ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ"

Transcript

1 EBA/REC/2017/02 26/01/2018 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

2 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων Καθεστώς των συστάσεων 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει συστάσεις οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/ Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις συστάσεις. 2. Οι συστάσεις παρουσιάζουν την άποψη της ΕΑΤ σχετικά με τις ενδεδειγμένες εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας ή σχετικά με τον τρόπο ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα. Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, προς τις οποίες απευθύνονται οι συστάσεις, πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες δεόντως στις πρακτικές τους (π.χ. τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους), συμπεριλαμβανομένων των σημείων στα οποία οι συστάσεις απευθύνονται κυρίως στα ιδρύματα. Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων 3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΤ εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις παρούσες συστάσεις, ή άλλως να εκθέσουν τους λόγους μη συμμόρφωσης, έως τις Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει άπρακτη, η ΕΑΤ θα θεωρήσει ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται, με την υποβολή του εντύπου που παρέχεται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την επισήμανση «EBA/REC/2017/02». Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους. Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση συμμόρφωσης πρέπει επίσης να αναφέρεται στην ΕΑΤ. 4. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3. 1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της , σ.12). 2

3 2. Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί Αντικείμενο 5. Στην παρούσα σύσταση προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να καλύπτονται οι νομικές οντότητες και τα υποκαταστήματα (οντότητες ή οντότητες του ομίλου) στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου, το οποίο καταρτίζεται και υποβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 9 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 2, τα άρθρα 3 έως 21 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/ της Επιτροπής, τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/02 σχετικά με τους δείκτες των σχεδίων ανάκαμψης 4 και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2014/06 σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 5. Αποδέκτες 6. Οι παρούσες συστάσεις απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 2 περίπτωση i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, και ιδίως στην αρχή ενοποιημένης εποπτείας και στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 5 έως 9 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ για τους σκοπούς του σχεδιασμού ανάκαμψης του ομίλου. 7. Οι παρούσες συστάσεις απευθύνονται στα πιστωτικά ιδρύματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 στις μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στις επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, και ιδίως στις μητρικές επιχειρήσεις στην Ένωση και στις σχετικές οντότητες του ομίλου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εποπτικής ενοποίησης. Πεδίο εφαρμογής 8. Οι παρούσες συστάσεις εφαρμόζονται σε σχέδια ανάκαμψης ομίλου τα οποία καταρτίζονται από ομίλους που ανήκουν σε μητρική επιχείρηση εγκατεστημένη στην ΕΕ. 2 ΕΕ L 173, σ ΕΕ L 184, σ Διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: 5 Διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: 3

4 9. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα, οι μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών και οι επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως αναφέρονται στο σημείο 7, καθώς και οι χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, συμμορφώνονται με τις παρούσες συστάσεις. Ορισμοί 10. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται και καθορίζονται στις οδηγίες 2014/59/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και στις πράξεις που αναφέρονται στο σημείο 5, έχουν την ίδια έννοια και στις παρούσες συστάσεις. 3. Εφαρμογή Ημερομηνία εφαρμογής 11. Οι παρούσες συστάσεις εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου Μόνον όσον αφορά την πρώτη υποβολή του αρχικού σχεδίου ανάκαμψης μετά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας σύστασης, η αρχή ενοποιημένης εποπτείας και οι αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης κοινής απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν το σημείο 58 της παρούσας σύστασης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) κρίνεται αναγκαία η κατάρτιση σχεδίων σε ατομική βάση προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των πληροφοριών σχεδιασμού ανάκαμψης που είναι διαθέσιμες επί του παρόντος σε τοπικό επίπεδο προς το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου και (β) τα εν λόγω σχέδια σε ατομική βάση γνωστοποιούνται στην αρχή ενοποιημένης εποπτείας και συνάδουν πλήρως με το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου. 4

5 4. Προσδιορισμός των οντοτήτων του ομίλου 13. Για τους σκοπούς του σχεδίου ανάκαμψης του ομίλου, η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να προσδιορίζει όλες τις οντότητες του ομίλου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εποπτικής ενοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους. Όσον αφορά τις οντότητες του ομίλου που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα, η κάλυψή τους στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη, κατά περίπτωση, το καθεστώς που ισχύει για τον σχεδιασμό ανάκαμψης στη χώρα εγκατάστασής τους. 14. Τα ιδρύματα θα πρέπει να προσδιορίζουν τα υποκαταστήματα τα οποία είναι σημαντικά για τον όμιλο ή για την οικονομία, μεταξύ άλλων και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα ενός ή περισσότερων κρατών μελών, και να μεριμνούν κατ επέκταση για την κάλυψή τους σύμφωνα με την ενότητα 6, είτε ως μέρος της νομικής οντότητας στην οποία ανήκουν είτε ανεξάρτητα, σε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει της δομής του ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαδικασίες παρακολούθησης, κλιμάκωσης και λήψης αποφάσεων, καθώς και η εφαρμογή των επιλογών ανάκαμψης. Στην πρώτη περίπτωση, η κάλυψη της εν λόγω νομικής οντότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης, όπου κρίνεται σκόπιμο, τις ειδικές πληροφορίες που αφορούν το υποκατάστημα. Και στις δύο περιπτώσεις, η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να μεριμνά ώστε όλες οι ειδικές για το υποκατάστημα πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την ενότητα 6 να περιλαμβάνονται πράγματι στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου. 15. Τα υποκαταστήματα που έχουν προσδιοριστεί ως ιδιαίτερα σημαντικά («significant plus») σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA-GL θα πρέπει να καλύπτονται στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου ως οντότητες ουσιώδους σημασίας, καθώς είναι σημαντικά είτε για τον όμιλο είτε για την τοπική οικονομία. 16. Τα υποκαταστήματα που δεν είναι ουσιώδους σημασίας, επειδή δεν είναι σημαντικά για τον όμιλο ή για την οικονομία οποιουδήποτε κράτους μέλους δεν είναι απαραίτητο να προσδιορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου χωριστά από τη νομική οντότητα στην οποία ανήκουν. 17. Ομοίως, οι οντότητες που ορίζονται ως O-SII (άλλα συστημικώς σημαντικά ιδρύματα) θα πρέπει επίσης να καλύπτονται στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου σε μεμονωμένη και συγκεκριμένη βάση, είτε πρόκειται για οντότητες που είναι σημαντικές για τον όμιλο είτε για οντότητες είναι σημαντικές σε τοπικό επίπεδο. 18. Η παρούσα σύσταση έχει ως αντικείμενο την κάλυψη των οντοτήτων σε σχέδιο ανάκαμψης ομίλου όσον αφορά τους ομίλους που ανήκουν σε μητρική επιχείρηση στην Ένωση. Με αυτό το δεδομένο, τα υποκαταστήματα ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα δεν 5

6 εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύστασης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της τακτικής εποπτικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, οι αρχές της ΕΕ μπορούν να συνεργάζονται με τις αρχές τρίτων χωρών προκειμένου να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις κατάλληλες διαδικασίες για την αντιμετώπιση δυνητικών χρηματοοικονομικών δυσχερειών σε υποκαταστήματα εκτός του ΕΟΧ, ιδίως εάν αυτές ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα κράτους μέλους ή της ΕΕ συνολικά. 5. Κατάταξη των οντοτήτων και των υποκαταστημάτων 19. Βάσει της στρατηγικής ανάλυσης που εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 7 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1075 της Επιτροπής, και ιδίως βάσει της αντιστοίχισης των βασικών επιχειρηματικών τομέων και των κρίσιμων λειτουργιών 6 στις νομικές οντότητες και τα υποκαταστήματα του ομίλου σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β) του εν λόγω άρθρου, η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι οντότητες του ομίλου που προσδιορίζονται κατ εφαρμογή της παρούσας ενότητας κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) οντότητες οι οποίες είναι σημαντικές για τον όμιλο («σημαντικές για τον όμιλο οντότητες») (β) οντότητες οι οποίες είναι σημαντικές για την οικονομία, μεταξύ άλλων και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενός ή περισσότερων κρατών μελών («σημαντικές σε τοπικό επίπεδο οντότητες») και (γ) οντότητες οι οποίες δεν είναι σημαντικές για τον όμιλο ή για την οικονομία οποιουδήποτε κράτους μέλους. 20. Η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να ορίζει ως σημαντική για τον όμιλο κάθε οντότητα η οποία πληροί μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε) του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1075 της Επιτροπής, ανεξάρτητα από τη σημασία της εν λόγω οντότητας για την οικονομία, μεταξύ άλλων και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οποιουδήποτε κράτους μέλους. 21. Η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να ορίζει ως σημαντική για την οικονομία, μεταξύ άλλων και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενός ή περισσότερων κρατών μελών κάθε οντότητα η οποία, μολονότι δεν θεωρείται σημαντική για τον όμιλο κατά την έννοια της 6 Για τον ορισμό των κρίσιμων λειτουργιών και των βασικών επιχειρηματικών τομέων, βλέπε επίσης τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1075 της Επιτροπής. 6

7 προηγούμενης παραγράφου, είναι ωστόσο σημαντική για την οικονομία, μεταξύ άλλων και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενός ή περισσότερων κρατών μελών, λόγω των κρίσιμων λειτουργιών που επιτελεί σύμφωνα με την καταγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1075 της Επιτροπής Η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να ορίζει ως μη σημαντική για τον όμιλο ή για την οικονομία οποιουδήποτε κράτους μέλους κάθε οντότητα του ομίλου η οποία δεν εμπίπτει στις κατηγορίες που αναφέρονται στα δύο προηγούμενα σημεία. 23. Η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να μεριμνά ώστε η κάλυψη των οντοτήτων του ομίλου στο σχέδιο ανάκαμψης ομίλου να πραγματοποιείται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να οδηγεί στην κατάρτιση ενιαίου, πλήρους, ολοκληρωμένου και απολύτως συνεπούς σχεδίου ανάκαμψης για τον όμιλο στο σύνολό του. 24. Η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των διοικητικών στελεχών των οντοτήτων που έχουν χαρακτηριστεί ως ουσιώδους σημασίας επειδή είναι σημαντικές είτε για τον όμιλο είτε σε τοπικό επίπεδο, τόσο στο στάδιο της προετοιμασίας όσο και στο στάδιο της έγκρισης του σχεδίου ανάκαμψης του ομίλου. Η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα αρμόδια διοικητικά στελέχη είναι άρτια ενημερωμένα για το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου, έχουν παράσχει συναφή στοιχεία και δεσμεύονται για την εφαρμογή του. 7 Η ανάλυση των κρίσιμων υπηρεσιών κοινής χρήσης μπορεί να είναι χρήσιμη για τον ορισμό των κρίσιμων λειτουργιών. Για εκτενή επισκόπηση και καθοδήγηση, βλέπε τις τεχνικές συμβουλές της ΕΑΤ σχετικά με τον προσδιορισμό των κρίσιμων λειτουργιών και των βασικών επιχειρηματικών τομέων («Technical advice on the identification of critical functions and core business lines»). 7

8 6. Κάλυψη των οντοτήτων στο σχέδιο ανάκαμψης ομίλου 6.1 Σημαντικές για τον όμιλο οντότητες 25. Η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλες οι σημαντικές για τον όμιλο οντότητες εξετάζονται επαρκώς και κατά τρόπο εκτενή και λεπτομερή, σε όλα τα τμήματα του σχεδίου ανάκαμψης του ομίλου, και σύμφωνα με τα σημεία που παρατίθενται κατωτέρω. α. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 26. Οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης και οι διαδικασίες κλιμάκωσης θα πρέπει να διαμορφώνονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να περιγράφεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ολόκληρο τον όμιλο. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατά τρόπο που παρέχει στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη ροή των διαδικασιών λήψης και εκτέλεσης των αποφάσεων, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται για την τεκμηρίωση των αποφάσεων, όσον αφορά τη ροή πληροφοριών από τη μητρική επιχείρηση προς τις οντότητες και αντιστρόφως. 27. Στο σχέδιο ανάκαμψης ομίλου θα πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια οι ρυθμίσεις που αφορούν την κατάρτιση, την έγκριση, την επανεξέταση και την επικαιροποίησή του, καθώς και να προσδιορίζονται οι λειτουργίες που εκτελούν οι θυγατρικές και ο συντονισμός με τις αντίστοιχες λειτουργίες της μητρικής επιχείρησης στην Ένωση. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής συμμετοχή των διοικητικών στελεχών της οντότητας στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου, τουλάχιστον ως προς τα τμήματα που είναι σημαντικά για τη συγκεκριμένη οντότητα. 28. Στο σχέδιο ανάκαμψης ομίλου θα πρέπει να αποσαφηνίζεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και διαδικασίες για την έγκαιρη εφαρμογή των επιλογών ανάκαμψης στο επίπεδο των σημαντικών οντοτήτων συντονίζονται με εκείνες που προβλέπονται στο επίπεδο της μητρικής επιχείρησης στην Ένωση. Στο μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με τις τοπικές κανονιστικές διατάξεις, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τόσο η μητρική επιχείρηση όσο και οι σημαντικές οντότητες λειτουργούν σύμφωνα με το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου, ούτως ώστε να αποφεύγονται μη εναρμονισμένες και ανακόλουθες ενέργειες. 29. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης ομίλου, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζουν γρήγορα τον βαθμό συνέπειας των εσωτερικών διαδικασιών κλιμάκωσης και λήψης αποφάσεων που εφαρμόζονται όταν πληρούνται τα επίπεδα των δεικτών ανάκαμψης. Κατά συνέπεια, οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης και οι διαδικασίες κλιμάκωσης θα πρέπει να προσδιορίζονται επαρκώς για όλες τις οντότητες για τις οποίες περιλαμβάνονται δείκτες ανάκαμψης (σε επίπεδο οντοτήτων) στο σχέδιο ανάκαμψης. 8

9 Ειδικότερα, στο σχέδιο ανάκαμψης θα πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος διασφάλισης της έγκαιρης και κατάλληλης κοινοποίησης προς την αρχή ενοποιημένης εποπτείας και τις αρμόδιες αρχές για τις θυγατρικές και τα υποκαταστήματα. 30. Τέλος, θα πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες στο επίπεδο των διασυνδέσεων των εν λόγω οντοτήτων με τον υπόλοιπο όμιλο, την οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα των αντίστοιχων κρατών μελών. β. ΔΕΙΚΤΕΣ 31. Όσον αφορά τις σημαντικές για τον όμιλο οντότητες, οι δείκτες ανάκαμψης θα πρέπει να εξετάζονται σε ειδικό ανά οντότητα επίπεδο, π.χ. ανάλογα με την επιχειρηματική δραστηριότητα και το μοντέλο διακυβέρνησης του ομίλου. Εάν κρίνεται σκόπιμη η χρήση τους, οι εν λόγω ειδικοί ανά οντότητα δείκτες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου, επιπλέον των δεικτών που προσδιορίζονται στο επίπεδο του ομίλου και διέπονται από τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τους δείκτες ανάκαμψης 8. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να επιλέγονται και να διαμορφώνονται καταλλήλως ώστε να αντικατοπτρίζουν τις ιδιαιτερότητες των οντοτήτων, ενώ θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από τις ενδεδειγμένες διαδικασίες κλιμάκωσης. 32. Επιπροσθέτως, στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου θα πρέπει να εξετάζονται οι συναφείς ειδικοί ανά οντότητα δείκτες σχεδίου ανάκαμψης για τις οντότητες που υποστηρίζουν βασικούς επιχειρηματικούς τομείς και κρίσιμες λειτουργίες. γ. ΕΠΙΛΟΓΕΣ 33. Το σχέδιο ανάκαμψης ομίλου θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή αριθμό αξιόπιστων επιλογών, οι οποίες θα μπορούσαν να επαναφέρουν τον όμιλο και τις οντότητές του σε τροχιά βιωσιμότητας έπειτα από συνθήκες ακραίων καταστάσεων. Οι επιλογές αυτές ενδέχεται να αφορούν, κατά περίπτωση, την ομαλή εκποίηση μιας οντότητας που έχει προσδιοριστεί ως σημαντική για τον όμιλο ή σημαντική σε τοπικό επίπεδο. Σε περίπτωση που μια οντότητα επιτελεί κρίσιμες λειτουργίες, η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να διευκρινίζει τον τρόπο διατήρησης τυχόν κρίσιμων λειτουργιών που παρέχονται από την εν λόγω οντότητα κατά τη διαδικασία εκποίησης. 34. Ο προσδιορισμός των κατάλληλων επιλογών ανάκαμψης μεταξύ των ενεργειών σε επίπεδο ομίλου και των ειδικών ανά οντότητα ενεργειών θα πρέπει να συνάδει με τον τρόπο οργάνωσης του ομίλου, όσον αφορά τόσο το επιχειρηματικό του μοντέλο όσο και την εσωτερική του διακυβέρνηση και, κατά περίπτωση, τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις. Για τον σκοπό αυτό, το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων που αναμένεται να έχει η εφαρμογή κάθε επιλογής ανάκαμψης, όχι μόνο στην οντότητα στην οποία ενεργοποιείται η επιλογή, αλλά και σε όλες τις σημαντικές για τον όμιλο 8 Βλέπε τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης. 9

10 οντότητες που ενδέχεται να επηρεαστούν. Το σχέδιο ανάκαμψης ομίλου θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνέπειες για τη συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών, καθώς και σε άλλες σχέσεις αλληλεξάρτησης του ομίλου. 35. Εν προκειμένω, θα πρέπει να περιλαμβάνεται ανάλυση των εσωτερικών και/ή εξωτερικών αναγκών επικοινωνίας, η οποία οδηγεί στην κατάρτιση σχεδίου επικοινωνίας στο πλαίσιο της εφαρμογής κάθε επιλογής, όπου κρίνεται σκόπιμο. δ. ΣΕΝΑΡΙΑ 36. Μολονότι η ανάγκη σχεδιασμού χωριστών και ειδικών σεναρίων για τις εν λόγω οντότητες θα πρέπει να εξαρτάται αναλογικά από το επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου, οι επιπτώσεις των σεναρίων που καταρτίζονται σε επίπεδο ομίλου ή σε τοπικό επίπεδο στις σημαντικές για τον όμιλο οντότητες θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου. 37. Σε περίπτωση που το επιχειρηματικό μοντέλο μιας σημαντικής για τον όμιλο οντότητας είναι μοναδικού χαρακτήρα και ο βαθμός αλληλεπίδρασης μεταξύ των οντοτήτων είναι περιορισμένος, με αποτέλεσμα ένα σενάριο σε επίπεδο ομίλου να μην εμπερικλείει όλους τους ενεχόμενους κινδύνους, τότε το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου θα μπορούσε να περιλαμβάνει ειδικά ανά οντότητα σενάρια, στον βαθμό που αυτό κρίνεται σκόπιμο. Σε περίπτωση που οι βασικοί επιχειρηματικοί τομείς και οι κρίσιμες λειτουργίες τις οποίες επιτελούν οι εν λόγω οντότητες καλύπτονται ήδη από σενάρια σε επίπεδο ομίλου, δεν είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός χωριστών σεναρίων για τις συγκεκριμένες σημαντικές για τον όμιλο οντότητες. 38. Κατά περίπτωση, το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει ένα σενάριο στο πλαίσιο του οποίου δημιουργείται οικονομική ή χρηματοοικονομική δυσχέρεια στο επίπεδο του κράτους μέλους της μεμονωμένης οντότητας, η οποία όμως στη συνέχεια επεκτείνεται στον όμιλο και ενδέχεται να μην επιτρέπει στη μητρική επιχείρηση στην Ένωση να παρέχει στήριξη στην επιμέρους οντότητα. 6.2 Σημαντικές σε τοπικό επίπεδο οντότητες 39. Όσον αφορά τις σημαντικές σε τοπικό επίπεδο οντότητες, το σχέδιο ανάκαμψης ομίλου θα πρέπει να δίνει έμφαση στην αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής θέσης και στη διασφάλιση της λειτουργικής συνέχειας, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση των κρίσιμων λειτουργιών σε περίπτωση δυσχέρειας. Για τον σκοπό αυτό, στο σχέδιο ανάκαμψης ομίλου θα πρέπει να προσδιορίζονται όλες οι κρίσιμες λειτουργίες των εν λόγω οντοτήτων. α. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 40. Όσον αφορά τις σημαντικές σε τοπικό επίπεδο οντότητες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου, θα πρέπει να δίνεται έμφαση στις διαδικασίες κλιμάκωσης, με διαχωρισμό μεταξύ, αφενός, των περιπτώσεων στις οποίες κρίνεται αναγκαία η μετατόπιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από την οντότητα προς τη μητρική επιχείρηση στην Ένωση και, αφετέρου, των περιπτώσεων στις οποίες η μητρική επιχείρηση ενημερώνεται μεν για τις 10

11 αποφάσεις, αλλά δεν εμπλέκεται στη διαδικασία λήψης τους. Οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης και οι διαδικασίες κλιμάκωσης θα πρέπει να περιγράφονται για όλες τις οντότητες για τις οποίες θεωρούνται απαραίτητοι οι δείκτες του σχεδίου ανάκαμψης σε επίπεδο οντοτήτων. Ο καθορισμός των ρυθμίσεων διακυβέρνησης [σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1075 της Επιτροπής] για την ανάπτυξη και τη διατήρηση του σχεδίου ως προς την επιμέρους οντότητα δεν θα πρέπει να θεωρείται απαραίτητος 9, εξαιρουμένης της περίπτωσης στην οποία προκύπτει διαφορετική αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης κοινής απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. 41. Το σχέδιο ανάκαμψης ομίλου θα πρέπει να περιλαμβάνει αρκετές πληροφορίες για τις εσωτερικές διαδικασίες κλιμάκωσης και λήψης αποφάσεων και για τη συνέπεια μεταξύ των ρυθμίσεων διακυβέρνησης, ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ενεργοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης, τόσο στο επίπεδο της οντότητας του ομίλου όσο και στο επίπεδο της μητρικής επιχείρησης στην Ένωση. Εάν, σύμφωνα με το σχέδιο, η ενεργοποίηση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί και στο επίπεδο των οντοτήτων του ομίλου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται επίσης η συμμετοχή της τοπικής διοίκησης των εν λόγω οντοτήτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενώ και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο σχέδιο Το σχέδιο ανάκαμψης ομίλου θα πρέπει επίσης να παρέχει σαφήνεια ως προς την ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής των επιλογών ανάκαμψης από τον όμιλο σε τοπικό επίπεδο, όπου είναι αναγκαίο, καθώς και ως προς τις επιλογές που εφαρμόζονται μεν σε επίπεδο ομίλου, αλλά έχουν αντίκτυπο σε τοπικές κρίσιμες λειτουργίες. Στο σχέδιο ανάκαμψης θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η διοίκηση του ομίλου μπορεί να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις επιλογές ανάκαμψης σε τοπικό επίπεδο και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονται η τοπική διοίκηση και οι τοπικές αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής συμμετοχή των διοικητικών στελεχών της οντότητας στην κατάρτιση του σχεδίου του ομίλου, τουλάχιστον ως προς τα μέρη που αφορούν τη συγκεκριμένη οντότητα. β. ΔΕΙΚΤΕΣ 43. Για τους σκοπούς του σχεδίου ανάκαμψης ομίλου, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης δεικτών για τις οντότητες για τις οποίες έχουν καταγραφεί κρίσιμες λειτουργίες. 44. Εάν η ενσωμάτωση ειδικών ανά οντότητα δεικτών θεωρείται απαραίτητη, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο, οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει να διαμορφώνονται καταλλήλως ώστε να αντικατοπτρίζουν τις ιδιαιτερότητες των οντοτήτων, καθώς και τυχόν υπολειπόμενους 9 Το γεγονός ότι οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης για τη διατήρηση και την επικαιροποίηση του σχεδίου ανάκαμψης ενδέχεται να μην θεωρούνται απαραίτητες δεν απαλλάσσει το ίδρυμα από την υποχρέωση υποβολής του σχεδίου ανάκαμψης σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών. 10 Η εξασφάλιση της συμμετοχής της τοπικής διοίκησης μπορεί να λαμβάνει διάφορες μορφές, π.χ. τοπική έγκριση του σχεδίου ανάκαμψης ομίλου, γνωμοδοτήσεις μη δεσμευτικού χαρακτήρα κ.λπ. 11

12 ειδικούς ανά οντότητα κινδύνους, και να συνοδεύονται από κατάλληλες διαδικασίες κλιμάκωσης. γ. ΕΠΙΛΟΓΕΣ 45. Το σχέδιο σε επίπεδο ομίλου θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή αριθμό αξιόπιστων επιλογών, οι οποίες θα μπορούσαν να επαναφέρουν τον όμιλο και τις οντότητές του σε τροχιά βιωσιμότητας έπειτα από συνθήκες ακραίων καταστάσεων. Οι επιλογές αυτές ενδέχεται να αφορούν, κατά περίπτωση, την ομαλή εκποίηση μιας οντότητας που έχει προσδιοριστεί ως σημαντική σε τοπικό επίπεδο. Σε περίπτωση που μια οντότητα επιτελεί κρίσιμες λειτουργίες, η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να διευκρινίζει τον τρόπο διατήρησης τυχόν κρίσιμων λειτουργιών που παρέχονται από την εν λόγω οντότητα κατά τη διαδικασία εκποίησης. 46. Ο προσδιορισμός των κατάλληλων επιλογών ανάκαμψης μεταξύ των ενεργειών σε επίπεδο ομίλου και των ειδικών ανά οντότητα ενεργειών θα πρέπει να συνάδει με τον στόχο για τη διατήρηση των κρίσιμων λειτουργιών που παρέχονται από την οντότητα, λαμβανομένου υπόψη του τρόπου οργάνωσης του ομίλου, όσον αφορά τόσο το επιχειρηματικό του μοντέλο όσο και την εσωτερική του διακυβέρνηση και, κατά περίπτωση, τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις. Για τον σκοπό αυτό, το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση των βασικών επιλογών ανάκαμψης, με ιδιαίτερη έμφαση στις συνέπειες για τη συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών, λαμβανομένων υπόψη όλων των συναφών σχέσεων αλληλεξάρτησης του ομίλου. δ. ΣΕΝΑΡΙΑ 47. Συγκεκριμένα σενάρια που αφορούν τη σημαντική σε τοπικό επίπεδο οντότητα δεν θα πρέπει να θεωρούνται απαραίτητα, στον βαθμό που οι επιπτώσεις των σεναρίων σε επίπεδο ομίλου θεωρούνται επίσης σημαντικές για τις εν λόγω οντότητες. 48. Κατά περίπτωση, το σχέδιο ανάκαμψης ομίλου θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει ένα σενάριο στο πλαίσιο του οποίου δημιουργείται οικονομική δυσχέρεια στο επίπεδο του κράτους μέλους της μεμονωμένης οντότητας, η οποία όμως στη συνέχεια επεκτείνεται στον όμιλο και ενδέχεται να μην επιτρέπει στη μητρική επιχείρηση στην Ένωση να παρέχει στήριξη στην επιμέρους οντότητα. 49. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα σενάρια σε επίπεδο ομίλου παρέχουν στη μητρική επιχείρηση στην Ένωση, στη σημαντική σε τοπικό επίπεδο οντότητα και στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να αξιολογούν τις επιπτώσεις της δυσχέρειας στις δικαιοδοσίες τους, στον βαθμό που απαιτείται. 12

13 6.3 Οντότητες μη σημαντικές για τον όμιλο ή την οικονομία κράτους μέλους 50. Η κάλυψη των εν λόγω οντοτήτων στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου θα πρέπει να είναι περιεκτική, για παράδειγμα, με τη χρήση διαγράμματος ή πίνακα, ενώ επίσης θα πρέπει να επικεντρώνεται στις απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισμό των εν λόγω οντοτήτων και να περιγράφει συνοπτικά τη θέση τους στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του ομίλου. Για τον σκοπό αυτό, το σχέδιο θα πρέπει να διασφαλίζει, κατά περίπτωση και εν γένει, ότι οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης επιτρέπουν την ταχεία διαβίβαση των πληροφοριών σχετικά με καταστάσεις δυσχέρειας σε τοπικό επίπεδο προς τα άνω, δηλαδή προς τη μητρική επιχείρηση και τη σχετική αρμόδια αρχή και αντιστρόφως. Κατά γενικό κανόνα, οι σημαντικές επιπτώσεις των επιλογών ανάκαμψης στις οντότητες αυτές θα πρέπει να επισημαίνονται στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου, όπου είναι σκόπιμο, λαμβανομένης υπόψη της δομής του ομίλου. 7. Παρακολούθηση της κάλυψης των οντοτήτων του ομίλου 51. Κατά την επανεξέταση (αξιολόγηση) του σχεδίου ανάκαμψης του ομίλου σύμφωνα με τη διαδικασία λήψης κοινής απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, η αρχή ενοποιημένης εποπτείας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι οντότητες του ομίλου προσδιορίζονται και καλύπτονται στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου σύμφωνα με την παρούσα σύσταση. 52. Σε περίπτωση που το σύνολο των οντοτήτων που προσδιορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης ομίλου δεν αντιστοιχούν στις πληροφορίες τις οποίες έχει στη διάθεσή της η αρχή ενοποιημένης εποπτείας βάσει της χαρτογράφησης η οποία πραγματοποιείται και επικαιροποιείται σύμφωνα με το άρθρο 2 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/98 11 της Επιτροπής και το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/99 12 της Επιτροπής, η αρχή ενοποιημένης εποπτείας θα πρέπει να ζητεί από τη μητρική επιχείρηση στην Ένωση να αποσαφηνίζει και, κατά περίπτωση, να αποκαθιστά τη συγκεκριμένη έλλειψη συνέπειας. 53. Κατά την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες οντότητες ενός ομίλου οργανώνονται και παρουσιάζονται πράγματι στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου, η αρχή ενοποιημένης εποπτείας και οι αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης κοινής απόφασης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου και τη συνακόλουθη στρατηγική εξυγίανσης (δηλαδή αν 11 ΕΕ L 21, σ ΕΕ L 21, σ

14 πρόκειται για στρατηγική μοναδικού σημείου έναρξης ή πολλαπλών σημείων έναρξης). Παρότι ο βαθμός ενοποίησης των πληροφοριών για τις μεμονωμένες οντότητες με το υπόλοιπο σχέδιο ενδέχεται να διαφοροποιείται, τα ιδρύματα θα πρέπει να μεριμνούν πάντοτε για τη συνέπεια των παρεχόμενων πληροφοριών σε ολόκληρο το σχέδιο. 54. Σε περίπτωση που η κάλυψη των οντοτήτων στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου δεν συνάδει με τις παρούσες συστάσεις, η αρχή ενοποιημένης εποπτείας και οι αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης κοινής απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, θα πρέπει να επιδιώκουν να διασφαλίζουν ότι η εν λόγω έλλειψη πληροφοριών επισημαίνεται δεόντως στο έγγραφο της κοινής απόφασης, σε συνδυασμό με το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί για την αποκατάσταση της έλλειψης αυτής από τη μητρική επιχείρηση στην Ένωση. 55. Η αρχή ενοποιημένης εποπτείας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης κοινής απόφασης για την αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης του ομίλου, ούτως ώστε να αποτυπώνονται οι προβληματισμοί τους όσον αφορά την επαρκή κάλυψη ορισμένων οντοτήτων. Ειδικότερα, η αρχή ενοποιημένης εποπτείας θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τη γνώμη που διατυπώνει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη μια οντότητα που είναι σημαντική για τον όμιλο ή σημαντική σε τοπικό επίπεδο, όσον αφορά την έλλειψη κάλυψης οντοτήτων στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου. 56. Οι διαπιστώσεις σχετικά με την έλλειψη κάλυψης που περιλαμβάνονται στο έγγραφο της κοινής απόφασης θα πρέπει να γνωστοποιούνται από την αρχή ενοποιημένης εποπτείας στη μητρική επιχείρηση στην Ένωση, μαζί με όλα τα αναγκαία μέτρα και το σχετικό χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να ακολουθήσει η μητρική επιχείρηση στην Ένωση για την αποκατάσταση της ανεπάρκειας σε μεταγενέστερες επικαιροποιήσεις του σχεδίου ανάκαμψης ομίλου. Οι παρατηρήσεις που λαμβάνει η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης κοινής απόφασης. 57. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η αρχή ενοποιημένης εποπτείας και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διαπιστώσουν κατά πόσον η έλλειψη κάλυψης που αναφέρεται στο σημείο 54 θα πρέπει να θεωρηθεί ουσιώδης ανεπάρκεια του σχεδίου ανάκαμψης του ομίλου: σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται συνοπτικά στο άρθρο 6 παράγραφοι 5 και 6 της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών. 58. Με την επιφύλαξη του σημείου 12, η αρχή ενοποιημένης εποπτείας και οι αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης κοινής απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 8 της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών, δεν θα πρέπει να ζητούν την υποβολή σχεδίων σε ατομική βάση αποκλειστικά για τον σκοπό της αντιμετώπισης της ανεπαρκούς κάλυψης οντοτήτων στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου, όπως επισημαίνεται στα προηγούμενα σημεία. 14

15 59. Η ΕΑΤ θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας σύστασης και να αξιολογεί τις βελτιώσεις που έχουν επέλθει ως προς την επίτευξη ενός συνεπούς και αποδοτικού πλαισίου σχεδιασμού ανάκαμψης για τα ιδρύματα στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΑΤ τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εν λόγω παρακολούθηση. 15

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/03 19/07/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/EΕ 1 1. Συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες καταγγελίας σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις κατασχέσεις 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο, πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2017 COM(2017) 661 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επανεξέταση των άρθρων 13, 18 και 45 όσον αφορά τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/11 19 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσδιορισμό μέτρων για τη μείωση ή την εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης και τις περιστάσεις στις οποίες μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης 1 Περιεχόμενα 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/16 16.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές JC/GL/2014/01 22 Δεκεμβρίου 2014 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά τη συνέπεια των συμφωνιών εποπτικού συντονισμού για χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2648/19.1.2012 Θέμα: Σχέδια ανάκαμψης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 3601/2007 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Πρόσβαση κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) στις πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και τόπων διαπραγμάτευσης 08/06/2017 ESMA70-151-298 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/05 07/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και του νόμιμου ελεγκτή/των νόμιμων ελεγκτών και του ελεγκτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (POG) EBA/GL/2015/18 22/03/2016 Κατευ θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/05 11/09/2017 Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνων ΤΠΕ σύμφωνα με τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2016 COM(2016) 856 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/09 04/01/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διορθώσεις στην τροποποιημένη μέση σταθμική διάρκεια χρεωστικών τίτλων δυνάμει του άρθρου 340 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ EBA/GL/2015/01 11.05.2015 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τους εθνικούς προσωρινούς καταλόγους των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά 08/06/2017 ESMA70-151-294 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Ορισμοί... 4 3 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

20(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

20(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4556, 18.3.2016 Ν. 20(Ι)/2016 20(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ EBA/GL/2016/10 10/02/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10731/17 EF 139 ECOFIN 585 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Α. Γενικά Η ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στη δεκαετία του 1990 οδήγησε στη δημιουργία χρηματοπιστωτικών ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς 10/11/2016 ESMA/2016/1477 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

9479/17 ΜΑΚ/μκρ/ΚΚ DGG 1C

9479/17 ΜΑΚ/μκρ/ΚΚ DGG 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0363 (COD) 9479/17 EF 102 ECOFIN 433 DRS 31 CODEC 872 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας;

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας; Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης και τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών των CPSS-IOSCO για τις υποδοµές των χρηµατοπιστωτικών αγορών όσον αφορά τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.8.2015 COM(2015) 388 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ on the rules governing the levels of application of banking prudential requirements

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ Η ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ EBA/GL/2015/07 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/10 16 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 131 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD) σχετικά με την εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1 Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ της 16ης Νοεμβρίου 2011 «για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 DANIELE NOUY Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 Δημόσιο έγγραφο κατευθύνσεων σχετικά με πληροφορίες όσον

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.12.2017 L 341/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2358 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών 20/10/2016 ESMA/2016/1478 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Oρισμοί... 3 3 Σκοπός... 3 4 Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/13 19 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθόδους για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Προσαρμογή των μέτρων διακοπής διαπραγμάτευσης και δημοσιοποίηση των διακοπών της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της οδηγίας MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα