ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ. 2 /2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ. 2 /2014"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ. 2 /2014 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΜΕΤΑΞΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΛΤΑ Α.Ε.

2 Στην Αθήνα σήμερα την 9 η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Πέμπτη, Οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Ο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- (ΕΟΠΥΥ)» με έδρα στο Μαρούσι επί της οδού Λεωφ. Κηφισίας 39 με ΑΦΜ , το οποίο συστήθηκε με τον Ν. 3819/2011 και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του ΔΣ αυτού κο. ΚΟΝΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ δυνάμει της Υ/10β/Γ.Π.68458/ Κοινής Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καλούμενο εφεξής χάριν συντομίας «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ», ύστερα από την απόφαση που ελήφθη κατά τη με αρ.938/152/ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας που προκηρύχθηκε με τη Διακήρυξη 24/2013. και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΛΤΑ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα επι της οδού Απελλού 1 ΤΚ με ΑΦΜ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπούμενη νόμιμα από την κα Γυπαράκη Στέλλα Διευθύντρια Διεύθυνσης Πωλήσεων σύμφωνα με την αριθ /12166/011.3/ Απόφαση του ΔΣ της ως άνω εταιρείας, η οποία αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση κατακύρωσης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει στο πλαίσιο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής την εκτέλεση του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» Το Έργο περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν, καθώς και στα Παραρτήματα που επισυνάπτονται και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 2

3 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3918/ 2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 31/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 150/Α/27-06/2011). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 13/18/06/2007). 4. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2741/99 (Α 199). 5. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών ημοσίου», κατά το μέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 6. Το Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του Ν. 3377/ 2005 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς-θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» ( ΦΕΚ Α 202/ ) άρθρο 35 ( Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ. 8. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί ημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3871/2010 «ημοσιονομική ιαχείριση και ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α) καθώς και το Π.. 113/ Την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών συνάψεων συμβάσεων Κρατικών Προμηθειών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Τον Κανονισμό 1251/2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 11. Το Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/11/2005». 12. Την Οδηγία 2007/66/ΕΚ για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 13. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ κλπ.» 14. Το Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του ημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α), του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/ Την αριθμ /2565/ ΟΣ (ΦΕΚ 1590 Β/ ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον Καθορισμό Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες. 16. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α). 17. Το Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 153/Α). 18. Την 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Β/ ) Κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με θέμα: «ικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3

4 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005». 19. Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Νόμου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ 248/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α). 20. Το Ν. 2198/1994 (άρθρο 24) «Αύξηση Αποδοχών ημοσίων Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος (ΦΕΚ 43/Α). 21. Το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α) «Εθνικό Τυπογραφείο ΕΚ και λοιπές διατάξεις». 22. Το Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α) «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3185/2003 (Εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ). 23. Το Ν. 3115/2003 Περί Σύστασης της Αρχής ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών» και την 1001/Φ21/ Απόφαση έγκρισης του Κανονισμού για τη διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον οποίο κάθε ταχυδρομική επιχείρηση υποχρεούται να διασφαλίζει το απόρρητο των ταχυδρομικών υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό μεριμνά για την εκπόνηση και την εφαρμογή της Πολιτικής ιασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών η οποία υποβάλλεται στην Α..Α.Ε. προς έγκριση. 24. Το Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς. Θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». 25. To Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ημοσίων Έργων, και άλλες διατάξεις». 26. Τον κανονισμό Ειδικών αδειών Παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (Κανονιστική Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. αρ. αποφ. 529/229/2009 ΦΕΚ 1439/Β). 27. Τον κανονισμό Γενικών αδειών Παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (Κανονιστική Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. αρ. αποφ. 504/145/2008 ΦΕΚ 46/Β/ Την τροποποίηση της υπ αρ. αποφ. 504/145/2008 Κανονιστικής Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. (ΦΕΚ 1445/Β/2009). 29. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 30. Της υπ. αριθ / απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων ( πρώην επαρχιακών ) ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων ( πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β 1226/ ). 31. Τον Ν.3185/ «Τροποποίηση του Ν.2668/1998(ΦΕΚ282/Α/98), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. 32. Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών διακίνησης της πάσης φύσεως αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 33. Την αριθ. πρωτ. 708/ 139/ Απόφαση του Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ. 34. Την αριθ. πρωτ. 989/153/12/12/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ. 35. Την αριθ. πρωτ ΔΙΠ/Φ308/79/ Κοινοποίηση Κατακύρωσης της Υπηρεσίας μας. 36. Tην αριθ. ΑΑΥ Μ77/ Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης. ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και έχουν την έννοια που παρατίθεται αντίστοιχα στον καθένα: Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος ή Εκπρόσωπος Διακήρυξη Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΛΤΑ Α.Ε.» ΕΟΠΥΥ Γυπαράκη Στέλλα, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη κατά τη με αρ /12166/011.3/ Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας Η αριθ. 24 /2013 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Προμηθειών το ΕΟΠΥΥ που περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις 4

5 προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργήθηκε ο σχετικός διαγωνισμός. Ειδική Άδεια Κάθε χορηγούμενη από την αρμόδια κατά τον παρόντα νόμο Αρχή, άδεια, με την οποία παρέχονται ειδικά δικαιώματα σε φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή η οποία εξαρτά την άσκηση των δραστηριοτήτων του έν λόγω φορέα από ειδικές υποχρεώσεις που συμπληρώνουν την γενική άδεια, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς ο φορέας να δικαιούται να ασκεί τα συναφή δικαιώματα πριν να διαθέτει την σχετική άδεια. Επιτροπή Επιτροπή παραλαβής προσφορών, αποσφράγισης, αξιολόγησης διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Επιτροπή Παραλαβής Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ αρμόδια για την έκδοση σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου. Σύμβαση Το παρόν έγγραφο που υπογράφεται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. την Απόφαση Κατακύρωσης γ. την Προσφορά του Αναδόχου και, δ. τη Διακήρυξη. Συμβατική Τιμή το συνολικό τίμημα της Σύμβασης Περιγραφή έργου - Ορισμοί Κατά την περιγραφή του έργου χρησιμοποιούνται οι ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.4053/2012 E.E.T.T. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αναθέτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την εκτέλεση του Έργου,ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» για το χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της παρούσης, που στο εξής θα αναφέρεται ως ΕΡΓΟ. Το ΕΡΓΟ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ αριθμ. 24/2013 Διακήρυξης και της απόφασης που ελήφθη κατά τη με αρ.989/153/ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (παραλαβή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων) για λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις-τεχνικές προδιαγραφές πού αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο τού παρόντος, προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και το Εξωτερικό (όλες τις Υπηρεσιακές Μονάδες ΕΟΠΥΥ πού λειτουργούν καθώς και Υπηρεσιακές Μονάδες ΕΟΠΥΥ πού πιθανόν λειτουργήσουν στο μέλλον, ασφαλισμένους, συνταξιούχους, φυσικά και νομικά πρόσωπα και ημόσιες Υπηρεσίες). Συγκεκριμένα, το έργο αναφέρεται στην παροχή ολοκληρωμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών με σκοπό την έγκαιρη, 5

6 ασφαλή και ποιοτική παραλαβή, διαλογή, μεταφορά, διανομή/παράδοση τους στους τελικούς αποδέκτες σε όλη την επικράτεια της χώρας και στο εξωτερικό. Ως σημεία παράδοσης και παραλαβής της διακινούμενης αλληλογραφίας ενδεικτικά αναφέρονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ (ΠΕ.ΔΙ), Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ (όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ε), οι οποίες εφεξής θα αναφέρονται ως υπηρεσίες ΕΟΠΥΥ καθώς επίσης Δημόσιες υπηρεσίες, Φορείς ασφάλισης, ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ, Πάροχοι Υγείας, σε όλη την Ελληνική επικράτεια αλλά και το εξωτερικό. Οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες του έργου πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους, τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης. Εξαιτίας του μεγάλου όγκου της διακινούμενης αλληλογραφίας, της εξαιρετικής σπουδαιότητας και της δεοντολογίας που απαιτείται κατά τη διαχείριση και παροχή των προς ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και της απαίτησης, οι υπηρεσίες να υλοποιούνται στους προβλεπόμενους χρόνους με τη δέουσα ποιότητα στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας και στο εξωτερικό, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καλύπτει με τεκμηριωμένο τρόπο όλους τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι είναι απαράβατοι. Οι όροι παροχής των ταχυδρομικών υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ καθορίζονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3.1 Η συνολική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή της παρούσης έως και για ένα χρόνο. 3.2 Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του ΕΡΓΟΥ ορίζεται η 9 η Ιανουαρίου ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4.1 Η παρακολούθηση των υπηρεσιών του Έργου της Σύμβασης (Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής, παρακολούθηση του ΕΡΓΟΥ, παραλαβή, πληρωμή, επιβολή κυρώσεων ποινικών ρητρών κ.λ.π) θα γίνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Η παρακολούθηση των υπηρεσιών εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σε καμία περίπτωση α) δεν περιορίζει το δικαίωμα του ΕΟΠΥΥ να αμφισβητεί κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του αντικείμενου της παρούσης, την μη καλή εκτέλεση αυτού και β) τις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. 4.2 Οι διαδικασίες παραλαβής του ΕΡΓΟΥ θα γίνονται σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου ( ΕΠΠΕ), η οποία θα οριστεί με απόφαση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και θα κοινοποιηθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ. 4.3 Η διαδικασία παραλαβής των υπηρεσιών πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση. Η ΣΥΜΒΑΣΗ θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του ΕΡΓΟΥ, γίνει η αποπληρωμή του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ αφού προηγουμένως επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις, εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη ΣΥΜΒΑΣΗ. ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ( ΕΠΠΕ) Oι Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ θα αποστέλλουν το πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα, στη Διεύθυνση Προμηθειών Απ. Παύλου 12 Μαρούσι ΤΚ ος όροφος Γ1 γραφείο, τις Μηνιαίες 6

7 Καταστάσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν την κίνηση της μηνιαίας επιστολικής αλληλογραφίας. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου θα επαληθεύει τα περιγραφόμενα στη μηνιαία αναλυτική συγκεντρωτική κατάσταση των ΕΛΤΑ με τα περιγραφόμενα στις Μηνιαίες Καταστάσεις των Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, την αναφορά εργασιών καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνει απαραίτητη για τις ανάγκες του έργου της. ΑΡΘΡΟ 6. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 6.1 Το συνολικό ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ για την παροχή των υπηρεσιών ΕΡΓΟΥ της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ ανέρχεται στο ποσό των ,50 ευρώ σύμφωνα με τους κατωτέρω οικονομικούς πίνακες της αριθ / προσφορά της αναδόχου εταιρείας. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ Επιστολική αλληλογραφία Επιστολές Μικρού Μεγέθους ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ Επιστολές Μικρού Μεγέθους ΟΜΑΔΙΚΑ Επιστολές Μεγάλου Μεγέθους ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ Ογκώδεις και Ακανόνιστες Επιστολές ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ (1) ΒΑΡΟΣ (σε γρμ) μέχρι έως 50 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΣΥΝΟΛΑ (2) ΣΥΝΟΛΟ Σ ΤΙΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 1 (1)+(2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 0, ,00 0, ,00 μέχρι , , έως 100 0, ,00 μέχρι , , , , ,00 μέχρι , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ , , ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ , ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ Επιστολική αλληλογραφία Επιστολές Μικρού Μεγέθους ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ Επιστολές Μικρού Μεγέθους ΟΜΑΔΙΚΑ Επιστολές Μεγάλου Μεγέθους ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ Ογκώδεις και Ακανόνιστες Επιστολές ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ (1) ΒΑΡΟΣ (σε γρμ) ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΣΥΝΟΛΑ (2) ΣΥΝΟΛΟ Σ ΤΙΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 1 (1)+(2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ μέχρι , , ,00 21 έως , , ,00 51 έως , ,00 μέχρι , , ,00 21 έως , , ,00 μέχρι , , , , , , , , ,00 μέχρι , , , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ , , , , , , , , , ,00 7

8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ Αλληλογραφία Εξωτερικού Επιστολές μικρού μεγέθους Ογκώδεις και Ακανόνιστες ΒΑΡΟΣ (σε γρμ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ Μέχρι ,9 180, , ,3 130, , ,8 90, , ,2 110, , , , , , , ,90 295, , ,70 435,00 435,00 Χώρες Ε.Ε. Επιστολές ,00 280, ,00 ΣΥΝΟΛΟ (1) ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΠΑ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ (2) Επιστολές μεγάλου μεγέθους ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΕΣ ΕΕ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 10 2, ΣΥΝΟΛΟ Σ ΤΙΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 3 (1)+(2) , ,00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΟΣ (σε γρμ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΣΑΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ Έως 7 Κιλά 30 9,35 280, , Κιλά 10 12,45 124, , Κιλά 10 15,55 155, , Κιλά 10 17,60 176, ,00 Σάκοι ΣΥΝΟΛΑ (1) , ,50 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΠΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΑΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΑ (2) ΣΥΝΟΛΟ Σ ΤΙΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 3 (1)+(2) 5 9,00 45, ,00 45, ,00 781,50 0,00 781,50 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ( ) ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ( ) 1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ,00 0, ,00 2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ,00 0, ,00 3 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ,00 0, ,00 4 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 4 781,50 0,00 781,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 0, , Οι συμβαλλόμενοι συνομολογούν και δέχονται αμοιβαία, ότι το συμβατικό τίμημα θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας και αποκλείεται απόλυτα κάθε μελλοντική αναπροσαρμογή, αναθεώρηση και γενικά μεταβολή αυτού, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμη και για τους έκτακτους λόγους που δεν μπορούν να προβλεφθούν και ο Ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού που έκανε και με βάση τον οποίο καταρτίστηκε η παρούσα Σύμβαση. 8

9 Αποκλείεται και από τα δύο μέρη οποιαδήποτε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή του ανωτέρω τιμήματος και τιμών μονάδας, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα και ρητά συνομολογείται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμα αναπροσαρμογής, για οποιονδήποτε λόγο του συνολικού τιμήματος ανωτέρω και ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε δικαίωμα και αξίωση που απορρέει από το παραπάνω άρθρο. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται αναπροσαρμογή της συνολικής αμοιβής εξαιτίας μεταβολών στους μισθούς, τα οποιαδήποτε ασφάλιστρα, τις εισφορές και τα τέλη που ισχύουν ή πρόκειται να επιβληθούν και τους φόρους. Οτιδήποτε απαιτηθεί για την καλή εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω στο άρθρο 2 καθώς και στο άρθρο Α1 του Παραρτήματος Β της 24/2013 Διακήρυξης, θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στην Προσφορά του Αναδόχου έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά σ αυτήν και επομένως δεν υπάρχει περίπτωση καταβολής πρόσθετου τιμήματος. 6.3 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 7.1 Η πληρωμή της αξίας του ΕΡΓΟΥ θα γίνεται κάθε μήνα σε ευρώ, από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ με χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, με την απαραίτητη προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0831 «Ταχυδρομικά Τέλη» του Προϋπολογισμού Εξόδων του οικονομικού έτους 2014 της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ( AAY M /2014) και συγκεκριμένα: Η πληρωμή του Αναδόχου για γίνεται απολογιστικά κάθε μήνα. Εντός δέκα πέντε (15) ημερών μετά από την ημερομηνία αποστολής των Μηνιαίων καταστάσεων θα εκδίδεται από τον Ανάδοχο το σχετικό παραστατικό πληρωμής ( συγκεντρωτικό τιμολόγιο) το οποίο θα αντιστοιχεί στο άθροισμα των επιμέρους δαπανών ανά Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ και θα αποστέλλεται στην Διεύθυνση Προμηθειών του ΕΟΠΥΥ, συνοδευμένο από μια συγκεντρωτική κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην οποία θα αναγράφονται: 1. Ο αριθμός των αντικειμένων που διακινηθήκαν, 2. Το βάρος ανά κατηγορία, 3. Το μέγεθος, 4. Το είδος της διαχείρισης 5. Τα αντίστοιχα τέλη, προκειμένου να διασταυρωθούν με τα αντίστοιχα στοιχεία των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ. Η αρμόδια ΕΠΠΕ αφού πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο έλεγχο και προβεί σε συμφωνία με τα αναγραφόμενα στην κατάσταση ταχυδρομικά τέλη προβαίνει στη σύνταξη Πρωτοκόλλου Παραλαβής του Έργου, το οποίο θα διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες έκδοσης εντάλματος πληρωμής. 7.2 Επί της συμβατικής αξίας του ΕΡΓΟΥ επιβάλλονται οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, πριν συμπεριληφθεί ο Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Από την πληρωμή παρακρατούνται: α) οι τυχόν ποινικές ρήτρες-εκπτώσεις του άρθρου 11 της παρούσας β) 3% επί της αξίας κάθε τιμολογίου προ ΦΠΑ υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. γ) 2% επί της κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. για χαρτόσημο Δημοσίου δ) 20% επί της κράτησης υπέρ χαρτοσήμου Δημοσίου για ΟΓΑ χαρτοσήμου ε) Κατά την πρώτη πληρωμή και μόνον παρακρατείται 0,10% επί του συνολικού της συμβατικής αξίας υπέρ ΕΕΔΗΣΥ, 9

10 καθώς και κάθε άλλη κράτηση που προβλέπεται από Νόμο. Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του έκτου εδαφίου της περίπτωσης ββ του άρθρου 55 του Ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ 151 Α / ), εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος οι υπόχρεες δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. «όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά». Στην παρούσα σύμβαση η έννοια του γραμματοσήμου αντιστοιχεί στη χρέωση ταχυδρομικών τελών για τη διεκπεραίωση της επιστολικής αλληλογραφίας και των απαντητικών αντικειμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα και με τα σχετικά Υποδείγματα του Παραρτήματος που προσαρτάται σε αυτή. Πέραν του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει καμία απαίτηση κατά της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ ή εξ αφορμής αυτού. 7.3 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πάσης φύσεως νομικές αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του προσωπικού και των συνεργατών του. 7.4 Η ανωτέρω προσφερθείσα τιμή συνιστά την αμοιβή του Αναδόχου, στην οποία αμοιβή περικλείεται το εργολαβικό κέρδος, οι δαπάνες εκτέλεσης των ανατιθέμενων υπηρεσιών, η αξία της απαιτούμενης προς τούτο εργασίας και οι νόμιμες κρατήσεις. 7.5 Πέραν του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει καμία απαίτηση κατά της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ ή εξ αφορμής αυτού. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/ 2009, ο Ανάδοχος βαρύνεται σε κάθε περίπτωση με τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης του Διαγωνισμού, αρχικής και επαναληπτικής και οφείλει να προσκομίσει τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις κατά την υποβολή του πρώτου τιμολογίου. Η παραλαβή του τιμολογίου της Δημοσίευσης θα γίνει από το Τμήμα Γενικού Υλικού Χρήσεως της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΕΟΠΥΥ, οδός Απ. Παύλου 12 Μαρούσι, 3 ος όροφος, Γ1 γραφείο. 7.6 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδώσει τα ανάλογα φορολογικά παραστατικά στα κάτωθι στοιχεία: Επωνυμία :ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ :Αμαρουσίου Διεύθυνση :Λ. Κηφισίας 39 Τ.Κ. : Μαρούσι ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οι όροι της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ τροποποιούνται, εφόσον η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ κρίνει αυτό απαραίτητο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο. ΑΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 9.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την υπ αριθ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του πιστωτικού ιδρύματος ALPHA BANK συνολικού ποσού # ,00 # ευρώ που αντιπροσωπεύει το 10% του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ του ΕΡΓΟΥ για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του ΕΡΓΟΥ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση του έργου και την τελευταία, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα, ανεπιφύλακτη οριστική παραλαβή και υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει κάθε υποχρέωσή του που απορρέει από τη Σύμβαση αυτή και δεν υφίστανται εκκρεμείς απαιτήσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έναντι του Αναδόχου στα πλαίσια της παρούσας και εφόσον το ποσό αυτής δεν θα έχει στο μεταξύ εισπραχθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση. Η εγγυητική επιστολή καλής 10

11 εκτέλεσης καταπίπτει, εν όλω ή εν μέρει, υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την ικανοποίηση αξιώσεως αυτού, η οποία γεννάται από την εκπρόθεσμη ή τη μη προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και ιδιαίτερα από το αντικείμενο το οποίο έχει πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, που αναιρεί ή μειώνει την αξία ή τη χρησιμότητα αυτού ή δεν έχει τις συνομολογηθείσες ιδιότητες, στα πλαίσια επισήμανσης του Αναδόχου, ή δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει δοθεί από τον Ανάδοχο στην προσφορά του ή δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό της παρούσας καθώς και για την ικανοποίηση αξιώσεως του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ποινική ρήτρα. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή καταπίπτει ολικά ή μερικά προς όφελος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο οποιασδήποτε υποχρέωσής του, που απορρέει από τη σύμβαση αυτή και Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., λόγω αθέτησης εκ μέρους του Αναδόχου οποιουδήποτε όρου της σύμβασης. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται να διεκδικήσει και άλλες επί πλέον νόμιμες αξιώσεις, που δεν καλύπτονται από το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 10 της παρούσας Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 10. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί και να συμμορφώνεται με την υφιστάμενη νομοθεσία περί ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και με οποιεσδήποτε σχετικές αποφάσεις ή πράξεις εκδίδονται από τον αρμόδιο υπουργό, την ΕΕΤΤ ή άλλη δημόσια αρχή όπως η ΑΔΑΕ. Λόγω ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου δε δημιουργείται καμιά έννομη σχέση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του αναδόχου ή των Υπεργολάβων του που απασχολούνται στο Έργο ούτε και μεταξύ του αναδόχου ή των Υπεργολάβων του και του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής. Ρητά, συμφωνείται ότι για οποιοδήποτε ατύχημα, τραυματισμό, απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα (ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου) που τυχόν θα συμβούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος ή από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει, συμπεριλαμβανομένων των βοηθών εκπληρώσεως / προστηθέντων αυτού εν γένει, αστικά και ποινικά υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος καθώς και για οποιοδήποτε ατύχημα που θα συμβεί στο προσωπικό ή / και βοηθούς εκπληρώσεως / προστηθέντες του, δηλώνει δε ακόμα ότι αναλαμβάνει από τώρα την ευθύνη για την πλήρη αποκατάσταση και ανόρθωση οποιασδήποτε τέτοιας ζημιάς. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ όλη τη Συμβατική Διάρκεια του Έργου και μεριμνά όπως οι Υπεργολάβοι και λοιποί συνεργάτες του να πράξουν το ίδιο. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για τα εργατικά ατυχήματα και για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού του ή των βοηθών εκπληρώσεως / προστηθέντων αυτού. Την ίδια υποχρέωση έχει και για τυχόν οιικονομικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα, ή θα προκύψουν στο μέλλον, οι οποίες θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Στη διάρκεια εκτέλεσης του ανατιθέμενου αντικειμένου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, τις διατάξεις των διαταγμάτων που εκδίδονται με βάση αυτούς τους νόμους και γενικά αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις καθώς και τους νόμους για την υγεία και ασφάλεια των εργατών, τεχνιτών και υπαλλήλων που θα χρησιμοποιήσει, έχοντας την ευθύνη για κάθε παράβαση αυτών Ο Ανάδοχος, από την ημερομηνία ανάληψης του έργου απαιτείται να προσκομίζει ανά εξάμηνο αποδεικτικά στοιχεία μέσω των οποίων να τεκμηριώνεται με αντικειμενικό τρόπο ότι λαμβάνει μέτρα για τη μέτρηση και διασφάλιση της ποιότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα θα υποχρεούται κάθε εξάμηνο να υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ το πιστοποιητικό μέτρησης της ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ14534:2003 για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα για τις συγκεκριμένες μετρήσεις ή άλλο ισοδύναμο μέτρο εξασφάλισης της ποιότητας κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 11

12 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ θα γίνει από προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού του. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού, προσωπικού για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τα στελέχη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτού προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, οπότε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να ειδοποιήσει την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της προσφοράς του, της Διακήρυξης και του Νόμου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ή σε τρίτους από την μη τήρηση της νομοθεσίας αυτής, υποχρεούται μόνος ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ προς την αποκατάστασή της. Αλλιώς θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Σε περίπτωση κατά την οποία εγερθεί αγωγή κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από οποιοδήποτε τρίτο που απαιτεί αποζημίωση και που έχει σχέση άμεση ή έμμεση με το αντικείμενο που εκτέλεσε ο Ανάδοχος, αυτός έχει την υποχρέωση να παρέμβει στη δίκη υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με δικά του έξοδα (δηλ. του Αναδόχου), να υπεισέλθει στη θέση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως κύριος διάδικος άλλως αν δηλαδή για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί κύριος διάδικος να καταβάλλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κάθε ποσό που τυχόν επιδικασθεί ακόμη και με προσωρινή διαταγή ή ως ασφαλιστικό ή συντηρητικό μέτρο υπέρ τρίτων και κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για κεφάλαιο, τόκους και δικαστική δαπάνη και να αποζημιώσει πλήρως τον τρίτο, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η παρούσα υποχρέωση υφίσταται κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποιήσεως του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα ανεξαρτήτως υπαιτιότητας ή ζημίας και ο Ανάδοχος θα έχει και την υποχρέωση να καταβάλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οποιοδήποτε ποσό τυχόν καταδικαστεί να πληρώσει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον ενάγοντα τρίτο για κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, είτε κατόπιν έκδοσης εκτελεστής ή προσωρινώς εκτελεστής απόφασης ή διαταγής ή ασφαλιστικού ή συντηρητικού μέτρου, είτε για καταβολή εγγύησης προς αποφυγή εκτελεστής ή προσωρινά εκτελεστής απόφασης ή διαταγής ή ασφαλιστικού ή συντηρητικού μέτρου. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ σε οποιοδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ, εκτός της αμοιβής του, την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε τράπεζα της επιλογής του. Επισημαίνεται ότι η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται απολογιστικά για τις υπηρεσίες που θα παρέχει και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Επίσης δεν έχει 12

13 υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή τρίτων. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται καθ όλη τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το Ν.3310/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3414/05. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου αυτής ή της διακήρυξης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον ΕΟΠΥΥ για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος του ΕΡΓΟΥ. Δ. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις επτά (7) εργάσιμες μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του και σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι (20) ημερών. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απάντηση, το περιεχόμενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό. Στα πλαίσια εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ η γλώσσα συνεργασίας και της τυπικής αλληλογραφίας μεταξύ της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα είναι η Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο. Ε. ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Σχετικά με τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο κατάθεσης των ταχυδρομικών αντικειμένων ισχύουν τα εξής: Η κατάθεση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται στα καταστήματα του Αναδόχου ανά την Ελληνική επικράτεια. Στην περίπτωση που δεν λειτουργεί κατάστημα του Αναδόχου σε απόσταση μέχρι δύο (2) χιλιομέτρων από την έδρα των Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ. Στην περίπτωση που δεν λειτουργεί κατάστημα του Αναδόχου σε απόσταση μέχρι και δύο (2) χιλιομέτρων από την έδρα των Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει για την παραλαβή-περισυλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων των Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο τού παρόντος έργου με δικό του προσωπικό και μεταφορικά μέσα χωρίς επιπλέον κόστος. Η κατάθεση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Η αλληλογραφία της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ θα παραδίδεται μέσα σε συσκευασία κατάλληλης μορφής, ώστε να εξασφαλίζεται το περιεχόμενο των ταχυδρομικών αντικειμένων, να μην υπάρχει κίνδυνος να υποστούν βλάβη τα άλλα συναποστελλόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα και να παρέχεται η ευχέρεια της εύκολης και γρήγορης διακίνησής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να φροντίζει για την ασφάλεια της αλληλογραφίας και την παράδοση της στους παραλήπτες στην κατάσταση που παραδόθηκε από το προσωπικό της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 13

14 Στην επιγραφή του φακέλου ή της συσκευασίας θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: Πλήρη στοιχεία αποστολέα: Ονομασία ή τίτλος Υπηρεσίας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός), Ταχυδρομικός Κώδικας και τόπος προορισμού. Η αναγραφή ή εκτύπωση των στοιχείων αυτών θα γίνεται πάντοτε στην άνω αριστερή γωνία της εμπρόσθιας όψεως του φακέλου ή της συσκευασίας και κατά μήκος της μεγαλύτερης διάστασης. Πλήρη στοιχεία παραλήπτη: Ονομασία ή τίτλος Υπηρεσίας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός), Ταχυδρομικός Κώδικας και τόπος προορισμού. Η αναγραφή ή εκτύπωση των στοιχείων αυτών θα γίνεται πάντοτε στο κάτω δεξιό μέρος της εμπρόσθιας όψεως του φακέλου ή της επιφάνειας του αντικειμένου και κατά μήκος της μεγαλύτερης διάστασης. Επίσης, στην εμπρόσθια πλευρά των φακέλων, άνω δεξιό μέρος του φακέλου με ελάχιστες αποστάσεις 15 mm από τις πλευρές, θα τίθεται και το τύπωμα της επιλεγόμενης υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία γίνεται η επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων. Η κατάθεση των ταχυδρομικών αντικειμένων της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ για το εσωτερικό και το εξωτερικό θα γίνεται βάσει καταστάσεων όπως αυτές περιέχονται στο προσαρτημένο, στην παρούσα σύμβαση, Παράρτημα, ενώ για την κατάθεση ταχυδρομικών αντικειμένων της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ με ειδική διαχείριση (συστημένη αλληλογραφία, συστημένη με απόδειξη παραλαβής κ.λ.π.) για το εσωτερικό και το εξωτερικό, θα συμπληρώνεται επιπλέον σχετική ειδική κατάσταση, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παραλήπτη, καθώς και ο αριθμός συστημένου (Barcode). Οι εν λόγω καταστάσεις θα προσυπογράφονται και από τα δύο μέρη. Έκαστο των μερών θα λαμβάνει από ένα αντίγραφο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα προμηθεύει τις υπηρεσίες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ με ικανό αριθμό συστημένων (Barcode), ή με σχετικό λογισμικό αυτόματης παραγωγής τους, ανάλογα με τις ανάγκες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Τα αντικείμενα Ειδικών Διαχειρίσεων θα κατατίθενται με επικολλημένους ή εκτυπωμένους τους αριθμούς σύστασης (Barcode) οι οποίοι πρέπει να είναι συνεχόμενοι κατά αύξουσα αρίθμηση. Τα αντικείμενα κατά την κατάθεσή τους στα καταστήματα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα παραδίδονται δεσμοποιημένα, ανά διαχείριση (Απλά, Συστημένα, Κατεπείγοντα κλπ), ίδιο μέγεθος και ίδιο βάρος. Για την με ειδική διαχείριση (συστημένη, Δ.Α. κ.λ.π.), αλληλογραφία απαντητικών επιστολών θα συμπληρώνεται επί πλέον ειδική κατάσταση εις διπλούν στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία παραλήπτη, καθώς και ο αριθμός συστημένου (barcode). Οι εν λόγω καταστάσεις θα προσυπογράφονται και από τα δύο μέρη. Έκαστο των μερών θα λαμβάνει από ένα αντίγραφο. ΣΤ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Σχετικά με τον τόπο και το χρόνο επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων ισχύουν τα εξής: Η επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται ανά την Ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό, στη διεύθυνση παραλήπτη που αναγράφεται επί των ταχυδρομικών αντικειμένων. Ανά την Ελληνική επικράτεια η παράδοση για όλα τα αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου για τα οποία απαιτείται επιβεβαιωμένη επίδοση (συστημένη αλληλογραφία, η συστημένη με απόδειξη παραλαβής) θα πραγματοποιείται στην διεύθυνση του παραλήπτη, στον ίδιο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του με επίδειξη δελτίου ταυτότητας και υπογραφή αυτού και συμπλήρωση των στοιχείων της ταυτότητάς του, στο έγγραφο παραλαβής. Στην περίπτωση της απλής επίδοσης η παράδοση των αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου θα πραγματοποιείται με απλή εναπόθεση σε γραμματοκιβώτιο ή υποκατάστατό του στην διεύθυνση του παραλήπτη. 14

15 Όσον αφορά στην αλληλογραφία που δεν παραδόθηκε στους παραλήπτες, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να την επιστρέφει στην αναγραφόμενη διεύθυνση του αποστολέα που την απέστειλε συμπληρώνοντας ένδειξη επί του φακέλου στην οποία θα αναγράφεται η κατ εκτίμηση αιτία επιστροφής (αλλαγή δ/νσης, άγνωστος παραλήπτης κλπ). Ο χρόνος επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων θα είναι σύμφωνα με την επιλεγμένη υπηρεσία διακίνησης κατά την κατάθεσή τους, από τις Υπηρεσίες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και συγκεκριμένα: ι) για το Εσωτερικό, η επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες θα γίνεται σύμφωνα με την επιλεχθείσα υπηρεσία διακίνησης (την επομένη εργάσιμη ημέρα ή μετά τρείς εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης), και με την προϋπόθεση ότι προς διακίνηση ταχυδρομικά αντικείμενα έχουν κατατεθεί μέχρι την 12 π.μ της ημερομηνίας κατάθεσης. Στην περίπτωση δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών, η επίδοση θα γίνεται από τρείς έως πέντε εργάσιμες ημέρες. ιι) για το Εξωτερικό, η παράδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται την επομένη εργάσιμη ημέρα στις εγκαταστάσεις των αεροδρομίων της Ελληνικής επικράτειας από τον ΑΝΑΔΟΧΟ για την εν συνεχεία διακίνησή τους στους παραλήπτες του Εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι τα προς διακίνηση ταχυδρομικά αντικείμενα έχουν κατατεθεί μέχρι την 12 π.μ της ημερομηνίας κατάθεσης. Ζ. ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αλληλογραφία του ΕΟΠΥΥ απευθύνεται στις ΠΕ.ΔΙ, Μονάδες Υγείας οι οποίες βρίσκονται σε όλη την επικράτεια. Επίσης απευθύνεται σε Δημόσιες Υπηρεσίες κλπ. Συνοπτικά οι κυριότεροι παραλήπτες της αλληλογραφίας του ΕΟΠΥΥ ενδεικτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Α/Α ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ 1 Η κεντρική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ και Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ε 2 Οι ασφαλιστικοί Οργανισμοί της χώρας, Υπουργεία και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες 3 Πάροχοι Υγείας και Ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ 4 Εξωτερικό ΑΡΘΡΟ 11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 11.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (ηλεκτρονικά, γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά την υλοποίηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο αλληλογραφίας του της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, σύμφωνα με την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών που διαθέτει και έχει εγκριθεί από την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι-συνεργάτες του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. 15

16 Επίσης, οφείλει να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποκλείεται η πρόσβαση στην αλληλογραφία της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης Όλα τα στοιχεία (γραπτά και προφορικά) της Αναθέτουσας Αρχής που θα περιέλθουν στην αντίληψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι εμπιστευτικές και παρέχονται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ στον ΑΝΑΔΟΧΟ, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τόσο καθ' όλη τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ όσο και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα στοιχεία στους χώρους που θα προσδιορίζονται στη ΣΥΜΒΑΣΗ και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ για τα μέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί. ΑΡΘΡΟ 12. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 12.1 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απώλεια ή βλάβη των ταχυδρομικών αντικειμένων της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ με υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ καταβάλλεται αποζημίωση, για τον υπολογισμό της οποίας εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 16 του Ν. 4053/2012 καθώς και η ισχύουσα κατά το χρόνο επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου Ως αποζημίωση, ορίζεται η προβλεπόμενη από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις. ΑΡΘΡΟ 13. ΠΤΩΧΕΥΣΗ 13.1 Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί εντολή κατάσχεσης εναντίον του, ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο να αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των εργασιών του, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δύναται να καταγγείλει τη ΣΥΜΒΑΣΗ πάραυτα με έγγραφη δήλωσή της προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αν ισχύει ένα από τα παραπάνω περιστατικά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δωρεάν πάσης φύσεως υλικά (π.χ. μελέτες, κώδικα 16

17 τεκμηρίωσης, προδιαγραφές ανταλλακτικών) που χρειάζονται για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των εφαρμογών. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 14.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Κατ εξαίρεση μπορεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, που απορρέουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα τις κείμενες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η καταγγελία της ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι δυνατό να γίνει: (α) και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη για λόγους μη τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων ή, (β) σε περίπτωση που η καταγγελία γίνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση, με έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη καταγγελία, της οποίας τα αποτελέσματα άρχονται μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν αρθεί οι λόγοι που επέβαλαν την καταγγελία αυτή ή δεν τελεσφόρησαν οι διαπραγματεύσεις και δεν έγινε ανάκληση της καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται με μονομερή δήλωσή της να καταγγείλει αζημίως για αυτήν την παρούσα Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ο ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση β) Ο ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής γ) Ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του ε) σε περίπτωση αθετήσεως γενικά από τον Ανάδοχο οποιουδήποτε άλλου συμβατικού όρου στ) σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 16.1 Η ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των εμπλεκομένων μερών που δημιουργούνται από τη ΣΥΜΒΑΣΗ, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: α. η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ 17

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 Στην Αθήνα σήμερα 11/12/2014, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 46 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 30 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 46 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 30 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 46 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 30 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 22-12-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω.

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΡΙΘ/27/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 32 / 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 32 / 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 32 / 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Στο Μαρούσι σήμερα 27 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω.

ΟΡΙΣΜΟΙ. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Στην Αθήνα σήμερα 15/01/2013, ημέρα Τρίτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Αρ.Μελέτης: 7 /2015 Ημερομηνία: 24/02/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την παροχή ειδησεογραφικών υπηρεσιών για ένα (1) έτος» Στην Καλλιθέα σήμερα, την 15 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ H ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2015

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ H ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.10 14:07:52 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Ν314690ΒΣ-14Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Koζάνη 10-06-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 21/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ.

ΑΡΙΘ. 21/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ. ΑΡΙΘ. 21/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ. Στην Αθήνα σήμερα 30-07-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001738626 2013-11-26

13PROC001738626 2013-11-26 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ 13PROC001738626 2013-11-26 Μυτιλήνη, 20.11.2013 Αρ. Πρωτ. 7090 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την 23 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφ ενός του Μαρούσι (Κηφισίας 39 ) εδρεύοντος Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ME ΑΡ. 1/2013.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ME ΑΡ. 1/2013. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ME ΑΡ. 1/2013. Στην Αθήνα σήμερα 2/4/2013, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 164076 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡ. 1 /2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡ. 1 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡ. 1 /2014 Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ: - Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» - (Ο.Α.Ε.Ε.) που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 05.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 208657, φαξ 213 2086757 Prom5.@kat-hosp.gr ΚΗΦΙΣΙΑ, 17/03/2014 ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:4α/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 02 / 04 /2015 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ), που

Διαβάστε περισσότερα