Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr"

Transcript

1 Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ μασ τόπου (site). Η πρόςβαςθ κακϊσ και θ χριςθ του υποδθλϊνει τθν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων και προχποκζςεων που ζχει κζςει θ esolutions.gr. Η esolutions.gr δφναται να τροποποιεί οποτεδιποτε τουσ παρόντεσ όρουσ χριςεωσ και θ χριςθ του παρόντοσ δικτυακοφ τόπου υποδθλϊνει τθν αποδοχι των όρων και προχποκζςεων όπωσ τροποποιικθκαν. Σε περίπτωςθ μθ αποδοχισ οιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ, απαγορεφεται ρθτϊσ θ χριςθ του δικτυακοφ τόπου H επιχείρθςθ με διακριτικό τίτλο με επωνυμία "Χριςτοσ Γιακουμεττισ Μθχανικόσ Ρλθροφορικισ", είναι ιδιοκτιτθσ των ανωτζρω ιςτοςελίδων και ςτο εξισ κα αναφζρεται ωσ «θ Εταιρεία». Οι χριςτεσ ι επιςκζπτεσ των εταιρικϊν ιςτοςελίδων μασ αναφζρονται ωσ "ο Πελάτθσ", αςχζτωσ αν προβοφν ςε παραγγελίεσ υπθρεςιϊν ι προϊόντων από τθν Εταιρεία μασ Ρθτι ςυναίνεςθ Χριςτθ θτϊσ δεςμεφεςτε με τθν παροφςα ότι ζχετε αναγνϊςει και αποδεχκεί το περιεχόμενο των όρων χριςεων του δικτυακοφ τόπου Επιπλζον δεςμεφεςτε όπωσ: α) ςυμμορφϊνεςτε με τουσ κανόνεσ του Ελλθνικοφ και Διεκνοφσ Δικαίου και ειδικά με τισ διατάξεισ τθσ τθλεπικοινωνιακισ νομοκεςίασ και β) απζχετε από κάκε παράνομθ και αντίκετθ προσ τα χρθςτά ικθ χριςθ του δικτυακοφ τόπου Δικαιώματα και υποχρεώςεισ μελών Ο δικτυακόσ τόποσ esolutions.gr διατθρεί το δικαίωμα να καταργιςει τθν ιδιότθτα του μζλουσ ςε περίπτωςθ οιαςδιποτε φφςεωσ παραβιάςεων όρων του παρόντοσ. Για όλεσ τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει θ esolutions.gr μζςα ςτον παρόντα δικτυακό τόπο τα μζλθ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ ςεβαςμοφ όλων των κανόνων διεκνοφσ και ελλθνικοφ δικαίου, κακϊσ και τιρθςθσ των κανόνων ευγζνειασ, διακριτικότθτασ και κόςμιασ ςυμπεριφοράσ. Η δικτυακι κίνθςθ του δικτυακοφ τόπου esolutions.gr καταγράφεται και αναλφεται για λόγουσ βελτίωςθσ των υπθρεςιϊν και πλθρζςτερθσ ενθμζρωςθσ τθσ αγοράσ με cookies, για τα οποία διατθρεί το δικαίωμα θ esolutions.gr να εγκαταςτιςει.

2 1.3. Πλθρωμι με πιςτωτικι κάρτα Καταχώρθςθ/Ανανζωςθ/μεταβίβαςθ ονόματοσ χώρου (domain name) Η καταχϊρθςθ/ανανζωςθ/μεταβίβαςθ domain names και θ παραγγελία πακζτου φιλοξενίασ ι άλλθσ υπθρεςίασ, εφόςον γίνει με πλθρωμι μζςω πιςτωτικισ κάρτασ, ςθμαίνει ότι τόςο θ χρζωςθ τθσ κάρτασ ςασ όςο και θ καταχϊρθςθ/ανανζωςθ/μεταβίβαςθ του ονόματοσ που επικυμείτε και το άνοιγμα του πακζτου φιλοξενίασ κλπ, κα πραγματοποιθκοφν ςε πραγματικό χρόνο. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν υπάρχει ουςιαςτικά χρόνοσ κακυςτζρθςθσ για τθν κατοχφρωςθ του domain name ςασ ι για το άνοιγμα του πακζτου φιλοξενίασ του, εκτόσ ακραίων περιπτϊςεων (αναφζρουμε ενδεικτικά: πρόβλθμα/αδυναμία ςτθν επικοινωνία μζςω Internet τθσ Εταιρικισ ιςτοςελίδασ με το τραπεηικό ςφςτθμα τθσ Eurobank που γίνεται ταυτοποίθςθ των ςτοιχείων τθσ πιςτωτικισ ςασ κάρτα και πραγματοποιείται θ χρζωςθ τθσ πιςτωτικι κάρτασ, ανεπαρκζσ διακζςιμο ποςό ςτθν κάρτα του Ρελάτθ, λάκοσ κατά τθν ειςαγωγι των ςτοιχείων τθσ κάρτασ κλπ). Κατόπιν των ανωτζρω, θ Εταιρεία δε φζρει καμία απολφτωσ ευκφνθ ςε περίπτωςθ που για τον οποιονδιποτε λόγο, θ χρζωςθ τθσ κάρτασ του Ρελάτθ δεν είναι εφικτι κατά τθ ςτιγμι ι μεταγενζςτερθ από αυτι τθσ παραγγελίασ του, με αποτζλεςμα θ αίτθςθ για κατοχφρωςθ ι ανανζωςθ domain name να μθν αποςταλεί εγκαίρωσ προσ τα επίςθμα μθτρϊα ονομάτων χϊρου. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ ο Ρελάτθσ δεν δικαιοφται να αξιϊςει υλικζσ αποηθμιϊςεισ ι κανενόσ άλλου είδουσ αξιϊςεισ από τθν Εταιρεία. Σθμειϊςτε ότι ο Ρελάτθσ κα πρζπει να είναι ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ ι νόμιμα εξουςιοδοτθμζνοσ να χρθςιμοποιιςει τθν κάρτα για χρζωςθ μζςω Internet ςτο διαδικτυακό χϊρο τθσ esolutions.gr Ακφρωςθ παραγγελίασ για Καταχώρθςθ.GR domain name που ζχει εξοφλθκεί με πιςτωτικι κάρτα. Επιςτροφι του ποςοφ ςτθν κάρτα τθσ παραγγελίασ του Ρελάτθ, εάν ζχει πλθρϊςει με τθν πιςτωτικι του κάρτα μπορεί να γίνει μόνο εφ' όςον θ αίτθςθ για το.gr domain name το οποίο αιτικθκε, απορριφκεί από τθν Ε.Ε.Τ.Τ. Γι' αυτό το λόγο ςασ παρακαλοφμε να είςαςτε ιδιαίτερα προςεκτικοί και απόλυτα ςίγουροι ωσ προσ το domain name.gr που κζλετε να καταχωριςετε, να ςυντάξετε με προςοχι και να προςδιορίςετε με μεγάλθ ακρίβεια τθν περιγραφι του ςκοποφ χριςθσ του.gr domain name για το οποίο κα αιτθκείτε. Επιςτροφι του ποςοφ ςτθν κάρτα τθσ παραγγελίασ του Ρελάτθ εάν αιτθκεί ο ίδιοσ ι εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο τθν ανάκλθςθ τθσ καταχϊρθςθσ του domain name.gr. Η εταιρεία δεν εγγυάται τθν ακφρωςθ τθσ καταχϊρθςθσ. Το αίτθμα ανάκλθςθσ πρζπει να ςταλεί εντόσ 48 ωρϊν από το πρϊτο αίτθμα καταχϊρθςθσ, εγγράφωσ, ςυνοδευόμενο από φωτοτυπία ταυτότθτασ του ιδιοκτιτθ του ονόματοσ χϊρου.gr προσ ςτθν εταιρεία με fax ι με . Εάν πραγματοποιθκεί επιτυχϊσ θ ανάκλθςθ τθσ καταχϊρθςθσ κα επιςτραφεί το ποςό τθσ καταχϊρθςθσ ςτον αρχικό λογαριαςμό του ιδιοκτιτθ ι ςτθν πιςτωτικι κάρτα ανάλογα με τον τρόπο πλθρωμισ που είχε χρθςιμοποιθκεί για τθν κατοχφρωςθ. Θα παρακρατθκοφν τα ζξοδα ανάκλθςθσ του ονόματοσ χϊρου.

3 Καμία επιςτροφι χρθμάτων ςε πιςτωτικι κάρτα ι με μετρθτά δε γίνεται ςε περιπτϊςεισ αίτθςθσ κατοχφρωςθσ, ανανζωςθσ ι μεταβίβαςθσ.gr domain name μετά τθν οριςτικι κατοχφρωςθ, ανανζωςθ ι μεταβίβαςθ χριςθσ του domain του (δθλαδι μετά τθν απόφαςθ εκχϊρθςθσ του domain name από τθν Ε.Ε.Τ.Τ. ι τον αντίςτοιχο Φορζα Εκχϊρθςθσ του domain name). Πλεσ οι γραπτϊσ ςυμφωνθκζντεσ επιςτροφζσ χρθμάτων από τθν Εταιρεία προσ τον Ρελάτθ, τακτοποιοφνται εντόσ 10 εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία ενθμζρωςθσ του Ρελάτθ για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ και ο Ρελάτθσ ενθμερϊνεται μζςω τθν επόμενθ εργάςιμθ από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ. Μζςα ςτο προαναφερόμενο χρονικό διάςτθμα των 10 εργάςιμων θμερϊν, οποιαδιποτε γραπτι ζνςταςθ/διαμαρτυρία/καταγγελία του Ρελάτθ ςχετικι με τθν επιςτροφι χρθμάτων θ οποία ςτο μεταξφ ζχει ιδθ ςυμφωνθκεί μεταξφ των ςυμβαλλόμενων, υποβλθκεί από τον Ρελάτθ προσ οποιαδιποτε Δθμόςια Διοικθτικι Αρχι του Ελλθνικοφ Κράτουσ, κα κεωρείται από τθν Εταιρεία κακόπιςτθ, ςυκοφαντικι και δυςφθμιςτικι. Η Εταιρεία ςε τζτοια περίπτωςθ επιφυλάςςεται κάκε νομίμου δικαιϊματόσ τθσ, προκειμζνου να διαφυλάξει το κφροσ τθσ και τθν υπόςταςι τθσ από τζτοιου είδουσ επιηιμιεσ και κακόβουλεσ πρακτικζσ που ςκοπό ζχουν να πλιξουν τθν αξιοπιςτία και φερεγγυότθτα τθσ Εταιρείασ Άλλοι τρόποι πλθρωμισ Η esolutions.gr δίνει εναλλακτικά τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να εξοφλιςουν το αντίτιμο των παραγγελιϊν τουσ με κατάκεςθ (ι μεταφορά μζςω Internet Banking ι εντολι μεταφοράσ ποςοφ μζςω τθλεφϊνου κλπ) ςε ζναν από τουσ διακζςιμουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ μασ και ζωσ νεωτζρασ δεν παρζχεται άλλοσ τρόποσ πλθρωμισ ι πίςτωςθσ. Εάν ο πελάτθσ για τον οποιοδιποτε λόγο δεν επικυμεί τθ ςυνζχιςθ των προπλθρωμζνων υπθρεςιϊν που του παρζχει θ Εταιρεία, μπορεί να ηθτιςει επιςτροφι τθν ακφρωςθ/διακοπι των υπθρεςιϊν μζςω ςτο χωρίσ αυτό να ςθμαίνει επιςτροφι μετρθτϊν αλλά επιςτροφι υπό τθ μορφι πίςτωςθσ ςτο λογαριαςμό του πελάτθ για προμικεια άλλων υπθρεςιϊν. Η Εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα να αρνθκεί τθν οποιαδιποτε πίςτωςθ ςτο λογαριαςμό του πελάτθ, κατά βοφλθςθ Διαχείριςθ του ςυςτιματοσ online καταχωριςεων Ονομάτων Χώρου Ο πθγαίοσ κϊδικασ που αποτελεί τθν εφαρμογι online καταχωριςεων domain names ζχει δοκιμαςτεί για τθν καλι λειτουργία του και τθν παρεχόμενθ αςφάλεια ςτισ ςυναλλαγζσ, από το αρμόδιο τμιμα μασ και από τα αντίςτοιχα μθτρϊα ονομάτων χϊρου (Μθτρϊο.GR & CentralNic και άλλων φορζων) και ζχει εγκρικεί προσ λειτουργία για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του κοινοφ. Ραρζχεται ωσ ζχει, αποτελεί αποδεδειγμζνα πνευματικι ιδιοκτθςία τθσ esolutions.gr και θ esolutions.gr δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν βλάβεσ ι απϊλεια ςτοιχείων που μποροφν να ςυμβοφν λόγω ανωμαλιϊν των δικτφων μζςω του οποίου διακινοφνται οι πλθροφορίεσ. Εάν παρ' όλα αυτά ςυναντιςετε προβλιματα κατά τθν είςοδό ςασ ςτο ςφςτθμα ι εντοπίςετε κάποιο λάκοσ ι ζλλειψθ ι κενό αςφαλείασ ςτον κϊδικα (bugs), κα εκτιμιςουμε τθν άμεςθ αναφορά των προβλθμάτων ι των ερωτιςεϊν ςασ ςτο Η κακόβουλθ ι παράνομθ χριςθ του ςυςτιματοσ από χριςτεσ μπορεί να οδθγιςει ςτον εντοπιςμό αυτϊν και ςε τζτοια περίπτωςθ κα κινθκοφν από το Νομικό Τμιμα τθσ Εταιρείασ μασ όλεσ οι νόμιμεσ ενζργειεσ για

4 τθν αςτικι και ποινικι δίωξθ των υπευκφνων και των θκικϊν αυτουργϊν τθσ όποιασ παράβαςθσ ςυντελεςτεί εναντίον τθσ esolutions.gr και των πελατϊν τθσ. Η esolutions.gr ζχει εγκρικεί από τθν Ε.Ε.Τ.Τ. (Εκνικι Επιτροπι Ταχυδρομείων & Ταχυμεταφορϊν) ωσ επίςθμοσ Καταχωρθτισ Ονομάτων Χϊρου.GR με αρικμό πρωτοκόλλου 3882/ και λειτουργεί τθρϊντασ όλεσ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ με βάςει τισ ςχετικζσ Ελλθνικζσ και Κοινοτικζσ διατάξεισ & νομοκεςίεσ. Η esolutions.gr ζχει εγκρικεί από τθν CentralNic (Global Internet Names) ωσ επίςθμοσ εγκεκριμζνοσ Καταχωρθτισ Ονομάτων Χϊρου.COM δευτζρου επιπζδου και λειτουργεί ςφμφωνα με τθ ςχετικι διεκνι νομοκεςία και διατάξεισ περί κατοχφρωςθσ και διαχείριςθσ ονομάτων χϊρου. 2. Όροι & Προχποκζςεισ εκμίςκωςθσ Εικονικοφ Διακομιςτι (virtual web server), παροχισ Διαδικτυακισ φιλοξενίασ (web hosting) & λοιπών υπθρεςιών. H Εταιρεία, μζςω του δικτυακοφ τόπου διακζτει πρόςβαςθ και χριςθ χϊρου ςτο ςκλθρό δίςκο διακομιςτϊν (web servers), μιςκωμζνων από τρίτουσ. Οι διακομιςτζσ αυτοί διανζμουν ςτο Internet το αποκθκευμζνο ςε αυτοφσ υλικό για τθν προβολι των πελατϊν τθσ (web sites, οπτικοακουςτικό υλικό, multimedia, streaming) και μζςω αυτϊν δφναται να διακινείται και θ θλεκτρονικι αλλθλογραφία των πελατϊν τθσ. Ο ζτεροσ ςυμβαλλόμενοσ (Ρελάτθσ), προτίκεται να ενοικιάςει και να χρθςιμοποιιςει τον προςφερόμενο από τθν Εταιρεία, virtual server- shared hosting για τουσ δικοφσ του ςκοποφσ Τπθρεςίεσ Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνοφν και ςυναποδζχονται τα κάτωκι: Ο πελάτθσ βεβαιϊνει ότι το υλικό που κα "ανεβάηει" ςτον sever κα είναι ζτοιμο και δεν κα χρειάηεται καμία επιπλζον επεξεργαςία από τθν Εταιρεία για να λειτουργιςει αλλιϊσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει τισ υπθρεςίεσ τθσ Εταιρείασ για τθν καταςκευι, ςυντιρθςθ, διαχείριςθ, ανανζωςθ και διαφιμιςθ του web site ςτον χϊρο που του ζχει παραχωρθκεί, επιβαρυνόμενοσ με το ανάλογο επιπλζον κόςτοσ, το οποίο χρεϊνεται ξεχωριςτά και κατόπιν ςυνεννόθςθσ/ςυμφωνίασ. Η Εταιρεία γνωςτοποιεί ςτον πελάτθ τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτιςει πρόςβαςθ ςτον πίνακα ελζγχου (Control Panel) του και για τον τρόπο δθμοςίευςθσ των αρχείων του ςτο Διαδίκτυο, τθν εγκατάςταςθ των λογαριαςμϊν του κακϊσ και για τθν αναγκαιότθτα τθσ μελζτθσ του εγχειριδίου χριςθσ για τον πίνακα ελζγχου του. Στθν περίπτωςθ που ο πελάτθσ δεν ανακζςει άλλθ εργαςία επιπρόςκετου προγραμματιςμοφ επί του server ςτθν Εταιρεία, ο Ρελάτθσ ςυμφωνεί ότι ζχει τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για τθν καταςκευι/δθμοςίευςθ ςτο Internet των ιςτοςελίδων του και ότι θ Εταιρεία δεν είναι υπεφκυνθ να προςδϊςει αυτζσ τισ γνϊςεισ ςτον Ρελάτθ ι να τον εκπαιδεφςει. Η Εταιρεία κα μποροφςε καλι τθ κελιςει και κατ' εξαίρεςθ (εάν θ ίδια το επικυμεί) να του παράςχει υποςτιριξθ και υποδείξεισ ςε κζματα που ςχετίηονται με τα προαναφερκζντα ηθτιματα. Η Εταιρεία δεν αςκεί ζλεγχο ςτο περιεχόμενο των πλθροφοριϊν που περνάνε μζςα από το δίκτυο των διακομιςτϊν τθσ, επίςθσ δεν εγγυάται τισ παρουςιάςεισ οποιουδιποτε είδουσ που εμφανίηονται μζςα ςτο δίκτυο διαμζςου ι εξαιτίασ των υπθρεςιϊν τθσ. Επιπλζον δεν εγγυάται τθν εμπορικι ι προςωπικι φερεγγυότθτα οποιουδιποτε παρουςιάηεται μζςα ςτο δίκτυο ι τθν

5 εκπλιρωςθ οποιονδιποτε ςυγκεκριμζνων υποςχζςεων/προςφορϊν από τρίτουσ και δεν είναι υπεφκυνθ για οποιεςδιποτε ηθμιζσ μποροφν να ςυμβοφν ςτον πελάτθ ι ςε αυτοφσ που ςυναλλάςςονται με αυτόν, ςυμπεριλαμβανομζνου και τθσ απϊλειασ δεδομζνων, εξ' αιτίασ κακυςτεριςεων, μθ παράδοςθσ εμπορευμάτων ι διακοπισ υπθρεςιϊν για οποιαδιποτε αιτία ι λάκοσ ι παράλειψθ. Η εταιρεία παρζχει μζςω του πίνακα ελζγχου Plesk ςφςτθμα δθμιουργίασ αντίγραφων αςφαλείασ τα οποία ο χριςτθσ μπορεί να δθμιουργεί και να διατθρεί ςε περίπτωςθ απϊλειασ δεδομζνων για οποιαδιποτε λόγο αυτι προκφψει. H εταιρεία διατθρεί δικά τθσ αντίγραφα αςφαλείασ τα οποία λαμβάνονται με αυτοματοποιθμζνο τρόπο ανά τακτά χρονικά διαςτιματα και μθ εξεταηόμενα από άνκρωπο. Η Εταιρεία δεν είναι ςε κζςθ να εγγυθκεί τθν ορκότθτα των δεδομζνων που περιζχονται ςτα αντίγραφα αςφαλείασ τουσ. Η χριςθ οποιαςδιποτε πλθροφορίασ που παρζχεται μζςω του Internet είναι υπό ευκφνθ αυτοφ που τθν χρθςιμοποιεί και θ Εταιρεία δεν ζχει καμία ευκφνθ για τθν ακρίβεια ι τθν ποιότθτα οποιαςδιποτε πλθροφορίασ. Η ταχφτθτα ςφνδεςθσ αντιπροςωπεφει τθν ταχφτθτα προσ το κεντρικό δίκτυο (backbone) και όχι τθν ταχφτθτα από άκρο ςε άκρο. Η Εταιρεία δεν ζχει καμία ευκφνθ για οποιαδιποτε ηθμιά προκλθκεί ςε περίπτωςθ μθ διακεςιμότθτασ του δικτφου ι του ςυςτιματοσ κακϊσ και για τυχόν απϊλειεσ / αλλοιϊςεισ δεδομζνων και δεν εγγυάται ότι θ υπθρεςία του virtual server-shared hosting κα είναι αδιάκοπθ ι δεν κα γίνει κάποιο λάκοσ, λόγω τθσ ειδικισ φφςθσ του Διαδικτφου (Internet) και των δικτφων μζςω των οποίων διανζμονται οι πλθροφορίεσ. Η Εταιρεία, υπό οποιεςδιποτε ςυνκικεσ και περιςτάςεισ και από οποιαδιποτε αιτία, δεν ζχει καμία ευκφνθ για οποιαδιποτε ηθμιά προκφψει από τθν χρθςιμοποίθςθ, διακεςιμότθτα ι μθ διακεςιμότθτα των υπθρεςιϊν που προςφζρει. Η Εταιρεία αναβακμίηει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα εγκατεςτθμζνεσ εφαρμογζσ που υπάρχουν ςτουσ servers τθσ προκειμζνου να διατθρεί τα επίπεδα αςφαλείασ ςτο υψθλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρζχει τισ πιο πρόςφατεσ εκδόςεισ των Plesk Control Panel, php, mysql, ASP.net, perl, κλπ. Είναι αποκλειςτικι υποχρζωςθ του πελάτθ να ενθμερϊνει αναλόγωσ τισ κωδικοςελίδεσ του (τον κϊδικα php, mysql queries, asp κλπ των ιςτοςελίδων που ο Ρελάτθσ διατθρεί ςτον χϊρο που του παρζχει θ Εταιρεία) ζτςι ϊςτε να είναι ςυμβατζσ με τουσ servers μασ. Η Εταιρεία δεν ευκφνεται για οποιαδιποτε απϊλεια, ηθμιά και θκικι βλάβθ προκφπτει από αυτζσ τισ αναβακμίςεισ κακϊσ και από τθν αδυναμία ι απροκυμία του πελάτθ να προςαρμόςει τισ ιςτοςελίδεσ του με τισ αναβακμιςμζνεσ εκδόςεισ των διάφορων εφαρμογϊν και προγραμματιςτικϊν γλωςςϊν Η/Υ που ζχουν εγκαταςτακεί ςτουσ servers τθσ Εταιρείασ. Η Εταιρεία δεν φζρει ευκφνθ οφτε υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ για οποιαδιποτε απϊλεια, ηθμιά και θκικι βλάβθ που προκφπτει από αδυναμία παροχισ υπθρεςιϊν ι και Τεχνικισ υποςτιριξθσ και ο Ρελάτθσ δεςμεφεται με τθν αποδοχι του παρόντοσ ότι δεν κα εγείρει κανενόσ είδουσ αξιϊςεισ H εταιρεία δεςμεφεται για κάκε δυνατι προςπάκεια από μζρουσ τθσ για άμεςθ αποκατάςταςθ των όποιων δυςλειτουργιϊν ςυμβοφν για λόγο που αφορά τθν ίδια (πρόβλθμα hardware, software που ζχει εγκαταςτιςει θ ίδια ι πρόβλθμα δικτφου).

6 3. Μθ επιτρεπτι χριςθ των servers H Εταιρεία ζχει τθν δυνατότθτα να απορρίψει υλικό που διοχετεφεται ςτον virtual server που ζχει παραχωριςει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδιποτε νομοκεςία ςε ςχζςθ με τθν παραβίαςθ πνευματικϊν δικαιωμάτων, copyright, είναι πορνογραφικοφ, ρατςιςτικοφ ι πειρατικοφ περιεχομζνου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά ςτθ διακίνθςθ ναρκωτικϊν, τθν προςπάκεια παράνομθσ ειςχϊρθςθσ ςε ζναν θλεκτρονικό υπολογιςτι ι αντιβαίνει ςε οποιονδιποτε άλλο νόμο. Σε τζτοια περίπτωςθ θ Εταιρεία απενεργοποιεί το λογαριαςμό του και ειδοποιεί τον πελάτθ να αφαιρζςει το υλικό και αν αυτόσ δεν ςυμμορφωκεί άμεςα, το παρόν ςυμφωνθτικό παφει να ιςχφει. Η Εταιρεία μπορεί επίςθσ να ακυρϊςει το παρόν ςυμφωνθτικό ςε περίπτωςθ χριςθσ ανορκόδοξου/ανεπικφμθτου μαηικοφ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (spam mail). Επιπλζον θ χριςθ δζκα τοισ εκατό (10%) ι περιςςότερο των πόρων του ςυςτιματοσ είναι ανϊφελθ επιβάρυνςθ του ςυςτιματόσ μασ και δεν είναι αποδεκτι. Εάν θ χριςθ ενόσ λογαριαςμοφ Ρελάτθ είναι περιςςότερο του δζκα τοισ εκατό (10%) των πόρων, ο λογαριαςμόσ μπορεί να τερματιςτεί αυτόματα και χωρίσ προθγοφμενθ ενθμζρωςθ. Απαγορεφεται θ εκπομπι θλεκτρονικϊν μθνυμάτων ςτον server ι οποιουδιποτε μθνφματοσ που αποςτζλλεται ςε ενοχλθτικι βάςθ ςε ζνα δίκτυο άμεςα ι ζμμεςα ςυνδεδεμζνο με τα δικά μασ όπωσ και θ προςπάκεια παράκαμψθσ αυκεντικοποίθςθσ χριςτθ ι αςφάλειασ του host, δικτφου ι λογαριαςμοφ. Η ειςχϊρθςθ ςε πλθροφορίεσ που δεν απευκφνονται ςτον χριςτθ. Η παραβίαςθ τθσ αςφάλειασ οποιουδιποτε δικτφου, Spawning δωδεκάδων λειτουργιϊν, port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, land, teardrop, θ δθμοςίευςθ ιϊν, θ εκτζλεςθ chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπωσ το eggdrop ι το BitchX), phpshell και διάφορα παρόμοια προγράμματα. Οποιαδιποτε δραςτθριότθτα, ανεξάρτθτα αν κα οδθγιςει ςε απϊλεια ι διαφκορά πλθροφοριϊν, κα ερευνθκεί και κα επακολουκιςει κατάλλθλθ δράςθ. Η φπαρξθ οποιουδιποτε από αυτά τα προγράμματα, ανεξάρτθτα του αν τρζχουν, κα ζχει ωσ αποτζλεςμα να λθφκοφν μζτρα που ςυμπεριλαμβάνουν τθν αναςτολι ι τον τερματιςμό του λογαριαςμοφ. Background Processes μθ εξουςιοδοτθμζνα background processes ι όςα από αυτά κζτουν ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια των servers μασ, κα ζχουν ωσ ςυνζπεια τθν παφςθ ι και τον τερματιςμοφ του λογαριαςμοφ του Ρελάτθ. Το παρόν ςυμβόλαιο επίςθσ παφει να ιςχφει ςτθν περίπτωςθ που ο πελάτθσ ι οποιοςδιποτε μζςω αυτοφ αποκτιςει μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ ςτον server και μζςω αυτοφ επιδοκεί ςε οποιαδιποτε μθ προβλεπόμενθ από τουσ παρόντεσ κανονιςμοφσ, παράνομθ ι καταχρθςτικι ενζργεια οπότε και κα διωχκεί ποινικά και αςτικά με κάκε δικαςτικό μζςο. 4. Μεταπωλθτζσ Οι μεταπωλθτζσ των υπθρεςιϊν μασ μεταπωλοφν ωσ αυτόνομεσ οντότθτεσ τισ υπθρεςίεσ μασ και διατθροφν τθν ανωνυμία τθσ προζλευςθσ των υπθρεςιϊν μασ μζςω των nameservers μασ. Οι ίδιοι είναι νομικά υπεφκυνοι για τθν μεταπϊλθςθ των υπθρεςιϊν μασ. Η Εταιρεία δε φζρει καμία υποχρζωςθ άμεςθσ εξυπθρζτθςθσ ι επικοινωνίασ με τουσ πελάτεσ των

7 μεταπωλθτϊν. Οποιαδιποτε αίτθμα τεχνικισ υποςτιριξθσ κα πρζπει να λαμβάνεται από τον Μεταπωλθτι. Οι ίδιοι είναι οι μοναδικοί υπεφκυνοι για το περιεχόμενο και υλικό των ςελίδων των ιδίων αλλά και των πελατϊν τουσ κακϊσ και για τθν ορκι λειτουργία των ιςτοτόπων τουσ. Οι μεταπωλθτζσ δε επιτρζπεται να επικαλοφνται τθν esolutions.gr ωσ ςυνεργάτθ, ςυνεταίρο ι οποιαδιποτε άλλθ επαγγελματικι ςχζςθ ςυνεργαςίασ χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςι τθσ esolutions.gr. 5. Δικαιώματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ Ο δικτυακόσ τόποσ ο οποίοσ ςυμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίηεται, ςε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίεσ, βίντεο, θχογραφιςεισ και γραφικά, κϊδικα προγραμματιςμοφ ςε γλϊςςα Javascript, HTML & PHP, προςτατεφονται από τισ εκνικζσ (Ν.2121/93 ωσ ιςχφει) και διεκνείσ διατάξεισ περί Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ. Εκτόσ των ρθτά αναφερόμενων εξαιρζςεων (πνευματικά δικαιϊματα τρίτων, ςυνεργατϊν και φορζων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακοφ τόπου, ςυμπεριλαμβανομζνων εικόνων, γραφικϊν, φωτογραφιϊν, ςχεδίων, κειμζνων, των παρεχομζνων υπθρεςιϊν και γενικά όλων των αρχείων του, αποτελοφν πνευματικι ιδιοκτθςία τθσ esolutions.gr και προςτατεφονται κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ελλθνικοφ δικαίου, του ευρωπαϊκοφ δικαίου και των διεκνϊν ςυμβάςεων. Συνεπϊσ, κανζνα εξ αυτϊν δε δφναται να αποτελζςει εν όλω ι εν μζρει αντικείμενο αντιγραφισ, τροποποίθςθσ, αναπαραγωγισ, μετάφραςθσ, αναδθμοςίευςθσ ι να "φορτωκεί", να μεταδοκεί ι να διανεμθκεί με οποιονδιποτε τρόπο ι δθμιουργίασ αντιγράφων site (mirroring) των ςελίδων των δικτυακϊν τόπων τθσ esolutions.gr. Το όνομα, οι υπθρεςίεσ, τα ςιματα και τα λογότυπα ανικουν ι ζχουν παραχωρθκεί με άδεια ςτθ esolutions.gr και δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τον επιςκζπτθ / μζλοσ χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςι τθσ esolutions.gr. Εξαιρείται θ περίπτωςθ τθσ μεμονωμζνθσ αποκικευςθσ ενόσ και μόνου αντιγράφου τμιματοσ του περιεχομζνου ςε ζναν απλό προςωπικό Η/Υ (θλεκτρονικό υπολογιςτι) για προςωπικι και όχι δθμόςια ι εμπορικι χριςθ και χωρίσ απαλοιφι τθσ ζνδειξθσ προζλευςισ τουσ από το ςυγκεκριμζνο δικτυακό τόπο, χωρίσ να κίγονται με κανζνα τρόπο τα ςχετικά δικαιϊματα πνευματικισ και βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ. Τα λοιπά προϊόντα ι/και υπθρεςίεσ που αναφζρονται ςτισ θλεκτρονικζσ ςελίδεσ του παρόντοσ δικτυακοφ τόπου και φζρουν τα ςιματα των αντίςτοιχων οργανιςμϊν, εταιρειϊν, ςυνεργατϊν φορζων, ενϊςεων ι εκδόςεων, αποτελοφν δικι τουσ πνευματικι και βιομθχανικι ιδιοκτθςία και ςυνεπϊσ οι φορείσ αυτοί φζρουν τθ ςχετικι ευκφνθ. 6. Πρόςκετα τζλθ Η Εταιρεία δεν είναι υπεφκυνθ για όποιουσ φόρουσ ι τζλθ πρζπει να πλθρωκοφν ςε οποιαδιποτε χϊρα και ςφμφωνα με οποιαδιποτε φορολογικι νομοκεςία και αφοροφν ςυναλλαγζσ που γίνονται από τον Ρελάτθ μζςω του προςφερόμενου διακομιςτι. Ο πελάτθσ

8 ςυμφωνεί ότι ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ για τουσ φόρουσ ι τζλθ ι αμοιβζσ που ςχετίηονται με τθν χρθςιμοποίθςθ του server ι τα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που διακζτει ι τισ ςυναλλαγζσ που πραγματοποιεί. 7. Διακοπι υπθρεςιών / υμφωνθτικοφ Το παρόν ςυμφωνθτικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδιποτε των ςυμβαλλομζνων, χωρίσ αιτία. Η Εταιρεία δεν υποχρεοφται ςε επιςτροφι του ςυμφωνθμζνου ποςοφ για το χρονικό διάςτθμα που απομζνει από τθν θμζρα τθσ διακοπισ ζωσ τθν κανονικι λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ςε περίπτωςθ που τθν διακοπι ηθτιςει ο πελάτθσ ι το ςυμφωνθτικό διακοπεί από τθν Εταιρεία ςε περίπτωςθ παραβάςεωσ των όρων τθσ από τον πελάτθ. Εάν ο Ρελάτθσ δεν προςδϊςει ςτθν Εταιρεία το αποδεικτικό τθσ ςυναλλαγισ με τθν οποία εξοφλεί τθν ανανζωςθ τθσ ςυνδρομισ του ι δθλϊςει ότι δεν επικυμεί τθ ςυνζχιςθ των υπθρεςιϊν, τότε θ Εταιρεία διακόπτει τθ λειτουργία του web site του Ρελάτθ και το διαγράφει από τουσ servers τθσ, χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ. H Εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα να αρνθκεί, τερματίςει ι να κζςει ςε διακεςιμότθτα τισ υπθρεςίεσ που παρζχει προσ τον Ρελάτθ κατά βοφλθςθ και δεν κα είναι υπεφκυνθ για επιπτϊςεισ, κετικζσ και αρνθτικζσ, που είναι αποτζλεςμα του τερματιςμοφ ενόσ web site από ζναν server τθσ. Πλεσ οι ηθμιζσ περιορίηονται ςτον άμεςο τερματιςμό των υπθρεςιϊν. Επαναφορά των αρχείων ςε λογαριαςμό φιλοξενίασ ιςτοςελίδων που ζχει τεκεί ςε αναςτολι περιςςότερο από 3 εβδομάδεσ κοςτολογείται με 70 + Φ.Ρ.Α. 8. Περιοριςμόσ ευκφνθσ εξαςφάλιςθ αποηθμίωςθ Η esolutions.grκαταβάλει ςθμαντικζσ προςπάκειεσ, ϊςτε ο δικτυακόσ τόποσ να ςυμπεριλαμβάνει ακριβείσ και ενθμερωμζνεσ πλθροφορίεσ. Εντοφτοισ, δεν δεςμεφεται ωσ προσ τθν ακρίβεια, χρονικι εγγφτθτα και πλθρότθτα του περιεχομζνου που δθμοςιεφεται και κατά ςυνζπεια δεν φζρει οιαςδιποτε φφςεωσ ευκφνθ. Ο Ρελάτθσ ςυμφωνεί ότι κα υπεραςπιςτεί ζναντι παντόσ δικαςτθρίου, κα εξαςφαλίςει, κα κρατιςει μακριά από κάκε κίνδυνο, από όλεσ τισ απαιτιςεισ, απϊλειεσ, χρθματικζσ διεκδικιςεισ και ευκφνεσ, τθν Εταιρεία και κα τθν καλφψει ζναντι κάκε χρθματικοφ κόςτουσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των αμοιβϊν των δικθγόρων, επίςθσ κα τθν καλφψει από οποιαδιποτε υπόκεςθ ι διεκδίκθςθ λόγω ηθμίασ ι βλάβθσ ι οποιαςδιποτε άλλθσ αιτίασ εγείρει o ίδιοσ ι ο οποιοςδιποτε τρίτοσ εναντίον τθσ Εταιρείασ ι του Ρελάτθ εξαιτίασ των δραςτθριοτιτων και υπθρεςιϊν ι άλλων πράξεων του Ρελάτθ ι περιεχομζνων και πλθροφοριϊν που κινικθκαν μζςω server τθσ Εταιρείασ ι λόγω δυςλειτουργίασ οποιουδιποτε διακομιςτι μασ, με ι χωρίσ τθ ςυναίνεςθ του Ρελάτθ ι ςυνεργαηόμενου με αυτόν προςϊπου.

9 Επιπροςκζτωσ ρθτϊσ δθλϊνετε και δεςμεφεςτε δια τθσ παροφςασ ότι ςτθν περίπτωςθ που εγερκεί κατά τθσ Εταιρείασ οιαδιποτε αγωγι, αξίωςθ, ι άλλθ δικαςτικι αξίωςθ ι διοικθτικι διαδικαςία και πθγάηει από τθν παράβαςθ εκ μζρουσ ςασ οιαςδιποτε φφςεωσ δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεοφςτε όπωσ αφενόσ παρζμβετε ςτθ δικαςτικι ι διοικθτικι διαδικαςία και αφετζρου αποηθμιϊςετε πλιρωσ τθν Εταιρεία μασ, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ τελευταία υποχρεωκεί ςε καταβολι αποηθμίωςθσ ι οιαςδιποτε άλλθσ δαπάνθσ. 9. Ανανεώςεισ υπθρεςιών Το ςυμφωνθτικό αυτό ανανεϊνεται αυτόματα ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα τιμι του τιμοκαταλόγου για το είδοσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ κατά τθν χρονικι περίοδο τθσ ανανζωςθσ εκτόσ και αν ο πελάτθσ δεν επικυμεί περαιτζρω ςυνεργαςία με τθν Εταιρεία και τθν ενθμερϊςει γι' αυτό. O Ρελάτθσ οφείλει να αποςτείλει ςτθν Εταιρεία το αποδεικτικό τθσ ςυναλλαγισ με τθν οποία ζχει εξοφλιςει τθν ανανζωςθ τθσ ςυνδρομισ του, με ΦΑΞ ςτο ι με ςτο αναγράφοντασ ξεκάκαρα ςτθν ειδοποίθςθ/απόδειξθ το domain name του, το είδοσ τθσ υπθρεςίασ που χρθςιμοποιεί και τα ςτοιχεία του πελάτθ. Ο πελάτθσ οφείλει να ελζγχει ότι θ Εταιρεία ζλαβε τθν ειδοποίθςθ τθσ εξόφλθςθσ τθσ ςυνδρομισ του κι ενεργοποίθςε/ανανζωςε τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ πλιρωςε. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ Εταιρεία δεν δφναται να εξακριβϊςει τα ςτοιχεία εξόφλθςθσ υπολοίπου από ανανζωςθ υπθρεςιϊν (πχ λόγω κακοτυπωμζνου ΦΑΞ, μθ παράδοςθσ του ενθμζρωςθσ ςτθν esolutions.gr) τότε θ Εταιρεία διακόπτει τθ λειτουργία του web site του Ρελάτθ και το διαγράφει από τουσ servers τθσ, χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ και χωρίσ καμία απολφτωσ ευκφνθ για τυχόν ηθμίεσ ι βλάβεσ που προκλθκοφν από τον τερματιςμό/διακοπι των υπθρεςιϊν τθσ προσ τον Ρελάτθ. 10. Αποδοχι όρων χριςθσ Οι παρόντεσ όροι χριςεωσ του δικτυακοφ τόπου ςυντάςςονται με βάςθ το ςφνολο των κανόνων τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ, διζπονται από το Ελλθνικό Δίκαιο και διεκνζσ δίκαιο, από τισ ιςχφουςεσ ςε αυτό νομοκετικζσ διατάξεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και από τισ Διεκνείσ Συνκικεσ και ερμθνεφονται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ, των ςυναλλακτικϊν θκϊν και του κοινωνικοφ και οικονομικοφ ςκοποφ του δικαιϊματοσ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία όροσ ι πρόβλεψθ των εν λόγω όρων χριςεωσ κρικεί ωσ άκυροσ ι ακυρϊςιμοσ δεν κα επθρεάηει τθν ιςχφ των λοιπϊν όρων, οι δε ςυμβαλλόμενοι κα καταβάλουν κατά τισ προαναφερκείςεσ αρχζσ κάκε δυνατι προςπάκεια ϊςτε να αντικαταςτακοφν οι άκυρεσ ι ακυρϊςιμεσ προβλζψεισ ι όροι, με άλλουσ που να προςεγγίηουν όςο το δυνατό περιςςότερο το περιεχόμενο των άκυρων ι ακυρϊςιμων όρων ι προβλζψεων. Από τθ χριςθ των ιςτοςελίδων τθσ παρουςίαςθσ τεκμαίρεται, ότι ςυμφωνείτε με όλουσ τουσ όρουσ που αναγράφονται ςτθν παροφςα ιςτοςελίδα και θ ανάγνωςθ του παρόντοσ κειμζνου απαιτείται πριν από τθν χριςθ των υπθρεςιϊν μασ και τθν υποβολι οιαςδιποτε παραγγελίασ υπθρεςιϊν ι προϊόντων κι επιπροςκζτωσ θ ςφμφωνθ γνϊμθ ςασ κακϊσ και θ πλιρθσ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των αναγραφόμενων όρων, εκφράηεται, πιςτοποιείται και δθλϊνεται υπεφκυνα με τθ χριςθ τθσ παρουςίαςθσ ι/και το πάτθμα του

10 ποντικιοφ ςτο link "Προι Χριςθσ" και ςε οποιοδιποτε άλλο link μπορεί να οδθγιςει ςε παραγγελία υπθρεςίασ ι χριςθ των ιςτοτόπων τθσ Εταιρείασ, και κεωρείται ωσ θ υπογραφι ςασ ςτο παρόν κείμενο. Κάκε θλεκτρονικι παραγγελία υπθρεςιϊν αποςτζλλεται ςτθν esolutions.gr μζςω Internet, εάν και μόνο αν ο Ρελάτθσ ζχει προθγουμζνωσ αποδεχκεί ανεπιφφλακτα τουσ προαναφερκζντεσ όρουσ ςυμφωνίασ, ςαν μία επιπλζον απόδειξθ ότι ο Ρελάτθσ ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των όρων και ςυμφϊνθςε ανεπιφφλακτα με αυτοφσ. Συμφωνείτε, ότι για οποιαδιποτε διαφορά προκφψει από τθ χριςθ αυτισ τθσ παρουςίαςθσ, εφαρμογι κα ζχουν οι νόμοι του Ελλθνικοφ κράτουσ κι αρμόδιο δικαςτιριο για τθν επίλυςθ αυτϊν κα είναι τα Δικαςτιρια Ακθνϊν. Η Εταιρεία ζχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίσ ειδοποίθςθ τουσ Προυσ Χριςθσ του Συμφωνθτικοφ Ραροχισ των Υπθρεςιϊν τθσ και είναι ςτθν ευκφνθ του Ρελάτθ να φροντίηει να ενθμερϊνεται ςχετικά από τθν παροφςα Ιςτοςελίδα esolutions.gr Ανάπτυξθ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν και παροχι διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν Λ. Θθβϊν 444, Αιγάλεω, Ακινα, Σθλ: (+30) SITE ( ) Fax: (+30) FAX ( ) ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ.

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ. COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προχποθζςεισ Χρήςησ Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεφει ςτο Μαροφςι Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (ςτο εξισ COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη Ι. Ειςαγωγή 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.» (εφεξισ καλοφμενθ «L OREAL»), που εδρεφει ςτθν Νζα Ιωνία Αττικισ (Λεωφόροσ Εκνικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήςησ τησ υπηρεςίασ

Όροι χρήςησ τησ υπηρεςίασ Όροι χρήςησ τησ υπηρεςίασ Σελευταία τροποποίθςθ: 21/03/2013 1. Σχετικά με εμάσ Η Simple Data Systems παρζχει λογιςμικό, ενεργζσ εφαρμογζσ Facebook, ιςτοςελίδεσ και άλλεσ online υπθρεςίεσ για να βοθκιςουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 4/2/2011. ΘΕΜΑ: Παροχι προςωπικών λογαριαςμών ςτουσ μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο

Ακινα, 4/2/2011. ΘΕΜΑ: Παροχι προςωπικών λογαριαςμών ςτουσ μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο Να διατθρθκεί μζχρι. Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικών Τποδομών Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιών Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE»

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» 1. Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 44),

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Όροι του Διαγωνιςμοφ που διοργανϊνει θ «NEWSBEAST.GR A.E.» όπωσ ακριβϊσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.newsbeast.gr

Οι Όροι του Διαγωνιςμοφ που διοργανϊνει θ «NEWSBEAST.GR A.E.» όπωσ ακριβϊσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.newsbeast.gr ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ - NEWSBEAST.GR Η εταιρεία «NEWSBEAST.GR A.E.» διοργανϊνει Διαγωνιςμό Κλιρωςθ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ «www.newsbeast.gr» και αναλαμβάνει τα δϊρα του διαγωνιςμοφ και τθν χοριγθςθ αυτϊν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 1. Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ. Η OTEAcademy (περαιτζρω ο «Διοργανωτισ») προκθρφςςει διαγωνιςμό με τίτλο «Απάντθςε και Κλείςε τθ Θζςθ ςου» (περαιτζρω ο «Διαγωνιςμόσ»), ο οποίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Η εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (COSMOTE) με ζδρα ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Υπθρεςία: θ υπθρεςία του εκάςτοτε ςυνεργαηόμενου Προμθκευτι που διατίκεται ςε ειδικι τιμι μζςω τθσ ιςτοςελίδασ.

Υπθρεςία: θ υπθρεςία του εκάςτοτε ςυνεργαηόμενου Προμθκευτι που διατίκεται ςε ειδικι τιμι μζςω τθσ ιςτοςελίδασ. Όροι Χριςθσ Θ Εταιρία με τθν επωνυμία «Γ. Σαϊνίδθσ & ΣΙΑ Ε.Ε», που εδρεφει ςτθν Ακινα, επί τθσ Λεωφόρου Ανδρζα Συγγροφ αρ.40-42, ςασ καλωςορίηει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ «www.bookingcatalog.com». Μζςω τθσ ιςτοςελίδασ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ:

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: ο 2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 Ερέηρια Εύβοια ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: 1. Αφενόσ θ εταιρία με τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Ch@t Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Ch@t Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ch@t Fighters. Α. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξισ θ VODAFONE

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Μεςογείων 218, Χολαργόσ 155 61, Τθλ.: 210 65 43 100, Fax: 210 65 60 880, www.syntax.gr

Λεωφ. Μεςογείων 218, Χολαργόσ 155 61, Τθλ.: 210 65 43 100, Fax: 210 65 60 880, www.syntax.gr Παρατθριςεισ τθσ SYNTAX ςτθ Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν εξειδίκευςθ των κριτθρίων αξιοπιςτίασ για τθν επιλογι παρόχου ςτοιχείων κακολικισ υπθρεςίασ Φεβρουάριοσ 2009 Συντακτικι Ομάδα Υπεφκυνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ. Μεταξφ. Rul charity international Ατομικι επιχείρθςθ και νζου μζλουσ με τα εξισ ςτοιχεία. Ταχυδρομικόσ Κϊδικασ...

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ. Μεταξφ. Rul charity international Ατομικι επιχείρθςθ και νζου μζλουσ με τα εξισ ςτοιχεία. Ταχυδρομικόσ Κϊδικασ... Rul charity international Ατομικι επιχείρθςθ ΑΦΜ:142576092 Ηλίου 14 18902 Σελινια Σαλαμίνα www.rulcharity.com ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Μεταξφ Rul charity international Ατομικι επιχείρθςθ και νζου μζλουσ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα