ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ"

Transcript

1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WINDOWS STARTUP: 1. Bootloader start (bootmgr) and initialize Boot Configuration Data (\Boot folder) (previously contained boot.ini) 2. Windows loader starts (winload.exe) (c:\windows\system32). In windows XP and 2003 windows loader was included in ntldr. 3. Kernel and registry Hive startup (ntoskrnl.exe). Hive exists in \Windows\System32\Config\System and is part of the system s registry (HKEY_LOCAL_MACHINE\System) 4. Drivers Load LKMs (.sys files) 5. Services Startup 6. Software registry Hive startup (HKEY_LOCAL_MACHINE\Software) 7. Winlogon startup and logon screen (winlogon.exe) 8. After logon explorer start (explorer.exe) ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 1. Μεταβλητές Περιβάλλοντος %PATH% = PATH %HOMEPATH%= c:\users\username %PROMPT% = $P$G %SYSTEMDRIVE% = c: %SYSTEMROOT% = c:\windows %USERNAME% = Username Set = Τοποθέτηση μεταβλητών περιβάλλοντος Echo= Εμφάνιση μεταβλητών περιβάλλοντος set PATH echo %PATH% set PATH=$PATH;c:\ == PATH=%PATH%;c:\ Τοποθέτηση μόνιμα στο σύστημα (registry) μεταβλητής περιβάλλοντός (HKEY_LOCAL_MACHINE) Για τον τρέχων χρήστη: HKCU\Environment

2 Για όλους τους χρήστες: HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment Setx= Τοποθέτηση μεταβλητών περιβάλλοντος στη registry Setx PROMPT $p:ski:$g /M 2. Cd (αλλαγή φακέλου) και [Unix:] cd myfolder cd..(ένα φάκελο πίσω) C: d: e: (μετάβαση στον αντίστοιχο δίσκο) 3. Md (δημιουργίαφακέλου) md myfolder [Unix:] Mkdir folder 4. Ren (Μετονομασία αρχείου φακέλου) ren my file my_new_name_file ren myfolder my_new_name_folder 5. Copy Αντιγραφή αρχείου Copy myfile c:\ [UNIX:] cp myfile /path/ 6. Echo (Εμφάνιση αλφαριθμητικού στην off (σιωπηλή λειτουργία) Echo Hello World 7. Διαγραφή αρχείου del filename [UNIX:] rm filename 8. Διαγραφή φακέλου (άδειου) Rd [rmdir] folder 9. Διαγραφή φακέλου και υποφακέλων Rd folder /S /Q 10. Εμφάνιση περιεχομένων αρχείων / καταλόγων Dir [Unix command] ls Dir/w

3 Dir/q [Unix command] ls -al [Αναζήτηση αρχείου] Dir /s /b file.* 11. Αντιγραφή αρχείου [UNIX:] cp copy file c:\path\mynewfile copy *.txt c:\path\mynewfile copy?abc.tx? c:\path\mynewfile 12. Δημιουργία κενού αρχείου [UNIX:] echo > myfile.txt και [UNIX] edit myfile.txt Nano myfile.txt 13. Αντιγραφή περιεχομένων φακέλων και υποφακέλων xcopy C:\*.mp3 E:\mp3folder /S /I /C > E:\mp3List.txt Xcopy /I Source_Directory Destination_directory (Copy files only) Xcopy /S /I /E Source_Directory Destination_directory (Copy files and subdirectories) Xcopy /S /I /E /H D:\data\documents E:\Newfolder\documents (Copy files and subdirectories and hidden system files) xcopy C:\somefolder E:\backupfolder /D /E /C /R /H /I /K /Y /Y Suppresses prompting /S Copies directories and subdirectories except empty ones. /E Copies directories and subdirectories, including empty ones. Same as /S /E. /R Overwrites read-only files. /T Creates directory structure, but does not copy files. Does not include empty directories or subdirectories. /K Copies attributes. Normal Xcopy will reset read-only attributes.

4 /R Overwrites read-only files. /H Copies hidden and system files also. /I If destination does not exist and copying more than one file, assumes that destination must be a directory. 14. Εμφάνιση κατακερματήσεων δίσκου Diskpart DISKPART>list volume DISKPART>exit Defrag a c: 15. find [File Grep] find /v /c "*fake*" programs.txt [Unix:] Grep R *fake* * 16. findstr [simple Grep] findstr /R /C: string [UNIX:] grep string 17. Mklink[linkd] [Δημιουργία συνδέσμου] Mklink /d c:\folder_link c:\folder Mklink /f file.lnk file [UNIX :] ln s file.lnk file ή ln s folder.lnk folder ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 18. Net [Unix: adduser username] Δημιουργία χρήστη Net user myusermypass /ADD Διαγραφή χρήστη Net user myuser /DEL Εμφάνιση χρηστών υπολογιστή Net users Εμφάνιση ομάδων υπολογιστή

5 Net localgroup Εμφάνιση ιδιοτήτων χρήστη Net user myuser Προσθήκη χρηστή στην ομάδα διαχειριστών Net user administratorsmyuser /ADD Διαγραφή χρήστη από την ομάδα των χρηστών Net localgroup users myuser /DEL Αλλαγή κωδικού χρήστη Net user myuser * Δημιουργία ομάδας mygroup Net localgroup mygroup /ADD Προσθήκη ομάδας στην ομάδα των διαχειριστών Net localgroup administrators mygroup /ADD Διαγραφή ομάδας από την ομάδα των διαχειριστών Net localgroup administrators mygroup /DEL Διαγραφή ομάδας mygroup Net localgroup mygroup /DEL Εμφάνιση ιδιοτήτων ομάδας Net localgroup mygroup Τροποποίηση πλήρους ονόματος χρήστη Net user myuser /fullname: Nikos Nikou Προσθήκη σχολίων χρήστη Net user myuser /comment: comment Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του Net user myuser /passwordchg:y Λήξη λογαριασμού χρήστη Net user myuser /expires:25/4/2013 Αλλαγή ΗΟΜΕ καταλόγου χρήστη Net user myuser /homedir:c:\users\myuser Απενεργοποίηση λογαριασμού: Net user myuser /active:no 19. ICACLS - ACLs(Access Control Lists) [UNIX chmod] The SID Structure: S The first component of a SID is always an S. 1 Revision number X Identifier Authority : AUTHORITIES (X): 0 Null Authority 1 World Authority

6 2 Local Authority 3 Creator Authority 4 Non-unique Authority 5 NT Authority Ακολουθούν sub-authorities (1,2,3,4) 1000 Sub-authority 5 is the last component in our SID and is called the RID (Relative Identifier) Share Permissions (Για κοινόχρηστους φακέλους): READ READ/WRITE (CHANGE) FULL CONTROL NTFS Permissions: READ [UNIX:] (r - 4) WRITE [UNIX:] (w- 2) EXECUTE [UNIX:](x - 1) MODIFY FULL CONTROL Κληρονομικότητα: CI= Container Inherit (This folder and subfolders) OI= Object Inherit (This folder and files) ΙΟ=Inherit Only (Not applied to current folder) (OI)(CI)=This folder subfolders and files (OI)(CI)(IO)=subfolders and files (CI)(IO)=subfolders only (OI)(IO)=files only (NP)=Do not propagate Παραδείγματα: View Access Permissions: icacls [myfile.txt ή directory] Edit Access Permissions: Εκτελώ πάντα πρώτα: icacls /grant administrators:(f) /inheritance:r [file or folder] Θέτω τα δικαιώματα:

7 Icacls /grant other [file or folder] ICACLS: /grant /deny /remove user:permission icacls "D:\test" /grant John:(OI)(CI)F icacls Sales_Folder /grant FileAdmins:(RW) icacls * /grant accountname:(np)(rx) /T 20. Takeown takeown [/s <Computer> [/u [<Domain>\]<User name> [/p [<Password>]]]] /f <File name> [/a] [/r [/d {Y N}]] /d=suppress confirmation /a=give ownership to Administrators Group instead of current user /r=recursive ownership substitution takeown /F lostfile takeown /F "C:\Program Files\xxx\xxx\xxx" takeown /F "C:\Program Files\xxx\xxx\xxx" /R 21. Sc [Έλεγχος υπηρεσιών] [HKLM\System\CurrentControlSet\Services\[YourService]] Δημιουργία υπηρεσίας: 1. Απλό: sc create asperacentral binpath= "C:\Program Files\Aspera\Enterprise Server\bin\Debug\asperacentral.exe" DisplayName= "Aspera Central" start= auto 2. Με εξαρτήσεις και παραμέτρους: sc create svnserve binpath= "\"C:\Program Files\CollabNet Subversion Server\svnserve.exe\" --service -r \"C:\my repositories\" " displayname= "Subversion Server" depend= Tcpip start= auto

8 Ρύθμιση υπηρεσιών: sc config ServiceName start= flag sc config NewService binpath= "ntsd d c:\windows\system32\newserv.exe" SC config parameters Type: [ own, share, interact, kernel] Start:[boot, system, auto, demand, disabled, delayed-auto] Binpath= Group=HKLM\System\CurrentControlSet\Control\ServiceGroupOrder Depend= dependencies separated by / Displayname= Obj=[MACHINE\user Account name other than localsystem Password=[password for that account] Εμφάνιση πληροφοριών υπηρεσίας/υπηρεσιών: sc query > serviceslist.txt sc query type= service state= all > allserviceslist.txt sc query type= driver sc query state= all Εκκίνηση τερματισμός υπηρεσίας: sc start ServiceName [net start] sc stop ServiceName [net stop] 22. Reg [Προσθήκη εγγραφών στο μητρώο] Reg add keyname /v Valuename or [/ve for null] /t [type] /d [data] Types: REG_SZ REG_MULTI_SZ REG_DWORD_BIG_ENDIAN REG_DWORD REG_BINARY REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN REG_LINK REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR REG_EXPAND_SZ REG ADD HKLM\Software\MyCo /v Data /t REG_BINARY /d fe340ead Reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PingS\Parameters /v Application /d c:\avail\pings.exe

9 Διαδικασία Μετατροπής εφαρμογής σε υπηρεσία: Για να εκτελεστεί μια εφαρμογή ως υπηρεσία θα πρέπει να υπακούει στους τερματισμούς και τις εκκινήσεις του συστήματος. Για να γίνει αυτό υπάρχει το svrany wrapper: "%PROGRAMFILES%\Windows Resource Kits\Tools\" Sc create PingS binpath= c:\avail\srvany.exe start= demand Reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PingS\Parameters /ve Reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PingS\Parameters /v AppDirectory /d c:\avail OXI ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ Reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PingS\Parameters /v Application /d c:\avail\pings.exe Reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PingS\Parameters /v AppParameters /d ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 23. At At 11:45 /every M,T,W,Th,F pings.exe At At [ATID] /delete 24. Tasklist Tasklist tasklist /fi "username eq username" tasklist /fi "memusage gt 30000" tasklist /fi "status eq not responding" tasklist /svc /fi "pid eq processid" tasklist /fi "services eq servicename" 25. Taskkill taskkill.exe /F /IM iexplore.exe /T taskkill /PID 364 /F taskkill /PID /F

10 taskkill /f /fi "USERNAME eq NT AUTHORITY\SYSTEM" /im notepad.exe 26. RunAS runas "psexec -i -s cmd" runas cmd 27. Attrib +/- R Read-only file attribute. A Archive file attribute. S System file attribute. H Hidden file attribute. /S Processes matching files in the current folder and all subfolders. /D Processes folders as well. 28. Psgetsid [pstools] 1. Ping -t = until Control+C pressed -a = enable DNS resolution -n count -l size -r count ping -n 5 -l ping -a ping -t -6 SERVER 2. Tracert Tracert IP or FQDN 3. Nslookup ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ: Nslookup domain Nslookup >set q=mx >set querytype=x (A, ANY, CNAME, MX, NS, PTR, SOA, SRV) >root=name

11 >domain=name >ls domain.com >ls a t axfr domain >filename 4. Netstat netstat an netstat f netstat -o netstat b netstat -s -p tcp f netstat -e -t 5 netstat -b 5 >> C:\connections.txt 5. Netsh 1. Manual/Dhcp configuration a)netsh interface ip set address name="local Area Connection" dhcp b) netsh interface ip set address name="local Area Connection" static Set DNS servers netsh interface ip add dns name="local Area Connection" index=2 3. Προσθήκη aliasing IPs netsh in ip add address "Local Area Connection" netsh in ip add address "Local Area Connection" for /L %a in (1,1,254) do netsh in ip add address "Local Area Connection" %a Query firewall rules: netsh advfirewall firewall show rule name=all Enable and disable Windows Firewall: netsh advfirewall set allprofiles state on netsh advfirewall set allprofiles state off Reset Windows Firewall: netsh advfirewall reset Set Firewall logging file: netsh advfirewall set currentprofile logging filename "C:\temp\pfirewall.log" Allow and prevent ping: netsh advfirewall firewall add rule name="all ICMP V4" dir=in action=block protocol=icmpv4

12 netsh advfirewall firewall add rule name="all ICMP V4" dir=in action=allow protocol=icmpv4 Enable and delete a rule for a port: netsh advfirewall firewall add rule name="open SQL Server Port 1433" dir=in action=allow protocol=tcp localport=1433 netsh advfirewall firewall delete rule name="open SQL Server Port 1433" protocol=tcp localport=1433 Enable a program: netsh advfirewall firewall add rule name="allow Messenger" dir=in action=allow program="c:\programfiles\messenger\msnmsgr.exe" Enable remote management: netsh advfirewall firewall set rule group="remote administration" new enable=yes Enable Remote Desktop Connection: netsh advfirewall firewall set rule group="remote desktop" new enable=yes Export and import firewall settings: netsh advfirewall export "C:\temp\WFconfiguration.wfw" netsh advfirewall import "C:\temp\WFconfiguration.wfw" 6. Ipconfig ipconfig /all 7. Net net config [show network configuration] net accounts [show account policies] net file [show file usage] net group [show remote groups] net computer [add or remove from a group or a domain] net send computer* msg net session [show open sessions] net share sharename=folderpath /grant:username,permissions net share Docs=E:\Documents /grant:everyone,full net share Docs=E:\Documents /grant:everyone,full /users:10 net share Docs=E:\Documents /grant:username,read net share sharename /delete net share docs /delete net share E:\Docs /delete

13 net share net share sharename \\remotepc /delete [LocalPolicy error for windows 7] HKEY LOCAL MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System Set 32bit DWORD LocalAccountTokenFilterPolicy to 1 net view \\ip[computername] net use z: \\computer\share /persistence:no net use z: /delete REGISTRY: Τύποι Δεδομένων στη registry (keys -> values -> data): REG_SZ (String) REG_MULTI_SZ (MultiByte String) REG_DWORD_BIG_ENDIAN REG_DWORD REG_BINARY REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN REG_NONE REG_EXPAND_SZ Δημιουργία κλειδιού/μεταβλητής περιβάλλοντος: reg add HKLM\Software\Test reg ADD HKCU\Environment /v Fred /d 1234 /t REG_SZ Εάν θέλεις να συμπεριλάβεις υπάρχουσες μεταβλητές περιβάλλοντος χρησιμοποίησε τύπο REG_EXPAND_SZ και διπλό %% reg ADD HKCU\Environment /v Fred /d %%system%%\mypath /t REG_SZ

14 Εμφάνιση μεταβλητής περιβάλλοντος: REG QUERY HKCU\Environment /v FRED Διαγραφή τιμής στη registry reg delete HKLM\Software\Test /va /f reg delete \\RemoteSystem\HKLM\Software\Test /v Testvalue /v ValueName Deletes a value /ve Deletes a key's default value /va Deletes all values from a key /f Forces deletion without prompting Αποθήκευση/Εισαγωγή registry αρχείων reg EXPORT KeyName FileName reg IMPORT FileName regedit.exe /s path of.reg file

Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή.

Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή. ΕΚΔΟΣΗ 1.0 28-01-13 Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή. Σελίδα 1 από 144 ΕΚΔΟΣΗ 1.0 28-01-13 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η αξία ενός προσωπικού υπολογιστή για έναν κακόβουλο

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Κωνσταντίνος Κωβαίος Αναλυτής Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 18: Ανάπτυξη Λογισμικού σε Ομάδες και Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα

Διάλεξη 18: Ανάπτυξη Λογισμικού σε Ομάδες και Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 18: Ανάπτυξη Λογισμικού σε Ομάδες και Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό. Κεφάλαιο 13: Βασικές Δικτυακές Εντολές Ένα δίκτυο αποτελείται από υπολογιστές που συνδέονται μεταξύ τους. Ένα δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει μερικούς υπολογιστές σε ένα σπίτι ή γραφείο, ή να είναι τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ιστοχώρων στο περιβάλλον Plesk

Διαχείριση Ιστοχώρων στο περιβάλλον Plesk Διαχείριση Ιστοχώρων στο περιβάλλον Plesk Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Κεντρικό μενού... 4 Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης στο Web Περιβάλλον.... 5 Αλλαγή μυστικών κωδικών για πρόσβαση με SFTP / SSH... 6 Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

SYSTRAN 6. Γρήγορος Οδηγός Χρήσης. Quick Start Guide

SYSTRAN 6. Γρήγορος Οδηγός Χρήσης. Quick Start Guide SYSTRAN 6 Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Quick Start Guide 2 GR Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Quick Start Guide GR 3 Περιεχόμενα: ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ SYSTRAN 6!... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς. 1 Έννοιες Συνεργασίας. Προετοιμασία για Διαδικτυακή Παραγωγή και Συνεργασία

Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς. 1 Έννοιες Συνεργασίας. Προετοιμασία για Διαδικτυακή Παραγωγή και Συνεργασία Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς ECDL Online Collaboration, Διαδικτυακή Παραγωγή και Συνεργασία Ο οδηγός αναφέρεται στην εγκατάσταση και χρήση των εργαλείων Διαδικτυακής Παραγωγής και Συνεργασίας. ECDL Online

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Customize.gr

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Customize.gr ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Customize.gr 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Εισαγωγή... 5 2 Εργαλείο διαχείρισης του Η. Κ. (Η. Κ. Εργαλεία διαχείρισης)... 6 2.1 Διαμόρφωση παραμέτρων του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. RT-AC51U ς. Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης

Οδηγός Χρήστη. RT-AC51U ς. Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης Οδηγός Χρήστη RT-AC51U ς Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης GK9422 αναθεωρημένη έκδοση (έκδοση 2) Μάρτιος 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

BT 100 USB Bluetooth Dongle

BT 100 USB Bluetooth Dongle BT 100 USB Bluetooth Dongle Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Version 3.2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το BT 100 USB Bluetooth Dongle 2 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 3 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera 1 / 66 Περιγραφή 1. Εισαγωγή.. 4 1.1 Προσδιορισµός.4 1.2 Προσοχή 4 1.2.1 Περιβάλλον Εγκατάστασης.. 4 1.2.2 Μεταφορά..4 1.2.3 Συντήρηση και Προστασία..5 1.2.4 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1275/2008/EC, 2009/125/EC Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

GroupSinani Software. ThinAir. Wired and Wireless Internet Access Billing and Management Software. User s Manual

GroupSinani Software. ThinAir. Wired and Wireless Internet Access Billing and Management Software. User s Manual GroupSinani Software ThinAir Wired and Wireless Internet Access Billing and Management Software User s Manual GroupSinani Software ThinAir Wired and Wireless Internet Access Billing and Management Software

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 0-03 Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εγκατάσταση Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database Server/Joomla/Moodle/Word Press (Blog)/Email Server/File Server/Advanced

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00

Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι...3 1.2 Απόδοση...4 Κεφάλαιο 2: Hardware...5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH DVR...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...140 Υπηρεσία βίντεο κατά παραγγελία (V.O.D.) Acetrax...140 Διαδικτυακοι ιστοτοποι...140

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...140 Υπηρεσία βίντεο κατά παραγγελία (V.O.D.) Acetrax...140 Διαδικτυακοι ιστοτοποι...140 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ...134 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...135 ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΝΟΥ...137 TV (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)...1377 Παρακολουθηση καναλιων...137 Αναζητηση καναλιων...137 Ταξινομηση καναλιων...138 EPG (ηλεκτρονικοσ οδηγοσ προγραμματοσ)...138

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU Αυτή είναι μια ανεπίσημη μετάφραση της Γενικής Aδειας Δημόσιας Χρήσης GNU στα ελληνικά. Δεν εκδόθηκε από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) και δεν διατυπώνει νομικά τους όρους διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HUNE RF CARD LOCK SOFTWARE. Version 19.0

Οδηγίες Χρήσης HUNE RF CARD LOCK SOFTWARE. Version 19.0 Οδηγίες Χρήσης HUNE RF CARD LOCK SOFTWARE Version 19.0 RF 1 Εισαγωγή στην ηλεκτρονική κλειδαριά θυρών με χρήση κάρτας RF Το σύστημα ηλεκτρονικής κλειδαριάς, που απαρτίζεται από την συσκευή ανάγνωσης προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας Ενοικίασης πολυτελών κατοικιών

Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας Ενοικίασης πολυτελών κατοικιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας Ενοικίασης πολυτελών κατοικιών Σπουδαστής: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιβλέπον Καθηγητής:ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝHΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER 2 INSTRUCTION MANUAL 2 3 INSTRUCTION MANUAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 4 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

ProMark 3 / ProMark3 RTK

ProMark 3 / ProMark3 RTK ProMark 3 / ProMark3 RTK ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ English Copyright Notice Copyright 2005-2007 Magellan Navigation, Inc. All rights reserved. Trademarks All product and brand names mentioned in this publication

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.

Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0 EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.0 Ενότητα 1 Στόχοι Ενότητα 1 Η ενότητα Υλικό προσωπικών Η/Υ (PC Hardware) απαιτεί από τον υποψήφιο να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγη...5 1.1 Tεχνικοί Παράµετροι... 5 1.2 Απόδοση... 6 Κεφάλαιο 2: Hardware...8 2.1H.264 Αυτόνοµο 4/8/16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DVR...

Διαβάστε περισσότερα