ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/ (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε."

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/ (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) Τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 10 σε συνδ. με το άρθρο 15 του Π.Δ. 375/1987 Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (Κ.Α.Π.Ε.) (ΦΕΚ Α 167/87),όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 30 παραγρ.3.α και 4 αντιστοίχως του ν. 3734/2009 Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 8). β) Του άρθρου 6, παρ. 1, περίπτ.(α), τελευτ. εδάφιο του Π.Δ. 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ Α 221/2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005(ΦΕΚ Α 98). 2. Την απόφαση που ελήφθη κατά την υπ αριθμ Συνεδρίαση του Δ.Σ. δυνάμει του άρθρου 15 Π.Δ. 375/1987 Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (Κ.Α.Π.Ε.) (ΦΕΚ Α 167/87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του ΚΑΠΕ και του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε., ως εξής: Άρθρο 1 Μετά το σημείο «ι.» της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 Σκοπός του Κεφαλαίου Α του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου (Κ.Υ.Α. 2325/1989 ΦΕΚ Β 314) γίνεται προσθήκη των σημείων «ια.» και «ιβ.», ως ακολούθως: 1

2 «ια) Παρέχει ειδική τεχνολογική επιμόρφωση και εκπαίδευση σε τρίτους, για λογαριασμό και με χρηματοδότηση των ενδιαφερομένων φορέων και του Δημοσίου και δύναται να ιδρύει για τον σκοπό αυτό, ειδικό νομικό πρόσωπο, εφόσον αυτό προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ιβ) Ιδρύει Εταιρείες Τεχνολογικής Βάσης (Τεχνοβλαστούς ή «spin off») για την οικονομική ή κοινωνική αξιοποίηση ή εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και συμμετέχει στην ίδρυσή τους με ομάδες επιστημόνων ή σε συνεργασία με άλλους παραγωγικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ Α 219) και την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 3259/2004.». Άρθρο 2 Αντικαθίσταται το Άρθρο 9 του Κεφαλαίου Β του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου (Κ.Υ.Α. 2325/1989 ΦΕΚ Β 314) ως ακολούθως: «Άρθρο 10 του Π.Δ. (Άρθρο 9 του Κ.Λ.) Οργάνωση Διάρθρωση 1.1 Το ΚΑΠΕ αποτελείται από τις εξής πέντε (5) Διευθύνσεις: α) Διεύθυνση Ενεργειακών Τεχνολογιών. β) Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού. γ) Διεύθυνση Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας. δ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. ε) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 1.2 Στη Διοίκηση του ΚΑΠΕ υπάγονται δύο (2) Γραφεία: α) Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας: β) Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 2.1.α) Διεύθυνση Ενεργειακών Τεχνολογιών: αα) Αντικείμενο: Στη Διεύθυνση Ενεργειακών Τεχνολογιών υπάγονται ο σχεδιασμός, συντονισμός, εκτέλεση, διαχείριση και αξιολόγηση ερευνητικών / επιδεικτικών / πιλοτικών προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα (ΕΕ). Τα θεματικά αντικείμενα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικώς τα ακόλουθα : Η αιολική ενέργεια Η βιομάζα Η γεωθερμία 2

3 Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα Τα φωτοβολταϊκά συστήματα Οι τεχνολογίες νερού Οι τεχνολογίες υδρογόνου σε συνδυασμό με τις ΑΠΕ Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα Η ΕΕ στα κτίρια Η ΕΕ στις μεταφορές, την βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. αβ) Στόχοι της Διεύθυνσης: Ο σχεδιασμός, συντονισμός, εκτέλεση, διαχείριση και αξιολόγηση ερευνητικών / επιδεικτικών / πιλοτικών προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα (ΕΕ). Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Διεύθυνση συνδυάζει μια σειρά δραστηριοτήτων που εκτείνονται από την βασική και εφαρμοσμένη, κυρίως, έρευνα και επίδειξη μέχρι και τη συμμετοχή της στη διαμόρφωση των προτύπων και την ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης προϊόντων ΑΠΕ και ΕΕ. Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ως αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στις ΑΠΕ και ΕΕ. Στην κατεύθυνση της υποστήριξης της αγοράς η Διεύθυνση διαπιστεύει τα εργαστήρια της σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιδεικτικών έργων μη εμπορικών τεχνολογιών στους τομείς της αρμοδιότητας της με στόχο την ωρίμανση των ως άνω τεχνολογιών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. αγ) Τμήματα: Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: 1. Tμήμα Αιολικής και Τεχνολογιών Νερού: Το Τμήμα Αιολικής και Τεχνολογιών Νερού στοχεύει στην εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη στις τεχνολογίες της Αιολικής Ενέργειας, της Θαλάσσιας Ενέργειας και των Μικρών Υδροηλεκτρικών υλοποιώντας ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών έργων και υπηρεσιών: 3

4 Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος ως προς την Αιολική Ενέργεια αφορά ένα ευρύ φάσμα πεδίων σχετικά με το αιολικό δυναμικό, την τεχνολογία σύγχρονων Α/Γ, τον σχεδιασμό υποσυστημάτων Α/Γ και με μεθόδους πειραματικού ελέγχου. Το Τμήμα λειτουργεί το Εργαστήριο Δοκιμών Α/Γ, το οποίο είναι διαπιστευμένο κατά ISO από το 1999, και προσφέρει παροχή υπηρεσιών προς τους επενδυτές και την βιομηχανία Α/Γ στα πεδία μέτρησης αιολικού δυναμικού, σχεδιασμού, χωροθέτησης και ενεργειακής αξιολόγησης αιολικών πάρκων, μέτρηση χαρακτηριστικών Α/Γ (ισχύς, ποιότητα ισχύος, μηχανικά φορτία, θόρυβος) και μέτρηση μηχανικών χαρακτηριστικών δοκιμίων. Ως προς την Θαλάσσια Ενέργεια (ΘΕ), τεχνολογία που δεν έχει φθάσει διεθνώς σε εμπορική μορφή, αντικείμενο δραστηριότητας είναι η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, επίδειξη στην ανάπτυξη συστημάτων αξιοποίησης της κυματικής και της παλιρροϊκής ενέργειας. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος, ανήκουν και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα καθώς και συνδυασμοί αιολικής και θαλάσσιας ενέργειας. Το Τμήμα Αιολικής και Τεχνολογιών Νερού δραστηριοποιείται στην τεχνολογία των Μικρών Υδροηλεκτρικών (ΜΥΗ) κυρίως μέσω της παροχής τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους και παράλληλα αναπτύσσεται τεχνογνωσία για την κατασκευή εγχώριου Η/Μ εξοπλισμού. 2. Τμήμα Βιοενέργειας: Βασικό αντικείμενο του Τμήματος Βιοενέργειας είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης ολοκληρωμένων σχημάτων παραγωγής και αξιοποίησης βιομάζας, βιοενέργειας και βιοκαυσίμων στην Ελλάδα. Oι βασικές κατευθύνσεις του Τμήματος εστιάζονται στους παρακάτω άξονες: Σχεδιασμός και εκπόνηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας κι επίδειξης σχετικά με διαθεσιμότητα και τροφοδοσία πρώτων υλών βιομάζας (υπολειμματικές μορφές & ενεργειακές καλλιέργειες), διαχείριση βιομάζας (logistics), τεχνολογίες ενεργειακής μετατροπής, βιοκαύσιμα. Ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών (αστραπιαία πυρόλυση, καύση, αεριοποίηση, συνδυασμένη χρήση λέβητα βιομάζας με ηλιακούς συλλέκτες για παραγωγή θερμότητας. Εργαστηριακές αναλύσεις για τον προσδιορισμό των φυσικο-χημικών χαρακτηριστικών και του ενεργειακού δυναμικού διαφόρων τύπων βιομάζας. 4

5 Τεχνική υποστήριξη με παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Τμήματος Βιοενέργειας. 3. Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας: Το Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας στοχεύει στην εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων λύσεων στις τεχνολογίες της Γεωθερμίας συμπεριλαμβανομένων των Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας. Στόχοι οι οποίοι επιτυγχάνονται μέσω υλοποίησης σημαντικού αριθμού έργων και υπηρεσιών αναπτύσσοντας δραστηριότητες που αντιστοιχούν στους τρείς βασικούς άξονες: Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων γεωφυσικών και γεωχημικών διασκοπίσεων, με εφαρμογή στον εντοπισμό γεωθερμικών ταμιευτήρων. Καινοτόμος Ερευνα, Ανάπτυξη Τεχνολογίας, Επίδειξη, και Πιλοτικές Εφαρμογές κυρίως μέσω δράσεων για την Ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Μεθοδολογίας για την Έρευνα και Οργάνωση Δοκιμών για την Εκμετάλλευση της Γεωθερμίας σε εγκαταστάσεις συστήματος τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης και εν σειρά χρήσεων, γεωθερμικών αντλιών θερμότητας υψηλής τεχνολογίας σε συνδυασμό με καινοτόμες λύσεις γήινων εναλλακτών βελτιωμένης απόδοσης. Ανάπτυξη καινοτομικής τεχνολογίας μονάδων αφαλάτωσης με χρήση γεωθερμικής ενέργειας χωρίς ή και σε συνδυασμό με άλλες ΑΠΕ. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τρίτους σχετικών με το αντικείμενο του Τμήματος Γεωθερμικής Ενέργειας. 4. Τμήμα Ηλιακής Ενέργειας, Διεσπαρμένης Παραγωγής Ενέργειας και Έξυπνων Δικτύων: Το Τμήμα Ηλιακής Ενέργειας, Διεσπαρμένης Παραγωγής Ενέργειας και Έξυπνων Δικτύων στοχεύει στην εφαρμοσμένη έρευνα, στην ανάπτυξη και στην επίδειξη καινοτόμων λύσεων στις τεχνολογίες της Ηλιακής Ενέργειας, της Διεσπαρμένης Παραγωγής Ενέργειας και των Έξυπνων Δικτύων. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσει δραστηριότητες σε θέματα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης που επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς: Μελέτες και μετρήσεις ηλιακού δυναμικού, υπολογισμός παραγωγής διεσπαρμένων ενεργειακών πόρων, μελέτες λειτουργίας, ευστάθειας, συμβάντων στα ηλεκτρικά δίκτυα με στόχο την μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα ισχύος και η ασφαλής λειτουργία. 5

6 Ερευνα, Ανάπτυξη Τεχνολογίας συσκευών και συστημάτων, Επίδειξη, και Πιλοτικές Εφαρμογές κυρίως μέσω καινοτόμων δράσεων επίδειξης καινοτομίας και υλοποίησης πιλοτικών εφαρμογών στις τεχνολογίες της Ηλιακής Ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή καθώς και στα συστήματα παραγωγής θερμότητας/ψύξης με Ηλιακά Θερμικά και φωτοβολταϊκά. Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα με δραστηριότητες στο πεδίο των Ηλεκτρονικών ισχύος [ανάπτυξη, δοκιμές και αξιολόγηση μετατροπέων ισχύος, φορτιστών, ελεγκτών φορτίων, κλπ]. Εφαρμοσμένη Έρευνα, εφαρμογές, δοκιμές και αξιολόγηση στο πεδίο των τεχνολογιών αποθήκευσης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Λειτουργία και ανάπτυξη εργαστηρίων μικροδικτύων/υβριδικών/έξυπνων δικτύων και μέσων αποθήκευσης ενέργειας με παράλληλη Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδων ελέγχου για τη διαχείριση διεσπαρμένων ενεργειακών πόρων στα έξυπνα δίκτυα (μικροδίκτυα, υβριδικά, κλπ.) Τεχνική υποστήριξη με παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Τμήματος. 5. Τμήμα Ενσωμάτωσης Ενεργειακών Συστημάτων ΑΠΕ Μεγάλης Κλίμακος, Τεχνολογιών Υδρογόνου και Κυψελών Καυσίμου (Large Scale Integration of RES, Hydrogen Technologies & Fuel Cells ): Το Τμήμα Ενσωμάτωσης Ενεργειακών Συστημάτων ΑΠΕ Μεγάλης Κλίμακος, Τεχνολογιών Υδρογόνου και Κυψελών Καυσίμου στοχεύει στην εφαρμοσμένη έρευνα, στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων λύσεων και την ενσωμάτωση Ενεργειακών Συστημάτων ΑΠΕ Μεγάλης Κλίμακος καθώς και την προώθηση Τεχνολογιών Υδρογόνου και Κυψελών Καυσίμου. Οι δραστηριότητες του Τμήματος Ενσωμάτωσης Ενεργειακών Συστημάτων ΑΠΕ Μεγάλης Κλίμακος, Τεχνολογιών Υδρογόνου και Κυψελών Καυσίμου (Large Scale Integration of RES, Hydrogen Technologies & Fuel Cells ) επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς: Ερευνα και Ανάπτυξη Τεχνολογίας, Πιλοτικές Εφαρμογές κυρίως μέσω δράσεων επίδειξης καινοτομίας και υλοποίησης ολοκληρωμένων ενεργειακών συστημάτων ΑΠΕ και Τεχνολογιών Αποθήκευσης Ενέργειας και πιλοτικών εφαρμογών Κυψελών Καυσίμου στον κτιριακό τομέα και σε πρώιμες αγορές (early markets), καθώς και μελέτη της ηλεκτρικής ενσωμάτωσης κυψελών καυσίμου σε ηλεκτρικά δίκτυα Προσομοίωση, Σχεδιασμός, Διαστασιολόγηση, Εγκατάσταση και Αξιολόγηση Λειτουργίας ολοκληρωμένων ενεργειακών συστημάτων 6

7 ΑΠΕ και Τεχνολογιών Αποθήκευσης Ενέργειας με αιχμή τις τεχνολογίες Υδρογόνου Υλοποίηση πιλοτικών έργων ενσωμάτωσης ενεργειακών συστημάτων ΑΠΕ και αποθήκευσης Υδρογόνου μεγάλης κλίμακας Τεχνική υποστήριξη μέσω παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα ενσωμάτωσης ενεργειακών συστημάτων ΑΠΕ και συστημάτων υδρογόνου και κυψελών καυσίμου. 6. Τμήμα Κτιρίων & Δομημένου Περιβάλλοντος: Στόχοι του Τμήματος είναι ενδεικτικώς: Η έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, συστημάτων και τεχνολογιών Ενεργειακής Αποδοτικότητας και ΑΠΕ στους τομείς των κτιρίων και του δομημένου περιβάλλοντος. Η τεχνική υποστήριξη πολιτικών σε θέματα κτιρίων και δομημένου περιβάλλοντος. Η τεχνική υποστήριξη της βιομηχανίας και γενικότερα της παραγωγής δομικών προϊόντων σε θέματα δοκιμών, προτύπων, μετρήσεων και ελέγχων των ενεργειακών χαρακτηριστικών των προϊόντων και συστημάτων που παράγουν. Η ανάπτυξη τεχνολογιών βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος. Η υλοποίηση πιλοτικών και η υποστήριξη επιδεικτικών έργων του κτιριακού τομέα και του δομημένου περιβάλλοντος για τη διάχυση και εξοικείωση των εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων με νέες τεχνικές σχεδίασης και κατασκευής, καθώς και χρήσης νέων υλικών και συστημάτων χαμηλών ενεργειακών απαιτήσεων. 7. Τμήμα Μεταφορών, Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας & Τεχνολογιών Περιβάλλοντος: Στόχοι του Τμήματος είναι ενδεικτικώς: Η έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, συστημάτων και τεχνολογιών για την ενεργειακά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη, χρήση και διαχείριση των μεταφορών, των σχετικών υποδομών και της κινητικότητας, καθώς και η βέλτιστη αξιοποίηση συστημάτων και «αποτελεσμάτων» τεχνολογιών ΑΠΕ (ηλεκτροκίνηση, βιοκαύσιμα, υδρογόνο) και ΕΞΕ (συστήματα ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας) στον τομέα των μεταφορών. Η έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, συστημάτων και τεχνολογιών Ενεργειακής Αποδοτικότητας και ΑΠΕ στη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 7

8 Η τεχνική υποστήριξη πολιτικών σε θέματα βιομηχανίας, βιοτεχνίας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η υποστήριξη των τομέων αυτών σε θέματα δοκιμών, προτύπων, μετρήσεων και ελέγχων των ενεργειακών χαρακτηριστικών των παραγωγικών διαδικασιών τους ή των προϊόντων και συστημάτων που παράγουν. Η υλοποίηση πιλοτικών και η υποστήριξη επιδεικτικών έργων στους τομείς των μεταφορών και της βιομηχανίας, βιοτεχνίας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη διάχυση και εξοικείωση των εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων με νέες τεχνικές, συστήματα και εξοπλισμό για βέλτιστο ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτέλεσμα από τη λειτουργία τους. Η εξέταση και προώθηση της περιβαλλοντικής διάστασης από τη λειτουργία και χρήση των μεταφορών και των παραγωγικών εγκαταστάσεων. β) Διεύθυνση Ενεργειακής Πολικής και Σχεδιασμού: βα) Αντικείμενο Στόχοι της Διεύθυνσης: Η Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού του ΚΑΠΕ έχει ως κύριο στόχο την τεχνική υποστήριξη της Εθνικής Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Ειδικότερα έχει ως στόχο την υποστήριξη της πολιτικής των ΑΠΕ, της Εξοικονόμησης Ενέργειας και της Συμπαραγωγής και την υποστήριξη ενσωμάτωσής τους στο Ενεργειακό Σύστημα όπως διαμορφώνεται από τις σχετικές Ευρωπαικές Οδηγίες και την Εθνική Νομοθεσία εναρμόνισης. Ειδικότερα η Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού του ΚΑΠΕ έχει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της έχει ενδεικτικώς τα ακόλουθα αντικείμενα : Ανάπτυξη των Εθνικών Σχεδίων Δράσης και μέτρων πολιτικής για τις ΑΠΕ, την Εξοικονόμηση, την ΣΗΘ και την μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ανάπτυξη των Εθνικών Συστημάτων Καταγραφής και Προγραμματισμού της διείσδυσης των Τεχνολογιών αυτών και των δεδομένων παραγωγής εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Υποστήριξη των Εθνικών Προγραμμάτων Προώθησης ΑΠΕ, ΕΞΕ και ΣΗΘ και της μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων για την στατιστική του Ενεργειακού Τομέα και το Δυναμικό των Εγχώριων Πηγών Ενέργειας. Ανάπτυξη Υπολογιστικών Μοντέλων Προσομοίωσης για την Ανάλυση του Ενεργειακού Συστήματος ιδιαίτερα σε κατάσταση μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ, ΣΗΘ και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. 8

9 Ανάπτυξη μελετητικής υποδομής για την εκπόνηση Ενεργειακής Στατιστικής και Ανάλυση της Ελληνικής Ενεργειακής Αγοράς και των εμποδίων για την διείσδυση σ αυτήν των ενεργειακών τεχνολογιών, Ανάλυση Εθνικών Μέτρων ενεργειακής Πολιτικής με έμφαση στα μέτρα οικονομικής υποστήριξης και το θεσμικό πλαίσιο. Ανάλυση της κλιματικής μεταβολής και προσδιορισμός της επίδρασης που ασκεί σ αυτήν ο Ενεργειακός Τομέας καθώς επίσης της επίδρασης που θα ασκήσει αυτή στον Ενεργειακό Τομέα. Ανάλυση, Διερεύνηση των μέτρων υλοποίησης της ενεργειακής πολιτικής στην ΕΕ και επεξεργασία, διαμόρφωση των βέλτιστων πρακτικών υλοποίησης. ββ) Τμήματα: Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής. Τμήμα Πολιτικών Περιβάλλοντος και Κλιματικής Μεταβολής. Τμήμα Ανάπτυξης Συστημάτων Ενεργειακού Σχεδιασμού. Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τμήμα Στατιστικής και νέων Μηχανισμών Αγοράς. Τμήμα Προώθησης Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής. 1. Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής: Το Τμήμα αυτό έχει ως κύρια αντικείμενα τη σχεδίαση μέτρων ενεργειακής πολιτικής, τη σχεδίαση Εθνικών Ενεργειακών Προγραμμάτων, την εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης και την εκπόνηση μελετών για την πορεία υλοποίησης της Ενεργειακής Πολιτικής της χώρας. Η σχεδίαση μέτρων περιλαμβάνει την ανάπτυξη θεσμικών μέτρων όπως νόμοι, κανονισμοί, υπουργικές αποφάσεις κλπ, που σχετίζονται με την εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε Εθνικό Επίπεδο. Η σχεδίαση μέτρων οικονομικής υποστήριξης επενδύσεων περιλαμβάνει την επιδότηση επενδύσεων, τα feed-in tarrifs, φοροαπαλλαγές και γενικά οικονομικά μέτρα που είναι αποδεκτά από την Εθνική Οικονομία και που αναμένεται να εξασφαλίσουν τα επιθυμητά επίπεδα διείσδυσης ενεργειακών τεχνολογιών που έχουν υπολογισθεί από ανάλυση του ενεργειακού συστήματος. Συμπεριλαμβάνεται και η σχεδίαση, παρακολούθηση και διαχείριση ολοκληρωμένων εθνικών προγραμμάτων που μπορεί να περιλαμβάνουν οικονομικά μέτρα, δράσεις πληροφόρησης και συναπαιτούμενη νομοθετική 9

10 εργασία. Η εκπόνηση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης ΑΠΕ, ΕΞΕ και ΣΗΘ περιλαμβάνει συνδυασμό των αποτελεσμάτων των ενεργειακών μοντέλων για την απαιτούμενη διείσδυση των τεχνολογιών αυτών ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό των κατάλληλων μέτρων που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση των στόχων. Επί πλέον περιλαμβάνονται ευρύτερες μελέτες όπως οι μελέτες Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού. 2. Τμήμα Πολιτικών Περιβάλλοντος και Κλιματικής Μεταβολής: Το Τμήμα αυτό έχει ως αντικείμενο την ανάλυση δεδομένων και την επεξεργασία μέτρων πολιτικής, για τη ρύπανση του περιβάλλοντος από την ενέργεια, τη βιομηχανία και τις μεταφορές και την αναμενόμενη κλιματική μεταβολή που θα προκύψει. Υπολογίζει την επίδραση της κλιματικής μεταβολής στην συμπεριφορά της ενεργειακής ζήτησης. Ομοίως περιλαμβάνει σχέδια δράσης για την μείωση των εκπομπών με αλλαγή των χρήσεων των ενεργειακών τεχνολογιών και άλλων τεχνολογιών προσαρμογής. 3. Τμήμα Ανάπτυξης Συστημάτων Ενεργειακού Σχεδιασμού: Το Τμήμα αυτό αναπτύσσει εργαλεία ενεργειακής καταγραφής και ενεργειακού προγραμματισμού με χρήση τεχνολογίας πληροφορικής. Χρησιμοποιεί γεωγραφικά περιβάλλοντα σε συνδυασμό με αριθμητικές μεθόδους για την ενεργειακή καταγραφή σε γεωγραφική διασπορά και την εκτίμηση και τον προγραμματισμό του ενεργειακού δυναμικού. Τα κύρια τεχνικά αντικείμενα του τμήματος είναι η ανάπτυξη λογισμικού και η λειτουργία πληροφορικών συστημάτων. Η ανάπτυξη συστημάτων ενεργειακής καταγραφής περιλαμβάνει την ανάπτυξη συστημάτων ενεργειακής στατιστικής που άλλες φορές έχουν λογική προσομοίωσης των ροών του ενεργειακού συστήματος και άλλες φορές έχουν γεωγραφική διάσταση. Επίσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη μητρώων και ιδιαίτερα αυτών που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας). Η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης του ενεργειακού δυναμικού περιλαμβάνει γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τις ΑΠΕ και την κατανάλωση ενέργειας όπου η γεωγραφική πληροφορία που προκύπτει κυρίως από την επίλυση μοντέλων φυσικής συνδυάζεται με πληροφορία για τα ενεργειακά δίκτυα, τις χρήσεις γης, τις υποδομές, τα διοικητικά όρια, κλπ. 4. Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων: Το Τμήμα αυτό αναπτύσσει αριθμητικές μεθόδους και μοντέλα ενεργειακής οικονομίας για τον Εθνικό Ενεργειακό Προγραμματισμό από την πλευρά της Εθνικής Οικονομίας. Αναπτύσσει ενεργειακά μοντέλα για την αξιολόγηση σεναρίων ενεργειακής πολιτικής. Αναπτύσσει μοντέλα προσομοίωσης ενεργειακών συστημάτων. Η πιο βασική δραστηριότητα είναι η ανάπτυξη μοντέλων ενεργειακής οικονομίας για την αξιολόγηση ενεργειακών πολιτικών στα πλαίσια του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού και της εκπόνησης Σχεδίων 10

11 Δράσης για τις ΑΠΕ, την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και τη Συμπαραγωγή. Ειδικότερα αναπτύσσει μοντέλα ηλεκτρικής οικονομίας για την ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος παραγωγής και μοντέλα ηλεκτρικών δικτύων γιά το ηλεκτρικό σύστημα μεταφοράς. 5. Τμήμα Στατιστικής και νέων Μηχανισμών Αγοράς: Το Τμήμα αυτό έχει ως αντικείμενο την ενεργειακή στατιστική, την παρακολούθηση μηχανισμών της αγοράς και της τεχνολογικής προόδου, την ανάλυση επιπτώσεων των μέτρων ενεργειακής πολιτικής στην αγορά και τέλος την ανάλυση των εμποδίων, δυνατοτήτων ανάπτυξης και σχεδιασμού υποστηρικτικών δράσεων για τη βέλτιστη εφαρμογή των μέτρων ενεργειακής πολιτικής στην αγορά. Το αντικείμενο της ενεργειακής στατιστικής περιλαμβάνει στατιστική στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας και τα Ηνωμένα Έθνη. Επίσης περιλαμβάνει οργάνωση έρευνας αγοράς για την ενεργειακή κατανάλωση με στόχο την εκτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και ανά χρήση. Η παρακολούθηση μηχανισμών της αγοράς περιλαμβάνει τις θεσμικές διεργασίες υλοποίησης ενεργειακών επενδύσεων, καθώς και υποστηρικτικές δράσεις ενσωμάτωσης των ανωτέρω στην αγορά, όπως είναι οι εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών, τα λευκά πιστοποιητικά, τα πράσινα πιστοποιητικά, τα carbon credits κλπ. 6. Τμήμα Προώθησης Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής: Το Τμήμα αυτό αναπτύσσει δραστηριότητες για την διερεύνηση, ανάλυση και επεξεργασία βέλτιστων η μη πρακτικών για την πορεία υλοποίησης των πολιτικών, τη μελέτη επίδρασης της συμπεριφοράς των καταναλωτών στην υλοποίηση της πολιτικής και την σε βάθος ενημέρωση και υποστήριξη στοχευμένων ομάδων που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην υλοποίηση της πολιτικής. Συντονισμός και διαχείριση συντονισμένων έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση εφαρμογής της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. γ) Διεύθυνση Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας: γα) Αντικείμενο: Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας υπάγονται ενδεικτικώς τα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα: Ανάπτυξη, σχεδιασμός, συντονισμός, υλοποίηση και διαχείριση μεγάλων προγραμμάτων και έργων με την χρήση ώριμων τεχνολογιών και προϊόντων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΕ) στην Ελλάδα και σε τρίτες χώρες. Διοικητική, οικονομική & τεχνική διαχείριση προγραμμάτων. 11

12 Αξιοποίηση ναι προώθηση των αποτελεσμάτων (προϊόντων και υπηρεσιών), καθώς και της τεχνογνωσίας του Κέντρου στην ελληνική και διεθνή αγορά. Ενημέρωση και κινητοποίηση της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας στους τομείς δραστηριότητας του ΚΑΠΕ. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπων & σύγχρονων προγραμμάτων - εργαλείων εκπαίδευσης και κατάρτισης. γβ) Στόχοι της Διεύθυνσης: Η Διεύθυνση στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση υφιστάμενων και νέων προϊόντων και υπηρεσιών του ΚΑΠΕ. στο σχεδιασμό και την αποτελεσματική υλοποίηση σύνθετων πολύ-τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Η Διεύθυνση επιδιώκει να συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (σε ΑΠΕ και ΕΕ) σε ώριμες και μη αγορές, καθώς και στην κινητοποίηση της κοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη της τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της Πολιτείας και της οικονομίας. Επιπλέον, βασικός στόχος της Διεύθυνσης είναι η ανάπτυξη δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξειδίκευση εντός και εκτός της χώρας. Στο πλαίσιο υλοποίησης των ως άνω στόχων η Διεύθυνση προβαίνει στα ακόλουθα: Ολοκληρωμένα σύνθετα πολύ-τεχνολογικά επιδεικτικά έργα - Μελέτες εφαρμογής (engineering), κατασκευή, παρακολούθηση, έλεγχος και παραλαβή επιδεικτικών έργων. Σχεδιασμό και υποστήριξη στη υλοποίηση ολοκληρωμένων τοπικών και περιφερειακών ενεργειακών σχεδίων και δράσεων. Μελέτες αγορές, ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων και μέσων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της αγοράς ΑΠΕ και ΕΕ. Κοινωνικοοικονομικές μελέτες. Προτυποποίηση συστημάτων και υλικών ΑΠΕ και ΕΕ. Προώθηση διεθνών, διαπεριφεριακών και διακρατικών ενεργειακών συνεργασιών (ενεργειακή διπλωματία) & παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΞ και Δημόσιων φορέων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γγ) Τμήματα: 12

13 Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: 1. Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων: Το Τμήμα εμπλέκεται σε μεγάλα έργα (που εντάσσονται κυρίως στο ΕΣΠΑ), τα οποία ανατίθενται και εκτελούνται από το σύνολο των Διευθύνσεων του ΚΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΔΑΕ, με αντικείμενο: Οργάνωση, συντονισμό και παρακολούθηση προγραμμάτων. Διοικητική, οικονομική & τεχνική διαχείριση προγραμμάτων (προκηρύξεις, προσκλήσεις, οδηγοί εφαρμογής και μελετών, ΤΔΠΠ, παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικείμενου, παραλαβή έργων, αναφορές, θέματα θεσμικά & επιλεξιμότητας, κλπ.). Σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προγραμμάτων. 2. Τμήμα Σχεδιασμού και Υλοποίησης Ολοκληρωμένων Έργων: Το Τμήμα εμπλέκεται σε πολύ-τεχνολογικά έργα, που υλοποιούνται στην Ελλάδα & σε τρίτες χώρες και αφορούν ώριμες τεχνολογίες, υλικά και υπηρεσίες, στους τομείς δραστηριότητας του Κέντρου, με αντικείμενο: Μελέτες εφαρμογής (engineering), επίβλεψη της κατασκευής, έλεγχος και παραλαβή έργων. Σχεδιασμό και υποστήριξη στην υλοποίηση ολοκληρωμένων τοπικών & περιφερειακών ενεργειακών αναπτυξιακών δράσεων, μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνική υποστήριξη. 3.Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών : Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγονται οι ακόλουθες δράσεις: Προώθηση διεθνών ενεργειακών συνεργασιών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνεργασία με ΥΠΕΞ, ΥΠΕΚΑ, Διεθνείς Οργανισμούς, Εθνικά Ενεργειακά Κέντρα, Υπουργεία Δημόσιους Οργανισμούς - Τοπική Αυτοδιοίκηση Τρίτων Χωρών, κλπ.) και ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας (π.χ. χρηματοδοτούμενα προγράμματα: Europaid, HellenicAid, USAID, INCO, ENPI, MED, INTERREG, EEA & Norway Funds, κλπ.). Προώθηση διεθνών, διαπεριφεριακών και διακρατικών ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και χωρών κυρίως εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε: ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΞ και Δημόσιοι Φορείς (Ενεργειακά Κέντρα) σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. Τμήμα Προώθησης Επιχειρηματικότητας: Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγονται οι ακόλουθες δράσεις: 13

14 Προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων του ΚΑΠΕ στην Ελληνική & Διεθνή Αγορά. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση κοινωνίας και προώθηση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας στις ΑΠΕ και ΕΕ. Αξιοποίηση ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων - υπηρεσιών του ΚΑΠΕ (οργάνωση, συντονισμός και διαχείριση σχετικών δράσεων), σε συνεργασία με λοιπές Δ/νσεις. Εκπόνηση οδηγών επενδύσεων, αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, μελετών και έργων, μελέτες διαχείρισης κινδύνου, μελέτες, μελέτες αποφευγόμενων εκπομπών CO 2. Τεχνική υποστήριξη σε: Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, ΡΑΕ, και Επενδυτές. Ανάπτυξη πρωτοπόρων αγορών συνεργατικών μηχανισμών καινοτομίας. Πιστοποίηση & Προτυποποίηση προϊόντων διεργασιών, αξιολόγηση κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων επενδύσεων. 5. Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγονται οι ακόλουθες δράσεις: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων - εργαλείων (σεμινάρια, ημερίδες, παραγωγή τεχνικού υλικού πληροφόρησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, κλπ.), καθώς και δράσεων που προωθούν την γνώση και την εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών στην Ελλάδα και σε τρίτες χώρες. Μεταφορά Τεχνογνωσίας - Εξειδίκευση. Δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. δ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: δα) Αντικείμενο: Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών έχει σαν αντικείμενο την διεκπεραίωση του συνόλου των διοικητικών και άλλων υποστηρικτικών ενεργειών, που απαιτούνται για την λειτουργία του Κέντρου. δβ) Τμήματα: Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: 1. Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων: Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγονται οι ακόλουθες δράσεις: Καταχώρηση Παρακολούθηση των καθημερινών ωρών προσέλευσης και αποχώρησης καθώς και πάσης φύσεως αδειών, απουσιών βάσει νομοθεσίας και εσωτερικού κανονισμού, με ταυτόχρονη ενημέρωση του προσωπικού. 14

15 Έκδοση βεβαιώσεων εργασίας (προϋπηρεσίας, αποδοχών κ.α) για το προσωπικό του ΚΑΠΕ (παρόντος και απελθόντος). Οργάνωση Τήρηση του γενικού αρχείου του προσωπικού (ατομικός φάκελος συνεργατών : συμβασιούχων εργασίας και έργου). Αλληλογραφία με τα Υπουργεία αναφορικά με ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού καθώς και απαντήσεις σε επερωτήσεις βουλευτών. Οργάνωση -Τήρηση διαδικασιών πρόσληψης (προκηρύξεις, συνεντεύξεις, επιτροπές) αποχώρησης προσωπικού (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, Αλληλογραφία με ΑΣΕΠ, ΥΠΕΚΑ) για όλους τους συνεργάτες (Αορίστου, Συμβ. Έργου καθώς επίσης και φοιτητές για πρακτική άσκηση). Οργάνωση διεκπεραίωση διαδικασιών (εγγραφή, παρακολούθηση, αποπληρωμή) εκπαίδευσης προσωπικού μέσω σεμιναρίων ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,45). Τήρηση ειδικού ετήσιου χειρόγραφου βιβλίου αδειών (πλέον του ηλεκτρονικού συστήματος) καθώς επίσης και υποβολή χειρόγραφων περιοδικών καταστάσεων προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας. 2.Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας &Ταξιδίων: Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγονται οι ακόλουθες δράσεις: Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων συστήματα ασφαλείας χώρων, πυρασφάλεια, καθαριότητα. Παρακολούθηση και συντήρηση κτιρίων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεών τους. Επίβλεψη νέων εγκαταστάσεων ή επεκτάσεων των παλαιών. Παρακολούθηση και συντήρηση κοινόχρηστου εξοπλισμού (φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές, φαξ, τηλεφωνικά κέντρα): o Καλή λειτουργία, επάρκεια αναλώσιμων και τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων o Μικροεπισκευές, εφόσον δεν απαιτείται τεχνικός της εταιρίας Διακίνηση αλληλογραφίας από και προς το ταχυδρομείο. Αρχείο εξοπλισμού (αντιστοίχηση με κωδικό μητρώου παγίων, πορεία χρεώσεων, αναβαθμίσεις εξοπλισμού). Παρακολούθηση και έλεγχος αποθήκης εξοπλισμού. Παραλαβή και χρέωση νέου εξοπλισμού. Έκδοση δελτίων αποστολής μετακινούμενου εκτός Κέντρου εξοπλισμού. Αρμοδιότητα γενικής αποθήκης και καταστροφής παλαιού υλικού και εξοπλισμού. Διεκπεραίωση ταξιδιών και παραμονής εκτός έδρας: Κλείσιμο εισιτηρίων και ξενοδοχείων. Προετοιμασία ταξιδιών (ύψος ημερήσιας αποζημίωσης, ενοικίαση αυτοκινήτων, κ.λπ.) Παραλαβή παραστατικών και οικονομική εκκαθάριση ταξιδιών. 15

16 ε) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: εα) Αντικείμενο: Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει σαν αντικείμενο την διεκπεραίωση του συνόλου των οικονομικών και άλλων υποστηρικτικών ενεργειών, που απαιτούνται για την λειτουργία του Κέντρου. εβ) Στόχοι της Διεύθυνσης: Οι κύριοι στόχοι και προτεραιότητες της Διεύθυνσης είναι: Η συνεχής έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της Διοίκησης για τη γενική οικονομική πορεία του Κέντρου, ώστε να λαμβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες/δράσεις. Η συνεχής ενημέρωση των Διευθύνσεων και των υπευθύνων των έργων για την οικονομική πορεία των έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές συμβάσεις και η έγκαιρη προειδοποίηση για την ανάληψη κατάλληλων δράσεων, με σκοπό την πρόληψη προβλημάτων ή δυσλειτουργιών. Η βελτιστοποίηση των οικονομικών ελέγχων καθώς και των ελέγχων της εσωτερικής λειτουργίας του Κέντρου, ώστε αφ ενός να απαλειφθούν τα οικονομικά προβλήματα (με τη μείωση των γενικών εξόδων, την έγκαιρη είσπραξη των οφειλόμενων προς το Κέντρο, την ομαλή ταμειακή λειτουργία και των χρηματορροών) και αφ ετέρου να μειωθεί η γραφειοκρατία και η εμπλοκή του προσωπικού των άλλων Διευθύνσεων στα διαδικαστικά θέματα και στα θέματα υποστήριξης του Κέντρου. Η βελτιστοποίηση και τυποποίηση των εσωτερικών διαδικασιών του Κέντρου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας, τον Κανονισμό Προμηθειών και τις εκδοθείσες Εγκυκλίους και Οδηγίες. εγ) Τμήματα: Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: 1.Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου: Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγονται οι ακόλουθες δράσεις: Οικονομική παρακολούθηση και διεκπεραίωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποθέσεων του Κέντρου: o Εφαρμογή του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων o Τραπεζικές συναλλαγές o Εισπράξεις προγραμμάτων o Τήρηση βιβλίου παγίων o Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις o Μισθοδοσία o Έκδοση προϋπολογισμού και ισολογισμού o Λογιστικοποίηση o Συμψηφιστικές εγγραφές o Γενική και αναλυτική λογιστική o Διάχυση και χρέωση μισθών σε συμβόλαια o Έκδοση θεωρημένων στοιχείων του Κέντρου (ΤΠΥ, ΔΑΤ, ΔΑ, πιστωτικά) o Τήρηση ωρών και εκθέσεων προόδου προσωπικού 16

17 o Παρακολούθηση συμβάσεων και συμφωνητικών ως προς τις υποχρεώσεις πληρωμών o Παροχή μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών στοιχείων στο εποπτεύον Υπουργείο, στα πλαίσια του μηχανισμού στήριξης της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ, για την είσπραξη του Τακτικού Προϋπολογισμού o Παροχή τριμηνιαίων και ετήσιων στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρνησης και ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την είσπραξη του Τακτικού Προϋπολογισμού Παρακολούθηση και διεκπεραίωση των τραπεζικών και οικονομικών συναλλαγών του Κέντρου με το προσωπικό του και τους εξωτερικούς συνεργάτες του: o Τήρηση ταμείου και βιβλίου ταμείου o Ταμειακές εγγραφές o Έκδοση επιταγών και γραμματίων είσπραξης για πληρωμές και αποστολή χρημάτων σε partners. 2.Τμήμα Οικονομικής Παρακολούθησης Έργων: Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγονται οι ακόλουθες δράσεις: Γενικά οικονομικά στοιχεία: o Παρακολούθηση των εισπράξεων (επικοινωνία με τους οικονομικούς υπεύθυνους φορέων και εταιριών) των έργων του Κέντρου. o Έλεγχος της κατανομής του π/υ στους partners (το Λογιστήριο κάνει τις διαδικασίες αποστολής). o Διαδικασία είσπραξης εθνικής συμμετοχής ΠΔΕ (αρχική κατανομή, αίτημα χρηματοδότησης και τελική κατανομή στα συμβόλαια). o Προγραμματισμός χρηματορροών ανά μήνα, για το τρέχον και το επόμενο έτος. o Έκδοση τιμολογίων εσόδων για να συμπεριληφθούν στον τρέχοντα ισολογισμό. o Έκδοση εκθέσεων για ενημέρωση της Διοίκησης για τα τρέχοντα συμβόλαια (ποσά αμοιβών για το επόμενο έτος, καταστάσεις εσόδων εξόδων ανά έργο, υπογεγραμμένα συμβόλαια συνολικά και ανά κατηγορία (αριθμός, π/υ, κ.λπ.), ανεκτέλεστο έργο). o Διεκπεραίωση οικονομικών ελέγχων (audits) των συμβολαίων από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή. Οικονομικές εκθέσεις συμβολαίων (cost statements): o Σύνταξη οικονομικών παραδοτέων (cost-statements) όλων των έργων του Κέντρου και παρακολούθηση (follow up) μέχρι την αποπληρωμή τους. Συμβόλαια έργων: o Οικονομική παρακολούθηση των χρεώσεων στα συμβόλαια. o Έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών, δεσμεύσεις, παρακολούθηση εξόδων και προϋπολογισμού, και κάλυψη αδιάθετων ποσών (υποαπορροφήσεις) για τις ανάγκες του Κέντρου. 17

18 o Προσδιορισμός του ποσοστού γενικών εξόδων (overheads) και μηνιαίου/ωριαίου κόστους μισθοδοσίας για τα έργα (προτάσεις έργων) του ΚΑΠΕ. o Έκδοση και Μηνιαίων Δελτίων έργων ΕΣΠΑ. o Υποστήριξη στην υλοποίηση έργων που απαιτούν γνώσεις και τεχνογνωσία οικονομικής παρακολούθησης. 3.Τμήμα Προμηθειών: Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγονται οι ακόλουθες δράσεις: Διαγωνισμοί, Κατακυρώσεις-Αναθέσεις, Έρευνες αγοράς, Εκτελωνισμοί, Μετακινήσεις εξοπλισμού με μεταφορικές εταιρίες, Έλεγχος για έκδοση εγγυητικών επιστολών των προμηθευτών, Διεκπεραίωση προμηθειών υλικών (γραφικά, εκτυπώσεων, καθαρισμού). Διαχείριση αποθήκης αναλώσιμων υλικών. Παρακολούθηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Παρακολούθηση ταχυμεταφορών. 2.2.α) Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας (ΓΔΠ) αα) Το ΓΔΠ στοχεύει στην εξασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών και των προσφερομένων υπηρεσιών / προϊόντων του ΚΑΠΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών και των οργανισμών Πιστοποίησης και Διαπίστευσης. Στις δραστηριότητες του ΓΔΠ υπάγονται ενδεικτικώς: Ανάπτυξη και εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας. Παρακολούθηση - έλεγχος της τήρησης των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας. Διαχείριση των σχέσεων με οργανισμούς πιστοποίησης. Τήρηση / Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις των αντιστοίχων Προτύπων με τα οποία έχει Πιστοποιηθεί / Διαπιστευθεί το ΚΑΠΕ και οργανωτικές μονάδες του. Προώθηση της ολικής ποιότητας στο σύνολο των Δραστηριοτήτων του Κέντρου. Προώθηση της Μηχανοργάνωσης στις Δραστηριότητες του Κέντρου. Υποστήριξη της διάγνωσης, του σχεδιασμού και της κάλυψης των αναγκών κατάρτισης του προσωπικού του ΚΑΠΕ σε σχέση με θέματα διασφάλισης ποιότητας, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης. Συνεργασία με τον Εξωτερικούς Συμβούλους Ποιότητας. Συνεχής Ενημέρωση επί θεμάτων Διασφάλισης Ποιότητας με την Παρακολούθηση Σεμιναρίων, Συνεδρίων, Ημερίδων, Εκδηλώσεων κλπ. 18

19 Εκπροσώπηση του ΚΑΠΕ σε θέματα και Φορείς Διασφάλισης Ποιότητας. Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Διασφάλισης / Διαχείρισης Ποιότητας Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Πιστοποιημένων Φορέων του ΚΑΠΕ Εσωτερικός Επιθεωρητής Πιστοποιημένων Συστημάτων Ποιότητας του ΚΑΠΕ ββ) Νομική Υπηρεσία (ΝΥ) Σκοπός της ΝΥ η οποία υπάγεται απευθείας στο Δ.Σ. του Κέντρου, είναι η νομική υποστήριξη της Διοίκησης και των Διευθύνσεών του, με την παροχή νομικών συμβουλών και δικηγορικών υπηρεσιών, για την κατοχύρωση, προληπτικά και κατασταλτικά των συμφερόντων του Κέντρου και της προώθησης των σκοπών αυτού. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της ΝΥ υπάγονται ενδεικτικώς: Παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς το Δ.Σ. και τις Διευθύνσεις του Κέντρου, για τη διασφάλιση της νομιμότητας των αποφάσεων και των δράσεων αυτού. Νομική επεξεργασία συμβάσεων προσωπικού του Κέντρου και επίλυση των νομικών προβλημάτων που προκύπτουν από τη σύναψή τους. Νομική επεξεργασία των συμβάσεων που υπογράφει το ΚΑΠΕ με τρίτους στα πλαίσια υλοποίησης κοινοτικών προγραμμάτων, Δικαστική εκπροσώπηση και χειρισμός δικαστικών υποθέσεων του ΚΑΠΕ ενώπιον Δικαστηρίων και Διοικητικών Αρχών για την προάσπιση των συμφερόντων του Κέντρου. Παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων σε όλα τα θέματα που υπάγονται στις δραστηριότητες του ΚΑΠΕ. Παρακολούθηση της νομοθεσίας και της νομολογίας που αφορούν στη θεματολογία των σκοπών του Κέντρου, ενημερώνοντας τις Διευθύνσεις αυτού για τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν στο Κέντρο. Τήρηση του αναγκαίου αρχείου με έγγραφα και πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητες της ΝΥ. 3. Το Δ.Σ. με αποφάσεις του, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή του Κέντρου, μπορεί να δημιουργεί νέα Τμήματα, να ορίζει τις δραστηριότητες τους ή να προβαίνει στην κατάργηση των υπαρχόντων Τμημάτων για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου». 19

20 Άρθρο 3 Μετά την παράγραφο 2 του Άρθρου 8 Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή, του Κεφαλαίου Β, του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου (Κ.Υ.Α. 2325/1989 ΦΕΚ Β 314) γίνεται προσθήκη παραγράφου 3, ως ακολούθως: «3. Ο Γενικός Διευθυντής για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του συνεπικουρείται από τρείς (3) Βοηθούς Γενικού Διευθυντή (Βοηθοί ΓΔ), οι οποίοι θα επιλέγονται από το Επιστημονικό Προσωπικό του Κέντρου που υπηρετεί στη Βαθμίδα Α, και οι οποίοι θα έχουν συνεισφέρει στην ανάπτυξη αυτού, διαθέτοντας μεγάλη διοικητική εμπειρία. Οι Βοηθοί του Γενικού Διευθυντή, θα ορίζονται με εισήγηση του τελευταίου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία τους θα είναι πενταετής (5) με δυνατότητα ανανέωσής της, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου. Μετά τη λήξη της θητείας τους, θα εντάσσονται σε Διεύθυνση της επιλογής τους, παραμένοντας στην βαθμίδα Α. Οι Βοηθοί Γενικού Διευθυντή θα εισηγούνται στον Γενικό Διευθυντή του Κέντρου θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές τους, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικώς στον παρακάτω Πίνακα: Πίνακας : Αρμοδιότητες Βοηθών Γενικού Διευθυντή. Βοηθός Α Βοηθός Β Βοηθός Γ ΓΔ- ΓΔ- ΓΔ- Αρμοδιότητες Θέματα προσωπικού και εσωτερικής λειτουργίας και διοίκησης. Δημιουργία και Εκμετάλλευση Νέων Ευκαιριών για το Κέντρο Δημιουργία συμμαχιών. Σύναψη και Διεύρυνση συνεργασιών με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και ευρωπαϊκούς συνασπισμούς. Διερεύνηση ευκαιριών συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Σχεδιασμός και συντονισμός ερευνητικής πολιτικής. Εποπτεία ερευνητικής ανάπτυξης στις επιστημονικές διευθύνσεις. Αποφάσεις δημιουργίας εταιρειών τεχνολογικής φάσης (spin-off). Συντονισμός πρωτοπόρων οικονομικών εργαλείων και εταιρειών τεχνολογικής φάσης (spin-off). 20

Έργο : INNWIND.EU-Innovative Wind Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications

Έργο : INNWIND.EU-Innovative Wind Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications 3/1/2013 Α.π. 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

1. Έργο : Πράσινες Γειτονιές Ένας/µία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση) Τουλάχιστον δεκαετής (10) εµπειρία σε θέµατα κτιρίων και συγκεκριµένα σε θέµατ

1. Έργο : Πράσινες Γειτονιές Ένας/µία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση) Τουλάχιστον δεκαετής (10) εµπειρία σε θέµατα κτιρίων και συγκεκριµένα σε θέµατ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, µε Συµβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραµµάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ. Το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύντομη περιγραφή φορέα Α. O Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 10 ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής, με την επωνυμία Κοι.Σ.Π.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ιανουάριος 2014 1 Άρθρο 1 Κεντρικές Υποδομές και Υπηρεσίες ΤΠΕ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας )

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας ) Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 και το Υποστηρικτικό του Θεσμικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ,, ΥΠΕΚΑ Απρίλιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Η

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ρόδος, 8 και 9 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Σκοπός: Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Π.Π.Υ.Υ 2014), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Π.Π.Υ.Υ 2014), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Π.Π.Υ.Υ 2014), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 90.097,00 ΜΕ Φ.Π.Α Α. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων εκάστου χρήσης ως 30/06

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 14 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 142 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Ελληνικό, 31/12/2013 Αρ. Πρωτ.636 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Ρέθυμνο 9 Νοεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. 9334 Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23 Ταχ. Κώδικας: 74100 - Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μονάδα Γ

Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μονάδα Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μονάδα Γ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119, ΑΘΗΝΑ Ταχ. Κώδικας: 101 92 Πληροφορίες: Ε. Μωραΐτου Τηλ: 210 69.69.768

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη: 580 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 044966

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα