Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1

2 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10% Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων ηλώνονται µόνο για κάλυψη τεκµηρίων Έναρξη ισχύος: για διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται από Γ.Σ. που συγκαλούνται από την Page 3 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10% Ενεργοποίηση ΣΑ Φ για την εφαρµογή ευνοϊκότερου ποσοστού παρακράτησης στα µερίσµατα µεταξύ αυτού που ορίζει η ελληνική νοµοθεσία (10%) και αυτού της ΣΑ Φ ηµιουργείται υποχρέωση των αλλοδαπών φυσικών προσώπων να προσκοµίζουν πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας προκειµένου να τύχουν της ευνοϊκότερης φορολογικής µεταχείρισης Έναρξη ισχύος: για διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται από Γ.Σ. που συγκαλούνται από την Page 4 Page 2

3 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10% εν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου όταν οι δικαιούχοι των µερισµάτων είναι νοµικά πρόσωπα που απαλλάσσονταιτηςφορολογίαςεισοδήµατος (άρθρο 103 Ν.2238/1994 & ειδικέςδιατάξεις). Ενδεικτικάαναφέρονται: Ελληνικό ηµόσιο, ΚΕ ΚΕ, Ιεροί Ναοί, κλπ Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων µέχρι την περαιτέρω διανοµή τους Έναρξη ισχύος: για διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται από Γ.Σ. που συγκαλούνται από την Page 5 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Αν στα καθαρά κέρδη της ηµεδαπής Α.Ε. περιλαµβάνονται καιµερίσµατααπόσυµµετοχήτηςσεάλλεςα.ε, γιατα οποία έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου 10%, σε περίπτωση διανοµής κερδών, αφαιρείται από το φόρο που υποχρεούται να καταβάλλει για τα διανεµόµενα κέρδη, το µέρος του ήδη παρακρατηθέντος φόρου που αναλογεί στα διανεµόµενα κέρδη που προέρχονται από τα µερίσµατα αυτά Έναρξη ισχύος: για διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται από Γ.Σ. που συγκαλούνται από την Page 6 Page 3

4 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Παρακράτηση µε συντελεστή 10% Κατ εξαίρεση, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου επί των κερδών που διανέµουν προς εταιρείες άλλων κρατών µελών της ΕΕ, των οποίων είναι θυγατρικές, (ελάχιστη συµµετοχή από : 10%) και οι οποίες έχουν νοµική µορφή προβλεπόµενη από το Ν.2578/98 Ενεργοποίηση ΣΑ Φ για την εφαρµογή του ευνοϊκότερου ποσοστού παρακράτησης στα µερίσµατα µεταξύ αυτού που ορίζει η ελληνική νοµοθεσία (10%) και αυτού της ΣΑ Φ σε περιπτώσεις που δεν εφαρµόζεται ο Ν. 2578/98 Έναρξη ισχύος: για διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται από Γ.Σ. που συγκαλούνται από την Page 7 Χρόνος διενέργειας της παρακράτησης Υπεύθυνος για την απόδοση του φόρου Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή ή την εγγραφή των εισοδηµάτων αυτών σε πίστωση των δικαιούχων και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από ένα µήνααπότηγ.σ. τωνµετόχων ΟπαρακρατηθείςφόροςαποδίδεταιαπότηνηµεδαπήΑ.Ε. µε την υποβολή της δήλωσης στο δηµόσιο εφάπαξ εντός τουεπόµενουµήνααπόαυτόνεντόςτουοποίουέγινεη παρακράτηση Page 8 Page 4

5 Φορολόγηση Μερισµάτων Συγκριτική Επισκόπηση Φορολόγηση µερισµάτων σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Γαλλία Τα µερίσµατα φορολογούνται µε βάση τον προοδευτικό συντελεστή φόρου εισοδήµατος. Υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις παρέχεται 40% έκπτωση Γερµανία Παρακράτηση µε συντελεστή 26,375% επί του διανεµόµενου µερίσµατοςκατάτηνπίστωσητουµερίσµατος. Οφόροςκαταβάλλεταιαπότηνεταιρεία. Εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου Ισχύς από Page 10 Page 5

6 Φορολόγηση µερισµάτων σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα ανία Παρακράτηση µε συντελεστή 28% επί του ακαθάριστου ποσού κατά τηνκαταβολήτουµερίσµατος. Ο φόρος καταβάλλεται από την εταιρεία Ηνωµένο Βασίλειο ενυπάρχειυποχρέωσηπαρακράτησης. Τα µερίσµατα συναθροίζονται µε τα λοιπά εισοδήµατα και φορολογούνται µε βάση την ισχύουσα φορολογική κλίµακα. Page 11 Φορολόγηση µερισµάτων σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Η.Π.Α. ενυπάρχειυποχρέωσηπαρακράτησης. Τα µερίσµατα συναθροίζονται µε τα λοιπά εισοδήµατα και φορολογούνταιµεβάσητηνισχύουσαφορολογικήκλίµακα. υνατότητα φορολόγησης µε συντελεστή 15% υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Υπόχρεος για την απόδοση είναι ο δικαιούχος Ισπανία Παρακράτηση µε συντελεστή 18% επί του διανεµόµενου µερίσµατος κατάτηνπίστωσητουµερίσµατος. Οφόροςκαταβάλλεταιαπότηνεταιρεία. υνατότητα επιστροφής φόρου στο ποσό του µερίσµατος που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο ποσό Page 12 Page 6

7 Φορολόγηση µερισµάτων σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Ιταλία Παρακράτηση µε συντελεστή 12,5% σε περιπτώσεις ύπαρξης µη ουσιαστικής συµµετοχής (< 20% ψήφων ή < 25% κεφαλαίου σε περίπτωσηµηεισηγµένωνεταιρειών. < 2% ψήφωνή < 5% κεφαλαίου σε περίπτωση εισηγµένων) επί του ακαθάριστου ποσού του µερίσµατος. Ο φόρος καταβάλλεται από την εταιρεία. Σε περίπτωση ουσιαστικής συµµετοχής φορολογείται το 40% του µερίσµατος µε την ισχύουσα φορολογική κλίµακα Κύπρος Παρακράτηση αµυντικής εισφοράς µε συντελεστή 15% επί του ακαθάριστου ποσού κατά την καταβολή του µερίσµατος. Ο φόρος καταβάλλεται από την εταιρεία. Τα µερίσµατα απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος. Page 13 Φορολόγηση µερισµάτων σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Λουξεµβούργο Παρακράτηση µε συντελεστή 15% επί του ακαθάριστου ποσού του µερίσµατος κατά την καταβολή αυτού. Ο φόρος καταβάλλεται από την εταιρεία. Νορβηγία εν παρακρατείται φόρος. Τα µερίσµατα συναθροίζονται µε τα λοιπά εισοδήµατα και φορολογούνται µε συντελεστή 28% - 48,16%. Πολωνία Παρακράτηση µε συντελεστή 19% επί του ακαθάριστου ποσού κατά την καταβολή ή πίστωση. Ο φόρος καταβάλλεται από την εταιρεία. Φιλανδία Παρακράτηση µε συντελεστή 19% επί του ακαθάριστου ποσού του µερίσµατος κατά την πληρωµή. Ο φόρος καταβάλλεται από την εταιρεία. Page 14 Page 7

8 Φορολόγηση µερισµάτων σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Γαλλία Παρακράτηση από τον καταβάλλοντα το µέρισµα µε συντελεστή 25% επί του ακαθάριστου ποσού κατά την καταβολή του µερίσµατος υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ Γερµανία Παρακράτηση µε συντελεστή 26,375% επί του διανεµόµενου µερίσµατος κατά την πίστωση του µερίσµατος. Ο φόρος καταβάλλεται από την εταιρεία. Ισχύς από υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ Page 15 Φορολόγηση µερισµάτων σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα ανία Παρακράτηση µε συντελεστή 28% επί του ακαθάριστου ποσού κατά την καταβολή του µερίσµατος. Ο φόρος καταβάλλεται από την εταιρεία υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ Ηνωµένο Βασίλειο εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης Η.Π.Α. Παρακράτηση από τον καταβάλλοντα το µέρισµα ή το διαµεσολαβητή µε συντελεστή 30% επί του ακαθάριστου ποσού κατά την καταβολή του µερίσµατος υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ Page 16 Page 8

9 Φορολόγηση µερισµάτων σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Ισπανία Παρακράτηση µε συντελεστή 18% επί του διανεµόµενου µερίσµατος κατάτηνπίστωσητουµερίσµατος. Οφόροςκαταβάλλεταιαπότηνεταιρεία. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ Ιταλία Παρακράτηση από τον καταβάλλοντα το µέρισµα µε συντελεστή 27% επί κοινών µετοχών ή 12,5% επί αποταµιευτικών µετοχών επί του ακαθάριστου ποσού κατά την καταβολή του µερίσµατος υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ Κύπρος εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης Page 17 Φορολόγηση µερισµάτων σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Λουξεµβούργο Παρακράτηση µε συντελεστή 15% επί του ακαθάριστου ποσού του µερίσµατος κατά την καταβολή αυτού υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ Νορβηγία Παρακράτηση από τον καταβάλλοντα το µέρισµα µε συντελεστή 25% επί του ακαθάριστου ποσού κατά την καταβολή του µερίσµατος υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ Page 18 Page 9

10 Φορολόγηση µερισµάτων σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Φιλανδία Παρακράτηση από τον καταβάλλοντα µε συντελεστή 28% επί του ακαθάριστου ποσού κατά την καταβολή του µερίσµατος υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ Πολωνία Παρακράτηση 19% επί του ακαθάριστου ποσού µερίσµατος κατά την καταβολή ή πίστωση αυτού. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ Page 19 Φορολόγηση µερισµάτων σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Γαλλία εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης Γερµανία Παρακράτηση µε συντελεστή 26,375% επί του διανεµόµενου µερίσµατοςκατάτηνπίστωσητουµερίσµατος. Οφόροςκαταβάλλεταιαπότηνεταιρεία. Εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου Ισχύς από ανία Παρακράτηση µε συντελεστή 28% επί του ακαθάριστου ποσού κατά τηνκαταβολήτουµερίσµατος. Ο φόρος καταβάλλεται από την εταιρεία Page 20 Page 10

11 Φορολόγηση µερισµάτων σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Ηνωµένο Βασίλειο εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης. Το εισόδηµα απαλλάσσεται στο επίπεδο του δικαιούχου νοµικού προσώπου Η.Π.Α. εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης. Τα µερίσµατα συναθροίζονται µε τα λοιπά εισοδήµατα και φορολογούνται µε την ισχύουσα φορολογική κλίµακα. υνατότητα φορολόγησης µε συντελεστή 35% υπό προϋποθέσεις. Υπόχρεος για την απόδοση είναι ο δικαιούχος Ισπανία Παρακράτηση µε συντελεστή 18% επί του διανεµόµενου µερίσµατος κατά την πίστωση του µερίσµατος, µε εξαίρεση τις περίπτωσης συµµετοχής µε ποσοστό άνω του 50%. Ο φόρος καταβάλλεται από τηνεταιρεία. Page 21 Φορολόγηση µερισµάτων σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Ιταλία εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης Φορολογείται ως εισόδηµα το 5% του µερίσµατος στο επίπεδο του δικαιούχου νοµικού προσώπου Κύπρος εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης εν θεωρείται ως φορολογητέο εισόδηµα στο επίπεδο του δικαιούχου νοµικού προσώπου Λουξεµβούργο Παρακράτηση µε συντελεστή 15% επί του ακαθάριστου ποσού του µερίσµατος κατά την καταβολή αυτού. Ο φόρος καταβάλλεται από τηνεταιρεία. Page 22 Page 11

12 Φορολόγηση µερισµάτων σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Νορβηγία εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης εν θεωρείται ως φορολογητέο εισόδηµα στο επίπεδο του δικαιούχου νοµικού προσώπου Πολωνία Παρακράτηση µε συντελεστή 19% κατά την πίστωση ή την καταβολή Εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Φιλανδία εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης εν θεωρείται ως φορολογητέο εισόδηµα στο επίπεδο του δικαιούχου νοµικού προσώπου Page 23 Φορολόγηση µερισµάτων σε αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Γαλλία Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: παρακράτηση 25% υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή ΣΑ Φ και Οδηγίας Μητρικών - Θυγατρικών Γερµανία Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: παρακράτηση 26,375% υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή ΣΑ Φ και Οδηγίας Μητρικών - Θυγατρικών ανία Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: παρακράτηση 28% υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή ΣΑ Φ και Οδηγίας Μητρικών - Θυγατρικών Page 24 Page 12

13 Φορολόγηση µερισµάτων σε αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Ηνωµένο Βασίλειο Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα. εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης Η.Π.Α. Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: παρακράτηση 30% υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή ΣΑ Φ Ισπανία Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: παρακράτηση 18% υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή ΣΑ Φ και Οδηγίας Μητρικών - Θυγατρικών Page 25 Φορολόγηση µερισµάτων σε αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Ιταλία Υποχρέωση παρακράτησης 27% κατά την καταβολή του µερίσµατος. Μείωση σε 1,375% για εταιρείες εγκατεστηµένες σε χώρα που συµπεριλαµβάνεται στη «Λευκή Λίστα» υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή ΣΑ Φ και Οδηγίας Μητρικών - Θυγατρικών Κύπρος Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα. εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης Λουξεµβούργο Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: παρακράτηση 15% υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή ΣΑ Φ και Οδηγίας Μητρικών - Θυγατρικών Page 26 Page 13

14 Φορολόγηση µερισµάτων σε αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Νορβηγία Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: παρακράτηση 25% υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή ΣΑ Φ Εξαίρεση για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα στην ΕΕ/ΕΟΧ Φιλανδία Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: παρακράτηση 28% υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή ΣΑ Φ και Οδηγίας Μητρικών - Θυγατρικών Πολωνία Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: παρακράτηση 19% υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή ΣΑ Φ και Οδηγίας Μητρικών - Θυγατρικών Page 27 Φορολόγηση υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών Σχέδιο νόµου Page 14

15 Φορολόγηση υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών Τακέρδηταοποίααποκτούνφυσικάπρόσωπαή επιχειρήσεις οποιαδήποτε µορφής που τηρούν βιβλία οποιαδήποτε κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή αλλοδαπές επιχειρήσειςπουδενέχουνεγκατάστασηστηνελλάδα, από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνώνσετιµήανώτερητηςτιµήςαπόκτησήςτουςκαιοι οποίες αποκτώνται από και µετά, φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Οφόροςβαρύνειτονπωλητήκαιαποδίδεταιαπότην «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» µέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθηµέρου µετά το κλείσιµο κάθε ηµερολογιακού τριµήνου Page 29 Φορολόγηση υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών Γιατονυπολογισµότουκέρδουςωςκόστοςκτήσηςτων µετοχών λαµβάνεται η µέση τιµή απόκτησης αυτών. Σε περίπτωση πραγµατοποίησης περισσοτέρων της µίας συναλλαγώνεπίµετοχώνσυγκεκριµένηςεταιρείας, θεωρείταιότιηπώλησητουςλαµβάνειχώραµετη χρονολογική σειρά που αποκτήθηκαν (FIFO). Ειδικά για µετοχές τις οποίες ο δικαιούχος απέκτησε στο πλαίσιο προγράµµατος χορήγησης µετοχών, για τον προσδιορισµό του κέρδους ως τιµή κτήσης λαµβάνεται η χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών κατά το χρόνο χορήγησης του δικαιώµατος. Page 30 Page 15

16 Φορολόγηση υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών Σύµφωναµετοσχέδιονόµουόσοναφοράφυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής που τηρούν βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και αλλοδαπές επιχειρήσειςπουδενέχουνεγκατάστασηστηνελλάδα, τυχόν ζηµιά που προκύπτει από την ίδια αιτία συµψηφίζεται µε κέρδη που προκύπτουν κατά το ίδιο οικονοµικό έτος. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών µηνών από τη λήξη κάθε έτους, ο πωλητής των µετοχών δύναται να αιτηθεί την επιστροφή φόρου για συναλλαγές εντός του ιδίου έτους. Page 31 Φορολόγηση υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών Όσον αφορά επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τα κέρδη εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού. Σε περίπτωση µεταγενέστερης διανοµής ή κεφαλαιοποίησης τους, φορολογούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και από τον οφειλόµενο φόρο εκπίπτει ο καταβληθείς φόρος 10%. Page 32 Page 16

17 Φορολόγηση υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών Όταν ο δικαιούχος του εισοδήµατος είναι νοµικό πρόσωπο τηςπαραγράφου 1 τουάρθρου 101, (ηµεδαπέςαε/επε, συνεταιρισµοί, δηµόσιες επιχειρήσεις) έχουν εφαρµογή οι διατάξειςτωνπαραγράφων 3, 4 και 5 τουάρθρου 106. Συγκεκριµένα αν στα κέρδη επιχείρησης συµπεριλαµβάνονται και έσοδα από µερίσµατα ειδικώς φορολογηθέντα, για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδώνπροστίθεταισεαυτάτοµέροςτωνµερισµάτων, που αναλογεί στα διανεµόµενα κέρδη µετά την αναγωγή τουποσούσεµικτόµετηνπροσθήκητουαναλογούντοςσε αυτό φόρου. Page 33 Φορολόγηση υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών Σύµφωναµετοσχέδιονόµουτυχόνζηµιέςπου προκύπτουν µέσα στην ίδια διαχειριστική χρήση δεν συµψηφίζονται µε τα κέρδη. Οι ζηµιές που προκύπτουν κάθε χρήση µεταφέρονται να συµψηφιστούν µε το αφορολόγητο αποθεµατικό της παραγράφου 1 του άρθρου 38 και σε περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί ή δεν υφίσταται, εµφανίζονται σε ειδικό λογαριασµό και δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Τοπόσοαυτόσυµψηφίζεταιµεκέρδηπουτυχόνθα προκύψουν στο µέλλον από πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Page 34 Page 17

18 Φορολόγηση υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών- Συγκριτική επισκόπηση Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Γαλλία Ηυπεραξίαφορολογείταιµε 18% φόροεισοδήµατοςκαι 11% ασφαλιστικές εισφορές. Βάση υπολογισµού αποτελεί η µέση τιµή κτήσηςανά ISIN απότηνοποίααφαιρούνταιτυχόνάµεσαέξοδα, ΦΠΑ και άλλοι φόροι. Προβλέπεται ετήσιο αφορολόγητο Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος (18%) µειώνεται ανάλογα µε το χρόνο διακράτησης των µετοχών. υνατότητα συµψηφισµού των ζηµιώνπουπροκύπτουνστοίδιοέτοςκαιµεταφοράςτουςγια 10 έτη υπό προϋποθέσεις. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο φορολογούµενος. Τις σχετικές πληροφορίες παρέχουν οι διαµεσολαβητές. Page 36 Page 18

19 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Γερµανία Φορολογείται η υπεραξία µε συντελεστή 25% συν 5,5% φόρο αλληλεγγύης. Μέθοδος υπολογισµού η FIFO. Αφαιρούνται τυχόν έξοδα. Προβλέπεταιετήσιοαφορολόγητοόριο Προβλέπεται ο συµψηφισµός των ζηµιών στο ίδιο έτος και δικαίωµα µεταφοράς αυτών χωρίς χρονικό περιορισµό. Ο φόρος παρακρατείται στην πηγή κατά τη συναλλαγή και αποδίδεται από τους διαµεσολαβητές / θεµατοφύλακα. Page 37 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα ανία Η υπεραξία φορολογείται συναθροιζόµενη µε τα λοιπά εισοδήµατα (µέχρι 43%). Μέθοδος υπολογισµού FIFO. Προβλέπεται ο συµψηφισµός ζηµιών. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο φορολογούµενος. Ο θεµατοφύλακας είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση των φορολογικών αρχών για το φόρο. Ηνωµένο Βασίλειο Η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή 28%. Εφαρµόζονται οι µέθοδοι FIFO, LIFO και µέση τιµή κτήσης ανάλογα µε το χρόνο απόκτησηςτωνµετοχών. Αφαιρούνταιτασχετικάέξοδα. Αφορολόγητοµέχρι GBP. υνατότητασυµψηφισµούζηµιών. Υπόχρεος για την απόδοση ο φορολογούµενος µε υποβολή δήλωσης. Page 38 Page 19

20 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Η.Π.Α. Η υπεραξία φορολογείται. Αφαιρούνται τα σχετιζόµενα κόστη, όπως οι προµήθειες αγοράς και πώλησης. Η υπεραξία µετοχών που διακρατούνται για πάνω από ένα έτος υπόκεινται σε προνοµιακό φορολογικό συντελεστή (15% αντί για 35%). Η µέθοδος είναι η FIFO. Προβλέπεται ο συµψηφισµός ζηµιών και η µεταφορά τους χωρίς χρονικό περιορισµό. Υπόχρεος για την απόδοση είναι ο φορολογούµενος. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις ο θεµατοφύλακας πρέπει να αναφέρει στις φορολογικές αρχές πράξεις µικτών πωλήσεων. Ισπανία Η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή 18%. Μέθοδος υπολογισµού FIFO. Προβλέπεται ο συµψηφισµός ζηµιών. Υπόχρεος γιατηναπόδοσητουφόρουείναιοφορολογούµενος. Page 39 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Ιταλία Φορολογείται το 40% της υπεραξίας σε περίπτωση ουσιαστικής συµµετοχής (>2% ψήφων ή >5% κεφαλαίου) µε προοδευτική κλίµακα. Στην περίπτωση µη ουσιαστικής συµµετοχής υπόκειται σε 12,50% παρακρατούµενο φόρο. Βάση υπολογισµού: η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης µετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων καιτουκόστουςαγοράςαυξανοµένουµετιςσχετικέςδαπάνες. Προβλέπεται η δυνατότητα συµψηφισµού των ζηµιών και η µεταφορά τους για 4 έτη. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναιοφορολογούµενοςεκτόςανεπιλέξειτηχρήσηδιαµεσολαβητή, ο οποίος υποχρεούται σε παρακράτηση. Page 40 Page 20

21 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Κύπρος εν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας. Λουξεµβούργο Φορολογείται η υπεραξία κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών µε τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος. Προβλέπεται η δυνατότητα συµψηφισµού ζηµιών. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο φορολογούµενος µε την υποβολή δήλωσης. Νορβηγία Φορολογείται η υπεραξία µε συντελεστή 28% και εφαρµόζεται η µέθοδος FIFO. Αφαιρούνταιτασχετικάέξοδασυναλλαγής. Προβλέπεται συµψηφισµός ζηµιών. Υπόχρεος για την απόδοση είναι ο φορολογούµενος µε την υποβολή σχετικής δήλωσης. Page 41 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Πολωνία Φορολογείται η υπεραξία µε συντελεστή 19%. Εφαρµόζεται η µέθοδος FIFO. Αφαιρούνται τα σχετικά έξοδα. Προβλέπεται συµψηφισµός ζηµιών. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο φορολογούµενος µε υποβολή δήλωσης. Φιλανδία Φορολογείται η υπεραξία µε συντελεστή 28%. Εφαρµόζεται η µέθοδος FIFO. Αφαιρούνται έξοδα απόκτησης. Υπάρχει δυνατότητα συµψηφισµού ζηµιών και µεταφοράς αυτών για 3 έτη. Υπόχρεος είναι ο φορολογούµενος, ενώ ο θεµατοφύλακας είναι υπόχρεος για γνωστοποίηση πληροφοριών. Page 42 Page 21

22 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Γαλλία εν φορολογείται η υπεραξία εκτός αν ο δικαιούχος κατέχει ποσοστό επί των κερδών µεγαλύτερο του 25% στην εταιρεία κατά τη διάρκεια της τελευταίας επταετίας και εφόσον το συνολικό ετήσιο εισόδηµα από µεταβιβάσεις µετοχών υπερβαίνει τις Σε περίπτωση φορολόγησης εφαρµόζεται συντελεστής 18%. εν υπάρχει δυνατότητα συµψηφισµού των ζηµιών. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ. Υπόχρεο για την απόδοση είναι το φορολογούµενο αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, µέσω διορισµένουφορολογικούαντιπροσώπου. Page 43 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Γερµανία εν φορολογείται η υπεραξία που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα ανία εν φορολογείται η υπεραξία που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Ηνωµένο Βασίλειο εν φορολογείται η υπεραξία που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Η.Π.Α εν φορολογείται υπό προϋποθέσεις η υπεραξία που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα. Page 44 Page 22

23 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Ισπανία Η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή 18%. Μέθοδος υπολογισµού FIFO. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο φορολογούµενος. Υπάρχει διχογνωµία αναφορικά µε τυχόν από κοινού και αλληλέγγυα ευθύνη του θεµατοφύλακα Ιταλία Φορολογείταιηυπεραξίασεπερίπτωσηουσιαστικήςσυµµετοχής, οπότεκαιισχύουνταίδιαµεταηµεδαπάφυσικάπρόσωπα. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ. Κύπρος εν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας. Page 45 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Λουξεµβούργο εν φορολογείται η υπεραξία. Εξαίρεση: η µεταβίβαση ουσιαστικής συµµετοχής µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ. Νορβηγία εν φορολογείται η υπεραξία. Πολωνία Η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή 19% κατά τα ισχύοντα για ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ. Φιλανδία εν φορολογείται η υπεραξία. Page 46 Page 23

24 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Γαλλία Φορολογείται η υπεραξία εκτός συγκεκριµένων εξαιρέσεων. Μέθοδοςυπολογισµού: FIFO σεσυνδυασµόµεμέσητιµήκτήσης, αλλά µόνο για συναλλαγές εντός του ιδίου έτους. Αφαιρούνται τα άµεσα κόστη συναλλαγών, ΦΠΑ και φόροι. Η ζηµία συµψηφίζεται. Η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή 33,33%. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι το νοµικό πρόσωπο. Γερµανία ενφορολογείταιηυπεραξίαεκτόςσυγκεκριµένωνεξαιρέσεων. Ωστόσο 5% της υπεραξίας θεωρείται ως µη εκπιπτόµενη δαπάνη και φορολογείται. Εφαρµόζεται η µέθοδος FIFO. Οι ζηµιές που προκύπτουν από την πώληση µετοχών δεν αφαιρούνται από την υπεραξία. Page 47 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ανία Η υπεραξία φορολογείται σε περίπτωση µεταβίβασης µετοχών εντός 3 ετώναπότηναπόκτησητους. ΜέθοδοςυπολογισµούηFIFO. Προβλέπεται ο συµψηφισµός ζηµιών από πράξεις σε µετοχές που διακρατήθηκαν λιγότερο από 3 έτη. Η υπεραξία από µετοχές που διακρατήθηκαν πάνω από 3 έτη δεν φορολογείται και άρα δεν συµψηφίζεται η αντίστοιχη ζηµιά. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο φορολογούµενος. Ηνωµένο Βασίλειο Η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή 28%. Εφαρµόζονται οι µέθοδοι FIFO, LIFO και µέση τιµή κτήσης ανάλογα µε το χρόνο απόκτησης των µετοχών. Αφαιρούνται τα σχετικά έξοδα και έκπτωσηλόγωπληθωρισµού. υνατότητασυµψηφισµούζηµιών. Υπόχρεο για την απόδοση είναι το νοµικό πρόσωπο µε υποβολή δήλωσης. Page 48 Page 24

25 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Η.Π.Α. Η υπεραξία φορολογείται µε ανώτατο συντελεστή 35%. Αφαιρούνται τα σχετιζόµενα κόστη, όπως οι προµήθειες αγοράς και πώλησης. Η µέθοδος είναι η FIFO. Προβλέπεται ο συµψηφισµός ζηµιών και η µεταφορά τους χωρίς χρονικό περιορισµό. Υπόχρεος για την απόδοση είναι ο φορολογούµενος. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις ο θεµατοφύλακας πρέπει να αναφέρει στις φορολογικές αρχές πράξεις µικτών πωλήσεων. Ισπανία Η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή 30%. Βάση υπολογισµού αποτελεί η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης, αφαιρουµένων των σχετικών εξόδων. Λαµβάνεται υπόψη η µέση τιµή κτήσης. Υπάρχει η δυνατότητα συµψηφισµού των ζηµιών. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο φορολογούµενος. Page 49 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Ιταλία Η υπεραξία φορολογείται συναθροιζόµενη µε τα λοιπά εισοδήµατα µε συντελεστή 27,5%. Βάση υπολογισµού αποτελεί η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης χωρίς τις εσωτερικές χρεώσεις και του κόστους αγοράς αυξανοµένου µε τις εσωτερικές χρεώσεις. Υπάρχει η δυνατότητα συµψηφισµού των ζηµιών. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο φορολογούµενος. Κύπρος εν φορολογείται η υπεραξία από τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών Page 50 Page 25

26 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Λουξεµβούργο Ηυπεραξίαφορολογείταισυναθροιζόµενηµεταλοιπάεισοδήµατα. Βάση υπολογισµού αποτελεί η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης καιτηςτιµήςκτήσης. Υπάρχειηδυνατότητασυµψηφισµούζηµιών. Υπόχρεοςγιατηναπόδοσητουφόρουείναιοφορολογούµενος. Νορβηγία εν φορολογείται η υπεραξία. Page 51 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Φιλανδία Η υπεραξία φορολογείται σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τα ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα. Προβλέπεται απαλλαγή υπό προϋποθέσεις. Πολωνία Φορολογείται η υπεραξία µε συντελεστή 19%. Εφαρµόζεται η µέθοδος FIFO. Αφαιρούνται τα σχετικά έξοδα. Προβλέπεται συµψηφισµός ζηµιών. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο φορολογούµενος µε υποβολή δήλωσης. Page 52 Page 26

27 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Γαλλία εν φορολογείται η υπεραξία αν ο δικαιούχος έχει διακρατήσει τις µετοχέςγιαπερισσότεροαπό 2 έτηυπότηνπροϋπόθεσηότιτο 5% φορολογείται µε τον προβλεπόµενο συντελεστή φορολογίας νοµικών προσώπων. ενυπάρχειδυνατότητασυµψηφισµούτωνζηµιών. υνατότηταεπίκλησηςευνοϊκότερουσυντελεστήβάσεισα Φ. Υπόχρεο για την απόδοση είναι το φορολογούµενο νοµικό πρόσωπο. Page 53 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Γερµανία εν φορολογείται η υπεραξία που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση εισηγµένωνµετοχώναπόαλλοδαπάνοµικάπρόσωπα. ανία εν φορολογείται η υπεραξία που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα. Ηνωµένο Βασίλειο εν φορολογείται η υπεραξία που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα. Page 54 Page 27

28 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Η.Π.Α ενφορολογείταιηυπεραξία, εκτόςανείτε (α) τονοµικόπρόσωπο πραγµατοποιεί συναλλαγή στις ΗΠΑ και το κέρδος αφορά τη συναλλαγή αυτή, (β) οι µετοχές σχετίζονται µε εταιρεία που κυρίως έχει ακίνητη περιουσία στις ΗΠΑ και ο φορολογούµενος κατέχει πάνωαπό 5% τωνµετοχώναυτώνή (γ) απότηνάποψητων φορολογικών αρχών, οι µετοχές είναι στην πραγµατικότητα συµµετοχή σε κοινοπραξία που εκτελεί συναλλαγή στις ΗΠΑ ή κατέχει ακίνητη περιουσία στις ΗΠΑ στην οποία περίπτωση ισχύουν τα ίδια µε τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερουσυντελεστήβάσεισα Φ. Page 55 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Ισπανία Η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή 18%. Μέθοδος υπολογισµού FIFO. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο φορολογούµενος. Υπάρχει διχογνωµία αναφορικά µε τυχόν από κοινού και αλληλέγγυα ευθύνη του θεµατοφύλακα. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ. Ιταλία Φορολογείταιηυπεραξίασεπερίπτωσηουσιαστικήςσυµµετοχής, στην οποία περίπτωση ισχύουν τα ίδια µε τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ. Κύπρος εν φορολογείται η υπεραξία από τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα. Page 56 Page 28

29 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Λουξεµβούργο Φορολογείται η µεταβίβαση ουσιαστικής συµµετοχής από αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ. Νορβηγία εν φορολογείται η υπεραξία από τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών Φιλανδία εν φορολογείται η υπεραξία από τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών Πολωνία Η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή 19% κατά τα ισχύοντα για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ. Page 57 Συµπεράσµατα Page 29

30 Συµπεράσµατα Page 59 Συµπεράσµατα Page 60 Page 30

31 Συµπεράσµατα Page 61 Συµπεράσµατα Page 62 Page 31

32 Συµπεράσµατα Page 63 Συµπεράσµατα Page 64 Page 32

33 Ευχαριστώ πολύ Page 33

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Επισηµάνσεις Η µελέτη για το ισχύον φορολογικό πλαίσιο σε άλλες ευρωπαικές κεφαλαιαγορές, πραγµατοποιήθηκε απο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291 292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 16.01.2013 Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηφίστηκε την 11.1.2013 στη Βουλή ο νέος φορολογικός νόμος

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1041972/10601/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1068 Ταχ. /νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1117

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1117 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1) Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Κολλήγα Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ηµήτριος Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

είτε το πλήρες κείµενο της απόφασης ΠΟΛ.1059/18.3.2015 Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν.

είτε το πλήρες κείµενο της απόφασης ΠΟΛ.1059/18.3.2015 Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. Η απόφαση µε τις οδηγίες για τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα, την εκκαθάριση και το φορολογικό συντελεστή των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων όθηκε στην δηµοσιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) συμφωνα με τα στοιχεια της Eurostat

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) συμφωνα με τα στοιχεια της Eurostat ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τρίτη, 29 Μαΐου 2012 ΘΕΜΑ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1,Ε2,Ε9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ Ε1 Ε2 Ε9 ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ N. 3697/08 (ΦΕΚ 194 Α/25-9-2008) : Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014 ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014 Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 1) Φορολογία υπεραξίας μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο Ποιο είναι το Νομικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογία υπεραξίας των μετοχών; Η φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014)

A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014) A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 1. Έννοια αμοιβών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Παπαδημητρίου Δημήτριος Msc in Health Management Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ. 1007

Διαβάστε περισσότερα

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. ΠΟΛ.1032/26-1-2015 : Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ 4172/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου Με τον Νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή με θέμα «Ρυθμίσεις στη Φορολογία Εισοδήματος, Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013). Αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014-ΦΕΚ 8/Β/8.1.2012 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1000193/11783/B0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑTA A- Β ΠΟΛ.: 1180 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέµπτη, 19 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Σύσταση νέας δικηγορικής εταιρείας Διακοπή εργασιών δικηγόρων ως φυσικών προσώπων / ελευθέρων επαγγελματιών Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

P&V CY Fiduciary Services Ltd P.O.Box 30021, 5340 Ayia Napa, Cyprus Tel. +357 23 721 070 Fax +357 23 721 125 info@cyfiduciary.com www.cyfiduciary.

P&V CY Fiduciary Services Ltd P.O.Box 30021, 5340 Ayia Napa, Cyprus Tel. +357 23 721 070 Fax +357 23 721 125 info@cyfiduciary.com www.cyfiduciary. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Ελλάδα - 2013 Κύπρος: Μια από τις πιο ελκυστικές δικαιοδοσίες για διεθνείς επιχειρήσεις Η Κύπρος, λόγω του εξαιρετικά ευνοϊκού φορολογικού της συστήματος, είναι μια από τις πιο δημοφιλής

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου

Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου Αθήνα, Μάιος 2015 www.zeya.com Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 1. Μερίσματα και άλλες διανομές

Διαβάστε περισσότερα

Greece RSM. Tax Alert. Ιανουάριος 2014

Greece RSM. Tax Alert. Ιανουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Ιανουάριος 2014 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Νόμος 4172 o οποίος ψηφίσθηκε από τη Βουλή και δημοσιέυθηκε στο Φ.Ε.Κ στις 23.07.2014

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φορολογία Εισοδήματος Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών Εταιρειών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φορολογία Εισοδήματος Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φορολογία Εισοδήματος Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών Εταιρειών Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα για τα οικονομικά έτη 2013-2014 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.3.2. Εταιρική επωνυµία...9 1.3.3. Δηµοσιότητα...9. 1.2.4. Εταιρική σύµβαση...6 1.2.5. Λήψη αποφάσεων...6 1.2.6. Διαχείριση...6

1.3.2. Εταιρική επωνυµία...9 1.3.3. Δηµοσιότητα...9. 1.2.4. Εταιρική σύµβαση...6 1.2.5. Λήψη αποφάσεων...6 1.2.6. Διαχείριση...6 1. Μεταβολές στο δίκαιο των προσωπικών εταιρειών µε το Ν. 4072/2012 Διαχρονική Φορολογία...1 1.1. Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε)...1 1.1.1. Βασικά χαρακτηριστικά Ι.Κ.Ε....1 1.1.2. Μετατροπές Συγχωνεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: + 30 210 7292365 Fax: +30 210 7290942 http: www.thesissa.com e-mail: th@thesisltd.com Τον Ιούλιο, ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Εισοδήματος

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Εισοδήματος Κωδικός 650 Υποχρεωτικό πεδίο Για να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί 116,117,118 και 119 θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί ο κωδικός 650, προκειμένου να δηλωθεί ότι η εταιρεία εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π. (κωδικός στην

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Κύρια πλεονεκτήματα ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ -Ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα -Άμεση πρόσβαση -Φορολογικά κίνητρα -Σχετικά χαμηλός φόρος κεφαλαιουχ.κερδώ ν -Διευκόλυνση πρόσβασης σε όλες τις χώρες Σένγκεν φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα

Άρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα Τελευταία ενημέρωση : 7 Φεβ. 2013 Κωδικοποίηση έως : Ν. 4110/2013 Άρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα 1. Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα: α) Με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1042/26.1.2015 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ. Δεν απαιτείται ελάχιστη διαμονή. Δεν υπάρχει φόρος πλούτου, κληρονομιών και δωρεών

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ. Δεν απαιτείται ελάχιστη διαμονή. Δεν υπάρχει φόρος πλούτου, κληρονομιών και δωρεών ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα Άμεση πρόσβαση ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Δεν χρειάζεται να δηλωθεί παγκόσμιο εισόδημα Δεν Δεν υπάρχει φόρος πλούτου, κληρονομιών και δωρεών Χαμηλός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 7Ε9ΩΗ-ΛΓΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΑ Έστω ότι άγαμος φορολογούμενος μισθωτός, στο φορολογικό έτος 2014 απέκτησε εισόδημα από μισθωτή εργασία ποσού 30.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαρτίου 2007 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαρτίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1027178/10254/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) Επώνυμο: Όνομα: Δ/νση: Α.Φ.Μ.

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) Επώνυμο: Όνομα: Δ/νση: Α.Φ.Μ. ΔΗΛΩΣΗ ΦΡΛΓΙΣ ΕΙΣΔΗΜΤΣ ΝΜΙΚΩΝ ΠΡΣΩΠΩΝ ΚΙ ΝΜΙΚΩΝ ΝΤΤΗΤΩΝ άρθρου 45 ν.4172/2013 Φορολογικό Έτος: ριθμός Δήλωσης: ΣΕ ΕΚΚΘΡΙΣΗ: ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΞΗ: Προς την Δ..Υ.: Δ..Υ. προηγούμενης δήλωσης: Εφαρμογή Δ.Λ.Π.: Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα