ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, δεκνζηεύνληαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, δεκνζηεύνληαο"

Transcript

1

2 Editorial Οη «Ψστοιογηθές Γλώκες» είλαη έλα λέν ειεθηξνληθό πεξηνδηθό ην νπνίν ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, δεκνζηεύνληαο ηα θείκελα αιιά θαη ηηο ςπρνινγηθέο ηνπο απόςεηο πάλσ ζε κηα πιεζώξα ζεκάησλ. Μέζα από ην πεξηνδηθό ζα κπνξείηε λα ελεκεξώλεζηε γηα εκερίδες, ζεκηλάρηα θαη ζσλέδρηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη, θαζώο επίζεο θαη λα ζηέιλεηε ηηο δηθέο ζαο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα ηηο θνηλνπνηνύκε. Αθόκα, ζα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα βάιεηε ηε δηθή ζας αλαθοίλωζε γηα λα κπνξέζεηε λα βξείηε έλαλ ζπλάδειθν γηα ζπλζεξαπεία ή γηα κηα ζπλεξγαζία ή αθόκα θαη γηα ηελ εύξεζε ελόο επαγγεικαηηθνύ ρώξνπ. (Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θάληε θιηθ εδώ) Σ απηό ην πξώην ηεύρνο κπνξείηε λα δηαβάζεηε ην άξζξν ηεο Αιίθεο Αξαπαληώλε θαη ηεο Ζσήο Χαηδηδάθε γηα ην ψυχολογικό προυίλ ενός Έλληνα κανίβαλου καθώς και την ανάλυση του γραυικού του

3 χαρακτήρα. Αθόκα, ε Μαξία Κνθθίλνπ καο εμεγεί ηη είλαη ηο coaching θαη καο ιέεη ιίγα ιόγηα γηα ηελ ηζηνξία ηνπ. Η Λεηώ Καηάθε καο κηιάεη γηα ηελ ασηοπεποίζεζε θαη απνζαθελίδεη ην ξόιν ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δηακόξθσζε ηεο γπλαηθείαο απηνπεπνίζεζεο. Επίζεο, ν Χξήζηνο Ζίνπβαο εζηηάδεη ζην ζέκα ηοσ δηαδσγίοσ θαη ηοσ τωρηζκού κέζα από ηηο πξνθιήζεηο, θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ζύγτρολο άληρα. Τέινο, ε Έθε Πάξπα αζρνιείηαη κε έλα ζέκα πνπ αθνξά όινπο καο, απηό ηεο απώιεηας θαη ηοσ πέλζοσς, θαη παξνπζηάδεη παξάιιεια ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύκε λα ην αληηκεησπίζνπκε. Ειπίδσ λα βξείηε ελδηαθέξνληα ηα άξζξα ηνπ πεξηνδηθνύ θαη λα απνιαύζεηε ην μεθύιιηζκα ηνπ! Σην ηέινο ηνπ θάζε ηεύρνπο, ζα βξίζθεηε έλα επξεηήξην κε ζύληοκα βηογραθηθά ηωλ ζσγγραθέωλ θαζώο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηα νπνία ζα κπνξείηε λα έξζεηε ζε επαθή καδί ηνπο. Εύρνκαη λα ην αγαπήζεηε, λα ην δηαδώζεηε θαη ζύληνκα λα θηινμελήζνπκε θαη ηα δηθά ζαο θείκελα ζηηο ειεθηξνληθέο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνύ. Καιή ζαο αλάγλσζε. Φηιηθά,

4 ΓΡΑΦΗ ΙΑΘ ΨΥΧΘΣΜΟΣ ΑΚΑΘΤΕ ΣΕ ΓΡΑΦΕ ΓΚΟ ΗΑΚΖΒΑΘΟΤ Άξζξν από ηελ Αλίκε Αραπανηώνε & Ζφή Χαηδιδάκε ηα πιαίζηα ηνπ ζεκηλαξίνπ «Γπαθή και Ψςσιζμόρ» ζπλεξγαδόκαζηε θαηαζέηνληαο ε θάζε κηα ηελ δηθή ηεο γλώζε θαη εκπεηξία ώζηε λα αλαδεηρηεί κε αθνξκή ηελ γξαθή πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο ν υστιζμός ηοσ γράθονηα. Απηό βνεζά θαη αξρήλ ηνλ ίδην πνπ αλαγλσξίδεη ηελ ηζηνξία ηνπ κέζα από ηα ζύκβνια ηεο γξαθήο ηνπ θαη ελ ζπλερεία όζνπο παξεπξίζθνληαη θαη κειεηνύλ ηελ γξαθνινγία. Ε νκάδα δελ είλαη ζεξαπεπηηθή, κειεηά ηελ αλζξώπηλε γξαθή. Θεηηνπξγεί κε ηελ παξαδνρή όηη ν άλζξσπνο είλαη ον ζσμβολικό. Όζν πεξηζζόηεξν αλαγλσξίδεη θαη θαιιηεξγεί απηή ηνπ ηελ ηδηόηεηα ηόζν πεξηζζόηεξν επεμεξγάδεηαη ηα πεξηερόκελά ηνπ θαη κεηέρεη ζπλεηδεηά ζηνλ αλζξώπηλν πνιηηηζκό. Παξνπζηάδνπκε ην αθόινπζν, αθξαίν κελ δείγκα, ελδηαθέξνλ όκσο γηα ηνπο ςπρνιόγνπο θαη γραθολόγοσς, ην νπνίν έρεη ήδε παξνπζηαζηεί από ηε γξαθνιόγν Αιίθε Αξαπαληώλε θαη ηνπο ζεξάπνληεο ςπρηάηξνπο Δ. Ηόληε, Δ. αληά, Δ. Πέηζα, Η. Θάγηνπ, Η. Ηόληε ζην άξζξν «Κανιβαλιζμόρ και τςσοπαθολογία» ζην βηβιίν «Οι βίαιερ ππάξειρ και η λογική ηοςρ»(εθδόζεηο άθθνπια, 2009) Αθνξά ηελ πεξίπησζε ελόο άλδξα ηνπ Ι. ν νπνίνο ζηελ ειηθία ησλ 29 εηώλ κεηαθέξζεθε ζην Φπρηαηξηθό Κνζνθνκείν Αηηηθήο (ΦΚΑ) από ην Φπρηαηξηθό ηκήκα ησλ θπιαθώλ Ηνξπδαιινύ όπνπ είρε θπιαθηζηεί γηα 13 κήλεο επεηδή δολοθόνεζε ηον παηέρα ηοσ και έθαγε οριζμένα ημήμαηα ηοσ ζώμαηός ηοσ. Γηα ην πιήξεο ηζηνξηθό κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζην πξναλαθεξόκελν βηβιίν. Σν ζύληνκν ζρόιην σο πξνο ην ηζηνξηθό ηνπ Ι θαηαηίζεηαη από ηε ςπρνζεξαπεύηξηα Δσή Υαηδηδάθε.

5 Στόλιο φς προς ηο περιζηαηικό Ο Ι. γελλήζεθε από κεηέξα 19 εηώλ επηιεπηηθή θαη παηέξα 49 εηώλ κε ελδείμεηο υστφηικής δομής νη νπνίνη ρώξηζαλ όηαλ ήηαλ 4 εηώλ. Έθηνηε έκελε κε ηνλ παηέξα ηνπ θαη δελ είρε επαθέο καδί ηεο αθόκε θη όηαλ εθείλε πέζαλε, όηαλ ν Ι. ήηαλ 9 εηώλ, γηαηί ν παηέξαο ηνπ ην είρε απαγνξεύζεη. Δνπλ απνκνλσκέλνη, ζε θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ν παηέξαο παίξλεη λσξίο ζύληαμε, Γίλαη πηπρηνύρνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην κόλν πνπ αλαγλσξίδεη είλαη ε κόξθσζε νπόηε βάδεη ηνλ Ι. λα δηαβάδεη πνιύ, θπξίσο θιαζζηθά θείκελα. Οη δάζθαινη ζπκνύληαη ηνλ Ι. ζαλ «εςθςέρ, μελαγσολικό και εζυζηπεθέρ παιδί». Πεξλά ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο αιιά ζηελ ζπλέρεηα δπζθνιεύεηαη λα παξαθνινπζήζεη. Βιέπνπκε ινηπόλ εμ αξρήο έλαλ παηέξα πνπ δελ επηηειεί ηελ παηξηθή ιεηηνπξγία, λα εηζαγάγεη δειαδή ην γηό ηνπ ζηνπο λόκνπο ηεο θνηλσλίαο, αιιά δεζποηικά θαη ελάληηα ηόζν ζηνλ λόκν ηνπ αίκαηνο, όζν θαη ζηα δηθαηώκαηα ηεο κεηέξαο θαη ηελ αλάγθε ηνπ παηδηνύ, επηβάιιεη ηε δηθή ηνπ επηζπκία. Σα αηζζήκαηα θαη ε κλήκε ηνπ Ι. γηα ηελ κεηέξα ηνπ είλαη αζαθή εθόζνλ δελ επεμεξγάζηεθε ιεθηηθά ηελ απνκάθξπλζε, νύηε κπόξεζε λα πελζήζεη ηελ απώιεηα. Σα πξώηα ζσμπηώμαηα υστικής διαηαρατής εκθαλίδνληαη ζηα 17, αλαπηύζζεη εξσηηθό παξαιήξεκα γηα κηα θνπέια, ζπκκαζήηξηά ηνπ. Σνλ επόκελν ρξόλν ζηελ δηάξθεηα ηεο πελζήκεξεο εθδξνκήο απεηιεί ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ κε καραίξη λνκίδνληαο όηη ηνλ απνθαινύλ «αδειθή». Υαξαθηεξηζηηθό ηεο ςπρσηηθήο δνκήο πνπ εθιύεηαη ζηελ ζπλάληεζε πνπ αθνξά ζην εξώηεκα γηα ηελ δηαθνξά ησλ θύισλ. Ε απάληεζε δελ ππάξρεη ιόγσ ηεο απνπζίαο ηεο νηδηπόδεηαο δηαιεθηηθήο. Ε κόξθσζε είλαη ην κόλν πνπ ηνλ θξαηά ζηνλ θνηλσληθό δεζκό θη από απηό πξνζπαζεί λα ζηεξηρζεί. Γλδεηθηηθό είλαη όηη όηαλ ε γξαθνιόγνο ηνπ δεηά λα ηεο γξάςεη θαηαθεύγεη ζε όηη κπνξεί λα πξνβάιιεη ζαλ εηθόλα ηνπ εαπηνύ θαη ζαλ θνηλσληθή εηθόλα, δειαδή, ηελ θαιιηέξγεηά ηνπ. Σηο ηξείο θνξέο πνπ ε γξαθνιόγνο ηνπ δήηεζε δείγκα γξαθήο παξαηεξνύκε κηα αλαθνξά θαηαθπγή ζηνπο «ππογόνοςρ», ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ρηίζεη έλα ζεκαίλνλ ηνπ παηέξα θαη κέζσ ηεο κάρεο ησλ Θεξκνππιώλ λα εληαρζεί ζηνλ θόζκν ησλ αληξώλ. Ε εύζξαπζηε παηξόηεηα αθπξώζεθε εληειώο θαηά ηελ δηάπξαμε. ηελ αζηπλνκία πνπ ν ίδηνο θάιεζε κεηά ην έγθιεκα επαλαιάκβαλε ζε θαηάζηαζε ζνθ ηε θξάζε «Σκόηυζα ηον διάβολο»! Όζν γηα ηελ πξάμε ηνπ ηελ νπνία ζπκάηαη θαη δελ ηελ θξύβεη ιέεη όηη «Τον έφαγα για να μην με φάει». Γδώ ζπλαληάκε ην «πξαγκαηηθό» ηεο Θαθαληθήο ζεσξίαο, δειαδή ηελ θπξηνιεθηηθή αληίιεςε κηαο έλλνηαο αληί ηεο κεηαθνξηθήο ηεο εμ αηηίαο ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηεο ζπκβνιηθήο δηάζηαζεο.

6 Ιπνξνύκε επίζεο λα αλαγλσξίζνπκε ηε ζηομαηική ενόρμεζε ε νπνία δελ κεηνπζηώζεθε ζε ιόγν, πνπ κε ηηο ζπκβνιηθέο ηνπ παξακέηξνπο εληάζζεη ην ππνθείκελν θαη ηνπ δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ επξύηεξε νηθνγέλεηα θαη θαη επέθηαζε ζηελ θνηλσλία. Βεβαίσο κηινύζε, αιιά κε ιέμεηο θαη θξάζεηο θελέο λνήκαηνο, αλίθαλεο λα πςώζνπλ έλαλ ηνίρν ζηελ ελνξκεηηθή αγσλία ηνπ «πνηόο ζα θάεη πνηόλ». Απνπζίαδαλ νη «ζεκαζίεο» πνπ ζα ηνπ επέηξεπαλ λα πξνρσξήζεη παξαθάησ θη ν ίδηνο παραμένει εγκλφβιζμένος πίζσ από απηόλ ηνλ ηνίρν. Ιε πνιύ θόπν ζρεηίδεηαη κε ηνπο άιινπο θαη πξνζπαζεί λα ειέγμεη ηελ επηζεηηθόηεηά ηνπ αθόκα θαη ζήκεξα ππό ηελ επήξεηα ησλ θαξκάθσλ. Ε ραγιζμένε γραθή ηνπ Ι. καο παξαπέκπεη ζε αλαπαξάζηαζε ζθελνεηδνύο γξαθήο ζθαιηζκέλεο ζε πέηξα, πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηώλσλ, θη ε πξάμε ηνπ ζηηο αθόκα πην αξρέγνλεο πξαθηηθέο θαη κλήκεο ιεζκνλεκέλεο από ηελ ππόινηπε αλζξσπόηεηα. Ο ίδηνο παξά ηελ εςπεία ηος μόπθυζη θαη ηηο δηαξθείο ηνπ πξνζπάζεηεο παξαπαίεη ζην θαηώθιη ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ. Δείγμα ΓΡΑΦΗΣ Ανάλσζε ΓΡΑΦΗΣ Ε γξαθνινγηθή αλάιπζε αθνξά ζε 3 ρεηξόγξαθα θείκελα ηνπ Ι., πνπ ειήθζεζαλ ηνλ Ιάξηην ηνπ 2008 ζην Δ Φπρηαηξηθό Σκήκα, ζην Φπρηαηξηθό Κνζνθνκείν Αηηηθήο, όπνπ θαη λνζειεύεηαη. Ε γξαθή ηνπ Ι. είλαη απνδηνξγαλσκέλε, ζε κεξηθά ζεκεία αλνξγάλσηε, κε δηαηαξαγκέλν ξπζκό θαη δπζαξκνληθή. Γίλαη ππνηνληθή θαη ππεξηελησκέλε, κε άληζα θελά κεηαμύ ιέμεσλ θαη γξακκάησλ ζην εζσηεξηθό ησλ ιέμεσλ. Γίλαη απόηνκε, κε αζπκθσλίεο ζε κέγεζνο, θιίζε, κνξθή θαη πίεζε, έρεη ζπρλά κνπηδνύξεο.

7 Πξόθεηηαη γηα έλα εμαηξεηηθά δπζθνιεκέλν άηνκν, ην νπνίν ζηε παξνύζα θάζε ηεο δσήο ηνπ δείρλεη λα αηζζάλεηαη πιαηζησκέλν θαη «αζθαιέο». Γίλαη πξνζθνιιεκέλνο ζε έλα νηθνγελεηαθό παξειζόλ από ην νπνίν δελ δείρλεη λα έρεη μεθύγεη. Ε προζκόλλεζε απηή είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ζρέζεηο εμάξηεζεο πνπ αλαπηύζζεη. Γπαίζζεηνο, ληξνπαιόο θαη ζπρλά αγρώδεο κε έθδειε ζπλαηζζεκαηηθή αλσξηκόηεηα, θαη παηδηθή αθέιεηα. Θα κπνξνύζε λα είλαη ε γξαθή ελόο παηδηνύ κε έλα ζαθέο θαη πξώηκν αίηεκα κεηέξαο. ηηο κέρξη ηώξα ζρέζεηο ηνπ δείρλεη λα έρεη ιεηηνπξγήζεη ζσμβιφηικά. Έρεη ελαιιαγέο δηάζεζεο πνπ ζπρλά θηάλνπλ ζηελ ακθηζπκία. Δείρλεη λα είλαη θαιιηεξγεκέλνο θαη επθπήο. Δηαθαηέρεηαη από άγρνο θαη έρεη ζπρλά εμμονές. Γίλαη εηιηθξηλήο δείρλνληαο ζηνπο άιινπο απηό πνπ πξαγκαηηθά είλαη θαη ην πξνζσπηθό αδηέμνδν ην νπνίν βηώλεη. Γίλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη παξνξκεηηθά θαη νξηαθά επηζεηηθά ζην βαζκό πνπ ζα λνηώζεη απεηιεκέλνο. Ε ζρέζε κεηαμύ ζθέςεο θαη πξάμεο είλαη δηαηαξαγκέλε θαη ζπρλά απνύζα. Ε ζπκπεξηθνξά είλαη ζπρλά θπθινζπκηθή, ελώ ε πξσηνβνπιία θαη ε ειεπζεξία έθθξαζεο θαη δξάζεο είλαη εκπνδηζκέλεο. Γίλαη ζαθέο όηη έρεη ππνζηεί έλα βαζύ θαη ηζρπξό υστικό κλονιζμό, πνπ ηνλ έρεη θπξηνιεθηηθά «ξαγίζεη». Παξακέλεη ζπλαηζζεκαηηθά αλνινθιήξσηνο θηλνύκελνο αλάκεζα ζε έλα ζπκβησηηθό ζύκπαλ θαη έλα ζύκπαλ θελό. Γεφργία- Αλίκε Αραπανηώνε Ηνηλσληνιόγνο Γξαθνιόγνο Δηθαζηηθή Γξαθνιόγνο Ζφή Χαηδεδάκε Ηαζεγήηξηα Υνξνύ ρνξνγξάθνο Υνξνζεξαπεύηξηα Φπρνζεξαπεύηξηα

8 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ COACHING? Άξζξν από ηελ Μαπία Κοκκίνος Τν Coaching ζύκθσλα κε ηνλ επίζεκν νξηζκό ηνπ International Coaching Federation (Δηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Coaching), είλαη «ν ζπλεηαηξηζκόο κε ηνλ πειάηε ζε κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, πνπ πξνθαιεί ηε ζθέςε θαη ηνλ εκπλέεη λα κεγηζηνπνηήζεη ην πξνζσπηθό θαη επαγγεικαηηθό ηνπ δπλακηθό». Σηα πιαίζηα απηήο ηεο δημιοςπγικήρ διεπγαζίαρ ν Coach (πξνπνλεηήο) ελζαξξύλεη ηνλ πειάηε λα εζηηάζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζην παξόλ θαη ζην κέιινλ θαη λα ζέζεη βήκαηα πνπ ζα ηνλ θέξνπλ πην θνληά ζηε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ θαη ησλ νλείξσλ ηνπ. Αληί λα εζηηάζνπκε ζην πξόβιεκα, εζηηάδνπκε ζηελ επίλςζή ηνπ. Ο πειάηεο δελ αζρνιείηαη κε ην γηαηί δελ κπνξεί λα δεη ην πνηήξη κηζνγεκάην θαη όρη κηζνάδεην, αιιά, απνζαθελίδεη κέζσ ησλ θαηεπζπληήξησλ εξσηήζεσλ ηνπ Coach, ηη ρξεηάδεηαη λα ζπκβεί ζηε δσή ηνπ, ώζηε λα ζεσξήζεη όηη ην πνηήξη είλαη ήδε γεκάην! Μόιηο «κλειδώζει» απηήλ ηελ εηθόλα κέζα ηνπ θαη ηελ αληηιεθζεί θαη ηελ εθθξάζεη σο έλα ξεαιηζηηθό ζηόρν, ελεξγνπνηείηαη από ηα θεηικά ζςναιζθήμαηα πνπ βηώλεη, θαη, πξνζδηνξίδεη κε ηελ βνήζεηα ηνπ Coach, εθείλα ηα βήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα πεηύρεη απηό ηνλ ζηόρν. Οπζηαζηηθά, ελζαξξύλεηαη λα αλαιάβεη δξάζε, λα αιιάμεη ζπκπεξηθνξέο θαη δεδνκέλα θαη λα πηζηέςεη ζε απηέο ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ζηε δσή ηνπ. Γπνκέλσο έλαο επαγγεικαηίαο Coach δελ θάλεη ςπρνζεξαπεία θαη δελ θάλεη δηαγλώζεηο, δελ παξέρεη ζπκβνπιέο όπσο ζα έθαλε έλαο ζύκβνπινο Γπηρεηξήζεσλ, δελ εθπαηδεύεη ηνλ πειάηε κεηαδίδνληαο ζπγθεθξηκέλε γλώζε, θαη δελ δηαρέεη γλώζε σο πξνο π.ρ. ηηο απαηηήζεηο κηαο ζέζεο εξγαζίαο όπσο θάλεη έλαο Μέληνξαο. Ωζηόζν λα πνύκε, όηη πνιινί Coaches, ζεσξνύλ όηη θαινύληαη ζε θάπνηεο ηδηαίηεξεο πεξηπηώζεηο, λα ιεηηνπξγήζνπλ σο μένηοπερ όπσο είπε ραξαθηεξηζηηθά ε θα. Lise Lewis, Πξόεδξνο ηνπ Γπξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ Mentoring & Coaching (European Mentoring & Coaching Council) ζε κηα νκηιία ηεο ζε πξόζθαηε ζπλάληεζε πνπ δηνξγάλσζε o Γιιεληθόο Σύλδεζκνο Coaching (Hellenic Coaching Association).

9 Πόηε όμωρ και πωρ ξεκίνηζαν όλα? Τν coaching είλαη κηα ζρεηηθά λέα πξαθηηθή, κε εθαξκνγή ηόζν ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ αιιά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Η ηάζε απηή μεθίλεζε ηελ Ακεξηθή ηε δεθαεηία ηνπ 80. Γελλήζεθε κέζα από δηαθνξεηηθνύο θιάδνπο, όπσο ηεο ςπρνζεξαπείαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο, ησλ ζπκβνύισλ επηρεηξήζεσλ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο Θεηηθήο Ψπρνινγίαο θαη ηεο Νεπξνεπηζηήκεο. Έλαο επαγγεικαηίαο Coach κπνξεί λα πξνζιεθζεί είηε από έλαλ ηδηώηε (Personal Coaching), είηε από έλα ζηέιερνο επηρείξεζεο ή από κηα εηαηξεία κε ζηόρν θπζηθά ηελ επίηεπμε ηεο πξνζδνθώκελεο πξνζσπηθήο εμέιημεο ησλ ζηειερώλ ηεο (Executive θαη Corporate Coaching). Υπάξρνπλ θπζηθά πεξηπηώζεηο, πνπ ν Coach θαιείηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πποζωπική εξέλιξη όρη ελόο ζηειέρνπο, αιιά κηαο νκάδαο ζηειερώλ (Team Coaching). Τα ηειεπηαία ρξόληα πνιιέο εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνύ αιιά θαη ζηελ Γιιάδα επελδύνπλ ζην Executive Coaching. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη, όηη ην Executive Coaching επηδξά ζεηηθά ζηελ ελίζρπζε ησλ εγεηηθώλ δεμηνηήησλ ησλ ζηειερώλ, ζηελ αλάπηπμε ησλ ηαιέλησλ ηνπο, ζηελ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ηεο απόδνζήο ηνπο. Έρνπλ θεξδίζεη όκσο έδαθνο θαη άιιεο θαηεγνξίεο Coaching πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά/ζέισ ηνπ πειάηε όπσο: Life Coaching, Career Coaching, Wellness Coaching, Spiritual Coaching θ.α. Από πξνζσπηθή εκπεηξία θαη σο Coach θαη σο πειάηεο (Coachee), ην life Coaching ηαηξηάδεη ζε εθείλεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν πειάηεο ζέιεη λα πεηύρεη ζηόρνπο, όρη θαηά αλάγθε ζπλδεδεκέλνπο κε ηελ εξγαζία ηνπ, πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ πποζωπική ηνπ εςηςσία. Σε κηα ζπλεδξία Executive Coaching σζηόζν, ν πειάηεο εζηηάδεη θπξίσο ην ελδηαθέξνλ ηνπ, ζηελ επίηεπμε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ εμέιημεο, πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα πεηύρεη ζπκθσλεκέλνπο εηαηξηθνύο ζηόρνπο. Γπεηδή έλα ζηέιερνο είλαη πνιύ απιά άλζξσπνο, είλαη δεδνκέλν, όηη αθόκα θαη ζε κηα ηέηνηα ζπλεδξία κπνξεί λα θαλεί ε αλάγθε γηα Life Coaching, ε αλάγθε λα μεθαζαξηζηνύλ δειαδή θαη λα επηιπζνύλ ζέκαηα ζρέζεσλ, νηθνγέλεηαο, πξνζσπηθώλ θηινδνμηώλ, ελδπλάκσζεο απηνπεπνίζεζεο θ.α. Γλλνείηαη όηη ππάξρνπλ δηάθνξεο ζσολέρ Coaching θαη μεθοδολογίερ όπσο θαη πηζηνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πιένλ ππάξρνπλ θαη ζηελ Γιιάδα, αθόκα θαη παλεπηζηεκηαθνύ επηπέδνπ, θαζώο θαη επίπεδα πηζηνπνίεζεο από δηάθνξνπο θνξείο coaching. Η πξνζσπηθή κνπ άπνςε είλαη όηη βνεζάεη ν Coach λα έρεη γλώζεηο Ψπρνινγίαο, νύησο ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ανηιληθθεί πην εύθνια, όηη ν πειάηεο ζα ρξεηαζηεί λα επηζθεθηεί θαιύηεξα έλαλ Ψπρνιόγν/Ψπρίαηξν εθόζνλ ην θξίλεη απαξαίηεην.

10 Τν coaching νπζηαζηηθά ζα έιεγα όηη «ξεβολεύει δημιοςπγικά» ηνλ πειάηε από ηελ νηθεία ζέζε πνπ είλαη ζήκεξα (comfort zone) θαη ηνλ πηζαλό αξλεηηζκό πνπ θνπβαιάεη κέζα ηνπ, ελδερνκέλσο σο θαηάινηπν ηνπ παξειζόληνο. Βνεζάεη ηνλ πειάηε λα δεη κπξνζηά γηα λα πποσωπήζει μπποζηά, αθόκα θαη ζε κέξε άγλσζηα αιιά θαη ζπλαξπαζηηθά (where the magic happens) θαη λα νξίζεη ηνλ δξόκν πνπ ζα πάξεη θαη ην πιάλν δξάζεο ηνπ. Σπλνςίδνληαο ην Coaching είλαη έλαο εμαηξεηηθόο ηξόπνο γηα έλαλ άλζξσπν λα: μεθαζαξίζεη ην δηθό ηνπ ηνπίν πηζηέςεη ζηα όλεηξά ηνπ ζέζεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο μεδηπιώζεη ηα ηαιέληα ηνπ δξάζεη ζηνρεπκέλα αιιάμεη πηνζεηώληαο κόλν πξαθηηθέο πνπ έρνπλ απνδεηρζεί γηα ηνλ ίδην όηη έρνπλ ζεηηθό απνηέιεζκα πεηύρεη ηα ζέισ ηνπ θαη εληέιεη... να εςηςσίζει! Μαπία Κοκκίνος Executive / Life Coach

11 ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ; Άξζξν από ηελ Λεηώ Καηάθε Η ύπαξμε ασηοπεποίζεζες πεξηιακβάλεη δύν αιιειέλδεηεο έλλνηεο : ηεv έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο επάξθεηαο (απηεπάξθεηαο) θαη ηελ έλλνηα ηεο πξνζσπηθήο αμίαο. Απηνπεπνίζεζε θαη ασηοζεβαζκός καδί έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ πίζηε όηη δνύκε ηελ δσή πνπ καο αμίδεη θαη αλ δελ ηελ δνύκε ζην ρέξη καο είλαη λα ηελ επηδηώμνπκε. Όκσο ε απόιπηε απηή αληίιεςε ηνπ ηη είλαη «πςειή» ή «ρακειή» απηνεθηίκεζε κπνξεί λα είλαη παξαπιαλεηηθή γηαηί θαλέλαο άλζξσπνο δελ έρεη κε απόιπην θαη ζηαζεξό ηξόπν πςειή απηνπεπνίζεζε, άξα ην λα επηδηώθεη θαλείο θάηη ηέηνην είλαη νπηνπηθό θαη άξα πνιύ πηζαλό λα νδεγήζεη ζε καηαίσζε θαη αίζζεζε απνηπρίαο. Όινη έρνπκε ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ληώζακε άζρεκα γηα ηνλ εαπηό καο, ελνρέο, ληξνπή ή πόλν θαη θάπνηεο από απηέο ηηο εκπεηξίεο έρνπλ απνζεθεπηεί ζην ζπλεηδεηό θαη θάπνηεο ζην αζπλείδεην. Τν ππνζπλείδεην δε, θνπβαιάεη ηέηνηεο αναμνήζεις από ηην παιδική μας ηλικία, ηόηε πνπ ην θίιηξν ηνπ ζπλεηδεηνύ ήηαλ αθόκα αδύλακν λα ηηο απνηξέςεη γηα απηό θαη νη αλακλήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπ κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ ηξαπκαηηθέο γηα ηελ κεηέπεηηα δσή καο θαη γηα ηελ εμέιημε ηεο απηνπεπνίζεζεο καο. Όιεο απηέο νη αλακλήζεηο, είηε από ην ζπλεηδεηό είηε από ην ππνζπλείδεην, μππλνύλ κέζα καο ηνλ εζσηεξηθό καο θξηηή! Όζν θαιύηεξα ινηπόλ έρνπκε «εκπαιδεσηεί» ζηνλ εζωηερηθό δηάιογο γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηήο ηεο επηθξηηηθήο, θαη πνιιέο θνξέο κεδεληζηηθήο εζσηεξηθήο «θσλήο», ηνπ «εηζαγγειέα» κέζα καο, ηόζν πςειόηεξε απηνπεπνίζεζε έρνπκε, γηαηί αθξηβώο δε καο «ηζνπεδώλεη», δε καο θαηαδηθάδεη ρσξίο ππεξάζπηζε!

12 Ο Ρόιος ηες Οηθογέλεηας ζηε Δηακόρθωζε ηες Γσλαηθείας Ασηοπεποίζεζες 1. Είλαη δεδοκέλο όηη οη γολείς παίδοσλ θαζορηζηηθό ρόιο ζηε δηακόρθωζε ηες ασηοπεποίζεζες ηοσ παηδηού ηοσς. Γηαηί όκως ζσλετίδοσλ λα επερεάδοσλ ηελ ασηοπεποίζεζε ηωλ παηδηώλ ηοσς αθόκα θη όηαλ ασηά είλαη ελήιηθες γσλαίθες; Η απάληεζε ζ απηά ηα εξσηήκαηα δίλεηαη αλ ζεσξεζεί όηη πξόθεηηαη γηα θάπνηνπ είδνπο δηαδηθαζία κάζεζεο. Εμεγώ: Αλ ην λα έρεηο «απηνπεπνίζεζε» ζεκαίλεη λα εθηηκάο ηνλ εαπηό ζνπ, λα πηζηεύεηο ζηνλ εαπηό ζνπ, λα εκπηζηεύεζαη ηηο δπλαηόηεηέο ζνπ, ηόηε απηό πνπ κπνξεί λα πεη θαλείο είλαη όηη ηα παηδηά ην «καζαίλνπλ» από λσξίο, από ηνλ ηξόπν πνπ αληηκεησπίδνληαη κέζα ζηε νηθνγέλεηα. Τα παηδηά δηακνξθώλνπλ άπνςε γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαζξεθηηδόκελα ζηα κάηηα ησλ γνληώλ ηνπο. Απηή ε εηθόλα ηοσ εασηού πνπ δηακνξθώλνπλ ηα ζπλνδεύεη ζ όιε ηνπο ηε δσή, αλ δε κεζνιαβήζνπλ λέεο εκπεηξίεο θαη θαηαγξαθέο πνπ λα «ζβήζνπλ» ή λα αιιάμνπλ ηελ αξρηθή απηή εηθόλα εαπηνύ. Η «ςπρνζεξαπεία» κπνξεί λα είλαη κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, αιιά δελ είλαη ε κόλε. Αλ όκσο δε ζπκβεί απηό, ην πηζαλόηεξν είλαη όηη ην παηδί θαη αξγόηεξα ν ελήιηθαο, ζα εξκελεύεη όζα ηνπ ζπκβαίλνπλ, ζα επηιέγεη ηνπο αλζξώπνπο, ζα δηακνξθώλεη ηηο ζρέζεηο ηνπο καδί ηνπο θαη ζα ζπκπεξηθέξεηαη έηζη ώζηε λα επαλαιακβάλνληαη νη εκπεηξίεο ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο. Είλαη απηό πνπ ιέγεηαη «ασηοεκπληρούμενες προθηηείες». 2. Γηαηί θάποηοη άλζρωποη είλαη πηο εσάιωηοη ζηε θρηηηθή ηες οηθογέλεηας ζε ζτέζε κε άιιοσς; Τπάρτοσλ δηαθορές ζηο πως βιέποσλ οη γσλαίθες ηολ εασηό ηοσς θαη ηης αλάγθες ηοσς αιιά θη ασηές ηης οηθογέλεηά ηοσς ζε ζτέζε κε ηοσς άλδρες; Θα έιεγα όηη απηό πνπ ζπκβαίλεη είλαη όηη θάπνηεο νηθνγέλεηεο δίλνπλ πεξηζζόηεξα «εθόδηα» ζηα κέιε ηνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ «εζσηεξηθνύ εηζαγγειέα» πνπ ιέγακε πξνεγνπκέλσο! Έλαο παξάγνληαο είλαη λα εζηηάδνπλ ζηηο ππάξειρ θαη ζην ηη έκανε ιάζνο ην παηδί θαη όρη λα απνδίδνληαη ηα «ιάζε» ζε ραξαθηεξηζκνύο ζρεηηθά κε ην «ποιορ/α είναι», ενώ έλαο άιινο παξάγνληαο είλαη ε βαξύηεηα ησλ ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ αμηνινγήζεσλ πνπ ιακβάλεη ην παηδί από ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, λα είλαη ππέξ ησλ ζεηηθώλ. Έλαο αθόκα ζεκαληηθόο παξάγνληαο, θαη ε ιίζηα είλαη κεγάιε, είλαη ε «οικογενειακή κοσληούρα» σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ αξλεηηθώλ θπξίσο - ζπλαηζζεκάησλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε «ελνρνπνίεζε» θάπνησλ

13 θπζηνινγηθώλ θαη αλαπόθεπθησλ ζπλαηζζεκάησλ (όπσο ν ζπκόο, ε δήιηα, ν θόβνο, ή ε απνγνήηεπζε) θαη άξα ζηελ αληίιεςε ηνπ εαπηνύ σο «θαθνύ». Καη γηα λα ην ζπλδέζσ κε ην δεύηεξν ζθέινο ηεο εξώηεζεο, νη γπλαίθεο κεγαιώλνπλ κε βάζε θαη ηηο θοηλωληθές επηρροές κε πξνζαλαηνιηζκό ηηο ζρέζεηο θαη άξα «πξνγξακκαηίδνληαη» -ζίγνπξα θνηλσληθά θαη ίζσο θάπνηε απνδεηρζεί θαη βηνινγηθά -ζην λα εηεξνπξνζδηνξίδνληαη, λα δίλνπλ πξνηεξαηόηεηα ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ. Απηό ήηαλ πνιύ πην έληνλν ζηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο, αιιά αθόκα πνιιέο γπλαίθεο αγσλίδνληαη λα κάζνπλ λα θξνληίδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη κέζα από απηόλ θαιύηεξα θαη ηνπο άιινπο. Γηα ηνπο άληξεο ηα πξνβιήκαηα είλαη δηαθνξεηηθά. Εθείλνη πάιη παιεύνπλ λα έρνπλ ην «δηθαίσκα» ζηε ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο. Τν ζέκα ησλ αλαγθώλ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ, ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξώλ ηνπο, θαη ηνπ δξόκνπ πνπ έρνπλ λα δηαλύζνπλ νη κελ θαη νη δε, είλαη ελδηαθέξνλ από κόλν ηνπ, θαη όρη κόλν ζηα πιαίζηα ηνπ ζέκαηνο «απηνπεπνίζεζε». 3. Ποιιές θορές οη γσλαίθες προζδηορίδοσλ ηολ εασηό ηοσς κέζα από ηοσς άιιοσς ζέηοληας ζε δεύηερε κοίρα ηης αλάγθες ηοσς. Ασηό κπορεί λ αποηειεί πιήγκα ζηελ ασηοπεποίζεζή ηοσς; Φπζηθά! Είλαη ζαλ λα ζέιεηο λα ζξέςεηο ηνπο άιινπο όηαλ εζύ δελ έρεηο λα θαο. Κάπνηα ζηηγκή ζα ζηεξέςεηο. Αλ πεξηκέλεηο λα πάξεηο απηνπεπνίζεζε από ην πώο θξνληίδεηο ηνπο άιινπο θαη έρεηο ζηεξέςεη, ηί απηνπεπνίζεζε ζα έρεηο; Σηελ παραδοζηαθή θοηλωλία ε γπλαίθα από ηε κία ήηαλ θαηαπηεζκέλε, νπόηε δελ αζρνιηόηαλ θαλείο θαη νύηε ε ίδηα κε ηελ απηνπεπνίζεζή ηεο, αιιά από ηελ άιιε κπνξνύζε λα πάξεη αλαγλώξηζε από ηνπο γύξσ ηεο θαη από ηελ θνηλσλία κέζα από ηελ «επηηπρία» ηεο ζηε θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηάο ηεο. Σήκεξα θαη απηή ε αλαγλώξηζε ηείλεη λα εθιείςεη, ε «ηροθοδόηηζη» ηνπ εγώ, παύεη θαη ε απηνπεπνίζεζε θαηαπνληίδεηαη. 4. Ση κπορεί λα θάλεη έλας άλζρωπος γηα λα ηολώζεη ηελ ασηοπεποίζεζή ηοσ τωρίς λα σπολοκεύζεη ηε ζτέζε κε η αγαπεκέλα πρόζωπα; Να κάζεη λα αληρλεύεη θαη λα ζέβεηαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο, λα θξνληίδεη ηνλ εαπηό ηνπ, λα εηεξνπξνζδηνξίδεηαη ιηγόηεξν. Έηζη ζα «γεκίζεη ηηο κπαηαξίεο» θαη ζα έρεη λα δώζεη θαη ζηνπο άιινπο. Φξνληίδνληαο θαη αγαπώληαο ηνλ εαπηό καο θξνληίδνπκε θαη βνεζάκε θαιύηεξα θαη ηνπο δηθνύο καο. Ο θόβνο ηεο «σπονόμεσζης» ησλ ζρέζεσλ κε ηα αγαπεκέλα καο πξόζσπα είλαη ν ηξόπνο λα θξαηηόκαζηε ζηα παιηά. Άιισζηε πνηόο είπε όηη θξνληίδνπκε θαιά ηνπο άιινπο όηαλ πξνιαβαίλνπκε θαη θαιύπηνπκε ακέζσο ηελ θάζε ηνπο αλάγθε;

14 Αληίζεηα απηό κπνξεί λα ηνπο ζηεξεί ηελ δπλαηόηεηα απηνδηάζεζεο. Φεύγνληαο από ηε «ζέζε» καο ηελ αθήλνπκε θελή θαη ν άιινο δελ έρεη κε πνηνλ λα «ζρεηηζηεί»! Λεηώ Καηάθε Ψπρνιόγνο Ψπρνζεξαπεύηξηα

15 ΔΙΑΖΤΓΙΟ ΚΑΙ ΥΩΡΙΜΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΓΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΑ ΠΡΟΚΛΗΕΙ & ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ Άξζξν από ηνλ Υρήζηο Ζηούβα Σα ηειεπηαία ρξόληα θαη ζηελ Ειιάδα, θαθώο ή θαιώο, παξαηεξείηαη κηα απμεηηθή ηάζε ζην ποζοζηό δηαδσγίφλ επί ηνπ αξηζκνύ ησλ γάκσλ. Καθώο, γηαηί θάζε ρσξηζκόο είλαη κηα επώδπλε καηαίσζε ησλ νξακάησλ θαη πξνζδνθηώλ δύν ηνπιάρηζηνλ - αλζξώπσλ. Καιώο, γηαηί ζε αληίζεζε κε πξνεγνύκελεο δεθαεηίεο, νη άλζξσπνη πηα, γηα κηα ζεηξά από ιόγνπο, λνηώζνπλ όηη δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα βηώλνπλ έλαλ γάκν σο κηα θνηλσληθή ζύκβαζε. Γεληθόηεξα, νη άλζξσπνη πξηλ παληξεπηνύλ - αλ ηειηθά ην θάλνπλ ηείλνπλ λα δνθηκάδνληαη ζε δηάθνξεο ζπληξνθηθέο ζρέζεηο. Ο ζπληξνθηθόο δεζκόο έρεη πηα πςειέο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο θαζαπηόο, θαη νη άλζξσπνη πην δύζθνια από παιαηόηεξα ζα κείλνπλ ζε έλαλ «λεθξό» γάκν γηα ην «θαιό ησλ παηδηώλ», γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο (απηό ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη αιιάδεη κέζα ζηελ θξίζε), ή ππαθνύνληαο ζηηο επηζπκίεο θαη επηηαγέο ηεο επξύηεξεο νηθνγέλεηαο. Σα πην πξόζθαηα ζηαηηζηηθά ππνινγίδνπλ όηη ν έλαο ζηνπο 4 ή 5 γάκνπο ζηελ Ειιάδα ζα θαηαιήμεη ζε δηαδύγην. Αθόκα θαη αλ απηά ηα πνζνζηά είλαη αθόκα καθξηά από ηηο πηζαλόηεηεο πνπ έρεη έλαο γάκνο λα θαηαιήμεη ζε δηαδύγην ζε άιιεο δπηηθέο θνηλσλίεο (πξνζεγγίδεη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ηνλ έλαλ ζηνπο δύν γάκνπο), είλαη αξθεηά κεγάιν ώζηε όινη λα έρνπλ θάπνηνλ θνληηλό ηνπο άλζξσπν πνπ λα έρεη πεξάζεη ή λα πεξλάεη έλα ρσξηζκό.

16 Ποηες είλαη οη προθιήζεης ποσ ζέηεη έλας τφρηζκός ή έλα δηαδύγηο ζηολ άλδρα; Έλαο ρσξηζκόο αθόκα θαη αλ ζην ηέινο κπνξεί λα βησζεί ιπηξσηηθά γηα ην έλα ή θαη ηα δύν κέξε, θαηά βάζε είλαη κηα επώδσλε εκπεηρία. Όηαλ νη ζύληξνθνη δεζκεύνληαη ζε κηα θνληηλή καθξνρξόληα ζρέζε, ζπλεηδεηά ή θαη αζπλείδεηα επελδύνπλ θαη πξνζδνθνύλ ζηελ θάιπςε βαζηθώλ ηνπο ςπρνινγηθώλ αλαγθώλ όπσο απηέο δηακνξθώζεθαλ κέζα ζηελ πξνζσπηθή ηζηνξία ηνπ θαζελόο. Σν ζπκβόιαην κηαο ζρέζεο ζπρλά έρεη άδεινπο όξνπο, νη νπνίνη είλαη δύζθνιν λα επαλαδηαπξαγκαηεπηνύλ από ην δεπγάξη ζηελ πνξεία ηεο ζρέζεο αθξηβώο γηαηί δελ είλαη πάληα ζπλεηδεηνί θαη θπζηθά δελ έρνπλ επηθνηλσλεζεί κε θαζαξόηεηα. Η καηαίσζε ηεο θάιπςεο απηώλ ησλ ςπρνινγηθώλ αλαγθώλ έρεη θόζηνο ηόζν γηα ηηο γπλαίθεο, όζν θαη γηα ηνπο άλδξεο. Ο άλδρας θαιείηαη λα δηατεηρηζηεί επώδσλα ζσλαηζζήκαηα αποτφρηζκού θαη απώιεηας Η επσδόο «νη άλδξεο δελ θιαίλε» κε ηελ νπνία αξθεηνί άλδξεο γαινπρήζεθαλ, δεκηνπξγεί ζσλαηζζήκαηα ληροπής θαη θόβοσ ζηνπο ζιηκκέλνπο άλδξεο. Αλ εθθξάζνπλ ηελ ιύπε ηνπο γηα ηα καηαησκέλα ηνπο όλεηξα, θνβνύληαη όηη ακθηζβεηείηαη ε αλδξηθή ηνπο ηαπηόηεηα. Η έθθξαζε ηέηνησλ ζπλαηζζεκάησλ πξνζηδηάδεη ηελ γπλαηθεία δηαρείξηζε ηεο απώιεηαο θαη σο εθ ηνύηνπ δεκηνπξγεί θόβνπο εθζήιπλζεο θαη ληξνπή ζηνπο άλδξεο πνπ έρνπλ κάζεη λα νξίδνπλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπο ζε αληηπαξαβνιή κε ηελ γπλαηθεία. Ο «πξαγκαηηθόο άλδξαο» γηα ην κόλν πνπ ζίγνπξα δελ πξέπεη λα θαηεγνξεζεί είλαη όηη θάλεη ζαλ γπλαίθα. Η αλάζρεζε ηεο ζιίςεο από ηελ ληξνπή πξνθαιεί θαη ζπρλά εθθξάδεηαη ζηνπο άλδξεο ζε κηα γεληθεπκέλε νξγή, ελίνηε θαη επηζεηηθόηεηα. ηελ άιιε πιεπξά ηνπ λνκίζκαηνο, ν έιεγρνο απηήο ηεο νξγήο πνιιέο θνξέο παίξλεη ηελ κνξθή ζσγθαισκκέλες θαηάζιηυες πίζσ από απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο όπσο ν αιθννιηζκόο, ε πνιπθαγία, ε επηθίλδπλε νδήγεζε ή αθόκα θαη ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο πςεινύ θηλδύλνπ.

17 Η πξόθιεζε πνπ ζέηεη έλαο ρσξηζκόο γηα ηνλ άλδξα είλαη λα κάζεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα ιύπεο, θόβνπ, απνγνήηεπζεο, αλεπάξθεηαο, άγρνπο θαη αλαζθάιεηαο πνπ ππξνδνηνύληαη από ηε ελ ιόγσ δηαδηθαζία, απνθεύγνληαο ηελ εθδξακάηηζε ή απώζεζή ηνπο. Η δηαδηθαζία απηή είλαη ηδηαίηερα δσζτερής γηα πνιινύο άλδξεο γηαηί ην αληηθείκελν ηεο απώιεηαο ε γπλαίθα ηνπο - πνπ ηώξα πξνθαιεί απηά ηα «δύζπεπηα» ζπλαηζζήκαηα, ήηαλ ζπρλά ην πξόζσπν πνπ κεηαβόιηδε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο δσή θαη ηνπο βνεζνύζε λα ξπζκίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο έσο ηόηε. Η κεηέρα ε πξώηε γπλαίθα ζηε δσή όισλ καο είλαη απηή πνπ ζπλήζσο καο καζαίλεη λα δηαθξίλνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο θαη θπξίσο καο καζαίλεη λα ηα ξπζκίδνπκε ζε αλεθηά επίπεδα κέζα από ηνλ ζηελό δεζκό πνπ θηίδεη καδί καο. Η επηηπρήο ελδνβνιή θαη ε ζηαδηαθή νηθεηνπνίεζε απηήο ηεο ςπρνινγηθήο δηεξγαζίαο καο απμάλεη ηνλ βαζκό ζπλαηζζεκαηηθήο απηνλνκίαο. Μέξνο όκσο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηα αγόξηα είλαη θαη ε δηαθνξνπνίεζε θαη απνζηαζηνπνίεζε από ηελ κεηέξα, κέζα από ηελ ηαύηηζε κε ηνλ παηέξα ή γεληθόηεξα ηελ πηνζέηεζή ηνπο από ηνλ θόζκν ησλ αλδξώλ. Πνιινί κειεηεηέο νξίδνπλ ηηο ηειεπηαίεο απηέο δηεξγαζίεο σο νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεκέλεο ή άηππεο - δηαδηθαζίεο κύεζεο ησλ αγνξηώλ ζηνλ θόζκν ησλ αλδξώλ. Από όπνηα νπηηθή θαη αλ εηδσζεί, ζε απηή ηελ ςπρνινγηθή δηεξγαζία πνιιέο δπζθνιίεο κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ θαη ε ηθαλόηεηα ελόο άλδξα λα δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ζπρλά θαηαιήγεη λα είλαη ιηγόηεξν από επαξθήο. ε πεξηόδνπο θξίζεο όπσο ελ πξνθεηκέλνπ ζε έλα ρσξηζκό πνιιέο θνξέο νη άλδξεο πξνζηξέρνπλ κε ακθηζπκηθά ζπλαηζζήκαηα ζε άιιεο γπλαίθεο λα ηνπο αλαθνπθίζνπλ (θίιεο, εξσκέλεο, κεηξηθέο θηγνύξεο). Η παξνπζία άιισλ αλδξώλ πνπ κπνξνύλ λα ζπληνληζηνύλ ζπλαηζζεκαηηθά καδί ηνπο θαη λα ηνπο θαζεζπράζνπλ ζπρλά είλαη ειιεηκκαηηθή. Έλαο τφρηζκός γηα ηνλ άλδξα κπνξεί λα είλαη κηα πηεζηηθή ζπλζήθε πνπ ζα ηνλ σζήζεη λα αλαζεσξήζεη ηνλ ηξόπν θαη ην πεξηερόκελν ζηελ επηθνηλσλία ηνπ θαζώο θαη ην δίθηπν ζπλνκηιεηώλ ηνπ. Γηα αξθεηνύο άλδξεο είλαη αξθεηά δύζθνιν λα κηιήζνπλ γηα ηελ ππνθεηκεληθή ηνπο εκπεηξία, ζπλήζσο αξέζθνληαη λα κηιάλε γηα ζέκαηα έμσ από απηνύο θαη κε «αληηθεηκεληθό» ηξόπν θαη επηρεηξεκαηνινγία. Γηα έλαλ άλδξα κπνξεί λα είλαη νηθείν λα κηιήζεη γεληθά θαη αθαηξεηηθά γηα έλα πξόβιεκα ζρέζεο, είλαη όκσο αξθεηά δύζθνιν λα ηνπνζεηεζεί ππνθεηκεληθά θαη ζπρλά ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη κηα «ζπλνιηθή, ξηδηθή ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο». πρλά νη άλδξεο «κηιάλε» κε ηηο πξάμεηο ηνπο, νη νπνίεο σζηόζν ρξεηάδνληαη «κεηάθξαζε».

18 ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, έλαο ρσξηζκόο γηα έλαλ άλδξα, κπνξεί λα είλαη θαη ν ρσξηζκόο από εθείλε ηελ πιεπξά ηνπ εαπηνύ ηνπ πνπ απνπνηείηαη θάπνηα ζπλαηζζήκαηα, έλαο ρσξηζκόο από ηελ πιεπξά ηνπ εαπηνύ πνπ αξλείηαη λα δεηήζεη βνήζεηα θαη λα εθηεζεί ζπλαηζζεκαηηθά. Τπό απηή ηελ έλλνηα, ε πξόθιεζε γηα ηνλ ρσξηζκέλν άλδξα είλαη λα πάξεη δηαδύγην θαη από έλαλ ζηεξενηππηθό ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο πεξηζηάζεηο. Ο τφρηζκέλος παηέρας: λέοη ορίδοληες Η παηξόηεηα θαζαπηή ζπληζηά γηα ηνλ άλδξα κηα λέα δηάζηαζε ηνπ αλδξηζκνύ ηνπ. Η κεηάβαζε ζηνλ γολεχθό ρόιο ηνλ θέξλεη ζε επαθή ηαπηόρξνλα κε ην παηδί κέζα ηνπ θαη κε ηνλ δηθό ηνπ παηέξα. Ταπηόρξνλα ηνλ κηθξαίλεη θαη ηνλ κεγαιώλεη πνιύ. Αλαβηώλεη παηδηθέο αλάγθεο ηνπ κέζα από ηελ επαθή κε ην παηδί ηνπ (θάπνηεο θνξέο αλεθπιήξσηεο), ελώ παξάιιεια επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ γνλετθή επζύλε θαη νπηηθή, αλαζεσξώληαο ηελ άπνςή ηνπ γηα ηε ζηάζε ηνπ δηθνύ παηέξα κέζα από ηνλ λέν ηνπ ξόιν. εκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο γίλνληαη θαη ζηελ ζπληξνθηθή ζρέζε κε ηελ κεηάβαζε ζηελ γνλετθόηεηα. Πώο ηζνξξνπνύλ νη δύν ζύληξνθνη αλάκεζα ζηηο αηειείσηεο αλάγθες θροληίδας ηνπ παηδηνύ θαη ηελ θάιπςε ησλ δηθώλ ηνπο αλαγθώλ; Πνηνο θαηαιήγεη λα ληώζεη παξακειεκέλνο θαη πώο αλαπιεξώλεη απηό ην θελό; Αλ όια ηα παξαπάλσ απνηεινύλ ηηο λέεο δηαζηάζεηο πνπ θνκίδεη ζηελ δσή ελόο άλδξα ε παηξόηεηα, κπνξεί ίζσο θάπνηνο λα αλαινγηζηεί ηηο επηπξόζζεηεο πξνθιήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηνλ ρσξηζκέλν παηέξα. Πνιιά εξεπλεηηθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ ελεξγνύ παηέξα ζε πνιιαπιά επίπεδα ηεο δσήο ηνπ παηδηνύ. Ωζηόζν, δελ είλαη ιίγνη εθείλνη νη παηεξάδεο πνπ κεηά από έλαλ ρσξηζκό νρπξώλνληαη πίζσ από «ηνλ ξόιν ηνπ θαινύ θνπβαιεηή» θαη νπζηαζηηθά απνζύξνληαη ζπλαηζζεκαηηθά από ηελ δσή ησλ παηδηώλ ηνπο. Ο ρσξηζκέλνο άλδξαο-παηέξαο έρεη λα αληηκεησπίζεη πνιιαπιέο δπζθνιίεο ώζηε λα απνθύγεη ηελ παξαπάλσ εμέιημε. Καιείηαη λα απμήζεη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ ηνλ ηαθηηθό ρξόλν παξακνλήο κε ην/α παηδί/α ηνπ. ηνλ ρξόλν απηό έρεη λα θαιύςεη αξκνδηόηεηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο πην παξαδνζηαθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παηξηθνύ ξόινπ (βάζεη ηνλ νπνίσλ θαη ν ίδηνο θαηά πάζα πηζαλόηεηα αλαηξάθεθε): λα κεξηκλήζεη γηα ηηο θαζεκεξηλέο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ, λα ην ζηεξίμεη ζπλαηζζεκαηηθά, λα ην αθνύζεη, λα ην ππνζηεξίμεη ζε δξαζηεξηόηεηεο.

19 Πνιινί άλδξεο ηεο λέαο γεληάο, είλαη ζπρλά δηαηεζεηκέλνη λα παίμνπλ έλα πην ελεξγό ξόιν ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνύ ηνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα γξάςνπλ έλα επαλνξζσηηθό ζελάξην ζε ζρέζε κε ηελ ζσλαηζζεκαηηθή αποσζία πνπ βίσζαλ πνιινί από απηνύο ζηε ζρέζε κε ηνλ δηθό ηνπο παηέξα. Έηζη δελ είλαη πηα ζπάλην, ν άλδξαο λα αλαιακβάλεη πην ζύλζεηνπο γνλετθνύο ξόινπο κεηά από έλα ρσξηζκό. Δελ είλαη ηπραίν όηη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζύιιογοη αλδρώλ πνπ δηεθδηθνύλ θαη επηρεηξεκαηνινγνύλ ππέξ ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ επηκέιεηαο ησλ παηεξάδσλ κε ηηο κεηέξεο κεηά από έλα δηαδύγην. Επίζεο, δελ είλαη πηα ηόζν μέλε ε εηθόλα παηεξάδεο λα ζπδεηάλε κεηαμύ ηνπο ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο ηνπο ζε ζπδεηήζεηο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ δηαπαηδαγώγεζε θαη θξνληίδα ησλ παηδηώλ. ε αληίζεζε κε ην ζύλεζεο κέρξη ηώξα, πνπ ήζειε ηηο κεηέξεο λα απεπζύλνληαη ζε νηθνγελεηαθνύο ζεξαπεπηέο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύζαλ ζηα παηδηά θαη γεληθόηεξα ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή δσή ηεο νηθνγέλεηαο, θάπνηνη ζύγρξνλνη άλδξεο μεπεξλάλε ηελ παξαδνζηαθή δπζπηζηία ηνπο πξνο ηελ ςπρνζεξαπεία θαη θηάλνπλ ζην ζεκείν λα πάξνπλ ηελ πξσηνβνπιία λα απεπζπλζνύλ νη ίδηνη ζε θάπνην ςπρνζεξαπεπηή είηε γηα θάπνην ζέκα πνπ ηνπο πξνβιεκαηίδεη γηα ηα παηδηά ηνπο ή αθόκα θαη ζε ζρέζε κε ηελ ζπληξνθηθή ηνπο ζρέζε. Οη άλδρες έτοσλ αλάγθε λα κηιήζοσλ Οη λέεο απηέο ηάζεηο κπνξεί λα κελ είλαη αθόκα θπξίαξρεο σζηόζν, είλαη ππαξθηέο θαη απνηππώλνληαη θαη ζηελ θαζεκεξηλή ςπρνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή όπνπ έρνπλ απμεζεί ηόζν ν αξηζκόο, όζν θαη ην εύξνο ησλ αηηεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από άλδξεο. Η αληίιεςε όηη «Οη άλδξεο δελ κηινύλ πνιύ ηελ αγάπε ηνπο ηελ δείρλνπλ κε πξάμεηο» (όπσο απνηππώλεηαη θαη ζηνπο ζηίρνπο ελόο ιατθνύ ηξαγνπδηνύ) βξίζθεηαη ζε αλαζεώξεζε. Οη ποισπιοθόηεηα θαη αληαγφληζηηθόηεηα ησλ ξόισλ πνπ θαινύληαη λα παίμνπλ νη ζύγρξνλνη άλδξεο, ηνπο δεκηνπξγνύλ έληνλεο αλ θαη ζπρλά αθαλείο ςπρνινγηθέο πηέζεηο. Οη άλδξεο έρνπλ αλάγθε από λένπο ζπλνκηιεηέο κε ηνπο νπνίνπο ζα εκπιαθνύλ ζε λένπ ηύπνπ ζπδεηήζεηο ιηγόηεξν θνηλσληθέο θαη πεξηζζόηεξν αλαζηνραζηηθέο θαη απηναλαθνξηθέο. Ίζσο αλαδεηθλύεηαη ε αλάγθε γηα έλα λέν αλδξηθό ιόγν, δηαθνξνπνηεκέλν ηόζν από ηνλ θπξίαξρν ηξόπν πνπ επηθνηλσλνύλ ή πξνζδνθνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ νη γπλαίθεο όζν θαη από ηνλ παξαδνζηαθό επηρεηξεζηαθό (instrumental) αλδξηθό ιόγν

20 πνπ έρεη κηα επίζηξσζε αληηθεηκεληθόηεηεο θαη νξζνινγηζκνύ, θαη ν νπνίνο είλαη γξακκηθόο θαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ επίιπζε εμσηεξηθώλ πξνβιεκάησλ. Οη εζφηερηθές αληηθάζεης θαη ζπγθξνύζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ άλδξα έρνπλ αλάγθε λέσλ ζπλνκηιεηώλ πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα αξζξώζεη κηα λέα αθήγεζε γηα ηνλ θνηλσληθό ηνπ θύιν. Είλαη θξίζηκν νη άλδξεο λα ζπλαληήζνπλ άιινπο άλδξεο ζπλνκηιεηέο ζηελ αλαδήηεζε απηήο ηεο αλαζεσξεκέλεο αλδξηθήο ηαπηόηεηαο θαη λα κελ βαζηζηνύλ απνθιεηζηηθά ζηε γπλαηθεία ππνζηήξημε. Υρήζηος Ζηούβας Ψπρνζεξαπεπηήο Οηθνγελεηαθόο ζεξαπεπηήο ύκβνπινο Σνμηθνεμαξηήζεσλ

21 ΠΓΝΘΟ ΘΡΗΝΟ: ΑΝΣΙΜΓΣΩΠΙΗ Άξζξν από ηελ Έθε Πάξπα Σν πέλζνο είλαη κηα δηαδηθαζία, κία θαηάζηαζε όπνπ πιήζνο ζπλαηζζεκάησλ (ζιίςε, ςπρηθή νδύλε, ζπκόο, ελνρέο) θαη ζσκαηηθώλ αληηδξάζεσλ ιακβάλνπλ κέξνο σο απόξξνηα ηνπ ζαλάηνπ ελόο αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ. Ο ζάλαηνο είλαη κηα πιεγή θαη ην πέλζνο είλαη ν κνλαδηθόο δξόκνο γηα ηελ επνύισζε ηεο. ε έλαλ ρσξηζκό πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ακεηαβιεηόηεηα ηνπ θαη ηελ νξηζηηθόηεηα ηνπ, ην πέλζνο εθθξάδεη ηελ άξλεζε ηνπ αλζξώπνπ ζην ζάλαην θαη ηαπηόρξνλα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα πξνζαξκνζηεί. ηελ αξραηόηεηα, κπξνζηά ζην ζάλαην ν άλζξσπνο θαηέθεπγε ζε ηειεηνπξγίεο ζξεζθεπηηθνύ ραξαθηήξα ή καγηθνύ σο δηαδηθαζίεο ηνπ πέλζνπο. Οη κύζνη θαη νη δνμαζίεο γύξσ από ην ζάλαην ζηελ αξραία Γιιάδα, είραλ σο επίθεληξν ηηο δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ην πεπξσκέλν ηεο ςπρήο. Η ςπρή ήηαλ ε δύλακε ηεο δσήο πνπ ελώλεηαη κε ην ζώκα, έηζη ώζηε λα δεκηνπξγεζεί ν άλζξσπνο. ύκθσλα κε ηνλ Όκεξν, ν Θάλαηνο ήηαλ αδεξθόο ηνπ Ύπλνπ ήηαλ κέξνο ηεο δσήο, θαη όηαλ ζπλέβαηλε ήηαλ δώξν από ηνπο Θενύο αξθεί λα κελ ήηαλ αηηκσηηθόο. Ο Αξηζηνηέιεο, ν νθνθιήο, ν Πινύηαξρνο, αθνινύζεζαλ ηε θηινζνθία ηνπ Οκήξνπ γηα ην ζάλαην (Rhode, 1998). ύκθσλα κε απηνύο, ν ζξήλνο ηνπ αλζξώπνπ πνπ πξνεηνηκάδεηαη λα θύγεη από ηελ δσή θαη ηεο νηθνγέλεηαο, επεξεαδόηαλ από ηε κόξθσζή ηνπο, ηελ πίζηε ηνπο ζηνπο Θενύο, από ην πνιηηηζηηθό ηνπο επίπεδν, ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δνύζαλ θαη ηέινο από ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο. Ο ζξήλνο δελ εμέθξαδε ην γεγνλόο ηνπ ζαλάηνπ απηό θαζ απηό, νύηε ηελ δσή ηνπ ζαλόληα αιιά ηε λέα θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ απώιεηά ηνπ. Ο σθξάηεο ζηελ απνινγία ηνπ δειώλεη όηη ν ζάλαηνο δελ πξνθαιεί θακία αίζζεζε ζε απηόλ πνπ πεζαίλεη παξνκνηάδνληάο ηνλ σο ύπλν ρσξίο όλεηξα ή όηη κεηακνξθώλεη ηελ ςπρή θαη ηελ πεγαίλεη ζε έλαλ άιιν θαιύηεξν θόζκν. Η Γθθιεζία βιέπεη ηελ ηαθή ηος ανθπυπίνος ζώμαηορ σο έλα «κπζηήξην ζπνξάο», αθνύ ζπέξλεηαη ζώκα αζζεληθό θαη εγείξεηαη πλεπκαηηθό, θαζώο επίζεο βιέπεη ηνλ ηάθν σο «κλήκα αζαλαζίαο». Η νηθνγέλεηα θαηά ηε θάζε ηεο ηειηθήο πνξείαο ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπο πξνζώπνπ ρξεηάδεηαη ζηήξημε θαη βνήζεηα από ηνπο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο.

22 Αλάινγα κε ην επίπεδν δηαθνξνπνίεζεο θαη σξηκόηεηαο ηνπ νηθνγελεηαθνύ ζπζηήκαηνο, ππάξρεη θαη δηαθνξεηηθόο ηξόπνο αλνρήο θαη αληηκεηώπηζεο ηνπ ρσξηζκνύ θαη ηνπ ζαλάηνπ. Η δηαθνξά ζηε δνκή αλαθέξεηαη ζηελ επηθνηλσλία, ζηελ άζθεζε δύλακεο, ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθό «ηόλν» πνπ επηθξαηεί, ζην πόζν ε νηθνγέλεηα επηηξέπεη απηνλόκεζε. ηελ αξρή ηεο δηεξγαζίαο ηνπ πξνπαξαζθεπαζηηθνύ ζξήλνπ, ηελ πεξίνδν δειαδή θαηά ηελ νπνία ε νηθνγέλεηα γλσξίδεη όηη ν άλζξσπόο ηνπο πνπ λνζεί ζα πεζάλεη, ν πόλνο θαη ε ζιίςε ησλ ζπγγελώλ κνηάδνπλ αβάζηαρηνη & κεξηθέο θνξέο ζπλνδεύνληαη από ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα όπσο, π.ρ. πόλν ζην ζηήζνο ή ζην ζηνκάρη, δαιάδεο θ.ι.π. Πξννδεπηηθά ν έληνλνο ςπρηθόο πόλνο αξθεηέο θνξέο κεηαηξέπεηαη ζε κειαγρνιία & ζηαδηαθή ζπκθηιίσζε κε ηε ζθέςε όηη ν άξξσζηνο ζα πεζάλεη. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε δηεξγαζία ηνπ ζξήλνπ επηηξέπεη ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, από ηε κηα πιεπξά, λα αθνκνηώζνπλ θαη λα απνδερζνύλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη, από ηελ άιιε, λα αλαπηύμνπλ κηα νπζηαζηηθή ζρέζε κε ηνλ άξξσζην πνπ πεζαίλεη, νινθιεξώλνληαο ελδερόκελεο «ζςναιζθημαηικέρ εκκπεμόηηηερ» πνπ κπνξεί λα ηνπο ρώξηδαλ ζην παξειζόλ. Οη ζπγγελείο δελ πξνζδνθνύλ όηη ν αζζελήο ζα ζσζεί, αιιά εύρνληαη λα κελ ππνθέξεη ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηεο δσήο ηνπ. Θέηνπλ βξαρππξόζεζκνπο ζηόρνπο θαη καζαίλνπλ λα δνπλ «κέξα κε ηε κέξα». Παξόηη ε δηεξγαζία ηνπ ζξήλνπ πξνεηνηκάδεη ςπρνινγηθά ηνπο ζπγγελείο & θίινπο γηα ην ζάλαην ηνπ αζζελή, κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα έρεη θαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο. Απηό ζπκβαίλεη όηαλ ν ζξήλνο εθδειώλεηαη πξώηκα ή κε κεγάιε έληαζε θαη θόξηηζε. Άιιεο θνξέο πάιη ε έιιεηςε ηεο δηεξγαζίαο ζξήλνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξέο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο, ηόζν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πνξείαο πξνο ην ζάλαην, όζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ πέλζνπο. Oη ζπγγελείο ζπλήζσο θαηαιακβάλνληαη από αληηδξάζεηο παληθνύ, ράνπο θαη πιήξνπο τςσικήρ θαη ζυμαηικήρ αποδιοπγάνυζηρ θαη ζημάδια θπήνος: Απμεκέλν άγρνο πνπ νθείιεηαη ζηελ αίζζεζε αδπλακίαο θαη αλεκπνξηάο ησλ αλζξώπσλ λα αλαηξέςνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ νδεγνύλ ζην ζάλαην. Σν άγρνο απηό ζπρλά ζπλνδεύεηαη από νξγή, ελνρέο θαη θαηάζιηςε. Δηαξθή ελαζρόιεζε κε ζθέςεηο πνπ αθνξνύλ ην ζάλαην ηνπ αξξώζηνπ, αιιά θαη πξνβιεκαηηζκνύο ζρεηηθά κε ην δηθό ηνπο ζάλαην. Έληνλα ακθηζπκηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ εθδειώλνληαη, γηα παξάδεηγκα, κε ηελ επηζπκία λα επηβηώζεη ν άξξσζηνο αιιά θαη ηελ επρή λα πεζάλεη γηα λα κελ ππνθέξεη. Άιινηε πάιη νη ζπγγελείο έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνζεγγίδνπλ & λα εκπιέθνληαη ζηε θξνληίδα ηνπ αζζελή, ελώ παξάιιεια επηζπκνύλ λα απνκαθξπλζνύλ εμαηηίαο ηνπ πόλνπ πνπ ηνπο πξνθαιεί ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ & ν επηθείκελνο ζάλαηνο ηνπ. Πξννδεπηηθή ζπλαηζζεκαηηθή από-επέλδπζε από ηα όλεηξα, ηηο ειπίδεο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ είραλ γηα ην άηνκν & ηε ζρέζε ηνπο καδί ηνπ. Γίλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη απηή ε θπζηνινγηθή δηαδηθαζία δελ νδεγεί απαξαίηεηα ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ αξξώζηνπ πνπ πεζαίλεη. Οπζηαζηηθά ν ζπγγελήο απνκαθξύλεη ηελ εηθόλα ελόο

23 αηόκνπ πνπ δελ ζα γηαηξεπηεί πνηέ, ελόο αηόκνπ πνπ κειινληηθά δελ ζα απνηειεί πιένλ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη δελ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ζρέδηα & ηα όλεηξά ηεο. Έληνλν πξνβιεκαηηζκό & πξνγξακκαηηζκό ζρεηηθά κε ηηο άκεζεο ή απώηεξεο ζπλζήθεο δσήο πνπ ζα πξνθύςνπλ κεηά ην ζάλαην ηνπ αξξώζηνπ. Απηέο νη ζθέςεηο ελώ πξνθαινύλ ελνρέο απμάλνληαο ηνλ ςπρηθό πόλν ησλ ζπγγελώλ, ζηελ νπζία απνηεινύλ θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ηεο δηεξγαζίαο ηνπ ζξήλνπ ελ όςεη ηνπ ζαλάηνπ. Άιιεο εθδειώζεηο ζξήλνπ πεξηιακβάλνπλ ζπδεηήζεηο κεηαμύ ζπγγελώλ θαη θίισλ όζνλ αθνξά ζην ζάλαην ηνπ αξξώζηνπ, αλακλήζεηο από ηε ζρέζε ηνπο καδί ηνπ, αληαπόθξηζε ζηηο αλάγθεο & ηειεπηαίεο επηζπκίεο ηνπ, ιήςε απνθάζεσλ & πξνεηνηκαζίεο ζρεηηθά κε ηελ θεδεία ή άιιεο ηειεηνπξγίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζάλαην θ.ι.π. Η δπλαηόηεηα ησλ επαγγεικαηηώλ ςπρηθήο πγείαο λα αμηνινγήζνπλ ην πεξηπιεγκέλν πέλζνο πξηλ από ηελ απώιεηα ηνπ αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ κπνξεί λα πξνζηαηεύζεη ηνλ πελζνύληα από κειινληηθή ςπρηθή θαη ζσκαηηθή εμαζζέληζε. Η εθδήισζε ηνπ ζξήλνπ θαηά ηε θάζε ηνπ πέλζνπο κεηά ηελ απώιεηα ηνπ αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ, εάλ δελ γίλεη πξώηκα, κπνξεί λα γίλεη ακέζσο κεηά ηελ πιεξνθόξεζε ηεο λόζνπ ή ηνπ ζαλάηνπ, ή αθόκα θαη λα θαζπζηεξήζεη ή λα απνπζηάζεη θαηλνκεληθά. Οη θςζιολογικέρ ανηιδπάζειρ ηνπ ζξήλνπ πεξηιακβάλνπλ αιιαγέο ζην ζπλαίζζεκα αιιά θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά. Σςναιζθήμαηα: ζιίςε, ζπκόο, ελνρή, θόβνο, άγρνο, ην αίζζεκα ηεο κνλαμηάο θαη ηεο αδπλακίαο, ην ζνθ, ηε ιαρηάξα γηα επαλαζύλδεζε κε ην άηνκν πνπ πέζαλε, έλα κνύδηαζκα, θαη κεξηθέο θνξέο, κηα αλαθνύθηζε Συμαηικέρ εκδηλώζειρ-ζςμπεπιθοπά: ην ζθίμηκν ζην ζηήζνο ή ζην ιαηκό, ε μεξόηεηα ηνπ ζηόκαηνο, νη ζηνκαρηθέο δηαηαξαρέο, ε απμεκέλε επαηζζεζία ζηνπο ζνξύβνπο, ην ιαράληαζκα, ε κπτθή αδπλακία, θαη γεληθόηεξα ε έιιεηςε ελεξγεηηθόηεηαο ή θαη θόπσζε, δηαηαξαρή ηεο όξεμεο, αθεξεκάδα, ηάζε απόζπξζεο, δηάρπηε αλεζπρία, θιάκα, απνθπγή/αλαδήηεζε θαηαζηάζεσλ πνπ ζπκίδνπλ ηνλ αγαπεκέλν, θαη όλεηξα ζρεηηθά κε απηόλ Νοηηικέρ διεπγαζίερ: ε δπζπηζηία, ε ζύγρπζε, ε ζπλερήο πξνζήισζε ζηηο ίδηεο ζθέςεηο, θαη ε αίζζεζε αθόκα ηεο παξνπζίαο ηνπ αηόκνπ πνπ έρεη πεζάλεη Αληηκεηώπηζε Μεηά ηνλ ζάλαην θάπνηνπ αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ, αξθεηέο θνξέο παξαηεξνύληαη επηπινθέο όπσο ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ην πέλζνο παξαηείλεηαη, ε απώιεηα δελ έρεη γίλεη απνδερηή, εκθάληζε θαηάζιηςεο ή ζύλδξνκν κεηαηξαπκαηηθνύ ζηξεο πνπ ρξεηάδεηαη ε παξέκβαζε εηδηθνύ ςπρηθήο πγείαο.

24 Μέζα από ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ αλζξώπσλ πνπ βηώλνπλ ηελ απώιεηα θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ πέλζνπο νη ζηόρνη πεξηιακβάλνπλ ηα θάησζη: Ο πξώηνο ζηόρνο είλαη λα γίλεη απνδεθηή ε πξαγκαηηθόηεηα ηεο απώιεηαο. Αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε ελόο αλακελόκελνπ ζαλάηνπ (π.ρ. από θαξθίλν), όηαλ κπνξεί λα είρε παξαηεξήζεη ε νηθνγέλεηα ηελ όιε θαηάζηαζε θαη ηελ έθπησζε ηεο ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο, ππάξρεη κηα ζρεηηθή αίζζεζε κε ξεαιηζκνύ όηαλ έξρνληαη νη εηδήζεηο όηη ην πξόζσπν έρεη πεζάλεη. Απηή ε αίζζεζε ηεο άξλεζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πςώλεηαη πνιιέο θνξέο όηαλ ν ζάλαηνο είλαη μαθληθόο ή βίαηνο. Ο δεύηεξνο ζηόρνο είλαη λα βησζεί ν πόλνο ηεο απώιεηαο. Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη δελ ζέινπλ λα ππνθέξνπλ θαη πξνζπαζνύλ λα ζπληνκεύζνπλ ηελ νδύλε ηνπ ζξήλνπ. Γληνύηνηο, εάλ ν πόλνο δελ γίλεηαη αηζζεηόο θαηά ηελ θάζε ηνπ πέλζνπο, κπνξεί λα επηζηξέςεη αξγόηεξα, ζπλδεκέλνο κε άιιε απώιεηα. Μπνξεί λα θαλεξσζεί σο θάπνην είδνο ζσκαηηθνύ ζπκπηώκαηνο ή θάπνηα κνξθή παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο. Η πξνζαξκνγή ζε έλα πεξηβάιινλ όπνπ ν απνζαλώλ ιείπεη είλαη ν ηξίηνο ζηόρνο. Οη πξνζαξκνγέο κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ σο εμσηεξηθέο, εζσηεξηθέο, ή πλεπκαηηθέο. o o o Οι εξυηεπικέρ πποζαπμογέρ αλαθέξνληαη ζηηο πξνθαλέζηεξεο αιιαγέο όπσο ε δηαβίσζε ζε έλα θελό ζπίηη, ε εθκάζεζε λα νδεγνύλ, θαη ε πιεξσκή ησλ ινγαξηαζκώλ Οι εζυηεπικέρ πποζαπμογέρ εμεηάδνπλ ηηο αιιαγέο εαπηνύ Οι πνεςμαηικέρ πποζαπμογέρ ζρεηίδνληαη κε ηελ αίζζεζε θάπνηνπ γηα ηνλ θόζκν, ηνλ Θεό, θαη γεληθόηεξα κε ηηο πλεπκαηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο Ο ηέηαξηνο ζηόρνο πεξηιακβάλεη ηελ εύξεζε κηαο ζέζεο ζηε δσή θάπνηνπ γηα ηνλ ζαλόληα. Γάλ έλα πξόζσπν πξνζπαζεί λα θξαηήζεη ηε ζρέζε κε απηόλ πνπ πέζαλε αθξηβώο όπσο ήηαλ πξηλ από ην ζάλαην, ην πξόζσπν δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ δσή ηνπ. Η ζεξαπεία ηνπ πέλζνπο, ππνζέηεη όηη κπνξεί θάπνηνη λα κελ βνεζεζνύλ. Έλαο πειάηεο πνπ επηδηώθεη ηελ παξνρή βνήζεηαο κπνξεί λα επηδηώθεη ακπληηθά λα απνξξίςεη ηνλ ζξήλν ηνπ θαη λα απνδώζεη ην πξόβιεκά ηνπ ζην θάηη άιιν, αιιά αθόκα θαη λα κεηαηνπίζεη ηνλ ζξήλν ηνπ επάλσ ζε άιια πξόζσπα. Γπίζεο, παξόιν πνπ ν ζξήλνο επεξεάδεη ηελ δσή ησλ αλζξώπσλ, δελ είλαη όινη πνπ δεηνύλ βνήζεηα. Μεξηθνί κπνξεί λα δεηήζνπλ αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηνλ ζάλαην. Η ζεξαπεία, πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε, π.ρ. ζηελ πξνζσπνθεληξηθή «πος είναι όλη για ηην αγάπη» ιέλε νη Mearns θαη Thorne, ν ζεξαπεπηήο κπνξεί θαη λα θιάςεη κπνξεί θαη λα αγγίμεη δηόηη ε ζεξαπεία βαζίδεηαη ζηελ απζεληηθόηεηα ηνπ ζεξαπεπηή ζηελ ελζπλαίζζεζε θαη ζηελ άλεπ όξσλ απνδνρή. Οη δπν ηνπο πνξεύνληαη καδί. ν πειάηεο είλαη ην αξρηθό ζεκείν αλαθνξάο. Ο ζεξαπεπηήο δελ ρξεηάδεηαη λα ππνζηεξίμεη ηηο δηαθνξέο ζηελ ςπρνινγία, π.ρ., Freud, Jung, Adler, Egan, Ellis, θαη Rogers. Παξόια απηά, ε ελζπλαίζζεζε, ε ζπλεξγαζία, ε

25 απνδνρή άλεπ όξσλ θαη ε απζεληηθόηεηα ηνπ ζπκβνύινπ ζεξαπεπηή, θαζώο θαη ε αξρή όηη «ο καθέναρ εκθπάζει ηον θπήνο με ηον δικό ηος ηπόπο» είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο! Σέινο, ρξεηάδεηαη λα έρνπκε ππ όςηλ όηη ο θρήνος αποτελεί υσσιολογική προσαρμογή στην απώλεια. Σα έληνλα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζξήλνπ ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίδνληαη σο θπζηνινγηθά σο κία πξνζαξκνγή ηνπ αλζξώπνπ πνπ πελζεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο δσήο ρσξίο ηνλ άλζξσπν πνπ έρεη θύγεη από ηελ δσή. Έθε Πάξπα Φπρνιόγνο Τπνςήθηα Δηδάθησξ Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ

26 Βηβιηνγξαθία Οκήξνπ Οδύζζεηα, κηθξ. Καδαληδάθεο Ν, Καθξηδήο ΙΣ, εθδ. ΟΓΔΒ, Αζήλα 1997 Οκήξνπ Ιιηάδα, κηθξ. Καδαληδάθεο Ν, Καθξηδήο ΙΣ, εθδ. ΟΓΔΒ, Αζήλα 1997 Καιιέγηα Α. «Ιζηνξηθά Θέκαηα», ηεύρνο 18, άξζξν «Σαθή θαη ηαθηθά έζηκα ζηελ αξραία Γιιάδα θαη ηε Ρώκε», Αξραηνιόγνο, Μάηνο Μαληδαξίδεο Γ. Γθθιεζηαζηηθή Σαθή θαη Απνηέθξσζε. πλέδξην Παλειιήληαο Έλσζεο Ιαηξνδηθαζηώλ, Φεβξ Παπαδνπνύινπ Κ, Κνηξσλνύιαο Γ. (2005). Oη δηαζηάζεηο ηεο πλεπκαηηθόηεηαο ζε νγθνινγηθνύο αζζελείο ηειηθνύ ζηαδίνπ: Κξηηηθή αλαζθόπεζε. ΝΟΗΛΓΤΣΙΚΗ, 44(4), Attig T. How we grieve: relearning the world. New York: Oxford University Press, Bacque MF. Πέλζνο θαη Τγεία. Άιινηε θαη ζήκεξα. Σν ζνθ ηεο απώιεηαο. Οη ςπρνινγηθέο επηπηώζεηο. Η αληηκεηώπηζε. Μηθξ Κνπηξνπκπά Υ. Γ έθδνζε. Γθδ. Θπκάξη 2007, Αζήλα. Becvar, Dorothy S. In the Presence of Grief: Helping Family Members Resolve Death, Dying, and Bereavement Issues. New York: The Guilford Press, Becvar, Dorothy S. "Families Experiencing Death, Dying, and Bereavement." In William. C. Nichols, Mary Anne Pace-Nichols, Dorothy S. Becvar, and Augustus Y. Napier eds., Handbook of Family Development and Intervention. New York: John Wiley & Sons, Breitbart W., Chochinov HM., Passik S. (2003). Psychiatric aspects of palliative care. In: Oxford Textbook of Palliative Medicine (2 nd ed), Doyle D., Hanks G.W.C., & MacDonald N. (eds). Oxford University Press. Oxford, pp Gelcer, E. "Mourning Is a Family Affair." Family Process 22 (1983): Firth P. (2009). Spiritual distress. In: Walsh D., Caraceni AT., Fainsinger R., Foley K., Glare P., Goh C., Lloyd-Wiliams M., Nunez Olarte J., Radbruch L. (eds). Palliative Medicine. An Expert Consult Title. Sanders, Elsevier, Philadelphia US, pp Freud, S (1917) Mourning and Melancholia.S.E.14: Kalish, Richard A. Death, Grief and Caring Relationships. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company, Rando, Therese A. Clinical Dimensions of Anticipatory Mourning. Champaign, IL: Research Press, Worden JW. Grief Counselling and Grief Therapy. Springer Pub. Company, London, 1991.

27 Worden JW. Grief counseling and grief therapy: a handbook for the mental health practitioner, 3rd ed. New York: Springer, 2002.

28 ΗΜΕΡΙΔΕ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΝΕΔΡΙΑ Λπνξείηε λα ελεκεξώλεζηε γηα εκεξίδεο, ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Ειιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Επίζεο, έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα δειώλεηε ην ζεκηλάξην ή ηελ εκεξίδα πνπ δηνξγαλώλεηαη. Η Ζσή Φαηδηδάθε, ςπρνζεξαπεύηξηα - ρνξνζεξαπεύηξηα θαη ε Αιίθε Αξαπαληώλε, θνηλσληνιόγνο- γξαθνιόγνο, δηνξγαλώλνπλ ζεκηλάξην γξαθνινγίαο κε ζέκα: «Γπαθή και Ψςσιζμόρ» πνπ μεθηλάεη είηε Δεπηέξα ώξα 18:30-20:30 είηε Παξαζθεπή ζηηο 10:00-12:00πκ ζην ρώξν ANIMA (Αλαζηάζεσο 19, Φνιαξγόο, Λεηξό «Εζληθή Αληίζηαζε»). Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο είλαη 100 επξώ ζπλ ΦΠΑ 23%. Γηα όζνπο ζέινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ νξηζκέλεο κόλν ζπλαληήζεηο ην θόζηνο ζα είλαη 25επξώ ζπλ ΦΠΑ 23% γηα θάζε ζπλάληεζε. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε ζην: ή κέζσ Η Ειιεληθή Εηαηξεία Σπκβνπιεπηηθήο δηνξγαλώλεη δηεκεξίδα κε ζέκα: «Σο ηπαύμα ηος θεπαπεςηή υρ μεηαμοπθυηικό επγαλείο ζηη ζςμβοςλεςηική ζσέζη» ζηηο 8 & 9 Δεθεκβξίνπ 2012 ζην Λεηξνπνιηηηθό Ινιιέγην (Σσξνύ 74, Λαξνύζη). Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο είλαη 80επξώ γηα επαγγεικαηίεο θαη 60επξώ γηα ηα κέιε (ΕΕΣ). Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ή κέζσ ζην:

29 Η Εηαηξία Ινηλσληθήο Χπρηαηξηθήο θαη Χπρηθήο Υγείαο, ε Ε.Π.Α.Χ.Υ., θαη ε ΠΕΧΑΕΕ δηνξγαλώλνπλ δηεκεξίδα κε ζέκα: «Σπιάνηα σπόνια τςσιαηπική μεηαππύθμιζη. Και ηώπα ηι;» ζηηο 7 & 8 Δεθεκβξίνπ, 2012, ζηελ Εζληθή Σρνιή Δεκόζηαο Υγείαο (Κ. Αιεμάλδξαο 196, Αζήλα). Γηα πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε ζην To 5 ν Χπρηαηξηθό Τκήκα Επεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ ηνπ Χπρηαηξηθνύ Μνζνθνκείνπ Αηηηθήο δηνξγαλώλεη ην 1 ο Πανελλήνιο Διεπιζηημονικό ςνέδπιο Ψςσιαηπικών Νοζοκομείυν ζηηο 6-8 Δεθεκβξίνπ Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο είλαη 30 επξώ θαη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ζπλεδξίνπ νη ζπκκεηέρνληεο πξηκνδνηνύληαη από ηελ Παγθόζκηα Χπρηαηξηθή Εηαηξεία κε κόξηα παξαθνινύζεζεο θαη ζπλερηδόκελεο Θαηξηθήο Εθπαίδεπζεο. Γηα πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε ζην: ή κπείηε ζην site: Η ΕΚΧΕ δηνξγαλώλεη ην 14 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Χπρνινγηθήο Έξεπλαο κε ζέκα: «Η τςσολογία ζε κπίζη-μοςρ καιπούρ» ζηηο Λαΐνπ 2013 ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην Τν θέληξν «Κόγσ Χπρήο» δηνξγαλώλεη ζεκηλάξην κε ζέκα: «All you need is Love: Η Θευπία ηος ςναιζθημαηικού Δεζμού (Attachment theory) ζηην Ψςσοθεπαπεία» κε ηνλ Γηώξγν Ιαιιαξύηε. Τν ζεκηλάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην ζαββαηνθύξηαθν 15 & 16 Δεθεκβξίνπ 2012 από ηηο 10:00-17:00 κε θόζηνο ζπκκεηνρήο 125 επξώ (ζπλ ΦΠΑ) (110 Επξώ γηα εηδηθεπόκελνπο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο θαζώο θαη γηα θνηηεηέο).

30 Επίζεο δηνξγαλώλεη ζεκηλάξην κε ζέκα: «Δεξιόηηηερ και ηεσνικέρ ζηην ομαδική Ψςσοθεπαπεία» κε ηελ Τζακπίθα Λπαθίηε ζηηο 9-10 Φεβξνπαξίνπ & ζηηο Φεβξνπαξίνπ 2013 από ηηο 10:00-17:00 κε θόζηνο ζπκκεηνρήο 300 Επξώ (250 Επξώ γηα ζπνπδαζηέο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο θαζώο θαη γηα θνηηεηέο) (ζπλ ΦΠΑ). Γηα πιεξνθνξίεο θαη γηα ηα δύν ζεκηλάξηα επηθνηλσλήζηε ζην , ή ζηείιηε ζην

31 Μέζα από ηολ Πίλαθα Αλαθοηλώζεωλ έτεηε ηε δσλαηόηεηα λα βάιεηε ηε δική σας ανακοίνωση γηα: λα βρείηε έλαλ ζσλάδειθο γηα ζσλζεραπεία λα αλαδεηήζεηε ζσλεργάηες γηα έρεσλα λα βρείηε έλαλ άιιολ επαγγεικαηία ηοσ τώροσ γηα οποηαδήποηε άιιε ζσλεργαζία λα αλαδεηήζεηε ή λα ζσζηεγαζηείηε ζε έλαλ επαγγεικαηηθό τώρο λα βάιεηε κία αγγειία γηα ελοηθίαζε ηοσ δηθού ζας επαγγεικαηηθού τώροσ λα δειώζεηε ηε δηαζεζηκόηεηά ζας γηα πραθηηθή άζθεζε εθπαηδεσόκελωλ ζσκβούιωλ - ζεραπεσηώλ

32 ΓΤΡΓΣΕΡΖΟ ΤΚΣΟΙΩΚ ΒΖΟΓΡΑΦΖΗΩΚ ΣΩΚ ΤΓΓΡΑΦΓΩΚ ΣΟΤ ΣΓΤΥΟΤ #1 Γεωργία - Αλίκε Αραπανηώνε Η Γεωργία- Αλίκε Αραπανηώνε είλαη Κνηλσληνιόγνο - Γξαθνιόγνο, Δηθαζηηθή Γξαθνιόγνο κε ζπνπδέο ζηε Γαιιία: Παλεπηζηήκην Σηξαζβνύξγνπ, Paris V. Εξγάδεηαη ζαλ πξαγκαηνγλώκνλ ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη δίλεη ζεκηλάξηα αλαιπηηθήο γξαθνινγίαο. ΣΟΖΥΓΖΑ ΓΠΖΗΟΖΚΩΚΖΑ Σελέθωνο: Website: - Δωή Υαηδιδάκε Η Ζωή Χαηδιδάκε είλαη Καζεγήηξηα Φνξνύ ρνξνγξάθνο, Εξγαζηεξηαθή ζπλεξγάηεο ηνπ ΤΕΙ Αζήλαο, θαζώο επίζεο θαη Φνξνζεξαπεύηξηα Χπρνζεξαπεύηξηα. Εξγάδεηαη ηδησηηθά σο ςπρνζεξαπεύηξηα θαη δηεπζύλεη ηνλ ρώξν «Anima» πνπ δηνξγαλώλεη ζεκηλάξηα ςπραλάιπζεο θαη ςπρνζεξαπείαο ζε ζρέζε κε ηηο ηέρλεο. ΣΟΖΥΓΖΑ ΓΠΖΗΟΖΚΩΚΖΑ Σελέθωνο: Website: -

33 Ιαρία Ηοκκίνοσ Η Μαρία Κοκκίνοσ είλαη Executive / Life Coach, freelance human resource consultant (HR). Έρεη ζπνπδάζεη ζηελ Ακεξηθή ςπρνινγία θαη έρεη κεηαπηπρηαθό ζηελ εξγαζηαθή ςπρνινγία. Επίζεο, δηαζέηεη πνιπεηή εκπεηξία ζε ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ. Εηδηθεύεηαη ζε ζέκαηα επηινγήο, αμηνιόγεζεο θαη εθπαίδεπζεο/ ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο ζηειερώλ. ΣΟΖΥΓΖΑ ΓΠΖΗΟΖΚΩΚΖΑ Σελέθωνο: Website: Θεηώ Ηαηάκε Η Λεηώ Καηάκε είλαη ςπρνιόγνο, ςπρνζεξαπεύηξηα - νηθνγελεηαθή ζεξαπεύηξηα. Έρεη δνπιέςεη 20 ρξόληα ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζηελ έξεπλα, ελώ δηαηεξεί ηδησηηθό γξαθείν σο ςπρνζεξαπεύηξηα ζην Μαξνύζη, θαη παξάιιεια είλαη εθπαηδεύηξηα θαη επόπηξηα ζην Πξόγξακκα Εηδίθεπζεο ζηε Σπζηεκηθή Θεξαπεία ηνπ Εξγαζηεξίνπ Δηεξεύλεζεο Αλζξσπίλσλ Σρέζεσλ ζηε Θεζζαινλίθε. Είλαη κέινο ηνπ Σπιιόγνπ Ειιήλσλ Χπρνιόγσλ (ΣΕΧ), πξώελ κέινο ηνπ American Psycholgical Association (APA, associate member), θαη ηεο Ειιεληθήο Εηαηξίαο Σπζηεκηθήο Θεξαπείαο (ΕΛΕΣΥΘ). ΣΟΖΥΓΖΑ ΓΠΖΗΟΖΚΩΚΖΑ Σελέθωνο: Website:

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο ζαο. Απηό πνπ ζέινπκε είλαη λα γλσξίδνπκε... Η έκηρωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

2 ε ζπλάληεζε: Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζηα πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ παηδηώλ. Δπζθνιίεο, πξνβιεκαηηζκνί, πξννπηηθέο θαη δπλαηόηεηεο.

2 ε ζπλάληεζε: Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζηα πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ παηδηώλ. Δπζθνιίεο, πξνβιεκαηηζκνί, πξννπηηθέο θαη δπλαηόηεηεο. 2 ε ζπλάληεζε: Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζηα πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ παηδηώλ. Δπζθνιίεο, πξνβιεκαηηζκνί, πξννπηηθέο θαη δπλαηόηεηεο. Όρια-ευθύνες, ρόλοι (2-τέλους) επιθυμίεςαναγνώριση εαυτού

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα