ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 12415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκ προσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπη ρεσιακά Συμβούλια Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Εφετών Αθη νών Τροποποίηση Συμπλήρωση Κανονισμού Εσωτερι κής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας.. 3 Ρύθμιση θεμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3525/2007 «Πολιτιστική Χορηγία» (Φ.Ε.Κ. Α 16) Παράταση Εκκαθάρισης και Ρύθμιση Θεμάτων Εκκα θάρισης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαί ου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτι στικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάτρα 2006 Α.Ε.» Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίαςτου Δήμου Απολλωνίων Ν. Λευκάδας Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κυκλάδων Τροποποίηση της υπ αριθμ. 296/49/ από φασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) «Κανονισμός Κοινο ποίησης Ραδιοεξοπλισμού στην Ε.Ε.Τ.Τ.» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ οικ. (1) Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπρο σώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσια κά Συμβούλια. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 κεφ. Γ του ν. 2993/2002 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Ορ γανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988) και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000) και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 13 του ν. 2812/2000 «Κύρωση Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 των υπ αριθμ / υπουργικών αποφάσεων (Φ.Ε.Κ. 861/ ) «Τρόπος εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των δικα στικών υπαλλήλων των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστη ρίων και Εισαγγελιών της χώρας» και υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 788/τ.Β / ) «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων των κλάδων των υπαλλήλων των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμ βουλίου της Επικρατείας, στα Δικαστικά (Υπηρεσιακά) Συμβούλια», όπως τροποποιήθηκαν με την υπ αριθμ / απόφασή μας. 4. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ. 842/ ) «Μεταβίβαση αρ μοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευ θυντές, στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρι κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού», προκηρύσσουμε: Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 9 του ν. 2993/2002, οι οποίες θα γίνουν στις 12 Ιουνίου Αθήνα, 12 Μαΐου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ A ριθμ. οικ (2) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργα νισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λει τουργών» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989 και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παρά γραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997.

2 12416 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν. 2812/2000 (Φ.Ε.Κ. 67/τ.Α ). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α ). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ. 842/τ.Β / ). 4. Την υπ αριθμ. 3/2008 απόφαση της ολομέλειας της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, αποφασίζουμε: Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών όπως διαμορφώθηκε με την υπ αριθμ. 3/2008 απόφαση της Ολομέλειας της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και η οποία έχει ως εξής: Αποφασίζει, την τροποποίηση του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ως ακολούθως: Α) Το άρθρο 2 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 2ο Τα Τμήματα της Εισαγγελίας είναι τα ακόλουθα: 1) Τμήμα Διοικητικού, 2) Τμήμα Πρωτοκόλλου και Δι εκπεραιώσεως Εγγράφων, 3) 1ο Τμήμα Βουλευμάτων, 4) 2ο Τμήμα Βουλευμάτων και Προσφυγών, 5) Τμήμα Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, 6) Τμήμα Τριμε λούς Εφετείου Κακουργημάτων, 7) Τμήμα Πενταμελούς Εφετείου, 8) Τμήμα Μ.Ο.Δ. και Μ.Ο.Ε., 9) Τμήμα Εκτελέ σεως Αποφάσεων και Βουλευμάτων, 10) Τμήμα Δικα στικής Συνδρομής και Εκδόσεων, 11) Τμήμα Επιμελητών και Επιδόσεων, 12) Τμήμα Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Οικονομικών (Λογιστικό) και 13) Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής. Β) Το άρθρο 13 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 13ο 1ο Τμήμα Βουλευμάτων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται ιδίως: 1. Η παραλαβή, καταχώρηση και μέριμνα για τη χρέ ωση των δικογραφιών, επί των οποίων έχει ασκηθεί το ένδικο μέσο της εφέσεως κατά των βουλευμάτων, καθώς και των πρωτόδικων βουλευμάτων, που περιέ χουν απαλλακτικές διατάξεις για πράξεις λαθρεμπορίας προς επικύρωση η μεταρρύθμιση στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς από τον Διευθύνοντα ή τον ορισμένο από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών, καθώς και για την υποβολή των δικογραφιών, επί των οποίων έχει ασκηθεί το ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως στον Άρειο Πάγο. 2. Η παραλαβή και καταχώρηση των δικογραφιών που η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως κηρύσσεται από το Συμβούλιο Εφετών (ν. 1608/1950, ν. 2928/2001, ν. 3340/2005, πόθεν έσχες κ.λπ.), καθώς και ο έλεγχος του χρόνου παραγραφής των αδικημάτων. 3. Η ειδοποίηση των διαδίκων, που έχουν γνωστοποι ήσει σχετικό αίτημά τους, να λάβουν γνώση του περι εχομένου της εισαγγελικής πρότασης. 4. Η μέριμνα για την έγκαιρη και έγκυρη επίδοση των βουλευμάτων στους κατηγορουμένους, τους πολιτικώς ενάγοντες και τους αντικλήτους, ο έλεγχος και η ταξι νόμηση των οικείων αποδεικτικών επιδόσεως. 5. Η παραλαβή και καταχώρηση των δικογραφιών που υποβάλλονται από τους Εισαγγελείς Πλημμελειοδικών κατ άρθρα 43, 59 και 245 του Κ.Π.Δ. ή αφορούν πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας (άρθρο 111 παρ. 7 Κ.Π.Δ.). 6. Η παραλαβή και καταχώρηση προσφυγών κατ απο φάσεων επί ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 22 παρ. 5 α.ν. 539/1938), αιτήσεων για επανάληψη διαδικασίας, καθώς και κανονισμού αρμοδιότητας. 7. Η μέριμνα για χρέωση των δικογραφιών, επί των οποίων εκδόθηκαν απαλλακτικά βουλεύματα του Συμβου λίου Εφετών, στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που τις χειρίσθηκαν, για έλεγχο και αρχειοθέτηση και εν συνε χεία διαβίβαση αυτών στο Αρχείο ή για την άσκηση από αυτούς του ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως. 8. Η μέριμνα για χρέωση των δικογραφιών στους Εισαγ γελικούς Λειτουργούς που τις χειρίσθηκαν, για διόρθωση ή συμπλήρωση των βουλευμάτων του Συμβουλίου Εφετών. 9. Η παραλαβή και διεκπεραίωση αιτήσεων για άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κρατήσεως ή των περι οριστικών όρων και λοιπών αιτήσεων που υποβάλλονται από τους διαδίκους, σχετικά με δικογραφίες που εκ κρεμούν στο Τμήμα, καθώς και η επίδοση και εκτέλεση των εκδοθησομένων επ αυτών βουλευμάτων. 10. Η μέριμνα για τη χρέωση σε Εισαγγελείς ή Αντει σαγγελείς Εφετών όλων των πιο πάνω δικογραφιών και των σχετικών εφέσεων ή προσφυγών ή αιτήσεων από τον Διευθύνοντα. 11. Ο έλεγχος της διάρκειας της προσωρινής κρατήσε ως των κατηγορουμένων και η μέριμνα για τη χρέωση των σχετικών δικογραφιών, που εκκρεμούν στο Τμήμα, στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, για την εξακολού θηση ή την παράταση αυτής, καθώς και η επίδοση των εκδοθησομένων βουλευμάτων. 12. Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας με άλλες Δι καστικές Αρχές σχετικά με δικογραφίες που εκκρεμούν στο Τμήμα. Γ. Μετά το άρθρο 13 προστίθεται άρθρο με αριθμό 13Α ως εξής: Άρθρο 13Α 2ο Τμήμα Βουλευμάτων και Προσφυγών. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται ιδίως: 1. Η παραλαβή και καταχώρηση δικογραφιών με πρω τόδικα παραπεμπτικά βουλεύματα, ευρετηρίαση και έλεγχος παραγραφής. 2. Η μέριμνα για την έγκαιρη και έγκυρη επίδοση των βουλευμάτων στους κατηγορουμένους, τους πολιτικώς ενάγοντες και τους αντικλήτους, ο έλεγχος και η ταξι νόμηση των οικείων αποδεικτικών επιδόσεως. 3. Η μέριμνα για την λήψη βεβαιώσεων περί του αμετακλή του των βουλευμάτων και τη χρέωση των σχετικών δικογρα φιών στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς του Τμήματος, για τον σχετικό έλεγχο της ορθότητας των βουλευμάτων κατ άρθρο 317 παρ. 2 Κ.Π.Δ., του νομότυπου των επιδόσεων και του αμετάκλητου αυτών, καθώς και για την κατάρτιση πίνα κα κλητευτέων μαρτύρων και αναγνωστέων εγγράφων. 4. Η διαβίβαση των δικογραφιών που ελέγχθηκαν στα αρμόδια Τμήματα της εισαγγελίας (Μ.Ο.Δ. Μ.Ο.Ε. Τριμε

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λές Εφετείο για τα κακουργήματα και Τριμελές Εφετείο για τα πλημμελήματα για προσδιορισμό. 5. Η παραλαβή και καταχώρηση των απαλλακτικών βουλευμάτων και μέριμνα χρεώσεως αυτών για έρευνα του ενδεχομένου ασκήσεως εφέσεως. 6. Η παραλαβή και καταχώρηση των δικογραφιών, στις οποίες έχουν ασκηθεί προσφυγές κατά κλητηρίων θεσπι σμάτων (άρθρο 322 παρ. 1 και 2 του Κ.Π.Δ.) ή Διατάξεων του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών που απορρίπτουν την έγκληση (άρθρα του Κ.Π.Δ.), καθώς και δικογραφιών που αφο ρούν πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας (άρθρο 111 παρ. 7 του Κ.Π.Δ.), στις οποίες έχουν επίσης ασκηθεί προσφυγές κατά των κλητηρίων θεσπισμάτων (άρθρο 322 παρ. 3 του Κ.Π.Δ.). 7. Η αποστολή δικογραφιών στον αρμόδιο Εισαγγε λέα Πλημμελειοδικών για διόρθωση ή συμπλήρωση των βουλευμάτων του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. 8. Η παραλαβή και διεκπεραίωση αιτήσεων για άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κρατήσεως ή των περι οριστικών όρων και λοιπών αιτήσεων, που υποβάλλονται από τους διαδίκους, σχετικά με δικογραφίες που εκ κρεμούν στο Τμήμα, καθώς και η επίδοση και εκτέλεση των εκδοθησομένων επ αυτών βουλευμάτων. 9. Η μέριμνα για την χρέωση σε Εισαγγελείς ή Αντει σαγγελείς Εφετών όλων των πιο πάνω δικογραφιών και των σχετικών προσφυγών ή αιτήσεων από το Διευθύνο ντα ή τον ορισμένο από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών. 10. Ο έλεγχος της διάρκειας της προσωρινής κρατήσε ως των κατηγορουμένων και η μέριμνα για την χρέωση των σχετικών δικογραφιών που εκκρεμούν στο Τμήμα, στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, για την εξακολούθηση ή την παράταση αυτής από το Διευθύνοντα ή τον ορισμέ νο από αυτόν Εισαγγελέα Εφετών, καθώς και η επίδοση και εκτέλεση των εκδοθησομένων βουλευμάτων. 11. Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας με άλλες Δι καστικές Αρχές σχετικά με δικογραφίες που εκκρεμούν στο Τμήμα. Η τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού τί θεται σε ισχύ από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα την 27η Μαρτίου Ο Προϊστάμενος Η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας της Διεύθυνσης Εφετών Αθηνών της Γραμματείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΙΟΚΩΣΤΑΣ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΤΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ Αριθμ (3) Τροποποίηση Συμπλήρωση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989 και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997. β) Του άρθρου 25 παρ.3 περ.α του ν. 2812/2000 (Α 67). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Φ.Ε.Κ. Α / Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ. 842/Β / ). 4. Το υπ αριθμ. 236/ έγγραφο του Ειρηνοδι κείου Νέας Ιωνίας, αποφασίζουμε: Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Συμπλήρωσης Τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερι κής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας σύμφωνα με την υπ αριθμ. 182/2008 απόφαση της Ολομέλειας του παραπάνω Δικαστηρίου και η οποία έχει ως εξής: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ Τον Κανονισμό Λειτουργίας της εσωτερικής υπηρεσί ας του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας, όπως ακολουθεί: Α. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Υποθέσεις Τακτικής Διαδικασίας, Εργατικών Διαφο ρών και Αυτοκινήτων (αρθρ. 681 Α Κ.Πολ.Δ): Οι υποθέσεις αυτές θα εκδικάζονται κάθε Τετάρτη. Η συνεδρίαση του Δικαστηρίου θα αρχίζει στις 9.00 π.μ. Ο αριθμός των προσδιοριζόμενων υποθέσεων θα είναι μέχρι 18 εκ των οποίων οι 12 πρωτοείσακτες τακτικής διαδικασίας, 3 εργατικής διαδικασίας και οι 3 διαδικα σίας αυτοκινήτων. Στις ανωτέρω θα προστίθενται εξ αναβολής μέχρι 7 10 υποθέσεις και συνολικά θα εκδι κάζονται υποθέσεις. 2. Υποθέσεις Ειδικών Διαδικασιών: (Μισθωτικές, πιστωτικοί τίτλοι, μικροδιαφορές, εκού σια κ.λ.π.) Οι υποθέσεις αυτές θα εκδικάζονται κάθε Πέμπτη. Η συνεδρίαση του Δικαστηρίου θα αρχίζει στις 9.00 π.μ. Ο αριθμός των προσδιοριζόμενων υποθέσεων θα είναι μέχρι 20. Στις ανωτέρω θα προστίθενται και οι εξ αναβολής μέχρι Δεν εκδικάζονται υποθέσεις τακτικής διαδικασίας το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών εκδικά ζονται όσες υποθέσεις ορίζει ο νόμος. Β. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 1. Οι πταισματικές παραβάσεις θα εκδικάζονται κάθε Τρίτη. Η συνεδρίαση του Δικαστηρίου θα αρχίζει στις 9.00 π.μ. Γ. ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Την προανάκριση και προκαταρκτική εξέταση θα διε νεργεί ο Ειρηνοδίκης, που έχει οριστεί εβδομαδιαίως ως Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας, ο οποίος σε περίπτωση απα σχόλησης του με άλλο αντικείμενο θα αναπληρώνεται από άλλο Ειρηνοδίκη.

4 12418 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ. ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου αποτελούμενη από ένα τμήμα, ασχολείται με όλες τις εργασίες και αρμοδιότητες του Ειρηνοδικείου και πέραν των ανα φερομένων στον υπ αριθμ. 1651/1988 κανονισμό εσω τερικής υπηρεσίας, για την εύρυθμη λειτουργία του Ειρηνοδικείου προστίθενται οι κάτωθι εργασίες και τα βιβλία και ειδικότερα: τη σύνταξη και τήρηση δι μηνιαίων, εξαμηνιαίων και ετησίων καταστάσεων της κίνησης των υποθέσεων και την εκκρεμότητα των δι καστών, προμήθεια και φύλαξη νομικών βιβλίων και περιοδικών, ενέργειες σχετιζόμενες με την επιθεώρηση Ληξιαρχείων και Αμίσθων Δικαστικών Επιμελητών, πα ρακολούθηση καλής λειτουργίας Η/Υ, τήρηση βιβλίου σφραγίσεων και αποσφραγίσεων, τήρηση βιβλίου Δή λωσης Περιουσιακής Κατάστασης Ειρηνοδικών, τήρηση αρχείου γνωμοδοτήσεων εποπτικού συμβουλίου, μειο δοτικούς διαγωνισμούς (πρόχειρους ή τακτικούς) για την προμήθεια επίπλων, σκευών, Η/Υ και αναβαθμίσεων αυτών, δημοσίευση πταισματικών υποθέσεων, σύντα ξη και τήρηση βιβλίων, λιπομαρτυριών και ανακοπών κατ αποφάσεων αυτών, ΤΑΦΕ, αντιρρήσεων, αποσπα σμάτων των ερήμην καταδικαστικών αποφάσεων του Πταίσματος (αυτές που στις κλήσεις δεν αναγράφε ται το Α.Φ.Μ. και Α.Δ.Τ.), τήρηση χρηματικού καταλό γου, βιβλίου αυτοφώρου διαδικασίας, και πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Πταίσματος. Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για προανάκριση και προκαταρκτική εξέ ταση και ειδικώτερα την κλήτευση των μαρτύρων και κατ/νων εγκαλουμένων, διεκπεραίωση αλληλογρα φίας, τήρηση βιβλίων Προκαταρκτικών, Πρωτοεισά κτων, Δευτεροεισάκτων, δικογραφιών Ξένων Αρχών, Πρωτόκολλο Εξερχόμενων Περαιωμένων Παραγγελιών και Βιβλίο παραγγελιών Ιατροδικαστικών πραγματο γνωμοσυνών ως και συσχέτιση εγγράφων στις δικο γραφίες και επίδοση επειγουσών κλήσεων μαρτύρων και κατ/νων εγκαλουμένων. Η δε απασχόληση κάθε δικαστικού υπαλλήλου που υπηρετεί σήμερα στην Γραμματεία του δικαστηρίου αυτού έχει καθοριστεί με τις πράξεις υπ αριθμ. 1552Α/ και τις 66 Α / που επισυνάπτονται στην παρούσα. Σημει ώνεται ότι στην υπηρεσία μας συνεδριάζει το ΜΕΤΑ ΒΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, μία φορά το μήνα, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ., εκδικάζει εργοδοτικές και εργατικές εισφορές ΙΚΑ και εισφορές ΤΕΒΕ και τηρούνται τα κάτωθι βιβλία: δημοσίευσης αποφάσεων, πρωτόκολλο, εφέσεων κατ αποφάσεων Μον/λούς Πλμ/κείου Αθηνών (Μετ/κό Ν. Ιωνίας), εφέ σεων κατ αποφάσεων ξένων αρχών, αναιρέσεων κατά Ποινικών Αποφάσεων, παραιτήσεων από ένδικα μέσα, ανακοπών κατ αποφάσεων λιπομαρτυριών, εκτελέσεων αποφάσεων Μον. Πλημ/κείου Αθηνών (Μετ/κο Ν. Ιωνίας), καταχώρησης συντασσομένων Δελτίων Ποινικού Μη τρώου αποφάσεων Μον. Πλη. Αθηνών και καταχώρησης αποδεικτικών επίδοσης ερήμην αποφάσεων Μον. Πλη. Αθηνών, τηρείται δε Ειδικό Βιβλίο. Η εκκαθάριση των προστίμων, εξόδων κ.λ.π. που επιβλήθηκαν με τελεσίδι κες αποφάσεις του Πταισματοδικείου Ν. Ιωνίας και του Μετ/κού Μον/λούς Πλημ/κείου Αθηνών γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΟΥ Νέας Ιωνίας. Τονίζεται ότι για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας η Γραμμα τεία λειτουργεί με μηχανογραφικό σύστημα. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Η ισχύς της ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ της ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του Ειρη νοδικείου αρχίζει από την επομένη ημέρα της έγκρισης ή τροποποίησής της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Ν. Ιω νία στις 5 Μαρτίου Η Προϊσταμένη Οι Ειρηνοδίκες των Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕΤΡΟΥ του Ειρηνοδικείου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΛΟΥΔΑ Νέας Ιωνίας ΒΑΣ. ΑΡΚΟΥΔΑ ΠΕΛΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΡΑΤΣΗ Η Προϊσταμένη του Τμήματος της Γραμματείας ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΒΑΤΖΗ Αθήνα, 29 Απριλίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ Α ριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/42362 (4) Ρύθμιση θεμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3525/2007 «Πολιτιστική Χορηγία» (Φ.Ε.Κ. Α 16). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 12, παρ. 2 του ν. 3525/2007 «Πολιτιστική Χορηγία» (Φ.Ε.Κ. Α 16). β) Του άρθρου 31, παρ. 1 του ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (Φ.Ε.Κ. Α 151), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) Του άρθρου 82, παρ. 7 του Κώδικα Διατάξεων Φο ρολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (Φ.Ε.Κ. Α 266). δ) Του άρθρου 30, παρ. 6 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. Α 28). ε) Του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98). στ) Του π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι τισμού» (Φ.Ε.Κ. Α 146). ζ) Της υπ αριθμ /Υ252 απόφασης του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονο μίας και Οικονομικών» Φ.Ε.Κ. Β 1948/ Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Συνιστούμε Ειδική Εκτιμητική Επιτροπή αποτελού μενη από επτά (7) μέλη ως εξής: α) Έναν Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ως Πρόεδρο.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φορολογίας Κε φαλαίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Φορολογί ας Κληρονομιών και Δωρεών του ίδιου Υπουργείου. γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολι τιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. δ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εικαστικών Τε χνών του Υπουργείου Πολιτισμού. ε) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπο θέσεων του ΥΠΠΟ. στ) Τον Προϊστάμενο του Γραφείου Χορηγιών του Υπουργείου Πολιτισμού. ζ) Έναν Αρχαιολόγο του ΥΠΠΟ. 2. Η Επιτροπή εδρεύει στην Αθήνα και η θητεία της είναι τριετής. 3. Με την απόφαση συγκροτήσεως της Επιτροπής ορί ζονται και οι νόμιμοι αναπληρωτές των τακτικών μελών. Επίσης, με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της Επιτροπής και ο νόμιμος αναπληρωτής του. 4. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα εντός του ωραρίου εργασίας με αντικείμενο τη δημιουργία πλαισίου αναφοράς για την εκτίμηση αγαθών και υπηρεσιών και την εξέταση συγκεκριμένων χορηγιών σε είδος. 5. Η οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση. Άρθρο 2 1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη χρηματική αποτί μηση της αξίας των παροχών σε είδος, σε άυλα αγα θά ή σε υπηρεσίες που προσφέρονται ως πολιτιστικές χορηγίες, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την ενίσχυση συγκεκριμένων πολιτιστι κών δραστηριοτήτων ή σκοπών του αποδέκτη της χο ρηγίας με αντιστάθμισμα την προβολή του κοινωνικού προσώπου και της ευποιίας του χορηγού, ως ορίζεται στο ν. 3525/2007 (Φ.Ε.Κ. Α 16). 2. Για την εκτίμηση της χρηματικής αξίας των παροχών σε είδος, σε άϋλα αγαθά ή σε υπηρεσίες λαμβάνονται υπόψη η σημασία και η αξία των παροχών από ιστορι κής, αρχαιολογικής, καλλιτεχνικής, επιστημονικής, λαο γραφικής, εθνολογικής και κοινωνικής απόψεως, οι τιμές παρόμοιων προσφερομένων παροχών στην εγχώρια και διεθνή αγορά και το εάν αυτές οι παροχές πληρούν τις προϋποθέσεις της πολιτιστικής χορηγίας, δηλαδή εάν δύνανται να ενισχύσουν συγκεκριμένες πολιτιστικές δρα στηριότητες ή σκοπούς του αποδέκτη της χορηγίας. 3. Η Επιτροπή συντάσσει εκτιμητική έκθεση σε τρία αντίτυπα τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη και διαβιβάζονται στο Γραφείο Χορηγιών του ΥΠΠΟ και στον ενδιαφερόμενο χορηγό, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα, αφότου ο φάκελος περιέλθει στη γραμματεία της Επιτροπής. Η Έκθεση περιλαμβά νει υποχρεωτικά και τις τυχόν αποκλίνουσες από την πλειοψηφία απόψεις. Αθήνα, 17 Απριλίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΑΠΗΣ Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΕΕ/Φ82/29880/142 (5) Παράταση Εκκαθάρισης και Ρύθμιση Θεμάτων Εκκαθάρι σης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύ ουσας της Ευρώπης Πάτρα 2006 Α.Ε.». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 και 3 και το άρθρο 11 του Πρώτου Κεφαλαίου του ν. 3322/2005 «Ίδρυση Οργανι σμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάτρα 2006 Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Α 58/ ). 2. Το άρθρο 1 παράγραφος 2, το άρθρο 28 παράγρα φος 1 και 3, και το άρθρο 30 του Καταστατικού του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάτρα 2006 Α.Ε. που καταρτίστηκε με Δεύτερο Κεφά λαιο του ν. 3322/2005 «Ίδρυση Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάτρα 2006 Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Α 58/ ). 3. Τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών». 4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού» (Φ.Ε.Κ. Α 136/ ). 5. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΕΕ/Φ82/113623/937/ απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού Γεωργίου Βουλγα ράκη, με την οποία ορίστηκαν οι Εκκαθαριστές, ρυθ μίστηκαν θέματα της εκκαθάρισης και ορίστηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επω νυμία «Ίδρυση Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάτρα 2006 Α.Ε.» 6. Το γεγονός ότι συντρέχει εξαιρετική περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύου σας της Ευρώπης Πάτρα 2006 Α.Ε.» μέχρι την , διότι λόγω των εκτάκτων καταστάσεων που προκάλε σαν οι πυρκαγιές του Αυγούστου δεν κατέστη δυνατή η καταβολή της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης προς τον οργανισμό, ώστε να εξοφληθεί το σύνολο των υποχρεώσεων προς τρίτους. 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί ται δαπάνη που ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 2,15% του προϋπολογισμού του Οργανισμού Πολιτιστι κής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάτρα 2006 Α.Ε., ήτοι ανερχόμενη στο ποσό των εξακοσίων δέκα χιλιάδων Ευρώ ( ,00) περίπου, η οποία θα βαρύνει τις πι στώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που διατίθενται στον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάτρα 2006 Α.Ε., αποφασίζουμε: 1. Παρατείνουμε την εκκαθάριση του Οργανισμού Πο λιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάτρα 2006 Α.Ε. μέχρι Η ισχύς της υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΕΕ/Φ82/113623/937/ απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία ρυθμίζονται θέματα εκκαθάρισης του Οργανι σμού, παρατείνεται μέχρι Η αμοιβή των εκκαθαριστών ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00) από κοινού μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης. 4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1η Ιανου αρίου 2008.

6 12420 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 8 Μαΐου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΑΠΗΣ Αριθμ. 4269/07 (6) Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Απολλωνίων Ν. Λευκάδας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 1 και 18 του ν. 2503/1997. β) Του άρθρου 10 του ν. 3584/ Την υπ αριθμ. 6498/ απόφασή μας «Μετα βίβαση αρμοδιοτήτων... στο Γενικό Διευθυντή κ.λπ.». 3. Την υπ αριθμ. 155/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Απολλώνιων, με την οποία τροποποιείται ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου. 4. Το υπ αριθμ. 2/Θέμα 3ο/ πρακτικό του Υπη ρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Λευκάδας στο οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη του, για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Απολλωνίων. 5. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Απολλωνίων, όπως δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 465/Β / και τροποποι ήθηκε μεταγενέστερα (Φ.Ε.Κ. 1771/Β / ), απο φασίζουμε: Επικυρώνουμε την υπ αριθμ. 155/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Απολλωνίων Ν. Λευκάδας, με την οποία τροποποιείται ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου, ως ακολούθως: Άρθρο 9 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αυξάνει τις οργανικές θέσεις κατά Κατηγορία και Κλάδο ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κλάδος Περιγραφή θέσης Αρ. θέσεων ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων 1 (μία) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κλάδος Περιγραφή θέσες Αρ. θέσεων YE Κλητήρα 1 (μία) ΑΡΘΡΟ 11 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΓΚΩΝ Αυξάνει τις θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι καίου ορισμένου χρόνου ως εξής: Μία (1) θέση ΔΕ 28 χειριστή μηχανημάτων έργων. Μία (1) θέση ΔΕ 29 οδηγού. Μία (1) θέση ΔΕ 30 υδραυλικού. Μία (1) θέση ΥΕ 1 υδρονομέα. Κατά τα λοιπά, ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Απολλωνίων, ισχύει ως έχει. Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ομώνυμου Δήμου, η οποία ανέρ χεται στο ποσό των ,00, περίπου, ετησίως. Λευκάδα, 2 Απριλίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Γενική Διευθύντρια Ε. ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α ριθμ. ΓΝ 654 (7) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κυκλάδων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1. Το π.δ. 30/1995 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί κησης». 2. Τον Εσωτερικό Οργανισμό οργάνωσης και Λειτουρ γίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων (Φ.Ε.Κ. 432/τ.Β / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/τ.Α ). 4. Την παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (Φ.Ε.Κ. 180/ τ.α ). 5. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο Γ.Λ.τ.Κ. 6. Την ανάγκη λειτουργίας των Κτηνιατρικών Υπηρε σιών της Ν.Α. Κ. πέραν του κανονικού ωραρίου για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών. 7. Την ανάγκη απασχόλησης είκοσι δυο (22) υπαλλή λων διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων του Κτηνι ατρικών Υπηρεσιών του Νομού πέραν του κανονικού ωραρίου για τη διεκπεραίωση των εργασιών αυτών, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση εργασίας είκοσι πέντε (25) υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κυκλάδων για τους μήνες από Μάϊο έως και Δεκέμβριο 2008, συνολικά για ώρες και για εξήντα (60) ώρες το μήνα ανά υπάλληλο. Οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν υπερωριακά ανα γράφονται ως ακολούθως: Έδρα Ν.Α. και νήσος Μύκονος Πέντε (5) υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΤΕ Ζωικής Παραγωγής Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού Επαρχείο Άνδρου Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ Σπερματεγχυτών Επαρχείο Θήρας Τρεις (3) υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων Επαρχείο Κέας Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων Επαρχείο Μήλου Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων Επαρχείο Νάξου Τέσσερις (4) υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ Σπερματεγχυτών Επαρχείο Πάρου Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων Επαρχείο Τήνου Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΤΕ Ζωικής Παραγωγής Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ Σπερματεγχυτών Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να εκδώσουν αποφάσεις συγκρότησης συνεργείων παροχής υπερω ριακής εργασίας και να φροντίσουν για την υποβολή βεβαίωσης που θα αφορά στην παρασχεθείσα, σύμφωνα με την παρούσα απόφασή μας, εργασία. Η σχετική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) Ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολο γισμό της Ν.Α. έτους 2008, Φορέας 292, ΚΑΕ Ερμούπολη, 2 Μαΐου 2008 Ο Νομάρχης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΪΛΑΣ Α ριθμ. 473/8 (8) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 296/49/ απόφα σης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Τα χυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) «Κανονισμός Κοινοποίησης Ρα διοεξοπλισμού στην Ε.Ε.Τ.Τ.». Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) α) Το ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 13/τ.Α / ) και ιδίως το άρθρο 12 εδάφιο λζ). β) Την υπ αριθμ. 296/49/ απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. «Κανονισμός Κοινοποίησης Ραδιοεξοπλισμού στην Ε.Ε.Τ.Τ.». γ) Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υλοποι ήσει την εφαρμογή OSN (One Stop Notification) ώστε να διευκολύνει την κυκλοφορία νέου Εξοπλισμού στην Ευρωπαϊκή αγορά. Με την εφαρμογή αυτή κάθε ενδια φερόμενος καταχωρεί τα στοιχεία του εξοπλισμού σε κεντρική βάση δεδομένων που διατηρεί η Ε.Ε. και οι αρμόδιοι φορείς κάθε κράτους μέλους ειδοποιούνται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει: Α. Τροποποιεί την υπ αριθμ. 296/49/ απόφα ση Ε.Ε.Τ.Τ. «Κανονισμός Κοινοποίησης Ραδιοεξοπλισμού στην Ε.Ε.Τ.Τ.» ως εξής: 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 διαγράφεται. 2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής: «Η κοινοποίηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής OSN (One Stop Notification) που έχει υλοποιήσει η Ευ ρωπαϊκή Επιτροπή. Με την εφαρμογή αυτή κάθε ενδι αφερόμενος καταχωρεί τα στοιχεία του εξοπλισμού σε κεντρική βάση δεδομένων που διατηρεί η Ε.Ε. Οι αρμόδιοι φορείς κάθε κράτους μέλους ειδοποιούνται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε νέα κοινοποίηση ραδιοεξοπλισμού». 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής: «Μετά την εξέταση της ως άνω κοινοποίησης σύμφω να με την παράγραφο 1 του παρόντος και μόνο σε περί πτωση ασυμφωνίας με τον ισχύοντα Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων, τον ισχύοντα Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων και τις σχετικές ραδι οδιεπαφές, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει τον υποβάλλοντα με επιστολή για την παραπάνω ασυμφωνία». 4. Προστίθεται νέο άρθρο 7 ως εξής: Άρθρο 7 Μεταβατικές Διατάξεις «Η Ε.Ε.Τ.Τ. θα ακολουθεί τη διαδικασία που περιγρά φεται στην υπ αριθμ. 296/49/ υπό τροπο ποίηση απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. «Κανονισμός Κοινοποίησης Ραδιοεξοπλισμού στην Ε.Ε.Τ.Τ.» έως και δύο μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας. Μετά από αυτό το χρο νικό διάστημα θα εξετάζονται και θα γίνονται δεκτές μόνο κοινοποιήσεις που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του τροποποιηθέντος Κανονισμού». Β. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2008 Ο Πρόεδρος Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

8 12422 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα