Ξεναγήσεις Μουσείων 27/4-29/5 4/5-15/5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ξεναγήσεις Μουσείων 27/4-29/5 4/5-15/5"

Transcript

1 Ξεναγήσεις Μουσείων Λαογραφικό Μουςείο (Ραλαιό Κτίριο Φιλοςοφικισ Σχολισ) Πλεσ τισ Τετάρτεσ (9:00-14:00) και Ρζμπτεσ (13:00-18:00) από 13/5 ζωσ 25/6 Ξεναγιςεισ ςτο μουςείο κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το προςωπικό ςτο Τ Μουςείο Εκμαγείων (Υπόγειο Νζου Κτιρίου Φιλοςοφικισ Σχολισ) 5/6 (9:30-14:00) Ξεναγιςεισ ςτο μουςείο κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το προςωπικό ςτα Τ , /4-29/5 Ζκκεςθ βιβλίων «Ο πολφγλωςςοσ Οδυςςζασ» Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Αντιπροςωπεία ςτθν Ελλάδα, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ Λςόγειο Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ ΑΡΚ Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 10:00 17:00 Ζκκεςθ μεταφράςεων τθσ Οδφςςειασ ςτισ 24 επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςε ςυνδυαςμό με ςπάνιεσ εκδόςεισ τθσ από τθν Κεντρικι Βιβλιοκικθ του ΑΡΚ 4/5-15/5 "ΣΩΜΑ" και "ΔΛΡΛΟΕΚΚΕΣΕΛΣ" Φωτογραφικι Λζςχθ Αρχιτεκτονικισ Σχολισ (ΦΛΑΣ) Εκκεςιακόσ χϊροσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ 1οσ όροφοσ 11:00-19:00 Τα νζα μζλθ τθσ Φ.Λ.Α.Σ εκκζτουν με κζμα «Σϊμα», ενϊ τα παλιά μζλθ προςεγγίηουν τθν ζνωςθ τοπίου και πορτραίτων από μια άλλθ οπτικι ςε μια ζκκεςθ με τίτλο "ΔΛΡΛΟΕΚΚΕΣΕΛΣ". Οι δφο εκκζςεισ κα ςυςτεγάηονται.

2 17/5-31/5 Ετιςια ζκκεςθ ΦΟΑΡΚ ΦΟΑΡΚ Εκκεςιακόσ Χϊροσ Αρχιτεκτονικισ Σχολισ ΑΡΚ (17-31/5,12:00-20:00 κάκε μζρα) Θ ετιςια, ομαδικι ζκκεςθ των μελϊν του Φ.Ο.Α.Ρ.Κ., λαμβάνει χϊρα αμζςωσ μετά το πζρασ των μακθμάτων, που παραδίδονται κατά τθ διάρκεια του εκάςτοτε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Θ ζκκεςθ κα διεξαχκεί ςτα πλαίςια τθσ Φοιτθτικισ Εβδομάδασ. Τα μζλθ του Φ.Ο.Α.Ρ.Κ., αρχάριοι και προχωρθμζνοι, ζχουν κάκε χρόνο τθν ευκαιρία να εντρυφιςουν ακόμα περιςςότερο ςτα μυςτικά τθσ φωτογραφίασ, μζςα από τισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ και πρακτικϊν εφαρμογϊν των τμθμάτων και των διατμθματικϊν γκρουπ του Φ.Ο.Α.Ρ.Κ. Θ ετιςια ζκκεςθ του ομίλου αποτελεί ακριβϊσ τθν κορφφωςθ όλων αυτϊν των δραςτθριοτιτων αλλά και τθ μετάδοςθ ςε ζνα όςο το δυνατόν πιο ευρφ κοινό των αρχϊν που τον διζπουν.. 29/5-19/6 Έκθεση Φωτογραφίας και Ζωγραφικής στο Πζτρινο Πολιτιστικό Κζντρο Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη (Πολυτεχνείου 20, Πυλαία) "ΣΩΜΑ" και "ΔΛΡΛΟΕΚΚΕΣΕΛΣ" Φωτογραφικι Λζςχθ Αρχιτεκτονικισ Σχολισ (ΦΛΑΣ) Νζα νζα μζλθ τθσ Φ.Λ.Α.Σ εκκζτουν με κζμα «Σϊμα», ενϊ τα παλιά μζλθ προςεγγίηουν τθν ζνωςθ τοπίου και πορτραίτων από μια άλλθ οπτικι ςε μια ζκκεςθ με τίτλο "ΔΛΡΛΟΕΚΚΕΣΕΛΣ". Οι δφο εκκζςεισ κα ςυςτεγάηονται Ετιςια ζκκεςθ ΦΟΑΡΚ ΦΟΑΡΚ Θ ετιςια, ομαδικι ζκκεςθ των μελϊν του Φ.Ο.Α.Ρ.Κ., λαμβάνει χϊρα αμζςωσ μετά το πζρασ των μακθμάτων, που παραδίδονται κατά τθ διάρκεια του εκάςτοτε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Θ ζκκεςθ κα διεξαχκεί ςτα πλαίςια τθσ Φοιτθτικισ Εβδομάδασ. Τα μζλθ του Φ.Ο.Α.Ρ.Κ., αρχάριοι και προχωρθμζνοι, ζχουν κάκε χρόνο τθν ευκαιρία να εντρυφιςουν ακόμα περιςςότερο ςτα μυςτικά τθσ φωτογραφίασ, μζςα από τισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ και πρακτικϊν εφαρμογϊν των τμθμάτων και των διατμθματικϊν γκρουπ του Φ.Ο.Α.Ρ.Κ. Θ ετιςια ζκκεςθ του ομίλου αποτελεί ακριβϊσ τθν κορφφωςθ όλων αυτϊν των δραςτθριοτιτων αλλά και τθ μετάδοςθ ςε ζνα όςο το δυνατόν πιο ευρφ κοινό των αρχϊν που τον διζπουν.. Exposed/ Μάλτα Άρτεμισ Ζναυςμα τθσ ζκκεςθσ, είναι θ γενικευμζνθ αντίλθψθ για το "όμορφο". Λδιαίτερα αυτι που υπαγορεφεται από τα ΜΜΕ. Θ δικι μου προςζγγιςθ, δεν αναγνωρίηει ελλατϊματα αλλά χαρακτθριςτικά και όλα τα χαρακτθριςτικά είναι όμορφα. Multilingual Thessaloniki: Voices of Divercity, Γλϊςςεσ των δρόμων τθσ πόλθσ, Φωνζσ των μόνιμων περαςτικϊν τθσ Ρολφδρομο Κατερίνα Νάςτα Θ πόλθ είναι ζνα τεράςτιο βιβλίο που μεταξφ άλλων μιλά για τθν ομορφιά τθσ ςυνφπαρξθσ των γλωςςϊν. Φωτογραφίηοντασ ςτουσ δρόμουσ τθσ, καταγράφουμε πραγματικότθτεσ των πολφγλωςςων μόνιμων περαςτικϊν τθσ Κεςςαλονίκθσ

3 «Phototopos» Θ ομάδα «phototopos» δθμιουργικθκε πριν από περίπου ζνα χρόνο από μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ του Αριςτοτζλειου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ. Θ επικυμία για ζκφραςθ και δθμιουργία και θ ανάγκθ επικοινωνίασ ςε καλλιτεχνικό και ανκρϊπινο επίπεδο ζνωςε τθν ομάδα «phototopos» Somos instantes (=Είμαςτε ςτιγμζσ ) Κωνςταντίνα Λάκθ Ζκκεςθ ςειράσ ηωγραφικϊν ζργων, με μελάνι και κάρβουνο, που παραπζμπουν ςε διάφορεσ εκφάνςεισ τθσ ηωισ, μζςω τθσ αποτφπωςθσ ςτάςεων του ανκρϊπινου ςϊματοσ. "Σελθνόφωσ" Στζλλα Βουτφρθ- Τςουματίδου Υπομζνω, ςυμβιβάηομαι, αγχϊνομαι, κλαίω, γελάω, ηω, δθμιουργϊ και γερνάω με τθ νιότθ τθσ ηωισ. Τα εγκαίνια των εκκζσεων (29/5) κα συνοδεφονται με ηωντανι μουσικι από τθν Μαγδαλθνι Χατηοποφλου 11/5 Ρϊσ γυρίηεται μια ταινία (παρακολοφκθςθ γυριςμάτων) "A moment without fear" Βροχίδθσ Ευάγγελοσ (ςενάριο ςκθνοκεςία), Ραλαιολόγου Μαρίνθ (Διεφκυνςθ και Οργάνωςθ Ραραγωγισ) Διδαςκάλου Ραφλοσ (Διεφκυνςθ Φωτογραφίασ), Θρϊ Αθδόνθ (Εκτζλεςθ Ραραγωγισ), Ραφλοσ Ραπαδόπουλοσ (μοντάη), Κωνςταντίνα Τςιάπου, Μιχαιλ Κεοδωρίδθσ (πρωταγωνιςτζσ) Ρλατεία Χθμείου 16:00 Δίνεται θ ευκαιρία ςε όςουσ το επικυμοφν να παρακολουκιςουν πϊσ γυρίηεται μια ταινία ηωντανά, χωρίσ μοντάη, μπροςτά ςτα μάτια ςασ! 14/5 Κυνιγι κθςαυροφ CoMvoS Σθμείο εκκίνθςθσ: Κεντρικι Βιβλιοκικθ ΑΡΚ 13:00 'Το γνωςτό ςε όλουσ κυνιγι του κθςαυροφ ζρχεται ςτο χϊρο του πανεπιςτθμίου για να ςυνδζςει τθν επιςτιμθ με τθ διαςκζδαςθ. Για 2-3 ϊρεσ γρίφοι και φυςικζσ δοκιμαςίεσ που απαιτοφν ομαδικότθτα και ςυνεργαςία, κα αναδείξουν τθν νικθτιρια ομάδα. Eνδιαφζρον ςυμμετοχισ ςτo:

4 "Το κυνιγι τθσ ευτυχίασ: εαλιςτικι επιδίωξθ, ι διαχρονικόσ μφκοσ; Μερικζσ απαντιςεισ μζςα από τθν ψυχολογικι ζρευνα". Agape Student Ειςθγιτρια: Μαρία Ρλατςίδου, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Εξελικτικισ Ψυχολογίασ και Επιςτθμονικι Υπεφκυνθ του Κζντρου Συμβουλευτικισ και Στιριξθσ Φοιτθτϊν του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ Αμφικζατρο Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ ΑΡΚ 18:00 Ροιοι παράγοντεσ ςυμβάλλουν ςτθν ευτυχία; Το χριμα, οι φιλίεσ, ο γάμοσ, θ κρθςκευτικότθτα, το facebook...; Απαντιςεισ κα δοκοφν μζςα από τθν ψυχολογικι ζρευνα 15/5 Socializing Rocks Α.U.Th S.E.G Student Chapter Χριςτοσ Στεργίου, Γιάννια Μιχαιλοβιτσ, Ουρανία Τουμανίδου, Ζφθ Ρζτικα, Κατερίνα Γιοφρθ, Ματίνα Καραγεωργίου, Ακαναςία Καρζτου, Μαργαρίτα Μζλφου, Μανϊλθσ Λωαννίδθσ, Βιλελμίνθ Καραντϊνθ Αίκουςα Ε11 του Τμιματοσ Γεωλογίασ (ΣΚΕ) 14:00 Ζνα διαδραςτικό εργαςτιριο, ςτο οποίο δίνεται θ δυνατότθτα ςτον επιςκζπτθ να ανακαλφψει τισ χριςεισ και τθν ςθμαςία διαφόρων ορυκτϊν και πετρωμάτων κακϊσ και τθν γεωλογία τθσ Β.Ελλάδοσ "Εμείσ είμαςτε θ πατρίδα" ΜωβΑμόκ (Κεατρικι Ομάδα Γεωπονίασ) Σκθνοκεςία: Γιάννθσ Διδαςκάλου & Γιάννθσ Τςιαβόσ Ραίηουν: Αναςταςία Μιχαλοποφλου, Άννα-Ευδοκία Σαμπάνθ, Άννα-Μαρία Μπογιατηόγλου, Γιϊτα Κανζλλου, Διονυςία Μιχαλοποφλου, Κεοδϊςθσ Γιαννακίδθσ, Μαριεφθ Ραπαφραγκάκθ, Νάντια οκοπάνου Aniline(Ρτολεμαίων 29Α) 21:30 Μια κεατρικι παράςταςθ βαςιςμζνθ ςτο μονόπρακτο του Ματζι Βίηνιεκ "Επιςτροφι ςτο ςπίτι". Ο πόλεμοσ τελείωςε. Θ μεγάλθ ςυμφιλίωςθ ιρκε. Οι νεκροί ςτρατιϊτεσ ετοιμάηονται για τθν επιςτροφι ςτο ςπίτι. Θ πατρίδα τουσ περιμζνει 16/5 «ΜΝΘΜΕΛΑ ΚΑΛ ΜΝΘΜΕΣ ΣΤΘ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ: Εκεί που ςυναντιοφνται οι άνκρωποι» Διεπιςτθμονικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν τθσ «Μουςειολογίασ», Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ και πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ, Τμιμα Αρχιτεκτόνων, Ρολυτεχνικι Σχολι Α.Ρ.Κ., Τμιμα Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν, Ρολυτεχνικι Σχολι Α.Ρ.Κ., Τμιμα Κινθματογράφου, Σχολι Καλϊν Τεχνϊν, Εταιρεία Ελλινων Μουςειολόγων.

5 Ρλατεία Αριςτοτζλουσ Κάκε ϊρα ακριβϊσ από τισ ζωσ τισ Εορτάηοντασ τθ 18θ Μαΐου, Διεκνισ Θμζρα Μουςείων. Οι φοιτθτζσ τθσ Μουςειολογίασ με φοιτθτζσ από τα ςυνεργαηόμενα τμιματα προτείνουν μια διαφορετικι ανάγνωςθ μνθμείων του άξονα τθσ οδοφ Αριςτοτζλουσ. Ρλατεία Αριςτοτζλουσ/ Αγορά Καπάνι/ Ραναγία Χαλκζων/ Μπζθ Χαμάμ/ ωμαϊκι Αγορά/ Οικία Μανόλθ Αναγνωςτάκθ Ρλθροφορίεσ, δθλϊςεισ ςυμμετοχισ: Γιοφλθ Κωλζττθ, Αφροδίτθ Μπουςουλζγκα Μεταπτυχιακό Μουςειολογίασ Α.Ρ.Κ / Ϊρεσ διλωςθσ ςυμμετοχισ: Δωμάτιο Κθςαυροφ Αιμοδοτϊ Αναςταςία Ράςχου, Σωτθρία Γϊγου Κτίριο Κάτω Λζςχθσ, Λςόγειο 11:00-20:00 Αναηιτθςε τθ λφςθ του γρίφου και ανακάλυψε τα ςτάδια τθσ αιμοδοςίασ.πμωσ κάνε γριγορα γιατί ο χρόνοσ μετράει αντίςτροφα 7οσ Αριςτοτζλειοσ Δρόμοσ Ρανεπιςτθμιακό Γυμναςτιριο Α.Ρ.Κ Γ. Δογάνθσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ, Β. Ραπαχαρίςθσ ΕΕΡ-ΡΓ, Γ. Μπουχουράσ Εκπαιδευτικόσ Φ.Α. Ρ.Γ. Ρλατεία Χθμείου 18:00 Δρόμοσ αντοχισ και δυναμικοφ βαδίςματοσ 5 χιλιομζτρων. Εκκίνθςθ Τερματιςμόσ Ρλατεία Χθμείου Aristotle Racing Team Formula Student Aristotle Racing Team ART Κουτςουνάνοσ Ευκφμιοσ, Δθμόκα Ξζνια, Κεχαγιάσ Χριςτοσ, Κοφςιασ Νικόλαοσ, Τοπαλίδθσ Λωάννθσ, Διαμαντίδου Ειρινθ Διμθτρα, Μάττασ Ακανάςιοσ, Αγγζλου Βαγγζλου Ρλατεία Χθμείου 18:00 Θ ομάδα Formula του Α.Ρ.Κ. ςυμμετζχει δυναμικά ςτθ Φοιτθτικι Εβδομάδα, δίνοντασ τθν ευκαιρία ςτο κόςμο τθσ πόλθσ να γνωρίςει από κοντά το μονοκζςιο τθσ ομάδασ. Από τθν Τζχνθ ςτθν Αγορά: Manga & Anime. Mangatellers Καρυοφφλλθσ Χρίςτοσ Χατηόπουλοσ, αφαιλ Βουτςίδθσ Ρλατεία Χθμείου 18:00 Ρϊσ να μεταμορφϊνετε τισ ιδζεσ ςασ ςε επιχειρθματικι πράξθ. Θ ομάδα Mangatellers, μετά τθν επιτυχθμζνθ Kickstarter Campaign για το φρεςκοτυπωμζνο manga R.u.N., μιλάει για τθν τζχνθ και τθν βιομθχανία του manga, κακϊσ και τθν χρθματοδότθςθ από crowdfunding πλατφόρμεσ. "Εμείσ είμαςτε θ πατρίδα" ΜωβΑμόκ (Κεατρικι Ομάδα Γεωπονίασ) Σκθνοκεςία: Γιάννθσ Διδαςκάλου & Γιάννθσ Τςιαβόσ Ραίηουν: Αναςταςία Μιχαλοποφλου, Άννα-Ευδοκία Σαμπάνθ, Άννα-Μαρία Μπογιατηόγλου, Γιϊτα Κανζλλου, Διονυςία Μιχαλοποφλου, Κεοδϊςθσ Γιαννακίδθσ, Μαριεφθ Ραπαφραγκάκθ, Νάντια οκοπάνου

6 Aniline(Ρτολεμαίων 29Α) 21:30 Μια κεατρικι παράςταςθ βαςιςμζνθ ςτο μονόπρακτο του Ματζι Βίηνιεκ "Επιςτροφι ςτο ςπίτι". Ο πόλεμοσ τελείωςε. Θ μεγάλθ ςυμφιλίωςθ ιρκε. Οι νεκροί ςτρατιϊτεσ ετοιμάηονται για τθν επιςτροφι ςτο ςπίτι. Θ πατρίδα τουσ περιμζνει 17/5 «ΜΝΘΜΕΛΑ ΚΑΛ ΜΝΘΜΕΣ ΣΤΘ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ: Εκεί που ςυναντιοφνται οι άνκρωποι» Διεπιςτθμονικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν τθσ «Μουςειολογίασ», Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ και πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ, Τμιμα Αρχιτεκτόνων, Ρολυτεχνικι Σχολι Α.Ρ.Κ., Τμιμα Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν, Ρολυτεχνικι Σχολι Α.Ρ.Κ., Τμιμα Κινθματογράφου, Σχολι Καλϊν Τεχνϊν, Εταιρεία Ελλινων Μουςειολόγων. Ρλατεία Αριςτοτζλουσ Κάκε ϊρα ακριβϊσ από τισ ζωσ τισ Εορτάηοντασ τθ 18θ Μαΐου, Διεκνι Θμζρα Μουςείων, οι φοιτθτζσ τθσ Μουςειολογίασ με φοιτθτζσ από τα ςυνεργαηόμενα τμιματα προτείνουν μια διαφορετικι ανάγνωςθ μνθμείων του άξονα τθσ οδοφ Αριςτοτζλουσ. Ρλατεία Αριςτοτζλουσ/ Αγορά Καπάνι/ Ραναγία Χαλκζων/ Μπζθ Χαμάμ/ ωμαϊκι Αγορά/ Οικία Μανόλθ Αναγνωςτάκθ. Ρλθροφορίεσ, δθλϊςεισ ςυμμετοχισ: Γιοφλθ Κωλζττθ, Αφροδίτθ Μπουςουλζγκα Μεταπτυχιακό Μουςειολογίασ Α.Ρ.Κ / Ϊρεσ διλωςθσ ςυμμετοχισ: "Ο Μπαμπάσ ο Ρόλεμοσ" ΚΕΑΤΛΚΘ ΟΜΑΔΑ ΦΛΛΟΛΟΓΛΑΣ Σκθνοκεςία: Γιϊργοσ Μιχαιλ Δθμιτριοσ: Γιϊργοσ Μιχαιλ Φιλοξενία: Στεφανία Κυριακοποφλου Φρίξοσ, Καλλικράτθσ: Φϊτθσ Κοφτςιτςίδθσ Ράπρικα (Μζντθσ): Λαμπρίνα Σκορίλα Ράμφιλοσ: Αλζξθσ Κοροςιάδθσ Βουτία: Ελζνθ Μπουςμποφκθ Δθμάδθσ, Ευελπίδθσ: Κάνοσ Δελθχριςτοσ Χάρισ: Ευαγγελία Χαριτοποφλου Ουρανία: Γεφςθ Κολοφλθ Ρυκιάσ: Ειρινθ Αποςτολοποφλου Λάμια: Ελζνθ Σαχινίδου Xερ Βόλφγκαγκ, χιλίαρχοσ: Γιϊργοσ Αναςταςίου Φράου Χάιτρουντ: Στζλλα Κολοφλθ Αμφικζατρο Νζασ Ρτζρυγασ Φιλοςοφικισ Σχολισ 21:00 Ο πολεμοχαρισ Δθμιτριοσ ο Ρολιορκθτισ απειλεί τουσ ουδζτερουσ ωσ τότε οδίουσ. Τι γίνεται, όμωσ, όταν τουσ αναγκάςει να τον... αντιγράψουν; Μία πολιτικι ςάτιρα με διαχρονικά ςφμβολα.

7 18/5 Guitar faces Face the guitar Ρειραματικό Κικαριςτικό Σφνολο "Guitar Heroes" Καράτςθσ Γιϊργοσ, Κοντοφ Χριςτίνα, Κυριαηισ Κοδωρισ, Μάγγου Σεραφεία, Μπορίδθσ Σάκθσ, Μιχαθλίδου Ηωι, Μυρωνίδθσ Νίκοσ, Ραπαδοποφλου Ευκυμία, Ραπαντωνίου Σοφία, Ραράςχου Ευαγγελία, Σάββασ Γιάννθσ & Χριςτιανάκθσ Μανϊλθσ Βαφοποφλειο(Γ.Βαφοποφλου 3) 20:00 Ζντεκα κλαςικζσ κικάρεσ ερμθνεφουν καλζσ μουςικζσ από όλον τον κόςμο: από techno μζχρι ταραντζλλα και από Bach μζχρι Beatles, φανερϊνοντασ τον πολυπρόςωπο χαρακτιρα τθσ κικάρασ! 19/5 Τουρνουά Επιτραπζηιασ Αντιςφαίριςθσ (Ρινγκ-Ρονγκ) Ρανεπιςτθμιακό Γυμναςτιριο Α.Ρ.Κ Γ. Αναςταςιάδθσ Εκπαιδευτικόσ Φ.Α.- ΡΓ, Κ. Διμου ΕΕΡ Ρ.Γ, Γ. Δογάνθσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ Ρανεπιςτθμιακό Γυμναςτιριο Α.Ρ.Κ 15:00 Τουρνουά Επιτραπζηιασ Αντιςφαίριςθσ για φοιτθτζσ/τριεσ και για όλο το προςωπικό του Α.Ρ.Κ. Final Four Εςωτερικϊν Ρρωτακλθμάτων Καλακοςφαίριςθσ Φοιτθτϊν / Φοιτθτριϊν Σχολϊν & Τμθμάτων ΑΡΚ Ρανεπιςτθμιακό Γυμναςτιριο Α.Ρ.Κ Ν. Κοφβελασ Εκπαιδευτικόσ Φ.Α.- ΡΓ, Β. Ραπαχαρίςθσ ΕΕΡ Ρ.Γ, Γ. Δογάνθσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ Αλεξάνδρειο Μζλακρον & Ρανεπιςτθμιακό Γυμναςτιριο Α.Ρ.Κ Τελικι φάςθ (final four) των αγϊνων καλακοςφαίριςθσ μεταξφ των φοιτθτικϊν ομάδων (φοιτθτϊν/τριων) που διακρίκθκαν ςτο εςωτερικό πρωτάκλθμα ςχολϊν και τμθμάτων του Α.Ρ.Κ. (ςυμμετείχαν ςυνολικά 24 ομάδεσ φοιτθτϊν και 8) Ονειρο-παγίδα Τμιμα Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ΑΡΚ Κατςάνου Ειρινθ, Μακροποφλου Ρολυτίμθ, Μαμακοφκα-Κουκουβίνου Ελιςάβετ, ιμπά Σταυροφλα, Τςακιρίδου Νίκθ, Τςάτςθ Τηζνθ, Φραγκιουδάκθσ Άκθσ. Αμφικζατρο Κεντρικισ βιβλιοκικθσ ΑΡΚ 18:00-20:00 Θ καλλιτεχνικι αποτφπωςθ του κοινωνικοφ προβλιματοσ των ναρκωτικϊν, μζςα από βίντεο, εικόνεσ, μουςικι και ποιιματα

8 20/5 Aristotle Racing Team Formula Student Aristotle Racing Team ART Κουτςουνάνοσ Ευκφμιοσ, Δθμόκα Ξζνια, Κεχαγιάσ Χριςτοσ, Κοφςιασ Νικόλαοσ, Τοπαλίδθσ Λωάννθσ, Διαμαντίδου Ειρινθ Διμθτρα, Μάττασ Ακανάςιοσ, Αγγζλου Βαγγζλου Είςοδοσ Κτιρίου Ρολυτεχνικισ Σχολισ 14:00-17:00 Θ ομάδα Formula του Α.Ρ.Κ. ςυμμετζχει δυναμικά ςτθ Φοιτθτικι Εβδομάδα, δίνοντασ τθν ευκαιρία ςτο κόςμο τθσ πόλθσ να γνωρίςει από κοντά το μονοκζςιο τθσ ομάδασ. Final Four Εςωτερικϊν Ρρωτακλθμάτων Καλακοςφαίριςθσ Φοιτθτϊν / Φοιτθτριϊν Σχολϊν & Τμθμάτων ΑΡΚ Ρανεπιςτθμιακό Γυμναςτιριο Α.Ρ.Κ Ν. Κοφβελασ Εκπαιδευτικόσ Φ.Α.- ΡΓ, Β. Ραπαχαρίςθσ ΕΕΡ Ρ.Γ, Γ. Δογάνθσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ Αλεξάνδρειο Μζλακρον & Ρανεπιςτθμιακό Γυμναςτιριο Α.Ρ.Κ Τελικι φάςθ (final four) των αγϊνων καλακοςφαίριςθσ μεταξφ των φοιτθτικϊν ομάδων (φοιτθτϊν/τριων) που διακρίκθκαν ςτο εςωτερικό πρωτάκλθμα ςχολϊν και τμθμάτων του Α.Ρ.Κ. (ςυμμετείχαν ςυνολικά 24 ομάδεσ φοιτθτϊν και 8) Το Thess CheckPoint ζρχεται ςτο ΑΡΚ και μασ βοθκάει να καταπολεμιςουμε τον ΘΛV! Bio AUTh Team BAT Μζλθ τθσ ΒΑΤ, ςε ςυνεργαςία με εκελοντζσ και μζλθ από το ειδικό προςωπικό του Thess CheckPoint Αμφικζατρο Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ 11:30-13:30 Διεξοδικι ενθμζρωςθ για τα ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα Εργαςτιρι Σχεδιαςμοφ Επιτραπζηιων Ραιχνιδιϊν Γιαννιόσ Μπάμπθσ Φουαγιζ ΝΟΡΕ 12:00-16:00 Ζνα εργαςτιρι που αφορά τον ςχεδιαςμό επιτραπζηιων παιχνιδιϊν. Μαηί με το ςχεδιαςτι Μπάμπθ Γιαννιό μάκετε ςταδιακά πωσ μεταφζρεται ζνα παιχνίδι από τθν ιδζα ςτθν υλοποίθςι! Αλλθλεπίδραςθ Τζχνθσ και Τεχνολογίασ The Triple Helix Aristotle Φϊτθσ Χατηιςαρθσ, Κατερίνα Χατηιςαρθ(ειςθγιτρια), Ηινα Τςιτροφλθ(ομιλιτρια), Τόλθσ Ελεκίδθσ (ομιλθτισ), Κατερίνα Λεφκεροφδα, Κεοδϊρα Ραναγιωτίδου, Ευαγγελία Χολζβα, Ερρίκοσ Κθλάδθσ, Επίτιμοσ καλεςμζνοσ: Ο διεκνϊσ διακεκριμζνοσ ςυνκζτθσ και ςολίςτασ τθσ κλαςςικισ κικάρασ Φϊτθσ Κουτςοκόδωροσ Αμφικζατρο Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ ΑΡΚ 14:30-16:30 Ραρουςίαςθ τθσ επίδραςθσ τθσ τεχνολογίασ ςτθν τζχνθ και τθσ ςθμαςίασ τθσ τελευταίασ ςτθν κακθμερινότθτά μασ. Κα ακολουκιςει διάλογοσ με το κοινό και ζκκεςθ ζργων τζχνθσ Συναυλία τθσ Ορχιςτρασ ΑΡΚ Ρεριςτφλιο (αίκριο) Μουςείου Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ 21:00

9 21/5 Το Thess CheckPoint ζρχεται ςτο ΑΡΚ και μασ βοθκάει να καταπολεμιςουμε τον ΘΛV! Bio AUTh Team BAT Μζλθ τθσ ΒΑΤ, ςε ςυνεργαςία με εκελοντζσ και μζλθ από το ειδικό προςωπικό του Thess CheckPoint Αίκουςα Λ4 ςτο Λςόγειο του τμιματοσ Βιολογίασ (Κτίριο βιολογίασ) 11:00-14:00 Διεξοδικι ενθμζρωςθ για τα ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα και δυνατότθτα γριγορων τεςτ ελζγχου για τον ιο HIV, προσ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με αυτι τθν εφκολθ διαδικαςία. ε.μμε.ίσ και ο κόςμοσ μασ emmeis Άννα Μαυρίκου, Βαςίλθσ Μαυρόπουλοσ, Αγγελικι Ελζνθ Μπιτηοφνθ, Διμθτρα Φουρκαλίδου Γραςίδια Φιλοςοφικισ Σχολισ 13:00 Το θλεκτρονικό περιοδικό του τμιματοσ Δθμοςιογραφίασ και Μ.Μ.Ε. ςασ καλεί να γνωρίςετε το ίδιο και τουσ φίλουσ του, να ςυηθτιςετε, να παίξετε και να τραγουδιςετε. Greek and guest Erasmus students of AUTh get together and discuss Department of European Educational Programmes-Office of Incoming Students, Aristotle University of Thessaloniki Αίκουςα τελετϊν Ραλαιάσ Φιλοςοφικισ Σχολισ 19:00-21:00 The annual Erasmus Day: Greek and guest Erasmus students of AUTh get together & discuss is a celebration we organize in order to honor the Europe Day that celebrates peace and unity in Europe. In the above context Incoming Erasmus+ & Erasmus Mundus Students as well as Greek students of the Aristotle University of Thessaloniki get together talking about their experience as Erasmus Students. Participation only by invitation & registration. Participation only by invitation & registration "Θ δφναμθ τθσ πίςτθσ" Agape Student Αμφικζατρο Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ ΑΡΚ 19:00 Μία ςυγκινθτικι ιςτορία αλθκινισ ςυγχϊρεςθσ. Final Four Εςωτερικϊν Ρρωτακλθμάτων Καλακοςφαίριςθσ Φοιτθτϊν / Φοιτθτριϊν Σχολϊν & Τμθμάτων ΑΡΚ Ρανεπιςτθμιακό Γυμναςτιριο Α.Ρ.Κ Ν. Κοφβελασ Εκπαιδευτικόσ Φ.Α.- ΡΓ, Β. Ραπαχαρίςθσ ΕΕΡ Ρ.Γ, Γ. Δογάνθσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ Αλεξάνδρειο Μζλακρον & Ρανεπιςτθμιακό Γυμναςτιριο Α.Ρ.Κ Τελικι φάςθ (final four) των αγϊνων καλακοςφαίριςθσ μεταξφ των φοιτθτικϊν ομάδων (φοιτθτϊν/τριων) που διακρίκθκαν ςτο εςωτερικό πρωτάκλθμα ςχολϊν και τμθμάτων του Α.Ρ.Κ. (ςυμμετείχαν ςυνολικά 24 ομάδεσ φοιτθτϊν και 8)

10 22/5 Βαςικζσ αρχζσ πολιτικισ προςταςίασ ΟΔΑΚ ΑΡΚ (Ομάδα Διαχείριςθσ και αντιμετϊπιςθσ Καταςτροφϊν) Ρλατεία Χθμείου 13:30-18:30 Ελάτε να μάκουμε: πϊσ προςτατεφουμε εμάσ & τουσ άλλουσ, τθ χριςθ πυροςβεςτιρων, πϊσ να επιβιϊνουμε ςτθ φφςθ, να προςανατολιηόμαςτε & να αντιμετωπίηουμε ατυχιματα Final Four Εςωτερικϊν Ρρωτακλθμάτων Καλακοςφαίριςθσ Φοιτθτϊν / Φοιτθτριϊν Σχολϊν & Τμθμάτων ΑΡΚ Ρανεπιςτθμιακό Γυμναςτιριο Α.Ρ.Κ Ν. Κοφβελασ Εκπαιδευτικόσ Φ.Α.- ΡΓ, Β. Ραπαχαρίςθσ ΕΕΡ Ρ.Γ, Γ. Δογάνθσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ Αλεξάνδρειο Μζλακρον & Ρανεπιςτθμιακό Γυμναςτιριο Α.Ρ.Κ Τελικι φάςθ (final four) των αγϊνων καλακοςφαίριςθσ μεταξφ των φοιτθτικϊν ομάδων (φοιτθτϊν/τριων) που διακρίκθκαν ςτο εςωτερικό πρωτάκλθμα ςχολϊν και τμθμάτων του Α.Ρ.Κ. (ςυμμετείχαν ςυνολικά 24 ομάδεσ φοιτθτϊν και 8) Ο πφργοσ τθσ Βαβζλ'' αταξλα Λωάννα Ηθκίδου, Αλζξανδροσ Καραγιάννθσ, Χρφςα Κιόρογλου, Μάρκελλοσ Κολοφωτίασ, Ειρινθ Κωνςταντίνου, Γιϊργοσ Λαηαρίδθσ, Ρολυξζνθ Λουκά, Ελζνθ Ραπαδοποφλου, Χριςτιάννα Ραπακϊςτα, Θλίασ Σαμαράσ, Δανάθ Σικινιϊτθ, Στράτοσ Στεριανόσ Είςοδοσ Κτιρίου Ραλαιοφ Χθμείου 19:30 Ρρόκειται για ζνα εικαςτικό-διαδραςτικό ζργο, το οποίο ςτόχο ζχει τον ςχολιαςμό τθσ κοινωνίασ και τισ ςχζςεισ των ανκρϊπων μεταξφ τουσ. Μιλάει για τον εγωιςμό των ανκρϊπων και τθν άρνθςθ τουσ να χτίςουν βοθκϊντασ ο ζνασ τον άλλον. "Ο Μπαμπάσ Ο Ρόλεμοσ" ΚΕΑΤΛΚΘ ΟΜΑΔΑ ΦΛΛΟΛΟΓΛΑΣ Σκθνοκεςία: Γιϊργοσ Μιχαιλ Δθμιτριοσ: Γιϊργοσ Μιχαιλ Φιλοξενία: Στεφανία Κυριακοποφλου Φρίξοσ, Καλλικράτθσ: Φϊτθσ Κοφτςιτςίδθσ Ράπρικα (Μζντθσ): Λαμπρίνα Σκορίλα Ράμφιλοσ: Αλζξθσ Κοροςιάδθσ Βουτία: Ελζνθ Μπουςμποφκθ Δθμάδθσ, Ευελπίδθσ: Κάνοσ Δελθχριςτοσ Χάρισ: Ευαγγελία Χαριτοποφλου Ουρανία: Γεφςθ Κολοφλθ Ρυκιάσ: Ειρινθ Αποςτολοποφλου Λάμια: Ελζνθ Σαχινίδου Xερ Βόλφγκαγκ, χιλίαρχοσ: Γιϊργοσ Αναςταςίου Φράου Χάιτρουντ: Στζλλα Κολοφλθ Αμφικζατρο Νζασ Ρτζρυγασ Φιλοςοφικισ Σχολισ 21:00 Ο πολεμοχαρισ Δθμιτριοσ ο Ρολιορκθτισ απειλεί τουσ ουδζτερουσ ωσ τότε οδίουσ. Τι γίνεται, όμωσ, όταν τουσ αναγκάςει να τον... αντιγράψουν; Μία πολιτικι ςάτιρα με διαχρονικά ςφμβολα.

11 Μουσική Συναυλία στα Γρασίδια της Φιλοσοφικής. Ώρα Έναρξης 22:00: Α(ΜΘΧ)ΑΝΟΛ Γκζκασ Κανάςθσ, Καηζλθσ Φϊτθσ, Ηυμβραγουδάκθσ Στζφανοσ, Δαίτςθσ Δανιιλ, Καραμανλισ Νίκοσ Μουςικό ςυγκρότθμα με indie,funk,rock και punk επιρροζσ Thel Χριςτοσ Αυγερινόσ(Κικάρα), Νίκοσ Συράκθσ(Φωνι), Αλζξανδροσ Σταμάτθσ(Τφμπανα), Ραφλοσ Δοάνθσ(Μπάςο) Οι Τhel δθμιουργικθκαν το 2012 ςτθ Κεςςαλονίκθ. Το καλοκαίρι του 2013 θχογράφθςαν το πρϊτο τουσ EP. Στα τζλθ του 2014 ξεκίνθςαν οι θχογραφιςεισ για τον πρϊτο τουσ δίςκο που αναμζνεται να κυκλοφοριςει ςτα μζςα του Join the Divine metal ςυναυλία DIVINE SNAKES Ανδρεάδθσ Μπάμπθσ(φωνι), Λιάκοσ Γιϊργοσ(κικάρα), Τςιόγκασ Κϊςτασ(μπάςο), Σαραςίδθσ Γιάννθσ (τφμπανα) Οι Divine Snakes είναι μια νζα metal μπάντα που κα παρουςιάςει live κυρίωσ δικά τθσ κομμάτια αλλά και διαςκευζσ ξζνων ςυγκροτθμάτων. Nothing n Everything live Nothing 'n' Everything Δθμιτρθσ Κφρου( Κικάρα, Τραγοφδι, Φυςαρμόνικα), Δθμιτρθσ Τςιμπουκλισ(Lead Guitar),Γιϊρχοσ Χιϊτθσ( Drums), Γιάννθσ Δθμθτροφδθσ( Ρλικτρα), Κϊςτασ ιωςιφίδθσ( Μπάςο), Πλγα Δριβάκου(Τραγοφδι), Special Guests: Γιϊργοσ Κοντομιχάλθσ( Σαξόφωνο), Βαγγζλθσ Μεντεςόπουλοσ(Τρομπζτα) Ηωντανι μουςικι επί ςκθνισ! Μουςικι, δθλαδι επικοινωνία αμφίδρομθ! Επικοινωνία νοθμάτων, ςυναιςκθμάτων και άλλων με μζςο το funky blues/rock! 23/5 Inspace Τςολακάκθσ Ραναγιϊτθσ, Ελζνθ Χατηθνεοφφτου, Magia Djuric Φουαγιζ Κτιρίου Διοίκθςθσ ΑΡΚ 11:00-19:00 Καταςκευι-εγκατάςταςθ που παραπζμπει ςε τριςδιάςτατο γκράφιτι, τοποκετείται για ζνα μινα ωσ επίςθμοσ "ειςβολζασ" ςτον πιο επίςθμο χϊρο του πανεπιςτθμίου Final Four Εςωτερικϊν Ρρωτακλθμάτων Καλακοςφαίριςθσ Φοιτθτϊν / Φοιτθτριϊν Σχολϊν & Τμθμάτων ΑΡΚ Ρανεπιςτθμιακό Γυμναςτιριο Α.Ρ.Κ Ν. Κοφβελασ Εκπαιδευτικόσ Φ.Α.- ΡΓ, Β. Ραπαχαρίςθσ ΕΕΡ Ρ.Γ, Γ. Δογάνθσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ Αλεξάνδρειο Μζλακρον & Ρανεπιςτθμιακό Γυμναςτιριο Α.Ρ.Κ Τελικι φάςθ (final four) των αγϊνων καλακοςφαίριςθσ μεταξφ των φοιτθτικϊν ομάδων (φοιτθτϊν/τριων) που διακρίκθκαν ςτο εςωτερικό πρωτάκλθμα ςχολϊν και τμθμάτων του Α.Ρ.Κ. (ςυμμετείχαν ςυνολικά 24 ομάδεσ φοιτθτϊν και 8) "Ο Μπαμπάσ ο Ρόλεμοσ" ΚΕΑΤΛΚΘ ΟΜΑΔΑ ΦΛΛΟΛΟΓΛΑΣ

12 Σκθνοκεςία: Γιϊργοσ Μιχαιλ Δθμιτριοσ: Γιϊργοσ Μιχαιλ Φιλοξενία: Στεφανία Κυριακοποφλου Φρίξοσ, Καλλικράτθσ: Φϊτθσ Κοφτςιτςίδθσ Ράπρικα (Μζντθσ): Λαμπρίνα Σκορίλα Ράμφιλοσ: Αλζξθσ Κοροςιάδθσ Βουτία: Ελζνθ Μπουςμποφκθ Δθμάδθσ, Ευελπίδθσ: Κάνοσ Δελθχριςτοσ Χάρισ: Ευαγγελία Χαριτοποφλου Ουρανία: Γεφςθ Κολοφλθ Ρυκιάσ: Ειρινθ Αποςτολοποφλου Λάμια: Ελζνθ Σαχινίδου Xερ Βόλφγκαγκ, χιλίαρχοσ: Γιϊργοσ Αναςταςίου Φράου Χάιτρουντ: Στζλλα Κολοφλθ Αμφικζατρο Νζασ Ρτζρυγασ Φιλοςοφικισ Σχολισ 21:00 Ο πολεμοχαρισ Δθμιτριοσ ο Ρολιορκθτισ απειλεί τουσ ουδζτερουσ ωσ τότε οδίουσ. Τι γίνεται, όμωσ, όταν τουσ αναγκάςει να τον... αντιγράψουν; Μία πολιτικι ςάτιρα με διαχρονικά ςφμβολα. Μουσική Συναυλία στα Γρασίδια της Φιλοσοφικής. Ώρα Έναρξης 22:00: Kazoo Αντϊνθσ Τενεκετηισ, Ραναγιϊτθσ Δϊρθσ, Θλίασ Κεοδϊρου, Ραναγιϊτθσ Ραντίδθσ, Γιάννθσ Ραπαςιλζκασ, Νίκοσ Τάρασ, Ρρόδρομοσ Μυςτακίδθσ Αν παντρζψεισ βιολί με ςαξόφωνο και θλεκτρικι κικάρα, τι κα προκφψει? Ska, Balkan, Reggae και πολφσ, πολφσ χορόσ..!! Beerocracy Γιϊτα Ραπαχρυςοφ(Φωνι), Κοςμάσ Σπανίδθσ( Κικάρα, Φωνθτικά), Κϊςτασ Χατηόπουλοσ- Βουηογλάνθσ(Μπάςο), Αργφρθσ Κϊμογλου(Τφμπανα) Οι Beerocracy δθμιουργικθκαν το 2012 ςτθ Κεςςαλονίκθ και απζκτθςαν τθ ςθμερινι τουσ μορφι ςτα τζλθ του Οι επιρροζσ του ςυγκροτιματοσ προζρχονται από rock, funk και blues μουςικζσ Bluezεσ ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΣΜΑ (DRUMS), ΜΑΓΑΛΤΑ ΜΕΛΦΟΥ (ΡΛΘΚΤΑ), ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΗΘΜΛΧΑΘΛ (ΚΛΚΑΑ & ΦΥΣΑΜΟΝΛΚΑ), ΣΡΥΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΘΣ (ΜΡΑΣΟ), ΚΩΣΤΑΣ ΓΛΑΝΝΟΡΑΡΑΣ (ΚΛΚΑΑ & ΦΩΝΘ) ΜΛΑ ROCK-BLUES αφρα με διαχρωνικοφσ ιχουσ Penguins From Far West Penguins From Far West Κωνςταντίνοσ Κεμιςτοκλζουσ, Γιάννθσ Καρακάνοσ, Δθμιτρθσ Οικονόμου, Λάςονασ Οικονόμου Ζνα μάτςο μουςικάντθδεσ πιγκουίνοι τθν κοπάνθςαν από τθν Άγρια Δφςθ και ιρκαν ςτθ Σαλονίκθ για νζεσ περιπζτειεσ 24/5

13 "Το ξφπνθμα τθσ Άνοιξθσ" Αμφικεατρικοί (κεατρικι ομάδα Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ) Συμεϊν Λαγόπουλοσ(Σκθνοκεςία), Δθμιτρθσ Ρλατιϊτθσ(Καλλιτεχνικι Επιμζλεια), Ευαγγελία Μπζνθ, Βαςίλθσ Γοφλκασ (Οργάνωςθ Ραραγωγισ ), Θ Ομάδα (Σκθνικά-Ενδυματολογικά), Σίςςι Τριανταφυλλίδου(Χορογραφίεσ), Γιϊργοσ Φζρρασ, Μαρία Βάνα(Μακιγιάη-Μαλλιά), Νάςια Λάηου(Επιμζλεια-φκμιςθ Φϊτων), Στζλιοσ Μίλκασ (φκμιςθ Ιχου), Γιϊργοσ Φζρρασ, Μαρία Βάνα(Μακιγιάη-Μαλλιά), Βαγγζλθσ Δθμόπουλοσ (Φωτογράφιςθ/Σχεδιαςμόσ Αφίςασ) Ραίηουν οι: Μαριαννίτα Ακαναςιάδου, Στζλλα Αλμπάνογλου, Σωςίπατροσ Αςπιϊτθσ, Μαρία Βάνα, Σοφία Βογαηιανοφ, Σολομϊν Γκζρςων, Βαςίλθσ Γοφλκασ, Θλίασ Επανωμεριτάκθσ, Αντιγόνθ Ηοφηουλα, Θλζκτρα Κεοδωρίδου, Βαςίλθσ Καρίκθσ, αφαθλία Κυβερνθτάκθ, Συμεϊν Λαγόπουλοσ, Μαρία Λιόλιου, Διμθτρα Μαυρίδθ, Κατερίνα Μπαλι, Ευαγγελία Μπζνθ, Αποςτόλθσ Ραπαδοφδθσ, Δϊρα Ραπαπαυλίδου, Δθμιτρθσ Ρλατιϊτθσ, Χριςτίνα Ρροςπακοποφλου, Γιάννθσ Σαββίδθσ, Νίκοσ Σοϊλεμεηίδθσ, Κυριακι Σουρμενίδθ, Σίςςι Τριανταφυλλίδου, Γιϊργοσ Φζρρασ, Άγγελοσ Φωτοφδθσ Βαφοπουλειο (Γ.Βαφοποφλου 3) 20:00 Οι Αμφικεατρικοί ανεβάηουν το διαχρονικό ζργο του Φρανκ Βζντεκιντ Το ξφπνθμα τθσ Άνοιξθσ. "Ο Μπαμπάσ ο Ρόλεμοσ" ΚΕΑΤΛΚΘ ΟΜΑΔΑ ΦΛΛΟΛΟΓΛΑΣ Σκθνοκεςία: Γιϊργοσ Μιχαιλ Δθμιτριοσ: Γιϊργοσ Μιχαιλ Φιλοξενία: Στεφανία Κυριακοποφλου Φρίξοσ, Καλλικράτθσ: Φϊτθσ Κοφτςιτςίδθσ Ράπρικα (Μζντθσ): Λαμπρίνα Σκορίλα Ράμφιλοσ: Αλζξθσ Κοροςιάδθσ Βουτία: Ελζνθ Μπουςμποφκθ Δθμάδθσ, Ευελπίδθσ: Κάνοσ Δελθχριςτοσ Χάρισ: Ευαγγελία Χαριτοποφλου Ουρανία: Γεφςθ Κολοφλθ Ρυκιάσ: Ειρινθ Αποςτολοποφλου Λάμια: Ελζνθ Σαχινίδου Xερ Βόλφγκαγκ, χιλίαρχοσ: Γιϊργοσ Αναςταςίου Φράου Χάιτρουντ: Στζλλα Κολοφλθ Αφικζατρο Νζασ Ρτζρυγασ Φιλοςοφικισ Σχολισ 21:00 Ο πολεμοχαρισ Δθμιτριοσ ο Ρολιορκθτισ απειλεί τουσ ουδζτερουσ ωσ τότε οδίουσ. Τι γίνεται, όμωσ, όταν τουσ αναγκάςει να τον... αντιγράψουν; Μία πολιτικι ςάτιρα με διαχρονικά ςφμβολα. 25/5 Κυνιγι κθςαυροφ Σφλλογοσ Ροντίων Φοιτθτϊν και Σπουδαςτϊν Κεςςαλονίκθσ,Ζνωςθ Κρθτϊν Φοιτθτϊν Κεςςαλονίκθσ, Σφλλογοσ Δωδεκανιςιων Φοιτθτϊν Κεςςαλονίκθσ, Σφλλογοσ Σαρακατςαναίων Φοιτθτϊν Κεςςαλονίκθσ, Σφλλογοσ Βλάχων Φοιτθτϊν Κεςςαλονίκθσ Σθμείο εκκίνθςθσ : Ρλατεία Χθμείου 13:00 Εξερευνίςτε το ΑΡΚ! Χορόσ, φαγθτό, κζατρο, τραγοφδι και πολλά άλλα κα ςασ οδθγιςουν ςτθν ανακάλυψθ του κρυμμζνου κθςαυροφ. Μπορείτε να τα καταφζρετε;

14 "Το ξφπνθμα τθσ Άνοιξθσ" Αμφικεατρικοί (κεατρικι ομάδα Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ) Συμεϊν Λαγόπουλοσ(Σκθνοκεςία), Δθμιτρθσ Ρλατιϊτθσ(Καλλιτεχνικι Επιμζλεια), Ευαγγελία Μπζνθ, Βαςίλθσ Γοφλκασ (Οργάνωςθ Ραραγωγισ ), Θ Ομάδα (Σκθνικά-Ενδυματολογικά), Σίςςι Τριανταφυλλίδου(Χορογραφίεσ), Γιϊργοσ Φζρρασ, Μαρία Βάνα(Μακιγιάη-Μαλλιά), Νάςια Λάηου(Επιμζλεια-φκμιςθ Φϊτων), Στζλιοσ Μίλκασ (φκμιςθ Ιχου), Γιϊργοσ Φζρρασ, Μαρία Βάνα(Μακιγιάη-Μαλλιά), Βαγγζλθσ Δθμόπουλοσ (Φωτογράφιςθ/Σχεδιαςμόσ Αφίςασ) Ραίηουν οι: Μαριαννίτα Ακαναςιάδου, Στζλλα Αλμπάνογλου, Σωςίπατροσ Αςπιϊτθσ, Μαρία Βάνα, Σοφία Βογαηιανοφ, Σολομϊν Γκζρςων, Βαςίλθσ Γοφλκασ, Θλίασ Επανωμεριτάκθσ, Αντιγόνθ Ηοφηουλα, Θλζκτρα Κεοδωρίδου, Βαςίλθσ Καρίκθσ, αφαθλία Κυβερνθτάκθ, Συμεϊν Λαγόπουλοσ, Μαρία Λιόλιου, Διμθτρα Μαυρίδθ, Κατερίνα Μπαλι, Ευαγγελία Μπζνθ, Αποςτόλθσ Ραπαδοφδθσ, Δϊρα Ραπαπαυλίδου, Δθμιτρθσ Ρλατιϊτθσ, Χριςτίνα Ρροςπακοποφλου, Γιάννθσ Σαββίδθσ, Νίκοσ Σοϊλεμεηίδθσ, Κυριακι Σουρμενίδθ, Σίςςι Τριανταφυλλίδου, Γιϊργοσ Φζρρασ, Άγγελοσ Φωτοφδθσ Βαφοπουλειο (Γ.Βαφοποφλου 3) 20:00 Οι Αμφικεατρικοί ανεβάηουν το διαχρονικό ζργο του Φρανκ Βζντεκιντ Το ξφπνθμα τθσ Άνοιξθσ. 26/5 Τελικόσ Εςωτερικοφ Ρρωτακλιματοσ Ροδοςφαίρου Σχολϊν Τμθμάτων ΑΡΚ Ρανεπιςτθμιακό Γυμναςτιριο Α.Ρ.Κ Γ. Μπουχουράσ Εκπαιδευτικόσ Φ.Α.- ΡΓ, Β. Ραπαχαρίςθσ ΕΕΡ Ρ.Γ, Γ. Δογάνθσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ. Γιπεδο Ροδοςφαίρου Ρανεπιςτθμιακοφ Γυμναςτθρίου Α.Ρ.Κ. 19:00 Τελικόσ αγϊνασ μεταξφ των φοιτθτικϊν ομάδων που διακρίκθκαν ςτο εςωτερικό πρωτάκλθμα ςχολϊν και τμθμάτων του Α.Ρ.Κ. (ςυμμετείχαν ςυνολικά 27 ομάδεσ). "Το ξφπνθμα τθσ Άνοιξθσ" Αμφικεατρικοί (κεατρικι ομάδα Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ) Συμεϊν Λαγόπουλοσ(Σκθνοκεςία), Δθμιτρθσ Ρλατιϊτθσ(Καλλιτεχνικι Επιμζλεια), Ευαγγελία Μπζνθ, Βαςίλθσ Γοφλκασ (Οργάνωςθ Ραραγωγισ ), Θ Ομάδα (Σκθνικά-Ενδυματολογικά), Σίςςι Τριανταφυλλίδου(Χορογραφίεσ), Γιϊργοσ Φζρρασ, Μαρία Βάνα(Μακιγιάη-Μαλλιά), Νάςια Λάηου(Επιμζλεια-φκμιςθ Φϊτων), Στζλιοσ Μίλκασ (φκμιςθ Ιχου), Γιϊργοσ Φζρρασ, Μαρία Βάνα(Μακιγιάη-Μαλλιά), Βαγγζλθσ Δθμόπουλοσ (Φωτογράφιςθ/Σχεδιαςμόσ Αφίςασ) Ραίηουν οι: Μαριαννίτα Ακαναςιάδου, Στζλλα Αλμπάνογλου, Σωςίπατροσ Αςπιϊτθσ, Μαρία Βάνα, Σοφία Βογαηιανοφ, Σολομϊν Γκζρςων, Βαςίλθσ Γοφλκασ, Θλίασ Επανωμεριτάκθσ, Αντιγόνθ Ηοφηουλα, Θλζκτρα Κεοδωρίδου, Βαςίλθσ Καρίκθσ, αφαθλία Κυβερνθτάκθ, Συμεϊν Λαγόπουλοσ, Μαρία Λιόλιου, Διμθτρα Μαυρίδθ, Κατερίνα Μπαλι, Ευαγγελία Μπζνθ, Αποςτόλθσ Ραπαδοφδθσ, Δϊρα Ραπαπαυλίδου, Δθμιτρθσ Ρλατιϊτθσ, Χριςτίνα Ρροςπακοποφλου, Γιάννθσ Σαββίδθσ, Νίκοσ Σοϊλεμεηίδθσ, Κυριακι Σουρμενίδθ, Σίςςι Τριανταφυλλίδου, Γιϊργοσ Φζρρασ, Άγγελοσ Φωτοφδθσ Βαφοποφλειο (Γ.Βαφοποφλου 3) 20:00 Οι Αμφικεατρικοί ανεβάηουν το διαχρονικό ζργο του Φρανκ Βζντεκιντ Το ξφπνθμα τθσ Άνοιξθσ. «Εν υκμϊ» Ο. Δελιάκθ Εκπαιδευτικόσ Φ.Α., Σ. Δοφκα Αν. Κακθγιτρια ΣΕΦΑΑ Αυλαία (Ρλατεία ΧΑΝΚ)

15 21:00 Μοναδικι ςτιγμι ςυνάντθςθσ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ με τθν πόλθ. 25 χορευτικζσ ομάδεσ χορεφουν δθμιουργοφν και εκφράηονται ελεφκερα ςε μια παράςταςθ. 29/5 Ο πφργοσ τθσ Βαβζλ'' αταξλα Λωάννα Ηθκίδου, Αλζξανδροσ Καραγιάννθσ, Χρφςα Κιόρογλου, Μάρκελλοσ Κολοφωτίασ, Ειρινθ Κωνςταντίνου, Γιϊργοσ Λαηαρίδθσ, Ρολυξζνθ Λουκά, Ελζνθ Ραπαδοποφλου, Χριςτιάννα Ραπακϊςτα, Θλίασ Σαμαράσ, Δανάθ Σικινιϊτθ, Στράτοσ Στεριανόσ είςοδοσ Κτιρίου Ραλαιοφ Χθμείου 19:00 Ρρόκειται για ζνα εικαςτικό-διαδραςτικό ζργο, το οποίο ςτόχο ζχει τον ςχολιαςμό τθσ κοινωνίασ και τισ ςχζςεισ των ανκρϊπων μεταξφ τουσ. Μιλάει για τον εγωιςμό των ανκρϊπων και τθν άρνθςθ τουσ να χτίςουν βοθκϊντασ ο ζνασ τον άλλον «Καταιγίδα» Φοιτθτικι Κεατρικι Ομάδα Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ «Φτου και Βγαίνω» Σενάριο- Σκθνοκεςία: Άγγελοσ Ραπαδάκθσ Θκοποιοί: Γρθγόρθσ Βλζτςθσ,Γρθγόρθσ Βογιατηισ,Ελζνθ Βράγκα, Κωνςταντίνοσ Γοργολίτςασ, Κωνςταντίνα Δερβζνθ, Σοφία Δουμανίδου, Βαςιλικι Ηυμάρα, Χαρά Κενανίδου, Χριςτίνα Κουλιανοφ, Βαςίλθσ Κουφίδθσ, Χαρά Λιόλιου, Σταυροφλα Μαυρουδάκθ, Άγγελοσ Ραπαδάκθσ, Ειρινθ Τζντα, Θλζκτρα Χατηζλα Σκθνικά: Ραναγιϊτα Βουλβουκζλθ, Μαρία Σκρζκου Μουςικι: Άγγελοσ Ραπαδάκθσ Αίκουςα Τελετϊν ΑΡΚ 19:30 Κοινωνικι κωμωδία. Κατά τθ διάρκεια μιασ καταιγίδασ ςε ζνα κρουαηιερόπλοιο τα μυςτικά των επιβατϊν ζρχονται ςτθν επιφάνεια με κωμικοτραγικζσ ςυνζπειεσ. 30/5 «Καταιγίδα» Φοιτθτικι Κεατρικι Ομάδα Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ «Φτου και Βγαίνω» Σενάριο- Σκθνοκεςία: Άγγελοσ Ραπαδάκθσ Θκοποιοί: Γρθγόρθσ Βλζτςθσ,Γρθγόρθσ Βογιατηισ,Ελζνθ Βράγκα, Κωνςταντίνοσ Γοργολίτςασ, Κωνςταντίνα Δερβζνθ, Σοφία Δουμανίδου, Βαςιλικι Ηυμάρα, Χαρά Κενανίδου, Χριςτίνα Κουλιανοφ, Βαςίλθσ Κουφίδθσ, Χαρά Λιόλιου, Σταυροφλα Μαυρουδάκθ, Άγγελοσ Ραπαδάκθσ, Ειρινθ Τζντα, Θλζκτρα Χατηζλα Σκθνικά: Ραναγιϊτα Βουλβουκζλθ, Μαρία Σκρζκου Μουςικι: Άγγελοσ Ραπαδάκθσ Αικουςα Τελετων ΑΡΚ

16 19:30 Κοινωνικι κωμωδία. Κατά τθ διάρκεια μιασ καταιγίδασ ςε ζνα κρουαηιερόπλοιο τα μυςτικά των επιβατϊν ζρχονται ςτθν επιφάνεια με κωμικοτραγικζσ ςυνζπειεσ. Μουσική Συναυλία στα Γρασίδια της Φιλοσοφικής. Ώρα Έναρξης 22:00: ΣΟΦΛΤΕΣ Χριςτοσ Δανάσ, Ευκφμθσ Χατηθαναγνϊςτου, Διμθτρα Κογιουμτηίδου, Χριςτίνα Στεφανίδου Οι Σοφίτεσ ιταν μια ιδζα παιδικϊν φίλων που πιρε μορφι πριν 6 μινεσ. Πλοι ςπουδαςτζσ μουςικισ. Το είδοσ μουςικισ που παρουςιάηουν είναι κυρίωσ ζντεχνο. Σπιράλ Σταφροσ Ρατςίκασ-Μπάςο, Αχχιλζασ Μεςάικοσ-Τρομπζτα, Σωτιρθσ Μποντηίδθσ-Κικάρα,Τραγοφδι, Ρερικλισ Βραχνόσ-Τφμπανα, Βαγγζλθσ Βραχνόσ-Κόρνο Μουςικζσ ςυνκζςεισ με αναφορζσ ςτθν οκ ςκθνι Power Shonen with the Hoi-Boys Hoi-Poi Farplane Wind Κϊςτασ Γραμμάδασ, Κοδωρισ Δοδοφςθσ, Ανδρζασ Γαβριιλ Αμπατηίδθσ, Αλζξανδροσ Γραικόσ Ξεχνάμε τα πάντα πάνω ςτθ ςκθνι και ηοφμε μζςα ςτθ μουςικι. Καλοφμε τουσ πάντεσ να ηιςουν μαηί μασ μζςα ςε άξεςτουσ και δυνατοφσ indie ρυκμοφσ Polarized Ηαχαριάδθσ Κυριάκοσ, Οικονόμου Γρθγόρθσ, Φαςουλάκθσ Τάςοσ, Φιλόςογλου Στζφανοσ Είμαςτε μια alternative progressive μπάντα. Οι επιρροζσ μασ κυμαίνονται από Muse μζχρι κλαςικι μουςικι. Για περιςςότερα ςτθ ςυναυλία. Hard Nuts Λορδάνθσ Τςάλωφ (φωνθτικά, ακουςτικι κικάρα), Γιϊργοσ Αργυρίου (θλεκτρικι κικάρα, φωνθτικά, φυςαρμόνικα), Νίκοσ Καςτόρθσ (μπάςο, φωνθτικά), Ραναγιϊτθσ Ραπαδόπουλοσ (ντραμσ). Συναυλία Classic/Hard Rock 31/5 «Καταιγίδα» Φοιτθτικι Κεατρικι Ομάδα Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ «Φτου και Βγαίνω» Σενάριο- Σκθνοκεςία: Άγγελοσ Ραπαδάκθσ Θκοποιοί: Γρθγόρθσ Βλζτςθσ,Γρθγόρθσ Βογιατηισ,Ελζνθ Βράγκα, Κωνςταντίνοσ Γοργολίτςασ, Κωνςταντίνα Δερβζνθ, Σοφία Δουμανίδου, Βαςιλικι Ηυμάρα, Χαρά Κενανίδου, Χριςτίνα Κουλιανοφ, Βαςίλθσ Κουφίδθσ, Χαρά Λιόλιου, Σταυροφλα Μαυρουδάκθ, Άγγελοσ Ραπαδάκθσ, Ειρινθ Τζντα, Θλζκτρα Χατηζλα Σκθνικά: Ραναγιϊτα Βουλβουκζλθ, Μαρία Σκρζκου Μουςικι: Άγγελοσ Ραπαδάκθσ Αίκουςα Τελετϊν ΑΡΚ 19:30

17 Κοινωνικι κωμωδία. Κατά τθ διάρκεια μιασ καταιγίδασ ςε ζνα κρουαηιερόπλοιο τα μυςτικά των επιβατϊν ζρχονται ςτθν επιφάνεια με κωμικοτραγικζσ ςυνζπειεσ. 2/6 Ομιλία & Ραρουςίαςθ: Εναλλακτικι Χρθματοδότθςθ Νεανικισ Επιχειρθματικότθτασ μζςω πλατφόρμασ Χρθματοδότθςθσ από το Κοινό. Από τθν Τζχνθ ςτθν Αγορά: Manga & Anime. Mangatellers Καρυοφφλλθσ Χρίςτοσ Χατηόπουλοσ, αφαιλ Βουτςίδθσ Δ22 ςτθ ΣΚΕ 19:30 Ρϊσ να μεταμορφϊνετε τισ ιδζεσ ςασ ςε επιχειρθματικι πράξθ. Θ ομάδα Mangatellers, μετά τθν επιτυχθμζνθ Kickstarter Campaign για το φρεςκοτυπωμζνο manga R.u.N., μιλάει για τθν τζχνθ και τθν βιομθχανία του manga, κακϊσ και τθν χρθματοδότθςθ από crowdfunding πλατφόρμεσ. 5/6 Ο πφργοσ τθσ Βαβζλ'' αταξλα Λωάννα Ηθκίδου, Αλζξανδροσ Καραγιάννθσ, Χρφςα Κιόρογλου, Μάρκελλοσ Κολοφωτίασ, Ειρινθ Κωνςταντίνου, Γιϊργοσ Λαηαρίδθσ, Ρολυξζνθ Λουκά, Ελζνθ Ραπαδοποφλου, Χριςτιάννα Ραπακϊςτα, Θλίασ Σαμαράσ, Δανάθ Σικινιϊτθ, Στράτοσ Στεριανόσ είςοδοσ Κτιρίου Ραλαιοφ Χθμείου 19:00 Ρρόκειται για ζνα εικαςτικό-διαδραςτικό ζργο, το οποίο ςτόχο ζχει τον ςχολιαςμό τθσ κοινωνίασ και τισ ςχζςεισ των ανκρϊπων μεταξφ τουσ. Μιλάει για τον εγωιςμό των ανκρϊπων και τθν άρνθςθ τουσ να χτίςουν βοθκϊντασ ο ζνασ τον άλλον. "Σφνορα-Grenzen" Κεατρικι Ομάδα τθσ Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ Ηάχου Αικατερίνθ, Μακρι Βαςοφλα, Τςιάρα Σταυροφλα, Χατηθιωαννίδου Μαΐτα, Αδαμίδου Ελζνθ, Αναςταςίου Γιάννθσ, Αναςταςίου Διμθτρα, Αςλανίδου Ζλενα, Βοφρθ Μελίνα, Γελαδάρθ Κατερίνα, Γκανάλα Μαριαρζνα, Γκαρτηόνικα Ραναγιϊτα, Δαλδά Μαρία, Εμμανουιλίδου Βίκθ, Ηουρλαντϊνθ Ειρινθ, Καραμιτρου Άννα, Καραγκοφνθ Ευριδίκθ, Κοκκινίδου Γεωργία, Κολιοφ Μαρία, Κομάτθσ Σάββασ, Κωλάςθ Αναςταςία, Λιάκου Βίκθ, Μελάνου Χρφςα, Μόμτςθ Βεατρίκθ, Μουςταφά Ογλοφ Ντενίη, Νταγκάνοβα Μάγια, Ξθδιανοφ Ειρινθ, Ραναγιϊτου Αννζττα, Στανόικα Σίςςυ, Ταβλαρίδου Φωτεινι, Τηαφζρθ Χρφςα, Τηαπακίδου Ηωι, Ψθφίδθσ Αιμίλιοσ. Ραράκλαςθ Καςςάνδου :00 Θ κεατρικι παράςταςθ "Σφνορα-Grenzen" είναι ζνα κολλάη από ςφγχρονα κεατρικά κείμενα Ευρωπαίων Συγγραφζων. Τα κείμενα αςχολοφνται με κζματα όπωσ θ βία, ο αποκλειςμόσ, ο ρατςιςμόσ και θ μετανάςτευςθ- προςφυγιά ςτθν ςθμερινι εποχι. 6/6 Βαςικζσ αρχζσ πολιτικισ προςταςίασ

18 ΟΔΑΚ ΑΡΚ (Ομάδα Διαχείρθςθσ και αντιμετϊπιςθσ Καταςτροφϊν) Ρλατεία Χθμείου 10:00-15:00 Ελάτε να μάκουμε: πϊσ προςτατεφουμε εμάσ & τουσ άλλουσ, τθ χριςθ πυροςβεςτιρων, πϊσ να επιβιϊνουμε ςτθ φφςθ, να προςανατολιηόμαςτε & να αντιμετωπίηουμε ατυχιματα "Σφνορα-Grenzen" Κεατρικι Ομάδα τθσ Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ Ηάχου Αικατερίνθ, Μακρι Βαςοφλα, Τςιάρα Σταυροφλα, Χατηθιωαννίδου Μαΐτα, Αδαμίδου Ελζνθ, Αναςταςίου Γιάννθσ, Αναςταςίου Διμθτρα, Αςλανίδου Ζλενα, Βοφρθ Μελίνα, Γελαδάρθ Κατερίνα, Γκανάλα Μαριαρζνα, Γκαρτηόνικα Ραναγιϊτα, Δαλδά Μαρία, Εμμανουιλίδου Βίκθ, Ηουρλαντϊνθ Ειρινθ, Καραμιτρου Άννα, Καραγκοφνθ Ευριδίκθ, Κοκκινίδου Γεωργία, Κολιοφ Μαρία, Κομάτθσ Σάββασ, Κωλάςθ Αναςταςία, Λιάκου Βίκθ, Μελάνου Χρφςα, Μόμτςθ Βεατρίκθ, Μουςταφά Ογλοφ Ντενίη, Νταγκάνοβα Μάγια, Ξθδιανοφ Ειρινθ, Ραναγιϊτου Αννζττα, Στανόικα Σίςςυ, Ταβλαρίδου Φωτεινι, Τηαφζρθ Χρφςα, Τηαπακίδου Ηωι, Ψθφίδθσ Αιμίλιοσ. Ραράκλαςθ Καςςάνδου :00 Θ κεατρικι παράςταςθ "Σφνορα-Grenzen" είναι ζνα κολλάη από ςφγχρονα κεατρικά κείμενα Ευρωπαίων Συγγραφζων. Τα κείμενα αςχολοφνται με κζματα όπωσ θ βία, ο αποκλειςμόσ, ο ρατςιςμόσ και θ μετανάςτευςθ- προςφθγιά ςτθν ςθμερινι εποχι 7/6 "Σφνορα-Grenzen" Κεατρικι Ομάδα τθσ Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ Ηάχου Αικατερίνθ, Μακρι Βαςοφλα, Τςιάρα Σταυροφλα, Χατηθιωαννίδου Μαΐτα, Αδαμίδου Ελζνθ, Αναςταςίου Γιάννθσ, Αναςταςίου Διμθτρα, Αςλανίδου Ζλενα, Βοφρθ Μελίνα, Γελαδάρθ Κατερίνα, Γκανάλα Μαριαρζνα, Γκαρτηόνικα Ραναγιϊτα, Δαλδά Μαρία, Εμμανουιλίδου Βίκθ, Ηουρλαντϊνθ Ειρινθ, Καραμιτρου Άννα, Καραγκοφνθ Ευριδίκθ, Κοκκινίδου Γεωργία, Κολιοφ Μαρία, Κομάτθσ Σάββασ, Κωλάςθ Αναςταςία, Λιάκου Βίκθ, Μελάνου Χρφςα, Μόμτςθ Βεατρίκθ, Μουςταφά Ογλοφ Ντενίη, Νταγκάνοβα Μάγια, Ξθδιανοφ Ειρινθ, Ραναγιϊτου Αννζττα, Στανόικα Σίςςυ, Ταβλαρίδου Φωτεινι, Τηαφζρθ Χρφςα, Τηαπακίδου Ηωι, Ψθφίδθσ Αιμίλιοσ. Ραράκλαςθ Καςςάνδου :00 Θ κεατρικι παράςταςθ "Σφνορα-Grenzen" είναι ζνα κολλάη από ςφγχρονα κεατρικά κείμενα Ευρωπαίων Συγγραφζων. Τα κείμενα αςχολοφνται με κζματα όπωσ θ βία, ο αποκλειςμόσ, ο ρατςιςμόσ και θ μετανάςτευςθ- προςφυγιά ςτθν ςθμερινι εποχι 10/6 Κεςςαλονίκθ: Γλϊςςεσ των δρόμων και των ανκρϊπων τθσ πόλθσ

19 "Με 2 γλϊςςεσ","ρολφδρομο" Αμφικζατρο Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ ΑΡΚ 11:00-13:00 Ρροβολι 5-λεπτου ντοκιμαντζρ για τθν πολυγλωςςία ςτθ Κεςςαλονίκθ και ομιλία για τουσ μφκουσ και τισ αλικειεσ ςχετικά με τθ διγλωςςία. Documentary and speech about multilingualism. "Εμείσ είμαςτε θ πατρίδα" ΜωβΑμόκ (Κεατρικι Ομάδα Γεωπονίασ) Σκθνοκεςία: Γιάννθσ Διδαςκάλου & Γιάννθσ Τςιαβόσ Ραίηουν: Αναςταςία Μιχαλοποφλου, Άννα-Ευδοκία Σαμπάνθ, Άννα-Μαρία Μπογιατηόγλου, Γιϊτα Κανζλλου, Διονυςία Μιχαλοποφλου, Κεοδϊςθσ Γιαννακίδθσ, Μαριεφθ Ραπαφραγκάκθ, Νάντια οκοπάνου Ανετον (Ραραςκευοποφλου 42) 21:30 Μια κεατρικι παράςταςθ βαςιςμζνθ ςτο μονόπρακτο του Ματζι Βίηνιεκ "Επιςτροφι ςτο ςπίτι". Ο πόλεμοσ τελείωςε. Θ μεγάλθ ςυμφιλίωςθ ιρκε. Οι νεκροί ςτρατιϊτεσ ετοιμάηονται για τθν επιςτροφι ςτο ςπίτι. Θ πατρίδα τουσ περιμζνει 11/6 "Εμείσ είμαςτε θ πατρίδα" ΜωβΑμόκ (Κεατρικι Ομάδα Γεωπονίασ) Σκθνοκεςία: Γιάννθσ Διδαςκάλου & Γιάννθσ Τςιαβόσ Ραίηουν: Αναςταςία Μιχαλοποφλου, Άννα-Ευδοκία Σαμπάνθ, Άννα-Μαρία Μπογιατηόγλου, Γιϊτα Κανζλλου, Διονυςία Μιχαλοποφλου, Κεοδϊςθσ Γιαννακίδθσ, Μαριεφθ Ραπαφραγκάκθ, Νάντια οκοπάνου Ανετον (Ραραςκευοποφλου 42) 21:30 Μια κεατρικι παράςταςθ βαςιςμζνθ ςτο μονόπρακτο του Ματζι Βίηνιεκ "Επιςτροφι ςτο ςπίτι". Ο πόλεμοσ τελείωςε. Θ μεγάλθ ςυμφιλίωςθ ιρκε. Οι νεκροί ςτρατιϊτεσ ετοιμάηονται για τθν επιςτροφι ςτο ςπίτι. Θ πατρίδα τουσ περιμζνει 12/6 Κεςςαλονίκθ: Γλϊςςεσ των δρόμων και των ανκρϊπων τθσ πόλθσ "Με 2 γλϊςςεσ","ρολφδρομο" Αμφικζατρο Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ ΑΡΚ 11:00-13:00 Ρροβολι 5-λεπτου ντοκιμαντζρ για τθν πολυγλωςςία ςτθ Κεςςαλονίκθ και ομιλία για τουσ μφκουσ και τισ αλικειεσ ςχετικά με τθ διγλωςςία. Documentary and speech about multilingualism. 15/6 "Αλυκζσ"

20 Ιρα Ντίκα, Γιϊργοσ Σαβόγλου, Θλιάνα Δρίβα, Θλίασ Φλάμοσ, Γιϊργοσ Κουτςαλιάρθσ Αμφικζατρο Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ ΑΡΚ 20:30 Σαράντα θμζρεσ χρειάηονται για να ςχθματιςτοφν λίγα μόνο χιλιοςτά αλάτι. Το πορτρζτο ενόσ τοπίου. Ζνα εικαςτικό ντοκιμαντζρ για τισ Αλυκζσ του Αγγελοχωρίου. 17/6 Χοροί από τα νθςιά του Αιγαίου και του Λονίου Λαογραφικόσ Ρολιτιςτικόσ Πμιλοσ Αμπελοκιπων 'Ανετον (Ραραςκευοποφλου 42) 20:00 Ζνα πζραςμα από τα νθςιά του Αιγαίου και Λονίου που αποπνζει αζρα καλοκαιριοφ, ξεςθκϊνοντασ το κζφι και τθ κζλθςθ του κεατι για χορό και τραγοφδι. 18/6 "Καφζσ,Αιςκιςεισ και Υγεία" Δϊρα Καπουκρανίδου Επίκ. Κακθγιτρια, Δζςποινα Ξιοφφθ (MSc, Υποψιφια Διδάκτωρ Λατρικισ ΑΡΚ) και ο πλθροφορικόσ Ραναγιϊτθσ Μαρκογιαννάκθσ (Μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ Λατρικισ Ρλθροφορικισ ΑΡΚ) Αμφικζατρο Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ ΑΡΚ 18:00-21:00 Γνωρίηουμε τον καφζ με όλεσ μασ τισ αιςκιςεισ. Κακθμερινι ςυνικεια, άφοβα ι με τφψεισ και ενοχζσ ; Ζνα ταξίδι γνϊςθσ ακοισ όςφρθςθσ οςμισ αφισ και γεφςθσ 22/6 Κινθματογράφοσ Αφαίρεςθσ - Ταινία μικροφ μικουσ, μυςτθρίου, κρίλερ Ugly Clown Productions Σκθνοκζτθσ, Σεναριογράφοσ, Μοντζρ και παραγωγόσ τθσ ταινίασ: Σάββασ Μ. Χρίςτου (ΑΡΚ) Διευκυντισ φωτογραφίασ : Σάββασ Χ. Χρίςτου Μουςικι:Σάββασ Χ. Χρίςτου & Ηαχαρίασ Γεωργίου Ενδυματολόγοσ: Ζλενα Γαβριιλ Μακιγιζρ: Αναςταςία Βανζλλθ Βοθκόσ ςκθνοκζτθ: ζνοσ Γεωργίου Μποφμαν: Ηαχαρίασ Γεωργίου Κάμερα: Ιβθ Αρζςτθ Βοθκοί φωτογραφίασ: Λοφκασ Αρζςτθ, Ράνοσ Γιαννακοφ Θκοποιοί: Μφρια Αργυροφ - Φωτεινι, Φρειδερίκθ Τομπάηου Άννα, Διμοσ Χριςτοδοφλου Σάββασ, Κϊςτασ Κωνςταντίνου Διμοσ, Δθμιτρθσ Χατηθπαφλου Νικόλασ, Μαριλζνα Λωάννου Κατερίνα,

21 Ειρινθ Καραγιϊργθ Χριςτίνα, Δθμιτρθσ Ψωμάσ Μάρκοσ, Μαρία Σωκράτουσ Ζλενα, Γιϊργοσ Σταυρινίδθσ Ανδρζασ, Μικαζλλα Κεοδουλίδου Στζφανθ, Αναςταςία Βανζλλθ Κικι Αμφικζατρο Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ ΑΡΚ 20:30 Ρανικόσ και τρόμοσ αγκαλιάηει δϊδεκα φοιτθτζσ που δολοφονοφνται ο ζνασ μετά τον άλλο ςε ζνα απομονωμζνο ςπίτι ςτο δάςοσ. Μια απρόβλεπτθ τροπι των γεγονότων βρίςκει τα ανυποψίαςτα κφματα ςε ζκπλθξθ.

27/4 29/5 4/5 15/5 17/5 31/5

27/4 29/5 4/5 15/5 17/5 31/5 Ξεναγήσεις Μουσείων Λαογραφικό Μουσείο (Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής) Όλες τις Τετάρτες (9:00 14:00) και Πέμπτες (13:00 18:00) από 13/5 έως 25/6 Ξεναγήσεις στο μουσείο κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events Μπες στο tripάκι Πρόγραμμα Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events 13,14,15 Ιανουαρίου 2012 Βρυςάκι, Βρυςακίου 17, Πλάκα Συμμετοχικά events «ΙΝΓΟ ΟΠΜ TRIPΑΗΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ 6 ο Παγκφπριο Μαθητικό υνζδριο για τα Μαθηματικά 5-7 Φεβρουαρίου 2010 Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ταςίνου 36, Γραφ. 102, τρόβολοσ 2003 Λευκωςία, Κφπροσ Σ. 22378101,

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI ΚΥΛΑΚΘ 13 ΟΚΤΩΒΛΟΥ 2013 ΩΑ ΡΟΣΕΛΕΥΣΘΣ 9.00 πμ ΡΟΛΥΧΩΟΣ ΑΚΘΝΑÏΣ Ιερά Οδόσ και Καςτοριάσ 34-36 (Στάςθ Μετρό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΛΚΟ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟ ΥΛΛΚΟ ΤΟΜΟΣ Γϋ «ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ»

ΒΑΣΛΚΟ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟ ΥΛΛΚΟ ΤΟΜΟΣ Γϋ «ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ» ΕΣΡΑ 2007-13\Ε.Ρ. Ε&ΔΒΜ\Α.Ρ. 1-2-3 «Μείηον Ρρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν ςτισ 8 Ρ.Σ., 3 Ρ.Σ.Εξ., 2 Ρ.Σ.Εις.» Με ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε. Κ. Τ.) ΒΑΣΛΚΟ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS Εσρωπαϊκή Γιορτή της Μοσσικής 2015 Θ 16 θ χρόνια εκδθλϊςεων του Ελλθνικοφ Δικτφου διοργανωτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ, είναι το αποτζλεςμα μιασ ςυναρπαςτικισ εκνικισ ςυνεργατικισ προςπάκειασ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα παιδιά Πρόγραμμα εκδθλϊςεων ςτισ γειτονιζσ Ο Διμοσ Ακθναίων ςασ προςκαλεί να περάςουμε όλοι μαηί τα φετινά Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά! Ελάτε ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann,

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013

Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013 Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013 του Αντϊνθ Ρολυδϊρου, Ρροζδρου ΚΟΚΕΝ Φίλεσ και φίλοι, εκπρόςωποι των κζντρων νεότθτασ τθσ Κφπρου.

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Τα Νζα μασ 6 ΕΚΝΟCASH PLUS 7 Κεματοφυλακι με ςφραγίδα ποιότθτασ 8 Ο ρόλοσ των Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

5&6 Ιουνίου 2010. Θεςςαλονίκθ αλλιϊσ, μια πόλθ διαφορετικι!...αυτοί, εμείσ, εςείσ και όλοι μαηί. Είκοςι Χρόνια

5&6 Ιουνίου 2010. Θεςςαλονίκθ αλλιϊσ, μια πόλθ διαφορετικι!...αυτοί, εμείσ, εςείσ και όλοι μαηί. Είκοςι Χρόνια Είκοςι Χρόνια www.parallaximag.gr/thessaloniki.html Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΙΩΣ ζνα αςτικό πείραμα για μια διαφορετικι πόλθ 5&6 Ιουνίου 2010 Σε μια περίοδο προβλθματιςμοφ και ςυηιτθςθσ ςχετικά με τθν πόλθ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα