ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Transcript

1 ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΤΠΑΙΘΡΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ Α. ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ Επιβλέπων Καθηγηηής: κ. Απόζηολος Παπαδόποσλος, Αναπλ. Καθηγηηής Υαροκόπειοσ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Αθήνα, 2010

2 ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ Δπξπδίθε Α. ππξνπνχινπ ΠΔΝΣΑΜΔΛΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Απφζηνινο Παπαδφπνπινο, Αλαπι. Καζεγεηήο Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Δπηβιέπσλ ηεο Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο) Νηθφιανο Μπεφπνπινο, Καζεγεηήο Γ.Π.Α. Κσλζηαληίλνο Σζηκπνχθαο, Καζεγεηήο Γ.Π.Α. Αζαλάζηνο Κακπάο, Δπ. Καζεγεηήο Γ.Π.Α. Αιέμαλδξνο Κνπηζνχξεο, Δπ. Καζεγεηήο Γ.Π.Α. Αζήλα, 2010 ii

3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ο ηνκέαο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, έρεη κεηαηξαπεί ζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο Δπξσπατθήο αγξν-πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ηδηαίηεξα ιφγσ ησλ απμαλφκελσλ πεξηβαιινληηθψλ αλεζπρηψλ ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ηνπ ζπκβαηηθνχ κνληέινπ γεσξγίαο ζην πεξηβάιινλ. Ζ εηζαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ αγξν-πεξηβαιινληηθνχ θαλνληζκνχ ΔΚ 2078/92 (εθαξκνγή πςειφηεξσλ πεξηβαιινληηθά πξνηχπσλ ρξήζεο ηεο γεο), έδσζαλ ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ αλάπηπμε θιάδνπ ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα. Ζ Δ.Δ. αξρηθά κέζσ ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ΔΚ 2092/91 θαζψο θαη κεηέπεηηα κέζσ ησλ θαλνληζκψλ ΔΚ 834/207 θαη ΔΚ 889/2008, πεξί ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ ζηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο, δεκηνχξγεζε ηφζν ην ελλνηνινγηθφ, φζν θαη ην λνκηθφ ππφβαζξν γηα ηελ νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο απφ ηε ζπκβαηηθή. Σν θίλεκα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο είλαη έλα θνηλσληθφ θίλεκα (ζε αληίζεζε κε ηε ζπκβαηηθή γεσξγία), ην νπνίν έρεη κία ξηδνζπαζηηθή θηινζνθία γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη ηε ζρέζε πνπ δηακνξθψλεηαη αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηε θχζε (ε θηινζνθία κηαο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο). Σα ηειεπηαία ρξφληα, δηάθνξνη εξεπλεηέο έρνπλ αλαθεξζεί ζηε ζεζκνπνίεζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο (εζληθφο θαη παγθφζκηνο ζπληνληζκφο πξνηχπσλ θαη κεζφδσλ παξαγσγήο) θαη ηελ αλάπηπμή ηεο κέζα απφ ηα ζπκβαηηθά κνλνπάηηα ηνπ αγξν-δηαηξνθηθνχ ηνκέα (παγθφζκην εκπφξην βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ). Έηζη, ε βηνινγηθή γεσξγία ηίζεηαη κπξνζηά ζην δίιεκκα ηνπ «εθζπγρξνληζκνχ» φπσο λνείηαη ε ζεζκνπνίεζε ή ηεο αληίζηαζεο κέζα απφ ηε δηαηήξεζε ησλ αμηψλ πνπ πξεζβεχεη (άκεζε επαθή κε ηνλ θαηαλαισηή κέζα απφ απνθεληξσκέλεο αγνξέο, κεησκέλεο απνζηάζεηο, παξαγσγή θαη θαηαλάισζε επνρηαθψλ πξντφλησλ θ.ά.) θαη ησλ αγνξψλ κηθξήο θιίκαθαο. Απφ ηελ άιιε, έρεη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη φια απηά ηα θηλήκαηα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, ζεσξνχληαη σο κία ζεηηθή δχλακε ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο, ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη άιινπο ζπλαθείο θνξείο ηνπ δηθηχνπ πνιηηηθήο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνζέγγηζε ησλ δηθηχσλ, ζα αλαδεηήζνπκε κέζα απφ απηήλ ηελ εξγαζία, λα θαηαλνήζνπκε ην ξφιν ησλ δηθηχσλ ζηε δηακφξθσζε θαη άζθεζε πνιηηηθήο γχξσ απφ ηνλ ηνκέα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαζψο θαη ην ξφιν ησλ δηθηχσλ ζηε ζχλδεζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο κε ηνλ αγξν-δηαηξνθηθφ ηνκέα, ν νπνίνο iii

4 έρεη αλαδείμεη ηε βηνινγηθή ηξνθή ζε αζθαιή θαη πγηή ηξνθή, απαιιαγκέλε απφ ππνιείκκαηα θαη ρεκηθέο νπζίεο. Ζ έλλνηα ησλ δηθηχσλ, ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα απφ ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επηζηήκεο θαη ηδηαίηεξα ζηα πιαίζηα κειεηψλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε βηνινγηθή γεσξγία γλψξηζε επξεία δηάδνζε ζηα Κξάηε-Μέιε ηεο Δ.Δ. ππφ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηεο ΚΑΠ, σζηφζν, ηα εζληθά δίθηπα πνιηηηθήο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία, γλσξίδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαζψο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ θαη ηζηνξηθψλ δηαδηθαζηψλ. Οη δηαθνξέο απηέο αθνξνχλ ζην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηα κέζα ησλ πνηθίισλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα δίθηπα, ηε ζχλζεζε ησλ δηθηχσλ (δηαθνξεηηθνί θνξείο πνιηηηθήο), ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δίθηπα παξαγσγψλ, ηηο ππεξεζίεο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο θαη ηνπο θνξείο απφ ην ρψξν ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηεο ιηαληθήο πψιεζεο, ην ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο αιιαγήο, ηελ θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ηελ θπξίαξρε νξγάλσζε ησλ αγξνηψλ θ.ά. ε παξάγνληα-θιεηδί γηα ηε δηακφξθσζε θαη άζθεζε πνιηηηθήο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία ζηελ Δπξψπε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ, αλαδεηθλχνληαη επίζεο νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο νξγαλψζεηο ησλ αγξνηψλ ηνπ ζπκβαηηθνχ θαη ηνπ βηνινγηθνχ ηνκέα, νη νπνίεο κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ-πνιηηηθφ-θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη, άιινηε ραξαθηεξίδνληαη απφ αξκνληθή ζπλχπαξμε, άιινηε απφ ζθιεξφ αληαγσληζκφ θαη άιινηε απφ επνηθνδνκεηηθφ αληαγσληζκφ. ινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο δηακφξθσζεο ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία, ζα εμεηαζηνχλ εθηελψο ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζηε ρψξα καο. iv

5 A BSTRACT Organic farming has become an important element of European agrienvironmental policy, mostly due to increasing concern about the impact of agriculture on the environment. Since the implementation of EC Reg. 2078/92 which provides the basis for organic subsidy schemes the EU promotes organic farming based explicitly on its positive effects to the environment (due to the pure existence and control of a world-wide set of standards, which organic farming associations themselves have defined). In recent years, standards have also been defined by the EU through the implementation of EC Reg. 2092/91 (regulation of organic production) and the later EC Reg. 834/2007 and EC Reg. 889/2008 (laying down detailed rules for the implementation of EC Reg. No 834/2007 on organic production and labeling of organic products with regard to organic production, labeling and control). These very standards, differentiate organic farming from conventional farming. The organic farming movement is a social movement (as opposed to mainstream farming), with a radical view on environmental issues and the man nature relationship. Recently, several researchers have written about the institutionalization of organic farming, where institutionalization might be understood as a kind of modernization. But is the nature of the movement opposing to the institutionalized path of development for organic farming (considering its value basis), especially when organic farming movements in Europe are widely recognized as a positive force by market actors, civil society and relevant actors in policy networks? Taking account of the organic farming policy networks approach as an integrated tool (bringing together the macro-level perspectives and the micro-level perspectives of social science, that is, the way the actors are embedded in the social context and influence the characteristics of networks), this paper seeks to understand the preferences for particular policies regarding the organic sector as well the way these networks connect to the agro-food sector. The actor-network concept has become widely utilized in socioeconomic studies of economic life. Networks might be of particular utility in understanding diverse forms of rural development and agricultural policy in general. Despite most having developed under the umbrella of the Common Agricultural Policy (CAP), national-level organic farming policy networks in Europe vary (cross-country comparison), since there are a v

6 lot of differences (different national processes and special conditions) between countries in transporting EU agricultural policy. These differences pertain to the political environment, the strategies and resources of network actors that influence policy networks, the composition of the networks (different policy actors), the relationship between networks (farmers networks, agencies of agricultural policy, retail and processing actors and food market firms), the role of state in promoting policy change, the distribution of the power between the state and the respective organization representing farmers, be it in organic or mainstream. The cooperation or not between general agricultural institutions and the organizations of the organic farming sector, is also of great importance in influencing the policy making process of organic farming in European countries. All these factors, are going to be taken into account for the policy network analysis in the case of Greece. vi

7 Δπραξηζηίεο Ζ παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (Μ.Γ.Δ.) εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο κνπ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) κε ηίηιν «Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε θαη Γηαρείξηζε ηνπ Αγξνηηθνχ Υψξνπ» ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο απηήο, ζα ήηαλ αδχλαηε ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ζπλδξνκή αλζξψπσλ πνπ ζηάζεθαλ δίπια κνπ ζε εζηθφ θπξίσο επίπεδν, αιιά θαη ζε επίπεδν επίιπζεο πξαθηηθψλ δεηεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν θαζέλαο θαζεκεξηλά ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ. Πάλσ απφ φια φκσο, ζα ήηαλ αδχλαηε εάλ δελ είρα ηελ επηείθεηα θαη ηελ ακέξηζηε θαηαλφεζε ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, πξνο ηα νπνία εθθξάδσ ηε βαζεηά επγλσκνζχλε κνπ γηα ην γεγνλφο φηη κνπ επέηξεςαλ λα παξαηείλσ ηε ρξνληθή δηάξθεηα εθπφλεζεο θαη θαηάζεζεο ηεο ελ ιφγσ Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο θαη έηζη λα νινθιεξψζσ ηηο εθπαηδεπηηθέο κνπ ππνρξεψζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ Π.Μ.. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ πξνο ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή ηεο Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο θ. Απφζηνιν Παπαδφπνπιν, Αλαπι. Καζεγεηή ηνπ Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε θαη ζπκβνιή ηνπ ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη γηα ηελ ακέξηζηε ππνκνλή ηνπ. Δπραξηζηίεο εθθξάδσ θπζηθά θαη πξνο ηα ππφινηπα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο (φπσο απηή είρε νξηζηεί αξρηθά αιιά θαη κε ηε λέα ηεο ζχλζεζε) θαη ζπγθεθξηκέλα πξνο ηελ θα νθία Δπζηξάηνγινπ, Οκφηηκε Καζεγήηξηα ηνπ Γ.Π.Α., ηνλ Καζεγεηή θ. Νίθν Μπεφπνπιν, Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γ.Π.Α., ηνλ θ. Κσλ/λν Σζηκπνχθα, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γ.Π.Α., ηνλ θ. Αζαλάζην Κακπά, Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γ.Π.Α. θαη ηνλ θ. Αιέμαλδξν Κνπηζνχξε, Δπ. Καζεγεηή Γ.Π.Α. Θα ήζεια λα επηζεκάλσ ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ηνπ θ. Νίθνπ Μπεφπνπινπ ζε φιε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, ν νπνίνο ππήξμε εκςπρσηήο ηεο ζπκκεηνρήο κνπ ζην ελ ιφγσ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη γλψζηεο ηεο ζθνδξήο επηζπκίαο κνπ γηα ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ κνπ. εκαληηθή ππνζηήξημε έιαβα απφ θίινπο θαη ζπλεξγάηεο ζην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζην Π.Μ.. «Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε θαη Γηαρείξηζε ηνπ Αγξνηηθνχ Υψξνπ». Φίινη πνπ κε vii

8 παξφηξπλαλ λα ππνβάισ επηηπρψο γηα δεχηεξε θνξά αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην ελ ιφγσ Π.Μ.. φπσο ν θ. Νίθνο Πξνχηζνο, αιιά θαη θίινη φπσο ν θ. Νίθνο Μαλίθαο, πνπ κνπ πξφζθεξαλ ακέξηζηε βνήζεηα ηφζν ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηηο παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο, φζν θαη ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν, φηαλ έβιεπα λα νξζψλνληαη δηαξθψο εκπφδηα θαη λα ςάρλσ δηέμνδν πξνο ιάζνο θαηεπζχλζεηο. Ζ θα Αιεμία Γηαλλνπδάθνπ, απνδείρηεθε αμηφινγε ζπλεξγάηεο ζην εγρείξεκα απηφ, παξέρνληαο ακέξηζηε θηιηθή ππνζηήξημε θαη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έλαξμε θαη ηελ πνξεία ηεο παξνχζεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Αιιά θαη ν θ. Γηψξγνο Βιάρνο, επίζεο παξείρε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη πιεξνθφξεζε, ζπκβάιινληαο νπζηαζηηθά ζηελ εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. ινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ηνπο επραξηζηψ ζεξκά, φπσο εηιηθξηλά επραξηζηψ θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ αιιά θαη ηνπο ηδηψηεο πνπ εκπιέθνληαη ζην ρψξν ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, γηα ην γεγνλφο ηεο απνδνρήο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ζπλεληεχμεηο θαη λα επηδείμνπλ εμαηξεηηθφ πλεχκα ζπλεξγαζίαο κέζα απφ ηελ απνθάιπςε ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ έξεπλα αιιά θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο απφςεσλ. Σέινο, εθ βαζέσλ επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απεπζχλσ πξνο ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ησλ νπνίσλ ε θπζηθή παξνπζία θαη ε εζηθή ζπκπαξάζηαζε ππήξμε δηαξθήο θαη ακέξηζηε ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν εθπφλεζεο ηεο παξνχζεο Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο. Υσξίο ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηά ηνπο θαη πξνπάλησλ ηελ πίζηε ηνπο ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα νξάκαηά κνπ, απηήλ ηε ζηηγκή δελ ζα ππήξρε έξεηζκα γηα ζπγγξαθή επραξηζηηψλ. ηηο κηθξέο κνπ ηακαηίλα θαη Μαξνπζψ, ηνπο αθηεξψλσ ηελ πξνζπάζεηα απηή κε ηελ ππφζρεζε λα είκαη αξσγφο ζε φια ηνπο ηα φλεηξα, φπσο ππήξμαλ θαη απηέο ζην δηθφ κνπ φλεηξν κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν: ηεο ππνκνλήο θαη ηεο δεζηήο αγθαιηάο. viii

9 Π Η Ν Α Κ Α Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ I I I A B S T R A C T V Δ Τ Υ Α Ρ Η Σ Η Δ V I I Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο Δ Η Α Γ Ω Γ Ζ Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο Β Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Γ Δ Ω Ρ Γ Η Α Κ Α Η Α Γ Ρ Ο Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ζ : Σ Ο Γ Ρ Ο Μ Ο Σ Ζ Α Δ Η Φ Ο Ρ Η Α Οξηζκνί θαη θηινζνθία ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο Σν θίλεκα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζε δίιεκκα Ο θαηαλαισηήο θαη ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ χλνςε πκπεξάζκαηα Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο Σ Ο Γ Η Κ Σ Τ Ο Π Ο Λ Η Σ Η Κ Ζ Σ Ζ Κ Α Π Κ Α Η Ζ Τ Μ Β Ο Λ Ζ Σ Ο Τ Σ Ζ Ν Δ Ξ Δ Λ Η Ξ Ζ Σ Ζ Α Γ Ρ Ο Σ Η Κ Ζ Π Ο Λ Η Σ Η Κ Ζ Ζ εξέλιξη ηηρ ΚΑΠ μέζα από ένα δίκηςο ζςλλογικών θοπέυν Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Μεταρρύθμιση Mac Sharry (1992) Ατζέντα Μεταρρύθμιση Fischler (2003) Σα Κξάηε-Μέιε Μεταρρύθμιση Mac Sharry (1992) Ατζέντα Μεταρρύθμιση Fischler (2003) Ζ Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ Μεταρρύθμιση Mac Sharry (1992) Ατζέντα Μεταρρύθμιση Fischler (2003) Σν Θεζκηθφ Πιαίζην ix

10 Μεταρρύθμιση Mac Sharry (1992) Ατζέντα Μεταρρύθμιση Fischler (2003) χλνςε-πκπεξάζκαηα Ο «δεύηεπορ πςλώναρ» ηηρ ΚΑΠ: η ζημαζία ηος από άποτη ζσεδιαζμού και διάθεζηρ ηηρ Δ.Δ Ζ έλλνηα ηνπ «δεχηεξνπ ππιψλα» θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Πξνο κία πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ/ αγξνηηθήο αλάπηπμεο Ζ βηνινγηθή γεσξγία ζηα πιαίζηα ηνπ «δεχηεξνπ» ππιψλα ηεο ΚΑΠ Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο χλνςε-πκπεξάζκαηα Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο Ζ Β Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Γ Δ Ω Ρ Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Τ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ζ Δ Ν Ω Ζ Οπιζμένα ζηαηιζηικά ζηοισεία Ζ Βιολογική Γευπγία ζηα πλαίζια ηηρ ΚΑΠ - Ηζηοπικό Μέζα δεθαεηίαο Πξψην κηζφ δεθαεηίαο Γεχηεξν κηζφ δεθαεηίαο Πξψην κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ Γεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ Ζ κεηά ηελ «Αηδέληα 2000» επνρή χλνςε πκπεξάζκαηα Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο Μ Δ Θ Ο Γ Ο Λ Ο Γ Η Κ Ο Π Λ Α Η Η Ο Σο θευπηηικό ςπόβαθπο ηηρ πποζέγγιζηρ ηυν δικηύυν Ζ θευπία ηυν θεζμών Ζ εθαπμογή ηηρ ανάλςζηρ ηυν δικηύυν πολιηικήρ ζε επίπεδο Δ.Δ Ζ εθαπμογή ηηρ ανάλςζηρ ηυν δικηύυν πολιηικήρ ζε εθνικό επίπεδο Ζ εμπειπική έπεςνα x

11 Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο Ζ Β Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Γ Δ Ω Ρ Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Λ Λ Α Γ Α Ηζηοπική Αναδπομή Γενικά ηοισεία Ζ βιολογική γευπγία ζηα πλαίζια ηηρ αγπο-πεπιβαλλονηικήρ πολιηικήρ Γομή και διάπθπυζη ηος κλάδος ηηρ βιολογικήρ γευπγίαρ Σο θεζμικό πλαίζιο ηηρ βιολογικήρ γευπγίαρ Οη Οξγαληζκνί Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ Ο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.) Ζ Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΤΠΑΑ&Σ Οξηζκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία Καηαλαισηηθή δήηεζε θαη δίθηπα δηαλνκήο φξνη ηνπ εκπνξίνπ Οη Αγνξέο ησλ Βηνθαιιηεξγεηψλ πκπεξάζκαηα Πξνηάζεηο Ζ «επαγγελμαηική» οπγάνυζη ηυν Δλλήνυν βιοπαπαγυγών Δκπαίδεςζη Καηάπηιζη ςμβοςλεςηική ηήπιξη Ο ζεζκφο ησλ πκβνχισλ Δθπαίδεπζε Καηάξηηζε ύνοτη ζςμπεπάζμαηα ζσεηικά με ηην ανάπηςξη ηηρ βιολογικήρ γευπγίαρ ζηην Δλλάδα Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο Τ Μ Π Δ Ρ Α Μ Α Σ Α Β Η Β Λ Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Α Ξενόγλυζζη Δλληνογλυζζη Πηγέρ από ηο Γιαδίκηςο Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Τ Γ Κ Ρ Η Ζ Σ Χ Ν Γ Η Α Γ Ο Υ Η Κ Χ Ν Α Ν Α Θ Δ Χ Ρ Ζ Δ Χ Ν Σ Ζ Κ Α Π xi

12 Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Σ Α Δ Ρ Γ Α Λ Δ Η Α Π Ο Λ Η Σ Η Κ Ζ Σ Ζ Δ. Δ. Γ Η Α Σ Ζ Β Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Γ Δ Χ Ρ Γ Η Α Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Π Η Ν Α Κ Δ Β Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Α Κ Α Λ Λ Η Δ Ρ Γ Ο Τ Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Σ Ζ Ν Δ. Δ. Σ Χ Ν Κ Α Η Κ Ρ Α Σ Χ Ν - Μ Δ Λ Χ Ν Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΟΤΜΔΝΖ ΓΖ ΣΖΝ Δ.Δ.- 27, ΑΠΟ ΣΟ Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Σ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Α Γ Ρ Ο Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ζ «Α Λ Δ Ξ Α Ν Γ Ρ Ο Μ Π Α Λ Σ Α Σ Ε Ζ» Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Υ Ζ Μ Α Σ Η Κ Ζ Α Π Δ Η Κ Ο Ν Η Ζ Σ Ζ Α Ν Α Ν Ο Μ Ο Κ Α Σ Α Ν Ο Μ Ζ Σ Χ Ν Β Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Α Δ Κ Σ Ρ Δ Φ Ο Μ Δ Ν Χ Ν Ε Χ Χ Ν Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Ζ Δ Γ Υ Χ Ρ Η Α Α Γ Ο Ρ Α ( ) Γ Η Α Σ Ο Β Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ο Λ Α Γ Η, Κ Ρ Α Η Κ Α Η Σ Α Β Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Α Δ Π Δ Ρ Η Γ Ο Δ Η Γ Ζ Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α ΟΓΖΓΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ xii

13 ΚΔ ΦΑ Λ Α ΗΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Μέζα απφ ηε κειέηε απηή, πνπ έρεη σο ηίηιν «Σν δίθηπν ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο», ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαιχζνπκε ην ζεκαληηθφ ξφιν ησλ ζεζκψλ θαη ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζηε δηακφξθσζε, ηε δηαηήξεζε ή θαη ηε κεηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν θπξίσο ησλ πνιηηηθψλ (επξσπατθή θαη εζληθή πνιηηηθή ξχζκηζε θαη ζεζκνί), θνηλσληθψλ (ε θηλεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο) αιιά έσο θάπνην βαζκφ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. Ζ αλάιπζε απηή ζα θσηίζεη αληηζέζεηο «θιεηδηά» κέζα ζην παγθφζκην θαη εγρψξην εκπφξην ησλ «βηνινγηθά πηζηνπνηεκέλσλ» ηξνθίκσλ, αλάκεζα ζηηο θπξίαξρεο ζπκβαηφηεηεο ηεο αγνξάο επάξθεηα, ηππνπνίεζε θαη αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη ηηο ελαιιαθηηθέο θηλεκαηηθέο ζπκβαηφηεηεο φπσο ε εκπηζηνζχλε, ε νηθνινγηθή πνηθηιία θαη ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Γηα ηε δηεπθξίλεζε θαη ηνλ πιήξε πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζέκαηνο, ζεσξψ απαξαίηεην λα απνζαθεληζζεί ε έλλνηα ηνπ φξνπ «δίθηπν» βηνινγηθήο γεσξγίαο. Γειαδή, απφ ην ζχλνιν ησλ δπλαηψλ νξηζκψλ ηνπ «δηθηχνπ», λα δνζεί εθείλνο ν νξηζκφο πνπ εθθξάδεη ην πεξηερφκελφ ηνπ, ππφ ηελ έλλνηα φηη γίλεηαη απνδεθηφο απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη κειεηάηαη απφ απηή θαη απηφλ ηνλ ηξφπν. Θα πξέπεη επίζεο λα απνζαθεληζηεί, φηη φηαλ ε εξεπλήηξηα αλαθέξεηαη ζηνλ φξν «δίθηπα», ελλνεί πξψηηζηα ηα δίθηπα πνιηηηθήο. Έηζη ινηπφλ, ν B.G. Peters, ζα νξίζεη ηα «δίθηπα πνιηηηθήο» σο ζπλαζξνίζεηο θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ζπιινγηθψλ θνξέσλ, πνπ ελδηαθέξνληαη ή εκπιέθνληαη ζε έλα πεδίν πνιηηηθήο (1998). Οπζηαζηηθά φκσο, ηα «δίθηπα πνιηηηθήο» είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ζπλαζξνίζεηο δηαθφξσλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ ζεζκνπνηεκέλσλ θαη κε- θαζψο ηα δίθηπα κεηαηξέπνληαη ζε λένπο κεραληζκνχο δηαθπβέξλεζεο (Shout and Jordan, 2005), ππξνδνηψληαο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο ή/θαη πνιηηηθά απνηειέζκαηα. Μέζα ζε απηήλ ηε ινγηθή, ηα δίθηπα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηφζν γηα ηελ αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη απνηειεζκάησλ ζηα νπνία εκπιέθνληαη, φζν θαη γηα ηελ εξκελεία ησλ κεηαβνιψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία πνιηηηθήο. Τπφ απηήλ ηελ νπηηθή, ε πξνζέγγηζε ησλ δηθηχσλ έρεη απνδεηρζεί πνιχ 1

14 ζεκαληηθή γηα ηε κειέηε ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο, ηεο αγξνπεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο (Daugbjerg, 1999; Getimis and Paraskevopoulos, 2002). Ωζηφζν, ε πνιηηηθή ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, είλαη έλα πεδίν πνπ δελ έρεη αλαιπζεί ηθαλνπνηεηηθά κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο ησλ πνηθίισλ κνξθψλ δηθηχσλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε απηφ. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ε «αγξνηηθή αλάπηπμε» είλαη κία έλλνηα πινπξαιηζηηθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη πνιιά πεδία, φπσο είλαη νη θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί ηνκείο, ησλ νπνίσλ νη ρσξηθέο θαη ηνκεαθέο πιεπξέο δελ κπνξνχλ λα ζπκθηιησζνχλ εχθνια. πλεπψο, ε αλάιπζε ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο, ζα κπνξνχζε λα δηεπθνιχλεη ηε δηεξεχλεζε δεηεκάησλ, φπσο ην πψο πξνζαξκφδνληαη ηα Κξάηε-Μέιε ζηελ πνιηηηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηεο Δ.Δ. (Papadopoulos, A. & Liarikos, C., 2007). Ζ αγξνηηθή πνιηηηθή, απνηειεί έλα πεδίν πνιηηηθήο πνπ πξνζθέξεη γφληκν έδαθνο γηα ηελ εκπεηξηθή εμέηαζε ηεο θχζεο ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο πνιηηηθήο θαη ηνπ ξφινπ ησλ δηθηχσλ ζε απηήλ. Ο φξνο δίθηπα πνιηηηθήο (κε βάζε ηελ Βξεηαληθή/Ακεξηθαληθή παξάδνζε) πεξηιακβάλεη κία πνηθηιία ηχπσλ δηακεζνιάβεζεο ζπκθεξφλησλ φπσο νη θνηλφηεηεο πνιηηηθήο θαη ηα ζεκαηηθά δίθηπα (Marsh 1998a; Rhodes and Marsh 1992). Απηή ε πξνζέγγηζε ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο ρξεζηκνπνηείηαη σο έλαο «επαίζζεηνο ηξφπνο αλάιπζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο θξαηηθνχο θνξείο θαη άιια ζπκθέξνληα» θαη σο έλα επεμεγεκαηηθφ εξγαιείν πνιηηηθήο αλάιπζεο (Marsh 1998b). Ωζηφζν, ζηνλ ππξήλα απηήο ηεο αλάιπζεο, βξίζθνληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δίθηπα πνιηηηθήο, αιιά θαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηελ πξνψζεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ή ηεο αιιαγήο ηεο πνιηηηθήο. Ζ Δ.Δ. ζεσξείηαη σο κία κνξθή πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο, κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ζε ππεξεζληθφ, εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν λα αιιειεπηδξνχλ ζε ηδηαηηέξσο πνιχπινθα δίθηπα, πξνθεηκέλνπ λα παξάμνπλ απνηειέζκαηα πνιηηηθήο (Heritier, A., 2002). Ζ Δ.Δ. «θαηεπζχλεηαη» πεξηζζφηεξν παξά θπβεξλάηαη θαη ηα δίθηπα πνιηηηθήο παίδνπλ θαη απηά ην ξφιν ηνπο ζε κηα ηέηνηα θαζνδήγεζε, δηεθδηθψληαο ζπλεξγαζία ζε επξσπατθφ επίπεδν, θαηνξζψλνληαο ζπκκφξθσζε απφ ηηο νκάδεο πνπ επεξεάδνληαη θαη πεηπραίλνληαο πξφζβαζε ζε κία επξεία γθάκα πιεξνθνξηψλ (Sbragia, 2000). Αλ θαη ε Δ.Δ. θαηεγνξείηαη φηη ζηεξίδεηαη ππεξβνιηθά ζηα δίθηπα πνιηηηθήο, ηα δίθηπα απνηεινχλ πξάγκαηη έλα δσηηθφ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ., επεηδή πξνρσξάεη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο αθξηβψο κέζσ απηψλ ησλ άηππσλ δηαδξνκψλ, φπσο είλαη ε δηθηχσζε (Papadopoulos, A. & Liarikos, C., 2007). 2

15 πσο ζα δηαπηζηψζνπκε ζηελ πνξεία ηεο έξεπλαο απηήο, ε ΚΑΠ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλεθηηθά δίθηπα πνιηηηθήο (ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν πνπ μεθηλάκε ηε δηεξεχλεζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο κέζα απφ έλα δίθηπν θνξέσλ), ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νπνίσλ είλαη «ε χπαξμε κηαο έθδειεο ζπλαίλεζεο αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ δηθηχνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξφηππν πνιηηηθήο» (Lynggaard, K., 2006 p. 16). Μέζα ζε ηέηνηα ζπλεθηηθά δίθηπα, είλαη πνιχ δχζθνιν νη θνξείο ππνζηήξημεο ζεκειησδψλ αιιαγψλ κέζα ζηελ ΚΑΠ λα πεηχρνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο, θαζψο είλαη έληνλνο ν δηζηαγκφο γηα λα ιεθζνχλ ξίζθα πνπ κπνξεί λα έρνπλ απξφβιεπηεο θαη κε επηζπκεηέο ζπλέπεηεο. Σα δίθηπα απηά εληνπίδνληαη ζηηο ζεζκηθέο δνκέο ηεο Δ.Δ. ζε κάθξν-επίπεδν, φπνπ ππάξρεη θαηάηκεζε ησλ θέληξσλ εμνπζίαο θαη επνκέλσο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ veto ζε θάζε πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο ηεο ΚΑΠ. Ωο εθ ηνχηνπ, ην πεδίν πνιηηηθήο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη πνιχ αλζεθηηθφ ζηηο αιιαγέο. Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ε κεηαξξχζκηζε Mac Sharry ηνπ 1992, ε νπνία ζεσξείηαη απφ νξηζκέλνπο (Daugbjerg, 1999) φρη θαη ηφζν πξννδεπηηθή ή ξηδνζπαζηηθή, αθνχ δελ ακθηζβήηεζε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ επηδνηήζεσλ. Ο ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο δελ είλαη ηφζν λα αλαδείμεη ηελ επξσπατθή θαη εζληθή πνξεία πξνο ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε κέζα απφ ην δξφκν ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, φζν λα αλαγλσξίζεη ην ξφιν ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ησλ δηθηχσλ ηνπο ζηε πνξεία απηή. Έηζη, θεληξηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο, είλαη ην πψο αληηκεησπίδνπλ νη δηάθνξνη ζπιινγηθνί θνξείο, θνηλσληθνί εηαίξνη αιιά θαη κεκνλσκέλα άηνκα ηε βηνινγηθή γεσξγία θαη ηελ αλάπηπμή ηεο θαη ην αλ κέζα απφ ηηο ζεσξήζεηο ηνπο θαη πξαθηηθέο ηνπο, πξνσζνχλ έλα δίθηπν βηνινγηθήο γεσξγίαο (κε ηελ έλλνηα ηεο ζπληνληζκέλεο πνιηηηθήο) ή πξφθεηηαη γηα πξνζπάζεηεο κεκνλσκέλεο πνπ εμππεξεηνχλ ηδίνπο ζθνπνχο θαη κηα κηθξή κεξίδα ζπκθεξφλησλ. Με άιια ιφγηα, ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ δηαηππψλεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη εάλ ππάξρεη έλα «ζπληνληζκέλν» δίθηπν πξνψζεζεο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν ή αλ ππάξρνπλ πνιιά θαη επάιιεια δίθηπα. Τπφ απηφ ην πιαίζην, ε παξνχζα εξγαζία αλαιχεηαη ζε δχν ζηάδηα: ζε έλα πξψην ζηάδην θαη αθνχ πξνζδηνξίδεηαη ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο βηνινγηθήο κεζφδνπ παξαγσγήο θαη ν θηλεκαηηθφο ηεο ραξαθηήξαο (θεθάιαην πξψην), εμεηάδεηαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κέζα απφ ηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, ν ηξφπνο πνπ πξνσζείηαη ε πνιηηηθή ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο αξρηθά σο εξγαιείν ράξαμεο θαη εθαξκνγήο πνιηηηθήο θαη ζηε 3

16 ζπλέρεηα σο έλα απηφλνκν πεδίν πνιηηηθήο θαη πνηεο είλαη απηέο νη ζπλζήθεο πνπ επηηάζζνπλ ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο απφ εξγαιείν ζε πεδίν πνιηηηθήο. Οη ζπζρεηηζκνί δπλάκεσλ ζε επίπεδν ζεζκηθψλ θνξέσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ε ζπκκεηνρή ή κε, άιισλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, δείρλνπλ ηελ εμέιημε ηεο ΚΑΠ θαηά ηηο ηξεηο δηαδνρηθέο θάζεηο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ (1992, 1999 θαη 2003) θαη ην ζρεκαηηζκφ ελφο δηθηχνπ πνιηηηθήο πνπ επηηξέπεη ηελ πξνψζεζε ησλ δεηεκάησλ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. ε έλα δεχηεξν ζηάδην θαη αθνχ αλαιχζνπκε ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζηελ Διιάδα, ζηε ζπκβνιή ηεο αγξνπεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. ζηελ θαζηέξσζε θαη αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο σο κία πεξηβαιινληηθά θηιηθή κέζνδν παξαγσγήο, ζηε ζεζκηθή νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, ζηελ επαγγεικαηηθή νξγάλσζε ησλ ειιήλσλ βηνθαιιηεξγεηψλ θαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηεο εγρψξηαο αγνξάο, ε νπνία αλαδεηθλχεη θαλεξά κέζα απφ ηηο ειιείςεηο ηεο, ηελ έθδειε απνπζία νξγαλσκέλσλ δηθηχσλ πξνψζεζεο ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο θαη ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα λα αλαηξαπεί ε θαηάζηαζε απηή πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ν ρψξνο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο πξαγκαηηθά λα αληαπνθξηζεί ζηα «κειήκαηα νξηζκέλσλ θαηαλαισηψλ» αιιά θαη λα «αληακείβεηαη απφ ηελ αγνξά» φπσο πξνζδηνξίδεη ην Δπξσπατθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηα βηνινγηθά ηξφθηκα θαη ηε βηνινγηθή γεσξγία. Ζ ελφηεηα απηή, εκπινπηίδεηαη απφ πιηθφ πνπ ζπιιέρζεθε ζηα πιαίζηα εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε θαηά ηελ πεξίνδν Ννέκβξην Γεθέκβξην ηνπ Σα δίθηπα πνιηηηθήο ζην ρψξν ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, ζπγθεληξψλνπλ επξέσο δηαζθνξπηζκέλνπο θνξείο/παξάγνληεο ζεζκνζεηεκέλνπο θαη κε φπσο ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΤΠΑΑ&Σ) κε ηηο δχν δηεπζχλζεηο ηνπ (ε Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο πνπ είλαη ε επνπηεχνπζα αξρή ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη ε Γ/λζε Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηηο επηδνηήζεηο ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ), ν Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξτφλησλ (Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.), νη Οξγαληζκνί Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ (Ο.Δ.&Π.), νη αξρέο δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ, ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, νη χκβνπινη, νη νξγαλψζεηο ησλ αγξνηψλ (ζεζκνζεηεκέλεο θαη κε), άιιεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε κεηαπνίεζε θαη ηελ εκπνξία ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο, νη νξγαλψζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θ.ά., νη νπνίνη κπνξνχλ 4

17 λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο. Ζ παξνχζα έξεπλα θάιπςε έλα κέξνο ηεο δηθηχσζεο απηήο, ζέινληαο λα δψζεη ην ζηίγκα κηαο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη κηαο θαηάζηαζεο πνπ πάεη λα δηακνξθσζεί. Ζ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξέσλ ή δπλεηηθά θνξέσλ πνπ έρνπλ ιφγν ζηε ράξαμε πνιηηηθήο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία, αιιά θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή απηήο, απαηηεί κία ζαθψο πην εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα, πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη πηζαλφηαηα ην αληηθείκελν κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Ζ έξεπλα απηή, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ζε έλα κεγάιν βαζκφ σο πεξηγξαθηθή, θαζψο βαζηθή καο πξφζεζε είλαη ε εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην ρψξν ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη ησλ δηαζπλδέζεσλ πνπ εθηπιίζζνληαη αλάκεζα ηνπο κέζα απφ ζεζκνπνηεκέλα θαη/ή άηππα θαλάιηα. ε έλα κηθξφηεξν βαζκφ σζηφζν, είλαη θαη δηεξεπλεηηθή, αθνχ πέξα απφ ηελ πεξηγξαθή κηαο θαηάζηαζεο θαη θαηεπζπλφκελνη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνξέσλ πνπ κειεηάκε, ζηνρεχνπκε ζηελ αλαθάιπςε ηεο δηθηχσζεο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ηεο. Μέζα απφ έλα ηέηνην πξίζκα, ε έξεπλα ζπλερψο αλαδηαηππψλεηαη θαη κεηαβάιεη θαηεχζπλζε αλάινγα κε ηηο θαηλνχξηεο πιεξνθνξίεο πνπ έξρνληαη ζην θσο θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ απνθαιχπηνληαη. Ζ απνηχπσζε θαη ν ραξαθηήξαο ησλ ζρέζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο πνπ εκπιέθνληαη ζην ρψξν ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη ε δπζθνιία ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε απηφ ην δήηεκα, θαζηζηά αδχλαηε ηελ πνζνηηθή δηεξεχλεζε θαη αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ δεηήκαηνο, θαζψο απαηηείηαη ακεζφηεηα επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εξεπλεηή θαη ππνθεηκέλσλ γηα λα απνζπαζηεί εθείλν ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο, ην νπνίν εθηηκάηαη ζηελ πνξεία σο ρξήζηκν γηα ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο. πλεπψο, ε επηινγή ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε δηεμαγσγή ησλ εηο βάζνο ζπλεληεχμεσλ, θξίζεθε σο ε πιένλ θαηάιιειε κέζνδνο αλαθνξηθά κε ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ην δίθηπν ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζηε ρψξα καο. Ζ πνηνηηθή αλαδήηεζε πξσηνγελνχο πιηθνχ, εθηφο απφ ηηο ζπλεληεχμεηο (12) κε θξαηηθνχο θνξείο (Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΤΠΑΑ&Σ θαη Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.), εθπξνζψπνπο Οξγαληζκψλ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο (ΓΖΩ, Q-Ways, Φηιηθή Πηζηνπνίεζε), εθπξνζψπνπο ζπιινγηθψλ θνξέσλ νξγάλσζεο ησλ αγξνηψλ φπσο ε ΠΑ..Δ.ΓΔ.. ή ν χιινγνο Αγνξψλ Βηνθαιιηεξγεηψλ Αηηηθήο, ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ δηάζεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη εηδηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο (αθαδεκατθνχο απφ ην ρψξν ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ), πξνήιζε θαη 5

18 απφ ηελ αλάιπζε επίζεκσλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηε ζχζηαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ (Δ.Δ.Β.Π.) ην επηέκβξην ηνπ 2009 θαη ηα ζέκαηα κε ηα νπνία ζπλδηαιέρηεθε ε Δπηηξνπή ζηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε. Ζ πξσηνβνπιία γηα ηε ζχζηαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ, απνηειεί ηελ ηειεπηαία έσο ηψξα επίζεκε πξσηνβνπιία απφ ζεζκηθφ θνξέα (ΤΠΑΑ&Σ) γηα ηε ζχζηαζε ελφο δηθηχνπ βηνινγηθήο γεσξγίαο, ην νπνίν ζα έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ζηφρν ηε ζπλερή δηαβνχιεπζε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ηνκέα ψζηε λα ππάξμεη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηφζν ηεο πνξείαο, φζν θαη ηεο εθαξκνγήο φισλ ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζηε ρψξα καο. πλεπψο, ηα κέιε ηεο Δ.Δ.Β.Π. απνηεινχλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηνπο θνξείο ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ πνιηηηθήο βηνινγηθήο γεσξγίαο. Ζ Δ.Δ.Β.Π. αληηθαηέζηεζε πξνεγνχκελεο ζεζκηθέο κνξθέο δηθηχσζεο φπσο ην πκβνχιην Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, ην νπνίν ήηαλ αξκφδην λα γλσκνδνηεί επί ζεκάησλ παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο. 6

19 ΚΔ ΦΑ Λ Α ΗΟ 2. ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΣΟ ΓΡΟΜΟ ΣΖ ΑΔΗΦΟΡΗΑ 2.1. Οπιζμοί και θιλοζοθία ηηρ βιολογικήρ γευπγίαρ Ο νξηζκφο ηεο «βηνινγηθήο» γεσξγίαο, έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν καθξνρξφλησλ θαη «ζεξκψλ» ζπδεηήζεσλ παγθνζκίσο, παξά ηε θαηλνκεληθά αλακθηζβήηεηε θχζε ησλ πξνηχπσλ ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο γεσξγίαο. Έηζη, ν νξηζκφο ηεο βηνινγηθήο κεζφδνπ παξαγσγήο, κπνξεί λα θπκαίλεηαη κεηαμχ ελφο ζηελνχ νξηζκνχ, ππφ ηνλ νπνίν απαγνξεχνληαη νξηζκέλεο κφλν εηζξνέο ή επηηξέπνληαη νξηζκέλεο άιιεο θαη ελφο επξχηεξνπ νξηζκνχ, ν νπνίνο αλαγλσξίδεη ηε κεγάιε αμία ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ θαη νηθνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνθεληξσκέλεο αγνξάο, ε νπνία κνηάδεη λα απνθιείεη ηηο ζπλαιιαγέο κε ηηο ππεξαγνξέο. Ζ παγίσζε ησλ ελλνηψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα (είραλ γίλεη ήδε δεκνθηιείο ηε δεθαεηία ηνπ 60 απφ ηα δηάθνξα θηλήκαηα ζηνλ Βνξξά σο θξηηηθή ζηελ θαηαζηξνθηθή θχζε ησλ αγξνην-βηνκεραληθψλ πξαθηηθψλ), επήιζε κε ηελ ίδξπζε ηεο IFOAM 1 (Γηεζλήο πλνκνζπνλδία ησλ Κηλεκάησλ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο) ην 1972, απφ νκάδεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ηε Γαιιία, ηε νπεδία, ηε Νφηην Αθξηθή θαη ηα Ζλσκέλα Έζλε. Ζ IFOAM, θαζηέξσζε έλαλ εληαίν νξηζκφ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, βαζηζκέλν ζηηο κεζφδνπο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο εθκεηάιιεπζεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε θπζηθψλ κεζφδσλ ελίζρπζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο εδαθηθήο γνληκφηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο απφ ηηο αζζέλεηεο, ηελ απφξξηςε ησλ ζπλζεηηθψλ ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ, ησλ παξαζηηνθηφλσλ θαη ησλ θπηνθαξκάθσλ θαη γεληθφηεξα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Ζ επέθηαζε ηεο Γηεζλνχο απηήο πλνκνζπνλδίαο (IFOAM) ζε εθαηφ ρψξεο, βνήζεζε ζηε δηάδνζε θαη ηελ επηθξάηεζε ηνπ νξηζκνχ απηνχ θαη ζηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ, θαζψο ην 75% ησλ αηνκηθψλ θαη ζεζκηθψλ κειψλ ηεο πλνκνζπνλδίαο, πξνέξρεηαη απφ ηνλ παγθφζκην Νφην. Καηά ηελ IFOAM «ε βηνινγηθή γεσξγία είλαη έλα αγξνηηθφ ζχζηεκα πνπ πξνσζεί ηελ πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πγηή παξαγσγή ηξνθήο, ίλαο, 1 International Federation of Organic Agriculture Movements 7

20 μπιείαο θ.ιπ. ε απηφ ην ζχζηεκα, ε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο ζεσξείηαη σο ην θιεηδί ζηελ επηηπρή παξαγσγή. Γνπιεχνληαο κε ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο, ησλ θπηψλ, ησλ δψσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, νη βηνθαιιηεξγεηέο ζηνρεχνπλ ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ζε φιεο ηηο φςεηο ηεο γεσξγίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο». Δπίζεο αλαθέξεηαη: «Ζ βηνινγηθή γεσξγία είλαη έλα ζχζηεκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην έδαθνο, ηα θπηά, ηα δψα, ηνλ άλζξσπν, ην νηθνζχζηεκα θαη γεληθφηεξα ην πεξηβάιινλ ζηε ζέζε ησλ εμσηεξηθψλ εηζξνψλ, φπσο ηα παξαζηηνθηφλα θαη ηα αλφξγαλα ιηπάζκαηα. Απηή ε γεσξγηθή κέζνδνο ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ απνθαηάζηαζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο, θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ δελ πεξηέρνπλ ρεκηθά θαηάινηπα. Ζ βηνινγηθή γεσξγία ζηεξίδεηαη ζηε ζπλεηδεηή απφθαζε λα γίλεηαη κφλν επηιεθηηθή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ» (IFOAM, 2003). Δηδηθφηεξα: «Ζ βηνινγηθή γεσξγία ζηεξίδεηαη ζε νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο παξαγσγηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία πξνσζνχλ θαη ελδπλακψλνπλ ηελ πγεία ηνπ αγξννηθνζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ βηνινγηθψλ θχθισλ θαη ηεο βηνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εδάθνπο. Γίλεη έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο παξά ζηε ρξήζε εμσηεξηθψλ εηζξνψλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο απαηηνχλ ζπζηήκαηα εθκεηάιιεπζεο ηνπηθά πξνζαξκνζκέλα. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε φπνπ είλαη δπλαηφ βηνινγηθψλ θαη κεραληθψλ κεζφδσλ ζηε ζέζε ησλ ζπλζεηηθψλ πιηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία κέζα ζην ζχζηεκα. Έλα βηνινγηθφ παξαγσγηθφ ζχζηεκα εθκεηάιιεπζεο είλαη πξννξηζκέλν: i) λα ελδπλακψλεη ηε βηνπνηθηιφηεηα κέζα ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα ii) λα απμάλεη ηε βηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εδάθνπο iii) λα δηαηεξεί ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο καθξνπξφζεζκα iv) λα αλαθπθιψλεη ηα ππνιείκκαηα δσηθήο θαη θπηηθήο πξνέιεπζεο πξνθεηκέλνπ λα επηζηξέθνπλ ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζηε γε θαη έηζη λα ειαρηζηνπνηείηαη ε ρξήζε ησλ κε-αλαλεψζηκσλ πεγψλ v) λα ζηεξίδεηαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ζε ηνπηθά νξγαλσκέλα αγξνηηθά ζπζηήκαηα vi) λα πξνσζεί ηελ πγεία ηνπ εδάθνπο, ηνπ λεξνχ θαη ηνπ αέξα, φπσο επίζεο λα ειαρηζηνπνηεί φιεο ηηο κνξθέο ξχπαλζεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηηο γεσξγηθέο πξαθηηθέο vii) λα ρεηξίδεηαη ηα γεσξγηθά πξντφληα κέζσ πξνζεθηηθψλ κεζφδσλ κεηαπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηε βηνινγηθή αμηνπηζηία θαη ηηο δσηηθέο πνηφηεηεο ηνπ πξντφληνο ζε φια ηα ζηάδηα viii) λα εγθαζίζηαηαη ζε νπνηαδήπνηε ππάξρνπζα 8

21 εθκεηάιιεπζε κέζσ κηαο πεξηφδνπ κεηαηξνπήο, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο νπνίαο λα θαζνξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίαο, φπσο ε ηζηνξία ηεο γεο θαη ν ηχπνο ησλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζνχλ» (CAC, 2001). Δπίζεο: «H βηνινγηθή γεσξγία είλαη κία νιηζηηθή άπνςε ηεο γεσξγίαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ αληαλάθιαζε κηαο βαζεηάο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ παλίδα θαη ηε ρισξίδα ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, ηελ παξαγσγή ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ην ζπλνιηθφ πεξηβάιινλ» (Mannion, 1995) ή «Ζ βηνινγηθή γεσξγία δελ αλαθέξεηαη απιά ζηε ρξήζε δσληαλνχ πιηθνχ, αιιά δίλεη έκθαζε ζηελ ηδέα ηεο νιφηεηαο, ππνλνψληαο «ηε ζπζηεκαηηθή ζρέζε ή ην ζπληνληζκφ ησλ κεξψλ ζε έλα φιν» (Scofield, 1986). Ζ βηνινγηθή γεσξγία σο θηινζνθία, ρξνλνινγείηαη απφ ην πξψην ηέηαξην ηνπ 20νπ αηψλα, πξηλ δειαδή ηε δηαδεδνκέλε ρξήζε ησλ ζπλζεηηθψλ παξαζηηνθηφλσλ θαη ησλ ιηπαζκάησλ δηαιπηψλ ληηξηθψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ επδηάιπησλ ληηξηθψλ πνπ ραξαθηήξηζαλ ηε γεσξγία ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα. Ζ θηινζνθία απηή βιέπεη ηε βηνινγηθή γεσξγία σο κία πξνζέγγηζε ζηε γεσξγία πνπ έρεη σο ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη νινθιεξσκέλα, αλζξψπηλα, πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά αεηθφξα αγξνηηθά παξαγσγηθά ζπζηήκαηα. Ο φξνο «βηνινγηθφ» δελ αλαθέξεηαη ζηνλ ηχπν ησλ εηζξνψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, αιιά ζηελ ηδέα φηη ε εθκεηάιιεπζε είλαη φπσο έλαο νξγαληζκφο, ηνπ νπνίνπ φια ηα κέξε ηα αλφξγαλα ζπζηαηηθά ηνπ εδάθνπο, ην νξγαληθφ πιηθφ, νη κηθξν-νξγαληζκνί, ηα έληνκα, ηα θπηά, ηα δψα θαη νη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζπλεθηηθφ, απην-ξπζκηδφκελν θαη ζηαζεξφ φιν. Οη εμσηεξηθέο εηζξνέο, ρεκηθέο ή νξγαληθέο, κεηψλνληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. ε πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο, ε βηνινγηθή γεσξγία είλαη γλσζηή σο νηθνινγηθή γεσξγία, αληαλαθιψληαο ηελ έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο παξά ζηηο εμσηεξηθέο εηζξνέο. ην ζεκείν απηφ, είλαη ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε θαη ηνλ νξηζκφ ηεο αγξννηθνινγηθήο/ ελαιιαθηηθήο γεσξγίαο σο εθείλε ηελ πξνζέγγηζε ηεο γεσξγίαο, πνπ πξνζπαζεί λα πξνζθέξεη αεηθφξεο ζνδηέο κέζσ ηεο ρξήζεο νηθνινγηθά πγηψλ ηερλνινγηψλ δηαρείξηζεο. Οη ζηξαηεγηθέο ηεο αγξν-νηθνινγηθήο γεσξγίαο, ζηεξίδνληαη ζε νηθνινγηθέο αληηιήςεηο, φπσο φηη ε δηαρείξηζε θαηαιήγεη ζηε βέιηηζηε αλαθχθισζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη ηνπ νξγαληθνχ πιηθνχ, ζε θιεηζηέο ξνέο ελέξγεηαο, ζε ηζνξξνπεκέλνπο πιεζπζκνχο παξαζίησλ θαη ζε εληζρπκέλε πνιιαπιή ρξήζε ηνπ ηνπίνπ» (Altieri, 1987, p. XIV). Οη Guzman & Woodgate (1997), αλαγλσξίδνπλ ζηελ αγξν-νηθνινγία φηη πξνσζεί ηελ νηθνινγηθή δηαρείξηζε ησλ βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ 9

22 κέζσ ζπιινγηθψλ κνξθψλ θνηλσληθήο δξάζεο, ε νπνία αλαθαηεπζχλεη ηελ πνξεία ηεο ζπλ-εμέιημεο αλάκεζα ζηελ θχζε θαη ηελ θνηλσλία, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ. Απηφ ζα ην πεηχρεη κέζσ ζπζηεκηθψλ ζηξαηεγηθψλ, πνπ ειέγρνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ζπληειεζηψλ θαη ησλ ζρέζεσλ ηεο παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα αιιάμνπλ επηιεθηηθά ηνπο ηξφπνπο ηεο αλζξψπηλεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη απηήλ ηελ θξίζε. Κεληξηθή ζε απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο, είλαη ε ηνπηθή δηάζηαζε πνπ θσδηθνπνηείηαη κέζα ζηα ζπζηήκαηα γλψζεο (ηνπηθήο, ρσξηθήο ή ελδνγελνχο), ηα νπνία απεηθνλίδνπλ θαη πξνσζνχλ ηελ νηθνινγηθή θαη πνιηηηζκηθή βηνπνηθηιία. Απηή ε πνηθηιία, ζα έπξεπε λα δηακνξθψλεη ην ζεκείν έλαξμεο ησλ ελαιιαθηηθψλ γεσξγηψλ θαη ηελ θαζηέξσζε σζηφζν δπλακηθψλ αεηθφξσλ αγξνηηθψλ θνηλσληψλ. Ο νξηζκφο απηφο, ηνλίδεη ηνλ αληίθηππν ηεο εθαξκνγήο ησλ αγξν-νηθνινγηθψλ αξρψλ ζηελ νξγάλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη θαίλεηαη φηη έρεη λα θάλεη κε ηε βησζηκφηεηα ησλ αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ θαη πνιηηηζκψλ αιιά θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο παξαγσγήο. Ηδέεο φπσο ε ηνπηθφηεηα, ε ελδνγελήο ηθαλφηεηα θαη γλψζε, νη λένη θαλφλεο παξαγσγηθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ε νηθνινγηθή θαη πνιηηηζκηθή πνηθηιία, βξίζθνληαη ελζσκαησκέλεο ζε έλαλ ηέηνην νξηζκφ θαη θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνληαη απφ απηνχο πνπ πξεζβεχνπλ θαη εθαξκφδνπλ κία πην νιηζηηθή βηνινγηθή ή αεηθνξηθή θηινζνθία. Καη νη δχν αληηιήςεηο, ηεο βηνινγηθήο θαη ηεο αγξν-νηθνινγηθήο γεσξγίαο, ζηελ αξρή έλλνηεο ηαπηφζεκεο, ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ αεηθνξηθή 2 πξνζέγγηζε ηεο γεσξγίαο. Με αθνξκή ηηο εμειίμεηο ζηε ζχγρξνλε γεσξγία, νη νπνίεο έρνπλ νδεγήζεη ηε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ησλ δηαδεδνκέλσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ζε ακθηζβήηεζε, ν Hodge (1993), ζπλνςίδεη απηέο αθξηβψο ηηο ζπλζήθεο ηεο γεσξγίαο, πνπ δελ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αεηθνξία ηνπ ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο: «Ζ γεσξγία αληιεί ηηο εηζξνέο πνπ ρξεζηκνπνηεί απφ πην καθξηλέο (γεσγξαθηθά θαη ηνκεαθά πεγέο), κε απνηέιεζκα λα απμάλεη ην πνζνζηφ ηεο ζηελ πξνκήζεηα ελέξγεηαο απφ κε-αλαλεψζηκεο πεγέο, λα εμαξηάηαη απφ κία πην ζηελή γελεηηθή βάζε θαη λα έρεη έλα απμαλφκελν αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ. Απηφ αληαλαθιάηαη ηδηαίηεξα ζηε κεγάιε 2 Ζ ηδέα ηεο αεηθνξηθφηεηαο βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ εθηπιίζζνληαη γχξσ απφ ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πεγψλ ηνπ πιαλήηε, σζηφζν δελ ππάξρεη γεληθή ζπλαίλεζε φζνλ αθνξά ζηελ εξκελεία ηεο έλλνηαο απηήο, παξά ηε δηαηζζεηηθή ειθπζηηθφηεηά ηεο (Park and Seaton, 1996). Δπίζεο, ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο, ε αεηθνξηθή γεσξγία είλαη ζπλψλπκε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, ελψ θαηά άιινπο, πξφθεηηαη γηα μερσξηζηέο ηδέεο πνπ δελ πξέπεη λα εμηζψλνληαη (Rigby, D. and Cáceres, D., 2001). 10

23 ηεο εμάξηεζε απφ ρεκηθά ιηπάζκαηα θαη γεσξγηθά θάξκαθα, ζηελ εμάξηεζή ηεο απφ επηδνηήζεηο θαη εληζρχζεηο ηηκψλ θαη ζηα εμσηεξηθά ηεο θφζηε φπσο είλαη νη απεηιέο γηα άιια είδε, ε πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε, ε θαηαζηξνθή πιεζπζκψλ θαη νη θίλδπλνη γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη επδσία». Ο φξνο «αεηθνξία» ζεκαίλεη ηε δηαηήξεζε ηεο χπαξμεο, ελλνψληαο ηε κνληκφηεηα ή ηε καθξνπξφζεζκε ππνζηήξημε. ηα πιαίζηα ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, αλαθέξεηαη φηη: «ε αεηθφξνο γεσξγία είλαη ηθαλή λα δηαηεξήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηεο θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ θνηλσλία καθξνπξφζεζκα πξέπεη λα είλαη πεξηβαιινληηθά πγηήο, λα δηαηεξεί ηηο πεγέο, λα είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε, θνηλσληθά ππνζηεξηθηηθή θαη εκπνξηθά αληαγσληζηηθή» (Ikerd, 1993). Δπίζεο, «ηα ζπζηήκαηα πνπ είλαη αεηθνξηθά γηα έλαλ αγξφηε ή κία εθκεηάιιεπζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή, κπνξεί λα κελ είλαη αεηθνξηθά γηα έλαλ άιιν αγξφηε ή εθκεηάιιεπζε ζε θάπνηα άιιε ρξνληθή ζηηγκή» (Ikerd, 1993) πνπ ζεκαίλεη φηη κία αεηθνξηθή ηερληθή ζα πνηθίιεη ρξνληθά θαη ηνπηθά. χκθσλα κε απηή ηε ινγηθή, ε αεηθνξία 3 δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε έλα ηδηαίηεξν ζχλνιν γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ή κεζφδσλ, θαζψο ε ηθαλφηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο λα ζπκπεξηθεξζεί σο αεηθνξηθή, εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πιαηζίνπ, ζην νπνίν απηή ρξεζηκνπνηείηαη. ε έλα πεδίν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο γηα ην ηη είλαη βηνινγηθή γεσξγία θαη ηη ζεκαίλεη αεηθνξηθή γεσξγία, ε εηζαγσγή ησλ πξνηχπσλ βηνινγηθήο γεσξγίαο απνηειεί κία ζηαζεξή βάζε αλαθνξάο. Ωζηφζν, εδψ ειινρεχεη ν θίλδπλνο θάπνηνη λα «ππνβαζκίζνπλ» ηελ έλλνηα ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο ζε φ,ηη απιά εκπεξηέρεηαη ζηα πξφηππα 4 απηά ελψ ε βηνινγηθή παξαγσγή, 3 Πνιιέο «ελαιιαθηηθέο» πξνζεγγίζεηο έρνπλ αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ησλ αεηθνξηθψλ ζπζηεκάησλ φπσο ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε παξαζίησλ (Carol and Risch, 1990), ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο ζνδεηάο (LEAF, 1991), ε γεσξγία ρακειψλ εηζξνψλ, ε αεηθνξηθή γεσξγία ρακειψλ εηζξνψλ (Edwards, 1987), ε αεηθνξηθή γεσξγία ρακειψλ εμσηεξηθψλ εηζξνψλ (Reijntjes et al., 1992), ε αγξν-νηθνινγία (Altiery, 1995), ε βηνδπλακηθή γεσξγία (Steiner, 1924), ε βηνινγηθή γεσξγία (Scofield, 1986) θ.α. Αλάκεζα ζε απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο, ε βηνινγηθή γεσξγία θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αεηθνξία, είλαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο θαζψο είλαη πξνγελέζηεξε ησλ άιισλ πξνζεγγίζεσλ σο «πεξηβαιινληηθά θηιηθή» γεσξγία (Scofield, 1986) θαη θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα ξαγδαία αλαπηπζζφκελν γεσξγηθφ ηνκέα ζε πνιιέο ρψξεο. 4 Ο ξφινο ηεο Γηεζλνχο πλνκνζπνλδίαο ησλ Κηλεκάησλ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο (IFOAM) ζηε δηαθπβέξλεζε ησλ βηνινγηθψλ αγξν-δηαηξνθηθψλ δηθηχσλ, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηεζλή πξνψζεζε ησλ ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο πνπ θαζηέξσζαλ νη παξαγσγνί ηνπ Βνξξά θαη νη νξγαληζκνί, 11

24 ζηελ νπζία, πεγαίλεη πέξα απφ ηα πεξηερφκελα απηψλ ησλ πξνηχπσλ παξαγσγήο. Έηζη, ελψ απφ ηε κία θξίλεηαη απαξαίηεηε κηα κεγαιχηεξε ξχζκηζε κέζσ ησλ πξνηχπσλ (Tate, 1994), απφ ηελ άιιε, ε ξχζκηζε απηή (αλαθνξηθά κε ηηο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο, κεηαπνίεζεο θαη δηαλνκήο), δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηελ πιήξε γθάκα ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Ζ εηζαγσγή ησλ πξνηχπσλ παξαγσγήο, ήηαλ απηή πνπ δηαρψξηζε ηε βηνινγηθή κέζνδν παξαγσγήο απφ νπνηαδήπνηε άιιε παξαγσγηθή κέζνδν. Πξφθεηηαη γηα πξφηππα πνπ νξίζηεθαλ απφ ηα ίδηα ηα θηλήκαηα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο κέζα ζε κηα δηαδηθαζία απηνξχζκηζεο απηψλ ησλ θηλεκάησλ θαη απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηε «ζήκαλζε» ηεο παξαγσγήο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ησλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ (Michelsen, 2001). Σα πξφηππα παξαγσγήο, αληαλαθινχλ ηελ θξηηηθή ζεψξεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπκβαηηθήο γεσξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1960 θαη 1970 θαη ησλ αγξνηνπεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ πξαθηηθψλ. Απνηεινχλ πξνζπάζεηεο ησλ θηλεκάησλ λα βξνπλ ηξφπνπο γηα λα πινπνηήζνπλ αμίεο φπσο ε θχζε, ην πεξηβάιινλ, ε παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη ε θνηλσλία. Πξφθεηηαη γηα κηα ηδησηηθή αληίδξαζε, ε νπνία θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη 1990, πήξε κηα πεξηζζφηεξν δεκφζηα δηάζηαζε κέζσ ηεο πξνζνρήο πνπ απέζπαζε απφ ηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο ηεο Δπξψπεο αιιά θαη παγθνζκίσο κε απνηέιεζκα ηε ζεζκνπνίεζή ηεο (Michelsen, 2001). Ζ ζεζκνπνίεζε ηνπ θηλήκαηνο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο απφ ηελ Δπξσπατθή θαη εζληθή πνιηηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ, είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηελ αλαγλψξηζε, εμάπισζε θαη δπλακηθή ηεο φζν θαη ζηηο πξννπηηθέο ελζσκάησζεο ηνπ θηλήκαηνο ζηελ επξχηεξε νηθνλνκία (Louloudis, 2002). Θα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζην ηζηνξηθφ απηήο ηεο ζεζκνπνίεζεο ζηηο ακέζσο επφκελεο ελφηεηεο. Πξηλ ηα κέζα ηεο 10εηίαο ηνπ 1990, απηνί πνπ ππνζηήξηδαλ θαη εμαζθνχζαλ ηε βηνινγηθή γεσξγία, ήηαλ κηα κηθξή θαη ζρεηηθά νκνηνγελήο νκάδα. Ζ νκάδα απηή ππνζηήξηδε ην βηνινγηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ζπρλά κε ζεκαληηθά θφζηε επθαηξίαο γηα ηνπο ίδηνπο θαη σο παξαγσγνί θαη σο θαηαλαισηέο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία πξνζσπηθή πίζηε ζηελ νιηζηηθή θηινζνθία θαη πξαθηηθή ηεο πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζνπλ ηε βηνινγηθή πνηφηεηα θαη λα παγηψζνπλ ηηο αγνξέο (Allan & Kovach, 2000; Guthman, 1998). 12

25 βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη δηαβίσζεο (ε βηνινγηθή γεσξγία σο ηξφπνο δσήο) 5. Απηή ε ξηδνζπαζηηθή θηινζνθία, πεξηζηξεθφηαλ γχξσ απφ ηελ ειάρηζηε ρξήζε ηερληθψλ εηζξνψλ (ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ερζξψλ, αζζελεηψλ θαη δηδαλίσλ) θαη αγξν-ρεκηθψλ, ηελ αλαθχθισζε θπηηθψλ θαη δσηθψλ ππνιεηκκάησλ, ηελ πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ ελαιιαγήο θαιιηεξγεηψλ θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα πηνζέηεζεο ελαιιαθηηθψλ ηερλνινγηψλ, φπσο ε ρξήζε θαηά ην δπλαηφλ ηζαγελψλ θπιψλ δψσλ θαη θπηψλ θαη πνηθηιηψλ, ε ειεχζεξε θαη πγηεηλή βφζθεζε, ε θπζηθή δηαηξνθή θ.α. Δπίζεο, πεξηζηξεθφηαλ γχξσ απφ ηελ πξαθηηθή ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο γηα ηελ ηνπηθή θαηαλάισζε, ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ηελ απφζηαζε πνπ δηέλπαλ ηα ηξφθηκα πξνο φθεινο ηεο επξχηεξεο αεηθνξηθφηεηαο θαη βάδνληαο ηνλ παξάγνληα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο θαιιηεξγεηέο θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Σέινο, ε επηινγή θαηάιιεινπ ηφπνπ θαη επνρήο θαη ε έιιεηςε πςειήο κεηαπνίεζεο ηνπ πξντφληνο, αληαλαθινχζαλ κία επηζπκία γηα εξγαζία ζηα πιαίζηα ησλ θχθισλ ηεο θχζεο θαη φρη πέξα ή ζε αληίζεζε κε απηή. ηελ ίδηα γξακκή κε ην κνληέιν απηφ παξαγσγήο, νη αθνζησκέλνη θαηαλαισηέο, αλέπηπμαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ νξηζκνχο πνηφηεηαο πνπ πξνθάιεζαλ ηηο ηφηε εμαηξεηηθά ηππηθέο θαη εμπγηαζκέλεο ζπκβαηφηεηεο πνπ είραλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ θπξίαξρν ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ, ζπκβαηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ζην ζρήκα, ην κέγεζνο θαη ηελ παξνπζία ή απνπζία ςεγαδηψλ (Murdoch et al., 2000). Ζ βηνινγηθή γεσξγία αλαπηχρζεθε αλάκεζα ζηνπο ηδξπηέο, ηα κέιε θαη ηηο νξγαλψζεηο ηεο IFOAM, σο κία αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε παγθφζκηα πξσηνπφξνπο, πνπ δνπιεχνπλ γηα έλα θνηλφ ζθνπφ. Οη νξγαληζκνί πνπ απνηεινχλ κέιε ηεο IFOAM, ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο θνηλσληθά θηλήκαηα, κε ηα νπνία κνηξάδνληαη αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά. Έλα απφ απηά ηα ζηνηρεία θαη ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία, είλαη κηα έληνλε θξηηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα γεσξγηθήο παξαγσγήο. Ζ θξηηηθή απηή ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα κία πεξηζζφηεξν θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ γεσξγία, ε νπνία επηδηψθεη ηε βηψζηκε παξαγσγή, κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηεο αλαθχθισζεο ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη ηεο επδσίαο ησλ δψσλ. Έλα άιιν ζηνηρείν, είλαη φηη νη ππέξκαρνη ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο 5 «Ζ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλνπ νξηζκνχ (ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο), επέηξεπε ζε πνιινχο απφ εκάο, λα ζπλδένπκε ηε βηνινγηθή γεσξγία κε νξηζκέλα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά θιίκαθαο, ηνπηθφηεηαο, ειέγρνπ, γλψζεο, δηαηξνθήο, θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ζπκκεηνρήο, ζρέζεσλ παξαγσγψλ-θαηαλαισηή θαη ζπλδέζεσλ κε ζρνιεία θαη θνηλφηεηεο» (Duesing, 1995). 13

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ;

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ; Εισαγωγή Ζ κειέηε πνπ αθνινπζεί εκπλεχζηεθε απφ δχν ζεκαληηθέο έλλνηεο: ηε Γλψζε θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ Clusters. Καη νη δχν έπξεπε λα βξνπλ γφληκν έδαθνο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνζπαζήζακε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 30, Nos. 1-2, February April 2005, p. 16.

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 30, Nos. 1-2, February April 2005, p. 16. ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ 2004-2006 Ο ΔΞΔΤΡΧΠΑΨΜΟ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΓΚΑΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000. ηαπξνύια Σξαγηαλλνύδε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Διάρκεια πουδών...12 3.1.2. Πρακτική Άσκηση...12 3.1.3.Πτυχιακή Μελέτη...13 3.1.4. Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα...13

3.1.1. Διάρκεια πουδών...12 3.1.2. Πρακτική Άσκηση...12 3.1.3.Πτυχιακή Μελέτη...13 3.1.4. Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα...13 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ... 3 1. Εισαγωγή - Ιστορική Αναφορά... 5 2. Γενικά Πληροφοριακά τοιχεία... 7 2.1. Σοποθεσία... 7 2.2. Αριθμός εισακτέων φοιτητών... 11 2.3. Προσωπικό... 11 3. Εκπαιδευτική Οργάνωση...12

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Ζ ΝΔΑ ΚΟΗΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Ζ ΝΔΑ ΚΟΗΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΝΔΑ ΚΟΗΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Δπηβιέπωλ: ΠΑΤΛΟ Γ. ΠΔΕΑΡΟ πνπδάζηξηα: ΑΜΑΛΗΑ ΣΕΑΚΧΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Κ Η Μ Δ Σ Α Ρ Ρ Τ Θ Μ Ι Η & ΗΛΔ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Γ Ι Α Κ Τ Β Δ Ρ Ν Η Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ Κ Α Ι Ν Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα