FΑΧ ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "64.50.821 FΑΧ 64.50.820, e-mail: capelaki@otenet.gr"

Transcript

1 IΚΗΓΟΡIΚΟ ΓΡΑΦΕIΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ Λ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 148 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ , , FΑΧ , ENΩΠIΟΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗ Του ηµητρίου Αλικάκου, κατοίκου ***, οδός ***, αριθµός ***. Κ Α Τ Α 1. Της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 60, νοµίµως εκπροσωπουµένης και 2. Της υπ αριθµ. 419/029/ απόφασης της ίδιας Επιτροπής. Τυγχάνω φορέας του διαδικτυακού χώρου ο οποίος δηµιουργήθηκε στις αρχές του 2003 µε σκοπό την ανάδειξη του έργου του ηµήτρη Λιαντίνη καθώς και την κριτική σκέψη και τον στοχασµό πάνω σε αυτό. Με την από αίτηση των: 1) Νικολίτσας χας ηµητρίου Νικολακάκου - Λιαντίνη και 2) ιοτίµας θυγ. ηµητρίου Νικολακάκου - Λιαντίνη προς την Ε.Ε.Τ.Τ. µε αριθµό πρωτοκόλλου 37955/ ζητήθηκε «να διαγραφεί η ονοµασία χώρου liantinis.gr από τα µητρώα της ΕΕΤΤ, 1

2 να απενεργοποιηθεί οριστικά η σχετική σύνδεση του διαδικτύου µε την ονοµασία αυτή και να διαταχθούν οι νόµιµες ενέργειες. Με την υπ αριθµό 3472/Φ.391/ πράξη του προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. διεξήχθη ακρόαση την 1η Μαρτίου 2006 ενώπιον της Επιτροπής Ακροάσεων, αποτελούµενη από τον κ. Ν. Κουλούρη, Αντιπρόεδρο της ΕΕΤΤ, ως Πρόεδρο, τους Π. Κωττή και Ι. Παλαιολόγο ως µέλη και τον κ. Ι. Σίµο ως νοµικό σύµβουλο, στην οποία κληθήκαµε και παρασταθήκαµε εγώ και οι κυρίες Νικολίτσα, χήρα ηµητρίου Νικολακάκου Λιαντίνη και ιοτίµα, θυγατέρα ηµητρίου Νικολακάκου Λιαντίνη, προκειµένου να εξετασθεί η ως άνω υπ αριθµ. πρωτοκόλλου Ε.Ε.Τ.Τ / αίτηση των κυριών αυτών. Την εξεδόθη η προσβαλλοµένη απόφαση δια της οποίας αποφασίστηκε η διαγραφή του ονόµατος χώρου «liantinis.gr» από το σηµερινό φορέα της ήτοι εµένα. Ακριβές αντίγραφο της απόφασης αυτής έλαβα την Την απόφαση αυτή προσβάλλω ενώπιον του ικαστηρίου Σας για τους παρακάτω νόµιµους, βάσιµους και αληθείς λόγους: Α ΛΟΓΟΣ: ΠΑΡΑΒΑΣΗ, ΚΑΤ ΟΥΣΙΑ, ΙΑΤΑΞΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ 1. Η ΕΕΤΤ εσφαλµένα εφάρµοσε την διάταξη του άρθρου 58 Α.Κ. Συγκεκριµένα στην προσβαλλοµένη ορθώς γίνεται η παραδοχή ότι: «Ειδικότερα η προσβολή του ονόµατος για το δικαιούχο συνίσταται α) στην αµφισβήτηση από άλλον του δικαιώµατος να έχει το όνοµα και β) 2

3 στη χρήση του ονόµατος από άλλον. Χρήση ξένου ονόµατος υπάρχει όταν χρησιµοποιεί κάποιος για τον εαυτό του το όνοµα άλλου». Πράγµατι ο νοµοθέτης στην διάταξη του άρθρου 58ΑΚ προστατεύει το δικαίωµα στο όνοµα και αναµφίβολα στην έννοια όνοµα υπάγεται και το επώνυµο. Είναι προφανές ότι ο νοµοθέτης αποδοκιµάζει την ι δ ι ο π ο ί η σ η του ονόµατος, το σφετερισµό δηλ. από κάποιον ενός ξένου ονόµατος µε σκοπό να το χρησιµοποιήσει σαν δικό του, ως δικό του επώνυµο και όχι τη µνηµόνευση του ονόµατος τρίτου ως σηµείο αναφοράς στο έργο (του τρίτου). Στην προκειµένη περίπτωση είναι προφανές ότι η ως άνω ιστοσελίδα πραγµατεύεται αποκλειστικά το επιστηµονικό έργο του καθηγητή Λιαντίνη. Η ονοµασία της ιστοσελίδας δεν θα µπορούσε να είναι άλλη, ή θα ήταν τουλάχιστον υποκριτικό ή παραπλανητικό να ήταν οποιαδήποτε άλλη πλην της επιλεγείσης. Κατά λογική αναγκαιότητα η ονοµατοδοσία του «Ονόµατος Χώρου» ανταποκρίνεται στο περιεχόµενο της. Κακόπιστη θα ήταν η ως άνω ονοµατοδοσία σε µια σελίδα µε διαφορετικό ή άσχετο µε το όνοµα της, περιεχόµενο, όµως η συγκεκριµένη ιστοσελίδα είναι καθ ολοκληρία αφιερωµένη στον καθηγητή. Σε κανένα σηµείο της ιστοσελίδας δεν αναφέρεται κάποιος άλλος, πλην του καθηγητή, ως φορέας του ονόµατος, πολλώ δε µάλλον εγώ. Μάλιστα κατά την ακρόαση προτάθηκε στις κληρονόµους του καθηγητή να αναλάβουν οι ίδιες την ιστοσελίδα, πλην όµως αρνήθησαν. Εκ των ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι ουδεµία υπήρξε αµφισβήτηση ή προσβολή του δικαιώµατος του καθηγητή και των κληρονόµων του να φέρουν το όνοµα «Λιαντίνης», η δε προσβαλλοµένη που δέχθηκε τα αντίθετα εσφαλµένα εφάρµοσε τη σχετική διάταξη του Α.Κ. καθισταµένη ακυρωτέα. 3

4 2. Η ΕΕΤΤ εσφαλµένα ερµήνευσε και εφάρµοσε τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1β περ.v σε συνδυασµό µε το άρθρο 8 παρ. 1, περ. η, της υπ αριθµό 351/76 απόφασής της. Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1, περ. η : «Η ΕΕΤΤ απορρίπτει Αίτηση Εκχώρησης Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr στις εξής περιοριστικά οριζόµενες περιπτώσεις που αποτελούν απόλυτους λόγους απόρριψης: α... η. Εάν η αίτηση εκχώρησης έγινε µε προφανή κακοπιστία». Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1β περ.v: «Ένα όνοµα χώρου µε κατάληξη.gr διαγράφεται οριστικά οσάκις συντρέχουν µία ή περισσότερες από τις εξής περιοριστικά οριζόµενες περιπτώσεις:... v. αν η αίτηση για την εκχώρηση Ονόµατος Χώρου έγινε κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης εκτός και εάν το Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr έχει εκχωρηθεί µέχρι και την ». Υπό την υποθετική εκδοχή ότι η εκχώρηση ονόµατος χώρου, όταν αυτό συµπίπτει µε επώνυµο φυσικού προσώπου, γίνεται µόνο σε φυσικό πρόσωπο που είναι φορέας του επωνύµου (όπερ αρνούµαι), τότε ο έλεγχος αυτός θα έπρεπε να γίνεται κατά την εξέταση της αιτήσεως για χορήγηση ονόµατος χώρου. Στην περίπτωσή µου, η αίτησή µου προς την ΕΕΤΤ έγινε πριν την που µου εκχωρήθηκε η ονοµασία χώρου, οπότε η ΕΕΤΤ διαπίστωσε το οφθαλµοφανές και πασίδηλο γεγονός ότι ο αιτών (εγώ) ήταν πρόσωπο διάφορο και δεν ήταν φορέας του επωνύµου που αιτήθηκε την εκχώρηση του ονόµατος χώρου (Λιαντίνης). Εάν η αίτησή µου αυτή ήταν κακόπιστη, όπως εκ των υστέρων ισχυρίζεται η ΕΕΤΤ, τότε κατά τον έλεγχο της αιτήσεώς µου θα την απέρριπτε και δεν θα µου το εκχωρούσε. Όµως η ΕΕΤΤ µου το εκχώρησε χωρίς να 4

5 µου προβάλλει κανένα απολύτως πρόσκοµµα και χωρίς να ερευνήσει εάν συνδέοµαι µε κάποια έννοµη σχέση µε το συγκεκριµένο όνοµα. Εξ αυτών προκύπτει ότι η χορήγηση του συγκεκριµένου ονόµατος χώρου σε εµένα δεν ήταν και δεν είναι κακόπιστη. Σε κάθε περίπτωση η χρήση του ονόµατος χώρου liantinis.gr" από εµέ, δηλαδή µη δικαιούχο του επωνύµου «Λιαντίνης», άνευ αδείας των κληρονόµων του, τυγχάνει ανέλεγκτη από την ΕΕΤΤ, καθώς ο έλεγχος αυτός έγινε από αυτήν κατά το χρόνο που ζήτησα µε αίτησή µου τη εκχώρηση του συγκεκριµένου ονόµατος χώρου. Όµως, και υπό την απίθανη εκδοχή ότι η αίτησή µου για εκχώρηση του συγκεκριµένου ονόµατος ήταν κακόπιστη, διότι δεν ήµουν δικαιούχος του επωνύµου «Λιαντίνης» τότε κατ εφαρµογή των ως άνω διατάξεων της υπ αριθµό 351/76 απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., αυτή όφειλε να απόσχει από έλεγχο για ενδεχόµενη αντίθεση της εκχώρησής του στην καλή πίστη καθώς το όνοµα Χώρου liantinis.gr εκχωρήθηκε προ της και συνεπώς εφ όσον η εκχώρηση «Ονόµατος Χώρου» έγινε προ της , αυτό παραµένει ισχυρό και απρόσβλητο και δεν ελέγχεται τυχόν κακοπιστία της αιτήσεως. Εκ των ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι η προσβαλλοµένη που δέχθηκε τα αντίθετα εσφαλµένα ερµήνευσε και εφάρµοσε τις ανωτέρω διατάξεις της απόφασής της καθισταµένη ακυρωτέα. 3. Η ΕΕΤΤ εσφαλµένα ερµήνευσε και εφάρµοσε τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1β περ. vi, της υπ αριθµό 351/76 απόφασης της. Σύµφωνα µε την διάταξη αυτή: «Ένα όνοµα χώρου µε κατάληξη.gr διαγράφεται οριστικά οσάκις συντρέχουν µία ή περισσότερες από τις εξής περιοριστικά οριζόµενες περιπτώσεις:... vi «Σε περίπτωση που ο Φορέας έχει προβεί σε χρήση 5

6 του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr, η οποία αντιβαίνει στις αρχές της καλής πίστης ή είναι κακόπιστη και ιδιαίτερα όταν έχει επιτρέψει ή ανεχθεί τη χρήση από τρίτο του ίδιου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr ή Ονόµατος Χώρου 3 ου ή επόµενου επιπέδου µε κατάληξη.gr το οποίο συντίθεται από το εκχωρηθέν στο Φορέα Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr, κατά τρόπο ο οποίος θα συνιστούσε λόγο διαγραφής του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.» Από την ανάγνωση και µόνο του άρθρου αυτού καθίσταται σαφές ότι η κακοπιστία στην οποία αυτό αναφέρεται και µπορούσε η ΕΕΤΤ να ελέγξει, αφορά στη χρήση του Ονόµατος Χώρου, και όχι του περιεχοµένου της ιστοσελίδας. Η άποψη αυτή ενισχύεται: α) από τη σαφή γραµµατική ερµηνεία της διατάξεως αυτής, β) από την τελολογική ερµηνεία της διατάξεως καθώς µε τη χρήση της λέξεως «ιδίως», εκ της ιδίας της διατάξεως προκύπτει η στόχευση αυτής και γ) από τις διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόµου της υπ αριθµ. 351/76 απόφασης της ΕΕΤΤ ήτοι του ν.2867/2000 άρθρο 3, παραγρ. 14, στοιχ. α δια των οποίων αυτή εξουσιοδοτείται να ρυθµίζει θέµατα διαδικτύου και να εκχωρεί ονόµατα χώρου (domain name) µε κατάληξη.gr και όχι να προβαίνει σε έλεγχο του περιεχοµένου τους. Σε κάθε περίπτωση εσφαλµένα ερµηνεύθηκε και εφαρµόστηκε η διάταξη αυτή, ιδίως ως προς το σκέλος της αόριστης νοµικής έννοιας της καλής (και αντίστροφα κακής) πίστης και της υπαγωγής σ αυτήν των συγκεκριµένων πραγµατικών περιστατικών αφού ουδεµία κακοπιστία όσον αφορά στη χρήση του Ονόµατος Χώρου της ιστοσελίδας (www.liantinis.gr) αλλά και το περιεχόµενό της, δε συντρέχει εν προκειµένω. Όπως προανέφερα η ιστοσελίδα φέρει το όνοµα του 6

7 προσώπου στο οποίο αναφέρεται καθ ολοκληρίαν. Τα δηµόσια πρόσωπα µε συγγραφικό και επιστηµονικό έργο όπως και ο αείµνηστος καθηγητής Λιαντίνης, που ανοίγουν διαύλους επικοινωνίας µε ευρύτερο κοινό µέσω του έργου τους, αποστέλλοντας ταυτόχρονα φιλοσοφικά µηνύµατα, καθιστούν εύλογη την ανάγκη δηµιουργίας χώρων όπου το έργο τους θα παραµένει ζωντανό και θα αποτελεί αφορµή και αφετηρία διαλόγου. Η ιστοσελίδα περιέχει υλικό (πληροφορίες, αποσπάσµατα έργων του, φιλοσοφικές αναζητήσεις του κλπ.) για τον καθηγητή Λιαντίνη, τα σχόλια των επισκεπτών, τα άρθρα των µελών, τα οποία αναφέρονται σε φιλοσοφικής φύσεως ζητήµατα και αποτελεί τόπο συγκέντρωσης, συζήτησης και προβληµατισµού των επισκεπτών θαυµαστών του έργου του Καθηγητή. Προς άρση οιασδήποτε αµφιβολίας σχετικά µε την ποιότητα των προθέσεων των δηµιουργών της ιστοσελίδας και της επιλογής του συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου θα πρέπει να συνεκτιµηθεί ότι η ιστοσελίδα συµπεριλαµβάνεται σε έγκυρους οδηγούς του εσωτερικού και εξωτερικού, οι οποίοι προτείνουν στους χρήστες του διαδικτύου να την επισκεφτούν. Η αναγνωρισιµότητα της ιστοσελίδας, έχει προσελκύσει εταιρείες και επιχειρήσεις (βιβλιοπωλεία, εκδοτικούς οίκους) µε σκοπό την καταχώρηση διαφήµισης στην ιστοσελίδα αυτή. Οι προθέσεις µου αποδεικνύονται εκ του γεγονότος ότι ουδεµία απολύτως εµπορική εκµετάλλευση της ιστοσελίδας δεν γίνεται από µέρους µου, καίτοι θα οχλούµαι προς τούτο καθώς πεποίθησή µου είναι η ιστοσελίδα αυτή θα πρέπει να παραµείνει τόπος γνωριµίας και επαφής των θαυµαστών του Καθηγητή µε το έργο του και «συνάντησης» των θαυµαστών του, και όχι τόπος εµπορίου. Εξ αυτού και µόνο καταδεικνύονται οι προθέσεις µου και η κενότητα των εις βάρος µου κατηγοριών, αφού έστω 7

8 και στο ελάχιστο εάν αλήθευαν οι εις βάρος µου εκτοξευθείσες κατηγορίες περί δήθεν ιδιοτέλειας µου, το πλέον εύκολο ήταν να επιτρέψω τις διαφηµίσεις αυτές και να έχω και έσοδα από την ιστοσελίδα αντί να επωµίζοµαι την δαπανηρή διατήρησή της. Περαιτέρω, στην προσβαλλοµένη διατυπώνεται η παραδοχή ότι συνιστά προσβολή της προσωπικότητας του καθηγητή Λιαντίνη η ύπαρξη φωτογραφίας στο συγκεκριµένο δικτυακό τόπο, η οποία µέσω φωτοµοντάζ τον δείχνει να ατενίζει το µνήµα του. Ο συµβολισµός της φωτογραφίας αυτής είναι η άσκηση θεµιτής κριτικής στη σύζυγο του εκλιπόντος, για την µη τήρηση της επιθυµίας του καθ. Λιαντίνη να ταφεί στον τόπο εύρεσης των οστών του, ήτοι στον Ταΰγετο. Η άσκηση κριτικής και η ελευθερία του λόγου είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα (περί του οποίου κατωτέρω) και καµία απόφαση δεν µπορεί να το καταργήσει. Εκ των ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι η προσβαλλοµένη που δέχθηκε τα αντίθετα, εσφαλµένα ερµήνευσε και εφάρµοσε την ανωτέρω διάταξη της απόφασής της, αλλά και εσφαλµένα εκτίµησε το περιεχόµενο της ιστοσελίδας, καθισταµένη ακυρωτέα. Β ΛΟΓΟΣ: ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ως άνω απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. πάσχει από ακυρότητα λόγω έλλειψης αιτιολογίας. Πράγµατι, α τ ο µ ι κ έ ς διοικητικές πράξεις οφείλουν να φέρουν στο σώµα τους το κείµενο της αιτιολογίας. Κρατεί απολύτως ότι η αναφορά της αιτιολογίας αποτελεί ουσιώδη τύπο, η παράλειψη του οποίου αποτελεί λόγο ακυρώσεως. (ΣΕ 2918 / 1980 και ΣΕ 1431 / 1988). Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. στερείται της απαιτούµενης εκ 8

9 του νόµου νόµιµης και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Αφενός δεν υπεισέρχεται στο να αντικρούσει τους ισχυρισµούς τους οποίους προέταξα µε το από υπόµνηµά µου. Αντί αυτού, αναφέρει στην τελευταία της σκέψη [17] ότι : «Ως εκ των ανωτέρω παρέλκει η περαιτέρω εξέταση των λοιπών ισχυρισµών των µερών». Η Ε.Ε.Τ.Τ. είχε την υποχρέωση να αιτιολογήσει την απόρριψη των ισχυρισµών και ενστάσεων µου. Εξ άλλου οι ενστάσεις που προέβαλα και δια υποµνήµατος, είχαν ρόλο καταλυτικό της αίτησης της οικογένειας Λιαντίνη, µε συνέπεια την απόρριψη αυτής [της αίτησης] ακόµα και στην περίπτωση κατά τη οποία δεχόταν τους ισχυρισµούς της οικογένειας. Ειδικότερα, δεν αιτιολόγησε η Ε.Ε.Τ.Τ. τον ισχυρισµό µας, περί νόµω αβασίµου της υπό κρίση αίτησης. Πράγµατι, η οικογένεια του καθ.λιαντίνη, επικαλέστηκαν τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1β περ.vi, της υπ αριθµό 351/76 απόφασης Ε.Ε.Τ.Τ. Από τη σαφή διατύπωση της διατάξεως προκύπτει ότι αυτή αναφέρεται στην κακόπιστη χρήση του «Ονόµατος Χώρου» αυτού καθαυτού και όχι σε τυχόν κακοπιστία του περιεχοµένου του (όπερ αρνούµεθα κατηγορηµατικά ότι συµβαίνει εν προκειµένω). Η άποψη µας αυτή αποδεικνύεται κατ αρχήν από τη γραµµατική ερµηνεία της διατάξεως αυτής καθώς σ αυτή γίνεται λόγος µόνο για χρήση του «Ονόµατος Χώρου» και όχι του περιεχοµένου της ιστοσελίδας η οποία φέρει το συγκεκριµένο «Όνοµα Χώρου». Επιρρωνύεται δε η αποψή µας και από την τελολογική ερµηνεία της διατάξεως αυτής αφού ο σκοπός της θέσπισής της αποκαλύπτεται από την χρήση του χρήση του επιρρήµατος «ιδιαίτερα» το οποίο υποδηλώνει την περίπτωση στην οποία κυρίως αποβλέπει η θέσπισή της. Όπως λοιπόν αυτολεξεί αναγράφεται σ αυτή τη διάταξη ως κακόπιστη χρήση 9

10 θεωρείται: «ιδιαίτερα όταν έχει επιτρέψει ή ανεχθεί τη χρήση από τρίτο του ιδίου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr ή Ονόµατος Χώρου 3 ου ή εποµένου σταδίου...» Σε κανένα σηµείο αυτής της διατάξεως δεν γίνεται λόγος για το περιεχόµενο ιστοσελίδας, το οποίο σαφώς συνάγεται ότι δεν εµπίπτει στο πεδίο ρύθµισης της διατάξεως αυτής, όπερ αποδεικνύει ότι ούτε η διάταξη αυτή δύναται να αποτελέσει βάση για την διαγραφή του Ονόµατος Χώρου liantinis.gr. Τον ως άνω ισχυρισµό, ενώ έπρεπε να τον εξετάσει πρώτο, και πάντως πριν υπεισέλθει ως µη όφειλε, σε ζητήµατα ουσίας, καθώς αφορά ζήτηµα νοµικής βασιµότητας, η οποία εξετάζεται πριν από ζητήµατα ουσιαστικής βασιµότητας. Περαιτέρω ως προς την επίκληση του συνταγµατικού δικαιώµατος, της συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας (5 Α Σ) αφιερώνει ελάχιστες λέξεις και η αιτιολογία για την απόρριψη είναι ελλιπέστατη καθώς δεν προχώρησε σε καµία απολύτως ανάλυση της συνταγµατικής επιταγής και υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σ αυτή. Όσον αφορά την ένσταση καταχρηστικότητας την οποία προβάλαµε µε το υπόµνηµα ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ, η καθ ής δεν περιέχει ούτε µια πρόταση για την απόρριψη της, παρά το γεγονός ότι η µη κατάχρηση δικαιώµατος αποτελεί επιταγή του Συνταγµατικού νοµοθέτη και υπερισχύει κάθε αντιθέτου διατάξεως νόµου. Η αιτιολογία στο σηµείο αυτό είναι όχι απλά ελλιπής αλλά ανύπαρκτη. Εξ άλλου να σηµειωθεί ως εκ περισσού, ότι η ενδεχόµενη παραδοχή της ουσιαστικής βάσης της αίτησης της οικογένειας Λιαντίνη δεν αποκλείει την απόρριψη της αίτησης, λόγω παραδοχής της καταχρηστικότητας της άσκησης των εν λόγω δικαιωµάτων. 10

11 Γ ΛΟΓΟΣ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Επικουρικά προς τα όσα ανέφερα στον Α3 λόγο ακύρωσης και στα οποία αναφέροµαι προς αποφυγή περιττών επαναλήψεων, η προσβαλλοµένη εξεδόθη καθ υπέρβαση εξουσίας της Ε.Ε.Τ.Τ. Πράγµατι, υπέρβαση εξουσίας υφίσταται όταν η διοικητική πράξη είναι µεν σε αρµονία µε τους κανόνες που προβλέπουν την έκδοσή της, αλλά το διοικητικό όργανο επιδίωξε σκοπό, ο οποίος έχει µεν σχέση µε την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, είναι όµως άλλος από εκείνον τον οποίον καθορίζουν οι διατάξεις που επιτρέπουν την έκδοση της πράξης (ΣΕ 1722/1983). Εν προκειµένω η ΕΕΤΤ εξετάζοντας τη χρήση του περιεχοµένου της ιστοσελίδας, µη περιορισθείσα αυστηρά και µόνο στον έλεγχο του Ονόµατος Χώρου αυτής, ως όφειλε, υπερέβη την εξουσία της και κατέστησε και για αυτόν το λόγο την απόφασή της ακυρωτέα. ΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΥΣΙΩ ΟΥΣ ΤΥΠΟΥ Λόγο ακύρωσης συνιστά και η παράβαση ουσιώδους τύπου. Ειδικότερα, ουσιώδη τύπο αποτελεί: η τήρηση των κανόνων για τη νόµιµη σύνθεση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων που έχουν αποφασιστική αρµοδιότητα (ΣΕ 359/1964). Εν προκειµένω από το κείµενο της προσβαλλοµένης προκύπτει ότι η ΕΕΤΤ παραβίασε κατ εξακολούθηση την υποχρέωσή της να τηρεί τους νόµιµους τύπους για την σύνθεση και λειτουργία των οργάνων της. Συγκεριµένα: Ι. Από το συνδυασµό των άρθρων 3, 5 παρ. 9 και 7 της υπ αριθ. 249/ απόφασης ΕΕΤΤ «Κανονισµός Ακροάσεων για θέµατα Τηλ/νιών» (ΦΕΚ 642/Β/2002), συνάγεται ότι 11

12 µετά το πέρας της ακροάσεως το όργανο που τη διεξήγαγε πρέπει να συνέλθει σε µυστική συνεδρίαση και ανταλλαγή απόψεων και να συνταχθεί πόρισµα, κάτι τέτοιο όµως δεν προκύπτει από το κείµενο της αποφάσεως ότι έγινε στην προκειµένη περίπτωση, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ακυρωτέα εξ αυτού µόνου του λόγου η προσβαλλοµένη απόφαση. ΙΙ. Περαιτέρω από τα ίδια ως άνω άρθρα σε συνδυασµό µε το άρθρο 15 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας» συνάγεται ότι σε περίπτωση που το όργανο ακροάσεως δεν είναι η ολοµέλεια της ΕΕΤΤ αλλά η ορισθείσα Επιτροπή Ακροάσεων, τότε η τελευταία θα πρέπει να συντάξει πόρισµα που θα προωθηθεί στην Ολοµέλεια, η οποία οφείλει να διενεργήσει έλεγχο νοµιµότητας αλλά και πληρότητας εξέτασης της υπόθεσης και εάν διαπιστώσει νοµικές πληµµέλειες ή ελλείψεις στην έρευνα της υπόθεσης αναπέµπει την υπόθεση στο όργανο της ακρόασης, άλλως οριστικοποιείται και εκδίδεται οριστική απόφαση από την Ολοµέλεια. Κατά πάγια νοµολογία ο πλέον ουσιώδης τύπος στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων είναι η παράθεση του ονόµατος του οργάνου, των ονοµάτων των µελών που απαρτίζουν το συλλογικό αυτό όργανο και έλαβαν την συγκεκριµένη απόφαση, αλλά και του Γραµµατέα ο οποίος τη συνέταξε. Από το κείµενο της απόφασης προκύπτει ότι η Επιτροπή Ακροάσεων απαρτίσθηκε από τους κ.κ. Ν. Κουλούρη, Π. Κώττη και Ι. Παλαιολόγου, όµως από κανένα σηµείο της δεν προκύπτει από ποια µέλη απαρτίσθηκε η Ολοµέλεια, ούτε εάν αυτά διενήργησαν το έλεγχο που επιβάλλεται από τα ανωτέρω άρθρα να πραγµατοποιηθεί, ούτε ποιος είναι ο Γραµµατέας, στο δε κείµενό της αναφέρεται ότι το όργανο που την εκδίδει είναι αορίστως η ΕΕΤΤ. Αποτέλεσµα αυτών των παραβάσεων είναι ότι η 12

13 προσβαλλοµένη απόφαση, καθίσταται ακυρωτέα. ΙΙΙ. Επίσης στην προσβαλλοµένη αναγράφεται ότι η Επιτροπή Ακροάσεων αποτελείτο από τους κ.κ. Ν. Κουλούρη ως Πρόεδρο, Π. Κώττη και Ι. Παλαιολόγο ως µέλη και Ι. Σίµο ως γραµµατέα. Όµως στο πρακτικό της Επιτροπής Ακροάσεων το οποίο µου δόθηκε µετά την ακρόαση και περιείχε την πλήρη αποµαγνητοφώνηση των όσων ειπώθηκαν στην ακρόαση, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ακροάσεων κ. Ν. Κουλούρης, παρουσιάζοντας τους παρισταµένους, παρουσίασε τον Ι. Σίµο ως «δικηγόρο της ΕΕΤΤ» και όχι ως Γραµµατέα, µε αποτέλεσµα να προκαλείται πλήρη σύγχυση για την ιδιότητα µε την οποία συµµετείχε στην συνεδρίαση ο κ. Ι. Σίµος, αφού υπό άλλη ιδιότητα αναφέρεται αυτός στην απόφαση και υπό άλλη στο πρακτικό, καθώς και πρόκληση βλάβης εις εµέ αφού δεν δύναµαι να ελέγξω εάν νοµίµως συγκροτήθηκε η εν λόγω Επιτροπή. Επικουρικά και υπό την εκδοχή ότι συµµετείχε ως δικηγόρος, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 της υπ αριθ. 249/ απόφασης ΕΕΤΤ «Κανονισµός Ακροάσεων για θέµατα Τηλ/νιών» (ΦΕΚ 642/Β/2002), θα έπρεπε να γίνει µνεία της κλήτευσής του να παρασταθεί καθώς και του λόγου για τον οποίο η παρουσία του κρίνεται αναγκαία, αφού µόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις δύναται να συµµετάσχει της ακροάσεως µέλος του προσωπικού της ΕΕΤΤ. Ο κος Ι. Σίµος ήταν γραµµατέας της Επιτροπής Ακροάσεων και όχι της Ολοµέλειας της ΕΕΤΤ η οποία µετά την προώθηση σ αυτή του πορίσµατος της Επιτροπής Ακροάσεων είχε αρµοδιότητα να συντάξει την απόφαση. Όµως ουδεµία µνεία γίνεται στην προσβαλλοµένη περί του ποιος ήταν ο Γραµµατέας της Ολοµέλειας της ΕΕΤΤ που την συνέταξε και θα έπρεπε το όνοµά του να αναφέρεται σ αυτήν. Σηµειωτέον ότι ο κος Ι. Σίµος λίγους µήνες µετά την 13

14 ως άνω ηµεροµηνία ακροάσεως και αρκετούς πριν την έκδοση της απόφασης απεχώρησε από την ΕΕΤΤ, µε αποτέλεσµα να παραµένει οµιχλώδες το ζήτηµα του ποιος γραµµατέας τελικώς κατέγραψε σε κείµενο τις αποφάσεις των όποιων οργάνων της ΕΕΤΤ. Η προσβαλλοµένη ως πάσχουσα εκ των ανωτέρω σοβαρών πληµµελειών θα πρέπει να ακυρωθεί. Ε ΛΟΓΟΣ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙΣΑ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 351/76 Ε.Ε.Τ.Τ Το δικαίωµα το οποίο αποκτάται µε την εκχώρηση ηλεκτρονικής διεύθυνσης µε κατάληξη.gr αποτελεί έκφραση του δικαιώµατος της συµµετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας το οποίο µετά την αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2001, προστατεύεται αυτοτελώς και έχει αναχθεί σε δικαίωµα συνταγµατικής τάξεως. (Αλεξανδρίδου, ίκαιο Ηλεκτρονικού Εµπορίου, ελληνικό και κοινοτικό, σελ 164). Οπως προκύπτει από το περιεχόµενο του άρθρου αυτού, σκοπός του συνταγµατικού νοµοθέτη είναι η κατοχύρωση του αυτονοήτου δικαιώµατος κάθε πολίτη δηµοκρατικής κοινωνίας, ήτοι της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, έκφανση της οποίας αποτελεί η ελευθερία του «σκέπτεσθαι» και του «δηµοσία εκφράζεσθαι» µέσω των νέων δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Πρωτίστως όµως ήθελε να κατοχυρώσει την πρόσβαση και χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, αφού η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγµατος κατοχυρώνει επαρκώς την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό: «ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. Καθένας έχει δικαίωµα στην πληροφόρηση, όπως νόµος ορίζει. Περιορισµοί στο δικαίωµα αυτό είναι δυνατόν να 14

15 επιβληθούν µε νόµο µόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέµησης του εγκλήµατος ή προστασίας δικαιωµάτων και συµφερόντων τρίτων. 2. Καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουµένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.» Από τη σαφή διατύπωση του συνταγµατικού νοµοθέτη προκύπτει κατά τρόπο αναµφισβήτητο ότι το µεν δικαίωµα συµµετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας προστατεύεται κατά τρόπο απόλυτο χωρίς καµία εξαίρεση, το δε δικαίωµα στην πληροφόρηση επίσης προστατεύεται µε την εξαίρεση ότι περιορισµοί στο δικαίωµα του 5 Α Σ επιτρέπονται: «1) µόνο µε νόµο και 2) εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται.. ή προστασίας δικαιωµάτων και συµφερόντων τρίτων». Όπως προανέφερα η ΕΕΤΤ µε την υπ αριθµ. 351/76 απόφασή της «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.gr» (αριθ. Φ.Ε.Κ. τ.β, 717/ ) η οποία εκδόθηκε κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του ν.2867/2000 άρθρο 3, παραγρ. 14, στοιχ. α και κη, και αποτελεί κανονιστική πράξη της ιοικήσεως, ρυθµίζει κάθε λεπτοµέρεια σε σχέση µε την διαχείριση και εκχώρηση ονοµάτων χώρου (domain name) µε κατάληξη.gr. Επικουρικά προς όσα υποστήριξα ανωτέρω στον Α3 λόγο, και υπό την εκδοχή ότι το ικαστήριό Σας θεωρήσει ότι η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1β περ. vi της υπ αριθ. 351/76 απόφασης της ΕΕΤΤ της παρέχει το δικαίωµα να προβαίνει στον έλεγχο της καλοπιστίας του περιεχοµένου της ιστοσελίδας, τότε η διάταξη αυτή είναι παράνοµη διότι εκφεύγει της εξουσιοδοτήσεως του νοµοθέτη για έκδοση 15

16 κανονιστικών πράξεων ρυθµίσεως θεµάτων εχόντων σχέση µε τη διαχείριση και εκχώρηση των ονοµάτων χώρου, καθώς δια της διατάξεως αυτής (άρθρου 9 παρ. 1β περ. vi), επιχειρείται έλεγχος του περιεχοµένου της ιστοσελίδας, ενέργεια για την οποία δεν εξουσιοδοτήθηκε από το νοµοθέτη. Πέραν της παρανοµίας της η διάταξη αυτή είναι και αντισυνταγµατική διότι προσβάλλει και περιορίζει τα προρρηθέντα συνταγµατικά δικαιώµατα και αναιρεί την συνταγµατική προστασία την οποία αυτά εξασφάλισαν χάρις την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγµατος. Σηµειωτέον ότι η ως άνω απόφαση της ΕΕΤΤ σαφώς και δεν είναι νόµος του κράτους, µε αποτέλεσµα να είναι αντισυνταγµατική η θέσπιση, δι αυτής, περιορισµών του ως άνω συνταγµατικού δικαιώµατος της πληροφόρησης, το οποίο ενασκείται από τους επισκέπτες της συγκεκριµένης ιστοσελίδας. Εντελώς επικουρικά και ανεξαρτήτως της αντισυνταγµατικότητας της σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ, η τελευταία µε την προσβαλλοµένη απόφασή της παραβίασε τη διάταξη του άρθρου 5 Α του Συντάγµατος καθώς θίγει τον πυρήνα του συνταγµατικού µου δικαιώµατος που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5Α του Συντάγµατος, αφού µε αυτή καταργείται ο χώρος που δηµιουργήθηκε για την παραγωγή και ανταλλαγή ιδεών και επιβάλλεται η «φίµωση» όλων όσων αρθρώνουν λόγο πάνω στη ζωή και έργο του πλέον συζητουµένου συγχρόνου έλληνος στοχαστού, ο οποίος αποτελεί δηµόσιο πρόσωπο. Η διαγραφή του ονόµατος χώρου επειδή κατά την προσβαλλοµένη φιλοξενεί αντίθετες απόψεις προς την βούληση των κληρονόµων του αειµνήστου Λιαντίνη είναι παντελώς αντίθετη τόσο στο γράµµα όσο και στο πνεύµα του συνταγµατικού νοµοθέτη αφού αντί της προόδου την οποία 16

17 ευαγγελίζεται ο τελευταίος, επιδιώκεται επιβολή προληπτικής λογοκρισίας. Ο νοµικός µας πολιτισµός παρέχει ικανά και πολυάριθµα µέσα για να επιδιώξουν οι αιτούσες κληρονόµοι την απάλειψη τυχόν, κατά την κρίση τους, δυσφηµιστικών φράσεων και την απαγόρευση της επαναλήψεώς τους στο µέλλον καθώς και τον κολασµό των αυτουργών, υλικών και ηθικών, τέτοιων πράξεων. Όµως η διαγραφή της ιστοσελίδας απέχει παρασάγγες από το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα και καταδεικνύει την καταχρηστικότητα της προβαλλοµένης απόφασης της ΕΕΤΤ. Οπως σαφώς προκύπτει από τα προδιαληφθέντα η προσβαλλοµένη απόφαση τυγχάνει ακυρωτέα λόγω της ευθείας αντίθεσής της προς την ως άνω συνταγµατική διάταξη (5 Α ) αλλά και την διάταξη του άρθρου 25 του Σ. Επειδή για τoύς αvωτέρω λόγoυς πρέπει vα ακυρωθεί η προσβαλλοµένη απόφαση της ΕΕΤΤ. Επειδή κατεβλήθησαv τα τέλη και τo Παράβoλo για τηv συζήτηση της παρoύσης. Για τους λόγους επιφυλασσόµενος παντός νοµίµου δικαιώµατός µου ΖΗΤΩ Να γίvει δεκτή η παρoύσα προσφυγή. Να ακυρωθεί η υπ αριθµ. 419/029/ απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και Να καταδικασθεί η καθ'ής στην δικαστική µου δαπάvη και τηv αµoιβή τoυ πληρεξoυσίoυ µoυ ικηγόρoυ. Αθήvα, 16 Απριλίου 2007 Ο προσφεύγων Ο πληρεξούσιος ικηγόρος ΗΜ.ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ 17

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/093 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/093 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/093 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας «IMD INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT» και αφετέρου της εταιρείας «Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού,

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού, Μαρούσι, 15/4/2010 Α. Π.: 561/084 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «CENTREBET PTY LIMITED» και της Εταιρείας με την επωνυμία «CANDERNE LIMITED», με αντικείμενο την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/092 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/092 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/092 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας «BET365 GROUP LIMITED» και αφετέρου της εταιρείας «GOLDEN SOLUTIONS LTD», με αντικείμενο την διερεύνηση παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 25 /11/2010 Α. Π.: 585/028 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 25 /11/2010 Α. Π.: 585/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 25 /11/2010 Α. Π.: 585/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» και αφετέρου της εταιρείας «CANDERNE LIMITED», με αντικείμενο την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού,

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού, Μαρούσι, 15/1/2010 Αρ. Πρωτ.: 548/042 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/090 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/090 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/090 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «JAGEX LIMITED» και της εταιρείας με την επωνυμία «CANDERNE LIMITED», με αντικείμενο την διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού,

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού, Μαρούσι, 15 /4/2010 Α. Π.: 561/071 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και της Εταιρείας με την επωνυμία «Flex Media Inc.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4534 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/482/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/482/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-01-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/482/24-01-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728)

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) 5 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 123597/33811/2011 Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) ήµος Θήρας /νση Πολεοδοµίας Φηρά Σαντορίνη Θέµα: Επιβολή προστίµου µετά την ακύρωση της απόφασης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 24 01-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 213-1604534 ΦΑΞ : 213-1604567

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 15-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 444 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 27/12/2016. Αριθμός απόφασης: 4498 ΑΠΟΦΑΣΗ

Καλλιθέα, 27/12/2016. Αριθμός απόφασης: 4498 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η Θεσµική Προσαρµογή των Συνταγµατικών ικαιωµάτων ΙΙ (ΣτΕ 438/2001)

Θέµα εργασίας. Η Θεσµική Προσαρµογή των Συνταγµατικών ικαιωµάτων ΙΙ (ΣτΕ 438/2001) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 8957/20-09-1999] Θέµα: Υπαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2420/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 43 / 2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2420/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 43 / 2013 Αθήνα, 04-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2420/04-04-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 43 / 2013 (Τµήµα)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012 Αθήνα, 25-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2996/25-04-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 09/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4373 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 09/06/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 09/06/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 09/06/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α5 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604553 ΦΑΞ : 2131604567

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-3-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 2 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία OTE Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή κεραίας στο Δήμο Τριπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ε.Μ.Π Ι. Η λειτουργία μη αδειοδοτημένων ραδιοφωνικών σταθμών στο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ε.Μ.Π Ι. Η λειτουργία μη αδειοδοτημένων ραδιοφωνικών σταθμών στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ε.Μ.Π. 22.04.2013 Ι. Η λειτουργία μη αδειοδοτημένων ραδιοφωνικών σταθμών στο Ε.Μ.Π. Α. Διοικητικό σκέλος της υπόθεσης 1. Με το 8996/Φ386/4.3.2010

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2016 Αθήνα, 03-06-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/03-06- Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Iωάννη Ν. Παπαδάκη & συνεργατών Λ.Κατσώνη 36 104 71 Αθήνα Τηλ.:210 6447183-6464644 Fax: 210 6464027 E-mail:dikigo1 @ otenet.gr ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ Της ετερόρρυθμης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604536 ΦΑΞ : 2131604567

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 27/07/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2710 ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2 /9/2010 Α. Π.: 575/055 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2 /9/2010 Α. Π.: 575/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2 /9/2010 Α. Π.: 575/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και αφετέρου της εταιρείας «Π. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-Δ. ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012 Αθήνα, 12-11-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/12-11-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 74/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 74/2015 Αθήνα, 19-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/47-3/19-06-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 74/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 01/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3928 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 98/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 98/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4024/01-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 98/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ'

Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Κ.Π. (m) Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Δεκεμβρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Ε. Σαρττ, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του.

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. «Άσκηση ενδίκων μέσων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Γενικό Έγγραφο: Ε40/338/27-10-06 ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. 15176/19-10-06 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016 . Αθήνα, 20-07-25016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/20-07-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016 H Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της στις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ --------------------- Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της. E.E L 166, 11.6.1998, σ.51: L

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Απόφαση 1429/2015 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 21Οκτωβρίου 2014, µε δικαστή το Φώτιο Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

Kαλλιθέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Απόφασης 888

Kαλλιθέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Απόφασης 888 Kαλλιθέα 27-01-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Απόφασης 888 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604518

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αρ. απόφασης 887

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αρ. απόφασης 887 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 27-01-2017 Αρ. απόφασης 887 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604518

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 22-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2728 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας : Άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγµατος( Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας) Σχολιασµός Αποφ. 40/1998 Α.Π

Θέµα εργασίας : Άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγµατος( Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας) Σχολιασµός Αποφ. 40/1998 Α.Π Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3083 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3083 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 02/10/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3083 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4535 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καλλιθέα.26/05/2017 Αριθμός απόφασης:3069 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604534

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 21/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4247 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α7 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45, Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E. αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση: «Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για το 2006 για Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο & σχετικές υπηρεσίες» Παρατήρηση νομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1861/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 773 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 19-2-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 665 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1022/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1022/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1022/14-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 03/02/2017 Αριθμός απόφασης: 1192 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 03/02/2017 Αριθμός απόφασης: 1192 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 03/02/2017 Αριθμός απόφασης: 1192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 17-03-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2042 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδικοφανής προσφυγή Δικαίωμα ακρόασης. Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου Αικατερίνη Ηλιάδου

Ενδικοφανής προσφυγή Δικαίωμα ακρόασης. Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου Αικατερίνη Ηλιάδου Ενδικοφανής προσφυγή Δικαίωμα ακρόασης Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου Αικατερίνη Ηλιάδου 06.04.2017 Ά. 25 ΚΔΔ Έννοια Προβλέπεται από ειδικές διατάξεις (όργανα προθεσμία) τυπική προσφυγή Ασκείται κατά εκτελεστών

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 18/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης επιβολής προστίµου στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Μαρούσι, 8 Απριλίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 632 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 922/13-05-2010 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιών.. µε θέµα «ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Υπηρεσιών.. µε θέµα «ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης ΠΡΟΣΦΥΓΗ (άρθρ. 227 επ. σε συνδ. µε άρθρ. 238 του Ν. 3852/2010) Tου. υπαλλήλου της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ΚΑΤΑ Της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18.02.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 472 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 11-01-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. 1009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 213 1604526 ΦΑΞ : 213

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 29/02/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 647 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 1272/2015 ΣΤΕ ( 653430) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δημοτική φορολογία. Η αίτηση ακυρώσεως, καθ ο μέρος προσβάλλεται η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 7-7-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4448/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 57/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4448/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 57/2016 Αθήνα, 14-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4448/14-07-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 57/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΑΙΤΗΣΗ Της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος» (Δ.Ο.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος 9 Α όπως

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 17-3-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 310/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 268/73/25-11-2002 Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ 1617/Β/2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καλλιθέα 27.01.2017 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ αριθμός απόφασης 872 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/168-1/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2012 Αθήνα, 02-05-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3168/02-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Νοµιµότητα επιβολής δυνητικού ανταποδοτικού τέλους από τον ήµο Βύρωνα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Νοµιµότητα επιβολής δυνητικού ανταποδοτικού τέλους από τον ήµο Βύρωνα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008 Α.Π. : 3526/2007, 8717/2007, 13854/2007 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΘΕΜΑ: Νοµιµότητα επιβολής δυνητικού ανταποδοτικού τέλους από τον ήµο Βύρωνα Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα: 31-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3606 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 15-9-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 313 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/243-1/25-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα