Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2011) 203 τελικό 2011/0085 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασµού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές σκόνης ζεόλιθου-α, καταγωγής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης EL EL

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης Η παρούσα πρόταση αφορά την εφαρµογή του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 2009, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής «βασικός κανονισµός»), και ιδίως το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) 1225/2009. Γενικό πλαίσιο Η παρούσα πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρµογής του βασικού κανονισµού και είναι το αποτέλεσµα έρευνας η οποία διενεργήθηκε σύµφωνα µε τις ουσιαστικές και διαδικαστικές απαιτήσεις του βασικού κανονισµού. Υφιστάµενες διατάξεις στον τοµέα που αφορά η πρόταση Επιβλήθηκαν προσωρινά µέτρα µε τον κανονισµό (ΕE) αριθ. 1036/2010 της Επιτροπής (ΕΕ L 298 της , σ.27). Συνοχή µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης Άνευ αντικειµένου. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη Τα ενδιαφερόµενα µέρη τα οποία αφορά η διαδικασία είχαν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τα συµφέροντά τους στη διάρκεια της έρευνας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του βασικού κανονισµού. Συγκέντρωση και χρησιµοποίηση των εκτιµήσεων εµπειρογνωµόνων εν υπήρξε ανάγκη προσφυγής σε εξωτερικούς εµπειρογνώµονες. Εκτίµηση αντικτύπου Η παρούσα πρόταση είναι αποτέλεσµα της εφαρµογής του βασικού κανονισµού. Ο βασικός κανονισµός δεν προβλέπει γενική εκτίµηση του αντικτύπου, αλλά περιλαµβάνει πλήρη κατάλογο των όρων που πρέπει να εκτιµηθούν. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόµενης ενέργειας EL 2 EL

4 Στις 17 Φεβρουαρίου 2010 η Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία αντιντάµπινγκ σχετικά µε τις εισαγωγές σκόνης ζεόλιθου-α, καταγωγής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω προϊόν αποτέλεσε αντικείµενο ντάµπινγκ µε αποτέλεσµα να προκληθεί ζηµία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης. Από την έρευνα διαπιστώθηκε, επίσης, ότι η επιβολή µέτρων αντιντάµπινγκ δεν αντέβαινε το συµφέρον της Ένωσης. Ως εκ τούτου επιβλήθηκαν προσωρινά µέτρα. Η συνέχιση της έρευνας επιβεβαίωσε τα βασικά προσωρινά συµπεράσµατα. Εποµένως, προτείνεται η έγκριση από το Συµβούλιο της συνηµµένης πρότασης κανονισµού, ώστε να επιβληθούν οριστικά µέτρα στις εισαγωγές σκόνης ζεόλιθου-α, καταγωγής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Νοµική βάση Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 2009, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής «βασικός κανονισµός»). Αρχή της επικουρικότητας Η παρούσα πρόταση εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Ένωσης. Ως εκ τούτου, δεν εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας. Αρχή της αναλογικότητας Η πρόταση συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας για τους ακόλουθους λόγους: Το είδος της ενέργειας περιγράφεται στον προαναφερόµενο βασικό κανονισµό και δεν αφήνει περιθώρια για λήψη αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο. Είναι άνευ αντικειµένου η αναφορά του τρόπου µε τον οποίο ελαχιστοποιείται και είναι ανάλογος προς τον στόχο της πρότασης ο οικονοµικός και διοικητικός φόρτος που βαρύνει την Ένωση, τις κυβερνήσεις των κρατών µελών, τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές, τους οικονοµικούς παράγοντες και τους πολίτες. Επιλογή νοµικών µέσων Προτεινόµενος τύπος νοµοθετικής πράξης: Κανονισµός. Η προσφυγή σε άλλα µέσα δεν θα ήταν σκόπιµη, διότι ο βασικός κανονισµός δεν προβλέπει εναλλακτικές λύσεις. ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της ΕΕ. EL 3 EL

5 2011/0085 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασµού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές σκόνης ζεόλιθου-α, καταγωγής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 2009, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 1 (εφεξής «βασικός κανονισµός»), και ιδίως το άρθρο 9, την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή») κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΆ ΜΈΤΡΑ (1) Η Επιτροπή µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1036/ (εφεξής «προσωρινός κανονισµός») επέβαλε προσωρινό δασµό αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές σκόνης ζεόλιθου-α καταγωγής Βοσνίας-Ερζεγοβίνης («Β-Ε»). (2) Η διαδικασία κινήθηκε ύστερα από καταγγελία που υπέβαλαν στις 4 Ιανουαρίου 2010 οι εταιρείες Industrias Quimicas del Ebro SA, MAL Magyar Aluminium, PQ Silicas BV, Silkem d.o.o. και Zeolite Mira Srl Unipersonale (εφεξής «οι καταγγέλλοντες»), οι οποίες αντιπροσωπεύουν σηµαντικό ποσοστό, στην προκειµένη περίπτωση άνω του 25%, της συνολικής παραγωγής της Ένωσης σε σκόνη ζεόλιθου-α. Η καταγγελία περιείχε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε το ντάµπινγκ και τη σηµαντική ζηµία που προκλήθηκε από αυτό, τα οποία θεωρήθηκαν επαρκή για να δικαιολογήσουν την έναρξη διαδικασίας. 1 2 ΕΕ L 343 της , σ. 51. ΕΕ L 298 της , σ. 27. EL 4 EL

6 2. ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ (3) Μετά την κοινοποίηση των ουσιωδών πραγµατικών περιστατικών και του σκεπτικού βάσει των οποίων αποφασίστηκε η επιβολή προσωρινών µέτρων αντιντάµπινγκ («κοινοποίηση προσωρινών συµπερασµάτων»), αρκετά ενδιαφερόµενα µέρη υπέβαλαν γραπτώς παρατηρήσεις για να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους σχετικά µε τα προσωρινά συµπεράσµατα. Τα µέρη τα οποία το ζήτησαν έγιναν δεκτά σε ακρόαση. (4) Η Επιτροπή συνέχισε να αναζητεί και να επαληθεύει όλες τις πληροφορίες που έκρινε αναγκαίες για τα οριστικά συµπεράσµατά της. (5) Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε την αιτιολογική σκέψη (11) του προσωρινού κανονισµού, η έρευνα για την πρακτική ντάµπινγκ και τη ζηµία κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31ή εκεµβρίου 2009 («περίοδος έρευνας» ή «ΠΕ»). Η εξέταση των συναφών τάσεων για την εκτίµηση της ζηµίας κάλυψε το διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως το τέλος της περιόδου έρευνας («εξεταζόµενη περίοδος»). (6) Όλα τα µέρη ενηµερώθηκαν για τα ουσιώδη πραγµατικά περιστατικά και για τις εκτιµήσεις βάσει των οποίων επρόκειτο να προταθεί η επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές σκόνης ζεόλιθου-α, καταγωγής Β-Ε, και η οριστική είσπραξη των ποσών που είχαν καταβληθεί ως εγγύηση υπό µορφή προσωρινού δασµού. Στα µέρη παραχωρήθηκε επίσης προθεσµία εντός της οποίας µπορούσαν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους µετά την εν λόγω ενηµέρωση. (7) Οι προφορικές και γραπτές παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα ενδιαφερόµενα µέρη εξετάστηκαν και, όπου κρίθηκε σκόπιµο, ελήφθησαν υπόψη. 3. ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙ ΕΣ ΠΡΟΪΟΝ (8) Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων για τα εν λόγω ζητήµατα, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις (12) έως (15) του προσωρινού κανονισµού. (9) Με βάση τα ανωτέρω, συνάγεται οριστικά το συµπέρασµα ότι όλοι οι τύποι σκόνης ζεόλιθου-α, όπως ορίζονται παραπάνω, είναι οµοειδείς κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού. 4. ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (10) Ο βοσνιακός όµιλος παραγωγών-εξαγωγέων ("Birac") επανέλαβε τον ισχυρισµό που είχε διατυπώσει στην προσωρινή φάση της έρευνας ότι ένας παραγωγός της Ένωσης που δεν είχε συµµετάσχει στη δειγµατοληψία (Silkem d.o.o. ή «Silkem») θα έπρεπε να είχε συµπεριληφθεί πλήρως στις απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο ενός παραγωγού της Ένωσης που συµµετείχε στη δειγµατοληψία (MAL Magyar Aluminium ή "MAL"), επειδή οι δύο εταιρείες είναι συνδεδεµένες. Ο όµιλος Birac ισχυρίστηκε ότι τυχόν αποδοχή της παράλειψης αυτής θα ισοδυναµούσε µε διακριτική µεταχείριση µεταξύ παραγωγών και εξαγωγέων της Ένωσης, γιατί στις περιπτώσεις που υπάρχουν συνδεδεµένοι παραγωγοί-εξαγωγείς εγκατεστηµένοι σε χώρες που υπόκεινται σε ελέγχους αντιντάµπινγκ, υποχρεούνται όλοι ανεξαιρέτως να απαντούν στα ερωτηµατολόγια. Ο όµιλος Birac ισχυρίστηκε, επίσης, ότι οι εταιρείες MAL και Silkem θα έπρεπε να θεωρηθεί ότι δεν συνεργάστηκαν. EL 5 EL

7 (11) Οι ισχυρισµοί αυτοί δεν είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτοί. Για τους λόγους που εκτίθενται στην αιτιολογική σκέψη (19) του προσωρινού κανονισµού οι εταιρείες MAL και Silkem συνεργάστηκαν απόλυτα στο πλαίσιο της έρευνας. Υπενθυµίζεται ότι η Silkem υπέβαλε στοιχεία στην απάντησή της στο έντυπο δειγµατοληψίας και ότι η συγκεκριµένη εταιρεία λήφθηκε υπόψη στους δείκτες µακροδεδοµένων. Ωστόσο, η εταιρεία δεν συµπεριλήφθηκε στον κατάλογο εταιρειών που συµµετείχαν στη δειγµατοληψία λόγω του µικρού της µεγέθους. Ως εκ τούτου, η Silkem δεν χρειάστηκε να υποβάλει µικροδεδοµένα και κατά µείζονα λόγο αυτά δεν εξακριβώθηκαν. Επιπλέον, επειδή οι πωλήσεις που πραγµατοποιεί η εν λόγω εταιρεία όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν είναι σχετικά περιορισµένες συγκριτικά µε εκείνες της MAL, δεν υπάρχει καµία ένδειξη που να υποδηλώνει ότι εάν είχαν συµπεριληφθεί τα στοιχεία της Silkem στα στοιχεία της MAL θα είχε υπάρξει κάποια διαφορά. (12) Επιπλέον, ο ισχυρισµός περί διακριτικής µεταχείρισης µεταξύ παραγωγών-εξαγωγέων και των παραγωγών της Ένωσης είναι εντελώς αβάσιµος, επειδή πρόκειται για διαφορετικές καταστάσεις. Από τη µια πλευρά, η έρευνα για την εξακρίβωση της ύπαρξης ντάµπινγκ διεξάγεται κατά κανόνα σε επίπεδο επιχειρήσεων για κάθε µία από τις οποίες οι αρµόδιες αρχές πρέπει να υπολογίσουν ένα συγκεκριµένο περιθώριο ντάµπινγκ. Επιπλέον, ένας όµιλος παραγωγών-εξαγωγέων πρέπει να εξετάζεται στο σύνολό του, γιατί διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος οι εξαγωγές να διοχετευθούν από το µέρος του οµίλου µε το χαµηλότερο επίπεδο δασµών. Από την άλλη πλευρά, η έρευνα για τη ζηµία σκοπό έχει να εξακριβώσει κατά πόσο έχει υποστεί σηµαντική ζηµία ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης συνολικά. Στην περίπτωση αυτή, οι παραγωγοί της Ένωσης που συµµετείχαν στη δειγµατοληψία θεωρήθηκε ότι αντιπροσωπεύουν το σύνολο της παραγωγής της ΕΕ, όσον αφορά ορισµένους δείκτες ζηµίας (µικρο-δείκτες). Εποµένως, ο ισχυρισµός αυτός απορρίπτεται. (13) Ο όµιλος Birac ισχυρίστηκε, επίσης, ότι η βοσνιακή εξορυκτική εταιρεία που είναι συνδεδεµένη µε τη MAL και προµηθεύει στο συγκεκριµένο παραγωγό της Ένωσης πρωτογενείς πρώτες ύλες (π.χ. βωξίτη) θα έπρεπε επίσης να έχει συνεργαστεί στο πλαίσιο της έρευνας. Ως προς το σηµείο αυτό σηµειώνεται ότι η εξορυκτική εταιρεία είχε συµπεριληφθεί στην απάντηση της MAL στο ερωτηµατολόγιο. Επίσης, τα έξοδα που συνδέονται µε τον εφοδιασµό σε βωξίτη και τη µετατροπή του σε τρι-υδροξείδιο του αλουµινίου, αναφέρθηκαν στο κόστος παραγωγής της MAL. Εποµένως, ο όµιλος MAL συµµορφώθηκε πλήρως µε τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων που είχαν καθορίσει οι υπηρεσίες της Επιτροπής.. Εποµένως, ο ισχυρισµός αυτός απορρίπτεται. (14) Ελλείψει άλλων σχετικών παρατηρήσεων για το θέµα αυτό, οι αιτιολογικές σκέψεις (16) έως (20) του προσωρινού κανονισµού επιβεβαιώνονται οριστικά. 5. ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ 5.1. Κανονική αξία (15) Υπενθυµίζεται ότι ελλείψει αντιπροσωπευτικών εγχώριων πωλήσεων, η κανονική αξία υπολογίστηκε µε βάση το άρθρο 2 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού. (16) Για τον υπολογισµό της κανονικής αξίας µε βάση το άρθρο 2 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού, τα έξοδα πώλησης µαζί µε τα γενικά και διοικητικά έξοδα που προέκυψαν και το µέσο σταθµισµένο κέρδος που πραγµατοποίησε καθένας από τους συνεργαζόµενους παραγωγούς-εξαγωγείς επί των εγχώριων πωλήσεων του οµοειδούς EL 6 EL

8 προϊόντος, κατά τις συνήθεις εµπορικές πράξεις, κατά την περίοδο έρευνας, προστέθηκαν στο οικείο µέσο κόστος παραγωγής κατά την περίοδο έρευνας. Εφόσον δεν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι του υπό εξέταση προϊόντος ή οµοειδούς προϊόντος, χρησιµοποιήθηκε µέσο σταθµισµένο κέρδος. Όπου κρίθηκε αναγκαίο, το κόστος παραγωγής και τα γενικά και διοικητικά έξοδα διορθώθηκαν πριν χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο των συνήθων εµπορικών πράξεων και για τον υπολογισµό των κανονικών αξιών. (17) Σε συνέχεια της κοινοποίησης των προσωρινών συµπερασµάτων ο όµιλος Birac υπέβαλε παρατηρήσεις σχετικά µε τον καθορισµό του περιθωρίου κέρδους που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της κανονικής αξίας. Σύµφωνα µε τον όµιλο Birac η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε συνιστά παράβαση του άρθρου 2 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού, επειδή στη συγκεκριµένη περίπτωση το αποτέλεσµα από τη χρησιµοποίηση του περιθωρίου κέρδους των µη αντιπροσωπευτικών εγχώριων πωλήσεων για τον υπολογισµό της κανονικής αξίας είναι ακριβώς το ίδιο, όπως εάν είχαν χρησιµοποιηθεί οι τιµές των µη αντιπροσωπευτικών εγχώριων πωλήσεων. Ο όµιλος ισχυρίστηκε ότι µια τόσο ασυνεπής προσέγγιση δεν µπορεί να ακολουθήθηκε συνειδητά ύστερα από συνδυασµένη ανάγνωση των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 2 του βασικού κανονισµού. Επίσης θεωρεί ότι το περιθώριο κέρδους που χρησιµοποιήθηκε δεν είναι ούτε εύλογο ούτε αναλογικό, ειδικά εάν συγκριθεί µε το στοχευόµενο κέρδος που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό των πωλήσεων σε τιµές χαµηλότερες από τις πωλήσεις της Ένωσης. (18) Επιπλέον, ο όµιλος Birac ισχυρίστηκε ότι οι εγχώριες πωλήσεις, λόγω του χαρακτήρα τους, δεν πρέπει να θεωρούνται ότι πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συνήθων εµπορικών πράξεων και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό της κανονικής αξίας. (19) Όσον αφορά τον πρώτο ισχυρισµό, σηµειώνεται ότι η µέθοδος που εφαρµόστηκε είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του βασικού κανονισµού και τη νοµολογία που προέρχεται από τις αποφάσεις του ΠΟΕ, σύµφωνα µε τις οποίες κατά τον υπολογισµό της κανονικής αξίας, πρέπει να χρησιµοποιείται το κέρδος των εγχώριων πωλήσεων κατά τις συνήθεις εµπορικές πράξεις, ακόµη και εάν οι πωλήσεις αυτές δεν είναι αντιπροσωπευτικές. Στη συγκεκριµένη αυτή περίπτωση σηµειώνεται ότι, εφόσον όλες οι εγχώριες πωλήσεις ήταν κερδοφόρες, ο υπολογισµός της κανονικής αξίας έδωσε πράγµατι το ίδιο αποτέλεσµα που θα υπήρχε εάν η κανονική αξία είχε βασιστεί στις τιµές των εγχώριων πωλήσεων. Πρέπει να σηµειωθεί καταρχάς ότι τα στοιχεία που αφορούν το κέρδος και τα γενικά και διοικητικά έξοδα βασίστηκαν στις εγχώριες ίδιες πωλήσεις της εταιρείας που θεωρήθηκε ότι είχαν πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο των συνήθων εµπορικών πράξεων. Πρέπει επιπλέον να σηµειωθεί ότι ο «εύλογος» χαρακτήρας δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση το στοχευόµενο κέρδος που χρησιµοποιήθηκε για τους υπολογισµούς των πωλήσεων σε τιµές χαµηλότερες από τις πωλήσεις της Ένωσης, επειδή αυτό το κέρδος αντικατοπτρίζει την κατάσταση στην αγορά της Ένωσης χωρίς εισαγωγές που να έχουν αποτελέσει αντικείµενο ντάµπινγκ και για το λόγο αυτό δεν είναι κατάλληλο συγκριτικό σηµείο αναφοράς για τον καθορισµό του κέρδους που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο του υπολογισµού της κανονικής αξίας. Για το λόγο αυτό ο ισχυρισµός απορρίπτεται. (20) Όσον αφορά τον ισχυρισµό ότι οι εγχώριες πωλήσεις δεν πρέπει να θεωρούνται ότι πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συνήθων εµπορικών πράξεων, από την έρευνα EL 7 EL

9 προκύπτει ότι τα δεδοµένα και τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε ο όµιλος Birac αποτέλεσαν αξιόπιστη βάση για τον καθορισµό της κανονικής αξίας. Επειδή, εποµένως. ο ισχυρισµός αυτός δεν θεωρήθηκε βάσιµος απορρίφθηκε. (21) Ελλείψει παρατηρήσεων όσον αφορά τον καθορισµό της κανονικής αξίας, επιβεβαιώνεται η µέθοδος που περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 21 έως 26 του προσωρινού κανονισµού Τιµή εξαγωγής (22) Ελλείψει παρατηρήσεων σχετικά µε την τιµή εξαγωγής, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις (27) και (28) του προσωρινού κανονισµού Σύγκριση (23) Ελλείψει παρατηρήσεων σχετικά µε τη σύγκριση µεταξύ της κανονικής αξίας και της τιµής εξαγωγής, επιβεβαιώνεται η αιτιολογική σκέψη (29) του προσωρινού κανονισµού Περιθώριο ντάµπινγκ (24) Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων σχετικά µε τον προσδιορισµό του περιθωρίου ντάµπινγκ, οι οποίες θα άλλαζαν τα προσωρινά συµπεράσµατα, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις (30) έως (32) του προσωρινού κανονισµού. 6. ΖΗΜΙΑ (25) Ορισµένοι παραγωγοί της Ένωσης, δύο χρήστες της ΕΕ και ο µοναδικός βόσνιος παραγωγός-εξαγωγέας υπέβαλαν παρατηρήσεις σχετικά µε τα πορίσµατα που αφορούν τη ζηµία. (26) Επειδή τα επιχειρήµατα αυτά έχουν ήδη εξεταστεί πλήρως στον προσωρινό κανονισµό δεν επαναλαµβάνονται στον παρόντα κανονισµό Γενικές παρατηρήσεις (27) Στις αιτιολογικές σκέψεις (45) και (68) του προσωρινού κανονισµού γίνεται σαφές ότι ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης στην παρούσα έρευνα καλύπτει όλους τους παραγωγούς της ΕΕ. Επιπλέον, οι παράγοντες ζηµίας που επέτρεψαν τον εντοπισµό της ύπαρξης ζηµίας βασίστηκαν, κατά κανόνα, σε στοιχεία που αφορούν τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης. Η χρησιµοποίηση στοιχείων που αφορούν τον κλάδο παραγωγής της Ενωσης, επισηµαίνεται στο τµήµα 5.4 του προσωρινού κανονισµού µέσω της αναφοράς σε «µακροδεδοµένα». Ωστόσο, στις περιπτώσεις που δεν υπήρχαν στοιχεία για το σύνολο του κλάδου παραγωγής της Ένωσης χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία του αντιπροσωπευτικού δείγµατος παραγωγών της Ένωσης. Επειδή δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις για τα θέµατα αυτά τα προσωρινά συµπεράσµατα επιβεβαιώθηκαν οριστικά. (28) Ωστόσο, η διατύπωση στην αιτιολογική σκέψη (34) είναι εσφαλµένη. Για το λόγο αυτό η εν λόγω αιτιολογική σκέψη πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «όλοι οι παραγωγοί της Ένωσης αποτελούν τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης κατά την EL 8 EL

10 έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 και του άρθρου 5 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού και καλούνται στο εξής «κλάδος παραγωγής της Ένωσης». (29) Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα, όπως καθορίζονται στις αιτιολογικές σκέψεις (52) έως (56) του προσωρινού κανονισµού Κατανάλωση της Ένωσης (30) Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα όπως καθορίζονται στις αιτιολογικές σκέψεις (35) έως (38) του προσωρινού κανονισµού Εισαγωγές από την υπό εξέταση χώρα (31) Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα όπως καθορίζονται στις αιτιολογικές σκέψεις (39) έως (43) του προσωρινού κανονισµού Κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης είκτες ζηµίας (32) Τον Οκτώβριο του 2010 στις εγκαταστάσεις ενός από τους παραγωγούς της Ένωσης, της εταιρείας MAL, συνέβη ένα βιοµηχανικό επεισόδιο. Ωστόσο, από τα αριθµητικά στοιχεία που υπέβαλε η εταιρεία προέκυψε ότι τον Ιανουάριο του 2011 οι παραδόσεις του εν λόγω προϊόντος επανήλθαν στα κανονικά επίπεδα. Κατά τον τρόπο αυτό έγινε σαφές ότι το επεισόδιο αυτό δεν δηµιούργησε σοβαρά προβλήµατα εφοδιασµού στην αγορά της ΕΕ. (33) Ο όµιλος Birac υποστήριξε ότι, επειδή η προαναφερόµενη βοσνιακή εξορυκτική εταιρεία που είναι συνδεδεµένη µε τη MAL πραγµατοποίησε κέρδη κατά την ΠΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να προσαρµόσει το κόστος παραγωγής και τα κέρδη της MAL κατά τον υπολογισµό των οικονοµικών δεικτών, επειδή η αποδοτικότητα της MAL µειώθηκε εξ αιτίας των υψηλών κερδών που επέτυχε η συνδεδεµένη µε αυτήν βοσνιακή εξορυκτική εταιρεία. (34) Όσον αφορά τον παραπάνω ισχυρισµό σηµειώνεται ότι οι αγορές βωξίτη από τη συνδεδεµένη εταιρεία έγιναν σε συνθήκες ανοικτής αγοράς. Το ζήτηµα αυτό εξετάστηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο. Eπειδή η εταιρεία MAL αγόρασε βωξίτη από συνδεδεµένες και µη συνδεδεµένες εταιρίες κατά την ΠΕ σε ίδιες, σε γενικές γραµµές, µέσες τιµές, η Επιτροπή έµεινε ικανοποιηµένη από το γεγονός ότι οι αγορές βωξίτη έγιναν σε τιµές αγοράς και για το λόγο αυτό δεν χρειάζεται να γίνουν προσαρµογές στην τάση κερδοφορίας της MAL που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της τάσης που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη (52) του προσωρινού κανονισµού. Εποµένως, ο ισχυρισµός αυτός απορρίφθηκε. (35) Ο όµιλος Birac ισχυρίστηκε, επίσης, ότι εφόσον απέκτησε ορισµένες πρώτες ύλες απευθείας από την οικεία παραγωγή αλουµίνας είχε σηµαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα επί της πλειονότητας των παραγωγών της ΕΕ και ότι αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα περιθώρια ζηµίας. Το επιχείρηµα αυτό δεν µπορεί να γίνει δεκτό. Εάν µια εταιρεία έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα αυτό θα πρέπει κανονικά να επηρεάζει το συνολικό υπολογισµό του ντάµπινγκ και να συνεπάγεται χαµηλότερο κόστος και εποµένως χαµηλότερη κανονική αξία. Από καθαρά εννοιολογική σκοπιά, αυτό το είδος ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος δεν έχει καµία σχέση µε το περιθώριο EL 9 EL

11 ζηµίας. Το περιθώριο ζηµίας εξετάζει κατά πόσο θα επαρκούσε για την εξάλειψη της ζηµίας ένα επίπεδο δασµού κατώτερο από το περιθώριο ντάµπινγκ. Εποµένως, ο ισχυρισµός αυτός απορρίφθηκε. (36) Οι χρήστες της Ένωσης ισχυρίστηκαν ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη της στην προσωρινή αξιολόγηση τη θετική εξέλιξη ορισµένων συντελεστών ζηµίας (κερδοφορία, ροή ρευστότητας και απόδοση επενδύσεων). Ωστόσο στην αξιολόγηση ζηµίας οι θετικές αυτές εξελίξεις αναλύονται πλήρως. Συνεκτιµήθηκαν αλλά δεν θεωρήθηκαν καθοριστικές στη συγκεκριµένη περίπτωση για τους λόγους που εκτίθενται στον προσωρινό κανονισµό [αιτιολογικές σκέψεις (52) έως (60) του προσωρινού κανονισµού]. Εποµένως, ο ισχυρισµός αυτός απορρίφθηκε. (37) Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα, όπως καθορίζονται στις αιτιολογικές σκέψεις (44) έως (64) του προσωρινού κανονισµού Συµπέρασµα για τη ζηµία (38) Σε συνέχεια των ανωτέρω και ελλείψει άλλων παρατηρήσεων όσον αφορά την αιτιώδη συνάφεια, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα των αιτιολογικών σκέψεων (65) έως (69) του προσωρινού κανονισµού. 7. ΑΙΤΙΩ ΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ (39) Ένας από τους χρήστες που συνεργάστηκαν ισχυρίστηκε ότι η ανάλυση της αιτιώδους συνάφειας είναι εσφαλµένη, επειδή η Επιτροπή αναφέρει ότι διαπιστώθηκε προσωρινή βελτίωση σε ορισµένους συντελεστές ζηµίας για την ΠΕ (2009). Ο εν λόγω χρήστης δεν συµφώνησε µε την εκτίµηση ότι η υψηλότερη κερδοφορία που διαπιστώθηκε στην ΠΕ, σε σύγκριση µε το 2008, ήταν αποτέλεσµα βραχύπνοων προσωρινών εξελίξεων που δεν επρόκειτο να επαναληφθούν το (40) Όσον αφορά την παραπάνω δήλωση σηµειώνεται ότι οι ισχυρισµοί του εν λόγω χρήστη είναι απλώς δηλώσεις που δεν θεµελιώνονται µε νέα αποδεικτικά στοιχεία. Αντιθέτως, η θέση της Επιτροπής θεµελιώνεται µε στοιχεία που υπέβαλαν οι παραγωγοί της ΕΕ κατά την περίοδο της έρευνας, τόσο κατά την προσωρινή όσο και κατά την οριστική φάση. Tα στοιχεία που υποβλήθηκαν πριν από τις επισκέψεις ελέγχου εξακριβώθηκαν επί τόπου. Η προβλεπόµενη επιδείνωση στα περιθώρια ζηµίας µετά την ΠΕ επιβεβαιώθηκε επίσης από τα στοιχεία για το σύνολο του 2010 που υπέβαλαν δύο παραγωγοί της ΕΕ. Εποµένως, ο ισχυρισµός αυτός απορρίπτεται. (41) Ο όµιλος Birac αµφισβήτησε τα προσωρινά πορίσµατα που αφορούσαν τον αντίκτυπο των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Ωστόσο, από την ανάλυση της Επιτροπής στην αιτιολογική σκέψη (77) του προσωρινού κανονισµού προκύπτει ότι ο όµιλος Birac ήταν ο µοναδικός σηµαντικός εξαγωγέας προς την αγορά της ΕΕ. Στην πραγµατικότητα δεν έγιναν εισαγωγές από άλλες πηγές. Επειδή ο όµιλος Birac δεν προσκόµισε νέα αποδεικτικά στοιχεία για το θέµα αυτό o ισχυρισµός του απορρίφθηκε. (42) Ένας από τους συνεργαζόµενους χρήστες αµφισβήτησε την ανάλυση που περιέχεται στον προσωρινό κανονισµό, όσον αφορά την πτώση της κατανάλωσης και ανέφερε την έρευνα αντιντάµπινγκ σχετικά µε τις καθοδικές λυχνίες έγχρωµων τηλεοπτικών δεκτών ως προηγούµενο σχετικά µε τη συρρίκνωση της ζήτησης. Ωστόσο, η τρέχουσα έρευνα δεν µπορεί να παραλληλιστεί µε την περίπτωση των καθοδικών λυχνιών EL 10 EL

12 έγχρωµων τηλεοπτικών δεκτών. Στην πρώτη περίπτωση, η κατανάλωση έπεσε κατακόρυφα επειδή το υπό εξέταση προϊόν αντικαταστάθηκε από άλλα προϊόντα. Αντιθέτως, η πτώση στην κατανάλωση είναι πολύ ήπια στην τρέχουσα έρευνα (7% - όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις (37) και (38) του προσωρινού κανονισµού). Όσον αφορά το θέµα αυτό σηµειώνεται, επίσης, ότι η εξέλιξη της κατανάλωσης εξετάζεται αναλυτικότερα στις αιτιολογικές σκέψεις (78) έως (80) του προσωρινού κανονισµού, αλλά ο προαναφερόµενος συνεργασθείς χρήστης δεν ήταν σε θέση να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία που θα αντέκρουαν τα συµπεράσµατα της Επιτροπής. Εποµένως, οι ισχυρισµοί αυτοί απορρίφθηκαν. (43) Σε συνέχεια των ανωτέρω, τα πορίσµατα που εκτίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις (70) έως (92) του προσωρινού κανονισµού, ότι δηλαδή η πραγµατική ζηµία που υπέστη ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης προκλήθηκε από τις εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείµενο ντάµπινγκ, επιβεβαιώνονται. 8. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (44) Ένας συνεργαζόµενος χρήστης ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή, στην αιτιολογική σκέψη (104) του προσωρινού κανονισµού, παρείχε παραπλανητικά στοιχεία όσον αφορά το ποσοστό του κόστους του ζεόλιθου επί του συνολικού κόστους. Συγκεκριµένα ισχυρίστηκε ότι το κόστος του ζεόλιθου ήταν υψηλότερο από το 5% του συνολικού κόστους που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη (104). Ως προς αυτό σηµειώνεται ότι ο εν λόγω χρήστης δεν υπέβαλε νεώτερα στοιχεία σε στήριξη του ισχυρισµού του, ενώ τα πορίσµατα της Επιτροπής βασίστηκαν σε εξακριβωµένα στοιχεία που υπέβαλαν χρήστες που συνεργάστηκαν. Όσον αφορά τον όρο «συνολικό κόστος» που χρησιµοποιείται στον προσωρινό κανονισµό, στην αιτιολογική σκέψη (104) σηµειώνεται ότι περιλαµβάνει το σύνολο του κατασκευαστικού κόστους συν τα έξοδα πώλησης και γενικής διοίκησης. Επιπλέον η δήλωση «λιγότερο από 5%» είναι ένας µέσος όρος που καλύπτει από κοινού τα απορρυπαντικά πλυντηρίου και τα αποσκληρυντικά νερού. Τέλος πρέπει να διευκρινιστεί ότι το κόστος ζεολίθου στα αποσκληρυντικά νερού είναι υψηλότερο από ό,τι στα απορρυπαντικά πλυντηρίου ωστόσο η χρήση ζεολίθου στα απορρυπαντικά πλυντηρίου είναι κατά πολύ σηµαντικότερη. Πράγµατι, όσον αφορά το συγκεκριµένο συνεργαζόµενο χρήστη, τα αποσκληρυντικά νερού αντιπροσώπευαν ένα µικρό µέρος του συνολικού κύκλου εργασιών των κατάντη προϊόντων του που περιέχουν ζεόλιθο. Εποµένως, ο ισχυρισµός αυτός απορρίπτεται. (45) Ένας συνεργαζόµενος χρήστης αντέκρουσε το προσωρινό συµπέρασµα στην αιτιολογική σκέψη (102) ότι η Κίνα αποτελεί εναλλακτική πηγή εφοδιασµού. Έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που έγιναν, η Επιτροπή συµφωνεί ότι παρά το γεγονός ότι ορισµένοι κινέζοι παραγωγοί δραστηριοποιήθηκαν στην αγορά της ΕΕ κατά την ΠΕ δεν είναι πιθανό στο εγγύς µέλλον η εν λόγω χώρα να αποτελέσει βασικό προµηθευτή (βλέπε αιτιολογική σκέψη (41) παραπάνω). Ωστόσο, µε βάση τα ποσοστά παραγωγικής ικανότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το υπό εξέταση προϊόν, η Επιτροπή εµµένει στην άποψη ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα στον εφοδιασµό όσον αφορά το εν λόγω προϊόν. Εποµένως, ο ισχυρισµός αυτός απορρίπτεται. (46) Ένας συνεργαζόµενος χρήστης ισχυρίστηκε ότι εάν επιβληθούν δασµοί σε συνέχεια της εν λόγω έρευνας για το ζεόλιθο το κόστος θα αυξηθεί σε τέτοιο βαθµό που οι τιµές των απορρυπαντικών πλυντηρίου και των αποσκληραντικών νερού θα αυξηθούν επίσης µε αποτέλεσµα την αύξηση των τιµών καταναλωτή. Το επιχείρηµα βασίζεται EL 11 EL

13 στην υπόθεση ότι οι χρήστες θα µετακυλήσουν τις αυξήσεις των τιµών του ζεολίθου λόγω της επιβολής δασµού αντιντάµπινγκ. Καταρχάς, η Επιτροπή πιστεύει ότι οι παραγωγοί της Ένωσης θα ωφεληθούν µάλλον από τα µέτρα µέσω της αύξησης των οικονοµιών κλίµακας και όχι µέσω της αύξησης των τιµών (βλέπε αιτιολογικές σκέψεις (108) και (111) του προσωρινού κανονισµού). Τέλος, όπως αναφέρεται παραπάνω, επειδή το ποσοστό του κόστους που συνδέεται µε το ζεόλιθο επί του συνολικού κόστους παραγωγής των κατάντη προϊόντων είναι µικρό, κάθε επίπτωση που θα µπορούσε να έχει ο δασµός, αν και είναι απίθανο να υπάρξει, δεν θα µπορούσε να θέσει υπό αµφισβήτηση το προσωρινό συµπέρασµα ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι για τα συµφέροντα της Ένωσης που να αντιτίθενται στην επιβολή των µέτρων. Εποµένως, ο ισχυρισµός αυτός απορρίπτεται. (47) Ένας συνεργαζόµενος χρήστης δήλωσε ότι σκοπεύει να στραφεί στη χρήση χηµικών συνθέσεων χωρίς ζεόλιθο για την παρασκευή απορρυπαντικών πλυντηρίου, γεγονός που θα έχει αρνητική επίπτωση στους παραγωγούς ζεολίθου της ΕΕ. Οι παραγωγοί της ΕΕ γνωρίζουν, χάρη στις πληροφορίες που περιέχονται στον ειδικό φάκελο που είναι προσβάσιµος σε όλους τους ενδιαφερόµενους, ότι η επιχείρησή τους διατρέχει αυτόν τον κίνδυνο. Ωστόσο, δεν υπάρχουν απτά αποδεικτικά στοιχεία που να επιτρέπουν την εκτίµηση του υποτιθέµενου αντίκτυπου στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης, στην περίπτωση που σηµειωθεί µια τέτοια µεταστροφή. Εποµένως, ο ισχυρισµός αυτός απορρίπτεται. (48) Τα παραπάνω σηµεία λήφθηκαν υπόψη στην οριστική φάση της έρευνας, αλλά δεν µεταβάλλουν τα βασικά της συµπεράσµατα. Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα, όπως καθορίζονται στις αιτιολογικές σκέψεις (93) έως (112) του προσωρινού κανονισµού. Ως εκ τούτου συνάγεται ότι δεν υπάρχει κανένα βάσιµο επιχείρηµα ότι η επιβολή µέτρων σε συνέχεια αυτής της έρευνας αντιβαίνει στα συµφέροντα της Ένωσης. 9. ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ 9.1. Επίπεδο εξάλειψης της ζηµίας (49) Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα, όπως καθορίζονται στις αιτιολογικές σκέψεις (114) έως (116) του προσωρινού κανονισµού Οριστικά µέτρα (50) Λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα που συνάγονται όσον αφορά την πρακτική ντάµπινγκ, τη ζηµία, την αιτιώδη συνάφεια και το συµφέρον της Ένωσης, και σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού, πρέπει να επιβληθεί οριστικός δασµός αντιντάµπινγκ στο επίπεδο του χαµηλότερου από τα περιθώρια ντάµπινγκ και ζηµίας που διαπιστώθηκαν, σύµφωνα µε τον κανόνα χαµηλότερου δασµού. Στην προκειµένη περίπτωση, ο δασµολογικός συντελεστής πρέπει να οριστεί στο επίπεδο της διαπιστωθείσας ζηµίας. Υπολογίστηκε σε 28,1 %. (51) Βάσει των ανωτέρω, ο συντελεστής του προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι 28,1 %. EL 12 EL

14 10. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΣΜΟΥ (52) Λόγω του µεγέθους του περιθωρίου ντάµπινγκ που διαπιστώθηκε και µε δεδοµένο το επίπεδο της ζηµίας που προκλήθηκε στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης, θεωρείται ότι τα ποσά που κατατέθηκαν ως εγγύηση υπό µορφή προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ, που επιβλήθηκε µε τον προσωρινό κανονισµό, πρέπει να εισπραχθούν οριστικά µέχρι του ποσού του οριστικού δασµού που επιβάλλεται µε τον παρόντα κανονισµό. 11. ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (53) Κατά τη διάρκεια της έρευνας ο βόσνιος παραγωγός-εξαγωγέας Alumina d.o.o. Zvornik, από κοινού µε τη συνδεδεµένη εταιρεία στην Ένωση, Kauno Tiekimas AB, µε έδρα στην Kaunas, Λιθουανία, πρότεινε την ανάληψη υποχρέωσης ως προς την τιµή, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι πρόσφατα η Fabrica glinice "Birac" έγινε εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου και η Alumina d.o.o, µε έδρα στο Zvornik, παρέµεινε ο µοναδικός παραγωγός-εξαγωγέας του οµίλου. (54) Η Επιτροπή εξέτασε την προσφορά. Σηµειώνεται ότι το υπό εξέταση προϊόν είναι ένα βασικό προϊόν που αντιστοιχεί µόνο σε ένα τύπο προϊόντος και σε µία και µοναδική προδιαγραφή συνεπώς αποκλείεται κάθε κίνδυνος αντιστάθµισης των τιµών µέσω διαφορετικών τύπων του προϊόντος. Από την έρευνα προέκυψε ότι όλες οι εξαγωγές στην Ένωση τιµολογήθηκαν µέσω της συνδεδεµένης εταιρείας την Ένωση (δηλαδή της Kauno Tiekimas AB, Kaunas, Λιθουανία). Η εν λόγω συνδεδεµένη εταιρεία πωλεί επίσης και άλλα προϊόντα µέσω του οµίλου Birac. Ωστόσο, η αγορά για τη σκόνη ζεολίθου Α καθορίζεται επακριβώς, και οι καταναλωτές που αγοράζουν σκόνη ζεόλιθου Α, εκ φύσεως δεν αγοράζουν τα υπόλοιπα προϊόντα που παράγει ο όµιλος Birac. Εποµένως, συνάγεται το συµπέρασµα ότι ο κίνδυνος διασταυρούµενης αντιστάθµισης µέσω της πώλησης άλλων προϊόντων στους ίδιους πελάτες είναι πολύ περιορισµένος. (55) Με την απόφαση 2011/XX/EΚ η Επιτροπή αποδέχθηκε την προσφορά ανάληψης υποχρέωσης από την Alumina d.o.o.. Zvornik και τη συνδεδεµένη µε αυτήν εταιρεία Kauno Tiekimas. Το Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι η προσφορά για την ανάληψη υποχρέωσης εξαλείφει τις ζηµιογόνους συνέπειες του ντάµπινγκ και περιορίζει σε επαρκή βαθµό τον κίνδυνο καταστρατήγησης. (56) Προκειµένου να µπορέσει η Επιτροπή και οι τελωνειακές αρχές να παρακολουθήσουν αποτελεσµατικά τη συµµόρφωση της Alumina d.o.o. Zvornik και της συνδεδεµένης της εταιρείας µε την ανάληψη υποχρέωσης, όταν η αίτηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία υποβληθεί στην αρµόδια τελωνειακή αρχή, η απαλλαγή από το δασµό αντιντάµπινγκ θα εξαρτηθεί από τα εξής: (i) την προσκόµιση τιµολογίου ανάληψης υποχρέωσης, το οποίο είναι ένα εµπορικό τιµολόγιο που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία και τη διασάφηση που προβλέπονται στο παράρτηµα (ii) το γεγονός ότι τα εισαγόµενα προϊόντα παρασκευάζονται, αποστέλλονται και τιµολογούνται είτε απευθείας από την Alumina d.o.o. Zvornik στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην Ένωση ή τιµολογούνται απευθείας από την Kauno Tiekimas στον πρώτο µη συνδεδεµένο πελάτη στην Ενωση και (iii) το γεγονός ότι τα προϊόντα που δηλώνονται και παρουσιάζονται στις τελωνειακές αρχές αντιστοιχούν ακριβώς στην περιγραφή για το τιµολόγιο της ανάληψης υποχρέωσης. Όταν δεν πληρούνται οι EL 13 EL

15 ανωτέρω προϋποθέσεις, κατά την αποδοχή της δήλωσης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία επιβάλλεται ο κατάλληλος δασµός αντιντάµπινγκ. (57) Όταν η Επιτροπή ανακαλέσει την αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 9 του βασικού κανονισµού, ύστερα από παράβαση, αναφερόµενη σε συγκεκριµένες συναλλαγές και δηλώσει άκυρα τα σχετικά τιµολόγια ανάληψης, προκύπτει τελωνειακή οφειλή κατά την αποδοχή της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. (58) Οι εισαγωγείς πρέπει να γνωρίζουν ότι µπορεί να προκύψει τελωνειακή οφειλή, ως κανονικός εµπορικός κίνδυνος, κατά την αποδοχή της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις (56) και (57) ακόµη και αν η ανάληψη υποχρέωσης που προσέφερε ο κατασκευαστής από τον οποίο αγοράζουν, άµεσα ή έµµεσα, έχει γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή. (59) Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 7 του βασικού κανονισµού, οι τελωνειακές αρχές πρέπει να ενηµερώσουν την Επιτροπή αµέσως εάν υπάρχουν ενδείξεις για παράβαση της ανάληψης υποχρέωσης. (60) Για τους προαναφερόµενους λόγους, η ανάληψη υποχρέωσης που προσέφεραν η Alumina d.o.o. Zvornik και Kauno Tiekimas γίνεται δεκτή από την Επιτροπή. Όλες οι ενδιαφερόµενες εταιρείες ενηµερώθηκαν σχετικά µε τα ουσιώδη πραγµατικά περιστατικά, το σκεπτικό και τις υποχρεώσεις βάσει των οποίων έγινε αποδεκτή η αποδοχή αυτή. (61) Σε περίπτωση παραβίασης ή ανάκλησης µιας ανάληψης υποχρέωσης, ή σε περίπτωση ανάκλησης της αποδοχής της ανάληψης υποχρέωσης από την Επιτροπή, επιβάλλεται αυτόµατα ο δασµός αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκε από το Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 4 βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 9 του βασικού κανονισµού. ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Άρθρο 1 1. Επιβάλλεται προσωρινός δασµός αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές σκόνης ζεόλιθου-α καταγωγής Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, η οποία αναφέρεται και ως σκόνη ζεόλιθου NaA ή σκόνη ζεολίθου 4A και υπάγεται επί του παρόντος στον κωδικό ΣΟ ex (κωδικός TARIC ) καταγωγής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. 2. Ο συντελεστής του οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ που επιβάλλεται επί της καθαρής τιµής «ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης», πριν από την επιβολή δασµού, για τα προϊόντα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 ορίζεται σε 28,1%. 3. Εάν δεν υπάρχει διαφορετική διάταξη, εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τους τελωνειακούς δασµούς. Άρθρο 2 1. Οι εισαγωγές που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, οι οποίες έχουν τιµολογηθεί από εταιρείες από τις οποίες έχουν γίνει δεκτές από την Επιτροπή EL 14 EL

16 αναλήψεις υποχρεώσεων και των οποίων οι επωνυµίες περιλαµβάνονται στην απόφαση 2011/XX/EΕ της Επιτροπής, όπως τροποποιείται κατά διαστήµατα, απαλλάσσονται από το δασµό αντιντάµπινγκ που επιβάλλεται µε το άρθρο 1, υπό τον όρο ότι: παρασκευάζονται, αποστέλλονται ή τιµολογούνται απευθείας από την Alumina d.o.o., Zvornik, Βοσνία και Ερζεγοβίνη στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη της Ένωσης ή τιµολογούνται απευθείας από την εταιρεία Kauno Tiekimas AB, Kaunas, Λιθουανία στον πρώτο ανεξάρτητο καταναλωτή της Ένωσης, και τέτοιου είδους εισαγωγές συνοδεύονται από τιµολόγιο ανάληψης υποχρέωσης το οποίο είναι ένα εµπορικό τιµολόγιο και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που απαριθµούνται και τη διασάφηση που προβλέπεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, και τα εµπορεύµατα που διασαφίζονται και προσκοµίζονται στο τελωνείο αντιστοιχούν απόλυτα στην περιγραφή του τιµολογίου ανάληψης υποχρέωσης. 2. Γεννάται τελωνειακή οφειλή κατά την αποδοχή της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία: οσάκις διαπιστώνεται, όσον αφορά τις εισαγωγές που περιγράφονται στην παράγραφο 1, ότι δεν πληρούνται ένας ή περισσότεροι από τους όρους που παρατίθενται στην εν λόγω παράγραφο, ή όταν η Επιτροπή ανακαλέσει την αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 9 του βασικού κανονισµού µε κανονισµό ή απόφαση που αναφέρεται σε συγκεκριµένες συναλλαγές και χαρακτηρίζει άκυρα τα σχετικά τιµολόγια ανάληψης υποχρέωσης. Άρθρο 3 Τα ποσά που έχουν κατατεθεί ως εγγύηση µέσω των προσωρινών δασµών αντιντάµπινγκ δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1036/2010 στις εισαγωγές σκόνης ζεολίθου Α που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ ex (κωδικός TARIC ), καταγωγής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, εισπράττονται οριστικά. Άρθρο 4 Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. EL 15 EL

17 Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Βρυξέλλες, Για το Συµβούλιο Η Πρόεδρος EL 16 EL

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο εµπορικό τιµολόγιο που συνοδεύει τις πωλήσεις προς την Ένωση προϊόντων της εταιρείας τα οποία υπόκεινται σε ανάληψη υποχρεώσεων πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Ο τίτλος «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟ ΕΥΕΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ». 2. Η επωνυµία της εταιρείας που εκδίδει το εµπορικό τιµολόγιο. 3. Ο αριθµός του εµπορικού τιµολογίου. 4. Η ηµεροµηνία έκδοσης του εµπορικού τιµολογίου. 5. Ο πρόσθετος κωδικός Taric βάσει του οποίου γίνεται ο εκτελωνισµός των εµπορευµάτων του τιµολογίου στα σύνορα της Κοινότητας (πρόσθετος κωδικός Taric xxxx or yyyy).. 6. Η ακριβής περιγραφή των εµπορευµάτων, η οποία περιλαµβάνει: απλή περιγραφή των εµπορευµάτων που αντιστοιχούν στα εµπορεύµατα που υπόκεινται σε ανάληψη υποχρέωσης, τον αριθµό κωδικού προϊόντος της εταιρείας (ΚΠΕ), τον κωδικό Taric, την ποσότητα (σε τόνους). 7. Η περιγραφή των όρων πώλησης, στην οποία περιλαµβάνονται και τα εξής: τιµές ανά τόνο, οι ισχύοντες όροι πληρωµής, οι ισχύοντες όροι παράδοσης, οι συνολικές εκπτώσεις και µειώσεις τιµών. 8. Η επωνυµία της εταιρείας που ενεργεί ως εισαγωγέας στην Ένωση, δηλαδή το πρόσωπο που δηλώνει τα εµπορεύµατα για εκτελωνισµό, στο όνοµα του οποίου εκδίδεται απευθείας από την εταιρεία το εµπορικό τιµολόγιο που συνοδεύει τα εµπορεύµατα που υπόκεινται σε ανάληψη υποχρέωσης. 9. Το ονοµατεπώνυµο του υπαλλήλου της εταιρείας που εξέδωσε το εµπορικό τιµολόγιο και η ακόλουθη υπογεγραµµένη δήλωση: «Ο υπογράφων, πιστοποιώ ότι η πώληση για άµεση εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση των εµπορευµάτων που καλύπτονται από το παρόν τιµολόγιο, πραγµατοποιείται στο πλαίσιο και µε τους όρους της ανάληψης υποχρέωσης που προτάθηκε από την Alumina d.o.o., Zvornik και τη συνδεδεµένη µε αυτήν εταιρεία Kauno Tiekimas AB, και έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την απόφαση 2011/ΥΥΥ/ΕΚ(*). ηλώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν τιµολόγιο είναι πλήρη και ακριβή.» EL 17 EL

19 (*) ΕΕ σχετ. EL 18 EL

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2014 COM(2014) 125 final 2014/0067 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.10.2002 COM(2002) 574 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 603/1999 για την επιβολήοριστικού δασµού αντιντάµπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Αυγούστου 2011 (OR. en) 13456/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0215 (NLE) ANTIDUMPING 79 COMER 161

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Αυγούστου 2011 (OR. en) 13456/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0215 (NLE) ANTIDUMPING 79 COMER 161 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Αυγούστου 2011 (OR. en) 13456/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0215 (NLE) ANTIDUMPING 79 COMER 161 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.5.2002 COM(2002) 226 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάµπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές ποδηλάτων, καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

17055/11 IKS+GA/ag DG K

17055/11 IKS+GA/ag DG K ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 17055/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0342 (NLE) ANTIDUMPING 95 COMER 230 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/54 22.1.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 459 final 2016/0219 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ, ώστε να αφαιρεθεί η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2017 COM(2017) 241 final 2017/0096 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφαση 2014/170/ΕΕ για την κατάρτιση καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση KΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση KΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.8.2003 COM(2003) 504 τελικό Πρόταση KΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επέκταση του οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ που έχει επιβληθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.09.2001 COM(2001) 550 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της επανεξέτασης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2474/93 του Συµβουλίου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.6.2008 COM(2008) 382 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής των µέτρων αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11546/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0151 (NLE) ANTIDUMPING 54 COMER 119

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11546/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0151 (NLE) ANTIDUMPING 54 COMER 119 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11546/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0151 (NLE) ANTIDUMPING 54 COMER 119 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.3.2007 COM(2007) 166 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.2.2014 COM(2014) 108 final 2014/0055 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 875/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2017 COM(2017) 79 final 2017/0030 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2013 του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.2.2010 COM(2010) 49 τελικό 2010/0032 (COD) C7-0025/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρµογή της διµερούς ρήτρας διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2013 COM(2013) 817 final 2013/0404 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υπεροξοθειικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2014 COM(2014) 628 final 2014/0294 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 835 final 2013/0412 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον εκτελεστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.1.2008 COM(2008) 36 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διατήρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 71/97 του Συμβουλίου για την επέκταση του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 79 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 79 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0030 (NLE) 6737/17 UD 53 COWEB 33 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2015 COM(2015) 153 final 2015/0078 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ- ΕΖΕΣ για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Λετονία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 245 final 2017/0098 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 560 final 2015/0260 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Λετονίας να παρατείνει την εφαρμογή μέτρου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.8.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 720/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Αυγούστου 2010 σχετικά με την έναρξη έρευνας όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2014 COM(2014) 625 final 2014/0289 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την παράταση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ του Συμβουλίου με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9.2016 COM(2016) 613 final 2016/0292 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.11.2013 COM(2013) 759 final 2013/0369 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2014 COM(2014) 50 final 2014/0025 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων διοξειδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.6.2009 COM(2009) 321 τελικό 2009/0084 (CNS) C7-0093/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 671 final 2016/0327 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί τροποποιήσεως του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αναστολή δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων βαριών λαδιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0302 (NLE) 15413/14 FISC 190 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2017 COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0101 (NLE) 9687/17 PECHE 216 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0103 (COD) 14113/16 LIMITE PUBLIC COMER 116 WTO 315 ANTIDUMPING 12 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2011 COM(2011) 259 τελικό 2011/0111 (CNS) C7-0146/11-EL Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την προσωρινή αναστολή των αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.10.2017 COM(2017) 561 final 2017/0243 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών να εισαγάγει ειδικό μέτρο παρέκκλισης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0059 (NLE) 7768/17 UD 91 MED 21 COMER 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0114 (NLE) 8071/16 COEST 97 WTO 93 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.11.2013 COM(2013) 811 final 2013/0395 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση των μέτρων αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.2.2016 COM(2016) 68 final 2016/0040 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Εσθονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 363/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1346/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σουλφανιλικού οξέος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ουγγαρία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0105 (NLE) 9741/17 COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42 WTO 127 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.9.2015 COM(2015) 416 final 2015/0185 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/54/EΕ του Συμβουλίου με την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0156 (NLE) 11275/17 NT 4 AGRI 404 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2016 COM(2016) 262 final 2016/0136 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2015 COM(2015) 581 final 2015/0266 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.1.2014 COM(2014) 3 final 2014/0001 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της xx 2014 για την κατάργηση του δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές δικυανοδιαμιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/797/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά µε την εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά µε την εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2010 COM(2010) 240 τελικό 2010/0136 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά µε την εισαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.1.2011 COM(2010) 800 τελικό 2010/0386 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές κόντρα πλακέ οκουµέ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.6.2016 COM(2016) 315 final 2016/0158 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕE) 2015/2265 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.4.2017 COM(2017) 162 final 2017/0072 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2010 COM(2010)256 τελικό 2010/0137 (COD) C7-0134/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ για την τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ που επιτρέπει στη Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2016 COM(2016) 317 final 2016/0159 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αντικατάσταση των καταλόγων των διαδικασιών αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2009/790/ΕΚ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2014 COM(2014) 626 final 2014/0290 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Λετονίας να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD(2016) 174 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 22 final 2016/0015 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της ΕΕ στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 311/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2013 για την επέκταση του οριστικού

Διαβάστε περισσότερα