Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα 1. Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ. Το σωµατείο έχει χαρακτήρα κοινωφελή και φιλανθρωπικό. 2. Έδρα του σωµατείου και του κεντρικού γραφείου ιοικήσεως του είναι η Αθήνα. Άρθρο 2: Σκοπός Σκοπός του σωµατείου είναι: Α. Η πρόνοια για όσους πάσχουν από ρευµατικές παθήσεις, δηλαδή: α. η οικονοµική αρωγή β. η ηθική συµπαράσταση γ. η περίθαλψη µε φάρµακα δ. η ενηµέρωση και καθοδήγηση των ρευµατοπαθών σχετικά µε τη νόσο τους. ε. ο επαγγελµατικός αναπροσανατολισµός, απαραίτητος εξαιτίας της αναπηρίας που αφήνουν συχνά οι παθήσεις αυτές. Β. Η προώθηση της έρευνας για την γνώση και καταπολέµηση των ρευµατικών παθήσεων. Γ. Η ενηµέρωση µε κάθε µέσο του κοινού και κάθε αρµοδίου οργάνου, Κρατικού ή όχι, για τη σηµασία των ρευµατικών παθήσεων. Άρθρο 3: Μέσα 1. Τα µέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι: α. οι επισκέψεις στους ρευµατοπαθείς, στο σπίτι, στα νοσοκοµεία και στον τόπο εργασίας τους, από ειδικά εντεταλµένα µέλη του σωµατείου. β. η φροντίδα για να εξευρεθούν και η φροντίδα για να προσφέρονται δώρα, όργανα, φάρµακα ή και οικονοµική ενίσχυση στους ρευµατοπαθείς που έχουν σχετικές ανάγκες, µε τη συνεργασία κοινωνικών λειτουργών ή εθελοντών. γ. η διοργάνωση ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που θα καθορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο, προς τους ρευµατοπαθείς ή υπέρ αυτών. δ. η οργάνωση ή η συµβολή για την οργάνωση κέντρων φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και επαγγελµατικής αναπροσαρµογής των πασχόντων καθώς και η φροντίδα για την τοποθέτηση των πασχόντων σε εργασίες ανάλογες µε τις δυνατότητές τους, ώστε αυτοί να αποτελούν στοιχεία αποδοτικά στην κοινωνία και να έχουν δυνατότητες για µια αξιοπρεπή διαβίωση.

3 ε. η συνεργασία µε τα αρµόδια Κρατικά Όργανα και υπηρεσίες της χώρας µας, µε διάφορα επιστηµονικά και εκπαιδευτικά κέντρα καθώς και µε οργανώσεις, συλλόγους, σωµατεία και ιδρύµατα που ενδιαφέρονται για τα προβλήµατα και την προστασία των ρευµατοπαθών. ζ. η συµβολή και η µεσολάβηση προς τις αρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες, η παρότρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και η άµεση προσφορά εάν το επιτρέπουν οι πόροι του σωµατείου για την ίδρυση και τον επαρκή εξοπλισµό αρκετών, σε αριθµό: Ρευµατολογικών κέντρων σε νοσοκοµεία που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν ή και αυτοτελών, Κέντρων φυσικοθεραπείας, εκτός από αυτά που είναι προσαρτηµένα στα Ρευµατολογικά Κέντρα, Κέντρων εργοθεραπείας και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού ή Αναπροσανατολισµού, Κέντρων ερευνητικών, εργαστηριακής και επιδηµιολογικής µελέτης για την προώθηση της έρευνας στο θέµα ρευµατισµός. Τα κέντρα αυτά προσαρτηµένα σε νοσοκοµειακές, ρευµατολογικές µονάδες ή ανεξάρτητα, θα έχουν σκοπό την καθαρά επιστηµονική έρευνα και θα µπορούν να συνεργάζονται µε ανάλογα κέντρα του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να χορηγούν υποτροφίες σε ερευνητές. άλλο σχετικό µέσο για την επίτευξη των σκοπών του σωµατείου είναι η συµβολή στην οργάνωση και λειτουργία των Ελληνικών λουτροπόλεων κατά σύγχρονο τρόπο. η. διάφορα άλλα µέσα, όπως: η υποβοήθηση των αρµοδίων Κρατικών Υπηρεσιών ή διαφόρων ιδρυµάτων για τη συγκέντρωση στοιχείων και εκπόνηση µελετών και στατιστικών που να αποκαλύπτουν τη σοβαρότητα και τις κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις του προβλήµατος ρευµατισµός στον Ελληνικό χώρο, η πλήρης µελέτη της σηµερινής καταστάσεως, σχετικά µε την αναγνώριση των νοσηµάτων, τις παρεχόµενες υπηρεσίες, την αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων των πασχόντων και του στενού τους περιβάλλοντος, η εκπόνηση προγραµµάτων για τη σωστή τακτική (και η διαµόρφωση προτάσεων) προς κάθε αρµόδιο, σχετικά µε τα µέτρα που είναι απαραίτητο να ληφθούν, η συστηµατική παρακολούθηση του αντιρευµατικού αγώνα στο εξωτερικό, η στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, η συνεργασία ή σύνδεση µε Ελληνικούς ή Ξένους (Εθνικούς ή ιεθνείς) Οργανισµούς, Ενώσεις, Σωµατεία, Συλλόγους και

4 Ιδρύµατα που ασχολούνται µε τα προβλήµατα των ρευµατοπαθών ή, γενικότερα, ατόµων που µειονεκτούν σωµατικά, η συµµετοχή, µε αντιπροσώπους του Σωµατείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η προσπάθεια για την ανεύρεση µεθόδων και συστηµάτων που εφαρµόζονται στο εξωτερικό και η µελέτη τους µε στόχο την καλύτερη αντιµετώπιση των ρευµατικών παθήσεων στην Ελλάδα, η µέριµνα και η συµβολή για την εκπαίδευση στελεχών των υπηρεσιών που ασχολούνται µε οποιοδήποτε τρόπο, µε τους ρευµατοπαθείς. θ. η φροντίδα για να οργανώνονται διαλέξεις, δηµόσιες συζητήσεις, συνέδρια, φροντιστήρια, σεµινάρια και άλλες επιµορφωτικές ή άλλου είδους σχετικές εκδηλώσεις, καθώς και για την έκδοση αυτοτελών ή περιοδικών δηµοσιευµάτων, την ίδρυση αρχείου φωτογραφιών και διαφανειών, την δηµιουργία εξειδικευµένης βιβλιοθήκης και γενικά τη συγκρότηση αρχείου για την πληροφόρηση σχετικά µε τις ρευµατικές παθήσεις. ι. η διοργάνωση και η υποστήριξη προγραµµάτων σχετικών µε τους ρευµατοπαθείς καθώς και η διαφώτιση και πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού για τα θέµατα του αντιρευµατικού αγώνα, µε τα µέσα οµαδικής ενηµέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαλέξεις, δηµόσιες συζητήσεις, κτλ.) και µε έντυπα (εφηµερίδες, περιοδικά, φυλλάδια, γραµµατόσηµα, κτλ.). κ. η παροχή κάθε είδους προστασίας στους ρευµατοπαθείς. λ. τέλος, κάθε µέσο που, κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως είναι πρόσφορο για να πραγµατωθούν οι σκοποί του Σωµατείου. 2. Παραρτήµατα της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα: Για την επιτέλεση του σκοπού της σε ευρύτερη κλίµακα η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευµατικού Αγώνα µπορεί να οργανώνει παραρτήµατα στις επαρχίες της Ελλάδας. Τα παραρτήµατα αυτά: θα έχουν ειδικό κανονισµό που θα συντάσσεται από τη ιοίκηση της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα µέσα στα πλαίσια του σκοπού της Εταιρείας και του πνεύµατος αυτού του καταστατικού, θα διοικούνται από τοπική επιτροπή που:

5 θα διορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα και θα αποτελείται από τρία τακτικά µέλη της, κατοίκους της πόλης, κωµόπολης ή χωριού όπου θα ιδρυθεί το παράρτηµα.

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΙΣ ΟΧΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 4: Εισδοχή τακτικών µελών 1. Τακτικό µέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα µπορεί να είναι: κάθε ενήλικας Έλληνας (ή Ελληνίδα) πολίτης, εφόσον: ενδιαφέρεται για τους σκοπούς της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα και τους αποδέχεται και θεωρείται ότι µε την επιστηµονική, επαγγελµατική ή γενικότερη δραστηριότητα του µπορεί να συντελέσει στην παραγωγή των σκοπών αυτών, καθώς και Οργανισµοί, Ιδρύµατα ή Νοµικά πρόσωπα ηµοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, που ασχολούνται µε οποιοδήποτε τρόπο µε τα ζητήµατα και τα διάφορα προβλήµατα όσων πάσχουν από ρευµατικές παθήσεις. 2. Η εγγραφή µέλους εγκρίνεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου. Εάν η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι απορριπτική ο ενδιαφερόµενος µπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση των µελών του Σωµατείου. 3. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε τη δική του πρωτοβουλία, και µε την ίδια πλειοψηφία, να εκλέξει πρόσωπα που, κατά την κρίση του, θα είναι ικανά να συµβάλλουν µε οποιοδήποτε τρόπο στην επιτυχία των στόχων της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα, ως τακτικά µέλη, εφόσον τα πρόσωπα αυτά ερωτηθούν και αποδεχθούν την ιδιότητα του µέλους. 4. Όποιος γίνει δεκτός ως τακτικό µέλος εγγράφεται στο µητρώο των µελών του Σωµατείου από τη στιγµή που θα καταβάλει το δικαίωµα εγγραφής και την ετήσια συνδροµή του. 5. Όλα τα ιδρυτικά µέλη του Σωµατείου θα είναι, αυτοδικαίως, και τακτικά µέλη. Άρθρο 5: Τιµητικές διακρίσεις Επίτιµα Μέλη 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση του µπορεί να απονέµει τον τίτλο του Επιτίµου Μέλους της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµβάλουν, µε οποιοδήποτε τρόπο στην επιτυχία των σκοπών του Σωµατείου. 2. Με απόφασή του που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απονείµει τον τίτλο του Επιτίµου Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα σε

7 προσωπικότητες Ελληνικής ή ξένης υπηκοότητας που είναι αποδεδειγµένο πως, επιστηµονικά ή οικονοµικά, έχουν συµβάλει εξαιρετικά στην πρόοδο της έρευνας ή της αντιµετώπισης των προβληµάτων των ρευµατοπαθών. Ο τίτλος αυτός µπορεί να απονέµεται και σε προσωπικότητες που για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και µε επιτυχία υπήρξαν πρόεδροι του ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα. 3. Οι επίτιµοι πρόεδροι µπορούν να καλούνται ειδικά και να µετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, σε συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και σε Γενικές Συνελεύσεις, και τα επίτιµα µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου, σε Γενικές Συνελεύσεις. Οι επίτιµοι πρόεδροι και τα επίτιµα µέλη δεν έχουν υποχρέωση χρηµατικών καταβολών προς την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευµατικού Αγώνα. 4. Με ειδικό κανονισµό που καταρτίζεται το ιοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, µπορούν να καθιερωθούν και άλλες διακρίσεις ή αναγνωρίσεις (βραβεία, µετάλλια, κτλ.) για πρόσωπα που δείχνουν αξιόλογη δράση στον τοµέα της επιστηµονικής έρευνας ή της προστασίας των ρευµατοπαθών, ή που προσφέρουν υλική ή ηθική υποστήριξη στην Ελληνική Εταιρεία Αντιρευµατικού Αγώνα. 5. Τέλος µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και µετά από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως µπορούν να δηµιουργηθούν και ειδικές κατηγορίες µελών (επικουρικών, προέδρων, κτλ.) ευεργετών ή συνδροµητών της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των κατηγοριών αυτών θα καθορίζονται µε εσωτερικό κανονισµό ψηφισµένο από Γενική Συνέλευση. Άρθρο 6: Συνδροµητές Συνδροµητές της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα, Έλληνες ή ξένοι, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, θεωρούνται όσοι ενδιαφέρονται για το έργο της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα και εισφέρουν τακτική συνδροµή, έστω και αν δεν είναι µέλη του σωµατείου. Άρθρο 7: Υποχρεώσεις και δικαιώµατα των Μελών 1. Τα τακτικά µέλη έχουν υποχρέωση: να συµβάλλουν, ανάλογα µε τις δυνατότητες τους, στην εκπλήρωση των σκοπών της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα, να συµµετέχουν στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της, να καταβάλουν κανονικά τις εισφορές τους και να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα.

8 2. Τα τακτικά µέλη που εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευµατικού Αγώνα, έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν µέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, µε δικαίωµα ψήφου, να παίρνουν το λόγο, να υποβάλλουν προτάσεις, να ασκούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο. Έχουν επίσης το δικαίωµα: να εκλέγουν, αφού περάσει ένα εξάµηνο από την ηµέρα της εγγραφής τους και να εκλέγονται, για τη διοίκηση ή την εξελεγκτική επιτροπή, αφού περάσει ένα έτος από την ηµέρα της εγγραφής τους. 3. Τα νοµικά πρόσωπα που είναι µέλη της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα λαβαίνουν µέρος στις εργασίες της µε εκπρόσωπο ή εκπροσώπους τους όπως ορίζεται: από το καταστατικό τους ή από το ιοικητικό τους Συµβούλιο. 4. Ειδικά το αναγνωρισµένο επιστηµονικό σωµατείο Ελληνική Ρευµατολογική Εταιρεία, που είναι και ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα, µετέχει υποχρεωτικά στο ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα µε τρία τακτικά µέλη του. 5. Κάθε µέλος που δεν έχει εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές υποχρεώσεις του, όσες ορίζονται από το καταστατικό και τις Γενικές Συνελεύσεις προς την Εταιρεία Αντιρευµατικού Αγώνα, δεν έχει δικαίωµα να λαµβάνει µέρος στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωµατείου. Άρθρο 8: Αποχώρηση Μελών Κάθε µέλος έχει δικαίωµα να αποχωρήσει από το Σωµατείο αφού υποβάλει έγγραφη σχετική δήλωση, στο ιοικητικό Συµβούλιο. Στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να καταβάλει τη συνδροµή του έτους µέσα στο οποίο έχει υποβάλει τη δήλωση του. Άρθρο 9: ιαγραφή Μελών 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση που παίρνει µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του έχει δικαίωµα να διαγράφει από την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευµατικού Αγώνα κάθε µέλος που: ή δε συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του καταστατικού ή τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του ιοικητικού Συµβουλίου, ή ενεργεί µε τρόπο που παραβλάπτει ηθικά ή υλικά τα συµφέροντα της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα, ή τιµωρείται για ατιµωτικό αδίκηµα του κοινού ποινικού δικαίου. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί επίσης να επιβάλει την ποινή της επιπλήξεως σε µέλος που έχει υποπέσει σε παράπτωµα µικρότερης σηµασίας.

9 3. Κατά της αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου για διαγραφή ή πειθαρχική ποινή χωρεί προσφυγή στη Γενική Συνέλευση όπως αναφέρεται και παρακάτω. 4. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου διαγράφονται τέλος µέλη που καθυστερούν τις συνδροµές τους για δύο (2) έτη, αφού όµως ειδοποιηθούν εγγράφως. Μέλος που διαγράφεται για το λόγο αυτό επανεγγράφεται αυτοδικαίως στην Ελληνική Εταιρεία Αντιρευµατικού Αγώνα µε αίτησή του, εάν καταβάλει τις καθυστερούµενες συνδροµές µέσα σ ένα εξάµηνο από τη διαγραφή του. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται βεβαίως και πάλι δικαίωµα εγγραφής.

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΟΡΟΙ Άρθρο 10: Πόροι της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα 1. Το δικαίωµα εγγραφής που καταβάλουν τα µέλη όταν εγγράφονται. Η εισφορά αυτή ορίζεται να είναι 1,47 ευρώ (ένα ευρώ και σαρανταεπτά λεπτά [500 δραχµές]) για τα φυσικά και 2,93 ευρώ (δύο ευρώ και ενενηντατρία λεπτά [1.000 δραχµές]) για τα νοµικά πρόσωπα. Το ποσό της εισφοράς µπορεί να αυξοµειώνεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 2. Η ετήσια συνδροµή των µελών και των συνδροµητών ορίζεται να είναι 1,47 ευρώ (ένα ευρώ και σαρανταεπτά λεπτά [500 δραχµές]) για τα φυσικά και 2,93 ευρώ (δύο ευρώ και ενενηντατρία λεπτά [1.000 δραχµές]) για τα νοµικά πρόσωπα. Το ποσό της ετήσιας συνδροµής µπορεί επίσης να αυξοµειώνεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 3. Οι δωρεές, οι κληρονοµιές, τα κληροδοτήµατα, οι επιχορηγήσεις και κάθε άλλη προσφορά µελών ή τρίτων. 4. Οι εισπράξεις από την έκδοση κάθε εντύπου και από διάφορες εκδηλώσεις, όπως χοροεσπερίδες, λαχειοφόροι αγορές, έρανοι, τέια, εκδροµές, κτλ. 5. Οι εισφορές και επιχορηγήσεις κάθε φυσικού, νοµικού προσώπου, οργανισµού ηµοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, άλλων Σωµατείων, Ιδρυµάτων, Οργανισµών και Ενώσεων, Ελληνικών ή ξένων. 6. Τα έσοδα από την περιουσία της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα, όπως τόκοι από καταθέσεις, µισθώµατα, πρόσοδοι, κ.α. 7. Οι εισφορές και επιχορηγήσεις, του ηµοσίου και των ήµων και Κοινοτήτων.

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 11 ο : ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) 1. Το σωµατείο διοικείται από επταµελές ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των µελών µε µυστική ψηφοφορία. 2. Η θητεία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής. Η θητεία τους µπορεί να παραταθεί ώσπου να εκλεγεί νέα ιοίκηση, αλλά οπωσδήποτε όχι περισσότερο από τρεις µήνες, εκτός αν κάποιο ανυπέρβλητο κώλυµα δεν επιτρέπει να συγκληθεί έγκαιρα η Γενική Συνέλευση για να διενεργηθούν εκλογές. 3. Όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επανεκλέγονται. 4. Τρία από τα επτά τακτικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου είναι γιατροί ρευµατολόγοι και είναι µέλη (βλέπε άρθρο 7, παρ. 4), εκτός από την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευµατικού Αγώνα, και της Ελληνικής Ρευµατολογικής Εταιρείας που είναι αναγνωρισµένο επιστηµονικό Σωµατείο και ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα. 5. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εξόδου µε οποιοδήποτε τρόπο κάποιου µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου, πριν από την λήξη της θητείας του, καλούνται µε τη σειρά, να αναπληρώσουν το κενό τα αναπληρωµατικά µέλη. Αν τα κενά δεν είναι δυνατό να καλυφθούν µε τον τρόπο αυτό, τότε εφαρµόζεται το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα. Άρθρο 12 ο : Εκλογή του ιοικητικού Συµβουλίου 1. Η εκλογή του ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται σε τακτική Γενική Συνέλευση, το πρώτο εικοσαήµερο του µηνός Μαρτίου, κάθε τρία χρόνια. 2. Η διαδικασία και εποπτεία της εκλογής και η ανακήρυξη των τακτικών και των αναπληρωµατικών µελών, µετά την καταµέτρηση των ψήφων, γίνεται από τριµελή εφορευτική επιτροπή, που αποτελείται από τακτικά µέλη, και εκλέγεται όπως ορίζεται στο άρθρο Η ψηφοφορία γίνεται µε σταυρούς προτιµήσεως σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαµβάνονται: τουλάχιστον τέσσερα µέλη που είναι ταυτόχρονα και µέλη της Ελληνικής Ρευµατολογικής Εταιρείας και τουλάχιστον άλλα πέντε τακτικά µέλη της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα. 4. Τακτικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται οι επτά υποψήφιοι που παίρνουν τις περισσότερες ψήφους, εάν τουλάχιστον οι τρεις είναι και µέλη της Ελληνικής Ρευµατολογικής Εταιρείας, εφ όσον

12 το αναγνωρισµένο αυτό επιστηµονικό σωµατείο, που είναι και ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα, βρίσκεται εν ενεργεία. Εάν µέσα στους πρώτους επτά υποψήφιους δεν συµπεριλαµβάνονται δηλαδή τρεις που είναι µέλη και της Ελληνικής Ρευµατολογικής Εταιρείας, τότε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ανακηρύσσονται οι τρεις πρώτοι σε ψήφους υποψήφιοι που είναι µέλη της Ελληνικής Ρευµατολογικής Εταιρείας και οι τέσσερις πρώτοι σε ψήφους που δεν ανήκουν σ αυτήν. 5. Οι δύο υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους, αφού αφαιρεθούν τα επτά τακτικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, ανακηρύσσονται αναπληρωµατικά του µέλη. Άρθρο 13: Κωλύµατα για ανάδειξη µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 1. εν µπορούν να είναι µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα: α. αλλοδαποί, β. καταδικασµένοι αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργηµα ή για κάποιο από τα παρακάτω πληµµελήµατα: κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, λαθρεµπόριο, εκβίαση, πλαστογραφία, συκοφαντική δυσφήµηση, κιβδηλεία, παραχάραξη, παραβίαση των νόµων για τα ναρκωτικά, παραβίαση των διατάξεων για την προστασία του Εθνικού Νοµίσµατος, καθώς και κάθε αδίκηµα που πηγάζει από ιδιοτέλεια ή είναι έγκληµα κατά των ηθών και γ. όσοι έχουν στερηθεί, εξαιτίας καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, τα πολιτικά τους δικαιώµατα, και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 2. Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει, πριν από την ανάδειξη τους τα αξιώµατα του µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής, υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 105/1969 ότι κανένα κώλυµα από όσα αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο δεν συντρέχει για την ανάδειξή του στη ιοίκηση της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα. Άρθρο 14: Κατάρτιση του ιοικητικού Συµβουλίου σε Σώµα Με πρόσκληση του µέλους που συγκέντρωσε τη µεγαλύτερη πλειοψηφία, και σε περίπτωση ισοψηφίας, περισσότερων συµβούλων µε πρόσκληση του πρεσβύτερου από αυτούς, όσοι εκλέχθηκαν ως τακτικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου συνέρχονται µέσα σε οκτώ ηµέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε Σώµα εκλέγοντας µε µυστική ψηφοφορία τον/την: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο,

13 Γενικό Γραµµατέα, Ειδικό Γραµµατέα, Ταµία και Συµβούλους δύο (2). Άρθρο 15: Συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µια φορά το µήνα και έκτακτα όποτε το θεωρεί αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή µετά από έγγραφη αίτηση τριών (3) τουλάχιστον µελών του. Έχει απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα µέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται µε πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος εκείνου που προεδρεύει. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται µε έγγραφη ή προφορική πρόσκληση που γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Με την πρόσκληση ανακοινώνονται και τα θέµατα που θα συζητηθούν, θέµατα που δεν είναι στην ηµερήσια διάταξη µπορούν να συζητηθούν µετά από απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων µελών. 3. Αν δεν έχει προσέλθει στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, τότε προεδρεύει του ιοικητικού Συµβουλίου ο πρεσβύτερος από τους παρόντες. 4. Σε περίπτωση που ένα µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα, αν και έχει προσκληθεί, από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να πάρει απόφαση παύσεως του µέλους αυτού, αφού έχει καλέσει το µέλος αυτό εγγράφως τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα, να υποβάλει τις εξηγήσεις του. Άρθρο 16: Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου: εκπροσωπεί το Σωµατείο στις σχέσεις του µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µε τη ιοίκηση, στα ικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή, παρέχει κάθε ειδική ή γενική εντολή εκπροσωπήσεως της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα και ανακαλεί τις εντολές αυτές, συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωµατείου εκτός από όσες σκοπεύουν σε αρχαιρεσίες, υπογράφει µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, τα εντάλµατα πληρωµών και τις εντολές εισπράξεων χρηµάτων και γενικά κάθε εξερχόµενο έγγραφο και

14 δικαιούται να παρίσταται σε όλες τις επιτροπές, τµήµατα, κέντρα, οµάδες, κτλ της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα, καθώς και των παραρτηµάτων της. Άρθρο 17: Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να εκτελεί τα καθήκοντα του, σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του. Άρθρο 18: Γενικός Γραµµατέας Ειδικός Γραµµατέας 1. Ο Γενικός Γραµµατέας προσυπογράφει, µαζί µε τον Πρόεδρο, όλα τα έγγραφα και τα εντάλµατα πληρωµής. 2. Τηρεί τα βιβλία του Σωµατείου, δηλαδή: πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο τακτικών µελών, επίτιµων µελών, συνδροµητών και δωρητών, βιβλία πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου και βιβλία πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. 3. Κρατεί τη σφραγίδα του Σωµατείου, ενηµερώνει τον οικείο φάκελο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Νοµαρχίας, Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πρώην Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, κατά το έτος 1978), και όλων των άλλων αρµοδίων ηµοσίων Οργάνων που είναι σχετικά µε τη λειτουργία των Σωµατείων φιλανθρωπικού και κοινωφελούς χαρακτήρα. 4. Ο Γενικός Γραµµατέας διευθύνει τις υπηρεσίες του Σωµατείου, φροντίζει για την εφαρµογή του Καταστατικού και των εσωτερικών κανονισµών καθώς και για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του ιοικητικού Συµβουλίου. Παρουσιάζει στο ιοικητικό Συµβούλιο εισηγήσεις για τις υποθέσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση λογοδοσία για τα πεπραγµένα. Κρατεί τα πρακτικά του ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως. Τηρεί την αλληλογραφία (το πρωτόκολλο των εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων) (παράγραφος 2, παρόντος άρθρου) και επιβλέπει τα λογιστικά βιβλία εσόδων και εξόδων. 5. Αν ο Γενικός Γραµµατέας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένα από τα άλλα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, που το ορίζει ο ίδιος, ή ο Ειδικός Γραµµατέας. 6. Ο Ειδικός Γραµµατέας συντάσσει και διαβάζει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων του Σωµατείου και φροντίζει να υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τα άλλα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. Βοηθάει επίσης

15 τον Γενικό Γραµµατέα στη διεκπεραίωση της γραφικής υπηρεσίας του Σωµατείου. Άρθρο 19: Ταµίας 1. Ο Ταµίας κάνει όλες τις εισπράξεις της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα µε διπλότυπες αποδείξεις, νόµιµα θεωρηµένες και τις πληρωµές µε βάση εντάλµατα πληρωµής που έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα και έχει ευθύνη για κάθε οικονοµική ανωµαλία. 2. Για κάθε δαπάνη, εκτός από τις τακτικές και συνηθισµένες, για τις οποίες υπάρχει γενική απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, ενεργεί µετά από ειδική απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 3. Κρατεί στο ταµείο το ποσό που ορίζει µε απόφαση του το ιοικητικό Συµβούλιο και καταθέτει κάθε ταµειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τα 29,35 ευρώ (εικοσιεννέα ευρώ και τριανταπέντε λεπτά { δραχµές}) σε αναγνωρισµένη Τράπεζα ή στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. 4. Τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων, θεωρηµένο και αριθµηµένο για τη διαχείρισή του. 5. Η κίνηση του λογαριασµού στην Τράπεζα γίνεται ως εξής: Οι καταθέσεις γίνονται από τον Ταµία σε µετρητά, σε λογαριασµό όψεως που ανοίγεται µε το όνοµα του Σωµατείου. Οι αναλήψεις γίνονται πάντοτε µε επιταγές. 6. Ο Ταµίας υποβάλλει κάθε τρίµηνο συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων στο ιοικητικό Συµβούλιο. Κρατάει τα µπλοκ των ενταλµάτων πληρωµής, των επιταγών, των αποδείξεων εισπράξεως και τους ισολογισµούς, απολογισµούς και προϋπολογισµούς πάντοτε. Κρατάει επίσης τουλάχιστον για µια πενταετία τα δικαιολογητικά για κάθε δαπάνη σε ειδικά ντοσιέ, κατά χρονολογίες και κατηγορίες. 7. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία που έχουν σχέση µε το Ταµείο και καταρτίζει κάθε µήνα, και εκτάκτως εάν του το ζητήσει ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου, πρόχειρο λογαριασµό εσόδων και εξόδων. 8. Καταρτίζει κάθε χρόνο µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα, τον ισολογισµό, απολογισµό και προϋπολογισµό του επόµενου έτους και τους υποβάλλει για έγκριση στο ιοικητικό Συµβούλιο, µέχρι την 31η Ιανουαρίου, για να υποβληθούν ύστερα στη Γενική Συνέλευση. 9. Αν το Σωµατείο αναγνωρισθεί από το Κράτος ως ειδικά φιλανθρωπικό Σωµατείο, τότε ο Ταµίας θα συµµορφώνεται και µε τις διατάξεις που αφορούν στα ειδικά αναγνωρισµένα φιλανθρωπικά Σωµατεία και θα τηρεί και θεωρεί τα λογιστικά βιβλία που καθορίζονται από τις διατάξεις αυτές. 10. Ο Ταµίας έχει υποχρέωση να παρουσιάζει στην Εξελεγκτική Επιτροπή όλα τα ταµειακά βιβλία και τα δικαιολογητικά της διαχειρίσεώς του όποτε του ζητηθούν.

16 11. Αν ο Ταµίας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αντικαθιστά ένα από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτά. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατόν να ανατεθούν ορισµένες αρµοδιότητες του Ταµία σε υπηρεσιακό όργανο ή υπάλληλο του Σωµατείου. Άρθρο 20: Περιορισµοί των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 1. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν µπορούν να παρέχουν εξαρτηµένη εργασία µε αµοιβές και να συνάπτουν µε την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευµατικού Αγώνα συµβάσεις που συνεπάγονται τη λήψη αµοιβής για την προσφορά κάθε είδους υπηρεσιών ή υπηρεσιών που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους από την ανάληψη του έργου, προµήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το Σωµατείο. 2. Εφ όσον η ελληνική Εταιρεία Αντιρευµατικού Αγώνα αναγνωρισθεί σαν ειδικό φιλανθρωπικό Σωµατείο, θα εφαρµόζονται και οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου των ειδικά αναγνωρισµένων Σωµατείων.

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Άρθρο 21: Σύγκληση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα ταµειακά τακτοποιηµένα µέλη. Είναι το ανώτατο όργανο του Σωµατείου και αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις του. 2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αρµόδια να αποφασίζει: για την εκλογή, κάθε τρία (3) χρόνια, των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για την έγκριση ή απόρριψη του ετήσιου ισολογισµού και προϋπολογισµού, των πράξεων του ιοικητικού Συµβουλίου και της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για την απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής επιτροπής από κάθε ευθύνη, για θέµατα που ορίζει ρητά το καταστατικό και οι Νόµοι, για τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις του Καταστατικού, για διάλυση του Σωµατείου, για οποιοδήποτε άλλο θέµα που το ιοικητικό Συµβούλιο παραπέµπει στην Γενική Συνέλευση για έγκριση. 3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ιοικητικό Συµβούλιο τακτικά µια φορά το έτος, το πρώτο 20ήµερο του µηνός Μαρτίου. Έκτακτη σύγκληση γίνεται κάθε φορά που θα το αποφασίσει το ιοικητικό Συµβούλιο, ή αν το ζητήσει τουλάχιστον το 1/5 των µελών που είναι ταµειακά εντάξει, µε έγγραφη αίτηση τους που θα γράφει και τα θέµατα για συζήτηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο. Στην περίπτωση αυτή το ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση µέσα σ ένα µήνα το αργότερο από την ηµέρα υποβολής της αίτησης. 4. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση γίνεται η λογοδοσία, διοικητική και διαχειριστική, του ιοικητικού Συµβουλίου, η εξέταση του απολογισµού του έτους που πέρασε και του προϋπολογισµού του ερχόµενου και του προγράµµατος για τη µελλοντική δράση του Σωµατείου. Επίσης γίνεται συζήτηση των θεµάτων που έχει συµπεριλάβει το ιοικητικό Συµβούλιο στην ηµερήσια διάταξη της Συνελεύσεως. 5. Στην ίδια τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται κάθε τρία χρόνια η εκλογή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ειδικά στη Γενική Συνέλευση που γίνεται για αρχαιρεσίες, προεδρεύει ένα από τα πρεσβύτερα µέλη του Σωµατείου, που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε µέλος του Σωµατείου, συµπεριλαµβανοµένων και όσων εκπροσωπούν νοµικά πρόσωπα, εάν επιθυµεί να υποβάλει υποψηφιότητα για το ιοικητικό Συµβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, υποβάλει έγγραφη αίτηση καθώς και υπεύθυνη

18 δήλωση ότι δεν υπάρχουν κωλύµατα για το πρόσωπό του, όπως καθορίζεται και στο άρθρο 13, πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία. Ο πίνακας των υποψηφίων τοποθετείται σε πινακίδα των γραφείων του Σωµατείου. Στην περίπτωση που ο αριθµός των υποψηφίων δεν είναι αρκετός για να συµπληρωθούν οι προβλεπόµενες θέσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, προτάσεις για υποψηφιότητες υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως είτε από τρίτους, απευθείας στη Γενική Συνέλευση, αφού όµως οι υποψήφιοι καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 105/1969 ότι δεν υπάρχουν κωλύµατα για την ανακήρυξή τους. 6. Η εκλογή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται έπειτα από µυστική ψηφοφορία µε ψηφοδέλτια µε τη φροντίδα της Τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής που από τα µέλη του Σωµατείου ορίζει µε απλή υπόδειξη η Γενική Συνέλευση (όπως αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 23). Τα ονόµατα των υποψηφίων αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο κατ αλφαβητική σειρά και ο εκλογέας ψηφίζει επτά (7) για το ιοικητικό Συµβούλιο και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή θέτοντας στα ονόµατά τους σταυρό προτιµήσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 4 του Καταστατικού. Εκλέγονται κατά σειρά εκείνοι που σχετικά πλειοψήφησαν, σε περίπτωση σε ισοψηφίας αποφασίζει ο κλήρος. Για την εκλογή συντάσσεται Πρακτικό που υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή. 7. Οι προσκλήσεις για Γενική Συνέλευση δίνονται αυτοπροσώπως ή στέλνονται µε το ταχυδροµείο στα µέλη δέκα ηµέρες πριν από την ηµέρα της Συνελεύσεως. Οι προσκλήσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα του ιοικητικού Συµβουλίου και αναγράφουν τον τόπο και χρόνο της Συνελεύσεως καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διατάξεως. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν µπορεί να συζητήσει ή να αποφασίσει για θέµατα που δεν αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη. 8. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και αποφασίζει νόµιµα για όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διατάξεως όταν παρευρίσκεται το 1/4 του αριθµού των τακτικών µελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις. Αν δεν υπάρξει απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται, χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια ηµέρα και ώρα της αµέσως επόµενης εβδοµάδας, και τότε θεωρείται πως έχει απαρτία, όσα και αν είναι τα παρόντα µέλη, όχι όµως αν είναι λιγότερα από είκοσι (20). 9. Μέλος του Σωµατείου που κωλύεται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση µπορεί να εκπροσωπηθεί και να ψηφίσει µέσω άλλου µέλους, εάν το µέλος που είναι παρόν καταθέσει επίσηµη εξουσιοδότηση της

19 οποίας η υπογραφή είναι θεωρηµένη από Αστυνοµική ή άλλη αρµόδια Προξενική, κτλ., αρχή. Σε καµία περίπτωση όµως ένα µέλος δεν επιτρέπεται να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερα από ένα µέλη. 10. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως απαιτούν απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Για την εκλογή του ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής αρκεί σχετική πλειοψηφία. Για την τροποποίηση του καταστατικού ή για τη διάλυση του Σωµατείου απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του παρόντος. Άρθρο 22: Πρόεδρος Συνελεύσεως Πρακτικογράφοι 1. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις εκτός από εκείνες στις οποίες γίνονται αρχαιρεσίες. 2. Πρακτικά κρατούν δύο από τα παρόντα µέλη που εκλέγονται στην αρχή κάθε Γενικής Συνελεύσεως. Τα πρακτικά προσυπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα. 3. Σε όσες Γενικές Συνελεύσεις γίνονται αρχαιρεσίες, χρέη Προέδρου εκτελεί ο πρεσβύτερος από τα παρόντα µέλη, αφού εξαιρεθούν τα µέλη του απερχόµενου ιοικητικού Συµβουλίου και της απερχόµενης Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και οι υποψήφιοι για τα δύο αυτά όργανα. Για την τήρηση των πρακτικών ισχύει η παραπάνω διαδικασία και προσυπογράφονται και από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως. Άρθρο 23: Εφορευτική Επιτροπή 1. Όταν πρόκειται να γίνουν αρχαιρεσίες η Γενική Συνέλευση, πριν από την έναρξή της ψηφοφορίας, εκλέγει εφορευτική επιτροπή από τρία (3) παρόντα µέλη, που πρέπει να µη συνδέονται µεταξύ τους µε συγγένεια είτε εξ αίµατος είτε εξ αγχιστείας µέχρι και του τρίτου βαθµού. 2. Μέλη της εφορευτικής επιτροπής δε µπορούν να είναι οι υποψήφιοι για το ιοικητικό Συµβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως που έχει ήδη εκλεγεί. 3. Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι η διενέργεια των αρχαιρεσιών, η καταµέτρηση και διαλογή των ψήφων και η σύνταξη πρακτικού για το αποτέλεσµα. Το Πρακτικό αυτό, µαζί µε τα ψηφοδέλτια παραδίδεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως στον υποψήφιο που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους ή, αν υπάρξει ισοψηφία, στον πρεσβύτερο από τους υποψήφιους που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Άρθρο 24: Εξελεγκτική Επιτροπή 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά µέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για τριετή θητεία. Αναπληρωµατικά

20 µέλη της θεωρούνται όλοι οι επιτυχόντες υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή και αναπληρώνουν µε τη σειρά των ψήφων που έλαβαν, όποιο µέλος της παύει, ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο, να µετέχει στο έργο της. Ο υποψήφιος για την Εξελεγκτική Επιτροπή που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, ή σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρεσβύτερος από αυτούς που ισοψηφούν, καλεί, µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την ηµέρα της εκλογής, τα µέλη της σε συνεδρίαση, στην οποία η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο της και συγκροτείται σε σώµα. 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε εξάµηνο, µετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της προς τα µέλη. Έκτακτες συνεδριάσεις γίνονται όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή ζητηθεί, µε έγγραφο που απευθύνεται σ αυτόν, από ένα (1) από τα µέλη της, ή από δύο (2) µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, ή από το 1/20 των τακτικών µελών του Σωµατείου που είναι ταµειακώς εντάξει. Ένα από τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής που ορίζεται από τον Πρόεδρο της, κρατάει πρακτικά στις συνεδριάσεις της σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών. Επίσης µε φροντίδα του Προέδρου της τηρείται πρωτόκολλο αλληλογραφίας. 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή σαν σώµα, ή ένα µέλος της ειδικά εξουσιοδοτηµένο, έχει δικαίωµα κάθε στιγµή να ελέγχει όλα τα βιβλία, έγγραφα και κάθε είδους στοιχεία του Σωµατείου, οικονοµικά, ταµειακά, διαχειριστικά και διοικητικά, τα πρωτόκολλα αλληλογραφίας, τα βιβλία µελών τα βιβλία πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα µπλοκ ενταλµάτων πληρωµής, τα µπλοκ επιταγών, τα βιβλιάρια κάθε είδους καταθέσεων, το ταµείο, τα διαχειριστικά και λογιστικά βιβλία, τα µπλοκ διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεων, τα δικαιολογητικά πληρωµών και την κάθε είδους αλληλογραφία. Όλα αυτά τα στοιχεία µπορούν να ελέγχονται αναδροµικά από την εποχή της συστάσεως του Σωµατείου. 4. Κάθε άρνηση οποιουδήποτε µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου να δώσει τα στοιχεία που ζητεί η Εξελεγκτική Επιτροπή, εκτός από τις άλλες συνέπειες, είναι πειθαρχικό παράπτωµα που συνεπάγεται την έκπτωση του µέλους αυτού από τη ιοίκηση του Σωµατείου. 5. Η Εξελεγκτική Επιτροπή: παρακολουθεί την καλή και πιστή εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του ιοικητικού Συµβουλίου, και συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο έκθεση για τον έλεγχο που έκανε στο έργο του ιοικητικού Συµβουλίου που λογοδοτεί. 6. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει απαρτία αν είναι παρόντα και τα τρία (3) µέλη της. Οι αποφάσεις της παίρνονται µε πλειοψηφία.

21 7. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό της, ο οποίος υπογράφει τα έγγραφά της και διαβάζει, στις Γενικές Συνελεύσεις, τις εκθέσεις της.

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 25: Πειθαρχικά παραπτώµατα 1. Κανένα µέλος του Σωµατείου και πολύ περισσότερο του ιοικητικού Συµβουλίου δεν επιτρέπεται να λάβει µέρος µε την ιδιότητά του αυτή σε δηµόσιες πολιτικές συγκεντρώσεις ή πολιτικά συνέδρια. 2. Κάθε µέλος που αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Σωµατείου ή εµποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, ή που η διαγωγή του είναι ασυµβίβαστη, µε οποιοδήποτε τρόπο, µε τα συµφέροντα του Σωµατείου, έχει πειθαρχική ευθύνη και υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις. Άρθρο 26: Πειθαρχικές ποινές ιαδικασία 1. Οι πειθαρχικές ποινές είναι: α. επίπληξη: η ποινή επιβάλλεται από το ιοικητικό Συµβούλιο και είναι ανέκκλητη, β. προσωρινή αποβολή: για ένα έτος, αν οι περιστάσεις είναι επιβαρυντικές. Επιβάλλεται από το ιοικητικό Συµβούλιο και πρέπει να επικυρωθεί από Γενική συνέλευση που θα συγκληθεί αµέσως γι αυτό τον σκοπό, γ. οριστική αποβολή: η ποινή αποφασίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο και επικυρώνεται από Γενική Συνέλευση που συγκαλείται αµέσως γι αυτό το σκοπό και επιβάλλεται όποτε: κάποιο µέλος του Σωµατείου ή της ιοικήσεως ή Ελεγκτής του Σωµατείου βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδή γεγονότα που αφορούσαν στην κατάσταση των ισολογισµών και της περιουσίας του Σωµατείου σε εκθέσεις προς τη Γενική Συνέλευση, κάποιο µέλος του Σωµατείου ή της ιοικήσεώς του συντάσσει πρακτικά που βεβαιώνουν γεγονότα διαφορετικά από όσα πράγµατι έγιναν ή λέχθηκαν σε συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου ή Γενική Συνέλευση, εφ όσον η αλλοίωση αυτή κρίνεται ότι έχει ουσιώδη επιρροή στις υποθέσεις του Σωµατείου, και κάποιο µέλος του Σωµατείου ή της ιοικήσεώς του έχει συνεργήσει καθ οποιονδήποτε τρόπο ή έχει παρακινήσει άλλο µέλος να διαπράξει τα παραπάνω παραπτώµατα που συνεπάγονται οριστική αποβολή, ή τα έχει αποκρύψει. Η οριστική αποβολή αποφασίζεται επίσης από τη Γενική Συνέλευση αν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος, ενώ κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 38 του Αστικού Κώδικα.

23 2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να καλεί το µέλος που διώκεται πειθαρχικά σε απολογία, ορίζοντας εύλογη προθεσµία γι αυτό. Εάν δεν υποβληθεί απολογία, το ιοικητικό Συµβούλιο αποφαίνεται χωρίς αυτή.

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 27: Σφραγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα Το Σωµατείο έχει σφραγίδα (λογότυπος) που αναγράφει: την επωνυµία του σωµατείου: Ελληνική Εταιρεία Αντιρευµατικού Αγώνα, τη συντοµογραφία του σωµατείου: ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., καθώς και αφηρηµένο σχήµα.

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 28: Τροποποιήσεις του Καταστατικού ιάλυση 1. Τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση του Σωµατείου µπορεί να αποφασιστεί οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση. 2. Για να πάρει τέτοια απόφαση η Γενική Συνέλευση των µελών πρέπει: να είναι παρόντα τουλάχιστον τα µισά ταµειακώς εντάξει µέλη και η απόφαση να συγκεντρώσει πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των παρόντων. Άρθρο 29: Εκκαθάριση Τύχη της περιουσίας 1. Σε περίπτωση διαλύσεως η περιουσία του Σωµατείου περιέρχεται σε άλλο Φιλανθρωπικό Σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του νόµου που καθορίζει τα σχετικά µε τα φιλανθρωπικά σωµατεία. 2. Μόλις αποφασισθεί διάλυση, το Σωµατείο περιέρχεται σε κατάσταση εκκαθαρίσεως. Αυτή διενεργείται από εκκαθαριστές που διορίζονται από το αρµόδιο ικαστήριο, καθώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις για τα Σωµατεία και για όσα είναι ειδικά αναγνωρισµένα ως φιλανθρωπικά και κοινωφελή. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 74, 75 και 76 του Αστικού Κώδικα.

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 30: Προσωρινή διοίκηση Μέχρι να αναδειχθεί το πρώτο ιοικητικό Συµβούλιο το Σωµατείο διοικείται από προσωρινή πενταµελή ιοικούσα Επιτροπή που έχει τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε το ιοικητικό Συµβούλιο όπως προβλέπονται στο Καταστατικό αυτό. Η προσωρινή ιοικούσα Επιτροπή οφείλει να διενεργήσει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του οριστικού ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής µέσα σε τρεις (3) µήνες από την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη σύσταση του Σωµατείου. Άρθρο Ότι δεν προβλέπεται από αυτό το Καταστατικό, ρυθµίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, πάντοτε σύµφωνα µε το πνεύµα του Καταστατικού και της Νοµοθεσίας. 2. Στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του πρώτου ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωµατείου, µετά την αναγνώριση του από το Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλα τα ιδρυτικά µέλη, όπως παραπάνω λεπτοµερώς ορίζεται, καθώς και όσα µέλη έχουν εγγραφεί µετά από απόφαση της Προσωρινής ιοικούσης Επιτροπής. 3. Αν το Σωµατείο αναγνωρισθεί ως Ειδικά αναγνωρισµένο φιλανθρωπικό και κοινωφελές Σωµατείο, θα τηρηθούν και θα εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις που θα ισχύουν εκάστοτε για τα φιλανθρωπικά και κοινωφελή Σωµατεία. 4. Επίσης εν όψει της συνδέσεως της Ελλάδας µε την Ε.Ο.Κ., εάν και εφ όσον προκύψουν διατάξεις που αφορούν στα Σωµατεία Φιλανθρωπικού και Κοινωφελή χαρακτήρα, και αυτές θα τηρηθούν έστω και τροποποιήσεις αυτού του Καταστατικού. 5. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί επίσης πάντοτε µε εσωτερικούς του κανονισµούς να αντιµετωπίσει κάθε θέµα, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές διατάξεις των νόµων που ισχύουν για τα Σωµατεία και ειδικά για τα φιλανθρωπικά και κοινωφελή Σωµατεία. Άρθρο Το καταστατικό αυτό, το οποίο αποτελείται από 32 άρθρα (εκ των οποίων τα δύο αφορούν προσωρινές διατάξεις άρθρο 30 και 31) αποτελεί τροποποίηση, ως προς τα άρθρα 11 και 27, του προηγούµενου καταστατικού της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα που

27 ψηφίστηκε, κατ άρθρο και στο σύνολο, από τη Γενική συνέλευση των ιδρυτών. 2. Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευµατικού Αγώνα αναγνωρίστηκε ως σωµατείο µε την υπ αριθµό 3794/1978 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Αθήνα, 23 Μαΐου 2005

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα 1. Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr ΑΠ..140 Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2015 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 1 2 / 2 0 1 5 Προς τις Βιοµηχανίες & τους Συνδέσµους Μέλη του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) Θέµα : Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1. Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.)

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) APΘPO 1 - EΠΩNYMIA 1.1 Ο Σύνδεσμος φέρει την επωνυμία Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) ονομαζόμενος πιο κάτω Σ.Ο.ΚΑ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο των τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στις Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό και επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΟΛΟΓΩΝ", τον διακριτικό τίτλο "Π.Κ..", και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρθρο 1ο 1. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) -1- Άρθρο 1ο Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ- ΣΦΡΑΓΙ Α α) Ιδρύεται στη Λευκωσία Φοιτητική Ένωση µε την επωνυµία «Φοιτητική Ένωση Intercollege Λευκωσίας ( Φ.ΕΝ.Ι.Λ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Με διακριτικό τίτλο Κ.Ο.Ε. ) THE KENNEL CLUB OF GREECE ΑΡΘΡΟ 1 0 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους.

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ» (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.) που µετά την από 7-3-1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 1 Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών 1. Για κάθε ιατρική ειδικότητα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 10 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται ένωση σωματείων των εργατών και υπαλλήλων βιομηχανιών και βιοτεχνιών μετάλλου, των χειριστών μεταλλουργικών μηχανών βιομηχανίας και εκσκαπτικών μηχανημάτων, των ηλεκτροτεχνιτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΙ Ιδρύεται Σωµατείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η επωνυµία του Ιδρύµατος είναι: «Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory» Η έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΜΕΡΟΣ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΜΕΡΟΣ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό σωµατείο µε την επωνυµία: «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Το Σωματείο, το οποίο αρχικά είχε ιδρυθεί και αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 4274/1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγραφεί στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 7120/1952

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Αεραθλητικός Οργανισμός μη Κυβερνητικού μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής Αριθ.209 Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 336/2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2015/22-04-2008 (ΦΕΚ Β 859) και Γ/ΕΞ/3082/03-05-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση 1.1. Ίδρυση Η ανεξάρτητη συνδικαλιστική κίνηση Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών, είναι μία άτυπη μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα