ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα κε ην ζπκπιήξσκα 7.1 ηεο εβδόκεο έθδνζεο ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο (εγθύθιηνο ΔΟΦ Αξ. Πξση /03/2011) θαη ηηο ΚΤΑ ΓΤ8/Β/νηθ / θαη ΓΤ8/Γ.Π/νηθ/ /2/2007 θαη ΓΤ8/ΟΙΚ/ΓΠ/νηθ / Σν θέληξν παξαγσγήο αέξηνπ νμπγόλνπ ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα παξάγεη ηα αθόινπζα: Παξνρή 9 Νm3/h, ππό Κ(1013 mbar / 0 o C), ζε ειάρηζηε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο πξσηεύνληνο δηθηύνπ 6,0 bar ±10%. Όξηα θαζαξόηεηαο νμπγόλνπ: 93% ±3% (Γειαδή 90% - 96%) ύκθσλα κε ηελ 7.1 ηεο 7 εο Έθδνζεο ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο θαη ην πξόηππν ISO 10083, ε ζύλζεζε ηνπ παξαγόκελνπ νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο πνπ ζα παξάγεηαη από ην ζπγθξόηεκα παξαγσγήο νμπγόλνπ κε ηελ ηερλνινγία ηεο πξνζξόθεζεο ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: πγθέληξσζε νμπγόλνπ O 2 93% ±3% (90% - 96%) θ.ν. πγθέληξσζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO 2 300ppm θ.ν. πγθέληξσζε κνλνμείδηνπ ηνπ άλζξαθα CO 5ppm θ.ν. πγθέληξσζε κνλνμείδηνπ & δηνμείδηνπ ηνπ αδώηνπ NO & NO 2 2ppm θ.ν. πγθέληξσζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ SO 2 1ppm θ.ν. πγθέληξσζε ειαίνπ 0.1mg/m 3 πγθέληξσζε λεξνύ 67ppm θ.ν. Σν θέληξν παξαγσγήο νμπγόλνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνληαη νη παξαπάλσ απαηηήζεηο, ζα πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ κεραλήκαηα θαη εμαξηήκαηα:

2 1. Έλα (1) αεξνζπκπηεζηή 2. Έλα (1) μεξαληήξην ςπθηηθνύ ηύπνπ, κε ην θαηάιιειν πξν-θίιηξν & κεηά-θίιηξν 3. Έλα (1) αεξηνθπιάθην 4. Μηα (1) γελλήηξηα νμπγόλνπ θίιηξα - αλαιπηήο θαζαξόηεηαο νμπγόλνπ 5. Έλα (1) αεξηνθπιάθην παξαγόκελνπ νμπγόλνπ Ο 2 6. Έλα (1) ζύζηεκα ζπγθέληξσζεο θαη δηαρσξηζκνύ ησλ ζπκππθλσκάησλ ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα 7. Πίλαθα ειέγρνπ & θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θέληξνπ παξαγσγήο Ομπγόλνπ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΣΟΤΜΕΝΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 1. Αεποζςμπιεζηήρ Λόγσ όηη ε θαηαλάισζε ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θύθινπ (πξνζξόθεζε / εμηζνξξόπεζε / αλαγέλλεζε) ηεο γελλήηξηαο νμπγόλνπ, παξνπζηάδεη ηεξάζηηεο απμνκεηώζεηο, ρξήδεη απαξαίηεηε ε αλάγθε, λα πξνζθεξζεί αεξνζπκπηεζηήο κε κεηαβιεηή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο. Με βάζε ηα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα πξνζθεξζεί αεξνζπκπηεζηήο, θνριηνθόξνο, ειαηνιίπαληνο, θαηαζηγαζκέλνο, κε κεηαβιεηή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο (ηύπνπ inverter), κε απεπζείαο ζύκπιεμε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα κε ην ζηνηρείν ζπκπίεζεο 1:1 (Απνπζία θηβσηίνπ γξαλαδηώλ θαη ηκάλησλ). Υαξαθηεξηζηηθά αεξνζπκπηεζηή Ολνκαζηηθή παξνρή: Όηη απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο γελλήηξηαο νμπγόλνπ θαη ηηο απώιεηεο από ην μεξαληήξην Ολνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο: Όηη απαηηείηαη γηα ηελ αδηάιεηπηε θαη αηηνύκελε παξαγσγή θαη πίεζε νμπγόλνπ Διάρηζηε - κέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: +5 έσο + 45 ν C Γηαθεύγνπζα πνζόηεηα ιαδηνύ ζηελ έμνδν < 4mg/m 3

3 Δπίπεδν ζνξύβνπ < 85dB θαη 100% ηνπ θνξηίνπ Η όιε ιεηηνπξγία ηνπ αεξνζπκπηεζηή ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη από πίλαθα ειέγρνπ παξαθνινύζεζεο. 2. Ξηπανηήπιο τςκηικού ηύπος Γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ε θαηαλάισζε ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα, ηνπ μεξαληεξίνπ πξνζξνθεηηθνύ ηύπνπ, (θάζε ηεο αλαγέλλεζεο) άξα λα είλαη θαη ελεξγεηαθά ζπκθεξόηεξε ε παξαγσγή νμπγόλνπ, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί έλα μεξαληήξην ςπθηηθνύ ηύπνπ κε ηα αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: Παξνρή: Όηη απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηεο κέγηζηεο παξνρήο ηνπ αεξνζπκπηεζηή. Θα πξέπεη λα δηαζηαζηνινγεζεί ζύκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ δίλνληαη παξαθάησ. Πίεζε ιεηηνπξγίαο: Όηη απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο αηηνύκελεο πνζόηεηαο θαη πίεζεο νμπγόλνπ Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο: +40 ν C εκείν δξόζνπ ππό πίεζε P.D.P. + 3 ν C θαη 100% ηεο παξνρήο ηνπ αεξνζπκπηεζηή. Σν μεξαληήξην ζα πξέπεη λα θέξεη όξγαλν έλδεημεο ηνπ ζεκείνπ δξόζνπ θαζώο θαη ελδείμεηο γηα ηα δηάθνξα ζθάικαηα.

4 Σν μεξαληήξην ζα πξέπεη λα θέξεη: Φίιηξν παξαθξάηεζεο ζηαγνληδίσλ ιαδηνύ θαη θηιηξαξίζκαηνο αέξα(1micron 0,1 ppm) Φίιηξν παξαθξάηεζεο ζηαγνληδίσλ ιαδηνύ θαη θηιηξαξίζκαηνο αέξα πςειήο απόδνζεο (0,01micron 0,01 ppm) Φίιηξν ειαρηζηνπνίεζεο αηκώλ ιαδηνύ ή πγξαζίαο ζηνλ πεπηεζκέλν αέξα (0,003ppm) 3. Αεπιοθςλάκιο Σν αεξηνθπιάθην ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ έμνδν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο πεπηεζκέλνπ αέξα ρσξεηηθόηεηαο 500 ιίηξσλ, ώζηε λα δηαζθαιίδεη ζηηγκηαία ηηο πνζόηεηεο θαζαξνύ αέξα πνπ ρξεηάδεηαη ε γελλήηξηα γηα λα παξάγεη ηελ αηηνύκελε πνζόηεηα θαη πίεζε νμπγόλνπ. Θα είλαη θάζεην, κεηαιιηθό, γαιβαληζκέλν ελ ζεξκώ, ηόζν ζηελ εζσηεξηθή όζν θαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θαη απηόκαηεο απνζηξάγγηζεο. Σν αεξηνθπιάθην ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλν κε ηελ νδεγία PED 97/23/EC θαη λα πεξηιακβάλεη έλα καλόκεηξν κε ην θαηάιιειν αζθαιηζηηθό 4. Γεννήηπια παπαγυγήρ οξςγόνος Η γελλήηξηα νμπγόλνπ ζα κπνξεί λα θαιύςεη ηηο αθόινπζεο απαηηήζεηο ζε νμπγόλν Παξνρή νμπγόλνπ 9 m 3 /h Καζαξόηεηα νμπγόλνπ 93% ±3% Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο +5Οc έσο +45 ν C ηάζκε ζνξύβνπ < 85 db (A) Η γελλήηξηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: α) ηήιεο πνπ ζα πεξηέρνπλ πξνζξνθεηηθό πιηθό θαη ζα δξνπλ σο κνξηαθό θόζθηλν β) Αλνμείδσην δίθηπν ζσιελώζεσλ πεπηεζκέλνπ αέξα θαη νμπγόλνπ, κεηξεηέο, ειεθηξνπλεπκαηηθέο, αλαθνπθηζηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο βαιβίδεο.

5 γ) Γηάηαμε κε ζηγαζηήξεο γηα όζν ην δπλαηόλ νκαιή θαη αζόξπβε απνκάθξπλζε ησλ απνξξηπηόκελσλ αεξίσλ. δ) Κεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ κε νζόλε LCD, ε νπνία ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε θαηαλάισζε νμπγόλνπ ζα ελεξγνπνηεί απηόκαηα ηελ ιεηηνπξγία ή ηελ παύζε ηεο γελλήηξηαο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζέηεη ηε γελλήηξηα ζε θάζε αλακνλήο ζε πεξίπησζε κε θαηαλάισζεο. Γπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο νζόλεο (remote monitor) κέζσ Ethernet. Διεύζεξεο επαθέο Relay, γηα ζεκαηνδόηεζε ζπλαγεξκώλ θαη ζθαικάησλ. ε) Αλαιπηή νμπγόλνπ, ηύπνπ νμεηδίνπ ηνπ δηξθνλίνπ ή αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίαο, πνπ λα ειέγρεη θαη λα απεηθνλίδεη κε ζπλερή αλάιπζε ην % πνζνζηό πεξηεθηηθόηεηαο ζε νμπγόλν ζην παξαγόκελν αέξην. Θα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα ξύζκηζεο set point alarm, ώζηε ζε πεξίπησζε πνπ ε θαζαξόηεηα ηνπ νμπγόλνπ απνθιίλεη από ηελ πεξηνρή ξύζκηζεο, λα ζηακαηήζεη ε γελλήηξηα λα ηξνθνδνηεί ηελ θαηαλάισζε θαη λα ππάξμεη εηδνπνίεζε κέζσ θσηεηλνύ θαη ερεηηθνύ alarm. Σέινο, ν αλαιπηήο απηόο ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο ηεο κέγηζηεο θαη ηεο ειάρηζηεο ηηκήο πεξηεθηηθόηεηαο νμπγόλνπ ζην παξαγόκελν αέξην. ζη) Ηιεθηξνληθό ξνόκεηξν πνπ ζα δείρλεη ζε νζόλε ηελ θαηαλάισζε ηνπ νμπγόλνπ. Σν ειεθηξνληθό ξνόκεηξν ζα πξέπεη λα έρεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο ηεο κέγηζηεο θαη ηεο ειάρηζηεο ηηκήο ηεο θαηαλάισζεο. δ) Ρπζκηζηή πίεζεο εηζόδνπ θαη καλόκεηξν γηα ηε κέηξεζε ηεο πίεζεο εμόδνπ. ε) Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο γελλήηξηαο νμπγόλνπ από ηα ιάδηα θαη ηα αησξήκαηα ζα ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλα δπν ππό-κηθξνληθά θίιηξα ζηελ είζνδν ηεο, ηθαλόηεηα θίιηξαλζεο 0.01micron θαζώο θαη έλα ελεξγνύ άλζξαθα κε ππόινηπν ειαίνπ < 0,003mg/m 3. ζ) Φίιηξν εμόδνπ (microfilter) κε ηθαλόηεηα θίιηξαλζεο 0,01micron.

6 η) Βαθηεξηνινγηθό θίιηξν απνζηεηξώζεσο (ζώκα θαη θπζίγγην) κε ηθαλόηεηα θίιηξαλζεο 0,01micron LRV > 9 /cm2 ζηα MS - 2 Coliphage > 7 /cm2 ζηελ Brevundimonas Diminuta θ) Μεηξεηήο ζεκείνπ δξόζνπ (DEW POINT) ηνπ παξαγόκελνπ Ο 2. Γπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο νζόλεο (remote monitor) κέζσ Ethernet Διεύζεξεο επαθέο Relay, γηα ζεκαηνδόηεζε ζπλαγεξκώλ θαη ζθαικάησλ Η γελλήηξηα ηνπ νμπγόλνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο: ISO /42/CE ΙΙΒ 97/23/CE γηα ηα δνρεία ππό πίεζε 98/37/CE Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001:2008, 13485:2004. Δπηπιένλ ζα πξέπεη ε γελλήηξηα: ηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηαλάισζε από ην δίθηπν κεδεληζηεί, λα κπαίλεη απηόκαηα ζε θαηάζηαζε αλακνλήο, έσο όηνπ ππάξμεη δήηεζε μαλά θαη απηόκαηα λα ηξνθνδνηεί ην δίθηπν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμεη μαλά δήηεζε νμπγόλνπ. Δάλ ε θαζαξόηεηα πέζεη θάησ από ην ειάρηζην όξην (90%) ζα πξέπεη απηόκαηα ε γελλήηξηα λα ζηακαηήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη ΑΤΣΟΜΑΣΑ ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε θάζε αλάθηεζεο ηεο θαζαξόηεηαο (κέζσ ησλ αλαγελλήζεσλ) ΥΩΡΙ ηελ επέκβαζε νπνηνπδήπνηε ηερληθνύ ηνπ λνζνθνκείνπ. 5. Αεπιοθςλάκιο παπαγόμενος οξςγόνος Ο 2 Σν αεξηνθπιάθην παξαγόκελνπ νμπγόλνπ Ο 2 ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ έμνδν ηεο γελλήηξηαο. Θα είλαη κεηαιιηθό ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 500 ιίηξσλ θαη εζσηεξηθήο επεμεξγαζίαο από Poly-Tetra-Fluor-Ethylene

7 Σν αεξηνθπιάθην παξαγόκελνπ νμπγόλνπ Ο 2 ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλν κε ηελ νδεγία PED 97/23/EC θαη λα πεξηιακβάλεη έλα καλόκεηξν κε ην θαηάιιειν αζθαιηζηηθό. 6. ύζηημα ζςγκένηπυζηρ και διασυπιζμού ηυν ζςμπςκνυμάηυν ηος πεπιεζμένος αέπα. Θα πξέπεη λα πξνζθεξζεί έλα ζύζηεκα ζπγθέληξσζεο θαη δηαρσξηζκνύ όισλ ησλ ζπκππθλσκάησλ ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα. Η παξνρή ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ηελ κέγηζηε παξνρή ηνπ αεξνζπκπηεζηή. 7. Πίνακαρ ελέγσος και καηαγπαθήρ ηυν δεδομένυν ηος κένηπος παπαγυγήρ οξςγόνος. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνπνζεηήζεη ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ ηηκώλ ηνπ θέληξνπ παξαγσγήο νμπγόλνπ, από ην νπνίν ζα δύλαηαη λα παξαθνινπζείηαη παξαηεξείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ. Σα αηηνύκελα ζηνηρεία είλαη ηα αθόινπζα: Έλδεημε θαζαξόηεηαο νμπγόλνπ Έλδεημε πίεζεο νμπγόλνπ Έλδεημε παξνρήο νμπγόλνπ Έλδεημε πίεζεο πεπηεζκέλνπ αέξα Έλδεημε ζεκείνπ δξόζνπ ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα θάικαηα γελλήηξηαο νμπγόλνπ θαζώο θαη ηνπ αεξνζπκπηεζηή, ηνπ μεξαληήξα θαη ησλ θίιηξσλ Δλδείμεηο γηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ αεξνζπκπηεζηή Έλδεημε ζεξκνθξαζίαο ρώξνπ Γηαηήξεζε αξρείνπ ζπκβάλησλ ζε ππνινγηζηή (pc)

8 ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 1. Γενικά Να κελ απαηηείηαη ρξήζε εηδηθώλ αλαισζίκσλ πιηθώλ, θιπ εθηόο ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο θαη ησλ επξηζθνκέλσλ ζην ειεύζεξν εκπόξην. Να ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθό ξεύκα πόιεσο, κνλνθαζηθό θαη ηξηθαζηθό αλαιόγσο θνξηίνπ. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό CE ηαηξνηερλνινγηθώλ πξνηόλησλ ζύκθσλα κε ΓΤ8/ΟΙΚ/ΓΠ/νηθ110318/ θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό από θξαηηθό νξγαληζκό νπνηαζδήπνηε ρώξαο ηεο Δ.Δ. ε θξάηνο όπνπ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ελαξκνλίδνληαη κε ησλ ρσξώλ ηεο Δ.Δ. όηη αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο όπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. θαη ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο. Να θαιύπηεηαη από εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο θαη εγγύεζε ηθαλνπνηεηηθνύ απνηειέζκαηνο. Να δηαηίζεληαη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. 2. Ο Ππομηθεςηήρ Θα κεηαθέξεη θαη ζα εγθαηαζηήζεη ην ζύζηεκα ζην Ννζνθνκείν θαη ζηηο ππάξρνπζεο αλακνλέο παξνρώλ ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ, κε δηθά ηνπ έμνδα. Να δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζην αληηθείκελν. Καηά ηνλ ρξόλν ηεο εγγύεζεο ε πξνβιεπόκελε από ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληήξεζε ζα γίλεηαη από ηνλ πξνκεζεπηή, ρσξίο επηβάξπλζε από ην Ννζνθνκείν. Να ππνγξάςεη ζπκθσλεηηθό ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. Να δηαζέηεη ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά : 1. Πηζηνπνηεηηθό ΕΝ ISO 9001 γηα «ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ»

9 2. Πηζηνπνηεηηθό ΕΝ ISO γηα «ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ» 3. Πηζηνπνηεηηθό Οξζήο Πξαθηηθήο Γηαλνκήο Ιαηξνηερλνινγηθώλ Πξντόλησλ ζύκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή απόθαζε ΔΤ8δ/1348/ Πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο CE καηηγοπίαρ ΙΙ γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα 5. Πηζηνπνηεηηθό EN ISO πεξηβαιινληνινγηθήο δηαρείξηζεο πιηθώλ (ππνιείκκαηα- θαηάινηπα ζπληήξεζεο παξαγσγήο) Να πξνζθνκίζεη όια ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Δπίζεο νη νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο, ελδείμεηο θιπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Να παξαδνζνύλ ζην Ννζνθνκείν θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη εγρεηξίδηα ηνπ κεραλήκαηνο ζπζηήκαηνο θαζώο θαη νη θσδηθνί αληαιιαθηηθώλ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ειέγρσλ. Η ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξνκέλνπ ζπζηήκαηνο, ζα ζπλνδεύεηαη απαξαηηήησλ από θύιιν ζπκκόξθσζεο γηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο κε ηελ ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, κε παξαπνκπή ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζειίδα θαη παξάγξαθν ησλ θπιιαδίσλ ε επίζεκσλ βεβαηώζεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. Εμμανουήλ Κράκαρης Μηχανολόγος

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΔΗΑΓΧΓΖ Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ αθηηλνβνιηώλ ηαηξηθώλ εθαξκνγώλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ?

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ? ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΦΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΥΞΗ, Πολιτικόσ Μηχ/κόσ ΕΜΠ, M.Eng Univ. Of Sheffield, Πρόεδροσ Δ ΨΤΓΕΙΑ ΑΛΑΚΑ food logistics, Διευθυντήσ Cryologic Εκπαιδευτική υμβουλευτική, Πρόεδροσ Δ Ελληνικήσ Ζνωςησ

Διαβάστε περισσότερα

GREENWINDOWS AE Ενεργειακά παράκυρα - προςόψεισ - κωρακιςμζνεσ πόρτεσ. ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ

GREENWINDOWS AE Ενεργειακά παράκυρα - προςόψεισ - κωρακιςμζνεσ πόρτεσ. ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ 1 ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ 1 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΩΝ ΘΤΡΩΝ GOLDEN ΣΗ GREENWINDOWS Οη ζσξαθηζκέλεο πόξηεο Golden ηεο GREENWINDOWS, είλαη πηζηνπνηεκέλεο, ηαηδβμνίαξ αζθαθείαξ 4, θαηά ην Δονςπασηό πνόηοπμ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ (εγγεγξακκέλνπ ζην ΔΣΔΚ) Φωηοβοληαϊκά ςζηήμαηα με Δγκαηεζηημένη Ιζσύ 20kWp μέσπι και 150kWp Δγώ ν/ε Μειεηεηήο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ Φσηνβνιηατθνύ

Διαβάστε περισσότερα