ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 2015 NEWSLETTER ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ By MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ BANKS COMPLIANCE REQUIREMENTS * ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ PAYMENT OF ANNUAL LEVY 2015 FOR CYPRUS COMPANIES * ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ * SETTLEMENT OF CERTIFIED DEBTS TO THE TAX ADMINISTRATION DISPUTES BETWEEN DOMAIN NAMES AND TRADEMARKS * ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ (domain names) ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ LEGAL CUSTODY SYSTEM APPLICABLE TO BEARER SHARES IN PANAMA* ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΜΙΣΤΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Της εταιρείας δικηγόρων ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ JULY 2015 ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Vol. 2 Αρ. 2 MALTESE SHIPOWNING COMPANIES SUBJECT TO ANNUAL AUDIT* ΜΑΛΤΕΖΙΚΕΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥ* JUSTIFICATION OF FUNDS INJECTED TO A GREEK COMPANY This issue was prepared by Thalia Gavriilidi Το παρόν φύλλο επιμελήθηκε η Θάλεια Γαβριηλίδη Layout: Christina Lytsiousi Υπεύθυνη σελιδοποίησης: Χριστίνα Λυτσιούση

2 BANKS COMPLIANCE REQUIREMENTS / ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Anti-money laundering regulations are closely observed by the Banks compliance departments. This suggests that every party remitting funds, needs to be able to justify such transfer, ie to be able to show that it took place in the context of a relationship between the remitting and the receiving party. This involves a change in the habits of many banks clients, who might have been remitting in good faith from various alternate accounts of a Group of companies, however without any apparent link between the parties to the remittance. Now, such practice is to be avoided, as it might raise questions by the compliance department of the Bank as to legality of the remittance. Any remittance should have a reason behind it, such reason being traceable in an agreement between the parties. This in turn, suggests increase of bureaucracy involved, as relevant documentation should be available, and it is highly recommended that this takes place proactively rather, than after compliance department assumes. Ελληνική απόδοση: Οι κανονισμοί για το ξέπλυμα χρήματος εφαρμόζονται με συνέπεια από τα τμήματα συμμόρφωσης των Τραπεζών. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συναλλασσόμενος που εμβάζει ποσά θα πρέπει να μπορεί να δικαιολογεί τη μεταφορά, δηλαδή να μπορεί να αποδείξει ότι έλαβε χώρα στα πλαίσια υφιστάμενης σχέσης μεταξύ του εμβάζοντος και του λαμβάνοντος μέρους. Αυτό πάλι σηματοδοτεί αλλαγή στις συνήθειες πολλών τραπεζικών πελατών, οι οποίοι μπορεί να ενέβαζαν καλόπιστα από διάφορους εναλλακτικούς λογαριασμούς ενός ομίλου εταιρειών, παρ όλα αυτά δίχως κάποιαν εμφανή σχέση μεταξύ των μερών στη μεταφορά. Πλέον, τέτοιες πρακτικές θα πρέπει να αποφεύγονται, καθώς μπορεί να οδηγήσουν στην έγερση ερωτήσεων από τα τμήματα συμμόρφωσης των τραπεζών σε σχέση με τη νομιμότητα της μεταφοράς. Κάθε μεταφορά θα πρέπει να έχει μιαν υποκείμενη αιτία, η οποία να είναι ανιχνεύσιμη σε ένα συμφωνητικό μεταξύ των μερών. Αυτό πάλι, σημαίνει αύξηση της γραφειοκρατίας στην οποία θα εμπλακούν τα μέρη, αφού σχετικά έγγραφα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, και συνιστάται θερμά να είναι έτοιμα πριν, παρά μετά την εμπλοκή του τμήματος συμμόρφωσης. Μανώλης Εγγλέζος/Manolis Eglezos MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM **NL July 2015** 2

3 PAYMENT OF ANNUAL LEVY 2015 FOR CYPRUS COMPANIES / ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ The deadline for the payment of the Annual Levy 2015 for all Cyprus Companies, which was initially set for 30 th of June 2015, has now been postponed up to 31 st July 2015 due to recent developments in Greek banking sector. As a result, the penalty of 10%, provided by law for late payments of said Levy that would take place within July, shall not be applicable. Ελληνική απόδοση: Η προθεσμία για την πληρωμή του Ετήσιου Τέλους των Κυπριακών Εταιρειών για το 2015, η οποία έληγε στις παρατάθηκε μέχρι τις , λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Συνεπώς, η προβλεφθείσα από το νόμο προσαύξηση 10% για τυχόν καθυστερημένες πληρωμές του Τέλους αυτού που θα λάμβαναν χώρα εντός του Ιουλίου, δε θα εφαρμοστεί. Eleni Bourantaki/Ελένη Μπουραντάκη MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM **NL July 2015** 3

4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ / SETTLEMENT OF CERTIFIED DEBTS TO THE TAX ADMINISTRATION Από τη , βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τη 1 η Μαρτίου 2015, δύνανται να ρυθμίζονται με καταβολή έως και 100 μηνιαίων δόσεων, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 20. Επιπλέον, ποινική δίωξη κινείται πλέον για χρέη προς το Δημόσιο ποσού άνω των (αντί του ποσού των που ίσχυε μέχρι πρότινος). English summary: As from , certified debts towards Tax Administration, which became due till 1 st March 2015, can be settled through payment of up to 100 monthly installments, of minimum amount of 20 each. Further, prosecution for debts towards State commences of the amount of (instead of which applied previously). Θάλεια Γαβριηλίδη/Thalia Gavriilidi MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM **NL July 2015** 4

5 DISPUTES BETWEEN DOMAIN NAMES AND TRADEMARKS/ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ (domain names) ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ A Trademark is any sign that individualizes the goods and services of a given enterprise and distinguishes them from the goods and services of its competitors. A domain name is a caseinsensitive string of letters, numbers, and hyphens that is used to define the location of a website. Trademarks protection is territorial, which means that the shield offered by the registration is limited only to the country or countries in which the trademark has been registered. On the other hand, domain names can be registered and accessed in any region and there are no national borders for their protection. Domain names are registered on a first come, first served basis, which means that should a domain name is registered somewhere in the world, no one else is able to record the same domain name anywhere else. In several circumstances, individuals with the sole intention to gain profit, exploit the principles that are implemented in domain name system and register the names with the purpose of selling or transferring same for a fee. Apart from the litigation, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy was framed to settle such disputes. Thus, in case of a relevant conflict the interested part, acting repressively, can address to UDRP and bring the dispute before this administrative procedure. Of course it is always important for individuals or companies, who want to register a trademark, to act preventively as well, so as to avoid future conflicts. Therefore, before registering the desired trademark, they should first make sure that the respective domain name is available for registration. Ελληνική περίληψη Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ αφενός ενός εμπορικού σήματος, ήτοι οποιασδήποτε ένδειξης που εξατομικεύει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας συγκεκριμένης επιχείρησης και αφετέρου ενός ονόματος χώρου (domain name), δηλαδή μιας σειράς από γράμματα, αριθμούς και παύλες που χρησιμοποιείται για να καθορίσει τη θέση μιας ιστοσελίδας, προέρχονται κυρίως από την προστασία που παρέχεται στην κάθε περίπτωση. Έτσι για τα πρώτα η προστασία που προσφέρει η κατοχύρωσή τους περιορίζεται μόνο στη χώρα ή τις χώρες στις οποίες έχουν καταχωρηθεί. Από την άλλη, τα ονόματα χώρου, καταχωρίζονται με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας, πράγμα που σημαίνει ότι εάν έχει καταχωριστεί κάπου στον κόσμο ένα όνομα χώρου, κανείς άλλος δεν είναι σε θέση να καταχωρίσει το ίδιο όνομα χώρου οπουδήποτε αλλού. Στις συγκρούσεις που δημιουργούνται μεταξύ των ονομάτων χώρου και των εμπορικών σημάτων, εκτός από τη δικαστική προστασία, υιοθετείται και μια πολιτική επίλυσης διαφορών με την ονομασία «Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy». Έτσι, σε περίπτωση σχετικής διένεξης ο ενδιαφερόμενος, μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιον από τους παρόχους υπηρεσιών επίλυσης των διαφορών αυτών. Φυσικά, είναι πάντα σημαντικό για άτομα ή επιχειρήσεις, που θέλουν να καταχωρήσουν ένα εμπορικό σήμα, να δρουν προληπτικά και πριν από την κατοχύρωση του σήματός τους, θα πρέπει πρώτα να βεβαιώνονται ότι το αντίστοιχο όνομα χώρου είναι διαθέσιμο για καταχώρηση. Eriketi Kolyva/Ερικέτη Κολυβά MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM **NL July 2015** 5

6 LEGAL CUSTODY SYSTEM APPLICABLE TO BEARER SHARES IN PANAMA/ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΜΙΣΤΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ New custody system has been adopted by Law 18 of 23 rd April 2015, exclusively applicable to bearer shares issued by Panamanian companies either before or after the entry into force of said law. Regulation for Bearer Shares Certificates provides that the owners of bearer shares issued before 4 th May 2015 shall have until December 31st, 2015 to proceed with either one of the following options: Option A: To proceed with the amendment to the Articles of Incorporation and the replacement of certificates of shares issued to the "bearer" - for certificates issued in a Registered Form, in favor of either a natural person or a legal entity. Option B: To take the following steps: a. The Board of Directors of the corporation or its Assembly of Shareholders shall authorize that the corporation adheres to the custody system created by the said law and such resolution must be recorded in the Public Registry of Panama. b. Deliver the bearer share certificates to an Authorized Custodian, and at the same time, to provide by means of an affidavit, full information regarding the identification of the owner of said share certificate. In the event that such actions are not taken, the holder of the certificates of shares issued to the bearer, will lose the political and economic rights inherent to the bearer shares certificates, as such are acknowledged by law (i.e. to exercise the right to vote as shareholder; to receive dividends from the corporation; transfer its shares; etc.) against the issuing corporation. Ελληνική Περίληψη: Με τον Ν. 18/ υιοθετήθηκε ένα νέο σύστημα φύλαξης των εκδοθέντων στον κομιστή μετοχών των Παναμαϊκών εταιρειών. Σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, οι κάτοχοι των μετοχών που έχουν εκδοθεί στον κομιστή πριν την 4 η Μαΐου 2015, πρέπει έως την 31 η Δεκεμβρίου 2015, να έχουν προχωρήσει σε μία από τις 2 κατωτέρω εναλλακτικές: 1) Να τροποποιήσουν το καταστατικό τους και να αντικαταστήσουν τις εκδοθείσες στον κομιστή μετοχές, με ονομαστικές (σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 2) Να παραδώσουν τις εκδοθείσες στον κομιστή μετοχές, σε έναν εξουσιοδοτημένο φύλακα. Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες ενέργειες, οι κάτοχοι των μετοχών θα χάσουν τα πολιτικά και οικονομικά δικαιώματα που σχετίζονται με τις μετοχές στον κομιστή (πχ το δικαίωμα ψήφου του μετόχου ή της λήψης μερίσματος από την εταιρεία). Thalia Gavriilidi/Θάλεια Γαβριηλίδη/Eleni Bourantaki/Ελένη Μπουραντάκη MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM **NL July 2015** 6

7 MALTESE SHIPOWNING COMPANIES SUBJECT TO ANNUAL AUDIT/ ΜΑΛΤΕΖΙΚΕΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ Maltese ship owning companies are subject to an annual mandatory audit, carried out by submitting the local expenses and the value of the vessel, when this is possible. In light of the above, the submission of a full income tax return is required, as the submission of a mere statement is not sufficient any more. Ελληνική Απόδοση: Οι Μαλτέζικες πλοιοκτήτριες εταιρίες υπόκεινται υποχρεωτικά σε ετήσιο έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιείται με τη δήλωση των τοπικών εξόδων και της αξίας του πλοίου, όταν αυτό είναι δυνατό. Δεδομένων των παραπάνω, απαιτείται η υποβολή φορολογικής δήλωσης εισοδήματος, καθώς η υποβολή μιας απλής δήλωσης δεν επαρκεί πλέον. Angeliki Avramoglou/Αγγελική Αβράμογλου MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM **NL July 2015** 7

8 ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥ/ JUSTIFICATION OF FUNDS INJECTED TO A GREEK COMPANY/ Από τη , οι εταίροι που συμμετέχουν σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία, πρέπει να είναι σε θέση να δικαιολογήσουν το πόθεν έσχες του κεφαλαίου με το οποίο συμμετέχουν σε εταιρεία που είτε ιδρύεται είτε πραγματοποιεί αύξηση κεφαλαίου. Τα ποσά αυτά αποτελούν τεκμήριο για τον εταίρο. English summary: As from , the partners of any greek company should be in position to show the origin of the funds they contribute to a company that is either incorporated or undergoes a capital increase. Such amounts are taken into account in the tax declaration of the partner. Μανώλης Εγγλέζος/ Manolis Eglezos MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM **NL July 2015** 8

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece TAX LAW JUNE 6, 2013 Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE MOURGELAS GREEK LAW UPDATE July 2013 Φορολογικά Νέος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Την 17η Ιουλίου 2013, ανακοινώθηκε η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13% και ψηφίσθηκε από την Βουλή ο νέος Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

FOREWORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 Γ. Β. Μπαζίνας & Ι. Γ. Σακκάς. Athens, February 2012 G. B. Bazinas & Y. G. Sakkas 2012-BAZINAS LAW FIRM

FOREWORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 Γ. Β. Μπαζίνας & Ι. Γ. Σακκάς. Athens, February 2012 G. B. Bazinas & Y. G. Sakkas 2012-BAZINAS LAW FIRM Law4050/ 201 2:Gr e e kbondhol de rac t FOREWORD Although the present translation* remains faithful to the Greek text, an effort was made to depict, where possible, the terms of Law 4050/2012 using terminology

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Thoroughbred Stud Book. Volume 5

Cyprus Thoroughbred Stud Book. Volume 5 Cyprus Thoroughbred Stud Book Volume 5 I Cyprus Thoroughbred Stud Book Volume 5 Published by the Cyprus Turf Club P O Box 22035, 1516 Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 765255 Fax: +357 22 765259 Email: turf@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 38(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 of 24 Page 1 of 24 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ CODE OF THE CORPORATE GOVERNANCE Σελίδα 2 of 24 Page 2 of 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDEX OF CONTENTS ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σελ 3 CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ 1. Έγκριση δείγματος του Αναδόχου Για να εγκριθεί ο εξοπλισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Private Company (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.) capital: 1 one or more persons company s liability up to its property for company s obligations

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Ο.Ν.Ν.) NON - GOVERNMENTAL ORGANISATION SCIENTIFIC ASSOCIATION OF YOUNG JURISTS www.eonn.gr ΠΑΤΟΥΣΑ 3, Τηλ.: 210 82.59.322, e-mail: info@eonn.org

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2717 Ν. 22(ΙΠ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES TECHNICAL OLYMPIC OF COMPANIES SA Registration No.: 6801/06/Β/86/08 20, SOLOMOU STREET, ALIMOS for the period from January 1 st to June 30 th, 2008 (under Article 5 of L. 3556/2007) TABLE OF CONTENTS Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών (ακολουθούν σε Ελληνικά και Αγγλικά) Please see Barcode Acceptance for specific restrictions and requirements for barcodes worldwide. These restrictions apply

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU Αυτή είναι μια ανεπίσημη μετάφραση της Γενικής Aδειας Δημόσιας Χρήσης GNU στα ελληνικά. Δεν εκδόθηκε από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) και δεν διατυπώνει νομικά τους όρους διανομής

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Οικονομικές Καταστάσεις 2013 Financial Statements Οικονομικές Καταστάσεις 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS 1. Promotion Details 1.1 By entering this Sweepstakes you agree that you have read and understood these Terms and Conditions

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 5 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 5 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 5 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Στους Halsbury s Laws of England, Vol. 24, 4 η Έκδοση, παρ. 901, δίδεται ο ορισμός του «Διατάγματος» : «901. Meaning of Injunction. An injunction

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις, 1 Ιουλίου 2015, ο Παρασκευάς Σαρρής ως νόμιμος εκπρόσωπος της Τουριστικής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα