Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΤΙΑ"

Transcript

1 Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΤΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α Σὲ προηγούμενη μελέτη μας ἀπὸ τὶς σελίδες τῶν Ἀκτίνων, παρακολουθήσαμε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἔχει προσεγγισθεῖ καὶ χρησιμοποιηθεῖ διαχρονικὰ ἡ τραγικὴ ἱ- στορία τῆς Ὑπατίας, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς ἐποχῆς τοῦ ιαφωτισμοῦ μέχρι καὶ σήμερα. ιαπιστώσαμε ὅτι ἡ Ὑπατία χρησιμοποιήθηκε ἐπίμονα ὡς σύμβολο στὸ πλαίσιο τῆς ἀντιχριστιανικῆς πολεμικῆς. Καὶ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Ὑπατία ἔπαυσε νὰ εἶναι μιὰ ἱστορικὴ προσωπικότητα καὶ ἔγινε ἕνα σύμβολο, ὁ καθένας μποροῦσε νὰ δεῖ σὲ αὐτὴν σχεδὸν ὁτιδήποτε, ἀνάλογα μὲ τὰ παραμορφωτικὰ γυαλιὰ ποὺ θὰ ἐπέλεγε νὰ φορέσει, μὲ ἕναν ὅμως πάντα κοινὸ παρονομαστή: τὴν ἀντιχριστιανικὴ πολεμική. Μὲ δεδομένο λοιπὸν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο εἴδαμε ὅτι ἔχει προσεγγισθεῖ τὸ θέμα τῆς Ὑπατίας κατὰ καιρούς, εἶναι λογικὸ καὶ ἀναμενόμενο ἡ κοινὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουμε σχηματίσει γι αὐτὴν νὰ εἶναι οὕτως ἢ ἄλλως γεμάτη ἀπὸ κάθε λογῆς ἀνακρίβειες. Μ ὅλες ὅμως τὶς ἀνακρίβειες τῆς εἰκόνας μας γιὰ τὴν Ὑπατία, ὑπάρχει ἕνα τοὐλάχιστον σημεῖο ποὺ σχεδὸν οὐδεὶς διανοεῖται νὰ ἀμφισβητήσει: ὅτι ἡ Ὑπατία ἦταν μιὰ μάρτυς τῆς εἰδωλολατρικῆς παρατάξεως στὴ σύγκρουση χριστιανισμοῦ καὶ παγανισμοῦ. Ὅπως σχολιάζει ὁ Henri Irenée Marrou, τὸ ἐπεισόδιο τῆς δολοφονίας τῆς Ὑ- πατίας ἔχει γίνει στὴ γενική μας συνείδηση καὶ στὴν παράδοση τῆς δυτικῆς γραμματείας σύμβολο τοῦ ἀγῶνα στὶς ἀρχὲς τοῦ πέμπτου αἰῶνα μ.χ. ἀνάμεσα στὸν θνῄσκοντα παγανισμὸ καὶ τὴ θριαμβεύουσα Ἐκκλησία. 1 Ἀκόμη καὶ καθ ὅλα ἔγκριτοι σύγχρονοι στοχαστὲς ἀδυνατοῦν νὰ ξεφύγουν ἀπὸ αὐτὴ τὴν παγιωμένη ἀντίληψη. Ὁ Will Durant γράφει χαρακτηριστικὰ ὅτι οἱ χριστιανοὶ τῆς Ἀλεξανδρείας ἔβλεπαν τὴν Ὑπατία μὲ μῖσος, «διότι ἦτο ὄχι μόνον μιὰ θελκτικὴ ἄπιστος, ἀλλὰ ἐπίσης φίλη τοῦ Ὀρέστη, τοῦ εἰδωλολάτρου ἐπάρχου τῆς πόλεως». 2 Ὅλα ὅμως τὰ παραπάνω καταρρέουν, εὐθὺς μόλις ἀφήσουμε στὴν ἄκρη τὸ παραμορφωτικὸ κάτοπτρο τοῦ μύθου, καὶ τολμήσουμε νὰ θέσουμε τὸ ἑξῆς ἁπλὸ ἐρώτημα: Ἦταν πράγματι ἡ Ὑπατία ἐθνική (εἰδωλολάτρις); καὶ πῶς μποροῦμε νὰ τὸ γνωρίζουμε αὐτό; Ὅσο παράδοξο καὶ ἂν φαντάζει αὐτό, ὁ Toland, ὁ Βολταῖρος, ὁ Laconte de Lisle, ὁ Kingsley, ὁ Barrès καὶ ὅλοι ὅσοι ἔκτισαν καὶ ἐξέθρεψαν ἐπὶ αἰῶνες τὸν μῦθο τῆς Ὑ- πατίας δὲν εἶχαν στὰ χέρια τους καμμία ἀπολύτως πηγὴ ποὺ νὰ βεβαιώνει ὅτι ἡ Ὑπατία ἦταν ἐθνική! 3 Ἂν ἡ Ὑπατία ἦταν πράγματι ἐθνική, αὐτὸ θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ συμπεράνουμε εἴτε α) ἀπὸ τὴ διδασκαλία της καὶ τὸν κύκλο τῶν μαθητῶν της, εἴτε β) ἀπὸ τὴ δράση της, εἴτε γ) ἂν διαπιστώναμε ὅτι οἱ εἰδωλολάτρες σύγχρονοί της τὴν ἐξυμνοῦν, ἐνῷ οἱ χριστιανοὶ τὴν κατακρίνουν ἢ τὴν ἀμφισβητοῦν, εἴτε δ) ἂν βρίσκαμε ἔστω καὶ μία περίπτωση ἐθνικοῦ συγγραφέα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς πού «διεκδικεῖ» τὴν Ὑπατία γιὰ λογαριασμὸ τῆς εἰδωλολατρικῆς παρατάξεως στὴ σύγκρουση χριστιανισμοῦ καὶ παγανισμοῦ. Ὅμως, ὅπως θὰ δοῦμε ἀναλυτικώτερα εὐθὺς ἀμέσως, τίποτε ἀπὸ αὐτὰ δὲν συμβαίνει. Εἰς ἀναζήτησιν ἐνδείξεων: α) Ἡ διδασκαλία καὶ ὁ κύκλος τῶν μαθητῶν τῆς Ὑπατίας Σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ τὴ διδασκαλία τῆς Ὑπατίας, ἀτυχῶς δὲν σῴζονται σήμερα ἔργα τῆς Ἀλεξανδρινῆς φιλοσόφου, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ ἀναζητήσουμε σὲ αὐτὰ τὴ θρησκευτική της ταὐτότητα. Καὶ ἄν, ὅπως εἰκάζεται ἀπὸ μερικούς, ἡ Ὑπατία θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ πραγματικὴ συγγραφέας κάποιων μαθηματικῶν πραγματειῶν ποὺ σῴζονται μέχρι σήμερα, ἀτυχῶς σὲ αὐτὲς δὲν ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ ἔνδειξη γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἔβλεπε εἴτε τὸν χριστιανισμὸ εἴτε τὸν παγανισμό. 1

2 Ὅσο καὶ ἂν ἐμεῖς, ὅμως, δὲν μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε ἰδίοις ὄμμασιν ἂν ὑ- πῆρχε στὴ διδασκαλία τῆς Ὑπατίας κάποια συνηγορία ὑπὲρ τῆς εἰδωλολατρίας ἢ ἐπίθεση κατὰ τοῦ χριστιανισμοῦ, τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι οἱ σύγχρονοί της δὲν φαίνεται νὰ εἶχαν ἀντιληφθεῖ κἄτι τέτοιο. Πλῆθος χριστιανῶν μαθητῶν συνωστίζονταν περὶ τὴν Ἀ- λεξανδρινὴ φιλόσοφο, καὶ εἶναι προφανὲς ὅτι αὐτοὶ δὲν ἔβρισκαν στὴ διδασκαλία τῆς Ὑπατίας τίποτε ποὺ προσέβαλλε τὴ χριστιανική τους πίστη. Ὅσο μάλιστα καὶ ἂν αὐτὸ φαντάζει παράδοξο, ὁ περιφημότερος καὶ πιὸ ἀφοσιωμένος μαθητὴς τῆς Ὑπατίας ἦταν ὁ Συνέσιος Κυρήνης, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο βαπτίσθηκε χριστιανός, ἀλλὰ τὸ ἔγινε καὶ ἐπίσκοπος Πτολεμαΐδος κατόπιν τῆς ἔντονης παρότρυνσης τοῦ πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Θεοφίλου ὁ ὁποῖος, προφανῶς, παρὰ τὸν σθεναρὸ ἀγῶνα ποὺ εἶχε ἀναλάβει κατὰ τοῦ παγανισμοῦ, δὲν διέκρινε στὴν προσήλωση τοῦ Συνεσίου στὴν Ὑπατία τίποτε τὸ ἀντιφατικὸ πρὸς τὸν ἰδιότητα τοῦ χριστιανοῦ ἐπισκόπου, καὶ αὐτὸ ἴσως γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο ὅτι δὲν διέκρινε τίποτε τὸ ἀντιχριστιανικὸ στὴν Ὑπατία. Ἡ προσχώρηση τοῦ Συνεσίου στὸν χριστιανισμὸ δὲν τὸν ἐμπόδισε νὰ τιμᾷ ἀπεριόριστα τὴ διδάσκαλό του Ὑπατία, νὰ τὴν προσφωνεῖ σὲ ἐπιστολές του «μητέρα καὶ ἀδελφὴ καὶ διδάσκαλο... καὶ ὅ,τι ἄλλο καλό», 4 καὶ ἀλλοῦ «δέσποινα σεβασμία» καί «θειοτάτη ψυχή», 5 νὰ βλέπει τὰ χέρια της ὡς «ἱερά», 6 νὰ τὴν ὀνομάζει «ἄσυλον ἀγαθὸν» 7 καί «θεοφιλέστατη καὶ σεβασμιώτατη φιλόσοφο», οἱ μαθητὲς τῆς ὁποίας ἀπολαμβάνουν τὸν θεσπέσιο λόγο της, 8 καὶ νὰ δηλώνει παραφράζοντας τὰ λόγια τοῦ Ἀχιλλέα γιὰ τὸν Πάτροκλο 9 ὅτι ἀκόμη καὶ στὸν ᾍδη θὰ θυμᾶται τὴν ἀγαπημένη του Ὑπατία. 10 Εἶναι ἴσως εὐτύχημα ὅτι ὁ Συνέσιος πρόλαβε νὰ φύγει ἀπὸ τὴ ζωὴ ἕνα χρόνο πρὶν τὴ δολοφονία τῆς Ὑπατίας, καὶ ἔτσι δὲν εἶδε τὸ τραγικὸ τέλος τῆς ἀγαπημένης του διδασκάλου. Πέρα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀπεριόριστη καὶ ἀνυπόκριτη ἀγάπη γιὰ τὴ διδάσκαλό του, ὁ Συνέσιος πίστευε ἀκράδαντα καὶ στὴν ἀξία της ὡς φιλοσόφου. Χαρακτηριστικὸ μάλιστα εἶναι ὅτι σὲ μιά του ἐπιστολή, ἀντιδιαστέλλοντας τὴ γερασμένη καὶ παρηκμασμένη πλέον Αθήνα πρὸς τὴ σφύζουσα ἀπὸ πνευματικὴ ζωὴ Αλεξάνδρεια, γράφει ὅτι ἡ Αἴγυπτος εἶναι ἐκείνη πιὰ ποὺ τρέφει τὴ φιλοσοφία χάριν στή «γενιὰ τῆς Υπατίας», ἐνῷ ἡ Αθήνα, πάλαι ποτὲ ἑστία σοφῶν, δὲν μπορεῖ πλέον νὰ καυχηθεῖ παρὰ γιὰ τοὺς μελισσουργούς της. 11 Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ Συνέσιος δὲν ἔβλεπε στὴν Ὑπατία τίποτε ποὺ ἐρχόταν σὲ σύγκρουση μὲ τὴ χριστιανική του πίστη. Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον ὁ Συνέσιος. Σὲ μιὰ ἐπιστολή του ὁ Συνέσιος στέλνει χαιρετισμοὺς σὲ ἕναν ἄλλο μαθητὴ τῆς Ὑπατίας, ὁ ὁποῖος ἦταν διάκονος. 12 Ἐξάλλου, καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τῆς Ὑπατίας ποὺ γνωρίζουμε ἀνῆλθαν σὲ ὑψηλὰ πολιτικὰ ἢ ἐκκλησιαστικὰ ἀξιώματα δύο μάλιστα ἀπὸ αὐτοὺς ἔγιναν ἐπίσκοποι. Εἶναι ἐπίσης πιθανὸν τὰ μαθήματα τῆς Ὑπατίας νὰ παρακολούθησε καὶ ὁ Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης. 13 Καὶ γενικά, γνωρίζουμε πολὺ περισσότερους χριστιανοὺς μαθητὲς τῆς Ὑπατίας παρὰ ἐθνικούς. Καὶ εἶναι προφανὲς ὅτι ὅλοι αὐτοὶ οἱ χριστιανοὶ δὲν ἔβρισκαν στὴ διδασκαλία τῆς Ὑπατίας τίποτε ποὺ ἐρχόταν σὲ σύγκρουση μὲ τὴ χριστιανική τους πίστη. Ἡ Σταυρούλα Λαμπροπούλου ἐκτιμᾷ ὅτι ἡ Ὑπατία εἶναι ἀπίθανο νὰ εἶχε πεῖ δημοσίως κἄτι γιὰ τὸν χριστιανισμό. 14 Ὁ Henri Irenée Marrou μάλιστα σημειώνει ὅτι, ἐξ ὅσων μποροῦμε νὰ κρίνουμε ἀπὸ τὴν ἀντανάκλαση τῆς διδασκαλίας τῆς Ὑπατίας στὸν μαθητή της Συνέσιο, 15 φαίνεται ὅτι αὐτὴ εἶχε ἤδη ἐγκαινιάσει ἀπὸ τὸ μιὰ ἀντίδραση ἐνάντια στὸν ἐξτρεμισμὸ καὶ ἐνάντια στὶς πιὸ σκοτεινὲς ὄψεις τοῦ παγανισμοῦ. 16 Καὶ γενικά, τίποτε στὴ διδασκαλία τῆς Ὑπατίας δὲν φαίνεται νὰ συνηγορεῖ ὑπὲρ τοῦ ὅτι αὐτὴ ἦταν ὑπέρμαχος τῆς εἰδωλολατρίας ἢ πολεμία τοῦ χριστιανισμοῦ. Εἰς ἀναζήτησιν ἐνδείξεων: β) Ἡ παρουσία καὶ ἡ δράση τῆς Ὑπατίας στὴν Ἀλεξάνδρεια Ἂν στὴ διδασκαλία τῆς Ὑπατίας δὲν ὑπάρχει καμμία ἀπολύτως ἔνδειξη ὅτι αὐτὴ ἦταν ἐθνική, τότε θὰ ἀνέμενε ἴσως κανεὶς νὰ βρεῖ κάποια τέτοια ἔνδειξη στὴ δράση της. Ἄλλωστε, δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι ἡ Ἀλεξάνδρεια ἐκείνης τῆς ἐποχῆς εὐνοοῦσε μιὰ ἔμπρακτη ἐκδήλωση τῶν θρησκευτικῶν φρονημάτων, καθὼς χαρακτηριζόταν κατ ἐξοχὴν ἀπὸ μιὰ ὀξύτατη θρησκευτικὴ πόλωση. Σύμφωνα μάλιστα μὲ τὸν Σωκράτη τὸν Σχολαστικό, ὁ λαὸς τῆς Ἀλεξανδρείας ἀρεσκόταν στὶς ταραχὲς περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον καί, ἂν συνέβαινε νὰ βρεῖ ἀφορμή, γινόταν αἴτιος μεγάλων δεινῶν καὶ 2

3 δὲν σταματοῦσε, παρὰ μόνον ἀφοῦ χυνόταν ἄφθονο αἷμα. 17 Ὁ Robert Browning παρατηρεῖ συναφῶς ὅτι στὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ οἱ δύο πλευρές, καὶ οἱ χριστιανοὶ καὶ οἱ ἐθνικοί, ἦταν φανατισμένες, παθιασμένες καὶ ἕτοιμες νὰ καταφύγουν στὴ βία. 18 Μία σημαντικὴ λεπτομέρεια εἶναι ὅτι στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 390, ὅταν ἡ Ὑπατία ἦταν ἤδη φημισμένη ὡς διδάσκαλος τῆς φιλοσοφίας, ἡ τόσο ὀξεῖα θρησκευτικὴ πόλωση στὴν Ἀλεξάνδρεια εἶχε ξεσπάσει σὲ ἀνοικτὴ ρήξη ἀνάμεσα στὶς δύο κοινότητες, τὴ χριστιανικὴ καὶ τὴν εἰδωλολατρική. Ἀναφερόμαστε βεβαίως στὰ γεγονότα τὰ Σαραπείου, τὰ ὁποῖα διεξήλθαμε σὲ δύο παλαιότερα ἄρθρα ἀπὸ τὶς στῆλες τῶν Ἀκτίνων: 19 Μὲ ἀφορμὴ μιὰ κίνηση ποὺ θεώρησαν ὡς πρόκληση εἰς βάρος τους, οἱ ἐθνικοὶ τῆς πόλεως ἐπιτέθηκαν στοὺς χριστιανούς, φόνευσαν πολλούς, συνέλαβαν ἄλλους, καὶ κατέφυγαν ὁμαδικὰ στὸν λόφο ἐπὶ τοῦ ὁποίου ὀρθωνόταν ὁ περικαλλὴς ναὸς τοῦ Σαραπείου. Γιὰ τοὺς ἐθνικοὺς τῆς Ἀλεξανδρείας ἡ συγκεκριμένη χρονικὴ στιγμὴ ἦταν ἡ στιγμὴ τοῦ ὑπὲρ πάντων ἀγῶνος. Σύσσωμη ἡ εἰδωλολατρικὴ κοινότητα τῆς πόλεως ὀχυρώθηκε στὸ Σαραπεῖο. Καὶ σημειωτέον ὅτι δὲν μιλᾶμε ἐδῶ ἁπλῶς καὶ μόνον γιὰ τὶς λαϊκὲς μᾶζες τῶν πιστῶν τοῦ ἀρχαίου θρησκεύματος ἀκόμη καὶ πνευματικοὶ ἄνθρωποι, λόγιοι καὶ διδάσκαλοι τῆς φιλοσοφίας ἔσπευσαν στὸ Σαραπεῖο, γιὰ νὰ συμμετάσχουν ἐνεργὰ σὲ αὐτὸν τὸν ἀγῶνα γιὰ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς πίστεώς τους. Ἕνας μάλιστα φιλόσοφος ὀνόματι Ὀλύμπιος, γιὰ τὸν ὁποῖο μαθαίνουμε ἀπὸ τὸν Σῳζομενὸ 20 καὶ τὸν αμάσκιο, 21 ἄνθρωπος μὲ ἰσχυρὴ προσωπικότητα, ἀνεδείχθη σὲ ἡγέτη τῶν ὀχυρωμένων στὸ Σαραπεῖο ἐθνικῶν, προτρέποντάς τους νὰ μὴν ἐγκαταλείψουν τὴν πάτρια θρησκεία, ἀλλὰ καί, ἂν χρειαζόταν, νὰ πεθάνουν γι αὐτήν. Πέρα ἀπὸ τὸν Ὀ- λύμπιο, σύμφωνα μὲ τὴ μαρτυρία τοῦ Σωκράτους τοῦ Σχολαστικοῦ, στὸ Σαραπεῖο ἔ- σπευσαν καὶ δύο διδάσκαλοι τῆς ρητορικῆς κοντὰ στοὺς ὁποίους μαθήτευσε ἀργότερα καὶ ὁ ἴδιος ὁ Σωκράτης, ὁ Ἑλλάδιος καὶ ὁ Ἀμμώνιος 22 (αὐτοὶ μετὰ τὸ πέρας τῶν γεγονότων καὶ τὴν ἀμνήστευση τῶν πρωταιτίων κατέφυγαν στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου καὶ ἐξακολούθησαν νὰ διδάσκουν εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ Ἑλλάδιος ἐκαυχᾶτο ὅτι στὶς συμπλοκὲς εἶχε σκοτώσει ὁ ἴδιος μὲ τὰ χέρια του ἐννέα χριστιανούς, 23 καὶ μολαταῦτα ὄχι μόνο δὲν διώχθηκε ποινικά, ὄχι μόνο ἀφέθηκε ἀνενόχλητος στὰ διδακτικά του καθήκοντα, ἀλλὰ καὶ τιμήθηκε γιὰ τὶς ἐπιδόσεις του τὸ 425, εἰς πεῖσμα ὅσων θέλουν νὰ κάνουν λόγο γιὰ ἀπηνῆ διωγμὸ τῶν ἐθνικῶν, ὁ ὁποῖος ἐγγίζει τὰ ὅρια γενοκτονίας)... Μὲ δεδομένη λοιπὸν τὴ συμμετοχὴ σύσσωμης σχεδὸν τῆς εἰδωλολατρικῆς κοινότητας τῆς Ἀλεξανδρείας, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν λογίων καὶ διδασκάλων τῆς φιλοσοφίας, στὰ γεγονότα τοῦ Σαραπείου, ἡ σκέψη μας πάει αὐτομάτως στὴν Ὑπατία, ἡ ὁποία ἄλλωστε τότε, στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 390, ἦταν ἤδη φημισμένη ὡς διδάσκαλος τῆς φιλοσοφίας: Τί ἔκανε τότε, στὰ γεγονότα τοῦ Σαραπείου, ἡ ἐξυμνούμενη ὡς «μάρτυς τοῦ ἑλληνισμοῦ» Ὑπατία; ἔσπευσε ἆραγε καὶ αὐτὴ στὸ Σαραπεῖο, γιὰ νὰ διαδηλώσει τὰ θρησκευτικὰ της φρονήματα καὶ νὰ συμμετάσχει στὸν ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα γιὰ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τοῦ παγανισμοῦ; ἡγήθηκε τῶν ὀχυρωμένων στὸ Σαραπεῖο ἐθνικῶν, ὅπως ἔπραξαν ὁ Ὀλύμπιος, ὁ Ἀμμώνιος, ὁ Ἑλλάδιος καὶ τόσοι ἄλλοι διανοούμενοι τῆς εἰδωλολατρικῆς κοινότητας; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι τίποτε ἀπὸ τὰ παραπάνω δὲν συνέβη. Ἡ Ὑπατία οὔτε ἔ- σπευσε στὸ Σαραπεῖο, οὔτε καὶ ἐθεάθη πουθενὰ στὰ πεδία τῶν συγκρούσεων μεταξὺ ἐ- θνικῶν καὶ χριστιανῶν. Στὸ πάνδημο αὐτὸ εἰδωλολατρικὸ προσκλητήριο, ἡ Ὑπατία ἔλαμψε διὰ τῆς ἀπουσίας της καὶ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ εἰδωλολατρικὴ κοινότητα τῆς Ἀλεξανδρείας ἔδινε τὸν ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα, ἡ Ὑπατία ἁπλῶς ἀπεῖχε. Ἐξ οὗ ἄλλωστε καὶ ἡ Ὑπατία δὲν ὑπέστη καμμία ἀπολύτως συνέπεια ἀπὸ τὴν ἀτυχῆ γιὰ τοὺς ἐθνικοὺς κατάληξη τῶν γεγονότων τοῦ Σαραπείου. Σύμφωνα μὲ τὴ Maria Dzielska, ἡ Ὑπατία, ἐκτιμώμενη ἀπὸ τὴν κυβερνῶσα ἐλίτ, βλέποντας μὲ συμπάθεια τοὺς χριστιανούς, παραμένοντας ἀδιάφορη πρὸς τὶς παγανιστικὲς λατρεῖες καὶ οὐδέτερη στὶς θρησκευτικὲς συγκρούσεις καὶ διενέξεις, ἔζησε στὴν Ἀλεξάνδρεια ἐπὶ μακρόν, ἀπολαμβάνοντας τὸν σεβασμὸ τῶν ἡγετῶν τῆς πόλεως καὶ τὴν ἀγάπη τῶν μαθητῶν της. 24 Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ εἰδωλολατρικὴ κοινότητα τῆς Ἀλεξανδρείας δὲν εἶχε κανένα λόγο νὰ θεωρεῖ τὴν Ὑπατία δική της, ἐνθυμούμενη μάλιστα τὴν εὔγλωττη ἀπουσία της ἀπὸ τὴν πρόσφατη ἀναμέτρησή της μὲ τὸν χριστιανισμό διότι ἡ ἀπουσία τῆς Ὑπατίας ἀπὸ τὸ Σαραπεῖο ἦταν μιὰ ἔμπρακτη διαφοροποίησή της ἀπὸ τὴν εἰδωλολατρικὴ κοι- 3

4 νότητα τῆς Ἀλεξανδρείας. Ἀκόμη ὅμως καὶ ἂν αὐτὴ ἡ ἀπουσία δὲν δηλώνει μιὰ ἀποδοκιμασία τοῦ παγανισμοῦ ἐκ μέρους τῆς Ἀλεξανδρινῆς φιλοσόφου, πάντως ἡ Ὑπατία φαίνεται νὰ συγκαταλέγεται στοὺς πνευματικοὺς ἐκείνους ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι, σύμφωνα μὲ τὴν πολὺ ὡραία εἰκόνα τοῦ Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, μοιάζουν μὲ τὶς ὑψηλὲς βουνοκορφὲς ποὺ ἀπολαμβάνουν τὸν αἴθριο οὐρανό, ἀκόμη καὶ ὅταν κάτω ἀπὸ αὐτὲς μαίνεται σφοδρὴ καταιγίδα. 25 Ἐν πάσῃ δὲ περιπτώσει, ὅπως ἀκριβῶς δὲν βρίσκουμε στὴ διδασκαλία καὶ στὸν κύκλο τῶν μαθητῶν τῆς Ὑπατίας καμμία ἀπολύτως ἔνδειξη ὅτι αὐτὴ ἦταν ἐθνική, ἔτσι δὲν βρίσκουμε καὶ στὴν παρουσία καὶ στὴ δράση της στὴν Ἀλεξάνδρεια. Εἰς ἀναζήτησιν ἐνδείξεων: γ) Οἱ ὑμνητὲς τῆς Ὑπατίας Ἀδυνατώντας λοιπὸν νὰ βροῦμε εἴτε στὴ διδασκαλία εἴτε στὴ δράση τῆς Ὑπατίας ὁποιαδήποτε ἔνδειξη ὅτι αὐτὴ ἦταν ἐθνική, στρεφόμαστε πλέον στὸ τρίτο σημεῖο στὸ ὁποῖο θὰ μπορούσαμε νὰ ἀναζητήσουμε μιὰ τέτοια ἔνδειξη: Μὲ δεδομένη τὴ συμβολικὴ διάσταση ποὺ ἔχει προσλάβει ἡ δολοφονία τῆς Υπατίας στὸ πλαίσιο τῆς σύγκρουσης τοῦ χριστιανισμοῦ μὲ τὸν παγανισμό, θὰ ὑπέθετε κανεὶς λογικὰ ὅτι οἱ μὲν χριστιανικὲς πηγὲς θὰ προσπαθοῦσαν νὰ ὑποβαθμίσουν τὴν ἀξία τῆς Υπατίας, ἐνῷ οἱ ἐθνικὲς πηγὲς θὰ προέβαλλαν μία ἀψεγάδιαστη καὶ ἐξιδανικευμένη εἰκόνα τῆς Αλεξανδρινῆς φιλοσόφου. Καὶ ὅμως, ἂν ἀναγνώσει κανεὶς τὶς πηγές, θὰ ἐκπλαγεῖ διαπιστώνοντας πόσο πανηγυρικὰ διαψεύδεται αὐτὴ ἡ «λογική» ὑπόθεση. Παραδόξως, ὁ μεγαλύτερος ἐπαινέτης τῆς Υπατίας δὲν εἶναι ὁ ἐθνικὸς αμάσκιος (ἡ μόνη ἐθνικὴ πηγὴ στὴν ὁποία γίνεται λόγος γιὰ τὴν Ὑπατία 26 ), ἀλλὰ ὁ χριστιανὸς ἐκκλησιαστικὸς ἱστορικὸς Σωκράτης ὁ Σχολαστικός, ὁ ὁποῖος γράφει γιὰ τὴν Αλεξανδρινὴ φιλόσοφο: «Υπῆρχε κάποια γυναῖκα στὴν Αλεξάνδρεια μὲ τὸ ὄνομα Υπατία αὐτὴ ἦ- ταν κόρη τοῦ φιλοσόφου Θέωνος ἔφθασε δὲ σὲ τέτοιο σημεῖο παιδείας, ὥστε νὰ ξεπεράσει τοὺς φιλοσόφους τῆς ἐποχῆς της καὶ νὰ διαδεχθεῖ τὴν πλατωνικὴ μελέτη ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὸν Πλωτῖνο καὶ νὰ παραδίδει σὲ ὅ- σους ἤθελαν ὅλα τὰ φιλοσοφικὰ μαθήματα ἐξ οὗ καὶ αὐτοὶ ποὺ ἤθελαν νὰ φιλοσοφοῦν ἀπὸ παντοῦ ἔτρεχαν σὲ αὐτήν. Χάριν στὴ λαμπρὴ παρρησία ποὺ εἶχε ἀπὸ τὴν παιδεία, συναντοῦσε κατὰ πρόσωπον σωφρόνως καὶ τοὺς ἄρχοντες καὶ δὲν ἦταν ντροπὴ νὰ βρίσκεται αὐτὴ ἐν μέσῳ ἀνδρῶν γιατὶ ὅλοι τὴ σέβονταν περισσότερο καὶ θαμπώνονταν μαζί της γιὰ τὴν ὑπερβάλλουσα σωφροσύνη της». 27 Σημειωτέον δὲ ὅτι αὐτὸ τὸ ἐγκώμιο τῆς Υπατίας ἀπὸ ἕνα χριστιανὸ συγγραφέα δὲν εἶναι μεμονωμένη περίπτωση. Μὲ ἀνάλογη ἐκτίμηση περιβάλλουν τὴν Υπατία καὶ ἄλλοι χριστιανοὶ συγγραφεῖς στὸ διάβα τῶν αἰώνων: ὁ Ιωάννης Μαλάλας τὴ μνημονεύει ὡς «ξακουστὴ φιλόσοφο, ποὺ εἶχε μεγάλη φήμη» 28 ἀρκετὰ ἀργότερα, ὁ Νικηφόρος Γρηγορᾶς, ἐξυμνώντας τὴν Εὐδοκία Παλαιολογίνα, ἀναφέρει ὅτι οἱ μορφωμένοι σύγχρονοί της τὴν παραλλήλιζαν μὲ τὴν Πυθαγορικὴ Θεανὼ καὶ τὴν Ὑπατία 29 ὁ Νικηφόρος Κάλλιστος-Ξανθόπουλος γράφει ὅτι ἡ Ὑπατία εἶχε διακριθεῖ τόσο πολύ, ὥστε δὲν ξεπερνοῦσε μόνο τοὺς συγχρόνους της φιλοσόφους, ἀλλὰ καὶ τοὺς πολὺ προγενέστερους 30 περιττὸ δὲ νὰ ἐπαναλάβουμε μὲ πόση ἐκτίμηση καὶ ἀγάπη τὴν περιέβαλλε ὁ ἀφοσιωμένος της μαθητὴς Συνέσιος Κυρήνης. ιαπιστώνουμε λοιπὸν μὲ ἔκπληξη ὅτι οἱ μεγάλοι ἐπαινέτες καὶ ὑμνητὲς τῆς Ὑ- πατίας εἶναι οἱ χριστιανοί. Καὶ αὐτὸ εἶναι μόνον τὸ πρῶτο παράδοξο. Τὸ δεύτερο καὶ μεγαλύτερο παράδοξο εἶναι ὅτι, ἂν κάποιος μειώνει τὴν ἀξία τῆς Υπατίας, αὐτὸς εἶναι ὁ ἐθνικὸς καὶ πολέμιος τοῦ χριστιανισμοῦ αμάσκιος! Περιττὸ νὰ ποῦμε ὅτι κανονικὰ θὰ ἀναμέναμε ὁ ἐθνικὸς καὶ πολέμιος τοῦ χριστιανισμοῦ αμάσκιος νὰ προβάλλει μία ἐξιδανικευμένη εἰκόνα τῆς δολοφονημένης φιλοσόφου, ἡ ὁποία σήμερα ἐξυμνεῖται ὡς «μάρτυς τοῦ ἑλληνισμοῦ». Παρὰ πᾶσαν ὅμως προσδοκίαν, ὁ αμάσκιος ἀφήνει νὰ διαφανεῖ χωρὶς δυσκολία πόσο χαμηλὰ κατατάσσει τὴν Υπατία ὡς φιλόσο- 4

5 φο. Ενῷ δηλαδὴ ἐξαίρει τὸ ἦθος καὶ τὴ σωφροσύνη τῆς Υπατίας, 31 ὅταν φέρνει τὸν λόγο στὴν ἐκτίμηση ποὺ ἔτρεφαν γι αὐτὴν ὑψηλὰ ἱστάμενα πρόσωπα, 32 προσθέτει τὸ ἑξῆς καυστικὸ σχόλιο: «ιότι, ἂν καὶ ἡ οὐσία τῆς φιλοσοφίας εἶχε χαθεῖ, ἀλλὰ τὸ ὄνομα τοὐλάχιστον τῆς φιλοσοφίας φαινόταν ἀκόμη ὅτι ἦταν μεγαλοπρεπὲς καὶ ἀξιοθαύμαστο σὲ αὐτοὺς ποὺ βρίσκονταν στὰ ὑψηλότερα ἀξιώματα τῆς πολιτείας». 33 Οπως καὶ ἂν διαβάσουμε αὐτὸ τὸ παράδοξο σχόλιο, τὸ συμπέρασμα δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι ἕνα καὶ μόνον: ὅτι κατὰ τὴν κρίση τοῦ αμασκίου ἡ Υπατία ἦταν περισσότερο κατ ὄνομα παρὰ κατ οὐσίαν φιλόσοφος! Καὶ ἂν αὐτὸ τὸ σχόλιο τοῦ αμασκίου συνιστᾷ μία μόνον ἔμμεση ἂν καὶ κατάδηλη ὑποτίμηση τῆς Υπατίας, δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο σὲ μία ἄλλη περίπτωση, ὅπου ἡ ὑποτίμηση τῆς Υπατίας εἶναι πλέον ἐντελῶς ἄμεση, ρητὴ καὶ ἀπροκάλυπτη πιὸ συγκεκριμένα, συγκρίνοντας τὴν Υπατία μὲ τὸν Ισίδωρο, ὁ αμάσκιος γράφει τὸ ἑξῆς: «Ο Ισίδωρος ἦταν πολὺ ἀνώτερος ἀπὸ τὴν Υπατία, ὄχι μόνον ὅπως εἶναι φυσικὸ νὰ εἶναι ἀνώτερος ἕνας ἄνδρας ἀπὸ μιὰ γυναῖκα, ἀλλὰ καὶ ὅπως εἶναι φυσικὸ νὰ εἶναι ἀνώτερος ἕνας γνήσιος φιλόσοφος ἀπὸ μιὰ γεωμέτρη» Κανονικὰ δὲν θὰ χρειαζόταν νὰ κάνουμε ἐδῶ κάποιο περαιτέρω σχόλιο, καθώς, ἂν αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ αμασκίου δὲν συνιστοῦν ὑποτίμηση τῆς Υπατίας, τότε εἰλικρινὰ δὲν γνωρίζουμε τί θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ὡς ὑποτίμηση. Ἡ πρόσφατη ὅμως ταινία γιὰ τὴν Ὑπατία μᾶς δίνει τὴ λαβὴ νὰ σταθοῦμε λίγο σὲ αὐτὰ τὰ λόγια. Κατὰ πρῶτον, στὴν ἐν λόγῳ ταινία ἐμφανίζεται ὁ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας νὰ πέφτει σὲ ἕνα ἄνευ προηγουμένου μισογυνικὸ παραλήρημα, μὲ τὸ ὁποῖο καλεῖ τὸν μαθητὴ τῆς Ὑπατίας καὶ ἔπαρχο τῆς πόλεως Ὀρέστη νὰ ἀποκηρύξει τὴ διδάσκαλό του τὸ μισογυνικὸ παραλήρημα τοῦ Κυρίλλου ἐμφανίζεται νὰ ὁπλίζει τὰ χέρια τῶν φανατισμένων μοναχῶν καὶ νὰ ὁδηγεῖ στὴν εἰδεχθῆ δολοφονία τῆς Ὑπατίας. Τὸ μισογυνικὸ ὅμως αὐτὸ παραλήρημα, πρῶτον, δὲν μαρτυρεῖται πουθενὰ στὶς πηγές. εύτερον, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ σταθεῖ στὰ χείλη τοῦ ἐκπροσώπου τῆς θρησκείας ποὺ ἐκήρυξε τό «οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ», 35 ἑνὸς ἐπισκόπου ὁ ὁποῖος, ἐπιπλέον, φημίζεται γιὰ τὴ λογιότητά του. Τρίτον, καὶ ἂν ἀκόμη ὑποθέσουμε, ὅπως θὰ ἦταν ἄλλωστε λογικό, ὅτι ἐκείνη τὴν ἐποχὴ δὲν εἶχαν ἀκόμη προλάβει ὅλοι οἱ χριστιανοί, ὅσο λόγιοι καὶ ἂν ἦταν, νὰ ἀφομοιώσουν τὸ ρηξικέλευθο κήρυγμα τοῦ χριστιανισμοῦ ποὺ καταργοῦσε τὶς διακρίσεις τῶν δύο φύλων, καὶ πάλι, τὸ ἀντιχριστιανικὸ παραλήρημα τοῦ Κυρίλλου θὰ ἦταν ἡ ἀπόλυτη παραφωνία στὴ χριστιανικὴ Ἀλεξάνδρεια, ποὺ τιμοῦσε στὴν κορυφὴ τοῦ χοροῦ τῶν μαρτύρων της τὴν ἁγία Αἰκατερίνη. Τὰ λόγια τοῦ ἐθνικοῦ αμασκίου γιὰ τὴν Ὑπατία, ἀντιθέτως, ὅτι ὁ Ἰσίδωρος ἦταν ἀνώτερος ἀπὸ τὴν Ὑπατία, «ὅπως εἶναι φυσικὸ νὰ εἶναι ἀνώτερος ἕνας ἄνδρας ἀπὸ μιὰ γυναῖκα», μᾶς δείχνουν ἀπὸ ποιὰ πλευρὰ μποροῦμε νὰ βροῦμε τὸ μισογυνικὸ παραλήρημα. Ἐξίσου ἂν ὄχι καὶ περισσότερο ἐνδιαφέρον εἶναι καὶ τὸ σχόλιο τοῦ αμασκίου ὅτι ὁ Ἰσίδωρος ἦταν ἀνώτερος ἀπὸ τὴν Ὑπατία, «ὅπως εἶναι φυσικὸ νὰ εἶναι ἀνώτερος ἕνας γνήσιος φιλόσοφος ἀπὸ μιὰ γεωμέτρη». Τὸ σχόλιο αὐτὸ εἶναι ἰδιαίτερα ἀ- ποκαλυπτικό, καθὼς ἀπηχεῖ τὴν ἐντελῶς ἐξωελληνικὴ κατεύθυνση πρὸς τὴν ὁποία εἶχε κινηθεῖ ὁ παγανισμὸς ἐκείνη τὴν ἐποχή. Συγκεκριμένα, γιὰ τὶς τελευταῖες γενιὲς τῶν παγανιστῶν, ἡ ἀληθινὴ φιλοσοφία ἦταν ἕνα συνονθύλευμα σκοταδισμοῦ, ἀποκρυφιστικῶν δοξασιῶν καὶ θεουργικῶν πρακτικῶν. Στὰ μάτια ἑνὸς ἐθνικοῦ διανοητῆ τῆς ἐποχῆς σὰν τὸν αμάσκιο, ἡ Ὑπατία, ἀφοσιωμένη καθὼς ἦταν στὴν ἐπιστήμη καὶ στὸν φιλοσοφικὸ λόγο, δὲν ἦταν γνήσια φιλόσοφος, ἀλλὰ ἁπλῆ γεωμέτρης. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅμως, ἡ προσήλωση τῆς Ὑπατίας στὴν ἐπιστήμη καὶ ἡ ἀποστροφή της γιὰ τὸν ἀποκρυφισμό, αὐτὴ ἀκριβῶς ποὺ τὴ μείωνε στὰ μάτια τοῦ αμασκίου, τὴν ἔφερνε στὴν πραγματικότητα πολὺ πιὸ κοντὰ στὸν χριστιανισμό, παρὰ στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ παγανισμὸς κακοποιοῦσε τὴ φιλοσοφία. 5

6 Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι ἡ συγκριτικὴ θεώρηση τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο βλέπουν τὴν Ὑπατία οἱ χριστιανικὲς καὶ οἱ ἐθνικὲς πηγὲς ἐπιβεβαιώνει πανηγυρικὰ αὐτὸ ποὺ εἴπαμε παραπάνω ὅτι δηλαδὴ ἐνῷ, μὲ δεδομένη τὴ συμβολικὴ διάσταση ποὺ ἔχει προσλάβει ἡ δολοφονία τῆς Υπατίας στὸ πλαίσιο τῆς σύγκρουσης τοῦ χριστιανισμοῦ μὲ τὸν παγανισμό, θὰ ὑπέθετε κανεὶς λογικὰ ὅτι οἱ χριστιανικὲς πηγὲς θὰ προσπαθοῦσαν νὰ ὑποβαθμίσουν τὴν ἀξία τῆς Υπατίας καὶ οἱ ἐθνικὲς πηγὲς θὰ προέβαλλαν μία ἀψεγάδιαστη καὶ ἐξιδανικευμένη εἰκόνα τῆς Αλεξανδρινῆς φιλοσόφου, στὴν πραγματικότητα συμβαίνει τὸ ἐντελῶς ἀντίστροφο: ἡ ἀψεγάδιαστη καὶ σχεδὸν ἐξιδανικευμένη εἰκόνα τῆς Υπατίας προβάλλεται ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς συγγραφεῖς, ἐνῷ ὁ ἐθνικὸς καὶ πολέμιος τοῦ χριστιανισμοῦ αμάσκιος δύσκολα κρύβει τὴ χαμηλή του ἐκτίμηση ἡ ὁ- ποία φαίνεται νὰ φθάνει μέχρι καὶ τὴν εὐθεῖα περιφρόνηση γιὰ τὴν Αλεξανδρινὴ φιλόσοφο. Ἂν λοιπὸν ἀναζητούσαμε τοὺς ὑμνητὲς τῆς Ὑπατίας, προσδοκώντας νὰ βροῦμε τοιουτοτρόπως μιὰ ἔνδειξη ὅτι ἡ Ὑπατία ἦταν ἐθνική, τότε ὄχι μόνο δὲν θὰ βρίσκαμε τέτοια ἔνδειξη, ἀλλὰ τοὐναντίον θὰ ἀνακαλύπταμε σοβαρὲς ἀντενδείξεις. Ὅπως διαπιστώνουμε, σὲ ὅλα τὰ παραπάνω σημεῖα ἀποτύχαμε νὰ βροῦμε τὴν παραμικρὴ ἔνδειξη ποὺ θὰ συνέδεε τὴν Ὑπατία, αὐτὴ τὴν ἐξυμνούμενη σήμερα ὡς «μάρτυρα τοῦ ἑλληνισμοῦ», μὲ τὸν παγανισμὸ καὶ τὴν παράταξη ποὺ στάθηκε ἀπέναντι στὸν χριστιανισμό. Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ ἐνδείξεις ποὺ βρήκαμε ἦταν τέτοιες, ποὺ συνδέουν τὴν Ὑπατία μᾶλλον μὲ τὸ χριστιανικό, παρὰ μὲ τὸ παγανιστικὸ στρατόπεδο. Ἀκόμη περισσότερο, αὐτὸ συμβαίνει, ὅταν ἀναζητήσουμε ποιοὶ εἶναι ἐκεῖνοι πού «διεκδικοῦν» τὴν Ὑπατία, προσδοκώντας ἴσως νὰ βροῦμε ἔστω καὶ μία περίπτωση ἐθνικοῦ συγγραφέα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς πού «διεκδικεῖ» τὴν Ὑπατία γιὰ λογαριασμὸ τῆς εἰδωλολατρικῆς παρατάξεως στὴ σύγκρουση χριστιανισμοῦ καὶ παγανισμοῦ. Ἐκεῖ πιὰ ἡ ἀποκάλυψη εἶναι ἐντελῶς ἀνατρεπτική. Ἀλλὰ αὐτὰ θὰ τὰ δοῦμε προσεχῶς, στὴ συνέχεια τοῦ παρόντος ἄρθρου. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Henri Irenée Marrou, Synesius of Cyrene and Alexandrian Neoplatonism, ἐν Arnaldo Momigliano (ed.), The conflict between paganism and Christianity in the fourth century, Clarendon Press, Oxford 1963, σελ Will Durant, Παγκόσμιος ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ, τόμ., μετάφρ. Νικ. Κ. Παπαρρόδου, Ἀδελφοὶ Συρόπουλοι, Ἀθήνα 1969, σελ Σήμερα ἔχουμε μία τέτοια πηγή, τὸ Χρονικὸν τοῦ Ἰωάννου Νικίου, τὸ ὁποῖο ἔφθασε στὰ χέρια μας ἀπὸ μιὰ αἰθιοπικὴ ἀντιγραφὴ ἑνὸς ἀραβικοῦ κειμένου, ποὺ προφανῶς ἀντέγραφε τὸ πρωτότυπο, τὸ ὁποῖο θὰ ἦταν ἑλληνικὸ ἢ κοπτικό. Ὁ Ἰωάννης Νικίου εἶναι ἡ μόνη πηγὴ ποὺ ἐμφανίζει τὴν Ὑπατία ὡς παγανίστρια φιλόσοφο καὶ μάγισσα (Ἰωάννου Νικίου, Χρονικόν, ed. R. H. Charles, LXXXIV.87), ἀλλὰ ἡ μαρτυρία του δὲν ἀποδεικνύει τίποτε, ἰδιαίτερα μάλιστα ἂν συνυπολογισθεῖ ἡ μαρτυρία τῶν ὑπόλοιπων πηγῶν πιθανόν, ἐντούτοις, νὰ ἀπηχεῖ τὴ συκοφαντία ποὺ ὁδήγησε στὴ δολοφονία τῆς Ὑπατίας: ὅτι δηλαδὴ ἡ Ὑπατία ἐπιδίδετο στὴ μαγεία καὶ τὶς ἀπόκρυφες ἐπιστῆμες. 4. Συνεσίου Κυρήνης, Τῇ φιλοσόφῳ (Ἐπιστολὴ ΙϚ ), ed. R. Hercher, 1-4: «Κλινοπετὴς ὑπηγόρευσα τὴν ἐπιστολήν, ἣν ὑγιαίνουσα κομίσαιο, μῆτερ καὶ ἀδελφὴ καὶ διδάσκαλε καὶ διὰ πάντων τούτων εὐεργετικὴ καὶ πᾶν ὅ τι τίμιον καὶ πρᾶγμα καὶ ὄνομα». 5. Συνεσίου Κυρήνης, Τῇ φιλοσόφῳ Υπατίᾳ ( Επιστολὴ Ι ), ed. R. Hercher, 2, Συνεσίου Κυρήνης, Ὀλυμπίῳ (Ἐπιστολὴ ΡΛΓ ), ed. R. Hercher, 21-24: «Ταύτην γέ τοι τὴν ἐπιστολὴν Πέτρον οἶμαι διακομιεῖν, παρὰ μέσης λαβόντα τῆς ἱερᾶς χειρός στέλλω γὰρ αὐτὴν ἀπὸ Πενταπόλεως ἐγὼ πρὸς τὴν διδάσκαλον τὴν κοινήν». 7. Συνεσίου Κυρήνης, Τῇ φιλοσόφῳ (Ἐπιστολὴ ΠΑ ), ed. R. Hercher,15-16: «Καὶ γὰρ δὴ καὶ σὲ μετὰ τῆς ἀρετῆς ἀγαθὸν ἄσυλον ἀριθμῶ». 8. Συνεσίου Κυρήνης, Τῷ ἀδελφῷ Εὐοπτίῳ (Ἐπιστολὴ ), ed. R. Hercher, : «Ἄσπασε τὴν θεοφιλεστάτην καὶ σεβασμιωτάτην φιλόσοφον, καὶ τὸν εὐδαίμονα χορὸν τὸν ἀπολαύοντα τῆς θεσπεσίας αὐδῆς». 9. Ὁμήρου, Ἰλιάς, ed. T. W. Allen, Χ

7 10. Συνεσίου Κυρήνης, Τῇ φιλοσόφῳ (Ἐπιστολὴ ΡΚ ʹ), ed. R. Hercher, 1-3: «Εἰ δὲ θανόντων περ καταλήθοντ εἰν ἀίδαο, αὐτὰρ ἐγὼ καὶ κεῖθι τῆς φίλης Ὑπατίας μεμνήσομαι». 11. Συνεσίου Κυρήνης, Τῷ ἀδελφῷ ( Επιστολὴ ΡΛϚ ), ed. R. Hercher, 16-20: «Νῦν μὲν οὖν ἐν τοῖς καθ ἡμᾶς χρόνοις Αἴγυπτος τρέφει [ἐνν. τὴν φιλοσοφίαν] τὰς Υπατίας δεξαμένη γονάς, αἱ δὲ Αθῆναι, πάλαι μὲν ἦν ἡ πόλις ἑστία σοφῶν, τὸ δὲ νῦν ἔχον σεμνύνουσιν αὐτὰς οἱ μελιττουργοί». 12. Συνεσίου Κυρήνης, Ἑρκουλιανῷ (Ἐπιστολὴ ΡΜ ), ed. R. Hercher, 23: «Πρόσειπέ μοι τὸν ἱερὸν ἑταῖρον τὸν διάκονον». «Ἑταίρους» προσφωνοῦσε ὁ Συνέσιος ὅσους εἶχαν παρακολουθήσει μαζὶ μὲ αὐτὸν τὰ μαθήματα τῆς Ὑπατίας βλ. γιὰ παράδειγμα, Συνεσίου Κυρήνης, Τῇ φιλοσόφῳ Ὑπατίᾳ (Ἐπιστολὴ Ιʹ), ed. R. Hercher, 1-2 Τῇ φιλοσόφῳ (Ἐπιστολὴ ΙϚ ), Τὸ ἐνδεχόμενο αὐτὸ παρουσιάζεται διεξοδικὰ ἀπὸ τὴ Maria Dzielska (Hypatia of Alexandria, σελ ). 14. Σταυρούλας Λαμπροπούλου, «Ὑπατία, ἡ Ἀλεξανδρινὴ φιλόσοφος», Πλάτων 57/58 (1977), σελ Τὸ σκεπτικὸ αὐτὸ εἶναι νόμιμο, ἀφ ἧς στιγμῆς ὁ ἴδιος ὁ Συνέσιος σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὴν Ὑπατία γράφει πὼς κάνει ὅ,τι καὶ ἡ ἠχώ [Συνεσίου Κυρήνης, Τῇ φιλοσόφῳ (Ἐπιστολὴ ΛΓ ), ed. R. Hercher, 1-2: «Ἠχοῦς ἔοικα πρᾶγμα ποιεῖν. Ἃς παρείληφα φωνὰς ἀντιδίδωμι»]. 16. Henri Irenée Marrou, Synesius of Cyrene and Alexandrian Neoplatonism, ἐν Arnaldo Momigliano (ed.), The conflict between paganism and Christianity in the fourth century, Clarendon Press, Oxford 1963, σελ Σωκράτους Σχολαστικοῦ, Εκκλησιαστικὴ ἱστορία, ed. W. Bright, Ζʹ : «Ὁ Ἀλεξανδρέων δῆμος πλέον τῶν ἄλλων δήμων χαίρει ταῖς στάσεσιν εἰ δέ ποτε καὶ προφάσεως ἐπιλάβηται, εἰς ἀφόρητα καταστρέφει κακά δίχα γὰρ αἵματος οὐ παύεται τῆς ὁρμῆς». 18. Robert Browning, The emperor Julian, Weidenfeld and Nicolson, London 1976, σελ Ἰωάννη Κ. Τσέντου, «Ἡ καταστροφὴ τοῦ Σαραπείου. Μέρος Α : Τὸ σκηνικό», Ἀκτῖνες 632 (Ἰούνιος 2002), σελ καὶ «Ἡ καταστροφὴ τοῦ Σαραπείου. Μέρος Β : Τὰ γεγονότα», Ἀκτῖνες 633 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2002), σελ Σῳζομενοῦ, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, ed. J. Bidez καὶ G. C. Hansen, Ζʹ 15, αμασκίου, Βίος Ἰσιδώρου, ed. C. Zintzen, ἀπ Σωκράτους Σχολαστικοῦ, Εκκλησιαστικὴ ἱστορία, ed. W. Bright, Ε κ.ἑ. 23. Σωκράτους Σχολαστικοῦ, ὅ.π., Ε : «Ἑλλάδιος δὲ παρά τισιν ηὔχει, ὡς ἐννέα εἴη ἄνδρας ἐν τῇ συμπληγάδι φονεύσας». 24. Maria Dzielska, Hypatia of Alexandria, σελ Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου, Ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, τόμος 4, Ἐκδοτικὸς Οἶκος «Ἐλευθερουδάκη» Α.Ε., ἐν Ἀθήναις , σελ Ὑπάρχει καὶ ἕνα ποίημα τοῦ Παλλαδᾶ (Παλατινὴ Ἀνθολογία, ed. H. Beckby, Θʹ 400), ἀλλὰ ἀμφισβητεῖται ἂν ἡ Ὑπατία ποὺ μνημονεύεται στὸ ποίημα εἶναι ἡ Ἀλεξανδρινὴ φιλόσοφος. 27. Σωκράτους Σχολαστικοῦ, Εκκλησιαστικὴ ἱστορία, ed. W. Bright, Ζ : «Ην τις γυνὴ ἐν τῇ Αλεξανδρείᾳ, τοὔνομα Υπατία αὕτη Θέωνος μὲν τοῦ φιλοσόφου θυγάτηρ ἦν ἐπὶ τοσοῦτον δὲ προὔβη παιδείας, ὡς ὑπερακοντίσαι τοὺς κατ αὐτὴν φιλοσόφους, τὴν δὲ Πλατωνικὴν ἀπὸ Πλωτίνου καταγομένην διατριβὴν διαδέξασθαι, καὶ πάντα τὰ φιλόσοφα μαθήματα τοῖς βουλομένοις ἐκτίθεσθαι διὸ καὶ οἱ πανταχόθεν φιλοσοφεῖν βουλόμενοι κατέτρεχον παρ αὐτήν. ιὰ τὴν προσοῦσαν αὐτῇ ἐκ τῆς παιδεύσεως σεμνὴν παρρησίαν καὶ τοῖς ἄρχουσι σωφρόνως εἰς πρόσωπον ἤρχετο καὶ οὐκ ἦν τις αἰσχύνη ἐν μέσῳ ἀνδρῶν παρεῖναι αὐτήν πάντες γὰρ δι ὑπερβάλλουσαν σωφροσύνην πλέον αὐτὴν ᾐδοῦντο καὶ κατεπλήττοντο». 28. Ιωάννου Μαλάλα, Χρονογραφία, ed. L. Dindorf, : «Ὑπατίαν τὴν περιβόητον φιλόσοφον, περὶ ἧς μεγάλα ἐφέρετο». 29. Νικηφόρου Γρηγορᾶ, Ῥωμαϊκὴ ἱστορία, Λόγος Α, ed. L. Schopen καὶ I. Bekker, vol. 1, : «Ἦν γὰρ ἰδεῖν αὐτὴν πάντα καὶ παντοῖα ῥᾳδίως κατὰ καιρὸν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ διὰ γλώττης προφέρουσαν, ὅσα τε αὐτὴ δι ἑαυτῆς ἀνεγνώκει καὶ ὅσα λεγόντων ἄλλων ἀκήκοεν, ὡς Θεανώ τινα Πυθαγορικὴν καὶ Ὑπατίαν ἄλλην ὀνομάζεσθαι ταύτην πρὸς τῶν ἐφ ἡμῶν σοφωτέρων». 30. Νικηφόρου Καλλίστου-Ξανθοπούλου, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, ΙΓ, ιϛ, ed. J.- P. Migne, PG 146, 1106 BC: «Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ γυνή τις Ὑπατία ἦν, πατέρα μὲν αὐχήσασα Θέωνα τὸν φιλόσοφον, μαθητευθεῖσα δὲ καλῶς τῷ πατρί ἐπὶ τόσον παρήνεγκε τοῖς μαθήμασιν, ὡς ὑπερβῆναι μήτοι γε τοὺς κατ αὐτὴν φιλοσόφους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐκ πολλοῦ γεγενημένους χρηματίσαι δὲ καὶ διάδοχον τῆς Πλατωνικῆς ἀπὸ Πλωτίνου καταγομένης διατριβῆς. Πρόχειρος δ ἦν πᾶσι τοῖς βουλομένοις τὴν τῶν μαθημάτων γνῶσιν ἐκτίθεσθαι ὅθεν καὶ ὅσοι φιλοσοφεῖν ἐρωτικῶς εἶχον, παρ αὐτὴν ἔτρεχον, οὐ μόνον διὰ τὴν προσοῦσαν αὐτῇ σεμνὴν παῤῥησίαν, ἀλλ ὅτι καὶ τοῖς ἄρχουσι σωφρόνως προσήρχετο». 31. αμασκίου, Βίος Ισιδώρου, ed. C. Zintzen, ἀπ

8 32. Στὴν ἴδια ἐκτίμηση εἴχαμε δεῖ νὰ ἀναφέρεται καὶ ὁ Σωκράτης ὁ Σχολαστικός ( Εκκλησιαστικὴ ἱστορία, ed. W. Bright, Ζ ). 33. αμασκίου, Βίος Ισιδώρου, ed. C. Zintzen, ἀπ : «εἰ γὰρ καὶ τὸ πρᾶγμα ἀπόλωλεν, ἀλλὰ τό γε ὄνομα φιλοσοφίας ἔτι μεγαλοπρεπές τε καὶ ἀξιάγαστον εἶναι ἐδόκει τοῖς μεταχειριζομένοις τὰ πρῶτα τῆς πολιτείας». 34. αμασκίου, ὅ.π., ἀπ : «Ο Ισίδωρος πολὺ διαφέρων ἦν τῆς Υπατίας, οὐ μόνον οἷα γυναικὸς ἀνήρ, ἀλλὰ καὶ οἷα γεωμετρικῆς τῷ ὄντι φιλόσοφος». 35. Γαλ., γ 28. ΥΓ. Στὸ χριστιανικὸ ἔργο εἴχαμε τὴν τύχη νὰ γνωρίσουμε γυναικεῖες μορφὲς ποὺ θὰ νιώθαμε τὴν ἀνάγκη νὰ προσφωνήσουμε μὲ τὰ λόγια ἀκριβῶς μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Κυρήνης Συνέσιος προσφωνοῦσε τὴ σεβαστὴ διδάσκαλό του Ὑπατία, «μητέρα καὶ ἀδελφὴ καὶ διδάσκαλο... καὶ ὅ,τι ἄλλο καλό», «δέσποινα σεβασμία» καί «θειοτάτη ψυχή», γυναῖκες ζωντανὰ παραδείγματα πίστεως, ποὺ ἔλαμψαν μὲ τὴν ἱλαρότητα τῆς μορφῆς τους, τὴν ὑπομονὴ τῆς ἀγάπης τους, τὴν ἐπιμονὴ τοῦ ἀγῶνα τους. Στὴ μνήμη αὐτῶν ἀκριβῶς ἀφιερώνουμε τὴν παροῦσα μελέτη. ὲν θὰ μνημονεύσουμε τὸ ὄνομά τους ἴσως νὰ μὴν τὸ ἐπιθυμοῦσαν κιόλας. Ἄλλωστε, τὸ ὑψηλότερο ἐγκώμιο εἶναι ὅταν, διαβάζοντας κανεὶς αὐτὲς τὶς γραμμές, αὐθορμήτως ἀναφωνεῖ: «Νά, γι Αὐτὴν γίνεται λόγος!». ρ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 8

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ

Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ Ἡ πρόσφατη κινηματογραφικὴ ταινία μὲ θέμα τὴ φιλόσοφο Ὑπατία καὶ τὴν ἀποτρόπαια δολοφονία της στὴν Ἀλεξάνδρεια (Agora, παραγωγὴ 2009 καὶ ἔναρξη προβολῆς στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Α. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Τὸ Ὂν καὶ ἡ Οὐσία τοῦ Ἐτιὲν Ζιλσὸν πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ γαλλικὰ τὸ 1948. 1 Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ κυκλοφόρησε στὸν Καναδὰ ἡ συντομευμένη καὶ τροποποιημένη ἔκδοσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ Πρόλογος 23 Α. Συμπτωματολογία καὶ ψυχοπαθολογικὰ χαρακτηριστικά 33 Ι. Σημειολογία τῶν νευρώσεων 33 Τὸ ἄγχος καὶ οἱ μορφές του 34 Σωματικὲς

Διαβάστε περισσότερα

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο «ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ IA 2011 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 58-59 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς Ο ΛειτΟυρΓικΟΣ ΛΟΓΟΣ τησ ΟρΘΟδΟξΟυ εκκλησιασ Σημερα τῆνος, 9-2 Σεπτεμβρίου 20 ὀργάνωση εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως εἰσήγηση Γρ. Θ. ΣταΘη ΟμΟτιμΟυ καθηγητου ΠανεΠιΣτημιΟυ αθηνων θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ

Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 22 (102), ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΡΜΒΡΙΟΣ 2011 ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΤΡΕΛΛΑΘΗ ; Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ φαίνεται πὼς ἔχουν τρελλαθῆ. Γιατὶ πῶς ἀλλοιῶς νὰ χαρακτηρίσῃ κανεὶς τὴν ἀπόφαση τῆς Πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ 1 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΤΑΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d)

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 4 ο Μ Α Ϊ Ο Σ -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Κυρία ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΖΑ. Σήματα ἐλπίδας στὶς ἀγωνίες τῶν ἀνθρώπων

ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΖΑ. Σήματα ἐλπίδας στὶς ἀγωνίες τῶν ἀνθρώπων ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΖΑ Σήματα ἐλπίδας στὶς ἀγωνίες τῶν ἀνθρώπων Περιεχόμενα Ἡ ζωή μας κάτω ἀπ τὸ χῶμα! 4 Καὶ θὰ ρθεῖ ἡ Ἀνάσταση! 14 Πᾶμε ὁλοταχῶς πρὸς τὰ Πίσω; 25 4 Ἡ ζωή μας κάτω ἀπ τὸ χῶμα! Καὶ ξαφνικὰ ἕνα πρωῒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ» ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2013 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 77 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΡΙΘ. 748 Σύγχρονες ἑρμηνεῖες τῆς κβαντομηχανικῆς «Νενικήμεθα». Ἡ ὁμολογία ἤττας τῶν τελευταίων ἐθνικῶν Τὸ νέο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ξεκινήσω τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - Ἕνας Ποιητής - Τὰ νησιά, αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες - Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν Χριστῷ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν -Norman Russell Χρῆστος Γιανναρᾶς: Ἐρωταποκρίσεις 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 61 ο Μάιος - Ἰούνιος 2015 Ἀρ. 609

ΕΤΟΣ 61 ο Μάιος - Ἰούνιος 2015 Ἀρ. 609 ΕΤΟΣ 61 ο Μάιος - Ἰούνιος 2015 Ἀρ. 609 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m «Ὁ ρόλος τῆς σύγχρονης Ἑλληνίδας μητέρας» m «Ἡ καταλυτικὴ σημασία τῆς παρουσίας τοῦ πατέρα» m «Ἄνθρωπος καὶ τέχνη» m «Β Παγκόσμιος Πόλεμος. 70 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΛΜΗ! νὰ βασιλέψη, καὶ ὁ Χριστὸς ἐξακολουθεῖ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΛΜΗ! νὰ βασιλέψη, καὶ ὁ Χριστὸς ἐξακολουθεῖ (αρ. φυλλ. 67) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἀπρίλιος 2015 ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΛΜΗ! 1 Μεγάλη Παρασκευή. Πρὶν ἀκόμη δύση ὁ ἥλιος τῆς θλιβερῆς ἐκείνης ἡ- μέρας, ἕνας ἄλλος ἥλιος εἶχε δύσει. Ὁ ἥλιος αὐτὸς ἦταν ὁ Χριστός.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 26 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Χριστὸς ὁ «Χαλκίτης». Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν ψηφιδωτὴ παράσταση τῆς Δεήσεως στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας στὴν Κωνσταντινούπολη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21.

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. 2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) ἀποκρίνομαι, αὐτοκράτωρ, καθαιρῶ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘ ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΜΕΘ ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕΘ ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Μητροπολίτη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου Α. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Πῶς ἀλλιῶς θὰ µποροῦσα νὰ ἀρχίσω τὴν ὁµιλία µου παρὰ µὲ τὴν ἔκφραση πολλῶν καὶ εἰλικρινῶν

Διαβάστε περισσότερα

κ. Σ. Λ. Χ. κάτοικος Λονδίνου

κ. Σ. Λ. Χ. κάτοικος Λονδίνου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Τὸ κοσμοείδωλο τῆς φιλοσοφίας ἀντικατέστησε ἡ φαντασιώδης ἐπιστήμη (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης) 02. Παρά τούς πόδας τοῦ π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου (Μηνᾶς Ἀναστασάκης) 03. Ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Ἀφιέρωμα 1η Διεθνὴς Ἔκθεση Βιβλίου Ἀμμοχώστου Παραλίμνι, 31 Ὀκτωβρίου-7 Νοεμβρίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ 267 268 Βιβλιοκρισίες Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι δρόμοι 269 Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι Δρόμοι, Δεμιρδέσι Προσοτσάνη Ἡ παιδεία σὲ δύο ἑλληνικὲς κοινότητες στὰ ὕστερα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 1 Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου 37 106 80 Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2015 Α. Έτσι λοιπόν εφοδιασμένοι οι άνθρωποι αρχικά κατοικούσαν σκόρπια, ενώ δεν υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, Δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἀρχίσω μὲ τὴν ἔκφραση τῶν εἰλικρινῶν μου εὐχαριστιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα