ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ. 2 /2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ. 2 /2014"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ. 2 /2014 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΜΕΤΑΞΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΛΤΑ Α.Ε.

2 Στην Αθήνα σήμερα την 9 η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Πέμπτη, Οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Ο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- (ΕΟΠΥΥ)» με έδρα στο Μαρούσι επί της οδού Λεωφ. Κηφισίας 39 με ΑΦΜ , το οποίο συστήθηκε με τον Ν. 3819/2011 και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του ΔΣ αυτού κο. ΚΟΝΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ δυνάμει της Υ/10β/Γ.Π.68458/ Κοινής Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καλούμενο εφεξής χάριν συντομίας «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ», ύστερα από την απόφαση που ελήφθη κατά τη με αρ.938/152/ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας που προκηρύχθηκε με τη Διακήρυξη 24/2013. και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΛΤΑ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα επι της οδού Απελλού 1 ΤΚ με ΑΦΜ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπούμενη νόμιμα από την κα Γυπαράκη Στέλλα Διευθύντρια Διεύθυνσης Πωλήσεων σύμφωνα με την αριθ /12166/011.3/ Απόφαση του ΔΣ της ως άνω εταιρείας, η οποία αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση κατακύρωσης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει στο πλαίσιο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής την εκτέλεση του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» Το Έργο περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν, καθώς και στα Παραρτήματα που επισυνάπτονται και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 2

3 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3918/ 2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 31/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 150/Α/27-06/2011). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 13/18/06/2007). 4. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2741/99 (Α 199). 5. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών ημοσίου», κατά το μέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 6. Το Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του Ν. 3377/ 2005 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς-θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» ( ΦΕΚ Α 202/ ) άρθρο 35 ( Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ. 8. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί ημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3871/2010 «ημοσιονομική ιαχείριση και ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α) καθώς και το Π.. 113/ Την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών συνάψεων συμβάσεων Κρατικών Προμηθειών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Τον Κανονισμό 1251/2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 11. Το Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/11/2005». 12. Την Οδηγία 2007/66/ΕΚ για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 13. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ κλπ.» 14. Το Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του ημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α), του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/ Την αριθμ /2565/ ΟΣ (ΦΕΚ 1590 Β/ ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον Καθορισμό Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες. 16. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α). 17. Το Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 153/Α). 18. Την 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Β/ ) Κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με θέμα: «ικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3

4 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005». 19. Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Νόμου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ 248/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α). 20. Το Ν. 2198/1994 (άρθρο 24) «Αύξηση Αποδοχών ημοσίων Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος (ΦΕΚ 43/Α). 21. Το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α) «Εθνικό Τυπογραφείο ΕΚ και λοιπές διατάξεις». 22. Το Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α) «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3185/2003 (Εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ). 23. Το Ν. 3115/2003 Περί Σύστασης της Αρχής ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών» και την 1001/Φ21/ Απόφαση έγκρισης του Κανονισμού για τη διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον οποίο κάθε ταχυδρομική επιχείρηση υποχρεούται να διασφαλίζει το απόρρητο των ταχυδρομικών υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό μεριμνά για την εκπόνηση και την εφαρμογή της Πολιτικής ιασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών η οποία υποβάλλεται στην Α..Α.Ε. προς έγκριση. 24. Το Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς. Θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». 25. To Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ημοσίων Έργων, και άλλες διατάξεις». 26. Τον κανονισμό Ειδικών αδειών Παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (Κανονιστική Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. αρ. αποφ. 529/229/2009 ΦΕΚ 1439/Β). 27. Τον κανονισμό Γενικών αδειών Παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (Κανονιστική Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. αρ. αποφ. 504/145/2008 ΦΕΚ 46/Β/ Την τροποποίηση της υπ αρ. αποφ. 504/145/2008 Κανονιστικής Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. (ΦΕΚ 1445/Β/2009). 29. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 30. Της υπ. αριθ / απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων ( πρώην επαρχιακών ) ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων ( πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β 1226/ ). 31. Τον Ν.3185/ «Τροποποίηση του Ν.2668/1998(ΦΕΚ282/Α/98), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. 32. Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών διακίνησης της πάσης φύσεως αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 33. Την αριθ. πρωτ. 708/ 139/ Απόφαση του Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ. 34. Την αριθ. πρωτ. 989/153/12/12/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ. 35. Την αριθ. πρωτ ΔΙΠ/Φ308/79/ Κοινοποίηση Κατακύρωσης της Υπηρεσίας μας. 36. Tην αριθ. ΑΑΥ Μ77/ Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης. ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και έχουν την έννοια που παρατίθεται αντίστοιχα στον καθένα: Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος ή Εκπρόσωπος Διακήρυξη Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΛΤΑ Α.Ε.» ΕΟΠΥΥ Γυπαράκη Στέλλα, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη κατά τη με αρ /12166/011.3/ Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας Η αριθ. 24 /2013 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Προμηθειών το ΕΟΠΥΥ που περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις 4

5 προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργήθηκε ο σχετικός διαγωνισμός. Ειδική Άδεια Κάθε χορηγούμενη από την αρμόδια κατά τον παρόντα νόμο Αρχή, άδεια, με την οποία παρέχονται ειδικά δικαιώματα σε φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή η οποία εξαρτά την άσκηση των δραστηριοτήτων του έν λόγω φορέα από ειδικές υποχρεώσεις που συμπληρώνουν την γενική άδεια, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς ο φορέας να δικαιούται να ασκεί τα συναφή δικαιώματα πριν να διαθέτει την σχετική άδεια. Επιτροπή Επιτροπή παραλαβής προσφορών, αποσφράγισης, αξιολόγησης διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Επιτροπή Παραλαβής Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ αρμόδια για την έκδοση σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου. Σύμβαση Το παρόν έγγραφο που υπογράφεται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. την Απόφαση Κατακύρωσης γ. την Προσφορά του Αναδόχου και, δ. τη Διακήρυξη. Συμβατική Τιμή το συνολικό τίμημα της Σύμβασης Περιγραφή έργου - Ορισμοί Κατά την περιγραφή του έργου χρησιμοποιούνται οι ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.4053/2012 E.E.T.T. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αναθέτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την εκτέλεση του Έργου,ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» για το χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της παρούσης, που στο εξής θα αναφέρεται ως ΕΡΓΟ. Το ΕΡΓΟ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ αριθμ. 24/2013 Διακήρυξης και της απόφασης που ελήφθη κατά τη με αρ.989/153/ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (παραλαβή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων) για λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις-τεχνικές προδιαγραφές πού αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο τού παρόντος, προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και το Εξωτερικό (όλες τις Υπηρεσιακές Μονάδες ΕΟΠΥΥ πού λειτουργούν καθώς και Υπηρεσιακές Μονάδες ΕΟΠΥΥ πού πιθανόν λειτουργήσουν στο μέλλον, ασφαλισμένους, συνταξιούχους, φυσικά και νομικά πρόσωπα και ημόσιες Υπηρεσίες). Συγκεκριμένα, το έργο αναφέρεται στην παροχή ολοκληρωμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών με σκοπό την έγκαιρη, 5

6 ασφαλή και ποιοτική παραλαβή, διαλογή, μεταφορά, διανομή/παράδοση τους στους τελικούς αποδέκτες σε όλη την επικράτεια της χώρας και στο εξωτερικό. Ως σημεία παράδοσης και παραλαβής της διακινούμενης αλληλογραφίας ενδεικτικά αναφέρονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ (ΠΕ.ΔΙ), Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ (όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ε), οι οποίες εφεξής θα αναφέρονται ως υπηρεσίες ΕΟΠΥΥ καθώς επίσης Δημόσιες υπηρεσίες, Φορείς ασφάλισης, ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ, Πάροχοι Υγείας, σε όλη την Ελληνική επικράτεια αλλά και το εξωτερικό. Οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες του έργου πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους, τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης. Εξαιτίας του μεγάλου όγκου της διακινούμενης αλληλογραφίας, της εξαιρετικής σπουδαιότητας και της δεοντολογίας που απαιτείται κατά τη διαχείριση και παροχή των προς ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και της απαίτησης, οι υπηρεσίες να υλοποιούνται στους προβλεπόμενους χρόνους με τη δέουσα ποιότητα στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας και στο εξωτερικό, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καλύπτει με τεκμηριωμένο τρόπο όλους τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι είναι απαράβατοι. Οι όροι παροχής των ταχυδρομικών υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ καθορίζονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3.1 Η συνολική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή της παρούσης έως και για ένα χρόνο. 3.2 Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του ΕΡΓΟΥ ορίζεται η 9 η Ιανουαρίου ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4.1 Η παρακολούθηση των υπηρεσιών του Έργου της Σύμβασης (Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής, παρακολούθηση του ΕΡΓΟΥ, παραλαβή, πληρωμή, επιβολή κυρώσεων ποινικών ρητρών κ.λ.π) θα γίνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Η παρακολούθηση των υπηρεσιών εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σε καμία περίπτωση α) δεν περιορίζει το δικαίωμα του ΕΟΠΥΥ να αμφισβητεί κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του αντικείμενου της παρούσης, την μη καλή εκτέλεση αυτού και β) τις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. 4.2 Οι διαδικασίες παραλαβής του ΕΡΓΟΥ θα γίνονται σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου ( ΕΠΠΕ), η οποία θα οριστεί με απόφαση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και θα κοινοποιηθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ. 4.3 Η διαδικασία παραλαβής των υπηρεσιών πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση. Η ΣΥΜΒΑΣΗ θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του ΕΡΓΟΥ, γίνει η αποπληρωμή του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ αφού προηγουμένως επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις, εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη ΣΥΜΒΑΣΗ. ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ( ΕΠΠΕ) Oι Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ θα αποστέλλουν το πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα, στη Διεύθυνση Προμηθειών Απ. Παύλου 12 Μαρούσι ΤΚ ος όροφος Γ1 γραφείο, τις Μηνιαίες 6

7 Καταστάσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν την κίνηση της μηνιαίας επιστολικής αλληλογραφίας. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου θα επαληθεύει τα περιγραφόμενα στη μηνιαία αναλυτική συγκεντρωτική κατάσταση των ΕΛΤΑ με τα περιγραφόμενα στις Μηνιαίες Καταστάσεις των Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, την αναφορά εργασιών καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνει απαραίτητη για τις ανάγκες του έργου της. ΑΡΘΡΟ 6. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 6.1 Το συνολικό ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ για την παροχή των υπηρεσιών ΕΡΓΟΥ της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ ανέρχεται στο ποσό των ,50 ευρώ σύμφωνα με τους κατωτέρω οικονομικούς πίνακες της αριθ / προσφορά της αναδόχου εταιρείας. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ Επιστολική αλληλογραφία Επιστολές Μικρού Μεγέθους ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ Επιστολές Μικρού Μεγέθους ΟΜΑΔΙΚΑ Επιστολές Μεγάλου Μεγέθους ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ Ογκώδεις και Ακανόνιστες Επιστολές ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ (1) ΒΑΡΟΣ (σε γρμ) μέχρι έως 50 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΣΥΝΟΛΑ (2) ΣΥΝΟΛΟ Σ ΤΙΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 1 (1)+(2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 0, ,00 0, ,00 μέχρι , , έως 100 0, ,00 μέχρι , , , , ,00 μέχρι , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ , , ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ , ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ Επιστολική αλληλογραφία Επιστολές Μικρού Μεγέθους ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ Επιστολές Μικρού Μεγέθους ΟΜΑΔΙΚΑ Επιστολές Μεγάλου Μεγέθους ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ Ογκώδεις και Ακανόνιστες Επιστολές ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ (1) ΒΑΡΟΣ (σε γρμ) ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΣΥΝΟΛΑ (2) ΣΥΝΟΛΟ Σ ΤΙΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 1 (1)+(2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ μέχρι , , ,00 21 έως , , ,00 51 έως , ,00 μέχρι , , ,00 21 έως , , ,00 μέχρι , , , , , , , , ,00 μέχρι , , , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ , , , , , , , , , ,00 7

8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ Αλληλογραφία Εξωτερικού Επιστολές μικρού μεγέθους Ογκώδεις και Ακανόνιστες ΒΑΡΟΣ (σε γρμ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ Μέχρι ,9 180, , ,3 130, , ,8 90, , ,2 110, , , , , , , ,90 295, , ,70 435,00 435,00 Χώρες Ε.Ε. Επιστολές ,00 280, ,00 ΣΥΝΟΛΟ (1) ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΠΑ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ (2) Επιστολές μεγάλου μεγέθους ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΕΣ ΕΕ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 10 2, ΣΥΝΟΛΟ Σ ΤΙΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 3 (1)+(2) , ,00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΟΣ (σε γρμ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΣΑΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ Έως 7 Κιλά 30 9,35 280, , Κιλά 10 12,45 124, , Κιλά 10 15,55 155, , Κιλά 10 17,60 176, ,00 Σάκοι ΣΥΝΟΛΑ (1) , ,50 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΠΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΑΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΑ (2) ΣΥΝΟΛΟ Σ ΤΙΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 3 (1)+(2) 5 9,00 45, ,00 45, ,00 781,50 0,00 781,50 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ( ) ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ( ) 1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ,00 0, ,00 2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ,00 0, ,00 3 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ,00 0, ,00 4 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 4 781,50 0,00 781,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 0, , Οι συμβαλλόμενοι συνομολογούν και δέχονται αμοιβαία, ότι το συμβατικό τίμημα θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας και αποκλείεται απόλυτα κάθε μελλοντική αναπροσαρμογή, αναθεώρηση και γενικά μεταβολή αυτού, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμη και για τους έκτακτους λόγους που δεν μπορούν να προβλεφθούν και ο Ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού που έκανε και με βάση τον οποίο καταρτίστηκε η παρούσα Σύμβαση. 8

9 Αποκλείεται και από τα δύο μέρη οποιαδήποτε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή του ανωτέρω τιμήματος και τιμών μονάδας, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα και ρητά συνομολογείται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμα αναπροσαρμογής, για οποιονδήποτε λόγο του συνολικού τιμήματος ανωτέρω και ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε δικαίωμα και αξίωση που απορρέει από το παραπάνω άρθρο. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται αναπροσαρμογή της συνολικής αμοιβής εξαιτίας μεταβολών στους μισθούς, τα οποιαδήποτε ασφάλιστρα, τις εισφορές και τα τέλη που ισχύουν ή πρόκειται να επιβληθούν και τους φόρους. Οτιδήποτε απαιτηθεί για την καλή εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω στο άρθρο 2 καθώς και στο άρθρο Α1 του Παραρτήματος Β της 24/2013 Διακήρυξης, θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στην Προσφορά του Αναδόχου έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά σ αυτήν και επομένως δεν υπάρχει περίπτωση καταβολής πρόσθετου τιμήματος. 6.3 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 7.1 Η πληρωμή της αξίας του ΕΡΓΟΥ θα γίνεται κάθε μήνα σε ευρώ, από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ με χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, με την απαραίτητη προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0831 «Ταχυδρομικά Τέλη» του Προϋπολογισμού Εξόδων του οικονομικού έτους 2014 της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ( AAY M /2014) και συγκεκριμένα: Η πληρωμή του Αναδόχου για γίνεται απολογιστικά κάθε μήνα. Εντός δέκα πέντε (15) ημερών μετά από την ημερομηνία αποστολής των Μηνιαίων καταστάσεων θα εκδίδεται από τον Ανάδοχο το σχετικό παραστατικό πληρωμής ( συγκεντρωτικό τιμολόγιο) το οποίο θα αντιστοιχεί στο άθροισμα των επιμέρους δαπανών ανά Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ και θα αποστέλλεται στην Διεύθυνση Προμηθειών του ΕΟΠΥΥ, συνοδευμένο από μια συγκεντρωτική κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην οποία θα αναγράφονται: 1. Ο αριθμός των αντικειμένων που διακινηθήκαν, 2. Το βάρος ανά κατηγορία, 3. Το μέγεθος, 4. Το είδος της διαχείρισης 5. Τα αντίστοιχα τέλη, προκειμένου να διασταυρωθούν με τα αντίστοιχα στοιχεία των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ. Η αρμόδια ΕΠΠΕ αφού πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο έλεγχο και προβεί σε συμφωνία με τα αναγραφόμενα στην κατάσταση ταχυδρομικά τέλη προβαίνει στη σύνταξη Πρωτοκόλλου Παραλαβής του Έργου, το οποίο θα διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες έκδοσης εντάλματος πληρωμής. 7.2 Επί της συμβατικής αξίας του ΕΡΓΟΥ επιβάλλονται οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, πριν συμπεριληφθεί ο Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Από την πληρωμή παρακρατούνται: α) οι τυχόν ποινικές ρήτρες-εκπτώσεις του άρθρου 11 της παρούσας β) 3% επί της αξίας κάθε τιμολογίου προ ΦΠΑ υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. γ) 2% επί της κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. για χαρτόσημο Δημοσίου δ) 20% επί της κράτησης υπέρ χαρτοσήμου Δημοσίου για ΟΓΑ χαρτοσήμου ε) Κατά την πρώτη πληρωμή και μόνον παρακρατείται 0,10% επί του συνολικού της συμβατικής αξίας υπέρ ΕΕΔΗΣΥ, 9

10 καθώς και κάθε άλλη κράτηση που προβλέπεται από Νόμο. Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του έκτου εδαφίου της περίπτωσης ββ του άρθρου 55 του Ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ 151 Α / ), εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος οι υπόχρεες δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. «όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά». Στην παρούσα σύμβαση η έννοια του γραμματοσήμου αντιστοιχεί στη χρέωση ταχυδρομικών τελών για τη διεκπεραίωση της επιστολικής αλληλογραφίας και των απαντητικών αντικειμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα και με τα σχετικά Υποδείγματα του Παραρτήματος που προσαρτάται σε αυτή. Πέραν του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει καμία απαίτηση κατά της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ ή εξ αφορμής αυτού. 7.3 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πάσης φύσεως νομικές αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του προσωπικού και των συνεργατών του. 7.4 Η ανωτέρω προσφερθείσα τιμή συνιστά την αμοιβή του Αναδόχου, στην οποία αμοιβή περικλείεται το εργολαβικό κέρδος, οι δαπάνες εκτέλεσης των ανατιθέμενων υπηρεσιών, η αξία της απαιτούμενης προς τούτο εργασίας και οι νόμιμες κρατήσεις. 7.5 Πέραν του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει καμία απαίτηση κατά της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ ή εξ αφορμής αυτού. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/ 2009, ο Ανάδοχος βαρύνεται σε κάθε περίπτωση με τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης του Διαγωνισμού, αρχικής και επαναληπτικής και οφείλει να προσκομίσει τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις κατά την υποβολή του πρώτου τιμολογίου. Η παραλαβή του τιμολογίου της Δημοσίευσης θα γίνει από το Τμήμα Γενικού Υλικού Χρήσεως της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΕΟΠΥΥ, οδός Απ. Παύλου 12 Μαρούσι, 3 ος όροφος, Γ1 γραφείο. 7.6 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδώσει τα ανάλογα φορολογικά παραστατικά στα κάτωθι στοιχεία: Επωνυμία :ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ :Αμαρουσίου Διεύθυνση :Λ. Κηφισίας 39 Τ.Κ. : Μαρούσι ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οι όροι της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ τροποποιούνται, εφόσον η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ κρίνει αυτό απαραίτητο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο. ΑΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 9.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την υπ αριθ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του πιστωτικού ιδρύματος ALPHA BANK συνολικού ποσού # ,00 # ευρώ που αντιπροσωπεύει το 10% του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ του ΕΡΓΟΥ για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του ΕΡΓΟΥ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση του έργου και την τελευταία, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα, ανεπιφύλακτη οριστική παραλαβή και υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει κάθε υποχρέωσή του που απορρέει από τη Σύμβαση αυτή και δεν υφίστανται εκκρεμείς απαιτήσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έναντι του Αναδόχου στα πλαίσια της παρούσας και εφόσον το ποσό αυτής δεν θα έχει στο μεταξύ εισπραχθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση. Η εγγυητική επιστολή καλής 10

11 εκτέλεσης καταπίπτει, εν όλω ή εν μέρει, υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την ικανοποίηση αξιώσεως αυτού, η οποία γεννάται από την εκπρόθεσμη ή τη μη προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και ιδιαίτερα από το αντικείμενο το οποίο έχει πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, που αναιρεί ή μειώνει την αξία ή τη χρησιμότητα αυτού ή δεν έχει τις συνομολογηθείσες ιδιότητες, στα πλαίσια επισήμανσης του Αναδόχου, ή δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει δοθεί από τον Ανάδοχο στην προσφορά του ή δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό της παρούσας καθώς και για την ικανοποίηση αξιώσεως του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ποινική ρήτρα. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή καταπίπτει ολικά ή μερικά προς όφελος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο οποιασδήποτε υποχρέωσής του, που απορρέει από τη σύμβαση αυτή και Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., λόγω αθέτησης εκ μέρους του Αναδόχου οποιουδήποτε όρου της σύμβασης. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται να διεκδικήσει και άλλες επί πλέον νόμιμες αξιώσεις, που δεν καλύπτονται από το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 10 της παρούσας Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 10. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί και να συμμορφώνεται με την υφιστάμενη νομοθεσία περί ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και με οποιεσδήποτε σχετικές αποφάσεις ή πράξεις εκδίδονται από τον αρμόδιο υπουργό, την ΕΕΤΤ ή άλλη δημόσια αρχή όπως η ΑΔΑΕ. Λόγω ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου δε δημιουργείται καμιά έννομη σχέση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του αναδόχου ή των Υπεργολάβων του που απασχολούνται στο Έργο ούτε και μεταξύ του αναδόχου ή των Υπεργολάβων του και του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής. Ρητά, συμφωνείται ότι για οποιοδήποτε ατύχημα, τραυματισμό, απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα (ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου) που τυχόν θα συμβούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος ή από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει, συμπεριλαμβανομένων των βοηθών εκπληρώσεως / προστηθέντων αυτού εν γένει, αστικά και ποινικά υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος καθώς και για οποιοδήποτε ατύχημα που θα συμβεί στο προσωπικό ή / και βοηθούς εκπληρώσεως / προστηθέντες του, δηλώνει δε ακόμα ότι αναλαμβάνει από τώρα την ευθύνη για την πλήρη αποκατάσταση και ανόρθωση οποιασδήποτε τέτοιας ζημιάς. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ όλη τη Συμβατική Διάρκεια του Έργου και μεριμνά όπως οι Υπεργολάβοι και λοιποί συνεργάτες του να πράξουν το ίδιο. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για τα εργατικά ατυχήματα και για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού του ή των βοηθών εκπληρώσεως / προστηθέντων αυτού. Την ίδια υποχρέωση έχει και για τυχόν οιικονομικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα, ή θα προκύψουν στο μέλλον, οι οποίες θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Στη διάρκεια εκτέλεσης του ανατιθέμενου αντικειμένου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, τις διατάξεις των διαταγμάτων που εκδίδονται με βάση αυτούς τους νόμους και γενικά αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις καθώς και τους νόμους για την υγεία και ασφάλεια των εργατών, τεχνιτών και υπαλλήλων που θα χρησιμοποιήσει, έχοντας την ευθύνη για κάθε παράβαση αυτών Ο Ανάδοχος, από την ημερομηνία ανάληψης του έργου απαιτείται να προσκομίζει ανά εξάμηνο αποδεικτικά στοιχεία μέσω των οποίων να τεκμηριώνεται με αντικειμενικό τρόπο ότι λαμβάνει μέτρα για τη μέτρηση και διασφάλιση της ποιότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα θα υποχρεούται κάθε εξάμηνο να υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ το πιστοποιητικό μέτρησης της ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ14534:2003 για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα για τις συγκεκριμένες μετρήσεις ή άλλο ισοδύναμο μέτρο εξασφάλισης της ποιότητας κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 11

12 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ θα γίνει από προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού του. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού, προσωπικού για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τα στελέχη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτού προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, οπότε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να ειδοποιήσει την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της προσφοράς του, της Διακήρυξης και του Νόμου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ή σε τρίτους από την μη τήρηση της νομοθεσίας αυτής, υποχρεούται μόνος ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ προς την αποκατάστασή της. Αλλιώς θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Σε περίπτωση κατά την οποία εγερθεί αγωγή κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από οποιοδήποτε τρίτο που απαιτεί αποζημίωση και που έχει σχέση άμεση ή έμμεση με το αντικείμενο που εκτέλεσε ο Ανάδοχος, αυτός έχει την υποχρέωση να παρέμβει στη δίκη υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με δικά του έξοδα (δηλ. του Αναδόχου), να υπεισέλθει στη θέση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως κύριος διάδικος άλλως αν δηλαδή για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί κύριος διάδικος να καταβάλλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κάθε ποσό που τυχόν επιδικασθεί ακόμη και με προσωρινή διαταγή ή ως ασφαλιστικό ή συντηρητικό μέτρο υπέρ τρίτων και κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για κεφάλαιο, τόκους και δικαστική δαπάνη και να αποζημιώσει πλήρως τον τρίτο, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η παρούσα υποχρέωση υφίσταται κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποιήσεως του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα ανεξαρτήτως υπαιτιότητας ή ζημίας και ο Ανάδοχος θα έχει και την υποχρέωση να καταβάλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οποιοδήποτε ποσό τυχόν καταδικαστεί να πληρώσει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον ενάγοντα τρίτο για κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, είτε κατόπιν έκδοσης εκτελεστής ή προσωρινώς εκτελεστής απόφασης ή διαταγής ή ασφαλιστικού ή συντηρητικού μέτρου, είτε για καταβολή εγγύησης προς αποφυγή εκτελεστής ή προσωρινά εκτελεστής απόφασης ή διαταγής ή ασφαλιστικού ή συντηρητικού μέτρου. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ σε οποιοδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ, εκτός της αμοιβής του, την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε τράπεζα της επιλογής του. Επισημαίνεται ότι η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται απολογιστικά για τις υπηρεσίες που θα παρέχει και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Επίσης δεν έχει 12

13 υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή τρίτων. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται καθ όλη τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το Ν.3310/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3414/05. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου αυτής ή της διακήρυξης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον ΕΟΠΥΥ για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος του ΕΡΓΟΥ. Δ. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις επτά (7) εργάσιμες μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του και σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι (20) ημερών. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απάντηση, το περιεχόμενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό. Στα πλαίσια εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ η γλώσσα συνεργασίας και της τυπικής αλληλογραφίας μεταξύ της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα είναι η Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο. Ε. ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Σχετικά με τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο κατάθεσης των ταχυδρομικών αντικειμένων ισχύουν τα εξής: Η κατάθεση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται στα καταστήματα του Αναδόχου ανά την Ελληνική επικράτεια. Στην περίπτωση που δεν λειτουργεί κατάστημα του Αναδόχου σε απόσταση μέχρι δύο (2) χιλιομέτρων από την έδρα των Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ. Στην περίπτωση που δεν λειτουργεί κατάστημα του Αναδόχου σε απόσταση μέχρι και δύο (2) χιλιομέτρων από την έδρα των Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει για την παραλαβή-περισυλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων των Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο τού παρόντος έργου με δικό του προσωπικό και μεταφορικά μέσα χωρίς επιπλέον κόστος. Η κατάθεση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Η αλληλογραφία της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ θα παραδίδεται μέσα σε συσκευασία κατάλληλης μορφής, ώστε να εξασφαλίζεται το περιεχόμενο των ταχυδρομικών αντικειμένων, να μην υπάρχει κίνδυνος να υποστούν βλάβη τα άλλα συναποστελλόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα και να παρέχεται η ευχέρεια της εύκολης και γρήγορης διακίνησής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να φροντίζει για την ασφάλεια της αλληλογραφίας και την παράδοση της στους παραλήπτες στην κατάσταση που παραδόθηκε από το προσωπικό της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 13

14 Στην επιγραφή του φακέλου ή της συσκευασίας θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: Πλήρη στοιχεία αποστολέα: Ονομασία ή τίτλος Υπηρεσίας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός), Ταχυδρομικός Κώδικας και τόπος προορισμού. Η αναγραφή ή εκτύπωση των στοιχείων αυτών θα γίνεται πάντοτε στην άνω αριστερή γωνία της εμπρόσθιας όψεως του φακέλου ή της συσκευασίας και κατά μήκος της μεγαλύτερης διάστασης. Πλήρη στοιχεία παραλήπτη: Ονομασία ή τίτλος Υπηρεσίας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός), Ταχυδρομικός Κώδικας και τόπος προορισμού. Η αναγραφή ή εκτύπωση των στοιχείων αυτών θα γίνεται πάντοτε στο κάτω δεξιό μέρος της εμπρόσθιας όψεως του φακέλου ή της επιφάνειας του αντικειμένου και κατά μήκος της μεγαλύτερης διάστασης. Επίσης, στην εμπρόσθια πλευρά των φακέλων, άνω δεξιό μέρος του φακέλου με ελάχιστες αποστάσεις 15 mm από τις πλευρές, θα τίθεται και το τύπωμα της επιλεγόμενης υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία γίνεται η επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων. Η κατάθεση των ταχυδρομικών αντικειμένων της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ για το εσωτερικό και το εξωτερικό θα γίνεται βάσει καταστάσεων όπως αυτές περιέχονται στο προσαρτημένο, στην παρούσα σύμβαση, Παράρτημα, ενώ για την κατάθεση ταχυδρομικών αντικειμένων της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ με ειδική διαχείριση (συστημένη αλληλογραφία, συστημένη με απόδειξη παραλαβής κ.λ.π.) για το εσωτερικό και το εξωτερικό, θα συμπληρώνεται επιπλέον σχετική ειδική κατάσταση, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παραλήπτη, καθώς και ο αριθμός συστημένου (Barcode). Οι εν λόγω καταστάσεις θα προσυπογράφονται και από τα δύο μέρη. Έκαστο των μερών θα λαμβάνει από ένα αντίγραφο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα προμηθεύει τις υπηρεσίες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ με ικανό αριθμό συστημένων (Barcode), ή με σχετικό λογισμικό αυτόματης παραγωγής τους, ανάλογα με τις ανάγκες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Τα αντικείμενα Ειδικών Διαχειρίσεων θα κατατίθενται με επικολλημένους ή εκτυπωμένους τους αριθμούς σύστασης (Barcode) οι οποίοι πρέπει να είναι συνεχόμενοι κατά αύξουσα αρίθμηση. Τα αντικείμενα κατά την κατάθεσή τους στα καταστήματα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα παραδίδονται δεσμοποιημένα, ανά διαχείριση (Απλά, Συστημένα, Κατεπείγοντα κλπ), ίδιο μέγεθος και ίδιο βάρος. Για την με ειδική διαχείριση (συστημένη, Δ.Α. κ.λ.π.), αλληλογραφία απαντητικών επιστολών θα συμπληρώνεται επί πλέον ειδική κατάσταση εις διπλούν στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία παραλήπτη, καθώς και ο αριθμός συστημένου (barcode). Οι εν λόγω καταστάσεις θα προσυπογράφονται και από τα δύο μέρη. Έκαστο των μερών θα λαμβάνει από ένα αντίγραφο. ΣΤ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Σχετικά με τον τόπο και το χρόνο επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων ισχύουν τα εξής: Η επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται ανά την Ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό, στη διεύθυνση παραλήπτη που αναγράφεται επί των ταχυδρομικών αντικειμένων. Ανά την Ελληνική επικράτεια η παράδοση για όλα τα αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου για τα οποία απαιτείται επιβεβαιωμένη επίδοση (συστημένη αλληλογραφία, η συστημένη με απόδειξη παραλαβής) θα πραγματοποιείται στην διεύθυνση του παραλήπτη, στον ίδιο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του με επίδειξη δελτίου ταυτότητας και υπογραφή αυτού και συμπλήρωση των στοιχείων της ταυτότητάς του, στο έγγραφο παραλαβής. Στην περίπτωση της απλής επίδοσης η παράδοση των αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου θα πραγματοποιείται με απλή εναπόθεση σε γραμματοκιβώτιο ή υποκατάστατό του στην διεύθυνση του παραλήπτη. 14

15 Όσον αφορά στην αλληλογραφία που δεν παραδόθηκε στους παραλήπτες, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να την επιστρέφει στην αναγραφόμενη διεύθυνση του αποστολέα που την απέστειλε συμπληρώνοντας ένδειξη επί του φακέλου στην οποία θα αναγράφεται η κατ εκτίμηση αιτία επιστροφής (αλλαγή δ/νσης, άγνωστος παραλήπτης κλπ). Ο χρόνος επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων θα είναι σύμφωνα με την επιλεγμένη υπηρεσία διακίνησης κατά την κατάθεσή τους, από τις Υπηρεσίες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και συγκεκριμένα: ι) για το Εσωτερικό, η επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες θα γίνεται σύμφωνα με την επιλεχθείσα υπηρεσία διακίνησης (την επομένη εργάσιμη ημέρα ή μετά τρείς εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης), και με την προϋπόθεση ότι προς διακίνηση ταχυδρομικά αντικείμενα έχουν κατατεθεί μέχρι την 12 π.μ της ημερομηνίας κατάθεσης. Στην περίπτωση δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών, η επίδοση θα γίνεται από τρείς έως πέντε εργάσιμες ημέρες. ιι) για το Εξωτερικό, η παράδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται την επομένη εργάσιμη ημέρα στις εγκαταστάσεις των αεροδρομίων της Ελληνικής επικράτειας από τον ΑΝΑΔΟΧΟ για την εν συνεχεία διακίνησή τους στους παραλήπτες του Εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι τα προς διακίνηση ταχυδρομικά αντικείμενα έχουν κατατεθεί μέχρι την 12 π.μ της ημερομηνίας κατάθεσης. Ζ. ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αλληλογραφία του ΕΟΠΥΥ απευθύνεται στις ΠΕ.ΔΙ, Μονάδες Υγείας οι οποίες βρίσκονται σε όλη την επικράτεια. Επίσης απευθύνεται σε Δημόσιες Υπηρεσίες κλπ. Συνοπτικά οι κυριότεροι παραλήπτες της αλληλογραφίας του ΕΟΠΥΥ ενδεικτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Α/Α ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ 1 Η κεντρική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ και Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ε 2 Οι ασφαλιστικοί Οργανισμοί της χώρας, Υπουργεία και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες 3 Πάροχοι Υγείας και Ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ 4 Εξωτερικό ΑΡΘΡΟ 11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 11.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (ηλεκτρονικά, γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά την υλοποίηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο αλληλογραφίας του της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, σύμφωνα με την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών που διαθέτει και έχει εγκριθεί από την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι-συνεργάτες του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. 15

16 Επίσης, οφείλει να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποκλείεται η πρόσβαση στην αλληλογραφία της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης Όλα τα στοιχεία (γραπτά και προφορικά) της Αναθέτουσας Αρχής που θα περιέλθουν στην αντίληψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι εμπιστευτικές και παρέχονται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ στον ΑΝΑΔΟΧΟ, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τόσο καθ' όλη τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ όσο και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα στοιχεία στους χώρους που θα προσδιορίζονται στη ΣΥΜΒΑΣΗ και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ για τα μέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί. ΑΡΘΡΟ 12. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 12.1 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απώλεια ή βλάβη των ταχυδρομικών αντικειμένων της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ με υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ καταβάλλεται αποζημίωση, για τον υπολογισμό της οποίας εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 16 του Ν. 4053/2012 καθώς και η ισχύουσα κατά το χρόνο επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου Ως αποζημίωση, ορίζεται η προβλεπόμενη από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις. ΑΡΘΡΟ 13. ΠΤΩΧΕΥΣΗ 13.1 Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί εντολή κατάσχεσης εναντίον του, ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο να αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των εργασιών του, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δύναται να καταγγείλει τη ΣΥΜΒΑΣΗ πάραυτα με έγγραφη δήλωσή της προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αν ισχύει ένα από τα παραπάνω περιστατικά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δωρεάν πάσης φύσεως υλικά (π.χ. μελέτες, κώδικα 16

17 τεκμηρίωσης, προδιαγραφές ανταλλακτικών) που χρειάζονται για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των εφαρμογών. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 14.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Κατ εξαίρεση μπορεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, που απορρέουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα τις κείμενες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η καταγγελία της ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι δυνατό να γίνει: (α) και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη για λόγους μη τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων ή, (β) σε περίπτωση που η καταγγελία γίνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση, με έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη καταγγελία, της οποίας τα αποτελέσματα άρχονται μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν αρθεί οι λόγοι που επέβαλαν την καταγγελία αυτή ή δεν τελεσφόρησαν οι διαπραγματεύσεις και δεν έγινε ανάκληση της καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται με μονομερή δήλωσή της να καταγγείλει αζημίως για αυτήν την παρούσα Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ο ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση β) Ο ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής γ) Ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του ε) σε περίπτωση αθετήσεως γενικά από τον Ανάδοχο οποιουδήποτε άλλου συμβατικού όρου στ) σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 16.1 Η ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των εμπλεκομένων μερών που δημιουργούνται από τη ΣΥΜΒΑΣΗ, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: α. η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ 17

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ. Πρωτ.: Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 21 /2016

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ. Πρωτ.: Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 21 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 21-4-2016 Υπεύθυνος: Αγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Α ΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης /ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Πληρ.: Θ. Μαραϊδώνης Τηλ.: 210 6470370 (εσωτ,. 164) FAX: 210-6470375 E-mail: t.mar@gedd.gr Αθήνα, 26.7.2013 Αριθ. Πρωτ. 15706

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήμερα την 23 η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα 9/8/206 Πρωτ. 20278. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών αποστολής επείγουσας αλληλογραφίας (υπηρεσίες ταχυμεταφορών) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710/372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 Στην Αθήνα σήμερα 11/12/2014, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΑΤAI ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ/ΣΤΑΥΡΟΥ/28& ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Στην... σήμερα την 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/ 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/ 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/ 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ( ΙΧΘΥΟΚΙΒΩΤΙΑ) Στο Μαρούσι σήμερα 27 /02/2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων του Ο.Α.Ε.Ε. (προκηρύξεις διαγωνισμών κ.λ.π.) στις εφημερίδες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα σήμερα την 12 μηνός Ιανουαρίου έτους

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ: 15716 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα ενέργειας του Γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ (ΓΥΣΔ/ΤΕΕ) συνολικού ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. No. 31 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. No. 31 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ No. 31 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 26 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου αρ. 12 στο Μαρούσι εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002537382 2015-01-22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ME ANTIKEIMENO: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Με αριθ. 55 /2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Λ.Π) ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ:15737 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του ΤΕΕ στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργείται από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2015 Στο Μαρούσι σήμερα 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Αποστόλου Παύλου

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2015 Στο Μαρούσι σήμερα 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Αποστόλου Παύλου ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2015 Στο Μαρούσι σήμερα 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Αποστόλου Παύλου 12, 15123 Μαρούσι, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 24 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 13SYMV001517153 2013-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 με Φ.Π.Α.

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 με Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 52.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP:/WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710 /

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΑΤAI ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ/ΣΤΑΥΡΟΥ/28/& ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Αθήνα 20.9.2016 Πρωτ. 23562 Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών για την προσθήκη χωρητικότητας σε πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ ποσού ευρώ 3.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Στην Αθήνα σήμερα, 20/09/2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κύθνος, 08 / 11 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς, ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : Αριθ. Ημ. : ΔΑΠΜ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : Εργασίες Ανακαίνισης των Χώρων Υγιεινής (WC) του Κτιρίου των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710/372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 33./2013 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΣΑ, ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ FLYERS

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 33./2013 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΣΑ, ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ FLYERS ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 33./2013 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΣΑ, ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ FLYERS Στο Μαρούσι σήμερα 12-09-2013., ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΕΡΓΟ : " Μεταλλικά προβολικά στέγαστρα στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ." ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΑΓΟΑΡΙΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% Σελίδα 1 από 6

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΑΓΟΑΡΙΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 1/2017 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΑΓΑΡΙΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΑΡΟΧΗ : «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΜΑΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήμερα, την 23 η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.10 12:03:03 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 08/07/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: Δ5Β 1100507

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 8η του μηνός Ιουλίου τους έτους 2016 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του στην Αθήνα (Ακαδημίας 22), εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 13SYMV001600009 2013-09-02 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ 14SYMV002257368 2014-08-27 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα