Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΑΘΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΑΘΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΑΘΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ Του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ Επίκουρου καθηγητή Παντείου Α.Σ.Π.Ε. Στή φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων ο φόρος επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα που αποκτήθηκε τον αμέσως προηγούμενο χρόνο από το χρόνο που επιβάλλεται η φορολογία. Ο αυθαίρετος αυτός προσδιορισμός του εισοδήματος που επιβάλλεται σε φορολογία κατά χρονικές περιόδους δώδεκα μηνών και ο υπολογισμός του φόρου χωριστά για κάθε περίοδο προκαλεί μεγάλες ανισότητες στη κατανομή του φορολογικού βάρους μεταξύ φορολογουμένων με σταθερά και φορολογουμένων με ασταθή εισοδήματα. Για παράδειγμα έστω οι φορολογούμενοι Α και Β. Το εισόδημα του Α είναι δρχ. το 1984 και αυξάνει κατά 15% τό χρόνο, δηλαδή γίνεται δρχ. το 1985 και δρχ. το Αντίθετα με το εισόδημα του Α, το εισόδημα του Β παρουσιάζει μεγάλη αστάθεια. Πιο συγκεκριμένα το εισόδημα του Β είναι δρχ. το 1984, μηδέν το 1985 και δρχ. το Υποθέτουμε επίσης ότι και οι δύο φορολογούμενοι έχουν σύζυγο που δεν έχει δικό της εισόδημα και δύο παιδιά και ότι το εισόδημα τους προέρχεται αποκλειστικά από εμπορικές επιχειρήσεις. Τέλος, υποθέτουμε ότι η φορολογική νομοθεσία με βάση την οποία φορολογήθηκε το εισόδημα του 1984 (οικονομικό έτος 1985) εξακολουθεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Με βάση τις υποθέσεις αυτές ο Α θα πληρώσει δρχ. φόρο το 1985, δρχ. το 1986 καί δρχ. το Ο φόρος που θα πληρώσει ο Β θα είναι δρχ. το 1985, μηδέν το 1986 καί δρχ. το Παρατηρείται ότι αν και οι δύο φορολογούμενοι έχουν κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου το ίδιο συνολικό εισόδημα ( δρχ.) ο Α θα πληρώσει φόρο δρχ. και ο Β δρχ. δηλαδή 41,4 % περισσότερο φόρο άπό τον Α. 248

2 Η ανάλυση που ακολουθεί χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζονταν οι παρόντες που προκαλούν την διαφορετική φορολογική επιβάρυνση των ασταθών εισοδημάτων. Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος. Στο τρίτο μέρος εξετάζεται η φορολογία των ασταθών εισοδημάτων στην Ελλάδα. 1. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η διαφορετική φορολογική επιβάρυνση των ασταθών εισοδημάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην προοδευτικότητα της φορολογικής κλίμακας. Λόγω της προοδευτικότητας της κλίμακας όταν το εισόδημα αυξάνει φορολογείται με υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές ενώ όταν μειώνεται φορολογείται με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Ετσι, για μεταβολές του εισοδήματος που έχουν το ίδιο μέγεθος ο επιπλέον φόρος πού προκύπτει όταν το εισόδημα αυξάνει είναι μεγαλύτερος από τη μείωση του φόρου που προκύπτει όταν το εισόδημα μειώνεται. Η προοδευτικότητα, όμως, της φορολογικής κλίμακας δεν είναι η μόνη αιτία που προκαλεί τη διαφορετική φορολόγηση των ασταθών σε σχέση με τα σταθερά εισοδήματα. Μία άλλη αιτία είναι οι μεταβολές των φορολογικών συντελεστών (τιμαριθμοποίηση κλίμακας, αύξηση συντελεστών κ.λπ.). Για να απομονώσουμε την επίδραση που ασκεί η μεταβολή των φορολογικών συντελεστών υποθέτουμε ότι δεν υπάρχουν εκπτώσεις από το εισόδημα και μειώσεις φόρου (tax credits). Επίσης υποθέτουμε ότι όλα τα εισοδήματα φορολογούνται με συντελεστή 15%. Ο φόρος που προκύπτει με βάση τις πιο πάνω υποθέσεις εμφανίζεται στις στήλες (4) και (5) του πίνακα 1. Στις στήλες (6) και (7) γίνεται η υπόθεση ότι ο συντελεστής μειώνεται το οικονομικό έτος σε 10 %. Παρατηρείται ότι λόγω της μείωσης αυτής ο Β θα έχει πληρώσει στο τέλος της περιόδου δρχ. ή 15,4 % περισσότερο φόρο από τον Α. Αλλά και χωρίς τη μείωση του συντελεστή ο Β θα εξακολουθούσε να είναι σε δυσμενέστερη θέση. Σύμφωνα με τις στήλες (4) και (5) του πίνακα 1 αν δεν άλλαζε ο συντελεστής θα είχαν οι φορολογούμενοι Α και Β πληρώσει στο τέλος της περιόδου το ίδιο ποσό φόρου ( δρχ.). Ομως, αν ληφθεί υπόψη ο πλη- 249

3

4

5 κότερες μέθοδοι που έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι οι εξής : Η μέθοδος του Vi ckrey Σύμφωνα με τη μέθοδο του πρότεινε ο Vickrey (12, 13) ο φόρος που έχει πληρώσει ο φορολογούμενος τα προηγούμενα χρόνια θεωρείται τοκοφόρος λογαριασμός του στο Δημόσιο. Ο τόκος του λογαριασμού αυτού προστίθεται στο εισόδημα που απόκτησε ο φορολογούμενος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και το άθροισμα αποτελεί τη βάση στην οποία υπολογίζεται ο φόρος. Το ποσό του λογαριασμού, δηλαδή το συνολικό ποσό του φόρου που πληρώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, αποτελεί πιστωτικό φόρο. Κατά συνέπεια, ο φόρος που οφείλεται κάθε χρόνο είναι η διαφορά του φόρου που αναλογεί στο αθροιστικό εισόδημα του τελευταίου χρόνου και στο φόρο που αναλογεί στο αθροιστικό εισόδημα του προηγούμενου χρόνου. Ο φόρος υπολογίζεται με βάση φορολογικές κλίμακες που διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τον αριθμό των χρόνων για τα οποία έχει υπολογισθεί το αθροιστικό εισόδημα. Οι κλίμακες αυτές είναι όμοιες στη δομή με την κλίμακα που εφαρμόζεται στο εισόδημα ενός μόνο χρόνου αλλά διαφέρουν όσο αφορά το εύρος των κλιμακίων. Για παράδειγμα, το εύρος των κλιμακίων είναι κάπως μεγαλύτερο από διπλάσιο αν πρόκειται για το αθροιστικό εισόδημα δύο χρόνων, κάπως μεγαλύτερο από τριπλάσιο αν πρόκειται για αθροιστικό εισόδημα τριών χρόνων κ.λπ. Επίσης, οι φορολογικοί συντελεστές είναι κάπως υψηλότεροι από τους συντελεστές της κλίμακας που ισχύει για το εισόδημα ενός χρόνου. Είναι προφανές ότι η μέθοδος του Vickrey μπορεί να καλύψει όλη τη ζωή του φορολογούμενου αυξάνοντας κάθε φορά κατά ένα τον αριθμό των χρόνων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αθροιστικού εισοδήματος. Επίσης, είναι προφανές ότι με την εφαρμογή της μεθόδου αυτής το φορολογικό βάρος δεν επηρεάζεται από την κατανομή του εισοδήματος στα διάφορα χρόνια Κατά συνέπεια, ο φόρος εισοδήματος γίνεται ανεξάρτητος από το χρόνο απόκτησης του εισοδήματος, ή αλλιώς, η παρούσα αξία του φόρου που πλήρωσε ο φορολογούμενος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του είναι η ίδια ανεξάρτητα από πότε δηλώθηκε το εισόδημα και πότε πληρώθηκε ο φόρος. Αλλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι μειώνει πολύ τη φορολογική επιβάρυνση όταν μειώνεται σημαντικά η φοροδοτική ικανότητα του φορολογούμενου. Τέλος, για την εφαρμογή της δεν απαιτείται ο επαναπροσδιορισμός του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα των προηγούμενων χρόνων, 252

6 Ομως, η μέθοδος είναι πολύπλοκη, γίνεται δύσκολα κατανοητή από τους φορολογούμενους και η εφαρμογή της απαιτεί την τήρηση αρχείων για τα προηγούμενα χρόνια. Ετσι, παρά το ότι έχει θεωρητικά πλεονεκτήματα και υποστηρικτές (6,8) η μέθοδος του Vickrey δεν έχει μέχρι σήμερα εφαρμοσθεί σε καμμία χώρα. Η μέθοδος του Simons Η μέθοδος του Η. Simons (9) αποτελεί παραλλαγή της μεθόδου φορολόγησης του μέσου εισοδήματος. Για τον υπολογισμό του εισοδήματος αυτού οι φορολογούμενοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε χρονική περίοδο επιθυμούν. Ομως, κάθε χρόνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά και δεν επιτρέπεται στους φορολογούμενους να αλλάξουν την περίοδο που έχουν επιλέξει πριν από το τέλος της. Στη στήλη (2) του πίνακα 3 εμφανίζεται το εισόδημα ενός φορολογούμενου κατά τα οικονομικά έτη Στη στήλη (3) εμφανίζεται ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήματα αυτά με την υπόθεση ότι η φορολογική νομοθεσία του οικονομικού έτους 1985 ισχύει για όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου και ότι ο φορολογούμενος έχει σύζυγο που δεν έχει δικό της εισόδημα και δύο παιδιά. Υποθέτουμε επίσης ότι ο φορολογούμενος εκτιμάει το οικονομικό έτος 1988 ότι τον συμφέρει να φορολογηθεί με τη μέθοδο του Simons και επιλέγει για τον προσδιορισμό του μέσου εισοδήματος της περίοδο Τα μέσο ετήσιο εισόδημα της περιόδου αυτής είναι δρχ. (στήλη 4) στο οποίο αναλογεί φόρος δρχ. Δηλαδή, για την τριετία θα πρέπει ο φορολογούμενος να πληρώσει φόρο δρχ. ( X3). Από το ποσό όμως αυτό πρέπει να αφαιρεθεί ο φόρος των δρχ. που πληρώθηκε το 1986 και ο φόρος των δρχ. που πληρώθηκε το Ετσι, το 1988 ο φορολογούμενος θα πληρώσει φόρο δρχ., δηλαδή δρχ. λιγότερο από ότι θα πλήρωνε αν ο υπολογισμός του φόρου δεν γινόταν με τη μέθοδο του Simons. Αν όμως ο φορολογούμενος επιλέξει την περίοδο θα έ χει το 1990 επιστροφή φόρου δρχ. Παρατηρείται δηλαδή ότι ενώ η συνολική φορολογική επιβάρυνση του φοολογούμενου για την περίοδο είναι δρχ., η επιβάρυνση αυτή μειώνεται σε δρχ. αν ο φορολογού- 253

7 εισοδήμα - μένος επιλέξει την περίοδο για τον υπολογισμό του μέσου τος και σε δρχ. αν επιλέξει την περίοδο Το γεγονός ότι το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης εξαρτάται από την περίοδο που θα επιλεγεί είναι φυσικό να προκαλεί σύγχυση και δισταγμούς στους φορολογούμενους οι οποίοι πρέπει, πριν πάρουν την τελική απόφαση, να συγκρίνουν διάφορες εναλλακτικές περιόδους. Επίσης, επειδή για τον υπολογισμό του μέσου εισοδήματος πρέπει κάθε χρόνος να χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά οι φορολογούμενοι για να εκτιμήσουν το όφελος που θα έχουν από την εφαρμογή της μεθόδου πρέπει να προβλέψουν τα εισοδήματα των επόμενων χρόνων. Θα πρέπει, τέλος, να έχουν πλήρη στοιχεία για τα εισοδήματα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια και το φόρο που πλήρωσαν. 254.

8 Η μέθοδος του μέσου φορολογικού συντελεστή Κύριο χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι ότι για την εφαρμογή της πρέπει να χωρισθεί το εισόδημα σε δύο μέρη : στο μέσο εισόδημα που είναι ο κινητός μέσος μιας περιόδου και στο έκτακτο εισόδημα που είναι η διαφορά μεταξύ του μέσου εισοδήματος και του πραγματικού εισοδήματος. 2 Ο υπολογισμός του φόρου που αναλογεί στο μέσο εισόδημα γίνεται με βάση την εφαρμοζόμενη νομοθεσία ενώ ο υπολογισμός του φόρου που αναλογεί στο έκττακτο εισόδημα γίνεται με βάση τη μέση επιβάρυνση του μέσου εισοδήματος. Το συνολικό ποσό φόρου που αναλογεί στο εισόδημα ενός οικονομικού έτους είναι το άθροισμα των φόρων που υπολογίσθηκαν για το μέσο και το έκτακτο εισόδημα. Στη στήλη (4) του πίνακα 4 εμφανίζεται ο κινητός μέσος του εισοδήματος τριών ετών και στη στήλη (5) ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα αυτό σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικονομικού έτους Στη στήλη (6) εμφανίζεται ο φόρος που αναλογεί στο έκτακτο εισόδημα ο οποίος υπολογίσθηκε ως εξής : Εστω για παράδειγμα το οικονομικό έτος Το έτος αυτό το μέσο εισόδημα του φορολογούμενου είναι δρχ. και ο φόρος που αναλογεί δρχ. (στήλη 5) δηλαδή μέση επιβάρυνση «= = 0,2142 ή 21,42%. Το έκτακτο εισόδημα του φορολογούμενου είναι δρχ. Ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα αυτό είναι Χ 21,42 % = δρχ. και συνεπώς ο συνολικός φόρος που οφείλει είναι δρχ. αντί για δρχ. που θα ήταν χωρίς την εφαρμογή της μεθόδου (στήλη 3). Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής σε σχέση με τις προηγούμενες είναι ότι δεν βασίζεται στα ποσά φόρου που πληρώθηκαν στο παρελθόν και κατά συνέπεια είναι ευκολότερη στην εφαρμογή. Σε περίπτωση όμως μείωσης του εισοδήματος (π.χ. οικονομικό έτος 1990) τα υψηλά εισοδήματα των προηγούμενων οικονομικών ετών θα επηρεάσουν το μέσο εισόδημα του φορολογούμενου και η φορολογική του επιβάρυνση θα αυξηθεί. Παρόμοια με τη μέθοδο του μέσου φορολογικού συντελεστή είναι και η μέθοδος του οριακού φορολογικού συντελεστή την οποία έχει προτείνει ο D. Holt. (4). 2. Από τον ορισμό του «έκτακτου εισοδήματος» προκύπτει ότι το εισόδημα αυτό μπορεί να είναι θετικό, αρνητικό ή ίσο με το μηδέν. 255

9 Η μέθοδος του κινητού μέσου Η μέθοδος αυτή είναι η πρώτη που χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση της διαφορετικής φορολόγησης των ασταθών εισοδημάτων. Το εισόδημα που υποβάλλεται στη φορολογία είναι ο κινητός μέσος μιας περιόδου ο οποίος έχει μικρότερες διακυμάνσεις από το πραγματικό εισόδημα. Οι υπολογισμοί είναι εύκολοι, δεν απαιτείται η τήρηση αρχείου όσο αφορά τους φόρους που πληρώθηκαν στα προηγούμενα χρόνια και οι φορολογούμενοι δεν έχουν να συγκρίνουν τα οφέλη που προκύπτουν από τις διάφορες εναλλακτικές επιλογές. Ομως, σε 256

10 περίπτωση μείωσης του εισοδήματος η φορολογική επιβάρυνση αυξάνει και μπορεί να είναι ανώτερη και από αυτό το ίδιο το εισόδημα. Η μέθοδος αναβολής της φορολογίας Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή επιτρέπεται η μεταφορά μέρους του εισοδήματος για φορολογία στο μέλλον. Ομως, για να αποφασίσουν οι ενδιαφερόμενοι την αναβολή της φορολογίας πρέπει να προβλέψουν πως θα εξελιχθεί το εισόδημα τους και η φορολογική νομοθεσία τα επόμενα χρόνια. Η αβεβαιότητα που υπάρχει στη πρόβλεψη αυτή αποτελεί το σημαντικότερο μειονέκτημα της μεθόδου. III. Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΑΘΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Οπως αναφέρθηκε π ιό πάνω, οι παράγοντες που προκαλούν τη διαφορετική φορολογική επιβάρυνση των ασταθών εισοδημάτων είναι η προοδευτικότητα των συντελεστών, οι φορολογικές απαλλαγές, οι εκπτώσεις από το εισόδημα, οι μειώσεις από το φόρο και οι μεταβολές στη φορολογική κλίμακα. Το σύστημα φορολογίας του εισοδήματος στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονη προοδευτικότητα, από μεγάλο αριθμό απαλλαγών και εκπτώσεων και από συχνές μεταβολές της φορολογικής κλίμακας 4. Κατά συνέπεια, το πρόβλημα της φορολόγησης των ασταθών εισοδημάτων είναι στη χώρα μας ιδιαίτερα οξύ. Γίνεται όμως οξύτερο αν ληφθεί υπόψη ο μεγάλος αριθμός των φορολογουμένων με ασταθές εισόδημα (αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι) και η προκαταβολή του φόρου του επόμενου οικονομικού έτους Μετρήσεις του βαθμού προοδευτικότητας έχουν γίνει από το Δ. Καράγιωργα (5) και τον Ν. Τάτσο (11). 4. Τα οικονομικά έτη εφαρμόσθηκαν πέντε διαφορετικές κλίμακες. 5. Η σχετική νομοθεσία προβλέπει 50% αύξηση του φόρου ως προκαταβολή φόρου για το εισόδημα του επόμενου οικονομικού έτους. Έτσι, αν το εισόδημα ενός φορολογούμενου αυξηθεί σημαντικά η φορολογική του επιβάρυνση θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο όχι μόνο λόγω της προοδευτικότητας της φορολογικής κλίμακας αλλά και γιατί ο φόρος που θα προκύψει θα αποτελέσει τη βάση γιο, τον υπολογισμό της προκαταβολής όρου του επόμενου οικονομικού έτους. 257

11 Από την άλλη πλευρά, για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα έχουν ληφθεί τα εξής μέτρα : α) Απαλλάσσεται ουσιαστικά από τη φορολογία το αγροτικό εισόδημα 6. β) Αναγνωρίζεται αυξημένο ποσό μείωσης στο εισόδημα ορισμένων κατηγοριών φορολογουμένων που έχουν ασταθές εισόδημα, όπως είναι οι καλλιτέχνες, οι ποδοσφαιριστές κ.λπ. αλλά και σε ορισμένες κατηγορίες μισθωτών (π.χ. δημοσιογράφοι, λιθογράφοι, σκιτσογράφοι, κ.λπ.) με υψηλό και σταθερό εισόδημα 7. γ) Παρέχεται πλήρης φορολογική απαλλαγή σε κατηγορίες εισοδημάτων που εισπράττονται εφάπαξ. Για παράδειγμα, απαλλάσσονται τα εφάπαξ ποσά που εισπράτουν ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων καθώς και ορισμένες αποζημιώσεις (Αντίθετα, άλλα εισοδήματα που εισπράττουνται εφάπαξ όπως είναι η εφάπαξ είσπραξη διατροφής, ορισμένες αποζημιώσεις κλπ. φορολογούνται κανονικά το χρόνο της απόκτησης τους). δ) Φορολογούνται χωριστά ορισμένα εισοδήματα όπως είναι τα κέρδη από τα λαχεία και το ΠΡΟ - ΠΟ και οι μεταγραφές των ποδοσφαιριστών. Τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με συντελεστή 10% ανεξάρτητα από το μέγεθος του συνολικού εισοδήματος των φορολογουμένων μετατρέποντας έτσι τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων από προοδευτική σε αναλογική. ε) Επιτρέπεται στους καλλιτέχνες να μεταφέρουν το 75 % του εισοδήματος τους για φορολογία στα τρία επόμενα χρόνια. Όμως, τη δυνατότητα αυτή την έχουν ορισμένες μόνο κατηγορίες καλλιτε- 6. Οι γεωργοί που έχουν εισόδημα κατώτερο από το αφορολόγητο όριο δεν έχουν υποχρέωση να το δηλώσουν. Το οικονομικό έτος 1984 που το αφορολόγητο όριο ήταν δρχ. οι γεωργοί που δήλωσαν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις ήταν μόνο 7.312, δηλαδή ποσοστό 0,29% του συνόλου των φορολογουμένων. Το οικονομικό έτος 19S6 το αφορολόγητο όριο αυξήθηκε σε δρχ. 7. Το οικονομικό έτος 1984 στη κατηγορία αυτή ανήκαν μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες. Το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που δήλωσαν κατά μέσο όρο οι μισθωτοί ήταν ανώτερο του αντίστοιχου εισοδήματος των μισθωτών που δεν έχουν αυξημένη μείωση κατά 42,4% και η μείωση που τους αναγνωρίσθηκε κατά 57,8%. Το εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα που δήλωσαν κατά μέσο όρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες ήταν περίπου το ίδιο με το αντίστοιχο εισόδημα που δήλωσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν αυξημένη μείωση και η μείωση που τους αναγνωρίσθηκε ήταν ανώτερη κατά 216%. 258

12 χνών. Επίσης, η μεταφορά εισοδήματος για φορολογία στο μέλλον σε συνδυασμό με τις αυξημένες μειώσεις εισοδήματος που έχουν οι καλλιτέχνες είναι δυνατό σε περιόδους υψηλών ρυθμών πληθωρισμού και τιμαριθμοποιήσεων της κλίμακος να οδηγήσει σε ελαφρύνσεις που ισοδυναμούν με πλήρη απαλλαγή. Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι στην Ελλάδα το πρόβλημα της φορολόγησης των ασταθών εισοδημάτων δεν έχει αντιμετωπισθεί κατά τρόπο ενιαίο και αποτελεσματικό. Τα «μέτρα» που έχουν ληφθεί καταστρατηγούν τις αρχές της κάθετης και οριζόντιας φορολογικής ισότητας 8 και έτσι αντί να βελτιώσουν το φορολογικό σύστημα το κάνουν ακόμη πιο άδικο και πολύπλοκο. Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν μικρές κατηγορίες φορολογουμένων και δεν προστατεύουν τους φορολογούμενους με εισόδημα από εμπορικές, βιοτεχνικές καί βιομηχανικές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μισθωτούς με ιδιαίτερα ασταθή εισοδήματα 9. Είναι προφανές ότι οι φορολογούμενοι αυτοί δεν θα υποστούν μοιρολατρικά την υπέρμετρη φορολογία αλλά θα επιδιώξουν τη μείωση της και ο τρόπος για να το επιτύχουν δεν είναι άλλος από τη φοροδιαφυγή. Εκτός όμως από την ε π δρασή της στη φοροδιαφυγή η υπέρμετρη φορολόγηση των ασταθών εισοδημάτων «επηρεάζει και τα κίνητρα για εργασία, την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουβουλιών και τις επενδύσεις. Είναι επιτακτική λοιπόν η ανάγκη να περιληφθεί στο φορολογικό σύστημα ρύθμιση που να εξασφαλίζει τη δίκαιη φορολόγηση των ασταθών εισοδημάτων και να εξαλείφει τα κάθε είδους αντικίνητρα. Η μέθοδος που θα εφαρμοσθεί πρέπει να ικανοποιεί δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρέπει, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής της, να είναι απλή ώστε να μπορούν εύκολα οι φορολογούμενοι να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα της. Διαφορετικά, η μέθοδος θα γίνει αιτία πρόσθετων διακρίσεων και δεν θα πετύχει τους στόχους για τους οποίους εφαρμόσθηκε. Πρέπει επίσης η εφαρμογή της να είναι εύκολη από τις φορολογικές αρχές και να έχει χαμηλό κόστος διαχείρισης. Μιά μέθοδος που ικανοποιεί τις πιό πάνω προϋποθέσεις είναι η μεταφορά 8. Πλήρης ορισμός του εισοδήματος για φορολογικούς σκοπούς έχει δοθεί από τους R.M. (3) και Η. Simons (9). 9. Σε έρευνα που έκαναν οι Ε. Steuerle, R. Me Huqh και M. Sunley (10) στις ΗΠΑ βρέθηκε ότι το 59% των φορολογουμένων που δήλωσαν ασταθή εισοδήματα ήταν μισθωτοί. 10. Κατά τον Α. Puviani οι φορολογούμενοι που έχουν ασταθές εισόδημα είναι ψυχολογικά περισσότερο πρόθυμοι να πληρώσουν φόρο από ότι οι φορολογούμενοι με ίσο αλλά σταθερό εισόδημα. Για τη θεωρία της «δημοσιονομικής αυταπάτης» που ανάπτυξε ο Α. Puviani βλέπε J. Buchanan (1). 259

13 μέρους του εισοδήματος για φορολογία με τα εισοδήματα των προηγουμένων οικονομικών ετών. Το βασικότερο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι οι φορολογούμενοι μπορούν εύκολα να εκτιμήσουν το όφελος που θα έχουν από την εφαρμογή της. Επίσης, η μέθοδος μπορεί να σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κόστος διαχείρισης να είναι χαμηλό ενώ η εφαρμογή της είναι εύκολη στην Ελλάδα γιατί η εκκαθάριση του φόρου γίνεται μηχανογραφικά.

14 κόστος 1. Εφόσον ικανοποιείται η προϋπόθεση αυτή το εισόδημα που θα φορολογηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει το οικονομικό έτος t θα είναι Yt - μ ενώ τα εισοδήματα των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών θα αυξηθούν κατά μ/3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ * Ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι ότι επιβαρύνει τα ασταθή εισοδήματα πολύ περισσότερο από τα εισοδήματα που εξελίσσονται ομαλά. Το πρόβλημα γίνεται οξύτερο στην Ελλάδα όχι μόνο γιατί ο αριθμός των φορολογουμένου με ασταθή εισοδήματα (αυτοαπασχοσχολούμενοι, γεωργοί) είναι μεγάλος αλλά κυρίως λόγω της έντονης προοδευτικότητας της φορολογικής κλίμακας, των συχνών μεταβολών στη φορολογική νομομοθεσία και του τρόπου με τον οποίο υπολογίζεται η προκαταβολή του φόρου του επόμενου οικονομικού έτους. Αναμφίβολα, διαφορές στη φορολογική επιβάρυνση που οφείλοντο:ι αποκλειστικά στις διακυμάνσεις του εισοδήματος δεν δικαιολογούνται γιατί δεν αντανακλούν διάφορες στη φοροδοτική ικανότητα. Τα «μέτρα» όμως που έχουν ληφθεί στην Ελλάδα για τον περιορισμό της υπέρμετρης φορολόγησης των ασταθών εισοδημάτων έχουν κάνει το σύστημα πιο άδικο από ότι ήταν. Στη μελέτη εξετάστηκαν οι παράγοντες που προκαλούν τη διαφορετική φορολογική επιβάρυνση των ασταθών εισοδημάτων και προτάθηκε τρόπος για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Για να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και να παύσει ο φόρος εισοδήματος να αποτελεί αντικίνητρο για εργασία και επενδύνσεις θα πρέπει πρώτα απ' όλα η μέθοδος που θα επιλεγεί να είναι απλή και τα οφέλη από την εφαρμογή της κατανοητά στους φορολογούμενους. Η μέθοδος που προτείνεται στη μελέτη ικανοποιεί τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Έχει κόστος διαχείρισης χαμηλό και μπορεί να εφαρμοσθεί αμέσως χωρίς να προκαλέσει διαχειριστικό προβλήματα. 11. Έντονη κριτική έχουν ασκήσει οι M. Davies et al. (2) γιατί οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην πράξη δεν εφαρμόζονται όταν το εισόδημα έχει αρνητικές διακυμάνσεις. Το μειονέκτημα αυτό δεν είναι σημαντικό στην περίπτωση της Ελλάδας γιατί εξουδετερώνεται από το σύστημα προκαταβολής του φόρου για το επόμενο οικονομικό έτος. 261

15 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. J. Buchanan : «Public Finance in Democratic process», University of North Carolina Press, M. Davies, H. Groves, R. Miller and E. Wiegner : «Optimal choices for an averaging system A simulation analysis of the federal averaging formula of 1964», National Tax Journal, R.M. Haig «The concept of income - Economic and Legal Aspects», in R.A. Musgrave and C.S. Shoup, «Readings in the in the Economics of Taxation», Irwin D. Holt : «Averaging of income for tax purposes : equity and fiscal policy considerations», National Tax Journal, Δ. Καράγιωργας : «Η προοδευτικότητα του Ελληνικού φόρου εισοδήματος και η σταθεροποιητική αυτού επίδρασις», Τράπεζα της Ελλάδος, R. Musgrave : «The theory of public finance : A study in public economy», Mc Graw Hill Royal commission on taxation. Report, Ottawa, Queen's Printer, C. Shoup : «Public Finance», Aldine; H. Simons : «Personal Income Taxation», University of Chicago Press, E. Steuerle, R. McHuqh and M. Sunley : «Who benefits from income averaging», National Tax Journal, Ν. Τάτσος : «Η προοδευτικότητα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων: », Σπουδαί W. Vickrey : «Averaging of income for income tax purposes», The Journal of Political Economy, W. Vickrey : «Agenda for Progressive Taxation», N.Y., Ronald Press,

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Αγιοργιωτάκης Μαθηματικός στο Σ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης Παρουσίαση Σχολικό έτος 2004-2005

Γιάννης Αγιοργιωτάκης Μαθηματικός στο Σ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης Παρουσίαση Σχολικό έτος 2004-2005 Γιάννης Αγιοργιωτάκης Μαθηματικός στο Σ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης Παρουσίαση Σχολικό έτος 24-25 Τίτλος Τα ποσοστά στην Εφορία (Μια πρόταση διδασκαλίας των ποσοστών στo Σ.Δ.Ε.) Σκοποί και Στόχοι 1. Να εξοικειωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός 1 ου πακέτου. Βαθμός 2 ου πακέτου

Βαθμός 1 ου πακέτου. Βαθμός 2 ου πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Διάλεξη 12. Υπερβάλλον βάρος: Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός

Γενικά. Διάλεξη 12. Υπερβάλλον βάρος: Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός Γενικά Διάλεξη Φορολογία και αποτελεσματικότητα ν η φορολογία από μηδέν που είναι τώρα αυξηθεί στο 0% π.χ., αυτό πως επηρεάζει την ευημερία του καταναλωτή; Σίγουρα η κατανάλωση θα μεταβληθεί λόγω της αύξησης

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.»

Αρθρο Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Φορολογική κλίμακα Με το άρθρο αυτό, οι διατάξεις των παραγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3842/2010 καθιερώθηκε µια νέα και ενιαία φορολογική κλίµακα για όλα τα φυσικά πρόσωπα και για όλα τα εισοδήµατα, ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΑ Έστω ότι άγαμος φορολογούμενος μισθωτός, στο φορολογικό έτος 2014 απέκτησε εισόδημα από μισθωτή εργασία ποσού 30.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 Για άλλη μια χρονιά φθάνει η ώρα να υποβάλλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις για το οικείο φορολογικό έτος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Κύρια πλεονεκτήματα ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ -Ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα -Άμεση πρόσβαση -Φορολογικά κίνητρα -Σχετικά χαμηλός φόρος κεφαλαιουχ.κερδώ ν -Διευκόλυνση πρόσβασης σε όλες τις χώρες Σένγκεν φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Σε ένα κλάδο που υπάρχει μονοπώλιο, το βάρος από την επιβολή ενός φόρου μετακυλύεται ολόκληρο στους καταναλωτές.

2. Σε ένα κλάδο που υπάρχει μονοπώλιο, το βάρος από την επιβολή ενός φόρου μετακυλύεται ολόκληρο στους καταναλωτές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Βασίλης Θ. Ράπανος Η εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Τάσος Γιαννίτσης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταύρος Ζωγραφάκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τάσος Γιαννίτσης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταύρος Ζωγραφάκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τάσος Γιαννίτσης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταύρος Ζωγραφάκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 1. Συνολικά εισοδήματα (σε εκατ. ) 2008 2012 Μεταβολή % Σύνολο εισοδήματος: 120,789 93,481-22.6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το κράτος είναι μια ισχυρότατη οντότητα που θέτει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Ι. Τα νομικά όρια φορολόγησης του ακινήτου 1. Εισαγωγή Ανάγκη είσπραξης φόρων 2. Το ακίνητο ως ένδειξη φοροδοτικής ικανότητος Συνταγματικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα φορολογικά συστήµατα στις µεσογειακές χώρες της Ε.Ε.» Φοιτήτρια: Τσαρουχά Γεωργία, Α.Μ. 8166 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2012» : «TAXATION 2012» ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13212 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13268 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΓΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8.

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8. I. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.2 Η μέθοδος λήψης αποφάσεων για αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων Μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.πρωτ:Δ12Α/931/18-5-2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι κυριότερες αλλαγές που ισχύουν ΑΥΣΤΗΡΑ από 1.1.2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι κυριότερες αλλαγές που ισχύουν ΑΥΣΤΗΡΑ από 1.1.2014 Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Α.Π : 25534 Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2014 Προς Τοπικές και Κλαδικές Ομοσπονδίες της ΓΣΕΒΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οι κυριότερες αλλαγές που ισχύουν ΑΥΣΤΗΡΑ από 1.1.2014 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 Διάλεξη 6 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 1 Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέχρι στιγμής το μονοπώλιο έχει θεωρηθεί σαν μια επιχείρηση η οποία πωλεί το προϊόν της σε κάθε πελάτη στην ίδια τιμή. Δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Τα όρια της λιτότητας

Τα όρια της λιτότητας Τα όρια της λιτότητας The missed target was mainly the result of the deeper-than-anticipated recession of the Greek economy... Economic growth has fallen short of forecasts, while the government has faced

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αργ. Α. Κανελλόπουλου και Ανασ. Π. Ξεπαπαδέα Παν/μιο Πειραιώς και Παν/μιο Κρήτης, αντιστοίχως 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Φορολογική μεταχείριση με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1219/6.10.2014 www.zeya.com Η επίμαχη διάταξη: άρθρο 13 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 23 Οκτωβρίου 2013 εστάλη στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση το ν/σ του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ενιαίος Φόρος

Διαβάστε περισσότερα

γ. Αφορολόγητο ακαθάριστο εισόδημα ύψους 5.000 για τους αγρότες.

γ. Αφορολόγητο ακαθάριστο εισόδημα ύψους 5.000 για τους αγρότες. Αθήνα 17.01.2014 Προτάσεις ΠΑΣΕΓΕΣ για την αντιμετώπιση προβλημάτων και υποχρεώσεων των αγροτών σύμφωνα με τις προβλέψεις των ν. 2859/2000, ν. 4093/2012, ν. 4223/2013 και ΠΟΛ. 1281/2013. Γενικά Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Από την 1 Μαρτίου 2007 άλλαξαν οι κλίμακες φόρου κληρονομιών δωρεών, γονικών παροχών, αλλά και το ύψος της γονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προς Υπουργείο Οικονομικών Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κα Σαββαΐδου Αικατερίνη Κοινοποίηση: www.taxheaven.gr www.forologikanea.gr www.e-forologia.gr www.taxpress.gr Αθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Διεθνές φορολογικό δίκαιο. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Διεθνές φορολογικό δίκαιο. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Διεθνές φορολογικό δίκαιο Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 14/1/2015 Διεθνές φορολογικό δίκαιο Έννοια: Tο σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2009» Φοιτητές : Στέφανος Στεφάνου 9309 ΠΤΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΑ. Χρήστο Μελά ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ - ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΑΣ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΑ. Χρήστο Μελά ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ - ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΑΣ ΘΕΜΑ/// ΟΔΗΓΟΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ενα χρήσιμο εγχειρίδιο για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες από τον συγγραφέα - φοροτεχνικό Χρήστο Μελά ΠΕΡΑΙΩΣΗ 150 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Του Νικόλαου Μανωλίτση, Φοροτεχνικού ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Στις πρώτες 6 σελίδες κάνουμε μια ανάλυση του προτεινόμενου φορολογικού νομοσχεδίου για το 2013 και στις υπόλοιπες 14 σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Α Ν Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Α Ν Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Α Ν Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Α Ν Α

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες... 2 Περίληψη... 3 Πίνακας Περιεχομένων... 4 Πρόλογος... 6

Ευχαριστίες... 2 Περίληψη... 3 Πίνακας Περιεχομένων... 4 Πρόλογος... 6 Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σχολή ιοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η φορολογία των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.)» Σπουδάστριες: Κοκόρια Ευανθία /Α.Μ.:10987 Γεωργάκη Αικατερίνη /Α.Μ.:10770

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Θ. ΖΑΧΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1 - ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΚΦΑΣ) Πρόσφατα ψηφίσθηκε από τη

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 1 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 Σημείωση 1η : Το βιβλίο αυτό προλογίζει με επιστολή του το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (S.A.E). Στην επιστολή του αυτή, τό S.A.E. χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 51 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 3349999 FAX: 210 3212944, 3215988 Web site: www.syete.gr Email: syete@otenet.gr ΛΕΣΧΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 ΤΗΛ. 210 3640420 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 140135 Αθήνα, 24.6.2014 Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες. site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες. site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062 Λογιστικές Υπηρεσίες Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πουρνάρα 9, 15124, Μαρούσι site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062 Του Γιάννη Αρτσίτα, Προϊστάμενου του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις Συμβουλευτικές Φορολογίας Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις Ν-3-2015, 17 Ιουλίου, 2015 Εν συντομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45 Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώς και τα ποσά που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Κωδικοί 655-656. Γράψτε το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 64 ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΣΤΑΣ 1 enastas@panteion.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν άρθρο αναλύει το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει μέσω πρακτικών εφαρμογών τα ειδικά θέματα διακίνησης &

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Για ένα σίγουρο μέλλον. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Απoλαύστε το παρόν, σχεδιάστε το μέλλον! Η ποιότητα ζωής είναι βασική προτεραιότητα, τώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Θεόδωρος Μαριόλης * 1. Εισαγωγή Ο λεγόμενος Λόγος Οικονομικής Εξάρτησης (Economic Dependency Ratio),

Διαβάστε περισσότερα

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1.1 Φορολογικοί Συντελεστές Φορολογητέο Εισόδημα 0-19.500 Φορολογικός Συντελεστής Ποσό Φόρου Συνολικός Φόρος 0 19.501-28.000 20 1.700 1.700 28.001-36.300 25 2.075 3.775 36.301-60.000

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του :

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1099747/2324/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α 3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα Κ Ο Ι Ν Η Γ Ν Ω Μ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα