Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr"

Transcript

1 Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ μασ τόπου (site). Η πρόςβαςθ κακϊσ και θ χριςθ του υποδθλϊνει τθν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων και προχποκζςεων που ζχει κζςει θ esolutions.gr. Η esolutions.gr δφναται να τροποποιεί οποτεδιποτε τουσ παρόντεσ όρουσ χριςεωσ και θ χριςθ του παρόντοσ δικτυακοφ τόπου υποδθλϊνει τθν αποδοχι των όρων και προχποκζςεων όπωσ τροποποιικθκαν. Σε περίπτωςθ μθ αποδοχισ οιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ, απαγορεφεται ρθτϊσ θ χριςθ του δικτυακοφ τόπου H επιχείρθςθ με διακριτικό τίτλο με επωνυμία "Χριςτοσ Γιακουμεττισ Μθχανικόσ Ρλθροφορικισ", είναι ιδιοκτιτθσ των ανωτζρω ιςτοςελίδων και ςτο εξισ κα αναφζρεται ωσ «θ Εταιρεία». Οι χριςτεσ ι επιςκζπτεσ των εταιρικϊν ιςτοςελίδων μασ αναφζρονται ωσ "ο Πελάτθσ", αςχζτωσ αν προβοφν ςε παραγγελίεσ υπθρεςιϊν ι προϊόντων από τθν Εταιρεία μασ Ρθτι ςυναίνεςθ Χριςτθ θτϊσ δεςμεφεςτε με τθν παροφςα ότι ζχετε αναγνϊςει και αποδεχκεί το περιεχόμενο των όρων χριςεων του δικτυακοφ τόπου Επιπλζον δεςμεφεςτε όπωσ: α) ςυμμορφϊνεςτε με τουσ κανόνεσ του Ελλθνικοφ και Διεκνοφσ Δικαίου και ειδικά με τισ διατάξεισ τθσ τθλεπικοινωνιακισ νομοκεςίασ και β) απζχετε από κάκε παράνομθ και αντίκετθ προσ τα χρθςτά ικθ χριςθ του δικτυακοφ τόπου Δικαιώματα και υποχρεώςεισ μελών Ο δικτυακόσ τόποσ esolutions.gr διατθρεί το δικαίωμα να καταργιςει τθν ιδιότθτα του μζλουσ ςε περίπτωςθ οιαςδιποτε φφςεωσ παραβιάςεων όρων του παρόντοσ. Για όλεσ τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει θ esolutions.gr μζςα ςτον παρόντα δικτυακό τόπο τα μζλθ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ ςεβαςμοφ όλων των κανόνων διεκνοφσ και ελλθνικοφ δικαίου, κακϊσ και τιρθςθσ των κανόνων ευγζνειασ, διακριτικότθτασ και κόςμιασ ςυμπεριφοράσ. Η δικτυακι κίνθςθ του δικτυακοφ τόπου esolutions.gr καταγράφεται και αναλφεται για λόγουσ βελτίωςθσ των υπθρεςιϊν και πλθρζςτερθσ ενθμζρωςθσ τθσ αγοράσ με cookies, για τα οποία διατθρεί το δικαίωμα θ esolutions.gr να εγκαταςτιςει.

2 1.3. Πλθρωμι με πιςτωτικι κάρτα Καταχώρθςθ/Ανανζωςθ/μεταβίβαςθ ονόματοσ χώρου (domain name) Η καταχϊρθςθ/ανανζωςθ/μεταβίβαςθ domain names και θ παραγγελία πακζτου φιλοξενίασ ι άλλθσ υπθρεςίασ, εφόςον γίνει με πλθρωμι μζςω πιςτωτικισ κάρτασ, ςθμαίνει ότι τόςο θ χρζωςθ τθσ κάρτασ ςασ όςο και θ καταχϊρθςθ/ανανζωςθ/μεταβίβαςθ του ονόματοσ που επικυμείτε και το άνοιγμα του πακζτου φιλοξενίασ κλπ, κα πραγματοποιθκοφν ςε πραγματικό χρόνο. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν υπάρχει ουςιαςτικά χρόνοσ κακυςτζρθςθσ για τθν κατοχφρωςθ του domain name ςασ ι για το άνοιγμα του πακζτου φιλοξενίασ του, εκτόσ ακραίων περιπτϊςεων (αναφζρουμε ενδεικτικά: πρόβλθμα/αδυναμία ςτθν επικοινωνία μζςω Internet τθσ Εταιρικισ ιςτοςελίδασ με το τραπεηικό ςφςτθμα τθσ Eurobank που γίνεται ταυτοποίθςθ των ςτοιχείων τθσ πιςτωτικισ ςασ κάρτα και πραγματοποιείται θ χρζωςθ τθσ πιςτωτικι κάρτασ, ανεπαρκζσ διακζςιμο ποςό ςτθν κάρτα του Ρελάτθ, λάκοσ κατά τθν ειςαγωγι των ςτοιχείων τθσ κάρτασ κλπ). Κατόπιν των ανωτζρω, θ Εταιρεία δε φζρει καμία απολφτωσ ευκφνθ ςε περίπτωςθ που για τον οποιονδιποτε λόγο, θ χρζωςθ τθσ κάρτασ του Ρελάτθ δεν είναι εφικτι κατά τθ ςτιγμι ι μεταγενζςτερθ από αυτι τθσ παραγγελίασ του, με αποτζλεςμα θ αίτθςθ για κατοχφρωςθ ι ανανζωςθ domain name να μθν αποςταλεί εγκαίρωσ προσ τα επίςθμα μθτρϊα ονομάτων χϊρου. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ ο Ρελάτθσ δεν δικαιοφται να αξιϊςει υλικζσ αποηθμιϊςεισ ι κανενόσ άλλου είδουσ αξιϊςεισ από τθν Εταιρεία. Σθμειϊςτε ότι ο Ρελάτθσ κα πρζπει να είναι ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ ι νόμιμα εξουςιοδοτθμζνοσ να χρθςιμοποιιςει τθν κάρτα για χρζωςθ μζςω Internet ςτο διαδικτυακό χϊρο τθσ esolutions.gr Ακφρωςθ παραγγελίασ για Καταχώρθςθ.GR domain name που ζχει εξοφλθκεί με πιςτωτικι κάρτα. Επιςτροφι του ποςοφ ςτθν κάρτα τθσ παραγγελίασ του Ρελάτθ, εάν ζχει πλθρϊςει με τθν πιςτωτικι του κάρτα μπορεί να γίνει μόνο εφ' όςον θ αίτθςθ για το.gr domain name το οποίο αιτικθκε, απορριφκεί από τθν Ε.Ε.Τ.Τ. Γι' αυτό το λόγο ςασ παρακαλοφμε να είςαςτε ιδιαίτερα προςεκτικοί και απόλυτα ςίγουροι ωσ προσ το domain name.gr που κζλετε να καταχωριςετε, να ςυντάξετε με προςοχι και να προςδιορίςετε με μεγάλθ ακρίβεια τθν περιγραφι του ςκοποφ χριςθσ του.gr domain name για το οποίο κα αιτθκείτε. Επιςτροφι του ποςοφ ςτθν κάρτα τθσ παραγγελίασ του Ρελάτθ εάν αιτθκεί ο ίδιοσ ι εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο τθν ανάκλθςθ τθσ καταχϊρθςθσ του domain name.gr. Η εταιρεία δεν εγγυάται τθν ακφρωςθ τθσ καταχϊρθςθσ. Το αίτθμα ανάκλθςθσ πρζπει να ςταλεί εντόσ 48 ωρϊν από το πρϊτο αίτθμα καταχϊρθςθσ, εγγράφωσ, ςυνοδευόμενο από φωτοτυπία ταυτότθτασ του ιδιοκτιτθ του ονόματοσ χϊρου.gr προσ ςτθν εταιρεία με fax ι με . Εάν πραγματοποιθκεί επιτυχϊσ θ ανάκλθςθ τθσ καταχϊρθςθσ κα επιςτραφεί το ποςό τθσ καταχϊρθςθσ ςτον αρχικό λογαριαςμό του ιδιοκτιτθ ι ςτθν πιςτωτικι κάρτα ανάλογα με τον τρόπο πλθρωμισ που είχε χρθςιμοποιθκεί για τθν κατοχφρωςθ. Θα παρακρατθκοφν τα ζξοδα ανάκλθςθσ του ονόματοσ χϊρου.

3 Καμία επιςτροφι χρθμάτων ςε πιςτωτικι κάρτα ι με μετρθτά δε γίνεται ςε περιπτϊςεισ αίτθςθσ κατοχφρωςθσ, ανανζωςθσ ι μεταβίβαςθσ.gr domain name μετά τθν οριςτικι κατοχφρωςθ, ανανζωςθ ι μεταβίβαςθ χριςθσ του domain του (δθλαδι μετά τθν απόφαςθ εκχϊρθςθσ του domain name από τθν Ε.Ε.Τ.Τ. ι τον αντίςτοιχο Φορζα Εκχϊρθςθσ του domain name). Πλεσ οι γραπτϊσ ςυμφωνθκζντεσ επιςτροφζσ χρθμάτων από τθν Εταιρεία προσ τον Ρελάτθ, τακτοποιοφνται εντόσ 10 εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία ενθμζρωςθσ του Ρελάτθ για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ και ο Ρελάτθσ ενθμερϊνεται μζςω τθν επόμενθ εργάςιμθ από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ. Μζςα ςτο προαναφερόμενο χρονικό διάςτθμα των 10 εργάςιμων θμερϊν, οποιαδιποτε γραπτι ζνςταςθ/διαμαρτυρία/καταγγελία του Ρελάτθ ςχετικι με τθν επιςτροφι χρθμάτων θ οποία ςτο μεταξφ ζχει ιδθ ςυμφωνθκεί μεταξφ των ςυμβαλλόμενων, υποβλθκεί από τον Ρελάτθ προσ οποιαδιποτε Δθμόςια Διοικθτικι Αρχι του Ελλθνικοφ Κράτουσ, κα κεωρείται από τθν Εταιρεία κακόπιςτθ, ςυκοφαντικι και δυςφθμιςτικι. Η Εταιρεία ςε τζτοια περίπτωςθ επιφυλάςςεται κάκε νομίμου δικαιϊματόσ τθσ, προκειμζνου να διαφυλάξει το κφροσ τθσ και τθν υπόςταςι τθσ από τζτοιου είδουσ επιηιμιεσ και κακόβουλεσ πρακτικζσ που ςκοπό ζχουν να πλιξουν τθν αξιοπιςτία και φερεγγυότθτα τθσ Εταιρείασ Άλλοι τρόποι πλθρωμισ Η esolutions.gr δίνει εναλλακτικά τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να εξοφλιςουν το αντίτιμο των παραγγελιϊν τουσ με κατάκεςθ (ι μεταφορά μζςω Internet Banking ι εντολι μεταφοράσ ποςοφ μζςω τθλεφϊνου κλπ) ςε ζναν από τουσ διακζςιμουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ μασ και ζωσ νεωτζρασ δεν παρζχεται άλλοσ τρόποσ πλθρωμισ ι πίςτωςθσ. Εάν ο πελάτθσ για τον οποιοδιποτε λόγο δεν επικυμεί τθ ςυνζχιςθ των προπλθρωμζνων υπθρεςιϊν που του παρζχει θ Εταιρεία, μπορεί να ηθτιςει επιςτροφι τθν ακφρωςθ/διακοπι των υπθρεςιϊν μζςω ςτο χωρίσ αυτό να ςθμαίνει επιςτροφι μετρθτϊν αλλά επιςτροφι υπό τθ μορφι πίςτωςθσ ςτο λογαριαςμό του πελάτθ για προμικεια άλλων υπθρεςιϊν. Η Εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα να αρνθκεί τθν οποιαδιποτε πίςτωςθ ςτο λογαριαςμό του πελάτθ, κατά βοφλθςθ Διαχείριςθ του ςυςτιματοσ online καταχωριςεων Ονομάτων Χώρου Ο πθγαίοσ κϊδικασ που αποτελεί τθν εφαρμογι online καταχωριςεων domain names ζχει δοκιμαςτεί για τθν καλι λειτουργία του και τθν παρεχόμενθ αςφάλεια ςτισ ςυναλλαγζσ, από το αρμόδιο τμιμα μασ και από τα αντίςτοιχα μθτρϊα ονομάτων χϊρου (Μθτρϊο.GR & CentralNic και άλλων φορζων) και ζχει εγκρικεί προσ λειτουργία για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του κοινοφ. Ραρζχεται ωσ ζχει, αποτελεί αποδεδειγμζνα πνευματικι ιδιοκτθςία τθσ esolutions.gr και θ esolutions.gr δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν βλάβεσ ι απϊλεια ςτοιχείων που μποροφν να ςυμβοφν λόγω ανωμαλιϊν των δικτφων μζςω του οποίου διακινοφνται οι πλθροφορίεσ. Εάν παρ' όλα αυτά ςυναντιςετε προβλιματα κατά τθν είςοδό ςασ ςτο ςφςτθμα ι εντοπίςετε κάποιο λάκοσ ι ζλλειψθ ι κενό αςφαλείασ ςτον κϊδικα (bugs), κα εκτιμιςουμε τθν άμεςθ αναφορά των προβλθμάτων ι των ερωτιςεϊν ςασ ςτο Η κακόβουλθ ι παράνομθ χριςθ του ςυςτιματοσ από χριςτεσ μπορεί να οδθγιςει ςτον εντοπιςμό αυτϊν και ςε τζτοια περίπτωςθ κα κινθκοφν από το Νομικό Τμιμα τθσ Εταιρείασ μασ όλεσ οι νόμιμεσ ενζργειεσ για

4 τθν αςτικι και ποινικι δίωξθ των υπευκφνων και των θκικϊν αυτουργϊν τθσ όποιασ παράβαςθσ ςυντελεςτεί εναντίον τθσ esolutions.gr και των πελατϊν τθσ. Η esolutions.gr ζχει εγκρικεί από τθν Ε.Ε.Τ.Τ. (Εκνικι Επιτροπι Ταχυδρομείων & Ταχυμεταφορϊν) ωσ επίςθμοσ Καταχωρθτισ Ονομάτων Χϊρου.GR με αρικμό πρωτοκόλλου 3882/ και λειτουργεί τθρϊντασ όλεσ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ με βάςει τισ ςχετικζσ Ελλθνικζσ και Κοινοτικζσ διατάξεισ & νομοκεςίεσ. Η esolutions.gr ζχει εγκρικεί από τθν CentralNic (Global Internet Names) ωσ επίςθμοσ εγκεκριμζνοσ Καταχωρθτισ Ονομάτων Χϊρου.COM δευτζρου επιπζδου και λειτουργεί ςφμφωνα με τθ ςχετικι διεκνι νομοκεςία και διατάξεισ περί κατοχφρωςθσ και διαχείριςθσ ονομάτων χϊρου. 2. Όροι & Προχποκζςεισ εκμίςκωςθσ Εικονικοφ Διακομιςτι (virtual web server), παροχισ Διαδικτυακισ φιλοξενίασ (web hosting) & λοιπών υπθρεςιών. H Εταιρεία, μζςω του δικτυακοφ τόπου διακζτει πρόςβαςθ και χριςθ χϊρου ςτο ςκλθρό δίςκο διακομιςτϊν (web servers), μιςκωμζνων από τρίτουσ. Οι διακομιςτζσ αυτοί διανζμουν ςτο Internet το αποκθκευμζνο ςε αυτοφσ υλικό για τθν προβολι των πελατϊν τθσ (web sites, οπτικοακουςτικό υλικό, multimedia, streaming) και μζςω αυτϊν δφναται να διακινείται και θ θλεκτρονικι αλλθλογραφία των πελατϊν τθσ. Ο ζτεροσ ςυμβαλλόμενοσ (Ρελάτθσ), προτίκεται να ενοικιάςει και να χρθςιμοποιιςει τον προςφερόμενο από τθν Εταιρεία, virtual server- shared hosting για τουσ δικοφσ του ςκοποφσ Τπθρεςίεσ Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνοφν και ςυναποδζχονται τα κάτωκι: Ο πελάτθσ βεβαιϊνει ότι το υλικό που κα "ανεβάηει" ςτον sever κα είναι ζτοιμο και δεν κα χρειάηεται καμία επιπλζον επεξεργαςία από τθν Εταιρεία για να λειτουργιςει αλλιϊσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει τισ υπθρεςίεσ τθσ Εταιρείασ για τθν καταςκευι, ςυντιρθςθ, διαχείριςθ, ανανζωςθ και διαφιμιςθ του web site ςτον χϊρο που του ζχει παραχωρθκεί, επιβαρυνόμενοσ με το ανάλογο επιπλζον κόςτοσ, το οποίο χρεϊνεται ξεχωριςτά και κατόπιν ςυνεννόθςθσ/ςυμφωνίασ. Η Εταιρεία γνωςτοποιεί ςτον πελάτθ τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτιςει πρόςβαςθ ςτον πίνακα ελζγχου (Control Panel) του και για τον τρόπο δθμοςίευςθσ των αρχείων του ςτο Διαδίκτυο, τθν εγκατάςταςθ των λογαριαςμϊν του κακϊσ και για τθν αναγκαιότθτα τθσ μελζτθσ του εγχειριδίου χριςθσ για τον πίνακα ελζγχου του. Στθν περίπτωςθ που ο πελάτθσ δεν ανακζςει άλλθ εργαςία επιπρόςκετου προγραμματιςμοφ επί του server ςτθν Εταιρεία, ο Ρελάτθσ ςυμφωνεί ότι ζχει τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για τθν καταςκευι/δθμοςίευςθ ςτο Internet των ιςτοςελίδων του και ότι θ Εταιρεία δεν είναι υπεφκυνθ να προςδϊςει αυτζσ τισ γνϊςεισ ςτον Ρελάτθ ι να τον εκπαιδεφςει. Η Εταιρεία κα μποροφςε καλι τθ κελιςει και κατ' εξαίρεςθ (εάν θ ίδια το επικυμεί) να του παράςχει υποςτιριξθ και υποδείξεισ ςε κζματα που ςχετίηονται με τα προαναφερκζντα ηθτιματα. Η Εταιρεία δεν αςκεί ζλεγχο ςτο περιεχόμενο των πλθροφοριϊν που περνάνε μζςα από το δίκτυο των διακομιςτϊν τθσ, επίςθσ δεν εγγυάται τισ παρουςιάςεισ οποιουδιποτε είδουσ που εμφανίηονται μζςα ςτο δίκτυο διαμζςου ι εξαιτίασ των υπθρεςιϊν τθσ. Επιπλζον δεν εγγυάται τθν εμπορικι ι προςωπικι φερεγγυότθτα οποιουδιποτε παρουςιάηεται μζςα ςτο δίκτυο ι τθν

5 εκπλιρωςθ οποιονδιποτε ςυγκεκριμζνων υποςχζςεων/προςφορϊν από τρίτουσ και δεν είναι υπεφκυνθ για οποιεςδιποτε ηθμιζσ μποροφν να ςυμβοφν ςτον πελάτθ ι ςε αυτοφσ που ςυναλλάςςονται με αυτόν, ςυμπεριλαμβανομζνου και τθσ απϊλειασ δεδομζνων, εξ' αιτίασ κακυςτεριςεων, μθ παράδοςθσ εμπορευμάτων ι διακοπισ υπθρεςιϊν για οποιαδιποτε αιτία ι λάκοσ ι παράλειψθ. Η εταιρεία παρζχει μζςω του πίνακα ελζγχου Plesk ςφςτθμα δθμιουργίασ αντίγραφων αςφαλείασ τα οποία ο χριςτθσ μπορεί να δθμιουργεί και να διατθρεί ςε περίπτωςθ απϊλειασ δεδομζνων για οποιαδιποτε λόγο αυτι προκφψει. H εταιρεία διατθρεί δικά τθσ αντίγραφα αςφαλείασ τα οποία λαμβάνονται με αυτοματοποιθμζνο τρόπο ανά τακτά χρονικά διαςτιματα και μθ εξεταηόμενα από άνκρωπο. Η Εταιρεία δεν είναι ςε κζςθ να εγγυθκεί τθν ορκότθτα των δεδομζνων που περιζχονται ςτα αντίγραφα αςφαλείασ τουσ. Η χριςθ οποιαςδιποτε πλθροφορίασ που παρζχεται μζςω του Internet είναι υπό ευκφνθ αυτοφ που τθν χρθςιμοποιεί και θ Εταιρεία δεν ζχει καμία ευκφνθ για τθν ακρίβεια ι τθν ποιότθτα οποιαςδιποτε πλθροφορίασ. Η ταχφτθτα ςφνδεςθσ αντιπροςωπεφει τθν ταχφτθτα προσ το κεντρικό δίκτυο (backbone) και όχι τθν ταχφτθτα από άκρο ςε άκρο. Η Εταιρεία δεν ζχει καμία ευκφνθ για οποιαδιποτε ηθμιά προκλθκεί ςε περίπτωςθ μθ διακεςιμότθτασ του δικτφου ι του ςυςτιματοσ κακϊσ και για τυχόν απϊλειεσ / αλλοιϊςεισ δεδομζνων και δεν εγγυάται ότι θ υπθρεςία του virtual server-shared hosting κα είναι αδιάκοπθ ι δεν κα γίνει κάποιο λάκοσ, λόγω τθσ ειδικισ φφςθσ του Διαδικτφου (Internet) και των δικτφων μζςω των οποίων διανζμονται οι πλθροφορίεσ. Η Εταιρεία, υπό οποιεςδιποτε ςυνκικεσ και περιςτάςεισ και από οποιαδιποτε αιτία, δεν ζχει καμία ευκφνθ για οποιαδιποτε ηθμιά προκφψει από τθν χρθςιμοποίθςθ, διακεςιμότθτα ι μθ διακεςιμότθτα των υπθρεςιϊν που προςφζρει. Η Εταιρεία αναβακμίηει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα εγκατεςτθμζνεσ εφαρμογζσ που υπάρχουν ςτουσ servers τθσ προκειμζνου να διατθρεί τα επίπεδα αςφαλείασ ςτο υψθλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρζχει τισ πιο πρόςφατεσ εκδόςεισ των Plesk Control Panel, php, mysql, ASP.net, perl, κλπ. Είναι αποκλειςτικι υποχρζωςθ του πελάτθ να ενθμερϊνει αναλόγωσ τισ κωδικοςελίδεσ του (τον κϊδικα php, mysql queries, asp κλπ των ιςτοςελίδων που ο Ρελάτθσ διατθρεί ςτον χϊρο που του παρζχει θ Εταιρεία) ζτςι ϊςτε να είναι ςυμβατζσ με τουσ servers μασ. Η Εταιρεία δεν ευκφνεται για οποιαδιποτε απϊλεια, ηθμιά και θκικι βλάβθ προκφπτει από αυτζσ τισ αναβακμίςεισ κακϊσ και από τθν αδυναμία ι απροκυμία του πελάτθ να προςαρμόςει τισ ιςτοςελίδεσ του με τισ αναβακμιςμζνεσ εκδόςεισ των διάφορων εφαρμογϊν και προγραμματιςτικϊν γλωςςϊν Η/Υ που ζχουν εγκαταςτακεί ςτουσ servers τθσ Εταιρείασ. Η Εταιρεία δεν φζρει ευκφνθ οφτε υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ για οποιαδιποτε απϊλεια, ηθμιά και θκικι βλάβθ που προκφπτει από αδυναμία παροχισ υπθρεςιϊν ι και Τεχνικισ υποςτιριξθσ και ο Ρελάτθσ δεςμεφεται με τθν αποδοχι του παρόντοσ ότι δεν κα εγείρει κανενόσ είδουσ αξιϊςεισ H εταιρεία δεςμεφεται για κάκε δυνατι προςπάκεια από μζρουσ τθσ για άμεςθ αποκατάςταςθ των όποιων δυςλειτουργιϊν ςυμβοφν για λόγο που αφορά τθν ίδια (πρόβλθμα hardware, software που ζχει εγκαταςτιςει θ ίδια ι πρόβλθμα δικτφου).

6 3. Μθ επιτρεπτι χριςθ των servers H Εταιρεία ζχει τθν δυνατότθτα να απορρίψει υλικό που διοχετεφεται ςτον virtual server που ζχει παραχωριςει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδιποτε νομοκεςία ςε ςχζςθ με τθν παραβίαςθ πνευματικϊν δικαιωμάτων, copyright, είναι πορνογραφικοφ, ρατςιςτικοφ ι πειρατικοφ περιεχομζνου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά ςτθ διακίνθςθ ναρκωτικϊν, τθν προςπάκεια παράνομθσ ειςχϊρθςθσ ςε ζναν θλεκτρονικό υπολογιςτι ι αντιβαίνει ςε οποιονδιποτε άλλο νόμο. Σε τζτοια περίπτωςθ θ Εταιρεία απενεργοποιεί το λογαριαςμό του και ειδοποιεί τον πελάτθ να αφαιρζςει το υλικό και αν αυτόσ δεν ςυμμορφωκεί άμεςα, το παρόν ςυμφωνθτικό παφει να ιςχφει. Η Εταιρεία μπορεί επίςθσ να ακυρϊςει το παρόν ςυμφωνθτικό ςε περίπτωςθ χριςθσ ανορκόδοξου/ανεπικφμθτου μαηικοφ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (spam mail). Επιπλζον θ χριςθ δζκα τοισ εκατό (10%) ι περιςςότερο των πόρων του ςυςτιματοσ είναι ανϊφελθ επιβάρυνςθ του ςυςτιματόσ μασ και δεν είναι αποδεκτι. Εάν θ χριςθ ενόσ λογαριαςμοφ Ρελάτθ είναι περιςςότερο του δζκα τοισ εκατό (10%) των πόρων, ο λογαριαςμόσ μπορεί να τερματιςτεί αυτόματα και χωρίσ προθγοφμενθ ενθμζρωςθ. Απαγορεφεται θ εκπομπι θλεκτρονικϊν μθνυμάτων ςτον server ι οποιουδιποτε μθνφματοσ που αποςτζλλεται ςε ενοχλθτικι βάςθ ςε ζνα δίκτυο άμεςα ι ζμμεςα ςυνδεδεμζνο με τα δικά μασ όπωσ και θ προςπάκεια παράκαμψθσ αυκεντικοποίθςθσ χριςτθ ι αςφάλειασ του host, δικτφου ι λογαριαςμοφ. Η ειςχϊρθςθ ςε πλθροφορίεσ που δεν απευκφνονται ςτον χριςτθ. Η παραβίαςθ τθσ αςφάλειασ οποιουδιποτε δικτφου, Spawning δωδεκάδων λειτουργιϊν, port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, land, teardrop, θ δθμοςίευςθ ιϊν, θ εκτζλεςθ chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπωσ το eggdrop ι το BitchX), phpshell και διάφορα παρόμοια προγράμματα. Οποιαδιποτε δραςτθριότθτα, ανεξάρτθτα αν κα οδθγιςει ςε απϊλεια ι διαφκορά πλθροφοριϊν, κα ερευνθκεί και κα επακολουκιςει κατάλλθλθ δράςθ. Η φπαρξθ οποιουδιποτε από αυτά τα προγράμματα, ανεξάρτθτα του αν τρζχουν, κα ζχει ωσ αποτζλεςμα να λθφκοφν μζτρα που ςυμπεριλαμβάνουν τθν αναςτολι ι τον τερματιςμό του λογαριαςμοφ. Background Processes μθ εξουςιοδοτθμζνα background processes ι όςα από αυτά κζτουν ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια των servers μασ, κα ζχουν ωσ ςυνζπεια τθν παφςθ ι και τον τερματιςμοφ του λογαριαςμοφ του Ρελάτθ. Το παρόν ςυμβόλαιο επίςθσ παφει να ιςχφει ςτθν περίπτωςθ που ο πελάτθσ ι οποιοςδιποτε μζςω αυτοφ αποκτιςει μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ ςτον server και μζςω αυτοφ επιδοκεί ςε οποιαδιποτε μθ προβλεπόμενθ από τουσ παρόντεσ κανονιςμοφσ, παράνομθ ι καταχρθςτικι ενζργεια οπότε και κα διωχκεί ποινικά και αςτικά με κάκε δικαςτικό μζςο. 4. Μεταπωλθτζσ Οι μεταπωλθτζσ των υπθρεςιϊν μασ μεταπωλοφν ωσ αυτόνομεσ οντότθτεσ τισ υπθρεςίεσ μασ και διατθροφν τθν ανωνυμία τθσ προζλευςθσ των υπθρεςιϊν μασ μζςω των nameservers μασ. Οι ίδιοι είναι νομικά υπεφκυνοι για τθν μεταπϊλθςθ των υπθρεςιϊν μασ. Η Εταιρεία δε φζρει καμία υποχρζωςθ άμεςθσ εξυπθρζτθςθσ ι επικοινωνίασ με τουσ πελάτεσ των

7 μεταπωλθτϊν. Οποιαδιποτε αίτθμα τεχνικισ υποςτιριξθσ κα πρζπει να λαμβάνεται από τον Μεταπωλθτι. Οι ίδιοι είναι οι μοναδικοί υπεφκυνοι για το περιεχόμενο και υλικό των ςελίδων των ιδίων αλλά και των πελατϊν τουσ κακϊσ και για τθν ορκι λειτουργία των ιςτοτόπων τουσ. Οι μεταπωλθτζσ δε επιτρζπεται να επικαλοφνται τθν esolutions.gr ωσ ςυνεργάτθ, ςυνεταίρο ι οποιαδιποτε άλλθ επαγγελματικι ςχζςθ ςυνεργαςίασ χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςι τθσ esolutions.gr. 5. Δικαιώματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ Ο δικτυακόσ τόποσ ο οποίοσ ςυμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίηεται, ςε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίεσ, βίντεο, θχογραφιςεισ και γραφικά, κϊδικα προγραμματιςμοφ ςε γλϊςςα Javascript, HTML & PHP, προςτατεφονται από τισ εκνικζσ (Ν.2121/93 ωσ ιςχφει) και διεκνείσ διατάξεισ περί Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ. Εκτόσ των ρθτά αναφερόμενων εξαιρζςεων (πνευματικά δικαιϊματα τρίτων, ςυνεργατϊν και φορζων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακοφ τόπου, ςυμπεριλαμβανομζνων εικόνων, γραφικϊν, φωτογραφιϊν, ςχεδίων, κειμζνων, των παρεχομζνων υπθρεςιϊν και γενικά όλων των αρχείων του, αποτελοφν πνευματικι ιδιοκτθςία τθσ esolutions.gr και προςτατεφονται κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ελλθνικοφ δικαίου, του ευρωπαϊκοφ δικαίου και των διεκνϊν ςυμβάςεων. Συνεπϊσ, κανζνα εξ αυτϊν δε δφναται να αποτελζςει εν όλω ι εν μζρει αντικείμενο αντιγραφισ, τροποποίθςθσ, αναπαραγωγισ, μετάφραςθσ, αναδθμοςίευςθσ ι να "φορτωκεί", να μεταδοκεί ι να διανεμθκεί με οποιονδιποτε τρόπο ι δθμιουργίασ αντιγράφων site (mirroring) των ςελίδων των δικτυακϊν τόπων τθσ esolutions.gr. Το όνομα, οι υπθρεςίεσ, τα ςιματα και τα λογότυπα ανικουν ι ζχουν παραχωρθκεί με άδεια ςτθ esolutions.gr και δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τον επιςκζπτθ / μζλοσ χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςι τθσ esolutions.gr. Εξαιρείται θ περίπτωςθ τθσ μεμονωμζνθσ αποκικευςθσ ενόσ και μόνου αντιγράφου τμιματοσ του περιεχομζνου ςε ζναν απλό προςωπικό Η/Υ (θλεκτρονικό υπολογιςτι) για προςωπικι και όχι δθμόςια ι εμπορικι χριςθ και χωρίσ απαλοιφι τθσ ζνδειξθσ προζλευςισ τουσ από το ςυγκεκριμζνο δικτυακό τόπο, χωρίσ να κίγονται με κανζνα τρόπο τα ςχετικά δικαιϊματα πνευματικισ και βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ. Τα λοιπά προϊόντα ι/και υπθρεςίεσ που αναφζρονται ςτισ θλεκτρονικζσ ςελίδεσ του παρόντοσ δικτυακοφ τόπου και φζρουν τα ςιματα των αντίςτοιχων οργανιςμϊν, εταιρειϊν, ςυνεργατϊν φορζων, ενϊςεων ι εκδόςεων, αποτελοφν δικι τουσ πνευματικι και βιομθχανικι ιδιοκτθςία και ςυνεπϊσ οι φορείσ αυτοί φζρουν τθ ςχετικι ευκφνθ. 6. Πρόςκετα τζλθ Η Εταιρεία δεν είναι υπεφκυνθ για όποιουσ φόρουσ ι τζλθ πρζπει να πλθρωκοφν ςε οποιαδιποτε χϊρα και ςφμφωνα με οποιαδιποτε φορολογικι νομοκεςία και αφοροφν ςυναλλαγζσ που γίνονται από τον Ρελάτθ μζςω του προςφερόμενου διακομιςτι. Ο πελάτθσ

8 ςυμφωνεί ότι ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ για τουσ φόρουσ ι τζλθ ι αμοιβζσ που ςχετίηονται με τθν χρθςιμοποίθςθ του server ι τα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που διακζτει ι τισ ςυναλλαγζσ που πραγματοποιεί. 7. Διακοπι υπθρεςιών / υμφωνθτικοφ Το παρόν ςυμφωνθτικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδιποτε των ςυμβαλλομζνων, χωρίσ αιτία. Η Εταιρεία δεν υποχρεοφται ςε επιςτροφι του ςυμφωνθμζνου ποςοφ για το χρονικό διάςτθμα που απομζνει από τθν θμζρα τθσ διακοπισ ζωσ τθν κανονικι λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ςε περίπτωςθ που τθν διακοπι ηθτιςει ο πελάτθσ ι το ςυμφωνθτικό διακοπεί από τθν Εταιρεία ςε περίπτωςθ παραβάςεωσ των όρων τθσ από τον πελάτθ. Εάν ο Ρελάτθσ δεν προςδϊςει ςτθν Εταιρεία το αποδεικτικό τθσ ςυναλλαγισ με τθν οποία εξοφλεί τθν ανανζωςθ τθσ ςυνδρομισ του ι δθλϊςει ότι δεν επικυμεί τθ ςυνζχιςθ των υπθρεςιϊν, τότε θ Εταιρεία διακόπτει τθ λειτουργία του web site του Ρελάτθ και το διαγράφει από τουσ servers τθσ, χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ. H Εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα να αρνθκεί, τερματίςει ι να κζςει ςε διακεςιμότθτα τισ υπθρεςίεσ που παρζχει προσ τον Ρελάτθ κατά βοφλθςθ και δεν κα είναι υπεφκυνθ για επιπτϊςεισ, κετικζσ και αρνθτικζσ, που είναι αποτζλεςμα του τερματιςμοφ ενόσ web site από ζναν server τθσ. Πλεσ οι ηθμιζσ περιορίηονται ςτον άμεςο τερματιςμό των υπθρεςιϊν. Επαναφορά των αρχείων ςε λογαριαςμό φιλοξενίασ ιςτοςελίδων που ζχει τεκεί ςε αναςτολι περιςςότερο από 3 εβδομάδεσ κοςτολογείται με 70 + Φ.Ρ.Α. 8. Περιοριςμόσ ευκφνθσ εξαςφάλιςθ αποηθμίωςθ Η esolutions.grκαταβάλει ςθμαντικζσ προςπάκειεσ, ϊςτε ο δικτυακόσ τόποσ να ςυμπεριλαμβάνει ακριβείσ και ενθμερωμζνεσ πλθροφορίεσ. Εντοφτοισ, δεν δεςμεφεται ωσ προσ τθν ακρίβεια, χρονικι εγγφτθτα και πλθρότθτα του περιεχομζνου που δθμοςιεφεται και κατά ςυνζπεια δεν φζρει οιαςδιποτε φφςεωσ ευκφνθ. Ο Ρελάτθσ ςυμφωνεί ότι κα υπεραςπιςτεί ζναντι παντόσ δικαςτθρίου, κα εξαςφαλίςει, κα κρατιςει μακριά από κάκε κίνδυνο, από όλεσ τισ απαιτιςεισ, απϊλειεσ, χρθματικζσ διεκδικιςεισ και ευκφνεσ, τθν Εταιρεία και κα τθν καλφψει ζναντι κάκε χρθματικοφ κόςτουσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των αμοιβϊν των δικθγόρων, επίςθσ κα τθν καλφψει από οποιαδιποτε υπόκεςθ ι διεκδίκθςθ λόγω ηθμίασ ι βλάβθσ ι οποιαςδιποτε άλλθσ αιτίασ εγείρει o ίδιοσ ι ο οποιοςδιποτε τρίτοσ εναντίον τθσ Εταιρείασ ι του Ρελάτθ εξαιτίασ των δραςτθριοτιτων και υπθρεςιϊν ι άλλων πράξεων του Ρελάτθ ι περιεχομζνων και πλθροφοριϊν που κινικθκαν μζςω server τθσ Εταιρείασ ι λόγω δυςλειτουργίασ οποιουδιποτε διακομιςτι μασ, με ι χωρίσ τθ ςυναίνεςθ του Ρελάτθ ι ςυνεργαηόμενου με αυτόν προςϊπου.

9 Επιπροςκζτωσ ρθτϊσ δθλϊνετε και δεςμεφεςτε δια τθσ παροφςασ ότι ςτθν περίπτωςθ που εγερκεί κατά τθσ Εταιρείασ οιαδιποτε αγωγι, αξίωςθ, ι άλλθ δικαςτικι αξίωςθ ι διοικθτικι διαδικαςία και πθγάηει από τθν παράβαςθ εκ μζρουσ ςασ οιαςδιποτε φφςεωσ δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεοφςτε όπωσ αφενόσ παρζμβετε ςτθ δικαςτικι ι διοικθτικι διαδικαςία και αφετζρου αποηθμιϊςετε πλιρωσ τθν Εταιρεία μασ, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ τελευταία υποχρεωκεί ςε καταβολι αποηθμίωςθσ ι οιαςδιποτε άλλθσ δαπάνθσ. 9. Ανανεώςεισ υπθρεςιών Το ςυμφωνθτικό αυτό ανανεϊνεται αυτόματα ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα τιμι του τιμοκαταλόγου για το είδοσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ κατά τθν χρονικι περίοδο τθσ ανανζωςθσ εκτόσ και αν ο πελάτθσ δεν επικυμεί περαιτζρω ςυνεργαςία με τθν Εταιρεία και τθν ενθμερϊςει γι' αυτό. O Ρελάτθσ οφείλει να αποςτείλει ςτθν Εταιρεία το αποδεικτικό τθσ ςυναλλαγισ με τθν οποία ζχει εξοφλιςει τθν ανανζωςθ τθσ ςυνδρομισ του, με ΦΑΞ ςτο ι με ςτο αναγράφοντασ ξεκάκαρα ςτθν ειδοποίθςθ/απόδειξθ το domain name του, το είδοσ τθσ υπθρεςίασ που χρθςιμοποιεί και τα ςτοιχεία του πελάτθ. Ο πελάτθσ οφείλει να ελζγχει ότι θ Εταιρεία ζλαβε τθν ειδοποίθςθ τθσ εξόφλθςθσ τθσ ςυνδρομισ του κι ενεργοποίθςε/ανανζωςε τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ πλιρωςε. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ Εταιρεία δεν δφναται να εξακριβϊςει τα ςτοιχεία εξόφλθςθσ υπολοίπου από ανανζωςθ υπθρεςιϊν (πχ λόγω κακοτυπωμζνου ΦΑΞ, μθ παράδοςθσ του ενθμζρωςθσ ςτθν esolutions.gr) τότε θ Εταιρεία διακόπτει τθ λειτουργία του web site του Ρελάτθ και το διαγράφει από τουσ servers τθσ, χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ και χωρίσ καμία απολφτωσ ευκφνθ για τυχόν ηθμίεσ ι βλάβεσ που προκλθκοφν από τον τερματιςμό/διακοπι των υπθρεςιϊν τθσ προσ τον Ρελάτθ. 10. Αποδοχι όρων χριςθσ Οι παρόντεσ όροι χριςεωσ του δικτυακοφ τόπου ςυντάςςονται με βάςθ το ςφνολο των κανόνων τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ, διζπονται από το Ελλθνικό Δίκαιο και διεκνζσ δίκαιο, από τισ ιςχφουςεσ ςε αυτό νομοκετικζσ διατάξεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και από τισ Διεκνείσ Συνκικεσ και ερμθνεφονται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ, των ςυναλλακτικϊν θκϊν και του κοινωνικοφ και οικονομικοφ ςκοποφ του δικαιϊματοσ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία όροσ ι πρόβλεψθ των εν λόγω όρων χριςεωσ κρικεί ωσ άκυροσ ι ακυρϊςιμοσ δεν κα επθρεάηει τθν ιςχφ των λοιπϊν όρων, οι δε ςυμβαλλόμενοι κα καταβάλουν κατά τισ προαναφερκείςεσ αρχζσ κάκε δυνατι προςπάκεια ϊςτε να αντικαταςτακοφν οι άκυρεσ ι ακυρϊςιμεσ προβλζψεισ ι όροι, με άλλουσ που να προςεγγίηουν όςο το δυνατό περιςςότερο το περιεχόμενο των άκυρων ι ακυρϊςιμων όρων ι προβλζψεων. Από τθ χριςθ των ιςτοςελίδων τθσ παρουςίαςθσ τεκμαίρεται, ότι ςυμφωνείτε με όλουσ τουσ όρουσ που αναγράφονται ςτθν παροφςα ιςτοςελίδα και θ ανάγνωςθ του παρόντοσ κειμζνου απαιτείται πριν από τθν χριςθ των υπθρεςιϊν μασ και τθν υποβολι οιαςδιποτε παραγγελίασ υπθρεςιϊν ι προϊόντων κι επιπροςκζτωσ θ ςφμφωνθ γνϊμθ ςασ κακϊσ και θ πλιρθσ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των αναγραφόμενων όρων, εκφράηεται, πιςτοποιείται και δθλϊνεται υπεφκυνα με τθ χριςθ τθσ παρουςίαςθσ ι/και το πάτθμα του

10 ποντικιοφ ςτο link "Προι Χριςθσ" και ςε οποιοδιποτε άλλο link μπορεί να οδθγιςει ςε παραγγελία υπθρεςίασ ι χριςθ των ιςτοτόπων τθσ Εταιρείασ, και κεωρείται ωσ θ υπογραφι ςασ ςτο παρόν κείμενο. Κάκε θλεκτρονικι παραγγελία υπθρεςιϊν αποςτζλλεται ςτθν esolutions.gr μζςω Internet, εάν και μόνο αν ο Ρελάτθσ ζχει προθγουμζνωσ αποδεχκεί ανεπιφφλακτα τουσ προαναφερκζντεσ όρουσ ςυμφωνίασ, ςαν μία επιπλζον απόδειξθ ότι ο Ρελάτθσ ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των όρων και ςυμφϊνθςε ανεπιφφλακτα με αυτοφσ. Συμφωνείτε, ότι για οποιαδιποτε διαφορά προκφψει από τθ χριςθ αυτισ τθσ παρουςίαςθσ, εφαρμογι κα ζχουν οι νόμοι του Ελλθνικοφ κράτουσ κι αρμόδιο δικαςτιριο για τθν επίλυςθ αυτϊν κα είναι τα Δικαςτιρια Ακθνϊν. Η Εταιρεία ζχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίσ ειδοποίθςθ τουσ Προυσ Χριςθσ του Συμφωνθτικοφ Ραροχισ των Υπθρεςιϊν τθσ και είναι ςτθν ευκφνθ του Ρελάτθ να φροντίηει να ενθμερϊνεται ςχετικά από τθν παροφςα Ιςτοςελίδα esolutions.gr Ανάπτυξθ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν και παροχι διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν Λ. Θθβϊν 444, Αιγάλεω, Ακινα, Σθλ: (+30) SITE ( ) Fax: (+30) FAX ( ) ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα