ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΠΙΣΤΜΒΙΑ ΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΛΤΠΣΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΠΙΣΤΜΒΙΑ ΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΛΤΠΣΟΤ"

Transcript

1 ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΠΙΣΤΜΒΙΑ ΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΛΤΠΣΟΤ Πξόθεηηαη γηα κία καξκάξηλε ζύλζεζε ζηνλ ηύπν ησλ επηηύκβησλ αλαζεκαηηθώλ ζηειώλ ηεο αξραίαο θιαζηθήο ειιεληθήο γιππηηθήο. Σνπνζεηήζεθε ην 1991 κεηά από δσξεά ησλ Κώζηα θαη Αιέθνπ Βεξόπνπινπ ζην δήκν Νέαο κύξλεο. Δίλαη έξγν ηνπ γιύπηε Βάζνπ Καπάληαε. Σν έξγν απνηειείηαη από κία επηηύκβηα ζηήιε κε αεησκαηηθή απόιεμε, πνπ αλαπαξηζηά ζε βαζύ αλάγιπθν κία Νίθε, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε βάζε από ιεπθό κάξκαξν θαη εδξάδεηαη ζε ππόβαζξν παξαιιειεπίπεδν, θαηαζθεπαζκέλν από ηζηκεληνθνλίακα. ΑΡΥΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΝΗΜΔΙΟΤ Σν βαζηθό πξόβιεκα πνπ παξνπζίαδε ην κλεκείν θαη ην νπνίν ππνβάζκηδε ηελ θαιιηηερληθή ηνπ αμία, ήηαλ ε αλαγξαθή ρξσκαηηζηώλ graffiti κε καξθαδόξν θαη ζπξέη. Η ζύλζεζε κπξνζηά, πίζσ θαη αξηζηεξά είρε θαιπθζεί κε graffiti δηαθόξσλ ρξσκάησλ: θόθθηλν, κπιε, κνβ, καύξν, ξνδ, θίηξηλν, γαιάδην θαη κε άζπξν ρξώκα δεμηά. Οη παξαθάησ εηθόλεο πηζηνπνηνύλ ηα πξνβιήκαηα. Άιια πξνβιήκαηα, ηα νπνία εληνπίδνληαλ ζηε καξκάξηλε επηθάλεηα είλαη ηα αθόινπζα: εκεία όπνπ αξρίδεη ν ζρεκαηηζκόο καύξεο θξνύζηαο. Πξόθεηηαη γηα πεξηνρέο, πνπ πξνζηαηεύνληαη από ηε βξνρή. Παξνπζία θιεβώζεσλ ζην ζαγόλη θαη ζην κπνύζην ηεο κνξθήο, όπνπ θαη παξαηεξνύληαη κηθξνζθνπηθέο ξσγκέο. Πξόθεηηαη γηα πεξηνρέο ζρεκαηηζκέλεο από νξπθηά δηαθνξεηηθήο ζύζηαζεο από ηνλ αζβεζηίηε, όπνπ πηζαλόλ λα ρξεηαζηεί επηθαλεηαθή ζηεξέσζε. ε δηάθνξα ζεκεία παξαηεξνύληαη θειίδεο πνξηνθαιί ρξώκαηνο, νη νπνίεο επηθάζνληαη ραιαξά ζηελ επηθάλεηα ηνπ καξκάξνπ. Παξνπζία ραιαξώλ επηθαζίζεσλ (ζθόλε). Μηθξά ζπαζίκαηα ζηηο αθκέο. 1

2 Δηθόλεο 1, 2, 3, 4 Αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ Γιππηνύ ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ Σν πην κεγάιν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίζακε ζην γιππηό ήηαλ ε αθαίξεζε ησλ graffiti, ηα νπνία επηθέξνπλ αθελόο ππνβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ γιππηνύ, αθεηέξνπ, θαη θπξίσο, κε ηε δηαδηθαζία αθαίξεζήο ηνπο θαζηζηνύλ ην πιηθό πεξηζζόηεξν εππαζέο ζε άιινπο παξάγνληεο δηάβξσζεο θαη κεηώλνπλ ζεκαληηθά ηε δηαηήξεζε ηνπ έξγνπ ζην ρξόλν. Έλα από ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ δπζθνιεύνπλ ηε δηαδηθαζία αθαίξεζεο ησλ ρξσκάησλ είλαη ε κε αλαγξαθή ηεο ρεκηθήο ηνπο ζύζηαζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε -κεηά από ζεηξά αλαιύζεσλ γηα λα γλσξίζνπκε ηε ρεκηθή ζύζηαζε ησλ ρξσκάησλ, ηελ θαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ καξκάξνπ, ηελ νξπθηνινγηθή ζύζηαζή ηνπ, ην πνξώδεο ηνπ- θαη κεηά από δείγκαηα θαζαξηζκνύ κε νξγαληθνύο δηαιύηεο, απνθαζίζακε λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ θαζαξηζκό ησλ graffiti κε ζπλδπαζκό κεζόδσλ θαζαξηζκνύ θαη βαζηθό ζηόρν ε εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεζόδσλ λα είλαη όζν ην δπλαηόλ ήπηα γηα ην κάξκαξν. ην ζεκείν απηό επηζεκαίλνπκε αθελόο ην θόζηνο ζπληήξεζεο ησλ γιππηώλ θαη αθεηέξνπ ηε ζεκαληηθή θαη κεξηθέο θνξέο αλεπαλόξζσηε θζνξά πνπ πξνθαιείηαη ζηα έξγα από ηηο ζπλερείο θαθνπνηήζεηο ηνπο από ηα graffiti. Ξεθηλήζακε κε εθαξκνγή ησλ πιένλ ήπησλ ρεκηθώλ κέζσλ, ώζηε λα κεηώζνπκε ζην ειάρηζην ην πάρνο ηνπ ρξώκαηνο θαη κε απώηεξν ζηόρν λα απνδηνξγαλσζεί ε ζπλεθηηθόηεηά ηνπ. ην επόκελν ζηάδην ρξεζηκνπνηήζεθαλ κείγκαηα νξγαληθώλ δηαιπηώλ ζε ζπλδπαζκό, αλάινγα κε ην ρξώκα πνπ έπξεπε λα αθαηξεζεί: 2

3 ην ηειηθό ζηάδην θαζαξηζκνύ ησλ graffiti έγηλε εθαξκνγή πδξνβνιήο κε πίεζε 12 αηκνζθαηξώλ κε εκθαλή απνηειέζκαηα θαζαξηζκνύ. Γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ δηαιπηώλ επηθαζίζεσλ (π.ρ. δηαιπηά άιαηα ν θαζαξηζκόο μεθίλεζε από πάλσ πξνο ηα θάησ κε δηαδνρηθέο εθπιύζεηο, αξρηθά κε λεξό ύδξεπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε απηνληζκέλν λεξό) θαη κε καιαθή βνύξηζα. Γηα ηηο ιηπαξέο επηθαζίζεηο πξνζηέζεθαλ ζηαγόλεο κε ηνληηθνύ απνξξππαληηθνύ Texapon. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνύ γηλόηαλ ζπιινγή δείγκαηνο εθπιπκάησλ θαη κέηξεζε ηνπ ph θαη ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο, γηα λα δηαπηζησζεί ε απνκάθξπλζε όμηλσλ ή αιθαιηθώλ επηθαζίζεσλ θαη δηαθόξσλ δηαιπηώλ αιάησλ. Γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο καύξεο θξνύζηαο, δηαδηθαζία αξθεηά ρξνλνβόξα θαη επίπνλε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εηδηθά ζθεπάζκαηα από πξνζξνθεηηθή άξγηιν (ζεπηόιηζν) κε απηνληζκέλν λεξό θαη ζπκπινθνπνηεηέο ηόλησλ αζβεζηίνπ (E.D.T.A.). Σν πιηθό ηνπνζεηνύληαλ επηιεθηηθά θαη ζηαδηαθά ζε κηθξέο επηθάλεηεο, γηα λα κελ έιζεη ζε επαθή κε ην κέηαιιν θαη αθελόηαλ λα ζηεγλώζεη επί κία ώξα. Έηζη απνδηνξγαλσλόηαλ ε καύξε θξνύζηα θαη ε αθαίξεζε γηλόηαλ κε λπζηέξη. Αθνινπζνύζε θαιή πιύζε κε απηνληζκέλν λεξό. ην ηειηθό ζηάδην έγηλε εθαξκνγή επηθαλεηαθήο αληη-graffiti πξνζηαζίαο. Δηθόλεο 5, 6, 7, 8 - Σειηθό ζηάδην (κεηά ηνλ θαζαξηζκό). 3

4 ΠΡΟΚΟΠΟΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΛΤΠΣΟΤ Σν Μλεκείν είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πεληειηθό ιεπθό κάξκαξν, πάλσ ζην νπνίν είλαη ιαμεπκέλνο πξόζθνπνο πνπ ηνλ αγθαιηάδεη γπλαίθα - ε Μάλα Μηθξαζία-. Η πίζσ όςε ηνπ Μλεκείνπ θέξεη έλζεηε κπξνύηδηλε αζπίδα. ΑΡΥΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΝΗΜΔΙΟΤ Σν κλεκείν είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. ηελ επηθάλεηά ηνπ εκθαλίδνληαη: Υαιαξέο επηθαζίζεηο αηκνζθαηξηθήο πξνέιεπζεο (ζθόλε) εκεηαθόο ζρεκαηηζκόο καύξεο θξνύζηαο ζε πεξηνρέο πνπ δελ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηα λεξά ηεο βξνρήο Πεξηνρέο κε θιέβεο ραιαδηαθήο ζύζηαζεο ζην κπνύζην θαη ζην πξόζσπν ηεο γπλαηθείαο κνξθήο Κειίδεο πνξηνθαιί ρξώκαηνο Graffiti κε καύξν θαη κπιε αλεμίηειν καξθαδόξν ζηε δεμηά πιεπξά θαη κε καύξν ζηε γπλαηθεία κνξθή Η αζπίδα έρεη θαιπθζεί ζε θάπνηα πξνγελέζηεξε επέκβαζε κε ρξώκα. Δηθόλεο 1, 2, 3 - Αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ Γιππηνύ. 4

5 ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ Δπεηδή ην έξγν είλαη ζύλζεην (κάξκαξν θαη κπξνύηδνο) νη εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ην καξκάξηλν ηκήκα είλαη ίδηεο κε ηηο εξγαζίεο πνπ ήδε έρνπλ πεξηγξαθεί ζην κλεκείν ηεο ΝΙΚΗ. * Όζνλ αθνξά ηελ έλζεηε κπξνύηδηλε αζπίδα ε ζεηξά ησλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ είλαη: Δηθόλα 4 - Καηά ηε δηάξθεηα θαζαξηζκνύ. Ο θαζαξηζκόο μεθίλεζε κε ηελ αθαίξεζε ηνπ ρξώκαηνο κε ηε ρξήζε νξγαληθώλ δηαιπηώλ (ζεκεησηένλ όηη ε παηίλα είρε δηαζσζεί ζην κεγαιύηεξν κέξνο). ηε ζπλέρεηα έγηλαλ δηαδνρηθέο εθπιύζεηο, αξρηθά κε λεξό ύδξεπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε απηνληζκέλν λεξό γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ δηαιπηώλ επηθαζίζεσλ (π.ρ. δηαιπηά άιαηα) θαη κε καιαθή βνύξηζα. Γηα ηηο ιηπαξέο επηθαζίζεηο πξνζηέζεθαλ ζηαγόλεο κε ηνληηθνύ απνξξππαληηθνύ Texapon. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνύ γηλόηαλ ζπιινγή δείγκαηνο εθπιπκάησλ θαη κέηξεζε ηνπ ph θαη ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο, γηα λα δηαπηζησζεί ε απνκάθξπλζε όμηλσλ ή αιθαιηθώλ επηθαζίζεσλ θαη δηαθόξσλ δηαιπηώλ αιάησλ. Αθαίξεζε ηνπ δηαβξσκέλνπ ζηξώκαηνο ηνπ παιαηνύ θεξηνύ κε καιαθό παλί εκπνηηζκέλν κε κίγκαηα νξγαληθώλ δηαιπηώλ (αηζαλόιε, αθεηόλε θαη white spirit). Η εξγαζία απηή ήηαλ πνιύ επίπνλε θαη ρξνλνβόξα γηαηί ην γεξαζκέλν θεξί δελ δηαιύεηαη εύθνια ζε δηαιύηεο.. Δπαλαδεκηνπξγία παηίλαο ηνπηθά ζηα ζεκεία πνπ ρξεηαδόηαλ κε δηάιπκα ζεηνύρνπ θαιίνπ (K 2 S) ζε λεξό 5% θ.ό., κε πξνζέξκαλζε ηνπ κεηάιινπ θαη ζηαζεξνπνίεζή ηεο κε αλαγσγηθή θιόγα. ηελ ηειηθή θάζε εθαξκόζηεθε πξνζηαηεπηηθό κηθξνθξπζηαιιηθό θεξί πςεινύ ζεκείνπ ηήμεο. * ε όια ηα ιίζηλα κλεκεία νη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ησλ graffiti είλαη ίδηεο κε απηέο ηνπ κλεκείνπ ηεο ΝΙΚΗ. 5

6 Δηθόλεο 5, 6 - Σειηθό ζηάδην (κεηά ηνλ θαζαξηζκό). 6

7 ΗΡΩΟΝ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΛΤΠΣΟΤ Η ζύλζεζε απνηειείηαη από δύν αθαλόληζηνπο ιίζνπο από θξνθαινπαγέο πέηξσκα. Δπάλσ ζηνλ δεμηό ιίζν θέξεη έλζεηε κπξνύηδηλε αζπίδα, δηακέηξνπ 0,80κ., κε εγράξαθηε επηγξαθή θαη θιαδί ειηάο επίζεο εγράξαθην. ΑΡΥΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΝΗΜΔΙΟΤ Σν πιηθό θαηαζθεπήο ησλ αθαλόληζησλ ιίζσλ είλαη από θξνθαινπαγέο πέηξσκα. Σα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη είλαη ε αλαγξαθή graffiti κε θόθθηλν θαη καύξν ρξώκα ζηνλ ιίζν όπνπ είλαη έλζεηε ε αζπίδα θαη κε καύξν ζηνλ άιιν. Η κεηαιιηθή επηθάλεηα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, κε εμαίξεζε νξηζκέλα ζεκεία όπνπ ππάξρεη ελεξγή δηάβξσζε. Δηθόλεο 1, 2 - Αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ Μλεκείνπ. ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη παξεκθεξείο κε απηέο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κλεκείσλ, αλάινγα κε ην θέξνλ πιηθό (ιίζνο ή κπξνύηδνο). 7

8 Δηθόλεο 3, 4 - Σειηθό ζηάδην (κεηά ηνλ θαζαξηζκό). 8

9 ΗΡΩΟ ΣΩΝ ΑΡΜΔΝΙΩΝ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΛΤΠΣΟΤ Η ζύλζεζε απνηειείηαη από κία θακπάλα πνπ θέξεη επηγξαθέο ζηελ αξκεληθή γιώζζα, κε έλα μίθνο έλζεην ζηελ κπξνζηηλή όςε θαη έλα κηθξό ραξαθηεξηζηηθό ηύπν αξκεληθήο εθθιεζίαο, ζηελ θνξπθή ηεο θακπάλαο. Σν κλεκείν εδξάδεηαη ζε ιίζηλε βάζε αθαλόληζηνπ παξαιιειεπίπεδνπ ζρήκαηνο. ΑΡΥΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΝΗΜΔΙΟΤ Σα θύξηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ην κλεκείν είλαη ηα εμήο: Η κπξνύηδηλε ζύλζεζε έρεη θαιπθζεί ζε πξνγελέζηεξε επέκβαζε κε πξάζηλν ρξώκα, ζε απνκίκεζε ηεο αξρηθήο ηερλεηήο παηίλαο, ε νπνία έρεη αιινηώζεη ηελ αξρηθή εηθόλα ηεο ζύλζεζεο, θαζώο ην κλεκείν ηώξα είλαη γπαιηζηεξό θαη πεξηζζόηεξν πξάζηλν, αιιά πιαζηηθό θαη αθαιαίζζεην. ε ζεκεία πνπ έρεη απνθινησζεί ε βαθή δηαθξίλεηαη ε αξρηθή παηίλα. Η ιαβή ηνπ ζπαζηνύ έρεη αθαηξεζεί. ηελ επηθάλεηα ηνπ κλεκείνπ έρνπλ αλαγξαθεί graffiti θόθθηλνπ, γαιάδηνπ θαη άζπξνπ ρξώκαηνο. Σν ίδην πξόβιεκα εληνπίδεηαη θαη ζηε βάζε κε graffiti καύξνπ, κπιε θαη πνξηνθαιί ρξώκαηνο. Σέινο, ζηα εγράξαθηα γξάκκαηα ησλ επηγξαθώλ ηεο βάζεο παξαηεξείηαη κεξηθόο απνρξσκαηηζκόο. Δηθόλεο 1, 2 - Αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ Μλεκείνπ 9

10 ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη παξεκθεξείο κε απηέο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κλεκείσλ, αλάινγα κε ην θέξνλ πιηθό (ιίζνο ή κπξνύηδνο). Δηθόλεο 3, 4 - Σειηθό ζηάδην (κεηά ηνλ θαζαξηζκό). 10

11 ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΓΛΤΠΣΟΤ Δπάλσ ζε κία καξκάξηλε ζηήιε αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο βξίζθεηαη έλζεηε κπξνύηδηλε παξαιιειόγξακκε ζύλζεζε κε εγράξαθηε θαη αλάγιπθε δηαθόζκεζε κε ζέκαηα πνπ απνηππώλνπλ ζε ηξεηο δώλεο ην ηνπίν ησλ Μηθξαζηαηηθώλ Παξαιίσλ. ΑΡΥΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΝΗΜΔΙΟΤ Σν κλεκείν είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. ην πίζσ κέξνο ππάξρνπλ graffiti κε πνξηνθαιί θαη κνβ ρξώκα. Έρεη δερηεί επεκβάζεηο ζε κηθξή θιίκαθα, θαζώο έρνπλ θαιπθζεί κε πιηθό ζπκπιήξσζεο (ηζηκεληνθνλίακα θαη θνλίακα) ξσγκέο ζην πίζσ κέξνο ηεο καξκάξηλεο ζηήιεο, αιιά θαη ζηε κπξνζηηλή γύξσ από ηελ κπξνύηδηλε ζύλζεζε, ε νπνία έρεη θαιπθζεί κε ρξώκα. ε πνιιά ζεκεία έρεη απνρξσκαηηζηεί, αθήλνληαο λα θαλεί ε αξρηθή παηίλα πξάζηλνπ ρξώκαηνο. Δηθόλεο 1, 2 - Αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ Μλεκείνπ. 11

12 ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη παξεκθεξείο κε απηέο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κλεκείσλ, αλάινγα κε ην θέξνλ πιηθό (ιίζνο ή κπξνύηδνο). Δηθόλεο 3, 4 - Σειηθό ζηάδην (κεηά ηνλ θαζαξηζκό). 12

13 ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΙΩΑΝΝΟΤ ΑΡΥΙΓΔΝΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΓΛΤΠΣΟΤ Η κπξνύηδηλε πξνηνκή αλαπαξηζηά κία ώξηκε αληξηθή κνξθή κε ηδηαίηεξε ιεπηνκέξεηα ζηα θπζηνγλσκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Η πξνηνκή εδξάδεηαη επάλσ ζε παξαιιειεπίπεδε ζηήιε από ιεπθό κάξκαξν. ΑΡΥΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΝΗΜΔΙΟΤ Η πξνηνκή έρεη ρξσκαηηζηεί κε κπνγηά ζθνύξνπ πξάζηλνπ ρξώκαηνο ζε πξνγελέζηεξε επέκβαζε. ηελ κπξνζηηλή όςε, ππάξρεη ρξσκαηηζηό graffiti, ην νπνίν ζε θάπνηα πξνγελέζηεξε επέκβαζε θαιύθζεθε κε άζπξν ρξώκα, ζαλ αζβέζηε. ηελ πίζσ πιεπξά ππάξρεη graffiti πξάζηλνπ ρξώκαηνο, ζηελ αξηζηεξή αλνηρηνύ πξάζηλνπ ρξώκαηνο θαη ζηε δεμηά ζε καύξν θαη θίηξηλν ρξώκα, ελ κέξεη θαιπκκέλα κε άζπξν ρξώκα. Δηθόλα 1 - Αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ Μλεκείνπ. 13

14 ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη παξεκθεξείο κε απηέο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κλεκείσλ, αλάινγα κε ην θέξνλ πιηθό (ιίζνο ή κπξνύηδνο). Δηθόλα 2 - Σειηθό ζηάδην (κεηά ηνλ θαζαξηζκό). 14

15 ΠΟΝΣΙΟ ΑΚΡΙΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΛΤΠΣΟΤ Σν κλεκείν ηνπ Πόληηνπ Αθξίηα απνηειείηαη από έλαλ κπξνύηδηλν αλδξηάληα, ν νπνίνο εδξάδεηαη επάλσ ζε έλα ιίζν αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο. Ο ιίζνο δελ εδξάδεηαη ζην θπζηθό έδαθνο, αιιά επάλσ ζε έλα παξαιιειόγξακκν ππόβαζξν θαηαζθεπαζκέλν από ηζηκεληνθνλίακα Ο αλδξηάληαο αλαπαξηζηά πνιεκηζηή, ν νπνίνο θξαηάεη καθξύ δόξπ ζην δεμί ρέξη θαη αζπίδα ζην αξηζηεξό. Σν έξγν είλαη αθαηξεηηθό κε εκθαλή ηα αξρατθά ζηνηρεία. ΑΡΥΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΝΗΜΔΙΟΤ Η αζβεζηνιηζηθή βάζε θέξεη ραιαξέο επηθαλεηαθέο αηκνζθαηξηθέο επηθαζίζεηο (ζθόλε), ξεγκαηώζεηο, δηόγθσζε ησλ θιεβώζεσλ θαη βηνινγηθέο αλαπηύμεηο ζε όιε ηεο ηελ επηθάλεηα. ε παιαηόηεξεο επεκβάζεηο έρεη γίλεη πξνζπάζεηα θάιπςεο θάπνησλ ξσγκώλ κε ζηόθν. ηελ εκπξόζζηα όςε ππάξρεη ρξσκαηηζκόο κε ζπξέη κπιε ρξώκαηνο. Σν γιππηό είρε ρπηεπηεί κε θίηξηλν θξάκα ραιθνύ θαη δελ είρε εθαξκνζζεί ζηελ επηθάλεηά ηνπ ηερλεηή παηίλα, παξά κόλν έλα πξνζηαηεπηηθό θεξί (θεξί κειηζζώλ). ε πξνγελέζηεξε επέκβαζε θαιύθζεθε από ρξώκα άγλσζηεο ζύζηαζεο Γελ είλαη δπλαηή ε κειέηε ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαζθεπαζηηθώλ ζηνηρείσλ. Αλ ην γιππηό θαηαζθεπάζηεθε από θνκκάηηα ηα νπνία ελώζεθαλ, είλαη αδύλαηνλ κε απηήλ ηελ επηθάιπςε λα θαλνύλ ηα ζεκεία ελώζεσλ. ε θάπνηεο πεξηνρέο ζεκεηαθά παξαηεξνύληαη πξάζηλα πξντόληα δηάβξσζεο, ρσξίο λα είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο αθξηβνύο θαηάζηαζεο θάησ από ην ρξσκαηηθό ζηξώκα. ηελ αζπίδα θαη ζην ζώκα θαίλεηαη ζε θάπνηα ζεκεία ε αξρηθή επηθάλεηα πξηλ από ηελ επέκβαζε, ε νπνία ηεθκεξηώλεηαη από ηελ θ. Ιζκήλε Καπάληαε θαη από παιηόηεξεο θσηνγξαθίεο. Οη εγράξαθηεο επηγξαθέο δηαθξίλνληαη κε δπζθνιία θαη κόλν από θάπνηνλ πνπ είλαη ζε άκεζε νπηηθή επαθή κε ην γιππηό. 15

16 Δηθόλα 1 - Αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ Μλεκείνπ. ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη παξεκθεξείο κε απηέο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κλεκείσλ, αλάινγα κε ην θέξνλ πιηθό (ιίζνο ή κπξνύηδνο). Η εκθάληζή ηνπ έρεη αιιάμεη κεηά από 15 ρξόληα έθζεζεο ζε δηαβξσηηθό πεξηβάιινλ. Δπηθαιύπηεηαη από ζθόλε θαη άιια ζσκαηίδηα. Η παηίλα θαηά ηόπνπο εκθάληδε απώιεηα δηαθάλεηαο θαη ζόισκα. ε ζεκεία κε εθηεζεηκέλα ζηε βξνρή είρε ζθνύξα θαθέ απόρξσζε, ιόγσ επηθάζηζεο θαη πξνζξόθεζεο ζσκαηηδίσλ (π.ρ. αηζάιεο). Η θζνξά ηνπ θεξηνύ είρε αιινηώζεη ζεκαληηθά ηηο ηδηόηεηέο ηνπ, δεκηνπξγώληαο αηζζεηηθά πξνβιήκαηα. 16

17 Ο θαζαξηζκόο μεθίλεζε από πάλσ πξνο ηα θάησ κε δηαδνρηθέο εθπιύζεηο, αξρηθά κε λεξό ύδξεπζεο, ζηε ζπλέρεηα κε απηνληζκέλν λεξό γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ δηαιπηώλ επηθαζίζεσλ. Γηα ηηο ιηπαξέο επηθαζίζεηο πξνζηέζεθε κε ηνληηθό απνξξππαληηθό. ηε δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνύ γηλόηαλ ζπιινγή δείγκαηνο εθπιπκάησλ, κέηξεζε ηνπ ph θαη ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο. ηε ζπλέρεηα έγηλαλ νη εμήο εξγαζίεο: Αθαίξεζε ηνπ παιαηνύ θεξηνύ κε νξγαληθνύο δηαιύηεο. Μεραληθόο θαζαξηζκόο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ δηάβξσζεο θαη ησλ επηθαζίζεσλ. Δπαλαδεκηνπξγία παηίλαο όπνπ ρξεηαδόηαλ κε δηάιπκα ζεηνύρνπ θαιίνπ (K 2 S) ζε λεξό 5% θ.ό., κε πξνζέξκαλζε ηνπ κεηάιινπ θαη ζηαζεξνπνίεζε κε αλαγσγηθή θιόγα. ην ηέινο εθαξκόζηεθε πξνζηαηεπηηθό κηθξνθξπζηαιιηθό θεξί πςεινύ ζεκείνπ ηήμεο. Δηθόλα 2 - Σειηθό ζηάδην (κεηά ηνλ θαζαξηζκό). 17

18 ΗΡΩΟ ΣΩΝ ΚΤΓΩΝΙΩΝ (ΔΝΩΗ ΚΤΓΩΝΙΑΣΩΝ) ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΛΤΠΣΟΤ Πξόθεηηαη γηα ζύγρξνλε, εμπξεζηνληζηηθή απεηθόληζε, όπνπ θπξηαξρνύλ δύν κπξνύηδηλα θάζεηα ζηνηρεία πνπ αλαπαξηζηνύλ αληξηθή θαη γπλαηθεία κνξθή. ηε κεηαιιηθή επηθάλεηα ηα εγράξαθηα ζηνηρεία δεκηνπξγνύλ ζπκβνιηθέο πξνεθηάζεηο. Σν έξγν είλαη θαηαζθεπαζκέλν από θξάκα ραιθνύ κε ηε κέζνδν ηνπ «ρακέλνπ θεξηνύ» θαη έρεη ηνπνζεηεζεί επάλσ ζε θπθιηθή βάζε από ηζηκεληνθνλίακα. ΑΡΥΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΝΗΜΔΙΟΤ Σν γιππηό γεληθά είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Σν 1998, ην γιππηό θαιύθζεθε κε ζθνπξόρξσκε βαθή (bronze) ζηα πιαίζηα καδηθήο επέκβαζεο θαη ζε άιια γιππηά. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, ηηο βξνρνπηώζεηο θαη ηελ επίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ κέξνο ηεο καύξεο βαθήο εθπιύζεθε, όπσο θαη κέξνο ηεο ηερλεηήο παηίλαο, δεκηνπξγώληαο ηξεηο δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο: δηαηήξεζε ηεο επηθάλεηαο κεηά ηελ επέκβαζε ηνπ 1998 κε ηε καύξε βαθή, απνθάιπςε ηεο αξρηθήο παηηλαξηζκέλεο επηθάλεηαο πξάζηλνπ ρξώκαηνο θαη απνθάιπςε ηνπ αξρηθνύ θξάκαηνο ηνπ ραιθνύ. Σα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην γιππηό είλαη ηα αθόινπζα: Δίλαη θαιπκκέλν κε ζθνπξόρξσκε βαθή (bronze). Υαιαξέο επηθαζίζεηο (ρώκα, ζθόλε, αηζάιε). ε εκθαλή ζεκεία ε θζνξά ηνπ θεξηνύ είρε αιινηώζεη ζεκαληηθά ηηο ηδηόηεηέο ηνπ. θεθνθσιηέο θαη πεξηηηώκαηα πνπιηώλ ζεκεηαθά ζε θνηιόηεηεο θαη εκβαζύλζεηο Οη παξαθάησ εηθόλεο πηζηνπνηνύλ ηα πξνβιήκαηα. 18

19 Δηθόλα 1, 2 - Αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ Μλεκείνπ. 19

20 ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη παξεκθεξείο κε απηέο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κλεκείσλ, αλάινγα κε ην θέξνλ πιηθό (ιίζνο ή κπξνύηδνο). Αθαίξεζε ηεο ζθνπξόρξσκεο βαθήο (bronze). Αθαίξεζε ηνπ παιαηνύ θεξηνύ κε νξγαληθνύο δηαιύηεο. Μεραληθόο θαζαξηζκόο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ δηάβξσζεο. Δπαλαδεκηνπξγία παηίλαο όπνπ ρξεηαδόηαλ. ην ηέινο εθαξκόζηεθε πξνζηαηεπηηθό κηθξνθξπζηαιιηθό θεξί πςεινύ ζεκείνπ ηήμεο. Δηθόλα 3 - Σειηθό ζηάδην (κεηά ηνλ θαζαξηζκό). 20