ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ λεξνχ. Οη πδξνκεηξεηέο ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο θξεαηίσλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ζε νξηδφληηα ζέζε ιεηηνπξγίαο. Οη πδξνκεηξεηέο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη γηα αζθαιή ιεηηνπξγία θαη κέηξεζε κε αθξίβεηα, ζε δίθηπν δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ. πγθεθξηκέλα νη πδξνκεηξεηέο δελ ζα έρνπλ θηλνχκελα κέξε θαη κπνξνχλ λα είλαη ειεθηξνκαγλεηηθνί, καγλεηηθνχ πεδίνπ, ή ηερλνινγίαο ππεξήρσλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο δφθηκεο ηερλνινγίαο, ε νπνία δελ ζα απαηηεί θηλνχκελα κέξε (παξεκβαιιφκελα ζηε ξνή ηνπ λεξνχ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κέηξεζεο. Θα πξέπεη λα θέξνπλ ελζσκαησκέλε δηάηαμε κεηάδνζεο ελδείμεσλ γηα έληαμε ζε ζχζηεκα απηνκαηνπνηεκέλεο ζπιινγήο ησλ κεηξήζεσλ (Automated Meter Reading) θαη ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ εζσηεξηθή πεγή ελέξγεηαο (κπαηαξία) κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο. Οη πδξνκεηξεηέο ζα παξαδνζνχλ πιήξεηο, καδί κε ηηο βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο θαη ην ζηνηρείν ηαπηνπνίεζεο κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ-rfid (Radio Frequency IDentification). Οη πδξνκεηξεηέο ζα έρνπλ ξπζκηζηεί θαη δνθηκαζηεί ζρεηηθά κε ηελ νξζή θαηαγξαθή ηνπο εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ. 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ 1.1 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ πξνκήζεηα πδξνκεηξεηψλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ηζρχνληα θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα. 1.2 ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί πδξνκεηξεηέο πνπ ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία MID 2004/22/Δ.Δ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θέξεη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε νδεγία (Παξαξηήκαηα Η1 ή Β+Γ ή Β+Σ). 1.3 Οη πξνζθεξφκελνη πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ρσξίο θηλνχκελα κέξε, ειεθηξνληθνχ ηχπνπ κε ελζσκαησκέλε ηερλνινγία έμππλσλ κεηξήζεσλ (smart meters) θαη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 1.4 Ηιεθηξνληθνχ ηχπνπ, θξχνπ λεξνχ κε αξρή ιεηηνπξγίαο ππεξήρσλ, καγλεηηθνχ πεδίνπ, ειεθηξνκαγλεηηθνί, ή νπνηαζδήπνηε άιιεο δφθηκεο ηερλνινγίαο ε νπνία δελ ζα απαηηεί θηλνχκελα κέξε (παξεκβαιιφκελα ζηε ξνή ηνπ λεξνχ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κέηξεζεο. 1.5 Μήθνο: L=110mm απφ άθξν ζε άθξν. 1.6 Κιάζε αθξίβεηαο R 250 1

2 1.7 Μφληκε παξνρή Q3=2,5 m3/h 1.9 πείξσκα ζχλδεζεο άθξσλ: G ¾ B 1.10 Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο πδξνκεηξεηή: DN15mm 1.11 ρέζε Q2/Q1 = 1, ρέζε Q4/Q3 = 1, Κιάζε ζεξκνθξαζίαο min T Κιάζε πίεζεο MAP Κιάζε απψιεηαο πίεζεο ΓP63 γηα ηε δεηνχκελε κφληκε παξνρή Q Γηα ηα ππφινηπα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, νη πδξνκεηξεηέο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα θαηαζθεπήο ΔΝ14154 ή ηζνδχλακα. Δπηζπκεηή είλαη ε έλαξμε θαηαγξαθήο Qstart <3 lt/h. Η έλαξμε θαηαγξαθήο ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη βάζεη θνηλψο απνδεθηνχ δηεζλνχο ή επξσπατθνχ πξνηχπνπ. 2. ΔΙΓΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ 2.1 Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπνζέηεζε ζε παξνρέο πφζηκνπ λεξνχ θαη ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ην ζθνπφ απηφ. 2.2 Οη πδξνκεηξεηέο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζε δίθηπν δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ θαη ζα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφιεηαο απφ αλαγλσξηζκέλνπο Δζληθνχο ή Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο - Φνξείο. 2.3 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ησλ πδξνκεηξεηψλ κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν είηε απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ πνπ ζα δηαζέηεη άξηζηεο κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη ζα πιεξνί ηηο ζπλζήθεο θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ, είηε απφ νξείραιθν πςειήο πνηφηεηαο. 2.4 Γηα ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηνπ θειχθνπο ησλ πδξνκεηξεηψλ κε θξάκα νξείραιθνπ ζα πξέπεη λα έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ 75% κε θαηάιιειεο αλαινγίεο θαζζίηεξνπ, ςεπδάξγπξνπ, θιπ. ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη απαηηνχκελεο κεραληθέο ηδηφηεηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί νξείραιθνο κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ ρακειφηεξε ηνπ 75% θαη κέρξη 57%, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ην αλαθέξεη ζαθψο ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ε ζχζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε απηή πνπ πηζαλψο αλαγξάθεηαη ζηελ έγθξηζε πξνηχπνπ. 2.5 Η πιήξσζε ρπηεπηηθψλ ειαηησκάησλ, πφξσλ, θιπ. ησλ νξεηράιθηλσλ ηκεκάησλ, κε μέλε χιε ή θφιιεζε απαγνξεχεηαη. 2.6 Οη πδξνκεηξεηέο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πιαζηηθά πψκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπεηξσκάησλ. 2.7 Όια ηα ζπεηξψκαηα ηνπ ζψκαηνο ησλ κεηξεηψλ ζα έρνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο ζρεηηθνχο πεξί ζπεηξσκάησλ θαλνληζκνχο αλνρέο θαη ζα εμαζθαιίδνπλ νκαιή θαη αζθαιή θνριίσζε. 2.8 Ο αξηζκφο ζεηξάο ησλ πδξνκεηξεηψλ ζα νξηζζεί απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. θαη ζα είλαη ηππσκέλνο ή ραξαγκέλνο κε αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο αιιά θαη κε γξακκηθφ θψδηθα (BAR CODE) ζε θαηάιιειε ζέζε έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ πδξνκεηξεηή ζηε 2

3 πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Η ζέζε αλαγξαθήο ζα είλαη ζηελ άλσ επηθάλεηα αλάγλσζεο ηνπ πδξνκεηξεηή ή ζην ζψκα ηνπ αιιά πάληνηε ζε εχθνια αλαγλψζηκε ζέζε. 2.9 Ο πδξνκεηξεηήο ζα πξέπεη λα θέξεη θάιπκκα πξνζηαζίαο ηεο νζφλεο ελδείμεσλ απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ. Η άξζξσζε ζπλαξκνγήο θαιχκκαηνο ζψκαηνο ηνπ πδξνκεηξεηή πξέπεη λα εμαζθαιίδεη αζθαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγηθφηεηα Η κεηξνινγηθή θιάζε ησλ πδξνκεηξεηψλ δε ζα πξέπεη λα επεξεάδεηαη απφ ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο (νξηδφληηα, θάζεηε ή θεθιηκέλε) θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπ ζην δίθηπν δε ζα πξέπεη λα απαηηεί επζχγξακκα ηκήκαηα αγσγψλ πξηλ θαη κεηά ηνλ κεηξεηή Οη πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα ζπλαγεξκνχ (alarm) αληίζηξνθεο ξνήο. Δίλαη επηζπκεηφ λα ππάξρεη κέηξεζε ηεο παξνρήο θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ξνήο, νη νπνίεο ζα αζξνίδνληαη μερσξηζηά, κε δπλαηφηεηα έλδεημεο θάζε κηαο Οη πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ νζφλε ελδείμεσλ ηχπνπ LCD ή άιιεο ηερλνινγίαο ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη κε απφιπηε επθξίλεηα αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θσηηζκνχ ή έληνλεο ειηνθάλεηαο θαη ππφ κεγάιε γσλία αλάγλσζεο, ηοσλάτιζηον ηα ακόλοσθα: Ο αζξνηζηήο ηνπ κεηξεηή Ο ζπλαγεξκφο δηεχζπλζεο ηεο ξνήο Ο ζπλαγεξκφο παξαβίαζεο ηνπ κεηξεηή, Ο ζπλαγεξκφο αλίρλεπζε δηαξξνήο, Ο ζπλαγεξκφο αλίρλεπζε ζξαχζεο αγσγνχ, 2.13 Οη πδξνκεηξεηέο ζα θέξνπλ ελζσκαησκέλε δηάηαμε θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ ε νπνία δελ ζα απνηειεί επηπιένλ εμάξηεκα αιιά ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη εληφο ηνπ ζψκαηνο ηνπ κεηξεηή, δε ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλήο θαη δελ ζα είλαη δπλαηφλ λα αθαηξεζεί. Η παικνδνηηθή δηάηαμε ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε θαη ν πδξνκεηξεηήο ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκνο ρσξίο θακία πξνζζήθε λα εληαρζεί αζχξκαηα ζε φιεο ηηο εθαξκνδφκελεο ηερλνινγίεο απηφκαηεο αλάγλσζεο ελδείμεσλ (AMR) θαη πην ζπγθεθξηκέλα Walkby, Drive-by θαη Fixed Network. Οη επηπξφζζεηεο δηαηάμεηο πνπ πηζαλψο απαηηνχληαη γηα ηελ απνκαθξπζκέλε αλάγλσζε ηνπ πδξνκεηξεηή αλαθνξηθά κε ηηο πην πάλσ ηερλνινγίεο (θνξεηνί αλαγλψζηεο, θνξεηνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, αλακεηαδφηεο, ζπγθεληξσηέο, ινγηζκηθά θιπ.) δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. Δπίζεο είλαη επηζπκεηφ νη πδξνκεηξεηέο λα: επηθνηλσλνχλ κε πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο Wireless m-bus θαηά EN (ή ηζνδχλακν), ην απαηηνχκελν παθέην δεδνκέλσλ - επηθνηλσλίαο / ινγηζκηθφ γηα ηελ αλάγλσζε ησλ κεηξήζεσλ απφ ηνπο πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα εγθαηάζηαζε ζε αλνηθηφ / δσξεάλ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα θνξεηέο ζπζθεπέο (π.ρ. android). 3

4 2.14 Η δηάηαμε ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγεηαθά απηφλνκε θαη ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ελζσκαησκέλε κπαηαξία. Η εκεξνκελία ιήμεο ηεο κπαηαξίαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε εηδηθή ζέζε επί ηνπ πδξνκεηξεηή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ έγθξηζε ηχπνπ. Η δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο 868 MHz θαη λα έρεη ππνινγηζζεί ιακβάλνληαο ππφςε ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ επηθνηλσλίαο (πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή) πξνο ην δίθηπν AMR/AMI ή ην ζχζηεκα Walk by / Drive by. Ωο ξπζκφο επηθνηλσλίαο λνείηαη ε ζπρλφηεηα απνζηνιήο παθέησλ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο απφ ηνλ πδξνκεηξεηή. Βάζεη ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ είλαη επηζπκεηφ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πδξνκεηξεηή λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή (κεγαιχηεξε ησλ δέθα (10) εηψλ) Οη πδξνκεηξεηέο ζα είλαη εμνπιηζκέλνη κε εηδηθή πξνζηαζία ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ, ηεο αθηίλαο εθπνκπήο ησλ ππεξήρσλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ηερλνινγίαο κέηξεζεο ρξεζηκνπνηνχλ, απφ εμσηεξηθέο πεγέο επηξξνήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νπνίαο ν πξνκεζεπηήο ζα ρνξεγήζεη πιήξε ζηνηρεία θαη ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ε εηδηθή ζέζε επί ηνπ πδξνκεηξεηή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ έγθξηζε ηχπνπ ζα πξέπεη θαη ειάρηζηνλ λα αλαθέξνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Οδεγία ΜΙD 2004/22/EU θαη ζπγθεθξηκέλα: Σν Δκπνξηθφ ζήκα ή ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή. Σν κνληέιν ηνπ πδξνκεηξεηή Η κεηξνινγηθή θιάζε Η νλνκαζηηθή παξνρή Q3 ζε m3/h. Σν έηνο θαηαζθεπήο. Η θιάζε πίεζεο (ΜΑΡ). Η θιάζε ζεξκνθξαζίαο (Σ) Σε Πηψζε πίεζεο ΓΡ ήκαλζε CE Σν ζήκα θαη ηνλ αξηζκφ ηεο εγθξίζεσο πξνηχπνπ ΔΔ Οη πδξνκεηξεηέο ζα θέξνπλ ελζσκαησκέλν θαηαγξαθηθφ ηηκψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα θέξνπλ επίζεο ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ελδείμεσλ. Η κεηάδνζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ δεδνκέλσλ ζα επηηειείηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο. Σν θαηαγξαθηθφ δελ ζα απνηειεί επηπιένλ εμάξηεκα αιιά ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη εληφο ηνπ ζψκαηνο ηνπ κεηξεηή. Δίλαη επηζπκεηφ ε κλήκε ηνπ θαηαγξαθηθνχ λα είλαη ηθαλή λα απνζεθεχζεη ηνπιάρηζηνλ 1000 ηηκέο κεηξήζεσλ Σα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε αθξίβεηα ελδείμεσλ, ηα αλεθηά ζθάικαηα, ε πηψζε πίεζεο, ε ζηεγαλφηεηα, ε αληνρή ζηελ πίεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ αλαθεξφκελνπο θαλνληζκνχο θαη νδεγίεο Γηα θαηαζθεπαζηηθά, θιπ ζηνηρεία πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο παξαπάλσ πξναλαθεξζέληεο θαλνληζκνχο. 4

5 2.20 Οη πξνζθεξφκελνη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο πξνζηαηεπκέλνη, κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΙΡ68 θαη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε αληίμνεο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο Οη πξνζθεξφκελνη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα ζπλαγεξκνχ ζε πεξίπησζε χπαξμεο αέξα ζην δηεξρφκελν λεξφ. Δπίζεο είλαη επηζπκεηφ νη πξνζθεξφκελνη πδξνκεηξεηέο λα κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ (ρσξίο λα επηξξεάδνληαη ηα κεηξνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά) ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην δηεξρφκελν λεξφ ππάξρνπλ θεξηά πιηθά. ε πεξίπησζε χπαξμεο θηιηξνπ επί ηνπ πδξνκεηξεηή είλαη επηζπκεηφ λα πηζηνπνηείηαη απν ηνλ θαηαζθεπαζηή ε ιεηηνπξγία ηνπ πδξνκεηξεηή κε θεξηά πιηθά γηα θνθθνκεηξίεο κηθξφηεξεο απηψλ πνπ παξαθξαηνχληαη ζην θίιηξν θαη λα ππάξρεη θαηάιιεινο ζπλαγεξκφο πνπ ζα ελεκεξψλεη γηα πηζαλέο εκθξάμεο ηνπ θίιηξνπ. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ρνξεγήζεη πιήξε ζηνηρεία γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πδξνκεηξεηή αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πδξνκεηξεηή θαη ηνλ ελδερφκελν επεξεαζκφ ηεο κέηξεζεο ζε πεξίπησζε ελδερφκελσλ θεξηψλ πιηθψλ ή ζπγθέληξσζεο αέξα Οη πξνζθεξφκελνη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα θαηακεηξνχλ κε αθξίβεηα αλεμαξηήησο ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζα πξέπεη ηα δηαζηήκαηα κεηαμχ ηεο αζχξκαηεο απνζηνιήο ησλ παθέησλ δεδνκέλσλ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξα. Σα παξαπάλσ ζα ππνβιεζνχλ ζην θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ θαη ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή εηδάιισο ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή κε ζρεηηθή δήισζε. 3. ΔΙΓΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 3.1 Η δηάηαμε επηθνηλσλίαο πνπ ζα θέξνπλ ελζσκαησκέλε νη πξνζθεξφκελνη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε ζπρλφηεηα κεηάδνζεο 868MHz ή άιιεο ζπρλφηεηαο ειεχζεξσλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ζηελ Δ.Δ.. Δίλαη επηζπκεηφ νη ζπρλφηεηεο επηθνiλσλίαο λα είλαη θαηάιιειεο γηα ρξήζε κε πξσηφθνιν Wireless Mbus 3.2 Η απφζηαζε κεηάδνζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή γηα πδξνκεηξεηέο νη νπνίνη ζα εγθαζίζηαληαη εληφο θξεαηίσλ πεδνδξνκίνπ, ηα νπνίν θαιχπηνληαη κε κεηαιιηθά θάιχκκαηα. Σν βάζνο εγθαηάζηαζεο πδξνκεηξεηψλ ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα εθαηνζηά απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ. 3.3 Η δηάηαμε κεηάδνζεο ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. λα ιακβάλεη ελδείμεηο απφ ηνλ πδξνκεηξεηή, θαη λα ζπιιέγεη θαη ειάρηζην ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: Αξηζκφ πδξνκεηξεηή/ Πνκπνχ, Έλδεημε πδξνκεηξεηή, Έλδεημε πδξνκεηξεηή ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, πλαγεξκφο Αληίζηξνθεο Παξνρήο, Αλίρλεπζε δηαξξνήο αλάληε ηνπ πδξνκεηξεηή, Θξαχζε ηνπ αγσγνχ αλάληε ηνπ πδξνκεηξεηή, Έλδεημε θαθφβνπιεο ελέξγεηαο ζηνλ πδξνκεηξεηή, πλαγεξκφ κπαηαξίαο. 5

6 4. ΔΙΓΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΒΑΛΒΙΓΩΝ ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ RFID Βαλβίδα ανηεπιζηροθής : 4.1 Θα ηνπνζεηεζεί ζε εηδηθή έλζεηε ζέζε εληφο ηνπ πδξνκεηξεηή βαιβίδα αληεπηζηξνθήο κε αλνμείδσην ειαηήξην, πνπ ζα αληηθαζίζηαηαη εχθνια, δε ζα παξαζχξεηαη απφ ηε ξνή ηνπ λεξνχ θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πιηθά πςειήο αληνρήο, θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ. 4.2 Ο ζρεδηαζκφο ηεο ζα είλαη ηέηνηνο πνπ λα εμαζθαιίδεη θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ κε έκθξαμή ηεο, ελψ ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηεο ζα είλαη απαξαίηεηα φκνηα κε απηά ησλ πδξνκεηξεηψλ (ζεξκνθξαζία, πίεζε ιεηηνπξγίαο, θιπ). ηοιτείο ηασηοποίηζης RFID: 4.3 Πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζην ηππηθφ πεξηβάιινλ εγθαηάζηαζεο ησλ πδξνκεηξεηψλ κε βαζκφ πξνζηαζίαο IP Θα πξέπεη λα είλαη αζθαιψο ηνπνζεηεκέλν επί ηνπ πδξνκεηξεηή ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ, ρσξίο λα κπνξεί λα απνκαθξπλζεί ή θαηαζηξαθεί παξά κφλν κεηά απφ ζθφπηκε ελέξγεηα θαη κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ θαηαζηξνθήο. 4.5 Σν κέγεζνο ηνπ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ νπηηθή αλάγλσζε ησλ ελδείμεσλ ηνπ κεηξεηή θαη γηα θαλέλα ιφγν δε πξέπεη λα επεξεάδεη ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ ιεηηνπξγία, ή ηελ αθξίβεηα κεηξήζεσλ ηνπ πδξνκεηξεηή. 4.6 Η ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα ηζρχνληα Δπξσπατθά πξφηππα. 4.7 Πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηα δηεζλή πξσηφθνιια αζχξκαηεο δηεπαθήο RFID 4.8 Θα έρεη ηθαλφ κέγεζνο κλήκεο ε νπνία ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 512 bits 4.9 Πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα αλάγλσζεο/εγγξαθήο απφ ηθαλή απφζηαζε (ηνπιάρηζηνλ 0,6 κέηξα) θαη λα κελ δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα κε γεηηνληθνχο κεηξεηέο Πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα επαλεγγξαθήο 4.11 Πξέπεη λα θέξεη κεραληζκφ πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ Θα πξέπεη ε ηαρχηεηα αλάγλσζεο/εγγξαθήο ηνπ λα είλαη ηθαλή έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη γξήγνξε επηθνηλσλία κεηαμχ αλαγλψζηε θαη ζηνηρείνπ αλάγλσζεο Η ιεηηνπξγηθή δηάξθεηα δσήο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή θαη πάλησο φρη ιηγφηεξν απφ 10 έηε. 5. ΡΤΘΜΙΗ ΓΟΚΙΜΔ 5.1 Η ξχζκηζε θαη ε δνθηκή φισλ ησλ πδξνκεηξεηψλ ζα γίλεη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 5.2 Σο εργοζηάζιο καηαζκεσής : α) ζα δηαζέηεη δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ειέγρνπ πδξνκεηξεηψλ πηζηνπνηεκέλν θαηά EN17025 (ή ηζνδχλακν) απφ αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο ν νπνίνο ζα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα ερέγγπα πηζηνπνίεζεο θνξέσλ δηαπίζηεπζεο. 6

7 5.3 Οη παξνρέο δνθηκήο (εθηφο ηεο ξχζκηζεο) ζα είλαη θαηά ειάρηζην ηξεηο ( 3 ). Οη δχν παξνρέο δνθηκήο ζα είλαη ππνρξεσηηθά ε Q1 θαη ε Q2 φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ θαη ηελ νδεγία OIML R49-1 γηα ηελ θιάζε αθξίβεηαο R ησλ πδξνκεηξεηψλ, ελψ ε ηξίηε παξνρή δνθηκήο ζα βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα κεηαμχ ηεο Q2 θαη Q4 θαη ζα είλαη επηινγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 5.4 Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε θάζε ηκεκαηηθή παξάδνζε λα παξαδίδεη ζηελ Δ.Τ.Γ.Α.Π. Α.Δ., εγγξάςηκν δίζθν (CD) πνπ ζα πεξηέρεη ειεθηξνληθφ αξρείν κνξθήο EXCEL θαζψο θαη ζε εθηππσκέλε κνξθή αξκνδίσο ζθξαγηζκέλε θαη ππνγεγξακκέλε, φπνπ ζα αληηζηνηρνχληαη νη αξηζκνί ζεηξάο ησλ πδξνκεηξεηψλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ εξγνζηαζηαθψλ δνθηκψλ. 6. ΑΚΡΙΒΔΙΑ ΔΝΓΔΙΞΔΩΝ - ΜΔΓΙΣΑ ΑΝΔΚΣΑ ΦΑΛΜΑΣΑ 6.1 Σα κέγηζηα αλεθηά ζθάικαηα ζε θάζε πεξηνρή κέηξεζεο νξίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ θαη είλαη ηα αθφινπζα: Σν κέγηζην αλεθηφ ζθάικα ζηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο Q2 (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) θαη ηεο Q4, ± 2%. Σν κέγηζην αλεθηφ ζθάικα ζηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο Q1 (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) θαη Q2 (εμαηξνπκέλεο), ± 5%. 7. ΑΠΩΛΔΙΑ ΠΙΔΗ 7.1 Η κέγηζηε απψιεηα πίεζεο νθεηιφκελε ζηνλ πδξνκεηξεηή, πξέπεη λα είλαη 0,63 bar κεηαμχ ηεο ειαρίζηεο θαη ηεο κφληκεο παξνρήο (ΓΡ 63), ρσξίο ηελ ηνπνζέηεζε ηεο βαιβίδαο αληεπηζηξνθήο. 8. ΑΝΣΟΥΗ ΣΗΝ ΠΙΔΗ 8.1 Οη πδξνκεηξεηέο κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο βαιβίδαο αληεπηζηξνθήο, πξέπεη λα αληέρνπλ ηε ζπλερή πίεζε ηνπ λεξνχ, γηα ηελ νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλνη, ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ή ειαηηψκαηα. Η κέγηζηε επηηξεπφκελε πίεζε (ΜΑΡ) νξίδεηαη ζηα 16 bar. 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 9.1 Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ νξηζκέλε Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ. 9.2 Η Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ, αθνχ έρεη πιένλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, πξνβαίλεη ζην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 7

8 10. ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 10.1 Η παξάδνζε / παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ησλ εξγαζηψλ ηνπ Πξνκεζεπηή, ζα γίλεη κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηνπ Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο), θαη γηα φζα ζέκαηα δελ αληηκεησπίδνληαη ζα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο, ζα γίλεηαη έιεγρνο ησλ κεηξνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην 10% ησλ αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ παξαδνηέσλ πδξνκεηξεηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ζα παξαηεξεζεί αζηνρία ζηηο δνθηκέο, ζε πνζνζηφ πνπ ζα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο εθάζηνηε παξαιεθζείζαο πνζφηεηαο, ζα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν πξνκεζεπηήο θαη ζα αληηθαζίζηαηαη φιε ε πνζφηεηα κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε πνηνηηθή παξαιαβή πινπνηείηαη εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. θαη πξνεγείηαη ηεο πνζνηηθήο, ε δηαδηθαζία ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο νινθιεξψλεηαη κε ηελ πνζνηηθή παξαιαβή ζηελ απνζήθε ηνπ Αλαδφρνπ Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. θάζε ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηνπο πδξνκεηξεηέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη ε θαηαζθεπή ηνπο εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ πξνηχπσλ. Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ησλ πδξνκεηξεηψλ ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο (κέζνδνο δνθηκήο, παξνρέο δνθηκήο, ρξφλνο δνθηκήο, θιπ.). Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηεί εγγξάθσο ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. ηνπιάρηζηνλ 15 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ παξαιαβήο, αλαθέξνληαο ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ ηεκαρίσλ πνπ ζα είλαη έηνηκα πξνο παξάδνζε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ήκεξσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ. Η Δ.ΤΓ.Α.Π. είλαη ππνρξεσκέλε εληφο ηνπ αλσηέξσ αλαθεξφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο λα απνζηείιεη ηνπο εθπξνζψπνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαιαβήο κε δηθά ηεο έμνδα Η Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα απνζηνιήο δεηγκάησλ απφ ηελ πξνο παξαιαβή πνζφηεηα, θαη ζε άιια δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα ηεο επηινγήο ηεο, κε ζθνπφ ηελ επαιήζεπζε νηνλδήπνηε εθ ησλ ρνξεγεζέλησλ πηζηνπνηεηηθψλ ε πεξίπησζε επαιήζεπζεο, νη δαπάλεο βαξχλνπλ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.. ε πεξίπησζε κε επαιήζεπζεο θαη εχξεζεο ηηκψλ εθηφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ (φπνπ εθαξκφδεη), νη δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη επηζηξέθεηαη φιε ε πξνο παξαιαβή πνζφηεηα. ηελ πεξίπησζε απηή ν επαλέιεγρνο δεηγκάησλ ηεο λέαο πξνο παξαιαβή πνζφηεηαο είλαη δεδνκέλνο θαη νη δαπάλεο βαξχλνπλ εμνινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή. 11. ΔΓΓΤΗΔΙ 8

9 11.1 Οη πδξνκεηξεηέο, νη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο RFID ζα είλαη εγγπεκέλα γηα ρξνληθή δηάξθεηα νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη κε θαηλνχξην, θάζε πδξνκεηξεηή ή παξειθφκελν πνπ ζα ππνζηεί εληφο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο βιάβε, πνπ ζα νθείιεηαη ζε απνδεδεηγκέλε ηερληθή ή πνηνηηθή αλεπάξθεηά ηνπ Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη κε θαηλνχξην θάζε πδξνκεηξεηή πδξνκεηξεηή ή παξειθφκελν, πνπ αζηφρεζε ζηηο δνθηκέο αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αζηνρία παξνπζηάζηεθε ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 5% ηεο εθάζηνηε πνζφηεηαο πξνο παξαιαβή. 12. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 12.1 Σερληθά θπιιάδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πδξνκεηξεηψλ 12.2 Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ πδξνκεηξεηψλ 12.3 Γηάγξακκα θακπχιεο πηψζεο πίεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή 12.4 Γηάγξακκα θακπχιεο ζθάικαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή 12.5 Πίλαθαο κεηξνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 12.6 Σερληθή πεξηγξαθή θαη ηερληθφ θπιιάδην ησλ επηθνηλσληαθψλ δηαηάμεσλ πνπ θέξνπλ ελζσκαησκέλα νη πξνζθεξφκελνη πδξνκεηξεηέο απφ ηα νπνία ζα ζπλάγεηαη ζαθψο ε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2.12, 2.14, 2.17, 2.21, 2.22 θαη ηνπ άξζξνπ 3 ησλ πξνδηαγξαθψλ πκπιεξσκέλν ηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 12.8 Σελ έγθξηζε ηχπνπ εθδφζεσο αλαγλσξηζκέλνπ ηλζηηηνχηνπ ηεο Δ.Δ. γηα ηνλ πδξνκεηξεηή ηνλ νπνίν πξνζθέξεη, ζηελ νπνία ζα είλαη μεθάζαξα ηα αθφινπζα ζηνηρεία : Η θιάζε αθξίβεηαο R θαη ε ζέζε εγθαηάζηαζεο Σα κεηξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά Q1, Q2, Q3 θαη Q4 Η αθξίβεηα κέηξεζεο κέγηζηα αλεθηά ζθάικαηα Η θιάζε πίεζεο (ΜΑΡ16) Η πηψζε πίεζεο ΓΡ Σν φλνκα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο Οη παξνρέο ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην ΔΝ14154 θαη ηελ νδεγία OIML R49-1 Απεηθνλίζεηο ησλ κεηξεηψλ Σν έηνο ιήμεο ηεο έγθξηζεο 12.9 Σελ πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ MID 2004/22/Δ.Δ,θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πδξνκεηξεηή ζηελ νπνία είλαη μεθάζαξα ηα αθφινπζα ζηνηρεία : 9

10 Tν παξάξηεκα (Η1 ή B+Γ ή Β+Σ) Σν έηνο ιήμεο ηεο έγθξηζεο Πέληε (5) δείγκαηα απφιπηα ίδηνπ ηχπνπ κε ηα πξνζθεξφκελα θαη θσηνηππία ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο, γηα ηελ παξάδνζε ησλ πέληε (5) δεηγκάησλ, ζηελ απνζήθε Πεξηζζνχ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. (Μία εξγάζηκε εκέξα λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο) Τπεχζπλε δήισζε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ην ζεκείν έλαξμεο θαηαγξαθήο ησλ πδξνκεηξεηψλ Αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ δνθηκψλ ησλ ππνβιεζέλησλ δεηγκάησλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνδηαγξαθέο Πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ θνξέα ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πδξνκεηξεηψλ (σο ηειηθφ πξντφλ) γηα πφζηκν λεξφ, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε ηζρχ Πηζηνπνηεηηθφ δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ αλαιπηηθή ζχζηαζε ηνπ θξάκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ησλ πδξνκεηξεηψλ ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε κφιπβδν θαη ε θσδηθή ηνπ νλνκαζία (πεξίπησζε νξεηράιθηλνπ ζψκαηνο) Πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ θνξέα ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ησλ πδξνκεηξεηψλ γηα πφζηκν λεξφ, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε ηζρχ (πεξίπησζε ζπλζεηηθνχ ζψκαηνο) Τπεχζπλε δήισζε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε θσδηθή/ εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θξάκαηνο νξεηράιθνπ ή ηνπ ζπλζεηηθνχ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζψκαηνο ησλ πδξνκεηξεηψλ Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001:2008 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο, ειέγρνπ θαη δνθηκήο ησλ πδξνκεηξεηψλ ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε ηζρχ Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ17025 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001:2008 ηνπ ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε ηζρχ Σελ εγγχεζε ησλ πδξνκεηξεηψλ, ππφ κνξθή ππεχζπλεο δήισζεο κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, εθδφζεσο ηνπ εξγνζηάζηνπ θαηαζθεπήο Σελ εγγχεζε ησλ πδξνκεηξεηψλ, ππφ κνξθή ππεχζπλεο δήισζεο κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, εθδφζεσο ηνπ ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή Τπεχζπλε δήισζε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πδξνκεηξεηψλ ζρεηηθά κε ην ρξφλνο δεηγκαηνιεςίαο (Sampling rate) Τπεχζπλε δήισζε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη, φηη ηα ΣΔΜΑΥΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΘΟΤΝ ΘΑ ΔΙ 100% ΟΜΟΙΑ ΜΔ ΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΔΝΣΑ ΓΔΙΓΜΑΣΑ Πηζηνπνηεηηθά ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πδξνκεηξεηψλ (MID Class E1/ E2 θιπ) Δηθνλνγξαθεκέλνο θαηάινγνο θαη Αλαιπηηθή ηερληθή Πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ βαιβίδσλ αληεπηζηξνθήο Πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ θνξέα ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ βαιβίδσλ αληεπηζηξνθήο (ηειηθφ πξντφλ) γηα πφζηκν λεξφ, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε ηζρχ. 10

11 12.29 Τπεχζπλε δήισζε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ζηνηρείσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ ην ζπκκεηέρνληα θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ βαιβίδσλ αληεπηζηξνθήο Αλαιπηηθή ηερληθή Πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο πδξνκεηξεηψλ (RFID) Πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ θνξέα ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο πδξνκεηξεηψλ (RFID) γηα πφζηκν λεξφ, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε ηζρχ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ απαιηείηαι μόνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζηνηρείν ηαπηνπνίεζεο (RFID) βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ζε ζεκείν εληφο ηνπ πδξνκεηξεηή θαη έξρεηαη ζε επαθή θαζνηνλδήπνηε ηξφπν κε ην πφζηκν λεξφ Τπεχζπλε δήισζε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ζηνηρείσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ ην ζπκκεηέρνληα θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο πδξνκεηξεηψλ (RFID) Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001:2008 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ή ηζνδχλακν, ησλ πξνζθεξφκελσλ ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο πδξνκεηξεηψλ (RFID), ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε ηζρχ. 13. ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ 13.1 Οη ππφ πξνκήζεηα πδξνκεηξεηέο ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο ηππνπνηεκέλσλ θξεαηίσλ κήθνπο 334mm πνπ θέξεη νκναμνληθέο νπέο κε ζπείξσκα ζηηο δχν απέλαληη πιεπξέο ηνπ δηακέηξνπ ¾. Οη πθηζηάκελνη πδξνκεηξεηέο θέξνπλ ζπλνιηθφ κήθνο 190mm θαη έρνπλ ζηα άθξα ηνπο αξζεληθά ζπεηξψκαηα G ¾ B κέζσ ησλ νπνίσλ ελψλνληαη, αλάληε κε ζθαηξηθνχο θξνπλνχο κε ηειεζθνπηθή δηάηαμε θαη θαηάληε κε ζθαηξηθνχο θξνπλνχο κε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο Οη ππφ πξνκήζεηα πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ζεη πξνέθηαζεο ζπλνιηθνχ κήθνπο L=80mm, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα επηηπγράλεηαη ε ζχλδεζε ηνπο ζην θξεάηην θαη ζα θαιχπηεηαη ην ειεχζεξν κήθνο ησλ 190mm πνπ αληηζηνηρεί ζην κήθνο ησλ πθηζηάκελσλ πδξνκεηξεηψλ πνπ ζα αληηθαζίζηαληαη ηε δηαδηθαζία ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο / αληηθαηάζηαζεο ησλ πδξνκεηξεηψλ πεξηιακβάλεηαη: Η κεηαθνξά ησλ πδξνκεηξεηψλ ζηηο απνζήθεο ηνπ Αλαδφρνπ βάζεη ηνπ ππνβεβιεκέλνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ (ζηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή) θαη ε πξνζσξηλή πνζνηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.. Οη δνθηκέο ησλ κεηξνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ πδξνκεηξεηψλ ζην πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO εξγαζηήξην κέηξεζεο πδξνκεηξεηψλ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.(νη δνθηκέο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ πξνζσπηθφ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 5,3, ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ) θαη ε πξνζσξηλή πνηνηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., Η ππφδεημε ησλ ζεκείσλ εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ πδξνκεηξεηψλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. (βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ δηαδξνκψλ κέηξεζεο), 11

12 Η θφξησζε ησλ λέσλ πδξνκεηξεηψλ, ε κεηαθνξά ηνπο ζηα ππνδεδεηγκέλα ζεκεία εγθαηάζηαζεο / αληηθαηάζηαζεο θαη ε εθθφξησζή ηνπο, Σν άλνηγκα θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θξεαηίνπ, Η ιήςε ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο θαη ε θαηαρψξεζε ζε ζρεηηθή ιίζηα (πξφηππν ππνβεβιεκέλν απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.) ηνπ αξηζκνχ ζεηξάο θαη ηεο έλδεημεο θαηαλάισζεο ηνπ πξνο αληηθαηάζηαζε πδξνκεηξεηή, Η απνμήισζε ηνπ παιηνχ/ ησλ παιαηψλ πδξνκεηξεηψλ, Η ηνπνζέηεζε ιεπθήο απηνθφιιεηεο εηηθέηαο ζηνλ αθαηξνχκελν πδξνκεηξεηή θαη ε αλαγξαθή ζε απηή ηνπ αξηζκνχ ζεηξάο ηνπ λένπ πδξνκεηξεηή θαη ε έλδεημε ηνπ παιαηνχ πδξνκεηξεηή, Η ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ πδξνκεηξεηή κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εμαξηεκάησλ / πξνεθηάζεσλ, Η ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο ζθξαγίδαο ζην άθξν ζχλδεζεο ηνπ λένπ πδξνκεηξεηή απφ ηε κεξηά ηνπ πειάηε, Η ιήςε ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο θαη ε θαηαρψξεζε ζε ζρεηηθή ιίζηα (πξφηππν ππνβεβιεκέλν απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.) ηνπ αξηζκνχ ζεηξάο θαη ηεο έλδεημεο θαηαλάισζεο ηνπ λένπ πδξνκεηξεηή, Η ηνπνζέηεζε ζηνπο παιαηνχο πδξνκεηξεηέο, ησλ πιαζηηθψλ ηαπψλ πξνζηαζίαο ησλ ζπεηξσκάησλ πνπ αθαηξέζεθαλ απφ ηνπο λένπο πδξνκεηξεηέο, Ο θαζαξηζκφο ηνπ πεδνδξνκίνπ απφ ηα μέλα πιηθά θαη ρψκαηα πνπ ζα αθαηξεζνχλ απφ ηα θξεάηηα, Η θφξησζε ησλ παιαηψλ πδξνκεηξεηψλ θαη ε επηζηξνθή ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., Η ζχληαμε πξσηνθφιινπ παξάδνζήο ηνπο ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ ςεθηαθφ πιηθψλ (θσηνγξαθίεο) ησλ ζέζεσλ εγθαηάζηαζεο θαη ιίζηα (βάζεη πξνηχπνπ ππνβεβιεκέλνπ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.) κε ηηο αληηζηνηρίζεηο ησλ παιαηψλ θαη λέσλ πδξνκεηξεηψλ κε πιήξε ζηνηρεία (αξηζκνχο ζεηξάο, θαηαλαιψζεηο, ζρφιηα πεξί ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο θξεαηίσλ θιπ), Η δαπάλε νπνηνλδήπνηε πιηθψλ θαη εξγαζηψλ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ή δηεθπεξαίσζε ηεο παξαπάλσ πξνδηαγεγξακκέλεο εγθαηάζηαζεο, 13.4 ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο - αληηθαηάζηαζεο πδξνκεηξεηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα εμήο: Η άξζε ησλ πηζαλψλ θπζηθψλ εκπνδίσλ Σν άλνηγκα θαη ν θαζαξηζκφο ησλ θξεαηίσλ ησλ πδξνκεηξεηψλ θαη ε άληιεζε ηπρφλ πδάησλ απφ απηφ. Ο θαζαξηζκφο ηνπ θξεαηίνπ ζα γίλεη έηζη ψζηε ν ειεχζεξνο ρψξνο κεηαμχ ηνπ θαζαξηζκέλνπ ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ θαη ηεο θάησ γελέηεηξαο ηνπ πδξνκεηξεηή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 εθαηνζηά. ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θξεαηίσλ πεξηιακβάλεηαη ε απνκάθξπλζε μέλσλ πιηθψλ φπσο π.ρ. ρσκάησλ, ηνχβισλ, ηζηκέλησλ, θεξηψλ πιηθψλ θιπ, Η επηζήκαλζε πξνο ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ησλ θαηεζηξακκέλσλ θξεαηίσλ θαη ησλ θαιπκκάησλ απηψλ, έηζη ψζηε ε αξκφδηα Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία λα δψζεη εληνιή γηα ηελ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζή ηνπο. Οη εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή, ηνπνζέηεζε ή αληηθαηάζηαζε 12

13 θξεαηίσλ παξνρψλ θαη ηνπνζέηεζε θαιπκκάησλ, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε θαη θαιχπηνληαη μερσξηζηά απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ζηνλ Αλάδνρν, Η άκεζε επέκβαζε γηα απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζηελ εζσηεξηθή πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ηνπ πδξνκέηξνπ ή ζην δίθηπν ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. εμαηηίαο ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ πδξνκεηξεηή. ε επέκβαζε ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη άκεζε θαη λα κελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε ή δηακαξηπξία ηνπ θαηαλαισηή. Η επηζθεπή γίλεηαη κε εξγαζία θαη πιηθά ηνπ Αλαδφρνπ ρσξίο επηπιένλ απνδεκίσζε Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο παξαγξάθνπ 11.2 ηεο δηαθήξπμεο νξίδεη απιά ηα πιαίζηα πινπνίεζήο ηνπ θαη ηα βαζηθά ζηάδηα ηνπ Έξγνπ. Η εθπφλεζε αλαιπηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη πξνγξακκαηηζκνχ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. Δηδηθφηεξα, ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ην νπνίν ζε δηάξθεηα δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηνπο έληεθα (11) κήλεο ελψ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά ηα παξαδνηέα ηνπ Έξγνπ αλά Φάζε. Υξνλνδηάγξακκα θαη Πξφγξακκα πινπνίεζεο πξνκήζεηαο - εγθαηάζηαζεο πνπ πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηηο δηάθνξεο θάζεηο πινπνίεζεο ηεο. ηελ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Πξνκεζεπηή ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ηεθκεξίσζε γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξνκήζεηαο κεηά ηελ εθηέιεζε απηήο. Γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη πξνγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, ν ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ φηη: α) ε πθηζηάκελε δπλαηφηεηα θαηακέηξεζεο Τδξνκεηξεηψλ απφ ηελ Τπεξεζία γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνζσξηλήο πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ παξαδηδφκελσλ πνζνηήησλ ή ηεο παξάδνζεο απηψλ απφ ηα απνζήθεο ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. ζηνλ Πξνκεζεπηή πξνο εγθαηάζηαζε είλαη ηεκάρηα αλά εκέξα. 13

14 β) ζην Δξγαζηήξην Γνθηκψλ κπνξνχλ λα δνθηκαζηνχλ 100 πδξνκεηξεηέο ηελ εκέξα. ε πεξίπησζε ππεξβάζεο πξνζεζκηψλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εμαηηίαο ηεο απνζηνιήο δεηγκάησλ ζε εξγαζηήξην ηξίηνπ θνξέα ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.3 ηεο παξνχζαο, ν Πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη παξάηαζε γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. γ) Η πθηζηάκελε δπλαηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβήο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ είλαη 500 εγθαηεζηεκέλνη πδξνκεηξεηέο αλά εκέξα Ο ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πδξνκεηξεηψλ κε πεξηγξαθή θαζεθφλησλ γηα θάζε ζέζε θαζψο θαη κε αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα εκπιαθνχλ ζπλνιηθά θαη αλά ζέζε/εηδηθφηεηα. 14. Πίνακες σμμόρθωζης ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ Ο δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκέλνπο εληφο ηνπ θαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ Πίλαθεο πκκφξθσζεο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ ππφ ηελ αθφινπζε κνξθή: ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΑΕΩΝ Α/Α ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ηε ηήιε «ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. ηε ζηήιε «ΑΠΑITΗΗ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε, πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ή έλαο αξηζκφο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο (κέγηζην ή ειάρηζην) θαη απαηηεί ζπκκφξθσζε, ζεσξνχκελα σο απαξάβαηνη φξνη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 14

15 Αλ ε ζηήιε «ΑΠΑITΗΗ» δελ έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηε ιέμε ή κε θάπνηνλ αξηζκφ, ηφηε ε πξνδηαγξαθή είλαη επηζπκεηή θαη φρη ππνρξεσηηθή σο απαξάβαηνο φξνο. Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ κε ππνρξεσηηθνχο φξνπο ή απνθιίλνπλ απφ απηνχο δελ απνξξίπηνληαη. ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΗΗ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή /ΟΥΙ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ Πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ Πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο. ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε Παξάξηεκα ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ πκκφξθσζεο. ηελ αξρή ηνπ Παξαξηήκαηνο θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηνπ. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, θ.ι.π.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Πξνδ. 4.18). Η ηερληθή αξηηφηεηα ησλ θπιιαδίσλ ζα απνηειέζεη ζηνηρείν αμηνιφγεζεο σο έλδεημε ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν Αλάδνρνο. 15

16 ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ Α/Α ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ 1 ΚΟΠΟ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ λεξνχ. Οη πδξνκεηξεηέο ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο θξεαηίσλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ζε νξηδφληηα ζέζε ιεηηνπξγίαο. Οη πδξνκεηξεηέο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη γηα αζθαιή ιεηηνπξγία θαη κέηξεζε κε αθξίβεηα, ζε δίθηπν δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ. πγθεθξηκέλα νη πδξνκεηξεηέο δελ ζα έρνπλ θηλνχκελα κέξε θαη κπνξνχλ λα είλαη ειεθηξνκαγλεηηθνί, καγλεηηθνχ πεδίνπ, ή ηερλνινγίαο ππεξήρσλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο δφθηκεο ηερλνινγίαο ε νπνία δελ ζα απαηηεί θηλνχκελα κέξε (παξεκβαιιφκελα ζηε ξνή ηνπ λεξνχ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κέηξεζεο. Θα πξέπεη λα θέξνπλ ελζσκαησκέλε δηάηαμε κεηάδνζεο ελδείμεσλ γηα έληαμε ζε ζχζηεκα απηνκαηνπνηεκέλεο ζπιινγήο ησλ κεηξήζεσλ (Automated Meter Reading) θαη ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ εζσηεξηθή πεγή ελέξγεηαο (κπαηαξία) κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο. Οη πδξνκεηξεηέο ζα παξαδνζνχλ πιήξεηο, καδί κε ηηο βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο θαη ην ζηνηρείν ηαπηνπνίεζεο κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ- RFID (Radio Frequency IDentification). Οη πδξνκεηξεηέο ζα έρνπλ ξπζκηζηεί θαη δνθηκαζηεί ζρεηηθά κε ηελ νξζή θαηαγξαθή ηνπο εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ. 16

17 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ 1.1 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ πξνκήζεηα πδξνκεηξεηψλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ηζρχνληα θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί πδξνκεηξεηέο πνπ ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία MID 2004/22/Δ.Δ ή ηζνδχλακε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θέξεη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε νδεγία (Παξαξηήκαηα Η1 ή Β+Γ ή Β+Σ) Οη πξνζθεξφκελνη πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ρσξίο θηλνχκελα κέξε, ειεθηξνληθνχ ηχπνπ κε ελζσκαησκέλε ηερλνινγία έμππλσλ κεηξήζεσλ (smart meters) θαη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: Ηιεθηξνληθνχ ηχπνπ κε αξρή ιεηηνπξγίαο ππεξήρσλ, καγλεηηθνχ πεδίνπ, ειεθηξνκαγλεηηθά, ή νπνηαζδήπνηε άιιεο δφθηκεο ηερλνινγίαο ε νπνία δελ ζα απαηηεί θηλνχκελα κέξε (παξεκβαιιφκελα ζηε ξνή ηνπ λεξνχ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κέηξεζεο Μήθνο: L=110mm απφ άθξν ζε άθξν Κιάζε αθξίβεηαο R Μφληκε παξνρή Q3=2,5 m3/h πείξσκα ζχλδεζεο άθξσλ: G ¾ B Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο πδξνκεηξεηή: DN15mm 17

18 1.3.7 ρέζε Q2/Q1 = 1, ρέζε Q4/Q3 = 1, Κιάζε ζεξκνθξαζίαο min T Κιάζε πίεζεο MAP Κιάζε απψιεηαο πίεζεο ΓP63 γηα ηε δεηνχκελε κφληκε παξνρή Q Γηα ηα ππφινηπα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, νη πδξνκεηξεηέο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα θαηαζθεπήο ΔΝ ΔΙΓΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ 2.1 Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπνζέηεζε ζε παξνρέο πφζηκνπ λεξνχ θαη ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ην ζθνπφ απηφ Οη πδξνκεηξεηέο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζε δίθηπν δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ θαη ζα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφιεηαο απφ αλαγλσξηζκέλνπο Δζληθνχο ή Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο - Φνξείο. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ησλ πδξνκεηξεηψλ κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν είηε απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ πνπ ζα δηαζέηεη άξηζηεο κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη ζα πιεξνί ηηο ζπλζήθεο θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ, είηε απφ νξείραιθν πςειήο πνηφηεηαο. 18

19 Γηα ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηνπ θειχθνπο ησλ πδξνκεηξεηψλ κε θξάκα νξείραιθνπ ζα πξέπεη λα έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ 75% κε θαηάιιειεο αλαινγίεο θαζζίηεξνπ, ςεπδάξγπξνπ, θιπ. ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη απαηηνχκελεο κεραληθέο ηδηφηεηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί νξείραιθνο κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ ρακειφηεξε ηνπ 75% θαη κέρξη 57%, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ην αλαθέξεη ζαθψο ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ε ζχζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε απηή πνπ πηζαλψο αλαγξάθεηαη ζηελ έγθξηζε πξνηχπνπ. Η πιήξσζε ρπηεπηηθψλ ειαηησκάησλ, πφξσλ, θιπ. ησλ νξεηράιθηλσλ ηκεκάησλ, κε μέλε χιε ή θφιιεζε απαγνξεχεηαη. Οη πδξνκεηξεηέο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πιαζηηθά πψκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπεηξσκάησλ. Όια ηα ζπεηξψκαηα ηνπ ζψκαηνο ησλ κεηξεηψλ ζα έρνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο ζρεηηθνχο πεξί ζπεηξσκάησλ θαλνληζκνχο αλνρέο θαη ζα εμαζθαιίδνπλ νκαιή θαη αζθαιή θνριίσζε. Ο αξηζκφο ζεηξάο ησλ πδξνκεηξεηψλ ζα νξηζζεί απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. θαη ζα είλαη ηππσκέλνο ή ραξαγκέλνο κε αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο αιιά θαη κε γξακκηθφ θψδηθα (BAR CODE) ζε θαηάιιειε ζέζε έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ πδξνκεηξεηή ζηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Η ζέζε αλαγξαθήο ζα είλαη ζηελ άλσ επηθάλεηα αλάγλσζεο ηνπ πδξνκεηξεηή ή ζην ζψκα ηνπ αιιά πάληνηε ζε εχθνια αλαγλψζηκε ζέζε Ο πδξνκεηξεηήο ζα πξέπεη λα θέξεη θάιπκκα πξνζηαζίαο ηεο νζφλεο ελδείμεσλ απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ. Η άξζξσζε ζπλαξκνγήο θαιχκκαηνο ζψκαηνο ηνπ πδξνκεηξεηή πξέπεη λα εμαζθαιίδεη αζθαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγηθφηεηα. 19

20 2.10 Η κεηξνινγηθή θιάζε ησλ πδξνκεηξεηψλ δε ζα πξέπεη λα επεξεάδεηαη απφ ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο (νξηδφληηα, θάζεηε ή θεθιηκέλε) θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπ ζην δίθηπν δε ζα πξέπεη λα απαηηεί επζχγξακκα ηκήκαηα αγσγψλ πξηλ θαη κεηά ηνλ κεηξεηή Οη πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα ζπλαγεξκνχ (alarm) αληίζηξνθεο ξνήο Οη πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηε κέηξεζε ηεο παξνρήο θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ξνήο, νη νπνίεο ζα αζξνίδνληαη μερσξηζηά, κε δπλαηφηεηα έλδεημεο θάζε κηαο. Οη πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ νζφλε ελδείμεσλ ηχπνπ LCD ή άιιεο ηερλνινγίαο ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη κε απφιπηε επθξίλεηα αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θσηηζκνχ ή έληνλεο ειηνθάλεηαο θαη ππφ κεγάιε γσλία αλάγλσζεο, ηα αθφινπζα: 2.13 Ο αζξνηζηήο ηνπ κεηξεηή Ο ζπλαγεξκφο δηεχζπλζεο ηεο ξνήο Ο ζπλαγεξκφο παξαβίαζεο ηνπ κεηξεηή, Ο ζπλαγεξκφο αλίρλεπζε δηαξξνήο, Ο ζπλαγεξκφο αλίρλεπζε ζξαχζεο αγσγνχ, Γηάθνξεο άιιεο ελδείμεηο φπσο π.ρ. ην επίπεδν θφξηηζεο ηεο εζσηεξηθήο κπαηαξίαο, θιπ. 20

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΑΥΤΜΔΣΡΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΛΟΚΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΑΠΟΝΙΣΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ ΣΗ Σ.Κ. ΚΤΡΣΧΝΗ (ΦΟΡΗΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ Χ- ΜΧΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ 130 m 3 ΗΜΔΡΗΙΧ)

ΓΗΜΟ ΛΟΚΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΑΠΟΝΙΣΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ ΣΗ Σ.Κ. ΚΤΡΣΧΝΗ (ΦΟΡΗΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ Χ- ΜΧΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ 130 m 3 ΗΜΔΡΗΙΧ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΜΟ ΛΟΚΡΧΝ Αριθμός Μελέτης 88/2015 ΓΗΜΟ ΛΟΚΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΑΠΟΝΙΣΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ ΣΗ Σ.Κ. ΚΤΡΣΧΝΗ (ΦΟΡΗΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ Χ- ΜΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα