Αριθ. Πρωτ.: 5198 Ταχ. κώδ. : ΔΡΑΜΑ Πληροφ. : Γραφείο Δασάρχη Τηλέφωνο : Fax :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Πρωτ.: 5198 Ταχ. κώδ. : 661 00 ΔΡΑΜΑ Πληροφ. : Γραφείο Δασάρχη Τηλέφωνο : 2521034093 Fax : 2521057705"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Ταχ. δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 1 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Δράμα, 23 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 5198 Ταχ. κώδ. : ΔΡΑΜΑ Πληροφ. : Γραφείο Δασάρχη Τηλέφωνο : Fax : ΚΟΙΝ: Ως ο πίνακας κοινοποίησης Θέμα: Κατανομή προσωπικού και ανάθεση καθηκόντων Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Α Σ Α Ρ Χ Η Σ Δ Ρ Α Μ Α Σ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ 1213/ «περί αναδιοργανώσεως των Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας» με το οποίο ορίσθηκε η έδρα, η περιοχή αρμοδιότητας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των Δασαρχείων, Δασονομείων και Δασοφυλακείων, όπως τροποποιήθηκε με τα όμοια αυτού 402/88, 422/91, 46/91, 352/91 και 242/ Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1993 «Σύσταση Δασικού Σώματος». 3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εκτάσεων της Χώρας». 4. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» και το Ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων κ.λπ.». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/1991 «περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων». 6. Το Ν. 3582/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 8. Οι με αρ. πρ / και 11373/ Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κατάταξης του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης». 9. Τη με αρ. πρ. οικ / Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 3105/τ.β /18-

2 ) για την Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 10. Το άρθρο Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις με το οποίο ενσωματώθηκε η Ελληνική Αγροφυλακή στη Δασική Υπηρεσία. 11. Τη με αρ. πρ. 764/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης». 12. Τη με αρ. πρ / Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων σε κενά Τμήματα Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων». 13. Τη με αρ. πρ / Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Τοποθέτηση μετατασσόμενων της Ελληνικής Αγροφυλακής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης για τη στελέχωση των Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων». 14. Τη με αρ. πρ / Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Μετακίνηση Προϊσταμένων». 15. Τη με αρ. πρ / Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων του Δασαρχείου Δράμας». 16. Τη με αρ / (ΦΕΚ 2912/τ. β / ) ΚΥΑ «Ορισμός των δασικών υπηρεσιών φυτοϋγειονομικού ελέγχου, των δασικών φυτοϋγειονομικών ελεγκτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και καθορισμός των καθηκόντων τους. 17. Η με αρ. πρ. 855/ απόφαση Δασάρχη Δράμας «Ορισμός Δημοσίου Κατηγόρου σε θέματα αγροτικών υποθέσεων μετά την εφαρμογή του Ν. 3938/2011». 18. Το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στο Δασαρχείο Δράμας και την ανάγκη επανακατανομής των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. 19. Τις υπηρεσιακές ανάγκες. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Κατανέμουμε την εσωτερική και εξωτερική υπηρεσία του Δασαρχείου Δράμας και καθορίζουμε τις αρμοδιότητες και την περιοχή αρμοδιότητας κάθε υπαλλήλου ως εξής: Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι. - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 2

3 Στην αρμοδιότητα του τμήματος ανήκουν: α) Η διοίκηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων. β) Η δασοπολιτική επιτήρηση στα ιδιωτικά δάση και τις δασικές εκτάσεις, η επαλήθευση των διαχειριστικών μελετών, όπως και η εφαρμογή και η παρακολούθηση των κρατικών προγραμμάτων αναπτύξεως της ιδιωτικής δασοπονίας. γ) Η εκτέλεση υλοτομικών γενικά εργασιών, η διάθεση των δασικών προϊόντων, τα θέματα οργανώσεως και εποπτείας της δασικής εργασίας των δασικών συνεταιρισμών, δασικής φορολογίας και δασικών βιομηχανιών. δ) Τα θέματα δασικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης και δασικών εφαρμογών ε) Η τήρηση και η ενημέρωση των δασικών βιβλίων. Προϊστάμενος του τμήματος ορίζεται ο Δασολόγος με B βαθμό Τσίγγης Ανδρέας σύμφωνα με το α.α. 12 σχετικό. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί η Δασολόγος με Γ βαθμό Πεκτέσογλου Αναστασία. Στο τμήμα αυτό τοποθετούνται, με τα αντίστοιχα καθήκοντα, οι πιο κάτω υπάλληλοι: 1. Ο Δασολόγος με Β βαθμό Τσίγγης Ανδρέας ορίζεται υπεύθυνος για: Την καλή λειτουργία του τμήματος. Την τήρηση του βιβλίου καταχώρησης συμφωνητικών και πρωτοκόλλων εγκατάστασης των δασικών συνεταιρισμών. Τον έλεγχο και τη μέριμνα για την έγκαιρη σύνταξη των συμφωνητικών και πρωτοκόλλων εγκατάστασης. Την μέριμνα για την σύνταξη των δελτίων προσημάνσεων. Την μέριμνα για την έγκαιρη σύνταξη των πρωτοκόλλων τελικής επιθεώρησης. Τη μέριμνα για τη σύνταξη των ημερησίων και 15ήμερων δελτίων εργασίας του προσωπικού που αμείβεται από πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού. Την υπογραφή των αδειών αποκόμισης δασικών προϊόντων (Π.Δ 126/1986). Την έκδοση αδειών υλοτομίας, ατελών, με μίσθωμα, δασικό φόρο ή και μειωμένο μίσθωμα. Τις γνωστοποιήσεις της έγκρισης των πρακτικών και δημοπρασιών εκποίησης δασικών προϊόντων. Τη μέριμνα για την έκδοση όλων των σχετικών με την σύνταξη δασονομικών εγγράφων, για την διάθεση και μεταφορά δασικών προϊόντων. Τη μέριμνα για την έκδοση δελτίων μεταφοράς δασικών προϊόντων. Την έκδοση σημειωμάτων για την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση του ανταλλάγματος της κατά χρήση παραχώρησης δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων για λατομική εκμετάλλευση. Τη μέριμνα για την έκδοση απαγορευτικών διατάξεων βοσκής λόγω υλοτομίας. Τη μέριμνα για την αποστολή στους Δήμους και στις Κοινότητες των Δ.Α.Δ. βοσκής για δημοσίευση. 3

4 Τη σωστή και έγκαιρη σύνταξη των πινάκων των απολογιστικών στατιστικών δασολογικών στοιχείων και πληροφοριών. Τη διάθεση δασικών προϊόντων σε Δασικούς Συν/σμούς βάσει του Π.Δ 616/1979. Την ενημέρωση του Δασοπονικού βιβλίου σε ότι αφορά όλες τις εργασίες (πλην των δασοτεχνικών έργων) και όλα τα συμβάντα. Τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών. 2. Η Δασολόγος με Γ βαθμό Πεκτέσογλου Αναστασία ορίζεται υπεύθυνη για: α. Για την τήρηση των βιβλίων: Καταχωρήσεως ατελών αδειών υλοτομίας Καταχωρήσεως αδειών με καταβολή δικαιώματος ή φόρου (συντασσόμενου πρωτοκόλλου εξέλεγξης. ή μη). Δασικής παραγωγής και εισπράξεων Ελέγχου υλοτομιών με το Π.Δ. 126/1986. Καταχώρησης εκπλειστηριασμάτων. β. Για την φύλαξη και παρακολούθηση: Των διπλοτύπων Μ.Π και Τ.Π εξελέγξεων. Των διπλοτύπων βεβαιώσεως αγοράς σε δημοπρασία κατασχεμένων. γ. Τη σύνταξη των μηνιαίων πινάκων παραγωγής δασικών προϊόντων με μίσθωση του λήμματος. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ασκεί η Δασολόγος με E βαθμό Σταυρούλα Δημητριάδου. 3. Η Δασολόγος με Ε βαθμό Σταυρούλα Δημητριάδου ορίζεται υπεύθυνη για: α. Για την έκδοση των αδειών υλοτομίας ατελώς, με καταβολή δικαιώματος ή φόρου (ΣΠΕ) και με καταβολή 1/2 μισθώματος (μη ΣΠΕ) και τη χορήγηση των σχετικών υπηρεσιακών σημειωμάτων. β. Για τη σύνταξη: Των καταστάσεων εισπράξεων βάσει τριπλοτύπων τοπικών Δημοσίων Ταμείων. Των τριμηνιαίων καταστάσεων παραγωγής - εισπράξεων και εξόδων. Την έκδοση τιμολογίων (Ν.1642/1986 περί ΦΠΑ) από τις άδειες υλοτομίας που εκδίδει και λοιπά έσοδα που εισπράττει η υπηρεσία μας και εμπίπτουν στα καθήκοντά της. Μηνιαίων πινάκων παραγωγής δασικών προϊόντων με μίσθωση του λήμματος. Μηνιαίων πινάκων παραγωγής δασικών προϊόντων από τους ΑΔΣ (ΠΔ 126/1986). Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ασκεί η Δασολόγος με Γ βαθμό Πεκτέσογλου Αναστασία. 4. Ο Δασολόγος με Ε βαθμό Απτόγλου Ιωάννης ορίζεται υπεύθυνος για: Τη σύνταξη του προσωρινού απολογισμού αξιοποίησης δημοσίων δασών. Τη διαχείριση του ιστότοπου της Υπηρεσίας μας. 5. Ο Δασοπόνος με Β βαθμό Κουτσαντάς Νικόλαος ορίζεται υπεύθυνος για: 4

5 Την είσπραξη εσόδων Ν.998/1979. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του θα ασκεί η Δασοπόνος με Ε βαθμό Κούτρη Αικατερίνη. 6. Η Δασοπόνος με Ε βαθμό Αλεξίου Σοφία, αναπληρούμενη από τον ΔΕ Δασοφυλάκων με Ε βαθμό Χαριζάνη Οδυσσέα, ορίζεται υπεύθυνη για: Την έκδοση με Η/Υ των δελτίων καταμέτρησης δασικών προϊόντων (1/37) παραγομένων με το σύστημα της ΚΕΔ και του ΠΔ 126/86 (εμπορία). Την έκδοση των αδειών αποκόμισης δασικών προϊόντων που παράγονται με το σύστημα παραχώρησης της εκμετάλλευσης στους δασικούς Συν/σμούς (Π.Δ 126/1986). Την έκδοση των αποδείξεων πληρωμής της Τράπεζας της Ελλάδος, του ποσού που αναλογεί στο Πράσινο Ταμείο. Την έκδοση του Υπηρεσιακού σημειώματος προς τη ΔΟΥ για το ποσό που αναλογεί στην κοινότητα, στην περιοχή της οποίας εμπίπτει η συστάδα. Την τήρηση φακέλων υλοτομίας των συστάδων. Τη θεώρηση των δελτίων μεταφοράς δασικών προϊόντων σε συνεργασία με την Δασοπόνο με Ε βαθμό Κούτρη Αικατερίνη. 7. Η Δασοπόνος με Ε βαθμό Κούτρη Αικατερίνη ορίζεται υπεύθυνη για: Τη σύνταξη των πρωτοκόλλων διάθεσης δασικών προϊόντων. Την τήρηση βιβλίων: -Ημερολογίου εσόδων πιστώσεων Πράσινου Ταμείου -Ημερολογίου συμβάσεων - δόσεων ξυλεμπόρων. Την είσπραξη των δόσεων των ξυλεμπόρων. Την των περιοδικών καταστάσεων εισπράξεων υπέρ Πράσινου Ταμείου και Ν. 998/1979. Την σύνταξη των διακηρύξεων εκποίησης δασικών προϊόντων ΚΕΔ. Την τήρηση του βιβλίου παρακολούθησης δημοπρασιών ΚΕΔ. Την σύνταξη δηλοποιήσεων (συμβάσεων). Την κατάρτιση φακέλων συμβάσεων κατά αγοραστή. Τη σύνταξη των δελτίων δασικής παραγωγής. Την έκδοση τιμολογίων από τις πωλήσεις της εκποιούμενης ξυλείας και την καταχώρηση τους στο βιβλίο Έσοδα - Έξοδα στη στήλη Έσοδα της Υπηρεσίας που αφορούν έσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου όπως θεσπίστηκε από το Ν. 1642/1986 περί ΦΠΑ. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της θα ασκεί η Δασοπόνος με Γ βαθμό Βαγενά Παρασκευή. Για τα δύο τελευταία από τα καθήκοντά της αναπληρωτής της ορίζεται ο Δασοπόνος με Β βαθμό Κουτσαντάς Νικόλαος. 8. Ο ΔΕ Τεχνικών με B βαθμό Σαλωνίδης Θεόδωρος ορίζεται υπεύθυνος για: Τον κυβισμό των παραλαβών δασικών προϊόντων ΚΕΔ. Την έκδοση αποδείξεων κατάθεσης Τραπέζης για προϊόντα ΚΕΔ. Τον έλεγχο συμφωνητικών - πρωτοκόλλων εγκατάστασης και τελικής επιθεώρησης συστάδων ΚΕΔ. 5

6 Τις συμβάσεις και πρωτόκολλα αγοράς - διάθεσης δασικών προϊόντων ΚΕΔ. Τον έλεγχο των δελτίων μεταφοράς δασικών προϊόντων. Τον έλεγχο των πρωτοκόλλων παραλαβής προϊόντων παραγόμενων από την ΚΕΔ. Την τήρηση του βιβλίου Ελέγχου Υλοτομιών ΚΕΔ. Την τήρηση του βιβλίου αποθήκης δασικών προϊόντων Την τήρηση των καρτελών κινήσεως δασικών προϊόντων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τα καθήκοντά του θα ασκεί η Δασοπόνος με Ε βαθμό Κούτρη Αικατερίνη. 9. Ο ΥΕ Εργατών με ΣΤ βαθμό Τσαλίκης Δημήτριος με έδρα τη Δράμα ορίζεται υπεύθυνος για τη διάθεση των δασικών προϊόντων. ΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει: α) Η εκτέλεση και συντήρηση όλων των δασικών τεχνικών έργων και εργασιών. β) Η σύνταξη του απολογισμού των εκτελούμενων δασικών έργων και εργασιών και η υποβολή του αρμοδίως. γ) Η μέριμνα για την προμήθεια του απαραίτητου μηχανικού εξοπλισμού και υλικού. δ) Η μέριμνα για την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή ολόκληρου του μηχανικού εξοπλισμού και υλικού. ε) Η σύνταξη του ενιαίου προγράμματος προμηθειών. στ) Η παρακολούθηση και εκτέλεση των προγραμμάτων έργων και μελετών αναπτύξεως της ιδιωτικής δασοπονίας και ζ) Ο χειρισμός κάθε θέματος σχετικού με την εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων. Στο τμήμα αυτό υπάγεται και το συνεργείο συντηρήσεως και επισκευής μηχανικού εξοπλισμού που προβλέπει το άρθρο 27 του ΠΔ 1213/1981 όπως επίσης και το γραφείο κίνησης αυτοκινήτων που έχει συσταθεί με την Ε 9071/ απόφαση του Νομάρχη Δράμας. Προϊστάμενος του τμήματος ορίζεται σύμφωνα με το α.α. 12 σχετικό ο Δασολόγος με Γ βαθμό Κωνσταντινίδης Παντελής. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί η Δασολόγος με Δ βαθμό Αρναούτογλου Γεωργία. Ειδικότερα: 1. Ο Δασολόγος με Γ βαθμό Κωνσταντινίδης Παντελής ορίζεται υπεύθυνος για: Την παρακολούθηση και εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος έργων και εργασιών του τομέα. Τη μέριμνα για την κάλυψη των εκτελουμένων έργων με τις ανάλογες μελέτες. Την μέριμνα για την διενέργεια των δημοπρασιών πάσης φύσεως αρμοδιότητας του τμήματός του. Τη μέριμνα για την σύνταξη των ημερήσιων και 15ήμερων δελτίων εργασίας. Τη μέριμνα για την σύνταξη των πρωτοκόλλων αναλώσεως υλικών. 6

7 Τη μέριμνα για τη σύνταξη των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων. Τις γνωστοποιήσεις της έγκρισης των πρακτικών των διαγωνισμών μισθώσεως μηχανημάτων στους μειοδότες. Τη μέριμνα για τη σύνταξη των φακέλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής όλων των κατηγοριών έργων και εργασιών. Τη μέριμνα για την οικονομική παρακολούθηση των έργων για τη σύνταξη των απολογισμών. Τη μέριμνα για τη σύνταξη των προς παραλαβή έργων δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων και την κατάσταση εκτελεσθέντων έργων χειμάρρων. Μέριμνα καλής λειτουργίας, φύλαξης, συντήρησης και επισκευής κάθε είδους κτιριακού και μηχανικού εξοπλισμού και υλικών. Την εκτέλεση των αναδασωτικών έργων και εργασιών. Την οικονομική παρακολούθηση των έργων για την σύνταξη των απολογισμών. Σύνταξη απολογισμού έργων και εργασιών Δασαρχείου. Τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων. 2. Η Δασολόγος με Δ βαθμό Αρναούτογλου Γεωργία ορίζεται υπεύθυνη για: Την ενημέρωση του δασοπονικού βιβλίου σε ότι αφορά την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων και εργασιών. Τη σύνταξη της συγκεντρωτικής καρτέλας για τις αναδασώσεις που πραγματοποιήθηκαν. Την σωστή σύνταξη: α) Των πρωτοκόλλων ενσωματώσεως υλικών β) Των πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών γ) Των πρωτοκόλλων διαπιστώσεως ζημιών από θεομηνίες δ) Των πρωτοκόλλων διαπιστώσεως ζημιών από τρίτους Την τήρηση των βιβλίων χρονικών έργων: α) Δασικής Οδοποιίας β) Β. Ο. Β. γ) Ο. Υ. Ε. - αναδασώσεων - φυτωρίων λευκοκαλλιέργειας. Τη σύνταξη του δελτίου υδρονομικών έργων Τη σύνταξη των καταστάσεων εκτελεσθέντων έργων οδοποιίας και δασικών κτιρίων (ετήσιο). Τη σύνταξη και έγκαιρη υποβολή: α) Των δελτίων προμήθειας, παραγωγής και διαχείρισης υλικών περίφραξης. β) Των πινάκων εργασιών και δαπανών αναδασώσεων. Για την τήρηση των καρτελών αναδασώσεων. Τη σύνταξη και αποστολή όλων των υποβαλλόμενων περιοδικών πάσης φύσεως στοιχείων του τμήματος. Τη σύνταξη του δελτίου οικονομικής προόδου (εξαμηνιαίο). Την τήρηση του ειδικού βιβλίου για την καταχώρηση σ' αυτό και όλων των πραγματοποιηθέντων δαπανών από οποιαδήποτε πηγή 7

8 χρηματοδότησης (βιβλίο κόστους έργων) καθώς και το νέο βιβλίο που θεσπίστηκε από τα Π.Ε.Π. Προετοιμασία δημοπρασιών των ενταγμένων έργων στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακολούθηση και ενημέρωση των φακέλων των έργων που εκτελούνται με εργολαβία ή αυτεπιστασία. Σύνταξη απολογιστικών πινάκων και στοιχείων των έργων. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της ασκεί ο Δασολόγος με Γ βαθμό Κωνσταντινίδης Παντελής. 3. Η Δασολόγος με Ε βαθμό Δημητριάδου Σταυρούλα ορίζεται υπεύθυνη για: Την σύνταξη, έκδοση και παρακολούθηση όλων των δικαιολογητικών διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών, μισθώσεως μηχανημάτων κ.λπ. Την ευθύνη για την διενέργεια, την έγκριση, την υπογραφή συμφωνητικών, την εγκατάσταση μηχανημάτων, όλων των δημοπρασιών και την παράδοση του φακέλου στον υπόλογο. Την έκδοση βεβαιώσεων απασχόλησης των μισθωμένων από την υπηρεσία μηχανημάτων. Την σύνταξη των μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων των έργων που είναι ενταγμένα σε προγράμματα. Την αποστολή για δημοσίευση όλων των περιλήψεων δημοπρασιών του Τμήματος. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της ασκεί ο Δασολόγος με με Ε βαθμό Καραγιαννίδης Αβραάμ. 4. Ο Δασολόγος με Ε βαθμό Καραγιαννίδης Αβραάμ ορίζεται υπεύθυνος για: Σύνταξη πάσης φύσεως δασοτεχνικών μελετών. Σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων στα συγχρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί η Δασολόγος με Δ βαθμό Αρναούτογλου Γεωργία. 5. Ο Δασοπόνος με Β βαθμό Κουτσαντάς Νικόλαος ορίζεται υπεύθυνος για: Τον έλεγχο των οδοιπορικών εξόδων των Δασολόγων, Δασοπόνων και Δασοφυλάκων. 6. H Δασοπόνος με Γ βαθμό Βαγενά Παρασκευή, ορίζεται υπεύθυνη για: Την έκδοση των δικαιολογητικών για επιδοτήσεις αύξησης της παραγωγικότητας (αλυσοπρίονα, μηχανήματα κλπ). Την ανάπτυξη της μη Δημόσιας Δασοπονίας. Τις δασώσεις ή δημιουργία φυτειών σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια ή κοινοτικές εκτάσεις βάσει των κανονισμών της Ε.Ε 2080/1992 και 1257/1999. Θέματα δασικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης και δασικών εφαρμογών. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της ασκεί η Δασοπόνος με Ε βαθμό Κούτρη Αικατερίνη. 7. Η Δασοπόνος με Ε βαθμό Κούτρη Αικατερίνη ορίζεται υπεύθυνη για: 8

9 Το δασικό φυτώριο Καλαμπακίου. Την διακίνηση και διάθεση του φυτευτικού υλικού σε τρίτους. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της θα ασκεί η Δασολόγος με Γ βαθμό Πεκτέσογλου Αναστασία. 8. Ο ΔΕ Τεχνικών Δομικών έργων με Γ βαθμό Κέρος Γεώργιος με συνεργάτη τον ΤΕ Τεχνικών με Β βαθμό Νεοφυτίδη Κωνσταντίνο ορίζονται υπεύθυνοι για: Την παραλαβή των τελικών επιμετρήσεων όλων των δασοτεχνικών έργων και εργασιών. Την σύνταξη των απολογισμών των δασικών έργων και εργασιών του Δασαρχείου (ετήσιο). Την σύνταξη των πρακτικών αναλώσεως των προμηθευθέντων από την αποθήκη όλων των κατηγοριών υλικών κατά έργο και πηγή χρηματοδότησης. Την μέριμνα σύνταξης ημερήσιων δελτίων εργατών και μηχανημάτων. Τη σύνταξη 15νθήμερων και μηνιαίων δελτίων εργατών και μηχανημάτων. Τη σύνταξη δικαιολογητικών όλων των κατηγοριών των μισθωμένων μηχανημάτων. Την σύνταξη των καρτελών των έργων. 9. Ο ΔΕ Διοικητικών με Β βαθμό Τσίπας Χρήστος, αναπληρούμενος από τον ΔΕ Διοικητικό με Γ βαθμό Χαντσίδη Δημήτριο, ορίζεται υπεύθυνος για: Την σύνταξη των συμφωνητικών για τις προμήθειες με απευθείας συμφωνία. Τον συντονισμό διακίνησης και αποστολής υλικών στα εργοτάξια. Την σύνταξη των εντολών προς τις αρμόδιες επιτροπές προμηθειών. Την σύνταξη των πρακτικών προμήθειας υλικών. Την καταχώρηση όλων των τιμολογίων αγοράς προμήθειας στο βιβλίο εσόδων - εξόδων. Την σύνταξη της περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ Την τήρηση των βιβλίων κινητού και ακινήτου κεφαλαίου αποθήκης και χρεοπίστωσης διπλοτύπων βιβλίων για όλες τις πιστώσεις. Τον τελικό πίνακα καυσίμων οχημάτων που υποβάλλεται στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου. Στο τμήμα αυτό τοποθετούνται οι παρακάτω υπάλληλοι με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες: Ο ΔΕ τεχνικών με Γ βαθμό Ντεβετζάκης Κωνσταντίνος ορίζεται υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των ασυρμάτων, του τηλεφωνικού κέντρου, του κλιματισμού και της θέρμανσης των γραφείων και επιμελούνται της συντήρησης και επισκευής του κτιρίου και όλου του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Ο ΔΕ Δασοφυλάκων με Ε βαθμό Καριώτης Ιωάννης ορίζεται υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του Φυτωρίου του Καλαμπακίου. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Προϊστάμενος ορίζεται ο Δασοπόνος με Β βαθμό Λαφτσίδης Κωνσταντίνος. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί ο ΔΕ Τεχνικών με Γ βαθμό Καλτσίδης Ηλίας. 9

10 Ο Δασοπόνος με Β βαθμό Λαφτσίδης Κωνσταντίνος ορίζεται υπεύθυνος για: α) Την καλή λειτουργία του γραφείου κίνησης και του συνεργείου επισκευής μηχανημάτων. β) Τον έλεγχο των οδοιπορικών εξόδων όλου του προσωπικού πλην Δασολόγων, Δασοπόνων, Δασοφυλάκων και Διοικητικών υπαλλήλων. γ) Τη σύνταξη: Των πρωτοκόλλων διαπιστώσεως ζημιών αυτοκινήτων και μηχανημάτων. Των συμφωνητικών αναθέσεως εργασιών επισκευής αυτοκινήτων και μηχανημάτων. Των πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών επισκευής αυτοκινήτων και μηχανημάτων. Τον πίνακα απασχόλησης και αποδοτικότητας του μηχανικού εξοπλισμού. Της κατάστασης κινήσεως και δαπανών. Του πίνακα καυσίμων οχημάτων. Του πίνακα καυσίμων αυτοκινήτων. Του δελτίου απογραφής μηχανημάτων. Της κατάστασης οχημάτων. Των καταστάσεων επισκευής μηχανικού εξοπλισμού. Τον προγραμματισμό των κινήσεων των οχημάτων και μηχανημάτων. Στο γραφείο τοποθετούνται, με καθήκοντα αντίστοιχα της ειδικότητας τους οι πιο κάτω υπάλληλοι: 1. Τερζής Παναγιώτης ΔΕ Τεχνικών (οδηγός) 2. Ντεβετζάκης Κων/νος ΔΕ Τεχνικών 3. Διαμαντής Δημήτριος ΔΕ Τεχνικών (οδηγών) 4. Γεωργίου-Λεμοντζής Χρήστος ΔΕ Τεχνικών (οδηγών) 5. Κωνσταντινίδης Νικόλαος ΔΕ Τεχνικών (οδηγών) 6. Μουτίδης Φώτιος ΔΕ Τεχνικών (οδηγών) 7. Τσιμρικίδης Ανέστης ΔΕ Τεχνικών (οδηγών) Ο ΔΕ Τεχνικών με Γ βαθμό Καλτσίδης Ηλίας, ορίζεται υπεύθυνος της καλής λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Δασικού Χωριού Ελατιάς και των άλλων εργοταξίων με βοηθούς τεχνικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Ο ΔΕ Τεχνικών με Γ βαθμό Ντίνας Χρήστος, ορίζεται υπεύθυνος της φύλαξης των εγκαταστάσεων του Δασικού Χωριού Ελατιάς. Ο ΔΕ Τεχνικών με Γ βαθμό Μουτίδης Φώτιος ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση της αποθήκης του Συνεργείου στην έδρα του Δασαρχείου Δράμας. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον ΥΕ Εργατών με Δ βαθμό Καλτσίδη Κοσμά. Ο ΥΕ Εργατών με ΣΤ βαθμό Τσαλίκης Δημήτριος ορίζεται υπεύθυνος για εργασίες όπως συντηρήσεις εγκαταστάσεων, επιστασία μηχανημάτων, 10

11 φυτωριακές εργασίες. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον ΥΕ Εργατών με Ε βαθμό Κοτσελίδη Αβραάμ. ΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού ανήκουν: Η προστασία των δασών, των δασικών εκτάσεων, της πανίδας, της χλωρίδας, του δασικού περιβάλλοντος, των δασοτεχνικών έργων όπως και κάθε περιουσιακού στοιχείου της Υπηρεσίας. Η μέριμνα κήρυξης εκτάσεως ως αναδασωτέων κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο χειρισμός γενικά θεμάτων δασικής ιδιοκτησίας, κτηματογράφησης, δασολογίου, αποτερματισμού, αλλαγής χρήσεως και μισθώσεως δασικών εκτάσεων. Ο χαρακτηρισμός των δασών και δασικών εκτάσεων σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 998/1979. Η έκδοση και εφαρμογή των δασικών ρυθμιστικών διατάξεων. Προϊστάμενος του τμήματος ορίζεται κατά αναπλήρωση σύμφωνα με το α.α. 13 σχετικό, ο Δασολόγος με Δ βαθμό Τσαούσης Αλέξανδρος. 1. Ο Δασολόγος με Δ βαθμό Τσαούσης Αλέξανδρος ορίζεται υπεύθυνος για: Την καλή λειτουργία του τμήματος. Τη σύνταξη προγραμμάτων προστασίας. Την ενημέρωση του βιβλίου Ιστορικού Ιδιοκτησίας Δασών. Την καταχώρηση των εγκεκριμένων εκχερσώσεων. Τη σύνταξη των καταστάσεων παραχωρημένων δασικών εκτάσεων. Τη σύνταξη της κατάστασης των εκχερσωμένων εκτάσεων που έχουν εγκριθεί. Τις άρσεις των αναδασώσεων. Την τήρηση των φακέλων των λατομείων, μεταλλείων και όλων των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 57 του Ν. 998/1979 και Ν. 1428/1984 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.2115/1993 και τον έλεγχο των τοπογραφικών διαγραμμάτων των εκτάσεων που ζητούνται για μαρμαρική εκμετάλλευση και εκμετάλλευση του δικαιώματος της μεταλλειοκτησίας κ.λπ. Τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των ασυρμάτων, αναμεταδοτών, προμήθεια μπαταριών. Την κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων. Τη σύνταξη των πρωτοκόλλων διοικητικών αποβολών και παράνομων εκχερσώσεων στις δημόσιες μη εποικιστικές εκτάσεις. Τον έλεγχο και την παρακολούθηση των αυθαιρέτων κατασκευών στις δημόσιες μη εποικιστικές εκτάσεις Διαφημιστικές πινακίδες. Τη διεκπεραίωση αιτημάτων των ιδιωτικών έργων. Τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού του Τμήματος Προστασίας Δασών. Το χειρισμό θεμάτων δασικής ιδιοκτησίας και κτηματογράφησης. 11

12 Το χαρακτηρισμό των δημόσιων και εποικιστικών εκτάσεων, όπως επίσης των δημοτικών εκτάσεων και των αγροτεμαχίων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.998/1979. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Δασολόγος με Ε βαθμό Απτόγλου Ιωάννης. 2. Ο Δασολόγος με Ε βαθμό Απτόγλου Ιωάννης ορίζεται υπεύθυνος για: Τον έλεγχο σύνταξης του δελτίου στατιστικών πυρκαγιών και αυτοψιών. Τη σύνταξη της υποβαλλόμενης κάθε χρόνο καταστάσεως των πυρκαγιών που έχουν συμβεί. Την κήρυξη εκτάσεων που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιά ως αναδασωτέων. Την εισήγηση για την έκδοση δασικών απαγορευτικών διατάξεων βοσκής κατόπιν πυρκαγιάς. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Δασολόγος με Δ βαθμό Καραγιαννίδης Αβραάμ. 3. Ο Δασολόγος με Ε βαθμό Καραγιαννίδης Αβραάμ ορίζεται υπεύθυνος για: Τις εγκρίσεις μικρών δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών έργων. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Δασολόγος με Δ βαθμό Τσαούσης Αλέξανδρος. 4. Η Δασοπόνος με Ε βαθμό Λαφτσίδου Ιωάννα ορίζεται υπεύθυνη για: Τις εγκρίσεις επέμβασης των σταβλικών εγκαταστάσεων. Την τήρηση των φακέλων των έργων υποδομής ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προβλέπονται από το αρθρ. 58 παρ. 2 του Ν. 998/1979. Σε περίπτωση κωλύματος της ανωτέρου υπαλλήλου τα καθήκοντά της θα ασκούνται από τη Δασοπόνο με Ε βαθμό Μωυσίδου Σοφία. 5. Η Δασοπόνος με Ε βαθμό Μωυσίδου Σοφία ορίζεται υπεύθυνη για: Το χειρισμό θεμάτων αλλαγής χρήσης και παραχωρήσεων στις δημόσιες εποικιστικές ή μη εκτάσεις. Τη διεκπεραίωση αιτημάτων κινητής τηλεφωνίας. Την έκδοση δασικών απαγορευτικών διατάξεων βοσκής. Σε περίπτωση κωλύματος της ανωτέρου υπαλλήλου τα καθήκοντά της θα ασκούνται από τη Δασοπόνο με Ε βαθμό Λαφτσίδου Ιωάννα. IV. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού ανήκει: α) Η γραμματειακή γενικά εξυπηρέτηση, η τήρηση του αρχείου και των φακέλων προσωπικού και η αντιμετώπιση κάθε θέματος διοικητικής φύσεως. β) Η διαχείριση χρηματικού και υλικού, η σύνταξη των δικαιολογητικών των δαπανών, η διενέργεια πληρωμών και γενικά η διαχειριστική και λογιστική εξυπηρέτηση του δασαρχείου. 12

13 Προϊστάμενος του τμήματος ορίζεται σύμφωνα με το α.α. 10 σχετικό ο Ασημίνας Σάββας του κλάδου ΔΕ Διοικητικών με βαθμό Β και αναπληρωτής του ορίζεται ο Τσίπας Χρήστος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών με βαθμό Β. 1. O ΔΕ Διοικητικός με B βαθμό Ασημίνας Σάββας σε συνεργασία με τον ΔΕ Διοικητικό με Β βαθμό Τσίπα Χρήστο, ορίζεται υπεύθυνος για: Τον έλεγχο των μισθοδοτικών καταστάσεων των μονίμων τακτικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τον έλεγχο των μισθοδοτικών καταστάσεων ειδικών λογαριασμών. Την διεκπεραίωση αιτημάτων του τακτικού προσωπικού. Την τήρηση του βιβλίου δυνάμεως και μισθοδοσίας προσωπικού. Την χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας και αποδοχών για το τακτικό προσωπικό και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Την διεκπεραίωση αιτημάτων υπαλλήλων για μεταθέσεις, αποσπάσεις Την διεκπεραίωση αιτημάτων του τέως προσωπικού και των συνταξιούχων. Τον έλεγχο των οδοιπορικών των Διοικητικών Υπαλλήλων. Τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού του Τμήματος Διοικητικού-Λογιστικού. 2. Ο Διοικητικός με Β βαθμό Τσίπας Χρήστος ορίζεται υπόλογος διαχειριστής των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και είναι υπεύθυνος για: Την έγκαιρη και ορθή σύνταξη και υποβολή αρμοδίως όλων των δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών. Για την έγκαιρη πληρωμή όλων των δικαιούχων. Για την τήρηση του βιβλίου Ταμείου για τις πιστώσεις. Για την καταχώρηση των τιμολογίων από τις πληρωμές των πρωτοκόλλων παραλαβής δασικών προϊόντων στους Δασικούς Συν/σμούς. Την ενημέρωση καρτελών υλοτόμων. Την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών. Την σύνταξη μηνιαίων δελτίων εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού. Την σύνταξη των δικαιολογητικών πληρωμής όλων των δαπανών και ημερομισθίων από τις πιστώσεις του Τ.Π. Υποβολή στο Υπουργείο της ετήσιας και μηνιαίας κατάστασης δαπανών. Υποβολή καταστάσεων πελατών προμηθευτών ΚΒΣ. Αποστολή βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου προμηθευτών. Υποβολή καταστάσεων ΦΠΑ εσόδων εξόδων. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο ΔΕ Διοικητικός με Γ βαθμό Χαντσίδης Δημήτριος. 3. Ο ΔΕ Διοικητικός με Γ βαθμό Χαντσίδης Δημήτριος ορίζεται υπόλογος διαχειριστής των πιστώσεων Δημοσίων επενδύσεων, ΠΕΠ, Περιφερειακού Ταμείου, Πράσινου Ταμείου καθώς και κανονισμών Ε.Ε. και είναι υπεύθυνος για: Την έγκαιρη και ορθή σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία όλων των δικαιολογητικών πληρωμής όλων των δαπανών. 13

14 Την πληρωμή όλων των δικαιούχων Την τήρηση του βιβλίου Ταμείου για τις πιστώσεις Δημοσίων επενδύσεων. Την σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Την σύνταξη και τήρηση καρτελών όλου του εργατοτεχνικού προσωπικού (τακτικού και εποχιακού) όλων των πηγών χρηματοδότησης (εκτός των μελών των Δασ. Συν/μων). Τις προσλήψεις του εποχικού προσωπικού και την αποστολή των σχετικών πινάκων στο ΑΣΕΠ. Την σύνταξη όλων των δικαιολογητικών πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού του Δασαρχείου Την αναγγελία πρόσληψης και απόλυσης εποχικού προσωπικού στον ΟΑΕΔ. Την παρακολούθηση μη υπέρβασης του συμβατικού χρόνου εργασίας του εποχιακού προσωπικού. Τις δικαστικές αγωγές που κατατίθενται στην υπηρεσία. Την έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας εποχικού προσωπικού. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο ΔΕ Διοικητικός με Β βαθμό Τσίπας Χρήστος. 4. Η ΔΕ Διοικητικών με Γ βαθμό Παύλου Ελένη ορίζεται υπεύθυνη για: Την πρωτοκόλληση - συσχέτιση της αλληλογραφίας. Την τήρηση του βιβλίου πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, για την αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας. Την τήρηση του αρχείου της Υπηρεσίας. Την παρακολούθηση και ενημέρωση των βιβλίων παρουσίας του προσωπικού. Έκδοση εγκριτικών διαταγών κίνησης και τήρησης βιβλίων καταχώρησης. Την παρακολούθηση των κανονικών, αναρρωτικών και ειδικών αδειών και την ενημέρωση των σχετικών εντύπων και βιβλίων. Τη χρήση του προγράμματος «διαύγεια». Τη διαβίβαση των καταστάσεων παρουσιών του προσωπικού του Δασαρχείου Δράμας στη Δ/νση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης μηνιαίως. Την τήρηση του βιβλίου καταγραφής κίνησης των υπαλλήλων του Δασαρχείου Δράμας. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της θα ασκεί ο ΔΕ Διοικητικός με Γ βαθμό Χαντσίδη Δημήτριο. 5.- Ο ΔΕ Δασοφυλάκων με Ε βαθμό Κοκκαλίδης Στέφανος ορίζεται υπεύθυνος για: Την έγκαιρη και ορθή σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία όλων των δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών των οδοιπορικών όλων των υπαλλήλων. 6.- Ο ΥΕ Εργατών με Δ βαθμό Δημητριάδης Σάββας ορίζεται υπεύθυνος για: Την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. Την τήρηση του βιβλίου διεκπεραίωσης. 14

15 Την τήρηση του αρχείου των εφημερίδων (ΦΕΚ). Την παρακολούθηση των δημοσιευμάτων των τοπικών εφημερίδων και την σχετική ενημέρωση. Την διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών. Σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος, οι εργασίες του θα εκτελούνται από τον ΥΕ Εργατών με ΣΤ βαθμό Τσαλίκη Δημήτριο. 7.- Ο ΥΕ Εργατών με ΣΤ βαθμό Τσαλίκης Δημήτριος ορίζεται υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων και την παραγωγή φωτοτυπιών. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, οι εργασίες του θα εκτελούνται από τον ΥΕ Εργατών με Δ βαθμό Δημητριάδης Σάββας. V. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΗΡΑΣ - ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Στην αρμοδιότητα του γραφείου αυτού ανήκει: α) Ο χειρισμός θεμάτων που αναφέρονται στα αντικείμενα της θήρας - ιχθυοπονίας ορεινών ρεόντων υδάτων, κυνηγετικών οργανώσεων, εκτός από τα θέματα μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων τα οποία θα εκτελούνται από το τμήμα εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων. β) Ο χειρισμός θεμάτων που αναφέρονται στους εθνικούς δρυμούς (Παρθένο Δάσος), αισθητικά δάση και τον ορεινό τουρισμό, εκτός από τα θέματα μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων. Προϊσταμένη του γραφείου ορίζεται η ΠΕ Δασολόγος με Ε βαθμό Δημητριάδου Σταυρούλα. Σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος οι εργασίες του γραφείου θα εκτελούνται από τον Δασοπόνο με Β βαθμό Κουτσαντά Νικόλαο. Η Δασολόγος με Ε βαθμό Δημητριάδου Σταυρούλα ορίζεται υπεύθυνη για: Την καλή λειτουργία του γραφείου. Την έκδοση αδειών θήρας και τον έλεγχο αυτών. Την άσκηση του διοικητικού και διαχειριστικού ελέγχου των κυνηγετικών συλλόγων. Την εποπτεία, την επιτήρηση λειτουργίας των καταφυγίων θηραμάτων. Την έγκριση ετήσιων προϋπολογισμών - απολογισμών των κυνηγετικών συλλόγων. Την σύνταξη των περιοδικών καταστάσεων εσόδων και εξόδων θήρας και στοιχείων θήρας. Την οργάνωση περιπολιών για την προστασία των θηραμάτων. Προγράμματα και οδηγίες που αφορούν τους φυσικούς οικοτόπους και την άγρια χλωρίδα και πανίδα. Προστασία και ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών. Δασική Αναψυχή (εκτός των πευκώνων). Δασική οικολογία. Σύνταξη ειδικών μελετών διαχείρισης βιοτόπων οικοτόπων. Ενημέρωση πολιτών για τους φυσικούς βιότοπους - οικότοπους. VI. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ Στην αρμοδιότητα του γραφείου αυτού ανήκει: 15

16 Ο χειρισμός των θεμάτων που έχουν σχέση με την δίωξη των παραβατών των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας γενικά και η μέριμνα της εκδικάσεώς τους Η τήρηση όλων των βιβλίων του Δημοσίου Κατηγόρου και Ο ορισμός Δασολόγου ως πολιτικού ενάγοντος. Προϊστάμενος του γραφείου ορίζεται ο δασοπόνος με Β βαθμό Κουτσαντάς Νικόλαος, αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματος από τον Δασολόγο με Ε βαθμό Απτόγλου Ιωάννη και είναι υπεύθυνος για: Τον χειρισμό των θεμάτων που ανάγονται στην δίωξη των παραβατών των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και τη μέριμνα της εκδικάσεώς τους. Την τήρηση των βιβλίων: 1. Βιβλίο πρωτοκόλλου μηνύσεων. 2. Βιβλίο καταχωρήσεως πειστηρίων. 3. Βιβλίο αναβλητικών αποφάσεων. 4. Δικασίμων. 5. Ερήμην καταδικαζομένων. 6. Ενημέρωση του βιβλίου καταχώρησης Δασικών Ανομημάτων. Την κατ έτος σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης του γραφείου από τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Δράμας. Ο ΔΕ Δασοφυλάκων με Ε βαθμό Χαριζάνης Οδυσσέας ορίζεται υπεύθυνος για τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου σε θέματα Αγροτικών Υποθέσεων που μεταφέρθηκαν στη Δασική Υπηρεσία με το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 3938/2011. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα ασκεί ο ΤΕ Δασοπόνων με Β βαθμό Κουτσαντάς Νικόλαος. Επίσης, ο ΔΕ Δασοφυλάκων με Ε βαθμό Χαριζάνης Οδυσσέας ορίζεται υπεύθυνος για τη συμπλήρωση του Βιβλίου Συμβάντων του Δασαρχείου Δράμας, όπου καταγράφονται τα συμβάντα, οι παραβάσεις της Δασικής Νομοθεσίας και τα Αγροτικά Ανομήματα και οι έλεγχοι που πραγματοποιούν οι Δασικοί υπάλληλοι, όπως καταγράφονται στα φύλλα ελέγχου. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται το βιβλίο τηρεί ο ΔΕ Δασοφυλάκων με Γ βαθμό Σαραφίδης Γεώργιος. VII.ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Προϊστάμενος του γραφείου ορίζεται ο Δασολόγος με Ε βαθμό Απτόγλου Ιωάννη αναπληρούμενος από το Δασολόγο με Ε βαθμό Καραγιαννίδη Αβραάμ. Στην αρμοδιότητα του γραφείου αυτού ανήκει η εξυπηρέτηση εγκρινομένων προγραμμάτων έρευνας των Ιδρυμάτων Δασικών Ερευνών και η υποβοήθηση γενικά του έργου του Δασαρχείου. Στην ευθύνη του γραφείου αυτού ανήκει επίσης η συνέχιση των εργασιών επί των μονίμων δοκιμαστικών επιφανειών σχετικών με τη διαχείριση δασών που εγκαταστάθηκαν με παλαιότερες ερευνητικές εργασίες. Β. Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΔΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ Οι κατωτέρω οριζόμενοι Δασολόγοι σε κάθε δασικό σύμπλεγμα είναι υπεύθυνοι για την προστασία, τη διοίκηση και τη διαχείριση των δασών και 16

17 των δασικών εκτάσεων, την επίβλεψη και εκτέλεση όλων των δασοτεχνικών έργων και εργασιών, την οργάνωση των εργασιών παραλαβής και διάθεσης δασικών προϊόντων, τη σύνταξη μελετών δασικής οδοποιίας, των δασοτεχνικών έργων, των έργων ορεινής οικονομίας και των έργων Β.Ο.Β. 1. Δασικό σύμπλεγμα «Δυτικού Νέστου» Υπεύθυνοι ορίζονται ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών- Δασολόγων με Δ βαθμό Κεχαγιόγλου Σταύρος, και οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Ε βαθμό Καρατζόγλου Μιχαήλ και Απτόγλου Ιωάννης. Στο ίδιο σύμπλεγμα τοποθετείται ο υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με Γ βαθμό Κέρος Γεώργιος και ο υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με Β βαθμό Σαλωνίδης Θεόδωρος. Ο υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με Γ βαθμό Ντίνας Χρήστος και ο υπάλληλος του κλάδου ΥΕ Εργατών με Δ βαθμό Κοτσελίδης Αβραάμ ορίζονται υπεύθυνοι, σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζει ο Συμπλεγματάρχης για τη φύλαξη του Δασικού Χωριού Ελατιάς. 2. Δασικό σύμπλεγμα «Βορειοανατολικό» Το σύμπλεγμα αυτό διαιρείται σε δύο τομείς: Α) Βόρειος τομέας (τομέας Φρακτού) ο οποίος ορίζεται από την οριογραμμή των δασικών τμημάτων 2 και 62 και στη συνέχεια από το ρέμα Φαρασινό. Β) Νότιος τομέας (τομέας Στάμνας) ο οποίος ορίζεται νότια της οριογραμμής του ανωτέρω δασικού συμπλέγματος. Στο Βόρειο τομέα ορίζεται υπεύθυνος ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Δασολόγων με Δ βαθμό Τσιρίδη Αλέξανδρο. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα εκτελούνται από τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Ε βαθμό Καραγιαννίδη Αβραάμ. Ως εργοδηγός τοποθετείται ο υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών με Β βαθμό Νεοφυτίδης Κωνσταντίνος. Στο Νότιο τομέα ορίζεται υπεύθυνος ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Ε βαθμό Καραγιαννίδη Αβραάμ. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα εκτελούνται από τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δασολόγων με Δ βαθμό Τσιρίδη Αλέξανδρο. 3. Δασικά συμπλέγματα: α) Τραχωνίου - Διποτάμων β) Θόλου - Αμισινού Υπεύθυνος για τα δύο συμπλέγματα ορίζεται ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Ε βαθμό Μιχαηλίδης Γεώργιος. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα εκτελούνται από τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Ε βαθμό Καραγιαννίδη Αβραάμ. 4. Δασικό σύμπλεγμα: Περιβλέπτου - Πολυκάρπου Υπεύθυνος ορίζεται ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών- Δασολόγων με Ε βαθμό Καρατζόγλου Μιχαήλ. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα εκτελούνται από τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Ε βαθμό Απτόγλου Ιωάννη. 5. Δασικό σύμπλεγμα: Μυρσινέρου Λιβαδερού - Αετού Υπεύθυνη ορίζεται η υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών- Δασολόγων με Ε βαθμό Απτόγλου Ιωάννη. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή 17

18 κωλύεται τα καθήκοντά της θα εκτελούνται από την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Ε βαθμό Καρατζόγλου Μιχαήλ. 6. Δασικό σύμπλεγμα Μενοικίου Όρους Υπεύθυνος ορίζεται ο Τμηματάρχης Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Β βαθμό Τσίγγη Ανδρέα. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα εκτελούνται από την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Ε βαθμό Δημητριάδου Σταυρούλα. 7. Δασικό σύμπλεγμα «Βώλακα Πύργων» Υπεύθυνη ορίζεται η υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών- Δασολόγων με Γ βαθμό Πεκτέσογλου Αναστασία. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της θα εκτελούνται από τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Γ βαθμό Κωνσταντινίδη Παντελή. 8. Δασικό σύμπλεγμα «Πλατανιάς Πλατανόβρυσης» Υπεύθυνος ορίζεται ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών- Δασολόγων με Δ βαθμό Αρναούτογλου Γεωργία, Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα εκτελούνται από την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Γ βαθμό Κωνσταντινίδη Παντελή. 9. «Περιαστικά Δάση (Πευκώνες)» Για την καλλιέργεια, αξιοποίηση και διαχείριση των περιαστικών δασών της περιοχής αρμοδιότητας μας (Δράμας, Προσοτσάνης, Παρανεστίου, Κυργίων, Καλλιφύτου, Περιχώρας, Καλαμπακίου) ορίζεται υπεύθυνος ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Δ βαθμό Αλέξανδρος Τσαούσης. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκούνται από την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Δ βαθμό Αμανατίδου Δέσποινα. Στις περιοχές των συμπλεγμάτων με αριθμ. 4, 5 και 6 καθήκοντα εργοδηγού θα εκτελεί ο υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Τεχνικών με Β βαθμό Νεοφυτίδης Κωνσταντίνος. 10. Δασικό σύμπλεγμα: Δημόσιοι Τεχνητοί Λευκώνες Υπεύθυνος ορίζεται ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών- Δασολόγων με Ε βαθμό Καρατζόγλου Μιχαήλ. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα εκτελούνται από τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Ε βαθμό Καραγιαννίδη Αβραάμ. ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΑ - ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΙΑ 1.Στην αρμοδιότητα των δασονομείων υπάγονται τα παρακάτω θέματα: α) Η υπό την καθοδήγηση του Δασαρχείου συμμετοχή στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και προστασία των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων της περιοχής δικαιοδοσίας τους, καθώς και η πολιτική επιτήρηση στη διοίκηση και διαχείριση των ιδιωτικών δασών, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία των δασοπονικών μελετών. 18

19 β) Η στην περιοχή δικαιοδοσίας του επίβλεψη εκτέλεσης των ανατιθεμένων σ' αυτά από το δασαρχείο, έργων και εργασιών που προβλέπονται από τις κάθε είδους δασικές μελέτες. γ) Οι επιμετρήσεις των κάθε είδους δασικών έργων. δ) Η επίβλεψη των με εργολαβία εκτελουμένων δασικών έργων. ε) Η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, των θηραμάτων, αλιευμάτων των ορεινών ρεόντων υδάτων και κάθε είδους δασοτεχνικών έργων και εγκαταστάσεων. στ) Η βεβαίωση των παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας και η υποβολή των μηνύσεων κατά των παραβατών. ζ) Η κατάσχεση αδέσποτων και παρανόμως απολαμβανομένων και μεταφερομένων δασικών προϊόντων θηραμάτων, αλιευμάτων και των χρησιμοποιουμένων οργάνων, μέσων, ζώων και λοιπών πειστηρίων, καθώς και η εκποίησή τους. η) Η εγκατάσταση των παραχωρησιούχων δημοσίων δασικών εκτάσεων και ο έλεγχος εφαρμογής των όρων των παραχωρητηρίων. θ) Η προσήμανση και η υπόδειξη των προς υλοτομία δέντρων των νεοφυτειών και πυκνοφυτειών και κληροτεμαχίων υπό την καθοδήγηση Δασολόγου. ι) Η προσήμανση των προς υλοτομία μεμονωμένων και φυομένων εντός αγροκτημάτων δέντρων και των προς υλοτομία για ατομικές ανάγκες δέντρων μη κειμένων εντός συστάδων διαχειριζομένων βάσει διαχ/κων μελετών. ια) Η μετά από εντολή του Δασαρχείου εγκατάσταση των υλοτόμων στα προς εκμετάλλευση δάση. ιβ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των υλοτομιών, η διενέργεια μερικών εξελέγξεων μέχρι ποσού 100 κ.μ. ξυλείας ή αναλόγου ποσού λοιπών δασικών προϊόντων, η έκδοση αδειών υλοτομίας αυτών και η υποβολή αρμοδίως των πρωτοκόλλων. ιγ) Η μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής έκδοση αδειών υλοτομίας μικροεπαγγελματικών και μικροϋλοτομικών αναγκών, για τις ανάγκες μελισσοκομείων και λοιπών εγκαταστάσεων ζωοτεχνίας και ιχθυοτροφίας, για επισκευή και ανέγερση εκκλησιών και την εξυπηρέτηση μικρών κοινωφελών έργων. ιδ) Η έγκριση υλοτομίας μεμονωμένων ή κατά μικρές ομάδες φυομένων δασικών δένδρων και θάμνων εντός αγροκτημάτων. ιε) Η έγκριση των βιβλίων μεταφοράς δασικών προϊόντων. ιστ) Η κατάρτιση διαγράμματος σε αιτήσεις παραχώρησης δημοσίων δασικών εκτάσεων και εκχερσώσεων ιδιωτικών τοιούτων, καθώς και σε αυθαίρετα καταλαμβανόμενες δασικές εκτάσεις. ιζ) Η αυτοψία και πρόταση για χορήγηση δενδρυλλίων, θάμνων ή καλλωπιστικών φυτών σε ιδιώτες, την έκδοση κάθε είδους δασικών αστυνομικών διατάξεων, καθώς και την κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων. ιη) Η σύνταξη εβδομαδιαίου προγράμματος επιτόπιων ελέγχων για τους δασοφύλακες στην περιοχή ευθύνης τους και ο έλεγχος της πιστής εφαρμογής του. ιθ) Τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού του Δασονομείου και των Δασοφυλακείων. 19

20 2. Στην αρμοδιότητα των δασοφυλακείων υπάγονται τα παρακάτω θέματα: α) Η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και των αγροτικών εκτάσεων, των κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων των δασικών υπηρεσιών και ο έλεγχος των ενεργούμενων υλοτομιών. β) Η βεβαίωση των παραβάσεων της δασικής και αγροτικής νομοθεσίας και η υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεων κατά των παραβατών. γ) Η κατάσχεση αδεσπότων και παρανόμως απολαμβανομένων και μεταφερομένων δασικών προϊόντων, μέσων, ζώων και λοιπών πειστηρίων. δ) Η εκποίηση των κατασχεμένων θηραμάτων και αλιευμάτων. ε) Η παρακολούθηση των εκτελούμενων κάθε είδους δασικών έργων και εργασιών. στ) Η συμπλήρωση και υποβολή εβδομαδιαίως στα Δασονομεία των φύλλων ελέγχου δασικών και αγροτικών ανομημάτων καθώς και τις εκθέσεις αυτοψίας που διενήργησαν. 1. ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ Αυτό έχει έδρα το Σιδηρόνερο και περιοχή την περιφέρεια της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου και την λεκάνη του Αρκουδορέματος της πρώην κοινότητας Σίλλης, διαιρείται σε δύο δασοφυλάκεια του Σιδηρονέρου και της Σκαλωτής. Προϊσταμένη του δασονομείου ορίζεται η Δασοπόνος με Δ βαθμό Λαφτσίδου Ιωάννα με έδρα τη Δράμα συνεπικουρούμενη από το προσωπικό του Δασονομείου Σιδηρονέρου. α) Δασοφυλάκειο Σιδηρονέρου Έχει έδρα το Σιδηρόνερο και περιοχή αρμοδιότητας την περιοχή της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας. β) Δασοφυλάκειο Σκαλωτής Έχει έδρα τη Σκαλωτή και περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια της ομώνυμης Τ.Κ. και την περιοχή της λεκάνης του Αρκουδορέματος της Τ.Κ. Σίλλης. Στα δύο αυτά δασοφυλάκεια υπεύθυνοι ορίζονται: ο Δασοφύλακας με Γ βαθμό Σαραφίδης Γεώργιος, ο Δασοφύλακας με Ε βαθμό Ανδρώνης Γεώργιος με έδρα την Δράμα, ο Δασοφύλακας με Ε βαθμό Τσακιρίδης Ευστάθιος με έδρα το Σιδηρόνερο και ο ΔΕ Τεχνικών (οδηγών) με Γ βαθμό Διαμαντής Δημήτριος με έδρα την Δράμα. 2. ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Αυτό έχει έδρα το Παρανέστι και περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας εκτός από την περιοχή της λεκάνης του Αρκουδορέματος, που υπάγεται στο Δασονομείο Σιδηρονέρου και της περιοχής των οικισμών Μεσοχωρίου, Περιβλέπτου, Τεμένους και Μικροχωρίου του Δήμου Παρανεστίου που υπάγονται στο Δασονομείο Δράμας. Στο Δασονομείο Παρανεστίου υπάγονται τα δασοφυλάκεια α) Πρασινάδας, β) Θόλου και γ) Παρανεστίου. Προϊσταμένη του Δασονομείου ορίζεται η Δασοπόνος με Δ βαθμό Μωυσίδου Σοφία με έδρα τη Δράμα, συνεπικουρούμενη από τον Δασοφύλακα με Γ βαθμό Μεσελίδη Ιωάννη με έδρα τα Κύργια, την Δασοφύλακα με Ε βαθμό Φραγκοπούλου Ξανθή με έδρα το Παρανέστι, τον Δασοφύλακα με Ε βαθμό Στάντσιο Πασχάλη με έδρα τα Κύργια και τον Δασοφύλακα με Ε βαθμό Κοκκαλίδη Στέφανο με περιοχή αρμοδιότητας το Δασικό Σύμπλεγμα ΒΑΝ Δράμας και με έδρα τη Δράμα. Στο Δασονομείο αυτό 20

21 τοποθετείται ακόμη ο ΔΕ τεχνικός με Β βαθμό Τσεπίδης Αντώνιος με έδρα το Παρανέστι. α) Δασοφυλάκειο Πρασινάδας Το Δασοφυλάκειο Πρασινάδας έχει έδρα την Πρασινάδα και περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια της πρώην κοινότητας Σίλλης, πλην της περιοχής της λεκάνης του Αρκουδορέματος, που υπάγεται στο Δασοφυλάκειο Σκαλωτής. β) Δασοφυλάκειο Παρανεστίου Έχει έδρα το Παρανέστι και περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια της πρώην κοινότητας Παρανεστίου, πλην των οικισμών του Δασοφυλακείου Μεσοχωρίου. Έχει έδρα το Παρανέστι και περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια της πρώην κοινότητας Θόλου. 3. ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Αυτό έχει έδρα την Προσοτσάνη και περιφέρεια την περιοχή Προσοτσάνης, Πύργων, Πετρούσας, Κοκκινογείων, Γραμμένης, Μικρόπολης, Πανοράματος, Χαριτωμένης, Καλής Βρύσης, Ανθοχωρίου και Περιχώρας της Δημοτικής Ενότητας Προσοτσάνης, της Περιχώρας και Μικροκάμπου της Δημοτικής Ενότητας Σιταγρών και του Βώλακα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου. Αποτελείται από τα Δασοφυλάκεια: α) Προσοτσάνης, β) Βώλακα, γ) Μικρόπολης και δ) Καλλιθέας. Προϊστάμενος του Δασονομείου αυτού ορίζεται ο Δασοπόνος με B βαθμό Λαφτσίδης Κωνσταντίνος αναπληρούμενος από την Δασοπόνο με Ε βαθμό Κούτρη Αικατερίνη. α) Δασοφυλάκειο Προσοτσάνης Έχει έδρα την Προσοτσάνη και περιοχή αρμοδιότητας της Δημοτικές Κοινότητες Προσοτσάνης και Πετρούσας και τις Τοπικές Κοινότητες Κοκκινογείων, Γραμμένης και Πύργων. Υπεύθυνος για τις παραπάνω περιοχές ορίζεται ο Δασοφύλακας με Δ βαθμό Φαρκάτσης Ιωάννης με έδρα την Προσοτσάνη. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το Δασοφύλακα με Ε βαθμό Αλεξίου Χαράλαμπο. β) Δασοφυλάκειο Βώλακα Έχει έδρα τον Βώλακα και περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας. Υπεύθυνος ορίζεται ο Δασοφύλακας με Δ βαθμό Φαρκάτσης Ιωάννης με έδρα την Προσοτσάνη. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το Δασοφύλακα με Ε βαθμό Αλεξίου Χαράλαμπο. γ) Δασοφυλάκειο Μικρόπολης Έχει έδρα την Μικρόπολη και περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια των Τοπικών Κοινοτήτων Μικρόπολης, Χαριτωμένης και Πανοράματος. Υπεύθυνος ορίζεται ο Δασοφύλακας με Ε βαθμό Αλεξίου Χαράλαμπος με έδρα την Προσοτσάνη. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το Δασοφύλακα με Δ βαθμό Φαρκάτση Ιωάννη. δ) Δασοφυλάκειο Καλλιθέας Έχει έδρα την Καλλιθέα και περιφέρεια την περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Καλλιθέας, Καλής Βρύσης, Ανθοχωρίου, Περιχώρας και Μικροκάμπου. Υπεύθυνος ορίζεται ο Δασοφύλακας με Ε βαθμό Αλεξίου Χαράλαμπος με έδρα την Προσοτσάνη. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή 21

22 κωλύεται αναπληρώνεται από το Δασοφύλακα με Δ βαθμό Φαρκάτσης Ιωάννης. 4. ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Έχει έδρα την Δράμα και περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια του Δήμου Δράμας, του Δήμου Δοξάτου, την περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου, των περιοχών Μεσοχωρίου, Περιβλέπτου, Τεμένους και Μικροχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου του Δήμου Παρανεστίου και, τέλος, των Τοπικών Κοινοτήτων Αργυρούπολης, Μαυρολεύκης, Μεγαλόκαμπου, Σιταγρών και Φωτολίβους της Δημοτικής Ενότητας Σιταγρών του Δήμου Προσοτσάνης Στο Δασονομείο Δράμας υπάγονται τα Δασοφυλάκεια: α) Δράμας, β) Λιβαδερού, γ) Μακρυπλαγίου, δ) Νικηφόρου, ε) Μεγάλου Αλεξάνδρου (Κυργίων), στ) Καλαμπακίου και ζ) Μεσοχωρίου. Προϊστάμενος του Δασονομείου αυτού ορίζεται ο Δασοπόνος με Β βαθμό Κουτσαντάς Νικόλαος με αναπληρώτρια την Δασοπόνο με Ε βαθμό Κούτρη Αικατερίνη. Για τον ευχερέστερο έλεγχο των υλοτομικών εργασιών, την παραλαβή και διάθεση των δασικών προϊόντων και άσκηση όλων των λοιπών αρμοδιοτήτων, ορίζονται υπεύθυνοι οι παρακάτω Δασοπόνοι: 1. Κουτσαντάς Νικόλαος, αναπληρούμενος από την Κούτρη Αικατερίνη για την περιοχή των Δασοφυλακείων Δράμας, Νικηφόρου, Καλαμπακίου και Λιβαδερού. 2. Κούτρη Αικατερίνη, αναπληρούμενη από τον Κουτσαντά Νικόλαο για την περιοχή του Δασοφυλακείου Μακρυπλαγίου, Μεγάλου Αλεξάνδρου (Κυργίων) και Μεσοχωρίου. Στα παραπάνω Δασοφυλάκεια ορίζονται υπεύθυνοι οι κατωτέρω Δασοφύλακες: α) Δασοφυλάκειο Δράμας 1. Για τις Δημοτικές Κοινότητες Δράμας και Ξηροποτάμου και τις Τοπικές Κοινότητες Καλού Αγρού, Μοναστηρακίου, Μυλοποτάμου και Νικοτσάρας ο ΔΕ Δασοφύλακας με Γ βαθμό Σαραφίδης Γεώργιος. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το Δασοφύλακα με Ε βαθμό Κοκκαλίδη Στέφανο. 2. Για την Δημοτική Κοινότητα Χωριστής ο ΔΕ Δασοφύλακας με Ε βαθμό Χαριζάνης Οδυσσέας. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το Δασοφύλακα με Ε βαθμό Κλάδη Παναγιώτη. 3. Για την περιοχή των Δημοτικών Κοινοτήτων Κουδουνίων και Μαυροβάτου του Δήμου Δράμας ο ΔΕ Δασοφύλακας με Ε βαθμό Κοκκαλίδης Στέφανος. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το Δασοφύλακα με Γ βαθμό Σαραφίδη Γεώργιο. β) Δασοφυλάκειο Λιβαδερού Ο Δασοφύλακας με Γ βαθμό Λαζαρίδης Σπυρίδων, με έδρα το Λιβαδερό και περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια του Τ.Δ Λιβαδερού και του Συνοικισμού Ταξιαρχών του Δήμου Δράμας. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το Δασοφύλακα με Γ βαθμό Αναστασιάδη Σόλων. γ) Δασοφυλάκειο Μακρυπλαγίου Ο Δασοφύλακας με Γ βαθμό Αναστασιάδης Σόλων με έδρα το Μακρυπλάγι και περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια των Τ.Δ 22

Αριθ. Πρωτ.: 10445 Ταχ. κώδ. : 661 00 ΔΡΑΜΑ Πληροφ. : Γραφείο Δασάρχη Τηλέφωνο : 2521034093 Fax : 2521057705

Αριθ. Πρωτ.: 10445 Ταχ. κώδ. : 661 00 ΔΡΑΜΑ Πληροφ. : Γραφείο Δασάρχη Τηλέφωνο : 2521034093 Fax : 2521057705 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Α.Υ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ------------------ ΤΜΗΜΑ: Δ/σης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ: ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ: ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ: ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1η ΑΝΑΘΕΣΗ 2η ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μέριμνα για το άνοιγμα και το κλείσιμο του κτηρίου και τη λειτουργία Τοιχοκόλληση και κοινοποίηση του κλιματιστικού σε καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ κ.λ.π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ κ.λ.π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 12-9 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 16499 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Α.Δ. : 11/2012 Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 74 Ο Δήμαρχος Αγράφων

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 74 Ο Δήμαρχος Αγράφων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι 07 Μαρτίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1520 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 74 Ο Δήμαρχος Αγράφων 1. Το άρθρο 59 του Ν.3852/201 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗS ΔΡΑΜΑΣ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ »- (ΠΑΑ)

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗS ΔΡΑΜΑΣ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ »- (ΠΑΑ) «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗS ΔΡΑΜΑΣ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 10-8-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με το ν.4337/2015 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Αμμίτη» στη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Ρέθυμνο 9 Νοεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. 9334 Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23 Ταχ. Κώδικας: 74100 - Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. : /805 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. : /805 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 264/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου Δράμας

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 264/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου Δράμας ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/30-5-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 264/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Χαρακτήρας δασών και δασικών εκτάσεων Χαρακτηρισμοί Δασικοί χάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Εθελοντικά έργα αναδασώσεων Εθελοντικές εργασίες σε αναδασώσεις Εθελοντικές φυτεύσεις, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Εθελοντικά έργα αναδασώσεων Εθελοντικές εργασίες σε αναδασώσεις Εθελοντικές φυτεύσεις, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 07-0 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: Οικ. 906 / 8 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γενικός Διευθυντής ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. Η.Π.ΑΛ Α.Ε ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 25 & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 12 ΑΛΙΜΟΣ 174 55 ΤΗΛ: 210-9850311, 210-9850313 FAX: 210 9850827 Άλιμος, 10-1-2017 Aρ.

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ξάνθη Αρ. Σύμβασης 10-12-2013 13/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3713 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 317 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη δασικής έκτασης, εμβαδού 823,50 τ.μ., στη θέση «Άσπρος Ανήφορος»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛ: , FΑΧ: /23470 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛ: , FΑΧ: /23470 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛ: 25933 50116,25933 50100 FΑΧ: 25930 22104/23470 Θάσος, 28/2/2017 Α.Π.: 2128 Αρ. Αποφ: 13/2017 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 27329 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση :Ύδρας 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας :36100 Πληροφορίες :Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 1052 «περί ορισμού Αντιδημάρχων»

Αρ. Απόφασης 1052 «περί ορισμού Αντιδημάρχων» ΑΔΑ: 7ΤΜΣΩΗΑ-5ΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 34133 Χαλκίδα 13/03/2017 Αρ. Πρωτ. 9935/10-3-2017 Αρ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Καστοριά 19-11-2014 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 68193/7895 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 63746 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (όπως ισχύει με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356. Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356. Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-3-2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6636 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Τ.Κ. : 62125 Πληροφ.: Μ.ΠΟΥΛΙΑΚΑ Τηλέφωνο : 2321355119

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 9. Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 9. Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 11/1/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1073 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 Τ.Κ.18755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 9 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση απόφασης Υπουργού με αρ. πρωτ. 50438/27.10.2014

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση απόφασης Υπουργού με αρ. πρωτ. 50438/27.10.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13 /8 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Η.Δ. Αρ. Πρωτ. : 34932 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ. Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ. Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία : 31/08/2016 Αρ. Απόφ. : 1320 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 679/2015 ΘΕΜΑ: 61 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «Π.Ο.Δ.Υ.» ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 31 ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «Π.Ο.Δ.Υ.» ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 31 ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «Π.Ο.Δ.Υ.» ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 31 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2310 546447, 2410 538223 FAX: 2310 517084, 2410 251620 ΚΙΝ. 6973380915 e-mail: podypr@yahoo.gr ΘΕΜΑ: «Κατάθεση απόψεων και

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα : 28-01-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2586 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης :19 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/ ΚΑΙ 205/ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έχοντας υπόψη:

Αριθμός Απόφασης :19 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/ ΚΑΙ 205/ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μοίρες 14.01.2016 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 731 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθμός Απόφασης :19 Α ΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/12.09.2014 ΚΑΙ 205/03.04.2015 ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποστολή Δασικής Αστυνομικής Διάταξης Καυσοξύλευσης 60/2013

ΘΕΜΑ: Αποστολή Δασικής Αστυνομικής Διάταξης Καυσοξύλευσης 60/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ./νση : Κ. Νευροκόπι Ταχ. Κωδ : 66033 Tμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κύθνος, 08 / 11 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠ: 4476 ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 49 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 49 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 49 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 15489 ΘΕΜΑ: «Περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ( άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ0-ΒΧ4. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης. ΑΔΑ: Αθήνα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ0-ΒΧ4. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης. ΑΔΑ: Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ & Δ.Π. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου Τρίπολης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου Τρίπολης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τρίπολη 24 Νοεμβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & Αρ. Απόφασης : 486 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΘΕΜΑ: 38 ο «Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ.: οικ.28930/10970 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αριθ.Πρωτ.: οικ.28930/10970 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αθήνα, 8. 4. 2016 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ.2890/10970 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. : Κατεχάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 198/2012 ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δράμας και του Δήμου Προσοτσάνης

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 198/2012 ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δράμας και του Δήμου Προσοτσάνης ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7/2-5-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 198/2012 ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δράμας και

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ / Περιοχή Δράμας: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών κατ' επάγγελμα αγροτών

ΔΕΗ / Περιοχή Δράμας: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών κατ' επάγγελμα αγροτών 1 ΦΟΝΔΟΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΟΤ. 1990, ΑΓΡΟΚΤ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ, Ν. 99,36 ΦΒΑ 1 1/9/2010 27/12/2010 2 ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΟΤ. 200 & 1299, ΑΓΡΟΚΤ. ΨΗΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ.Δ. ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙΟΥ, Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 14 ης /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩΞΖ-3ΝΞ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης

Απόσπασμα από το πρακτικό της 14 ης /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩΞΖ-3ΝΞ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης Απόσπασμα από το πρακτικό της 14 ης /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩΞΖ-3ΝΞ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης ΠΑΡ Στην Προσοτσάνη, σήμερα 30 η του μηνός Αυγούστου έτους 2013, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.

Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 1638/07-02-2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 3411 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αμφιλοχία 1 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 38531/1328. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. Ο Αν. Δασάρχης Αμφιλοχίας, έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αμφιλοχία 1 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 38531/1328. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. Ο Αν. Δασάρχης Αμφιλοχίας, έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ. Δράμα 12-06-2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ. Δράμα 12-06-2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δράμα 12-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ.24586 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Σύμφωνα με το ΠΔ 1102: Άρθρο 1. Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Δασοπονίας των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 648-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/ΝΤΗΣ: ΑΓΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΒΑΡΒΟΥΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΟΡ0Ρ-ΤΤ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 4/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013

ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΟΡ0Ρ-ΤΤ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 4/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΟΡ0Ρ-ΤΤ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 4/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22839 4 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2262 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 141194 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη. Ι ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη. Ι ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου Ι Διευθυντής Διευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 9130 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Λ. Λ. Μαραθώνος 29 Τηλ.: 2132030600 ΓΑΧ: 2132030630 & Αθ. Διόκου 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «Ο.Δ.Ε.Δ.Υ» ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 31 ΑΘΗΝΑ. Αθήνα 23/7/2013. Αριθ. Πρωτ. 8 ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «Ο.Δ.Ε.Δ.Υ» ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 31 ΑΘΗΝΑ. Αθήνα 23/7/2013. Αριθ. Πρωτ. 8 ΠΡΟΣ: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «Ο.Δ.Ε.Δ.Υ» ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 31 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2310 546447, 2410 538223 FAX: 2310 517084, 2410 251620 ΚΙΝ. 6973380915 e-mail: podypr@yahoo.gr website: www.dasoponos.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ9Μ-ΣΗΙ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ9Μ-ΣΗΙ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24/5-12-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 561/2012 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τέλους ακίνητης περιουσίας, (ΤΑΠ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αρ.Απόφασης: 8/2013 11 Ιανουαρίου 2013 «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο Δήμαρχος Ελευσίνας Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Open Technology Services. BV Open ACADEMY Open SERVICES

Open Technology Services. BV Open ACADEMY Open SERVICES OTS Open Technology Services Αναπτύσσει συστήματα λογισμικού και υλοποιεί έργα πληροφορικής παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για την οργάνωση των υπηρεσιών και την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών. Με

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. «Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους» Ο Δήμαρχος Πύργου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. «Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους» Ο Δήμαρχος Πύργου. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος 27-07- 2016 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 498Δ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η «Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 29-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 3740 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 04 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015 ΘΕΜΑ: 23 ο Κατάρτιση προϋπολογισμού 2015. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ /05-08-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 63-04/12-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΞΝ-ΤΥΓ. Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 : Αθήνα Τηλέφωνo : FAX : , Ελληνική

ΑΔΑ: Β41ΞΝ-ΤΥΓ. Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 : Αθήνα Τηλέφωνo : FAX : , Ελληνική Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 28115 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκτέλεσης δασοτεχνικού έργου

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκτέλεσης δασοτεχνικού έργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Α.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε Ι Ο Α Ρ Ι Δ Α Ι Α Σ Τμήμα Α : Διοίκησης-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ' αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

2. Την υπ' αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ΑΔΑ: 7ΠΠΙΩΡΜ-ΧΕ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ.Πρωτ : 25783 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ 1222 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Άρθρο. Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Άρθρο Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Για τις επεμβάσεις του παρόντος Κεφαλαίου απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού,

Διαβάστε περισσότερα