός εάν οι συγκεκριμένοι περιορισμοί έχουν συμφωνηθεί ή γνωστοποιηθεί εγγράφως Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ο Πελάτης υποχρεούται να χορηγεί στον Όμιλο Alpha Bank κάθε απαιτούμενο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία που να αποδεικνύει τη νόμιμη εξουσιοδότηση που χορηγήθηκε σε κάθε πρόσωπο, που ενεργεί για λογαριασμό του. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεσμεύεται από κάθε Συναλλαγή, την οποία ο Όμιλος Alpha Bank εκτελεί για λογαριασμό του, κατόπιν χορηγηθείσης σχετικής προς τούτο παραγγελίας εντολής του, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 6.1 διαλαμβανόμενα, καθώς και ότι θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις (όπως κόστος Συναλλαγής, αμοιβές και κάθε είδους επιβαρύνσεις), οι οποίες θα απορρέουν από τη Συναλλαγή αυτή Ο Όμιλος Alpha Bank δεν ευθύνεται σε περίπτωση πλαστογραφίας ως προς οποιοδήποτε έγγραφο που συνδέεται με εντολή ή σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας ως προς τον Πελάτη ή οποιονδήποτε αντιπρόσωπό του, εκτός εάν συντρέχει δόλος ή βαρεία αμέλεια του Ομίλου Alpha Bank Ο Όμιλος Alpha Bank δικαιούται να αρνηθεί την αποδοχή οποιασδήποτε εντολής. Η λήψη της εντολής από τον Όμιλο Alpha Bank δεν συνιστά αποδοχή της, η οποία συντελείται με την εκτέλεση της εντολής και μόνο κατά το βαθμό και στην έκταση της εκτελέσεώς της Ο Πελάτης δύναται να προβαίνει σε έγγραφη (αρκεί και η διαβίβαση fax) ανάκληση της δοθείσας εντολής, εφόσον η ανάκληση ανταποκρίνεται στη λειτουργία του Χρηματοπιστωτικού Μέσου και στην παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας. Ανάκληση εντολής, η οποία έχει εκτελεστεί ή κατά το μέρος που έχει ήδη εκτελεστεί ή εφόσον έχει διενεργηθεί έστω και μια προκαταρκτική πράξη για την εκτέλεσή της δεν χωρεί Εφόσον δεν προβλέπεται ρητά το αντίθετο, η εκτέλεση της εντολής μπορεί να συντελεσθεί σε όποια τιμή ισχύει στην αγορά κατά την υλοποίησή της. Εάν προσδιορίζεται μέγιστη τιμή αγοράς ή ελάχιστη τιμή πωλήσεως, τότε η εκτέλεση των αντιστοίχων εντολών δεν θα διενεργείται σε τιμή αγοράς ή πωλήσεως που να υπερβαίνει ή να υπολείπεται από τις αντίστοιχα προσδιοριζόμενες τιμές Ο Όμιλος Alpha Bank δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να μην αποδεχθεί εντολή του Πελάτη και να μην καταρτίσει συγκεκριμένη Συναλλαγή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εφόσον υφίστανται υπόνοιες για παράβαση της νομοθεσίας για κατάχρηση της αγοράς ή για απόπειρα συγκαλύψεως ή νομιμοποιήσεως εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του, κατά τους όρους του Συμβατικού Πλαισίου, χωρίς ο Όμιλος να υποχρεούται να αιτιολογήσει τυχόν άρνησή του να καταρτίσει συγκεκριμένη Συναλλαγή. Ο Όμιλος Alpha Bank θα λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα για τη σχετική εμπρόθεσμη ενημέρωση του Πελάτη, μη ευθυνόμενος πάντως για οιαδήποτε ζημία αυτός υποστεί από τη μη ενημέρωσή του Ο Πελάτης υποχρεούται εφόσον καταστεί πολίτης ή κάτοικος ή φορολογικά υπόχρεος στις Η.Π.Α και κατέχει μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή SICAV ή οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Μέσο για το οποίο απαιτείται η υπογραφή εντύπων του Internal Revenue Service (Η.Π.Α) όπως ενημερώσει εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την ημέρα που θα περιέλθει εις γνώση του η ανωτέρω μεταβολή, τον Όμιλο Alpha Bank και χορηγήσει εντολή ρευστοποιήσεως των σχετικών Χρηματοπιστωτικών Μέσων. Άλλως με την παρούσα, παρέχει προς τον Όμιλο Alpha Bank την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα που ισχύει και για τις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 του Αστικού Κώδικα, όπως προβεί στην ρευστοποίηση όλων των ανωτέρω προϊόντων και επενδύσει το προϊόν της ρευστοποιήσεως είτε κατά τις εντολές του, είτε κατά την κρίση του, ανάλογα με τους όρους της μεταξύ τους συμβάσεως Ο Όμιλος Alpha Bank κατά την παροχή των σύμφωνα με το Συμβατικό Πλαίσιο επενδυτικών ή/και, κατά περίπτωση, παρεπομένων υπηρεσιών υποχρεούται να συμμορφώνεται με την Εφαρμοζομένη Νομοθεσία και στο πλαίσιο αυτό δικαιούται να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη πράξη ή παράλειψη για τη συμμόρφωσή του με συγκεκριμένη νομοθεσία, χωρίς να έχει υποχρέωση ενημερώσεως του Πελάτη προς τούτο. 7

8 6.15. Όλες οι Συναλλαγές που καταρτίζονται, με βάση το Συμβατικό Πλαίσιο υπόκεινται στην Εφαρμοζομένη Νομοθεσία. 7. ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 7.1. Ο Όμιλος Alpha Bank δηλώνει προς τον Πελάτη ότι, κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών εφαρμόζει την Πολιτική Εκτέλεσης και Βέλτιστης Εκτέλεσης, η οποία περιλαμβάνεται στην Προσυμβατική Ενημέρωση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής Ο Όμιλος Alpha Bank δηλώνει προς τον Πελάτη ότι κατά την εκτέλεση εντολών για λογαριασμό του, εφαρμόζει διαδικασίες και μηχανισμούς, που διασφαλίζουν την έγκαιρη, δίκαιη και ταχεία εκτέλεση των εντολών του σε σχέση με τις εντολές άλλων πελατών ή τα ίδια συμφέροντα του Ομίλου Alpha Bank, περιλαμβανομένων των επενδύσεών του σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Συγκεκριμένα: α) διασφαλίζει ότι όλες οι εντολές που εκτελούνται για λογαριασμό πελατών καταχωρούνται και επιμερίζονται αμέσως και με ακρίβεια, β) εκτελεί τις, κατά τα λοιπά στοιχεία, συγκρίσιμες εντολές Πελατών αμέσως και με τη σειρά που τις λαμβάνει, εκτός εάν τα χαρακτηριστικά της εντολής ή οι συνθήκες της αγοράς δεν το επιτρέπουν, ή εάν τα συμφέροντα του Πελάτη απαιτούν διαφορετικό χειρισμό, γ) ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με κάθε ουσιώδη δυσχέρεια που μπορεί να επηρεάσει την ορθή εκτέλεση των εντολών αμέσως μόλις λάβει γνώση του συγκεκριμένου προβλήματος Σύμφωνα με την Εφαρμοζόμενη Νομοθεσία, ο Όμιλος Alpha Bank δύναται να εκτελεί μια εντολή του Πελάτη ή μια Συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό, ομαδοποιώντας την με εντολή άλλου πελάτη εφόσον αυτό δεν θα αποβεί συνολικά σε βάρος του Πελάτη. Σε περιπτώσεις που η ομαδοποίηση ενδέχεται να αποβεί σε βάρος του Πελάτη σε σχέση με μια συγκεκριμένη εντολή, ο Όμιλος Alpha Bank θα γνωστοποιεί στον Πελάτη ότι η ομαδοποίηση αυτή ενδέχεται να αποβεί εις βάρος του σε σχέση με μία συγκεκριμένη εντολή του Ο Όμιλος Alpha Bank γνωστοποιεί στον Πελάτη ότι σε περίπτωση εντολής του με όριο που αφορά μετοχές εισηγμένες σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, η οποία δεν εκτελείται αμέσως υπό τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς, υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως δημόσια την εντολή αυτή του Πελάτη με τρόπο προσιτό στους άλλους συμμετέχοντες στην ως άνω Ρυθμιζόμενη Αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης ή αν η εντολή έχει δημοσιοποιηθεί από πάροχο υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων εγκατεστημένο σε ένα κράτος μέλος και μπορεί εύκολα να εκτελεστεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ταχύτερη δυνατή εκτέλεση της σχετικής εντολής, με την εξαίρεση διαφορετικής ανά περίπτωση οδηγίας του Πελάτη Σύμφωνα με την Εφαρμοζομένη Νομοθεσία, ο Όμιλος Alpha Bank λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει κατά την εκτέλεση εντολών των Ιδιωτών Πελατών του το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα γι αυτούς, το οποίο πρωταρχικώς προσδιορίζεται με βάση το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής, το οποίο αντιπροσωπεύει την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και όλες τις χρεώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση, οι οποίες εμπεριέχουν όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον Πελάτη και συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, περιλαμβανομένων των τελών του τόπου εκτελέσεως, των τελών εκκαθαρίσεως και διακανονισμού και όλων των λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της εντολής αυτής. 8. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 8.1. Ο Πελάτης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κατάρτιση οιασδήποτε Συναλλαγής επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων, που διαπραγματεύονται σε Ρυθμιζόμενη Αγορά ή σε ΠΜΔ ή σε ΜΟΔ, ανεξαρτήτως του τόπου καταρτίσεως της Συναλλαγής, αμέσως μόλις λάβει γνώση της καταρτίσεώς της, το αργότερο πάντως κατά την ημέρα που ορίζει η Εφαρμοζομένη Νομοθεσία, ως προθεσμία εκκαθαρίσεως των συναλλαγών (οπότε δεν θα απαιτείται ιδιαίτερη όχληση) Εφόσον ο Όμιλος Alpha Bank έχει δικαίωμα χρεώσεων και πιστώσεων σε υποδειχθέντα τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank που τηρεί ο Πελάτης, τότε πριν την εκτέλεση της εντολής του Πελάτη δικαιούται να δεσμεύει υπέρ αυτού ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της Συναλλαγής που πρόκειται να καταρτιστεί με βάση την εντολή αυτού Ο Πελάτης υποχρεούται να παραδώσει στον Όμιλο Alpha Bank Χρηματοπιστωτικά Μέσα ή χρηματικά ποσά, τα οποία απαιτούνται για την εκκαθάριση εκάστης Συναλλαγής του ή να χορηγήσει σε αυτόν οδηγίες εκκαθαρίσεως, στην περίπτωση κατά την οποία η εκκαθάριση της Συναλλαγής μετατίθεται σε θεματοφύλακα της επιλογής του. Στις υποχρεώσεις του Πελάτη περιλαμβάνεται η καταβολή της αμοιβής του Ομίλου Alpha Bank, καθώς και κάθε άλλης σχετικής με τη Συναλλαγή επιβαρύνσεως. Τα ποσά αυτά θα καταβάλλονται προς τον Όμιλο Alpha Bank από τον εκάστοτε θεματοφύλακα κατά την ημερομηνία εκκαθαρίσεως της Συναλλαγής, σε περίπτωση κατά την οποία η εκκαθάριση της Συναλλαγής έχει μετατεθεί σε αυτόν, με την εξαίρεση διαφορετικής προς τούτο συμφωνίας Πέραν των ανωτέρω, ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από οιαδήποτε άλλη εντολή του προς κατάρτιση συναλλαγών επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων, ο δε Όμιλος Alpha Bank δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση της εντολής αυτής σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει προκαταβάλει σε ελεύθερα διαθέσιμα κεφάλαια κάθε ποσό απαραίτητο για την εκτέλεση αυτή. 8

9 8.5. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων ποσών ή μη εμπρόθεσμης παραδόσεως Χρηματοπιστωτικών Μέσων και σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης παραλείψει να χορηγήσει οδηγίες εκκαθαρίσεως ή χορηγήσει ανεπαρκείς ή μη ορθές οδηγίες στον Όμιλο Alpha Bank, με αποτέλεσμα ο Όμιλος Alpha Bank να προβεί ο ίδιος στην εκκαθάριση της Συναλλαγής με την χρήση ιδίων αυτού κεφαλαίων, τα συμβαλλόμενα μέρη στο Συμβατικό Πλαίσιο αμοιβαία αποδέχονται ότι ο Όμιλος Alpha Bank δικαιούται: 1) Να παρακρατεί οποιαδήποτε ποσά σε μετρητά ή Χρηματοπιστωτικά Μέσα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο. 2) Nα πωλεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκποιεί ή δίνει εντολή για λογαριασμό του Πελάτη να πωληθούν ή να εκποιηθούν οποιαδήποτε Χρηματοπιστωτικά Μέσα που ανήκουν στο Πελάτη και που είναι στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχό του για οποιονδήποτε λόγο και να δίνει εντολή ή να προβαίνει ο ίδιος σε εξισορρόπηση ή και κλείσιμο Ανοικτών Θέσεων του Πελάτη και με το προϊόν της εκποιήσεώς τους να καλύπτει μέρος ή το σύνολο της απαιτήσεως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη, δυνάμει ρητής και ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας του Πελάτη, υπό την έννοια ότι αφορά και στο συμφέρον του εντολοδόχου Ομίλου και η οποία παρέχεται δια της παρούσης και ισχύει και για τις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 του Αστικού Κώδικα. 3) Να συμψηφίζει απαιτήσεις κατά του Πελάτη με απαιτήσεις του Πελάτη κατ αυτού. 4) Να λογίζει τόκο υπερημερίας σε κάθε οφειλή του Πελάτη η οποία έχει καταστεί με οποιοδήποτε τρόπο ληξιπρόθεσμη και απαιτητή με επιτόκιο υπερημερίας που θα ισούται με το εκάστοτε ισχύον ανώτατο νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την ημερομηνία κατά την οποία ο Πελάτης καθίσταται υπερήμερος (δήλη ημέρα), ήτοι, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, από την επόμενη της ημέρας κατά την οποία ολοκληρώθηκε η εκτέλεση της εντολής μέχρις εξοφλήσεως Ο Πελάτης υποχρεούται να ανορθώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία ήθελε υποστεί ο Όμιλος Alpha Bank εκ της παραβάσεως των υποχρεώσεων, που ο Πελάτης αναλαμβάνει με βάση το Συμβατικό Πλαίσιο, η οποία δύναται να συνίσταται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο συνολικό τίμημα της Συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών, εξόδων και τυχόν φόρων αυτής), σε καταβληθέντες από τον Όμιλο Alpha Bank τόκους για δανεισμό κινητών αξιών ή κεφαλαίων, προμήθειες και έξοδα τυχόν συναλλαγών που ήθελε απαιτηθούν (κλείσιμο θέσης), επιβολή προστίμων ή διοικητικών κυρώσεων από τις εποπτικές αρχές Ο Όμιλος Alpha Bank δύναται να αρνείται την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από το Συμβατικό Πλαίσιο εφόσον διατηρεί απαιτήσεις εναντίον του Πελάτη, ληξιπρόθεσμες ή μη. Η εκπλήρωση εκ μέρους του Ομίλου Alpha Bank στο παρελθόν υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα, ενώ υπήρχαν απαιτήσεις του κατά του Πελάτη, δεν καθιστά την ανωτέρω άρνηση εκπληρώσεως καταχρηστική. 9. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ο Όμιλος Alpha Bank παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα χρήσεως των Συστημάτων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, που έχει αναπτύξει ή θα αναπτύξει στο μέλλον, τα οποία του επιτρέπουν μέσω του προσωπικού του υπολογιστή, κινητού ή σταθερού τηλεφώνου ή και τυχόν άλλης κατάλληλης συσκευής που θα υποδεικνύει εκάστοτε ο Όμιλος Alpha Bank και του διαδικτύου, να χορηγεί εντολές για την κατάρτιση συναλλαγών επ ονόματί του, καθώς και να διενεργεί κάθε άλλη Συναλλαγή που ο Όμιλος Alpha Bank κάθε φορά θα εντάσσει στα Συστήματα, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην σχετική αίτηση που θα υπογράψει ο Πελάτης και οι οποίοι ισχύουν ως αναπόσπαστο τμήμα του Συμβατικού Πλαισίου. 10. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Συμφωνείται αμοιβαίως ότι ο Όμιλος Alpha Bank θα είναι θεματοφύλακας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Εφαρμοζόμενης Νομοθεσίας, τoυ εκάστοτε διαμoρφoύμεvoυ Χαρτοφυλακίου του Πελάτη, συvιστωμέvης δια του Συμβατικού Πλαισίου συμβάσεως παρακαταθήκης Χρηματοπιστωτικών Μέσων με τους εξής όρους: Ο Πελάτης δηλώνει ότι παρέχει στον Όμιλο Alpha Bank τηv εξουσία vα διαθέτει ελεύθερα τα στοιχεία τoυ Χαρτοφυλακίου τoυ μέσα στα πλαίσια των σύμφωνα με το Συμβατικό Πλαίσιο παρασχεθησομένων εντολών του Ο Πελάτης ρητά δηλώνει ότι τα περιλαμβανόμενα στο προς φύλαξη Χαρτοφυλάκιο χρήματα, καθώς και τα χρήματα που αποτελούν προϊόν πωλήσεως Χρηματοπιστωτικών Μέσων, των οποίων έχει εξουσία διαθέσεως ο Όμιλος Alpha Bank μέσα στα πλαίσια του Συμβατικού Πλαισίου, δεν λογίζονται ως δάνειο του Πελάτη προς τον Όμιλο Alpha Bank Σε περίπτωση που εκδότρια εταιρία αποφασίσει τα μερίσματα και οι τόκοι να διανέμονται μέσω πιστωτικού ιδρύματος, ο Πελάτης ρητά δηλώνει ότι θα εισπράττει αυτοπροσώπως τα μερίσματα και τους τόκους που αναλογούν στα Χρηματοπιστωτικά Μέσα που συνθέτουν το προς φύλαξη Χαρτοφυλάκιό του, εκτός αν δώσει προηγούμενη ειδική εξουσιοδότηση προς τον Όμιλο Alpha Bank Ο Όμιλος Alpha Bank μπορεί να καταθέτει Χρηματοπιστωτικά Μέσα τα οποία κατέχει για λογαριασμό του Πελάτη σε λογαριασμό ή λογαριασμούς που έχουν ανοιχθεί και τηρούνται σε τρίτο εγκατεστημένο σε 9

10 κράτος εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως με την προϋπόθεση ότι θα ενεργήσει με την απαιτούμενη ικανότητα, φροντίδα και επιμέλεια κατά την επιλογή και το διορισμό του τρίτου, καθώς και ότι θα ελέγχει περιοδικά τον τρίτο και τις ρυθμίσεις που εφαρμόζει για την κατοχή και φύλαξη των Χρηματοπιστωτικών Μέσων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη και τη φήμη στην αγορά του τρίτου, καθώς και τυχόν νομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την κατοχή εκείνων των Χρηματοπιστωτικών Μέσων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τα δικαιώματα του Πελάτη Ο Όμιλος Alpha Bank, εφόσον λάβει κεφάλαια του Πελάτη, υποχρεούται να τα τοποθετεί σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς που ανοίγονται σε: α) κεντρική τράπεζα, β) πιστωτικό ίδρυμα που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το Ν. 4261/2014 ή την Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως έχει ενσωματωθεί από άλλο κράτος μέλος. Ο Όμιλος δηλώνει στον Πελάτη ότι λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια που έχει καταθέσει ο Πελάτης, κατά τα ανωτέρω, κατέχονται σε λογαριασμό ή λογαριασμούς χωριστούς από τυχόν άλλους λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για την κατοχή κεφαλαίων που ανήκουν στον Όμιλο Alpha Bank Ο Όμιλος Alpha Bank τηρεί ειδικό λογαριασμό Χρηματοπιστωτικών Μέσων και κεφαλαίων του Πελάτη και για το σκοπό αυτό τηρεί τα απαραίτητα αρχεία και λογαριασμούς, έτσι ώστε να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή και χωρίς καθυστέρηση να διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασμό του Πελάτη από τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου Πελάτη, καθώς και από τα δικά της περιουσιακά στοιχεία. Τηρεί επίσης τα αρχεία και τους λογαριασμούς του κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ακρίβεια και ιδίως την αντιστοιχία τους με τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα και τα κεφάλαια που κατέχονται για λογαριασμό Πελατών καθώς και ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται ως διαδρομή ελέγχου Ο Όμιλος Alpha Bank, όταν κατέχει Χρηματοπιστωτικά Μέσα του Πελάτη, λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να προστατεύει τα δικαιώματα κυριότητος αυτού, ιδίως σε περίπτωση αφερεγγυότητος και να αποτρέπει τη χρησιμοποίηση των Χρηματοπιστωτικών Μέσων αυτού για ίδιο λογαριασμό, εκτός εάν ο Πελάτης έχει δώσει τη ρητή προς τούτο συγκατάθεσή του για τη χρησιμοποίηση των Χρηματοπιστωτικών Μέσων με συγκεκριμένους όρους, όπως αποδεικνύεται ρητώς και γραπτώς και εκτελείται συναινετικά μέσω υπογραφής ή με ισοδύναμο τρόπο και η χρησιμοποίηση των Χρηματοπιστωτικών Μέσων του εν λόγω Πελάτη περιορίζεται στους δεδομένους όρους στους οποίους συγκατατίθεται ο Πελάτης Ο Όμιλος Alpha Bank, όταν κατέχει κεφάλαια του Πελάτη, θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύει τα συμφέροντά του και δεν θα χρησιμοποιεί τα κεφάλαια αυτού για ίδιο λογαριασμό Ο Πελάτης δύναται να αναλαμβάνει στοιχεία του Χαρτοφυλακίου του από τον Όμιλο Alpha Bank, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση εγγράφου αιτήματός του προς αυτόν, ο οποίος δεν υποχρεούται να το ικανοποιήσει, αν τα συγκεκριμένα στοιχεία του χαρτοφυλακίου έχουν τοποθετηθεί σε επενδύσεις με χρονικούς περιορισμούς ή/και συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Ο Όμιλος Alpha Bank ενημερώνει τον Πελάτη ότι για τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου και τη λοιπή Εφαρμοζομένη Νομοθεσία κατά την παροχή επενδυτικών ή παρεπομένων υπηρεσιών προς τον Πελάτη έχει θεσπίσει διαδικασίες που στοχεύουν στον εντοπισμό και στη διαχείριση καταστάσεων συγκρούσεως συμφερόντων. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν οργανωτικά και διοικητικά μέτρα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του Πελάτη. Η Πολιτική Αποφυγής Συγκρούσεως Συμφερόντων του Ομίλου Alpha Bank περιλαμβάνεται στην Προσυμβατική Ενημέρωση. 12. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται αμοιβαίως, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων με βάση τους Ν. 2472/1997, 3471/2006 και N. 3917/2011, όπως εκάστοτε ισχύουν, θα είναι εμπιστευτικές καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του Συμβατικού Πλαισίου και μετά τη λήξη αυτής και δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα, παρά μόνον με τη ρητή συναίνεση του ετέρου αντισυμβαλλομένου μέρους Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας αίρεται έναντι των κατά τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις αρμοδίων φορέων (ιδίως Ρυθμιζόμενων αγορών και φορέων εκκαθαρίσεως), καθώς και έναντι των εκάστοτε αρμοδίων εποπτικών, φορολογικών, δικαστικών και άλλων κρατικών αρχών (ιδίως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Τραπέζης της Ελλάδος κλπ). 13. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Κάθε αλληλογραφία, ειδοποίηση, συμβατικό έγγραφο, ενημέρωση (εφεξής η «Ειδοποίηση»), μπορεί να αποστέλλεται με κάθε μέσο, εκτός αν άλλως απαιτεί η εκάστοτε Εφαρμοζομένη Νομοθεσία. Η επικοινωνία με τον Πελάτη γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οι Ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται ή διαβιβάζονται με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει χορηγήσει ο Πελάτης στον Όμιλο Alpha Bank και θα θεωρείται ότι παρελήφθησαν (ανεξαρτήτως εάν πραγματικά παρελήφθησαν), εφόσον ο Όμιλος Alpha Bank μπορεί να αποδείξει τη συγκεκριμένη αποστολή ή διαβίβαση προς τον Πελάτη. Ειδικά οι Πελάτες του 10

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 3 4. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Aναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Aναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Aναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον Οι προβλέψεις του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/65/ΕΚ (MiFID II) και οι βασικές αλλαγές σε σχέση με το ν. 3606/2007. ΕΥΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ: 094014250

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνισης:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνισης: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης: με το Παράρτημα Ι της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 145, 30.4.2004, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νοµοθετικό Πλαίσιο 1.1. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, η ΑΕΠΕΥ λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της,

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον Τα βασικά στοιχεία μεταρρύθμισης που επιφέρει η MiFID II / MiFIR σε θέματα Τι προσδοκάται από την παροχή επενδυτικών συμβουλών - Αντιπαροχές Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών

Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Nuntius Χρηματιστηριακές Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (η "Εταιρεία) είναι μέλος του Συνεγγυητικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK 1.ΓΕΝΙΚΑ Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID), η οποία έχει τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Magna Trust Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νομοθετικό Πλαίσιο 1.1. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/21.12.2017 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ

ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ Magna Trust Οδηγός για τους επενδυτές 1 ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ο νόμος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Η SILK CAPITAL PARTNERS (εφεξής η «ΑΕΠΕΥ») εκδίδει το παρόν Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βλ. άρθρο 2 παρ. 18 του νόμου 4465/ Βλ. άρθρο 2 παρ. 10 και 11 του νόμου 4465/2017.

Βλ. άρθρο 2 παρ. 18 του νόμου 4465/ Βλ. άρθρο 2 παρ. 10 και 11 του νόμου 4465/2017. Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις (α) Στο πλαίσιο των άρθρων 9 έως 14 του νόμου 4465/2017 «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE 1. Συμβαλλόμενα μέρη Στην Αθήνα, σήμερα την.., τα παρακάτω πρόσωπα (στο εξής «συμβαλλόμενοι»), αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Η MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση από αυτή των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Κάτια Νταή Προϊσταμένη Τμήματος Αγορών & Συστημάτων Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 15,80% , 14,80% , 14,30% , 13,80%. άνω, 13,30%.

... 15,80% , 14,80% , 14,30% , 13,80%. άνω, 13,30%. Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 1. Επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες είναι: I. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή II. Παροχή επενδυτικών συμβουλών προσωπικά σε πελάτη σχετικά με μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 β Επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες είναι: I. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. II. Παροχή επενδυτικών συμβουλών προσωπικά σε πελάτη σχετικά με μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λαμβάνει κάθε εύλογο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές)

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές) Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων Μετά την έκδοση της Οδηγίας (EE)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η παρούσα Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Αγορές του Εξωτερικού (η «Σύμβαση») ισχύει συμπληρωματικά προς τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Συμμετοχής Μέλους Η.ΒΙ.Π.

Δήλωση Συμμετοχής Μέλους Η.ΒΙ.Π. Δήλωση Συμμετοχής Μέλους Η.ΒΙ.Π. Προς την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Χ.Α.) Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών Λ. Αθηνών 110, ΤΚ 104 42 Αθήνα, ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Η.ΒΙ.Π. ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΟ TARGET2- CY ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») :

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «οι Όροι») θα διέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Alpha

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ορισµός Πεδίο Εφαρµογής Στόχοι MiFID Βασικές Απαιτήσεις MiFID Αγορά Εποπτεία Συµπεράσµατα ΟΡΙΣΜΟΣ 2 Η MiFID ή Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT H Υπηρεσία Διασυνοριακών Εμβασμάτων αφορά μεταφορές σε Ευρώ ή σε ξένα νομίσματα μέσω ανταποκριτριών τραπεζών ή μέσω του Συστήματος Target 2, μεταξύ λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

MIFID. Πληροφοριακό Πακέτο

MIFID. Πληροφοριακό Πακέτο MIFID Πληροφοριακό Πακέτο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρμογής της Νέας Νομοθεσίας... 3 2 Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της... 4 2.1 Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.... 4 2.2 Προσφερόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων

Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων Σελίδα 1 Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων 1. Γενικά Η Εταιρία σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3606/2007 και τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1 γ Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές; I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών. II. Η λειτουργία τους διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρµογής της Νέας Νοµοθεσίας Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρµογής της Νέας Νοµοθεσίας Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρµογής της Νέας Νοµοθεσίας... 3 2 Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της... 4 2.1 Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.... 4 2.2 Προσφερόµενες Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1999 έως 2015

Οι Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1999 έως 2015 Ανεπίσημη Ενοποίηση των περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 με τον περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 1999 («βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών

Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών Βασικές πληροφορίες σχετικά µε την προστασία των καταθέσεων Οι καταθέσεις στην Alpha Bank καλύπτονται από το: ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα