ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, ιευθυντής Ηµεροµηνία Παραλαβής: 10 Μαρτίου 2011 Αποδέκτης: κ. Pierre de BOISSIEU, Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θέµα: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Σχέδιο για την ενεργειακή απόδοση 2011 ιαβιβάζεται συνηµµένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - COM(2011) 109 τελικό. συνηµµ.: COM(2011) 109 τελικό 7363/11 DG C EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2011) 109 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Σχέδιο για την ενεργειακή απόδοση, 2011 SEC(2011) 280 τελικό SEC(2011) 277 τελικό SEC(2011) 275 τελικό SEC(2011) 276 τελικό SEC(2011) 278 τελικό SEC(2011) 279 τελικό EL EL

3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Σχέδιο για την ενεργειακή απόδοση, ΝΕΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ Η ενεργειακή απόδοση βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΕ Ευρώπη 2020 για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη 1 και της µετάβασης προς οικονοµία απόδοσης πόρων. Η ενεργειακή απόδοση 2 είναι ένας από τους οικονοµικά αποδοτικότερους τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασµού, και µείωσης των εκποµπών θερµοκηπιακών αερίων και άλλων ρύπων. Από πολλές πλευρές η ενεργειακή απόδοση µπορεί να θεωρηθεί ο σηµαντικότερος ενεργειακός πόρος της Ευρώπης 3. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ένωση καθόρισε ως στόχο της για το έτος 2020 εξοικονόµηση 20% της κατανάλωσης της πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση µε τις προβλέψεις 4 καθώς και ο λόγος για τον οποίο αυτός ο στόχος ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενέργεια το έτος ως πρωταρχικής σηµασίας βήµα προς την επίτευξη των µακροπρόθεσµων ενεργειακών και κλιµατικών στόχων µας. Προς την επίτευξη αυτού του στόχου έχουν γίνει ουσιώδη βήµατα κυρίως στις αγορές για τις συσκευές και τα κτίρια 6. Παρόλα αυτά, σύµφωνα µε πρόσφατες εκτιµήσεις της Επιτροπής, η ΕΕ πρόκειται να επιτύχει µόνο το µισό του στόχου 20% 7. Η ΕΕ οφείλει να ενεργήσει πάραυτα, ώστε να είναι σε θέση να επιτύχει το στόχο της. Η Επιτροπή, αποκρινόµενη στο κάλεσµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 4 ης Φεβρουαρίου 2011 να αναλάβει COM(2010) 2020 τελικό. Από άποψη τεχνική «ενεργειακή απόδοση» σηµαίνει χρησιµοποίηση λιγότερων ενεργειακών εισροών µε ταυτόχρονη διατήρηση ισοδύναµου επιπέδου οικονοµικής δραστηριότητας ή εξυπηρέτησης. Η «εξοικονόµηση ενέργειας» είναι ευρύτερη έννοια, που περιλαµβάνει και µείωση της κατανάλωσης µέσω αλλαγής συµπεριφοράς ή µειωµένης οικονοµικής δραστηριότητας. Πρακτικώς είναι δύσκολη η ακριβής διάκριση µεταξύ των δύο εννοιών και - όπως και στην παρούσα ανακοίνωση - οι όροι συχνά χρησιµοποιούνται εναλλακτικά. «Negajoules» σηµαίνει αποφευχθείσα ενεργειακή κατανάλωση που επιτεύχθηκε µε βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Για παράδειγµα, το 13% της βελτίωσης στην ενεργειακή απόδοση των τελικών καταναλωτών που πραγµατοποιήθηκε στην ΕΕ των 27 µεταξύ 1996 και 2007 ήταν ισοδύναµο προς εξοικονόµηση ενέργειας περίπου 160 εκατ τιπ κατά το υπόψη χρονικό διάστηµα (Overall Energy Efficiency Trends and Policies in the EU27 - ADEME 2009/(Γενικές τάσεις και πολιτικές όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση στην ΕΕ των 27 ADEME 2009). 7224/1/07 Αναθ. 1: Συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 8/9 Μαρτίου Αυτός ο στόχος αντιπροσωπεύει εξοικονόµηση 368 εκατοµµυρίων τόνων ισοδύναµου πετρελαίου (εκ. τιπ) πρωτογενούς ενέργειας (ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση µειωµένη κατά τις µη ενεργειακές χρήσεις) µέχρι το έτος 2020 σε σύγκριση µε την προβλεπόµενη κατανάλωση εκ. τιπ για το υπόψη έτος. Αυτός ο στόχος επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου του 2010 ( αριθ.: EUCO 13/10). COM(2010) 639 τελικό. Τα εν λόγω µέτρα λήφθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση (COM(2006) 545 τελικό). Η πρόοδος αξιολογείται στο συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SEC (2011) 275. Σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες εκτιµήσεις της Επιτροπής και λαµβανόµενων υπόψη των µέτρων για την ενεργειακή απόδοση που έχουν υλοποιηθεί µέχρι το εκέµβριο του EL 2 EL

4 «αποφασιστική δράση για την αξιοποίηση του σηµαντικού δυναµικού που προσφέρει η αύξηση της εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίρια, µεταφορές, και προϊόντα και διεργασίες» 8, εκπόνησε το παρόν συνοπτικό νέο σχέδιο για την ενεργειακή απόδοση. Το σχέδιο θα ακολουθηθεί µε συνέπεια προς άλλες δράσεις πολιτικής µε βάση την εµβληµατική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για Ευρώπη απόδοσης πόρων 9, περιλαµβανοµένου του χάρτη πορείας για το 2050 προς οικονοµία µε χαµηλές ανθρακούχες εκποµπές 10, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια πολιτικής, να αξιολογηθούν οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ τοµέων πολιτικής, και να αποκοµιστούν οφέλη από ενδεχόµενες συνέργειες. Τα µέτρα ενεργειακής απόδοσης θα εκτελεστούν ως µέρος του ευρύτερου στόχου της ΕΕ για την απόδοση πόρων, που καλύπτει την αποδοτική χρήση όλων των φυσικών πόρων και διασφαλίζει υψηλής στάθµης προδιαγραφές περιβαλλοντικής προστασίας. Τα συνδυασµένα αποτελέσµατα της πλήρους εφαρµογής υφιστάµενων και νέων µέτρων θα αλλάξουν την καθηµερινή ζωή µας και θα δοθεί µε αυτά η δυνατότητα: επίτευξης οικονοµιών µέχρι 1000 ευρώ ανά νοικοκυριό 11 ετησίως βελτίωσης της βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης δηµιουργίας µέχρι 2 εκατοµµυρίων θέσεων εργασίας 12 και µείωσης των ετήσιων εκποµπών θερµοκηπιακών αερίων κατά 740 εκατοµµύρια τόνους 13. Το µεγαλύτερο δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας υπάρχει στα κτίρια. Το σχέδιο εστιάζει σε µέσα σκανδάλισης της διαδικασίας ανακαίνισης σε δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια και βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων των συστατικών στοιχείων και συσκευών που χρησιµοποιούνται σε αυτά. Προωθεί τον υποδειγµατικό ρόλο του δηµόσιου τοµέα, προτείνοντας την επιτάχυνση του ρυθµού ανακαίνισης δηµόσιων κτιρίων µέσω δεσµευτικού στόχου, και την εισαγωγή κριτηρίων ενεργειακής απόδοσης σε δηµόσιες δαπάνες. Επίσης προβλέπει υποχρεώσεις των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας να δίδουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα περικοπής της ενεργειακής τους κατανάλωσης. Οι µεταφορές κατέχουν τη δεύτερη θέση από άποψη δυναµικού. Ο τοµέας αυτός θα αποτελέσει το αντικείµενο της αναµενόµενης Λευκής βίβλου για τις µεταφορές. Η ενεργειακή απόδοση στη βιοµηχανία θα αντιµετωπιστεί µε απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για βιοµηχανικό τεχνικό εξοπλισµό, βελτιωµένη παροχή πληροφοριών για ΜΜΕ και µέτρα εισαγωγής ενεργειακών επιθεωρήσεων και συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης. Επίσης προτείνονται βελτιώσεις στην απόδοση ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγής θερµότητας, µε τις οποίες διασφαλίζεται ότι το σχέδιο περιλαµβάνει µέτρα ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την αλυσίδα ενεργειακού εφοδιασµού. Οι στόχοι για την ενεργειακή απόδοση αποτελούν αποτελεσµατικό τρόπο σκανδάλισης ενεργειών και δηµιουργίας πολιτικής δυναµικής. Με την εφαρµογή του «Ευρωπαϊκού εξαµήνου», η διαδικασία «Ευρώπη 2020» έχει δηµιουργήσει νέο πλαίσιο διακυβέρνησης και επιπλέον εργαλεία ώστε η ΕΕ να κατευθύνει τις προσπάθειες προς την ενεργειακή απόδοση Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου αριθ.: EUCO 2/11 COM(2011) 21. COM(2011) 112. COM(2008) 772: Ανακοίνωση της Επιτροπής Ενεργειακή απόδοση: επίτευξη του στόχου του 20%. Εκτιµήσεις βασιζόµενες σε δεδοµένα για τον τοµέα των κτιρίων. Βλέπε SEC(2011) 277: Εκτίµηση επιπτώσεων συνοδευτική του σχεδίου για την ενεργειακή απόδοση. SEC(2011) 277: Εκτίµηση επιπτώσεων συνοδευτική του σχεδίου για την ενεργειακή απόδοση. EL 3 EL

5 Συνεπώς, η Επιτροπή προτείνει διβηµατική προσέγγιση στοχοθέτησης. Σε πρώτη φάση, τα κράτη µέλη επί του παρόντος καθορίζουν εθνικούς στόχους και προγράµµατα για την ενεργειακή απόδοση. Αυτοί οι ενδεικτικοί στόχοι και οι µεµονωµένες προσπάθειες κάθε κράτους µέλους θα αξιολογηθούν ώστε να εκτιµηθούν η δυνατότητα επίτευξης του συνολικού στόχου της ΕΕ και ο βαθµός στον οποίο οι µεµονωµένες προσπάθειες ανταποκρίνονται στον κοινό στόχο. Η Επιτροπή θα παράσχει στήριξη και εργαλεία στα κράτη µέλη µε σκοπό την επεξεργασία των προγραµµάτων τους για την ενεργειακή απόδοση και θα παρακολουθεί στενά την υλοποίηση των προγραµµάτων µέσω του αναθεωρηµένου νοµοθετικού της πλαισίου και εντός του νέου πλαισίου που παρέχει η διαδικασία Ευρώπη Το έτος 2013, η Επιτροπή θα προχωρήσει σε εκτίµηση των αποτελεσµάτων που θα έχουν προκύψει και του βαθµού στον οποίο αυτά τα προγράµµατα, σε συνδυασµό, θα αποδώσουν τον ευρωπαϊκό στόχο 20%. Εάν η ανασκόπηση του 2013 δείξει ότι ο συνολικός στόχος της ΕΕ δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, τότε, σε δεύτερη φάση, η Επιτροπή θα προτείνει νοµικώς δεσµευτικούς εθνικούς στόχους για το έτος Όπως στην περίπτωση της ανανεώσιµης ενέργειας, τότε θα είναι αναγκαίο να λαµβάνονται υπόψη τα µεµονωµένα σηµεία εκκίνησης των κρατών µελών, οι οικονοµικές τους επιδόσεις και η έγκαιρη δράση που έχει αναληφθεί στο σχετικό τοµέα. Το παρόν σχέδιο αξιοποιεί συνεισφορές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικότερα την πρόσφατη µε ίδια πρωτοβουλία έκθεση για την ενεργειακή απόδοση 14, πολλών συµφεροντούχων, και την πείρα που έχει αποκτηθεί από το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση του Η Επιτροπή εκτιµά ότι τα µέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, συνδυαζόµενα µε τα µέτρα που πρωτοπαρουσιάζονται στο παρόν σχέδιο, θα διασφαλίσουν την πλήρη επίτευξη του στόχου 20%. Η ιθυντήρια αρχή του παρόντος σχεδίου είναι να προταθούν αυστηρά δεσµευτικά µέτρα χωρίς δεσµευτικούς εθνικούς στόχους. Η επιτυχία της Ένωσης στην εκτέλεση του σχεδίου θα εξαρτηθεί από τη στενή συνεργασία µεταξύ των θεσµικών οργάνων της ΕΕ των κρατών µελών και όλων των σχετικών συµφεροντούχων. Η Επιτροπή υπολογίζει στην εµπλοκή και στη δέσµευση όλων των οικείων µερών σε αυτή τη φιλόδοξη προσπάθεια. 2. ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΑΘΟ ΗΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Οι δηµόσιες δαπάνες ανέρχονται στο 17% 15 του ΑΕΠ της ΕΕ. Τα κτίρια που κατέχονται ή καταλαµβάνονται από το δηµόσιο αντιπροσωπεύουν σε εµβαδόν περίπου το 12% του κτιριακού κεφαλαίου της ΕΕ 16. Η αυξηµένη έµφαση στην ενεργειακή απόδοση στον ενεργειακό τοµέα έχει κρίσιµη σηµασία, αφού καλύπτει τις δηµόσιες προµήθειες, την ανακαίνιση δηµόσιων κτιρίων και την ενθάρρυνση υψηλών επιδόσεων σε πόλεις και αυτοδιοικήσεις. Ο δηµόσιος τοµέας µπορεί να δηµιουργήσει νέες αγορές για τεχνολογίες, υπηρεσίες και επιχειρησιακά µοντέλα ενεργειακής απόδοσης. Τα κράτη µέλη οφείλουν να προβούν σε µεταρρυθµίσεις των επιδοτήσεων, προωθώντας τη χρήση της ενέργειας, για /2107 (INI): Ίδια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση. Βλέπε υποσηµείωση 13. Ecorys, Ecofys and BioIntelligence (2010): Μελέτη υποστηρικτική της εκτίµησης επιπτώσεων όσον αφορά το σχέδιο δράσης για την εξοικονόµηση ενέργειας. Η εκτίµηση βασίζεται σε κατανάλωση 5 m² δηµόσιων κτιρίων ανά πολίτη, που αντιπροσωπεύει συνολικό εµβαδόν δαπέδου δηµόσιων κτιρίων (εξαιρείται η κοινωνική στέγη) στην ΕΕ έκταση 2,5 δισεκατοµµυρίων m².το συνολικό εµβαδόν δαπέδου είναι 21 δισεκατοµµύρια m². EL 4 EL

6 παράδειγµα µε επαναπροσανατολισµό των επιδοτήσεων προς τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αντιµετώπιση της στέρησης της ενέργειας. Η ενεργειακή απόδοση στις δηµόσιες δαπάνες Η στροφή δηµόσιων δαπανών προς ενεργητικώς αποδοτικά προϊόντα, τρόπους µεταφοράς, κτίρια, εργασίες και υπηρεσίες συµβάλλει στη µείωση των δαπανών των δηµόσιων αρχών για λογαριασµούς ενέργειας και στην καλύτερη αξιοποίηση των χρηµάτων. Οι εργασίες της Επιτροπής σχετικά µε τις δηµόσιες προµήθειες για καλύτερο περιβάλλον υποστήριξαν το στόχο αυτό µε την ανάπτυξη κριτηρίων για προµήθειες τα οποία λαµβάνουν υπόψη την ενεργειακή απόδοση 17. Επιπλέον, ήδη απαιτείται οι δηµόσιοι φορείς που υπόκεινται στις διατάξεις των οδηγιών της ΕΕ για τις δηµόσιες προµήθειες να λαµβάνουν υπόψη τους κριτήρια ενεργειακής απόδοσης όταν προµηθεύονται οχήµατα 18 ή τεχνικό εξοπλισµό γραφείου 19. Από το έτος 2019 και µετά, αυτό θα συµβαίνει και για τον τοµέα των νέων κτιρίων, τα οποία θα πρέπει να επιτύχουν επίπεδο επιδόσεων «σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» 20. Για την εξάπλωση αυτής της προσέγγισης ευρύτερα, η Επιτροπή προτείνει τη συστηµατική εφαρµογή υψηλών επιπέδων ενεργειακής απόδοσης όταν δηµόσιες αρχές προµηθεύονται αγαθά (π.χ. τεχνικό εξοπλισµό ΤΠΕ), υπηρεσίες (π.χ. ενέργεια) και εκτέλεση εργασιών (π.χ. ανακαίνιση κτιρίων). Ανακαίνιση δηµόσιων κτιρίων Οι δηµόσιοι φορείς πρέπει να αναλάβουν το προβάδισµα στην αναβάθµιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων τους ώστε να φθάσει σε υψηλά επίπεδα. Για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσµα, πρέπει οι δηµόσιες αρχές τουλάχιστον να διπλασιάσουν τον τρέχοντα ρυθµό ανακαίνισης. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή θα παρουσιάσει νοµοθετικό µέσον 21 µε βάση τις διατάξεις του οποίου θα απαιτείται από τις δηµόσιες αρχές να ανακαινίζουν τουλάχιστον το 3% των κτιρίων τους (σε εµβαδόν δαπέδου) ετησίως ρυθµός διπλάσιος σε σχέση µε τον τρέχοντα για το ευρωπαϊκό κτιριακό κεφάλαιο 22. Κάθε ανακαίνιση πρέπει να ανάγει το κτίριο στο επίπεδο του βέλτιστου 10% του εθνικού κτιριακού κεφαλαίου. Επίσης, όταν δηµόσιοι φορείς µισθώνουν ή αγοράζουν υφιστάµενα κτίρια, αυτά πρέπει πάντοτε να υπάγονται στη βέλτιστη διαθέσιµη κατηγορία από άποψη ενεργειακής απόδοσης COM(2008) 400: Ανακοίνωση της Επιτροπής: Οι δηµόσιες συµβάσεις στην υπηρεσία περιβάλλοντος. Οδηγία 2009/33/EΚ, σχετικά µε την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχηµάτων οδικών µεταφορών - βλ. και τη δικτυακή πύλη για καθαρά οχήµατα που τέθηκε σε λειτουργία πρόσφατα και προορίζεται να βοηθήσει τις δηµόσιες αρχές στην εφαρµογή αυτής της οδηγίας, παρέχοντάς τους, όπως και στους τελικούς χρήστες, συγκριτική ανάλυση κόστους για τον κύκλο ζωής υφιστάµενων οχηµάτων (http://www.cleanvehicle.eu/). Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος Energy Star, το οποίο υποχρεώνει τις αρχές της κεντρικής κυβέρνησης των κρατών µελών και των θεσµικών οργάνων της ΕΕ να προµηθεύονται εξοπλισµό µε επιδόσεις τουλάχιστον ίσες προς τις επιδόσεις του προγράµµατος Energy Star (Έγγραφο (EΚ) 106/2008). Οδηγία 2010/31/EΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Αυτό το νοµικό µέσον, όπως και τα υπόλοιπα δεσµευτικά µέτρα του παρόντος σχεδίου, θα αποτελέσει το αντικείµενο διεξοδικής ανάλυσης επιπτώσεων. Θα περιλαµβάνει σε βάθος ανάλυση του προτεινόµενου ετήσιου ρυθµού ανακαίνισης και επαλήθευση της βέλτιστης µεθόδου για την εφαρµογή του, καθώς και µηχανισµό παρακολούθησης. Αυτό το ποσοστό ισχύει σε επίπεδο κρατών µελών. Ο τρέχων ρυθµός ανακαίνισης τοποθετείται µεταξύ 1,2% και 1,5% ετησίως για την ΕΕ των 27. Το άνω άκρο αυτής της περιοχής αντικατοπτρίζει το ρυθµό µετασκευής κτιρίων εµβαδού άνω των m², που είναι η περίπτωση των περισσότερων δηµόσιων κτιρίων, και εξηγεί το λόγο για τον οποίο ο διπλασιασµός του τρέχοντα ρυθµού οδηγεί σε ποσοστό 3%. Βλ. υποσηµείωση 13 και SEC(2008) EL 5 EL

7 Αναθέσεις για ενεργειακή απόδοση Οι αναθέσεις οι σχετιζόµενες µε την ενεργειακή απόδοση αποτελούν σηµαντικό εργαλείο στην ανακαίνιση κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτής της µορφής προµήθειας που βασίζεται σε επιδόσεις, οικονοµίες χρηµάτων που πραγµατοποιούνται λόγω χαµηλότερων λογαριασµών οργανισµών κοινής ωφέλειας και δαπανών συντήρησης που προκύπτουν µε την εφαρµογή µέτρων ενεργειακής απόδοσης χρησιµοποιούνται για την κάλυψη µέρους ή όλων των επενδυτικών δαπανών για τα µέτρα. Αυτό το µοντέλο έχει δοκιµαστεί και έχει αποδειχθεί οικονοµικά αποδοτικό σε διάφορα κράτη µέλη 23. Η ανάθεση για ενεργειακή απόδοση συνάδει µε τη σκανδάλιση της ανακαίνισης σε δηµόσια κτίρια και στην αναβάθµιση του επιπέδου ενεργειακής απόδοσης δηµόσιας υποδοµής, όπως ο δηµόσιος φωτισµός 24. Ωστόσο, η εξάπλωση της ανάθεσης για ενεργειακή απόδοση εµποδίζεται σε πολλά κράτη µέλη λόγω ασαφειών στο νοµικό πλαίσιο και έλλειψης αξιόπιστων δεδοµένων ενεργειακής κατανάλωσης για τη χάραξη των γραµµών βάσης ως προς τις οποίες µετριέται η επίδοση. Εντός του 2011 η Επιτροπή θα προωθήσει νοµοθετικές προτάσεις για την υπέρβαση αυτών των προβληµάτων. Η ενεργειακή απόδοση σε πρακτικό επίπεδο Περισσότερες από δύο χιλιάδες πόλεις έχουν προσφερθεί ως εθελοντικά για την εφαρµογή µέτρων αειφόρου ενέργειας µέσω του Συµφώνου των δηµάρχων 25, το οποίο υποστηρίζεται από την ΕΕ. Το Σύµφωνο αποτελεί τυπική δέσµευση για τη µείωση των εκποµπών CO 2 από τους υπογράφοντες κατά ποσοστό πλέον του 20% µέχρι το 2020 µέσω µέτρων αειφόρου ενέργειας στο έδαφός τους. Το Σύµφωνο συγκεκριµενοποιήθηκε µέσω των σχεδίων δράσης για την αειφόρο ενέργεια, τα οποία εκπονήθηκαν µε τη µεθοδολογία του Συµφώνου και συµφωνήθηκαν τυπικά από το συµβούλιο πόλεων/περιφερειών. Τα οφέλη υπερβαίνουν την εξοικονόµηση ενέργειας: µετασκευή κτιρίων, αστική κινητικότητα και αστική ανακαίνιση αποτελούν οικονοµικές δραστηριότητες έντασης απασχόλησης, και οι δηµιουργούµενες θέσεις απασχόλησης τείνουν να είναι εξειδικευµένες, σταθερές και µη υποκείµενες σε µεταφορά. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να στηρίζει την τοπική προσέγγιση προς την ενεργειακή απόδοση µέσω του Συµφώνου των δηµάρχων και θα επιδιώξει την ενθάρρυνση συµπράξεων µε περισσότερες οµονοούσες πόλεις, περιλαµβανόµενων πόλεων από χώρες εκτός της ΕΕ. Επίσης, το έτος 2011 θα δροµολογήσει νέα πρωτοβουλία για έξυπνες πόλεις και έξυπνες κοινότητες, για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πλαισίου για αριστεία σε καινοτόµες λύσεις χαµηλών εκποµπών άνθρακα και αποδοτικής ενέργειας στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή η πρωτοβουλία θα εστιάζει στην επιτάχυνση της µετατροπής των ερευνητικών αποτελεσµάτων σε πραγµατικές, πρακτικές καινοτοµίες σε επιλεγµένες πόλεις και κοινότητες. Ειδικότερα, η πρωτοβουλία θα στηρίξει µεγάλα επιδεικτικά έργα, ενώ θα περιλαµβάνει και δράση για την αστική κινητικότητα, την «πράσινη υποδοµή» 26 και τη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών Περιλαµβάνονται η ανία, η Γαλλία και η Γερµανία. Το έτος 2005 ο δηµόσιος φωτισµός κατανάλωσε 36 TWh ηλεκτρικής ενέργειας. Βλ. Η διαδικασία του Συµφώνου άρχισε τον Ιανουάριο του 2008, και πόλεις και περιφέρειες άρχισαν να προσχωρούν τον Οκτώβριο του 2008, όταν οριστικοποιήθηκε το κείµενο του Συµφώνου. Βλ. διεύθυνση Η «πράσινη» υποδοµή περιλαµβάνει χρησιµοποίηση δένδρων και φυτών για τη µείωση θερµοκρασιών σε πόλεις, µείωση ενεργειακών αναγκών για ψύξη - και αποτελεί προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή. EL 6 EL

8 3. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Περίπου το 40% 27 της τελικής ενέργειας καταναλίσκεται σε κατοικίες, δηµόσια και ιδιωτικά γραφεία, καταστήµατα και άλλα κτίρια. Όπως δείχνουν τα αριθµητικά δεδοµένα, στις κατοικίες τα δύο τρίτα της ενέργειας καταναλίσκονται για τη θέρµανση χώρων. Σχήµα: Ενεργειακή κατανάλωση νοικοκυριών σε κατοικίες στην ΕΕ των 27, ποσοστό % Πηγή: Odyssee indicators, Σηµαντικό δυναµικό ενεργειακής εξοικονόµησης παραµένει αναξιοποίητο. Υπάρχουν τεχνικές για τη µείωση της κατανάλωσης υφιστάµενων κτιρίων κατά το ήµισυ ή κατά τρία τέταρτα 28 και τον υποδιπλασιασµό της ενεργειακής κατανάλωσης τυπικών συσκευών. Αλλά ο ρυθµός ανακαίνισης κτιρίων είναι εξαιρετικά χαµηλός, καθώς και η προτίµηση των πλέον αποδοτικών συσκευών. Τα εµπόδια για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων πρέπει να παρακαµφθούν. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να δηµιουργήσουν συστήµατα προώθησης για κτίρια του ιδιωτικού τοµέα. Η χρήση θερµότητας σε κτίρια Η αντιµετώπιση του θέµατος της κατανάλωσης θερµότητας σε κτίρια θα έχει πρωταρχική σηµασία κατά τα προσεχή έτη. Η Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω τη σειρά διαθέσιµων λύσεων, περιλαµβανόµενων δυνατοτήτων προώθησης της χρήσης τηλεθέρµανσης στο πλαίσιο ολοκληρωµένης πολεοδοµίας. Νοµικά εµπόδια Επίσης µπορεί να µετριάσει τον κίνδυνο πληµµυρών καθώς και την ποιότητα του νερού, του αέρα και του οικοσυστήµατος. COM(2009) 147 τελικό, σ. 5 COM(2011) 17 τελικό, σ. 8. Το έτος Βλ. Eurostat, είκτες για την ενέργεια, τις µεταφορές και το περιβάλλον, έκδοση Παραδείγµατα ανακαίνισης στο πρόγραµµα για πράσινα κτίρια δείχνουν οικονοµικά αποδοτικές µειώσεις µέχρι 80%. EL 7 EL

9 Σηµαντικό φραγµό αποτελεί ο «διαχωρισµός κινήτρων» για την αναβάθµιση της ενεργειακής απόδοσης. Αυτός ο όρος περιγράφει τη συνήθη κατάσταση στην οποία ιδιοκτήτες και µισθωτές διστάζουν να πληρώσουν για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης µισθωµένου ακινήτου επειδή τα οφέλη κατανέµονται µεταξύ τους. Αρκετά κράτη µέλη έχουν προωθήσει νοµικές διατάξεις που καθορίζουν το ποσόν το οποίο µπορούν να ανακτήσουν επενδυτές από µισθωτές. Σε δηµόσια και εµπορικά κτίρια πρωταρχικό ρόλο στην αντιµετώπιση του προβλήµατος µπορούν να αναλάβουν και οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥπ - ESCO). Η Επιτροπή θα παρουσιάσει νοµοθετικές διατάξεις µε τις οποίες θα απαιτείται να λάβουν τα κράτη µέλη µέτρα σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία για τα ακίνητα για την επίλυση αυτού του προβλήµατος. Κατάρτιση Συχνά οι λύσεις για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων είναι απαιτητικές από τεχνική άποψη. Υπάρχει έλλειψη της κατάλληλης κατάρτισης για αρχιτέκτονες, µηχανικούς, επιθεωρητές, εργάτες, τεχνίτες και εγκαταστάτες, ιδίως για τους ασχολούµενους µε την ανακαίνιση. Σήµερα είναι διαθέσιµοι 1,1 εκατοµµύριο ειδικευµένοι εργαζόµενοι, ενώ εκτιµάται ότι µέχρι το έτος θα χρειάζονται 2,5 εκατοµµύρια. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή δροµολογεί την πρωτοβουλία «BUILD UP Skills: Sustainable Building Workforce Initiative» (Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Βιώσιµη πρωτοβουλία για εργαζόµενους στην οικοδοµή», µε σκοπό την υποστήριξη των κρατών µελών στην εκτίµηση αναγκών κατάρτισης για τον κατασκευαστικό τοµέα, στην ανάπτυξη στρατηγικών για την κάλυψη των αναγκών, και στην τόνωση αποτελεσµατικών προγραµµάτων κατάρτισης. Η πρωτοβουλία αναµένεται ότι θα οδηγήσει σε συστάσεις για την πιστοποίηση, την ανάπτυξη προσόντων ή την κατάρτιση εργαζοµένων. Επίσης η Επιτροπή θα συνεργαστεί µε τα κράτη µέλη στην προσαρµογή των προγραµµάτων τους για την επαγγελµατική και για την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι νέες ανάγκες προσόντων (σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων). Η εµβληµατική πρωτοβουλία της Επιτροπής «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» 30 ζητεί η προσφορά δεξιοτήτων να αντιστοιχεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η µετάβαση σε οικονοµικά αποδοτικές τεχνολογίες απαιτεί νέες δεξιότητες και, τόσο στην οικοδοµή όσο και σε πολλούς άλλους τοµείς, επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση που θα περιλαµβάνουν περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Οι επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥπ) ως καταλύτες για την ανακαίνιση Οι ΕΕΥπ αποφέρουν βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης, αναλαµβάνοντας οικονοµικούς κινδύνους µε κάλυψη - ή συµβολή στη χρηµατοδότηση αρχικών επενδυτικών δαπανών και την αναχρηµατοδότησή τους µέσω των επιτυγχανόµενων οικονοµιών. Οι ΕΕΥπ µπορούν να βοηθήσουν τις δηµόσιες αρχές στην αναβάθµιση κτιρίων µε οµαδοποίησή τους σε κλιµακώσιµα έργα στο πλαίσιο συµβάσεων για ενεργειακή απόδοση. Η ανάλυση δείχνει ότι η αγορά για ενεργειακές υπηρεσίες στην Ευρώπη δεν αναπτύσσεται στο πλήρες δυναµικό της Εκ των προτέρων αξιολόγηση της πρωτοβουλίας για την κατάρτιση και τα προσόντα εργαζοµένων στην οικοδοµή όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιµη ενέργεια στο πλαίσιο του προγράµµατος για την έξυπνη ενέργεια στην Ευρώπη. Βλ. Ecorys, Ecofys and BioIntelligence (2010): Μελέτη υποστηρικτική της εκτίµησης επιπτώσεων του σχεδίου δράσης για την εξοικονόµηση ενέργειας, σ. 34. COM(2010) 682. Στην ΕΕ, εκτιµάται ότι δραστηριοποιούνται ΕΕΥπ, που αντιπροσωπεύουν όγκο αγοράς 6,7 έως 8,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Εκτιµάται ότι το δυναµικό της αγοράς ανέρχεται σε 25 EL 8 EL

10 Συχνά οι δυνητικοί πελάτες στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα στερούνται συστηµατικής πληροφόρησης για διαθέσιµες υπηρεσίες ΕΕΥπ ή διατηρούν αµφιβολίες σχετικά µε την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών. Προκειµένου να παρακαµφθούν αυτά τα εµπόδια και να αυξηθεί η διαφάνεια της αγοράς ΕΕΥπ, η Επιτροπή θα προτείνει να υποβάλουν τα κράτη µέλη ανασκοπήσεις της αγοράς, καταλόγους 32 διαπιστευµένων παροχέων ενεργειακών υπηρεσιών και υποδείγµατα συµβάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο θα δοθεί έµφαση στη µέριµνα να πραγµατοποιούνται οι ανακαινίσεις κτιρίων µε τρόπο ολοκληρωµένο (δηλ. ανακαίνιση σε βάθος), ώστε να αποφεύγεται η κατ επανάληψη πρόκληση αναστάτωσης στα κτίρια. Χρήσιµες πληροφορίες µπορεί επίσης να παράσχει το ευρωπαϊκό κέντρο εµπειρίας συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (EPEC). Για να παίξουν το ρόλο τους οι ΕΕΥπ, είναι αναγκαία η πρόσβαση σε χρηµατοδοτικούς πόρους. Κατάλληλο καταλύτη για την ανάπτυξη στην εν λόγω αγορά θα µπορούσε να αποτελέσει η καινοτόµος χρηµατοδότηση µε υψηλή µόχλευση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παραδείγµατος χάρη µέσω επέκτασης της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση βασιζόµενη σε έργα, µε µέσα που µπορεί να περιλαµβάνουν τη παροχή µετρητών και εγγυήσεων, γραµµών πίστωσης και ανανεούµενης χρηµατοδότησης. 4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Αποδοτική παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας Περίπου το 30% της πρωτογενούς ενέργειας στην ΕΕ καταναλίσκεται στον ενεργειακό τοµέα, κυρίως για το µετασχηµατισµό ενέργειας προς ηλεκτρική ενέργεια και θερµότητα, και τη διανοµή της. Πρέπει να κατασκευαστεί νέα δυναµικότητα παραγωγής και υποδοµής για την αντικατάσταση του γηράσκοντος τεχνικού εξοπλισµού και την ικανοποίηση της ζήτησης 33. Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι θα λαµβάνεται υπόψη η ενεργειακή απόδοση και ότι η νέα δυναµικότητα κατασκευάζεται µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνολογίες (Β Τ - BAT). Το σύστηµα εµπορίας εκποµπών 34 θα αποτελέσει σχετική ενθάρρυνση, όπως και η νέα οδηγία για τις βιοµηχανικές εκποµπές 35. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί το βαθµό στον οποίο αυτά τα µέτρα οδηγούν σε βελτίωση της απόδοσης της νέας δυναµικότητας παραγωγής. Λαµβανόµενων υπόψη των αποτελεσµάτων, και της ανάγκης επίτευξης µεγαλύτερης απόδοσης µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, η Επιτροπή θα εξετάσει την εισαγωγή νοµοθετικής διάταξης µε την απαίτηση από τα κράτη µέλη αφενός να καταστήσουν την επίτευξη των επιπέδων BAT που ισχύουν για νέες εγκαταστάσεις υποχρεωτικό όρο για την αδειοδότηση νέας δυναµικότητας και αφετέρου να διασφαλίζουν την αναβάθµιση των δισεκατοµµύρια ευρώ. Βλ. Bertoldi, Marino, Rezessy, Boza-Kiss (2010): Energy Service Companies market in Europe JRC (Αγορά επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών στην Ευρώπη ΚΚΕρ). Οι εν λόγω κατάλογοι µπορούν να καταρτιστούν σε εθνικό επίπεδο και να είναι προσβάσιµοι σε κάθε είδος παροχέα ενεργειακής υπηρεσίας. Πρέπει να χρησιµεύουν µόνον ως εργαλείο παροχής πληροφοριών. Με την προϋπόθεση ότι για την αναγραφή στον κατάλογο δεν θα ζητείται διαπίστευση ή πιστοποίηση ως κριτήριο πρόσβασης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι κατάλογοι αυτοί δεν θα έχουν ανεπιθύµητες επιπτώσεις, όπως ο αποκλεισµός από την αγορά υπηρεσιών. Η εθελούσια παρουσίαση σηµάτων και στοιχείων παραποµπής για ποιότητα θα µπορούσε να αποτελέσει επιπλέον τρόπο αύξησης της εµπιστοσύνης στην ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών. COM(2010) 677/4: Ανακοίνωση της Επιτροπής: Προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδοµή για το 2020 και µετέπειτα Προσχέδιο για ενοποιηµένο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο. Οδηγία 2003/87/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί. Οδηγία 2010/75/EΕ. EL 9 EL

11 υφιστάµενων εγκαταστάσεων στα επίπεδα BAT που ισχύουν για την υφιστάµενη δυναµικότητα ως µέρος της επικαιροποίησης της άδειάς τους. Άλλο σηµαντικό έργο για την Επιτροπή θα αποτελέσει η αναζήτηση τρόπων αντιµετώπισης της αποτελεσµατικής ανάκτησης απωλειών θερµότητας από διεργασίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και βιοµηχανικές διεργασίες, εφόσον το δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας που δεν χρησιµοποιείται πόρρω απέχει από την εξάντλησή του και θα ήταν δυνατό να καλύψει σηµαντικό µέρος των αναγκών της Ευρώπης σε θερµική ενέργεια, π.χ. για θέρµανση και ψύξη, ενίσχυση τοπικών πόρων και υποκατάσταση εισαγόµενης ενέργειας σε πολλές περιπτώσεις. Η αξιοποίηση αυτού του δυναµικού απαιτεί ολοκληρωµένη, διατοµεακή προσέγγιση η οποία λαµβάνει υπόψη υφιστάµενες ανάγκες θερµικής ενέργειας, π.χ. σε κτίρια και επιχειρήσεις, το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο σχεδιασµό και στην εφαρµογή ενεργειακά αποδοτικών και περιβαλλοντικά φιλικών στρατηγικών, όπου περιλαµβάνεται η κατασκευή αποδοτικών υποδοµών, και συνέργειες µε εµπορικές λύσεις για φθηνές, καθαρές και εύχρηστες υπηρεσίες θερµικού εφοδιασµού, όπου χρησιµοποιείται ανακτηθείσα προς απόρριψη θερµότητα. Στην ενεργειακή απόδοση µπορεί να συµβάλει σηµαντικά η ευρύτερη χρήση (υψηλής απόδοσης) συµπαραγωγής, περιλαµβανόµενης της συµπαραγωγής από µονάδες επεξεργασίας αστικών απορριµµάτων, καθώς και τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης. Κατόπιν τούτου, για τις περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται επαρκής δυνητική ζήτηση, παραδείγµατος χάρη όπου υπάρχει κατάλληλη συγκέντρωση κτιρίων ή παρακείµενων βιοµηχανιών, η Επιτροπή θα προτείνει να εξαρτάται η αδειοδότηση νέων εγκαταστάσεων θερµικής ηλεκτροπαραγωγής από το συνδυασµό της µε συστήµατα που επιτρέπουν τη χρήση της θερµότητας - «συνδυασµός θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας) (ΣΗΘ) 36 και από το συνδυασµό συστηµάτων τηλεθέρµανσης µε ηλεκτροπαραγωγή, όποτε αυτό είναι δυνατό. Για τη βελτίωση των επιδόσεων εξοικονόµησης ενέργειας των συστηµάτων ΣΗΘ, η Επιτροπή προτείνει επίσης να παρέχουν οι επιχειρήσεις ηλεκτρικών δικτύων διανοµής κατά προτεραιότητα πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια από ΣΗΘ, ενώ θα προτείνει και την ενίσχυση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων δικτύων µεταφοράς όσον αφορά την πρόσβαση και τη διανοµή της εν λόγω ηλεκτρικής ενέργειας. Ενεργειακή απόδοση σε ηλεκτρικά δίκτυα και σε δίκτυα αερίου Η Επιτροπή θα ενισχύσει τη βάση ώστε οι ρυθµιστικές αρχές για εθνικά δίκτυα να λαµβάνουν υπόψη την ενεργειακή απόδοση στις αποφάσεις τους και στην παρακολούθηση της διαχείρισης και της λειτουργίας δικτύων και αγορών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαµβανόµενων προτεραιοτήτων που αντικατοπτρίζουν την ενεργειακή απόδοση σε ρυθµίσεις και τιµολόγια για δίκτυα, σε δίκτυα και σε τεχνικούς κώδικες. Η ενεργειακή απόδοση ως επιχειρηµατικός τοµέας Για Ευρώπη µε υψηλή ενεργειακή απόδοση προαπαιτούµενο αποτελεί η δηµιουργία αξίας για την εξοικονόµηση ενέργειας µέσω µηχανισµών της αγοράς. Συνεπώς απαιτούνται µέσα για την πρόσδοση οικονοµικής αξίας στην εξοικονόµηση ενέργειας και τη σύνδεση των κερδών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (προµηθευτές ή διανοµείς) προς την ενεργειακή απόδοση 36 Οδηγία 2004/8/ΕΚ, για την προώθηση της συµπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιµη θερµότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ. EL 10 EL

12 µάλλον παρά προς την ποσότητα της παραδιδόµενης ενέργειας. Ορισµένα κράτη µέλη 37 έχουν ήδη καθιερώσει σύστηµα εθνικών υποχρεώσεων εξοικονόµησης ενέργειας για την ενεργειακή βιοµηχανία µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα: έχει επιτευχθεί εξοικονόµηση κατανάλωσης τελικής ενέργειας µέχρι 6% 38. Σε συστήµατα αυτού του τύπου απαιτείται να επιτυγχάνουν οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας καθορισµένο ύψος εξοικονόµησης ενέργειας µε εφαρµογή βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης στους πελάτες τους (όπως νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αυτοδιοικήσεις ή στεγαστικές ενώσεις) ή σε άλλους τοµείς, όπως η παραγωγή ή η µεταφορά ενέργειας. Εναλλακτικώς προς την επίτευξη καθαυτών των οικονοµιών, ορισµένα συστήµατα παρέχουν στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας τη δυνατότητα να αγοράζουν εξοικονόµηση ενέργειας από φορείς όπως επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥπ). Οι υποχρεώσεις εξοικονόµησης ενέργειας ενθαρρύνουν τους προµηθευτές να τροποποιούν το επιχειρηµατικό τους µοντέλο από τη λιανική πώληση ενέργειας προς την προσφορά ενεργειακών υπηρεσιών. Η Επιτροπή θα προτείνει να καθιερώσουν όλα τα κράτη µέλη εθνικό πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας κατάλληλο για τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτά. Ανάλογα µε το πεδίο εφαρµογής και την αυστηρότητα των απαιτήσεων, θα µπορούσε να προκύψουν οικονοµίες µέχρι 100 εκατοµµυρίων τόνων ισοδύναµου πετρελαίου (εκ. τιπ.) το Αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην ευρωπαϊκή µεταποιητική βιοµηχανία Περίπου το 20% 40 της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην ΕΕ αποδίδεται στη βιοµηχανία. Πρόκειται για τον τοµέα όπου έχει επιτευχθεί η µέγιστη πρόοδος στην ενεργειακή απόδοση (µε βελτίωση 30% της ενεργειακής απόδοσης κατά την διάρκεια 20 ετών). Παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν αξιόλογες ευκαιρίες εξοικονόµησης ενέργειας. Το σύστηµα εµπορίας εκποµπών και η οδηγία για τη φορολόγηση της ενέργειας (καθώς και η προγραµµατισµένη αναµόρφωσή της) 41 αναµένεται ότι θα ενθαρρύνουν την αξιοποίηση ορισµένων από αυτές τις ευκαιρίες. Επιπλέον, θα εξεταστούν εµπόδια όπως η έλλειψη πληροφοριών, η έλλειψη πρόσβασης σε κεφάλαια, και βραχυπρόθεσµες πιέσεις στο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Με την υπέρβαση αυτών των εµποδίων αναµένεται ότι θα µειωθούν οι ενεργειακοί λογαριασµοί και θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα. Επίσης, σε εποχή αυξηµένης στέρησης ενεργειακών πόρων παγκοσµίως, η εµπειρογνωµοσύνη σε διεργασίες, τεχνολογίες 42 και υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης µπορεί να µετατραπεί σε νέα εξαγωγική επιχειρηµατική δραστηριότητα που θα προσδώσει ανταγωνιστικότητα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Τα εµπόδια για επενδύσεις σε τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης είναι οξύτερα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 43. Γι αυτό η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να της διαβιβάζουν πληροφορίες (παραδείγµατος χάρη σχετικά µε νοµοθετικές απαιτήσεις, κριτήρια όσον αφορά επιδοτήσεις για την αναβάθµιση µηχανικού εξοπλισµού, τη Παραδείγµατος χάρη αυτή είναι η περίπτωση στο Ηνωµένο Βασίλειο, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη ανία, καθώς και την περιφέρεια της Φλάνδρας. Ecorys, Ecofys and BioIntelligence (2010): Μελέτη υποστηρικτική της εκτίµησης επιπτώσεων του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την εξοικονόµηση ενέργειας. SEC(2011) 277: Εκτίµηση επιπτώσεων συνοδευτική του σχεδίου για την ενεργειακή απόδοση. Το έτος Βλ. Eurostat, είκτες για την ενέργεια, τις µεταφορές και το περιβάλλον, έκδοση Οδηγία 2003/96/ΕΚ. Βλ. ανακοίνωση για το πρόγραµµα ΕΛΕΚΤΡΑ COM(2009) 594 τελικό. Eurochambres (2010): Energy efficiency in SMEs: Success Factors and Obstacles (Eυρωεπιµελητήρια (2010): Ενεργειακή απόδοση σε ΜΜΕ: παράγοντες επιτυχίας και εµπόδια). EL 11 EL

13 διαθεσιµότητα κατάρτισης για την ενεργειακή διαχείριση και σχετικά µε ειδικούς στον τοµέα της ενέργειας) και να αναπτύξουν κατάλληλα κίνητρα 44 (όπως φορολογικές µειώσεις, χρηµατοδότηση επενδύσεων για ενεργειακή απόδοση, χρηµατοδότηση ενεργειακών επιθεωρήσεων). Σε συνεργασία µε τις οικείες βιοµηχανικές οργανώσεις, η Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ενεργειακή απόδοση καθώς και έργα µε σκοπό την ανάπτυξη ικανότητας για ενεργειακή διαχείριση σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Θα στηρίξει την ανάπτυξη εργαλείων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από ΜΜΕ για τη συγκριτική παρακολούθηση της χρήσης ενέργειας από αυτές σε σχέση µε συγκρίσιµες επιχειρήσεις. Όσον αφορά τις µεγάλες επιχειρήσεις, η Επιτροπή θα προτείνει να καταστούν υποχρεωτικές οι τακτικές ενεργειακές επιθεωρήσεις. Θα συστήσει να αναπτύξουν τα κράτη µέλη κίνητρα ώστε οι επιχειρήσεις να εισαγάγουν σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης (παραδείγµατος χάρη όπως αναφέρεται στο πρότυπο: EN 16001) ως συστηµατικό πλαίσιο για την ορθολογική χρήση της ενέργειας 45. Βασιζόµενη στην επιτυχία των µέτρων οικοσχεδιασµού ως αποτελεσµατικού εργαλείου για την τόνωση της καινοτοµίας σε ευρωπαϊκές τεχνολογίες για την ενεργειακή απόδοση, η Επιτροπή ερευνά εάν και ποίες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης (οικοσχεδιασµού) θα ήσαν κατάλληλες για τυπικό βιοµηχανικό τεχνικό εξοπλισµό όπως βιοµηχανικοί κινητήρες, µεγάλες αντλίες, εξοπλισµός πεπιεσµένου αέρα, ξήρανσης, τήξης, χύτευσης, απόσταξης, και κλίβανοι. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται µε τη βιοµηχανία - περιλαµβανόµενων των ενεργοβόρων βιοµηχανιών 46 και της βιοµηχανίας ΤΠΕ 47, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν πρωταρχικό παράγοντα για την επίτευξη βελτιώσεων σε άλλους τοµείς για την ενθάρρυνση εθελούσιων συµφωνιών ή την εφαρµογή διαδικασιών και συστηµάτων ενεργειακής απόδοσης. Οι συµφωνίες θα βασίζονται σε σαφείς στόχους και συστήµατα παρακολούθησης, βασικά µέσω απαιτήσεων οικοσχεδιασµού, και µπορεί να περιλαµβάνουν την διάδοση ορθών πρακτικών. Η έρευνα και η καινοτοµία ως καταλύτης για οικονοµικά αποδοτικές τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης στη βιοµηχανία Για τη στήριξη της τεχνολογικής καινοτοµίας, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ενισχύει την ανάπτυξη, τις δοκιµές και την εξάπλωση νέων ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών µέσω του στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών 48 (σχέδιο SET), ώστε να µειωθούν τα κόστη και να βελτιωθούν οι επιδόσεις των τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης, µε παρουσίαση νέων λύσεων και διευκόλυνση της ευρείας εξάπλωσης στην αγορά. Έτσι θα Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι, στο βαθµό που τα µέτρα περιλαµβάνουν κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη µέλη οφείλουν να τηρούν τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις όπως εξειδικεύονται στα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάλογα µε την περίπτωση, περιλαµβανόµενης της ενεργειακής διαχείρισης ως αναπόσπαστου µέρους ενός υπερκείµενου συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η προσέγγιση θα εστιάζει σε (1) προϊόντα, (2) ηλεκτροκίνητα συστήµατα (π.χ. ηλεκτροκινητήρες, συστήµατα µετάδοσης µεταβλητής ταχύτητας, τεχνικό υλικό ελέγχου και αντλίες) και (3) εγκαταστάσεις (π.χ. επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων). Ο τοµέας των ΤΠΕ έχει κληθεί να αναπτύξει και να υιοθετήσει κοινές τεχνολογίες για τη µέτρηση της ενεργειακής του απόδοσης και των εκποµπών θερµοκηπιακών αερίων, και εναρµονισµένο τρόπο ποσοτικοποίησης του δυναµικού του (COM (2010) 245, ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη). EL 12 EL

14 βοηθηθεί η ΕΕ να καταστεί ενεργειακά αποδοτικότερη και θα ανοίξουν νέες αγορές για τις βιοµηχανίες της ΕΕ. 5. ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Πολλές επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης είναι ταχείας απόσβεσης, αλλά δεν πραγµατοποιούνται λόγω εµποδίων αγοράς και κανονιστικών εµποδίων. Κατόπιν τούτου, πρέπει να εντατικοποιηθούν τα κίνητρα αγοράς και τα σηµεία µέσω τιµών µε φορολογία για την ενέργεια και τις ανθρακούχες εκποµπές και µε εθνικού επιπέδου υποχρεώσεις εξοικονόµησης ενέργειας για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (βλ. κεφάλαιο 4). Αυτά πρέπει να συµπληρωθούν µε µηχανισµούς βελτίωσης της διαθεσιµότητας κατάλληλων χρηµατοδοτικών προϊόντων. Εφόσον το επενδυτικό κόστος αντιπροσωπεύει σηµαντικό οικονοµικό εµπόδιο για τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, σηµαντικό ρόλο στην επιτάχυνση των επενδύσεων παίζει η διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης. Συµπληρώνοντας τα εθνικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα, η ΕΕ είναι πλέον σε θέση να υποστηρίζει την ενεργειακή απόδοση µέσω: Της πολιτικής για τη συνοχή: Για το χρονικό διάστηµα , η προγραµµατισµένη στήριξη από κεφάλαια πολιτικής για τη συνοχή όσον αφορά επενδύσεις σχετιζόµενες µε την ενεργειακή απόδοση, τη συµπαραγωγή και την ενεργειακή διαχείριση ανήλθε περίπου σε 4,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Για να αντιπροσωπεύονται καλύτερα οι ανάγκες ενεργειακής απόδοσης, επήλθαν δύο ουσιώδεις τροποποιήσεις 49. Ενώ η περιφερειακή πολιτική ανέκαθεν χρηµατοδοτούσε επενδύσεις για την ενεργειακή απόδοση µόνο σε δηµόσια και εµπορικά κτίρια, είναι πλέον δυνατή η χρήση αυτών των πόρων για τον τοµέα της κατοικίας σε όλα τα κράτη µέλη. Επίσης η χρήση µέσων στο πλαίσιο τεχνικών χρηµατοδότησης επεκτάθηκε στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων. Σε συνεργασία µε τους αρµόδιους διαχειριστές προγραµµάτων, η Επιτροπή θα αναζητήσει τρόπους βελτίωσης της χρήσης των πόρων που είναι διαθέσιµοι για βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης. Του ευρωπαϊκού προγράµµατος για έξυπνη ενέργεια ( ): Αυτό το πρόγραµµα δαπάνης 730 εκατοµµυρίων υποστηρίζει έργα για την υπέρβαση αδυναµιών της αγοράς, ενώ περιλαµβάνει δραστηριότητες για την επιτάχυνση της ανακαίνισης του κτιριακού κεφαλαίου. Ένα από τα νεότερα εργαλεία του είναι ο µηχανισµός ELENA (ευρωπαϊκή τοπική βοήθεια για την ενέργεια). Αυτός ο µηχανισµός παρέχει σε τοπικές και περιφερειακές αρχές επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών τεχνικής βοήθειας σχετικά µε την ανάπτυξη φερέγγυων επενδύσεων για βιώσιµη ενέργεια. Ο αρχικός µηχανισµός οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. ύο επιπλέον µηχανισµοί προβλέπονται το έτος Σε µόλις ένα έτος λειτουργίας, εγκρίθηκαν δέκα έργα ELENA, τα οποία θα διαθέσουν περίπου 18 εκατοµµύρια ως επιχορηγήσεις σε τελικούς δικαιούχους, µε σκοπό την κινητοποίηση επενδύσεων ύψους περίπου 1,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ κατά τη διάρκεια των τριών ετών λειτουργίας τους. Της ενδιάµεσης χρηµατοδότησης: Με γραµµές πιστώσεων από διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς ( ΧΟ - IFI) και άλλες τράπεζες του δηµόσιου τοµέα έχουν διατεθεί σηµαντικοί χρηµατοδοτικοί πόροι για έργα ενεργειακής απόδοσης µε ενδιάµεση Κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 397/2009 και (ΕΕ) αριθ. 832/2010. Πρόκειται να πραγµατοποιηθούν από την Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) και την Τράπεζα του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Ανάπτυξη (CEB). EL 13 EL

15 χρηµατοδότηση µέσω τοπικών τραπεζών. Συχνά γίνεται χρήση χρηµατοδότησης της ΕΕ για την παροχή τεχνικής βοήθειας, είτε στη συµµετέχουσα τράπεζα για την ανάπτυξη ικανοτήτων, είτε για µέτρα όπως ενεργειακές επιθεωρήσεις µε αποδέκτες τελικούς δικαιούχους. Του ευρωπαϊκού προγράµµατος οικονοµικής ανάκαµψης: Αυτό το πρόγραµµα χρηµατοδοτεί τη σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για «κτίρια ενεργειακώς αποδοτικά», µε τη διάθεση ποσού ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ για ερευνητικές µεθόδους και τεχνολογίες µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης νέων και ανακαινιζόµενων κτιρίων. Επιπλέον, επί του παρόντος η Επιτροπή συνεργάζεται µε την ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων για τη σύσταση αποκλειστικού επενδυτικού ταµείου µε χρήση αδιάθετων κεφαλαίων από αυτό το πρόγραµµα µε σκοπό τη στήριξη έργων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιµες ενέργειες. Το πρόγραµµα θα δροµολογηθεί αργότερα εντός τους έτους Του προγράµµατος-πλαισίου έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης ( ): Αυτό το πρόγραµµα στηρίζει την έρευνα και την καινοτοµία στην ενεργειακή απόδοση ως διατοµεακό µέτρο στο πλαίσιο του προγράµµατος συνεργασίας, µε αποτέλεσµα τη χρηµατοδότηση µέχρι τώρα 200 έργων, µε οικονοµική συνεισφορά 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ από την ΕΕ. Κατά τη διαδικασία προετοιµασίας του νέου πολυετούς χρηµατοδοτικού πλαισίου, η Επιτροπή εξετάζει τα αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί από προγράµµατα στήριξης της ΕΕ και την ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία τους. Θα αναλύσει τη σκοπιµότητα βελτίωσης υφιστάµενων χρηµατοδοτικών µηχανισµών της ΕΕ καθώς και περαιτέρω εναλλακτικές λύσεις για τη σκανδάλιση επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση στην κλίµακα που είναι αναγκαία για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιµατικών στόχων της ΕΕ για το έτος ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Οι βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση συσκευών χρησιµοποιούµενων από καταναλωτές - όπως συσκευές και έξυπνοι µετρητές αναµένεται ότι θα παίξουν µεγάλο ρόλο στην παρακολούθηση ή στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους κατανάλωσης, παρέχοντας δυνατότητες για ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπανών. Προς το σκοπό αυτό η Επιτροπή θα µεριµνήσει ώστε τα συµφέροντα των καταναλωτών να ληφθούν δεόντως υπόψη στις τεχνικές εργασίες για την επισήµανση, την πληροφόρηση για την εξοικονόµηση ενέργειας, τη µέτρηση και τη χρήση ΤΠΕ. Γι αυτό το λόγο η Επιτροπή θα ερευνήσει τη συµπεριφορά του καταναλωτή και τις αγοραστικές συνήθειες και θα προβεί σε εκ των προτέρων δοκιµές εναλλακτικών λύσεων πολιτικής για τους καταναλωτές, ώστε να εντοπιστούν εκείνοι που ενδέχεται να προχωρήσουν στην επιθυµητή αλλαγή συµπεριφοράς. Επίσης, κατά τα αρχικά στάδια της διαδικασίας, θα διαβουλευθεί µε οργανώσεις των καταναλωτών. Οι καταναλωτές έχουν ανάγκη από σαφείς, ακριβείς και επικαιροποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε την ενεργειακή τους κατανάλωση οι οποίες σήµερα σπανίως είναι διαθέσιµες. Παραδείγµατος χάρη, επί του παρόντος µόνο το 47% των καταναλωτών είναι ενήµεροι σχετικά µε την ποσότητα ενέργειας που καταναλίσκουν 51. Επίσης οι καταναλωτές χρειάζονται αξιόπιστες συµβουλές σχετικά µε το κόστος και τα οφέλη επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση. Η 51 SEC(2010) 1409 τελικό: Η λειτουργία των λιανικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας για καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. EL 14 EL

16 Επιτροπή θα αντιµετωπίσει όλα αυτά τα σηµεία στην αναθεώρηση του νοµικού πλαισίου για την πολιτική στον τοµέα της ενεργειακής απόδοσης. Προώθηση συσκευών υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απόδοσης πόρων Η βελτίωση των επιδόσεων κτιρίων καθώς και των προϊόντων που χρησιµοποιούνται για τη θέρµανση, την ψύξη, τον αερισµό και το φωτισµό τους αποτελεί ένα από τους πλέον απτούς τρόπους µε τους οποίους είναι δυνατό να επωφεληθούν οι προϋπολογισµοί των νοικοκυριών από την πολιτική για την ενεργειακή απόδοση. Ήδη τα εισαχθέντα πρότυπα απόδοσης µε οικοσχεδιασµό και τα ενεργειακά σήµατα για οικιακές συσκευές 52 έχουν αποδώσει σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας για τους καταναλωτές και επιχειρηµατικές ευκαιρίες για τους ευρωπαίους κατασκευαστές προϊόντων υψηλής ποιότητας. Με βάση το τρέχον σχέδιο εργασίας για τον οικοσχεδιασµό 53, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει αυτή την προσέγγιση, θέτοντας αυστηρότερους κανόνες για λέβητες θέρµανσης, θερµοσίφωνες, υπολογιστές, κλιµατιστικές συσκευές, στεγνωτήρια µε περιστρεφόµενο τύµπανο, αντλίες, ηλεκτρικές σκούπες και διάφορους τύπους φωτισµού. Επίσης θα προωθήσει νέο πρόγραµµα εργασίας για την περίοδο Τα ενεργειακά σήµατα αποτελούν ουσιώδες συνοδευτικό µέσον αυτής της προσέγγισης. Είναι αποτελεσµατικότατα όταν από τους καταναλωτές τίθενται σαν αφετηρία επιλογής. Η Επιτροπή θα προχωρήσει σε έρευνα σχετικά µε την κατανόηση των ενεργειακών σηµάτων από τους καταναλωτές. Αυτό θα συµβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συµφερόντων του καταναλωτή µε τα επικείµενα µέτρα ενεργειακής σήµανσης (αντικατοπτρίζοντας τον τρόπο αντίληψης των διάφορων σηµάτων και την εµπορική επιρροή τους) καθώς και στη στήριξη του διαλόγου µε οργανώσεις καταναλωτών. Σήµερα περισσότερα από το 40% των παραθύρων στην ΕΕ είναι µονού υαλοπίνακα, ενώ ίσο ποσοστό είναι του αρχικού τύπου, χωρίς επίστρωση 54. Η Επιτροπή θα εργασθεί ώστε να διευκολυνθεί η υιοθέτηση από την αγορά αποδοτικότερων συστατικών στοιχείων της οικοδοµής, για παράδειγµα µε την εφαρµογή πλαισίων οικοσχεδιασµού ή επισήµανσης για παράθυρα. Στις µελλοντικές της εργασίες για τον οικολογικό σχεδιασµό και την ενεργειακή σήµανση η Επιτροπή θα εξετάσει, κατά περίπτωση, τη λύση της κάλυψης συστηµάτων καθώς και µεµονωµένων προϊόντων. Για να ενισχύσει την αποτελεσµατικότητα αυτών των µέτρων, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να αναλύει την ενεργειακή επίπτωση προϊόντων κατά τον κύκλο ζωής τους. Θα ενισχύσει την επιτήρηση της αγοράς, ώστε να εξασφαλίζεται δεόντως η τήρηση των απαιτήσεων για προϊόντα και θα στηρίξει µέτρα µε τα οποία θα βοηθηθούν οι καταναλωτές, εγκαταστάτες και λιανοπωλητές να χρησιµοποιούν τα ενεργειακά σήµατα µε το βέλτιστο τρόπο. Ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών µε νέα τεχνολογία Ψυγεία, καταψύκτες, τηλεοράσεις, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων, ανεµιστήρες, ορισµένοι τύποι φωτιστικών, και αποκωδικοποιητές για ψηφιακή τηλεόραση. COM(2008) 660: Κατάρτιση σχεδίου εργασίας για το στο πλαίσιο της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασµό. Εκτιµήσεις για την Ευρώπη, της ΤΝΟ for Glass. EL 15 EL

17 Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της ΕΕ 55, οι τελικοί καταναλωτές πρέπει ήδη να ενηµερώνονται συχνά σχετικά µε την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά το χρόνο χρήσης, ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα να ρυθµίζουν την κατανάλωσή τους µέσω µεµονωµένων µετρητών για όλους τους σηµαντικούς τύπους ενέργειας: ηλεκτρική ενέργεια, αέριο, θέρµανση και ψύξη και ζεστό νερό. Επίσης πρέπει να τους παρέχονται πληροφορίες µέσω των λογαριασµών τους και των συµβάσεών τους σχετικά µε τις τιµές και το κόστος της ενέργειας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρουσιάζονται µε τρόπους που βοηθούν τους καταναλωτές να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση, παραδείγµατος χάρη όσον αφορά την κατανάλωσή τους σε σχέση µε στοιχεία αναφοράς ή διαθέσιµες λύσεις ενεργειακής απόδοσης. Πρακτικώς, αυτά τα δικαιώµατα των καταναλωτών αποµένει να εφαρµοστούν δεόντως. Οι παρεχόµενες πληροφορίες πρέπει να στοχοπροσηλώνονται καλύτερα προς τις ανάγκες του καταναλωτή. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί µε τα κράτη µέλη, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρµογή αυτών καθώς και άλλων διατάξεων της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση. Κατά τα προσεχή έτη η εξάπλωση του ευρωπαϊκού «έξυπνου δικτύου» θα επιφέρει βηµατική µεταβολή της σκοπιµότητας συλλογής και διαβίβασης πληροφοριών σχετικά µε τον ενεργειακό εφοδιασµό και την κατανάλωση ενέργειας. Αυτές οι πληροφορίες θα δώσουν στον καταναλωτή τη δυνατότητα εξοικονόµησης ενέργειας. Τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να παρουσιάσουν έξυπνους ηλεκτρικούς µετρητές για το 80% τουλάχιστον των τελικών τους καταναλωτών µέχρι το έτος 2020, µε την προϋπόθεση ότι η δράση αυτή υποστηρίζεται από ευνοϊκή ανάλυση κόστους και ωφέλειας σε εθνικό επίπεδο 56. Είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι η νοηµοσύνη µπορεί να αναπτυχθεί και σε άλλα δίκτυα, όπως θέρµανσης, ψύξης και αερίου 57, και τα εν λόγω έξυπνα δίκτυα να συµβάλουν όλα στη δηµιουργία αγοράς υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης µε εύρυθµη λειτουργία και διαλειτουργικής. Τα έξυπνα δίκτυα και οι έξυπνοι µετρητές θα χρησιµοποιηθούν σαν βασικό στοιχείο έξυπνων συσκευών, επαυξάνοντας την εξοικονόµηση ενέργειας που αποκτάται µε την αγορά συσκευών µεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης. Με επίκεντρο την ανάπτυξη έξυπνων δικτύων, θα αναδυθούν νέες υπηρεσίες, που θα επιτρέψουν σε ΕΕΥπ και σε παροχείς ΤΠΕ να προσφέρουν στους καταναλωτές υπηρεσίες για την παρακολούθηση της ενεργειακής τους κατανάλωσης σε συχνά διαστήµατα (µε διαύλους όπως το ιαδίκτυο ή τα κινητά τηλέφωνα) και θα καταστήσουν δυνατό να αναφέρεται στους ενεργειακούς λογαριασµούς η κατανάλωση επιµέρους συσκευών. Πέραν των ωφεληµάτων για τους οικιακούς καταναλωτές, η διαθεσιµότητα δεδοµένων σχετικών µε την ακριβή κατανάλωση µέσω έξυπνων µετρητών θα τονώσει τη ζήτηση ενεργειακών υπηρεσιών από επιχειρήσεις και δηµόσιες αρχές, ώστε να επιτραπεί στις ΕΕΥπ να προσφέρουν αξιόπιστες συµβάσεις ενεργειακής απόδοσης για την επίτευξη µέσω αυτών µειωµένης ενεργειακής κατανάλωσης. Τα έξυπνα δίκτυα, οι έξυπνοι µετρητές και οι έξυπνες συσκευές θα δώσουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα επιλογής ώστε να µπορούν οι συσκευές τους να ενεργοποιούνται σε χρονικές στιγµές ενεργειακού εφοδιασµού εκτός αιχµής ή όταν είναι διαθέσιµα πλεονάσµατα αιολικής και ηλιακής ενέργειας έναντι οικονοµικών κινήτρων. Τέλος, θα Οδηγίες 2006/32/ΕΚ, 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ. Οδηγία 2009/72/ΕΚ, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σύµφωνα µε την οδηγία 2009/73/ΕΚ, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, στις λιανικές αγορές φυσικού αερίου οι έξυπνοι µετρητές αναµένεται ότι θα αναπτυχθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. EL 16 EL

18 προσφέρουν στους καταναλωτές την ευκολία και τη δυνατότητα εξοικονόµησης ενέργειας µε τη θέση συσκευών σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας µε τηλεχειρισµό. Η επίτευξη αυτών των δυνατοτήτων απαιτεί τα κατάλληλα πρότυπα για µετρητές και συσκευές, καθώς και υποχρεώσεις των προµηθευτών να παρέχουν στους καταναλωτές τις ενδεδειγµένες πληροφορίες (δηλαδή σαφείς λογαριασµούς) σχετικά µε την ενεργειακή τους κατανάλωση, περιλαµβανόµενης της πρόσβασης σε συµβουλές όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο η ενεργειακή τους κατανάλωση θα καταστεί µικρότερης έντασης ενέργειας, µε αποτέλεσµα µείωση των δαπανών τους. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα προτείνει επαρκή µέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι η τεχνολογική καινοτοµία, περιλαµβανόµενης της προώθησης έξυπνων δικτύων και έξυπνων µετρητών, θα καλύπτει αυτή την παράµετρο. Τα εν λόγω µέτρα θα περιλαµβάνουν ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά µε το περιεχόµενο και το µορφότυπο των παρεχόµενων πληροφοριών και µε τις υπηρεσίες. Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι τα ενεργειακά σήµατα (πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης) και τα πρότυπα για κτίρια και συσκευές αντικατοπτρίζουν, κατά περίπτωση, την ενσωµάτωση τεχνολογίας που καθιστά συσκευές και κτίρια «έτοιµα για έξυπνο δίκτυο» και ικανά να ενσωµατωθούν απρόσκοπτα στο έξυπνο δίκτυο και στην υποδοµή έξυπνων µετρητών. Συσκευές όπως ψυγεία, καταψύκτες και αντλίες θερµότητας θα µπορούσε να προηγηθούν. 7. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Όπως οι υπόλοιποι τοµείς που καλύπτονται λεπτοµερώς στο παρόν σχέδιο, οι µεταφορές που αντιπροσωπεύουν το 32% 58 της κατανάλωσης τελικής ενέργειας αποτελούν νευραλγικό τοµέα για την εξοικονόµηση ενέργειας. Αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόµενο τοµέα από άποψη χρήσης ενέργειας, µε την εντονότερη εξάρτηση από ορυκτά καύσιµα. Η επικείµενη Λευκή βίβλος για τις µεταφορές θα καθορίσει στρατηγική βελτίωσης της απόδοσης του τοµέα των µεταφορών που θα περιλαµβάνει την εισαγωγή προηγµένων συστηµάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας σε όλους τους τρόπους µεταφοράς επενδύσεις στην υποδοµή και τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου µεταφορών για την προώθηση πολυµεσικών µεταφορών έξυπνη τιµολόγηση και πρότυπα απόδοσης για όλα τα οχήµατα σε όλους τους τρόπους, σε συνδυασµό µε άλλα µέτρα για την προώθηση της καινοτοµίας στα οχήµατα. 8. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ Τα κράτη µέλη πρέπει να διαδραµατίσουν το βασικό ρόλο, εισάγοντας τις πολιτικές και τα µέτρα ενεργειακής απόδοσης που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου 20%. Μέχρι τώρα, τα Εθνικά Σχέδια ράσης για την Ενεργειακή Απόδοση (ΕΣ ΕΑ), που δροµολογήθηκαν µε την οδηγία για τις ενεργειακές υπηρεσίες, παρέχουν το εθνικό πλαίσιο ανάπτυξης πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση σε τοµείς τελικής χρήσης 59. Με βάση το παρόν νέο σχέδιο για την ενεργειακή απόδοση, που καλύπτει όλους τους τοµείς από την παραγωγή µέχρι την τελική χρήση, καθίσταται εµφανές ότι το πεδίο του εθνικού πλαισίου Το έτος Βλ. Eurostat, είκτες για την ενέργεια, τις µεταφορές και το περιβάλλον, έκδοση Βλ. συνοδευτικό έγγραφο εργασίας SEC (2011) 276: Εθνικά Σχέδια ράσης για την Ενεργειακή Απόδοση (ΕΣ ΕΑ): επικαιροποίηση κατά την εκτέλεση. EL 17 EL

19 πρέπει να επεκταθεί, ώστε να καλύπτει ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα, αντλώντας µε τον τρόπο αυτό µεγαλύτερες δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας 60. Ταυτοχρόνως, η έναρξη του πρώτου Ευρωπαϊκού Εξαµήνου εκ των προτέρων συντονισµού πολιτικής στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 ανοίγει νέες ευκαιρίες προκειµένου η Επιτροπή να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει την ετήσια πρόοδο των κρατών µελών στην ενεργειακή απόδοση. Επειδή η παρακολούθηση των εθνικών επιτευγµάτων για την αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί προς τον ευρωπαϊκό στόχο 20% έχει ουσιώδη σηµασία, κατά τους επόµενους µήνες η Επιτροπή θα αναζητήσει το πλέον κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης. 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα µέτρα που προτείνονται στο παρόν σχέδιο σκοπεύουν στην κάλυψη του κενού για την επίτευξη του στόχου εξοικονόµησης ενέργειας 20% στην ΕΕ, καθώς και στη συµβολή για την επίτευξη του οράµατός µας για το έτος 2050 όσον αφορά οικονοµία απόδοσης πόρων και χαµηλές ανθρακούχες εκποµπές. Η πλήρης πραγµατοποίηση αυτού του σχεδίου αναµένεται ότι θα αποδώσει σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας: εκτιµάται ότι οι δράσεις του δηµόσιου τοµέα και οι νέες ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης για συσκευές θα αποφέρουν εξοικονόµηση 100 εκ. τιπ, ενώ είναι δυνατόν να αναµένεται συγκρίσιµη εξοικονόµηση από µέτρα στον τοµέα των µεταφορών και από εξοικονόµηση ενέργειας καταναλωτών από τους προµηθευτές τους σε ενέργεια 61. Τα δεσµευτικά µέτρα που προωθούνται στο παρόν σχέδιο θα υλοποιηθούν µε τα κατάλληλα νοµοθετικά µέσα, στα οποία περιλαµβάνεται νοµοθετική πρόταση η οποία περιλαµβάνει αναθεώρηση των υφιστάµενων οδηγιών για τις ενεργειακές υπηρεσίες και τη συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού 62. Τα επόµενα µέτρα κατά τη διάρκεια του έτους 2011 θα είναι: η έκδοση της εν λόγω πρότασης 63 η θέσπιση νέων µέτρων οικοσχεδιασµού και ενεργειακής σήµανσης η έναρξη της πρωτοβουλίες για έξυπνες πόλεις και έξυπνες κοινότητες και προτάσεις για χρηµατοδοτικά εργαλεία τα οποία θα προωθηθούν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων του 2011 για τον προϋπολογισµό. Η Επιτροπή καλεί τα θεσµικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη µέλη και όλους τους σχετιζόµενους συµφεροντούχους να υιοθετήσουν το παρόν σχέδιο για την ενεργειακή απόδοση, να Το υφιστάµενο κεκτηµένο για την ενεργειακή απόδοση επεκτείνεται στους γείτονες της ΕΕ στη νοτιοανατολική Ευρώπη µέσω της συνθήκης για την ενεργειακή κοινότητα, ΣΕΚ (ΕCT) (ή βρίσκεται στο στάδιο της επέκτασης, στην περίπτωση του πλέον πρόσφατου κεκτηµένου). Με τον τρόπο αυτό, το πλαίσιο για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, περιλαµβανόµενου του στόχου 20%, εφαρµόζεται σε εταίρους προοριζόµενους να προσχωρήσουν στην ΕΕ. Στο κεκτηµένο της ΣΕΚ θα προστίθενται αυτοµάτως οι νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση. Πρόκειται για εκτιµήσεις εξοικονόµησης ενέργειας σχετιζόµενες µε µέτρα, οι οποίες παρουσιάζουν κάποιες αλληλεπικαλύψεις. Οδηγίες 2006/32/ΕΚ και 2004/8/EΚ. Η πρόταση θα περιλαµβάνει τα µέτρα του παρόντος σχεδίου τα σχετικά µε την προµήθεια από το δηµόσιο αγαθών, υπηρεσιών και εργασιών την ανακαίνιση δηµόσιων κτιρίων τις συµβάσεις για ενεργειακή απόδοση τα διαχωρισµένα κίνητρα για την αναβάθµιση της ενεργειακής απόδοσης τις επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών την απόδοση στην παραγωγή ενέργειας την πρόσβαση στο δίκτυο για ενέργεια από συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού τις υποχρεώσεις για εξοικονόµηση ενέργειας τις ενεργειακές επιθεωρήσεις τις υπηρεσίες πληροφόρησης για καταναλωτές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση στους κανονισµούς για τα δίκτυα. EL 18 EL

20 συµµετάσχουν ενεργά στη συζήτηση που αφορά τα εκτελεστικά µέτρα και να συνεργαστούν εκ του σύνεγγυς για την εφαρµογή του. EL 19 EL

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ενεργειακή ένταση της οικονομίας Τελική Κατανάλωση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc ΚΑΠΕ, Τµήµα Κτηρίων gmarko@cres.gr, 2106603286, 6974757500

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υπηρεσίας/ Προϊσταμένη Μονάδας Επιτόπιων Επαληθεύσεων Σημείο Επαφής Συμφώνου των Δημάρχων για την Περιφέρεια Αττικής ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δυνητικά Πεδία για Ενεργειακή Συμβολαιοποίηση

Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δυνητικά Πεδία για Ενεργειακή Συμβολαιοποίηση Εμπορίου Βιομάζας Ενεργειακή Συμβολαιοποίηση Ι. Ελευθεριάδης Τμήμα Βιομάζας, ΚΑΠΕ Εμπορίου Βιομάζας Τοπικός σταθμός υπηρεσιών καύσιμων Συγκομιδή Παραγωγή Διαμόρφωση Προετοιμασία- Αποθήκευση Εμπόριο Διακίνηση-

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση από τρίτους: Ένα νέο μοντέλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Η χρηματοδότηση από τρίτους: Ένα νέο μοντέλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων μέσω εξοικονόμησης ενέργειας Η χρηματοδότηση από τρίτους: Ένα νέο μοντέλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Άρης Παπαδόπουλος Δ/νων Σύμβουλος ΖΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Εύη Τζανακάκη Ελευθερία Αλεξανδρή Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Νέες προοπτικές με την Phoenix Solar Μεγάλες στέγες, μεγάλες δυνατότητες Η τεχνογνωσία μας είναι το μυστικό της επιτυχίας σας Βλέπουμε τις στέγες με άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα