Απόφαση Προέδρου ΔΣ & Διευθύνοντος Συμβούλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόφαση Προέδρου ΔΣ & Διευθύνοντος Συμβούλου"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2015 Πληροφορίες: Δρ Ε. Βαβουλίδου Α.Π.: 509 Μ. Χατζή Απόφαση Προέδρου ΔΣ & Διευθύνοντος Συμβούλου ΘΕΜΑ: Έγκριση οριστικών πινάκων κατάταξης των προτάσεων στο πλαίσιο της αριθμ. 6575/ Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» και κωδ. ΟΠΣ του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314 Α ), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α 180). 2. Την υπ αριθμ / κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία κατ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, συστήθηκε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον οποίο συγχωνεύθηκαν τα μέχρι τότε αυτοτελώς λειτουργούντα ν.π.ι.δ., (α) το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), (β) ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.)-«ΔΗΜΗΤΡΑ», (γ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) και (δ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), (ΦΕΚ 2284 Β / ), στο εξής ΚΥΑ. 3. Την αριθμ. 359/35982/ Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός προσωρινού Προέδρου Δ.Σ. του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΑ-ΝΠΙΔ» (ΦΕΚ 279/ΥΟΔΔ/ ). 4. Την υπ αριθμ. 740/75722 / Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία διορίστηκε ως προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ ο Ερευνητής Α του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κος Κωνσταντίνος Μαλλίδης (ΦΕΚ 279 ΥΟΔΔ/ ). 5. Την υπ αριθμ. 741/75723 / Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &

2 Τροφίμων, με την οποία τροποποιεί την υπ αριθμ / (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 370) Υπουργική απόφαση, «Ορισμός μελών προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π.Ι.Δ.» συγκροτήθηκε πενταμελές προσωρινό Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 10 της KYA (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 279/ ). 6. Την αριθμ. 729/99039/ (ΑΔΑ:7ΣΨΡΒ-818) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 370) υπουργικής απόφασης «Ορισμός μελών προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.» (ΦΕΚ 494/ΥΟΔΔ/ ). 7. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3 της ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία: «Εισηγητής για όλα τα θέματα που συζητούνται στο Δ.Σ., είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού.» 8. Τη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 3 της ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία: «Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για κάθε θέμα το οποίο αφορά στη λειτουργία του Οργανισμού». 9. Την έκδοση υπ αριθμ 919/131869/ (ΦΕΚ Β 2889/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων «Οργανισμός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ)-Ν.Π.Ι.Δ.». 10. Την αριθμ. πρωτ /6.4883/ (ΑΔΑ ΒΕΖΑΛ - ΨΓ8), Κωδικός 64, Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ για την υποβολή προτάσεων πράξεων σχετικά με την εκπόνηση καινοτόμων σχεδίων εφαρμογής για τον πρωτογενή τομέα από επιστήμονες (κατόχους διδακτορικού διπλώματος) για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 04, 05, 06 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων». 11. Την αριθμ. 6 Απόφαση της 19ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την εκπόνηση καινοτόμων σχεδίων εφαρμογής στον πρωτογενή τομέα από επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος, συνολικού προϋπολογισμού , Την αριθμ. πρωτ. 1012/ αίτηση χρηματοδότησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ (αρ. πρωτ. ΕΥΔ: /6.5938/ ) σχετικά με την ένταξη της Προτεινόμενης Πράξης και το συνημμένο σε αυτή Τεχνικό Δελτίο (ΤΔΠΠ). 13. Την αριθμ. 9 Απόφαση της 22 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εγκρίθηκε η πρόθεση υλοποίησης της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» με ίδια μέσα. 14. Την αριθμ. πρωτ /6.5938/ Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «ΑγροΕΤΑΚ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και το συνημμένο σε αυτή Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης. 15. Την αριθμ. 28 απόφαση της 31 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» με ίδια μέσα. 16. Το με αριθμ πρωτ /6.1305/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη υπό προϋποθέσεις για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το Υποέργο [1] «Διοίκηση και Συντονισμός Έργου» και το Υποέργο [2] «Εκπόνηση και Διάχυση ΕΤΑΚ» της Πράξης «ΑγροΕΤΑΚ». 17. Την αριθμ. 14 Απόφαση της 48ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με

3 την οποία εγκρίθηκε η Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) και κωδικό ΟΠΣ του ΕΠ «AΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». 18. Την αριθμ. πρωτ. 6575/ Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» και τον συνημμένο σε αυτή Οδηγό Εφαρμογής, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 19. Τις 77 έγκαιρα και παραδεκτές υποβολές προτάσεων και υπεύθυνων δηλώσεων. 20. Τους 75 έγκαιρα υποβληθέντες φακέλους δικαιολογητικών για την προαναφερθείσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 21. Τη δια περιφοράς της 05 ης Απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος να εγκρίνει τον πίνακα συμμετεχόντων στην αριθμ. 6575/ Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)», οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση. 22. Το από πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων της αρμόδιας Επιτροπής, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων για την υποβολή προτάσεων υλοποίησης έργων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της Πράξης «ΑγροΕΤΑΚ», η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 10 εκτός ημερήσιας διάταξης απόφαση της 41 ης / συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ. 23. Την αριθμ. πρωτ. 8005/ Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την έγκριση του πίνακα συμμετεχόντων στην αριθμ. 6575/ Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» 24. Τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους κατόπιν της ενημέρωσής τους, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για τον αποκλεισμό τους λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών. 25. Το από πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων η οποία ορίσθηκε με την αριθμ. 11 απόφαση της 36 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 26. Την αριθμ. 17α Απόφαση της 50ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εξετάστηκαν και κρίθηκαν οι ενστάσεις περί αποκλεισμού λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών υποψηφίων που συμμετείχαν στην αριθμ. 6575/ Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 27. Την αριθμ. 17β Απόφαση της 50ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα «Συμμετοχή ή μη των προτάσεων που υπέβαλλαν οι ενιστάμενοι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην αριθμ. 6575/ Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην περαιτέρω διαδικασία της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) και κωδικό ΟΠΣ του ΕΠ «AΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», ως αποτέλεσμα συνέπεια της εξέτασης των ενστάσεων περί αποκλεισμού λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών». 28. Τη βαθμολογία των προτάσεων που αξιολογήθηκαν. 29. Το γεγονός ότι η προαναφερόμενη Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν περιλαμβάνει διαδικασία ενστάσεων επί της βαθμολογίας. 30. Την αριθμ. πρωτ. 87/ Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου με τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για αξιολόγηση στην αριθμ. 6575/ Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 31. Την αριθμ. 11 Απόφαση της 53 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος για τη διαμόρφωση

4 των οριστικών πινάκων κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την έγκριση χρηματοδότησης/υλοποίησης των έργων αυτών. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση των οριστικών πινάκων κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθμ. 6575/ Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» και κωδ. ΟΠΣ του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και την έγκριση χρηματοδότησης/υλοποίησης των έργων αυτών ως κατωτέρω: Ι. Πίνακας επιτυχόντων στις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου α/α ΚΥΠΕ Τίτλος Ερευνητική Μονάδα Υποδοχής Βαθμολογία Ποσό Δημόσιας Δαπάνης /Β /Β /Β /Β /Β34 Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση κυτταρικού βιοαισθητήρα για την ανίχνευση αφλατοξίνης Β1 σε κελυφωτά φιστίκια και καρύδια. Το πρόβλημα του βοτρύτη στην ακτινιδιά. Ολοκληρωμένη καταπολέμηση για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ανθεκτικότητας: Η περίπτωση των ανιλινοπυριμιδινικών μυκητοκτόνων. Αξιολόγηση και γενετική ταυτοποίηση των φυτογενετικών πόρων αυτόχθονων πληθυσμών της Ευρωπαϊκήε καστανιάς (Castanea sativa Mill.), στις περιοχές Κοζάνης - Βοϊου και Βόλου - Πηλίου. Ανάλυση των Δικτύων Διάδοσης της Γνώσης και της Καινοτομίας στον Αγροτικό Χώρο Ανάπτυξη λογισμικού για τη χρησιμοποίηση της ΙΛύος ΚΑθαρισμού ΛΥμάτων στη ΓΕΩργία. 81, ,00 77, ,00 76, ,00 75, ,00 72, ,00

5 ΙΙ. Πίνακας επιτυχόντων στις Περιφέρειες Σύγκλισης α/α ΚΥΠΕ Τίτλος /Β /Β /Β /Β /Β /Β /Β /Β29 Η χρήση του ορού γάλακτος ως μέτρου πρόληψης της καμπυλοβακτηρίωσης και φυσικού αυξητικού παράγοντα στα κρεοπαραγωγά ορνίθια. Μελέτη για τον επιπολασμό, υποτυποποίηση και έλεγχο αντιμικροβιακής αντοχής του καμπυλοβακτηριδίου από σφάγια ορνιθίων και μη παστεριωμένα γαλακτοκομικά προϊόντα. Στρατηγική μελέτη των νοσημάτων που μεταδίδονται από αρθρόποδα στο νησί της Λέσβου: σπουδαιότητα και τρόποι αντιμετώπισης Γενετική βελτίωση της γαλακτοπαραγωγής στο πρόβατο της φυλής Χίου μέσω της χρησιμοποίησης σημειακού πολυμορφισμού ενός νουκλεοτιδίου στο γονίδιο ACAA2 Ορθολογική διαχείριση της αγροτικής παραγωγής σε κλίμακα λεκάνης απορροής με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων αυτής στην αλιευτική παραγωγή και την ποιότητα των υδάτων των λιμνοθαλασσών. Διερεύνηση της ανθεκτικότητας στα ακαρεοκτόνα πληθυσμών του βαρρόα (Varroa destuctror Anderson & Trueman, Acari; Varroidae) από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μελέτη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των καρπών της φράουλας (Fragaria x ananassa Duch.), σε σχέση με περιβαλλοντικές μεταβλητές και σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων. Ελληνικά Αυτοφυή Είδη: αξιολόγηση της χρήσης τους σε μίγματα εδαφοκάλυψης επισκέψιμων αγροκτημάτων ή περιαστικών πάρκων. Ερευνητική Μονάδα Υποδοχής Βαθμολογία Ποσό Δημόσιας Δαπάνης Γάλακτος 93, ,00 Γάλακτος 92, ,00 Έρευνας Λέσβου Έρευνας Ιωαννίνων Πάτρας Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών 91, ,00 91, ,00 91, ,00 90, ,00 89, ,00 89, ,00

6 9 7728/Β /Β /Β /Β /Β /Β /Β /Β /Β /Β /Β47 Δημιουργία ενός λειτουργικού τροφίμου από γάλα κεφίρ και προσθήκη του αλκοολικού εκχυλίσματος των δύο συνεργούντων φυτών Viscum album και Abies alba. Ενίσχυση του ρόλου της γεωργικής βιοποικιλότητας στη βιολογική γεωργία με έμφαση στη φυτοπροστασία για μια πολυλειτουργική γεωργία. Αειφορική αποδόμηση βιολογική ιλύος αστικών αποβλήτων δήμων με χρήση φυτικών μορίων καταλυτών με δράση ελευθέρων ριζών. Μελέτη περίπτωσης παρασκευής και αξιολόγησης εδαφοβελτιωτικού τύπου "ψευδοχουμικού" οξέος. Παρασιτισμός σε αίγες και πρόβατα: Ανάλυση και Εκτίμηση των οικονομικών απωλειών που προκαλούν στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βιομετατροπή υποπροϊόντων βιομηχανιών επεξεργασίας αλιευμάτων σε πρωτεϊνικά υδρολύματα και δυνητικές βιομηχανικές χρήσεις Ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός συστήματος διαχείρισης ορεινών οικοσυστημάτων με προστατευτική προοπτική στο πλαίσιο δασοπονίας πολλαπλών σκοπών. Αξιολόγηση της θρεπτικής αξίας εγχώριου γενετικού υλικού κτηνοτροφικών ψυχανθών και λιβαδικών φυτών. Θεραπεύοντας την αποξένωση του σύγχρονου ανθρώπου από τη φύση. Διαμόρφωση παιδαγωγικής μεθοδολογίας για την ενδυνάμωση της σχέσης με το δασικό και αγροτικό περιβάλλον. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των εκχυλισμάτων των ειδών Pinus pinea L., Quercus conferta Kit., Festuca ovina και Trifolium pratense και εφαρμογές τους στη βιομηχανία. Ανάπτυξη συστήματος υπολογισμού παραγωγικότητας για ένα μεσογειακό δασικό οικοσύστημα Pinus halepensis με συνδυαστική χρήση της μεθόδου Eddy Covariance και μοντελοποίησης. Ασφάλεια και επιμήκυνση του χρόνου συντήρησης σύγκλινου με την εφαρμογή νέας τεχνολογίας παραγωγής Γάλακτος 88, ,00 Βόλου Αμπέλου, Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας Καβάλας Χαρτογράφησης & Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Έρευνας Ιωαννίνων Έρευνας Ιωαννίνων 88, ,00 88, ,00 87, ,00 87, ,00 86, ,00 86, ,00 85, ,00 85, ,00 85, ,00 84, ,00

7 /Β /Β /Β /Β /Β /Β /Β /Β /Β /B46 Ορθολογική Διαχείριση Λίπανσης - Θρέψης Καλλιέργειας Τομάτας: Διερεύνηση Εισροών Ενέργειας - Αγροχημικών και Προσδιορισμός των Αποτυπωμάτων Άνθρακα και Νερού για την Παραγωγή Προϊόντων με Υψηλή Προστιθέμενη Αξία. Κατάρτιση ειδικών μέτρων διατήρησης των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου NATURA 2000 και διερεύνηση του ρόλου δημόσιων και μη δημόσιων φορέων στην εφαρμογή αυτών. Περιπτωσιολογική μελέτη Εθνικού Δρυμού Οίτης. Εκτίμηση της τρωτότητας των υπόγειων νερών στην υφαλμύρινση και σύνταξη οδηγού βέλτιστης διαχείρισης του αρδευτικού νερού σε παράκτια περιβάλλοντα. Πιλοτικό πρόγραμμα ανάδειξης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ελληνικής τρούφας. Ανάπτυξη ανοσοχρωματογραφικής μεθόδου για τη διάγνωση της βρουκέλλωσης σε παραγωγικά ζώα. Εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών στην καλλιέργεια της φράουλας και στη συντήρηση των καρπών της. Διερεύνηση της ανθεκτικότητας και καταγραφή της συχνότητας και της διασποράς μεταλλαγών ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα του πράσινου σκουληκιού Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) στη χώρα μας. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εντομολογικών προσβολών της πατάτας με βάση την αντιμετώπιση του δορυφόρου της πατάτας (Leptinotarsa decemlineata) στην Ελλάδα. Βιοδοκιμές εργαστηρίου προσδιορισμού ανθεκτικότητας και διαχείριση (Resistance Management). Αντιμετώπιση των απωλειών σε ιχθυοκαλλιέργειες από ψαροφάγα είδη της άγριας πανίδας (θηλαστικά και πτηνά) Μελέτη και αξιολόγηση πληθυσμών μηδικής ως προς το παραγωγικό δυναμικό, τα αγροκομικά και ποιοτικά γνωρίσματα και την παραλλακτικότητα με στόχο τη δημιουργία νέων ποικιλιών. Χαρτογράφησης & Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας Αμπέλου, Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας Χαρτογράφησης & Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας Βόλου 84, ,00 84, ,00 84, ,00 84, ,00 Γάλακτος 84, ,00 Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας Βόλου Καβάλας Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών 84, ,00 83, ,00 83, ,00 82, ,00 82, ,00

8 /Β /Β /Β /Β /B /Β /Β /Β25 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και συστήματος παρακολούθησης μοριακών εισροών και βιοπληροφορικών εκροών για διασφάλιση ποιότητας αναλύσεων μοριακής ταυτοποίησης και έλεγχου αληθούς ως προς τον τύπο φυτοπολλαπλασιαστικού υλικού Περιφέρειας Κρήτης. Διερεύνηση της επίδρασης ρυθμιστών ανάπτυξης στην παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, των κυριότερων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα, με τη χρήση καινοτόμων αεροπονικών και υδροπονικών συστημάτων. Αποκατάσταση της ρύπανσης καδμίου, μολύβδου και ψευδαργύρου σε εδάφη της περιφέρειας Θεσσαλίας, με καλλιέργεια φυτών σιταριού και μηδικής και χρήση ζεόλιθου. Επίδραση τεχνητού και φυσικού θηλασμού στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κρέατος αμνών Ανακάλυψη δεικτών SNPs στενά συνδεδεμένων με το αλληλόμορφο αντοχής στην ασθένεια που προκαλείται από το Fusarium oxysporum f. sp. Cucumerinum φυλή 3 στην αγγουριά σε οικογένεια αναδιασταύρωσης με τον ανθεκτικό γονέα. Καταπολέμηση του ωίδιου της αμπέλου με τη χρήση ακινητοποιημένων αιθέριων ελαίων. Διερεύνηση της παρουσίας του ιού της ήπιας ποικιλόχρωσης της πιπεριάς ως παθογόνο καλλλιεργειών και ως δείκτη μόλυνσης υδάτινων πόρων από ανθρωπογενή λύματα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάπτυξη στατιστικών μεθόδων και διαδικτυακής ψηφιακής εργαλειοθήκης (tool box) εκτίμησης της υγείας των παραγωγικών υδάτινων οικοσυστημάτων (μεταβατικά, παράκτια ύδατα) αξιοποιώντας τα βενθικά μακρόφυτα ως βιοδείκτες. Αμπέλου, Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας Πάτρας Χαρτογράφησης & Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας Έρευνας Ιωαννίνων Αμπέλου, Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας Πάτρας Καβάλας 82, ,00 81, ,00 80, ,00 79, ,00 79, ,00 79, ,00 78, ,00 76, , /Β65 Γενετική ταυτοποίηση τοπικών ποικιλιών αμπέλου Βόρειου Ελλάδος. Αμπέλου & Οπωροκηπευτικών Πύργου 76, ,00

9 /Β /Β /Β /Β14 Παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή για αγορά ποιοτικών γεωργικών προϊόντων: η περίπτωση του ελαιολάδου Διερεύνηση στελεχών μυκοπλασμάτων στο γάλα που προκαλούν λοιμώδη αγαλαξία στα πρόβατα και στις αίγες με ταυτόχρονη μελέτη και θεραπευτική δοκιμή της οφθαλμικής τους εντόπισης. Διερεύνηση της μόλυνσης των χελιών από το παράσιτο Anguillicola crassus σε λιμνοθάλασσες, ποτάμια και χελοκαλλιέργειες των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Ελλάδας. Παραγωγή λειτουργικών παραδοσιακών τυριών της ορεινής και νησιώτικης Ελλάδας, εμπλουτισμένα με προβιοτικούς μικροοργανισμούς απομονωμένους από παραδοσιακά Ελληνικά τρόφιμα Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας 75, ,00 Γάλακτος 74, ,00 Καβάλας 73, ,00 Γάλακτος 73, ,00 Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Πρόεδρος του ΔΣ Δρ Κωνσταντίνος Γ. Μαλλίδης Καθ. Σέρκο Χαρουτουνιάν