ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ: ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ: ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 30/ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ HELLENIC PHARMACEUTICAL SOCIETY Head office: 30 EMM. BENAKIS str. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ: ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Ε. ΚΑΛΣΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΣΟΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΙΑ & ΧΗΜΕΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΚΠΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΕ ΑΝΕΠΙΗΜΕ & ΕΠΙΗΜΕ Ρριν από τθν Επανάςταςθ: διάφορα χειρόγραφα & ζντυπα γιατροςόφια, πολλά από τα οποία διεςϊκθκαν ςτισ βιβλιοκικεσ των μοναςτθριϊν και ςε ιδιϊτεσ. Αυτά περιείχαν διδάγματα και ςυνταγζσ των αρχαίων Ελλινων, Αράβων και Λατρϊν του Μεςαίωνα, δεν ιταν όμωσ απαλλαγμζνα κομπογιαννιτιςμοφ. Από τθν ίδρυςθ του Ελλθνικοφ Κράτουσ μζχρι ςιμερα με τον τίτλο «Φαρμακοποιία» εκδόκθκαν ςτα ελλθνικά 9 ανεπίςθμεσ Φαρμακοποιίεσ από ιδιϊτεσ και 5 επίςθμεσ κρατικζσ.

3 1. Φαρμακοποιία Γενική Υπό του χθμικοφ Brugnatelli Μετάφραςθ από τθν ιταλικι. Ρεριζχει και κείμενα από τθν Φαρμακοποιία του Διονυςίου Ρφρρου του Κετταλοφ. Εκδόκθκε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ 1818 με τθν άδεια του Ραναγιωτάτου Οικουμενικοφ Ρατριάρχου κ. Κυρίλλου. 2. Ελληνική Φαρμακοποιία υπό Γ. Β. Φ. (Γεωργίου Φωτεινοφ) διθρθμζνθ ςε τρία μζρθ. Εκδόκθκε ςτθ Σμφρνθ το 1835 και αποτελείται από 538 ςελίδεσ. Αϋμζροσ: «λεξικόν τθσ Φαρμακοποιίασ» δθλ. τα ονόματα των φαρμάκων αλφαβθτικϊσ ελλθνικά, λατινικά και τουρκικά Βϋμζροσ: «ςυνοπτικιν κεωρίαν τισ χθμείασ», αναφζρει ςε λαϊκοφιλοςοφικό φφοσ οριςμζνεσ ζννοιεσ των κεωριϊν τθσ χθμείασ και τθσ φυςικισ. Γϋμζροσ: παραςκευι των διαφόρων χθμικϊν και φαρμακοτεχνικϊν ςκευαςμάτων. Στο τζλοσ του βιβλίου προςτίκεται «ο βοθκόσ του τεχνίτου», με διάφορεσ βιομθχανικζσ οδθγίεσ.

4

5 3. Φαρμακοποιία γενική υπό Αντωνίου Καμπάνα, διδαςκάλου ςτθ Φερράρα τθσ Λταλίασ. Τυπϊκθκε ςτθν Ακινα το 1850 ςτο τυπογραφείο του I. Αγγελόπουλου. Ανατυπϊκθκε 15 φορζσ με προςκικεσ από τον Λ. Μιχελιϊτθ. Μεταφράςκθκε από τον Διονφςιο Ρφρρο το Κετταλό. Το βιβλίον αυτό ιταν γραμμζνο ςε κακαρεφουςα. Ιταν μάλλον βοτανολογικό ςυνταγολόγιο, αρκετά ογκϊδεσ. 4. Κώδικασ Φαρμακευτικόσ Γ. Λιβαδιώτου φαρμακοποιοφ. Δίτομον ζργον που τυπϊκθκε ςτθ Κζρκυρα το Αποτελείται από 1228 ςελίδεσ. Ρεριζχει κείμενα μεταφραςμζνα από γαλλικά ςυγγράμματα πχ. των Pelletier, Robiquet, Soubeiran κ.α. Κεωρείται θ αρτιϊτερθ Φαρμακοποιία τθσ εποχισ τθσ. Ομοιάηει με το Officine Dorvault.

6 5. Φαρμακοποιία Β. Πίντου, φαρμακοποιοφ. Τυπϊκθκε ςτθν Ακινα, Σχεδόν είναι μετάφραςθ του Officine Dorvault, αλλά ζχει πολλζσ παρανοιςεισ & κακζσ αποδόςεισ. Δεν είχε ευρεία αποδοχι, παρά τισ 1200 ςελίδεσ του. 6. Φαρμακοποιία του Γερμανικοφ Κράτουσ 3 η ζκδοςη Μεταφράςτθκε από τον Κακ. Κ. Αφεντοφλθ και μετά τον κάνατό του αποπερατϊκθκε από τον Κακ. Α. Χρθςτομάνο το Στο πρόλογο αναφζρεται ότι λόγω τθσ κακυςτζρθςθσ τθσ 2 θσ ζκδοςθσ τθσ επίςθμθσ Ελλ. Φαρμακοποιίασ, προζβθςαν ςε αυτό το εγχείρθμα. Δεν επικράτθςε κυρίωσ διότι οι τότε Ζλλθνεσ ιατροί ςποφδαηαν ςτθ Γαλλία και προτιμοφςαν τον Γαλλικό Κϊδικα.

7 7. Φαρμακοποιία Α. Κ. Δαμβζργη Ρλουςιϊτατο φαρμακευτικό ςφγγραμμα, ανάλογο προσ το γερμανικό Pharmazeutisches Manuale. Ρεριελάμβανε: γαλθνικά & χθμικά ςκευάςματα δοκιμαςίεσ πολλϊν φαρμάκων & φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων προειςαγωγι ςτισ εν γζνει φαρμακοτεχνικζσ εργαςίεσ, τοξικολογικζσ μεκόδουσ ζρευνασ, τθν ιςχφουςα φαρμακευτικι νομοκεςία γενικά ό,τι χριςιμον για τουσ: «αςκοφντασ την φαρμακευτική ςτην Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτο, Κρήτη & Κφπρο». Το φαρμακοτεχνικόν αυτό εγχειρίδιο ιταν εγκεκριμμζνο από το Ελλθνικό Β. Λατροςυνζδριο και κατζςτθ δόκιμοσ και αςφαλισ οδθγόσ των Ελλινων φαρμακοποιϊν.

8 8. Φαρμακοποιία Α. Κ. Δαμβζργη. Ζκδοςισ II, Θ ευμενισ υποδοχι τθσ 1 θσ ζκδοςθσ οδιγθςε τον Κακ. Δαμβζργθ να ςυντάξει και 2 θ ζκδοςθ, όπου ςτο ειδικό μζροσ περιγράφονται φαρμακοτεχνικά ςκευάςματα και όπωσ ςτθν 1 θ ζκδοςθ τα χθμικά φάρμακα, οι δοκιμαςίεσ, οι ζρευνεσ κλπ. Θ ζκδοςθ αυτι εξυπθρζτθςε επί μακρόν τθν φαρμακευτικι ςτθν Ελλάδα.

9 9. Φαρμακοποιία Φαρμακοτεχνία Εμ. Ι. Εμμανουήλ. Αθήνα Αποτελείται από 1414 ςελίδεσ. Ρεριλαμβάνει τισ φαρμακοτεχνικζσ εργαςίεσ με εικόνεσ και περιζχει όλα τα γαλθνικά φάρμακα. Αναγράφεται ο καταρτιςμόσ του φαρμακείου, περιλαμβάνεται θ ςυνταγολογία περιζχονται πολφγλωςςα λεξιλόγια φαρμάκων πίνακεσ θρωικϊν φαρμάκων, δόςεων, φαρμακευτικι νομοκεςία κλπ. Ρερικλείει πλθροφορίεσ από τισ επικρατζςτερεσ επίςθμεσ Φαρμακοποιίεσ, κακϊσ και από γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά φαρμακοτεχνικά εγχειρίδια.

10 Ελλθνικι Φαρμακοποιία Ι. Βοφροσ Λ., Λάνδερερ Ξ., Σαρτόριοσ Λ. 1837, Εκδ. οίκοσ Κ. Αντωνιάδου. Ακινα. 356 ςελίδεσ. Ελλθνικι Φαρμακοποιία II. Οκτϊβριοσ Εκδ. οίκοσ Ν. Τηάκα & Σ. Δελαγραμμάτικα Ακινα. 622 ςελίδεσ. Ελλθνικι Φαρμακοποιία IIΙ. Υπουργείον Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν. Κρατικόν Εργαςτιριον Ελζγχου Φαρμάκων. Τυπογραφείο Ο Λόγοσ. Ακινα, Ιαν ςελίδεσ. Ελλθνικι Φαρμακοποιία IV. ΕΟΦ. (Εκδ.), Εκδοτικι παραγωγι: Ατλαντίσ-Ρεχλυβανίδθσ, Ακινα Ελλθνικι Φαρμακοποιία V. ΕΟΦ (Eκδ.), Ακινα, υμπλθρϊματα.

11 Ιωάννθσ Βοφροσ Κακ. Ειδικισ Ρακολογίασ & Κεραπευτικισ Ξαβζριοσ Λάνδερερ Φαρμακοποιόσ του Βαςιλζωσ & Κακθγθτισ Φαρμ. Χθμείασ Ιωςιφ αρτϊριοσ Αυλικόσ Φαρμακοποιόσ

12

13 Ανατφπωςθ τθσ Ελλ. Φαρμ. Λ, λόγω εξάντλθςθσ τθσ αρχικισ ζκδοςθσ, ζγινε με τθν μζριμνα του Κακ. Λάνδερερ, το Στθν ανατφπωςθ προςτζκθκε παράρτθμα με νζα φάρμακα, κατάλογοσ δθλθτθρίων και αντι δότων, ετυμολογικόν λεξιλόγιον των φαρμάκων & ςτοιχεία που αφοροφςαν τισ ελλθνικζσ ιαματικζσ πθγζσ.

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 1868

15 1822

16

17 Ζχουν ανάλογθ δομι: Materia Pharmaceutica Animalis Materia Pharmaceutica Vegetalis Technica Pharmaceutica τθν Ελλ. Φαρμακοποιία λείπουν πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν ςυλλογι, τθν φφλαξθ, τθν αποξιρανςθ και τθν διατιρθςθ των δρογϊν. Συμπεριλαμβάνονται δρόγεσ, που λείπουν από τθν Βαυαρικι Φαρμακοποιία: Baume de Tolu, Myroxylon toluiferum- Fabaceae Fructus Cubebae- Piper cubeba - Piperaceae Semina Foeniculis- Foeniculum vulgare Umbelliferae (μαρακόςποροσ) Semina Coffeae- Coffea arabica Rubiaceae Piper nigris, Piper alba Piperaceae Rhododendron chrysanthum- Ericaceae Essence de bergamote- Citrus bergamia Rutaceae Adiantum capillis veneris-pteridaceae Momordica sp. Curcubitaceae Maranta arundinacea Zingiberaceae Trigonella foenum graecum - Leguminosae

18 Punica granatum -Lythraceae (ρόδια, ςίδια) Colchicum autumnale - Liliaceae Sinapis alba Brassicaceae Strychnos ignatii- Loganiaceae Levisticum officinale Apiaceae Haematoxylum campechianum Fabaceae Humulus lupulus Cannabaceae (λυκίςκοσ) Ononis sp. Fabaceae Semina Sabadillae- Sabadilla officinarum -Liliaceae Chiococca anguifuga Rubiaceae Aπό τα 60 αντιδραςτιρια τθσ Βαυαρικισ Φαρμακοποιίασ, τα 17 λείπουν ςτθν Ελλ. Φαρμακοποιία Ι, κυρίωσ ουςίεσ ςτερεζσ, πχ. βορικό οξφ, φωςφορικό νάτριο, φωςφορικό αμμϊνιο κλπ). Etude comparative de la première édition de la Pharmacopée hellènique (1837, 1868) et de la Pharmacopée bavaroise (1822). S. Philianos, H. Skaltsa. 31 st International Congress for the History of Pharmacy, Heidelberg, May, 1993.

19 ΔΡΟΓΗ Ιπποκράτθσ Διοςκο Ε.Φ. Ι Ε.Φ. Κυριϊτερεσ υρίδθσ (1837) 1835 χριςεισ Αμυγδαλζλαιο Amygdalus communis Αποφρακτικόν ιπατοσ Άμυλο Amylum Συςτατικό εμπλάςτρων Άνθκο Anethum graveolens Ευςτόμαχον, υπναναγωγό Άνιςο Γαλακταγωγό Pimpinella anisum L. Aμπαρ Σονωτικό Αςπάραγοι + + Εμμθναγωγό Asparagus sp. Βάλςαμο Balsamodendron _ Σε διγματα ιοβόλων ηϊων gileadense Βαςιλικόσ Υπναγωγό Ocimum basilicum L. Βοφγλωςςο _ Διουρθτικό Anchusa, borago sp. Γογγφλια Bunias erucago L _ Διουρθτικά, ορεκτικά Γλιχων _ + _ + Εμμθναγωγό Mentha pulegium L. Δαφκοσ Daucus carotta L _ Διουρθτικό, υπακτικό Ηιγγίβερισ Zingiber officinalis L. _ + + _ Αφροδιςιακό, διαφορθτικό Θδφοςμοσ Mentha viridis L., M. spicata L Ορεκτικό, ανκελμινκικό υμεϊν θκ. 11 οσ αιϊνασ μ. Χ. Σφνταγμα κατά ςτοιχείον τησ των τροφών δυνάμεωσ. Εμφανίηονται για πρϊτθ φορά οι εξισ δρόγεσ: Άμπαρ- νοςϊδθ ςυγκρίμματα κθτϊν τθσ Ινδικισ καλάςςθσ Καφουρά Μόςχοσ- ξθρανκζν ζκριμμα από άρρεν ηϊο τθσ Κ. Αςίασ Καρυόφυλλα- Eugenia caryophyllata [=Syzigium aromaticum] Myrtaceae Νζα Φαρμακοτεχνικι μορφι: Ιουλάπια ( Αραβεσ)- Φαρμακοποιία-Φαρμακοτεχνία Εμμανουιλ, 1931.

20 Κωδηθοποηεκέλο ζσληαγοιόγηο (Crabbadin)- 5 ος αιώνας μ. Χ. Θεοιογηθο-ηαηρηθή Στοιή ζηε Σαβωρόποιε (ην ζεκεξηλό Djondisabour) ηεο Πεξζίαο από ηνπο Νεζηνξηαλνύο (ηνπο νπαδνύο ηνπ Παηξηάξρνπ Κωλ/πόιεωο Νεζηνξίνπ, πνπ εμνξίζηεθε από ηελ Γ' Οηθνπκεληθή Σύλνδν ηεο Εθέζνπ). Δηατωρηζκός ηες Φαρκαθεσηηθής από ηελ Ιαηρηθή, ζεωξνπκέλωλ ηωλ δύν επηζηεκώλ ωο ηζόηηκωλ.

21 «Δυναμερόν»: το πλουςιότερο ςυνταγολόγιο που έχει υπάρξει ποτέ. 48 κεφάλαια 2656 φαρμακευτικά ςκευάςματα, ανάλογα με τθ ςφςταςθ τουσ και τθ δράςθ τουσ. Αποτζλεςε μζχρι τον 18ο αιϊνα τθν επίςθμθ φαρμακοποιία πολλϊν χολϊν τθσ Δφςθσ. Νικόλαοσ Μυρεψόσ ι Νικ.Ακτουάριοσ ι Αλεξανδρινόσ-12οσ μ.χ. αι. Γεννικθκε ςτθν Αλεξάνδρεια. Διετζλεςε ιατρόσ τθσ αυλισ του Αυτοκράτορα Ιωάννου Γϋ και τθσ Ειρινθσ τθσ Νίκαιασ.

22 τεηρόγραθο ηοσ 1339 Aντιγράφθκε ςε περγαμθνι το 1339 από τον ιερέα Κοςμά Κάμθλο (14οσ αιώνασ, Ακήνα), για λογαριαςμό του ιατρού Δθμθτρίου Χλωμού. Αγνωςτο πότε περιήλκε ςτθν κατοχή του Αντωνίου Επάρχου (λόγιοσ του 16ου αιώνα, γεννήκθκε το 1491 ςτθν Κέρκυρα), ο οποίοσ τον πούλθςε/δώρθςε ςτθ ςυνέχεια, γύρω ςτο 1540, ςτον βαςιλιά τθσ Γαλλίασ Φραγκίςκο Α. Αυτόσ με τθ ςειρά του τον παραχώρθςε ςτθν Εκνική Βιβλιοκήκθ τθσ Γαλλίασ, ςτο Ραρίςι όπου και βρίςκεται ωσ ςήμερα.

23 Ελλθνικι Φαρμακοποιία ΙΙ Ρερατϊκθκε τον Οκτϊβριο του Δθμοςιεφκθκε το Αρχιςε με επιτροπι από 22 μζλθ (1917), αλλά κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν πολλά μζλθ παραιτικθκαν λόγω διαφωνιϊν. Ραρουςίαςε τυπογραφικά και επιςτθμονικά λάκθ. Ρεριλαμβάνει 622 ςελίδεσ.

24 Φαρμακευτικά & χημικά μζλη: 1. Α. Δαμβζργθσ, τακτικόν μζλοσ του Ιατροςυνεδρίου, κακθγθτισ τθσ Φαρμακευτικισ Χθμείασ ΕΚΠΑ 2. Γ. Ματκαιόπουλοσ, τακτικόν μζλοσ του Λατροςυνεδρίου, κακθγθτισ τθσ Οργανικισ Χθ μείασ ΕΚΡΑ 3. Α.Βουρνάηοσ, τακτικόν μζλοσ του Λατροςυνεδρίου, κακθγθτισ τθσ Χθμικισ Τεχνολογίασ ΕΜΡ 4. Κ. Στακόπουλοσ, του Λατροςυνεδρίου, επιφαρμακοποιόσ του Στρατοφ, 5. Ρ. Ηαλοκϊςτασ, διευκυντισ του Χθμικοφ Εργαςτθρίου του υπουργείου των Οικονομικϊν 6. Σθλ. Κομνθνόσ, επιμελθ τισ του Φαρμακευτικοφ Χθμείου ΕΚΡΑ 7. Εμμ. Εμμανουιλ, επιμελθ τισ του Φαρμακευτικοφ Χθμείου ΕΚΡΑ 8. Κ. Καρηισ, φαρμακοποιόσ, πρόε δροσ τθσ Πανελλθνίου Φαρμακευτικισ Εταιρείασ 9. Ν. Καρτεράκθσ, φαρμακοποιόσ, 10.Α. Φωκάσ, φαρμακοποιόσ, 11. Σ. Βαλτισ, φαρμακοποιόσ.

25 Πμωσ μετά από λεπτομερι μελζτθ διαπιςτϊνεται ότι περιζλαβε ό, τι ςφγχρονο φάρμακο διακινείτο ςτα ελλθνικά φαρμακεία του 1 ου θμίςεωσ του 20 ου αιϊνα. Διαφαίνεται θ βακμιαία πρόοδοσ για τθν εποχι με τθν ειςαγωγι νζων χθμειοςυνκετικϊν και βιολογικϊν φαρμάκων. 29 φάρμακα ζχουν το όνομα του παραςκευαςτι τουσ. Φάρμακα με επϊνυμο τθσ Ελλθνικισ Φαρμακοποιίασ ΙΙ. Σ. Φιλιάνοσ, Ε. Σκαλτςά ΡΦΣ, 2003.

26

27 Aqua Plumbi, aqua Goulardi [Eau de Goulard, Eau blanche]. ϋτδωρ μολυβδοφχον *=μολυβόνερο+. Υγροφ υποξικοφ μολφβδου 20 Φδατοσ πθγαίου 980 Ανακινείται προ τθσ χριςεωσ. Ο Thomas Goulard ( ) ιταν γάλλοσ κακθγθτισ τθσ Χειρουργικισ ςτο Montpellier. Ειςιγαγε το φερϊνυμο φδωρ ςτθ κεραπευτικι. Συνζγραψε το ζργο: «Traité sur les effets des préparations de plomb et principalement de l extrait de Saturne» (1760). Το ψιμφκιο των Αρχαίων ιταν οξικό άλασ του μολφβδου. Κατά τον Διοςκουρίδθ [V, 88, 1-3] (Wellmann III, ςελ. 61, 62) ζχει δφναμιν ψυκτικιν, μαλακτικιν, πλθρωτικιν, πράωσ καταςταλτικιν, λεπτυντικι και επουλωτικι. «Έςτι δε και αναιρετικόν» *δθλ. τοξικό+.

28 Val Pierlot [Valérianate d Ammoniaque, parfumé à la fleur d oranger]. Απόςταγμα όςο μια κουταλιά του καφζ, 2 φορζσ το βάροσ του ςε νωπζσ και αυτοφυείσ ρίηεσ βαλεριάνασ. Σε 5 ml αυτοφ του αποςτάγματοσ προςτίκεται ανκρακικό αμμϊνιο, όςον αρκεί για να κορεςτεί το απόςταγμα. Ενδείξεισ: νευροτρόπο, κατευναςτικό Λδιοςκεφαςμα ανάλογθσ ςυςτάςεωσ αναφζρεται ςτθν ζκδοςθ του 1935 του λεξικοφ Vidal. Στθν Φαρμακοτεχνία του Goris (ςελ.710, 1942) αναφζρεται το Σφνθετο διάλυμα βαλεριανικοφ αμμωνίου, που ομοιάηει με αυτό τθσ Ε. Φ. ΛΛ, αλλά με προςκικθ αποςτάγματοσ ανκζων νεραντηιάσ, οπότε ςυνδυάηεται θ κατευναςτικι δράςθ τουσ με αυτι τθσ βαλεριανισ.

29 Liqueur de Labarraque [Liquor Natrii hypochlori, Natrium hypochloratum solutum - Chlorure de soude dissous, Solution d hypochlorite de soude - Διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου+ Υποχλωριϊδουσ αςβεςτίου ξθροφ..20 Ανκρακικοφ νατρίου κρυςταλλικοφ 25 Φδατοσ Ρεριζχει τουλάχιςτον 0.5% ενεργοφ χλωρίου. Πολφχρθςτο αντιςθπτικό και απολυμαντικό, χρθςιμοποιοφμενο ςε διαλφματα O Antoine Germain Labarraque ( ) ιταν γάλλοσ φαρμακοποιόσ, μακθτισ του Pelletier. Εφεφρε αυτό το αντιςθπτικό υγρό το 1822.

30 Balsamum Fioraventi *Βάλςαμο Φιοραβζντι+ Σερεβινκίνθσ Ενετικισ.500 Ρθτίνθσ ελεμίου τφρακοσ υγροφ Χαλβάνθσ.100 Μφρρου 100 Καρποφ δάφνθσ 100 Αλόθσ.50 Ρίηθσ γαλάγγθσ...50 Ρίηθσ ηιγγιβζρεωσ...50 Φλοιοφ κινναμϊμου...50 Καρυοφφλλων 50 Μοςχοκαρφων 50 Οινοπνεφματοσ (80%).3000 Ρεριλαμβάνεται και ςτθν Γαλλικι Φαρμακοποιία (Dorvault, 1935) O Φιοραβζντι (Fioravanti ι Fioraventi) ιταν Λταλόσ πρακτικόσ ιατρόσ, που γεννικθκε ςτθν Μπολόνια και πζκανε το Εφεφρε το 1550 το φερϊνυμο βάλςαμο ςτο οποίο απζδιδε τθν ιδιότθτα να κεραπεφει τα άτομα, που είχαν δθλθτθριαςτεί από αρςενικό. Αργότερα χρθςιμοποιικθκε ωσ τονωτικό και αναλγθτικό και ςε εντριβζσ των αρκρϊςεων.

31 Glauber s salt [Natrium sulfuricum, Sodium sulfate Νάτριον κειικόν, sal mirabilis] Θειικό νάτριο.1 Υδωρ Kακαρτικό Jοhan Rudolf Glauber, ΓΕΡΜΑΝΟ ΧΗΜΙΚΟ, ΙΑΣΡΟΧΗΜΕΙΑ

32 Liquor anodynus Hoffmann [Aether sulfuricus alcoholicus, Spiritus aetherus, Liqueur d Hoffmann, Gouttes d Hoffmann, Ether alcoolisé - Τγρόν ανϊδυνο, Αικιρ οινοπνευματοφχοσ] Αικζροσ (Ε. Β. 0,720) 1 Οινοπνεφματοσ..1 Ραραςκευάηεται δια αναμίξεωσ 100 μ. αικζροσ με 92.7 μ. οινοπνεφματοσ 95 0, το οποίο ιδθ ζχει αναμιχκεί με 7.3 μ. φδατοσ. FRIEDRICH HOFFMANN ΓΕΡΜΑΝΟ ΦΤΙΚΟ & ΧΗΜΙΚΟ, ΙΔΡΤΣΗ ΣΗ ΜΗΧΑΝΟΔΤΝΑΜΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ

33 Sel Seignetti [Tartarus natronatus, Tartrate de potassium et de sodium, Rochelle Salt Τρσγηθό θαιηολάηρηολ, Άιας Σεγληέηηοσ] Τρσγηθόλ θαιηολάηρηολ..1 Η 2 Ο...4 Pierre Seignette ( ). Γάιινο θαξκαθνπνηόο & ηαηξόο. Σπλέζεζε ην ηξπγηθό θαιηνλάηξην ην Γλωζηό θαη ωο sel de la Rochelle (από ην όλνκα ηεο πόιεο, όπνπ εξγάζζεθε ν Seignette). Πωινύζε απηό ην άιαο ζε θαθέινπο, όπνπ απεηθνλίδεην κηα ρήλα. Δηοσρεηηθό ζε δόζεης 2-4 g. Καζαρηηθό ζε δόζεης από g. Σε τακειή δόζε αιθαιοποηεί ηατέως ηα ούρα.

34 Baume de Bengué *Balsamum Mentholi compositum - Βάλςαμο μινκόλθσ ςφνκετο+. Λανολίνθσ ανφδρου 45 Κθροφ λευκοφ 10 Υδατοσ..15 Μινκόλθσ 15 Ιτεχλικοφ μεκυλίου.15 Σκευάηεται δια μίξεωσ τθσ μινκόλθσ μετά του ιτεχλικοφ μεκυλίου και ζπειτα προςκικθσ τθσ λανολίνθσ, κατόπιν του τετθγμζνου κθροφ και τζλοσ του φδατοσ με το οποίο αναμιγνφεται καλϊσ ςε ιγδίο μζχρισ ότου καταςτεί το μίγμα ομοφυζσ. Fórmula - BALSAMO BENGUE BÁLSAMO BENGUÉ: Cada 100 g contêm: Mentol 25 g; Salicilato de metila 25g; excipiente q.s.p. 100 g. Laboratório GlaxoSmithKline Estrada dos Bandeirantes, 8464 Rio de Janeiro/RJ - CEP:

35 Χριςεισ: εξωτερικό αναλγθτικό, αντιρρευματικό, κατά τθσ ποδάγρασ, ςε διάφορεσ νευραλγίεσ (προςϊπου, πλευρϊν, οςφυαλγία, των ωοκθκϊν, του ιςχίου) κλπ. Θ αλοιφι περιζχετο ςε ςωλθνάριο από καςςίτερο. Ο φαρμακοποιόσ Jules Bengué το παραςκεφαςε βάηοντασ κακαρι μινκόλθ ςε λανολίνθ (1898) ςτθ Γαλλία και ςτθ ςυνζχεια το προϊόν ειςιχκθ ςτισ ΘΡΑ με το όνομα BENGAY. Αρχικά το παριγαγε θ Pfizer Consumer Healthcare και αργότερα θ Johnson & Johnson. Αποτζλεςε τθν απαρχι του Vick s VapoRub το οποίο παραςκεφαςε ο Lunsford Richardson το 1905 (Β. Καρολίνα).

36 Balsamum Opodeldoc 18 οσ αιϊνασ *Linimentum saporatocamphoratum- Χρίςμα ςαπωνοκαμφοροφχον]- Παράκελςοσ (ζμπλαςτρο) Κυκλοφόρθςε ωσ μυςτήριο φάρμακο το 1618 από άγγλο ιατρό, ονόματι Steer ςε ρευματιςμοφσ, αρκραλγίεσ κλπ. Ιατρικοφ ςάπωνοσ..95 Καφουράσ κόνεωσ..75 Αμμωνίασ καυςτικισ υγρισ (10%)..30 Αικερίου ελαίου λιβανωτίδοσ 20 Αικερίου ελαίου κφμου 5 Οινοπνεφματοσ (90%) 775 Διαλφεται ο ςάπων ςτο οινόπνευμα ςε ςφαιρικι φιάλθ, προςτίκεται θ καφουρά και το διάλυμα διθκείται. Το διικθμα ςυλλζγεται εντόσ ευρυχϊρου φιάλθσ, εμβαπτίηεται ςε λεκάνθ, θ οποία περιζχει κερμό φδωρ. Στο διικθμα προςτίκενται τα αικζρια ζλαια, θ αμμωνία και το μίγμα υγρό και ςτθ ςυνζχεια μεταφζρεται ςε ξθρά φιαλίδια πωματιςμζνων με φελλοφσ περιβαλλόμενουσ από καςςιτερόφυλλο.

37 Baume Tranquille Ευκαλείασ φφλλων ξθρϊν..75 Τοςκυάμου φφλλων ξθρϊν τραμονίου φφλλων ξθρϊν 50 Αικζριου ελαίου λιβανωτίδοσ..1 Αικζριου ελαίου μίνκθσ Αικζριου ελαίου λαβαντίδοσ. 1 Αικζριου ελαίου κφμου.. 1 Οινοπνεφματοσ (95%) Ελαίου ελαίων.5000 Συνκλίβονται τα φφλλα προσ αδρομερζσ και ομοιόμορφο μίγμα, το οποίο εμβρζχεται με το οινόπνευμα επί 24 ϊρεσ εντόσ καλυπτομζνου χάλκινου δοχείου. Κατόπιν προςτίκεται το ελαιόλαδο και κερμαίνεται επί 6 ϊρεσ ςε κερμοκραςία με ανακίνθςθ. Μετά από διικθςθ και ζκκλιψθ του ςτερεοφ υπολείμματοσ, αφινεται το ςκεφαςμα να κακιηιςει. Ρροςτίκενται τα αικζρια ζλαια και το τελικό προϊόν διθκείται.

38 Ο Père Tranquille (François Aignan), γελλήζεθε ζηελ Οξιεάλε ηνλ 17 ν αηώλα, ήηαλ θαπνπηζίλνο κνλαρόο κε γλώζεηο ρεκείαο θαη δηεύζπλε ην θαξκαθείν ηεο κνλήο. Χξήζεηο: ζε εληρηβές ζαλ θαηεσλαζηηθό. Η αλαιγεηηθή δράζε ηοσ ζηα ασηηά ήηαλ άκεζε, όηαλ εηίζεηο ηο βακβάθη εληός ηοσ ωηηθού πόροσ. Εθηόο από ηελ Ε. Φ. ΙΙ πεξηιακβάλεην θαη ζηελ Γαιιηθή Φαξκαθνπνηία, Kelosoft, ποσ δηαθεκίδεηαη γηα ηης εποσιωηηθές ηδηόηεηες ηοσ σοζθσάκοσ. Ο Δηοζθοσρίδες παραζθεύαδε ηο σοζκσάμινον έλαιον. Το ιήκκα ηειεηώλεη κε ηης ηδηόηεηές ηοσ: ποιεί δε και προς ωηαλγία και πεζζούς μείγνσηαι μαλακηικόν όν.

39 Laudanum Syndenhami [Tinctura οpii crocata Βάμμα οπίου κροκοφχον, Λαφδανον+ Οπίου Κρόκου Καρυοφφλλου..1 Κινναμϊμου... 1 Οινοπνεφματοσ αραιοφ Ραραςκευάηεται με εμβροχι. Ο Thomas Sydenham ( ) ιταν άγγλοσ ιατρόσ «Βρετανόσ Ιπποκράτησ». Ραραςκεφαςε το λαφδανο (=Tinctura οpii crocata). Συνζγραψε πολλά ζργα με τον τίτλο: Opera Universa medica.

40 Pulvis Doveri [Pulvis Ipecacuanhae opiatus Κόνισ Δοβιρου+ Ρίηθσ ιπεκακουάνασ 1 Οπίου... 1 Γαλακτοςακχάρου.. 8 Ο Σhomas Dover ( ) ιταν Άγγλοσ ιατρόσ, μακθτισ του Sydenham. Ραραςκεφαςε τθν κόνθ, που ζχει αντιβθχικι δράςθ και θ οποία περιελιφκθ το 1780 ςτθν Pharmacopoeia Genevensis. Συνζγραψε το ζργο: Ancient physicians legacy. Σε κοινό κρυολόγθμα & πυρετό

41 Liquor arsenicalis Fowleri [Liqueur de Fowler, Kalium arsenicosum solutum- Διάλυμα Φοβλιρου+ (Κατά τον Διεκνι κϊδικα των θρωικϊν φαρμάκων). Ανυδρίτου του αρςενικϊδουσ οξζοσ κονιοποιθκζντοσ.1 Ανκρακικοφ καλίου κακαροφ Πνεφματοσ ςυνκζτου μελίςςθσ Οινοπνεφματοσ Υδατοσ...όςον αρκεί Ο κονιοποιθμζνοσ ανυδρίτθσ του αρςενικϊδουσ οξζοσ (KH 2 AsO 3 ) βράηεται ιπια ςε μικρι προηυγιςμζνθ κάψα με 2 μ. φδατοσ και με το κακαρό ανκρακικό νάτριο (αμιγζσ διττανκρακικό άλασ) μζχρισ ότου λθφκεί διαυγζσ υγρό. Το διάλυμα αυτό, αφοφ ψυχκεί, αραιϊνεται με το οινόπνευμα και το ςφνκετο πνεφμα μζλιςςασ (Melissa officinalis) και ςτθ ςυνζχεια προςτίκεται φδωρ όςον αρκεί, ϊςτε το ςυνολικό βάροσ να γίνει 100. O Thomas Fowler ιταν άγγλοσ φαρμακοποιόσ ( ). Το 1786, ειςιγαγε ςτθ κεραπευτικι το φερϊνυμο αρςενικοφχο διάλυμα για τθν κεραπεία τθσ λευχαιμίασ. Ζωσ και τθν δεκαετία του 1950 χρθςιμοποιείτο ςτισ ΘΡΑ ςε περιπτϊςεισ ελονοςίασ, ςυφιλίδοσ, χορείασ.

42 Karmelitergeist, Melissengeist, Spiritus Melissa compositus [Οινόπνευμα μελίςςθσ ςφνκετον] Καρυοφφλλου...1 Φλοιοφ κινναμϊμου..2 Μοςχοκαρφου....2 Φλοιοφ λεμονιοφ.. 4 Φλοιοφ μελίςςθσ.12 Οινοπνεφματοσ.. 80 Υδατοσ..όςον αρκεί Το ςφνκετο πνεφμα μζλιςςασ ειςιγαγαν αρχικά τθν Ρεντθκοςτι του 1611 οι ανυπόδθτοι Καρμθλίτεσ τθσ οδοφ Vaugirard ςτο Ραρίςι. Χορθγείτο ςε δόςεισ 4 g θμερθςίωσ ωσ επουλωτικό και αντιμωλωπικό. Διαφθμιηόταν ςαν ιδιοςκεφαςμα του οίκου Bayer για τθν αναλγθτικι του δράςθ. Θ διαφιμιςθ ιταν μια αφίςα διαςτάςεων 1 x 0.5 μζτρων και παρίςτανε ζνα παιδί που το είχε τςιμπιςει μζλιςςα να κλαίει. Θ παιδοκόμοσ του ζδινε λίγεσ ςταγόνεσ πνεφματοσ μελίςςθσ πάνω ςε κφβο ηάχαρθσ, ενϊ του ζπλενε τθν πλθγι με βαμβάκι ποτιςμζνο με το ίδιο υγρό.

43 Salvarsan et Neosalvarsan Ehrlich - Hata 606 *Διχλωριοφχο δεςοξυδιαμιδοαρςενοβενηόλιο]. Paul Ehrlich (Γερμανόσ ιατρόσ, ). Μελζτθςε μεκόδουσ χρϊςεωσ των βακτθρίων και διαπίςτωςε ότι διάφορεσ χθμικζσ ουςίεσ ζχουν εκλεκτικότθτα ζναντι οριςμζνων βακτθρίων, που οδιγθςε ςτθν απαρχι τθσ χθμειοκεραπείασ. Συνζκεςε με τουσ ςυνεργάτεσ του ςειρά αρςενικοφχων ενϊςεων, μεταξφ των οποίων και θ νεοςαλβαρςάνθ, δραςτικϊν κατά τθσ ςφφιλθσ. Ο Hata ιταν γιαπωνζηοσ, ςυνεργάτθσ του.

44 Tuberculine de Koch [Tuberculinum concentratum, Tuberculina antica (bruta) del Koch. Πυκνι φυματίνθ] Γλυκερινοφχο εκχφλιςμα εν κερμϊ παραςκευαηόμενο με ηωμό καλλιεργειϊν αποςτειρωμζνων διθκθμζνων (δια μικροβιοςτατικοφ θκμοφ) και ςυμπυκνωμζνων βακίλλων τθσ φυματιϊςεωσ (βοδινϊν ι ανκρωπίνων) διαφόρων ποικιλιϊν. Robert Koch ( ). Γερμανόσ βακτθριολόγοσ και ιατρόσ. 1882: μυκοβακτθρίδιο τθσ φυματίωςθσ 1905: βραβείο Nobel Λατρικισ Σε διαφθμιςτικό θμερολόγιο του ζτουσ 1937 του οίκου Bayer αναφζρονται οι φυματίνεσ του Behring για τθν διάγνωςθ και κεραπεία τθσ φυματιϊςεωσ. Διατίκεντο ςε φιαλίδια του 1ml και των 5ml.

45 Ελλθνικι Φαρμακοποιία IIΙ. Υπουργείον Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν. Κρατικόν Εργαςτιριον Ελζγχου Φαρμάκων. Τυπογραφείο Ο Λόγοσ. Ακινα, ςελίδεσ. Τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ Στο κφριο μζροσ τθσ αναγράφονται: άρκρα για τα χρθςιμοποιοφμενα φυτικά & χθμικά φάρμακα, κακϊσ και για τα γαλθνικά ςκευάςματα. Στο γενικό μζροσ αναφζρονται γενικζσ μζκοδοι ελζγχου και αντιδραςτιρια ςτο τζλοσ χριςιμοι πίνακεσ & ευρετιριο ελλθνικϊν και ξενόγλωςςων όρων. Υπάρχει και ςυμπλιρωμα τθσ Ελλθνικισ Φαρμακοποιίασ IIΛ.

46 Ελλθνικι Φαρμακοποιία IIΙ,

47 Ωσ πρϊτθ ενζργεια για τθν ςφνταξθ τθσ Φαρμακοποιίασ III πρζπει να κεωρθκεί το υποβλθκζν ψιφιςμα προσ το τότε υπουργείον Υγιεινισ τθσ Ελλθνικισ Φαρμακευτικισ Εταιρείασ,που ςυντάχκθκε με πρόταςθ του επιφαρμακοποιοφ Σπ. Αντωνάτου, κατά τθν ςυνεδρία τθσ : Ή 'Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία, κατά τήν ςυνεδρίαν τήσ 26ησ Ιουνίου 1950, ζξετάςαςα το θζμα «Περι τήσ ανάγκησ τήσ ζκδό ςεωσ νζασ 'Ελληνικήσ Φαρμακοποιίασ» ζλαβε φπ όψιν τησ: 1. Οτι ή ήδη ιςχφουςα φπήρξεν, ευθφσ από τήσ ζκδόςεϊσ τησ, βιβλίον ατυχζσ, λόγω τϊν πολλαπλϊν ςφαλμάτων καί ζπιςτημονικϊν αβλεψιϊν. 2. Οτι ςυνεπληρϊθη 25ετία και πλζον από τήσ ζκδόςεϊσ τησ, ζνω κατά ςυνθήκην άλλαχοφ αναθεωρείται άνά δεκαετίαν. 3. Οτι ή ςυμβολή αυτήσ διά τήν προάςπιςιν τήσ δημοςίασ υγείασ εισ τον τομζα των φαρμάκων είναι πολφ μικρά με τά ςημερινά δεδομζνα τήσ Επιςτήμησ των Φαρμάκων.

48 Με το Β.Δ. τθσ 17/ ορίηονται μζλθ τθσ Επιτροπισ : 1. Γ. Ιωακείμογλου, κακθγθτισ Φαρμακολογίασ ΕΚΡΑ, 2. Εμμ. Εμμανουιλ, ομότιμοσ κακθγθτισ τθσ Φαρμακευτικισ Χθμείασ 3. Κ. Μακρισ, κακθγθτισ τθσ Φαρμακευτικισ Χθμείασ ΑΡΚ, 4. Παν. Κρθτικόσ, κακθγθτισ τθσ Φαρμακογνωςίασ ΕΚΡΑ, 5. Γ. Βάρβογλθσ, κακθγθτισ τθσ Οργανικισ Χθμείασ ΑΡΚ, 6. Xρ. Αναλογίδθσ, ζκτακτοσ κακθγθτισ τθσ Φαρμακοτε χνίασ ΕΚΡΑ 7.Αλ. Σςιτςϊνθσ, φαρμακοποιόσ, πρόεδροσ του Ρανελλθνίου Φαρμακευτικοφ Συλλόγου.

49

50 Ελλθνικι Φαρμακοποιία IV. ΕΟΦ. (Εκδ.), Εκδοτικι παραγωγι: Ατλαντίσ-Ρεχλυβανίδθσ, Ακινα Τζκθκε ςε ιςχφ με Ρ.Δ. τον Μάρτιο του Επεξεργάςτθκε από επιτροπι Φαρμακοποιίασ του ΕΟΦ. Ρεριλαμβάνει τθν Ευρωπαϊκι Φαρμακοποιία και ζχει και δικζσ τθσ μονογραφίεσ. Καταργεί οριςμζνεσ μονογραφίεσ τθσ Ελλθνικισ Φαρμακοποιίασ ΛΛΛ ι τισ αντικακιςτά με νεότερεσ. Υπάρχουν και ςυμπλθρϊματα, που εκδίδονται κατ ζτοσ.

51 Κωνςταντινοπολιτικόσ κϊδικασ «Περί Ιατρικισ Τλθσ» (527 μ Χ., γραμμζνοσ ςε περγαμθνζσ με καλλιγραφικά κεφαλαία γράμματα) Η 1 θ «Φαρμακοποιία» ουμζριοι πχ. Ιταν το πρϊτο βιβλίο, που τυπϊκθκε μετά τθν Αγία Γραφι. ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΧΗ Α

52

53

Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση

Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση Ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ αλκαλοειδών τροπανίου ςε βάμμα φφλλων ευθαλείασ (Atropa belladonna) Τα κφρια δραςτικά ςυςτατικά τθσ δρόγθσ είναι τα αλκαλοειδι του τροπανίου, με

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Νοζμβριοσ 2012 Φαλαφζλ (Αίγυπτοσ) Αλάτι ουςάμι Ρεβίκια Λάδι Λίγο νερό Βάηουμε τα ρεβίκια, το αλάτι, το λάδι και λίγο νερό και

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Φαρμακευτική μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους.

Η Φαρμακευτική μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. Η Φαρμακευτική μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Στις 31 Δεκεμβρίου 1836 ψηφίστηκε το Βασιλικό Διάταγμα «Περί συστάσεως του Πανεπιστημίου». Η πραγματοποίηση του αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Ερμούπολη 13/07/2012 1

Ερμούπολη 13/07/2012 1 Ερμούπολη 13/07/2012 1 Η πποςσαςία σηρ τγείαρ σοτ αςθενή Σημανσικέρ οικονομίερ κλίμακαρ ςσον σομέα σηρ τγείαρ Αποσελεςμασικόρ έλεγφορ& εξοπθολογιςμόρ δαπάνων και ενίςφτςη σηρ διαυάνειαρ ςσον σομέα σηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΠΕΣΡΟΛΙΑΓΚΘ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ Δρ Χημικόσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη Σμήματοσ Επιθεϊρηςησ Ενζργειασ Νοτίου Ελλάδοσ 10 Μαρτίου 2015 Προεδρικό Διάταγμα

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΨΟΜΕΣΡΟΤ. Βαςιλοποφλου Ευγενία MD, MSc Αναιςθηςιολόγοσ

ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΨΟΜΕΣΡΟΤ. Βαςιλοποφλου Ευγενία MD, MSc Αναιςθηςιολόγοσ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΨΟΜΕΣΡΟΤ Βαςιλοποφλου Ευγενία MD, MSc Αναιςθηςιολόγοσ Μεγάλο Τψόμετρο Μεγάλο υψόμετρο: 1500-3500m (5000-11500ft) Ρολφ μεγάλο υψόμετρο : 3500-5500m (11500-18000ft) Ακραίο υψόμετρο >

Διαβάστε περισσότερα

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο.

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ (ΚΤΚΛΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) Θζμα Α Α1: γ, Α2: δ, Α3: Λ Λ Α4: α. Παραςκευι κορεςμζνου μονοκαρβονικοφ οξζοσ, με υδρόλυςθ νιτριλίων ςε όξινο

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών ΓΔΝΙΚΑ Οικοςφςτθμα: Σφςτθμα ςε μια περιοχι ςτθν οποία ςυνυπάρχουν ςε ιςορροπία/αρμονία οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΘΣ ΘΜΕ ΘΣΙΟΥ ΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑ ΑΣΚΕΥΘ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑ: ΧΘΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΘΣ ΘΜΕ ΘΣΙΟΥ ΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑ ΑΣΚΕΥΘ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑ: ΧΘΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΘΣ ΘΜΕ ΘΣΙΟΥ ΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑ ΑΣΚΕΥΘ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑ: ΧΘΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. β Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. α. Λ β. Λ γ. Σ δ. Σ ε. Σ Β2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ. Ζργο LIFE-CRETAPLANT

ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ. Ζργο LIFE-CRETAPLANT ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ Ζργο LIFE-CRETAPLANT Ριλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςτθ Δυτικι Κριτθ Μ. Ανδρζου 2010 A6: Learning from the experiences of other EU countries

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2015-16 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Γεωργική τεχνολογία Είναι ζνασ επιςτθμονικόσ Κλάδοσ τθσ Γεωπονίασ και τθσ Σεχνολογίασ Δθλαδι

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ IΙ. Ενότθτα 11: Διαλυτότθτα Ιδανικά διαλφματα ογομών Μπογοςιάν Πολυτεχνικι χολι Σμιμα Χθμικών Μθχανικών

ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ IΙ. Ενότθτα 11: Διαλυτότθτα Ιδανικά διαλφματα ογομών Μπογοςιάν Πολυτεχνικι χολι Σμιμα Χθμικών Μθχανικών ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ IΙ Ενότθτα 11: Διαλυτότθτα Ιδανικά διαλφματα ογομών Μπογοςιάν Πολυτεχνικι χολι Σμιμα Χθμικών Μθχανικών κοποί ενότθτασ κοπόσ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι o οριςμόσ του ιδανικοφ διαλφματοσ με βάςθ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ ΙΣΟΡΙΚΟ Στθν 8θ Συνάντθςθ των αρμοδίων Υπουργών των κρατών μελών τθσ Ανοικτισ Μερικισ Συμφωνίασ (ΑΜΣ) του Συμβουλίου τθσ Ευρώπθσ (ΣτΕ) για τθν Αντιμετώπιςθ Μεγάλων Καταςτροφών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) Σίτλοσ : Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) Σίτλοσ : Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) Σίτλοσ : Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά Η ιδζα του ςεναρίου φμφωνα με τισ οδθγίεσ του νζου αναλυτικοφ ςχολικοφ προγράμματοσ οι μακθτζσ κα πρζπει κατά τθ διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά τάσεις και προοπτικές. Χρήστος Δόρδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εργαστήριο Γεωργίας

Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά τάσεις και προοπτικές. Χρήστος Δόρδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εργαστήριο Γεωργίας 1 Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά τάσεις και προοπτικές Χρήστος Δόρδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εργαστήριο Γεωργίας 2 Αντικείμενο της ομιλίας Σημασία των αρωματικών φυτών

Διαβάστε περισσότερα

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ):

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): 9 Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): A FK α. Ρ=F K S β. P= γ. P= F A 9 K 2.τθ ςυγκεκριμζνθ φράςθ να επιλζξετε μία

Διαβάστε περισσότερα

3. Η πώληση στα φαρμακεία ξένων αντικείμενων που δεν προβλέπονται από τις ανωτέρω 1 και 2 παραγράφους απαγορεύεται.

3. Η πώληση στα φαρμακεία ξένων αντικείμενων που δεν προβλέπονται από τις ανωτέρω 1 και 2 παραγράφους απαγορεύεται. Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμόν 312 (16.9.92), ΦΕΚ 157 Άρθρο 1 1. Στο φαρμακείο: α) Εκτελούνται οι πάσης φύσεως αναγραφόμενες από τους ιατρούς, οδοντίατρους, μαίες και κτηνιάτρους συνταγές και β) Πωλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο Βαθμός ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :... -.. -.. ΘΕΜΑ 1 ο Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτισ επόμενεσ ερωτιςεισ. a. Ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΙΧΝΗΘΕΣΩΝ ΣΑ ΚΑΤΙΜΑ Τπεφιυνοσ άςκηςησ: Τςουλοφφα Φωτεινι ΚΟΠΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Α..Ι.. 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 7.1. ΤΠΟ ΕΙΓΜΑΣΑ ΑΙΣΗ Η ΜΕΛΟΤ 7.1.1. Τπόδειγμα 1: Πληροφορίεσ υποψηφίου ςχολείου Ημερομθνία: Πνομα Σχολείου: Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ Σχολείου:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERBAND PREMIUM ΑΓΙΑΒΡΟΧΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΜΗ ΛΙΠΑΡΟ ΓΔΝ ΠΔΡΙΔΧΔΙ DEET

SUPERBAND PREMIUM ΑΓΙΑΒΡΟΧΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΜΗ ΛΙΠΑΡΟ ΓΔΝ ΠΔΡΙΔΧΔΙ DEET ΑΓΙΑΒΡΟΧΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΜΗ ΛΙΠΑΡΟ ΓΔΝ ΠΔΡΙΔΧΔΙ DEET Τι είναι το εντομοαπωθητικό βραχιόλι SuperBand Σο Superband είναι ζνα αδιάβροχο, μη τοξικό και αςφαλζσ εντομοαπωκθτικό βραχιόλι το οποίο καταςκευάηεται με

Διαβάστε περισσότερα