FΑΧ ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "64.50.821 FΑΧ 64.50.820, e-mail: capelaki@otenet.gr"

Transcript

1 IΚΗΓΟΡIΚΟ ΓΡΑΦΕIΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ Λ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 148 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ , , FΑΧ , ENΩΠIΟΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗ Του ηµητρίου Αλικάκου, κατοίκου ***, οδός ***, αριθµός ***. Κ Α Τ Α 1. Της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 60, νοµίµως εκπροσωπουµένης και 2. Της υπ αριθµ. 419/029/ απόφασης της ίδιας Επιτροπής. Τυγχάνω φορέας του διαδικτυακού χώρου ο οποίος δηµιουργήθηκε στις αρχές του 2003 µε σκοπό την ανάδειξη του έργου του ηµήτρη Λιαντίνη καθώς και την κριτική σκέψη και τον στοχασµό πάνω σε αυτό. Με την από αίτηση των: 1) Νικολίτσας χας ηµητρίου Νικολακάκου - Λιαντίνη και 2) ιοτίµας θυγ. ηµητρίου Νικολακάκου - Λιαντίνη προς την Ε.Ε.Τ.Τ. µε αριθµό πρωτοκόλλου 37955/ ζητήθηκε «να διαγραφεί η ονοµασία χώρου liantinis.gr από τα µητρώα της ΕΕΤΤ, 1

2 να απενεργοποιηθεί οριστικά η σχετική σύνδεση του διαδικτύου µε την ονοµασία αυτή και να διαταχθούν οι νόµιµες ενέργειες. Με την υπ αριθµό 3472/Φ.391/ πράξη του προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. διεξήχθη ακρόαση την 1η Μαρτίου 2006 ενώπιον της Επιτροπής Ακροάσεων, αποτελούµενη από τον κ. Ν. Κουλούρη, Αντιπρόεδρο της ΕΕΤΤ, ως Πρόεδρο, τους Π. Κωττή και Ι. Παλαιολόγο ως µέλη και τον κ. Ι. Σίµο ως νοµικό σύµβουλο, στην οποία κληθήκαµε και παρασταθήκαµε εγώ και οι κυρίες Νικολίτσα, χήρα ηµητρίου Νικολακάκου Λιαντίνη και ιοτίµα, θυγατέρα ηµητρίου Νικολακάκου Λιαντίνη, προκειµένου να εξετασθεί η ως άνω υπ αριθµ. πρωτοκόλλου Ε.Ε.Τ.Τ / αίτηση των κυριών αυτών. Την εξεδόθη η προσβαλλοµένη απόφαση δια της οποίας αποφασίστηκε η διαγραφή του ονόµατος χώρου «liantinis.gr» από το σηµερινό φορέα της ήτοι εµένα. Ακριβές αντίγραφο της απόφασης αυτής έλαβα την Την απόφαση αυτή προσβάλλω ενώπιον του ικαστηρίου Σας για τους παρακάτω νόµιµους, βάσιµους και αληθείς λόγους: Α ΛΟΓΟΣ: ΠΑΡΑΒΑΣΗ, ΚΑΤ ΟΥΣΙΑ, ΙΑΤΑΞΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ 1. Η ΕΕΤΤ εσφαλµένα εφάρµοσε την διάταξη του άρθρου 58 Α.Κ. Συγκεκριµένα στην προσβαλλοµένη ορθώς γίνεται η παραδοχή ότι: «Ειδικότερα η προσβολή του ονόµατος για το δικαιούχο συνίσταται α) στην αµφισβήτηση από άλλον του δικαιώµατος να έχει το όνοµα και β) 2

3 στη χρήση του ονόµατος από άλλον. Χρήση ξένου ονόµατος υπάρχει όταν χρησιµοποιεί κάποιος για τον εαυτό του το όνοµα άλλου». Πράγµατι ο νοµοθέτης στην διάταξη του άρθρου 58ΑΚ προστατεύει το δικαίωµα στο όνοµα και αναµφίβολα στην έννοια όνοµα υπάγεται και το επώνυµο. Είναι προφανές ότι ο νοµοθέτης αποδοκιµάζει την ι δ ι ο π ο ί η σ η του ονόµατος, το σφετερισµό δηλ. από κάποιον ενός ξένου ονόµατος µε σκοπό να το χρησιµοποιήσει σαν δικό του, ως δικό του επώνυµο και όχι τη µνηµόνευση του ονόµατος τρίτου ως σηµείο αναφοράς στο έργο (του τρίτου). Στην προκειµένη περίπτωση είναι προφανές ότι η ως άνω ιστοσελίδα πραγµατεύεται αποκλειστικά το επιστηµονικό έργο του καθηγητή Λιαντίνη. Η ονοµασία της ιστοσελίδας δεν θα µπορούσε να είναι άλλη, ή θα ήταν τουλάχιστον υποκριτικό ή παραπλανητικό να ήταν οποιαδήποτε άλλη πλην της επιλεγείσης. Κατά λογική αναγκαιότητα η ονοµατοδοσία του «Ονόµατος Χώρου» ανταποκρίνεται στο περιεχόµενο της. Κακόπιστη θα ήταν η ως άνω ονοµατοδοσία σε µια σελίδα µε διαφορετικό ή άσχετο µε το όνοµα της, περιεχόµενο, όµως η συγκεκριµένη ιστοσελίδα είναι καθ ολοκληρία αφιερωµένη στον καθηγητή. Σε κανένα σηµείο της ιστοσελίδας δεν αναφέρεται κάποιος άλλος, πλην του καθηγητή, ως φορέας του ονόµατος, πολλώ δε µάλλον εγώ. Μάλιστα κατά την ακρόαση προτάθηκε στις κληρονόµους του καθηγητή να αναλάβουν οι ίδιες την ιστοσελίδα, πλην όµως αρνήθησαν. Εκ των ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι ουδεµία υπήρξε αµφισβήτηση ή προσβολή του δικαιώµατος του καθηγητή και των κληρονόµων του να φέρουν το όνοµα «Λιαντίνης», η δε προσβαλλοµένη που δέχθηκε τα αντίθετα εσφαλµένα εφάρµοσε τη σχετική διάταξη του Α.Κ. καθισταµένη ακυρωτέα. 3

4 2. Η ΕΕΤΤ εσφαλµένα ερµήνευσε και εφάρµοσε τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1β περ.v σε συνδυασµό µε το άρθρο 8 παρ. 1, περ. η, της υπ αριθµό 351/76 απόφασής της. Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1, περ. η : «Η ΕΕΤΤ απορρίπτει Αίτηση Εκχώρησης Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr στις εξής περιοριστικά οριζόµενες περιπτώσεις που αποτελούν απόλυτους λόγους απόρριψης: α... η. Εάν η αίτηση εκχώρησης έγινε µε προφανή κακοπιστία». Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1β περ.v: «Ένα όνοµα χώρου µε κατάληξη.gr διαγράφεται οριστικά οσάκις συντρέχουν µία ή περισσότερες από τις εξής περιοριστικά οριζόµενες περιπτώσεις:... v. αν η αίτηση για την εκχώρηση Ονόµατος Χώρου έγινε κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης εκτός και εάν το Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr έχει εκχωρηθεί µέχρι και την ». Υπό την υποθετική εκδοχή ότι η εκχώρηση ονόµατος χώρου, όταν αυτό συµπίπτει µε επώνυµο φυσικού προσώπου, γίνεται µόνο σε φυσικό πρόσωπο που είναι φορέας του επωνύµου (όπερ αρνούµαι), τότε ο έλεγχος αυτός θα έπρεπε να γίνεται κατά την εξέταση της αιτήσεως για χορήγηση ονόµατος χώρου. Στην περίπτωσή µου, η αίτησή µου προς την ΕΕΤΤ έγινε πριν την που µου εκχωρήθηκε η ονοµασία χώρου, οπότε η ΕΕΤΤ διαπίστωσε το οφθαλµοφανές και πασίδηλο γεγονός ότι ο αιτών (εγώ) ήταν πρόσωπο διάφορο και δεν ήταν φορέας του επωνύµου που αιτήθηκε την εκχώρηση του ονόµατος χώρου (Λιαντίνης). Εάν η αίτησή µου αυτή ήταν κακόπιστη, όπως εκ των υστέρων ισχυρίζεται η ΕΕΤΤ, τότε κατά τον έλεγχο της αιτήσεώς µου θα την απέρριπτε και δεν θα µου το εκχωρούσε. Όµως η ΕΕΤΤ µου το εκχώρησε χωρίς να 4

5 µου προβάλλει κανένα απολύτως πρόσκοµµα και χωρίς να ερευνήσει εάν συνδέοµαι µε κάποια έννοµη σχέση µε το συγκεκριµένο όνοµα. Εξ αυτών προκύπτει ότι η χορήγηση του συγκεκριµένου ονόµατος χώρου σε εµένα δεν ήταν και δεν είναι κακόπιστη. Σε κάθε περίπτωση η χρήση του ονόµατος χώρου liantinis.gr" από εµέ, δηλαδή µη δικαιούχο του επωνύµου «Λιαντίνης», άνευ αδείας των κληρονόµων του, τυγχάνει ανέλεγκτη από την ΕΕΤΤ, καθώς ο έλεγχος αυτός έγινε από αυτήν κατά το χρόνο που ζήτησα µε αίτησή µου τη εκχώρηση του συγκεκριµένου ονόµατος χώρου. Όµως, και υπό την απίθανη εκδοχή ότι η αίτησή µου για εκχώρηση του συγκεκριµένου ονόµατος ήταν κακόπιστη, διότι δεν ήµουν δικαιούχος του επωνύµου «Λιαντίνης» τότε κατ εφαρµογή των ως άνω διατάξεων της υπ αριθµό 351/76 απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., αυτή όφειλε να απόσχει από έλεγχο για ενδεχόµενη αντίθεση της εκχώρησής του στην καλή πίστη καθώς το όνοµα Χώρου liantinis.gr εκχωρήθηκε προ της και συνεπώς εφ όσον η εκχώρηση «Ονόµατος Χώρου» έγινε προ της , αυτό παραµένει ισχυρό και απρόσβλητο και δεν ελέγχεται τυχόν κακοπιστία της αιτήσεως. Εκ των ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι η προσβαλλοµένη που δέχθηκε τα αντίθετα εσφαλµένα ερµήνευσε και εφάρµοσε τις ανωτέρω διατάξεις της απόφασής της καθισταµένη ακυρωτέα. 3. Η ΕΕΤΤ εσφαλµένα ερµήνευσε και εφάρµοσε τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1β περ. vi, της υπ αριθµό 351/76 απόφασης της. Σύµφωνα µε την διάταξη αυτή: «Ένα όνοµα χώρου µε κατάληξη.gr διαγράφεται οριστικά οσάκις συντρέχουν µία ή περισσότερες από τις εξής περιοριστικά οριζόµενες περιπτώσεις:... vi «Σε περίπτωση που ο Φορέας έχει προβεί σε χρήση 5

6 του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr, η οποία αντιβαίνει στις αρχές της καλής πίστης ή είναι κακόπιστη και ιδιαίτερα όταν έχει επιτρέψει ή ανεχθεί τη χρήση από τρίτο του ίδιου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr ή Ονόµατος Χώρου 3 ου ή επόµενου επιπέδου µε κατάληξη.gr το οποίο συντίθεται από το εκχωρηθέν στο Φορέα Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr, κατά τρόπο ο οποίος θα συνιστούσε λόγο διαγραφής του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.» Από την ανάγνωση και µόνο του άρθρου αυτού καθίσταται σαφές ότι η κακοπιστία στην οποία αυτό αναφέρεται και µπορούσε η ΕΕΤΤ να ελέγξει, αφορά στη χρήση του Ονόµατος Χώρου, και όχι του περιεχοµένου της ιστοσελίδας. Η άποψη αυτή ενισχύεται: α) από τη σαφή γραµµατική ερµηνεία της διατάξεως αυτής, β) από την τελολογική ερµηνεία της διατάξεως καθώς µε τη χρήση της λέξεως «ιδίως», εκ της ιδίας της διατάξεως προκύπτει η στόχευση αυτής και γ) από τις διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόµου της υπ αριθµ. 351/76 απόφασης της ΕΕΤΤ ήτοι του ν.2867/2000 άρθρο 3, παραγρ. 14, στοιχ. α δια των οποίων αυτή εξουσιοδοτείται να ρυθµίζει θέµατα διαδικτύου και να εκχωρεί ονόµατα χώρου (domain name) µε κατάληξη.gr και όχι να προβαίνει σε έλεγχο του περιεχοµένου τους. Σε κάθε περίπτωση εσφαλµένα ερµηνεύθηκε και εφαρµόστηκε η διάταξη αυτή, ιδίως ως προς το σκέλος της αόριστης νοµικής έννοιας της καλής (και αντίστροφα κακής) πίστης και της υπαγωγής σ αυτήν των συγκεκριµένων πραγµατικών περιστατικών αφού ουδεµία κακοπιστία όσον αφορά στη χρήση του Ονόµατος Χώρου της ιστοσελίδας (www.liantinis.gr) αλλά και το περιεχόµενό της, δε συντρέχει εν προκειµένω. Όπως προανέφερα η ιστοσελίδα φέρει το όνοµα του 6

7 προσώπου στο οποίο αναφέρεται καθ ολοκληρίαν. Τα δηµόσια πρόσωπα µε συγγραφικό και επιστηµονικό έργο όπως και ο αείµνηστος καθηγητής Λιαντίνης, που ανοίγουν διαύλους επικοινωνίας µε ευρύτερο κοινό µέσω του έργου τους, αποστέλλοντας ταυτόχρονα φιλοσοφικά µηνύµατα, καθιστούν εύλογη την ανάγκη δηµιουργίας χώρων όπου το έργο τους θα παραµένει ζωντανό και θα αποτελεί αφορµή και αφετηρία διαλόγου. Η ιστοσελίδα περιέχει υλικό (πληροφορίες, αποσπάσµατα έργων του, φιλοσοφικές αναζητήσεις του κλπ.) για τον καθηγητή Λιαντίνη, τα σχόλια των επισκεπτών, τα άρθρα των µελών, τα οποία αναφέρονται σε φιλοσοφικής φύσεως ζητήµατα και αποτελεί τόπο συγκέντρωσης, συζήτησης και προβληµατισµού των επισκεπτών θαυµαστών του έργου του Καθηγητή. Προς άρση οιασδήποτε αµφιβολίας σχετικά µε την ποιότητα των προθέσεων των δηµιουργών της ιστοσελίδας και της επιλογής του συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου θα πρέπει να συνεκτιµηθεί ότι η ιστοσελίδα συµπεριλαµβάνεται σε έγκυρους οδηγούς του εσωτερικού και εξωτερικού, οι οποίοι προτείνουν στους χρήστες του διαδικτύου να την επισκεφτούν. Η αναγνωρισιµότητα της ιστοσελίδας, έχει προσελκύσει εταιρείες και επιχειρήσεις (βιβλιοπωλεία, εκδοτικούς οίκους) µε σκοπό την καταχώρηση διαφήµισης στην ιστοσελίδα αυτή. Οι προθέσεις µου αποδεικνύονται εκ του γεγονότος ότι ουδεµία απολύτως εµπορική εκµετάλλευση της ιστοσελίδας δεν γίνεται από µέρους µου, καίτοι θα οχλούµαι προς τούτο καθώς πεποίθησή µου είναι η ιστοσελίδα αυτή θα πρέπει να παραµείνει τόπος γνωριµίας και επαφής των θαυµαστών του Καθηγητή µε το έργο του και «συνάντησης» των θαυµαστών του, και όχι τόπος εµπορίου. Εξ αυτού και µόνο καταδεικνύονται οι προθέσεις µου και η κενότητα των εις βάρος µου κατηγοριών, αφού έστω 7

8 και στο ελάχιστο εάν αλήθευαν οι εις βάρος µου εκτοξευθείσες κατηγορίες περί δήθεν ιδιοτέλειας µου, το πλέον εύκολο ήταν να επιτρέψω τις διαφηµίσεις αυτές και να έχω και έσοδα από την ιστοσελίδα αντί να επωµίζοµαι την δαπανηρή διατήρησή της. Περαιτέρω, στην προσβαλλοµένη διατυπώνεται η παραδοχή ότι συνιστά προσβολή της προσωπικότητας του καθηγητή Λιαντίνη η ύπαρξη φωτογραφίας στο συγκεκριµένο δικτυακό τόπο, η οποία µέσω φωτοµοντάζ τον δείχνει να ατενίζει το µνήµα του. Ο συµβολισµός της φωτογραφίας αυτής είναι η άσκηση θεµιτής κριτικής στη σύζυγο του εκλιπόντος, για την µη τήρηση της επιθυµίας του καθ. Λιαντίνη να ταφεί στον τόπο εύρεσης των οστών του, ήτοι στον Ταΰγετο. Η άσκηση κριτικής και η ελευθερία του λόγου είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα (περί του οποίου κατωτέρω) και καµία απόφαση δεν µπορεί να το καταργήσει. Εκ των ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι η προσβαλλοµένη που δέχθηκε τα αντίθετα, εσφαλµένα ερµήνευσε και εφάρµοσε την ανωτέρω διάταξη της απόφασής της, αλλά και εσφαλµένα εκτίµησε το περιεχόµενο της ιστοσελίδας, καθισταµένη ακυρωτέα. Β ΛΟΓΟΣ: ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ως άνω απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. πάσχει από ακυρότητα λόγω έλλειψης αιτιολογίας. Πράγµατι, α τ ο µ ι κ έ ς διοικητικές πράξεις οφείλουν να φέρουν στο σώµα τους το κείµενο της αιτιολογίας. Κρατεί απολύτως ότι η αναφορά της αιτιολογίας αποτελεί ουσιώδη τύπο, η παράλειψη του οποίου αποτελεί λόγο ακυρώσεως. (ΣΕ 2918 / 1980 και ΣΕ 1431 / 1988). Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. στερείται της απαιτούµενης εκ 8

9 του νόµου νόµιµης και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Αφενός δεν υπεισέρχεται στο να αντικρούσει τους ισχυρισµούς τους οποίους προέταξα µε το από υπόµνηµά µου. Αντί αυτού, αναφέρει στην τελευταία της σκέψη [17] ότι : «Ως εκ των ανωτέρω παρέλκει η περαιτέρω εξέταση των λοιπών ισχυρισµών των µερών». Η Ε.Ε.Τ.Τ. είχε την υποχρέωση να αιτιολογήσει την απόρριψη των ισχυρισµών και ενστάσεων µου. Εξ άλλου οι ενστάσεις που προέβαλα και δια υποµνήµατος, είχαν ρόλο καταλυτικό της αίτησης της οικογένειας Λιαντίνη, µε συνέπεια την απόρριψη αυτής [της αίτησης] ακόµα και στην περίπτωση κατά τη οποία δεχόταν τους ισχυρισµούς της οικογένειας. Ειδικότερα, δεν αιτιολόγησε η Ε.Ε.Τ.Τ. τον ισχυρισµό µας, περί νόµω αβασίµου της υπό κρίση αίτησης. Πράγµατι, η οικογένεια του καθ.λιαντίνη, επικαλέστηκαν τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1β περ.vi, της υπ αριθµό 351/76 απόφασης Ε.Ε.Τ.Τ. Από τη σαφή διατύπωση της διατάξεως προκύπτει ότι αυτή αναφέρεται στην κακόπιστη χρήση του «Ονόµατος Χώρου» αυτού καθαυτού και όχι σε τυχόν κακοπιστία του περιεχοµένου του (όπερ αρνούµεθα κατηγορηµατικά ότι συµβαίνει εν προκειµένω). Η άποψη µας αυτή αποδεικνύεται κατ αρχήν από τη γραµµατική ερµηνεία της διατάξεως αυτής καθώς σ αυτή γίνεται λόγος µόνο για χρήση του «Ονόµατος Χώρου» και όχι του περιεχοµένου της ιστοσελίδας η οποία φέρει το συγκεκριµένο «Όνοµα Χώρου». Επιρρωνύεται δε η αποψή µας και από την τελολογική ερµηνεία της διατάξεως αυτής αφού ο σκοπός της θέσπισής της αποκαλύπτεται από την χρήση του χρήση του επιρρήµατος «ιδιαίτερα» το οποίο υποδηλώνει την περίπτωση στην οποία κυρίως αποβλέπει η θέσπισή της. Όπως λοιπόν αυτολεξεί αναγράφεται σ αυτή τη διάταξη ως κακόπιστη χρήση 9

10 θεωρείται: «ιδιαίτερα όταν έχει επιτρέψει ή ανεχθεί τη χρήση από τρίτο του ιδίου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr ή Ονόµατος Χώρου 3 ου ή εποµένου σταδίου...» Σε κανένα σηµείο αυτής της διατάξεως δεν γίνεται λόγος για το περιεχόµενο ιστοσελίδας, το οποίο σαφώς συνάγεται ότι δεν εµπίπτει στο πεδίο ρύθµισης της διατάξεως αυτής, όπερ αποδεικνύει ότι ούτε η διάταξη αυτή δύναται να αποτελέσει βάση για την διαγραφή του Ονόµατος Χώρου liantinis.gr. Τον ως άνω ισχυρισµό, ενώ έπρεπε να τον εξετάσει πρώτο, και πάντως πριν υπεισέλθει ως µη όφειλε, σε ζητήµατα ουσίας, καθώς αφορά ζήτηµα νοµικής βασιµότητας, η οποία εξετάζεται πριν από ζητήµατα ουσιαστικής βασιµότητας. Περαιτέρω ως προς την επίκληση του συνταγµατικού δικαιώµατος, της συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας (5 Α Σ) αφιερώνει ελάχιστες λέξεις και η αιτιολογία για την απόρριψη είναι ελλιπέστατη καθώς δεν προχώρησε σε καµία απολύτως ανάλυση της συνταγµατικής επιταγής και υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σ αυτή. Όσον αφορά την ένσταση καταχρηστικότητας την οποία προβάλαµε µε το υπόµνηµα ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ, η καθ ής δεν περιέχει ούτε µια πρόταση για την απόρριψη της, παρά το γεγονός ότι η µη κατάχρηση δικαιώµατος αποτελεί επιταγή του Συνταγµατικού νοµοθέτη και υπερισχύει κάθε αντιθέτου διατάξεως νόµου. Η αιτιολογία στο σηµείο αυτό είναι όχι απλά ελλιπής αλλά ανύπαρκτη. Εξ άλλου να σηµειωθεί ως εκ περισσού, ότι η ενδεχόµενη παραδοχή της ουσιαστικής βάσης της αίτησης της οικογένειας Λιαντίνη δεν αποκλείει την απόρριψη της αίτησης, λόγω παραδοχής της καταχρηστικότητας της άσκησης των εν λόγω δικαιωµάτων. 10

11 Γ ΛΟΓΟΣ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Επικουρικά προς τα όσα ανέφερα στον Α3 λόγο ακύρωσης και στα οποία αναφέροµαι προς αποφυγή περιττών επαναλήψεων, η προσβαλλοµένη εξεδόθη καθ υπέρβαση εξουσίας της Ε.Ε.Τ.Τ. Πράγµατι, υπέρβαση εξουσίας υφίσταται όταν η διοικητική πράξη είναι µεν σε αρµονία µε τους κανόνες που προβλέπουν την έκδοσή της, αλλά το διοικητικό όργανο επιδίωξε σκοπό, ο οποίος έχει µεν σχέση µε την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, είναι όµως άλλος από εκείνον τον οποίον καθορίζουν οι διατάξεις που επιτρέπουν την έκδοση της πράξης (ΣΕ 1722/1983). Εν προκειµένω η ΕΕΤΤ εξετάζοντας τη χρήση του περιεχοµένου της ιστοσελίδας, µη περιορισθείσα αυστηρά και µόνο στον έλεγχο του Ονόµατος Χώρου αυτής, ως όφειλε, υπερέβη την εξουσία της και κατέστησε και για αυτόν το λόγο την απόφασή της ακυρωτέα. ΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΥΣΙΩ ΟΥΣ ΤΥΠΟΥ Λόγο ακύρωσης συνιστά και η παράβαση ουσιώδους τύπου. Ειδικότερα, ουσιώδη τύπο αποτελεί: η τήρηση των κανόνων για τη νόµιµη σύνθεση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων που έχουν αποφασιστική αρµοδιότητα (ΣΕ 359/1964). Εν προκειµένω από το κείµενο της προσβαλλοµένης προκύπτει ότι η ΕΕΤΤ παραβίασε κατ εξακολούθηση την υποχρέωσή της να τηρεί τους νόµιµους τύπους για την σύνθεση και λειτουργία των οργάνων της. Συγκεριµένα: Ι. Από το συνδυασµό των άρθρων 3, 5 παρ. 9 και 7 της υπ αριθ. 249/ απόφασης ΕΕΤΤ «Κανονισµός Ακροάσεων για θέµατα Τηλ/νιών» (ΦΕΚ 642/Β/2002), συνάγεται ότι 11

12 µετά το πέρας της ακροάσεως το όργανο που τη διεξήγαγε πρέπει να συνέλθει σε µυστική συνεδρίαση και ανταλλαγή απόψεων και να συνταχθεί πόρισµα, κάτι τέτοιο όµως δεν προκύπτει από το κείµενο της αποφάσεως ότι έγινε στην προκειµένη περίπτωση, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ακυρωτέα εξ αυτού µόνου του λόγου η προσβαλλοµένη απόφαση. ΙΙ. Περαιτέρω από τα ίδια ως άνω άρθρα σε συνδυασµό µε το άρθρο 15 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας» συνάγεται ότι σε περίπτωση που το όργανο ακροάσεως δεν είναι η ολοµέλεια της ΕΕΤΤ αλλά η ορισθείσα Επιτροπή Ακροάσεων, τότε η τελευταία θα πρέπει να συντάξει πόρισµα που θα προωθηθεί στην Ολοµέλεια, η οποία οφείλει να διενεργήσει έλεγχο νοµιµότητας αλλά και πληρότητας εξέτασης της υπόθεσης και εάν διαπιστώσει νοµικές πληµµέλειες ή ελλείψεις στην έρευνα της υπόθεσης αναπέµπει την υπόθεση στο όργανο της ακρόασης, άλλως οριστικοποιείται και εκδίδεται οριστική απόφαση από την Ολοµέλεια. Κατά πάγια νοµολογία ο πλέον ουσιώδης τύπος στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων είναι η παράθεση του ονόµατος του οργάνου, των ονοµάτων των µελών που απαρτίζουν το συλλογικό αυτό όργανο και έλαβαν την συγκεκριµένη απόφαση, αλλά και του Γραµµατέα ο οποίος τη συνέταξε. Από το κείµενο της απόφασης προκύπτει ότι η Επιτροπή Ακροάσεων απαρτίσθηκε από τους κ.κ. Ν. Κουλούρη, Π. Κώττη και Ι. Παλαιολόγου, όµως από κανένα σηµείο της δεν προκύπτει από ποια µέλη απαρτίσθηκε η Ολοµέλεια, ούτε εάν αυτά διενήργησαν το έλεγχο που επιβάλλεται από τα ανωτέρω άρθρα να πραγµατοποιηθεί, ούτε ποιος είναι ο Γραµµατέας, στο δε κείµενό της αναφέρεται ότι το όργανο που την εκδίδει είναι αορίστως η ΕΕΤΤ. Αποτέλεσµα αυτών των παραβάσεων είναι ότι η 12

13 προσβαλλοµένη απόφαση, καθίσταται ακυρωτέα. ΙΙΙ. Επίσης στην προσβαλλοµένη αναγράφεται ότι η Επιτροπή Ακροάσεων αποτελείτο από τους κ.κ. Ν. Κουλούρη ως Πρόεδρο, Π. Κώττη και Ι. Παλαιολόγο ως µέλη και Ι. Σίµο ως γραµµατέα. Όµως στο πρακτικό της Επιτροπής Ακροάσεων το οποίο µου δόθηκε µετά την ακρόαση και περιείχε την πλήρη αποµαγνητοφώνηση των όσων ειπώθηκαν στην ακρόαση, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ακροάσεων κ. Ν. Κουλούρης, παρουσιάζοντας τους παρισταµένους, παρουσίασε τον Ι. Σίµο ως «δικηγόρο της ΕΕΤΤ» και όχι ως Γραµµατέα, µε αποτέλεσµα να προκαλείται πλήρη σύγχυση για την ιδιότητα µε την οποία συµµετείχε στην συνεδρίαση ο κ. Ι. Σίµος, αφού υπό άλλη ιδιότητα αναφέρεται αυτός στην απόφαση και υπό άλλη στο πρακτικό, καθώς και πρόκληση βλάβης εις εµέ αφού δεν δύναµαι να ελέγξω εάν νοµίµως συγκροτήθηκε η εν λόγω Επιτροπή. Επικουρικά και υπό την εκδοχή ότι συµµετείχε ως δικηγόρος, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 της υπ αριθ. 249/ απόφασης ΕΕΤΤ «Κανονισµός Ακροάσεων για θέµατα Τηλ/νιών» (ΦΕΚ 642/Β/2002), θα έπρεπε να γίνει µνεία της κλήτευσής του να παρασταθεί καθώς και του λόγου για τον οποίο η παρουσία του κρίνεται αναγκαία, αφού µόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις δύναται να συµµετάσχει της ακροάσεως µέλος του προσωπικού της ΕΕΤΤ. Ο κος Ι. Σίµος ήταν γραµµατέας της Επιτροπής Ακροάσεων και όχι της Ολοµέλειας της ΕΕΤΤ η οποία µετά την προώθηση σ αυτή του πορίσµατος της Επιτροπής Ακροάσεων είχε αρµοδιότητα να συντάξει την απόφαση. Όµως ουδεµία µνεία γίνεται στην προσβαλλοµένη περί του ποιος ήταν ο Γραµµατέας της Ολοµέλειας της ΕΕΤΤ που την συνέταξε και θα έπρεπε το όνοµά του να αναφέρεται σ αυτήν. Σηµειωτέον ότι ο κος Ι. Σίµος λίγους µήνες µετά την 13

14 ως άνω ηµεροµηνία ακροάσεως και αρκετούς πριν την έκδοση της απόφασης απεχώρησε από την ΕΕΤΤ, µε αποτέλεσµα να παραµένει οµιχλώδες το ζήτηµα του ποιος γραµµατέας τελικώς κατέγραψε σε κείµενο τις αποφάσεις των όποιων οργάνων της ΕΕΤΤ. Η προσβαλλοµένη ως πάσχουσα εκ των ανωτέρω σοβαρών πληµµελειών θα πρέπει να ακυρωθεί. Ε ΛΟΓΟΣ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙΣΑ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 351/76 Ε.Ε.Τ.Τ Το δικαίωµα το οποίο αποκτάται µε την εκχώρηση ηλεκτρονικής διεύθυνσης µε κατάληξη.gr αποτελεί έκφραση του δικαιώµατος της συµµετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας το οποίο µετά την αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2001, προστατεύεται αυτοτελώς και έχει αναχθεί σε δικαίωµα συνταγµατικής τάξεως. (Αλεξανδρίδου, ίκαιο Ηλεκτρονικού Εµπορίου, ελληνικό και κοινοτικό, σελ 164). Οπως προκύπτει από το περιεχόµενο του άρθρου αυτού, σκοπός του συνταγµατικού νοµοθέτη είναι η κατοχύρωση του αυτονοήτου δικαιώµατος κάθε πολίτη δηµοκρατικής κοινωνίας, ήτοι της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, έκφανση της οποίας αποτελεί η ελευθερία του «σκέπτεσθαι» και του «δηµοσία εκφράζεσθαι» µέσω των νέων δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Πρωτίστως όµως ήθελε να κατοχυρώσει την πρόσβαση και χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, αφού η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγµατος κατοχυρώνει επαρκώς την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό: «ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. Καθένας έχει δικαίωµα στην πληροφόρηση, όπως νόµος ορίζει. Περιορισµοί στο δικαίωµα αυτό είναι δυνατόν να 14

15 επιβληθούν µε νόµο µόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέµησης του εγκλήµατος ή προστασίας δικαιωµάτων και συµφερόντων τρίτων. 2. Καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουµένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.» Από τη σαφή διατύπωση του συνταγµατικού νοµοθέτη προκύπτει κατά τρόπο αναµφισβήτητο ότι το µεν δικαίωµα συµµετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας προστατεύεται κατά τρόπο απόλυτο χωρίς καµία εξαίρεση, το δε δικαίωµα στην πληροφόρηση επίσης προστατεύεται µε την εξαίρεση ότι περιορισµοί στο δικαίωµα του 5 Α Σ επιτρέπονται: «1) µόνο µε νόµο και 2) εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται.. ή προστασίας δικαιωµάτων και συµφερόντων τρίτων». Όπως προανέφερα η ΕΕΤΤ µε την υπ αριθµ. 351/76 απόφασή της «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.gr» (αριθ. Φ.Ε.Κ. τ.β, 717/ ) η οποία εκδόθηκε κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του ν.2867/2000 άρθρο 3, παραγρ. 14, στοιχ. α και κη, και αποτελεί κανονιστική πράξη της ιοικήσεως, ρυθµίζει κάθε λεπτοµέρεια σε σχέση µε την διαχείριση και εκχώρηση ονοµάτων χώρου (domain name) µε κατάληξη.gr. Επικουρικά προς όσα υποστήριξα ανωτέρω στον Α3 λόγο, και υπό την εκδοχή ότι το ικαστήριό Σας θεωρήσει ότι η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1β περ. vi της υπ αριθ. 351/76 απόφασης της ΕΕΤΤ της παρέχει το δικαίωµα να προβαίνει στον έλεγχο της καλοπιστίας του περιεχοµένου της ιστοσελίδας, τότε η διάταξη αυτή είναι παράνοµη διότι εκφεύγει της εξουσιοδοτήσεως του νοµοθέτη για έκδοση 15

16 κανονιστικών πράξεων ρυθµίσεως θεµάτων εχόντων σχέση µε τη διαχείριση και εκχώρηση των ονοµάτων χώρου, καθώς δια της διατάξεως αυτής (άρθρου 9 παρ. 1β περ. vi), επιχειρείται έλεγχος του περιεχοµένου της ιστοσελίδας, ενέργεια για την οποία δεν εξουσιοδοτήθηκε από το νοµοθέτη. Πέραν της παρανοµίας της η διάταξη αυτή είναι και αντισυνταγµατική διότι προσβάλλει και περιορίζει τα προρρηθέντα συνταγµατικά δικαιώµατα και αναιρεί την συνταγµατική προστασία την οποία αυτά εξασφάλισαν χάρις την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγµατος. Σηµειωτέον ότι η ως άνω απόφαση της ΕΕΤΤ σαφώς και δεν είναι νόµος του κράτους, µε αποτέλεσµα να είναι αντισυνταγµατική η θέσπιση, δι αυτής, περιορισµών του ως άνω συνταγµατικού δικαιώµατος της πληροφόρησης, το οποίο ενασκείται από τους επισκέπτες της συγκεκριµένης ιστοσελίδας. Εντελώς επικουρικά και ανεξαρτήτως της αντισυνταγµατικότητας της σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ, η τελευταία µε την προσβαλλοµένη απόφασή της παραβίασε τη διάταξη του άρθρου 5 Α του Συντάγµατος καθώς θίγει τον πυρήνα του συνταγµατικού µου δικαιώµατος που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5Α του Συντάγµατος, αφού µε αυτή καταργείται ο χώρος που δηµιουργήθηκε για την παραγωγή και ανταλλαγή ιδεών και επιβάλλεται η «φίµωση» όλων όσων αρθρώνουν λόγο πάνω στη ζωή και έργο του πλέον συζητουµένου συγχρόνου έλληνος στοχαστού, ο οποίος αποτελεί δηµόσιο πρόσωπο. Η διαγραφή του ονόµατος χώρου επειδή κατά την προσβαλλοµένη φιλοξενεί αντίθετες απόψεις προς την βούληση των κληρονόµων του αειµνήστου Λιαντίνη είναι παντελώς αντίθετη τόσο στο γράµµα όσο και στο πνεύµα του συνταγµατικού νοµοθέτη αφού αντί της προόδου την οποία 16

17 ευαγγελίζεται ο τελευταίος, επιδιώκεται επιβολή προληπτικής λογοκρισίας. Ο νοµικός µας πολιτισµός παρέχει ικανά και πολυάριθµα µέσα για να επιδιώξουν οι αιτούσες κληρονόµοι την απάλειψη τυχόν, κατά την κρίση τους, δυσφηµιστικών φράσεων και την απαγόρευση της επαναλήψεώς τους στο µέλλον καθώς και τον κολασµό των αυτουργών, υλικών και ηθικών, τέτοιων πράξεων. Όµως η διαγραφή της ιστοσελίδας απέχει παρασάγγες από το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα και καταδεικνύει την καταχρηστικότητα της προβαλλοµένης απόφασης της ΕΕΤΤ. Οπως σαφώς προκύπτει από τα προδιαληφθέντα η προσβαλλοµένη απόφαση τυγχάνει ακυρωτέα λόγω της ευθείας αντίθεσής της προς την ως άνω συνταγµατική διάταξη (5 Α ) αλλά και την διάταξη του άρθρου 25 του Σ. Επειδή για τoύς αvωτέρω λόγoυς πρέπει vα ακυρωθεί η προσβαλλοµένη απόφαση της ΕΕΤΤ. Επειδή κατεβλήθησαv τα τέλη και τo Παράβoλo για τηv συζήτηση της παρoύσης. Για τους λόγους επιφυλασσόµενος παντός νοµίµου δικαιώµατός µου ΖΗΤΩ Να γίvει δεκτή η παρoύσα προσφυγή. Να ακυρωθεί η υπ αριθµ. 419/029/ απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και Να καταδικασθεί η καθ'ής στην δικαστική µου δαπάvη και τηv αµoιβή τoυ πληρεξoυσίoυ µoυ ικηγόρoυ. Αθήvα, 16 Απριλίου 2007 Ο προσφεύγων Ο πληρεξούσιος ικηγόρος ΗΜ.ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ 17

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728)

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) 5 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 123597/33811/2011 Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) ήµος Θήρας /νση Πολεοδοµίας Φηρά Σαντορίνη Θέµα: Επιβολή προστίµου µετά την ακύρωση της απόφασης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 18/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης επιβολής προστίµου στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 17-3-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 310/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 268/73/25-11-2002 Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ 1617/Β/2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ. Στο Αιγάλεω σήμερα την δωδέκατη (12 η ) του μήνα. Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (2012), ημέρα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ. Στο Αιγάλεω σήμερα την δωδέκατη (12 η ) του μήνα. Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (2012), ημέρα Κωνσταντίνος Ι. Νάζος Δικαστικός Επιμελητής Πρωτοδικείου Αθηνών Νικηταρά 8-10 Αθήνα 106 78 Τηλ. & Fax 210 3847475 Αριθμός 3Λ5.Ί:. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Στο Αιγάλεω σήμερα την δωδέκατη (12 η ) του μήνα Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 14 ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 347/2009

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 14 ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 347/2009 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 14 ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 347/2009 Περίληψη Το Όνομα Χώρου (domain name) αποτελεί το μέσο για την είσοδο στο διαδίκτυο προς δημιουργία ενός χώρου (website) - Το domain

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2008 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1654 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά, σήμερα την 26 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΊΉΛ.: 33 52 604-605 ΑΘΗΝΑ 08-02-2002

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γιώργου Σ.-Π. Κατρούγκαλου, αν. καθηγητή ΔΠΘ, κατοίκου, ως εκ της υπηρεσίας του, Κομοτηνής, οδός Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020 Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020 Αθήνα 20/01/2010 ΠΡΟΣ:1) Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. 2)Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΣΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΜΚΘ)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ Ο Ο.Π.Υ.Κ.Ε. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την αλλαγή επωνύμου; O O.Π.Y.K.E είναι οργανισμός υποστήριξης καταναλωτών και επιχειρήσεων με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Του Γεωργίου Κορομπίλη του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, οδός Τριών Ιεραρχών και Σιλανίωνος 118 52 Αθήνα

Του Γεωργίου Κορομπίλη του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, οδός Τριών Ιεραρχών και Σιλανίωνος 118 52 Αθήνα Προς τη Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικου Τομέα Αθηνών Τεχνικό Τμήμα Υπόμνημα Του Γεωργίου Κορομπίλη του Νικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2168/22-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 152 (Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»),

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση ένστασης της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» κατά του αποκλεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µϖορώ να ϖροστατεύσω το έργο µου στο ψηφιακό ϖεριβάλλον; (ϖρόληψη & καταστολή) Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. ικηγόρος Εϖιστηµονική Συνεργάτις Ο.Π.Ι. 09.03.2011 Υϖουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέµα: Προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 20.2.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 5124 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Για την καταχώρηση Ονοµάτων Χώρου.gr µε χρήση µη λατινικών χαρακτήρων και τις υφιστάµενες διαδικασίες καταχώρησης Ονοµάτων Χώρου.gr Μαρούσι, Σεπτέµβριος 2004 Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ) ( «SUPERLEAGUEGREECE») ΑΙΤΗΣΗ ( 1 ) ( Π.Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ) ( «SUPERLEAGUEGREECE») ΑΙΤΗΣΗ ( 1 ) ( Π.Α.Ε. Προς τον εδρεύοντα στην Αθήνα,οδός Αστροναυτών,αριθ. 1,Μαρούσι, Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης ( ΣΥΝ.Π.Ε. ) με την επωνυμία: «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ( «SUPERLEAGUEGREECE»)

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 07/12/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Αρ.Πρωτ. : 15321 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σχετ.: 15186 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από το γραφείο του Θεόδωρου Ρουσόπουλου δίνεται το υπόμνημα που. κατέθεσε σήμερα στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από το γραφείο του Θεόδωρου Ρουσόπουλου δίνεται το υπόμνημα που. κατέθεσε σήμερα στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το γραφείο του Θεόδωρου Ρουσόπουλου δίνεται το υπόμνημα που κατέθεσε σήμερα στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την Υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα