Αριθ. Πρωτ.: 5198 Ταχ. κώδ. : ΔΡΑΜΑ Πληροφ. : Γραφείο Δασάρχη Τηλέφωνο : Fax :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Πρωτ.: 5198 Ταχ. κώδ. : 661 00 ΔΡΑΜΑ Πληροφ. : Γραφείο Δασάρχη Τηλέφωνο : 2521034093 Fax : 2521057705"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Ταχ. δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 1 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Δράμα, 23 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 5198 Ταχ. κώδ. : ΔΡΑΜΑ Πληροφ. : Γραφείο Δασάρχη Τηλέφωνο : Fax : ΚΟΙΝ: Ως ο πίνακας κοινοποίησης Θέμα: Κατανομή προσωπικού και ανάθεση καθηκόντων Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Α Σ Α Ρ Χ Η Σ Δ Ρ Α Μ Α Σ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ 1213/ «περί αναδιοργανώσεως των Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας» με το οποίο ορίσθηκε η έδρα, η περιοχή αρμοδιότητας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των Δασαρχείων, Δασονομείων και Δασοφυλακείων, όπως τροποποιήθηκε με τα όμοια αυτού 402/88, 422/91, 46/91, 352/91 και 242/ Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1993 «Σύσταση Δασικού Σώματος». 3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εκτάσεων της Χώρας». 4. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» και το Ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων κ.λπ.». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/1991 «περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων». 6. Το Ν. 3582/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 8. Οι με αρ. πρ / και 11373/ Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κατάταξης του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης». 9. Τη με αρ. πρ. οικ / Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 3105/τ.β /18-

2 ) για την Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 10. Το άρθρο Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις με το οποίο ενσωματώθηκε η Ελληνική Αγροφυλακή στη Δασική Υπηρεσία. 11. Τη με αρ. πρ. 764/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης». 12. Τη με αρ. πρ / Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων σε κενά Τμήματα Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων». 13. Τη με αρ. πρ / Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Τοποθέτηση μετατασσόμενων της Ελληνικής Αγροφυλακής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης για τη στελέχωση των Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων». 14. Τη με αρ. πρ / Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Μετακίνηση Προϊσταμένων». 15. Τη με αρ. πρ / Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων του Δασαρχείου Δράμας». 16. Τη με αρ / (ΦΕΚ 2912/τ. β / ) ΚΥΑ «Ορισμός των δασικών υπηρεσιών φυτοϋγειονομικού ελέγχου, των δασικών φυτοϋγειονομικών ελεγκτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και καθορισμός των καθηκόντων τους. 17. Η με αρ. πρ. 855/ απόφαση Δασάρχη Δράμας «Ορισμός Δημοσίου Κατηγόρου σε θέματα αγροτικών υποθέσεων μετά την εφαρμογή του Ν. 3938/2011». 18. Το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στο Δασαρχείο Δράμας και την ανάγκη επανακατανομής των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. 19. Τις υπηρεσιακές ανάγκες. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Κατανέμουμε την εσωτερική και εξωτερική υπηρεσία του Δασαρχείου Δράμας και καθορίζουμε τις αρμοδιότητες και την περιοχή αρμοδιότητας κάθε υπαλλήλου ως εξής: Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι. - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 2

3 Στην αρμοδιότητα του τμήματος ανήκουν: α) Η διοίκηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων. β) Η δασοπολιτική επιτήρηση στα ιδιωτικά δάση και τις δασικές εκτάσεις, η επαλήθευση των διαχειριστικών μελετών, όπως και η εφαρμογή και η παρακολούθηση των κρατικών προγραμμάτων αναπτύξεως της ιδιωτικής δασοπονίας. γ) Η εκτέλεση υλοτομικών γενικά εργασιών, η διάθεση των δασικών προϊόντων, τα θέματα οργανώσεως και εποπτείας της δασικής εργασίας των δασικών συνεταιρισμών, δασικής φορολογίας και δασικών βιομηχανιών. δ) Τα θέματα δασικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης και δασικών εφαρμογών ε) Η τήρηση και η ενημέρωση των δασικών βιβλίων. Προϊστάμενος του τμήματος ορίζεται ο Δασολόγος με B βαθμό Τσίγγης Ανδρέας σύμφωνα με το α.α. 12 σχετικό. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί η Δασολόγος με Γ βαθμό Πεκτέσογλου Αναστασία. Στο τμήμα αυτό τοποθετούνται, με τα αντίστοιχα καθήκοντα, οι πιο κάτω υπάλληλοι: 1. Ο Δασολόγος με Β βαθμό Τσίγγης Ανδρέας ορίζεται υπεύθυνος για: Την καλή λειτουργία του τμήματος. Την τήρηση του βιβλίου καταχώρησης συμφωνητικών και πρωτοκόλλων εγκατάστασης των δασικών συνεταιρισμών. Τον έλεγχο και τη μέριμνα για την έγκαιρη σύνταξη των συμφωνητικών και πρωτοκόλλων εγκατάστασης. Την μέριμνα για την σύνταξη των δελτίων προσημάνσεων. Την μέριμνα για την έγκαιρη σύνταξη των πρωτοκόλλων τελικής επιθεώρησης. Τη μέριμνα για τη σύνταξη των ημερησίων και 15ήμερων δελτίων εργασίας του προσωπικού που αμείβεται από πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού. Την υπογραφή των αδειών αποκόμισης δασικών προϊόντων (Π.Δ 126/1986). Την έκδοση αδειών υλοτομίας, ατελών, με μίσθωμα, δασικό φόρο ή και μειωμένο μίσθωμα. Τις γνωστοποιήσεις της έγκρισης των πρακτικών και δημοπρασιών εκποίησης δασικών προϊόντων. Τη μέριμνα για την έκδοση όλων των σχετικών με την σύνταξη δασονομικών εγγράφων, για την διάθεση και μεταφορά δασικών προϊόντων. Τη μέριμνα για την έκδοση δελτίων μεταφοράς δασικών προϊόντων. Την έκδοση σημειωμάτων για την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση του ανταλλάγματος της κατά χρήση παραχώρησης δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων για λατομική εκμετάλλευση. Τη μέριμνα για την έκδοση απαγορευτικών διατάξεων βοσκής λόγω υλοτομίας. Τη μέριμνα για την αποστολή στους Δήμους και στις Κοινότητες των Δ.Α.Δ. βοσκής για δημοσίευση. 3

4 Τη σωστή και έγκαιρη σύνταξη των πινάκων των απολογιστικών στατιστικών δασολογικών στοιχείων και πληροφοριών. Τη διάθεση δασικών προϊόντων σε Δασικούς Συν/σμούς βάσει του Π.Δ 616/1979. Την ενημέρωση του Δασοπονικού βιβλίου σε ότι αφορά όλες τις εργασίες (πλην των δασοτεχνικών έργων) και όλα τα συμβάντα. Τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών. 2. Η Δασολόγος με Γ βαθμό Πεκτέσογλου Αναστασία ορίζεται υπεύθυνη για: α. Για την τήρηση των βιβλίων: Καταχωρήσεως ατελών αδειών υλοτομίας Καταχωρήσεως αδειών με καταβολή δικαιώματος ή φόρου (συντασσόμενου πρωτοκόλλου εξέλεγξης. ή μη). Δασικής παραγωγής και εισπράξεων Ελέγχου υλοτομιών με το Π.Δ. 126/1986. Καταχώρησης εκπλειστηριασμάτων. β. Για την φύλαξη και παρακολούθηση: Των διπλοτύπων Μ.Π και Τ.Π εξελέγξεων. Των διπλοτύπων βεβαιώσεως αγοράς σε δημοπρασία κατασχεμένων. γ. Τη σύνταξη των μηνιαίων πινάκων παραγωγής δασικών προϊόντων με μίσθωση του λήμματος. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ασκεί η Δασολόγος με E βαθμό Σταυρούλα Δημητριάδου. 3. Η Δασολόγος με Ε βαθμό Σταυρούλα Δημητριάδου ορίζεται υπεύθυνη για: α. Για την έκδοση των αδειών υλοτομίας ατελώς, με καταβολή δικαιώματος ή φόρου (ΣΠΕ) και με καταβολή 1/2 μισθώματος (μη ΣΠΕ) και τη χορήγηση των σχετικών υπηρεσιακών σημειωμάτων. β. Για τη σύνταξη: Των καταστάσεων εισπράξεων βάσει τριπλοτύπων τοπικών Δημοσίων Ταμείων. Των τριμηνιαίων καταστάσεων παραγωγής - εισπράξεων και εξόδων. Την έκδοση τιμολογίων (Ν.1642/1986 περί ΦΠΑ) από τις άδειες υλοτομίας που εκδίδει και λοιπά έσοδα που εισπράττει η υπηρεσία μας και εμπίπτουν στα καθήκοντά της. Μηνιαίων πινάκων παραγωγής δασικών προϊόντων με μίσθωση του λήμματος. Μηνιαίων πινάκων παραγωγής δασικών προϊόντων από τους ΑΔΣ (ΠΔ 126/1986). Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ασκεί η Δασολόγος με Γ βαθμό Πεκτέσογλου Αναστασία. 4. Ο Δασολόγος με Ε βαθμό Απτόγλου Ιωάννης ορίζεται υπεύθυνος για: Τη σύνταξη του προσωρινού απολογισμού αξιοποίησης δημοσίων δασών. Τη διαχείριση του ιστότοπου της Υπηρεσίας μας. 5. Ο Δασοπόνος με Β βαθμό Κουτσαντάς Νικόλαος ορίζεται υπεύθυνος για: 4

5 Την είσπραξη εσόδων Ν.998/1979. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του θα ασκεί η Δασοπόνος με Ε βαθμό Κούτρη Αικατερίνη. 6. Η Δασοπόνος με Ε βαθμό Αλεξίου Σοφία, αναπληρούμενη από τον ΔΕ Δασοφυλάκων με Ε βαθμό Χαριζάνη Οδυσσέα, ορίζεται υπεύθυνη για: Την έκδοση με Η/Υ των δελτίων καταμέτρησης δασικών προϊόντων (1/37) παραγομένων με το σύστημα της ΚΕΔ και του ΠΔ 126/86 (εμπορία). Την έκδοση των αδειών αποκόμισης δασικών προϊόντων που παράγονται με το σύστημα παραχώρησης της εκμετάλλευσης στους δασικούς Συν/σμούς (Π.Δ 126/1986). Την έκδοση των αποδείξεων πληρωμής της Τράπεζας της Ελλάδος, του ποσού που αναλογεί στο Πράσινο Ταμείο. Την έκδοση του Υπηρεσιακού σημειώματος προς τη ΔΟΥ για το ποσό που αναλογεί στην κοινότητα, στην περιοχή της οποίας εμπίπτει η συστάδα. Την τήρηση φακέλων υλοτομίας των συστάδων. Τη θεώρηση των δελτίων μεταφοράς δασικών προϊόντων σε συνεργασία με την Δασοπόνο με Ε βαθμό Κούτρη Αικατερίνη. 7. Η Δασοπόνος με Ε βαθμό Κούτρη Αικατερίνη ορίζεται υπεύθυνη για: Τη σύνταξη των πρωτοκόλλων διάθεσης δασικών προϊόντων. Την τήρηση βιβλίων: -Ημερολογίου εσόδων πιστώσεων Πράσινου Ταμείου -Ημερολογίου συμβάσεων - δόσεων ξυλεμπόρων. Την είσπραξη των δόσεων των ξυλεμπόρων. Την των περιοδικών καταστάσεων εισπράξεων υπέρ Πράσινου Ταμείου και Ν. 998/1979. Την σύνταξη των διακηρύξεων εκποίησης δασικών προϊόντων ΚΕΔ. Την τήρηση του βιβλίου παρακολούθησης δημοπρασιών ΚΕΔ. Την σύνταξη δηλοποιήσεων (συμβάσεων). Την κατάρτιση φακέλων συμβάσεων κατά αγοραστή. Τη σύνταξη των δελτίων δασικής παραγωγής. Την έκδοση τιμολογίων από τις πωλήσεις της εκποιούμενης ξυλείας και την καταχώρηση τους στο βιβλίο Έσοδα - Έξοδα στη στήλη Έσοδα της Υπηρεσίας που αφορούν έσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου όπως θεσπίστηκε από το Ν. 1642/1986 περί ΦΠΑ. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της θα ασκεί η Δασοπόνος με Γ βαθμό Βαγενά Παρασκευή. Για τα δύο τελευταία από τα καθήκοντά της αναπληρωτής της ορίζεται ο Δασοπόνος με Β βαθμό Κουτσαντάς Νικόλαος. 8. Ο ΔΕ Τεχνικών με B βαθμό Σαλωνίδης Θεόδωρος ορίζεται υπεύθυνος για: Τον κυβισμό των παραλαβών δασικών προϊόντων ΚΕΔ. Την έκδοση αποδείξεων κατάθεσης Τραπέζης για προϊόντα ΚΕΔ. Τον έλεγχο συμφωνητικών - πρωτοκόλλων εγκατάστασης και τελικής επιθεώρησης συστάδων ΚΕΔ. 5

6 Τις συμβάσεις και πρωτόκολλα αγοράς - διάθεσης δασικών προϊόντων ΚΕΔ. Τον έλεγχο των δελτίων μεταφοράς δασικών προϊόντων. Τον έλεγχο των πρωτοκόλλων παραλαβής προϊόντων παραγόμενων από την ΚΕΔ. Την τήρηση του βιβλίου Ελέγχου Υλοτομιών ΚΕΔ. Την τήρηση του βιβλίου αποθήκης δασικών προϊόντων Την τήρηση των καρτελών κινήσεως δασικών προϊόντων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τα καθήκοντά του θα ασκεί η Δασοπόνος με Ε βαθμό Κούτρη Αικατερίνη. 9. Ο ΥΕ Εργατών με ΣΤ βαθμό Τσαλίκης Δημήτριος με έδρα τη Δράμα ορίζεται υπεύθυνος για τη διάθεση των δασικών προϊόντων. ΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει: α) Η εκτέλεση και συντήρηση όλων των δασικών τεχνικών έργων και εργασιών. β) Η σύνταξη του απολογισμού των εκτελούμενων δασικών έργων και εργασιών και η υποβολή του αρμοδίως. γ) Η μέριμνα για την προμήθεια του απαραίτητου μηχανικού εξοπλισμού και υλικού. δ) Η μέριμνα για την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή ολόκληρου του μηχανικού εξοπλισμού και υλικού. ε) Η σύνταξη του ενιαίου προγράμματος προμηθειών. στ) Η παρακολούθηση και εκτέλεση των προγραμμάτων έργων και μελετών αναπτύξεως της ιδιωτικής δασοπονίας και ζ) Ο χειρισμός κάθε θέματος σχετικού με την εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων. Στο τμήμα αυτό υπάγεται και το συνεργείο συντηρήσεως και επισκευής μηχανικού εξοπλισμού που προβλέπει το άρθρο 27 του ΠΔ 1213/1981 όπως επίσης και το γραφείο κίνησης αυτοκινήτων που έχει συσταθεί με την Ε 9071/ απόφαση του Νομάρχη Δράμας. Προϊστάμενος του τμήματος ορίζεται σύμφωνα με το α.α. 12 σχετικό ο Δασολόγος με Γ βαθμό Κωνσταντινίδης Παντελής. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί η Δασολόγος με Δ βαθμό Αρναούτογλου Γεωργία. Ειδικότερα: 1. Ο Δασολόγος με Γ βαθμό Κωνσταντινίδης Παντελής ορίζεται υπεύθυνος για: Την παρακολούθηση και εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος έργων και εργασιών του τομέα. Τη μέριμνα για την κάλυψη των εκτελουμένων έργων με τις ανάλογες μελέτες. Την μέριμνα για την διενέργεια των δημοπρασιών πάσης φύσεως αρμοδιότητας του τμήματός του. Τη μέριμνα για την σύνταξη των ημερήσιων και 15ήμερων δελτίων εργασίας. Τη μέριμνα για την σύνταξη των πρωτοκόλλων αναλώσεως υλικών. 6

7 Τη μέριμνα για τη σύνταξη των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων. Τις γνωστοποιήσεις της έγκρισης των πρακτικών των διαγωνισμών μισθώσεως μηχανημάτων στους μειοδότες. Τη μέριμνα για τη σύνταξη των φακέλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής όλων των κατηγοριών έργων και εργασιών. Τη μέριμνα για την οικονομική παρακολούθηση των έργων για τη σύνταξη των απολογισμών. Τη μέριμνα για τη σύνταξη των προς παραλαβή έργων δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων και την κατάσταση εκτελεσθέντων έργων χειμάρρων. Μέριμνα καλής λειτουργίας, φύλαξης, συντήρησης και επισκευής κάθε είδους κτιριακού και μηχανικού εξοπλισμού και υλικών. Την εκτέλεση των αναδασωτικών έργων και εργασιών. Την οικονομική παρακολούθηση των έργων για την σύνταξη των απολογισμών. Σύνταξη απολογισμού έργων και εργασιών Δασαρχείου. Τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων. 2. Η Δασολόγος με Δ βαθμό Αρναούτογλου Γεωργία ορίζεται υπεύθυνη για: Την ενημέρωση του δασοπονικού βιβλίου σε ότι αφορά την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων και εργασιών. Τη σύνταξη της συγκεντρωτικής καρτέλας για τις αναδασώσεις που πραγματοποιήθηκαν. Την σωστή σύνταξη: α) Των πρωτοκόλλων ενσωματώσεως υλικών β) Των πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών γ) Των πρωτοκόλλων διαπιστώσεως ζημιών από θεομηνίες δ) Των πρωτοκόλλων διαπιστώσεως ζημιών από τρίτους Την τήρηση των βιβλίων χρονικών έργων: α) Δασικής Οδοποιίας β) Β. Ο. Β. γ) Ο. Υ. Ε. - αναδασώσεων - φυτωρίων λευκοκαλλιέργειας. Τη σύνταξη του δελτίου υδρονομικών έργων Τη σύνταξη των καταστάσεων εκτελεσθέντων έργων οδοποιίας και δασικών κτιρίων (ετήσιο). Τη σύνταξη και έγκαιρη υποβολή: α) Των δελτίων προμήθειας, παραγωγής και διαχείρισης υλικών περίφραξης. β) Των πινάκων εργασιών και δαπανών αναδασώσεων. Για την τήρηση των καρτελών αναδασώσεων. Τη σύνταξη και αποστολή όλων των υποβαλλόμενων περιοδικών πάσης φύσεως στοιχείων του τμήματος. Τη σύνταξη του δελτίου οικονομικής προόδου (εξαμηνιαίο). Την τήρηση του ειδικού βιβλίου για την καταχώρηση σ' αυτό και όλων των πραγματοποιηθέντων δαπανών από οποιαδήποτε πηγή 7

8 χρηματοδότησης (βιβλίο κόστους έργων) καθώς και το νέο βιβλίο που θεσπίστηκε από τα Π.Ε.Π. Προετοιμασία δημοπρασιών των ενταγμένων έργων στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακολούθηση και ενημέρωση των φακέλων των έργων που εκτελούνται με εργολαβία ή αυτεπιστασία. Σύνταξη απολογιστικών πινάκων και στοιχείων των έργων. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της ασκεί ο Δασολόγος με Γ βαθμό Κωνσταντινίδης Παντελής. 3. Η Δασολόγος με Ε βαθμό Δημητριάδου Σταυρούλα ορίζεται υπεύθυνη για: Την σύνταξη, έκδοση και παρακολούθηση όλων των δικαιολογητικών διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών, μισθώσεως μηχανημάτων κ.λπ. Την ευθύνη για την διενέργεια, την έγκριση, την υπογραφή συμφωνητικών, την εγκατάσταση μηχανημάτων, όλων των δημοπρασιών και την παράδοση του φακέλου στον υπόλογο. Την έκδοση βεβαιώσεων απασχόλησης των μισθωμένων από την υπηρεσία μηχανημάτων. Την σύνταξη των μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων των έργων που είναι ενταγμένα σε προγράμματα. Την αποστολή για δημοσίευση όλων των περιλήψεων δημοπρασιών του Τμήματος. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της ασκεί ο Δασολόγος με με Ε βαθμό Καραγιαννίδης Αβραάμ. 4. Ο Δασολόγος με Ε βαθμό Καραγιαννίδης Αβραάμ ορίζεται υπεύθυνος για: Σύνταξη πάσης φύσεως δασοτεχνικών μελετών. Σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων στα συγχρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί η Δασολόγος με Δ βαθμό Αρναούτογλου Γεωργία. 5. Ο Δασοπόνος με Β βαθμό Κουτσαντάς Νικόλαος ορίζεται υπεύθυνος για: Τον έλεγχο των οδοιπορικών εξόδων των Δασολόγων, Δασοπόνων και Δασοφυλάκων. 6. H Δασοπόνος με Γ βαθμό Βαγενά Παρασκευή, ορίζεται υπεύθυνη για: Την έκδοση των δικαιολογητικών για επιδοτήσεις αύξησης της παραγωγικότητας (αλυσοπρίονα, μηχανήματα κλπ). Την ανάπτυξη της μη Δημόσιας Δασοπονίας. Τις δασώσεις ή δημιουργία φυτειών σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια ή κοινοτικές εκτάσεις βάσει των κανονισμών της Ε.Ε 2080/1992 και 1257/1999. Θέματα δασικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης και δασικών εφαρμογών. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της ασκεί η Δασοπόνος με Ε βαθμό Κούτρη Αικατερίνη. 7. Η Δασοπόνος με Ε βαθμό Κούτρη Αικατερίνη ορίζεται υπεύθυνη για: 8

9 Το δασικό φυτώριο Καλαμπακίου. Την διακίνηση και διάθεση του φυτευτικού υλικού σε τρίτους. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της θα ασκεί η Δασολόγος με Γ βαθμό Πεκτέσογλου Αναστασία. 8. Ο ΔΕ Τεχνικών Δομικών έργων με Γ βαθμό Κέρος Γεώργιος με συνεργάτη τον ΤΕ Τεχνικών με Β βαθμό Νεοφυτίδη Κωνσταντίνο ορίζονται υπεύθυνοι για: Την παραλαβή των τελικών επιμετρήσεων όλων των δασοτεχνικών έργων και εργασιών. Την σύνταξη των απολογισμών των δασικών έργων και εργασιών του Δασαρχείου (ετήσιο). Την σύνταξη των πρακτικών αναλώσεως των προμηθευθέντων από την αποθήκη όλων των κατηγοριών υλικών κατά έργο και πηγή χρηματοδότησης. Την μέριμνα σύνταξης ημερήσιων δελτίων εργατών και μηχανημάτων. Τη σύνταξη 15νθήμερων και μηνιαίων δελτίων εργατών και μηχανημάτων. Τη σύνταξη δικαιολογητικών όλων των κατηγοριών των μισθωμένων μηχανημάτων. Την σύνταξη των καρτελών των έργων. 9. Ο ΔΕ Διοικητικών με Β βαθμό Τσίπας Χρήστος, αναπληρούμενος από τον ΔΕ Διοικητικό με Γ βαθμό Χαντσίδη Δημήτριο, ορίζεται υπεύθυνος για: Την σύνταξη των συμφωνητικών για τις προμήθειες με απευθείας συμφωνία. Τον συντονισμό διακίνησης και αποστολής υλικών στα εργοτάξια. Την σύνταξη των εντολών προς τις αρμόδιες επιτροπές προμηθειών. Την σύνταξη των πρακτικών προμήθειας υλικών. Την καταχώρηση όλων των τιμολογίων αγοράς προμήθειας στο βιβλίο εσόδων - εξόδων. Την σύνταξη της περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ Την τήρηση των βιβλίων κινητού και ακινήτου κεφαλαίου αποθήκης και χρεοπίστωσης διπλοτύπων βιβλίων για όλες τις πιστώσεις. Τον τελικό πίνακα καυσίμων οχημάτων που υποβάλλεται στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου. Στο τμήμα αυτό τοποθετούνται οι παρακάτω υπάλληλοι με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες: Ο ΔΕ τεχνικών με Γ βαθμό Ντεβετζάκης Κωνσταντίνος ορίζεται υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των ασυρμάτων, του τηλεφωνικού κέντρου, του κλιματισμού και της θέρμανσης των γραφείων και επιμελούνται της συντήρησης και επισκευής του κτιρίου και όλου του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Ο ΔΕ Δασοφυλάκων με Ε βαθμό Καριώτης Ιωάννης ορίζεται υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του Φυτωρίου του Καλαμπακίου. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Προϊστάμενος ορίζεται ο Δασοπόνος με Β βαθμό Λαφτσίδης Κωνσταντίνος. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί ο ΔΕ Τεχνικών με Γ βαθμό Καλτσίδης Ηλίας. 9

10 Ο Δασοπόνος με Β βαθμό Λαφτσίδης Κωνσταντίνος ορίζεται υπεύθυνος για: α) Την καλή λειτουργία του γραφείου κίνησης και του συνεργείου επισκευής μηχανημάτων. β) Τον έλεγχο των οδοιπορικών εξόδων όλου του προσωπικού πλην Δασολόγων, Δασοπόνων, Δασοφυλάκων και Διοικητικών υπαλλήλων. γ) Τη σύνταξη: Των πρωτοκόλλων διαπιστώσεως ζημιών αυτοκινήτων και μηχανημάτων. Των συμφωνητικών αναθέσεως εργασιών επισκευής αυτοκινήτων και μηχανημάτων. Των πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών επισκευής αυτοκινήτων και μηχανημάτων. Τον πίνακα απασχόλησης και αποδοτικότητας του μηχανικού εξοπλισμού. Της κατάστασης κινήσεως και δαπανών. Του πίνακα καυσίμων οχημάτων. Του πίνακα καυσίμων αυτοκινήτων. Του δελτίου απογραφής μηχανημάτων. Της κατάστασης οχημάτων. Των καταστάσεων επισκευής μηχανικού εξοπλισμού. Τον προγραμματισμό των κινήσεων των οχημάτων και μηχανημάτων. Στο γραφείο τοποθετούνται, με καθήκοντα αντίστοιχα της ειδικότητας τους οι πιο κάτω υπάλληλοι: 1. Τερζής Παναγιώτης ΔΕ Τεχνικών (οδηγός) 2. Ντεβετζάκης Κων/νος ΔΕ Τεχνικών 3. Διαμαντής Δημήτριος ΔΕ Τεχνικών (οδηγών) 4. Γεωργίου-Λεμοντζής Χρήστος ΔΕ Τεχνικών (οδηγών) 5. Κωνσταντινίδης Νικόλαος ΔΕ Τεχνικών (οδηγών) 6. Μουτίδης Φώτιος ΔΕ Τεχνικών (οδηγών) 7. Τσιμρικίδης Ανέστης ΔΕ Τεχνικών (οδηγών) Ο ΔΕ Τεχνικών με Γ βαθμό Καλτσίδης Ηλίας, ορίζεται υπεύθυνος της καλής λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Δασικού Χωριού Ελατιάς και των άλλων εργοταξίων με βοηθούς τεχνικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Ο ΔΕ Τεχνικών με Γ βαθμό Ντίνας Χρήστος, ορίζεται υπεύθυνος της φύλαξης των εγκαταστάσεων του Δασικού Χωριού Ελατιάς. Ο ΔΕ Τεχνικών με Γ βαθμό Μουτίδης Φώτιος ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση της αποθήκης του Συνεργείου στην έδρα του Δασαρχείου Δράμας. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον ΥΕ Εργατών με Δ βαθμό Καλτσίδη Κοσμά. Ο ΥΕ Εργατών με ΣΤ βαθμό Τσαλίκης Δημήτριος ορίζεται υπεύθυνος για εργασίες όπως συντηρήσεις εγκαταστάσεων, επιστασία μηχανημάτων, 10

11 φυτωριακές εργασίες. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον ΥΕ Εργατών με Ε βαθμό Κοτσελίδη Αβραάμ. ΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού ανήκουν: Η προστασία των δασών, των δασικών εκτάσεων, της πανίδας, της χλωρίδας, του δασικού περιβάλλοντος, των δασοτεχνικών έργων όπως και κάθε περιουσιακού στοιχείου της Υπηρεσίας. Η μέριμνα κήρυξης εκτάσεως ως αναδασωτέων κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο χειρισμός γενικά θεμάτων δασικής ιδιοκτησίας, κτηματογράφησης, δασολογίου, αποτερματισμού, αλλαγής χρήσεως και μισθώσεως δασικών εκτάσεων. Ο χαρακτηρισμός των δασών και δασικών εκτάσεων σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 998/1979. Η έκδοση και εφαρμογή των δασικών ρυθμιστικών διατάξεων. Προϊστάμενος του τμήματος ορίζεται κατά αναπλήρωση σύμφωνα με το α.α. 13 σχετικό, ο Δασολόγος με Δ βαθμό Τσαούσης Αλέξανδρος. 1. Ο Δασολόγος με Δ βαθμό Τσαούσης Αλέξανδρος ορίζεται υπεύθυνος για: Την καλή λειτουργία του τμήματος. Τη σύνταξη προγραμμάτων προστασίας. Την ενημέρωση του βιβλίου Ιστορικού Ιδιοκτησίας Δασών. Την καταχώρηση των εγκεκριμένων εκχερσώσεων. Τη σύνταξη των καταστάσεων παραχωρημένων δασικών εκτάσεων. Τη σύνταξη της κατάστασης των εκχερσωμένων εκτάσεων που έχουν εγκριθεί. Τις άρσεις των αναδασώσεων. Την τήρηση των φακέλων των λατομείων, μεταλλείων και όλων των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 57 του Ν. 998/1979 και Ν. 1428/1984 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.2115/1993 και τον έλεγχο των τοπογραφικών διαγραμμάτων των εκτάσεων που ζητούνται για μαρμαρική εκμετάλλευση και εκμετάλλευση του δικαιώματος της μεταλλειοκτησίας κ.λπ. Τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των ασυρμάτων, αναμεταδοτών, προμήθεια μπαταριών. Την κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων. Τη σύνταξη των πρωτοκόλλων διοικητικών αποβολών και παράνομων εκχερσώσεων στις δημόσιες μη εποικιστικές εκτάσεις. Τον έλεγχο και την παρακολούθηση των αυθαιρέτων κατασκευών στις δημόσιες μη εποικιστικές εκτάσεις Διαφημιστικές πινακίδες. Τη διεκπεραίωση αιτημάτων των ιδιωτικών έργων. Τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού του Τμήματος Προστασίας Δασών. Το χειρισμό θεμάτων δασικής ιδιοκτησίας και κτηματογράφησης. 11

12 Το χαρακτηρισμό των δημόσιων και εποικιστικών εκτάσεων, όπως επίσης των δημοτικών εκτάσεων και των αγροτεμαχίων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.998/1979. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Δασολόγος με Ε βαθμό Απτόγλου Ιωάννης. 2. Ο Δασολόγος με Ε βαθμό Απτόγλου Ιωάννης ορίζεται υπεύθυνος για: Τον έλεγχο σύνταξης του δελτίου στατιστικών πυρκαγιών και αυτοψιών. Τη σύνταξη της υποβαλλόμενης κάθε χρόνο καταστάσεως των πυρκαγιών που έχουν συμβεί. Την κήρυξη εκτάσεων που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιά ως αναδασωτέων. Την εισήγηση για την έκδοση δασικών απαγορευτικών διατάξεων βοσκής κατόπιν πυρκαγιάς. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Δασολόγος με Δ βαθμό Καραγιαννίδης Αβραάμ. 3. Ο Δασολόγος με Ε βαθμό Καραγιαννίδης Αβραάμ ορίζεται υπεύθυνος για: Τις εγκρίσεις μικρών δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών έργων. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Δασολόγος με Δ βαθμό Τσαούσης Αλέξανδρος. 4. Η Δασοπόνος με Ε βαθμό Λαφτσίδου Ιωάννα ορίζεται υπεύθυνη για: Τις εγκρίσεις επέμβασης των σταβλικών εγκαταστάσεων. Την τήρηση των φακέλων των έργων υποδομής ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προβλέπονται από το αρθρ. 58 παρ. 2 του Ν. 998/1979. Σε περίπτωση κωλύματος της ανωτέρου υπαλλήλου τα καθήκοντά της θα ασκούνται από τη Δασοπόνο με Ε βαθμό Μωυσίδου Σοφία. 5. Η Δασοπόνος με Ε βαθμό Μωυσίδου Σοφία ορίζεται υπεύθυνη για: Το χειρισμό θεμάτων αλλαγής χρήσης και παραχωρήσεων στις δημόσιες εποικιστικές ή μη εκτάσεις. Τη διεκπεραίωση αιτημάτων κινητής τηλεφωνίας. Την έκδοση δασικών απαγορευτικών διατάξεων βοσκής. Σε περίπτωση κωλύματος της ανωτέρου υπαλλήλου τα καθήκοντά της θα ασκούνται από τη Δασοπόνο με Ε βαθμό Λαφτσίδου Ιωάννα. IV. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού ανήκει: α) Η γραμματειακή γενικά εξυπηρέτηση, η τήρηση του αρχείου και των φακέλων προσωπικού και η αντιμετώπιση κάθε θέματος διοικητικής φύσεως. β) Η διαχείριση χρηματικού και υλικού, η σύνταξη των δικαιολογητικών των δαπανών, η διενέργεια πληρωμών και γενικά η διαχειριστική και λογιστική εξυπηρέτηση του δασαρχείου. 12

13 Προϊστάμενος του τμήματος ορίζεται σύμφωνα με το α.α. 10 σχετικό ο Ασημίνας Σάββας του κλάδου ΔΕ Διοικητικών με βαθμό Β και αναπληρωτής του ορίζεται ο Τσίπας Χρήστος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών με βαθμό Β. 1. O ΔΕ Διοικητικός με B βαθμό Ασημίνας Σάββας σε συνεργασία με τον ΔΕ Διοικητικό με Β βαθμό Τσίπα Χρήστο, ορίζεται υπεύθυνος για: Τον έλεγχο των μισθοδοτικών καταστάσεων των μονίμων τακτικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τον έλεγχο των μισθοδοτικών καταστάσεων ειδικών λογαριασμών. Την διεκπεραίωση αιτημάτων του τακτικού προσωπικού. Την τήρηση του βιβλίου δυνάμεως και μισθοδοσίας προσωπικού. Την χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας και αποδοχών για το τακτικό προσωπικό και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Την διεκπεραίωση αιτημάτων υπαλλήλων για μεταθέσεις, αποσπάσεις Την διεκπεραίωση αιτημάτων του τέως προσωπικού και των συνταξιούχων. Τον έλεγχο των οδοιπορικών των Διοικητικών Υπαλλήλων. Τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού του Τμήματος Διοικητικού-Λογιστικού. 2. Ο Διοικητικός με Β βαθμό Τσίπας Χρήστος ορίζεται υπόλογος διαχειριστής των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και είναι υπεύθυνος για: Την έγκαιρη και ορθή σύνταξη και υποβολή αρμοδίως όλων των δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών. Για την έγκαιρη πληρωμή όλων των δικαιούχων. Για την τήρηση του βιβλίου Ταμείου για τις πιστώσεις. Για την καταχώρηση των τιμολογίων από τις πληρωμές των πρωτοκόλλων παραλαβής δασικών προϊόντων στους Δασικούς Συν/σμούς. Την ενημέρωση καρτελών υλοτόμων. Την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών. Την σύνταξη μηνιαίων δελτίων εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού. Την σύνταξη των δικαιολογητικών πληρωμής όλων των δαπανών και ημερομισθίων από τις πιστώσεις του Τ.Π. Υποβολή στο Υπουργείο της ετήσιας και μηνιαίας κατάστασης δαπανών. Υποβολή καταστάσεων πελατών προμηθευτών ΚΒΣ. Αποστολή βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου προμηθευτών. Υποβολή καταστάσεων ΦΠΑ εσόδων εξόδων. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο ΔΕ Διοικητικός με Γ βαθμό Χαντσίδης Δημήτριος. 3. Ο ΔΕ Διοικητικός με Γ βαθμό Χαντσίδης Δημήτριος ορίζεται υπόλογος διαχειριστής των πιστώσεων Δημοσίων επενδύσεων, ΠΕΠ, Περιφερειακού Ταμείου, Πράσινου Ταμείου καθώς και κανονισμών Ε.Ε. και είναι υπεύθυνος για: Την έγκαιρη και ορθή σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία όλων των δικαιολογητικών πληρωμής όλων των δαπανών. 13

14 Την πληρωμή όλων των δικαιούχων Την τήρηση του βιβλίου Ταμείου για τις πιστώσεις Δημοσίων επενδύσεων. Την σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Την σύνταξη και τήρηση καρτελών όλου του εργατοτεχνικού προσωπικού (τακτικού και εποχιακού) όλων των πηγών χρηματοδότησης (εκτός των μελών των Δασ. Συν/μων). Τις προσλήψεις του εποχικού προσωπικού και την αποστολή των σχετικών πινάκων στο ΑΣΕΠ. Την σύνταξη όλων των δικαιολογητικών πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού του Δασαρχείου Την αναγγελία πρόσληψης και απόλυσης εποχικού προσωπικού στον ΟΑΕΔ. Την παρακολούθηση μη υπέρβασης του συμβατικού χρόνου εργασίας του εποχιακού προσωπικού. Τις δικαστικές αγωγές που κατατίθενται στην υπηρεσία. Την έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας εποχικού προσωπικού. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο ΔΕ Διοικητικός με Β βαθμό Τσίπας Χρήστος. 4. Η ΔΕ Διοικητικών με Γ βαθμό Παύλου Ελένη ορίζεται υπεύθυνη για: Την πρωτοκόλληση - συσχέτιση της αλληλογραφίας. Την τήρηση του βιβλίου πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, για την αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας. Την τήρηση του αρχείου της Υπηρεσίας. Την παρακολούθηση και ενημέρωση των βιβλίων παρουσίας του προσωπικού. Έκδοση εγκριτικών διαταγών κίνησης και τήρησης βιβλίων καταχώρησης. Την παρακολούθηση των κανονικών, αναρρωτικών και ειδικών αδειών και την ενημέρωση των σχετικών εντύπων και βιβλίων. Τη χρήση του προγράμματος «διαύγεια». Τη διαβίβαση των καταστάσεων παρουσιών του προσωπικού του Δασαρχείου Δράμας στη Δ/νση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης μηνιαίως. Την τήρηση του βιβλίου καταγραφής κίνησης των υπαλλήλων του Δασαρχείου Δράμας. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της θα ασκεί ο ΔΕ Διοικητικός με Γ βαθμό Χαντσίδη Δημήτριο. 5.- Ο ΔΕ Δασοφυλάκων με Ε βαθμό Κοκκαλίδης Στέφανος ορίζεται υπεύθυνος για: Την έγκαιρη και ορθή σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία όλων των δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών των οδοιπορικών όλων των υπαλλήλων. 6.- Ο ΥΕ Εργατών με Δ βαθμό Δημητριάδης Σάββας ορίζεται υπεύθυνος για: Την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. Την τήρηση του βιβλίου διεκπεραίωσης. 14

15 Την τήρηση του αρχείου των εφημερίδων (ΦΕΚ). Την παρακολούθηση των δημοσιευμάτων των τοπικών εφημερίδων και την σχετική ενημέρωση. Την διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών. Σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος, οι εργασίες του θα εκτελούνται από τον ΥΕ Εργατών με ΣΤ βαθμό Τσαλίκη Δημήτριο. 7.- Ο ΥΕ Εργατών με ΣΤ βαθμό Τσαλίκης Δημήτριος ορίζεται υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων και την παραγωγή φωτοτυπιών. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, οι εργασίες του θα εκτελούνται από τον ΥΕ Εργατών με Δ βαθμό Δημητριάδης Σάββας. V. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΗΡΑΣ - ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Στην αρμοδιότητα του γραφείου αυτού ανήκει: α) Ο χειρισμός θεμάτων που αναφέρονται στα αντικείμενα της θήρας - ιχθυοπονίας ορεινών ρεόντων υδάτων, κυνηγετικών οργανώσεων, εκτός από τα θέματα μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων τα οποία θα εκτελούνται από το τμήμα εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων. β) Ο χειρισμός θεμάτων που αναφέρονται στους εθνικούς δρυμούς (Παρθένο Δάσος), αισθητικά δάση και τον ορεινό τουρισμό, εκτός από τα θέματα μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων. Προϊσταμένη του γραφείου ορίζεται η ΠΕ Δασολόγος με Ε βαθμό Δημητριάδου Σταυρούλα. Σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος οι εργασίες του γραφείου θα εκτελούνται από τον Δασοπόνο με Β βαθμό Κουτσαντά Νικόλαο. Η Δασολόγος με Ε βαθμό Δημητριάδου Σταυρούλα ορίζεται υπεύθυνη για: Την καλή λειτουργία του γραφείου. Την έκδοση αδειών θήρας και τον έλεγχο αυτών. Την άσκηση του διοικητικού και διαχειριστικού ελέγχου των κυνηγετικών συλλόγων. Την εποπτεία, την επιτήρηση λειτουργίας των καταφυγίων θηραμάτων. Την έγκριση ετήσιων προϋπολογισμών - απολογισμών των κυνηγετικών συλλόγων. Την σύνταξη των περιοδικών καταστάσεων εσόδων και εξόδων θήρας και στοιχείων θήρας. Την οργάνωση περιπολιών για την προστασία των θηραμάτων. Προγράμματα και οδηγίες που αφορούν τους φυσικούς οικοτόπους και την άγρια χλωρίδα και πανίδα. Προστασία και ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών. Δασική Αναψυχή (εκτός των πευκώνων). Δασική οικολογία. Σύνταξη ειδικών μελετών διαχείρισης βιοτόπων οικοτόπων. Ενημέρωση πολιτών για τους φυσικούς βιότοπους - οικότοπους. VI. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ Στην αρμοδιότητα του γραφείου αυτού ανήκει: 15

16 Ο χειρισμός των θεμάτων που έχουν σχέση με την δίωξη των παραβατών των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας γενικά και η μέριμνα της εκδικάσεώς τους Η τήρηση όλων των βιβλίων του Δημοσίου Κατηγόρου και Ο ορισμός Δασολόγου ως πολιτικού ενάγοντος. Προϊστάμενος του γραφείου ορίζεται ο δασοπόνος με Β βαθμό Κουτσαντάς Νικόλαος, αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματος από τον Δασολόγο με Ε βαθμό Απτόγλου Ιωάννη και είναι υπεύθυνος για: Τον χειρισμό των θεμάτων που ανάγονται στην δίωξη των παραβατών των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και τη μέριμνα της εκδικάσεώς τους. Την τήρηση των βιβλίων: 1. Βιβλίο πρωτοκόλλου μηνύσεων. 2. Βιβλίο καταχωρήσεως πειστηρίων. 3. Βιβλίο αναβλητικών αποφάσεων. 4. Δικασίμων. 5. Ερήμην καταδικαζομένων. 6. Ενημέρωση του βιβλίου καταχώρησης Δασικών Ανομημάτων. Την κατ έτος σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης του γραφείου από τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Δράμας. Ο ΔΕ Δασοφυλάκων με Ε βαθμό Χαριζάνης Οδυσσέας ορίζεται υπεύθυνος για τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου σε θέματα Αγροτικών Υποθέσεων που μεταφέρθηκαν στη Δασική Υπηρεσία με το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 3938/2011. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα ασκεί ο ΤΕ Δασοπόνων με Β βαθμό Κουτσαντάς Νικόλαος. Επίσης, ο ΔΕ Δασοφυλάκων με Ε βαθμό Χαριζάνης Οδυσσέας ορίζεται υπεύθυνος για τη συμπλήρωση του Βιβλίου Συμβάντων του Δασαρχείου Δράμας, όπου καταγράφονται τα συμβάντα, οι παραβάσεις της Δασικής Νομοθεσίας και τα Αγροτικά Ανομήματα και οι έλεγχοι που πραγματοποιούν οι Δασικοί υπάλληλοι, όπως καταγράφονται στα φύλλα ελέγχου. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται το βιβλίο τηρεί ο ΔΕ Δασοφυλάκων με Γ βαθμό Σαραφίδης Γεώργιος. VII.ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Προϊστάμενος του γραφείου ορίζεται ο Δασολόγος με Ε βαθμό Απτόγλου Ιωάννη αναπληρούμενος από το Δασολόγο με Ε βαθμό Καραγιαννίδη Αβραάμ. Στην αρμοδιότητα του γραφείου αυτού ανήκει η εξυπηρέτηση εγκρινομένων προγραμμάτων έρευνας των Ιδρυμάτων Δασικών Ερευνών και η υποβοήθηση γενικά του έργου του Δασαρχείου. Στην ευθύνη του γραφείου αυτού ανήκει επίσης η συνέχιση των εργασιών επί των μονίμων δοκιμαστικών επιφανειών σχετικών με τη διαχείριση δασών που εγκαταστάθηκαν με παλαιότερες ερευνητικές εργασίες. Β. Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΔΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ Οι κατωτέρω οριζόμενοι Δασολόγοι σε κάθε δασικό σύμπλεγμα είναι υπεύθυνοι για την προστασία, τη διοίκηση και τη διαχείριση των δασών και 16

17 των δασικών εκτάσεων, την επίβλεψη και εκτέλεση όλων των δασοτεχνικών έργων και εργασιών, την οργάνωση των εργασιών παραλαβής και διάθεσης δασικών προϊόντων, τη σύνταξη μελετών δασικής οδοποιίας, των δασοτεχνικών έργων, των έργων ορεινής οικονομίας και των έργων Β.Ο.Β. 1. Δασικό σύμπλεγμα «Δυτικού Νέστου» Υπεύθυνοι ορίζονται ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών- Δασολόγων με Δ βαθμό Κεχαγιόγλου Σταύρος, και οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Ε βαθμό Καρατζόγλου Μιχαήλ και Απτόγλου Ιωάννης. Στο ίδιο σύμπλεγμα τοποθετείται ο υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με Γ βαθμό Κέρος Γεώργιος και ο υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με Β βαθμό Σαλωνίδης Θεόδωρος. Ο υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με Γ βαθμό Ντίνας Χρήστος και ο υπάλληλος του κλάδου ΥΕ Εργατών με Δ βαθμό Κοτσελίδης Αβραάμ ορίζονται υπεύθυνοι, σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζει ο Συμπλεγματάρχης για τη φύλαξη του Δασικού Χωριού Ελατιάς. 2. Δασικό σύμπλεγμα «Βορειοανατολικό» Το σύμπλεγμα αυτό διαιρείται σε δύο τομείς: Α) Βόρειος τομέας (τομέας Φρακτού) ο οποίος ορίζεται από την οριογραμμή των δασικών τμημάτων 2 και 62 και στη συνέχεια από το ρέμα Φαρασινό. Β) Νότιος τομέας (τομέας Στάμνας) ο οποίος ορίζεται νότια της οριογραμμής του ανωτέρω δασικού συμπλέγματος. Στο Βόρειο τομέα ορίζεται υπεύθυνος ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Δασολόγων με Δ βαθμό Τσιρίδη Αλέξανδρο. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα εκτελούνται από τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Ε βαθμό Καραγιαννίδη Αβραάμ. Ως εργοδηγός τοποθετείται ο υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών με Β βαθμό Νεοφυτίδης Κωνσταντίνος. Στο Νότιο τομέα ορίζεται υπεύθυνος ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Ε βαθμό Καραγιαννίδη Αβραάμ. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα εκτελούνται από τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δασολόγων με Δ βαθμό Τσιρίδη Αλέξανδρο. 3. Δασικά συμπλέγματα: α) Τραχωνίου - Διποτάμων β) Θόλου - Αμισινού Υπεύθυνος για τα δύο συμπλέγματα ορίζεται ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Ε βαθμό Μιχαηλίδης Γεώργιος. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα εκτελούνται από τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Ε βαθμό Καραγιαννίδη Αβραάμ. 4. Δασικό σύμπλεγμα: Περιβλέπτου - Πολυκάρπου Υπεύθυνος ορίζεται ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών- Δασολόγων με Ε βαθμό Καρατζόγλου Μιχαήλ. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα εκτελούνται από τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Ε βαθμό Απτόγλου Ιωάννη. 5. Δασικό σύμπλεγμα: Μυρσινέρου Λιβαδερού - Αετού Υπεύθυνη ορίζεται η υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών- Δασολόγων με Ε βαθμό Απτόγλου Ιωάννη. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή 17

18 κωλύεται τα καθήκοντά της θα εκτελούνται από την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Ε βαθμό Καρατζόγλου Μιχαήλ. 6. Δασικό σύμπλεγμα Μενοικίου Όρους Υπεύθυνος ορίζεται ο Τμηματάρχης Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Β βαθμό Τσίγγη Ανδρέα. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα εκτελούνται από την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Ε βαθμό Δημητριάδου Σταυρούλα. 7. Δασικό σύμπλεγμα «Βώλακα Πύργων» Υπεύθυνη ορίζεται η υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών- Δασολόγων με Γ βαθμό Πεκτέσογλου Αναστασία. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της θα εκτελούνται από τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Γ βαθμό Κωνσταντινίδη Παντελή. 8. Δασικό σύμπλεγμα «Πλατανιάς Πλατανόβρυσης» Υπεύθυνος ορίζεται ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών- Δασολόγων με Δ βαθμό Αρναούτογλου Γεωργία, Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα εκτελούνται από την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Γ βαθμό Κωνσταντινίδη Παντελή. 9. «Περιαστικά Δάση (Πευκώνες)» Για την καλλιέργεια, αξιοποίηση και διαχείριση των περιαστικών δασών της περιοχής αρμοδιότητας μας (Δράμας, Προσοτσάνης, Παρανεστίου, Κυργίων, Καλλιφύτου, Περιχώρας, Καλαμπακίου) ορίζεται υπεύθυνος ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Δ βαθμό Αλέξανδρος Τσαούσης. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκούνται από την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Δ βαθμό Αμανατίδου Δέσποινα. Στις περιοχές των συμπλεγμάτων με αριθμ. 4, 5 και 6 καθήκοντα εργοδηγού θα εκτελεί ο υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Τεχνικών με Β βαθμό Νεοφυτίδης Κωνσταντίνος. 10. Δασικό σύμπλεγμα: Δημόσιοι Τεχνητοί Λευκώνες Υπεύθυνος ορίζεται ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών- Δασολόγων με Ε βαθμό Καρατζόγλου Μιχαήλ. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα εκτελούνται από τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων με Ε βαθμό Καραγιαννίδη Αβραάμ. ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΑ - ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΙΑ 1.Στην αρμοδιότητα των δασονομείων υπάγονται τα παρακάτω θέματα: α) Η υπό την καθοδήγηση του Δασαρχείου συμμετοχή στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και προστασία των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων της περιοχής δικαιοδοσίας τους, καθώς και η πολιτική επιτήρηση στη διοίκηση και διαχείριση των ιδιωτικών δασών, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία των δασοπονικών μελετών. 18

19 β) Η στην περιοχή δικαιοδοσίας του επίβλεψη εκτέλεσης των ανατιθεμένων σ' αυτά από το δασαρχείο, έργων και εργασιών που προβλέπονται από τις κάθε είδους δασικές μελέτες. γ) Οι επιμετρήσεις των κάθε είδους δασικών έργων. δ) Η επίβλεψη των με εργολαβία εκτελουμένων δασικών έργων. ε) Η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, των θηραμάτων, αλιευμάτων των ορεινών ρεόντων υδάτων και κάθε είδους δασοτεχνικών έργων και εγκαταστάσεων. στ) Η βεβαίωση των παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας και η υποβολή των μηνύσεων κατά των παραβατών. ζ) Η κατάσχεση αδέσποτων και παρανόμως απολαμβανομένων και μεταφερομένων δασικών προϊόντων θηραμάτων, αλιευμάτων και των χρησιμοποιουμένων οργάνων, μέσων, ζώων και λοιπών πειστηρίων, καθώς και η εκποίησή τους. η) Η εγκατάσταση των παραχωρησιούχων δημοσίων δασικών εκτάσεων και ο έλεγχος εφαρμογής των όρων των παραχωρητηρίων. θ) Η προσήμανση και η υπόδειξη των προς υλοτομία δέντρων των νεοφυτειών και πυκνοφυτειών και κληροτεμαχίων υπό την καθοδήγηση Δασολόγου. ι) Η προσήμανση των προς υλοτομία μεμονωμένων και φυομένων εντός αγροκτημάτων δέντρων και των προς υλοτομία για ατομικές ανάγκες δέντρων μη κειμένων εντός συστάδων διαχειριζομένων βάσει διαχ/κων μελετών. ια) Η μετά από εντολή του Δασαρχείου εγκατάσταση των υλοτόμων στα προς εκμετάλλευση δάση. ιβ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των υλοτομιών, η διενέργεια μερικών εξελέγξεων μέχρι ποσού 100 κ.μ. ξυλείας ή αναλόγου ποσού λοιπών δασικών προϊόντων, η έκδοση αδειών υλοτομίας αυτών και η υποβολή αρμοδίως των πρωτοκόλλων. ιγ) Η μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής έκδοση αδειών υλοτομίας μικροεπαγγελματικών και μικροϋλοτομικών αναγκών, για τις ανάγκες μελισσοκομείων και λοιπών εγκαταστάσεων ζωοτεχνίας και ιχθυοτροφίας, για επισκευή και ανέγερση εκκλησιών και την εξυπηρέτηση μικρών κοινωφελών έργων. ιδ) Η έγκριση υλοτομίας μεμονωμένων ή κατά μικρές ομάδες φυομένων δασικών δένδρων και θάμνων εντός αγροκτημάτων. ιε) Η έγκριση των βιβλίων μεταφοράς δασικών προϊόντων. ιστ) Η κατάρτιση διαγράμματος σε αιτήσεις παραχώρησης δημοσίων δασικών εκτάσεων και εκχερσώσεων ιδιωτικών τοιούτων, καθώς και σε αυθαίρετα καταλαμβανόμενες δασικές εκτάσεις. ιζ) Η αυτοψία και πρόταση για χορήγηση δενδρυλλίων, θάμνων ή καλλωπιστικών φυτών σε ιδιώτες, την έκδοση κάθε είδους δασικών αστυνομικών διατάξεων, καθώς και την κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων. ιη) Η σύνταξη εβδομαδιαίου προγράμματος επιτόπιων ελέγχων για τους δασοφύλακες στην περιοχή ευθύνης τους και ο έλεγχος της πιστής εφαρμογής του. ιθ) Τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού του Δασονομείου και των Δασοφυλακείων. 19

20 2. Στην αρμοδιότητα των δασοφυλακείων υπάγονται τα παρακάτω θέματα: α) Η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και των αγροτικών εκτάσεων, των κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων των δασικών υπηρεσιών και ο έλεγχος των ενεργούμενων υλοτομιών. β) Η βεβαίωση των παραβάσεων της δασικής και αγροτικής νομοθεσίας και η υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεων κατά των παραβατών. γ) Η κατάσχεση αδεσπότων και παρανόμως απολαμβανομένων και μεταφερομένων δασικών προϊόντων, μέσων, ζώων και λοιπών πειστηρίων. δ) Η εκποίηση των κατασχεμένων θηραμάτων και αλιευμάτων. ε) Η παρακολούθηση των εκτελούμενων κάθε είδους δασικών έργων και εργασιών. στ) Η συμπλήρωση και υποβολή εβδομαδιαίως στα Δασονομεία των φύλλων ελέγχου δασικών και αγροτικών ανομημάτων καθώς και τις εκθέσεις αυτοψίας που διενήργησαν. 1. ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ Αυτό έχει έδρα το Σιδηρόνερο και περιοχή την περιφέρεια της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου και την λεκάνη του Αρκουδορέματος της πρώην κοινότητας Σίλλης, διαιρείται σε δύο δασοφυλάκεια του Σιδηρονέρου και της Σκαλωτής. Προϊσταμένη του δασονομείου ορίζεται η Δασοπόνος με Δ βαθμό Λαφτσίδου Ιωάννα με έδρα τη Δράμα συνεπικουρούμενη από το προσωπικό του Δασονομείου Σιδηρονέρου. α) Δασοφυλάκειο Σιδηρονέρου Έχει έδρα το Σιδηρόνερο και περιοχή αρμοδιότητας την περιοχή της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας. β) Δασοφυλάκειο Σκαλωτής Έχει έδρα τη Σκαλωτή και περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια της ομώνυμης Τ.Κ. και την περιοχή της λεκάνης του Αρκουδορέματος της Τ.Κ. Σίλλης. Στα δύο αυτά δασοφυλάκεια υπεύθυνοι ορίζονται: ο Δασοφύλακας με Γ βαθμό Σαραφίδης Γεώργιος, ο Δασοφύλακας με Ε βαθμό Ανδρώνης Γεώργιος με έδρα την Δράμα, ο Δασοφύλακας με Ε βαθμό Τσακιρίδης Ευστάθιος με έδρα το Σιδηρόνερο και ο ΔΕ Τεχνικών (οδηγών) με Γ βαθμό Διαμαντής Δημήτριος με έδρα την Δράμα. 2. ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Αυτό έχει έδρα το Παρανέστι και περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας εκτός από την περιοχή της λεκάνης του Αρκουδορέματος, που υπάγεται στο Δασονομείο Σιδηρονέρου και της περιοχής των οικισμών Μεσοχωρίου, Περιβλέπτου, Τεμένους και Μικροχωρίου του Δήμου Παρανεστίου που υπάγονται στο Δασονομείο Δράμας. Στο Δασονομείο Παρανεστίου υπάγονται τα δασοφυλάκεια α) Πρασινάδας, β) Θόλου και γ) Παρανεστίου. Προϊσταμένη του Δασονομείου ορίζεται η Δασοπόνος με Δ βαθμό Μωυσίδου Σοφία με έδρα τη Δράμα, συνεπικουρούμενη από τον Δασοφύλακα με Γ βαθμό Μεσελίδη Ιωάννη με έδρα τα Κύργια, την Δασοφύλακα με Ε βαθμό Φραγκοπούλου Ξανθή με έδρα το Παρανέστι, τον Δασοφύλακα με Ε βαθμό Στάντσιο Πασχάλη με έδρα τα Κύργια και τον Δασοφύλακα με Ε βαθμό Κοκκαλίδη Στέφανο με περιοχή αρμοδιότητας το Δασικό Σύμπλεγμα ΒΑΝ Δράμας και με έδρα τη Δράμα. Στο Δασονομείο αυτό 20

21 τοποθετείται ακόμη ο ΔΕ τεχνικός με Β βαθμό Τσεπίδης Αντώνιος με έδρα το Παρανέστι. α) Δασοφυλάκειο Πρασινάδας Το Δασοφυλάκειο Πρασινάδας έχει έδρα την Πρασινάδα και περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια της πρώην κοινότητας Σίλλης, πλην της περιοχής της λεκάνης του Αρκουδορέματος, που υπάγεται στο Δασοφυλάκειο Σκαλωτής. β) Δασοφυλάκειο Παρανεστίου Έχει έδρα το Παρανέστι και περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια της πρώην κοινότητας Παρανεστίου, πλην των οικισμών του Δασοφυλακείου Μεσοχωρίου. Έχει έδρα το Παρανέστι και περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια της πρώην κοινότητας Θόλου. 3. ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Αυτό έχει έδρα την Προσοτσάνη και περιφέρεια την περιοχή Προσοτσάνης, Πύργων, Πετρούσας, Κοκκινογείων, Γραμμένης, Μικρόπολης, Πανοράματος, Χαριτωμένης, Καλής Βρύσης, Ανθοχωρίου και Περιχώρας της Δημοτικής Ενότητας Προσοτσάνης, της Περιχώρας και Μικροκάμπου της Δημοτικής Ενότητας Σιταγρών και του Βώλακα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου. Αποτελείται από τα Δασοφυλάκεια: α) Προσοτσάνης, β) Βώλακα, γ) Μικρόπολης και δ) Καλλιθέας. Προϊστάμενος του Δασονομείου αυτού ορίζεται ο Δασοπόνος με B βαθμό Λαφτσίδης Κωνσταντίνος αναπληρούμενος από την Δασοπόνο με Ε βαθμό Κούτρη Αικατερίνη. α) Δασοφυλάκειο Προσοτσάνης Έχει έδρα την Προσοτσάνη και περιοχή αρμοδιότητας της Δημοτικές Κοινότητες Προσοτσάνης και Πετρούσας και τις Τοπικές Κοινότητες Κοκκινογείων, Γραμμένης και Πύργων. Υπεύθυνος για τις παραπάνω περιοχές ορίζεται ο Δασοφύλακας με Δ βαθμό Φαρκάτσης Ιωάννης με έδρα την Προσοτσάνη. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το Δασοφύλακα με Ε βαθμό Αλεξίου Χαράλαμπο. β) Δασοφυλάκειο Βώλακα Έχει έδρα τον Βώλακα και περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας. Υπεύθυνος ορίζεται ο Δασοφύλακας με Δ βαθμό Φαρκάτσης Ιωάννης με έδρα την Προσοτσάνη. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το Δασοφύλακα με Ε βαθμό Αλεξίου Χαράλαμπο. γ) Δασοφυλάκειο Μικρόπολης Έχει έδρα την Μικρόπολη και περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια των Τοπικών Κοινοτήτων Μικρόπολης, Χαριτωμένης και Πανοράματος. Υπεύθυνος ορίζεται ο Δασοφύλακας με Ε βαθμό Αλεξίου Χαράλαμπος με έδρα την Προσοτσάνη. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το Δασοφύλακα με Δ βαθμό Φαρκάτση Ιωάννη. δ) Δασοφυλάκειο Καλλιθέας Έχει έδρα την Καλλιθέα και περιφέρεια την περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Καλλιθέας, Καλής Βρύσης, Ανθοχωρίου, Περιχώρας και Μικροκάμπου. Υπεύθυνος ορίζεται ο Δασοφύλακας με Ε βαθμό Αλεξίου Χαράλαμπος με έδρα την Προσοτσάνη. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή 21

22 κωλύεται αναπληρώνεται από το Δασοφύλακα με Δ βαθμό Φαρκάτσης Ιωάννης. 4. ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Έχει έδρα την Δράμα και περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια του Δήμου Δράμας, του Δήμου Δοξάτου, την περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου, των περιοχών Μεσοχωρίου, Περιβλέπτου, Τεμένους και Μικροχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου του Δήμου Παρανεστίου και, τέλος, των Τοπικών Κοινοτήτων Αργυρούπολης, Μαυρολεύκης, Μεγαλόκαμπου, Σιταγρών και Φωτολίβους της Δημοτικής Ενότητας Σιταγρών του Δήμου Προσοτσάνης Στο Δασονομείο Δράμας υπάγονται τα Δασοφυλάκεια: α) Δράμας, β) Λιβαδερού, γ) Μακρυπλαγίου, δ) Νικηφόρου, ε) Μεγάλου Αλεξάνδρου (Κυργίων), στ) Καλαμπακίου και ζ) Μεσοχωρίου. Προϊστάμενος του Δασονομείου αυτού ορίζεται ο Δασοπόνος με Β βαθμό Κουτσαντάς Νικόλαος με αναπληρώτρια την Δασοπόνο με Ε βαθμό Κούτρη Αικατερίνη. Για τον ευχερέστερο έλεγχο των υλοτομικών εργασιών, την παραλαβή και διάθεση των δασικών προϊόντων και άσκηση όλων των λοιπών αρμοδιοτήτων, ορίζονται υπεύθυνοι οι παρακάτω Δασοπόνοι: 1. Κουτσαντάς Νικόλαος, αναπληρούμενος από την Κούτρη Αικατερίνη για την περιοχή των Δασοφυλακείων Δράμας, Νικηφόρου, Καλαμπακίου και Λιβαδερού. 2. Κούτρη Αικατερίνη, αναπληρούμενη από τον Κουτσαντά Νικόλαο για την περιοχή του Δασοφυλακείου Μακρυπλαγίου, Μεγάλου Αλεξάνδρου (Κυργίων) και Μεσοχωρίου. Στα παραπάνω Δασοφυλάκεια ορίζονται υπεύθυνοι οι κατωτέρω Δασοφύλακες: α) Δασοφυλάκειο Δράμας 1. Για τις Δημοτικές Κοινότητες Δράμας και Ξηροποτάμου και τις Τοπικές Κοινότητες Καλού Αγρού, Μοναστηρακίου, Μυλοποτάμου και Νικοτσάρας ο ΔΕ Δασοφύλακας με Γ βαθμό Σαραφίδης Γεώργιος. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το Δασοφύλακα με Ε βαθμό Κοκκαλίδη Στέφανο. 2. Για την Δημοτική Κοινότητα Χωριστής ο ΔΕ Δασοφύλακας με Ε βαθμό Χαριζάνης Οδυσσέας. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το Δασοφύλακα με Ε βαθμό Κλάδη Παναγιώτη. 3. Για την περιοχή των Δημοτικών Κοινοτήτων Κουδουνίων και Μαυροβάτου του Δήμου Δράμας ο ΔΕ Δασοφύλακας με Ε βαθμό Κοκκαλίδης Στέφανος. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το Δασοφύλακα με Γ βαθμό Σαραφίδη Γεώργιο. β) Δασοφυλάκειο Λιβαδερού Ο Δασοφύλακας με Γ βαθμό Λαζαρίδης Σπυρίδων, με έδρα το Λιβαδερό και περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια του Τ.Δ Λιβαδερού και του Συνοικισμού Ταξιαρχών του Δήμου Δράμας. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το Δασοφύλακα με Γ βαθμό Αναστασιάδη Σόλων. γ) Δασοφυλάκειο Μακρυπλαγίου Ο Δασοφύλακας με Γ βαθμό Αναστασιάδης Σόλων με έδρα το Μακρυπλάγι και περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια των Τ.Δ 22

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΠΑΑΤ)» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143 41 Ν.Φ. Πληροφορίες : Σ. Πληγοροπούλου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ «Με εντολή Γε νικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) 1 Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) 1. Με τον ΟΕΥ καθορίζονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Περί Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 137 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 137 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 137 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ: 383/Α/2013. Στα Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία της χώρας ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ: 383/Α/2013. Στα Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία της χώρας ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ: 383/Α/2013 Στα Δασαρχεία και Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πάρος 30 εκεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: «Επανατοποθέτηση προσωπικού στις οργανικές µονάδες του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 129 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 129 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 129 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 130 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 130 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 130 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 145 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 145 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 145 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

, 17-10-2012 .: , &

, 17-10-2012 .:   , & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 17-10-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.». ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ :Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστοδήμου 22 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Πληροφορίες : Ηλιόπουλος Αθανάσιος : (27213) 60881 FAX :(27213) 60800

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» Ιούλιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα