Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2011) 203 τελικό 2011/0085 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασµού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές σκόνης ζεόλιθου-α, καταγωγής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης EL EL

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης Η παρούσα πρόταση αφορά την εφαρµογή του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 2009, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής «βασικός κανονισµός»), και ιδίως το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) 1225/2009. Γενικό πλαίσιο Η παρούσα πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρµογής του βασικού κανονισµού και είναι το αποτέλεσµα έρευνας η οποία διενεργήθηκε σύµφωνα µε τις ουσιαστικές και διαδικαστικές απαιτήσεις του βασικού κανονισµού. Υφιστάµενες διατάξεις στον τοµέα που αφορά η πρόταση Επιβλήθηκαν προσωρινά µέτρα µε τον κανονισµό (ΕE) αριθ. 1036/2010 της Επιτροπής (ΕΕ L 298 της , σ.27). Συνοχή µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης Άνευ αντικειµένου. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη Τα ενδιαφερόµενα µέρη τα οποία αφορά η διαδικασία είχαν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τα συµφέροντά τους στη διάρκεια της έρευνας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του βασικού κανονισµού. Συγκέντρωση και χρησιµοποίηση των εκτιµήσεων εµπειρογνωµόνων εν υπήρξε ανάγκη προσφυγής σε εξωτερικούς εµπειρογνώµονες. Εκτίµηση αντικτύπου Η παρούσα πρόταση είναι αποτέλεσµα της εφαρµογής του βασικού κανονισµού. Ο βασικός κανονισµός δεν προβλέπει γενική εκτίµηση του αντικτύπου, αλλά περιλαµβάνει πλήρη κατάλογο των όρων που πρέπει να εκτιµηθούν. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόµενης ενέργειας EL 2 EL

4 Στις 17 Φεβρουαρίου 2010 η Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία αντιντάµπινγκ σχετικά µε τις εισαγωγές σκόνης ζεόλιθου-α, καταγωγής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω προϊόν αποτέλεσε αντικείµενο ντάµπινγκ µε αποτέλεσµα να προκληθεί ζηµία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης. Από την έρευνα διαπιστώθηκε, επίσης, ότι η επιβολή µέτρων αντιντάµπινγκ δεν αντέβαινε το συµφέρον της Ένωσης. Ως εκ τούτου επιβλήθηκαν προσωρινά µέτρα. Η συνέχιση της έρευνας επιβεβαίωσε τα βασικά προσωρινά συµπεράσµατα. Εποµένως, προτείνεται η έγκριση από το Συµβούλιο της συνηµµένης πρότασης κανονισµού, ώστε να επιβληθούν οριστικά µέτρα στις εισαγωγές σκόνης ζεόλιθου-α, καταγωγής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Νοµική βάση Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 2009, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής «βασικός κανονισµός»). Αρχή της επικουρικότητας Η παρούσα πρόταση εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Ένωσης. Ως εκ τούτου, δεν εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας. Αρχή της αναλογικότητας Η πρόταση συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας για τους ακόλουθους λόγους: Το είδος της ενέργειας περιγράφεται στον προαναφερόµενο βασικό κανονισµό και δεν αφήνει περιθώρια για λήψη αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο. Είναι άνευ αντικειµένου η αναφορά του τρόπου µε τον οποίο ελαχιστοποιείται και είναι ανάλογος προς τον στόχο της πρότασης ο οικονοµικός και διοικητικός φόρτος που βαρύνει την Ένωση, τις κυβερνήσεις των κρατών µελών, τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές, τους οικονοµικούς παράγοντες και τους πολίτες. Επιλογή νοµικών µέσων Προτεινόµενος τύπος νοµοθετικής πράξης: Κανονισµός. Η προσφυγή σε άλλα µέσα δεν θα ήταν σκόπιµη, διότι ο βασικός κανονισµός δεν προβλέπει εναλλακτικές λύσεις. ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της ΕΕ. EL 3 EL

5 2011/0085 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασµού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές σκόνης ζεόλιθου-α, καταγωγής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 2009, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 1 (εφεξής «βασικός κανονισµός»), και ιδίως το άρθρο 9, την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή») κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΆ ΜΈΤΡΑ (1) Η Επιτροπή µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1036/ (εφεξής «προσωρινός κανονισµός») επέβαλε προσωρινό δασµό αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές σκόνης ζεόλιθου-α καταγωγής Βοσνίας-Ερζεγοβίνης («Β-Ε»). (2) Η διαδικασία κινήθηκε ύστερα από καταγγελία που υπέβαλαν στις 4 Ιανουαρίου 2010 οι εταιρείες Industrias Quimicas del Ebro SA, MAL Magyar Aluminium, PQ Silicas BV, Silkem d.o.o. και Zeolite Mira Srl Unipersonale (εφεξής «οι καταγγέλλοντες»), οι οποίες αντιπροσωπεύουν σηµαντικό ποσοστό, στην προκειµένη περίπτωση άνω του 25%, της συνολικής παραγωγής της Ένωσης σε σκόνη ζεόλιθου-α. Η καταγγελία περιείχε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε το ντάµπινγκ και τη σηµαντική ζηµία που προκλήθηκε από αυτό, τα οποία θεωρήθηκαν επαρκή για να δικαιολογήσουν την έναρξη διαδικασίας. 1 2 ΕΕ L 343 της , σ. 51. ΕΕ L 298 της , σ. 27. EL 4 EL

6 2. ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ (3) Μετά την κοινοποίηση των ουσιωδών πραγµατικών περιστατικών και του σκεπτικού βάσει των οποίων αποφασίστηκε η επιβολή προσωρινών µέτρων αντιντάµπινγκ («κοινοποίηση προσωρινών συµπερασµάτων»), αρκετά ενδιαφερόµενα µέρη υπέβαλαν γραπτώς παρατηρήσεις για να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους σχετικά µε τα προσωρινά συµπεράσµατα. Τα µέρη τα οποία το ζήτησαν έγιναν δεκτά σε ακρόαση. (4) Η Επιτροπή συνέχισε να αναζητεί και να επαληθεύει όλες τις πληροφορίες που έκρινε αναγκαίες για τα οριστικά συµπεράσµατά της. (5) Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε την αιτιολογική σκέψη (11) του προσωρινού κανονισµού, η έρευνα για την πρακτική ντάµπινγκ και τη ζηµία κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31ή εκεµβρίου 2009 («περίοδος έρευνας» ή «ΠΕ»). Η εξέταση των συναφών τάσεων για την εκτίµηση της ζηµίας κάλυψε το διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως το τέλος της περιόδου έρευνας («εξεταζόµενη περίοδος»). (6) Όλα τα µέρη ενηµερώθηκαν για τα ουσιώδη πραγµατικά περιστατικά και για τις εκτιµήσεις βάσει των οποίων επρόκειτο να προταθεί η επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές σκόνης ζεόλιθου-α, καταγωγής Β-Ε, και η οριστική είσπραξη των ποσών που είχαν καταβληθεί ως εγγύηση υπό µορφή προσωρινού δασµού. Στα µέρη παραχωρήθηκε επίσης προθεσµία εντός της οποίας µπορούσαν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους µετά την εν λόγω ενηµέρωση. (7) Οι προφορικές και γραπτές παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα ενδιαφερόµενα µέρη εξετάστηκαν και, όπου κρίθηκε σκόπιµο, ελήφθησαν υπόψη. 3. ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙ ΕΣ ΠΡΟΪΟΝ (8) Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων για τα εν λόγω ζητήµατα, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις (12) έως (15) του προσωρινού κανονισµού. (9) Με βάση τα ανωτέρω, συνάγεται οριστικά το συµπέρασµα ότι όλοι οι τύποι σκόνης ζεόλιθου-α, όπως ορίζονται παραπάνω, είναι οµοειδείς κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού. 4. ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (10) Ο βοσνιακός όµιλος παραγωγών-εξαγωγέων ("Birac") επανέλαβε τον ισχυρισµό που είχε διατυπώσει στην προσωρινή φάση της έρευνας ότι ένας παραγωγός της Ένωσης που δεν είχε συµµετάσχει στη δειγµατοληψία (Silkem d.o.o. ή «Silkem») θα έπρεπε να είχε συµπεριληφθεί πλήρως στις απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο ενός παραγωγού της Ένωσης που συµµετείχε στη δειγµατοληψία (MAL Magyar Aluminium ή "MAL"), επειδή οι δύο εταιρείες είναι συνδεδεµένες. Ο όµιλος Birac ισχυρίστηκε ότι τυχόν αποδοχή της παράλειψης αυτής θα ισοδυναµούσε µε διακριτική µεταχείριση µεταξύ παραγωγών και εξαγωγέων της Ένωσης, γιατί στις περιπτώσεις που υπάρχουν συνδεδεµένοι παραγωγοί-εξαγωγείς εγκατεστηµένοι σε χώρες που υπόκεινται σε ελέγχους αντιντάµπινγκ, υποχρεούνται όλοι ανεξαιρέτως να απαντούν στα ερωτηµατολόγια. Ο όµιλος Birac ισχυρίστηκε, επίσης, ότι οι εταιρείες MAL και Silkem θα έπρεπε να θεωρηθεί ότι δεν συνεργάστηκαν. EL 5 EL

7 (11) Οι ισχυρισµοί αυτοί δεν είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτοί. Για τους λόγους που εκτίθενται στην αιτιολογική σκέψη (19) του προσωρινού κανονισµού οι εταιρείες MAL και Silkem συνεργάστηκαν απόλυτα στο πλαίσιο της έρευνας. Υπενθυµίζεται ότι η Silkem υπέβαλε στοιχεία στην απάντησή της στο έντυπο δειγµατοληψίας και ότι η συγκεκριµένη εταιρεία λήφθηκε υπόψη στους δείκτες µακροδεδοµένων. Ωστόσο, η εταιρεία δεν συµπεριλήφθηκε στον κατάλογο εταιρειών που συµµετείχαν στη δειγµατοληψία λόγω του µικρού της µεγέθους. Ως εκ τούτου, η Silkem δεν χρειάστηκε να υποβάλει µικροδεδοµένα και κατά µείζονα λόγο αυτά δεν εξακριβώθηκαν. Επιπλέον, επειδή οι πωλήσεις που πραγµατοποιεί η εν λόγω εταιρεία όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν είναι σχετικά περιορισµένες συγκριτικά µε εκείνες της MAL, δεν υπάρχει καµία ένδειξη που να υποδηλώνει ότι εάν είχαν συµπεριληφθεί τα στοιχεία της Silkem στα στοιχεία της MAL θα είχε υπάρξει κάποια διαφορά. (12) Επιπλέον, ο ισχυρισµός περί διακριτικής µεταχείρισης µεταξύ παραγωγών-εξαγωγέων και των παραγωγών της Ένωσης είναι εντελώς αβάσιµος, επειδή πρόκειται για διαφορετικές καταστάσεις. Από τη µια πλευρά, η έρευνα για την εξακρίβωση της ύπαρξης ντάµπινγκ διεξάγεται κατά κανόνα σε επίπεδο επιχειρήσεων για κάθε µία από τις οποίες οι αρµόδιες αρχές πρέπει να υπολογίσουν ένα συγκεκριµένο περιθώριο ντάµπινγκ. Επιπλέον, ένας όµιλος παραγωγών-εξαγωγέων πρέπει να εξετάζεται στο σύνολό του, γιατί διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος οι εξαγωγές να διοχετευθούν από το µέρος του οµίλου µε το χαµηλότερο επίπεδο δασµών. Από την άλλη πλευρά, η έρευνα για τη ζηµία σκοπό έχει να εξακριβώσει κατά πόσο έχει υποστεί σηµαντική ζηµία ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης συνολικά. Στην περίπτωση αυτή, οι παραγωγοί της Ένωσης που συµµετείχαν στη δειγµατοληψία θεωρήθηκε ότι αντιπροσωπεύουν το σύνολο της παραγωγής της ΕΕ, όσον αφορά ορισµένους δείκτες ζηµίας (µικρο-δείκτες). Εποµένως, ο ισχυρισµός αυτός απορρίπτεται. (13) Ο όµιλος Birac ισχυρίστηκε, επίσης, ότι η βοσνιακή εξορυκτική εταιρεία που είναι συνδεδεµένη µε τη MAL και προµηθεύει στο συγκεκριµένο παραγωγό της Ένωσης πρωτογενείς πρώτες ύλες (π.χ. βωξίτη) θα έπρεπε επίσης να έχει συνεργαστεί στο πλαίσιο της έρευνας. Ως προς το σηµείο αυτό σηµειώνεται ότι η εξορυκτική εταιρεία είχε συµπεριληφθεί στην απάντηση της MAL στο ερωτηµατολόγιο. Επίσης, τα έξοδα που συνδέονται µε τον εφοδιασµό σε βωξίτη και τη µετατροπή του σε τρι-υδροξείδιο του αλουµινίου, αναφέρθηκαν στο κόστος παραγωγής της MAL. Εποµένως, ο όµιλος MAL συµµορφώθηκε πλήρως µε τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων που είχαν καθορίσει οι υπηρεσίες της Επιτροπής.. Εποµένως, ο ισχυρισµός αυτός απορρίπτεται. (14) Ελλείψει άλλων σχετικών παρατηρήσεων για το θέµα αυτό, οι αιτιολογικές σκέψεις (16) έως (20) του προσωρινού κανονισµού επιβεβαιώνονται οριστικά. 5. ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ 5.1. Κανονική αξία (15) Υπενθυµίζεται ότι ελλείψει αντιπροσωπευτικών εγχώριων πωλήσεων, η κανονική αξία υπολογίστηκε µε βάση το άρθρο 2 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού. (16) Για τον υπολογισµό της κανονικής αξίας µε βάση το άρθρο 2 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού, τα έξοδα πώλησης µαζί µε τα γενικά και διοικητικά έξοδα που προέκυψαν και το µέσο σταθµισµένο κέρδος που πραγµατοποίησε καθένας από τους συνεργαζόµενους παραγωγούς-εξαγωγείς επί των εγχώριων πωλήσεων του οµοειδούς EL 6 EL

8 προϊόντος, κατά τις συνήθεις εµπορικές πράξεις, κατά την περίοδο έρευνας, προστέθηκαν στο οικείο µέσο κόστος παραγωγής κατά την περίοδο έρευνας. Εφόσον δεν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι του υπό εξέταση προϊόντος ή οµοειδούς προϊόντος, χρησιµοποιήθηκε µέσο σταθµισµένο κέρδος. Όπου κρίθηκε αναγκαίο, το κόστος παραγωγής και τα γενικά και διοικητικά έξοδα διορθώθηκαν πριν χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο των συνήθων εµπορικών πράξεων και για τον υπολογισµό των κανονικών αξιών. (17) Σε συνέχεια της κοινοποίησης των προσωρινών συµπερασµάτων ο όµιλος Birac υπέβαλε παρατηρήσεις σχετικά µε τον καθορισµό του περιθωρίου κέρδους που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της κανονικής αξίας. Σύµφωνα µε τον όµιλο Birac η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε συνιστά παράβαση του άρθρου 2 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού, επειδή στη συγκεκριµένη περίπτωση το αποτέλεσµα από τη χρησιµοποίηση του περιθωρίου κέρδους των µη αντιπροσωπευτικών εγχώριων πωλήσεων για τον υπολογισµό της κανονικής αξίας είναι ακριβώς το ίδιο, όπως εάν είχαν χρησιµοποιηθεί οι τιµές των µη αντιπροσωπευτικών εγχώριων πωλήσεων. Ο όµιλος ισχυρίστηκε ότι µια τόσο ασυνεπής προσέγγιση δεν µπορεί να ακολουθήθηκε συνειδητά ύστερα από συνδυασµένη ανάγνωση των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 2 του βασικού κανονισµού. Επίσης θεωρεί ότι το περιθώριο κέρδους που χρησιµοποιήθηκε δεν είναι ούτε εύλογο ούτε αναλογικό, ειδικά εάν συγκριθεί µε το στοχευόµενο κέρδος που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό των πωλήσεων σε τιµές χαµηλότερες από τις πωλήσεις της Ένωσης. (18) Επιπλέον, ο όµιλος Birac ισχυρίστηκε ότι οι εγχώριες πωλήσεις, λόγω του χαρακτήρα τους, δεν πρέπει να θεωρούνται ότι πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συνήθων εµπορικών πράξεων και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό της κανονικής αξίας. (19) Όσον αφορά τον πρώτο ισχυρισµό, σηµειώνεται ότι η µέθοδος που εφαρµόστηκε είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του βασικού κανονισµού και τη νοµολογία που προέρχεται από τις αποφάσεις του ΠΟΕ, σύµφωνα µε τις οποίες κατά τον υπολογισµό της κανονικής αξίας, πρέπει να χρησιµοποιείται το κέρδος των εγχώριων πωλήσεων κατά τις συνήθεις εµπορικές πράξεις, ακόµη και εάν οι πωλήσεις αυτές δεν είναι αντιπροσωπευτικές. Στη συγκεκριµένη αυτή περίπτωση σηµειώνεται ότι, εφόσον όλες οι εγχώριες πωλήσεις ήταν κερδοφόρες, ο υπολογισµός της κανονικής αξίας έδωσε πράγµατι το ίδιο αποτέλεσµα που θα υπήρχε εάν η κανονική αξία είχε βασιστεί στις τιµές των εγχώριων πωλήσεων. Πρέπει να σηµειωθεί καταρχάς ότι τα στοιχεία που αφορούν το κέρδος και τα γενικά και διοικητικά έξοδα βασίστηκαν στις εγχώριες ίδιες πωλήσεις της εταιρείας που θεωρήθηκε ότι είχαν πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο των συνήθων εµπορικών πράξεων. Πρέπει επιπλέον να σηµειωθεί ότι ο «εύλογος» χαρακτήρας δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση το στοχευόµενο κέρδος που χρησιµοποιήθηκε για τους υπολογισµούς των πωλήσεων σε τιµές χαµηλότερες από τις πωλήσεις της Ένωσης, επειδή αυτό το κέρδος αντικατοπτρίζει την κατάσταση στην αγορά της Ένωσης χωρίς εισαγωγές που να έχουν αποτελέσει αντικείµενο ντάµπινγκ και για το λόγο αυτό δεν είναι κατάλληλο συγκριτικό σηµείο αναφοράς για τον καθορισµό του κέρδους που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο του υπολογισµού της κανονικής αξίας. Για το λόγο αυτό ο ισχυρισµός απορρίπτεται. (20) Όσον αφορά τον ισχυρισµό ότι οι εγχώριες πωλήσεις δεν πρέπει να θεωρούνται ότι πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συνήθων εµπορικών πράξεων, από την έρευνα EL 7 EL

9 προκύπτει ότι τα δεδοµένα και τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε ο όµιλος Birac αποτέλεσαν αξιόπιστη βάση για τον καθορισµό της κανονικής αξίας. Επειδή, εποµένως. ο ισχυρισµός αυτός δεν θεωρήθηκε βάσιµος απορρίφθηκε. (21) Ελλείψει παρατηρήσεων όσον αφορά τον καθορισµό της κανονικής αξίας, επιβεβαιώνεται η µέθοδος που περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 21 έως 26 του προσωρινού κανονισµού Τιµή εξαγωγής (22) Ελλείψει παρατηρήσεων σχετικά µε την τιµή εξαγωγής, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις (27) και (28) του προσωρινού κανονισµού Σύγκριση (23) Ελλείψει παρατηρήσεων σχετικά µε τη σύγκριση µεταξύ της κανονικής αξίας και της τιµής εξαγωγής, επιβεβαιώνεται η αιτιολογική σκέψη (29) του προσωρινού κανονισµού Περιθώριο ντάµπινγκ (24) Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων σχετικά µε τον προσδιορισµό του περιθωρίου ντάµπινγκ, οι οποίες θα άλλαζαν τα προσωρινά συµπεράσµατα, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις (30) έως (32) του προσωρινού κανονισµού. 6. ΖΗΜΙΑ (25) Ορισµένοι παραγωγοί της Ένωσης, δύο χρήστες της ΕΕ και ο µοναδικός βόσνιος παραγωγός-εξαγωγέας υπέβαλαν παρατηρήσεις σχετικά µε τα πορίσµατα που αφορούν τη ζηµία. (26) Επειδή τα επιχειρήµατα αυτά έχουν ήδη εξεταστεί πλήρως στον προσωρινό κανονισµό δεν επαναλαµβάνονται στον παρόντα κανονισµό Γενικές παρατηρήσεις (27) Στις αιτιολογικές σκέψεις (45) και (68) του προσωρινού κανονισµού γίνεται σαφές ότι ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης στην παρούσα έρευνα καλύπτει όλους τους παραγωγούς της ΕΕ. Επιπλέον, οι παράγοντες ζηµίας που επέτρεψαν τον εντοπισµό της ύπαρξης ζηµίας βασίστηκαν, κατά κανόνα, σε στοιχεία που αφορούν τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης. Η χρησιµοποίηση στοιχείων που αφορούν τον κλάδο παραγωγής της Ενωσης, επισηµαίνεται στο τµήµα 5.4 του προσωρινού κανονισµού µέσω της αναφοράς σε «µακροδεδοµένα». Ωστόσο, στις περιπτώσεις που δεν υπήρχαν στοιχεία για το σύνολο του κλάδου παραγωγής της Ένωσης χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία του αντιπροσωπευτικού δείγµατος παραγωγών της Ένωσης. Επειδή δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις για τα θέµατα αυτά τα προσωρινά συµπεράσµατα επιβεβαιώθηκαν οριστικά. (28) Ωστόσο, η διατύπωση στην αιτιολογική σκέψη (34) είναι εσφαλµένη. Για το λόγο αυτό η εν λόγω αιτιολογική σκέψη πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «όλοι οι παραγωγοί της Ένωσης αποτελούν τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης κατά την EL 8 EL

10 έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 και του άρθρου 5 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού και καλούνται στο εξής «κλάδος παραγωγής της Ένωσης». (29) Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα, όπως καθορίζονται στις αιτιολογικές σκέψεις (52) έως (56) του προσωρινού κανονισµού Κατανάλωση της Ένωσης (30) Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα όπως καθορίζονται στις αιτιολογικές σκέψεις (35) έως (38) του προσωρινού κανονισµού Εισαγωγές από την υπό εξέταση χώρα (31) Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα όπως καθορίζονται στις αιτιολογικές σκέψεις (39) έως (43) του προσωρινού κανονισµού Κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης είκτες ζηµίας (32) Τον Οκτώβριο του 2010 στις εγκαταστάσεις ενός από τους παραγωγούς της Ένωσης, της εταιρείας MAL, συνέβη ένα βιοµηχανικό επεισόδιο. Ωστόσο, από τα αριθµητικά στοιχεία που υπέβαλε η εταιρεία προέκυψε ότι τον Ιανουάριο του 2011 οι παραδόσεις του εν λόγω προϊόντος επανήλθαν στα κανονικά επίπεδα. Κατά τον τρόπο αυτό έγινε σαφές ότι το επεισόδιο αυτό δεν δηµιούργησε σοβαρά προβλήµατα εφοδιασµού στην αγορά της ΕΕ. (33) Ο όµιλος Birac υποστήριξε ότι, επειδή η προαναφερόµενη βοσνιακή εξορυκτική εταιρεία που είναι συνδεδεµένη µε τη MAL πραγµατοποίησε κέρδη κατά την ΠΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να προσαρµόσει το κόστος παραγωγής και τα κέρδη της MAL κατά τον υπολογισµό των οικονοµικών δεικτών, επειδή η αποδοτικότητα της MAL µειώθηκε εξ αιτίας των υψηλών κερδών που επέτυχε η συνδεδεµένη µε αυτήν βοσνιακή εξορυκτική εταιρεία. (34) Όσον αφορά τον παραπάνω ισχυρισµό σηµειώνεται ότι οι αγορές βωξίτη από τη συνδεδεµένη εταιρεία έγιναν σε συνθήκες ανοικτής αγοράς. Το ζήτηµα αυτό εξετάστηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο. Eπειδή η εταιρεία MAL αγόρασε βωξίτη από συνδεδεµένες και µη συνδεδεµένες εταιρίες κατά την ΠΕ σε ίδιες, σε γενικές γραµµές, µέσες τιµές, η Επιτροπή έµεινε ικανοποιηµένη από το γεγονός ότι οι αγορές βωξίτη έγιναν σε τιµές αγοράς και για το λόγο αυτό δεν χρειάζεται να γίνουν προσαρµογές στην τάση κερδοφορίας της MAL που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της τάσης που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη (52) του προσωρινού κανονισµού. Εποµένως, ο ισχυρισµός αυτός απορρίφθηκε. (35) Ο όµιλος Birac ισχυρίστηκε, επίσης, ότι εφόσον απέκτησε ορισµένες πρώτες ύλες απευθείας από την οικεία παραγωγή αλουµίνας είχε σηµαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα επί της πλειονότητας των παραγωγών της ΕΕ και ότι αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα περιθώρια ζηµίας. Το επιχείρηµα αυτό δεν µπορεί να γίνει δεκτό. Εάν µια εταιρεία έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα αυτό θα πρέπει κανονικά να επηρεάζει το συνολικό υπολογισµό του ντάµπινγκ και να συνεπάγεται χαµηλότερο κόστος και εποµένως χαµηλότερη κανονική αξία. Από καθαρά εννοιολογική σκοπιά, αυτό το είδος ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος δεν έχει καµία σχέση µε το περιθώριο EL 9 EL

11 ζηµίας. Το περιθώριο ζηµίας εξετάζει κατά πόσο θα επαρκούσε για την εξάλειψη της ζηµίας ένα επίπεδο δασµού κατώτερο από το περιθώριο ντάµπινγκ. Εποµένως, ο ισχυρισµός αυτός απορρίφθηκε. (36) Οι χρήστες της Ένωσης ισχυρίστηκαν ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη της στην προσωρινή αξιολόγηση τη θετική εξέλιξη ορισµένων συντελεστών ζηµίας (κερδοφορία, ροή ρευστότητας και απόδοση επενδύσεων). Ωστόσο στην αξιολόγηση ζηµίας οι θετικές αυτές εξελίξεις αναλύονται πλήρως. Συνεκτιµήθηκαν αλλά δεν θεωρήθηκαν καθοριστικές στη συγκεκριµένη περίπτωση για τους λόγους που εκτίθενται στον προσωρινό κανονισµό [αιτιολογικές σκέψεις (52) έως (60) του προσωρινού κανονισµού]. Εποµένως, ο ισχυρισµός αυτός απορρίφθηκε. (37) Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα, όπως καθορίζονται στις αιτιολογικές σκέψεις (44) έως (64) του προσωρινού κανονισµού Συµπέρασµα για τη ζηµία (38) Σε συνέχεια των ανωτέρω και ελλείψει άλλων παρατηρήσεων όσον αφορά την αιτιώδη συνάφεια, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα των αιτιολογικών σκέψεων (65) έως (69) του προσωρινού κανονισµού. 7. ΑΙΤΙΩ ΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ (39) Ένας από τους χρήστες που συνεργάστηκαν ισχυρίστηκε ότι η ανάλυση της αιτιώδους συνάφειας είναι εσφαλµένη, επειδή η Επιτροπή αναφέρει ότι διαπιστώθηκε προσωρινή βελτίωση σε ορισµένους συντελεστές ζηµίας για την ΠΕ (2009). Ο εν λόγω χρήστης δεν συµφώνησε µε την εκτίµηση ότι η υψηλότερη κερδοφορία που διαπιστώθηκε στην ΠΕ, σε σύγκριση µε το 2008, ήταν αποτέλεσµα βραχύπνοων προσωρινών εξελίξεων που δεν επρόκειτο να επαναληφθούν το (40) Όσον αφορά την παραπάνω δήλωση σηµειώνεται ότι οι ισχυρισµοί του εν λόγω χρήστη είναι απλώς δηλώσεις που δεν θεµελιώνονται µε νέα αποδεικτικά στοιχεία. Αντιθέτως, η θέση της Επιτροπής θεµελιώνεται µε στοιχεία που υπέβαλαν οι παραγωγοί της ΕΕ κατά την περίοδο της έρευνας, τόσο κατά την προσωρινή όσο και κατά την οριστική φάση. Tα στοιχεία που υποβλήθηκαν πριν από τις επισκέψεις ελέγχου εξακριβώθηκαν επί τόπου. Η προβλεπόµενη επιδείνωση στα περιθώρια ζηµίας µετά την ΠΕ επιβεβαιώθηκε επίσης από τα στοιχεία για το σύνολο του 2010 που υπέβαλαν δύο παραγωγοί της ΕΕ. Εποµένως, ο ισχυρισµός αυτός απορρίπτεται. (41) Ο όµιλος Birac αµφισβήτησε τα προσωρινά πορίσµατα που αφορούσαν τον αντίκτυπο των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Ωστόσο, από την ανάλυση της Επιτροπής στην αιτιολογική σκέψη (77) του προσωρινού κανονισµού προκύπτει ότι ο όµιλος Birac ήταν ο µοναδικός σηµαντικός εξαγωγέας προς την αγορά της ΕΕ. Στην πραγµατικότητα δεν έγιναν εισαγωγές από άλλες πηγές. Επειδή ο όµιλος Birac δεν προσκόµισε νέα αποδεικτικά στοιχεία για το θέµα αυτό o ισχυρισµός του απορρίφθηκε. (42) Ένας από τους συνεργαζόµενους χρήστες αµφισβήτησε την ανάλυση που περιέχεται στον προσωρινό κανονισµό, όσον αφορά την πτώση της κατανάλωσης και ανέφερε την έρευνα αντιντάµπινγκ σχετικά µε τις καθοδικές λυχνίες έγχρωµων τηλεοπτικών δεκτών ως προηγούµενο σχετικά µε τη συρρίκνωση της ζήτησης. Ωστόσο, η τρέχουσα έρευνα δεν µπορεί να παραλληλιστεί µε την περίπτωση των καθοδικών λυχνιών EL 10 EL

12 έγχρωµων τηλεοπτικών δεκτών. Στην πρώτη περίπτωση, η κατανάλωση έπεσε κατακόρυφα επειδή το υπό εξέταση προϊόν αντικαταστάθηκε από άλλα προϊόντα. Αντιθέτως, η πτώση στην κατανάλωση είναι πολύ ήπια στην τρέχουσα έρευνα (7% - όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις (37) και (38) του προσωρινού κανονισµού). Όσον αφορά το θέµα αυτό σηµειώνεται, επίσης, ότι η εξέλιξη της κατανάλωσης εξετάζεται αναλυτικότερα στις αιτιολογικές σκέψεις (78) έως (80) του προσωρινού κανονισµού, αλλά ο προαναφερόµενος συνεργασθείς χρήστης δεν ήταν σε θέση να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία που θα αντέκρουαν τα συµπεράσµατα της Επιτροπής. Εποµένως, οι ισχυρισµοί αυτοί απορρίφθηκαν. (43) Σε συνέχεια των ανωτέρω, τα πορίσµατα που εκτίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις (70) έως (92) του προσωρινού κανονισµού, ότι δηλαδή η πραγµατική ζηµία που υπέστη ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης προκλήθηκε από τις εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείµενο ντάµπινγκ, επιβεβαιώνονται. 8. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (44) Ένας συνεργαζόµενος χρήστης ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή, στην αιτιολογική σκέψη (104) του προσωρινού κανονισµού, παρείχε παραπλανητικά στοιχεία όσον αφορά το ποσοστό του κόστους του ζεόλιθου επί του συνολικού κόστους. Συγκεκριµένα ισχυρίστηκε ότι το κόστος του ζεόλιθου ήταν υψηλότερο από το 5% του συνολικού κόστους που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη (104). Ως προς αυτό σηµειώνεται ότι ο εν λόγω χρήστης δεν υπέβαλε νεώτερα στοιχεία σε στήριξη του ισχυρισµού του, ενώ τα πορίσµατα της Επιτροπής βασίστηκαν σε εξακριβωµένα στοιχεία που υπέβαλαν χρήστες που συνεργάστηκαν. Όσον αφορά τον όρο «συνολικό κόστος» που χρησιµοποιείται στον προσωρινό κανονισµό, στην αιτιολογική σκέψη (104) σηµειώνεται ότι περιλαµβάνει το σύνολο του κατασκευαστικού κόστους συν τα έξοδα πώλησης και γενικής διοίκησης. Επιπλέον η δήλωση «λιγότερο από 5%» είναι ένας µέσος όρος που καλύπτει από κοινού τα απορρυπαντικά πλυντηρίου και τα αποσκληρυντικά νερού. Τέλος πρέπει να διευκρινιστεί ότι το κόστος ζεολίθου στα αποσκληρυντικά νερού είναι υψηλότερο από ό,τι στα απορρυπαντικά πλυντηρίου ωστόσο η χρήση ζεολίθου στα απορρυπαντικά πλυντηρίου είναι κατά πολύ σηµαντικότερη. Πράγµατι, όσον αφορά το συγκεκριµένο συνεργαζόµενο χρήστη, τα αποσκληρυντικά νερού αντιπροσώπευαν ένα µικρό µέρος του συνολικού κύκλου εργασιών των κατάντη προϊόντων του που περιέχουν ζεόλιθο. Εποµένως, ο ισχυρισµός αυτός απορρίπτεται. (45) Ένας συνεργαζόµενος χρήστης αντέκρουσε το προσωρινό συµπέρασµα στην αιτιολογική σκέψη (102) ότι η Κίνα αποτελεί εναλλακτική πηγή εφοδιασµού. Έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που έγιναν, η Επιτροπή συµφωνεί ότι παρά το γεγονός ότι ορισµένοι κινέζοι παραγωγοί δραστηριοποιήθηκαν στην αγορά της ΕΕ κατά την ΠΕ δεν είναι πιθανό στο εγγύς µέλλον η εν λόγω χώρα να αποτελέσει βασικό προµηθευτή (βλέπε αιτιολογική σκέψη (41) παραπάνω). Ωστόσο, µε βάση τα ποσοστά παραγωγικής ικανότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το υπό εξέταση προϊόν, η Επιτροπή εµµένει στην άποψη ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα στον εφοδιασµό όσον αφορά το εν λόγω προϊόν. Εποµένως, ο ισχυρισµός αυτός απορρίπτεται. (46) Ένας συνεργαζόµενος χρήστης ισχυρίστηκε ότι εάν επιβληθούν δασµοί σε συνέχεια της εν λόγω έρευνας για το ζεόλιθο το κόστος θα αυξηθεί σε τέτοιο βαθµό που οι τιµές των απορρυπαντικών πλυντηρίου και των αποσκληραντικών νερού θα αυξηθούν επίσης µε αποτέλεσµα την αύξηση των τιµών καταναλωτή. Το επιχείρηµα βασίζεται EL 11 EL

13 στην υπόθεση ότι οι χρήστες θα µετακυλήσουν τις αυξήσεις των τιµών του ζεολίθου λόγω της επιβολής δασµού αντιντάµπινγκ. Καταρχάς, η Επιτροπή πιστεύει ότι οι παραγωγοί της Ένωσης θα ωφεληθούν µάλλον από τα µέτρα µέσω της αύξησης των οικονοµιών κλίµακας και όχι µέσω της αύξησης των τιµών (βλέπε αιτιολογικές σκέψεις (108) και (111) του προσωρινού κανονισµού). Τέλος, όπως αναφέρεται παραπάνω, επειδή το ποσοστό του κόστους που συνδέεται µε το ζεόλιθο επί του συνολικού κόστους παραγωγής των κατάντη προϊόντων είναι µικρό, κάθε επίπτωση που θα µπορούσε να έχει ο δασµός, αν και είναι απίθανο να υπάρξει, δεν θα µπορούσε να θέσει υπό αµφισβήτηση το προσωρινό συµπέρασµα ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι για τα συµφέροντα της Ένωσης που να αντιτίθενται στην επιβολή των µέτρων. Εποµένως, ο ισχυρισµός αυτός απορρίπτεται. (47) Ένας συνεργαζόµενος χρήστης δήλωσε ότι σκοπεύει να στραφεί στη χρήση χηµικών συνθέσεων χωρίς ζεόλιθο για την παρασκευή απορρυπαντικών πλυντηρίου, γεγονός που θα έχει αρνητική επίπτωση στους παραγωγούς ζεολίθου της ΕΕ. Οι παραγωγοί της ΕΕ γνωρίζουν, χάρη στις πληροφορίες που περιέχονται στον ειδικό φάκελο που είναι προσβάσιµος σε όλους τους ενδιαφερόµενους, ότι η επιχείρησή τους διατρέχει αυτόν τον κίνδυνο. Ωστόσο, δεν υπάρχουν απτά αποδεικτικά στοιχεία που να επιτρέπουν την εκτίµηση του υποτιθέµενου αντίκτυπου στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης, στην περίπτωση που σηµειωθεί µια τέτοια µεταστροφή. Εποµένως, ο ισχυρισµός αυτός απορρίπτεται. (48) Τα παραπάνω σηµεία λήφθηκαν υπόψη στην οριστική φάση της έρευνας, αλλά δεν µεταβάλλουν τα βασικά της συµπεράσµατα. Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα, όπως καθορίζονται στις αιτιολογικές σκέψεις (93) έως (112) του προσωρινού κανονισµού. Ως εκ τούτου συνάγεται ότι δεν υπάρχει κανένα βάσιµο επιχείρηµα ότι η επιβολή µέτρων σε συνέχεια αυτής της έρευνας αντιβαίνει στα συµφέροντα της Ένωσης. 9. ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ 9.1. Επίπεδο εξάλειψης της ζηµίας (49) Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα, όπως καθορίζονται στις αιτιολογικές σκέψεις (114) έως (116) του προσωρινού κανονισµού Οριστικά µέτρα (50) Λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα που συνάγονται όσον αφορά την πρακτική ντάµπινγκ, τη ζηµία, την αιτιώδη συνάφεια και το συµφέρον της Ένωσης, και σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού, πρέπει να επιβληθεί οριστικός δασµός αντιντάµπινγκ στο επίπεδο του χαµηλότερου από τα περιθώρια ντάµπινγκ και ζηµίας που διαπιστώθηκαν, σύµφωνα µε τον κανόνα χαµηλότερου δασµού. Στην προκειµένη περίπτωση, ο δασµολογικός συντελεστής πρέπει να οριστεί στο επίπεδο της διαπιστωθείσας ζηµίας. Υπολογίστηκε σε 28,1 %. (51) Βάσει των ανωτέρω, ο συντελεστής του προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι 28,1 %. EL 12 EL

14 10. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΣΜΟΥ (52) Λόγω του µεγέθους του περιθωρίου ντάµπινγκ που διαπιστώθηκε και µε δεδοµένο το επίπεδο της ζηµίας που προκλήθηκε στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης, θεωρείται ότι τα ποσά που κατατέθηκαν ως εγγύηση υπό µορφή προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ, που επιβλήθηκε µε τον προσωρινό κανονισµό, πρέπει να εισπραχθούν οριστικά µέχρι του ποσού του οριστικού δασµού που επιβάλλεται µε τον παρόντα κανονισµό. 11. ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (53) Κατά τη διάρκεια της έρευνας ο βόσνιος παραγωγός-εξαγωγέας Alumina d.o.o. Zvornik, από κοινού µε τη συνδεδεµένη εταιρεία στην Ένωση, Kauno Tiekimas AB, µε έδρα στην Kaunas, Λιθουανία, πρότεινε την ανάληψη υποχρέωσης ως προς την τιµή, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι πρόσφατα η Fabrica glinice "Birac" έγινε εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου και η Alumina d.o.o, µε έδρα στο Zvornik, παρέµεινε ο µοναδικός παραγωγός-εξαγωγέας του οµίλου. (54) Η Επιτροπή εξέτασε την προσφορά. Σηµειώνεται ότι το υπό εξέταση προϊόν είναι ένα βασικό προϊόν που αντιστοιχεί µόνο σε ένα τύπο προϊόντος και σε µία και µοναδική προδιαγραφή συνεπώς αποκλείεται κάθε κίνδυνος αντιστάθµισης των τιµών µέσω διαφορετικών τύπων του προϊόντος. Από την έρευνα προέκυψε ότι όλες οι εξαγωγές στην Ένωση τιµολογήθηκαν µέσω της συνδεδεµένης εταιρείας την Ένωση (δηλαδή της Kauno Tiekimas AB, Kaunas, Λιθουανία). Η εν λόγω συνδεδεµένη εταιρεία πωλεί επίσης και άλλα προϊόντα µέσω του οµίλου Birac. Ωστόσο, η αγορά για τη σκόνη ζεολίθου Α καθορίζεται επακριβώς, και οι καταναλωτές που αγοράζουν σκόνη ζεόλιθου Α, εκ φύσεως δεν αγοράζουν τα υπόλοιπα προϊόντα που παράγει ο όµιλος Birac. Εποµένως, συνάγεται το συµπέρασµα ότι ο κίνδυνος διασταυρούµενης αντιστάθµισης µέσω της πώλησης άλλων προϊόντων στους ίδιους πελάτες είναι πολύ περιορισµένος. (55) Με την απόφαση 2011/XX/EΚ η Επιτροπή αποδέχθηκε την προσφορά ανάληψης υποχρέωσης από την Alumina d.o.o.. Zvornik και τη συνδεδεµένη µε αυτήν εταιρεία Kauno Tiekimas. Το Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι η προσφορά για την ανάληψη υποχρέωσης εξαλείφει τις ζηµιογόνους συνέπειες του ντάµπινγκ και περιορίζει σε επαρκή βαθµό τον κίνδυνο καταστρατήγησης. (56) Προκειµένου να µπορέσει η Επιτροπή και οι τελωνειακές αρχές να παρακολουθήσουν αποτελεσµατικά τη συµµόρφωση της Alumina d.o.o. Zvornik και της συνδεδεµένης της εταιρείας µε την ανάληψη υποχρέωσης, όταν η αίτηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία υποβληθεί στην αρµόδια τελωνειακή αρχή, η απαλλαγή από το δασµό αντιντάµπινγκ θα εξαρτηθεί από τα εξής: (i) την προσκόµιση τιµολογίου ανάληψης υποχρέωσης, το οποίο είναι ένα εµπορικό τιµολόγιο που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία και τη διασάφηση που προβλέπονται στο παράρτηµα (ii) το γεγονός ότι τα εισαγόµενα προϊόντα παρασκευάζονται, αποστέλλονται και τιµολογούνται είτε απευθείας από την Alumina d.o.o. Zvornik στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην Ένωση ή τιµολογούνται απευθείας από την Kauno Tiekimas στον πρώτο µη συνδεδεµένο πελάτη στην Ενωση και (iii) το γεγονός ότι τα προϊόντα που δηλώνονται και παρουσιάζονται στις τελωνειακές αρχές αντιστοιχούν ακριβώς στην περιγραφή για το τιµολόγιο της ανάληψης υποχρέωσης. Όταν δεν πληρούνται οι EL 13 EL

15 ανωτέρω προϋποθέσεις, κατά την αποδοχή της δήλωσης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία επιβάλλεται ο κατάλληλος δασµός αντιντάµπινγκ. (57) Όταν η Επιτροπή ανακαλέσει την αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 9 του βασικού κανονισµού, ύστερα από παράβαση, αναφερόµενη σε συγκεκριµένες συναλλαγές και δηλώσει άκυρα τα σχετικά τιµολόγια ανάληψης, προκύπτει τελωνειακή οφειλή κατά την αποδοχή της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. (58) Οι εισαγωγείς πρέπει να γνωρίζουν ότι µπορεί να προκύψει τελωνειακή οφειλή, ως κανονικός εµπορικός κίνδυνος, κατά την αποδοχή της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις (56) και (57) ακόµη και αν η ανάληψη υποχρέωσης που προσέφερε ο κατασκευαστής από τον οποίο αγοράζουν, άµεσα ή έµµεσα, έχει γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή. (59) Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 7 του βασικού κανονισµού, οι τελωνειακές αρχές πρέπει να ενηµερώσουν την Επιτροπή αµέσως εάν υπάρχουν ενδείξεις για παράβαση της ανάληψης υποχρέωσης. (60) Για τους προαναφερόµενους λόγους, η ανάληψη υποχρέωσης που προσέφεραν η Alumina d.o.o. Zvornik και Kauno Tiekimas γίνεται δεκτή από την Επιτροπή. Όλες οι ενδιαφερόµενες εταιρείες ενηµερώθηκαν σχετικά µε τα ουσιώδη πραγµατικά περιστατικά, το σκεπτικό και τις υποχρεώσεις βάσει των οποίων έγινε αποδεκτή η αποδοχή αυτή. (61) Σε περίπτωση παραβίασης ή ανάκλησης µιας ανάληψης υποχρέωσης, ή σε περίπτωση ανάκλησης της αποδοχής της ανάληψης υποχρέωσης από την Επιτροπή, επιβάλλεται αυτόµατα ο δασµός αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκε από το Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 4 βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 9 του βασικού κανονισµού. ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Άρθρο 1 1. Επιβάλλεται προσωρινός δασµός αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές σκόνης ζεόλιθου-α καταγωγής Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, η οποία αναφέρεται και ως σκόνη ζεόλιθου NaA ή σκόνη ζεολίθου 4A και υπάγεται επί του παρόντος στον κωδικό ΣΟ ex (κωδικός TARIC ) καταγωγής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. 2. Ο συντελεστής του οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ που επιβάλλεται επί της καθαρής τιµής «ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης», πριν από την επιβολή δασµού, για τα προϊόντα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 ορίζεται σε 28,1%. 3. Εάν δεν υπάρχει διαφορετική διάταξη, εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τους τελωνειακούς δασµούς. Άρθρο 2 1. Οι εισαγωγές που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, οι οποίες έχουν τιµολογηθεί από εταιρείες από τις οποίες έχουν γίνει δεκτές από την Επιτροπή EL 14 EL

16 αναλήψεις υποχρεώσεων και των οποίων οι επωνυµίες περιλαµβάνονται στην απόφαση 2011/XX/EΕ της Επιτροπής, όπως τροποποιείται κατά διαστήµατα, απαλλάσσονται από το δασµό αντιντάµπινγκ που επιβάλλεται µε το άρθρο 1, υπό τον όρο ότι: παρασκευάζονται, αποστέλλονται ή τιµολογούνται απευθείας από την Alumina d.o.o., Zvornik, Βοσνία και Ερζεγοβίνη στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη της Ένωσης ή τιµολογούνται απευθείας από την εταιρεία Kauno Tiekimas AB, Kaunas, Λιθουανία στον πρώτο ανεξάρτητο καταναλωτή της Ένωσης, και τέτοιου είδους εισαγωγές συνοδεύονται από τιµολόγιο ανάληψης υποχρέωσης το οποίο είναι ένα εµπορικό τιµολόγιο και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που απαριθµούνται και τη διασάφηση που προβλέπεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, και τα εµπορεύµατα που διασαφίζονται και προσκοµίζονται στο τελωνείο αντιστοιχούν απόλυτα στην περιγραφή του τιµολογίου ανάληψης υποχρέωσης. 2. Γεννάται τελωνειακή οφειλή κατά την αποδοχή της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία: οσάκις διαπιστώνεται, όσον αφορά τις εισαγωγές που περιγράφονται στην παράγραφο 1, ότι δεν πληρούνται ένας ή περισσότεροι από τους όρους που παρατίθενται στην εν λόγω παράγραφο, ή όταν η Επιτροπή ανακαλέσει την αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 9 του βασικού κανονισµού µε κανονισµό ή απόφαση που αναφέρεται σε συγκεκριµένες συναλλαγές και χαρακτηρίζει άκυρα τα σχετικά τιµολόγια ανάληψης υποχρέωσης. Άρθρο 3 Τα ποσά που έχουν κατατεθεί ως εγγύηση µέσω των προσωρινών δασµών αντιντάµπινγκ δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1036/2010 στις εισαγωγές σκόνης ζεολίθου Α που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ ex (κωδικός TARIC ), καταγωγής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, εισπράττονται οριστικά. Άρθρο 4 Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. EL 15 EL

17 Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Βρυξέλλες, Για το Συµβούλιο Η Πρόεδρος EL 16 EL

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο εµπορικό τιµολόγιο που συνοδεύει τις πωλήσεις προς την Ένωση προϊόντων της εταιρείας τα οποία υπόκεινται σε ανάληψη υποχρεώσεων πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Ο τίτλος «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟ ΕΥΕΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ». 2. Η επωνυµία της εταιρείας που εκδίδει το εµπορικό τιµολόγιο. 3. Ο αριθµός του εµπορικού τιµολογίου. 4. Η ηµεροµηνία έκδοσης του εµπορικού τιµολογίου. 5. Ο πρόσθετος κωδικός Taric βάσει του οποίου γίνεται ο εκτελωνισµός των εµπορευµάτων του τιµολογίου στα σύνορα της Κοινότητας (πρόσθετος κωδικός Taric xxxx or yyyy).. 6. Η ακριβής περιγραφή των εµπορευµάτων, η οποία περιλαµβάνει: απλή περιγραφή των εµπορευµάτων που αντιστοιχούν στα εµπορεύµατα που υπόκεινται σε ανάληψη υποχρέωσης, τον αριθµό κωδικού προϊόντος της εταιρείας (ΚΠΕ), τον κωδικό Taric, την ποσότητα (σε τόνους). 7. Η περιγραφή των όρων πώλησης, στην οποία περιλαµβάνονται και τα εξής: τιµές ανά τόνο, οι ισχύοντες όροι πληρωµής, οι ισχύοντες όροι παράδοσης, οι συνολικές εκπτώσεις και µειώσεις τιµών. 8. Η επωνυµία της εταιρείας που ενεργεί ως εισαγωγέας στην Ένωση, δηλαδή το πρόσωπο που δηλώνει τα εµπορεύµατα για εκτελωνισµό, στο όνοµα του οποίου εκδίδεται απευθείας από την εταιρεία το εµπορικό τιµολόγιο που συνοδεύει τα εµπορεύµατα που υπόκεινται σε ανάληψη υποχρέωσης. 9. Το ονοµατεπώνυµο του υπαλλήλου της εταιρείας που εξέδωσε το εµπορικό τιµολόγιο και η ακόλουθη υπογεγραµµένη δήλωση: «Ο υπογράφων, πιστοποιώ ότι η πώληση για άµεση εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση των εµπορευµάτων που καλύπτονται από το παρόν τιµολόγιο, πραγµατοποιείται στο πλαίσιο και µε τους όρους της ανάληψης υποχρέωσης που προτάθηκε από την Alumina d.o.o., Zvornik και τη συνδεδεµένη µε αυτήν εταιρεία Kauno Tiekimas AB, και έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την απόφαση 2011/ΥΥΥ/ΕΚ(*). ηλώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν τιµολόγιο είναι πλήρη και ακριβή.» EL 17 EL

19 (*) ΕΕ σχετ. EL 18 EL

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.10.2002 COM(2002) 574 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 603/1999 για την επιβολήοριστικού δασµού αντιντάµπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.5.2002 COM(2002) 226 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάµπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές ποδηλάτων, καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση KΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση KΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.8.2003 COM(2003) 504 τελικό Πρόταση KΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επέκταση του οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ που έχει επιβληθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.3.2007 COM(2007) 166 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.6.2008 COM(2008) 382 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής των µέτρων αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.09.2001 COM(2001) 550 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της επανεξέτασης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2474/93 του Συµβουλίου για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.1.2008 COM(2008) 36 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διατήρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 71/97 του Συμβουλίου για την επέκταση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.1.2011 COM(2010) 800 τελικό 2010/0386 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές κόντρα πλακέ οκουµέ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2005 COM(2005) 332 τελικό 2005/0134 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 C(2015) 6257 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.9.2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.9.2007 COM(2007) 550 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές λαµπτήρων φθορισµού µικρού µεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ( Προσωρινά στοιχεία )

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ( Προσωρινά στοιχεία ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πληροφορίες: /νση Στατιστικών Τοµέα Εµπορίου και Υπηρεσιών Τµήµα Εξωτερικού Εµπορίου Ελένη Πανδή, Ασηµίνα Κατρή Τηλ : 213 1352042, 2385 Fax : 213 1352398 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου και οι Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού

Τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου και οι Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού Τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου και οι Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού - Σύμφωνα με την αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος, οι χώρες που αντιμετωπίζουν διαφορετικό κόστος ευκαιρίας στην παραγωγή τωναγαθώνμπορούνναωφεληθούναπότηνεξειδίκευσηκαιτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.4.2006 COM(2006) 158 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 397/2004 του Συµβουλίου για την επιβολή οριστικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς,7 Αυγούστου 2014 (2) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : 2014 Ησυνολικήαξίατωνεισαγωγών -αφίξεωνκατάτοιούνιο 2014ανήλθεστοποσότων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ( Προσωρινά στοιχεία )

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ( Προσωρινά στοιχεία ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πληροφορίες: /νση Στατιστικών Τοµέα Εµπορίου και Υπηρεσιών Τµήµα Εξωτερικού Εµπορίου Ελένη Πανδή, Ασηµίνα Κατρή Τηλ : 213 1352042, 2385 Fax : 213 1352398 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5024 /2013

Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5024 /2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Αθήνα 4 Νοεμβρίου 2013 Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5024 /2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες:

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: 1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράρτημα 1 Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: επιλογή υποψηφίων (φύλλο εργασίας 1 του λογιστικού φύλλου) υλοποίηση των έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ α/α Τροπο ποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07-01-2015 Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) Βασικές Αρχές (Άρθρο 8: ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 του Ν. 4308/2014.) 1. Μία ενιαία ονομασία «Τιμολόγιο» (8.1.1 Η παράγραφος αυτή, σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03)

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03) 20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης (2003/C 118/03) Η παρούσα ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 543/10-02-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 543/10-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 543/10-02-2015 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

56ο έτος 26 Νοεμβρίου 2013 Ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του μέρους IV (εμπορικές συναλλαγές) της συμ

56ο έτος 26 Νοεμβρίου 2013 Ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του μέρους IV (εμπορικές συναλλαγές) της συμ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0669 L 315 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 56ο έτος 26 Νοεμβρίου 2013 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Ανακοίνωση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MARKETING ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α: ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MARKETING ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α: ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MARKETING ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 1. Πληροφοριακά Στοιχεία για την επιχείρηση 1.1. Στοιχεία επικοινωνίας Επωνυµία επιχείρησης: ιακριτικός τίτλος Τηλέφωνο: Φαξ: Ε-mail: Url:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα