Μία Προσεγγιστική Μέθοδος Υπολογισµού Των Καταναλώσεων Εξ αιτίας της Εγκατάστασης Αερισµού Στα Νοσοκοµεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μία Προσεγγιστική Μέθοδος Υπολογισµού Των Καταναλώσεων Εξ αιτίας της Εγκατάστασης Αερισµού Στα Νοσοκοµεία"

Transcript

1 Μία Προσεγγιστική Μέθοδος Υπολογισµού Των Καταναλώσεων Εξ αιτίας της Εγκατάστασης Αερισµού Στα Νοσοκοµεία Ι. Σ. Κατσάνης και Γ. Ν. Μαλαχίας Hellenic Naval Academy, 9 Hatzikiriakou str. Piraeus, Greece, Summary. During the initial stage of new hospitals construction, the aim is to find the appropriate cogeneration system based on the isolated electrical and thermal loads. Hence, an approximate method is required to determine the energy consumption only because of ventilation system and not in conjunction with air-conditioning. This method should take into consideration the proposed design of such systems, which may vary since various regulations only determine the range of permitted values and not individual values themselves. Moreover, even though regulations allow the use of recycled air in some specific hospital areas such as amphitheatre, library and restaurant, during the last years, some of the hospitals are using 100% of fresh air and for all of their areas. In this manner, possible health implications of both patients and stuff are avoided because of the absence of infected air. This method, which aims in the approximate determination of ventilation energy consumption, is based on real data coming from, various, up to date Hellenic hospitals. The method is based on the aggregation of the various hospital areas according to the uniformity of the internal conditions which occur in them and their contribution in the functionality of the hospital as a whole. Finally, the method is based on the assumption that the chosen fans are geometrically similar series. Περίληψη. Σε περίπτωση κατασκευής καινούργιων νοσοκοµείων και στο αρχικό στάδιο όταν γίνεται προσπάθεια εύρεσης του κατάλληλου συστήµατος συµπαραγωγής βασισµένη στα µεµονωµένα ηλεκτρικά και θερµικά φορτία απαιτείται µία προσεγγιστική µέθοδος, η οποία µπορεί να προσδιορίσει την ενεργειακή κατανάλωση εξ αιτίας µόνο αερισµού και όχι σε συνδιασµό µε τον κλιµατισµό. Η µέθοδος αυτή θα πρέπει να λάβει υπ όψιν της τον τρόπο σχεδίασης τέτοιων συστηµάτων, που δεν είναι πάντοτε ο ίδιος, αφού οι διάφοροι κανονισµοί καθορίζουν περιοχές επιτρεπόµενων τιµών και όχι µεµονωµένες τιµές. Επιπρόσθετα αν και οι κανονισµοί επιτρέπουν χρήση ανακυκλοφορίας αέρα στα νοσοκοµεία σε συγκεκριµένες µόνο περιοχές όπως π.χ. αµφιθέατρο, βιβλιοθήκη, εστιατόριο, τα τελευταία χρόνια σε κάποια από αυτά, γίνεται χρήση 100% νωπού για όλες τις περιοχές του νοσοκοµείου για την αποφυγή τυχόν επιπτώσεων στους ασθενείς και το προσωπικό που θα οφείλονται στο µολυσµένο αέρα. Η µέθοδος αυτή που στοχεύει στον προσεγγιστικό προσδιορισµό των ενεργειακών καταναλώσεων εξ αιτίας αερισµού, χρησιµοποιεί πραγµατικά στοιχεία παροχών που αντλήθηκαν από διάφορα σύγχρονα ελληνικά νοσοκοµεία που θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικά και βασίζεται στην οµαδοποιήση των διαφόρων χώρων του νοσοκοµείου µε κριτήριο την οµοιοµορφία των εσωτερικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτούς και τη συµβολή τους στην λειτουργία αυτού καθώς και στη παραδοχή οτι οι ανεµιστήρες που επιλέγησαν ακολουθούν τον νόµο της γεωµετρικής οµοιότητος. 1

2 Λέξεις Κλειδιά: Enter Keywords here. PACS: Replace this text with PACS numbers; choose from this list: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα σύγχρονα νοσοκοµεία η ηλεκτρική κατανάλωση από την εγκατάσταση αερισµού µπορεί να αποτελέσει ποσοστό µεγαλύτερο του 30% της συνολικής ηλεκτρικής εγκατάστασης του νοσοκοµείου [1]. Aερισµός είναι η διαδικασία αντικατάστασης του αέρα ενός κλειστού χώρου. Κατά την διαδικασία αυτή απάγεται συνεχώς ένα ποσοστό του αέρα του χώρου και αντικαθίσταται από νωπό αέρα που λαµβάνεται από το εξωτερικό περιβάλλον []. Στο εσωτερικό περιβάλλον των κτιρίων είναι επιθυµητό να ρυθµίζεται το κλίµα και να ελαχιστοποιούνται οι µεταβολές του µέσα σε προκαθορισµένα όρια που ονοµάζονται συνθήκες άνεσης. Οι παράµετροι που επηρεάζουν τις συνθήκες άνεσης και που µπορούν να ρυθµιστούν από ένα σύστηµα κλιµατισµού είναι: ο αερισµός και η κίνηση του αέρα, η καθαρότητα του αέρα, η θερµοκρασία, η υγρασία και ο θόρυβος. Οι παράµετροι αυτές βρίσκονται σε αλληλοεξάρτηση µεταξύ τους, αλλά και µε αντίστοιχες εξωτερικές παραµέτρους και δηµιουργούν συνθήκες άνεσης, όταν βρίσκονται σε ισορροπία και έχουν ορισµένες τιµές. Η παροχή νωπού αέρα σε ένα χώρο είναι αναγκαία για την ανανέωση του οξυγόνου και την αραίωση οσµών, καπνού από κάπνισµα και διοξειδίου του άνθρακα που παράγουν οι άνθρωποι. Η απαραίτητη ποσότητα νωπού αέρα για τον παραπάνω σκοπό είναι σκόπιµο να ανάγεται συνήθως σε παροχή αέρα ανά άτοµο και εξαρτάται από την πυκνότητα των ατόµων µέσα στον χώρο και από το είδος της δραστηριότητας που κάνουν. Η ποσότητα νωπού αέρα µπορεί να αυξάνεται (πέρα από την τιµή της, την απαραίτητη για τους ανθρώπους) ώστε να αφαιρεί από το χώρο θερµότητα, να παραλαµβάνει και να απορρίπτει µέρος του λαµβάνοντος φορτίου (υδρατµοί που παράγονται στο χώρο) κλπ. Η διαδικασία όµως αυτή πρέπει να λαµβάνει υπόψη της και όλους τους άλλους παράγοντες του προβλήµατος. [] Γενικά µε στόχο την οικονοµικότερη λειτουργία ενός συστήµατος κλιµατισµού, αποφασίζεται η βέλτιστη ποσότητα νωπού αέρα που θα εισαχθεί στο χώρο µε κριτήρια αφ ενός τις ανάγκες αερισµού (αναπνοη-αραίωση) και αφ ετέρου το ισοζύγιο θερµότητας και υγρασίας του χώρου. Ανεµιστήρας είναι το µηχάνηµα εκείνο που προσδίδει στον αέρα την απαιτούµενη ενέργεια για την κίνηση του. Οι ανεµιστήρες ανάλογα µε την κατασκευή τους και τον τρόπο που προσδίδουν την κίνηση στον αέρα διακρίνονται στους εξής βασικούς τύπους: φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες, αξονικοί ανεµιστήρες, ελικοειδεί ανεµιστήρες και ανεµιστήρες µικτής ροής. Κλιµατισµος είναι η διαδικασία ελέγχου και ρύθµισης εντός προκαθορισµένων ορίων, της θερµοκρασίας και της υγρασίας του αέρα µέσα σε ένα κτίριο. Κατά τη διαδικασία του κλίµατισµού, ο αέρας του κτιρίου υφίσταται µε ελεγχόµενο τρόπο κατάλληλη επεξεργασία που περιλαµβάνει καθαρισµό, θέρµανση ή ψύξη, ύγρανση ή αφύγρανση. Οι παραπάνω επεξεργασίες του αέρα έιναι δυνατόν να συµβαίνουν στο σύνολο ή µερικά, ανάλογα µε τις ανάγκες. [] Οι κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες είναι εκείνες οι µονάδες που µετά από την επεξεργασία του αέρα χρησιµοποιούν αεραγωγούς για την διανοµή του στους κλιµατιζόµενους χώρους. Σ αυτές πραγµατοποιούνται οι εξής βασικές λειτουργίες: α) Η θερµική επεξεργασία του αέρα (ψύξη ή/και θέρµανση), β) Ο καθαρισµός (φιλτράρισµα) του αέρα, γ) Η ύγρανση (αύξηση της σχετικής υγρασίας) του αέρα, δ) Η αφύγρανση (µείωση της σχετικής υγρασίας) του αέρα, ε) Η ανανέωση του αέρα (προσθήκη νωπού αέρα και απόρριψη). Για να πραγµατοποιούνται οι παραπάνω λειτουργίες οι κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες συγκροτούνται από διάφορα επιµέρους τµήµατα []: α) Το τµήµα θερµικής επεξεργασίας και

3 ρύθµισης της υγρασίας του αέρα, β) Το τµήµα ή τα τµήµατα των ανεµιστήρων (ή του ανεµιστήρα), γ) Το κιβώτιο µίξης που περιέχει και τα φίλτρα. Τα διάφορα τµήµατα συναρµολογούνται και συνδιάζονται έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες του έργου σύµφωνα µε την µελέτη. Όπως ελέχθη προηγουµένως ο αερισµός είναι η διαδικασία αραίωσης των ρύπων που µπορεί να λαµβάνει και πρόνοια για ανεκτές συνθήκες θερµοκρασίας-υγρασίας του χώρου, χωρίς να αποτελεί διαδικασία πλήρους κλιµατισµού. Υπάρχουν 3 συστήµατα αερισµού µε τη χρήση µηχανικών µέσων []: α) Μηχανική απαγωγή φυσική προσαγωγή, β) Μηχανική προσαγωγήφυσική απαγωγή, γ) Μηχανική προσαγωγή-µηχανική απαγωγή. Το τελευταίο σύστηµα αποτελεί σύνθεση των δύο προηγούµενων συστηµάτων και περιλαµβάνει ένα σύστηµα µηχανικής προσαγωγής στο χώρο του νωπού αέρα και ένα σύστηµα µηχανικής απαγωγής του αέρα του χώρου. Το σύστηµα αυτό αερισµού είναι το καταλληλότερο για όλους τους µεγάλους χώρους (π.χ. νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων κλπ) και µπορεί να επιτύχει τον καλύτερο ελέγχο της κίνησης του αέρα και τις καλυτερες συνθήκες άνεσης. Η επιλογή του τύπου του ανεµιστήρα (π.χ. αξονικός, φυγοκεντρικός ) πρέπει να βασίζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης, σε συνδιασµό µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ανεµιστήρα ώστε σε κάθε περίπτωση να έχουµε την βέλτιστη δυνατή λύση. []. Οι φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες είναι οι πιο κατάλληλοι για εγκαταστάσεις κλιµατισµού άνεσης, που απαιτούν σχετικά χαµηλές στάθµες θορύβου, όπως αυτές των νοσοκοµείων, ενώ οι αξονικοί ανεµιστήρες χρησιµοποιούνται περισσότερο σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, όπου οι επιτρεπόµενες στάθµες θορύβου είναι πιο ψηλές. Οι διάφοροι χώροι ενός νοσοκοµείου εµφανίζουν διαφορετικές απαιτήσεις (φωτισµού, αερισµού, δροσισµού κλπ). Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της προτεινόµενης µεθόδου υπολογισµού, οι διάφοροι χώροι ενός νοσοκοµείου οµαδοποιήθηκαν, µε κριτήριο την οµοιοµορφία των εσωτερικών συνθηκών που επικρατουν σε αυτούς καθώς και τη συµβολή τους στη λειτουργία του νοσοκοµείου. Οι διάφοροι χώροι ενός νοσοκοµείου διακρίνονται βασικά σε τέσσερις κατηγορίες Ειδικούς χώρους (χειρουργεία, µονάδες εντατικής παρακολούθησης (ΜΕΠ), µονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) κλπ), ωµάτια ασθενών, Μονάδες νοσηλείας Βοηθητικές µονάδες, µαγειρεία και πλυντήρια. Η ΜΕΘΟ ΟΣ Στα σύγχρονα νοσοκοµεία η ηλεκτρική κατανάλωση από την εγκατάσταση Στα πλαίσια της εργασίας αυτής και προκειµένου να ευρεθούν οι ενεργειακές καταναλώσεις του αερισµού γίνεται χρήση των νόµων που διέπουν τους ανεµιστήρες (fan laws) και δίδονται στη βιβλιογραφία [3]. Οι νόµοι αυτοί συσχετίζουν τις µεταβλητές απόδοσης για κάθε γεωµετρική όµοια σειρά ανεµιστήρων. Οι µεταβλητές που συσχετίζονται είναι το µέγεθος του ανεµιστήρα d, η ταχύτητα περιστροφής n, η πυκνότητα του αερίου ρ, η ογκοµετρική παροχή Q, η πίεση p t, η πίεση p s, η ισχύς στον άξονα P και η µηχανική απόδοση n. [3] Oι νόµοι αυτοί εκφράζουν µαθηµατικά το γεγονός οτι όταν δύο ανεµιστήρες είναι και οι δύο µέλη µίας γεωµετρικής όµοιας σειράς, οι αποδόσεις τους είναι οµόλογες. Στο ίδιο σηµείο λειτουργίας (ήτοι στο ίδιο σχετικό σηµείο της καµπύλης απόδοσης του ανεµιστήρα), οι αποδόσεις είναι ίδιες. Τα στοιχεία που καθορίζουν την απόδοση του ανεµιστήρα βασίζονται σε καθορισµένη πυκνότητα του αέρα 1, kg/m 3. H σχέση P ανεµ,1 = Ρ ανεµ, (1) 3

4 όπου ο δείκτης 1 συµβολίζει τα µεγέθη για τον υπό εξέταση ανεµιστήρα και ο δείκτης τα µεγέθη για τον ανεµιστήρα του οποίου τα στοιχεία είναι γνωστά. P ανεµ,1, P ανεµ, Ισχύς ανεµιστήρα σε kw d 1, d ιαµέτρος πτερωτης σε m Q 1, Q Ογκοµετρική παροχή σε m 3 /h ρ 1, ρ Πυκνότης των αερίων εντός των οποίων λειτουργούν οι ανεµιστήρες 1 και Από την (1)προκύπτει οτι µε σταθερό µέγεθος και ταχύτητα, η ισχύς µεταβάλλεται όπως ο λόγος της πυκνότητας του αερίου προς τη καθορισµένη πυκνότητα του αέρα. Για ρ 1 = ρ (αέρας) και d 1 = d προκύπτει: P ανεµ,1 =Ρ ανεµ, σε kw () Η σχέση αυτή επιτρέπει τον υπολογισµό της ισχύος των ανεµιστήρων P ανεµ,i προσαγωγής/απαγωγής του υπό εξέταση νοσοκοµείου, εάν είναι γνωστές οι ογκοµετρικές παροχές αέρα Q i προσαγωγής/απαγωγής σε αυτό µε βάση την ισχύ των ανεµιστήρων προσαγωγής/απαγωγής και των ογκοµετρικών παροχών αναφοράς αναφοράς που εξετάστηκε στα πλαίσια της εργασίας αυτής του νοσοκοµείου P ανεµ,i = P ανεµ,i = (3) Για Q i = Q i,προσ, =, P ανεµ,i = P ανεµ, προσ,i, = και Κ i = όπου Κ i ο δείκτης ισχύος προσαγωγής αέρα ανηγµένος στη µονάδα ογκοµετρικής παροχής και µονάδα επιφάνειας δαπέδου. Η τελευταία γράφεται: = Κ i (kw) (4) H ηλεκτρική κατανάλωση για την προσαγωγή του αέρα για τις έξι κατηγορίες χώρων του νοσοκοµείου όπως αυτές αναφέρθηκαν στην εισαγωγή θα δίδεται από τη σχέση: όπου = Κ i (kw) (6) και αντίστοιχα για την απαγωγή αέρα 4

5 όπου Ζ i = Λ i (8) όπου Λ i δείκτης ισχύος κινητήρα απαγωγής αέρα ανηγµένος στη µονάδα ογκοµετρικής παροχής και µονάδα επιφάνειας δαπέδου. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής και προκειµένου να ευρεθούν οι ενεργειακές καταναλώσεις του αερισµού έγινε χρήση του δείκτη ισχύος κινητήρα για προσαγωγή ( K i ) σχέση (3) ή απαγωγή αέρα ( Λ i ) σχέση (4) προκειµένου να προσδιοριστούν οι συντελεστές ισχύος ανεµιστήρων προσαγωγής ( V i ) σχέση (6) και απαγωγής ( Z i ) σχέση (8). Η συνολική ηµερήσια ηλεκτρική ενεργειακή κατανάλωση για αερισµό δίδεται από τη σχέση: 6 6 ΑΕΡ ΑΕΡ W ΑΕΡ. = Wπροσ. + Wαπαγ. = ( Vi Hπροσ, i) + ( Zi Hαπαγ, i) τ (kwh) (9) i= 1 i= 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιµές του A i,αναφ., Q i,αναφ.προσ. και δείκτη ισχύος κινητήρων Ki ανηγµένου στη µονάδα ογκοµετρικής παροχής και στη µονάδα επιφάνειας δαπέδου για τους κινητήρες ανεµιστήρων προσαγωγής νωπού αέρα και Qi,αναφ.απαγ. και δείκτη ισχύος κινητήρα Λ i ανηγµένου στη µονάδα παροχής και στη µονάδα επιφάνειας δαπέδου για τους κινητήρες ανεµιστήρων απαγωγής αντίστοιχα των χώρων της κατηγορίας i καθώς και τα χρονικά διαστήµατα λειτουργίας Hπροσ,i, Hαπαγ, iτων ανεµιστήρων προσαγωγής και απαγωγής των χώρων της κατηγορίας i. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΟΙ Ειδικοί Χώροι ωµάτια Ασθενών Μονάδες Νοσηλείας Βοηθητικές Μονάδες Μαγειρείο Πλυντήριο A i,αναφ. Q i,αναφ.προσ. ( m h) K 3 ( kw ( m / h) m ) Q i,αναφ.απαγ. i 7,789 (x 10-8 ),94 (x 10-8 ) 3,89 (x 10-8 ) αµελητέο 1,000 (x 10-6 ) 7,000 (x 10-7 ) 5

6 ( m h) Λ 3 ( kw ( m / h) m ) H ( ) i προσ, i,594 1,31 1,370 αµελητέο 4,000 (x 10-8 ) (x 10-8 ) (x 10-8 ) (x 10-7 ) h ,000 (x 10-7 ) H απαγ,i ( h ) ΑΕΡ ΑΕΡ Όπου W ΑΕΡ. είναι η ηλεκτρική κατανάλωση για αερισµό σε kwh/ηµέρα, W προσ., W απαγ. η ηλεκτρική κατανάλωση για αερισµό και εξαερισµό αντίστοιχα, Viκαι Z i η ισχύς των ανεµιστήρων προσαγωγής και απαγωγής αντίστοιχα των χώρων της κατηγορίας i του υπό εξέταση νοσοκοµείου, A i,αναφ. το συνολικό εµβαδόν των χώρων της κατηγορίας i για το νοσοκοµείο, που επιλέχθηκε στα πλαίσια της εργασίας αυτής ως νοσοκοµείο αναφοράς και που δίδεται στο πίνακα 1, Qi,αναφ.προσ. και Q i,αναφ.απαγ. η ογκοµετρική παροχή των ανεµιστήρων προσαγωγής και απαγωγής αέρα αντίστοιχα των χώρων της κατηγορίας i για το νοσοκοµείο αναφοράς και δίδονται στο πίνακα 1, Q i,προσ. και Q i,απαγ. η παροχή των ανεµιστήρων προσαγωγής και απαγωγής αέρα αντίστοιχα των χώρων της κατηγορίας i του υπό εξέταση νοσοκοµείου και οι οποίες βρίσκονται από τη µελέτη εφαρµογής του νοσοκοµείου, K i, Λi οι δείκτες ισχύος κινητήρων ανηγµένων στη µονάδα παροχής και στη µονάδα επιφάνειας δαπέδου για τους κινητήρες της προσαγωγής και της απαγωγής αέρα αντίστοιχα των χώρων της κατηγορίας i οι οποίοι προσδιορίστηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και δίδονται στον πίνακα 1 και H, τα χρονικά διαστήµατα λειτουργίας των ανεµιστήρων προσ,i Hαπαγ, i προσαγωγής νωπού αέρα και απαγωγής των χώρων της κατηγορίας i ανά τυπική ηµέρα τα οποία προσδιορίστηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και δίδονται στον πίνακα 1 και τ ο συντελεστής ταυτοχρονισµού. Ο χρόνος στη σχέση 9 εµφανίζεται ως παράµετρος σε τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εξέταση διαφορετικών προγραµµάτων αερισµού και οι ενεργειακές καταναλώσεις αυτών στο υπό εξέταση νοσοκοµείο. Ο συντελεστής ταυτοχρονισµού για τους κινητήρες που σχετίζονται µε τον κλιµατισµό λαµβάνεται συνήθως 0,9 [4]. Η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας για τον προσδιορισµό δεικτών ισχύος κινητήρων ανηγµένων στη µονάδα παροχής αέρα και στη µονάδα επιφάνειας δαπέδου K i, Λi για τους κινητήρες προσαγωγής και απαγωγής αντίστοιχα των χώρων της κατηγορίας i καθώς και τα χρονικά διαστήµατα λειτουργίας H, των προσ,i Hαπαγ, i ανεµιστήρων προσαγωγής και απαγωγής των χώρων της κατηγορίας i περιγράφεται κατωτέρω. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από τρία αντιπροσωπευτικά νοσοκοµεία, ευρισκόµενα στις κλιµατικές ζώνες Α,Β και Γ αντίστοιχα [5]., προκειµένου να διερευνηθεί το κατά πόσον η παροχή νωπού αέρα σχετίζεται µε την κλιµατική ζώνη. Κατ αρχάς βρίσκεται η παροχή νωπού αέρα στις τέσσερις µεγάλες κατηγορίες χώρων, οι οποίες εµφανίζουν παρόµοιες συνθήκες λειτουργίας ήτοι ειδικοί χώροι, δωµάτια ασθενών, µονάδες νοσηλείας και βοηθητικές µονάδες. Στη συνέχεια η παροχή νωπού αέρα ανάγεται στη µονάδα επιφάνειας δαπέδου προκειµένου να είναι δυνατή η σύγκριση των παροχών. Κατόπιν και για τις 6

7 τέσσερις κατηγορίες χώρων, βρίσκεται η παροχή µονάδων αέρα απαγωγής για τα ίδια νοσοκοµεία καθώς και ο λόγος της παροχής νωπού αέρα προς τον αέρα απαγωγής. Αυτός ευρέθη σύµφωνος µε τις προδιαγραφές [4]. Για τον χρόνο λειτουργίας των ανεµιστήρων προσαγωγής και απαγωγής Hπροσ, i και απαγ, i H στους ειδικούς χώρους έγιναν οι ακόλουθες παραδοχές καθ όσον δεν ευρέθησαν βιβλιογραφικά δεδοµένα. Για τα χειρουργεία λαµβάνονται 8ώρες λειτουργίας σε πλήρη ισχύ και τις υπόλοιπες 16ώρες στη µισή ισχύ (ανεµιστήρες ταχυτήτων). Για τους χώρους ΜΕΠ, ΜΕΘ, εντατική καρδιολογίας, πρόωρων, λαµβάνονται 1 ώρες λειτουργίας σε πλήρη ισχύ και 1 ώρες λειτουργίας στη µισή ισχύ (να ληφθεί υπ όψιν ότι οι περισσότεροι ανεµιστήρες και στους χώρους αυτούς είναι διπλής ταχύτητας). Για τα δωµάτια ασθενών λαµβάνονται 4ώρες λειτουργίας (ανεµιστήρες µίας ταχύτητας) και για τις µονάδες νοσηλείας 10ώρες λειτουργίας κατά την διάρκεια των εργάσιµων ωρών (στη πλειονότητα τους ανεµιστήρες µονής ταχύτητας). Οι προτεινόµενες ώρες λειτουργίας απαγωγής νωπού αέρα ελήφθησαν ίδιες µε αυτές των ωρών προσαγωγής. Σηµειώνεται ότι οι χώροι των µαγειρείων και του πλυντηρίου επειδή έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις εξετάζονται ιδιαίτερα ως προς την προσαγωγή και την απαγωγή του αέρα. Ο Πίνακας δίνει την παροχή νωπού αέρα στις διάφορες κατηγορίες χώρων του πρώτου εκ των τριών εξετασθέντων νοσοκοµείων (νοσοκοµείο 700 κλινών στη Ζώνη Γ) από τα οποία αντλήθηκαν στοιχεία. ΠΙΝΑΚΑΣ. νωπού αέρα και παροχή νωπού αέρα ανά µονάδα επιφανείας δαπέδου για τις διάφορες κατηγορίες χώρων ενός νοσοκοµείου 700 κλινών στη Ζώνη Γ. Συνολική Ανα Μονάδα Ειδικοί χώροι ,89 ωµάτια ασθενών ,73 Μονάδες νοσηλείας ,77 Βοηθητικές µονάδες ,405 Σύνολο ,51 Για το ίδιο νοσοκοµείο ο Πίνακας 3 δίνει την παροχή των µονάδων απαγωγής αέρα καθώς και την παροχή µονάδων απαγωγής αέρα ανά µονάδα επιφάνειας καθώς και τον λόγο παροχής αέρα απαγωγής προς την παροχή νωπού. Σηµειώνεται ότι στις βοηθητικές µονάδες δεν περιλαµβάνεται µαγειρείο και πλυντήριο επειδή αυτοί οι χώροι εξετάζονται στα πλαίσια της εργασίας ιδιαίτερα. ΠΙΝΑΚΑΣ 3. των µονάδων απαγωγής αέρα και παροχή των µονάδων απαγωγής αέρα ανά µονάδα επιφανείας δαπέδου για τις διάφορες κατηγορίες χώρων ενός νοσοκοµείου 700 κλινών στη Ζώνη Γ. Συνολική Ανα Λόγος ς Προς 7

8 Μονάδα Ειδικοί χώροι ,599 0,830 ωµάτια ,446 0,705 ασθενών Μονάδες ,494 0,890 νοσηλείας Βοηθητικές ,870 0,477 µονάδες Σύνολο ,659 0,87 Ο Πίνακας 4 δίνει την παροχή νωπού αέρα στις διάφορες κατηγορίες χώρων του δευτέρου εκ των τριών εξετασθέντων νοσοκοµείων (νοσοκοµείο 650 κλινών στη Ζώνη Β). ΠΙΝΑΚΑΣ 4. νωπού αέρα και παροχή νωπού αέρα ανά µονάδα επιφανείας δαπέδου για τις διάφορες κατηγορίες χώρων ενός νοσοκοµείου 650 κλινών στη Ζώνη Β. Συνολική Ανά Μονάδα Ειδικοί χώροι ,306 ωµάτια ασθενών ,078 Μονάδες νοσηλείας ,553 Βοηθητικές µονάδες ,519 Σύνολο ,814 Η διαφοροποίηση στις ποσότητες νωπού αέρα µεταξύ αυτού του νοσοκοµείου και του προηγούµενα εξετασθέντος, οφείλεται αφ ενός στην διαφορετική εσωτερική δοµή των νοσοκοµείων, και αφ ετέρου στον σχεδιασµό αφού, σε χώρους που επιτρέπεται η ανακυκλοφορία του αέρα βάσει των προδιαγραφών [4] π.χ. αµφιθέατρο, εστιατόριο, αίθουσες διδασκαλίας βιβλιοθήκης κλπ, στο νοσοκοµείο αυτό, προβλέπεται κλιµατισµός µε 100% νωπό αέρα. ΠΙΝΑΚΑΣ 5. των µονάδων απαγωγής αέρα και παροχή των µονάδων απαγωγής αέρα ανά µονάδα επιφανείας για τις διάφορες κατηγορίες χώρων ενός νοσοκοµείου 650 κλινών στη Ζώνη Β. 8

9 Συνολική Ανα Μονάδα Λόγος ς Προς Ειδικοί χώροι ,885 0,801 ωµάτια ,785 0,733 ασθενών Μονάδες ,487 0,847 νοσηλείας Βοηθητικές ,90 0,545 µονάδες Σύνολο ,898 0,80 Ο Πίνακας 5 δίνει την παροχή µονάδων απαγωγής αέρα για το ίδιο νοσοκοµείο 650 κλινών στη Ζώνη Β. Ο Πίνακας 6 δίνει την παροχή νωπού αέρα στις διάφορες κατηγορίες χώρων του τρίτου εκ των τριών εξετασθέντων νοσοκοµείων (νοσοκοµείο 450 κλινών στην Ζώνη Α). ΠΙΝΑΚΑΣ 6. νωπού αέρα και παροχή νωπού αέρα ανά µονάδα επιφάνειας διάφορες κατηγορίες χώρων ενός νοσοκοµείου 450 κλινών στην Ζώνη Α. δαπέδου για τις Συνολική Ανα Μονάδα Ειδικοί χώροι ,853 ωµάτια ασθενών ,66 Μονάδες νοσηλείας ,138 Βοηθητικές µονάδες ,55 Σύνολα ,70 Ο Πίνακας 7 δίνει την παροχή µονάδων απαγωγής αέρα για το τρίτο νοσοκοµείο (νοσοκοµείο 450 κλινών στην Ζώνη Α). ΠΙΝΑΚΑΣ 7. µονάδων απαγωγής αέρα και παροχή των µονάδων απαγωγής αέρα ανά µονάδα επιφάνειας για τις διάφορες κατηγορίες χώρων ενός νοσοκοµείου 450 κλινών στην Ζώνη Α. Συνολική Ανα Μονάδα Ειδικοί χώροι ,853 ωµάτια ασθενών ,66 9

10 Μονάδες ,138 νοσηλείας Βοηθητικές ,55 µονάδες Σύνολα ,70 ΠΙΝΑΚΑΣ 8. νωπού αέρα και παροχή µονάδων απαγωγής αέρα σε µαγειρείο και πλυντήριο σε νοσοκοµείο 700 κλινών στη Ζώνη Γ. m Ανα Μονάδα ς Ανα Μονάδα ς Λόγος ς Προς Μαγειρείο , ,4 1,3 Πλυντήριο , ,8 1,1 Ο Πίνακας 8 δίνει την παροχή νωπού αέρα και την παροχή µονάδων απαγωγής αέρα στο µαγειρείο και το πλυντήριο του νοσοκοµείο 700 κλινών στη Ζώνη Γ. Ο Πίνακας 9 δίνει την παροχή νωπού αέρα και την παροχή µονάδων απαγωγής αέρα στο µαγειρείο και το πλυντήριο του νοσοκοµείου 650 κλινών στη Ζώνη Β. ΠΙΝΑΚΑΣ 9. νωπού αέρα και παροχή µονάδων απαγωγής αέρα σε µαγειρείο σε νοσοκοµείο 650 κλινών στη Ζώνη Β. και πλυντήριο m Ανα Μονάδα Ανά Μονάδα ς Λόγος ς Προς Μαγειρείο , ,4 1,00 Πλυντήριο , ,3 1,1 Ο Πίνακας 10 δίνει την παροχή νωπού αέρα και την παροχή µονάδων απαγωγής αέρα στο µαγειρείο και το πλυντήριο στο νοσοκοµείο 450 κλινών στην Ζώνη Α. Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία των προηγούµενων πινάκων η παροχή νωπού αέρα είναι ανεξάρτητη της κλιµατικής ζώνης. Εποµένως για τον προσδιορισµό του δείκτη ισχύος ανά µονάδα παροχής νωπού αέρα / αέρα απαγωγής, αρκούν τα στοιχεία ισχύος των ανεµιστήρων 10

11 προσαγωγής/απαγωγής ενός νοσοκοµείου. Επελέγη το νοσοκοµείο της ζώνης Β, ώς περισσότερο αντιπροσωπευτικό. Αρχικά ευρέθη η ισχύς των ανεµιστήρων των κυρίων κλιµατιστικών µονάδων για την προσαγωγή νωπού αέρα καθώς και ο δείκτης ισχύος ανά µονάδα παροχής νωπού αέρα ήτοι ( m h) kw 3 για κάθε µία από τις τέσσερις κύριες κατηγορίες χώρων, ο δείκτης kw /((m 3 / h) m ) της ισχύος ανά µονάδα παροχής νωπού αέρα και µονάδα επιφάνειας καθώς και σε ( W (lit s) m ), καθ όσον η µονάδα αυτή προτείνεται στη βιβλιογραφία [6]. Τα ανωτέρω στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 11. ΠΙΝΑΚΑΣ 10. νωπού αέρα και παροχή µονάδων απαγωγής αέρα σε µαγειρείο σε νοσοκοµείο 450 κλινών στη Ζώνη Α. και πλυντήριο m Ανά Μονάδα Ανά Μονάδα Λόγος ς Προς Μαγειρείο , ,158 1,83 Πλυντήριο , ,51 1,13 ΠΙΝΑΚΑΣ 11. νωπού αέρα, ισχύς ανεµιστήρων κυρίων κλιµατιστικών µονάδων (ΚΚΜ), ισχύς ανεµιστήρων ανηγµένη στη µονάδα παροχής νωπού αέρα και δείκτης ισχύος ανεµιστήρων ανηγµένος στη µονάδα επιφανείας δαπέδου και στη µονάδα παροχής νωπού αέρα. Συνολική Ισχύς Ανεµιστήρων ΚΚΜ (kw) Ισχύς Ανεµιστήρων Ανηγµένη Στη Μονάδα ς είκτης Ισχύος ς ΚΚΜ Ανά Μονάδα Και Ανά Μονάδα ς [kw/] [W/(l/s)] [kw/(m 3 /h m )] [W/(l/s m )] Ειδικοί χώροι , , ,19 7, , ωµάτια ασθενών , , ,513, , Μονάδες νοσηλείας , , ,038 3, , Βοηθητικές µονάδες Σύνολο , , ,857 1, , ΠΙΝΑΚΑΣ 1. µονάδων αέρα απαγωγής, ισχύς φυγοκεντρικών ανεµιστήρων, ισχύς φυγοκεντρικών ανεµιστήρων ανηγµένη στη µονάδα παροχής αέρα των µονάδων 11

12 απαγωγής και δείκτης ισχύος φυγοκεντρικών ανεµιστήρων ανηγµένος στη µονάδα επιφανείας δαπέδου και στη µονάδα παροχής αέρα των µονάδων απαγωγής. Συνολική Ισχύς Φυγοκεντρικών Ανεµιστήρων (kw) Ισχύς Φυγοκεντρικών Ανεµιστήρων Ανηγµένη Στη Μονάδα ς είκτης Ισχύος Φυγοκεντρικών Ανεµιστήρων Ανά Μονάδα Και Ανά Μονάδα ς [kw/] [W/(l/s)] [kw/(m 3 /hm )] [W/(l/s m )] Ειδικοί , , ,709, , χώροι ωµάτια , , ,637 1, , ασθενών Μονάδες , , ,848 1, , νοσηλείας Βοηθητικές µονάδες Σύνολο , , ,749 4, , Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε βρίσκοντας την ισχύ των φυγοκεντικών ανεµιστήρων απαγωγής σε ( m h) kw 3 καθώς και το δείκτη της ισχύος ανά µονάδα παροχής αέρα και σε ( ) απαγωγής και µονάδα επιφάνειας σε kw /((m / h) m ) W (lit s) m. Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται στον πίνακα 1. Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία ένα µέτρο της απόδοσης ενός συστήµατος διανοµής αέρα, είναι η ειδική ισχύς του ανεµιστήρα που δίνεται συνήθως σε W (lit s) [6]. Οι υπολογισθείσες τιµές για τις παραπάνω ειδικές ισχύς ανεµιστήρων που δίδονται στον πίνακα 1 εναρµονίζονται µε τις αναφερόµενες στη βιβλιογραφία [6,7]. 3 Σύµφωνα ακόµη µε άλλη βιβλιογραφία [8] ο δείκτης παροχής αέρα σε min ανηγµένος στη µονάδα της επιφάνειας κυµαίνεται από 0,15 έως 0,45 µε µέσο όρο 0,3. Οι ευρεθείσες τιµές όπως αυτές εµφανίζονται στους Πίνακες, 4 και 6 κυµαίνονται για τη συνολική παροχή από 0,4 έως 0,33 m 3 /(m min) γία τους ειδικούς χώρους, από 0,13 έως 0,18 m 3 /(m min) για τα δωµάτια ασθενών, από 0,5 έως 0,44 m 3 /(m min) για τις µονάδες νοσηλείας και 0,4 έως 0,34 m 3 /(m min) για τις βοηθητικές µονάδες. m 3 ΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Η προτεινόµενη µέθοδος εφαρµοζόµενη για προσαγωγή προκλιµατισµένου νωπού αέρα συµφωνα µε τον Πίνακα και τις σχέσεις (5), (6) δίνει για το προτεινόµενο πρόγραµµα λειτουργίας: V 1 = 54,35 kw, V = 46,1 kw, V 3 = 108,79 kw,v 4 = 0,V 5 =,43 kw, V 6 = 4,46 kw, = 35 kwh/ηµέρα Η ίδια µέθοδος αυτή εφαρµοζoµένη για απαγωγή αέρα σύµφωνα µε τον Πίνακα 3 και τις σχέσεις (7), (8) δίνει για το προτεινόµενο πρόγραµµα λειτουργίας: Ζ 1 = 16,13 kw, Ζ = 1,16 kw, Ζ 3 = 44,59 kw, Ζ 4 = 0, Ζ 5 = 0,8 kw, Ζ 6 = 19,3 kw, = 1185 kw/ηµέρα. 1

13 Η συνολική ετήσια ενεργειακή κατανάλωση λόγω αερισµού ανηγµένη στη µονάδα επιφάνειας δαπέδου δίνει 40 kwh/m έτος πού είναι σύµφωνη µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα [9] για τα νοσοκοµεία αυτού του µεγέθους. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Στην εργασία αυτή προτείνεται µία προσεγγιστική µέθοδος για τον προσδιορισµό της ηλεκτρικής ενεργειακής κατανάλωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης αερισµού στα ελληνικά νοσοκοµεία. Η µέθοδος αυτή βασίσµένη σε πραγµατικά στοιχεία παροχών που αντλήθηκαν από σύγχρονα ελληνικά νοσοκοµεία και στην παραδοχή οτι οι ανεµιστήρες ακολουθούν τους νόµους της γεωµετρικής οµοιότητος είναι απλή και τα αποτελέσµατα που δίνει συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα που παρέχονται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Η µέθοδος µπορεί να συµβάλλει στην επιλογή του κατάλληλου συστήµατος συµπαραγωγής που βασίζεται στον υπολογισµό των µεµονωµένων ηλεκτρικών και θερµικών φορτίων ενός καινούργιου νοσοκοµείου στο αρχικό στάδιο µελέτης αυτού. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Electricity Savings in Hospitals- A Guide for Energy and Estate Managers Good Practice Guide 54, Crown, (January 1993). [] ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 45/86, Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Κλιµατισµός κτιριακών χώρων, Β. Έκδοση, Τεχνικό Επιµετήριο Ελλάδος, Αθήνα, (Ιούνιος 00). [3] Sauer H. J., Howell R. H. and Coad W. J., Principles of Heating Ventilating and Air Conditioning, American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers Inc, Atlanta, Georgia, (001). [4] Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων Νοσοκοµείων, Γενική ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδοµών, ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Μελετών και Προδιαγραφών, Γ' Έκδοση, (Ιούλιος 001). [5] Σελλούντος Β. Η., Θέρµανση Κλιµατισµός, Εκδόσεις ΤeΚ ΟΤΙΚΗ-ΣΕΛΚΑ-4Μ ΕΠΕ, Αθήνα, (005) [6] British Government s Energy Efficiency Best Practice Programme Energy Consumption in Hospitals, Energy Consumption Guide 7, Watford, UK, (June 1996). [7] Best Practice Programme, An introduction to absorption cooling, Good Practice Guide 56, Crown, London, (001). [8] Methods & Applications of Air Conditioning Systems, Hitachi Plant engineering & Construction Co., Ltd, Tokyo, Japan. [9] Commission of the European Communities, Directorate-General for Energy (DG XVII), Energy Efficiency in Hospitals and Clinics, A Thermie Action Programme, Paris, (May 1993). 13

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 Σελίδα 1 από 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 1.1. Γενικά...3 1.2. Κανονισμοί...3 1.3. Τεχνικά βοηθήματα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστ:Ψύξη-Κλιµατισµός- Θέρµανση & Α.Π.Ε. 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ TEI - CHALKIDOS Department of Mecanical Engineering Cooling, Air Condit., Heating and R.E. Lab. 34400 PSACHNA

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βραχόπουλος Μ. Γρ., Κωτσιόβελος Γ. Τρ. Τµήµα Τεχνολόγων Μηχανολόγων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Χαλκίδας, 344 Ψαχνά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας - Επεξεργασία Αέρα από την Toshiba

Εξοικονόμηση Ενέργειας - Επεξεργασία Αέρα από την Toshiba Εξοικονόμηση Ενέργειας - Επεξεργασία Αέρα από την Toshiba Φρέσκος Αέρας Εξαερισµός Σε ένα κλειστό θερμομονωμένο και κλιματιζόμενο κτίριο, εσωτερικός αέρας δεν μπορεί να ανανεωθεί από μόνος του, χωρίς μηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

κτίρια Πράσινα κτίρια»

κτίρια Πράσινα κτίρια» Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα «Έξυπνο Σπίτι & Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12. Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΧΡΗΣΗ: Οικοτροφεία Κτίριο Τμήμα κτιρίου Αριθμός ιδιοκτησίας (για

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613671 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας ηµήτρης Μπόζης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας Ηµερίδα «Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας - Από τη θεωρία στην πράξη»

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GREENBUILDING Ξενοδοχείο Holiday Inn, 31 Μαΐου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

SMART TECHNICAL L.T.D

SMART TECHNICAL L.T.D ΜΕΛΕΤΗ Γενικά Η μελέτη αυτή αφορά κατοικίες τριών διαφορετικών μεγεθών: 65m 2, 90m 2 και 120m 2. Όλες οι κατοικίες θεωρούνται ότι είναι στον ίδιο όροφο, σε πολυκατοικία, με τουλάχιστον τις 2 πλευρές εκτεθειμένες

Διαβάστε περισσότερα

Airflow Optimization inside the Data Center

Airflow Optimization inside the Data Center Airflow Optimization inside the Data Center Athens, 10.10.2014 Ing. TUI Accredited Tier Designer Τι είναι ένα κέντρο δεδομένων «Ενα κτίριο ή μέρος ενός κτιρίου, τού οποίου η κύρια λειτουργία είναι να φιλοξενήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος NEAR ZERO ENERGY EFFICIENT BUILDINGS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Τον Οκτώβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Κατά την διάρκεια του θέρους δηµιουργούνται συνθήκες µε αυξηµένη θερµοκρασία και υγρασία. Είναι δυνατόν να προκληθούν βλάβες στην υγεία των εργαζοµένων και προβλήµατα στην

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ από τη ΕΒΗΕ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος Παρά τις διαβεβαιώσεις της ΔΕΗ σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Περιορισµός της τιµής Μονάδος Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Πόλεις που καταναλώνουν 30% λιγότερη ενέργεια; Ασφαλώς 2 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων 3 4 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύοντας τις Δυνατότητες Εξοικονόμησης και Προσδιορίζοντας τους Στόχους

Αναλύοντας τις Δυνατότητες Εξοικονόμησης και Προσδιορίζοντας τους Στόχους Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Προώθηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης Αναλύοντας τις Δυνατότητες Εξοικονόμησης και Προσδιορίζοντας τους Στόχους Contract No.EIE/04/211/S07.38673 Ιαν. 2005 Δεκ. 2007 (36 μήνες)

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια και περιεχόμενο της εξοικονόμηση ενέργειας

Έννοια και περιεχόμενο της εξοικονόμηση ενέργειας Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στα συστήματα κλιματισμού Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, MSc KAΠE Έννοια και περιεχόμενο της εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ. Γ. ΔΡΟΥΤΣΑ, M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, ΕιδικόςΤεχνικόςΕπιστήμονας pdroutsa@meteo.noa.gr Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση...

Ενεργειακή απόδοση... ... χάρη στο βελτιωµένο έλεγχο της ποιότητας του αέρα σε συστήµατα εξαερισµού και κλιµατισµού (EN 13779) 1 κύριος Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 06 I 2008 Συχνά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία.

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Α. Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις ισχύουν για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη μετατροπή και τη συντήρηση εγκαταστάσεων αερίου, με πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές

Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές Νέα Μοντέλα Τοίχου! E2VI Eτοιμοπαράδοτα 10/04 Eτοιμοπαράδοτα Β2VΙ ++ Hμικεντρικές Μονάδες Ντουλάπες εμφανούς τύπου ON/OFF & Όλα τα μοντέλα ετοιμοπαράδοτα

Διαβάστε περισσότερα

computer room της Βιβλιοθήκης, του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας και του Θερµοκηπίου Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας ΓΠΑ»

computer room της Βιβλιοθήκης, του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας και του Θερµοκηπίου Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294910 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN MRK/FK/03.2013

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN MRK/FK/03.2013 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN 2013 MRK/FK/03.2013 TZN/TZG-09_12_18_24V3 TZN-09_12_18_24V3 TZG-09_12_18_24V3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ TZN/TZG-09V3 TZN/TZG-12V3 TZN/TZG-18V3 TZN/TZG-24V3 ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

...µε έξυπνη τεχνολογία ελέγχου

...µε έξυπνη τεχνολογία ελέγχου Ενεργειακή αποδοτικότητα...µε έξυπνη τεχνολογία ελέγχου Edgar Mayer Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 02 I 2009 Η σύγχρονη και έξυπνη τεχνολογία ελέγχου παρέχει σηµαντικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Γεώργιος Ν. Παπαδάκος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σύμβουλος Μετρολογίας Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ Η ελάχιστη αναγκαία ποσότητα νωπού αέρα για τον άνθρωπο ανέρχεται σε 1.8 m³/h ανά άτομο. Για να απομακρυνθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τεχνική αναφορά αναγκών στην αγορά για εκπαιδευτικές ενότητες με θέμα την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος Φεβρουάριος 2005 13BΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης Daikin Altherma

Συστήματα Θέρμανσης Daikin Altherma All Seasons CLIMATE COMFORT Heating Συστήματα Θέρμανσης Daikin Altherma Air Conditioning Applied Systems Refrigeration Click to edit Master subtitle style 6 Νοεμβρίου 2012 1 Στέγη νέων παιδικό χωριό SOS

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα εξωτερικά κουφώματα (θύρες και παράθυρα) είναι τα δομικά στοιχεία που καλύπτουν τα ανοίγματα που αφήνουμε στους εξωτερικούς τοίχους του

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Ενεργειακή αποδοτικότητα Ενεργειακή αποδοτικότητα Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Οι πελάτες ενός ξενοδοχείου θέλουν να απολαµβάνουν τις ανέσεις. Στο κάτω-κάτω, πληρώνουν για

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών 31 Μαΐου 2014 Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών Siemens AE 2014 All rights reserved. www.siemens.gr/buildingtechnologies Οι μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Ενέργειας στα ηµόσια Νοσοκοµεία

Κατανάλωση Ενέργειας στα ηµόσια Νοσοκοµεία Κατανάλωση Ενέργειας στα ηµόσια Νοσοκοµεία ρ. Ηλίας Σωφρόνης Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας /νση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασµού ιηµερίδα, Αθήνα 14-15/10/2004 15/10/2004 «Ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ Κτήριο Κεντρικό κτήριο γραφείων Έδρασης Επιφάνεια 2860 m² Θερμικά φορτία 249 kw - Ψυκτικά φορτία 273 kw Παραγωγή Τπάρχον σύστημα θέρμανσης-ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία. Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία. Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων Εκτενής Ενεργειακή Επιθεώρηση με τα ακόλουθα βήματα : Συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4 Χρονικές μεταβολές των θερμοκρασιακών δεδομένων για ενεργειακές μελέτες κτιρίων και η επίδρασή τους στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη Η περίπτωση της Αθήνας και Θεσσαλονίκης Κ. Παπακώστας

Διαβάστε περισσότερα

Το µηχανοστάσιο του κτιρίου φιλοξενεί :

Το µηχανοστάσιο του κτιρίου φιλοξενεί : Εγκατάσταση συστήµατος γεωθερµίας µε κατακόρυφους γεωεναλλάκτες σε διπλοκατοικία στην Εκάλη, συνολικής θερµαινόµενης επιφάνειας 1.250 τµ µε Θέρµανση & Ψύξη Δαπέδου ERGON, µε ενίσχυση ψύξης και αφύγρανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Αρθρο προς δημοσίευση στο τεύχος 32 του περιοδικού «Περιβάλλον 21» Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μηχ/γος Μηχ/κος, Thelcon ΕΠΕ (www.thelcon.gr) Η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εισαγωγή γή Η Schneider Electric νοιάζεται για την ελληνική οικονομία & κοινωνία Βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακατσάνης Θεόκλητος Μελέτη Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Ηλίας Σωφρόνης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Συνεργάτες ΚΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα νοσοκομεία έχουν μία από τις υψηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα