S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2009"

Transcript

1 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2009 Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. την 5 η Αυγούστου Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση αναρτάται στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση για τουλάχιστον 5 (πέντε) έτη από την ημερομηνία της έκδοσης της.

2 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή.

3 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5 Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 17 Δ1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 23 Δ2. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΒΑΡΗ ΕΠΙΔΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 57

4 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή.

5 1 Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

6 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή. 2

7 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007) Οι 1. Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 2. Ευθύμιος Βιδάλης, Διευθύνων Σύμβουλος και 3. Εμμανουήλ Βούλγαρης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά προς τούτο ορισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του ( ) συνεδρίαση ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ εξ όσων γνωρίζουμε: α. οι Οικονομικές Καταστάσεις Α εξαμήνου 2009 της Εταιρίας και του Ομίλου, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και β. η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΟΡ. ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΔΤ Ξ ΑΔΤ Σ ΑΔΤ ΑΒ

8 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή. 4

9 5 Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή. 6

11 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2009 Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου πορεία εργασιών Οι συνολικές ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου S&B ανήλθαν σε 157,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2009, σημειώνοντας μείωση 36,7%* σε σχέση με 249,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 6,2 εκατ. συγκρινόμενα με 22,4 εκατ. (-72,2%), ενώ τα καθαρά κέρδη ήταν μειωμένα κατά 85,8% και ανήλθαν σε 1,8 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του 2009 σε σχέση με 12,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του Η σύγκριση των ως άνω βασικών οικονομικών μεγεθών λαμβάνει υπόψη τη συμμετοχή της εμπορικής δραστηριότητας της ERGOTRAK S.A. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008 (Διακοπτόμενη Δραστηριότητα στις οικονομικές καταστάσεις του 2008), καθώς η εν λόγω δραστηριότητα αποτελούσε μέρος των συνολικών δραστηριοτήτων του Ομίλου μέχρι την 30 η Ιουνίου Επιπροσθέτως, στα καθαρά κέρδη του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008 περιλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενα κέρδη της τάξης των 5,4 εκατ. που αφορoύν την εκχώρηση της εμπορικής δραστηριότητας της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του υπο-ομίλου Μοτοδυναμική αναταξινομήθηκαν ως Διακοπτόμενες Δραστηριότητες με ισχύ από 31 Δεκεμβρίου 2007). Για τις Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες, που αποτελούν τη βάση για την επί ίσοις όροις σύγκριση των οικονομικών μεγεθών μεταξύ των εξαμήνων του 2009 και του 2008, και που από τον Ιούλιο του 2008 αντικατοπτρίζουν την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, αυτή των Βιομηχανικών Ορυκτών, οι συνολικές ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 157,6 εκατ., χαμηλότερες κατά 33,5% σε σχέση με 237,1 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του Παρά την αποκλιμάκωση στις τιμές ορισμένων παραγόντων του κόστους, όπως είναι οι τιμές πετρελαίου και οι ναύλοι θαλάσσιων μεταφορών, τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 48,6% σε 18,1 εκατ. από 35,3 εκατ. το 2008, αντανακλώντας σημαντικές μειώσεις του όγκου πωλήσεων για όλα τα προϊόντα. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 71,6% σε 6,2 εκατ. από 22,0 εκατ. και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,8 εκατ., μειωμένα κατά 82,5% σε σχέση με τα 10,4 εκατ. του πρώτου εξαμήνου του Η μείωση στους όγκους πωλήσεων κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2009 είναι ευθυγραμμισμένη με τις τάσεις που είχαν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών του Οι λειτουργίες του Ομίλου διεθνώς έχουν επηρεαστεί από τις δυσμενείς εξελίξεις στη μεταλλουργία (χάλυβας, χυτήρια, σιδηρομετάλλευμα, αλουμίνιο) και στην κατασκευαστική δραστηριότητα, τομείς οι οποίοι, παραδοσιακά, απορροφούν άνω του 70% των πωλήσεων του Ομίλου. Η απότομη αυτή μείωση είναι αποτέλεσμα της σημαντικά περιορισμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας των πελατών, οι οποίοι αντιδρώντας, στράφηκαν στην περικοπή της παραγωγής τους και επικεντρώθηκαν στη διαχείριση των αποθεμάτων τους. Ειδικότερα, οι συνολικές πωλήσεις του τομέα δραστηριότητας (Κλάδος) Μπεντονίτη ήταν μειωμένες κατά 29,2% και ανήλθαν σε 75,0 εκατ., επηρεασμένες κυρίως από τις εξελίξεις στη βιομηχανία χάλυβα. Οι χρήσεις που αφορούν τα χυτήρια και τη σφαιροποίηση σιδηρομεταλλεύματος αποτελούν ποσοστό υψηλότερο του μισού των πωλήσεων του Κλάδου και σχετίζονται άμεσα με τη ζήτηση για χάλυβα. Ο Κλάδος Περλίτη είχε καλύτερη σχετική επίδοση από τους υπόλοιπους Κλάδους, με συνολικές πωλήσεις 31,5 εκατ., μειωμένες κατά 16,5%. Η *Σημ. Όλα τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί με βάση τα πλήρη νούμερα και όχι τα στρογγυλοποιημένα, τα οποία εμφανίζονται στην παρούσα έκθεση. 7

12 πορεία αυτή οφείλεται εν μέρει στο ενισχυμένο, σε σχέση με το Ευρώ, Δολλάριο Η.Π.Α. (USD) και στις μειωμένες τιμές θαλάσσιων ναύλων, οι οποίες, για τον Κλάδο Περλίτη, αποτελούν σημαντικό κομμάτι της αξίας που μεταφέρεται στον πελάτη. Παρόλο που η αγορά κατοικίας σε Ευρώπη και Αμερική παραμένει αδρανής, άλλες χρήσεις όπως οι γεωργικές εφαρμογές επέδειξαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Στον Κλάδο Βωξίτη, οι συνολικές πωλήσεις ήταν σημαντικά μειωμένες κατά 47,6% και ανήλθαν σε 12,9 εκατ., επηρεασμένες κυρίως από τη μειωμένη ζήτηση παγκοσμίως για αλουμίνιο και χάλυβα. Η ανάπτυξη των μεταλλείων και η λελογισμένη γεωλογική έρευνα αποτέλεσαν το πεδίο εστίασης του Κλάδου Βωξίτη το πρώτο εξάμηνο του Ο Κλάδος Stollberg (Συλλιπάσματα Συνεχούς Χύτευσης), ο οποίος εξυπηρετεί αποκλειστικά τη μεταλλουργία, ήρθε άμεσα αντιμέτωπος με τις εξελίξεις στη βιομηχανία χάλυβα και κατέγραψε συνολικές πωλήσεις 26,4 εκατ., μειωμένες κατά 43,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του Οι συνολικές πωλήσεις του Κλάδου Otavi (επεξεργασία και εμπορία λοιπών εξειδικευμένων βιομηχανικών ορυκτών) ανήλθαν σε 11,6 εκατ., μειωμένες κατά 45,4% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2008, με την πτώση αυτή να είναι κυρίως αποτέλεσμα των εξελίξεων στην αγορά των πυριμάχων, η οποία, με τη σειρά της, εξαρτάται από την πορεία της αγοράς χάλυβα. Ωστόσο, οι αγορές Υαλουργίας και Κεραμικών συνέβαλαν επίσης σε αυτήν την απόδοση, ενώ μέχρι πρόσφατα είχαν αποδειχθεί περισσότερο ανθεκτικές. Η μείωση των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου δεν είναι αμελητέα. Ωστόσο, λόγω της σημαντικής και εξειδικευμένης λειτουργίας που επιτελούν τα προϊόντα μας στην παραγωγική διαδικασία των πελατών, τα μερίδια και οι θέσεις μας στις αγορές που εξυπηρετεί ο Όμιλος διαφυλάχτηκαν σε όλους τους Κλάδους προϊόντων. Παράλληλα, οι τιμές μας διατηρήθηκαν ενώ ολοκληρώθηκαν και οι εμπορικές συμφωνίες για το Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2009, οι εξελίξεις για ορισμένους συντελεστές που επηρεάζουν το κόστος μας, υπήρξαν θετικές. Για παράδειγμα, οι τιμές πετρελαίου και θαλάσσιων ναύλων μειώθηκαν κατά μέσο όρο κατά 53% και 75% αντιστοίχως, από το πρώτο εξάμηνο του Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή του τρέχοντος οι εν λόγω συντελεστές έχουν κατά μέσο όρο αυξηθεί κατά 20% και 200%, αντιστοίχως. Εκτός από τους προαναφερθέντες συντελεστές κόστους, οι οποίοι δεν είναι ελεγχόμενοι από τον Όμιλο, δόθηκε έμφαση στη διαχείριση του κόστους παραγωγής. Επιδιώχθηκε η εναρμόνιση του ρυθμού παραγωγής σε επίπεδο Ομίλου με τους αναθεωρημένους ρυθμούς παραγωγής μεγάλων πελατών και με την καινούργια δυναμική ζήτησης που παρατηρήθηκε στις αγορές που εξυπηρετούμε. Στο πλαίσιο αυτό, ενέργειες και πρωτοβουλίες που εφαρμόστηκαν συμπεριλαμβάνουν: μείωση βαρδιών και ωραρίου σε διάφορες παραγωγικές μονάδες διεθνώς, προσωρινή αναστολή λειτουργιών σε επιλεγμένες μονάδες παραγωγής, μείωση προσωπικού και βελτιστοποίηση του παραγωγικού δικτύου για μονάδες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Όμως, η σημαντική μείωση του όγκου (αλλά και της αξίας) πωλήσεων σε όλους τους προϊοντικούς Κλάδους έχει επιδράσει αρνητικά στη λειτουργική μόχλευση (operating leverage) και έχει αντισταθμίσει πλήρως τη μείωση στο κόστος πωληθέντων. Συνεπώς, τα οφέλη από τις προσπάθειές μας για διατήρηση των τιμών στις πωλήσεις και από τις επεμβάσεις που έγιναν στο κόστος παραγωγής, που θα είχαν παρατηρηθεί σε ένα περιβάλλον ομαλής επιχειρηματικής λειτουργίας, τώρα δεν γίνονται αντιληπτά. Για το πρώτο εξάμηνο του 2009, το κόστος πωλήσεων μειώθηκε συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008 κατά 57,3 εκατ. ή 31,4%, το λειτουργικό κέρδος ήταν μειωμένο κατά 40,5% και ανήλθε στα 32,7 εκατ., ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 20,7% συμπιεσμένο κατά 240 μονάδες βάσης. Πέραν των μέτρων που εφαρμόστηκαν για τη μείωση του κόστους, ο Όμιλος έθεσε επίσης σε εφαρμογή μέτρα για τη μείωση των δαπανών, στα γενικά και διοικητικά έξοδα. Επικεντρωθήκαμε αρχικά σε κατηγορίες δαπανών που δε μεταβάλλουν τον τρόπο λειτουργίας του Ομίλου, όπως έξοδα ταξιδίων, φιλοξενίας, διασκέδασης, διαφόρων εκδηλώσεων προσωπικού, αμοιβές συμβούλων κ.λ.π. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, η προσπάθειά μας για μείωση των δαπανών εντατικοποιήθηκε και υιοθετήσαμε μια ευρύτερη εφαρμογή μέτρων η οποία συμπεριέλαβε τη διαχείριση και τον εξορθολογισμό του προσωπικού, τη μείωση χώρου των κεντρικών γραφείων και την υπομίσθωση των υπολοίπων χώρων, πάγωμα των μισθών των διευθυντικών στελεχών και μείωση των συνολικών μεταβλητών αποδοχών τους. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών, οι συνολικές καθαρές λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 6,4 εκατ. ή 19,6%, από 32,9 εκατ. 8

13 το πρώτο εξάμηνο του 2008 σε 26,4 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 4,3 εκατ., λιγότερα κατά 3,3 εκατ. ή 43,4% από το πρώτο εξάμηνο του Η μείωση αυτή αντικατοπτρίζει κυρίως την πτώση των επιτοκίων και κάποια οφέλη από την εξέλιξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD, καθώς ο μέσος καθαρός δανεισμός διατηρήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα, σε 193 εκατ. σε σχέση με 190 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2009, ο Όμιλος πραγματοποίησε καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη μεταλλείων, αύξηση της ωφέλιμης ζωής και της παραγωγικής δυναμικότητας των υφιστάμενων παγίων, και για το περιβάλλον, την υγιεινή και ασφάλεια, ύψους 12,4 εκατ. σε σύγκριση με 12,3 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του Ενώ ένα μεγάλο μέρος των κεφαλαιουχικών δαπανών του Ομίλου αφορά την αύξηση της ωφέλιμης ζωής και της παραγωγικής δυναμικότητας των υφιστάμενων παγίων, το κεφάλαιο κίνησης ενέχει μεγαλύτερη ευελιξία διαχείρισης και αυτό αποτέλεσε άλλη μια περιοχή εστίασης για τον Όμιλο της S&B κατά τους πρώτους έξι μήνες του Τα αποτελέσματα των μέτρων που εφαρμόσαμε στους τομείς του κεφαλαίου κίνησης και της διαχείρισης των χρηματορροών είναι ορατά και αντανακλώνται στα 36,7 εκατ. ταμειακών εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (βελτίωση κατά 32 εκατ. σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2008) και στα 28,6 εκατ. καθαρών χρηματορροών που δημιουργήθηκαν από την αρχή του τρέχοντος έτους. Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι οι επιδόσεις αυτές είναι απόρροια συλλογικής προσπάθειας και αντικατοπτρίζουν τα γρήγορα αποτελέσματα έναντι των βραχυπρόθεσμων στόχων που θέσαμε για τον Όμιλο στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Σε διάστημα έξι μηνών ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά 28,5 εκατ., σε 174,6 εκατ. από 203,1 εκατ. στο τέλος του Παράλληλα, μέρος του δανεισμού του Ομίλου αναχρηματοδοτήθηκε με ημερομηνίες αποπληρωμής μακρύτερου χρονικού ορίζοντα. Ειδικότερα, περίπου 50 εκατ. βραχυπρόθεσμου δανεισμού αναχρηματοδοτήθηκαν επιτυχώς με διετή διάρκεια. Σημαντικά Γεγονότα Εξαγορές Στις 2 Φεβρουαρίου 2009, ο Όμιλος κατέληξε σε συμφωνία με τις εταιρίες Halliburton Energy Services Inc. και Bentonite Performance Minerals LLC για την αγορά εργοστασίου μπεντονίτη, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων του, που βρίσκεται στην πόλη Waterloo της πολιτείας Iowa των ΗΠΑ, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου USD 0,7 εκατ. Αυτή η μικρή μεν αλλά στρατηγικής σημασίας εξαγορά επεκτείνει το δίκτυο διανομής προϊόντων μπεντονίτη της S&B στη Βόρεια Αμερική, και μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό πελατώνχυτηρίων, σε μια συνεχώς ενοποιούμενη αγορά. Ο Όμιλος S&B ολοκλήρωσε στις 2 Ιουλίου 2009 τις διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του 100% των μεριδίων της εταιρίας Miller LLC που δραστηριοποιείται στη διόγκωση περλίτη στην πολιτεία North Carolina των ΗΠΑ. Το ποσό της εξαγοράς ανέρχεται σε USD 1,1 εκατ. περίπου. Σε παρόμοιο πλαίσιο με την προαναφερθείσα εξαγορά για τον Κλάδο Μπεντονίτη, η συγκεκριμένη εξαγορά για τον Κλάδο Περλίτη ενδυναμώνει τη στρατηγική του Ομίλου για άντληση προστιθέμενης αξίας μέσω εφαρμογών διογκωμένου περλίτη στις νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ και παράλληλα, βελτιστοποιεί την υποδομή των άλλων παραγωγικών μονάδων της S&B που βρίσκονται κοντά. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου πρότεινε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων (Γ.Σ.) της 16ης Ιουνίου 2009, την ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, για ποσό μέχρι 40 εκατ. με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 3 παλαιές μετοχές. Η εν λόγω ΑΜΚ εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. και τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου μέσω της μείωσης του καθαρού δανεισμού. Η πρόταση για την ΑΜΚ ενισχύει και συμπληρώνει την έμφαση που δίνει η Διοίκηση στη δημιουργία χρηματορροών και στη μείωση του κόστους και των δαπανών. Παράλληλα, μέσω της απομόχλευσης του ισολογισμού, θα επιτευχθεί μια υγιής κεφαλαιακή 9

14 διάρθρωση, ευθυγραμμισμένη με τα ιστορικά επίπεδα, η οποία θα ενδυναμώσει την οικονομική ευελιξία του Ομίλου για το μέλλον. Η οικογένεια Κυριακόπουλου, ως ιδρυτής και βασικός μέτοχος του Ομίλου S&B, έχει δεσμευτεί ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στον Όμιλο, ασκώντας τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν. Η όλη διαδικασία υπόκειται στην έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επομένων μηνών. Επιχειρηματικοί Κίνδυνοι Ο Όμιλος παρακολουθεί συστηματικά και λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδεχομένως να παρουσιαστούν και οι οποίοι περιλαμβάνουν: κινδύνους Μεταφορών, κινδύνους Τιμών Ενέργειας, κινδύνους Πρώτων Υλών, Περιβαλλοντικούς κινδύνους κινδύνους Υγείας, Ασφάλειας και Ποιότητας, Νομικούς κινδύνους, κινδύνους Αδειοδοτικών Δικαιωμάτων και Χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Κίνδυνοι Μεταφορών Ο Όμιλος χρησιμοποιεί συστηματικά πλοία ξηρού φορτίου χύδην για να καλύψει τις μεταφορικές του ανάγκες, εξαιτίας της γεωγραφικής διασποράς των ορυκτών του αποθεμάτων, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των τελικών αγορών αλλά και λόγω της φύσης των προϊόντων του. Ο Όμιλος εκτιμά ότι η σημαντικότερη έκθεσή του στον κίνδυνο της μεταβολής των τιμών των θαλάσσιων ναύλων προέρχεται από φορτία μπεντονίτη και περλίτη, που μεταφέρονται από την ανατολική Μεσόγειο στις ανατολικές ακτές της Β. Αμερικής, στη βόρεια Ευρώπη και σε μικρότερο βαθμό στη δυτική Μεσόγειο. Μέρος αυτού του κινδύνου καλύπτεται με σύναψη μεσοπρόθεσμων συμβολαίων θαλάσσιων μεταφορών με πλοιοκτήτες και ναυλωτές. Η Διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς το συγκεκριμένο κίνδυνο και διερευνά εναλλακτικές αντισταθμιστικές στρατηγικές. Ο Όμιλος έχει συνάψει συμφωνίες αγοράς παραγώγων σε θαλάσσιους ναύλους, με τράπεζες, προκειμένου να αντισταθμίσει μέρος της εκτιμώμενης «σχετικής έκθεσής» του για το οικονομικό έτος Ο Όμιλος χρησιμοποιεί επίσης συστηματικά άλλα μεταφορικά μέσα (φορτηγά, φορτηγίδες, σιδηρόδρομο), όπου ο βασικός κίνδυνος έχει τη μορφή της μεταβολής των τιμών των καυσίμων (βλέπε κατωτέρω: κίνδυνοι τιμών ενέργειας). Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι μεταφορών δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση του Ομίλου κατά το Κίνδυνοι Τιμών Ενέργειας και Καυσίμων Ο Όμιλος S&B είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο της διακύμανσης των τιμών των καυσίμων και διαφόρων άλλων μορφών ενέργειας (κυρίως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, και ηλεκτρική ενέργεια), οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις παραγωγικές και μεταφορικές δραστηριότητές του. Η παρουσία του Ομίλου αλλά και οι προμηθευτές του σε ενέργεια είναι γεωγραφικά διεσπαρμένοι. Παρόλα αυτά μία γενική και σημαντική αύξηση στις τιμές της ενέργειας μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου. Επίσης, καθώς οι προμήθειες ενέργειας γίνονται σε τοπικό επίπεδο, μερικές τοπικές αγορές μπορεί να επηρεαστούν από σημαντικές αλλά μη επαναλαμβανόμενες διακυμάνσεις τιμών. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η Διοίκηση επικεντρώνει τις προσπάθειές της στη μείωση των επιπτώσεων στα λειτουργικά της περιθώρια μέσω βελτίωσης της παραγωγικότητας και ταυτόχρονα, όπου είναι δυνατόν, τις εμπορικές πολιτικές της. Οι παγκόσμιες εξελίξεις στις αγορές ενέργειας έχουν προκαλέσει σημαντικές διακυμάνσεις τιμών τα τελευταία χρόνια. Η Διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τους συγκεκριμένους κινδύνους και διερευνά εναλλακτικές και αντισταθμιστικές στρατηγικές. Ο Όμιλος έχει συνάψει συμφωνίες αγοράς παραγώγων σε πετρέλαιο με τράπεζες, προκειμένου να αντισταθμίσει μέρος της εκτιμώμενης «σχετικής έκθεσης» του για το οικονομικό έτος Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι τιμών ενέργειας δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση του Ομίλου κατά το Κίνδυνοι Πρώτων Υλών Ο Όμιλος της S&B έχει στο μεγαλύτερο μέρος του ιδιόκτητα ορυχεία και αποθέματα των 10

15 βασικών ορυκτών που εμπορεύεται (μπεντονίτη, περλίτη, βολλαστονίτη). Όμως ένα μικρότερο κομμάτι της δραστηριότητας των βιομηχανικών ορυκτών βασίζεται στην επεξεργασία και εμπορία εξειδικευμένων ορυκτών, τα οποία αγοράζονται από τρίτους. Παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις εξασφαλίζουμε την προμήθεια των ορυκτών αυτών με μεσοπρόθεσμα συμβόλαια, πιθανώς αυτό να μην είναι εφικτό στο μέλλον. Ο Όμιλος αγοράζει υλικά (σόδα, κάρβουνο, ρητίνες) τα οποία χρησιμοποιούνται ως προσθετικά στην παραγωγή των τελικών του προϊόντων καθώς και διάφορα άλλα υλικά (εκρηκτικά, υλικά συσκευασίας), τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές των υλικών αυτών. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι πρώτων υλών δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση του Ομίλου κατά το Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι, Κίνδυνοι Υγείας, Ασφάλειας και Ποιότητας Ο Όμιλος της S&B, σε κάθε χώρα όπου έχει παρουσία, υπόκειται σε κανονισμούς που αφορούν εκπομπές αερίων, θόρυβο, διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και αποκατάσταση περιβάλλοντος. Οι περισσότερες από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες, που συνιστούν τους βασικούς επιχειρησιακούς τομείς της S&B, έχουν κάποια επίπτωση, έστω και περιορισμένη και προσωρινή, στο περιβάλλον. Η S&B προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και να διαχειριστεί προληπτικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους με τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων και διαδικασιών ποιοτικής διασφάλισης. Η S&B εισήγαγε στις θυγατρικές της την κεντρική πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας (ΠΠΥΑ) του Ομίλου, τονίζοντας τη σημασία της αναγνώρισης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων με τον καταλληλότερο και αμεσότερο τρόπο. Η πολιτική εφαρμόζεται με σεβασμό στις τοπικές αντιλήψεις, συνήθειες και συνθήκες. Η επίδοση της S&B σε θέματα περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας παρακολουθείται μέσω συστήματος μετρήσεως και καταγραφής 54 δεικτών, που συλλέγονται ετησίως. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν στη σύγκριση, στη στοχοθέτηση και στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των αναγκαίων δράσεων. Η S&B έχει πιστοποιήσει την πλειονότητα των διεθνών λειτουργιών της με τα πρότυπα ISO:9001 (διασφάλιση ποιότητας) και ISO:14001 (περιβαλλοντική διαχείριση). Μέρος των υπόλοιπων διεθνών λειτουργιών της είναι στη διαδικασία απόκτησης των προτύπων ISO 9001 και ISO Η S&B καταβάλλει προσπάθειες για την παροχή ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στο προσωπικό της και τους εργολάβους της, με στόχο να προστατέψει την υγεία τους, να διατηρήσει την εταιρική της φήμη και να ελαχιστοποιήσει πιθανές μελλοντικές αποζημιώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η Διοίκηση παρέχει εφόδια για την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού της και των συνεργαζόμενων εργολάβων στην εργασία τους και στην ενίσχυση της εγρήγορσης σε θέματα ασφάλειας με την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών, που εμπλέκουν όλους τους εργαζομένους και προάγουν τη δέσμευση της Διοίκησης. Το 2006 συστάθηκε εταιρικό Συμβούλιο Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας στο οποίο προΐσταται ο Διευθύνων Σύμβουλος με σκοπό την εναρμόνιση των πολιτικών και διαδικασιών του Ομίλου. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι υγείας, ασφάλειας και ποιότητας δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση του Ομίλου κατά το Νομικοί κίνδυνοι Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις άδειες εκμετάλλευσης και λειτουργίας των ορυχείων και των μεταλλείων Ως διεθνής εταιρία με πολυποίκιλο εύρος εργασιών, η S&B εκτίθεται σε αρκετούς νομικούς κινδύνους και σε κινδύνους αδειοδοτικών δικαιωμάτων κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της. Η Νομική Διεύθυνση του Ομίλου και η Διεύθυνση Μεταλλειοκτησίας παρακολουθούν και αποτιμούν τους μεγαλύτερους εκ των κινδύνων αυτών. Στις παρούσες συνθήκες ο Όμιλος πιστεύει ότι δεν υπάρχουν υποθέσεις σε εξέλιξη που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις δραστηριότητές του. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση του Ομίλου κατά το

16 Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Οι λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου και η κεφαλαιακή του διάρθρωση, δημιουργούν συναλλαγματικούς κινδύνους, κινδύνους αύξησης επιτοκίων και κινδύνους ρευστότητας. Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών του Ομίλου παρακολουθεί και αναφέρει σε συνεχή βάση τους κινδύνους αυτούς και, όπου χρειάζεται, δρα μέσω των χρηματοοικονομικών αγορών, μέσα από καθορισμένες πολιτικές και διαδικασίες. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προαναφερόμενοι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση του Ομίλου κατά το Ασφαλίσιμοι Ατυχηματικοί Κίνδυνοι Από το 2008, ο Όμιλος S&B ακολουθεί μια «κεντρικοποιημένη» προσέγγιση στην ασφαλιστική κάλυψη, με τη συνεργασία ενός διεθνώς αναγνωρισμένου οίκου μεσιτείας ασφαλειών (insurance broker). Όλοι οι ασφαλίσιμοι κίνδυνοι του Ομίλου παρακολουθούνται, αντιμετωπίζονται και είναι διαχειριζόμενοι κεντρικά, αποφέροντας αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη ασφαλιστική κάλυψη έναντι των διαφόρων κινδύνων. Προοπτικές για το Β εξάμηνο 2009 Το πρόσφατο αίσθημα αισιοδοξίας από τις χρηματαγορές δεν το συμμερίζονται οι μεγάλοι παραγωγοί στις βιομηχανίες με τις οποίες σχετίζεται ο Όμιλος S&B. Οι παραγωγοί στις αγορές αυτές αναλώθηκαν σχεδόν καθ όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου στην εντατική διαχείριση των αποθεμάτων τους και του κεφαλαίου κίνησης. Ανάλογα, επιδόθηκαν στην ευρεία μείωση της παραγωγικής τους δυναμικότητας ώστε να προσαρμοστούν στις τάσεις ζήτησης που παρατηρούνται στις τελικές αγορές κατανάλωσης των προϊόντων τους. Στο πλαίσιο αυτό, είναι εξαιρετικά αβέβαιο να χαρακτηριστεί η οποιαδήποτε φαινομενικά θετική κινητικότητα σε επίπεδο παραγγελιών ή πωλήσεων ως αποτέλεσμα μιας μακροπρόθεσμης λειτουργικής αλλαγής. Όσο οι παραγωγοί αποφεύγουν τη δημιουργία αποθεμάτων και τη δέσμευση κεφαλαίου κίνησης η οποιαδήποτε κινητικότητα μπορεί να ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα μιας αναποτελεσματικής αλυσίδας τροφοδοσίας που λειτουργεί χωρίς τα κατάλληλα αποθέματα ασφαλείας. Προβλέψεις για το βάθος και το χρονικό ορίζοντα τέτοιων φαινομένων παραμένουν επισφαλείς. Είναι πιθανό οι προσαρμογές των αποθεμάτων που παρατηρούνται στις αγορές που λειτουργούμε να ολοκληρωθούν σταδιακά και οι ρυθμοί παραγωγής να επανέλθουν (όχι όμως στα επίπεδα του 2008) με θετικό αντίκτυπο στους όγκους πωλήσεων. Ωστόσο, λόγω της αβεβαιότητας και της ατονίας που παρατηρούνται στις αγορές δραστηριοποίησης του Ομίλου, προβλέπουμε χαμηλούς όγκους μεσοπρόθεσμα. Η σύγκριση των επιδόσεων του Ομίλου αναμένεται να είναι οριακά καλύτερη για το δεύτερο εξάμηνο του 2009 (σε σχέση με το αντίστοιχο του 2008), κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε διαδοχική βελτίωση από εξάμηνο σε εξάμηνο. Οι πρωτοβουλίες για τη δημιουργία χρηματορροών στις οποίες επικεντρωθήκαμε κρίνονται ως επιτυχημένες ενώ συνέβαλαν και στη σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου. Ωστόσο, καθώς πιστεύουμε ότι η επιδείνωση του αρνητικού περιβάλλοντος τείνει προς αποκλιμάκωση, δεν αναμένουμε πλέον προοδευτικές και συνεχιζόμενες βελτιώσεις στις χρηματορροές. Επιφυλασσόμαστε, όμως, για περαιτέρω σταδιακή εφαρμογή μέτρων μείωσης του κόστους, σχεδιασμένων να μειώσουν το λειτουργικό νεκρό σημείο (break-even) του Ομίλου. Επίκεντρο όλων των ενεργειών που αναλαμβάνονται, είναι η διατήρηση μιας δυνατής υποδομής που θα υποστηρίξει και θα βοηθήσει την ανάκαμψη του Ομίλου όταν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας παραμένουν εξαιρετικά σημαντικές και φροντίζουμε να βρισκόμαστε πολύ κοντά τους, παρέχοντας πάντοτε ολοκληρωμένες λύσεις βάσει της φιλοσοφίας μας «από την αγορά στο ορυχείο». Τέλος, στο πλαίσιο των δύο μικρών, αλλά στρατηγικής σημασίας εξαγορών που αναφέρθηκαν ανωτέρω, ο Όμιλος S&B θα συνεχίσει να αξιολογεί τις ευκαιρίες για ανάπτυξη μέσω εξαγορών, στοχεύοντας να αξιοποιήσει μικρές, και ανάλογου τιμήματος εξαγορές, προσαρμοσμένες στην αμεσότητα των επιχειρησιακών του στόχων. 12

17 Σημαντικές Συναλλαγές μεταξύ Εταιρίας και Συνδεομένων Μερών Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρίας με τα συνδεόμενα με αυτήν πρόσωπα, του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2009 έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Ο Όμιλος δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσεως ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όμιλο ή τις εταιρίες ή τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν. Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες. Οι συναλλαγές με τις θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρίες πραγματοποιούνται στο φυσιολογικό πλαίσιο λειτουργίας του Ομίλου. Τα υπόλοιπα τέλους της περιόδου δεν καλύπτονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις και η εξόφλησή τους πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών εντός των χρονικών ορίων που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εν λόγω εταιριών. Οι εκκρεμείς εγγυήσεις από την S&B προς θυγατρικές της κατά την 30 η Ιουνίου 2009 και 31 η Δεκεμβρίου 2008 αναλύονται στη σημείωση 14 επί των οικονομικών καταστάσεων. Η Διοίκηση της Εταιρίας γενικά δεν θεωρεί ότι απαιτείται πρόβλεψη για πιθανή αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεών της από τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες της και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφάλειες έναντι των απαιτήσεων αυτών, με εξαίρεση την περίπτωση της Askana Ltd., για την οποία σχηματίστηκε πρόβλεψη όπως αναφέρεται σχετικά στη σημείωση 3 επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ εταιριών που ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης έχουν απαλειφθεί από τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές (σε χιλιάδες ) με συνδεόμενα μέρη (βλέπε σημείωση 12 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων) είναι οι εξής: Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις Ομίλου Τα υπόλοιπα απαιτήσεων κατά την 30 η Ιουνίου 2009 ανήλθαν σε έναντι κατά την 31 η Δεκεμβρίου Οι σημαντικές μεταβολές έχουν ως εξής: Αύξηση των απαιτήσεων από τη συγγενή εταιρία «Laviosa Chimica Mineraria S.p.A.» ( 550 το 2009 και 193 το 2008) που αφορά απαίτηση προερχόμενη από τη διάθεση της συμμετοχής της S&B στην συγγενή εταιρία «Bentec S.p.A.» προς τη «Laviosa Chimica Mineraria S.p.A.». Αύξηση των απαιτήσεων από την από κοινού ελεγχόμενη οντότητα «Cebo International B.V.» ( 639 το 2009 και 430 το 2008) που αφορούν πωλήσεις βιομηχανικών ορυκτών προς την εταιρία αυτή. Μείωση των απαιτήσεων από την συγγενή εταιρία «Laviosa Promasa S.A.» ( 0 το 2009 και 726 το 2008) λόγω ολοσχερούς εξόφλησης της οφειλής Μείωση των απαιτήσεων από την συγγενή εταιρία «Dolphin CI S&B Holdings Ltd» ( το 2009 και το 2008) προερχόμενες από επενδυτικές δραστηριότητες λόγω μερικής εξόφλησης της οφειλής. Τα υπόλοιπα υποχρεώσεων κατά την 30 η Ιουνίου 2009 ανήλθαν σε έναντι κατά την 31 η Δεκεμβρίου Η σημαντικότερη μεταβολή προέρχεται από αγορές βιομηχανικών ορυκτών από την συνδεόμενη εταιρία «Perlite Hellas S.A.». Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις Εταιρίας Τα υπόλοιπα απαιτήσεων κατά την 30 η Ιουνίου 2009 ανήλθαν σε έναντι κατά την 31 η Δεκεμβρίου Οι σημαντικές μεταβολές έχουν ως εξής: Αύξηση των απαιτήσεων από τη θυγατρική «S&B Holding GmbH» ( 881 το 2009 και 563 το 2008) που αφορά χρεώσεις χρηματοοικονομικών δαπανών, και τη συγγενή εταιρία «Laviosa Chimica Mineraria S.p.A.» ( 550 το 2009 και 193 το 2008) που αφορά απαίτηση προερχόμενη από τη διάθεση της συμμετοχής της S&B στην συγγενή εταιρία «Bentec S.p.A.» προς τη «Laviosa Chimica Mineraria S.p.A.». Αύξηση των απαιτήσεων από τις έμμεσες θυγατρικές «S&B Industrial Minerals North America Inc.» ( το 2009 και το 2008) και «S&B Endustriyel Mineraller 13

18 A.S.» ( 330 το 2009 και 83 το 2008) καθώς και από την από κοινού ελεγχόμενη οντότητα «Cebo International B.V.» ( 801 το 2009 και 35 το 2008) που αφορούν πωλήσεις βιομηχανικών ορυκτών προς τις εταιρίες αυτές. Μείωση των απαιτήσεων από τις έμμεσες θυγατρικές «S&B Industrial Minerals GmbH» ( το 2009 και το 2008) και «S&B Industrial Minerals S.A.R.L.» ( το 2009 και το 2008) και από τη συγγενή εταιρία «Laviosa Promasa S.A.» ( 0 το 2009 και 726 το 2008) που προέρχονται από μειωμένες πωλήσεις βιομηχανικών ορυκτών προς τις εταιρίες αυτές. Τα υπόλοιπα υποχρεώσεων κατά την 30 η Ιουνίου 2009 ανήλθαν σε 969 έναντι 921 το 2008 που αφορούν αγορές βιομηχανικών ορυκτών. Έσοδα / Έξοδα Ομίλου Το σύνολο των εσόδων κατά την 30 η Ιουνίου 2009 ανήλθαν σε έναντι κατά την 30 η Ιουνίου Οι σημαντικές μεταβολές είναι οι εξής: Μείωση των εσόδων από τις συγγενείς εταιρίες «Laviosa Chimica Mineraria S.p.A.». ( 398 το 2009 και το 2008) και «Laviosa Promasa S.A.» ( 315 το 2009 και το 2008) καθώς και από την από κοινού ελεγχόμενη οντότητα «Cebo International B.V.» ( το 2009 και το 2008) λόγω μείωσης του κύκλου εργασιών που αφορά πωλήσεις βιομηχανικών ορυκτών. Αύξηση των εσόδων από την συγγενή εταιρία «Dolphin CI S&B Holdings Ltd» ( 263 το 2009 και 0 το 2008) που αφορούν επενδυτικές δραστηριότητες. Το σύνολο των εξόδων κατά την 30 η Ιουνίου 2009 ανήλθαν σε έναντι κατά την 30 η Ιουνίου Οι σημαντικές μεταβολές είναι οι εξής: Αύξηση των εξόδων από την από κοινού ελεγχόμενη οντότητα «Cebo International B.V.» ( 597 το 2009 και 109 το 2008) και τη συνδεόμενη εταιρία «Perlite Hellas S.A.» ( 552 το 2009 και 382 το 2008) που αφορά αγορές βιομηχανικών ορυκτών. Έσοδα / Έξοδα Εταιρίας Το σύνολο των εσόδων κατά την 30 η Ιουνίου 2009 ανήλθαν σε έναντι κατά την 30 η Ιουνίου Οι σημαντικές μεταβολές είναι οι εξής: Μείωση των εσόδων από την θυγατρική «Isocon A.E.» ( το 2009 και το 2008) και τις έμμεσες θυγατρικές «S&B Industrial Minerals GmbH» ( το 2009 και το 2008), και «S&B Industrial Minerals S.A.R.L.» ( το 2009 και το 2008), καθώς και από τις συγγενείς εταιρίες «Laviosa Promasa S.A.» ( 315 το 2009 και το 2008) και «Laviosa Chimica Mineraria S.p.A.». ( 398 το 2009 και το 2008) καθώς και από την από κοινού ελεγχόμενη οντότητα «Cebo International B.V.» ( το 2009 και το 2008) λόγω μείωσης του κύκλου εργασιών που αφορά πωλήσεις βιομηχανικών ορυκτών. Το σύνολο των εξόδων κατά την 30 η Ιουνίου 2009 ανήλθαν σε έναντι 860 κατά την 30 η Ιουνίου Οι σημαντικές μεταβολές είναι οι εξής: Αύξηση των εσόδων από την θυγατρική «Ελληνικοί Βωξίται Ελικώνος Γ.Λ.Μπάρλος Α.Β.Ε.Μ.Ε.» ( 388 το 2009 και 123 το 2008) και την έμμεση θυγατρική «S&B Industrial Minerals AD» ( 522 το 2009 και 322 το 2008) που αφορά αγορές βιομηχανικών ορυκτών. Οι συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης του Ομίλου ανέρχονται κατά την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2009 στο ποσό των (ποσό κατά την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008). Οι υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης ανέρχονται την 30 η Ιουνίου 2009 στο ποσό των 390 (ποσό κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2008). Τέλος, οι συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης της Εταιρίας ανέρχονται κατά την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2009 στο ποσό των (ποσό κατά την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008). Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης ανέρχονται 14

19 την 30 η Ιουνίου 2009 στο ποσό των 355 (ποσό κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2008). Kηφισιά, 5 Αυγούστου 2009 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ευθύμιος Ο. Βιδάλης 15

20 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή. 16

21 Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 17

22 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή. 18

23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 11 ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας Αθήνα Τηλ: Φαξ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους μετόχους της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη κατάσταση οικονομικής θέσης της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (η «Eταιρία») καθώς και τη συνημμένη ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος») της 30ης Ιουνίου 2009, τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσμάτων, συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της Εταιρίας και του Ομίλου της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά («ΔΛΠ 34»). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπηση μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και επομένως, δεν μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με τη παρούσα, δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Επισκόπησης Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ

24 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή.. 20

25 Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαμε ότι το περιεχόμενο της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης είναι συνεπές με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2009 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 11 Ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

26 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή. 22

27 Δ1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Oι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. την 5 η Αυγούστου Ο Πρόεδρος Ο Διευθύνων Ο Οικονομικός Διευθυντής Ο Controller του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμβουλος του Ομίλου Ελλάδος Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος Ευθύμιος Ορ. Βιδάλης Κρίτων Στ. Αναβλαβής Νικόλαος Χ. Ιωακείμ ΑΔΤ Ξ ΑΔΤ Σ ΑΔΤ Π Αρ. Αδ ΟΕΕ Α τάξεως 23

28 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τα κέρδη ανά μετοχή) Σημ. 1/1-30/6/2009 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες O Όμιλος 1/1 30/6/2008 Διακοπτόμενες δραστηριότητες Σύνολο Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) (8.813) ( ) Μικτό κέρδος Έξοδα διοίκησης (18.685) (24.051) (1.012) (25.063) Έξοδα διάθεσης (11.274) (12.294) (2.031) (14.325) Λοιπά έσοδα Λοιπά έξοδα (235) (341) (2) (343) Λειτουργικά κέρδη Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 8 (5.355) (7.846) (249) (8.095) Κέρδη/ (ζημίες) από πώληση συγγενών και θυγατρικών εταιριών (320) Αναλογία στις (ζημίες)/κέρδη συγγενών εταιριών (141) Κέρδη προ φόρων Φόροι εισοδήματος 9 (670) (4.322) (3.127) (7.449) Κέρδη μετά από φόρους Κατανέμονται: Στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας Σε δικαιώματα μειοψηφίας (35) Κέρδη ανά μετοχή Βασικά 0,0600 0,3308 0,0789 0,4097 Απομειωμένα 0,0597 0,3286 0,0785 0,4071 Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Βασικός Απομειωμένος Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 24

29 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τα κέρδη ανά μετοχή) Note 1/1-30/6/2009 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες O Όμιλος 1/1 30/6/2008 Διακοπτόμενες δραστηριότητες Σύνολο Κέρδη μετά από φόρους Λοιπά συνολικά έσοδα Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης: -Θυγατρικών 568 (2.598) (3) (2.601) -Συγγενών (32) (2) - (2) Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων Αποτίμηση παραγώγων Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με την αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων (6) (98) - (98) Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με την αποτίμηση παραγώγων (119) Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους 913 (2.306) (3) (2.309) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου, μετά από φόρους Κατανέμονται: Στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας Σε δικαιώματα μειοψηφίας (24) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων

30 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τα κέρδη ανά μετοχή) Σημ. 1/4-30/6/2009 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες O Όμιλος 1/4 30/6/2008 Διακοπτόμενες δραστηριότητες Σύνολο Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων (61.752) (97.692) (5.227) ( ) Μικτό κέρδος Έξοδα διοίκησης (9.783) (13.007) (582) (13.589) Έξοδα διάθεσης (5.768) (6.168) (1.171) (7.339) Λοιπά έσοδα Λοιπά έξοδα (125) (215) (2) (217) Λειτουργικά κέρδη Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 8 (2.300) (3.844) (119) (3.963) Κέρδη/ (ζημίες) από πώληση συγγενών και θυγατρικών εταιριών (320) - (320) Αναλογία στα κέρδη συγγενών εταιριών Κέρδη προ φόρων Φόροι εισοδήματος 9 (194) (2.003) 3 (2.000) Κέρδη μετά από φόρους Κατανέμονται: Στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας Σε δικαιώματα μειοψηφίας Κέρδη ανά μετοχή Βασικά 0,0364 0,1922 0,0041 0,1963 Απομειωμένα 0,0362 0,1908 0,0040 0,1948 Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Βασικός Απομειωμένος Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 26

31 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 1/4-30/6/2009 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες O Όμιλος 1/4 30/6/2008 Διακοπτόμενες δραστηριότητες Σύνολο Κέρδη μετά από φόρους Λοιπά συνολικά έσοδα Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης: -Θυγατρικών (1.868) Συγγενών (13) (2) - (2) Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων 37 (60) - (60) Αποτίμηση παραγώγων Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με την αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων (9) Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με την αποτίμηση παραγώγων (97) Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους (1.561) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου, μετά από φόρους (337) Κατανέμονται: Στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας (425) Σε δικαιώματα μειοψηφίας (337) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 27

32 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Η Εταιρία Σημ. 1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2008 1/4-30/6/2009 1/4-30/6/2008 Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων (39.155) (61.225) (19.809) (34.874) Μικτό κέρδος Έξοδα διοίκησης (10.224) (15.385) (5.386) (8.714) Έξοδα διάθεσης (1.138) (1.580) (586) (758) Λοιπά έσοδα Λοιπά έξοδα (170) (261) (74) (197) Λειτουργικά κέρδη Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 8 (3.863) (4.523) (1.614) (2.283) Έσοδα από συμμετοχές Κέρδη από την πώληση συγγενών και θυγατρικών εταιριών Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος 9 (962) (3.568) (457) (324) Κέρδη μετά από φόρους Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 28

33 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Η Εταιρία Note 1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2008 1/4-30/6/2009 1/4-30/6/2008 Κέρδη μετά από φόρους Λοιπά συνολικά έσοδα Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων (60) Αποτίμηση παραγώγων Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων (6) (98) (9) 15 Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με αποτίμηση παραγώγων (119) - (97) - Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου, μετά από φόρους (45) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου, μετά από φόρους Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 29

34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σημ. 30 Ιουνίου 2009 Ο Όμιλος 31 Δεκεμβρίου Ιουνίου Δεκεμβρίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδυτικά ακίνητα Υπεραξία Λοιπά ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρίες Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Απαιτήσεις από συνδεόμενα μέρη Απαιτήσεις από φόρους εισοδήματος Λοιπές απαιτήσεις Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές (1.814) (1.647) (1.814) (1.647) Αποθεματικό δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών Αποθεματικό αποτίμησης παραγώγων (33) (391) (33) (391) Λοιπά αποθεματικά Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης (6.145) (6.670) - - Αποτελέσματα εις νέο Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού Πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος Λοιπές προβλέψεις Μακροπρόθεσμα δάνεια Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Κρατικές επιχορηγήσεις Λοιπέ ς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις προς συνδεόμενα μέρη Βραχυπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων Υποχρεώσεις από φόρους εισοδήματος Με ρίσματα πληρωτέα Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων Η Εταιρία 30

35 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Ο Όμιλος Ποσά αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Αποθεματικό δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών Αποθεματικό αποτίμησης παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων Λοιπά αποθεματικά Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (6.886) Κέρδη περιόδου Συνολικά έσοδα / (ζημίες) περιόδου (2.603) - (2.309) - (2.309) -Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) περιόδου (2.603) Διανομή μερισμάτων (2.933) - (6.639) (9.572) - (9.572) -Πληρωμή μερισμάτων στη μειοψηφία (117) (117) -Προγράμματα χορήγησης μετοχών Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Διανομή δωρεάν μετοχών στο προσωπικό (240) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την διαφορά υπέρ το άρτιο (19.452) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (19.452) (19.452) - (19.452) -Αγορά ιδίων μετοχών - - (174) (174) - (174) -Πώληση θυγατρικών (152) (72) (478) (550) -Εκχώρηση μετοχών θυγατρικής στους μετόχους της Εταιρίας (7.073) (2.313) -Αύξηση ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρική (151) (151) (44) (195) -Μεταφορές (127) (1.099) (35) 35 - Υπόλοιπο 30 Ιουνίου (174) (9.536) Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (1.647) (391) (6.670) Κέρδη /(ζημίες) περιόδου (35) Συνολικά έσοδα περιόδου Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) περιόδου (24) Διανομή μερισμάτων (4.962) (4.962) - (4.962) -Πληρωμή μερισμάτων στη μειοψηφία (24) (24) -Προγράμματα χορήγησης μετοχών Διανομή δωρεάν μετοχών στο προσωπικό Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (46) (4) - (4) -Αγορά ιδίων μετοχών - - (167) (167) - (167) -Μεταφορές (651) (7) 7 - Υπόλοιπο 30 Ιουνίου (1.814) (33) (6.145) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 31

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2009 (ΔΠΧΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου (ΔΠΧΑ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενοποιημένες πωλήσεις 158 εκατ. περίπου, μειωμένες κατά 34% σε σχέση με το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/ και είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2011

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2011 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2011 Η παρούσα Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2012

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2012 Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2012 Η παρούσα Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 και είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007)

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 1 (1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23571/06/Β/91/13 ΑΡ.ΓΕΜΗ 001253201000 Πλ. Αγ. Θεοδώρων 2, 105-61 ΑΘΗΝΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΝNΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ισολογισμός (Επισκοπημένος) 3 II. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.

CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 34077/06/Β/95/33 Έδρα: Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2014 (περίοδος από 01.01.2014 έως και 31.12.2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) Κεντρικά Γραφεία: Λ. Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας κατά την χρήση του 2010 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη του 2009, κινήθηκαν ως εξής :

Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας κατά την χρήση του 2010 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη του 2009, κινήθηκαν ως εξής : Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2013

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2013 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2013 Οι παρούσες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3556/2007 και είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2013 (περίοδος 1.1.2013 30.6.2013) σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα