Ευρωκώδικας 2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωκώδικας 2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ηράκλειο, 20 Απριλίου 2012 Ημερίδα Πρότυπο Σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: παρουσίαση & εφαρμογή Ευρωκώδικας 2 και ΕΛΟΤ ΕΝ Ειρήνη Κανιτάκη Π.Μ., MSc, Επιστ. Συνεργάτης ΕΜΠ Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος

2 Βασικές απαιτήσεις σχεδιασμού κατασκευών Ένας φορέας θα σχεδιάζεται και θα κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε με κατάλληλους βαθμούς αξιοπιστίας και κατά τρόπο οικονομικό : - να αντιμετωπίζει όλες τις δράσεις και τις επιδράσεις, οι οποίες είναι πιθανόν να εμφανισθούν κατά την εκτέλεση και τη χρήση του, και - να παραμένει κατάλληλος για τη χρήση, για την οποία απαιτείται κατά τη διάρκεια της σκοπούμενης ζωής του. Ένας φορέας θα σχεδιάζεται έτσι ώστε να διαθέτει επαρκή: αντίσταση λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα Στην περίπτωση πυρκαγιάς η αντίσταση του φορέα θα πρέπει να είναι επαρκής για την απαιτούμενη χρονική περίοδο από τους ισχύοντες κανονισμούς.

3 Ανθεκτικότητα Ο φορέας θα σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε η φθορά του κατά τη διάρκειας ζωής σχεδιασμού του να μην εξασθενεί την επιτελεστικότητα του φορέα κάτω από το επιδιωκόμενο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον ή /και το αναμενόμενο επίπεδο συντήρησης.

4 Ανθεκτικότητα Προκειμένου να επιτευχθεί ένας φορέας με επαρκή ανθεκτικότητα, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: η προοριζόμενη ή προβλεπόμενη χρήση του φορέα τα απαιτούμενα κριτήρια σχεδιασμού οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες η σύνθεση, οι ιδιότητες και η επιτελεστικότητα των υλικών και των προϊόντων οι ιδιότητες του εδάφους η επιλογή του φέροντος συστήματος το σχήμα των επιμέρους στοιχείων και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες η ποιότητα της εκτέλεσης των εργασιών και το επίπεδο ελέγχου τα εξειδικευμένα προστατευτικά μέτρα η σκοπούμενη συντήρηση κατά τη διάρκεια ζωής σχεδιασμού

5 Ανθεκτικότητα Οι περιβαλλοντικές συνθήκες θα επισημαίνονται κατά το στάδιο του σχεδιασμού έτσι ώστε η σημασία τους να εκτιμηθεί σε σχέση με την ανθεκτικότητα και να ληφθούν επαρκή μέτρα για την προστασία των υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται. Ο βαθμός οποιασδήποτε φθοράς μπορεί να εκτιμηθεί βάσει υπολογισμών, πειραματικών ερευνών, εμπειρίας από προγενέστερες κατασκευές, ή βάσει ενός συνδυασμού των παραπάνω παραγόντων.

6 Προστασία του Χάλυβα Οπλισμού από διάβρωση Εξαρτάται από : την πυκνότητα και την ποιότητα του σκυροδέματος (σύνθεση του σκυροδέματος - ενδεικτικές κατηγορίες αντοχής) το πάχος της επικάλυψης του σκυροδέματος τις ρηγματώσεις Αντοχή του Σκυροδέματος έναντι προσβολής Εξαρτάται από : την πυκνότητα και την ποιότητα του σκυροδέματος (σύνθεση του σκυροδέματος - ενδεικτικές κατηγορίες αντοχής) Όλοι οι παραπάνω παράγοντες εξαρτώνται από τις κατηγορίες αντοχής του σκυροδέματος και από τις περιβαλλοντικές συνθήκες

7 Κατηγορίες αντοχής & παραμορφώσεις σκυροδέματος (Πίνακας 3.1 ΕC2)

8 Περιβαλλοντικές συνθήκες Συνθήκες έκθεσης είναι οι χημικές και φυσικές συνθήκες στις οποίες η κατασκευή είναι εκτεθειμένη επιπροσθέτως των μηχανικών δράσεων. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες ταξινομούνται σύμφωνα με τον Πίνακα 4.1 ο οποίος βασίζεται στο ΕΛΟΤ EN 206-1(Πίνακας 1). Κύριες κατηγορίες έκθεσης : X0 - χωρίς διακινδύνευση διάβρωσης ή προσβολής XC - διάβρωση από ενανθράκωση XD - διάβρωση από χλωριούχα (εκτός θαλασσινού νερού) XS - διάβρωση από χλωριούχα θαλασσινού νερού XF - προσβολή ψύξης / απόψυξης XA χημική προσβολή

9 Πίνακας 4.1 Κατηγορίες έκθεσης σχετιζόμενες με τις περιβαλλοντικές συνθήκες σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN (Πίνακας 1) Χαρακτηρισμός Κατηγορίας Περιγραφή περιβάλλοντος Ενδεικτικά παραδείγματα κατηγοριών έκθεσης 1 Κανένας κίνδυνος διάβρωσης ή προσβολής Για σκυρόδεμα χωρίς οπλισμό ή ενσωματωμένο μέταλλο. Όλες οι εκθέσεις με εξαίρεση τις περιπτώσεις X0 παγετού ( ψύξης/απόψυξης), απότριψης ή χημικής προσβολής. Για σκυρόδεμα με οπλισμό ή ενσωματωμένο μέταλλο. Πολύ ξηρό 2 Διάβρωση προκαλούμενη από ενανθράκωση σκυροδέματος XC1 XC2 XC3 XC4 Ξηρό ή μόνιμα υγρό Υγρό, σπανίως ξηρό Μέτρια υγρασία Κυκλική εναλλαγή ύγρανσης - ξήρανσης Σκυρόδεμα στο εσωτερικό κτιρίων με πολύ χαμηλή υγρασία αέρος Σκυρόδεμα στο εσωτερικό κτιρίων με χαμηλή υγρασία αέρα Σκυρόδεμα που είναι μονίμως καλυμμένο με νερό Επιφάνειες σκυροδέματος που υπόκεινται σε μακροχρόνια επαφή με το νερό. Πολλές περιπτώσεις θεμελίων. Σκυρόδεμα στο εσωτερικό κτιρίων με μέτρια ή υψηλή υγρασία αέρα Εξωτερικό σκυρόδεμα που προφυλάσσεται από τη βροχή Επιφάνειες σκυροδέματος που υπόκεινται σε επαφή με το νερό, εκτός της κατηγορίας έκθεσης XC2

10 Πίνακας 4.1 Κατηγορίες έκθεσης σχετιζόμενες με τις περιβαλλοντικές συνθήκες σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN (Πίνακας 1) (συνέχεια) Χαρακτηρισμός Κατηγορίας Περιγραφή περιβάλλοντος Ενδεικτικά κατηγοριών έκθεσης παραδείγματα 3 Διάβρωση προκαλούμενη από χλωριόντα διαφορετικά από αυτά του θαλασσινού νερού XD1 XD2 XD3 Μέτρια υγρασία Υγρό, σπανίως ξηρό Κυκλική εναλλαγή ύγρανσης - ξήρανσης 4 Διάβρωση προκαλούμενη από χλωριόντα θαλασσινού νερού XS1 Έκθεση σε αερομεταφερόμενα άλατα αλλά χωρίς άμεση επαφή με το θαλασσινό νερό Επιφάνειες σκυροδέματος που εκτίθενται σε αερομεταφερόμενα χλωριόντα Πισίνες Σκυρόδεμα που εκτίθεται σε βιομηχανικά νερά που περιέχουν χλωριόντα Μέρη γεφυρών που εκτίθενται σε σταγονίδια που περιέχουν χλωριόντα Πεζοδρόμια, δάπεδα, οδοστρώματα Πλάκες χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων Κατασκευές κοντά ή πάνω στην ακτή XS2 Μονίμως καλυμμένο με νερό Μέρη θαλάσσιων κατασκευών XS3 Περιοχές υποκείμενες σε παλίρροια ή διαβροχή από κύματα ή ψεκασμό από θαλασσινό νερό Μέρη θαλάσσιων κατασκευών

11 Πίνακας 4.1 Κατηγορίες έκθεσης σχετιζόμενες με τις περιβαλλοντικές συνθήκες σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN (Πίνακας 1) (συνέχεια) Χαρακτηρισμός Ενδεικτικά παραδείγματα κατηγοριών Περιγραφή περιβάλλοντος Κατηγορίας έκθεσης 5. Προσβολή από παγετό ( εναλλαγές ψύξης / απόψυξης) με ή χωρίς αντιπαγωτικά άλατα Κατακόρυφες επιφάνειες Μέτριος κορεσμός νερού, χωρίς XF1 σκυροδέματος που εκτίθενται σε αντιπαγωτικά άλατα βροχή και παγετό XF2 XF3 Μέτριος κορεσμός νερού, με αντιπαγωτικά άλατα Υψηλός κορεσμός νερού, χωρίς αντιπαγωτικά άλατα Κατακόρυφες επιφάνειες σκυροδέματος κατασκευών οδικών έργων, που εκτίθενται σε παγετό και σε αερομεταφερόμενα αντιπαγωτικά άλατα Οριζόντιες επιφάνειες σκυροδέματος που εκτίθενται σε βροχή και παγετό Οδοστρώματα και καταστρώματα γεφυρών που εκτίθενται σε παγετό και σε άμεση δράση αντιπαγωτικών αλάτων XF4 Υψηλός κορεσμός νερού, με αντιπαγωτικά άλατα ή θαλασσινό νερό Επιφάνειες σκυροδέματος που εκτίθενται σε παγετό και σε άμεσο ψεκασμό με αντιπαγωτικά άλατα Περιοχές θαλάσσιων κατασκευών που διαβρέχονται από θαλασσινό νερό και εκτίθενται σε παγετό

12 Πίνακας 4.1 Κατηγορίες έκθεσης σχετιζόμενες με τις περιβαλλοντικές συνθήκες σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN (Πίνακας 1) (συνέχεια) Χαρακτηρισμός Περιγραφή περιβάλλοντος Κατηγορίας 6. Χημική προσβολή Ελαφρώς διαβρωτικό χημικά XA1 περιβάλλον, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 206-1, Πίνακας 2 Μετρίως διαβρωτικό χημικά περιβάλλον, XA2,σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 206-1, Πίνακας 2 Ισχυρά διαβρωτικό χημικά περιβάλλον, XA3 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 206-1, Πίνακας 2 Ενδεικτικά παραδείγματα κατηγοριών έκθεσης

13 ΕΛΟΤ EN (Πίνακας 2)

14 ΕΛΟΤ EN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ (πληροφοριακό) Σύσταση για οριακές τιμές της σύνθεσης σκυροδέματος Ανάλογα με την κατηγορία έκθεσης δίδονται τιμές για : Τον μέγιστο λόγο νερού προς τσιμέντο Την ελάχιστη κατηγορία αντοχής Την ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο (kg/m 3 ) Την ελάχιστη περιεκτικότητα σε αέρα (%)

15 ΕΛΟΤ EN 206-1

16 ΕΛΟΤ EN Ε.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ (κανονιστικό) Απαιτούμενες οριακές τιμές της σύνθεσης, ιδιοτήτων σκυροδέματος και επικάλυψης για ανθεκτικότητα Ανάλογα με την κατηγορία έκθεσης δίδονται τιμές για : Τον μέγιστο λόγο νερού προς τσιμέντο Την ελάχιστη κατηγορία αντοχής Την ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο (kg/m 3 ) Την ελάχιστη επικάλυψη για ανθεκτικότητα Την ελάχιστη περιεκτικότητα σε αέρα (%) Εισάγονται ενδιάμεσες τιμές κατηγοριών αντοχής σκυροδέματος Οι τιμές του Πίνακα ισχύουν για διάρκεια ζωής της κατασκευής ίση με 50 χρόνια

17 ΕΛΟΤ EN 206-1

18 Ενδεικτικές ( Ελάχιστες ) κατηγορίες αντοχής Η επιλογή επαρκώς ανθεκτικού σε διάρκεια σκυροδέματος για την προστασία του οπλισμού από διάβρωση και προστασία από βλάβες στο σκυρόδεμα απαιτεί να ληφθεί υπόψη η σύνθεση του σκυροδέματος. Η σχέση μεταξύ των κατηγοριών αντοχής σκυροδέματος και των κατηγοριών συνθηκών περιβάλλοντος περιγράφεται στον Πίνακα Ε.1Ν του Παραρτήματος Ε, που προέρχεται από τον Πίνακα Ε.Π.ΣΤ.1 του ΕΛΟΤ ΕΝ Αυτό μπορεί να συνεπάγεται υψηλότερη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος από αυτήν που απαιτείται από την στατική μελέτη. Όταν η αντοχή που απαιτείται από την κατηγορία συνθηκών περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από αυτήν που απαιτείται ή επιλέγεται στην στατική μελέτη, η τιμή του fctm πρέπει να προκύπτει από την υψηλότερη κατηγορία, τόσον για τον υπολογισμό του ελάχιστου οπλισμού σύμφωνα με τις και όσον και για τον έλεγχο εύρους ρηγμάτωσης σύμφωνα με τις και Οι ικανοτικοί έλεγχοι, κατά τον ΕΚ 8, θα πρέπει να διενεργούνται με βάση την τυχόν υψηλότερη κατηγορία αντοχής σκυροδέματος.

19 Πίνακας E.1N: Ενδεικτικές(Ελάχιστες) κατηγορίες αντοχής Κατηγορίες συνθηκών περιβάλλοντος σύμφωνα με τον Πίνακα 4.1 Διάβρωση λόγω χλωριόντων Χωρίς κίνδυνο Διάβρωση λόγω ενανθράκωσης Χλωριόντα που δεν προέρχονται από θαλασσινό νερό Κατηγορία Έκθεσης X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 Ενδεικτική κατηγορία αντοχής C12/15 C20/25 C25/30 C25/30 C30/37 C30/37 C32/40 C35/45 «Ενδεικτική» κατηγορία αντοχής σκυροδέματος, με την έννοια αυτού του Παραρτήματος, είναι η ελάχιστη κατηγορία αντοχής που απαιτείται για λόγους ανθεκτικότητας σε διάρκεια.

20 Πίνακας E.1N: Ενδεικτικές(Ελάχιστες) κατηγορίες αντοχής (συνέχεια) Κατηγορίες συνθηκών περιβάλλοντος σύμφωνα με τον Πίνακα 4.1 Διάβρωση λόγω χλωριόντων Θαλασσινό νερό Τσιμέντα ΙΙ, ΙΙΙ, IV Τσιμέντα Ι Κατηγορία Έκθεσης XS1 XS2 XS3 XS1 XS2 XS3 Ενδεικτική κατηγορία αντοχής C25/30 C26/32 C25/30 C26/32 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45 «Ενδεικτική» κατηγορία αντοχής σκυροδέματος, με την έννοια αυτού του Παραρτήματος, είναι η ελάχιστη κατηγορία αντοχής που απαιτείται για λόγους ανθεκτικότητας σε διάρκεια.

21 Πίνακας E.1N: Ενδεικτικές(Ελάχιστες) κατηγορίες αντοχής (συνέχεια) Κατηγορίες συνθηκών περιβάλλοντος σύμφωνα με τον Πίνακα 4.1 Προσβολή από ψύξη/απόψυξη Χημική προσβολή Κατηγορία Έκθεσης XF1 XF2 XF3 XF4 ΧΑ1 ΧΑ2 ΧΑ3 Ενδεικτική κατηγορία αντοχής C28/35 C25/30 C32/40 C25/30 C35/45 C30/37 C30/37 C35/45 C35/45 (Τριβή / Απότριψη) Κατηγορία Έκθεσης XT1 XT2 XT3 Ενδεικτική κατηγορία αντοχής C35/45 (C32/40) C40/50 (C35/45) C50/60 (C45/55)

22 Επικάλυψη οπλισμών (c nom ) Η επικάλυψη των οπλισμών είναι η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας του οπλισμού εγγύτερα στην πλησιέστερη επιφάνεια του σκυροδέματος (συμπεριλαμβανομένων συνδέσμων, συνδετήρων και επιφανειακού οπλισμού, όπου απαιτείται) και της πλησιέστερης επιφάνειας σκυροδέματος. Η ονομαστική επικάλυψη πρέπει να καθορίζεται στα σχέδια και ορίζεται ως η ελάχιστη επικάλυψη c min, συν την σχεδιαστική ανοχή για την αντιμετώπιση αποκλίσεων, c dev : c nom = c min + c dev

23 Επικάλυψη οπλισμών (c min ) Πρέπει να προβλέπεται ελάχιστη επικάλυψη c min, ώστε να διασφαλιστεί: ασφαλής μεταφορά των δυνάμεων συνάφειας προστασία του χάλυβα έναντι διάβρωσης (ανθεκτικότητα σε διάρκεια) επαρκής πυροπροστασία (βλ. EN ) Πρέπει να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη τιμή c min που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις τόσο για τις συνθήκες συνάφειας όσο και για τις περιβαλλοντικές c min = max{c min,b ; c min,dur + c dur,γ - c dur,st - c dur,add ; 10 mm} c min,b c min,dur c dur,γ c dur,st c dur,add ελάχιστη επικάλυψη βάσει απαίτησης συνάφειας ελάχιστη επικάλυψη βάσει περιβαλλοντικών συνθηκών πρόσθετη ασφάλεια στοιχείου απομείωση της ελάχιστης επικάλυψης σε περίπτωση χρήσης ανοξείδωτου χάλυβα απομείωση της ελάχιστης επικάλυψης σε περίπτωση σκυροδέματος με πρόσθετη προστασία επίστρωσης Σημείωση : Οι τιμές των c dur,γ, c dur,st και c dur,add για χρήση σε κάθε χώρα παρατίθεται στο αντίστοιχο Εθνικό Προσάρτημα. Οι συνιστώμενες τιμές είναι 0 mm

24 Επικάλυψη οπλισμών (c min,b ) Προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια οι δυνάμεις συνάφειας και να διασφαλιστεί επαρκής συμπύκνωση του σκυροδέματος, η ελάχιστη επικάλυψη δεν πρέπει να είναι μικρότερη της c min,b η οποία δίνεται στον Πίνακα 4.2. Πίνακας 4.2: Απαιτήσεις ελάχιστης επικάλυψης c min,b, από άποψη συνάφειας Απαίτηση συνάφειας Διάταξη ράβδων Μεμονωμένες Ελάχιστη επικάλυψη cmin,b* Διάμετρος ράβδου Δεσμίδα Ισοδύναμη διάμετρος (Øn)(βλ ) * Εάν η μέγιστη ονομαστική διάσταση των αδρανών είναι μεγαλύτερη από 32 mm, τότε η cmin,b πρέπει να προσαυξάνεται κατά 5 mm.

25 Επικάλυψη οπλισμών Σημείωση: Οι τιμές της c min,b για προένταση μετά τη σκλήρυνση για τένοντες με ενσωμάτωση εντός σωλήνων κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής καθώς και για προεντεταμένους τένοντες πριν από την έγχυση του σκυροδέματος παρέχονται σε κάθε χώρα στο αντίστοιχο Εθνικό Προσάρτημα. Οι συνιστώμενες τιμές για τάνυση μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος είναι: κυλινδρικοί σωλήνες : διάμετρος ορθογωνικοί σωλήνες: μεγαλύτερη της ελάχιστης διάστασης ή το ήμισυ της μεγαλύτερης διάστασης. Δεν υπάρχει απαίτηση για μεγαλύτερη τιμή από 80 mm για σωλήνες είτε κυκλικής είτε ορθογωνικής διατομής. Οι συνιστώμενες τιμές για τένοντες προεντεταμένους πριν την έγχυση του σκυροδέματος είναι: 2,0 x διάμετρο του συρματόσχοινου ή του απλού σύρματος 3,0 x διάμετρο του πλεγμένου σύρματος (c min,b )

26 Επικάλυψη οπλισμών (c min,dur ) Οι τιμές ελάχιστης επικάλυψης για τον οπλισμό και τους τένοντες προέντασης λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες έκθεσης στο περιβάλλον και τις κατηγορίες κατασκευών δίνονται από την c min,dur. Σημείωση: Η κατηγοριοποίηση των κατασκευών δίνεται στο EN 1990 & το Εθνικό Προσάρτημα Οι συνιστώμενη Κατηγορία Κατασκευής (για χρόνο ζωής σχεδιασμού 50 έτη) είναι S4 για τις ενδεικτικές αντοχές του σκυροδέματος του Παραρτήματος E. Οι συνιστώμενες τροποποιήσεις της Κατηγορίας Κατασκευής δίνονται στον Πίνακα 4.3Ν.

27 Διάρκεια ζωής σχεδιασμού Κατηγορία Διάρκειας Ζωής Σχεδιασμού Ενδεικτική διάρκεια ζωής σχεδιασμού (χρόνια) Παραδείγματα 1 10 Προσωρινές Κατασκευές (1) 2 25 Δομικά στοιχεία τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν π.x. εφέδρανα 3 25 Αγροτικές και παρεμφερείς κατασκευές 4 50 Κτήρια και παρεμφερή Μνημειακά κτήρια, γέφυρες και άλλα τεχνικά έργα (1) Οι φορείς και τα δομικά στοιχεία τα οποία μπορούν να αποσυναρμολογηθούν εν όψει επαναχρησιμοποίησής τους δε θα πρέπει να θεωρούνται προσωρινά. Πίνακας 2.1 Ενδεικτική διάρκεια ζωής σχεδιασμού

28 Επικάλυψη οπλισμών (c min,dur ) Πίνακας 4.3Ν: Συνιστώμενη κατηγοριοποίηση κατασκευών Κατηγορία Κατασκευής Κατηγορία έκθεσης σύμφωνα με τον Πίνακα 4.1 Κριτήριο Χρόνος ζωής σχεδιασμού 100 χρόνια Κατηγορία αντοχής1) 2) Δομικό στοιχείο με γεωμετρία πλάκας (η θέση του οπλισμού δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία κατασκευής) Διασφάλιση ειδικού ελέγχου ποιότητας παραγωγής σκυροδέματος X0 XC1 XC2 / XC3 XC4 XD1 XD2 / XS1 αύξηση κατηγορίας κατά 2 C30/37 μείωση κατηγορίας κατά 1 μείωση κατηγορίας κατά 1 μείωση κατηγορίας κατά 1 αύξηση κατηγορίας κατά 2 C30/37 μείωση κατηγορίας κατά 1 μείωση κατηγορίας κατά 1 μείωση κατηγορίας κατά 1 αύξηση κατηγορίας κατά 2 C35/45 μείωση κατηγορίας κατά 1 μείωση κατηγορίας κατά 1 μείωση κατηγορίας κατά 1 αύξηση κατηγορίας κατά 2 C40/50 μείωση κατηγορίας κατά 1 μείωση κατηγορίας κατά 1 μείωση κατηγορίας κατά 1 αύξηση κατηγορίας κατά 2 C40/50 μείωση κατηγορίας κατά 1 μείωση κατηγορίας κατά 1 μείωση κατηγορίας κατά 1 XD3 / XS2 / XS3 αύξηση αύξηση κατηγορίας κατηγορίας κατά 2 κατά 2 C40/50 C45/55 μείωση μείωση κατηγορίας κατηγορίας κατά 1 μείωση κατηγορίας κατά 1 μείωση κατηγορίας κατά 1 κατά 1 μείωση κατηγορίας κατά 1 μείωση κατηγορίας κατά 1

29 Επικάλυψη οπλισμών (c min,dur ) Σημειώσεις στον Πίνακα 4.3N 1. Η κατηγορία αντοχής και ο λόγος νερού/τσιμέντου w/c θεωρούνται ότι είναι συσχετιζόμενες τιμές. Μπορεί να προβλέπεται μια ειδική σύνθεση (είδος σκυροδέματος, λόγος νερού/τσιμέντου w/c, λεπτόκοκκο υλικό) με σκοπό να προκύψει χαμηλή διαπερατότητα. 2. Το όριο μπορεί να μειώνεται κατά μία κατηγορία αντοχής εάν προβλέπονται αεροπηκτικά σε ποσοστό φυσαλίδων μεγαλύτερο του 4%. Συνιστώμενες τιμές της c min,dur δίνονται στο EN στον Πίνακα 4.4N (χάλυβας οπλισμού) και στον Πίνακα 4.5N (χάλυβας προέντασης). (Οι τιμές έχουν προσαρμοστεί στις τιμές που δίδονται στον ΕΛΟΤ ΕΝ στον Πίνακα Ε.Π. ΣΤ.1)

30 Επικάλυψη οπλισμών (c min,dur ) Πίνακας 4.4Ν : Απαιτήσεις τιμών ελάχιστης επικάλυψης, c min,dur, από άποψη ανθεκτικότητας σε διάρκεια για χάλυβα οπλισμού Περιβαλλοντική απαίτηση για την cmin,dur (mm) Κατηγορία έκθεσης σύμφωνα με τον Πίνακα 4.1 Κατηγορία Κατασκευής X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 S S S S S S Πίνακας 4.5Ν : Απαιτήσεις τιμών ελάχιστης επικάλυψης, c min,dur, από άποψη ανθεκτικότητας σε διάρκεια για χάλυβα προέντασης Περιβαλλοντική απαίτηση για την cmin,dur (mm) Κατηγορία έκθεσης σύμφωνα με τον Πίνακα 4.1 Κατηγορία Κατασκευής X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 S S S S S S

31 Επικάλυψη οπλισμών (c min, dur ) Στους πίνακες 4.4Ν και 4.5Ν οι τιμές της c min, dur που δίδονται για τις κατηγορίες έκθεσης XS1 και ΧS2 έχουν εφαρμογή υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Σε περίπτωση χρήσης τσιμέντων τύπου Ι και ΙΙ/Β-LL για ελάχιστη κατηγορία αντοχής σκυροδέματος C30/37. Σε περίπτωση χρήσης τσιμέντων τύπου II (εκτός Β-LL), ΙΙΙ και IV για ελάχιστη κατηγορία αντοχής σκυροδέματος C26/32 ή εναλλακτικά για ελάχιστη κατηγορία αντοχής σκυροδέματος C25/30, αλλά με ταυτόχρονη αύξηση των αντίστοιχων τιμών της c min, dur κατά 5 mm. Οι διαφοροποιήσεις αυτές φαίνονται πινακοποιημένες στον Πίνακα Ε.Π. ΣΤ.1 του ΕΛΟΤ ΕΝ

32 Επικάλυψη οπλισμών (c min ) Όπου το χυτό επί τόπου σκυρόδεμα εντυπίζεται επί άλλων στοιχείων σκυροδέματος (προκατασκευασμένων ή χυτών επί τόπου) η ελάχιστη επικάλυψη σκυροδέματος στη διεπιφάνεια δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από την τιμή που αντιστοιχεί στην απαίτηση συνάφειας υπό την προϋπόθεση ότι: η κατηγορία αντοχής του σκυροδέματος είναι τουλάχιστον C25/30, ο χρόνος έκθεσης της επιφάνειας του αρχικού σκυροδέματος σε περιβάλλον υπαίθρου είναι μικρός (< 28 ημερών), η επιφάνεια έχει εκτραχυνθεί. Όπου αναμένεται ψύξη / απόψυξη ή χημική προσβολή στο σκυρόδεμα (Κατηγορίες XF και XA) πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη σύνθεση του σκυροδέματος (ΕΛΟΤ EN Ενότητα 6). Η επικάλυψη σύμφωνα με τον Πίνακα 4.4 πρέπει φυσιολογικά να είναι επαρκής για τέτοιες περιπτώσεις.

33 Επικάλυψη οπλισμών (cmin) Αναφορικά με τη φθορά στο σκυρόδεμα από επιφανειακή τριβή πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα αδρανή σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ EN Προαιρετικά, η επιφανειακή φθορά από τριβή στο σκυρόδεμα μπορεί να επιτρέπεται δια της αύξησης της επικάλυψης του σκυροδέματος. Στην περίπτωση αυτή, η ελάχιστη επικάλυψη c min πρέπει να αυξάνεται κατά k 1 για την Κατηγορία επιφανειακής φθοράς XM1, κατά k 2 για την XM2 και κατά k 3 για την XM3. Σημείωση: Η Κατηγορία επιφανειακής φθοράς XM1 υποδηλώνει τη μέτρια επιφανειακή φθορά όπως στην περίπτωση στοιχείων σε βιομηχανοστάσια όπου συναθροίζονται οχήματα με ελαστικά αέρος. Η κατηγορία επιφανειακής φθοράς από τριβή XM2 υποδηλώνει έντονες επιφανειακές φθορές στην περίπτωση στοιχείων σε βιομηχανοστάσια όπου συναθροίζονται μηχανήματα ανύψωσης με ελαστικά αέρος ή καουτσούκ. Η κατηγορία επιφανειακής φθοράς XM3 υποδηλώνει ακραίες καταστάσεις όπως στην περίπτωση στοιχείων σε βιομηχανοστάσια όπου συναθροίζονται κλαρκ με ελαστομερή ή χαλύβδινα επίσωτρα καθώς και φορτηγά. Οι τιμές των k 1, k 2 και k 3 για χρήση σε κάθε χώρα μπορούν να ληφθούν από το αντίστοιχο Εθνικό Προσάρτημα. Οι συνιστώμενες τιμές είναι 5 mm, 10 mm και 15 mm.

34 Aνοχές για παρεκκλίσεις στην επικάλυψη (Δc dev ) 1. Προκειμένου να υπολογιστεί η ονομαστική επικάλυψη, c nom, πρέπει να γίνει μια προσαύξηση στην ελάχιστη επικάλυψη ώστε να ληφθούν υπόψη οι αποκλίσεις ( c dev ). Η απαιτούμενη ελάχιστη επικάλυψη πρέπει να αυξάνεται κατά την απόλυτη τιμή της αποδεκτής αρνητικής παρέκκλισης: c nom = c min + c dev Σημείωση: Η τιμή της Δc dev για χρήση σε κάθε χώρα παρατίθεται στο αντίστοιχο Εθνικό Προσάρτημα. Η συνιστώμενη τιμή είναι 10 mm. 2. Για τα κτίρια, το EN δίνει την τιμή της ανεκτής παρέκλισης. Αυτό είναι επίσης αρκετό και για άλλα είδη κατασκευών. Η προσαύξηση αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν επιλέγεται η τιμή της ονομαστικής επικάλυψης του σκυροδέματος. Η ονομαστική τιμή της επικάλυψης του σκυροδέματος πρέπει να χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς και να δηλώνεται στα σχέδια, εκτός εάν προδιαγράφεται τιμή άλλη εκτός της ονομαστικής (π.χ. η ελάχιστη τιμή).

35 Επικάλυψη οπλισμών (Δcdev) 3. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να μειώνεται η ανεκτή παρέκλιση και η συνακόλουθη ανοχή c dev. Σημείωση : Η μείωση της c dev στις περιστάσεις αυτές για χρήση σε κάθε χώρα παρατίθεται στο αντίστοιχο Εθνικό Προσάρτημα. Οι συνιστώμενες τιμές είναι: όπου η κατασκευή υπόκειται σε σύστημα διασφάλισης ποιότητας, στο οποίο ο έλεγχος περιλαμβάνει μετρήσεις της επικάλυψης του σκυροδέματος, είναι δυνατό να μειώνεται η ανοχή κατά τον σχεδιασμό έναντι παρέκκλισης c dev : 10 mm c dev 5 mm όπου μπορεί να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιείται ένα πολύ ακριβές όργανο μέτρησης και απορρίπτονται όσα στοιχεία δεν συμμορφώνονται (π.χ. προκατασκευασμένα στοιχεία), η ανοχή κατά τον σχεδιασμό έναντι έναντι παρέκκλισης c dev μπορεί να μειωθεί: 10 mm c dev 0 mm

36 Επικάλυψη οπλισμών (cmin) 4. Για σκυρόδεμα χυτό επί τραχειών επιφανειών, η ελάχιστη επικάλυψη πρέπει γενικά να αυξάνεται επιτρέποντας μεγαλύτερες αποκλίσεις κατά τον σχεδιασμό. Η αύξηση πρέπει να συμμορφώνεται με τη διαφορά που προκαλείται από την ύπαρξη τραχιάς επιφάνειας, αλλά η ελάχιστη επικάλυψη πρέπει να είναι τουλάχιστον k 1 mm για σκυρόδεμα χυτό επί διαμορφωμένου εδάφους (συμπεριλαμβανομένου του grossbeton) και k 2 mm για σκυρόδεμα χυτό απευθείας επί του εδάφους. Η επικάλυψη του οπλισμού για κάθε ιδιαιτερότητα της ορατής επιφάνειας, όπως τελειώματα με νευρώσεις ή εκτεθειμένα αδρανή πρέπει να αυξάνεται κατά τουλάχιστον 5 mm ώστε να λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη ανώμαλης επιφάνειας. Σημείωση : Οι τιμές k 1 και k 2 για χρήση σε κάθε χώρα μπορούν να ληφθούν από το αντίστοιχο Εθνικό Προσάρτημα. Οι συνιστώμενες τιμές είναι 40 mm και 75 mm.

37 Oριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας (ΟΚΛ) - Περιορισμός τάσεων Η θλιπτική τάση στο σκυρόδεμα πρέπει να περιορίζεται ώστε να αποφεύγεται η διαμήκης ρηγμάτωση, η μικρο-ρηγμάτωση, ή τα υψηλά επίπεδα ερπυσμού, όπου αυτά μπορεί να επιφέρουν μη ανεκτές συνέπειες στη λειτουργία της κατασκευής. Διαμήκης ρηγμάτωση μπορεί να συμβεί όταν η στάθμη της τάσης υπό τον χαρακτηριστικό συνδυασμό δράσεων υπερβαίνει μια κρίσιμη τιμή. Η ρηγμάτωση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ανθεκτικότητας σε διάρκεια. Εφόσον δεν λαμβάνονται άλλα μέτρα, όπως η αύξηση του πάχους της επικάλυψης των οπλισμών ή η περίσφιξη με εγκάρσιο οπλισμό, μπορεί να περιορίζεται η θλιπτική τάση σε μια τιμή k 1 f ck σε περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε περιβαλλοντικές συνθήκες κατηγορίας XD, XF και XS (βλέπε Πίνακα 4.1). Σημείωση: H τιμή του k 1 που θα χρησιμοποιείται σε μια χώρα δίνεται στο αντίστοιχο Εθνικό Προσάρτημα. Η συνιστώμενη τιμή είναι 0,6.

38 ΟΚΛ- Περιορισμός Ρηγμάτωσης Η ρηγμάτωση πρέπει να περιορίζεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία ή την ανθεκτικότητα σε διάρκεια μιας κατασκευής, ή να οδηγεί σε μη-αποδεκτό αισθητικό αποτέλεσμα σε σχέση με την εμφάνισή της. Η εμφάνιση ρηγμάτων είναι συνήθης στις κατασκευές από σκυρόδεμα που υπόκεινται σε κάμψη, διάτμηση, στρέψη, ή εφελκυσμό που προέρχεται είτε από άμεση φόρτιση είτε από παρεμπόδιση των επιβαλλόμενων παραμορφώσεων, όπως συρρίκνωση ή θερμοκρασιακές μετακινήσεις. Ρωγμές μπορούν να δημιουργηθούν και από άλλες αιτίες, όπως συστολή ξήρανσης διάβρωση του οπλισμού Χημικές αντιδράσεις εντός του σκληρυμένου σκυροδέματος που προκαλούν διόγκωση.

39 Έλεγχος ρηγμάτωσης Αναλυτικός υπολογισμός w k και w k w max Εναλλακτικά απλοποιητικά με περιορισμό της διαμέτρου των ράβδων ή της απόστασής τους Πρέπει να καθορίζεται μια υπολογιστική τιμή του ανεκτού εύρους ρήγματος, w max, λαμβάνοντας υπόψη την προτεινόμενη λειτουργία και τη φύση της κατασκευής, καθώς και το κόστος του περιορισμού της ρηγμάτωσης. Σημείωση: H τιμή του w max που θα χρησιμοποιείται σε μια χώρα δίνεται στο αντίστοιχο Εθνικό Προσάρτημα. Οι συνιστώμενες τιμές για κάθε κατηγορία περιβαλλοντικών συνθηκών δίνονται στον Πίνακα 7.1N. Εφόσον δεν τίθενται ειδικές απαιτήσεις (π.χ. υδατοστεγανότητας), μπορεί να γίνεται δεκτό ότι ο περιορισμός των υπολογιστικών ευρών ρωγμής στις τιμές w max που δίνονται στον Πίνακα 7.1N, υπό το συχνό συνδυασμό δράσεων, οδηγεί εν γένει σε ικανοποιητική εμφάνιση και ανθεκτικότητα σε διάρκεια για τα δομικά στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα.

40 Ρηγμάτωση Πίνακας 7.1Ν : Συνιστώμενες τιμές του w max (mm) Κατηγορία περιβαλλοντικών συνθηκών Οπλισμένα και προεντεταμένα στοιχεία με τένοντες χωρίς συνάφεια Προεντεταμένα στοιχεία με τένοντες με συνάφεια Οιονεί-μόνιμος συνδυασμός δράσεων Συχνός συνδυασμός δράσεων X0, XC1 0,4 1 0,2 XC2, XC3, XC4 XD1, XD2, XS1, XS2, XS3 0,3 0,2 2 Απόθλιψη Σημείωση 1: Για τις κατηγορίες περιβαλλοντικών συνθηκών X0, XC1, το εύρος της ρωγμής δεν επηρεάζει την ανθεκτικότητα σε διάρκεια, και το σχετικό όριο τίθεται για την εξασφάλιση αποδεκτής αισθητικής εμφάνισης. Εφόσον δεν τίθενται απαιτήσεις αισθητικής, το όριο αυτό μπορεί να αυξηθεί. Σημείωση 2: Για αυτές τις κατηγορίες περιβαλλοντικών συνθηκών, πρέπει, επιπλέον, να ελέγχεται η απόθλιψη υπό τον οιονεί-μόνιμο συνδυασμό δράσεων.

41 Ρηγμάτωση Στα προεντεταμένα στοιχεία η επιρροή της ρηγμάτωσης μπορεί να είναι πιο κρίσιμη σε σχέση με την ανθεκτικότητα σε διάρκεια. Εφόσον δεν τίθενται πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις, μπορεί να γίνεται δεκτό ότι ο περιορισμός των υπολογιστικών ευρών ρωγμής στις τιμές w max που δίνονται στον Πίνακα 7.1N υπό το συχνό συνδυασμό δράσεων, εν γένει αρκεί για τα προεντεταμένα στοιχεία. Η απαίτηση της απόθλιψης επιβάλλει όλα τα τμήματα των τενόντων με συνάφεια ή τα περιβλήματά τους να βρίσκονται τουλάχιστον 25 mm εντός της θλιβόμενης ζώνης του σκυροδέματος. Για στοιχεία όπου οι τένοντες είναι όλοι χωρίς συνάφεια, ισχύουν οι απαιτήσεις για τα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για στοιχεία όπου συνυπάρχουν τένοντες με και χωρίς συνάφεια, ισχύουν οι απαιτήσεις για τα στοιχεία από προεντεταμένο σκυρόδεμα με τένοντες με συνάφεια. Ειδικά μέτρα μπορεί να είναι αναγκαία για στοιχεία εκτεθειμένα σε περιβάλλον κατηγορίας XD3. Η επιλογή των κατάλληλων μέτρων εξαρτάται από τη φύση της ουσίας που προσβάλλει τα στοιχεία.

42 Ρηγμάτωση Πίνακας 7.2N Μέγιστες διάμετροι ράβδων φ * s για περιορισμό της ρηγμάτωσης Τάση χάλυβα [MPa Μέγιστη διάμετρος ράβδων [mm] w k =0,4 mm w k =0,3 mm w k =0,2 mm Πίνακας 7.3N Μέγιστη απόσταση ράβδων για περιορισμό της ρηγμάτωσης Τάση χάλυβα Μέγιστη απόσταση ράβδων [mm] [MPa] w k =0,4 mm w k =0,3 mm w k =0,2 mm

43 Πυροπροστασία 43

44 Βάσεις σχεδιασμού σε πυρκαγιά. Απαιτήσεις Για έκθεση σε πρότυπη πυρκαγιά τα μέλη θα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια R, E και Ι ως εξής: Κριτήριο φέρουσας ικανότητας (load bearing) R: ικανοποιείται εάν το μέλος διατηρεί επαρκή μηχανική αντοχή κατά την απαιτούμενη διάρκεια έκθεσής του σε πυρκαγιά. Κριτήριο ακεραιότητας (integrity) Ε: αναφέρεται σε μέλη που λειτουργούν ως διαχωριστικά. Ικανοποιείται όταν διατηρείται η ακεραιότητα των πυρασφαλών διαμερισμάτων της κατασκευής κατά την απαιτούμενη διάρκεια έκθεσής του σε πυρκαγιά έτσι ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση φλογών, καυτών αερίων και υπερβολικής θερμότητας. Κριτήριο θερμομόνωσης (insulation) Ι: επίσης αναφέρεται σε μέλη που λειτουργούν ως διαχωριστικά. Μπορεί να θεωρηθεί ότι ικανοποιείται όταν σε ολόκληρη την επιφάνεια του μέλους που δεν εκτίθεται στην πυρκαγιά η μέση αύξηση της θερμοκρασίας περιορίζεται σε 140 Κ, και σε οποιοδήποτε σημείο αυτής της επιφάνειας η μέγιστη αύξηση της θερμοκρασίας δεν υπερβαίνει τους 180 Κ.

45 Διαδικασίες σχεδιασμού Ο σχεδιασμός μπορεί να βασισθεί σε θερμικές δράσεις που δίνονται είτε από έκθεση σε πρότυπη πυρκαγιά ή από υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τις φυσικές παραμέτρους του κτιρίου και σε (1) ανάλυση μελών, (2) ανάλυση τμημάτων της κατασκευής, ή (3) ανάλυση του συνόλου της κατασκευής.

46 Πινακοποιημένη μέθοδος Η μέθοδος αυτή δίνει αναγνωρισμένες λύσεις σχεδιασμού για πρότυπες πυρκαγιές διάρκειας έως 240 λεπτών. Οι πίνακες που χρησιμοποιούνται έχουν αναπτυχθεί πάνω σε μια εμπειρική βάση, που επιβεβαιώθηκε από εμπειρική και θεωρητική αξιολόγηση πειραμάτων. Τα δεδομένα έχουν προέλθει από συντηρητικές προσεγγιστικές παραδοχές για τα πιο κοινά δομικά στοιχεία και ισχύουν για ολόκληρο το εύρος της θερμικής αγωγιμότητας. Σε δοκούς ή πλάκες με ασβεστολιθικά ή ελαφρά αδρανή η ελάχιστη διάσταση της διατομής μπορεί να μειωθεί κατά 10%. Με τη χρήση των πινακοποιημένων δεδομένων δεν απαιτούνται περαιτέρω έλεγχοι σε διάτμηση, στρέψη, λεπτομέρειες αγκύρωσης και σε αποφλοίωση Παρ όλα αυτά όμως, απαιτείται επιφανειακός οπλισμός όταν σε ένα μέλος η αξονική απόσταση των ράβδων οπλισμού από την επιφάνεια ξεπερνά τα 70 mm.

47 Συνοπτικές απαιτήσεις για τον αρχικό σχεδιασμό μελών κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα έναντι πυρκαγιάς δίνονται στον ακόλουθο πίνακα. Πίνακας 2.7: Απαιτήσεις για αντίσταση σε πυρκαγιά για κ τον αρχικό σχεδιασμό συνεχών δομικών μελών Μέλος Υποστυλώματα πλήρως εκτεθειμένα σε πυρκαγιά Υποστυλώματα μερικώς εκτεθειμένα σε πυρκαγιά Ελάχιστη διάσταση (mm) Κρίσιμη διάσταση R30 R60 R90 R120 R180 R240 α μ fi πλάτος α μ fi >600 b α μ fi 0.7 πλάτος Τοιχώματα εκτεθειμένα και από τις δύο πλευρές Τοιχώματα εκτεθειμένα μόνο από τη μια πλευρά πλάτος πλάτος Δοκοί Συνεχείς πλάκες Συνεχείς πλάκες με νευρώσεις, χωρίς συνδετήρες Μυκητοειδείς πλάκες πλάτος αξονική απόσταση 20 d 25 d 35 d πάχος αξονική απόσταση 15 d 15 d 20 d 20 d 30 d 40 πάχος πλάτος νευρώσεων αξονική απόσταση 15 d 25 d 35 d πάχος αξονική απόσταση 15 d 15 d 25 d 35 d Σημειώσεις α μ fi είναι ο λόγος του αξονικού φορτίου σχεδιασμού σε περίπτωση πυρκαγιάς προς την αντοχή σχεδιασμού του υποστυλώματος σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας. Η τιμή 0.5 μπορεί να ληφθεί μόνο εάν είναι ελαφρά φορτισμένο. Όμως συνήθως δεν ξεπερνά την τιμή 0.7. b c d Απαιτείται να γίνει έλεγχος σε λυγισμό To πάχος του δομικού μέλους συν το πάχος της στρώσης πυρίμαχου κονιάματος, εάν υπάρχει. Για πρακτικούς λόγους, η αξονική απόσταση θα πρέπει να είναι τόση ώστε η ελάχιστη επικάλυψη να είναι 20 mm.

48 Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων σχεδιασμού έναντι πυρκαγιάς όλων των δομικών στοιχείων μιας κατασκευής δίνονται στα επόμενα.

49 Υποστυλώματα Όταν η εκκεντρότητα είναι e 0,15 min(b, h) μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Μέθοδος Α Πίνακας 5.2α: Ελάχιστες διαστάσεις διατομής και αξονική απόσταση ράβδων από επιφάνεια σε υποστυλώματα με ορθογωνική ή κυκλική διατομή Μέθοδος Α Aντίσταση σε πρότυπη πυρκαγιά R 30 R 60 R 90 R 120 R 180 R 240 Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Πλάτος υποστυλώματος b min / αξονική απόσταση a του κύριου οπλισμού Υποστύλωμα εκτεθειμένο σε περισσότερες της μιας πλευράς Εκτεθειμένο σε μια πλευρά μ fi = 0.2 μ fi = 0.5 μ fi = 0.7 μ fi = /25 200/25 200/32 155/25 300/27 200/25 200/36 250/46 155/25 300/31 350/40 200/31 300/45 350/53 155/25 300/25 400/38 450/40** 250/40 350/45** 350/57** 175/35 350/45 450/40** 450/51** 175/35 350/45** 350/63** 450/70** 230/55 350/61** 450/75** - 295/70 Σημειώσεις ** μ fi a Τουλάχιστον 8 ράβδοι οπλισμού με μια ράβδο στο μέσο κάθε πλευράς. είναι ο λόγος του αξονικού φορτίου σχεδιασμού σε συνθήκες πυρκαγιάς προς την αντοχή σχεδιασμού του υποστυλώματος σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας. Συνήθως είναι μικρότερος του 0.7 και μπορεί να λαμβάνεται συντηρητικά ως 0,7. Η αξονική απόσταση a θα πρέπει να αυξάνεται κατά 10 mm για προεντεταμένες ράβδους και 15 mm για προεντεταμένους τένοντες ή καλώδια.

50 Υποστυλώματα Όταν η εκκεντρότητα είναι 0,15 min(b, h) < e min(0,25b, 0,25h, 100 mm), μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Μέθοδος Β Πίνακας 5.2β: Ελάχιστες διαστάσεις διατομής και αξονική απόσταση ράβδων από επιφάνεια σε υποστυλώματα με ορθογωνική ή κυκλική διατομή Μέθοδος Β Αντίστασ η σε πρότυπη πυρκαγιά n = 0,15 n = 0,3 n = 0,5 n = 0,7 0,1 150/25 a 150/25 a 200/30 ως 250/25 a 300/30 ως 350/25 a 0,5 150/25 a 150/25 a 150/25 a 200/30 ως 250/25 a 1 150/25 a 150/25 a 150/25 a 200/30 ως 300/25 a 0,1 150/30 ως 200/25 a 200/40 ως 300/25 a 300/40 ως 500/25 a 500/25 a 0,5 150/25 a 150/35 ως 200/25 a 250/35 ως 350/25 a 350/40 ως 550/25 a 1 150/25 a 150/30 ως 200/25 a 200/40 ως 400/25 a 300/50 ως 600/30 a 0,1 200/40 ως 250/25 a 300/40 ως 400/25 a 500/50 ως 550/25 a 550/40 ως 600/25 a 0,5 150/35 ως 200/25 a 200/45 ως 300/25 a 300/45 ως 550/25 a 500/50 ως 600/ /25 a 200/40 ως 300/25 a 250/40 ως 550/25 a 500/50 ως 600/45 0,1 250/50 ως 350/25 a 400/50 ως 550/25 a 550/25 a 550/60 ως 600/45 0,5 200/45 ως 300/25 a 300/45 ως 550/25 a 450/50 ως 600/25 a 500/60 ως 600/ /40 ως 250/25 a 250/50 ως 400/25 a 450/45 ως 600/30 600/60 0,1 400/50 ως 500/25 a 500/60 ως 550/25 a 550/60 ως 600/30 b 0,5 300/45 ως 450/25 a 450/50 ως 600/25 a 500/60 ως 600/50 600/ /35 ως 400/25 a 450/50 ως550/25 a 500/60 ως 600/45 b 0,1 500/60 ως 550/25 a 550/40 ως 600/25 a 600/75 b 0,5 450/45 ως 500/25 a 550/55 ως 600/25 a 600/70 b 1 400/45 ως 500/25 a b 500/40 ως 600/30 600/60 Σημειώσεις a Συνήθως η απαιτούμενη από το ΕΝ επικάλυψη είναι μεγαλύτερη. b ω= n= R 30 R 60 R 90 R 120 R 180 R 240 ω Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Πλάτος υποστυλώματος b min / αξονική απόσταση a του κύριου οπλισμού Απαιτείται πλάτος μεγαλύτερο των 600 mm. Απαιτέιται ιδιαίτερη μέριμνα έναντι λυγισμού. Μηχανικό ποσοστο οπλισμού, ω = Α s f yd /A c f cd 1 Βαθμός φόρτισης = Ν 0Ed,fi /(0.7(A c f cd +A s f yd ). Συντηρητικά παίρνουμε n=0.7.

51 Συμπαγή φέροντα τοιχώματα Πίνακας 5.4: Ελάχιστες διαστάσεις διατομής και αξονική απόσταση ράβδων από επιφάνεια σε φέροντα τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος Aντίσταση σε πρότυπη πυρκαγιά τοίχωμα εκτεθειμένο σε μια πλευρά Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Πλάτος τοιχώματος / αξονική απόσταση για μ fi = 0.35 μ fi = 0.7 τοίχωμα εκτεθειμένο και στις δύο πλευρές τοίχωμα εκτεθειμένο σε μια πλευρά τοίχωμα εκτεθειμένο και στις δύο πλευρές RΕΙ /10* 120/10* 120/10* 120/10* RΕΙ /10* 120/10* 130/10* 140/10* RΕΙ /20* 140/10* 140/25 170/25 RΕΙ /25 160/25 160/35 220/35 RΕΙ /40 200/45 210/50 270/55 RΕΙ /55 250/55 270/60 350/60 Σημειώσεις * Συνήθως η απαιτούμενη από το ΕΝ επικάλυψη είναι μεγαλύτερη. μ fi είναι ο λόγος του αξονικού φορτίου σχεδιασμού σε συνθήκες πυρκαγιάς προς την αντοχή σχεδιασμού του τοιχώματος σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας αλλά με εκκεντρότητα εφαρμοζόμενη σε συνθήκες πυρκαγιάς. Μπορεί συντηρητικά να λαμβάνεται ως 0,7.

52 Δοκοί Οι Πίνακες αναφέρονται σε δοκούς που μπορεί να εκτεθούν σε πυρκαγιά στις τρεις πλευρές τους, δηλαδή η άνω τους πλευρά μονώνεται από πλάκες ή άλλα στοιχεία που διατηρούν τη μονωτική τους λειτουργία καθ όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς Πίνακες 5.5 & 5.6: Ελάχιστες διαστάσεις διατομής και αξονικές αποστάσεις ράβδων από επιφάνεια για δοκούς από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα Αντίσταση σε πρότυπη πυρκαγιά R 30 R 60 R 90 R 120 R 180 Πιθανοί συνδυασμοί της αξονικής απόστασης a ράβδων από την επιφάνεια και του πλάτους b min Αμφιέρειστες δοκοί Κατηγορία WA Κατηγορία WB Κατηγορία WC b min = a = * 15* 15* 12* b min = a = * b min = a = Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Συνεχείς δοκοί b min = a = b min = a = Πάχος κορμού b w b min = R a = Συνήθως η απαιτούμενη από το ΕΝ επικάλυψη είναι μεγαλύτερη 2. Σε προεντεταμένες δοκούς χρειάζεται αύξηση της αξονικής απόστασης a σύμφωνα με την 5.2(5)

53 Πίνακας 5.8: Ελάχιστες διαστάσεις και αξονική απόσταση ράβδων από επιφάνεια σε συμπαγείς πλάκες οπλισμένου ή προεντεταμένου σκυροδέματος μίας ή δύo διευθύνσεων απλά εδραζόμενες ή συνεχείς Aντίσταση σε πρότυπη πυρκαγιά πάχος πλάκας h s Ελάχιστες διαστάσεις (mm) αξονική απόσταση a (απλά εδραζόμενες) μίας διεύθυνση δύο διευθύνσεων αξονική απόσταση a (συνεχείς) l y /l x < l y /l x 2 REI * 10* 10* 10* REI * 15* 10* REI * 20 15* REI REI REI * Συνήθως η απαιτούμενη από το ΕΝ επικάλυψη είναι μεγαλύτερη. Σε προεντεταμένες δοκούς χρειάζεται αύξηση της αξονικής απόστασης a σύμφωνα με την 5.2(5) Πίνακας 5.9: Ανθεκτικότητα σε πυρκαγιά: μυκητοειδείς πλάκες Aντίσταση σε Ελάχιστες διαστάσεις (mm) πρότυπη πυρκαγιά πάχος πλάκας h s αξονική απόσταση a REI * REI * REI REI REI REI * Συνήθως η απαιτούμενη από το ΕΝ επικάλυψη είναι μεγαλύτερη.

54 Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις κατά μία διεύθυνση Η αντίσταση σε πυρκαγιά πλακών οπλισμένου ή προεντεταμένου σκυροδέματος με νευρώσεις κατά μία διεύθυνση μπορεί να θεωρηθεί επαρκής εάν από πλευράς πυρκαγιάς οι μεν νευρώσεις αντιμετωπίζονται σαν δοκοί αμφιέρειστες ή συνεχείς και τηρούνται οι ελάχιστες τιμές που δίνονται στους Πίνακες 5.5 & 5.6, τα δε τμήματα των πλακών μεταξύ των νευρώσεων αντιμετωπίζονται σαν συμπαγείς πλάκες απλά εδραζόμενες δύο διευθύνσεων με 1.5 < l y /l x < 2 και τηρούνται οι ελάχιστες τιμές που δίνονται στον Πίνακα 5.8. Πλάκες με νευρώσεις κατά δύο διευθύνσεις Η αντίσταση σε πυρκαγιά πλακών οπλισμένου ή προεντεταμένου σκυροδέματος με νευρώσεις κατά δύο διευθύνσεις μπορεί να θεωρηθεί επαρκής εάν πληρούνται αφενός οι τιμές που δίνονται στους Πίνακες 5.10 και 5.11 και αφετέρου κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις. Οι τιμές στους παραπάνω πίνακες ισχύουν για πλάκες με νευρώσεις που καταπονούνται κυρίως από ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία.

55 Πίνακας 5.10: Ελάχιστες διαστάσεις διατομής και αξονική απόσταση ράβδων από επιφάνεια απλά εδραζομένων πλακών οπλισμένου ή προεντεταμένου σκυροδέματος με νευρώσεις κατά δύο διευθύνσεις Αντίσταση σε πρότυπη πυρκαγιά Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Πιθανοί συνδυασμοί του πλάτους b min των νευρώσεων και της αξονικής απόστασης a b min = 80 h s = REI 30 a = 15* a = b min = h s = REI 60 a = * a = b min = h s = REI 90 a = a = b min = h s = REI 120 a = a = b min = h s = REI 180 a = a = b min = h s = REI 240 a = a = * Συνήθως η απαιτούμενη από το ΕΝ επικάλυψη είναι μεγαλύτερη Σε ράβδους στις κάτω γωνίες νευρώσεων χρειάζεται αύξηση της a sd (a sd =a+10) Πάχος πλάκας h s και αξονική απόσταση a στα διαστήματα μεταξύ των νευρώσεων Σε προεντεταμένες δοκούς χρειάζεται αύξηση της αξονικής απόστασης a κατά την 5.2(5) 80 10* 80 10* *

56 Πίνακας 5.11: Ελάχιστες διαστάσεις διατομής και αξονική απόσταση ράβδων από επιφάνεια πλακών οπλισμένου ή προεντεταμένου σκυροδέματος με νευρώσεις κατά δύο διευθύνσεις και με πάκτωση/συνέχεια κατά μία τουλάχιστον πλευρά Aντίσταση σε πρότυπη πυρκαγιά Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Πιθανοί συνδυασμοί του πλάτους b min των νευρώσεων και της αξονικής απόστασης a Πάχος πλάκας h s και αξονική απόσταση a στα διαστήματα μεταξύ των νευρώσεων b min = 80 h s = REI 30 a = 10* a = b min = h s = REI 60 a = 25 15* 10* a = b min = h s = REI 90 a = * a = b min = h s = REI 120 a = a = b min = h s = REI 180 a = a = b min = h s = REI 240 a = a = * Συνήθως η απαιτούμενη από το ΕΝ επικάλυψη είναι μεγαλύτερη Σε ράβδους στις κάτω γωνίες νευρώσεων χρειάζεται αύξηση της a sd (a sd =a+10) Σε προεντεταμένες δοκούς χρειάζεται αύξηση της αξονικής απόστασης a κατά την 5.2(5) 80 10* 80 10* *

57 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 1 4 2 3 Φωτογραφίες του εξωφύλλου: [1] Διάβρωση οπλισμού λόγω έκθεσης σε χλωριόντα από το θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ www.ets.tee.gr Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Κομοτηνή 10 Οκτωβρίου 2009 Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Ημερίδα: ΟΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0,1,2,7,8

Ενημερωτική Ημερίδα: ΟΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0,1,2,7,8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΓΔΕ Ενημερωτική Ημερίδα: ΟΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0,1,2,7,8 EN 1992: Ευρωκώδικας 2 μέρος 1.1 Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα Κων/νος Γ. Τρέζος Εργ. Ω.Σ./ΕΜΠ Λαμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια TEE, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΕΜΠ, Εργαστήριο Ω.Σ. Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΡΕΖΟΣ Μεγαλόπολη, 13 Οκτωβρίου 2007 1

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όλες οι κατασκευές από σκυρόδεμα μπορούν να ρηγματωθούν. Οι ρωγμές είναι αποτέλεσμα διαφόρων αιτίων, που προκαλούν στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193 17.7.2.2 Μήκος υπερκάλυψης εφελκυόμενων ράβδων Το απαιτούμενο μήκος υπερκάλυψης λο εφελκυόμενων ράβδων (Σχήμα Σ17.4) υπολογίζεται από το αντίστοιχο απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com Peikko TERA Joint Peikko TERA Joint Info.gr@peikko.com Τηλ:210-6564644-5 TERA JointΚΑΙΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ηκατασκευήβιοµηχανικώνδάπεδωναυξάνειµεέντονουςρυθµούς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,000,000m αρµών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal 6100 FX 1 / 6

MasterSeal 6100 FX 1 / 6 MasterSeal 6100 FX Ελαστομερής μεμβράνη γεφύρωσης ρωγμών κατηγορίας Α4, ενός συστατικού, ταχείας πήξης, υψηλής απόδοσης, για τη στεγανοποίηση και την προστασία του σκυροδέματος. Περιγραφή του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal M545. Πρώην THOROSEAL FX110. Περιγραφή του προϊόντος

MasterSeal M545. Πρώην THOROSEAL FX110. Περιγραφή του προϊόντος Περιγραφή του προϊόντος Το MasterSeal M545 (πρώην THOROSEAL FX110) είναι μια ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης, τσιμεντοειδούς βάσης τροποποιημένη με πολυμερή, δυο συστατικών, κατάλληλη για στοιχεία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ SHAPEMATE GREC-A ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ SHAPEMATE GREC-A ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ 90 ΗΜΕΡ. ΣΤΟΥΣ 10 C ΕΛΟΤ EN 12667 W/mkKcal/mh C 0,035 0,030 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (τιμή στο όριο

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-02-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 02 Τοπικές καθαιρέσεις σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτόπανα Valli Zabban

Ασφαλτόπανα Valli Zabban Ασφαλτόπανα Valli Zabban Η εταιρεία µας εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά ασφαλτόπανα του οίκου Valli Zabban Ιταλίας. Τα ασφαλτόπανα Valli Zabban χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Μελέτη και κατασκευή διώροφου προκατασκευασµένου κτιρίου µε υπόγειο, της εταιρείας Αθηναϊκή Στρωµατοποιϊα ΑΒΕΕ (Media Strom) στην περιοχή του βιοµηχανικού πάρκου Μαρκοπούλου Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Προστασία από ηλεκτροπληξία Μέτρα κατά της ηλεκτροπληξίας Αποφυγή της άμεσης επαφής με: Ισχυρή μόνωση Φράγματα ή περιβλήματα Εμπόδια Χωροθέτηση σε απρόσιτη θέση Χώρους με αγώγιμο δάπεδο Χώρους με ισοδυναμικές συνδέσεις Αγείωτα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Εύκαμπτα καλώδια TECHNERGY TECWIND για ανεμογεννήτριες από την PRYSMIAN

Εύκαμπτα καλώδια TECHNERGY TECWIND για ανεμογεννήτριες από την PRYSMIAN Εύκαμπτα καλώδια TECHNERGY TECWIND για ανεμογεννήτριες από την PRYSMIAN Καλώδια σε ανεμογεννήτριες και αιολικά πάρκα Η διαρκής επέκταση της χρήσης των ανεμογεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr ΑΓΚΥΡΟΒΙ ΕΣ HPM ΚΑΙ PPM Peikko Greece A.E. Αγαµέµνονος 13 και Φανεροµένης 5, 155 61 Χολαργός, Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com www.peikko.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Ευστ. Μπούσιας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Γενικά Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μαζί με τα Πρότυπα Υλικών, τα Πρότυπα Προϊόντων, τα Πρότυπα για

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΩΝ, Βόλος, 16.4.2005 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ Ευάγγελος Γ. Παπαδάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Ε.Γ. Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 10 Οκτωβρίου 2009 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΙΤΑΚΗ Διπλ. Πολ. Μηχανικός, MSc, DIC Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr.

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΓΕΝΙΚΑ Το Deltabeam είναι σύμμικτη δοκός, η οποία χρησιμοποιείται με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Χρήστος Κ. Βογιατζής Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ Διευθυντής Καινοτομίας ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε. Διευθυντής Ποιότητας Κλάδου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Σύμβολο Περιγραφή Περιγραφή χρήσης Αρμόστοκος Εσωτερικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων, επίσης κάτω από το επίπεδο του εδάφους, εξωτερικές επιφάνειες τοίχων, επίσης κάτω από το επίπεδο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας.

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο οµικών Υλικών Α.Π.Θ., 4-9 εκεµβρίου, 2006 Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. Παράγοντες που επηρρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ε Κ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα. επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων

Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα. επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ GRP ΒΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (156) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products EPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Δ ι ο γ κ ω μ έ ν η Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η P r o d u c t s o f E x p a n d e d P o l y s t y r e n e S t y r o p a n E P S EPS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα