ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ λεξνχ. Οη πδξνκεηξεηέο ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο θξεαηίσλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ζε νξηδφληηα ζέζε ιεηηνπξγίαο. Οη πδξνκεηξεηέο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη γηα αζθαιή ιεηηνπξγία θαη κέηξεζε κε αθξίβεηα, ζε δίθηπν δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ. πγθεθξηκέλα νη πδξνκεηξεηέο δελ ζα έρνπλ θηλνχκελα κέξε θαη κπνξνχλ λα είλαη ειεθηξνκαγλεηηθνί, καγλεηηθνχ πεδίνπ, ή ηερλνινγίαο ππεξήρσλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο δφθηκεο ηερλνινγίαο, ε νπνία δελ ζα απαηηεί θηλνχκελα κέξε (παξεκβαιιφκελα ζηε ξνή ηνπ λεξνχ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κέηξεζεο. Θα πξέπεη λα θέξνπλ ελζσκαησκέλε δηάηαμε κεηάδνζεο ελδείμεσλ γηα έληαμε ζε ζχζηεκα απηνκαηνπνηεκέλεο ζπιινγήο ησλ κεηξήζεσλ (Automated Meter Reading) θαη ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ εζσηεξηθή πεγή ελέξγεηαο (κπαηαξία) κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο. Οη πδξνκεηξεηέο ζα παξαδνζνχλ πιήξεηο, καδί κε ηηο βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο θαη ην ζηνηρείν ηαπηνπνίεζεο κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ-rfid (Radio Frequency IDentification). Οη πδξνκεηξεηέο ζα έρνπλ ξπζκηζηεί θαη δνθηκαζηεί ζρεηηθά κε ηελ νξζή θαηαγξαθή ηνπο εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ. 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ 1.1 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ πξνκήζεηα πδξνκεηξεηψλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ηζρχνληα θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα. 1.2 ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί πδξνκεηξεηέο πνπ ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία MID 2004/22/Δ.Δ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θέξεη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε νδεγία (Παξαξηήκαηα Η1 ή Β+Γ ή Β+Σ). 1.3 Οη πξνζθεξφκελνη πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ρσξίο θηλνχκελα κέξε, ειεθηξνληθνχ ηχπνπ κε ελζσκαησκέλε ηερλνινγία έμππλσλ κεηξήζεσλ (smart meters) θαη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 1.4 Ηιεθηξνληθνχ ηχπνπ, θξχνπ λεξνχ κε αξρή ιεηηνπξγίαο ππεξήρσλ, καγλεηηθνχ πεδίνπ, ειεθηξνκαγλεηηθνί, ή νπνηαζδήπνηε άιιεο δφθηκεο ηερλνινγίαο ε νπνία δελ ζα απαηηεί θηλνχκελα κέξε (παξεκβαιιφκελα ζηε ξνή ηνπ λεξνχ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κέηξεζεο. 1.5 Μήθνο: L=110mm απφ άθξν ζε άθξν. 1.6 Κιάζε αθξίβεηαο R 250 1

2 1.7 Μφληκε παξνρή Q3=2,5 m3/h 1.9 πείξσκα ζχλδεζεο άθξσλ: G ¾ B 1.10 Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο πδξνκεηξεηή: DN15mm 1.11 ρέζε Q2/Q1 = 1, ρέζε Q4/Q3 = 1, Κιάζε ζεξκνθξαζίαο min T Κιάζε πίεζεο MAP Κιάζε απψιεηαο πίεζεο ΓP63 γηα ηε δεηνχκελε κφληκε παξνρή Q Γηα ηα ππφινηπα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, νη πδξνκεηξεηέο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα θαηαζθεπήο ΔΝ14154 ή ηζνδχλακα. Δπηζπκεηή είλαη ε έλαξμε θαηαγξαθήο Qstart <3 lt/h. Η έλαξμε θαηαγξαθήο ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη βάζεη θνηλψο απνδεθηνχ δηεζλνχο ή επξσπατθνχ πξνηχπνπ. 2. ΔΙΓΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ 2.1 Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπνζέηεζε ζε παξνρέο πφζηκνπ λεξνχ θαη ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ην ζθνπφ απηφ. 2.2 Οη πδξνκεηξεηέο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζε δίθηπν δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ θαη ζα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφιεηαο απφ αλαγλσξηζκέλνπο Δζληθνχο ή Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο - Φνξείο. 2.3 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ησλ πδξνκεηξεηψλ κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν είηε απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ πνπ ζα δηαζέηεη άξηζηεο κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη ζα πιεξνί ηηο ζπλζήθεο θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ, είηε απφ νξείραιθν πςειήο πνηφηεηαο. 2.4 Γηα ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηνπ θειχθνπο ησλ πδξνκεηξεηψλ κε θξάκα νξείραιθνπ ζα πξέπεη λα έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ 75% κε θαηάιιειεο αλαινγίεο θαζζίηεξνπ, ςεπδάξγπξνπ, θιπ. ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη απαηηνχκελεο κεραληθέο ηδηφηεηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί νξείραιθνο κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ ρακειφηεξε ηνπ 75% θαη κέρξη 57%, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ην αλαθέξεη ζαθψο ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ε ζχζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε απηή πνπ πηζαλψο αλαγξάθεηαη ζηελ έγθξηζε πξνηχπνπ. 2.5 Η πιήξσζε ρπηεπηηθψλ ειαηησκάησλ, πφξσλ, θιπ. ησλ νξεηράιθηλσλ ηκεκάησλ, κε μέλε χιε ή θφιιεζε απαγνξεχεηαη. 2.6 Οη πδξνκεηξεηέο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πιαζηηθά πψκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπεηξσκάησλ. 2.7 Όια ηα ζπεηξψκαηα ηνπ ζψκαηνο ησλ κεηξεηψλ ζα έρνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο ζρεηηθνχο πεξί ζπεηξσκάησλ θαλνληζκνχο αλνρέο θαη ζα εμαζθαιίδνπλ νκαιή θαη αζθαιή θνριίσζε. 2.8 Ο αξηζκφο ζεηξάο ησλ πδξνκεηξεηψλ ζα νξηζζεί απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. θαη ζα είλαη ηππσκέλνο ή ραξαγκέλνο κε αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο αιιά θαη κε γξακκηθφ θψδηθα (BAR CODE) ζε θαηάιιειε ζέζε έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ πδξνκεηξεηή ζηε 2

3 πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Η ζέζε αλαγξαθήο ζα είλαη ζηελ άλσ επηθάλεηα αλάγλσζεο ηνπ πδξνκεηξεηή ή ζην ζψκα ηνπ αιιά πάληνηε ζε εχθνια αλαγλψζηκε ζέζε. 2.9 Ο πδξνκεηξεηήο ζα πξέπεη λα θέξεη θάιπκκα πξνζηαζίαο ηεο νζφλεο ελδείμεσλ απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ. Η άξζξσζε ζπλαξκνγήο θαιχκκαηνο ζψκαηνο ηνπ πδξνκεηξεηή πξέπεη λα εμαζθαιίδεη αζθαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγηθφηεηα Η κεηξνινγηθή θιάζε ησλ πδξνκεηξεηψλ δε ζα πξέπεη λα επεξεάδεηαη απφ ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο (νξηδφληηα, θάζεηε ή θεθιηκέλε) θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπ ζην δίθηπν δε ζα πξέπεη λα απαηηεί επζχγξακκα ηκήκαηα αγσγψλ πξηλ θαη κεηά ηνλ κεηξεηή Οη πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα ζπλαγεξκνχ (alarm) αληίζηξνθεο ξνήο. Δίλαη επηζπκεηφ λα ππάξρεη κέηξεζε ηεο παξνρήο θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ξνήο, νη νπνίεο ζα αζξνίδνληαη μερσξηζηά, κε δπλαηφηεηα έλδεημεο θάζε κηαο Οη πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ νζφλε ελδείμεσλ ηχπνπ LCD ή άιιεο ηερλνινγίαο ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη κε απφιπηε επθξίλεηα αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θσηηζκνχ ή έληνλεο ειηνθάλεηαο θαη ππφ κεγάιε γσλία αλάγλσζεο, ηοσλάτιζηον ηα ακόλοσθα: Ο αζξνηζηήο ηνπ κεηξεηή Ο ζπλαγεξκφο δηεχζπλζεο ηεο ξνήο Ο ζπλαγεξκφο παξαβίαζεο ηνπ κεηξεηή, Ο ζπλαγεξκφο αλίρλεπζε δηαξξνήο, Ο ζπλαγεξκφο αλίρλεπζε ζξαχζεο αγσγνχ, 2.13 Οη πδξνκεηξεηέο ζα θέξνπλ ελζσκαησκέλε δηάηαμε θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ ε νπνία δελ ζα απνηειεί επηπιένλ εμάξηεκα αιιά ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη εληφο ηνπ ζψκαηνο ηνπ κεηξεηή, δε ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλήο θαη δελ ζα είλαη δπλαηφλ λα αθαηξεζεί. Η παικνδνηηθή δηάηαμε ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε θαη ν πδξνκεηξεηήο ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκνο ρσξίο θακία πξνζζήθε λα εληαρζεί αζχξκαηα ζε φιεο ηηο εθαξκνδφκελεο ηερλνινγίεο απηφκαηεο αλάγλσζεο ελδείμεσλ (AMR) θαη πην ζπγθεθξηκέλα Walkby, Drive-by θαη Fixed Network. Οη επηπξφζζεηεο δηαηάμεηο πνπ πηζαλψο απαηηνχληαη γηα ηελ απνκαθξπζκέλε αλάγλσζε ηνπ πδξνκεηξεηή αλαθνξηθά κε ηηο πην πάλσ ηερλνινγίεο (θνξεηνί αλαγλψζηεο, θνξεηνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, αλακεηαδφηεο, ζπγθεληξσηέο, ινγηζκηθά θιπ.) δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. Δπίζεο είλαη επηζπκεηφ νη πδξνκεηξεηέο λα: επηθνηλσλνχλ κε πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο Wireless m-bus θαηά EN (ή ηζνδχλακν), ην απαηηνχκελν παθέην δεδνκέλσλ - επηθνηλσλίαο / ινγηζκηθφ γηα ηελ αλάγλσζε ησλ κεηξήζεσλ απφ ηνπο πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα εγθαηάζηαζε ζε αλνηθηφ / δσξεάλ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα θνξεηέο ζπζθεπέο (π.ρ. android). 3

4 2.14 Η δηάηαμε ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγεηαθά απηφλνκε θαη ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ελζσκαησκέλε κπαηαξία. Η εκεξνκελία ιήμεο ηεο κπαηαξίαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε εηδηθή ζέζε επί ηνπ πδξνκεηξεηή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ έγθξηζε ηχπνπ. Η δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο 868 MHz θαη λα έρεη ππνινγηζζεί ιακβάλνληαο ππφςε ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ επηθνηλσλίαο (πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή) πξνο ην δίθηπν AMR/AMI ή ην ζχζηεκα Walk by / Drive by. Ωο ξπζκφο επηθνηλσλίαο λνείηαη ε ζπρλφηεηα απνζηνιήο παθέησλ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο απφ ηνλ πδξνκεηξεηή. Βάζεη ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ είλαη επηζπκεηφ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πδξνκεηξεηή λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή (κεγαιχηεξε ησλ δέθα (10) εηψλ) Οη πδξνκεηξεηέο ζα είλαη εμνπιηζκέλνη κε εηδηθή πξνζηαζία ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ, ηεο αθηίλαο εθπνκπήο ησλ ππεξήρσλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ηερλνινγίαο κέηξεζεο ρξεζηκνπνηνχλ, απφ εμσηεξηθέο πεγέο επηξξνήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νπνίαο ν πξνκεζεπηήο ζα ρνξεγήζεη πιήξε ζηνηρεία θαη ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ε εηδηθή ζέζε επί ηνπ πδξνκεηξεηή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ έγθξηζε ηχπνπ ζα πξέπεη θαη ειάρηζηνλ λα αλαθέξνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Οδεγία ΜΙD 2004/22/EU θαη ζπγθεθξηκέλα: Σν Δκπνξηθφ ζήκα ή ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή. Σν κνληέιν ηνπ πδξνκεηξεηή Η κεηξνινγηθή θιάζε Η νλνκαζηηθή παξνρή Q3 ζε m3/h. Σν έηνο θαηαζθεπήο. Η θιάζε πίεζεο (ΜΑΡ). Η θιάζε ζεξκνθξαζίαο (Σ) Σε Πηψζε πίεζεο ΓΡ ήκαλζε CE Σν ζήκα θαη ηνλ αξηζκφ ηεο εγθξίζεσο πξνηχπνπ ΔΔ Οη πδξνκεηξεηέο ζα θέξνπλ ελζσκαησκέλν θαηαγξαθηθφ ηηκψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα θέξνπλ επίζεο ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ελδείμεσλ. Η κεηάδνζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ δεδνκέλσλ ζα επηηειείηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο. Σν θαηαγξαθηθφ δελ ζα απνηειεί επηπιένλ εμάξηεκα αιιά ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη εληφο ηνπ ζψκαηνο ηνπ κεηξεηή. Δίλαη επηζπκεηφ ε κλήκε ηνπ θαηαγξαθηθνχ λα είλαη ηθαλή λα απνζεθεχζεη ηνπιάρηζηνλ 1000 ηηκέο κεηξήζεσλ Σα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε αθξίβεηα ελδείμεσλ, ηα αλεθηά ζθάικαηα, ε πηψζε πίεζεο, ε ζηεγαλφηεηα, ε αληνρή ζηελ πίεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ αλαθεξφκελνπο θαλνληζκνχο θαη νδεγίεο Γηα θαηαζθεπαζηηθά, θιπ ζηνηρεία πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο παξαπάλσ πξναλαθεξζέληεο θαλνληζκνχο. 4

5 2.20 Οη πξνζθεξφκελνη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο πξνζηαηεπκέλνη, κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΙΡ68 θαη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε αληίμνεο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο Οη πξνζθεξφκελνη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα ζπλαγεξκνχ ζε πεξίπησζε χπαξμεο αέξα ζην δηεξρφκελν λεξφ. Δπίζεο είλαη επηζπκεηφ νη πξνζθεξφκελνη πδξνκεηξεηέο λα κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ (ρσξίο λα επηξξεάδνληαη ηα κεηξνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά) ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην δηεξρφκελν λεξφ ππάξρνπλ θεξηά πιηθά. ε πεξίπησζε χπαξμεο θηιηξνπ επί ηνπ πδξνκεηξεηή είλαη επηζπκεηφ λα πηζηνπνηείηαη απν ηνλ θαηαζθεπαζηή ε ιεηηνπξγία ηνπ πδξνκεηξεηή κε θεξηά πιηθά γηα θνθθνκεηξίεο κηθξφηεξεο απηψλ πνπ παξαθξαηνχληαη ζην θίιηξν θαη λα ππάξρεη θαηάιιεινο ζπλαγεξκφο πνπ ζα ελεκεξψλεη γηα πηζαλέο εκθξάμεο ηνπ θίιηξνπ. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ρνξεγήζεη πιήξε ζηνηρεία γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πδξνκεηξεηή αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πδξνκεηξεηή θαη ηνλ ελδερφκελν επεξεαζκφ ηεο κέηξεζεο ζε πεξίπησζε ελδερφκελσλ θεξηψλ πιηθψλ ή ζπγθέληξσζεο αέξα Οη πξνζθεξφκελνη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα θαηακεηξνχλ κε αθξίβεηα αλεμαξηήησο ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζα πξέπεη ηα δηαζηήκαηα κεηαμχ ηεο αζχξκαηεο απνζηνιήο ησλ παθέησλ δεδνκέλσλ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξα. Σα παξαπάλσ ζα ππνβιεζνχλ ζην θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ θαη ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή εηδάιισο ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή κε ζρεηηθή δήισζε. 3. ΔΙΓΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 3.1 Η δηάηαμε επηθνηλσλίαο πνπ ζα θέξνπλ ελζσκαησκέλε νη πξνζθεξφκελνη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε ζπρλφηεηα κεηάδνζεο 868MHz ή άιιεο ζπρλφηεηαο ειεχζεξσλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ζηελ Δ.Δ.. Δίλαη επηζπκεηφ νη ζπρλφηεηεο επηθνiλσλίαο λα είλαη θαηάιιειεο γηα ρξήζε κε πξσηφθνιν Wireless Mbus 3.2 Η απφζηαζε κεηάδνζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή γηα πδξνκεηξεηέο νη νπνίνη ζα εγθαζίζηαληαη εληφο θξεαηίσλ πεδνδξνκίνπ, ηα νπνίν θαιχπηνληαη κε κεηαιιηθά θάιχκκαηα. Σν βάζνο εγθαηάζηαζεο πδξνκεηξεηψλ ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα εθαηνζηά απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ. 3.3 Η δηάηαμε κεηάδνζεο ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. λα ιακβάλεη ελδείμεηο απφ ηνλ πδξνκεηξεηή, θαη λα ζπιιέγεη θαη ειάρηζην ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: Αξηζκφ πδξνκεηξεηή/ Πνκπνχ, Έλδεημε πδξνκεηξεηή, Έλδεημε πδξνκεηξεηή ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, πλαγεξκφο Αληίζηξνθεο Παξνρήο, Αλίρλεπζε δηαξξνήο αλάληε ηνπ πδξνκεηξεηή, Θξαχζε ηνπ αγσγνχ αλάληε ηνπ πδξνκεηξεηή, Έλδεημε θαθφβνπιεο ελέξγεηαο ζηνλ πδξνκεηξεηή, πλαγεξκφ κπαηαξίαο. 5

6 4. ΔΙΓΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΒΑΛΒΙΓΩΝ ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ RFID Βαλβίδα ανηεπιζηροθής : 4.1 Θα ηνπνζεηεζεί ζε εηδηθή έλζεηε ζέζε εληφο ηνπ πδξνκεηξεηή βαιβίδα αληεπηζηξνθήο κε αλνμείδσην ειαηήξην, πνπ ζα αληηθαζίζηαηαη εχθνια, δε ζα παξαζχξεηαη απφ ηε ξνή ηνπ λεξνχ θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πιηθά πςειήο αληνρήο, θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ. 4.2 Ο ζρεδηαζκφο ηεο ζα είλαη ηέηνηνο πνπ λα εμαζθαιίδεη θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ κε έκθξαμή ηεο, ελψ ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηεο ζα είλαη απαξαίηεηα φκνηα κε απηά ησλ πδξνκεηξεηψλ (ζεξκνθξαζία, πίεζε ιεηηνπξγίαο, θιπ). ηοιτείο ηασηοποίηζης RFID: 4.3 Πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζην ηππηθφ πεξηβάιινλ εγθαηάζηαζεο ησλ πδξνκεηξεηψλ κε βαζκφ πξνζηαζίαο IP Θα πξέπεη λα είλαη αζθαιψο ηνπνζεηεκέλν επί ηνπ πδξνκεηξεηή ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ, ρσξίο λα κπνξεί λα απνκαθξπλζεί ή θαηαζηξαθεί παξά κφλν κεηά απφ ζθφπηκε ελέξγεηα θαη κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ θαηαζηξνθήο. 4.5 Σν κέγεζνο ηνπ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ νπηηθή αλάγλσζε ησλ ελδείμεσλ ηνπ κεηξεηή θαη γηα θαλέλα ιφγν δε πξέπεη λα επεξεάδεη ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ ιεηηνπξγία, ή ηελ αθξίβεηα κεηξήζεσλ ηνπ πδξνκεηξεηή. 4.6 Η ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα ηζρχνληα Δπξσπατθά πξφηππα. 4.7 Πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηα δηεζλή πξσηφθνιια αζχξκαηεο δηεπαθήο RFID 4.8 Θα έρεη ηθαλφ κέγεζνο κλήκεο ε νπνία ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 512 bits 4.9 Πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα αλάγλσζεο/εγγξαθήο απφ ηθαλή απφζηαζε (ηνπιάρηζηνλ 0,6 κέηξα) θαη λα κελ δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα κε γεηηνληθνχο κεηξεηέο Πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα επαλεγγξαθήο 4.11 Πξέπεη λα θέξεη κεραληζκφ πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ Θα πξέπεη ε ηαρχηεηα αλάγλσζεο/εγγξαθήο ηνπ λα είλαη ηθαλή έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη γξήγνξε επηθνηλσλία κεηαμχ αλαγλψζηε θαη ζηνηρείνπ αλάγλσζεο Η ιεηηνπξγηθή δηάξθεηα δσήο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή θαη πάλησο φρη ιηγφηεξν απφ 10 έηε. 5. ΡΤΘΜΙΗ ΓΟΚΙΜΔ 5.1 Η ξχζκηζε θαη ε δνθηκή φισλ ησλ πδξνκεηξεηψλ ζα γίλεη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 5.2 Σο εργοζηάζιο καηαζκεσής : α) ζα δηαζέηεη δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ειέγρνπ πδξνκεηξεηψλ πηζηνπνηεκέλν θαηά EN17025 (ή ηζνδχλακν) απφ αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο ν νπνίνο ζα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα ερέγγπα πηζηνπνίεζεο θνξέσλ δηαπίζηεπζεο. 6

7 5.3 Οη παξνρέο δνθηκήο (εθηφο ηεο ξχζκηζεο) ζα είλαη θαηά ειάρηζην ηξεηο ( 3 ). Οη δχν παξνρέο δνθηκήο ζα είλαη ππνρξεσηηθά ε Q1 θαη ε Q2 φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ θαη ηελ νδεγία OIML R49-1 γηα ηελ θιάζε αθξίβεηαο R ησλ πδξνκεηξεηψλ, ελψ ε ηξίηε παξνρή δνθηκήο ζα βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα κεηαμχ ηεο Q2 θαη Q4 θαη ζα είλαη επηινγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 5.4 Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε θάζε ηκεκαηηθή παξάδνζε λα παξαδίδεη ζηελ Δ.Τ.Γ.Α.Π. Α.Δ., εγγξάςηκν δίζθν (CD) πνπ ζα πεξηέρεη ειεθηξνληθφ αξρείν κνξθήο EXCEL θαζψο θαη ζε εθηππσκέλε κνξθή αξκνδίσο ζθξαγηζκέλε θαη ππνγεγξακκέλε, φπνπ ζα αληηζηνηρνχληαη νη αξηζκνί ζεηξάο ησλ πδξνκεηξεηψλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ εξγνζηαζηαθψλ δνθηκψλ. 6. ΑΚΡΙΒΔΙΑ ΔΝΓΔΙΞΔΩΝ - ΜΔΓΙΣΑ ΑΝΔΚΣΑ ΦΑΛΜΑΣΑ 6.1 Σα κέγηζηα αλεθηά ζθάικαηα ζε θάζε πεξηνρή κέηξεζεο νξίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ θαη είλαη ηα αθφινπζα: Σν κέγηζην αλεθηφ ζθάικα ζηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο Q2 (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) θαη ηεο Q4, ± 2%. Σν κέγηζην αλεθηφ ζθάικα ζηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο Q1 (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) θαη Q2 (εμαηξνπκέλεο), ± 5%. 7. ΑΠΩΛΔΙΑ ΠΙΔΗ 7.1 Η κέγηζηε απψιεηα πίεζεο νθεηιφκελε ζηνλ πδξνκεηξεηή, πξέπεη λα είλαη 0,63 bar κεηαμχ ηεο ειαρίζηεο θαη ηεο κφληκεο παξνρήο (ΓΡ 63), ρσξίο ηελ ηνπνζέηεζε ηεο βαιβίδαο αληεπηζηξνθήο. 8. ΑΝΣΟΥΗ ΣΗΝ ΠΙΔΗ 8.1 Οη πδξνκεηξεηέο κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο βαιβίδαο αληεπηζηξνθήο, πξέπεη λα αληέρνπλ ηε ζπλερή πίεζε ηνπ λεξνχ, γηα ηελ νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλνη, ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ή ειαηηψκαηα. Η κέγηζηε επηηξεπφκελε πίεζε (ΜΑΡ) νξίδεηαη ζηα 16 bar. 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 9.1 Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ νξηζκέλε Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ. 9.2 Η Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ, αθνχ έρεη πιένλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, πξνβαίλεη ζην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 7

8 10. ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 10.1 Η παξάδνζε / παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ησλ εξγαζηψλ ηνπ Πξνκεζεπηή, ζα γίλεη κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηνπ Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο), θαη γηα φζα ζέκαηα δελ αληηκεησπίδνληαη ζα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο, ζα γίλεηαη έιεγρνο ησλ κεηξνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην 10% ησλ αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ παξαδνηέσλ πδξνκεηξεηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ζα παξαηεξεζεί αζηνρία ζηηο δνθηκέο, ζε πνζνζηφ πνπ ζα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο εθάζηνηε παξαιεθζείζαο πνζφηεηαο, ζα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν πξνκεζεπηήο θαη ζα αληηθαζίζηαηαη φιε ε πνζφηεηα κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε πνηνηηθή παξαιαβή πινπνηείηαη εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. θαη πξνεγείηαη ηεο πνζνηηθήο, ε δηαδηθαζία ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο νινθιεξψλεηαη κε ηελ πνζνηηθή παξαιαβή ζηελ απνζήθε ηνπ Αλαδφρνπ Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. θάζε ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηνπο πδξνκεηξεηέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη ε θαηαζθεπή ηνπο εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ πξνηχπσλ. Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ησλ πδξνκεηξεηψλ ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο (κέζνδνο δνθηκήο, παξνρέο δνθηκήο, ρξφλνο δνθηκήο, θιπ.). Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηεί εγγξάθσο ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. ηνπιάρηζηνλ 15 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ παξαιαβήο, αλαθέξνληαο ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ ηεκαρίσλ πνπ ζα είλαη έηνηκα πξνο παξάδνζε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ήκεξσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ. Η Δ.ΤΓ.Α.Π. είλαη ππνρξεσκέλε εληφο ηνπ αλσηέξσ αλαθεξφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο λα απνζηείιεη ηνπο εθπξνζψπνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαιαβήο κε δηθά ηεο έμνδα Η Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα απνζηνιήο δεηγκάησλ απφ ηελ πξνο παξαιαβή πνζφηεηα, θαη ζε άιια δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα ηεο επηινγήο ηεο, κε ζθνπφ ηελ επαιήζεπζε νηνλδήπνηε εθ ησλ ρνξεγεζέλησλ πηζηνπνηεηηθψλ ε πεξίπησζε επαιήζεπζεο, νη δαπάλεο βαξχλνπλ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.. ε πεξίπησζε κε επαιήζεπζεο θαη εχξεζεο ηηκψλ εθηφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ (φπνπ εθαξκφδεη), νη δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη επηζηξέθεηαη φιε ε πξνο παξαιαβή πνζφηεηα. ηελ πεξίπησζε απηή ν επαλέιεγρνο δεηγκάησλ ηεο λέαο πξνο παξαιαβή πνζφηεηαο είλαη δεδνκέλνο θαη νη δαπάλεο βαξχλνπλ εμνινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή. 11. ΔΓΓΤΗΔΙ 8

9 11.1 Οη πδξνκεηξεηέο, νη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο RFID ζα είλαη εγγπεκέλα γηα ρξνληθή δηάξθεηα νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη κε θαηλνχξην, θάζε πδξνκεηξεηή ή παξειθφκελν πνπ ζα ππνζηεί εληφο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο βιάβε, πνπ ζα νθείιεηαη ζε απνδεδεηγκέλε ηερληθή ή πνηνηηθή αλεπάξθεηά ηνπ Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη κε θαηλνχξην θάζε πδξνκεηξεηή πδξνκεηξεηή ή παξειθφκελν, πνπ αζηφρεζε ζηηο δνθηκέο αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αζηνρία παξνπζηάζηεθε ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 5% ηεο εθάζηνηε πνζφηεηαο πξνο παξαιαβή. 12. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 12.1 Σερληθά θπιιάδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πδξνκεηξεηψλ 12.2 Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ πδξνκεηξεηψλ 12.3 Γηάγξακκα θακπχιεο πηψζεο πίεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή 12.4 Γηάγξακκα θακπχιεο ζθάικαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή 12.5 Πίλαθαο κεηξνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 12.6 Σερληθή πεξηγξαθή θαη ηερληθφ θπιιάδην ησλ επηθνηλσληαθψλ δηαηάμεσλ πνπ θέξνπλ ελζσκαησκέλα νη πξνζθεξφκελνη πδξνκεηξεηέο απφ ηα νπνία ζα ζπλάγεηαη ζαθψο ε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2.12, 2.14, 2.17, 2.21, 2.22 θαη ηνπ άξζξνπ 3 ησλ πξνδηαγξαθψλ πκπιεξσκέλν ηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 12.8 Σελ έγθξηζε ηχπνπ εθδφζεσο αλαγλσξηζκέλνπ ηλζηηηνχηνπ ηεο Δ.Δ. γηα ηνλ πδξνκεηξεηή ηνλ νπνίν πξνζθέξεη, ζηελ νπνία ζα είλαη μεθάζαξα ηα αθφινπζα ζηνηρεία : Η θιάζε αθξίβεηαο R θαη ε ζέζε εγθαηάζηαζεο Σα κεηξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά Q1, Q2, Q3 θαη Q4 Η αθξίβεηα κέηξεζεο κέγηζηα αλεθηά ζθάικαηα Η θιάζε πίεζεο (ΜΑΡ16) Η πηψζε πίεζεο ΓΡ Σν φλνκα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο Οη παξνρέο ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην ΔΝ14154 θαη ηελ νδεγία OIML R49-1 Απεηθνλίζεηο ησλ κεηξεηψλ Σν έηνο ιήμεο ηεο έγθξηζεο 12.9 Σελ πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ MID 2004/22/Δ.Δ,θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πδξνκεηξεηή ζηελ νπνία είλαη μεθάζαξα ηα αθφινπζα ζηνηρεία : 9

10 Tν παξάξηεκα (Η1 ή B+Γ ή Β+Σ) Σν έηνο ιήμεο ηεο έγθξηζεο Πέληε (5) δείγκαηα απφιπηα ίδηνπ ηχπνπ κε ηα πξνζθεξφκελα θαη θσηνηππία ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο, γηα ηελ παξάδνζε ησλ πέληε (5) δεηγκάησλ, ζηελ απνζήθε Πεξηζζνχ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. (Μία εξγάζηκε εκέξα λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο) Τπεχζπλε δήισζε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ην ζεκείν έλαξμεο θαηαγξαθήο ησλ πδξνκεηξεηψλ Αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ δνθηκψλ ησλ ππνβιεζέλησλ δεηγκάησλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνδηαγξαθέο Πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ θνξέα ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πδξνκεηξεηψλ (σο ηειηθφ πξντφλ) γηα πφζηκν λεξφ, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε ηζρχ Πηζηνπνηεηηθφ δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ αλαιπηηθή ζχζηαζε ηνπ θξάκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ησλ πδξνκεηξεηψλ ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε κφιπβδν θαη ε θσδηθή ηνπ νλνκαζία (πεξίπησζε νξεηράιθηλνπ ζψκαηνο) Πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ θνξέα ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ησλ πδξνκεηξεηψλ γηα πφζηκν λεξφ, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε ηζρχ (πεξίπησζε ζπλζεηηθνχ ζψκαηνο) Τπεχζπλε δήισζε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε θσδηθή/ εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θξάκαηνο νξεηράιθνπ ή ηνπ ζπλζεηηθνχ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζψκαηνο ησλ πδξνκεηξεηψλ Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001:2008 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο, ειέγρνπ θαη δνθηκήο ησλ πδξνκεηξεηψλ ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε ηζρχ Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ17025 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001:2008 ηνπ ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε ηζρχ Σελ εγγχεζε ησλ πδξνκεηξεηψλ, ππφ κνξθή ππεχζπλεο δήισζεο κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, εθδφζεσο ηνπ εξγνζηάζηνπ θαηαζθεπήο Σελ εγγχεζε ησλ πδξνκεηξεηψλ, ππφ κνξθή ππεχζπλεο δήισζεο κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, εθδφζεσο ηνπ ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή Τπεχζπλε δήισζε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πδξνκεηξεηψλ ζρεηηθά κε ην ρξφλνο δεηγκαηνιεςίαο (Sampling rate) Τπεχζπλε δήισζε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη, φηη ηα ΣΔΜΑΥΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΘΟΤΝ ΘΑ ΔΙ 100% ΟΜΟΙΑ ΜΔ ΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΔΝΣΑ ΓΔΙΓΜΑΣΑ Πηζηνπνηεηηθά ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πδξνκεηξεηψλ (MID Class E1/ E2 θιπ) Δηθνλνγξαθεκέλνο θαηάινγνο θαη Αλαιπηηθή ηερληθή Πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ βαιβίδσλ αληεπηζηξνθήο Πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ θνξέα ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ βαιβίδσλ αληεπηζηξνθήο (ηειηθφ πξντφλ) γηα πφζηκν λεξφ, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε ηζρχ. 10

11 12.29 Τπεχζπλε δήισζε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ζηνηρείσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ ην ζπκκεηέρνληα θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ βαιβίδσλ αληεπηζηξνθήο Αλαιπηηθή ηερληθή Πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο πδξνκεηξεηψλ (RFID) Πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ θνξέα ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο πδξνκεηξεηψλ (RFID) γηα πφζηκν λεξφ, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε ηζρχ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ απαιηείηαι μόνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζηνηρείν ηαπηνπνίεζεο (RFID) βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ζε ζεκείν εληφο ηνπ πδξνκεηξεηή θαη έξρεηαη ζε επαθή θαζνηνλδήπνηε ηξφπν κε ην πφζηκν λεξφ Τπεχζπλε δήισζε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ζηνηρείσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ ην ζπκκεηέρνληα θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο πδξνκεηξεηψλ (RFID) Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001:2008 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ή ηζνδχλακν, ησλ πξνζθεξφκελσλ ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο πδξνκεηξεηψλ (RFID), ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε ηζρχ. 13. ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ 13.1 Οη ππφ πξνκήζεηα πδξνκεηξεηέο ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο ηππνπνηεκέλσλ θξεαηίσλ κήθνπο 334mm πνπ θέξεη νκναμνληθέο νπέο κε ζπείξσκα ζηηο δχν απέλαληη πιεπξέο ηνπ δηακέηξνπ ¾. Οη πθηζηάκελνη πδξνκεηξεηέο θέξνπλ ζπλνιηθφ κήθνο 190mm θαη έρνπλ ζηα άθξα ηνπο αξζεληθά ζπεηξψκαηα G ¾ B κέζσ ησλ νπνίσλ ελψλνληαη, αλάληε κε ζθαηξηθνχο θξνπλνχο κε ηειεζθνπηθή δηάηαμε θαη θαηάληε κε ζθαηξηθνχο θξνπλνχο κε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο Οη ππφ πξνκήζεηα πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ζεη πξνέθηαζεο ζπλνιηθνχ κήθνπο L=80mm, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα επηηπγράλεηαη ε ζχλδεζε ηνπο ζην θξεάηην θαη ζα θαιχπηεηαη ην ειεχζεξν κήθνο ησλ 190mm πνπ αληηζηνηρεί ζην κήθνο ησλ πθηζηάκελσλ πδξνκεηξεηψλ πνπ ζα αληηθαζίζηαληαη ηε δηαδηθαζία ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο / αληηθαηάζηαζεο ησλ πδξνκεηξεηψλ πεξηιακβάλεηαη: Η κεηαθνξά ησλ πδξνκεηξεηψλ ζηηο απνζήθεο ηνπ Αλαδφρνπ βάζεη ηνπ ππνβεβιεκέλνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ (ζηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή) θαη ε πξνζσξηλή πνζνηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.. Οη δνθηκέο ησλ κεηξνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ πδξνκεηξεηψλ ζην πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO εξγαζηήξην κέηξεζεο πδξνκεηξεηψλ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.(νη δνθηκέο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ πξνζσπηθφ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 5,3, ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ) θαη ε πξνζσξηλή πνηνηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., Η ππφδεημε ησλ ζεκείσλ εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ πδξνκεηξεηψλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. (βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ δηαδξνκψλ κέηξεζεο), 11

12 Η θφξησζε ησλ λέσλ πδξνκεηξεηψλ, ε κεηαθνξά ηνπο ζηα ππνδεδεηγκέλα ζεκεία εγθαηάζηαζεο / αληηθαηάζηαζεο θαη ε εθθφξησζή ηνπο, Σν άλνηγκα θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θξεαηίνπ, Η ιήςε ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο θαη ε θαηαρψξεζε ζε ζρεηηθή ιίζηα (πξφηππν ππνβεβιεκέλν απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.) ηνπ αξηζκνχ ζεηξάο θαη ηεο έλδεημεο θαηαλάισζεο ηνπ πξνο αληηθαηάζηαζε πδξνκεηξεηή, Η απνμήισζε ηνπ παιηνχ/ ησλ παιαηψλ πδξνκεηξεηψλ, Η ηνπνζέηεζε ιεπθήο απηνθφιιεηεο εηηθέηαο ζηνλ αθαηξνχκελν πδξνκεηξεηή θαη ε αλαγξαθή ζε απηή ηνπ αξηζκνχ ζεηξάο ηνπ λένπ πδξνκεηξεηή θαη ε έλδεημε ηνπ παιαηνχ πδξνκεηξεηή, Η ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ πδξνκεηξεηή κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εμαξηεκάησλ / πξνεθηάζεσλ, Η ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο ζθξαγίδαο ζην άθξν ζχλδεζεο ηνπ λένπ πδξνκεηξεηή απφ ηε κεξηά ηνπ πειάηε, Η ιήςε ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο θαη ε θαηαρψξεζε ζε ζρεηηθή ιίζηα (πξφηππν ππνβεβιεκέλν απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.) ηνπ αξηζκνχ ζεηξάο θαη ηεο έλδεημεο θαηαλάισζεο ηνπ λένπ πδξνκεηξεηή, Η ηνπνζέηεζε ζηνπο παιαηνχο πδξνκεηξεηέο, ησλ πιαζηηθψλ ηαπψλ πξνζηαζίαο ησλ ζπεηξσκάησλ πνπ αθαηξέζεθαλ απφ ηνπο λένπο πδξνκεηξεηέο, Ο θαζαξηζκφο ηνπ πεδνδξνκίνπ απφ ηα μέλα πιηθά θαη ρψκαηα πνπ ζα αθαηξεζνχλ απφ ηα θξεάηηα, Η θφξησζε ησλ παιαηψλ πδξνκεηξεηψλ θαη ε επηζηξνθή ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., Η ζχληαμε πξσηνθφιινπ παξάδνζήο ηνπο ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ ςεθηαθφ πιηθψλ (θσηνγξαθίεο) ησλ ζέζεσλ εγθαηάζηαζεο θαη ιίζηα (βάζεη πξνηχπνπ ππνβεβιεκέλνπ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.) κε ηηο αληηζηνηρίζεηο ησλ παιαηψλ θαη λέσλ πδξνκεηξεηψλ κε πιήξε ζηνηρεία (αξηζκνχο ζεηξάο, θαηαλαιψζεηο, ζρφιηα πεξί ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο θξεαηίσλ θιπ), Η δαπάλε νπνηνλδήπνηε πιηθψλ θαη εξγαζηψλ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ή δηεθπεξαίσζε ηεο παξαπάλσ πξνδηαγεγξακκέλεο εγθαηάζηαζεο, 13.4 ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο - αληηθαηάζηαζεο πδξνκεηξεηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα εμήο: Η άξζε ησλ πηζαλψλ θπζηθψλ εκπνδίσλ Σν άλνηγκα θαη ν θαζαξηζκφο ησλ θξεαηίσλ ησλ πδξνκεηξεηψλ θαη ε άληιεζε ηπρφλ πδάησλ απφ απηφ. Ο θαζαξηζκφο ηνπ θξεαηίνπ ζα γίλεη έηζη ψζηε ν ειεχζεξνο ρψξνο κεηαμχ ηνπ θαζαξηζκέλνπ ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ θαη ηεο θάησ γελέηεηξαο ηνπ πδξνκεηξεηή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 εθαηνζηά. ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θξεαηίσλ πεξηιακβάλεηαη ε απνκάθξπλζε μέλσλ πιηθψλ φπσο π.ρ. ρσκάησλ, ηνχβισλ, ηζηκέλησλ, θεξηψλ πιηθψλ θιπ, Η επηζήκαλζε πξνο ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ησλ θαηεζηξακκέλσλ θξεαηίσλ θαη ησλ θαιπκκάησλ απηψλ, έηζη ψζηε ε αξκφδηα Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία λα δψζεη εληνιή γηα ηελ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζή ηνπο. Οη εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή, ηνπνζέηεζε ή αληηθαηάζηαζε 12

13 θξεαηίσλ παξνρψλ θαη ηνπνζέηεζε θαιπκκάησλ, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε θαη θαιχπηνληαη μερσξηζηά απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ζηνλ Αλάδνρν, Η άκεζε επέκβαζε γηα απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζηελ εζσηεξηθή πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ηνπ πδξνκέηξνπ ή ζην δίθηπν ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. εμαηηίαο ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ πδξνκεηξεηή. ε επέκβαζε ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη άκεζε θαη λα κελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε ή δηακαξηπξία ηνπ θαηαλαισηή. Η επηζθεπή γίλεηαη κε εξγαζία θαη πιηθά ηνπ Αλαδφρνπ ρσξίο επηπιένλ απνδεκίσζε Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο παξαγξάθνπ 11.2 ηεο δηαθήξπμεο νξίδεη απιά ηα πιαίζηα πινπνίεζήο ηνπ θαη ηα βαζηθά ζηάδηα ηνπ Έξγνπ. Η εθπφλεζε αλαιπηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη πξνγξακκαηηζκνχ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. Δηδηθφηεξα, ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ην νπνίν ζε δηάξθεηα δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηνπο έληεθα (11) κήλεο ελψ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά ηα παξαδνηέα ηνπ Έξγνπ αλά Φάζε. Υξνλνδηάγξακκα θαη Πξφγξακκα πινπνίεζεο πξνκήζεηαο - εγθαηάζηαζεο πνπ πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηηο δηάθνξεο θάζεηο πινπνίεζεο ηεο. ηελ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Πξνκεζεπηή ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ηεθκεξίσζε γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξνκήζεηαο κεηά ηελ εθηέιεζε απηήο. Γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη πξνγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, ν ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ φηη: α) ε πθηζηάκελε δπλαηφηεηα θαηακέηξεζεο Τδξνκεηξεηψλ απφ ηελ Τπεξεζία γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνζσξηλήο πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ παξαδηδφκελσλ πνζνηήησλ ή ηεο παξάδνζεο απηψλ απφ ηα απνζήθεο ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. ζηνλ Πξνκεζεπηή πξνο εγθαηάζηαζε είλαη ηεκάρηα αλά εκέξα. 13

14 β) ζην Δξγαζηήξην Γνθηκψλ κπνξνχλ λα δνθηκαζηνχλ 100 πδξνκεηξεηέο ηελ εκέξα. ε πεξίπησζε ππεξβάζεο πξνζεζκηψλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εμαηηίαο ηεο απνζηνιήο δεηγκάησλ ζε εξγαζηήξην ηξίηνπ θνξέα ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.3 ηεο παξνχζαο, ν Πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη παξάηαζε γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. γ) Η πθηζηάκελε δπλαηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβήο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ είλαη 500 εγθαηεζηεκέλνη πδξνκεηξεηέο αλά εκέξα Ο ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πδξνκεηξεηψλ κε πεξηγξαθή θαζεθφλησλ γηα θάζε ζέζε θαζψο θαη κε αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα εκπιαθνχλ ζπλνιηθά θαη αλά ζέζε/εηδηθφηεηα. 14. Πίνακες σμμόρθωζης ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ Ο δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκέλνπο εληφο ηνπ θαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ Πίλαθεο πκκφξθσζεο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ ππφ ηελ αθφινπζε κνξθή: ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΑΕΩΝ Α/Α ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ηε ηήιε «ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. ηε ζηήιε «ΑΠΑITΗΗ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε, πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ή έλαο αξηζκφο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο (κέγηζην ή ειάρηζην) θαη απαηηεί ζπκκφξθσζε, ζεσξνχκελα σο απαξάβαηνη φξνη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 14

15 Αλ ε ζηήιε «ΑΠΑITΗΗ» δελ έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηε ιέμε ή κε θάπνηνλ αξηζκφ, ηφηε ε πξνδηαγξαθή είλαη επηζπκεηή θαη φρη ππνρξεσηηθή σο απαξάβαηνο φξνο. Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ κε ππνρξεσηηθνχο φξνπο ή απνθιίλνπλ απφ απηνχο δελ απνξξίπηνληαη. ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΗΗ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή /ΟΥΙ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ Πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ Πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο. ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε Παξάξηεκα ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ πκκφξθσζεο. ηελ αξρή ηνπ Παξαξηήκαηνο θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηνπ. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, θ.ι.π.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Πξνδ. 4.18). Η ηερληθή αξηηφηεηα ησλ θπιιαδίσλ ζα απνηειέζεη ζηνηρείν αμηνιφγεζεο σο έλδεημε ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν Αλάδνρνο. 15

16 ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ Α/Α ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ 1 ΚΟΠΟ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ λεξνχ. Οη πδξνκεηξεηέο ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο θξεαηίσλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ζε νξηδφληηα ζέζε ιεηηνπξγίαο. Οη πδξνκεηξεηέο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη γηα αζθαιή ιεηηνπξγία θαη κέηξεζε κε αθξίβεηα, ζε δίθηπν δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ. πγθεθξηκέλα νη πδξνκεηξεηέο δελ ζα έρνπλ θηλνχκελα κέξε θαη κπνξνχλ λα είλαη ειεθηξνκαγλεηηθνί, καγλεηηθνχ πεδίνπ, ή ηερλνινγίαο ππεξήρσλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο δφθηκεο ηερλνινγίαο ε νπνία δελ ζα απαηηεί θηλνχκελα κέξε (παξεκβαιιφκελα ζηε ξνή ηνπ λεξνχ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κέηξεζεο. Θα πξέπεη λα θέξνπλ ελζσκαησκέλε δηάηαμε κεηάδνζεο ελδείμεσλ γηα έληαμε ζε ζχζηεκα απηνκαηνπνηεκέλεο ζπιινγήο ησλ κεηξήζεσλ (Automated Meter Reading) θαη ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ εζσηεξηθή πεγή ελέξγεηαο (κπαηαξία) κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο. Οη πδξνκεηξεηέο ζα παξαδνζνχλ πιήξεηο, καδί κε ηηο βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο θαη ην ζηνηρείν ηαπηνπνίεζεο κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ- RFID (Radio Frequency IDentification). Οη πδξνκεηξεηέο ζα έρνπλ ξπζκηζηεί θαη δνθηκαζηεί ζρεηηθά κε ηελ νξζή θαηαγξαθή ηνπο εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ. 16

17 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ 1.1 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ πξνκήζεηα πδξνκεηξεηψλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ηζρχνληα θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί πδξνκεηξεηέο πνπ ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία MID 2004/22/Δ.Δ ή ηζνδχλακε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θέξεη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε νδεγία (Παξαξηήκαηα Η1 ή Β+Γ ή Β+Σ) Οη πξνζθεξφκελνη πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ρσξίο θηλνχκελα κέξε, ειεθηξνληθνχ ηχπνπ κε ελζσκαησκέλε ηερλνινγία έμππλσλ κεηξήζεσλ (smart meters) θαη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: Ηιεθηξνληθνχ ηχπνπ κε αξρή ιεηηνπξγίαο ππεξήρσλ, καγλεηηθνχ πεδίνπ, ειεθηξνκαγλεηηθά, ή νπνηαζδήπνηε άιιεο δφθηκεο ηερλνινγίαο ε νπνία δελ ζα απαηηεί θηλνχκελα κέξε (παξεκβαιιφκελα ζηε ξνή ηνπ λεξνχ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κέηξεζεο Μήθνο: L=110mm απφ άθξν ζε άθξν Κιάζε αθξίβεηαο R Μφληκε παξνρή Q3=2,5 m3/h πείξσκα ζχλδεζεο άθξσλ: G ¾ B Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο πδξνκεηξεηή: DN15mm 17

18 1.3.7 ρέζε Q2/Q1 = 1, ρέζε Q4/Q3 = 1, Κιάζε ζεξκνθξαζίαο min T Κιάζε πίεζεο MAP Κιάζε απψιεηαο πίεζεο ΓP63 γηα ηε δεηνχκελε κφληκε παξνρή Q Γηα ηα ππφινηπα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, νη πδξνκεηξεηέο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα θαηαζθεπήο ΔΝ ΔΙΓΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ 2.1 Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπνζέηεζε ζε παξνρέο πφζηκνπ λεξνχ θαη ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ην ζθνπφ απηφ Οη πδξνκεηξεηέο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζε δίθηπν δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ θαη ζα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφιεηαο απφ αλαγλσξηζκέλνπο Δζληθνχο ή Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο - Φνξείο. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ησλ πδξνκεηξεηψλ κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν είηε απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ πνπ ζα δηαζέηεη άξηζηεο κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη ζα πιεξνί ηηο ζπλζήθεο θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ, είηε απφ νξείραιθν πςειήο πνηφηεηαο. 18

19 Γηα ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηνπ θειχθνπο ησλ πδξνκεηξεηψλ κε θξάκα νξείραιθνπ ζα πξέπεη λα έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ 75% κε θαηάιιειεο αλαινγίεο θαζζίηεξνπ, ςεπδάξγπξνπ, θιπ. ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη απαηηνχκελεο κεραληθέο ηδηφηεηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί νξείραιθνο κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ ρακειφηεξε ηνπ 75% θαη κέρξη 57%, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ην αλαθέξεη ζαθψο ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ε ζχζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε απηή πνπ πηζαλψο αλαγξάθεηαη ζηελ έγθξηζε πξνηχπνπ. Η πιήξσζε ρπηεπηηθψλ ειαηησκάησλ, πφξσλ, θιπ. ησλ νξεηράιθηλσλ ηκεκάησλ, κε μέλε χιε ή θφιιεζε απαγνξεχεηαη. Οη πδξνκεηξεηέο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πιαζηηθά πψκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπεηξσκάησλ. Όια ηα ζπεηξψκαηα ηνπ ζψκαηνο ησλ κεηξεηψλ ζα έρνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο ζρεηηθνχο πεξί ζπεηξσκάησλ θαλνληζκνχο αλνρέο θαη ζα εμαζθαιίδνπλ νκαιή θαη αζθαιή θνριίσζε. Ο αξηζκφο ζεηξάο ησλ πδξνκεηξεηψλ ζα νξηζζεί απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. θαη ζα είλαη ηππσκέλνο ή ραξαγκέλνο κε αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο αιιά θαη κε γξακκηθφ θψδηθα (BAR CODE) ζε θαηάιιειε ζέζε έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ πδξνκεηξεηή ζηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Η ζέζε αλαγξαθήο ζα είλαη ζηελ άλσ επηθάλεηα αλάγλσζεο ηνπ πδξνκεηξεηή ή ζην ζψκα ηνπ αιιά πάληνηε ζε εχθνια αλαγλψζηκε ζέζε Ο πδξνκεηξεηήο ζα πξέπεη λα θέξεη θάιπκκα πξνζηαζίαο ηεο νζφλεο ελδείμεσλ απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ. Η άξζξσζε ζπλαξκνγήο θαιχκκαηνο ζψκαηνο ηνπ πδξνκεηξεηή πξέπεη λα εμαζθαιίδεη αζθαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγηθφηεηα. 19

20 2.10 Η κεηξνινγηθή θιάζε ησλ πδξνκεηξεηψλ δε ζα πξέπεη λα επεξεάδεηαη απφ ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο (νξηδφληηα, θάζεηε ή θεθιηκέλε) θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπ ζην δίθηπν δε ζα πξέπεη λα απαηηεί επζχγξακκα ηκήκαηα αγσγψλ πξηλ θαη κεηά ηνλ κεηξεηή Οη πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα ζπλαγεξκνχ (alarm) αληίζηξνθεο ξνήο Οη πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηε κέηξεζε ηεο παξνρήο θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ξνήο, νη νπνίεο ζα αζξνίδνληαη μερσξηζηά, κε δπλαηφηεηα έλδεημεο θάζε κηαο. Οη πδξνκεηξεηέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ νζφλε ελδείμεσλ ηχπνπ LCD ή άιιεο ηερλνινγίαο ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη κε απφιπηε επθξίλεηα αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θσηηζκνχ ή έληνλεο ειηνθάλεηαο θαη ππφ κεγάιε γσλία αλάγλσζεο, ηα αθφινπζα: 2.13 Ο αζξνηζηήο ηνπ κεηξεηή Ο ζπλαγεξκφο δηεχζπλζεο ηεο ξνήο Ο ζπλαγεξκφο παξαβίαζεο ηνπ κεηξεηή, Ο ζπλαγεξκφο αλίρλεπζε δηαξξνήο, Ο ζπλαγεξκφο αλίρλεπζε ζξαχζεο αγσγνχ, Γηάθνξεο άιιεο ελδείμεηο φπσο π.ρ. ην επίπεδν θφξηηζεο ηεο εζσηεξηθήο κπαηαξίαο, θιπ. 20

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91.

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:42/2014 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : 22-06-2015 Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, 83100

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο

Διαβάστε περισσότερα