ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 14427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων 1 Εξουσιοδότηση Υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στους Προϊσταμένους των Χημικών Υπηρεσιών 2 Κατανομή Επιχορήγησης Οικονομικού Έτους 2011 Σχολικών Επιτροπών των Ελληνικών Σχολείων του εξωτερικού 3 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης μόνιμου προσωπικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Πρέβεζας έτους Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας και Παξών 5 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1096 (D Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2011 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών. 2. Την με αριθμό Δ6Α ΕΞ 2010/ (ΦΕΚ 1725 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών. 3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α') σχετικά με τον τρόπο υποβολής της φορολογικής δήλωσης. 4. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων. 5. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α') με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α'), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 7. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1178/ Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β' 1916/ ) περί εγγραφής νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet. 8. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1186/ διαταγής μας περί προσκόμισης ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας. 9. Το γεγονός ότι, από το οικονομικό έτος 2011 καθίσταται υποχρεωτική υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και υποδομών από όλα τα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα. 10. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών. 11. Την με αριθμό /264/Α0012/ διαταγή μας σχετικά με την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω λογιστών. 12. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994, που έληγε την 5η Μαΐου 2011, (ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή ανεξάρτητα της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., όσοι απόκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε., κ.τ.λ.), που υποχρεωτικά υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτυου ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., παρατείνεται έως και τις 20 Μαΐου Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της πα-

2 14428 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ραγραφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994, που έληγε την 5η Μαΐου 2011, (εισοδήματα από ακίνητα, από κινητές αξίες, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης κ.τ.λ.), ανεξάρτητα αν η υποβολή τους θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω Δ.Ο.Υ και ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., παρατείνεται έως και τις 20 Μαΐου Οι προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 των υπόχρεων των υποπεριπτώσεων ββ' έως και ζζ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ (εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, συνταξιού χοι, εισοδήματα που προέκυψαν στο εξωτερικό κτλ.), που υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως από τον υπό χρεο ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν είτε ταχυδρομείται επί αποδείξει, για τις οποίες η ημερομηνία υποβολής τους ξεκινά από την 3η Μαΐου και ολοκληρώνεται την 31η Μαΐου ανάλογα με το ΑΦΜ τους διαμορφώνεται ως εξής: Με ΑΦΜ 1 μέχρι τις Με ΑΦΜ 2 μέχρι τις Με ΑΦΜ 3 μέχρι τις Με ΑΦΜ 4 μέχρι τις Με ΑΦΜ 5 μέχρι τις Με ΑΦΜ 6 μέχρι τις Με ΑΦΜ 7 μέχρι τις Με ΑΦΜ 8 μέχρι τις Με ΑΦΜ 9 μέχρι τις Με ΑΦΜ 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 μέχρι τις και Με ΑΦΜ 60 ή 70 ή 80 ή 90 ή 00 μέχρι τις Εφόσον οι δηλώσεις των παραπάνω υπόχρεων, υποβάλ λονται από τους ίδιους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου καθώς και οι δηλώσεις των υπόχρεων της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ (εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρίες, αντιπρόσωποι, πράκτορες ασφα λιστικών εταιριών, ασφαλειομεσίτες κ.τ.λ.), που υποχρε ωτικά υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, η προθεσμία υποβολής τους παρατείνεται μέχρι και την ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. 4. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινή των του έτους 2011, που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ., ορί ζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους παραπάνω υπόχρεους. Κυβερνήσεως. Αθήνα 29 Απριλίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ Αριθμ. 30/002/3114 (2) Εξουσιοδότηση Υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στους Προϊσταμένους των Χημικών Υπηρεσιών. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το 'άρθρο πρώτο' του π.δ. 63/2005 'Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Α' 98). 2. Του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 'Για το εκσυγχρονι σμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις' (Α' 101) 3. Του π.δ. 551/1988 'Οργανισμός Νομαρχιών-Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α' 259). 4. Την απόφαση με αρ. Δ6Α ΕΞ 2010 (Β' 1725) 'ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των Χημικών Υπηρεσιών κάθε επιπέδου (Δ/νσης, Αυτοτελούς Τμήμα τος, Αυτοτελούς Γραφείου), να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού», ανάλογα με την κατά τόπο και καθ' ύλην αρμοδιότητα τους τα εξής έγγραφα: 1. Εκθέσεις χημικής εξέτασης. 2. Πιστοποιητικά αρμοδιότητας ΓΧΚ, όπως πιστοποιητικά ελέγχου και βεβαιώσεων συμμόρφωσης προϊόντων. 3. Πιστοποιητικά, καθώς και βεβαιώσεις που προκύ πτουν από τα στοιχεία της Διεύθυνσης. 4. Εισηγήσεις για ορισμό μελών σε επιτροπές που συγκροτούνται από τις περιφερειακού επιπέδου Τελω νειακές ή άλλες Αρχές. 5. Έγγραφα του Μέρους Β' του Εγχειριδίου Συστήμα τος Διαχείρισης Ποιότητας, Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας - Β' Κατηγορίας, Τυποποιημένα Έντυπα Β' Κατηγορίας. 6. Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ λήλων της Χημικής Υπηρεσίας ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο εσωτερικό. 7. Αποφάσεις χορήγησης κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών των υπαλλήλων της Χημικής Υπηρεσί ας και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες η αρ μοδιότητα ανήκει σε άλλα όργανα. 8. Παραπομπή στις Υγειονομικές Επιτροπές των υπαλ λήλων της Χημικής Υπηρεσίας, καθώς και άσκηση έν δικων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών. Αποφάσεις δικαιολόγησης αποχής από τα υπηρεσιακά καθήκοντα, για λόγους ασθενείας, με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές των υπαλ λήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 9. Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται στατιστικά στοι χεία ή με τις οποίες παρέχονται στατιστικά στοιχεία. 10. Αλληλογραφία με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες πε ριφερειακού ή τοπικού επιπέδου, με Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, συλλογικά όργανα ιδιωτικού τομέα και άλλους φορείς, για τρέχοντα υπη ρεσιακά θέματα. 11. Διαβιβαστικά έγγραφα και ανακοινώσεις. 12. Απαντήσεις σε αιτήματα Συνδέσμων, Επαγγελμα τικών Ενώσεων ή ιδιωτών. 13. Απαντήσεις σε αιτήσεις, υπομνήματα και αναφορές παραπόνων πολιτών. 14. Έγκριση χορήγησης αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων. 15. Έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων της Υπη ρεσίας τους.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπογραφή και αποστολή στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής μηνιαίων καταστάσεων οικονομικών μεταβολών των υπαλλήλων αρμοδιότητας τους, για την υλοποίηση του ν. 3205/2003, όπως ισχύει, και του ν. 2303/ Βεβαιώσεις αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων αρμοδιότητας τους. 18. Συμβάσεις εργασίας για την πρακτική άσκηση φοιτητών ή σπουδαστών στην Υπηρεσία τους. 19. Υποβολή στο ΙΚΑ Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων για φοιτητές ή σπουδαστές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στην Υπηρεσία τους. 20. Πρωτόκολλα συνεργασίας με συναρμόδιες Υπηρεσίες άλλων δημόσιων φορέων, σε τοπικό επίπεδο. Κάθε προηγούμενη Απόφαση μας που ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο το ίδιο θέμα καταργείται. Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Απριλίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ Αριθμ. Φ400/64/50621/ΙΒ (3) Κατανομή Επιχορήγησης Οικονομικού Έτους 2011 Σχολικών Επιτροπών των Ελληνικών Σχολείων του εξωτερικού. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 26 και 30 του Νόμου 2413/1996 (ΦΕΚ 124/τ.Α/ ) «Η Ελληνική Παιδεία στο Εξωτερικό, η διαπολιτισμική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 33 και 37 του άρθρου 13 του Νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ.Α/ ) (ΦΕΚ 141/τ.Α/ ) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». 2) Την αριθμ. Φ400/11/140041/ΙΒ/ (ΦΕΚ 189/τ.Β/ 2003) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ400/167/79294/ΙΒ/ (ΦΕΚ 1352/τ.Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση. 3) Το αρ. 5 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α./ ). 4) Την αριθμ. Φ.1/Α/1443/166054/ (ΦΕΚ 2158/ τ.β'/ ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων περί κατανομής πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. σε επιμέρους ΚΑΕ 5) Τις εισηγήσεις των οικείων Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού, τις προτάσεις των σχολικών επιτροπών και τα ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενου έτους, αποφασίζουμε: Α. Κατανέμουμε στις σχολικές επιτροπές των σχολείων που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ ( ,00 ευρώ) για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών, δαπανών μισθοδοσίας και ενοικίων. Η κατανομή γίνεται σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας οικονομικού έτους 2011ΚΑΕ 2423 ειδικού φορέα Η κατανομή ανά σχολείο φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. Ι Ι ΚΑΤΑΝΟΜΗ Γραφείο Συντονιστή ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Λύκειο Βερολίνου Λύκειο Αμβούργου Λύκειο Αννοβέρου Σχολεία Μονάχου - Νταχάου Λύκειο Άουγκσμπουργκ 1 Λύκειο Μονάχου 2 Λύκειο Μονάχου Γυμνάσιο - Λύκειο Νυρεμβέργης Λύκειο Σβάινφουρτ Ελληνικά Ιδιωτικά Σχολεία Νυρεμβέργης Νηπιαγωγείο Βούπερταλ Δημοτικό Ντύσσελντορφ Δημοτικό Βούπερταλ Δημοτικό Μπίλεφελντ Δημοτικό Ντόρντμουντ Γυμνάσιο Ντύσσελντορφ Γραφείο Συντονιστή ΜΟΝΑΧΟΥ Γραφείο Συντονιστή ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ , , , , , , , , , , ,00? , , , , , ,00

4 14430 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γυμνάσιο Βούπερταλ Γυμνάσιο Μπίλεφελντ Γυμνάσιο - Λύκειο Ντόρτμουντ Λύκειο Ντύσσελντορφ Λύκειο Βούπερταλ Λύκειο Μπίλεφελντ Λύκειο Λύντενσαιντ Γυμνάσιο-Λύκε ιο Κολωνίας Γραφείο Συντονιστή ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ Λύκειο Στουτγάρδης Λύκειο Mannheim Σχολείο Φρανκφούρτης Γραφείο Συντονιστή Εκπ/σης ΒΡΥ=ΕΛΛΩΝ Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Henri Bergson Γραφείο Συντονιστή Εκπ/σης ΛΟΝΔΙΝΟΥ Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Λονδίνου Γυμνάσιο - Λύκειο Λονδίνου Γραφείο Συντονιστή Εκπ/σης ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Βουκουρεστίου Γραφείο Συντονιστή Εκπ/σης ΚΑΪΡΟΥ Αβερώφειο Γυμνάσιο-Λύκειο Αλεξάνδρειας Τοσίτσαιο Πρατσίκειο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας Αμπέτειος Σχολή Καίρου Αχιλλοπούλειος Σχολή Καΐρου ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Β. Το σύνολο της επιχορήγησης οικονομικού έτους 2011, του ταμειακού υπολοίπου την 31η/12/2010 καθώς και λοιπών εσόδων (τόκοι, έσοδα κυλικείου κλπ.) από 1/1/2011 έως 31/12/2011 διαμορφώνουν τα συνολικά έσοδα της σχολικής επιτροπής οικονομικού έτους Γ. Οι σχολικές επιτροπές οι οποίες λαμβάνουν μικτές επιχορηγήσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και η πληρωμή αποδοχών συμβασιούχων εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, θα κατανείμουν τις πιστώσεις κατά απόλυτη προτεραιότητα για αποδοχές, ενοίκια και στη συνέχεια για λειτουργικές δαπάνες. Δ. Οι οικείοι Συντονιστές Εκπαίδευσης εξωτερικού, με απόφαση τους, θα εγκρίνουν τον προϋπολογισμό των σχολικών επιτροπών κατά κατηγορία δαπάνης και για κάθε σχολείο. Ε. Η ανωτέρω επιχορήγηση προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων των σχολείων, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. Α1 της αριθμ. Φ400/11/ ΙΒ/ (ΦΕΚ 189/τ.Β'/2003) κοινής υπουργικής απόφασης. Προϋπόθεση για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού είναι η τήρηση των νομίμων διαδικασιών πραγματοποίησης τους και η ύπαρξη των νόμιμων παραστατικών (αποφάσεις, συμβάσεις, αποδείξεις κ.λ.π). ΣΤ. Με τη λήξη του οικονομικού έτους η σχολική επιτροπή κάθε σχολείου υποχρεούται να συντάξει απολογισμό εσόδων - εξόδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Φ400/11/ ΙΒ/ (ΦΕΚ 189/Τ.Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 29 Απριλίου 2011 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /01/2011 (4) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης μόνιμου προσωπι κού Λιμενικού Ταμείου Ν. Πρέβεζας έτους Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Φ.Ε.Κ. 146 Α'). 2. Την υπ' αριθμ. 68/ πράξιν του Μητροπολίτου Κερκύρας και Παξών κυρού Τιμοθέου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 3. Τον Κανονισμόν συστάσεως και λειτουργίας του ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» της Έχοντας υπόψη: Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας και Παξών (Φ.Ε.Κ. τεύχ. ι. Τις διατάξεις: Β' 825/ ). α) του Ν. 3871/ 2010 (ΦΕΚ 141 Α') «Δημοσιονομική Δια 4. Την υπ' αριθμ. 1/2011 πράξιν του Δ.Σ. του Γενικού χείριση και Ευθύνη» του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α'). Φιλόπτωχου Ταμείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» της Ιεράς β) του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α) «Μισθολο Μητροπόλεως Κερκύρας και Παξών. γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 5. Την υπ' αριθμ. 83/ Πράξιν του Σεβασμιωτάτου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Μητροπολίτου Κερκύρας και Παξών Νεκταρίου. και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστι 6. Την από Απόφασιν Αυτής, αποφασίζει: κού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποι Την τροποποίησιν, συμπλήρωσιν και κωδικοποίησιν εις ήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α'). ενιαίον κείμενον του Κανονισμού του Γενικού Φιλόπτω γ) των π.δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170 Α'), 99/2010 (ΦΕΚ 172 Α') χου Ταμείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» της Ιεράς Μητροπό και 127/2010 (ΦΕΚ 214 Α'). λεως Κερκύρας και Παξών με την προσθήκην άρθρων, 2. Την αριθ. 2/14924/0022/ εγκύκλιο του τα οποία αφορούν εις την σύστασιν και λειτουργίαν ΔΙΥπουργείου Οικονομικών/Γ.Λ.Κ. ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ συσσιτίων με την επωνυμία «Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ 3. Την αριθ. 85/ Πράξη της Λιμενικής Επιτρο ΑΡΤΟΣ». Ο κωδικοποιημένος Κανονισμός του Γενικού πής του Λ.Τ. Ν. Πρέβεζας και το αριθ. 1269/ Φιλόπτωχου Ταμείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» της Ιεράς έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Πρέβεζας. Μητροπόλεως Κερκύρας και Παξών περιλαμβάνων Την αριθ. 478/ απόφαση ανάληψης υπο άρθρα και έχει ως εξής: χρέωσης του Λ.Τ. Ν. Πρέβεζας, αποφασίζουμε: κανονισμοσ Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπε περι τροποποιήσεως, συμπληρώσεως ρωριακής εργασίας, τριακοσίων πενήντα (350) ωρών και κωδικοποιησεωσ εισ ενιαιον κ ε ι μ ε ν ο ν για ένα (01) μόνιμο υπάλληλο του Λιμενικού Ταμείου Ν. τ ο υ κ α ν ο ν ι σ μ ο υ λειτουργιασ τ ο υ γ ε ν ι κ ο υ Πρέβεζας για το έτος 2011 για την αντιμετώπιση έκτα φ ι λ ο π τ ω χ ο υ τ α μ ε ι ο υ «ο αγιοσ σ π υ ρ ι δ ω ν» κτων υπηρεσιακών αναγκών. τησ ιερασ μ η τ ρ ο π ο λ ε ω σ κερκυρασ και παξων Οι υπηρεσιακές ανάγκες που θα καλυφθούν είναι η (Φ.Ε.Κ. 825/τ.Β'/ ) αυξημένη ανάγκη χρησιμοποίησης γερανού κατά τις ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' απογευματινές ώρες, εξαιτίας της ταυτόχρονης έλευσης 1. ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ καραβιών, τα οποία περιμένουν να γίνει εκφόρτωση. Η υπερωριακή εργασία θα πραγματοποιείται καθημε Άρθρον 1 ρινά μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου, σύμφωνα Συνιστάται ευαγές ΕκκλησιαστικόνΊδρυμα υπό την επωνυμε τις υπηρεσιακές ανάγκες. μίαν «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ Ό ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ"» Υπεύθυνος για τον έλεγχο εκτέλεσης της υπερωριακής της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων εργασίας θα είναι ο Πρόεδρος του ΛΤ Ν. Πρέβεζας. Νήσων, ως εξηρτημένη Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως, Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν μπορεί να υπερ ιδίας διαχειρίσεως και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το βαίνουν τις σαράντα (40) μηνιαίως. Ίδρυμα τούτο τελεί υπό την διοίκησιν και εποπτείαν αυτής Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω αιτία και έχει ως έδρα την πόλιν της Κερκύρας. ύψους ευρώ περίπου, θα καλυφθεί από τον προϋπο Άρθρον 2 λογισμό του ανωτέρω φορέα, στον οποίο έχει δεσμευθεί σχετική πίστωση (ΚΑΕ 0261) αντίστοιχου ποσού. Σκοπός του Ιδρύματος είναι: α) Η παροχή πάσης υλικής βοηθείας και περιθάλψεως Κυβερνήσεως και ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη εις ενδεείς (πτωχούς, ασθενείς, αστέγους, εγκαταλε δημοσίευση της. λειμμένους κ.α.) της Μητροπολιτικής περιφερείας, έχο ντας ανάγκην βοηθείας και συμπαραστάσεως. Πειραιάς, 2 Μαΐου 2011 β) Η Οικονομική ενίσχυσις απόρων μαθητών και σπου δαστών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ γ) Η Οικονομική ενίσχυση απόρων πολυτέκνων οικο ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ γενειών. δ) Η παροχή Ελληνοχριστιανικής διαφωτίσεως εις κα Αριθμ Διεκπ (5) τοίκους της Μητροπολιτικής περιφερείας δι' εκδόσεως Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο εντύπων και διαφωτιστικών φυλλαδίων. κείμενο του Κανονισμού του Γενικού Φιλόπτωχου Τα ε) Η βράβευσις αριστούχων μαθητών και μαθητριών μείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» της Ιεράς Μητροπόλεως της τελευταίας τάξεως Λυκείου της Μητροπολιτικής Κερκύρας και Παξών. περιφερείας. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρον 3 Έχουσα υπ' όψιν: 1. Το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον διοικείται υπό πεντα 1. Τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4 και 29 παρ. 2 του μελούς Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ των: α)

6 14432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Του Μητροπολίτου, ως προέδρου, β) Του Πρωτοσυγκέλλου ή του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, ως Αντιπροέδρου, γ) ενός Κληρικού της Μητροπόλεως, εκτελούντος καθήκοντα Γραμματέως και Ταμίου και δ) Δύο λαϊκών (ανδρών ή γυναικών) διοριζομένων υπό του Μητροπολίτου. 2. Η θητεία των μελών του Δ. Σ. είναι τριετής, το αξίωμα των τιμητικόν και άμισθον και δύναται να επαναδιορισθούν μετά την λήξιν της θητείας των. Μέλος του Δ.Σ. εκλείπον ή παραιτούμενον προς της λήξεως της θητείας του αντικαθίσταται υπό του Μητροπολίτου. Μέλος απέχον αδικαιολογήτως τριών συνεδριών του Δ. Σ. δύναται να αντικατασταθή υπό του Μητροπολίτου. 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρον 4 1. Πόροι του Γεν. Φιλόπτωχου Ταμείου είναι: α) Αι εισφοραί και οικονομικοί ενισχύσεις των Ενοριακών Ιερών Ναών, αι οποίαι αναγράφονται ετησίως εις τους προϋπολογισμούς, ως και αι τοιαύται των Ιερών Μονών. β) Αι εξ ελευθέρας βουλήσεως προσφοραί του Μητροπολίτου και Αιδ. Εφημερίων. γ) Αι δωρεαί και προσφοραί των φιλάνθρωπων ή φιλανθρωπικών Οργανώσεων, Σωματείων και Συλλόγων. δ) Αι τυχόν Κρατικοί επιχορηγήσεις. ε) Ποσοστόν 20% εκ των εις χρήμα μηνιαίων προσόδων εκάστου Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου, αποδιδόμενον ανά τρίμηνον. στ) Ποσοστόν 60% εκ του ετησίου εράνου της «ΗΜΕ ΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» διενεργουμένου κατά το μήνα Δεκέμβριον. ζ) Το προϊόν εράνου εκ δισκοφοριών εις Ενορίας. η) Διάφοροι άλλοι πόροι μη κατονομαζόμενοι ώδε, τους οποίους ήθελεν εξεύρει το Διοικητικόν Συμβούλιον και προέρχονται εκ χρηστής πηγής. 2. Η διάθεσις γίνεται κατά τα αναφερόμενα εις τους εν άρθρω 2 σκοπούς του Ιδρύματος. Άρθρον 5 1. Το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΔΩΝ» τηρεί τα εξής βιβλία : α) Βιβλίον Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. β) Βιβλίον Πράξεως Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Διπλότυπα Γραμμάτια εισπράξεων και πληρωμών, δεόντως ηριθμημένων και τεθεωρημένων υπό της Ιεράς Μητροπόλεως. δ) Φακέλλους διαφυλάξεως τιμολογίων, αποδείξεων και διαχειριστικών στοιχείων. ε) Βιβλίον Περιουσιακών στοιχείων. 2. Κατά μήνα Ιανουάριον συντάσσεται υπό του Δ.Σ. του Γ.Φ.Τ. ο Απολογισμός του παρελθόντος έτους και ο Προϋπολογισμός του αρχομένου έτους βάσει των στοιχείων των υποβαλλομένων υπό των Ε.Φ.Τ. και υποβάλλονται προς έγκρισιν εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον. 3. Προς ευχερεστέραν διαχείρισιν των πόρων του Γ.Φ.Τ. δύναται η Ιερά Μητρόπολις να αναθέτει εις Υπάλληλον αυτής καθήκοντα διαχειριστού επί αναλογώ αποζημιώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Άρθρον 6 Προς ευχερεστέραν εκπλήρωσιν του σκοπού του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου συνίσταται παρ' εκάστη ενορία ειδικόν Ταμείον ονομαζόμενον «ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙ ΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ» με έδραν τον Κεντρικον Ναόν της Ενορίας. Άρθρον 7 Έκαστον Ενοριακόν Φιλόπτωχον Ταμείον διοικείται υπό Διαχειριστική Επιτροπής αποτελούμενης εκ του Εφημερίου του Ναού, ως Προέδρου και τεσσάρων Κυριών ή Δεσποινίδων, διοριζομένων υπό του Μητροπολίτου τη προτασει του Εφημερίου. Αντιπροεδρον, Ταμίαν και Γραμματέα της Επιτροπής εκλέγει αύτη κατά την πρώτη ν αυτής συνεδρίαν. Άρθρον 8 Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ενοριακών Φιλόπτωχων Ταμείων διορίζονται υπό του Μητροπολίτου επί τριετεί θητεία, του Μητροπολίτου δυναμένου και προ της λήξεως της θητείας αυτών να αντικαθίσταται τα μέλη, άτινα δια λόγους απασχολήσεως ή υγείας ή άλλης τινός αιτίας δεν δύνανται να προσφέρουν τας υπηρεσίας των. Μετά την λήξιν της τριετούς αυτών θητείας τα μέλη των Ε. Φ. Τ. δύνανται να επαναδιορίζονται. Άρθρον 9 Η Διαχειριστική Επιτροπή των Ε. Φ. Τ. συνέρχεται τακτικώς μεν άπαξ του μηνός και επιλαμβάνεται των ενδιαφερουσών αυτήν υποθέσεων, εκτάκτως δε συγκαλείται όταν κληθεί υπό του Προέδρου αυτής ή ζητήσουσι τούτο τα τρία εκ των πέντε μελών αυτής. Η Επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία εάν παρίστανται ο Πρόεδρος και δύο τουλάχιστον μέλη και αποφασίζει δια σχετικής πλειοψηφίας των παρόντων, εν ισοψηφία δε υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Παν εγγραφον της Επιτροπής υπογράφεται υπό του Προέδρου. II. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Ε. Φ. Τ. ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 10 Πόροι του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου είναι: α) Αι προαιρετικοί εισφοραί πιστών. β) Το προϊόν των κυτίων, τα οποία τοποθετούνται εις τους Ιερούς Ναούς με την ένδειξιν «ΚΥΤΙΟΝ ΥΠΕΡ ΠΤΩΧΩΝ». γ) Το προϊόν εκ περιφοράς δίσκου υπέρ των πτωχών, κατόπιν εγκρίσεως της Ιεράς Μητροπόλεως. δ) Ποσοστόν 40% εκ του ετησίου εράνου της «ΗΜΕ ΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ». ε) Αι τυχόν κρατικοί επιχορηγήσεις και δωρεαί φυσικών ή νομικών προσώπων, κληρονομίαι και κληροδοσίαι. Άρθρον 11 Οι Πόροι των Ενοριακών Φιλόπτωχων Ταμείων διατίθενται: 1. Προς περίθαλψιν πτωχών της Ενορίας, δια παροχής εις αυτούς τακτικού ή εκτάκτου βοηθήματος, ειδών ενδύσεως, ιατρικής περιθάλψεως και φαρμάκων. 2. Δι' αγοράν βιβλίων, σχολικών ειδών και δια την παροχήν χρηματικών βοηθημάτων εις απόρους μαθητάς της ενορίας. 3. Δι' επισκέψεις εις τους φυλακισμένους και εις διαβιούντας εις ευαγή Ιδρύματα προς ενίσχυσιν των, και

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν εις Ιερόν Ναόν δεν υπάρχει κίνησις αναγκών και δεν παρέχονται βοηθήμα τα, δύναται το προϊόν των πόρων να αποσταλεί εις το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμέιον «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ». Άρθρον 12 1'Εκαστον Ε.Φ.Τ. τηρεί τα ως κάτωθι βιβλία τεθεωρημένα υπό της Ιεράς Μητροπόλεως : α) Βιβλίον Πράξεων της Διαχειριστικής Επιτροπής. β) Βιβλίον Πρωτοκόλλου. γ) Γραμμάτια εισπράξεων. δ) Εντάλματα πληρωμών. ε) Πρακτικόν καταμετρήσεως προϊόντων κυτίων και δισκοφοριών. 2. Κατά μήνα Δεκέμβριον συντάσσεται ο Προϋπολογι σμός εκάστου Ε.Φ.Τ. και κατά μήνα Ιανουάριον ο Απο λογισμός αυτού και υποβάλλονται προς έγκρισιν εις το Δ.Σ. του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου. Άρθρον 13 Η εξακρίβωσις της οικονομικής καταστάσεως εκά στου ενδεούς Ενορίτου πρέπει να γίνεται το δυνατόν ταχύτερον και μετά μεγίστης προσοχής, κατόπιν να εγγράφεται ούτος εις τα ειδικά βιβλία της Ενορίας και μετά σημειώσεως χρησίμων παρατηρήσεων. Άρθρον 14 Η χρηματική περιουσία εκάστου Ε. Φ. Τ. υπερβαίνουσα τα 300 Ευρώ δέον να κατατίθεται επ' ονόματι του Ε. Φ. Τ. εις τίνα Τράπεζαν ή Ταμιευτήριον. Δια πάσαν ανάληψιν απαιτείται απόφασις της Δ. Ε. κεκυρωμένη υπό της Ιεράς Μητροπόλεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΔΙ-ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ «Ο επιούσιος ά ρ τ ο ς» Άρθρον Το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον, προς ευχερεστέραν εκπλήρωσιν του σκοπού λειτουργίας του, ιδρύει και λειτουργεί Δι- Ενοριακά Συσσίτια, υπό την επωνυμίαν «Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ ΑΡΤΟΣ». Τα συσσίτια αυτά θα έχουν ως έδρα των ενορίας της Ιεράς Μητροπόλεως, ορισθησομένας παρά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, αλλά θα ενισχύονται και παρ' άλλων ενοριών της Ιεράς Μη τροπόλεως, αι οποίαι θα ορίζονται κατόπιν αποφάσεως του Μητροπολίτου, είτε δια χρηματικής εισφοράς είτε δια τροφίμων και άλλων ειδών, τα οποία μέλλουν χρησιμεύση εις την παρασκευήν τροφής. 2. Η απόφασις του Μητροπολίτου θα πρέπει να λαμβά νεται κατόπιν προτάσεως του αρμοδίου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ή των αρμοδίων Εκκλησιαστικών Συμβουλί ων, εφόσον εις το συσσίτιον θα μετέχουν περισσότερες από μια ενορίες, των προτάσεων δε αυτών εγκρινομέ νων υπό του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου. 3. Το Δ.Σ. του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου συντάσσει τον Εσωτερικόν Κανονισμόν περί λειτουργίας των Δι - Ενοριακών συσσιτίων. Άρθρον 16 1/Εκαστον Συσσίτιον θα έχει ως έδρα του το Γραφείον της Ενορίας, η οποία θα διάθεση χώρον δια την εγκαταστασιν του συσσιτίου. Το Συσσίτιον θα διαθέτη ωσαύτως σφραγίδα κυκλικήν, αναγράφουσαν τα εξής: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙ-ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΣΥΣΣΙ ΤΙΟΝ Ι.Ν. τάδε (η επωνυμία του Ναού) «Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ ΑΡΤΟΣ». 2. Έκαστον Συσσίτιον διοικείται υπό επταμελούς Ει δικής Επιτροπής Διαχειρίσεως, τα μέλη της οποίας διορίζονται κατόπιν αποφάσεως του Μητροπολίτου. Πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται εις εκ των εφη μερίων των Ενοριών, αι οποίαι στηρίζουν το Συσσίτιον, κατόπιν αποφάσεως του Μητροπολίτου. Τρία μέλη της Επιτροπής προέρχονται εκ της Ενορίας, εις την οποί αν εδράζεται το Συσσίτιον, κατόπιν προτάσεως του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της εν λόγω Ενορίας. Τα υπόλοιπα τρία μέλη (κληρικό ή λαϊκά) της επιτροπής δύνανται όπως προέλθωσι ανά ένα εκ των υπολοίπων Ενοριών, αίτινες συγκροτούν το Συσσίτιον. 3. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν αι Ενορίαι, αι οποίαι συμμετέχουν εις το Δι-Ενοριακόν Συσσίτιον είναι πε ρισσότεροι των τριών, τότε ορίζονται εκ περιτροπής ως μέλη της Επιτροπής Διαχειρίσεως εκπρόσωποι των Ενοριών κατά αλφαβητική σειρά των, μέχρις ότου εις συνεχείς θητείας συμμετάσχουν άπασαι αι Ενορίαι, αι οποίαι στηρίζουν το Συσσίτιον και πάλι εξ αρχής. 4. Η διάρκεια θητείας της Ειδικής Επιτροπής Διαχει ρίσεως είναι τριετής. 5. Η Ειδική Επιτροπή Διαχειρίσεως, εντός δέκα ημερών από του διορισμού της, συνέρχεται εις πρώτην συνεδρίαν και εκλέγει τον Αντιπρόεδρον, τον Γραμματέαν και τον Ταμίαν. 6. Η Ειδική Επιτροπή Διαχειρίσεως του Δι -ενοριακού Συσσιτίου δύναται να ψηφίζη εσωτερικόν κανονισμόν, ο οποίος θα εγκρίνεται δια αποφάσεως του Μητρο πολίτου, με την σύμφωνον γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. Ο Κανονισμός δύναται να προβλέπη λεπτο μερώς θέματα λειτουργίας του Δι-ενοριακού Συσσιτίου. Αι διατάξεις του όμως δεν δύνανται να αναιρούν τας διατάξεις του γενικότερου κανονισμού λειτουργίας των Δι- ενοριακών Συσσιτίων. Άρθρον 17 Από τα Δι-Ενοριακά συσσίτια θα σιτίζονται όλοι εκείνοι, οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν έχουν την οικονομικήν άνεσιν να αυτο-εξυπηρετούνται. Προς τούτο, απαραίτητος είναι η προσκόμισις των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του καθενός υποψηφίου προς σίτισιν, ο έλεγχος των από την Ειδική Επιτροπή Διαχειρίσεως και η καταγραφή των υποψηφίων εις σχετικον ειδικόν Βιβλίον. Άρθρον 18 Πόροι του Δι- Ενοριακού Συσσιτίου είναι οι εξής: α. Αι προαιρετικοί εισφοραί των πιστών. β. Ειδική τακτική χορηγία από κάθε Ενορία, η οποία μετέχει εις το Δι-Ενοριακόν Συσσίτιον, το ύψος της οποίας ορίζεται δι' αποφάσεως του Μητροπολίτου. γ. Το προϊόν εκ περιφοράς δίσκου υπέρ των συσσιτί ων, κατόπιν εγκρίσεως της Ιεράς Μητροπόλεως. δ. Το προϊόν εξ ειδικών κυτίων υπέρ του Συσσιτίου, το οποίο θα βρίσκεται εντός εκάστου Ιερού Ναού. ε. Το προϊόν ειδικών φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, λαχειοφόρων αγορών και εράνων, οι οποίοι θα διενερ γούνται μετά θεωρημένων από την Ιεράν Μητροπολιν κουπονιών-αποδείξεων. στ. Το προϊόν από εκδόσεις.

8 14434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ζ. Ποσοστόν εκ του ετησίου Εράνου της Αγάπης, το οποίον θα καθορίζεται κατόπιν αποφάσεως του Μητροπολίτου. η. Τυχόν κρατικοί και άλλαι επιχορηγήσεις και δωρεαί φυσικών ή νομικών προσώπων, κληρονομίαι και κληροδοσίαι. Άρθρον Το Δι-Ενοριακόν Συσσίτιον έχει ιδίαν διαχείρισιν και τηρεί Βιβλίον Ταμείου, Βιβλίον πρωτοκόλλου, Βιβλίον Πράξεων, Βιβλίον αποθήκης, Αρχείον σιτιζομένων. Η διαχείρισις του τελευταίου υπόκειται εις τας νομικός διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Άπαντα τα βιβλία είναι θεωρημένα από την Ιερόν Μητρόπολιν. 2. Το Δι-Ενοριακόν Συσσίτιον οφείλει να έχει ξεχωριστόν Αριθμόν Φορολογικού Μητρώου ως Νομικόν Πρόσωπον Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρος. 3. Δια κάθε συναλλαγήν, το Δι-Ενοριακόν Συσσίτιον φέρει ειδικά διπλότυπα γραμμάτια εισπράξεως και πληρωμής, δεόντως αριθμημένα και θεωρημένα από την Ιερόν Μητρόπολιν. 4. Αι εισπράξεις εκ των κυτίων και εκ των δίσκων υπέρ των σισσιτίων θα καταγράφονται εις ειδικόν πρακτικόν καταμετρήσεως, το οποίο θα υπογράφεται από το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον εκάστης ενορίας και θα παραδίδεται εις την Ειδικήν Επιτροπήν Διαχειρίσεως, η οποία θα καταχωρή τα έσοδα και θα εκδίδη το σχετικόν γραμμάτιον, το οποίον και θα αποδίδη εις την Ενορίαν. 5. Η Ειδική Επιτροπή Διαχειρίσεως είναι υποχρεωμένη να συντάσση προϋπολογισμόν και απολογισμόν, οι οποίοι θα εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου. 6. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν η χρηματική περιουσία εκάστου Δι-Ενοριακού Συσσιτίου υπερβαίνει τα 1000 Ευρώ, δέον να κατατίθεται επ' ονόματι του Συσσιτίου εις Τράπεζαν ή Ταμιευτήριον. Δια πάσαν αναληψιν απαιτείται αιτιολογημένη πράξις της Ειδικής Επιτροπής Διαχειρίσεως, θεωρημένη υπό της Ιεράς Μητροπόλεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρον Κατά μήνα Φεβρουάριον εκάστου έτους και εις ημερομηνίαν οριζομένην υπό του Μητροπολίτου συγκαλείται η Γενική Συνέλευσις του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου εις την οποίαν συμμετέχουν τα μέλη των ΔΕ των Ε.Φ.Τ. και των Ειδικών Επιτροπών Διαχειρίσεως των Διενοριακών συσσιτίων. 2. Κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν αναγινώσκονται τα πεπραγμένα του παρελθόντος έτους και ο προγραμματισμός του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως δια το αρξάμενον έτος. Άρθρον Ο παρών Κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί υπό της Δ.Ι.Σ. κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Φ.Τ. και εγκρίσει του Μητροπολίτου. 2. Το παρόν Ίδρυμα του Γ.Φ.Τ. καταργείται και διαλύεται δι' αποφάσεως της Δ.Ι.Σ. κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινομένης υπό του Μητροπολίτου, όταν δεν εκπληρώνει τους σκοπούς αυτού και καθίσταται ανέφικτος η λειτουργία του. 3α. Εν περιπτώσει διαλύσεως του Γ.Φ.Τ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥ ΡΙΔΩΝ» η περιουσία αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως εις την Ιεράν Μητρόπολιν Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, ήτις δύναται να διάθεση αυτήν δι' οιονδήποτε παρεμφερή σκοπόν. β. Η περιουσία των Ε. Φ. Τ. εν περιπτώσει διαλύσεως αυτών, περιέρχεται εις το παρά τη Ιερά Μητρόπολει Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ». γ. Ωσαύτως και η περιουσία εκάστου Δι- ενοριακού Συσσιτίου, εν περιπτώσει διαλύσεως αυτού, ανήκει εις το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον της Ιεράς Μητροπόλεως «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ». Άρθρον Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Ο Κανονισμός ούτος δημοσιεύεται και εις το επίσημον δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Άρθρον 23 Από τας διατάξεις του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί. Κυβερνήσεως. Αθήναι, 14 Απριλίου 2011 Ο Πρόεδρος t ο Αθηνών ιερωνυμος ΑΠΟ ΤΟ ΕΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»

ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Σύστασις. Έδρα. Σφραγίς και Σκοπός. Άρθρον 1 Συνιστάται παρά

Διαβάστε περισσότερα

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/ Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/ Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/1997 - Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αριθ. Φ3/1085/Γ1/1456 Σύσταση σχολικού συνεταιρισμού Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ : Β' 1076/30-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1101 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1841 1 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση και κωδικοποίηση του κανονισμού συστάσεως και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1020822 /388 /Α0012 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.:1034 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1020820 /389 /ΑΟΟ12 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.:1033 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή και επιχορήγηση οικονομικού έτους 2014 σχολικών επιτροπών των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού

ΘΕΜΑ: Κατανομή και επιχορήγηση οικονομικού έτους 2014 σχολικών επιτροπών των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠHΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση:Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ε) του π.δ. 397/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου" (ΦΕΚ 185 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) του π.δ. 397/1988 Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου (ΦΕΚ 185 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Κ1-1178/25.6.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Η ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , , 1, 3, , 5, 6

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , , 1, 3, , 5, 6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1020820 /389 /ΑΟΟ12 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.:1033 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Τμήμα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 22100 Τρίπολη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 16/03/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604534 ΦΑΞ : 2131604567

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 236 17 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κωδικοποίηση εις ενιαίο κείμενο του κανονισμού συστάσεως και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 23 Μαΐου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1102/6.5.2011 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ 4ΑΙΗΗ - ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα 18 Φεβρουαρίου 2011 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β ) ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β ) ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β ) ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23 Μαΐου 2013 Α.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου Λευκωσία Σεπτέμβριος 2011 Περιεχόμενα: 1. Προσκοπικά Συστήματα και Εφορείες 2 2. Γενική Εφορεία.. 5 3. Οικονομικός Έλεγχος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

α. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151).

α. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151). ΠΟΛ.1045/6.3.2013 Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 2013 των νοµικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και καθορισµός δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 10182 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

γ) Την απόφαση 07927Ε=/ περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη (ΦΕΚ.2574/Β/ ).

γ) Την απόφαση 07927Ε=/ περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη (ΦΕΚ.2574/Β/ ). ΠΟΛ. 1191 / 29.07.2013 Θέμα : Διαδικασία αποστολής στοιχείων πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24181 19 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2237 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 του φορέα του Κεφ. Α του Ν. 3429/2005

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Δ. Γρουζής Τηλ. : 210-3332990 Ε-mail:dgrouzis@mnec.gr ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ. 3-11 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ 18-22 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΠΟΛ: 1101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.628 2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ: Β 3366/31.12.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/ 2646/ 10.8.2012 Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.). Αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/2646 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 21816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013 ΠΟΛ.1064/29.3.2013 Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 και απόδοση του φόρου, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1027 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. - ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1578 21 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1145 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων καθώς και του

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 10-8-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με το ν.4337/2015 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28257 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1810 18 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 76ΩΣΗ-ΚΦΠ ΦΕΚ: Β 780/04-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τα έτη 2007 και Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τα έτη 2007 και Α Π Ο Φ Α Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1013654/971/169/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» Α

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας...

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (αρθ. 73 ν. 3386/2005) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX :

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1013654/971/169/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ Έγκρισης διαφημιστικής καταχώρισης στο Αναμνηστικό Λεύκωμα American Hellenic Institute στις Η.Π.Α. έτους 2017.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ Έγκρισης διαφημιστικής καταχώρισης στο Αναμνηστικό Λεύκωμα American Hellenic Institute στις Η.Π.Α. έτους 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1121743/9331/1677/Α0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1157 1. Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 16/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4323 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Τηλ. : 210-3442875

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα»

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017»

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, 10181 ΑΘΗΝΑ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα