Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια Σ. Κίπγιναρ 1, Ε. Μαζηαύπαλη 2 1 Γάζθαινο, M. Ed. ICT, 2 Νεπηαγσγόο, Πεπίλητη θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξαθνύλ ηα είδε ησλ ιεθηηθώλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ καζεηώλ πνπ αλήθνπλ ζε νκνηνγελείο θαη αλνκνηνγελείο νκάδεο θαζώο θέξλνπλ ζε πέξαο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ςεθηαθά παηρλίδηα θαη πώο απηέο επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Σν δείγκα ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο απνηέιεζαλ 20 παηδηά ειηθίαο 4-5 εηώλ. Σα παηδηά απηά βάζε κηαο αξρηθήο αμηνιόγεζεο κε θύιια εξγαζίαο ρσξίζηεθαλ ζε 3 ππννκάδεο επίπεδα (θαινί, κέηξηνη θαη αδύλαηνη). Από απηέο ηηο ππννκάδεο επίπεδα ησλ καζεηώλ δεκηνπξγήζεθαλ 5 νκνηνγελείο θαη 5 αλνκνηνγελείο νκάδεο. Οη καζεηέο ζηε ζπλέρεηα ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα παξέκβαζεο παίδνληαο κε ηα ςεθηαθά παηρλίδηα ζε ζπλεδξίεο ησλ ιεπηώλ, 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα κηα πεξίνδν 4 εβδνκάδσλ κε ζθνπό λα θαηαγξαθνύλ θαη λα ζπγθξηζνύλ νη ιεθηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ καζεηώλ όηαλ απηνί δνπιεύνπλ ζε νκνηνγελείο θαη αλνκνηνγελείο νκάδεο. Η αλάιπζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ καζεηώλ έδεημε πσο νη καζεηέο πνπ δνύιεςαλ ζε νκάδεο νκνηνγελείο σο πξνο ηε ζύζηαζε ηνπο παξνπζίαζαλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κεησκέλε ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ αλήθαλ ζε αλνκνηνγελείο νκάδεο. Λέξειρ κλειδιά: ςεθηαθά παηρλίδηα, πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, ιεθηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, 1. Ειζαγυγή Σν λεπηαγσγείν απνηειεί ην πξώην νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο ζην νπνίν θνηηνύλ κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν ηα παηδηά θαη γηα ην ιόγν απηό κπνξεί λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα θηλήηξσλ γηα κάζεζε, ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη ζηελ πξόιεςε καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ. ην λεπηαγσγείν ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε επηηπρήο ζύλδεζε παηρληδηνύ θαη κάζεζεο, θαζώο κέζσ ηνπ παηρληδηνύ ηα παηδηά κπνξνύλ λα πεηξακαηηζηνύλ θαη ζπλεξγαζηνύλ αιιειεπηδξώληαο κε ηα άιια παηδηά. Σα ηειεπηαία ρξόληα εληείλεηαη ε πξνζπάζεηα έληαμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ςεθηαθνύ παηρληδηνύ, όπσο θαη ην παξαδνζηαθό θνηλσληθό παηρλίδη, σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Γαθέξκνπ, Κνπινύξε & Μπαζαγηάλλε, 2006). ύκθσλα κε ηνλ Papert (1980), ν Η/Τ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθό ξόιν, επεηδή αληηκεησπίδεηαη από ην παηδί σο παηρλίδη. Ο καζεηήο απηήο ηεο ειηθίαο δελ ληώζεη ζε θακηά πεξίπησζε πσο ηνπ επηβάιινπλ λα αζρνιεζεί κε ηνλ Η/Τ, αιιά αληίζεηα αηζζάλεηαη πσο είλαη κέξνο ηνπ θαζεκεξηλνύ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 332 παηρληδηνύ, πσο δνθηκάδεη θαηλνύξγηεο εκπεηξίεο, πσο δεκηνπξγεί θαη καζαίλεη ηαπηόρξνλα. ήκεξα ηα ςεθηαθά παηρλίδηα είλαη κέξνο ησλ θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ παηδηώλ. ην ζρνιείν, εάλ ηα παηρλίδηα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα, κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλα πνιύ ηζρπξό εθπαηδεπηηθό εξγαιείν. Σα θαιά ζρεδηαζκέλα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα θηλήηξσλ γηα κάζεζε θαη ζηελ λνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε. 2. Θευπηηικό πλαίζιο Αξθεηνί εξεπλεηέο κειέηεζαλ ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, θπξίσο όηαλ απηή ιακβάλεη ρώξα ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θαη ρσξίο ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (Peterson et al., 1981; Webb, 1982), αιιά πνιύ ιίγνη δηεξεύλεζαλ ην είδνο θαη ηε θύζε ησλ ιεθηηθώλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεξγαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (Wild, 1995; Hyun, 2004; Hyun & Davis, 2005). Κη απηό γηαηί ζύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία νη ιεθηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ δελ είλαη απνδεθηέο ζηα πιαίζηα ηεο επίζεκεο εθπαίδεπζεο. Σα ζύγρξνλα πνξίζκαηα ησλ εξεπλώλ όκσο θάλνπλ ιόγν γηα ηα ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ απνθέξνπλ ε ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηώλ. πζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κπνξνύλ λα ζεσξεζεί (Μαηζαγγνύξαο, 2007, Υαξαιάκπνπο, 2000, Μπηξκπίιε, 2005) ν θνηλόο καζεζηαθόο ζηόρνο, νη κηθξέο νκάδεο, ε αλνκνηνγέλεηα ζηε ζύλζεζε ησλ νκάδσλ, ε αιιειεπίδξαζε πξόζσπν κε πξόζσπν, ε αιιειεμάξηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο, νη ζπλεξγαηηθέο δεμηόηεηεο, νη ίζεο επθαηξίεο γηα αηνκηθή επηηπρία θαη ζπκβνιή ζηελ επηηπρία ηεο νκάδαο, ε πξνζσπηθή επζύλε θαη ε ζπιινγηθή επζύλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηεο νκάδαο. ύκθσλα κε ην Mercer (1996) ε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ καζεηώλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο. Οη καζεηέο πξνζπαζώληαο λα θέξνπλ ζε πέξαο κηα θνηλή ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα αλαπηύζζνπλ ην δηάινγν γεγνλόο πνπ επλνεί ηε κάζεζε όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Ο Wild (1995) ζηε δηθή ηνπ έξεπλα δηεξεύλεζε ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ αλαπηύζζνπλ νη καζεηέο όηαλ δνπιεύνπλ ζε νκνηνγελείο θαη αλνκνηνγελείο νκάδεο ελώ ρξεζηκνπνηνύλ ινγηζκηθό πξνζνκνίσζεο θαη επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη καζεηέο ησλ νκνηνγελώλ νκάδσλ παξνπζίαζαλ ιηγόηεξεο ιεθηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ησλ αλνκνηνγελώλ νκάδσλ. Απηό όκσο πνπ επεξεάδεη ζε κεγαιύηεξν βαζκό ηηο ιεθηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ καζεηώλ είλαη ε θύζε ηεο εξγαζίαο θαη ην είδνο ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ε δνκή ησλ νκάδσλ. ε κηα άιιε έξεπλα ν Hyun (2004) δηεξεύλεζε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο όηαλ ζπλεξγάδνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηα ηερλνινγηθά κέζα. Όζν πην ηθαλά ήηαλ ηα παηδηά σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, ηόζν πην «ζεηηθά» θαίλεηαη πσο ζπλεξγάζηεθαλ. Σέινο νη Hyun & Davis (2005) κειέηεζαλ ηνπο δηαιόγνπο καζεηώλ ειηθίαο 5-6 εηώλ ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ζε κηα ηάμε κε πινύζην ηερλνινγηθό εμνπιηζκό. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη ν δηάινγνο ησλ παηδηώλ κεηαμύ ηνπο αιιά θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο από ζσξεπηηθόο εμειίρηεθε ζε δηεξεπλεηηθό κε εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνύ, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη θαηάθηεζε λέσλ γλώζεσλ από ηνπο καζεηέο. 3. Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ 3.1 Σηόσοι ηηρ έπεςναρ Η εξγαζία είρε ζαλ ζηόρν (α) λα θαηαγξάςεη ηα είδε ησλ ιεθηηθώλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ καζεηώλ πνπ αλήθνπλ ζε νκνηνγελείο θαη αλνκνηνγελείο νκάδεο θαη πώο απηέο επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη (β) αλ ην θύιν ησλ παηδηώλ παίδεη θάπνην ξόιν ζηε αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ησλ ιεθηηθώλ αιιειεπηδξάζεσλ. 3.2 Επιλογή ηος δείγμαηορ - Μέζα ζςλλογήρ δεδομένυν Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ 20 καζεηέο (Ν=20) πξνζρνιηθήο ειηθίαο, 4 έσο 5 εηώλ (πξνλήπηα θαη λήπηα), πνπ θνηηνύζαλ ζε δεκόζην λεπηαγσγείν ηεο Αζήλαο. Από ην ζύλνιν ησλ παηδηώλ ηα 12 ήηαλ λήπηα θαη ηα 8 πξνλήπηα, ηα 13 ήηαλ αγόξηα θαη ηα 7 θνξίηζηα, ηα 14 ήηαλ ειιελόγισζζα θαη ηα 6 αιιόγισζζα. Βαζηθό ζέκα πξνβιεκαηηζκνύ από ηελ αξρή ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ε κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θαζώο ε επηινγή θαηάιιεισλ κεζόδσλ αμηνιόγεζεο θαη κέζσλ ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ θαζνξίδεη ζε πνιύ κεγάιν πνζνζηό ηελ επηηπρία κηαο έξεπλαο. Μηα επηηπρεκέλε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα δελ είλαη απηή πνπ δίλεη ην κεγαιύηεξν όγθν πιεξνθνξηώλ, αιιά απηή πνπ επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα ζπλζέζεη ηηο πιεξνθνξίεο, λα ηηο εξκελεύζεη θαη λα θαηαιήμεη ζε απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ζην πεξηερόκελν θαη ζηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο. ηελ παξνύζα έξεπλα ζπλδπάζηεθαλ πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαηά ηξόπν ζπκπιεξσκαηηθό κεηαμύ ηνπο. Γηα ηε ζπιινγή πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε κέζνδνο ηεο αμηνιόγεζεο κέζσ θύιισλ εξγαζίαο, ελώ ε ζπιινγή πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο παξαηήξεζεο κέζσ Πξσηνθόιισλ Παξαηήξεζεο θαη Αμηνιόγεζεο θαη ηε βηληενζθόπεζε ησλ ζπλεδξηώλ. Με βάζε ηε βηληενζθόπεζε ησλ ζπλεδξηώλ νη εξεπλεηέο ζπκπιήξσζαλ ηα Πξσηόθνιια Παξαηήξεζεο θαη Αμηνιόγεζεο ζηα νπνία δίλνληαλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηαιόγνπο ησλ καζεηώλ, ην είδνο ηνπ ιόγνπ πνπ αλέπηπζζαλ (επεμήγεζε, εξώηεζε, απάληεζε, επίδεημε, ζρόιην, πεξηγξαθή θ.α.) θαη αλ νη δηάινγνη ηνπο είραλ ζρέζε κε ην πεξηερόκελν ησλ παηρληδηώλ ή κε ηηο δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαλ από ηνπο καζεηέο γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο ηηο δξαζηεξηόηεηεο. 3.3 Σσεδιαζμόρ και διεξαγυγή ηηρ έπεςναρ Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ησλ ςεθηαθώλ παηρληδηώλ, νη καζεηέο βάζε κηαο αξρηθήο αμηνιόγεζεο κε θύιια εξγαζίαο ρσξίζηεθαλ ζε 3 ππννκάδεο - επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ επίδνζή ηνπο ζε γισζζηθέο θαη καζεκαηηθέο δεμηόηεηεο (7 καζεηέο πςεινύ, 6 κεζαίνπ θαη 7 ρακεινύ επηπέδνπ). Από απηέο ηηο ππννκάδεο επίπεδα ησλ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 334 καζεηώλ δεκηνπξγήζεθαλ 5 νκνηνγελείο (καζεηέο ίδηνπ επηπέδνπ) θαη 5 αλνκνηνγελείο νκάδεο (καζεηέο δηαθνξεηηθνύ επηπέδνπ). Οη καζεηέο ζηε ζπλέρεηα ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα παξέκβαζεο παίδνληαο κε ηα ςεθηαθά παηρλίδηα ζε ζπλεδξίεο ησλ ιεπηώλ, 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα κηα πεξίνδν 4 εβδνκάδσλ κε ζθνπό λα θαηαγξαθνύλ θαη λα ζπγθξηζνύλ νη ιεθηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ καζεηώλ όηαλ απηνί δνπιεύνπλ ζε νκνηνγελείο θαη αλνκνηνγελείο νκάδεο. 3.4 Διάπκεια ηος ππογπάμμαηορ Οη εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν, εθηόο ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο, ώζηε νη καζεηέο λα δνπιεύνπλ απεξίζπαζηνη από θάζε άιιν εμσηεξηθό εξέζηζκα, αιιά θαη γηα λα κε δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο κέζα ζηελ ηάμε. ηνλ εηδηθό απηό ρώξν πξνζέξρνληαλ νη καζεηέο (ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ δύν καζεηώλ ε θαζεκηά) θαη απαζρνινύληαλ γηα ιεπηά κε έλα ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη πνπ ηνπο ππνδεηθλύνληαλ. 3.5 Το ςλικό ηηρ παπέμβαζηρ Ο ηζηνρώξνο Poisson Rouge (http://www.poissonrouge.com) απνηειεί έλαλ ςεθηαθό παηδόηνπν γηα κηθξά παηδηά πνπ δηαηίζεηαη ειεύζεξα κέζσ δηαδηθηύνπ. Σν ζθεληθό ηνπ ηζηνρώξνπ είλαη νηθείν ζε όινπο: έλα παηδηθό δσκάηην γεκάην κε παηρλίδηα ζην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη θπβάθηα κε αξηζκνύο, αιθαβήηεο ζηνπο ηνίρνπο, παδι, έλα πηάλν θαη άιια. Έηζη ηα παηδηά κπνξνύλ λα παίμνπλ κνπζηθή, λα εμνηθεησζνύλ κε αξηζκνύο θαη κε δηάθνξεο ιέμεηο ζηε γιώζζα ηνπο ή ζε άιιεο γιώζζεο. Σα ςεθηαθά παηρλίδηα ηνπ Poisson Rouge επλννύλ ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε, θαζώο ηα παηδηά είλαη ειεύζεξα λα επηιέμνπλ όπνην παηρλίδη ζέινπλ θαη λα παίμνπλ κε απηό. Κακία πξνϋπάξρνπζα γλώζε δελ είλαη απαξαίηεηε θαη απνηειεί πξαγκαηηθά έλα εξγαιείν γηα λα εμνηθεησζνύλ κε έλα πιήζνο δεμηνηήησλ, από δεμηόηεηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο, καζεκαηηθέο δεμηόηεηεο, δεμηόηεηεο κνπζηθήο, εηθαζηηθώλ έσο θαη δεμηόηεηεο εμνηθείσζεο κε ηηο ηερλνινγίεο ησλ ΣΠΔ. Απηή ε κε θαηεπζπλόκελε, απηόλνκε πξνζέγγηζε απερεί ζε απηά πνπ ν Piaget (1951) θαζόξηζε σο ηα δύν πξώηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ: ηε θάζε ησλ αηζζεζην-θηλεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη ηε θάζε ησλ ζπκβνιηθώλ ιεηηνπξγηώλ, νη νπνίεο ηθαλνπνηνύληαη ππό ηελ έλλνηα όηη ηα παηδηά είλαη ηθαλά λα αιιειεπηδξνύλ κε πεξηβάιινληα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν θαη έηζη ηνπο παξέρνληαη ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, από ηηο νπνίεο ζα αλαζύξνπλ ηα λνεηηθά ζρήκαηα πνπ ζα απνηειέζνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ αθαηξεηηθή ζθέςε. Σα ςεθηαθά παηρλίδηα ηνπ ηζηνρώξνπ Poisson Rouge πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ παξεκβάζεσλ ήηαλ ηα εμήο: Διιεληθή Αιθαβήηα: Έλα παηρλίδη πνπ αθνξά ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηα γξάκκαηα ηεο ειιεληθήο αιθαβήηαο θαη κε ηνπο ήρνπο ηνπο, βνεζώληαο ηνπο έηζη λα θαηαθηήζνπλ ζηαδηαθά ηε θσλνινγηθή ζπλεηδεηνπνίεζε πνπ είλαη εληζρπηηθή γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ρνιείν Διιεληθώλ: Έλα παηρλίδη πνπ αθνξά ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε ιέμεηο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο, πξνζθέξνληαο ηνπο έλα πινύζην ζε γξαπηά πεξηβάιινλ κε ζθνπό λα ηα βνεζήζεη λα θαηαθηήζνπλ ηε θσλνινγηθή ζπλεηδεηνπνίεζε κέζα από κηα θπζηθή δηαδηθαζία. Αξηζκνί: Έλα παηρλίδη πνπ αθνξά ζηελ εθκάζεζε ησλ αξηζκεηηθώλ ζπκβόισλ θαη ζηελ ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνύ κε ην αληίζηνηρν πιήζνο αληηθεηκέλσλ. Ο καζεηήο θαιείηαη λα παηήζεη θάπνηνπο θύβνπο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ γξακκέλνη νη αξηζκνί από ην 1 έσο ην 9. Κάζε θύβνο αληηζηνηρεί θαη ζε κία παξνπζίαζε ηνπ αξηζκνύ κε αλάινγν πιήζνο αληηθεηκέλσλ. Έληνκα! Αξηζκνί: Κη απηό ην παηρλίδη αθνξά ζηελ εθκάζεζε ησλ αξηζκεηηθώλ ζπκβόισλ θαη ζηελ ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνύ κε ην αληίζηνηρν πιήζνο αληηθεηκέλσλ. Ο καζεηήο θαιείηαη λα ζύξεη ηα έληνκα ζην ζσζηό αξηζκό αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ θνπθθίδσλ πνπ έρνπλ ζηα θηεξά ηνπο. Έλσζε ηηο Σειείεο: Έλα παηρλίδη πνπ αθνξά ζηε εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηελ αθνινπζία ησλ θπζηθώλ αξηζκώλ. Ο καζεηήο θαιείηαη λα ελώζεη ηηο θνπθίδεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε γηα λα ζρεδηάζεη έλα αληηθείκελν. Κάζε θνπθίδα αληηζηνηρεί ζε έλαλ αξηζκό θαη ν καζεηήο πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ ζσζηή ζεηξά ησλ αξηζκώλ γηα λα κπνξέζεη λα νινθιεξώζεη κε επηηπρία ην ζρέδην. Έληνκα! Μέηξεζε: Κη απηό ην παηρλίδη αθνξά ζηε εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηελ αθνινπζία ησλ θπζηθώλ αξηζκώλ. Ο καζεηήο θαιείηαη λα θαζαξίζεη ηελ νζόλε από ηα πεζκέλα θύιια κεηαθηλώληαο ην πνληίθη αξηζηεξά δεμηά,. Αθνύ θαζαξίζεη ε νζόλε εκθαλίδνληαη δηάθνξα έληνκα πνπ ζηα θηεξά ηνπο έρνπλ έλαλ αξηζκό από ην 1 έσο ην 9. Ο καζεηήο πξέπεη λα παηήζεη πάλσ ζην θάζε έληνκν αθνινπζώληαο ηε ζσζηή αθνινπζία ησλ αξηζκώλ γηα λα θύγνπλ ηα έληνκα. Δπηηξαπέδην Παηρλίδη: Μηα αλαπαξάζηαζε ησλ θιαζηθώλ επηηξαπέδησλ παηρληδηώλ όπνπ ν παίθηεο έρεη έλα πηόλη θαη πξνζπαζεί, ξίρλνληαο ην δάξη, λα θηάζεη πξώηνο ζην ηέξκα ώζηε λα θεξδίζεη. ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη ν καζεηήο παίδεη ελάληηα ζηνλ ππνινγηζηή θαη πξέπεη λα κεηαθηλήζεη ην πηόλη ηνπ όζα ηεηξάγσλα δείρλεη ν αξηζκόο ηνπ δαξηνύ. Δπηδίσμε ηνπ παηρληδηνύ είλαη ν καζεηήο λα κάζεη λα αληηζηνηρεί ηελ πνζόηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην δάξη κε ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο κεηαηνπίδεη ην πηόλη ηνπ θαη λα πξνζζέηεη κηθξέο πνζόηεηεο. Κνπηί Παηρληδηώλ ρήκαηα: Έλα παηρλίδη πνπ έρεη ζαλ ζηόρν λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ βαζηθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη λα ηα νκαδνπνηνύλ κε βάζε ην ρξώκα ή ην είδνο ηνπο. Ο καζεηήο θαιείηαη λα ζύξεη ηα κηθξά ζρήκαηα κέζα ζηα κεγάια, έηζη ώζηε λα ηαηξηάμνπλ ηα ζρήκαηα ή ηα ρξώκαηα ησλ ζρεκάησλ. 4. Αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ παξνπζηάδεηαη ην ζύλνιν ησλ ιεθηηθώλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ αλαπηύρζεθε κεηαμύ ησλ καζεηώλ πνπ αλήθνπλ ζε αλνκνηνγελείο (καζεηέο δηαθνξεηηθώλ ηθαλνηήησλ θαη επηδόζεσλ) ή νκνηνγελείο ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 336 νκάδεο (καζεηέο ίδησλ δηαθνξεηηθώλ ηθαλνηήησλ θαη επηδόζεσλ), όπσο απηέο θαηεγξάθεζαλ κε βάζε ηε βηληενζθόπεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελαζρόιεζήο ησλ καζεηώλ κε ηα ςεθηαθά παηρλίδηα. Παξαηεξώληαο ηνλ Πίλαθα 1 δηαπηζηώλνπκε όηη νη ξόινη κεηαμύ ησλ καζεηώλ πνπ αλήθνπλ ζε αλνκνηνγελείο νκάδεο είλαη μεθάζαξνη. Οη θαινί καζεηέο πηνζεηνύλ πεξηζζόηεξεο θνξέο ην ξόιν ηνπ δηακεζνιαβεηή, ην ξόιν ηνπ «έκπεηξνπ άιινπ» (More Knowledgeable Other) ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Vygotsky (6,5 αιιειεπηδξάζεηο 1,5 αιιειεπηδξάζεηο), εμεγώληαο ή δίλνληαο νδεγίεο γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ παηρληδηνύ ζηνπο κέηξηνπο θαη αδύλαηνπο καζεηέο, ζηεξίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο θαη αλεβάδνληαο ην επίπεδν ηεο νκάδαο. Οη κέηξηνη θαη αδύλαηνη καζεηέο θάλνπλ πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο γηα ην πεξηερόκελν θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνύ (0,4 αιιειεπηδξάζεηο 1,6 αιιειεπηδξάζεηο), δίλνληαο έηζη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο θαινύο καζεηέο λα απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπο. ην ζεκείν απηό πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ελώ δελ παξαηεξείηαη θακηά αμηνζεκείσηε δηαθνξά ζηνλ αξηζκό ησλ ιεθηηθώλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ καζεηώλ πνπ αλήθνπλ ζε αλνκνηνγελείο νκάδεο όηαλ απηέο απαξηίδνληαη από δπλαηό κέηξην ή κέηξηναδύλακν καζεηή, δειαδή όηαλ ην γλσζηηθό επίπεδν ησλ καζεηώλ δε δηαθέξεη πνιύ, δε ζπκβαίλεη ην ίδην όηαλ νη νκάδεο απαξηίδνληαη από έλαλ δπλαηό θαη έλαλ αδύλακν καζεηή. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν ξόινο ησλ καζεηώλ είλαη πεξηζζόηεξν μεθάζαξνο από ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο θαζώο νη θαινί καζεηέο αλαιακβάλνπλ ην ξόιν ηνπ «έκπεηξνπ άιινπ» ζε κεγαιύηεξε θιίκαθα. Πίνακας 1: Αιιειεπηδξάζεηο καζεηώλ πνπ αλήθνπλ ζε αλνκνηνγελείο νκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελαζρόιεζήο ηνπο κε ηα ςεθηαθά παηρλίδηα Ψεθηαθά παηρλίδηα Ο καζεηήο εμεγεί Γπλαηόο καζεηήο Αδύλακνο καζεηήο Ο καζεηήο ξσηάεη Γπλαηόο καζεηήο Αδύλακνο καζεηήο Αξηζκνί 4,5 0,8 0 0 Έληνκα! Αξηζκνί 6,5 2,3 1 0 Έλσζε ηηο Τειείεο ,5 Έληνκα! Μέηξεζε 4,3 1,3 0 0,7 Δπηηξαπέδην Παηρλίδη ,8 Κνπηί Παηρληδηώλ Σρήκαηα ,7 Διιεληθή Αιθαβήηα 4,8 1,4 0,8 2,8 Σρνιείν Διιεληθώλ 4,2 0 0,25 2 Σύλνιν 52,3 11,8 3,05 12,5 Μ.Ο. 6,5 1,5 0,4 1,6 ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Παξαηεξώληαο ηνλ Πίλαθα 2 δηαπηζηώλνπκε όηη νη ξόινη κεηαμύ ησλ καζεηώλ πνπ αλήθνπλ ζε νκνηνγελείο νκάδεο δελ είλαη μεθάζαξνη. Καλέλαο από ηνπο καζεηέο δε κνλνπσιεί ην ξόιν ηνπ δηακεζνιαβεηή. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο (5,1 αιιειεπηδξάζεηο 5,0 αιιειεπηδξάζεηο) θαη νη δύν καζεηέο θαίλεηαη λα πξνζπαζνύλ λα πηνζεηήζνπλ ην ξόιν απηό, δεκηνπξγώληαο έλα θιίκα πεξηζζόηεξν αληαγσληζηηθό ηόζν κεηαμύ ησλ θαιώλ καζεηώλ όζν θαη κεηαμύ ησλ κέηξησλ ή ησλ αδύλαησλ καζεηώλ. Πίνακας 2: Αιιειεπηδξάζεηο καζεηώλ πνπ αλήθνπλ ζε νκνηνγελείο νκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελαζρόιεζήο ηνπο κε ηα ςεθηαθά παηρλίδηα Ψεθηαθά παηρλίδηα ν καζεηήο εμεγεί Μαζεηέο ίδηνπ επηπέδνπ ν καζεηήο ξσηάεη Μαζεηέο ίδηνπ επηπέδνπ Αξηζκνί 5 4 0,5 0,5 Έληνκα! Αξηζκνί 7 5,5 0 0 Έλσζε ηηο Τειείεο 5 5,5 0 0 Έληνκα! Μέηξεζε 4 3,5 1,3 0 Δπηηξαπέδην Παηρλίδη Κνπηί Παηρληδηώλ Σρήκαηα 7,7 7,7 0,3 2,3 Διιεληθή Αιθαβήηα 2,25 1,75 1,25 0,25 Σρνιείν Διιεληθώλ 3, Σύλνιν 40,45 39,95 4,35 5,05 Μ.Ο. 5,1 5,0 0,5 0,6 πκπεξαζκαηηθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη καζεηέο ηνπνζεηήζεθαλ ζε αλνκνηνγελείο νκάδεο, νη δπλαηνί καζεηέο ζηήξηδαλ ηνπο πην αδύλακνπο καζεηέο, βνεζώληαο ηνπο ή εμεγώληαο ηνπο ην πεξηερόκελν ησλ παηρληδηώλ θάλνληάο ηνπο λα αηζζαλζνύλ πεξηζζόηεξν αζθαιείο θαη λα βηώζνπλ ην αίζζεκα ηεο επηηπρίαο. Αληίζεηα, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη καζεηέο ηνπνζεηήζεθαλ ζε νκνηνγελείο νκάδεο θαλέλαο από ηνπο καζεηέο δελ αλαιάκβαλε ην ξόιν ηνπ δηακεζνιαβεηή, αιιά όινη νη καζεηέο εξγάδνληαλ από θνηλνύ πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ν έλαο ζηελ επηηπρία ηνπ άιινπ. Σν θύιν παξακέλεη έλαο ηζρπξόο δηαθνξνπνηεηηθόο παξάγνληαο όζνλ αθνξά ζηηο ιεθηηθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ελαζρόιεζεο ησλ καζεηώλ κε ηα ςεθηαθά παηρλίδηα. Από ηελ έξεπλα ηεθκαίξεηαη όηη ζηηο νκάδεο πνπ απαξηίδνληαλ ακηγώο από αγόξηα (είηε νκνηνγελείο είηε αλνκνηνγελείο νκάδεο) νη ιεθηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ήηαλ πνιύ πεξηζζόηεξεο ζε ζύγθξηζε κε ηηο νκάδεο πνπ απαξηίδνληαλ ακηγώο από θνξίηζηα. Πάλησο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο νη ιεθηηθέο ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 338 αιιειεπηδξάζεηο ήηαλ θαηά πνιύ πεξηζζόηεξεο ζε ζύγθξηζε κε ηηο κεηθηέο νκάδεο πνπ απαξηίδνληαλ από έλα αγόξη θαη έλα θνξίηζη. 5. Σςμπεπάζμαηα και πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ Η θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ιεθηηθώλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαζηζηά ζαθέο πσο νη πεξηζζόηεξεο από ηηο νκάδεο ησλ καζεηώλ αλέπηπμαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελαζρόιεζήο ηνπο κε ηα παηρλίδηα δείγκαηα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, έρνληαο ζαλ ζηόρν λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο πξνζσπηθέο γλώζεηο κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο πνπ πξνζπαζνύλ γηα ην θνηλό όθεινο. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη καζεηέο ηνπνζεηήζεθαλ ζε αλνκνηνγελείο νκάδεο θαη έπαημαλ κε ηα ςεθηαθά παηρλίδηα ηνπ Poisson Rouge, παξαηεξήζεθε πσο νη θαινί καζεηέο ζηήξηδαλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ κέηξησλ θαη αδύλακσλ καζεηώλ, βνεζώληαο ηνπο ή εμεγώληαο ηνπο ην πεξηερόκελν ησλ παηρληδηώλ. Με άμνλα ηε ζπλεξγαζία ησλ κειώλ ησλ νκάδσλ γηα ηελ επίηεπμε θνηλώλ ζηόρσλ, άξρηζε λα ιεηηνπξγεί κηα δπλακηθή αιιειεπίδξαζεο. Οη αδύλακνη καζεηέο άξρηζαλ λα αηζζάλνληαη πεξηζζόηεξν αζθαιείο, βίσζαλ ηελ εκπεηξία ηεο επηηπρίαο κε όια ηα ζεηηθά επαθόινπζα ζηε καζεζηαθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. Έηζη πξνσζήζεθε ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε πνπ είρε σο απνηέιεζκα λα βνεζεζνύλ όινη νη καζεηέο θαη ηδηαίηεξα νη πην αδύλακνη. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη καζεηέο ηνπνζεηήζεθαλ ζε νκνηνγελείο νκάδεο, κόλν δπλαηώλ, κόλν κεηξίσλ ή κόλν αδύλακσλ καζεηώλ, παξαηεξήζεθε πσο όινη νη καζεηέο εξγάδνληαλ καδί θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα ζπκβάιινπλ ν έλαο ζηελ επηηπρία ηνπ άιινπ κε ηελ παξνρή βνήζεηαο, ηελ ππνζηήξημε ηνπ ελόο πξνο ηνλ άιινλ, θαη κε ην λα εκπλέεη ν έλαο ηνλ άιινλ. Απηό ην πιαίζην πεξηιακβάλεη πξνθνξηθέο εμεγήζεηο γηα ην πώο λα ιύζνπλ ηα πξνβιήκαηα, δηάδνζε ηεο γλώζεο ηνπ ελόο πξνο ηνλ άιινλ, έιεγρν ηεο θαηαλόεζεο από ηνλ έλα ζηνλ άιιν. ε πνιύ ιίγεο πεξηπηώζεηο παξαηεξήζεθε έλα πεξηζζόηεξν αληαγσληζηηθό θιίκα ηόζν κεηαμύ ησλ θαιώλ καζεηώλ όζν θαη κεηαμύ ησλ αδύλακσλ καζεηώλ. Σν θύιν ησλ παηδηώλ, όπσο απνδείρηεθε από ηελ έξεπλα, παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ησλ ιεθηηθώλ αιιειεπηδξάζεσλ, θαζώο ζηηο νκάδεο πνπ απαξηίδνληαλ από παηδηά ηνπ ίδηνπ θύινπ (είηε από αγόξηα είηε από θνξίηζηα) νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ καζεηώλ ήηαλ πεξηζζόηεξεο ζε ζύγθξηζε κε ηηο κεηθηέο νκάδεο κε πεξηζζόηεξεο πάλησο ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ αγνξηώλ. Βέβαηα, πξέπεη λα ηνληζηεί όηη κε ηελ παξνύζα έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνύλ ηα είδε ησλ ιεθηηθώλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ καζεηώλ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ λεπηαγσγείνπ ηεο Αηηηθήο. Ωο εθ ηνύηνπ εθηεηακέλε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα όινπο ηνπο καζεηέο πνπ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα παξόκνηα εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε δελ κπνξεί λα γίλεη. Μηα έξεπλα πνπ ζα ζύγθξηλε ηηο ιεθηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελαζρόιεζήο ηνπο κε ηα ςεθηαθά παηρλίδηα κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο κηαο νκάδαο ειέγρνπ πνπ ζα δνύιεπε ηαπηόρξνλα ζηελ ηάμε ρσξίο ςεθηαθά παηρλίδηα, ζα καο ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ έδηλε ζαθέζηεξεο ελδείμεηο γηα ηε κεηαβιεηή «ςεθηαθό παηρλίδη», πνπ απνηειεί έλα από ηα εξγαιεία πνπ αμηνπνηνύληαη ζηελ παξνύζα έξεπλα. Βιβλιογραφία Γαθέξκνπ, Υ., Κνπινύξε, Π., Μπαζαγηάλλε, Δ. (2006). Οδεγόο λεπηαγσγνύ: εθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζκνί δεκηνπξγηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, ΟΔΓΒ (ΤΠΔΠΘ & ΠΙ). Hyun, E. (2004). A study of 5- to 6-year-old children s peer dynamics and dialectical learning in a computer-based technology rich classroom environment, Computers and Education. Hyun, E. & Davis, G. (2005), Kindergartner s Conversations in a Computer Based Technology Classroom, Communication Education, Vol. 54, (No.2), pp Μαηζαγγνύξαο, Η. (2007). Θεσξία θαη Πξάμε ηεο Γηδαζθαιίαο, Β, Σηξαηεγηθέο Γηδαζθαιίαο. Αζήλα: Gutenberg. Mercer N. (1996). The quality of talk in children s collaborative activity in the classroom. Learning and Instruction, Vol. 6, (No. 4), pp Μπηξκπίιε, Μ. (2005). Η νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε ζην λεπηαγσγείν. Μαθεδλόλ, ηρ. 14, ζζ Papert, S. (1980). Mindstorms. Children, Computers and Powerful Ideas. New York: Basic books. Piaget, J. (1951). Play, Dreams and Imitation in Childhood. New York, NY: Norton. Peterson, P. L., Janicki, T. C., & Swing, S. R. (1981). Ability X treatment interaction effects on children's learning in large-group and small-group approaches. American Educational Research Journal, Vol. 18, (No. 4), pp Vygotsky, L.S. (1978). Mind and society: The development of higher mental processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. Webb, N. M. (1982). Student interaction and learning in small groups. Review of Educational Research, Vol. 52, (No. 3), pp Wild, M. (1995). Analyzing children s talk in computer-based cooperative groups, Issues in Educational Research, Vol. 5, (No. 1), pp Υαξαιάκπνπο, Ν. (2000). Σπλεξγαηηθή κάζεζε: Από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε, Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην Κύπξνπ, Λεπθσζία. Αλαθηήζεθε 2/6/2010, από ηε δηεύζπλζε: ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 340 ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint Μ. Μπέζη 1, Λ. Παππά 2 1 ρνιηθή ύκβνπινο Νεπηαγσγώλ, 43 ε εθπ. Πεξηθέξεηα Άξηαο, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα)

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) Μαξία-Ισάλλα Αξγπξνπνύινπ 1, Βαζίιεο Παπιόπνπινο 1, Lau Grace 2, Manfred

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλάπηπμε ηωλ Πνιιαπιώλ Ννεκνζπλώλ κέζα από ηελ εμεξεύλεζε ηωλ ειεθηξνληθώλ κπζηζηνξεκάηωλ ζηε Πξωηνβάζκηα Εθπαίδεπζε

Η Αλάπηπμε ηωλ Πνιιαπιώλ Ννεκνζπλώλ κέζα από ηελ εμεξεύλεζε ηωλ ειεθηξνληθώλ κπζηζηνξεκάηωλ ζηε Πξωηνβάζκηα Εθπαίδεπζε 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 729 Η Αλάπηπμε ηωλ Πνιιαπιώλ Ννεκνζπλώλ κέζα από ηελ εμεξεύλεζε ηωλ ειεθηξνληθώλ κπζηζηνξεκάηωλ ζηε Πξωηνβάζκηα Εθπαίδεπζε Δ. Ρίλεο Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, dimiteris@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων Εταιρεία Σχολικήσ και Οικογενειακήσ Συμβουλευτικήσ και Ζρευνασ (ΕΣΟΣΕ) Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρμογών Σχολικήσ Ψυχολογίασ (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιςτήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι..: Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ κατάρτιςησ εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα