Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1

2 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10% Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων ηλώνονται µόνο για κάλυψη τεκµηρίων Έναρξη ισχύος: για διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται από Γ.Σ. που συγκαλούνται από την Page 3 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10% Ενεργοποίηση ΣΑ Φ για την εφαρµογή ευνοϊκότερου ποσοστού παρακράτησης στα µερίσµατα µεταξύ αυτού που ορίζει η ελληνική νοµοθεσία (10%) και αυτού της ΣΑ Φ ηµιουργείται υποχρέωση των αλλοδαπών φυσικών προσώπων να προσκοµίζουν πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας προκειµένου να τύχουν της ευνοϊκότερης φορολογικής µεταχείρισης Έναρξη ισχύος: για διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται από Γ.Σ. που συγκαλούνται από την Page 4 Page 2

3 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10% εν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου όταν οι δικαιούχοι των µερισµάτων είναι νοµικά πρόσωπα που απαλλάσσονταιτηςφορολογίαςεισοδήµατος (άρθρο 103 Ν.2238/1994 & ειδικέςδιατάξεις). Ενδεικτικάαναφέρονται: Ελληνικό ηµόσιο, ΚΕ ΚΕ, Ιεροί Ναοί, κλπ Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων µέχρι την περαιτέρω διανοµή τους Έναρξη ισχύος: για διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται από Γ.Σ. που συγκαλούνται από την Page 5 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Αν στα καθαρά κέρδη της ηµεδαπής Α.Ε. περιλαµβάνονται καιµερίσµατααπόσυµµετοχήτηςσεάλλεςα.ε, γιατα οποία έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου 10%, σε περίπτωση διανοµής κερδών, αφαιρείται από το φόρο που υποχρεούται να καταβάλλει για τα διανεµόµενα κέρδη, το µέρος του ήδη παρακρατηθέντος φόρου που αναλογεί στα διανεµόµενα κέρδη που προέρχονται από τα µερίσµατα αυτά Έναρξη ισχύος: για διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται από Γ.Σ. που συγκαλούνται από την Page 6 Page 3

4 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Παρακράτηση µε συντελεστή 10% Κατ εξαίρεση, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου επί των κερδών που διανέµουν προς εταιρείες άλλων κρατών µελών της ΕΕ, των οποίων είναι θυγατρικές, (ελάχιστη συµµετοχή από : 10%) και οι οποίες έχουν νοµική µορφή προβλεπόµενη από το Ν.2578/98 Ενεργοποίηση ΣΑ Φ για την εφαρµογή του ευνοϊκότερου ποσοστού παρακράτησης στα µερίσµατα µεταξύ αυτού που ορίζει η ελληνική νοµοθεσία (10%) και αυτού της ΣΑ Φ σε περιπτώσεις που δεν εφαρµόζεται ο Ν. 2578/98 Έναρξη ισχύος: για διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται από Γ.Σ. που συγκαλούνται από την Page 7 Χρόνος διενέργειας της παρακράτησης Υπεύθυνος για την απόδοση του φόρου Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή ή την εγγραφή των εισοδηµάτων αυτών σε πίστωση των δικαιούχων και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από ένα µήνααπότηγ.σ. τωνµετόχων ΟπαρακρατηθείςφόροςαποδίδεταιαπότηνηµεδαπήΑ.Ε. µε την υποβολή της δήλωσης στο δηµόσιο εφάπαξ εντός τουεπόµενουµήνααπόαυτόνεντόςτουοποίουέγινεη παρακράτηση Page 8 Page 4

5 Φορολόγηση Μερισµάτων Συγκριτική Επισκόπηση Φορολόγηση µερισµάτων σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Γαλλία Τα µερίσµατα φορολογούνται µε βάση τον προοδευτικό συντελεστή φόρου εισοδήµατος. Υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις παρέχεται 40% έκπτωση Γερµανία Παρακράτηση µε συντελεστή 26,375% επί του διανεµόµενου µερίσµατοςκατάτηνπίστωσητουµερίσµατος. Οφόροςκαταβάλλεταιαπότηνεταιρεία. Εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου Ισχύς από Page 10 Page 5

6 Φορολόγηση µερισµάτων σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα ανία Παρακράτηση µε συντελεστή 28% επί του ακαθάριστου ποσού κατά τηνκαταβολήτουµερίσµατος. Ο φόρος καταβάλλεται από την εταιρεία Ηνωµένο Βασίλειο ενυπάρχειυποχρέωσηπαρακράτησης. Τα µερίσµατα συναθροίζονται µε τα λοιπά εισοδήµατα και φορολογούνται µε βάση την ισχύουσα φορολογική κλίµακα. Page 11 Φορολόγηση µερισµάτων σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Η.Π.Α. ενυπάρχειυποχρέωσηπαρακράτησης. Τα µερίσµατα συναθροίζονται µε τα λοιπά εισοδήµατα και φορολογούνταιµεβάσητηνισχύουσαφορολογικήκλίµακα. υνατότητα φορολόγησης µε συντελεστή 15% υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Υπόχρεος για την απόδοση είναι ο δικαιούχος Ισπανία Παρακράτηση µε συντελεστή 18% επί του διανεµόµενου µερίσµατος κατάτηνπίστωσητουµερίσµατος. Οφόροςκαταβάλλεταιαπότηνεταιρεία. υνατότητα επιστροφής φόρου στο ποσό του µερίσµατος που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο ποσό Page 12 Page 6

7 Φορολόγηση µερισµάτων σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Ιταλία Παρακράτηση µε συντελεστή 12,5% σε περιπτώσεις ύπαρξης µη ουσιαστικής συµµετοχής (< 20% ψήφων ή < 25% κεφαλαίου σε περίπτωσηµηεισηγµένωνεταιρειών. < 2% ψήφωνή < 5% κεφαλαίου σε περίπτωση εισηγµένων) επί του ακαθάριστου ποσού του µερίσµατος. Ο φόρος καταβάλλεται από την εταιρεία. Σε περίπτωση ουσιαστικής συµµετοχής φορολογείται το 40% του µερίσµατος µε την ισχύουσα φορολογική κλίµακα Κύπρος Παρακράτηση αµυντικής εισφοράς µε συντελεστή 15% επί του ακαθάριστου ποσού κατά την καταβολή του µερίσµατος. Ο φόρος καταβάλλεται από την εταιρεία. Τα µερίσµατα απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος. Page 13 Φορολόγηση µερισµάτων σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Λουξεµβούργο Παρακράτηση µε συντελεστή 15% επί του ακαθάριστου ποσού του µερίσµατος κατά την καταβολή αυτού. Ο φόρος καταβάλλεται από την εταιρεία. Νορβηγία εν παρακρατείται φόρος. Τα µερίσµατα συναθροίζονται µε τα λοιπά εισοδήµατα και φορολογούνται µε συντελεστή 28% - 48,16%. Πολωνία Παρακράτηση µε συντελεστή 19% επί του ακαθάριστου ποσού κατά την καταβολή ή πίστωση. Ο φόρος καταβάλλεται από την εταιρεία. Φιλανδία Παρακράτηση µε συντελεστή 19% επί του ακαθάριστου ποσού του µερίσµατος κατά την πληρωµή. Ο φόρος καταβάλλεται από την εταιρεία. Page 14 Page 7

8 Φορολόγηση µερισµάτων σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Γαλλία Παρακράτηση από τον καταβάλλοντα το µέρισµα µε συντελεστή 25% επί του ακαθάριστου ποσού κατά την καταβολή του µερίσµατος υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ Γερµανία Παρακράτηση µε συντελεστή 26,375% επί του διανεµόµενου µερίσµατος κατά την πίστωση του µερίσµατος. Ο φόρος καταβάλλεται από την εταιρεία. Ισχύς από υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ Page 15 Φορολόγηση µερισµάτων σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα ανία Παρακράτηση µε συντελεστή 28% επί του ακαθάριστου ποσού κατά την καταβολή του µερίσµατος. Ο φόρος καταβάλλεται από την εταιρεία υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ Ηνωµένο Βασίλειο εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης Η.Π.Α. Παρακράτηση από τον καταβάλλοντα το µέρισµα ή το διαµεσολαβητή µε συντελεστή 30% επί του ακαθάριστου ποσού κατά την καταβολή του µερίσµατος υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ Page 16 Page 8

9 Φορολόγηση µερισµάτων σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Ισπανία Παρακράτηση µε συντελεστή 18% επί του διανεµόµενου µερίσµατος κατάτηνπίστωσητουµερίσµατος. Οφόροςκαταβάλλεταιαπότηνεταιρεία. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ Ιταλία Παρακράτηση από τον καταβάλλοντα το µέρισµα µε συντελεστή 27% επί κοινών µετοχών ή 12,5% επί αποταµιευτικών µετοχών επί του ακαθάριστου ποσού κατά την καταβολή του µερίσµατος υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ Κύπρος εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης Page 17 Φορολόγηση µερισµάτων σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Λουξεµβούργο Παρακράτηση µε συντελεστή 15% επί του ακαθάριστου ποσού του µερίσµατος κατά την καταβολή αυτού υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ Νορβηγία Παρακράτηση από τον καταβάλλοντα το µέρισµα µε συντελεστή 25% επί του ακαθάριστου ποσού κατά την καταβολή του µερίσµατος υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ Page 18 Page 9

10 Φορολόγηση µερισµάτων σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Φιλανδία Παρακράτηση από τον καταβάλλοντα µε συντελεστή 28% επί του ακαθάριστου ποσού κατά την καταβολή του µερίσµατος υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ Πολωνία Παρακράτηση 19% επί του ακαθάριστου ποσού µερίσµατος κατά την καταβολή ή πίστωση αυτού. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ Page 19 Φορολόγηση µερισµάτων σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Γαλλία εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης Γερµανία Παρακράτηση µε συντελεστή 26,375% επί του διανεµόµενου µερίσµατοςκατάτηνπίστωσητουµερίσµατος. Οφόροςκαταβάλλεταιαπότηνεταιρεία. Εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου Ισχύς από ανία Παρακράτηση µε συντελεστή 28% επί του ακαθάριστου ποσού κατά τηνκαταβολήτουµερίσµατος. Ο φόρος καταβάλλεται από την εταιρεία Page 20 Page 10

11 Φορολόγηση µερισµάτων σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Ηνωµένο Βασίλειο εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης. Το εισόδηµα απαλλάσσεται στο επίπεδο του δικαιούχου νοµικού προσώπου Η.Π.Α. εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης. Τα µερίσµατα συναθροίζονται µε τα λοιπά εισοδήµατα και φορολογούνται µε την ισχύουσα φορολογική κλίµακα. υνατότητα φορολόγησης µε συντελεστή 35% υπό προϋποθέσεις. Υπόχρεος για την απόδοση είναι ο δικαιούχος Ισπανία Παρακράτηση µε συντελεστή 18% επί του διανεµόµενου µερίσµατος κατά την πίστωση του µερίσµατος, µε εξαίρεση τις περίπτωσης συµµετοχής µε ποσοστό άνω του 50%. Ο φόρος καταβάλλεται από τηνεταιρεία. Page 21 Φορολόγηση µερισµάτων σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Ιταλία εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης Φορολογείται ως εισόδηµα το 5% του µερίσµατος στο επίπεδο του δικαιούχου νοµικού προσώπου Κύπρος εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης εν θεωρείται ως φορολογητέο εισόδηµα στο επίπεδο του δικαιούχου νοµικού προσώπου Λουξεµβούργο Παρακράτηση µε συντελεστή 15% επί του ακαθάριστου ποσού του µερίσµατος κατά την καταβολή αυτού. Ο φόρος καταβάλλεται από τηνεταιρεία. Page 22 Page 11

12 Φορολόγηση µερισµάτων σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Νορβηγία εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης εν θεωρείται ως φορολογητέο εισόδηµα στο επίπεδο του δικαιούχου νοµικού προσώπου Πολωνία Παρακράτηση µε συντελεστή 19% κατά την πίστωση ή την καταβολή Εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Φιλανδία εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης εν θεωρείται ως φορολογητέο εισόδηµα στο επίπεδο του δικαιούχου νοµικού προσώπου Page 23 Φορολόγηση µερισµάτων σε αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Γαλλία Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: παρακράτηση 25% υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή ΣΑ Φ και Οδηγίας Μητρικών - Θυγατρικών Γερµανία Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: παρακράτηση 26,375% υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή ΣΑ Φ και Οδηγίας Μητρικών - Θυγατρικών ανία Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: παρακράτηση 28% υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή ΣΑ Φ και Οδηγίας Μητρικών - Θυγατρικών Page 24 Page 12

13 Φορολόγηση µερισµάτων σε αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Ηνωµένο Βασίλειο Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα. εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης Η.Π.Α. Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: παρακράτηση 30% υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή ΣΑ Φ Ισπανία Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: παρακράτηση 18% υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή ΣΑ Φ και Οδηγίας Μητρικών - Θυγατρικών Page 25 Φορολόγηση µερισµάτων σε αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Ιταλία Υποχρέωση παρακράτησης 27% κατά την καταβολή του µερίσµατος. Μείωση σε 1,375% για εταιρείες εγκατεστηµένες σε χώρα που συµπεριλαµβάνεται στη «Λευκή Λίστα» υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή ΣΑ Φ και Οδηγίας Μητρικών - Θυγατρικών Κύπρος Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα. εν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης Λουξεµβούργο Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: παρακράτηση 15% υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή ΣΑ Φ και Οδηγίας Μητρικών - Θυγατρικών Page 26 Page 13

14 Φορολόγηση µερισµάτων σε αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Νορβηγία Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: παρακράτηση 25% υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή ΣΑ Φ Εξαίρεση για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα στην ΕΕ/ΕΟΧ Φιλανδία Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: παρακράτηση 28% υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή ΣΑ Φ και Οδηγίας Μητρικών - Θυγατρικών Πολωνία Ίδια µεταχείριση µε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: παρακράτηση 19% υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή ΣΑ Φ και Οδηγίας Μητρικών - Θυγατρικών Page 27 Φορολόγηση υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών Σχέδιο νόµου Page 14

15 Φορολόγηση υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών Τακέρδηταοποίααποκτούνφυσικάπρόσωπαή επιχειρήσεις οποιαδήποτε µορφής που τηρούν βιβλία οποιαδήποτε κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή αλλοδαπές επιχειρήσειςπουδενέχουνεγκατάστασηστηνελλάδα, από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνώνσετιµήανώτερητηςτιµήςαπόκτησήςτουςκαιοι οποίες αποκτώνται από και µετά, φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Οφόροςβαρύνειτονπωλητήκαιαποδίδεταιαπότην «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» µέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθηµέρου µετά το κλείσιµο κάθε ηµερολογιακού τριµήνου Page 29 Φορολόγηση υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών Γιατονυπολογισµότουκέρδουςωςκόστοςκτήσηςτων µετοχών λαµβάνεται η µέση τιµή απόκτησης αυτών. Σε περίπτωση πραγµατοποίησης περισσοτέρων της µίας συναλλαγώνεπίµετοχώνσυγκεκριµένηςεταιρείας, θεωρείταιότιηπώλησητουςλαµβάνειχώραµετη χρονολογική σειρά που αποκτήθηκαν (FIFO). Ειδικά για µετοχές τις οποίες ο δικαιούχος απέκτησε στο πλαίσιο προγράµµατος χορήγησης µετοχών, για τον προσδιορισµό του κέρδους ως τιµή κτήσης λαµβάνεται η χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών κατά το χρόνο χορήγησης του δικαιώµατος. Page 30 Page 15

16 Φορολόγηση υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών Σύµφωναµετοσχέδιονόµουόσοναφοράφυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής που τηρούν βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και αλλοδαπές επιχειρήσειςπουδενέχουνεγκατάστασηστηνελλάδα, τυχόν ζηµιά που προκύπτει από την ίδια αιτία συµψηφίζεται µε κέρδη που προκύπτουν κατά το ίδιο οικονοµικό έτος. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών µηνών από τη λήξη κάθε έτους, ο πωλητής των µετοχών δύναται να αιτηθεί την επιστροφή φόρου για συναλλαγές εντός του ιδίου έτους. Page 31 Φορολόγηση υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών Όσον αφορά επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τα κέρδη εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού. Σε περίπτωση µεταγενέστερης διανοµής ή κεφαλαιοποίησης τους, φορολογούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και από τον οφειλόµενο φόρο εκπίπτει ο καταβληθείς φόρος 10%. Page 32 Page 16

17 Φορολόγηση υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών Όταν ο δικαιούχος του εισοδήµατος είναι νοµικό πρόσωπο τηςπαραγράφου 1 τουάρθρου 101, (ηµεδαπέςαε/επε, συνεταιρισµοί, δηµόσιες επιχειρήσεις) έχουν εφαρµογή οι διατάξειςτωνπαραγράφων 3, 4 και 5 τουάρθρου 106. Συγκεκριµένα αν στα κέρδη επιχείρησης συµπεριλαµβάνονται και έσοδα από µερίσµατα ειδικώς φορολογηθέντα, για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδώνπροστίθεταισεαυτάτοµέροςτωνµερισµάτων, που αναλογεί στα διανεµόµενα κέρδη µετά την αναγωγή τουποσούσεµικτόµετηνπροσθήκητουαναλογούντοςσε αυτό φόρου. Page 33 Φορολόγηση υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών Σύµφωναµετοσχέδιονόµουτυχόνζηµιέςπου προκύπτουν µέσα στην ίδια διαχειριστική χρήση δεν συµψηφίζονται µε τα κέρδη. Οι ζηµιές που προκύπτουν κάθε χρήση µεταφέρονται να συµψηφιστούν µε το αφορολόγητο αποθεµατικό της παραγράφου 1 του άρθρου 38 και σε περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί ή δεν υφίσταται, εµφανίζονται σε ειδικό λογαριασµό και δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Τοπόσοαυτόσυµψηφίζεταιµεκέρδηπουτυχόνθα προκύψουν στο µέλλον από πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Page 34 Page 17

18 Φορολόγηση υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών- Συγκριτική επισκόπηση Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Γαλλία Ηυπεραξίαφορολογείταιµε 18% φόροεισοδήµατοςκαι 11% ασφαλιστικές εισφορές. Βάση υπολογισµού αποτελεί η µέση τιµή κτήσηςανά ISIN απότηνοποίααφαιρούνταιτυχόνάµεσαέξοδα, ΦΠΑ και άλλοι φόροι. Προβλέπεται ετήσιο αφορολόγητο Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος (18%) µειώνεται ανάλογα µε το χρόνο διακράτησης των µετοχών. υνατότητα συµψηφισµού των ζηµιώνπουπροκύπτουνστοίδιοέτοςκαιµεταφοράςτουςγια 10 έτη υπό προϋποθέσεις. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο φορολογούµενος. Τις σχετικές πληροφορίες παρέχουν οι διαµεσολαβητές. Page 36 Page 18

19 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Γερµανία Φορολογείται η υπεραξία µε συντελεστή 25% συν 5,5% φόρο αλληλεγγύης. Μέθοδος υπολογισµού η FIFO. Αφαιρούνται τυχόν έξοδα. Προβλέπεταιετήσιοαφορολόγητοόριο Προβλέπεται ο συµψηφισµός των ζηµιών στο ίδιο έτος και δικαίωµα µεταφοράς αυτών χωρίς χρονικό περιορισµό. Ο φόρος παρακρατείται στην πηγή κατά τη συναλλαγή και αποδίδεται από τους διαµεσολαβητές / θεµατοφύλακα. Page 37 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα ανία Η υπεραξία φορολογείται συναθροιζόµενη µε τα λοιπά εισοδήµατα (µέχρι 43%). Μέθοδος υπολογισµού FIFO. Προβλέπεται ο συµψηφισµός ζηµιών. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο φορολογούµενος. Ο θεµατοφύλακας είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση των φορολογικών αρχών για το φόρο. Ηνωµένο Βασίλειο Η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή 28%. Εφαρµόζονται οι µέθοδοι FIFO, LIFO και µέση τιµή κτήσης ανάλογα µε το χρόνο απόκτησηςτωνµετοχών. Αφαιρούνταιτασχετικάέξοδα. Αφορολόγητοµέχρι GBP. υνατότητασυµψηφισµούζηµιών. Υπόχρεος για την απόδοση ο φορολογούµενος µε υποβολή δήλωσης. Page 38 Page 19

20 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Η.Π.Α. Η υπεραξία φορολογείται. Αφαιρούνται τα σχετιζόµενα κόστη, όπως οι προµήθειες αγοράς και πώλησης. Η υπεραξία µετοχών που διακρατούνται για πάνω από ένα έτος υπόκεινται σε προνοµιακό φορολογικό συντελεστή (15% αντί για 35%). Η µέθοδος είναι η FIFO. Προβλέπεται ο συµψηφισµός ζηµιών και η µεταφορά τους χωρίς χρονικό περιορισµό. Υπόχρεος για την απόδοση είναι ο φορολογούµενος. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις ο θεµατοφύλακας πρέπει να αναφέρει στις φορολογικές αρχές πράξεις µικτών πωλήσεων. Ισπανία Η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή 18%. Μέθοδος υπολογισµού FIFO. Προβλέπεται ο συµψηφισµός ζηµιών. Υπόχρεος γιατηναπόδοσητουφόρουείναιοφορολογούµενος. Page 39 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Ιταλία Φορολογείται το 40% της υπεραξίας σε περίπτωση ουσιαστικής συµµετοχής (>2% ψήφων ή >5% κεφαλαίου) µε προοδευτική κλίµακα. Στην περίπτωση µη ουσιαστικής συµµετοχής υπόκειται σε 12,50% παρακρατούµενο φόρο. Βάση υπολογισµού: η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης µετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων καιτουκόστουςαγοράςαυξανοµένουµετιςσχετικέςδαπάνες. Προβλέπεται η δυνατότητα συµψηφισµού των ζηµιών και η µεταφορά τους για 4 έτη. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναιοφορολογούµενοςεκτόςανεπιλέξειτηχρήσηδιαµεσολαβητή, ο οποίος υποχρεούται σε παρακράτηση. Page 40 Page 20

21 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Κύπρος εν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας. Λουξεµβούργο Φορολογείται η υπεραξία κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών µε τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος. Προβλέπεται η δυνατότητα συµψηφισµού ζηµιών. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο φορολογούµενος µε την υποβολή δήλωσης. Νορβηγία Φορολογείται η υπεραξία µε συντελεστή 28% και εφαρµόζεται η µέθοδος FIFO. Αφαιρούνταιτασχετικάέξοδασυναλλαγής. Προβλέπεται συµψηφισµός ζηµιών. Υπόχρεος για την απόδοση είναι ο φορολογούµενος µε την υποβολή σχετικής δήλωσης. Page 41 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Πολωνία Φορολογείται η υπεραξία µε συντελεστή 19%. Εφαρµόζεται η µέθοδος FIFO. Αφαιρούνται τα σχετικά έξοδα. Προβλέπεται συµψηφισµός ζηµιών. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο φορολογούµενος µε υποβολή δήλωσης. Φιλανδία Φορολογείται η υπεραξία µε συντελεστή 28%. Εφαρµόζεται η µέθοδος FIFO. Αφαιρούνται έξοδα απόκτησης. Υπάρχει δυνατότητα συµψηφισµού ζηµιών και µεταφοράς αυτών για 3 έτη. Υπόχρεος είναι ο φορολογούµενος, ενώ ο θεµατοφύλακας είναι υπόχρεος για γνωστοποίηση πληροφοριών. Page 42 Page 21

22 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Γαλλία εν φορολογείται η υπεραξία εκτός αν ο δικαιούχος κατέχει ποσοστό επί των κερδών µεγαλύτερο του 25% στην εταιρεία κατά τη διάρκεια της τελευταίας επταετίας και εφόσον το συνολικό ετήσιο εισόδηµα από µεταβιβάσεις µετοχών υπερβαίνει τις Σε περίπτωση φορολόγησης εφαρµόζεται συντελεστής 18%. εν υπάρχει δυνατότητα συµψηφισµού των ζηµιών. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ. Υπόχρεο για την απόδοση είναι το φορολογούµενο αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, µέσω διορισµένουφορολογικούαντιπροσώπου. Page 43 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Γερµανία εν φορολογείται η υπεραξία που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα ανία εν φορολογείται η υπεραξία που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Ηνωµένο Βασίλειο εν φορολογείται η υπεραξία που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Η.Π.Α εν φορολογείται υπό προϋποθέσεις η υπεραξία που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα. Page 44 Page 22

23 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Ισπανία Η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή 18%. Μέθοδος υπολογισµού FIFO. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο φορολογούµενος. Υπάρχει διχογνωµία αναφορικά µε τυχόν από κοινού και αλληλέγγυα ευθύνη του θεµατοφύλακα Ιταλία Φορολογείταιηυπεραξίασεπερίπτωσηουσιαστικήςσυµµετοχής, οπότεκαιισχύουνταίδιαµεταηµεδαπάφυσικάπρόσωπα. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ. Κύπρος εν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας. Page 45 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Λουξεµβούργο εν φορολογείται η υπεραξία. Εξαίρεση: η µεταβίβαση ουσιαστικής συµµετοχής µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ. Νορβηγία εν φορολογείται η υπεραξία. Πολωνία Η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή 19% κατά τα ισχύοντα για ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ. Φιλανδία εν φορολογείται η υπεραξία. Page 46 Page 23

24 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Γαλλία Φορολογείται η υπεραξία εκτός συγκεκριµένων εξαιρέσεων. Μέθοδοςυπολογισµού: FIFO σεσυνδυασµόµεμέσητιµήκτήσης, αλλά µόνο για συναλλαγές εντός του ιδίου έτους. Αφαιρούνται τα άµεσα κόστη συναλλαγών, ΦΠΑ και φόροι. Η ζηµία συµψηφίζεται. Η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή 33,33%. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι το νοµικό πρόσωπο. Γερµανία ενφορολογείταιηυπεραξίαεκτόςσυγκεκριµένωνεξαιρέσεων. Ωστόσο 5% της υπεραξίας θεωρείται ως µη εκπιπτόµενη δαπάνη και φορολογείται. Εφαρµόζεται η µέθοδος FIFO. Οι ζηµιές που προκύπτουν από την πώληση µετοχών δεν αφαιρούνται από την υπεραξία. Page 47 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ανία Η υπεραξία φορολογείται σε περίπτωση µεταβίβασης µετοχών εντός 3 ετώναπότηναπόκτησητους. ΜέθοδοςυπολογισµούηFIFO. Προβλέπεται ο συµψηφισµός ζηµιών από πράξεις σε µετοχές που διακρατήθηκαν λιγότερο από 3 έτη. Η υπεραξία από µετοχές που διακρατήθηκαν πάνω από 3 έτη δεν φορολογείται και άρα δεν συµψηφίζεται η αντίστοιχη ζηµιά. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο φορολογούµενος. Ηνωµένο Βασίλειο Η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή 28%. Εφαρµόζονται οι µέθοδοι FIFO, LIFO και µέση τιµή κτήσης ανάλογα µε το χρόνο απόκτησης των µετοχών. Αφαιρούνται τα σχετικά έξοδα και έκπτωσηλόγωπληθωρισµού. υνατότητασυµψηφισµούζηµιών. Υπόχρεο για την απόδοση είναι το νοµικό πρόσωπο µε υποβολή δήλωσης. Page 48 Page 24

25 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Η.Π.Α. Η υπεραξία φορολογείται µε ανώτατο συντελεστή 35%. Αφαιρούνται τα σχετιζόµενα κόστη, όπως οι προµήθειες αγοράς και πώλησης. Η µέθοδος είναι η FIFO. Προβλέπεται ο συµψηφισµός ζηµιών και η µεταφορά τους χωρίς χρονικό περιορισµό. Υπόχρεος για την απόδοση είναι ο φορολογούµενος. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις ο θεµατοφύλακας πρέπει να αναφέρει στις φορολογικές αρχές πράξεις µικτών πωλήσεων. Ισπανία Η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή 30%. Βάση υπολογισµού αποτελεί η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης, αφαιρουµένων των σχετικών εξόδων. Λαµβάνεται υπόψη η µέση τιµή κτήσης. Υπάρχει η δυνατότητα συµψηφισµού των ζηµιών. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο φορολογούµενος. Page 49 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Ιταλία Η υπεραξία φορολογείται συναθροιζόµενη µε τα λοιπά εισοδήµατα µε συντελεστή 27,5%. Βάση υπολογισµού αποτελεί η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης χωρίς τις εσωτερικές χρεώσεις και του κόστους αγοράς αυξανοµένου µε τις εσωτερικές χρεώσεις. Υπάρχει η δυνατότητα συµψηφισµού των ζηµιών. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο φορολογούµενος. Κύπρος εν φορολογείται η υπεραξία από τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών Page 50 Page 25

26 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Λουξεµβούργο Ηυπεραξίαφορολογείταισυναθροιζόµενηµεταλοιπάεισοδήµατα. Βάση υπολογισµού αποτελεί η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης καιτηςτιµήςκτήσης. Υπάρχειηδυνατότητασυµψηφισµούζηµιών. Υπόχρεοςγιατηναπόδοσητουφόρουείναιοφορολογούµενος. Νορβηγία εν φορολογείται η υπεραξία. Page 51 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Φιλανδία Η υπεραξία φορολογείται σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τα ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα. Προβλέπεται απαλλαγή υπό προϋποθέσεις. Πολωνία Φορολογείται η υπεραξία µε συντελεστή 19%. Εφαρµόζεται η µέθοδος FIFO. Αφαιρούνται τα σχετικά έξοδα. Προβλέπεται συµψηφισµός ζηµιών. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο φορολογούµενος µε υποβολή δήλωσης. Page 52 Page 26

27 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Γαλλία εν φορολογείται η υπεραξία αν ο δικαιούχος έχει διακρατήσει τις µετοχέςγιαπερισσότεροαπό 2 έτηυπότηνπροϋπόθεσηότιτο 5% φορολογείται µε τον προβλεπόµενο συντελεστή φορολογίας νοµικών προσώπων. ενυπάρχειδυνατότητασυµψηφισµούτωνζηµιών. υνατότηταεπίκλησηςευνοϊκότερουσυντελεστήβάσεισα Φ. Υπόχρεο για την απόδοση είναι το φορολογούµενο νοµικό πρόσωπο. Page 53 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Γερµανία εν φορολογείται η υπεραξία που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση εισηγµένωνµετοχώναπόαλλοδαπάνοµικάπρόσωπα. ανία εν φορολογείται η υπεραξία που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα. Ηνωµένο Βασίλειο εν φορολογείται η υπεραξία που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα. Page 54 Page 27

28 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Η.Π.Α ενφορολογείταιηυπεραξία, εκτόςανείτε (α) τονοµικόπρόσωπο πραγµατοποιεί συναλλαγή στις ΗΠΑ και το κέρδος αφορά τη συναλλαγή αυτή, (β) οι µετοχές σχετίζονται µε εταιρεία που κυρίως έχει ακίνητη περιουσία στις ΗΠΑ και ο φορολογούµενος κατέχει πάνωαπό 5% τωνµετοχώναυτώνή (γ) απότηνάποψητων φορολογικών αρχών, οι µετοχές είναι στην πραγµατικότητα συµµετοχή σε κοινοπραξία που εκτελεί συναλλαγή στις ΗΠΑ ή κατέχει ακίνητη περιουσία στις ΗΠΑ στην οποία περίπτωση ισχύουν τα ίδια µε τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερουσυντελεστήβάσεισα Φ. Page 55 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Ισπανία Η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή 18%. Μέθοδος υπολογισµού FIFO. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο φορολογούµενος. Υπάρχει διχογνωµία αναφορικά µε τυχόν από κοινού και αλληλέγγυα ευθύνη του θεµατοφύλακα. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ. Ιταλία Φορολογείταιηυπεραξίασεπερίπτωσηουσιαστικήςσυµµετοχής, στην οποία περίπτωση ισχύουν τα ίδια µε τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ. Κύπρος εν φορολογείται η υπεραξία από τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα. Page 56 Page 28

29 Φορολόγηση υπεραξίας εισηγµένων µετοχών από αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Λουξεµβούργο Φορολογείται η µεταβίβαση ουσιαστικής συµµετοχής από αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ. Νορβηγία εν φορολογείται η υπεραξία από τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών Φιλανδία εν φορολογείται η υπεραξία από τη µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών Πολωνία Η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή 19% κατά τα ισχύοντα για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα. υνατότητα επίκλησης ευνοϊκότερου συντελεστή βάσει ΣΑ Φ. Page 57 Συµπεράσµατα Page 29

30 Συµπεράσµατα Page 59 Συµπεράσµατα Page 60 Page 30

31 Συµπεράσµατα Page 61 Συµπεράσµατα Page 62 Page 31

32 Συµπεράσµατα Page 63 Συµπεράσµατα Page 64 Page 32

33 Ευχαριστώ πολύ Page 33

είτε το πλήρες κείµενο της απόφασης ΠΟΛ.1059/18.3.2015 Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν.

είτε το πλήρες κείµενο της απόφασης ΠΟΛ.1059/18.3.2015 Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. Η απόφαση µε τις οδηγίες για τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα, την εκκαθάριση και το φορολογικό συντελεστή των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων όθηκε στην δηµοσιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1000193/11783/B0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑTA A- Β ΠΟΛ.: 1180 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 16.01.2013 Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηφίστηκε την 11.1.2013 στη Βουλή ο νέος φορολογικός νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. ΠΟΛ.1032/26-1-2015 : Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: + 30 210 7292365 Fax: +30 210 7290942 http: www.thesissa.com e-mail: th@thesisltd.com Τον Ιούλιο, ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013 RSM Greece Tax Alert Ιανουάριος 2013 Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο νέος φορολογικός νόμος ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Ιανουάριος 2013 Στις 11.01.2013 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος (εκκρεμεί ακόμα η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ). Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1030026/10403/Β 0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαρτίου 2007 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαρτίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1027178/10254/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2013 ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Οκτώβριο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Οκτώβριο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Οκτώβριο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2013 Α. Υποχρεώσεις νοµικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα

Άρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα Τελευταία ενημέρωση : 7 Φεβ. 2013 Κωδικοποίηση έως : Ν. 4110/2013 Άρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα 1. Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα: α) Με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο ευτέρα, 31 εκεµβρίου 2012 07:00, Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα Νοµικά Πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (δηλαδή ηµεδαπές ανώνυµες

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ. 1007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3943/2011 ΦΕΚ Α 66 31-03 03-2011 Καταπολέµησητης τηςφοροδιαφυγής φοροδιαφυγής, στελέχωσητων τωνελεγκτικών ελεγκτικώνυπηρεσιών καιάλλες άλλεςδιατάξεις διατάξειςαρµοδιότητας αρµοδιότητας ΥπουργείουΟικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου παρατίθενται στη συνέχεια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου παρατίθενται στη συνέχεια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μάιος 2011 Στις 31/03/2011 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος φορολογικός Νόμος 3943/ 2011, με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Περιλαµβάνονται οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων µε το Ν. 4110/2013 και αναλυτικά θέµατα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα