Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου"

Transcript

1 Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μελέτη και η εκτέλεση των επεμβάσεων επισκευής και ενίσχυσης λιθόκτιστου σχολικού κτιρίου που βρίσκεται στην Αθήνα. Αρχικά γίνεται σύντομη περιγραφή του δομικού συστήματος του κτιρίου και των βλαβών αυτού. Εν συνεχεία παρουσιάζεται το πρόγραμμα ερευνών για την ποιότητα των υλικών και η εκτίμηση της κατάστασης του φέροντος οργανισμού. Τέλος περιγράφεται η μέθοδος επέμβασης για την επισκευή και ενίσχυση του κτιρίου ώστε αυτό να είναι ασφαλές για την επαναλειτουργία του βάσει των κανονισμών. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόκειται για ένα διώροφο λιθόκτιστο κτίριο 250τ.μ. με στέγη που η κατασκευή του χρονολογείται στις αρχές του 20 ου αιώνα (Φωτ.1). Είναι ένα κλασικιστικό κτίριο και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο για αρχιτεκτονικούς και ιστορικούς λόγους, γεγονός που έθεσε περιορισμούς στις μεθόδους επέμβασης για την αποκατάσταση των βλαβών. Τέτοιου είδους κτίρια συναντάμε συχνά στον ελλαδικό χώρο και πολλές φορές ο πολιτικός μηχανικός καλείται να τα επισκευάσει και να τα ενισχύσει. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Το κτίριο σήμερα δε βρίσκεται σε επαφή με άλλες κατασκευές (πανταχόθεν ελεύθερο). Όμως, οι διατηρούμενοι χρωματισμοί, τα ανοίγματα και τα ίχνη εγκάρσιων τοιχοποιιών και λοιπών προεξεχόντων δομικών στοιχείων στη Ν.Δ. πλευρά του αποδεικνύουν ότι σε κάποια φάση είχε κατασκευαστεί στην πλευρά αυτή διώροφη κατά επέκταση μικτού φέροντος οργανισμού κατασκευή αποτελούμενη από λιθοδομές, στοιχεία σκυροδέματος και σιδηροδοκάρια (Φωτ.2 α, β). Η έλλειψη σχεδίων του κτιρίου οδήγησε αρχικά στην πλήρη αποτύπωσή του από το συνεργείο και στη συνέχεια στη διάνοιξη διερευνητικών ενδεικτικών τομών για την άμεση επισκόπηση της δομής. Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από συμπαγή λιθοσώματα επιχρισμένα αμφίπλευρα με κονίαμα. Το μικτό πάχος των λιθοδομών ποικίλλει ανάλογα με την θέση της τοιχοποιίας (εξωτερική εσωτερική) και είναι μειωμένο στον όροφο. Οι λιγοστές λεπτότερες διαχωριστικές τοιχοποιίες που υπάρχουν είναι δρομικές οπτοπλινθοδομές από συμπαγείς πλίνθους. Στο δάπεδο του ισόγειου δεν είναι εμφανής η κατασκευή της υπόβασης, ενώ η τελική επίστρωση είναι από πλακίδια. Το μεσοπάτωμα του α ορόφου, το πάτωμα του παταριού, η σκάλα και η τετράριχτη στέγη είναι ξύλινης κατασκευής. Η θεμελίωση του κτιρίου είναι συνεχής από λιθοδομή ύψους 1μ.

2 Παπαηλία Αλεξάνδρα 3. ΒΛΑΒΕΣ Ο σημαντικότερος τραυματισμός του κτιρίου προήλθε από τη διώροφη προσθήκη κατ επέκταση που έγινε σε κάποια φάση λειτουργίας του και τη μεταγενέστερη κατεδάφιση της για λόγους προστασίας του. Επιπλέον, η φθορά από το χρόνο και τη διάβρωση από το νερό, όπως επίσης η δυσμενής φόρτιση της στέγης και οι σεισμοί που καταπόνησαν κατά καιρούς το κτίριο, δημιούργησαν σ αυτό μια σειρά από βλάβες. Παρατηρείται λοιπόν καταστροφή των επιχρισμάτων, εσωτερικά κυρίως σε γωνιές και σε ποδιές παραθύρων (Φωτ.4) και εξωτερικά στα κατώτερα κυρίως στρώματα στη βάση του κτιρίου (Φωτ.1). Σε ορισμένα σημεία της οροφής του α ορόφου υπάρχει αποκόλληση οροφο-κονιάματος (Φωτ.3). Ακόμη παρατηρούνται ρηγματωμένοι και αποσαθρωμένοι τοπικά τοίχοι ιδιαίτερα στη θέση της συναρμογής της οροφής του α ορόφου με τις τοιχοποιίες. Τέλος, σοβαρές βλάβες παρουσιάζονται στα δάπεδα, στην σκάλα και στην στέγη. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Για την εκπόνηση της μελέτης κρίθηκε αναγκαίος ο προσδιορισμός των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του κτιρίου, ώστε να είναι δυνατόν να γίνει ο στατικός έλεγχος του υφιστάμενου κτιρίου και να προταθούν μέθοδοι ενίσχυσής του που να καλύψουν τις απαιτήσεις των σύγχρονων κανονισμών. Επίσης κρίθηκε απαραίτητη και η διερεύνηση του τρόπου θεμελίωσης και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών του εδάφους θεμελίωσης. Για την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων έγινε ένα πρόγραμμα δοκιμών και εργαστηριακών ελέγχων από την εταιρεία GEOTERRA, που συνοπτικά αποτελείται από τις ακόλουθες διαδικασίες: Λήψη δοκιμίων για τον προσδιορισμό αντοχής λίθου, κονιάματος και τελικά της λιθοδομής σε εφελκυσμό, θλίψη, διάτμηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 6. Λήψη δοκιμίων για τον προσδιορισμό ποιότητας ξυλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 5. Εκτέλεση τομών σε επιλεγμένα σημεία θεμελίωσης του κτιρίου για τον προσδιορισμό του συστήματος θεμελίωσης και της γεωμετρίας της θεμελίωσης. Λήψη δοκιμίων για τον προσδιορισμό γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του εδάφους όπου θεμελιώνεται το κτίριο 5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Προκειμένου να ελεγχθεί και να προσδιοριστούν οι επεμβάσεις/ενισχύσεις του φέροντος οργανισμού του κτιρίου επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος ανάλυσης με πεπερασμένα στοιχεία (Εικ.1). Η μέθοδος αυτή προτιμήθηκε έναντι της μεθόδου ανάλυσης πλαισιωτών

3 Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου φορέων και της προσεγγιστικής μεθόδου των πεσσών εξαιτίας της ακρίβειας που παρέχει. Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελείται από μεγάλο αριθμό πεπερασμένων στοιχείων ώστε να είναι εφικτή ή λεπτομερής ανάλυση του φορέα Τα φορτία που τοποθετήθηκαν είναι αυτά του Ελληνικού Κανονισμού φορτίσεων. Τα σεισμικά φορτία υπολογίστηκαν με βάση τον ΕΑΚ (ΦΕΚ 2184Β / ) και το νέο Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος (ΦΕΚ 1154/Β/ ). Η επίλυση έγινε με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων ROBOT Millenium της γαλλικής εταιρείας Robobat. Εικ.1 Μοντελοποίηση της ενισχυμένης κατασκευής Από την επίλυση του φορέα προέκυψαν υπερβάσεις τάσεων σε εφελκυσμό από κάμψη, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση ενισχύσεως του κτιρίου χρησιμοποιώντας την λύση του εκτοξευομένου σκυροδέματος για την βελτίωση συμπεριφοράς της λιθοδομής. Η ξύλινη στέγη έχει υπολογιστεί με το πρόγραμμα Robot Millenium σαν φορέας στο χώρο και η διαστασιολόγηση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 5. Όλοι οι έλεγχοι του φέροντα οργανισμού αποτελούμενο από λιθοδομή τοιχοποιία έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 6. Σημείωση: Για την ανάλυση του αρχικού φορέα η λιθοδομή διακριτοποιήθηκε σε πεπερασμένα στοιχεία κελύφους ενώ για την προσομοίωση των ξύλινων πατωμάτων χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία αξονικής έντασης στις θέσεις των ξυλοδοκών. Στο μοντέλο της ενισχυμένης κατασκευής οι τοίχοι προσομοιώθηκαν με πεπερασμένα στοιχεία τύπου sandwich από δύο εξωτερικά στρώματα με μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος και έναν πυρήνα με μέτρο ελαστικότητας της λιθοδομής. Για την προσομοίωση πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα χρησιμοποιήθηκαν οι κινηματικές δεσμεύσεις των κόμβων στη στάθμη των δαπέδων από τις ελευθερίες μετακίνησης της πλάκας. 6. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Οπλισμένο σκυρόδεμα γενικά C 20/25 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα C 20/25 Σκυρόδεμα καθαριότητας C 12/15 Οπλισμένο σκυρόδεμα δαπέδων επί εδάφους C16/20 ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡ. Χάλυβας κύριου & βοηθητικού οπλισμού S 500s Πιν.1: Τύποι σκυροδέματος και χάλυβα οπλισμού.

4 Παπαηλία Αλεξάνδρα ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ [6] Κατηγορία λιθοσωμάτων II Ομάδα λιθοσωμάτων 1 Κατηγορία κατασκευής Γ Θλιπτική αντοχή σχεδ/μού κάθετη προς τους αρμούς f wc.d.per =1,93 N/mm 2 Θλιπτική αντοχή σχεδ/μού παράλληλη προς τους αρμούς f wc.d.par =0,48 N/mm 2 Εφελκτική αντοχή σχεδ/μού κάθετη προς τους αρμούς f wt.d.per =0,04 N/mm 2 Εφελκτική αντοχή σχεδ/μού παράλληλη προς τους αρμούς f wt.d.par =0,09 N/mm 2 Διατμητική ατνοχή σχεδιασμού f wv.d.s =0,54 N/mm 2 ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ [4] Κωνοφόρα Κατηγορία Αντοχής C18 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ Δείκτης εδάφους Ks=0.20 MPa/cm Ενδεικτική τάση εδάφους σ επ = 200 kn/m 2 Πιν.2: Στοιχεία τοιχοποιίας, δομικής ξυλείας και εδάφους. ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ [8] ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ [8] Ι.β. οπλισμένου σκυροδέματος kn/m 3 μη βατών δωμάτων 2.00 kn/m 2 Ι.β. χάλυβα kn/m 3 διαδρόμων, εξωστών, πλατύσκαλων 5.00 kn/m 2 Ι.β. γαιών kn/m 3 αιθουσών 3.50 kn/m 2 Ι.β. δρομικής οπτοπλινθοδομής 2.10 kn/m 2 Ι.β. μπατικής οπτοπλινθοδομής 3.60 kn/m 2 φορτίο χιονιού 0.75 kn/m 2 Ι.β. ελαφρών διαχωρισμάτων 0.75 kn/m 2 Ι.β. επικάλυψης δαπέδων γενικά 1.50 kn/m 2 Ταχύτητα ανέμου Ι.β. επικάλυψης δωμάτων 3.00 kn/m 2 Ι.β. επικάλυψης στέγης 1.30 kn/m 2 Κατηγορία εδάφους ΙΙΙ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ [6] Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ι α h =0.16 Συντελεστής σπουδαιότητας Σ3 γ=1.15 Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς q=1.50 Συντελεστής θεμελίωσης θ=1.00 Κατηγορία εδάφους Β Συντ. συνδυασμού μεταβλητών δράσεων γενικά Ψ 2 =0.50 Συντ. συνδυασμού μεταβλητών δράσεων Ψ 2 =0.80 βιβλιοθηκών Χαρακτηριστικές περίοδοι Τ1=0.15 Τ2=0.60 Πιν.3: Φορτία. V ref =36.00 m/sec

5 Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου 7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Μετά την ανάλυση του υφισταμένου φορέα του διώροφου κτιρίου και την σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα συμπεράσματα των εργαστηριακών ελέγχων που έγιναν από την εταιρεία GEOTERRA αποφασίσθηκαν οι ακόλουθες επεμβάσεις: Διεύρυνση των υφισταμένων πεδίλων για την ασφαλή παραλαβή των φορτίων της ανωδομής. Εκτέλεση έργων συντήρησης της υφιστάμενης λιθοδομής του κτιρίου, αποτελούμενα από ομογενοποίηση μάζας της υφιστάμενης λιθοδομής και το άνοιγμα και την διεύρυνση των αρμών, μετά από την καθολική καθαίρεση των επιχρισμάτων (μέσα και έξω). Κατασκευή μανδύων από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα μέσα-έξω, πάχους 7.50εκ. (εφόσον η τοιχοποιία δεν είναι εμφανής), οπλισμένο με διπλή εσχάρα Φ10/100mm. Κατασκευή νέων πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα (πλάκα οροφής ισογείου και οροφής ορόφου) που θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες ξύλινες οροφές. Κατασκευή νέας ξύλινης στέγης που θα έχει την μορφή και την γεωμετρία της υφιστάμενης στέγης του κτιρίου. Κατασκευή διαζώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα στη στάθμη της στέγης. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Η ενίσχυση της θεμελίωσης γίνεται αμφίπλευρα καθ όλο το μήκος της με κατασκευή μανδυών πάχους 25εκ.. Για τη βελτίωση του εγκιβωτισμού και της αντοχής της θεμελίωσης διανοίγονται κατά διαστήματα διαμπερείς οπές από τις οποίες διέρχονται μεταλλικές ράβδοι που συνδέουν τους οπλισμούς των δύο πλευρών (Σχ.1β). ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Σφράγιση ρωγμών: Προτού ξεκινήσουν οι εργασίες ενίσχυσης της τοιχοποιίας γίνεται αποκατάσταση της συνέχειάς της. Οι ρωγμές μικρού μήκους (<10mm) επισκευάζονται με τσιμεντενέσεις ως εξής: Γίνεται καθαίρεση του επιχρίσματος και διεύρυνση των χειλών της ρωγμής κι ακολουθεί άνοιγμα οπών μέσα στο επίπεδο της σε αποστάσεις που εξαρτώνται από το πάχος της και αυξάνονται όσο αυτό μεγαλώνει. Στις οπές τοποθετούνται σωληνίσκοι και ακολουθεί πλύσιμο των ρωγμών με νερό υπό πίεση και σφράγισμα των χειλών τους με τσιμεντοκονία ή ειδικό στόκο. Από το χαμηλότερο σωληνάκι εισάγεται το τσιμεντένεμα λεπτότερο στην αρχή (μικρή πίεση) και παχύρρευστο στη συνέχεια (μεγάλη πίεση), έως ότου το υλικό αρχίσει να τρέχει καθαρό από το σωληνάκι που βρίσκεται αμέσως πιο πάνω. Τέλος σφραγίζεται η οπή από όπου γινόταν η ένεση και η ίδια εργασία γίνεται από την αμέσως πιο πάνω [1]. Στις μεγάλες ρωγμές εκτός από σφράγιση με ένεμα γίνεται και συρραφή. Γίνεται, δηλαδή, αγκύρωση ανά 30εκ. ράβδων οπλισμού εντός υγειινών λιθοσωμάτων εκατέρωθεν της ρωγμής που στη συνέχεια ενώνονται μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκόλληση διασφαλίζοντας έτσι τη μεταξύ τους συνεργασία. Η σφράγιση των οπών γίνεται με εποξειδική ρητίνη. Για τη συρραφή ρωγμών με έντονη αποσάθρωση της λιθοδομής

6 Παπαηλία Αλεξάνδρα αφαιρούνται διαδοχικά λίθοι εκατέρωθεν της ρωγμής κι εκτραχύνεται αυλάκι πλάτους 15εκ.. Μετά τον καθαρισμό από την σκόνη και την ύγρανση τοποθετούνται 2Φ12 ή 2Φ14 κατά μήκος των ρωγμών και 2Φ6 σε κάθε εγκάρσιο αυλάκι. Τέλος γεμίζονται τα αυλάκια με σκυρόδεμα υψηλής αντοχής. Κατασκευή μανδύα: Για την κατασκευή μανδυών από οπλισμένο σκυρόδεμα και στις δύο πλευρές των τοίχων, γίνεται αφαίρεση του κονιάματος, εκτράχυνση και καλός καθαρισμός των επιφανειών όπου θα εφαρμοστούν. Ο μανδύας έχει δομικό πλέγμα Φ10/100mm και αγκυρώνεται με φωλιές στη λιθοδομή (Φωτ.5, 6, 7). Για τη σύνδεση των δύο μανδυών εκατέρωθεν της λιθοδομής διανοίγονται κατά διαστήματα διαμπερείς οπές από τις οποίες διέρχονται μεταλλικές ράβδοι που συνδέουν τα πλέγματα οπλισμών των δύο πλευρών (Σχ1α.). Αποτέλεσμα η βελτίωση εγκιβωτισμού της λιθοδομής ανάμεσα στους μανδύες και η αύξηση της αντοχής και της πλαστιμότητας της. Για τη διασφάληση συνεργασίας της τοιχοποιίας με το νέο σκυρόδεμα γίνεται εμφύτευση βλήτρων με τη βοήθεια κονιάματος τύπου EMACO. Πρόβλημα αποκόλλησης δύο εγκάρσιων τοίχων αντιμετωπίστηκε με τοποθέτηση βλήτρων στη γωνία συνάντησής τους, εναλλασσόμενων καθ ύψος με χρήση εποξειδικών ρητινών. ΠΛΑΚΕΣ Στο ισόγειο κατασκευάζεται πλάκα επί εδάφους από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 25εκ.. Οι νέες πλάκες οροφής ορόφου και οροφής ισογείου έχουν πάχος 15εκ. και η στήριξή τους με πάκτωση στην ενισχυμένη με μανδύα λιθοδομή είναι συνεχής(σχ.2). Η δημιουργία τους οφείλεται και στην ύπαρξη εσωτερικών φερόντων τοίχων στους οποίους μπορούν να στηρίζονται επιτυγχάνοντας έτσι τη μείωση των ανοιγμάτων τους. 8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Η αντικατάσταση των ξύλινων πατωμάτων με αντίστοιχα από σκυρόδεμα έγινε για λόγους λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας σε διάρκεια. Από πλευράς σεισμικής συμπεριφοράς, το δύσκαμπτο μέσα στο επίπεδό του δάπεδο συνδέει τους τοίχους μεταξύ τους και διανέμει τις σεισμικές δυνάμεις στους τελευταίους ανάλογα με τη δυσκαμψία τους. Επιπλέον, μειώνει το ελεύθερο κατακόρυφο ύψος των τοίχων, επομένως και την εγκάρσια κάμψη τους και αυξάνει τη διατμητική τους αντοχή. Κατά μέσο όρο για το σύνολο του κτιρίου και ανεξαρτήτως διεύθυνσης του σεισμού, η μείωση των κυρίων εφελκυστικών τάσεων είναι περίπου 25% ή 0,5fwt. Τα διαζώματα οπλισμένου σκυροδέματος είναι πολύ αποτελεσματικά στην ανάληψη οριζοντίων σεισμικών εφελκυστικών τάσεων λόγω κάμψης των τοίχων εγκάρσια στο επίπεδό τους, και στην αποφυγή αποκόλλησης τους από τους εγκάρσιους τοίχους και ανατροπής τους. O αμφίπλευρος μανδύας προσφέρει αντοχή και περίσφυγξη στη λιθοδομή και βελτιώνει την καμπτική της συμπεριφορά. Η συνολική κατά μέσο όρο μείωση των τάσεων στη λιθοδομή όλων των τοίχων είναι μεγαλύτερη κατά 50% περίπου ή περισσότερο από fwt. Ο συνδυασμός αυτών των τρόπων ενισχύσεως είναι περισσότερο αποτελεσματικός από τις συνιστώσες του. Επιφέρει πάντως περιορισμένη περαιτέρω βελτίωση, σε συνολική 55% περίπου μείωση ή κατά fwt. Αυτή η αποτελεσματικότητα, λοιπόν, που προσφέρουν οδηγεί συχνά στην προτίμηση τους παρά το ιδιαίτερα υψηλό κόστος τους [1]

7 Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Σχ.2: Λεπτομέρεια στήριξης των πλακών σε εσωτερική τοιχοποιία. (α) Σχ.3: Λεπτομέρεια του διαζώματος στην στάθμη της στέγης. Σχ.1: Λεπτομέρειες ενίσχυσης της τοιχοποιίας (α) και της θεμελίωσης (β). (β)

8 Παπαηλία Αλεξάνδρα 10. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Φωτ.1: Γενική άποψη του κτιρίου. (α) (β) Φωτ.2: Άποψη της Ν.Δ. πλευράς (α-β).

9 Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου Φωτ.3: Οροφή ισογείου. Φωτ.4: Καταστροφή των επιχρισμάτων σε ποδιά παραθύρου. Φωτ.5: Μανδύας από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

10 Παπαηλία Αλεξάνδρα Φωτ.6: Μανδύας από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Φωτ.7: Φωλιά στη λιθοδομή. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Φυλλίτσα Β. Καραντώνη, Κατασκευές από Τοιχοποιία Σχεδιασμός και Επισκευές, εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα Ζ. Μανουράς, Στοιχεία Λιθόκτιστης Κατασκευής προς Ενίσχυση, Προσωπική Επικοινωνία, Αθήνα Ευρωκώδικας No.1 Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Δράσης επί των Κατασκευών 4. Ευρωκώδικας Νο.5 Σχεδιασμός Ξύλινων Κατασκευών 5. Ευρωκώδικας Νο.6 Σχεδιασμός Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία 6. Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Ε.Α.Κ (ΦΕΚ 2184Β/ , ΦΕΚ 781/ , ΦΕΚ 1154/Β/ ) 7. Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (Ε.Κ.Ω.Σ. 2000, ΦΕΚ 1239Β/ ) 8. Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων Δομικών Έργων (ΒΔ , ΦΕΚ 171Α/ )

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής ΠΑΤΡΑ 17-06-2013 ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διατηρητέο κτίριο απο φέρουσα τοιχοποιία Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας& Αξιολόγηση μεθόδων αντισεισμικής ενίσχυσης

Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διατηρητέο κτίριο απο φέρουσα τοιχοποιία Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας& Αξιολόγηση μεθόδων αντισεισμικής ενίσχυσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διατηρητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Εργασία Νο 27 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚ ΝΤΑΙΖΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία ερευνούμε τις βλάβες αλλά και τις πιθανές αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 η ΔΙΑΛΕΞΗ Μηχανική της τοιχοποιίας Σύνθεση φέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ ΣΩΣΣΙΔΗ ΠΡΩΗΝ ΣΩΣΣΙΔΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ ΣΩΣΣΙΔΗ ΠΡΩΗΝ ΣΩΣΣΙΔΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ»

«ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ» ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ (Α.Μ:28070) ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ:ΣΤΑΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (Α.Μ:26653)

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης

Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης A. Παπαθανασίου Πολιτικός Μηχανικός Θ. Παπαθεοδώρου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά: Ξενοδοχείο, Προσεισµική ενίσχυση, ενφάτνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα ιδιαίτερης σημασίας θέματα αποκατάστασης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3:

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ. ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ Μ. ΣΠΙΘΑΚΗΣ Κ. ΤΡΕΖΟΣ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2073 Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΞΕΝΙΑ Παλιουρίου Χαλκιδικής Τεκμηρίωση Αποτίμηση Φέροντος Οργανισμού Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ IQia ATTE Τηλ.: 26710 25935, 6944 627387 E-mail: info@iqia.gr www:iqia.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ 3 2 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ F.R.P.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ F.R.P. 8 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 02», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 20 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ F.R.P. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος Η. Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών my documents/σεμινάρια/άργος/11-03 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. Ενίσχυση Κατασκευών με Ινοπλέγματα Ανόργανης Μήτρας και Σύγκριση με τη Μέθοδο Ενίσχυσης με FRP ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. MΠΑΖΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1799 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γιάννης ΜΑΡΝΕΡΗΣ 1

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1799 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γιάννης ΜΑΡΝΕΡΗΣ 1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1799 Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ. : Μη καταστροφική εξωτερικά εφαρμοζόμενη μέθοδος αντισεισμικής ενίσχυσης κτιρίων PARSANT

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Γρ. Γ. Πενέλης ιπλ. Πολιτικός Μηχανικό ΑΠΘ, Msc, DIC, Υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ. Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής ΑΠΘ. Κ.Στυλιανίδης Καθηγητής ΑΠΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις Δ 1 Επισκευές και ενισχύσεις 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα σχεδίασης, ανάλυσης και διαστασιολόγησης χωρικών φορέων Master, δίνει στο μηχανικό όλα τα αναγκαία εργαλεία για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και

Διαβάστε περισσότερα