Το άρθρο 377 του ΠΚ, ο προσδιορισµός της ευτελούς αξίας και η στόχευση του δράστη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το άρθρο 377 του ΠΚ, ο προσδιορισµός της ευτελούς αξίας και η στόχευση του δράστη."

Transcript

1 1 Το άρθρο 377 του ΠΚ, ο προσδιορισµός της ευτελούς αξίας και η στόχευση του δράστη. 1.Η σχετική διάταξη του ΠΚ 1 ανταποκρινόµενη πλήρως στην θεωρία της εντύπωσης, η οποία διατρέχει ολόκληρο το ποινικό οικοδόµηµα, 2 τιµωρεί µε χρηµατική ποινή ή φυλάκιση µέχρι 6 µηνών την κλοπή και την υπεξαίρεση ευτελούς αξίας. 2.Η ρύθµιση αυτή ανταποκρίνεται και στο περί δικαίου αίσθηµα, όπως το τελευταίο διαµορφώνεται µε βάση και την αρχή της αναλογίας. Ουσιαστικά «η ένταση της ποινικής απαξίας αντιστοιχεί στο µέγεθος του ποσού». 3 3.Το ερώτηµα που κάθε φορά ανακύπτει είναι το όριο κάτω του οποίου η κλοπή, η υπεξαίρεση και η απάτη θεωρούνται ευτελούς αξίας, [ή πέραν του οποίου δεν είναι ευτελούς αξίας]. 4 4.Τελευταία ανέκυψε 5 και ένα νέο, [συναφές µε τον παραπάνω προβληµατισµό], ζήτηµα: το, τελικώς, κλαπέν ή υπεξαιρεθέν ποσόν, [ή 1 Στην οποία παραπέµπει και το άρθρο 387 ΠΚ, [απάτη ευτελούς αξίας]. 2 Βλ. ενδεικτικά Ν. Ανδρουλάκη «Ποινικόν ίκαιον, Γενικόν Μέρος», εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα, σελ. 582 επόµ. 3 Βλ.. Κιούπη «ιατίµηση και», σελ Ούτε το κείµενο του νόµου ούτε η νοµολογία έχουν καταλήξει σε ασφαλές κριτήριο προσδιορισµού του ορίου της αξίας. Η µέχρι πρόσφατα κρατούσα άποψη στη Γερµανική νοµολογία θεωρούσε, σχεδόν πάγια, ως όριο της ευτελούς αξίας τα 50 µάρκα και η τελευταία θέση λίγο αργότερα τα 100 µάρκα ή 50 ευρώ. Βλ. σχετικά και Θ. Σάµιου «Αποτελεί η κάρτα», σελ. 668, υποσηµ Στα πλαίσια της υπ αριθµ. 616/2001 απόφασης του Τριµ.Πληµ/δικείου Λευκάδας, Αρχείο Νοµολογίας, Ν /2003, σελ. 140.

2 αντικείµενο], προσδιορίζει και χαρακτηρίζει το όριο του ευτελούς ή η πρόθεση του δράστη, ο οποίος, πιθανώς, προσδοκούσε τα µέγιστα αλλά, εξ αντικειµενικών λόγων ή εξ άλλων λόγων, αναγκάστηκε, [π.χ. συµπτωµατικά ο διαρρήκτης δεν βρήκε το χρηµατοκιβώτιο ή δεν κατόρθωσε να το ανοίξει, ή ο ιδιοκτήτης είχε αφήσει µόνον ποσά ευτελούς αξίας στο κατάστηµα του κλπ.], να περιοριστεί σε ευτελούς αξίας αφαίρεση. 5.Ο Χ. Νικολαϊδης σε παρατηρήσεις του στην, παραπάνω, υπ αριθµ. 616/2001 απόφαση του Τριµ.Πληµ/δικείου Λευκάδας, 6 επικροτεί ως, εγκληµατολογικά, ορθή τη διατυπωθείσα άποψη της µειοψηφίας, ότι δηλ. δεν έχει σηµασία το τελικά αφαιρεθέν αλλά η νοητική και βουλητική- στόχευση του δράστη. 6.Ειδικότερα σηµειώνει ότι από εγκληµατολογικής πλευράς, [σε τι συνίσταται άραγε αυτή ακριβώς;], ο χαρακτηρισµός κλοπής χρηµάτων δρχ. από το ταµείο καταστήµατος ως κλοπής ευτελούς αξίας, δεν είναι ορθός. Και τούτο διότι, [κατά την άποψη του], ο παράγων τύχη και οι συµπτώσεις δεν µπορούν να διαµορφώνουν την ποινική µεταχείριση ενός κλέπτη, ο οποίος µε τη διάρρηξη του παραπάνω καταστήµατος απέβλεπε και προσδοκούσε τα µέγιστα αλλά περιορίστηκε στα ελάχιστα, στα όσα δηλ. τελικά βρήκε, [το ποσόν των δρχ.], ανεξάρτητα από την πρόθεση του. 7.Παρεµφερές το παρακάτω παράδειγµα: ο Α σε επίπεδο φρονήµατος και βούλησης επιδιώκει-ελπίζει-προσδοκά µε µια κλοπή να λύσει το βιοποριστικό πρόβληµα του για ένα µήνα και προβαίνει στη αφαίρεση ενός πορτοφολιού, [αξίας το ίδιο 1 ευρώ], το οποίο τελικά 2 6 Αρχείο Νοµολογίας Ν /2003, σελ Με τη θέση αυτή συντάσσεται και ο. Σπινέλλης, χωρίς ειδικότερη, όµως, αιτιολογία, «Ποινικό», σελ. 75.

3 περιέχει 5 ευρώ, [πραγµατικό δικαστικό γεγονός σε εξέλιξη], θα διωχθεί και θα καταδικαστεί για το βασικό έγκληµα της κλοπής ή για κλοπή ευτελούς αξίας; 8. Ως ζήτηµα δε ουσίας το ύψος του ποσού ως καθοριστικού παράγοντος διαµόρφωσης της δικαστικής κρίσης δεν υπάγεται, [κατά την κρατούσα άποψη], prima facie στον αναιρετικό έλεγχο. Η ορθή, όµως, εφαρµογή ενός ποινικού νόµου; 7 «Η συγκεκριµένη αξία ή ζηµία, που προσδιορίστηκε κυριαρχικά είναι ή όχι ιδιαιτέρως µεγάλη; Εδώ πρόκειται για καθαρή υπαγωγή και η σχετική κρίση πρέπει να ελέγχεται από τον ΑΠ». 8 Όλες, άλλωστε, οι αόριστες έννοιες δεν υπόκεινται σε αναιρετικό έλεγχο; 9 9.Ανεξάρτητα από την παραπάνω διχογνωµία δυο είναι τα βασικά ανακύπτοντα ερωτήµατα από τη διάταξη του άρθρου 377 ΠΚ: α. το χρηµατικό όριο µέχρι το οποίο µια κλοπή παραµένει ευτελούς αξίας, και β. ανεξάρτητα αν γίνει δεκτό ένα όριο διάκρισης των κλοπών ευτελούς και µη αξίας, η υποκειµενική στόχευση του δράστη διαδραµατίζει ρόλο ή περιορίζεται η όποια ποινική ευθύνη, αυστηρά, από το ύψος της αξίας του κλαπέντος; 3 7 Βλ. σχετικά την ορθή θέση της µειοψηφίας στην υπ αριθµ. 1088/1995 απόφαση του ΑΠ, Ποινικά Χρονικά ΜΣΤ/1996, σελ. 223, σύµφωνα µε την οποία «η κρίση ότι η αξία είναι ευτελής, αποτελεί καθαρή αναγόµενη υπαγωγή στην ερµηνεία και εφαρµογή της νοµικής αυτής διάταξης και για το λόγο αυτό υποκειµένη στον αναιρετικό έλεγχο». Βλ. και σύµφωνη γνώµη Ι. Μανωλεδάκη «Εγκλήµατα κατά της ιδιοκτησίας», εκδόσεις Σάκκουλα, 8 η έκδοση, 1999, σελ. 98 υποσηµ Βλ. έτσι Λ. Μαργαρίτης σε παρατηρήσεις του στην απόφαση του ΑΠ 1012/1982, Ποινικά Χρονικά ΛΓ/1983, σελ. 301, βλ., επίσης, σύµφωνη γνώµη µειοψηφίας στην υπ αριθµ. 98/1995, απόφαση του ΑΠ, ΝοΒ 1995, σελ Βλ. απόφαση ΑΠ 1463/1981, Ποινικά Χρονικά ΛΒ/1982, σελ. 632.

4 10.Όσον αφορά το πρώτο ζήτηµα λεκτέα τα εξής: α. είναι προφανές ότι στην καθηµερινότητα των εµπορικών συναλλαγών και στη συναλλακτική πραγµατικότητα, 10 σε συνδυασµό και συνάρτηση µε τις εκάστοτε επικρατούσες οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες, [το ύψος των µισθών και των ηµεροµισθίων και γενικότερα των εισοδηµάτων, του πληθωρισµού, των ποσοστών των τιµαριθµικών αναπροσαρµογών και της ανεργίας, της αξίας αγοράς των βασικών καταναλωτικών αγαθών, των τιµών των προσφεροµένων βασικών υπηρεσιών, των αρχών της κοινωνικής πολιτικής κλπ.], διαµορφώνεται κοινή συνισταµένη, συγκριτική αντίληψη για το τι αποτελεί ευτελές και για το τι όχι. εν απαιτείται δε σε κάθε περίπτωση, να προηγείται αναλυτική, συστηµατική συνεκτίµηση όλων των παραπάνω παραγόντων 11 για την εξαγωγή συµπερασµάτων. Ο µέσος πολίτης ακολουθεί τις εποχές και τις αξίες και διαπλάθει συνείδηση οικονοµικής αξίας µε βάση τη συναλλακτική σύγκριση. 12 Συνεπώς ο χαρακτηρισµός, 4 10 Εννοείται σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς, [ή στο οικονοµικό σύστηµα της ατοµικιστικής συναλλακτικής], όπου ο έλεγχος της λειτουργίας της οικονοµίας γίνεται, κατά κύριο λόγο, δια του µηχανισµού των τιµών. 11 Και ειδικότερα των δυο συχνότερα χρησιµοποιούµενων δεικτών, του δείκτη τιµών και του αποπληθωρικού δείκτη του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Άλλωστε κατ αναλογία µε την επισήµανση-παρατήρηση του αείµνηστου Ιακ. Ζαγκαρόλα, [Ποινικά Χρονικά Κ/1970, σελ. 394, η οποία συνδεόταν µε το ύψος του αλκοόλ στο αίµα, «την απόφαση περί ενοχής θα εκδίδη ο δικαστής και όχι το χηµείο»], την απόφαση πρέπει να την εκδίδει ο δικαστής και όχι κάποιος οικονοµολόγος. 12 Βλ. σχετικά και Βούλευµα ΑΠ 1685/1998, Ποινικά Χρονικά ΜΘ/1999, σελ. 941 «ο χαρακτηρισµός της αξίας του αντικειµένου ως µεγάλης ή µικρής αποτελεί ζήτηµα κρινόµενο µε βάση τις συνθήκες της αγοράς που

5 [εξαιρουµένης της από διαθέσεως αξίας], 13 ενός αντικειµένου ως ευτελούς αξίας ούτε ιδιαίτερα δυσχερής είναι ούτε αποκλειστικό «προνόµιο»-έργο των δικαζόντων. β. το ευτελές ή µη της αξίας ενός αντικειµένου, δεν, [πρέπει να], κρίνεται µε βάση την υποκειµενική αξιολόγηση του δράστη ή του θύµατος-ιδιοκτήµονος. Και αυτό διότι δεν µπορεί να επιδρούν ή να συµµετέχουν στην τελική «αντικειµενική» αξιολόγηση ούτε η ατοµική οικονοµική δυνατότητα-επιφάνεια ούτε τα αναπτυσσόµενα έντονα συναισθήµατα λόγω της εγκληµατικής πράξης. Συνεπώς η θέση του Α. Μπουρόπουλου, 14 ότι για τον προσδιορισµό της ευτελούς αξίας πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι συνθήκες και του παθόντος και του δράστη, δεν είναι ορθή: i. Και τούτο διότι, πλην όλων των άλλων, η πρόταση του οδηγεί στη θέσπιση-διάκριση κατηγοριών µεταξύ κλεπτών, [υπεξαιρετών και απατεώνων], πλουσίων θυµάτων και κλεπτών, [υπεξαιρετών και απατεώνων], φτωχών θυµάτων. ιαφορετικά θα υπολογίζεται η ευτελής αξία αν το θύµα είναι πολυεκατοµµυριούχος και διαφορετικά αν είναι πένης; Τότε το αυτό αντικείµενο, [της αυτής µιας και µοναδικής αντικειµενικής αξίας], θα προσλαµβάνει διάφορο αξία ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα του ιδιοκτήτου, όπερ άτοπο. Στην µία περίπτωση θα είναι ευτελούς αξίας και στην άλλη όχι; Άρα αναιρείται εν τοις 5 διαµορφώνουν κάθε φορά την αντικειµενική αξία των πραγµάτων, από την απλή συναλλακτική σύγκριση των οποίων συνάγεται περαιτέρω η κρίση περί του ευτελούς ή ιδιαιτέρως µεγάλου της αξίας αυτής». 13 Βλ. Αιτιολογική έκθεση Σχεδίου ΠΚ 1933, εκδόσεις Ζαχαρόπουλου, σελ. 566 για την pretium affectionis. Βλ. ενδεικτικά και απόφαση ΑΠ 618/1973, Ποινικά Χρονικά ΚΓ/1973, σελ «Ερµηνεία Ποινικού», σελ. 36.

6 πράγµασι η έννοια του ευτελούς. Οι κατά περίπτωση δε αποκλίσεις, όχι µόνον, δεν θα επιτρέπουν την εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης στο θεσµό της ικαιοσύνης αλλά θα δηµιουργούν-διαχέουν και κλίµα καχυποψίας για την αυστηρότερη αντιµετώπιση όσων προβαίνουν σε κλοπή, υπεξαίρεση και εξαπάτηση λιγότερο ευκατάστατων συµπολιτών µας, [και αντίστοιχα την επιεικέστερη όσων τα θύµατα είναι, λιγότερο ή περισσότερο, πλούσιοι συµπολίτες µας]. ii. Η αφαίρεση ενός καλλυντικού αξίας 20 ευρώ από µεγάλη εµπορική επιχείρηση θα είναι ευτελής ενώ η αν η αφαίρεση γίνει από ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι συνταξιούχος, του ΙΚΑ, δεν θα είναι; Με τη λογική αυτή «υποδεικνύεται» στους κλέπτες, υπεξαιρέτες και απατεώνες να προτιµούν τους πλουσίους, διότι τα όρια της ευτελούς αξίας, [κατά συνέπεια και της ποινικής µεταχείρισης], είναι αναβαθµισµένα. Ούτε, όµως, µπορεί η υποκειµενική αντίληψη κάποιου να αφορά 15 την «αντικειµενική» δικαϊκή κρίση. Αν ο Α πλούσιος εκτιµά ότι η αφαίρεση αντικειµένου 1000 ευρώ είναι ευτελούς αξίας, [ή ότι η υφισταµένη ζηµία του είναι άνευ σηµασίας], συγκρινόµενη µε το µέγεθος της περιουσίας του, αυτό µπορεί να δεσµεύσει τον δικαστή και να λειτουργήσει ως «κοινωνική µοντελιστική»; 16 Αντίστροφα: αν ο κλέπτης ανήκει στη τάξη των γαβριάδων τα όρια της ευτελούς, [και της αντίστοιχης ποινικής αντιµετώπισης του], θα είναι χαµηλότερα από ότι για έναν «ευκατάστατο» κλέπτη; Εκτός αν το σχήµα λειτουργήσει υπό την άλλη όψη: τα ποσά της ευτελούς, [και αντίστοιχα η ποινική τους αξιολόγηση], να είναι αντιστρόφως ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα του δράστη Βλ. ad hoc Συµ.Στρ.Λάρισας 2/1995, ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ, 1997, σελ Σύµφωνα µε τη θέση του V. Ferrari «Λειτουργίες του ικαίου», εκδόσεις Σάκκουλα, 1992, σελ. 144.

7 iii. Όλα αυτά, όµως, ούτε την αρχή της ισότητας υπηρετούν ούτε την αρχή της αναλογίας ούτε τον παιδευτικό ρόλο του ικαίου ούτε, αποδεικτικώς, προσδιορίσιµα είναι. Το τι είναι ευτελές το γνωρίζει, ανά εποχή, ο µέσος πολίτης, ανεξάρτητα περιουσιακών διαβαθµίσεων και λοιπών οικονοµικών δυνατοτήτων. Αποδοχή της θέσης Α. Μπουρόπουλου σηµαίνει εισαγωγή και υιοθέτηση υποκειµενικών αντιλήψεων και εκτιµήσεων, [µε παράλληλη διάχυση αίσθησης καθολικής εισαγωγής της αρχής της σκοπιµότητας], στην ποινική αξιολόγηση Υπ αυτή την έννοια η αντίληψη ενός µέσου, από άποψη εισοδήµατος και προστατευοµένων µελών, εργαζόµενου οικογενειάρχη, [τα δυο µεγέθη πρέπει να συνυπάρχουν ως έκφραση ενός κάποιου- µέσου όρου], για την αξία ενός συγκεκριµένου αγαθού πρέπει να λαµβάνεται ως βάση εκτίµησης, [µη υπαρχούσης ποσοτικής διάκρισηςορίου]. Η αναφορά σε ένα, όποιο, συγκεκριµένο καταναλωτικόαναλώσιµο αγαθό, ευρείας συναλλαγής, προσδιορίζει και την κλίµακα της λογικής διακύµανσης των υπολοίπων, άρα και το ύψος της αξίας ενός αντικειµένου ως ευτελούς ή µη. Αν υποτεθεί ότι π.χ. [τυχαία επιλογή], η αξία ενός κιλού ψωµιού και ενός υποκαµίσου, τη χρονική περίοδο Α είναι χ και ζ ευρώ αντίστοιχα, πρέπει να εξετάζεται : 7 17 Προφανώς αφετηρία των, παραπάνω, σκέψεων του Α. Μπουρόπουλου υπήρξε η σχετική περικοπή στην Αιτιολογική Έκθεση του ΠΚ, σελ. 362, όπου σηµειώνεται ότι η «αξία είναι τι όλως σχετικόν αναλόγως των προσώπων, του τόπου και του χρόνου». Η αναφορά, όµως, στα πρόσωπα, [και στις απόψειςεκτιµήσεις τους], αποσκοπεί στον προσδιορισµό της ιστορικής περιόδου, βάσει της οποίας κρίνεται τι ως ευτελές ή µεγάλης αξίας και δεν υποδεικνύει την ανάγκη συνεκτίµησης της οικονοµικής κατάστασης δράστη και θύµατος. Άλλη αξία, [σχετική, ανάλογη, πραγµατική κλπ.], έχει το Α αντικείµενο το έτος 1980, άλλη το έτος 1990, άλλη το έτος 2000.

8 α. τι ποσοστό αναλογικά µε τα µηνιαία εισοδήµατα της οικογένειας αποτελούν οι τιµές χ και ζ, µε τι συχνότητα αγοράζονται τα συγκεκριµένα αγαθά και τι σχετική αξία έχουν για την επιβίωση του ατόµου, και β. τι πολλαπλάσιο της παραπάνω αναλογίας συνιστά το κλαπέν. Αυτή η τάξη µεγέθους δίνει ένα σχετικό στίγµα της αξίας του κλαπέντος ή υπεξαιρεθέντος στο χώρο των συναλλαγών. 12. Με δεδοµένο ότι σήµερα τα 880 ευρώ, [άρθρο 466 Κ.Πολ. ικ. 18 ], αποτελούν το όριο που µια διαφορά κρίνεται ως µικροδιαφορά γίνεται αντιληπτό ότι κάθε τι χαρακτηριζόµενο ως ευτελές πρέπει να αποτελεί υποπολλαπλάσιο αυτού του ποσού, αφού το ευτελές νοηµατικά υπολείπεται του «µικρού». 13. Θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι αφού ο ΠΚ 19 έχει προσχωρήσει στη λογική της διατίµησης µε την εισαγωγή ποσοτικών ορίων-κριτηρίων για τη διάκριση πληµµεληµάτων από κακουργήµατα ανάλογα µε το ύψος της ζηµίας ή του οφέλους, κάλλιστα θα µπορούσε, [προς αποφυγή µαθηµατικών, οικονοµικών και λοιπών κοινωνικών, παρακινδυνευµένων υπολογισµών], να χαράξει όρια στην κλοπήυπεξαίρεση-απάτη ευτελούς αξίας. Αν και κάθε ποσοτικό κριτήριο είναι, 8 18 Βλ. σχετικά µε τους οικονοµικούς και κοινωνικούς λόγους της δικαστικής απόκλισης στην περίπτωση των µικροδιαφορών, [οι οποίοι λόγοι εκφράζουν τη γενικότερη νοµοθετική βούληση σε σχέση µε την αξία µιας διαφοράς. Για την ενότητα και την ασφάλεια του δικαίου τα αυτά πρέπει να ισχύουν αναλογικά και στο Ποινικό ίκαιο], Κ.. Κεραµέως «Αστικό ικονοµικό ίκαιο, Γενικό Μέρος», εκδόσεις Σάκκουλα, 1986, σελ. 366 επόµ. 19 ο Κ.Πολ. ικ., ως γνωστόν, χρησιµοποιεί σε ευρεία κλίµακα ποσοτικούς προσδιορισµούς. Αλλά πέραν αυτού το ποσοτικό όριο µπορεί να λειτουργήσει ακόµη και για τη θεµελίωση του αδίκου, βλ. χαρακτηριστικά Ν. Ανδρουλάκη, «Ποινικό ίκαιο», σελ. 9.

9 τελικά, αυθαίρετο, [γιατί π.χ. 25 εκατοµµύρια και όχι 45 ή 55; 20 Αν, µάλιστα, ληφθούν υπόψη τα δικαστικά ιστορικά δεδοµένα της τελευταίας 20ετίας στη χώρα µας πιθανώς τα όρια αυτά να ηχούν ως εξωπραγµατικά], µε ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια του δικαίου, εντούτοις ή ύπαρξη του 21 προσφέρει κάτι σηµαντικό: περιορίζει την αυθαιρεσία του εκάστοτε κρίνοντος, [αυξάνεται το περιγραφικό στοιχείο σε βάρος του αξιολογικού], και υπηρετεί καλύτερα την αρχή της αναλογίας και της ισότητας. Παράλληλα η ύπαρξη ενός ποσοτικού κριτηρίου διάκρισης αίρει κάθε συζήτηση, [κυρίως επ ακροατηρίω, Όπως ορθά διερωτάται ο. Κιούπης «ιατίµηση», σελ. 621, η υπεξαίρεση 27 εκατοµµυρίων υπάγεται στην ίδια τάξη µε εκείνη των 527 εκατοµµυρίων, [διαφορά 500 εκατοµµυρίων], και η διαφορά πληµµελήµατος και κακουργήµατος αντιστοιχεί σε µια δραχµή, [ το πρώτο το δεύτερο]. 21 Στον προϊσχύσαντα Ποινικό Νόµο και στο άρθρο 693 αφαίρεση ποσού κάτω των 500 δρχ. θεωρούνταν πταίσµα. Βλ. σχετικά και Κ. Βουγιούκα «Το έγκληµα της κλοπής», 1952, σελ Πολύ συχνά τα θύµατα της κλοπής, της υπεξαίρεσης και της απάτης εµφανίζονται στο ακροατήριο και δηλώνουν πρόθυµα να ανακαλέσουν την υποβληθείσα έγκληση, πράγµα εφικτό υπό την προϋπόθεση µετατροπής της κατηγορίας σε πράξη ευτελούς αξίας, [στο αυτό σηµείο εστιάζονται και οι προσπάθειες των συνηγόρων υπεράσπισης ακόµη και όταν δεν έχει υποβληθεί έγκληση]. Παρά ταύτα και παρά το γεγονός ότι µε πρόσφατη τροποποίηση του ΠΚ προστέθηκε παραγρ. 2 στο άρθρο 379 ΠΚ, σύµφωνα µε την οποία απαλλάσσεται από κάθε ποινή ο δράστης υπεξαίρεσης αν ικανοποίησε εντελώς τον ζηµιωθέντα, [ρύθµιση η οποία αποδίδει εύγλωττα τις νοµοθετικές προθέσεις, όπως και η τελευταία τροποποίηση του ν. 3160/2003, η οποία προβλέπει ότι τα αυτά ισχύουν και στην περίπτωση των άρθρων 386, 386 Α, 388, 390, 404, παραγρ. 1 και 2, και 405 παραγρ. 1 ΠΚ], τα δικαστήρια επιδεικνύουν, [για λόγους που δεν είναι του παρόντος αλλά για τους οποίους θα επανέλθουµε αναλυτικά], µια ιδιαίτερη

10 διότι σε κοινωνικό επίπεδο απλώς την περιορίζει], περί του αν συγκεκριµένη πράξη συνιστά κλοπή ή υπεξαίρεση ή απάτη ευτελούς ή µη αξίας Αποδεχόµενος, όµως, ο ΠΚ τη λογική της διατίµησης οφείλει παράλληλα να προχωρά και στην τιµαριθµοποίηση της, ήτοι να συνυπολογίζεται η κατ έτος πληθωριστική διαφορά έτσι ώστε να αναπροσαρµόζεται ετήσια το ποσοτικό όριο Αυτονόητο είναι ότι ανάλογη συγκριτική συναλλακτική άποψη έχει ο πολίτης για όσα πράγµατα υπόκεινται σε πώληση, µίσθωση, ανταλλαγή, κλπ. Για τα αντικείµενα εκτός συναλλαγής, [όχι µε τη στενή έννοια του νόµου, όπως π.χ. σύµφωνα µε το άρθρο 966 ΑΚ], όπου υφίσταται νοµική ή αντικειµενική αδυναµία εκποίησης, όπως π.χ. διάφορα έγγραφα, πιστωτικές κάρτες, 25 δελτία ταυτότητας, διαβατήρια κλπ., απαιτείται µια ιδιαίτερη προσέγγιση. 10 διστακτικότητα στην αποδοχή αιτηµάτων µετατροπής, [η οίκοθεν πρωτοβουλία των ικαστηρίων σε επίδειξη ανάλογης συµπεριφοράς, δυστυχώς, πράγµατι σπανίζει]. 23 Και αυτό παρά τις βάσιµες ενστάσεις του Ν. Λίβου «Τα κακουργήµατα της πλαστογραφίας και της ψευδούς βεβαιώσεως», Ποινικά Χρονικά ΜΣΤ/1996, σελ επόµ. και σελ υποσηµ. 4, σύµφωνα µε τον οποίο «όποιος προσπαθεί όπως ο έλληνας νοµοθέτης να περιγράψει µε νοηµατικά δήθεν σαφείς όρους, δηλ. µε αριθµούς ποινικά διαφέρουσες συµπεριφορές απλώς µαταιοπονεί». Προτιµότερη, όµως, αυτή η µαταιοπονία από τη συζήτηση επ ακροατηρίω, [πραγµατικό δικαστικό γεγονός], για το εάν κλοπή δρχ. συνιστά ή όχι κλοπή ευτελούς αξίας. 24 Βλ. και. Κιούπη «ιατίµηση» σελ. 621 υποσηµ Βλ. Σάµιου «Αποτελεί η κάρτα», σελ. 670.

11 16. Και φυσικά στην περίπτωση της κατ εξακολούθηση κλοπής, υπεξαίρεσης και απάτης θα ληφθεί υπόψη η συνολική αξία, [άρθρο 98 ΠΚ], του αντικειµένου. 26 / Το δεύτερο ζήτηµα αφορά στην σκοπιµότητα και στην αναγκαιότητα της συνεκτίµησης ή µη της υποκειµενικής στόχευσης του δράστη στην αξιολόγηση µιας κλοπής, υπεξαίρεσης ή απάτης ως ευτελούς αξίας. Υπέρ της θέσης ότι το τελικά ευρεθέν και κλαπέν ή υπεξαιρεθέν δεν µπορεί αφ εαυτού να προσδιορίζει µια κλοπή, υπεξαίρεση ή απάτη ως ευτελούς αξίας συνηγορεί το εξής επιχείρηµα: αν η «επένδυση» π.χ. ενός κλέπτη για την επίτευξη του στόχου του, [σε συνδυασµό µε ύπαρξη αναλυτικής-συστηµατικής καταγραφής των πιθανοτήτων, π.χ. παρακολούθηση του υποψηφίου στόχου επί σειρά ηµερών, ως απόρροια εκπόνησης οργανωµένου σχεδίου εκτέλεσης], είναι δυσανάλογη, [π.χ. αγορά εργαλείων και µηχανηµάτων διάρρηξης µεγάλης αξίας], µε το τελικά επιτευχθέν αποτέλεσµα τότε είναι προφανές, ότι η καταδίκη του για κλοπή ευτελούς αξίας είναι τυπικά ορθή αλλά εγκληµατολογικά, [ως προς την ειδική πρόληψη], πιθανώς, αναποτελεσµατική. 18. Πόσο συχνό είναι, όµως, στην πραγµατικότητα κάτι ανάλογο; Ας δούµε µια άλλη διάσταση. Πηγαίνω σε γνωστό πολυκατάστηµα σκοπεύοντας να κλέψω όσα περισσότερα µπορώ. Πλην, όµως, λόγω των µέτρων ασφαλείας περιορίζοµαι σε αφαίρεση ενός αντικειµένου π.χ. αξίας 10 ευρώ. Θα τιµωρηθώ για κλοπή µη ευτελούς αξίας λόγω των προηγούµενων σκέψεων µου; [χωρίς καµία συνέπεια ως προς την Βλ. έτσι και Ζ. Φασούλας, «Ποινικό ίκαιο», σελ Στο σηµείο αυτό ανακύπτει µια σειρά προβληµάτων, τα οποία, όµως, δεν είναι του παρόντος και αφορούν τις γενικότερες αξιολογήσεις του ΠΚ.

12 ασφάλεια του ικαίου;]. Στο σηµείο αυτό ο Α. Μπουρόπουλος, 28 αναφερόµενος στο περιεχόµενο του δόλου του δράστη σηµειώνει ότι πρέπει να περιέχει τη γνώση ότι το αντικείµενο είναι ευτελούς αξίας και τη θέληση να κλέψει «τοσαύτης αξίας» πράγµα, σκέψη η οποία αποτελεί και τη βάση της θέσης του Χ. Νικολαϊδη, [βλ. παραπάνω υποσηµ. 5]. 19. Ποια, όµως, τα όρια µεταξύ «τυπικής» απονοµής ικαιοσύνης, [της εννοίας εννοουµένης ως απονοµής βασισµένης σε κανόνες και προκαθορισµένες αρχές], και απονοµής «ουσιαστικής» ικαιοσύνης, όπου το «λαϊκό αίσθηµα» και άλλες αόριστες έννοιες και συναισθήµατα καθορίζουν την ενοχή και την ποινή, χωρίς διακρίσεις φρονηµατικών στοιχείων και πράξης; 20. Το τι επεδίωκε ο δράστης, το τι σκεπτόταν, [και µάλιστα στο «πίσω» µέρος του µυαλού του], το τι υπολόγιζε, το τι ανέµενε και γιατί, αλλά και το τι, τελικά, προβάλλει στον εξωτερικό κόσµο ως πρόθεση του δράστη, 29 [µε δεδοµένο ότι προ οφθαλµών έχουµε πράξη ευτελούς αξίας], µπορούν να αποτελέσουν βάσιµα στοιχεία απόδοσης ενοχής σ ένα αντικειµενικοποιηµένο σύστηµα, [υποκειµενικής], ευθύνης, όπου ως καθοριστικό στοιχείο προβάλλει η έννοια της εµπειρικά αντιληπτής πράξης και του αποτελέσµατος αυτής; Ας µη διαφεύγει δε ότι «αυτές οι υποκειµενικές όψεις µόλις που χρειάζεται να επισηµανθεί ότι «Ερµηνεία Ποινικού», σελ Ας µη διαφεύγει ότι πολλοί δράστες εγκληµάτων ως ευφάνταστοι και µη ισορροπηµένοι επιζητούν, απλώς, µια έξοδο από την ισοπεδωτική ανωνυµία, διεκδικώντας κοινωνική ταυτότητα-αναγνωρισιµότητα η οποία µε της σειρά της οδηγεί σε επιβεβαίωση κ.ο.κ. Όλοι αυτοί προβάλλουν µια άλλη εικόνα των στόχων και των επιδιώξεων τους, την οποία η, εν πολλοίς, τυποποιηµένη και βιοµηχανοποιηµένη απονοµή δικαιοσύνης αδυνατεί, παντελώς, [για λόγους που δεν αφορούν µόνον την ίδια], να διακρίνει από την αληθή πραγµατικότητα.

13 προσκρούουν σε ανυπέρβλητες αποδεικτικές δυσχέρειες, κάτι που ακυρώνει το δικαιοκρατικό αίτηµα για ασφάλεια δικαίου». 30 Αποδοχή αυτής της θέσης, [της συνεκτίµησης δηλ. της εσώτερης υποκειµενικής στόχευσης του δράστη για τη θεµελίωση της προνοµιούχου µορφής κλοπής], συνεπάγεται, κατ αναλογία, αποδοχή εγκλήµατος απάτης, στηριζόµενης σε υπόσχεση - ενοχή µελλοντικού χρόνου, [πράγµα το οποίο και ορθά δεν γίνεται δεκτό] Μπορεί να λειτουργήσει ως «κοινωνική µοντελιστική» και να δράσει παιδαγωγικά καταδικαστική απόφαση για κλοπή, [όχι ευτελούς αξίας], ποσού δρχ.; Γνωρίζει κανείς εκ των αποδεκτών της δικαστικής απόφασης, [πιθανώς και των παρευρισκοµένων στη δικαστική αίθουσα κατά τη στιγµή της εκδίκασης µη εξαιρουµένων], τα λοιπά στοιχεία, [π.χ. τη στόχευση και την επιδίωξη του κατηγορουµένου], της υπόθεσης έτσι ώστε να εκτιµήσει και να αξιολογήσει εκ των υστέρων, [«παίρνοντας το ανάλογο µάθηµα»], ότι η κλοπή δρχ. δεν συνιστά κλοπή ευτελούς αξίας; Ποιος θα το πληροφορηθεί και δεν θα µειδιάσει; Βλ. σχετικά Θ. Σάµιου «Αποτελεί η κάρτα», σελ ογµατική συνέπεια, [προς τη θέση της µειοψηφίας στην παραπάνω απόφαση του Τριµ.Πληµ. Λευκάδας, υποσηµ. 5], θα επέβαλε, ακόµη, την επαναδιατύπωση π.χ. των άρθρων 375 ΠΚ για την υπεξαίρεση και 386 για την απάτη, µε την πρόβλεψη να διώκεται και να τιµωρείται ο δράστης, σε βαθµό πληµµελήµατος ή κακουργήµατος, όχι ανάλογα µε το, αντικειµενικά προσδιορισθέν, ύψος της αξίας, αλλά µε βάση τις προσδοκίες του και την υποκειµενική του στόχευση. Η επιδίωξη, και µόνον, κάρπωσης αντικειµένου αξίας πέραν των δρχ., ανεξαρτήτως τελικού ποσού ή αξίας ενθυλάκωσης, θα τιµωρείται ως κακούργηµα. 32 Όπως ο ποινικός νοµοθέτης δεν ποινικοποιεί για δικό του λογαριασµό αλλά «κατ ουσία αντιπροσωπευτικά για κάποιον άλλο έτσι ώστε πίσω από την ποινή βρίσκονται το πάθος της συλλογικής συνείδησης, το ηθικό συναίσθηµα του

14 Το χειρότερο θα επιβεβαιώσει µέσα του την, [απογοητευτική για το δικαϊκό σύστηµα της χώρας], έρευνα του ΕΚΚΕ, 33 ότι όλα, σχεδόν, είναι διαβλητά και όλα εξαρτώνται είτε από «τα µέσα και τους γνωστούς» είτε από «τα χρήµατα και τους δικηγόρους» είτε «από την ταξική θέση του διαδίκου». 22. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουµε τους πολιτικούς στόχους του ποινικού δικαίου, αφού το τελευταίο ως µέσον-εργαλείο άσκησης πολιτικής βρίσκεται πάντοτε, [ως εκ της φύσεως του], σε σχέση υπαλληλίας µε τις γενικότερες επιλογές και απόψεις µιας κοινωνίας. Το περιεχόµενο και οι στόχοι ενός ποινικού δικαίου προσδιορίζονται σε σχέση µε το εκάστοτε ισχύον πολιτικό και οικονοµικό καθεστώς και φυσικά τις ανάλογες συνθήκες. Άλλωστε ας µη διαφεύγει ότι: α. η ύπαρξη και µόνον του ποινικού δικαίου συνιστά απόδειξη σοβαρότατης παθογένειας µιας κοινωνίας. Στην πραγµατικότητα για τα λάθη και τις αδυναµίες της ίδιας της κοινωνίας στη διαπαιδαγώγηση των πολιτών της έχει θεσπισθεί το ποινικό δίκαιο. Νοµιµοποιείται, όµως, η παραπάνω κοινωνία στην τιµώρηση των πολιτών, που η ίδια απέτυχε να εκπαιδεύσει στην επίδειξη συµπεριφοράς συλλογικότητας; λαού κ.ο.κ.», [Ν. Ανδρουλάκης «Ποινικό ίκαιο», σελ. 19], έτσι και ο ποινικός δικαστής δεν δικάζει για λογαριασµό του αλλά «εν ονόµατι» και συνεπώς κατ εντολή και δια λογαριασµό του Ελληνικού λαού. Αυτό σηµαίνει, [παρά τις όποιες ενστάσεις υπάρχουν], ότι οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στην αναµονή εκείνων για τους οποίους προορίζονται, λαµβάνοντας υπόψη τους την κοινή αντίληψη περί δικαίου. 33 Ε.Κ.Κ.Ε. Απονοµή της Ποινικής ικαιοσύνης στην Ελλάδα 1983, υπεύθυνος έρευνας Η. ασκαλάκης, σελ Βλ. σχετικά και Ν. Ανδρουλάκη «Ποινικό ίκαιο», σελ. 33.

15 β. το ποινικό δίκαιο συνιστά τµήµα, [και όχι «όλον»], της κοινωνικής δυναµικής και των θεσµών µιας οργανωµένης κοινωνίας, [αποτελεί το ultimum refugium, την τελευταία γραµµή άµυνας και όχι την πρωταρχική λειτουργία µιας κοινωνίας]. Κατά συνέπεια δεν έχει ανατεθεί στο ποινικό δίκαιο ο, [ή έστω κάποιος], µεταφυσικός ρόλος επιβολής της, απόλυτης, ηθικής και ειρήνης επί γης. 23. Συνεπώς ευτελούς αξίας κλοπή, υπεξαίρεση και απάτη προσδιορίζεται από το αποτέλεσµα, [παρά τις όποιες ενστάσεις µπορούν να διατυπωθούν], από την εµπειρικά αντιληπτή πράξη, από την εµπειρικά διαπιστώσιµη αξία του αντικειµένου. Αυτό κοινοποιείται, αυτό γνωρίζει ο πολίτης, µ αυτό συγκρίνει και µε βάση αυτό αξιολογεί. Η πράξη δηλ. µόνη της καθορίζει και την ηθική απαξία. Εσώτερα φρονηµατικά στοιχεία και υποκειµενικές στοχεύσεις και επιδιώξεις δεν είναι γνωστά, [ούτε αποδεικτικά προσεγγίσιµα], και δεν µπορούν να δικαιολογούν ανάλογες ποινικές αξιολογήσεις και καταδίκες. 24. Ως ακροτελεύτια πρόταση για την άρση των παραπάνω αναφεροµένων προβληµάτων της καθηµερινής δικαστηριακής πρακτικής προτείνεται η υιοθέτηση, [µε αφετηρία το παρόν έτος 2003], των πενήντα 50- ευρώ ως ορίου κάτω του οποίου κάθε κλοπή, υπεξαίρεση ή απάτη θα θεωρείται ευτελούς αξίας. Το όριο αυτό, όπως άλλωστε όλα τα όρια του ΠΚ, είναι σχετικά αυθαίρετο. Αποτελεί, όµως, µόνον το 5-7%, [περίπου], του κατωτάτου µισθού και ηµεροµισθίου ενός ανειδίκευτου εργάτη. 35 Σε σχέση µε την αγοραστική δύναµη των 50 ευρώ θα µπορούσε και στις καθηµερινές συναλλαγές η κλοπή ενός ζεύγους παπουτσιών 50 ευρώ ή η υπεξαίρεση από ταµείο καταστήµατος του αυτού ποσού, ισοδυναµεί π.χ. µε ένα γεύµα δυο ατόµων σε καλό εστιατόριο ή µε ένα εισιτήριο τραίνου µετ επιστροφής Αθήνα-Θεσσαλονίκη ή µε το κατώτερο εισιτήριο των επικείµενων Ολυµπιακών Αγώνων ή µε µια διανυκτέρευση δυο ατόµων σ ένα φτηνό ξενοδοχείο

16 να αντιταχθεί ότι όλα τα αναφερθέντα παραδείγµατα, [της προηγούµενης υποσηµείωσης], δεν συνιστούν απόλυτα φθηνές επιλογές. Πλην, όµως, ο νόµος αναφέρεται σε ευτελή αξία και όχι σε ασήµαντη ή ανύπαρκτη. Άλλωστε όλες οι ερµηνευτικές προσεγγίσεις στο περιεχόµενο της λέξης ευτελής, [εξαιρουµένων των ηθικών αξιολογήσεων], συγκλίνουν στην έννοια του φθηνού, [ευτέλεια = η χαµηλή τιµή, ευτελίζω = µειώνω την αξία]. 25.Για τον προσδιορισµό του όποιου ορίου πρέπει οπωσδήποτε να συνεκτιµηθεί, [κάποια στιγµή και στη χώρα µας], και το κόστος λειτουργίας και απονοµής της δικαιοσύνης. 36 Ουδέποτε έχει υπάρξει ανάλογη προσέγγιση. Πρέπει επίσης να συνεκτιµηθεί ότι η πλειοψηφία των δραστών κλοπών µικρής αξίας είναι νέοι και κυρίως λαθροµετανάστες και τοξικοεξαρτηµένοι. Συνεπώς, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να επαναπροσδιορισθούν και οι εγκληµατοπροληπτικοί στόχοι του ποινικού δικαίου. Η καταδίκη ενός νέου εξαρτηµένου από ναρκωτικές ουσίες, [για την απεξάρτηση του οποίου έχουν θεσπισθεί µια σειρά µέτρων και ρυθµίσεων, µε τεράστιο οικονοµικό κόστος], για µικροκλοπές και υπεξαιρέσεις προς άµεση 16 ή µε µια συσκευασία 20 πακέτων τσιγάρων ή µε 5 έως 6 κιλά µοσχαρίσιου κρέατος. 36 Τόσο γιαυτή την παράµετρο όσο και για τις προαναφερθείσες σχέσεις µεταξύ δικαιϊκών θεσµών και οικονοµίας, [ουσιαστικά αναπτύχθηκε ένα νέος επιστηµονικός κλάδος αυτός της Οικονοµικής Ανάλυσης του ικαίου, γιαυτό και οι µεγαλύτερες Νοµικές Σχολές των ΗΠΑ έχουν εντάξει στη δύναµη του διδακτικού τους προσωπικού και οικονοµολόγους], κυκλοφορούν 8 εξειδικευµένα περιοδικά στις ΗΠΑ, µεταξύ των οποίων τα, πλέον γνωστά, είναι: «Journal of Law and Economics», «International Review of Law and Economics», «Supreme Court Economic Review», κλπ.

17 διάθεση του αντικειµένου αναιρεί και ακυρώνει ουσιαστικά την προηγούµενη προσπάθεια της Πολιτείας για επανένταξη του. Η δογµατική συνέπεια απαιτεί τον επανακαθορισµό της ευτελούς αξίας. 26.Πρέπει, επίσης, να συνεκτιµηθεί η επιρροή, [πρωτίστως σε ανάλογες περιπτώσεις, αδικηµάτων µε υλικό αντικείµενο χαµηλής, σχετικά, αξίας, αποτιµώµενη, - η επιρροή- µάλιστα, σε σταθερά µεγέθη], αυτής της ίδιας της ποινικής διαδικασίας στον στιγµατισµό, στη γενική και στην ειδική πρόληψη, αφού, πολλές φορές «η διαδικασία είναι η ποινή». 37 Αν, µάλιστα, συνεκτιµηθεί ότι παιδαγωγικά, [ως κοινωνικά πρότυπα], δρουν όλοι οι υφιστάµενοι θεσµοί και η ποιότητα λειτουργίας της Πολιτείας, ηχεί, [τουλάχιστον, για τη σηµερινή εποχή], περίεργα ακόµη και η καταδίκη ενός δράστη για κλοπή αξίας µέχρι και 150 ευρώ, αφού συγκριτικά ο µέσος πολίτης έχει, [µε ευθύνη τόσο δική του όσο και -κυρίως- της Πολιτείας], εξοικειωθεί, [δυστυχώς], µε ανάλογα εγκληµατικά - επίπεδα τιµών. 27. Υπό το βάρος όλων των παραπάνω σκέψεων η θέσπιση του ορίου στα πενήντα 50- ευρώ, αποτελεί µια λογική και δίκαιη, κατ αρχήν, κίνηση. ΑΘΗΝΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Θ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΙΚΗΓΟΡΟΣ,.Ν. 17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.«Αιτιολογική Έκθεση Σχεδίου Ποινικού Κώδικος 1929», εκδόσεις Ζαχαρόπουλου, 1950, σελ Σύµφωνα µε τη γνωστή υπερβολή του Feeley, όπως την καταγράφει ο Ν. Ανδρουλάκης, «Ποινικό ίκαιο», σελ. 18.

18 2.Ν. Ανδρουλάκη «Ποινικό ίκαιο, Γενικό Μέρος», εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας, Κιούπη «ιατίµηση και κακουργήµατα», Ποινικά Χρονικά ΜΘ σελ. 620 επόµ. 4.Α. Μπουρόπουλου «Ερµηνεία Ποινικού Κώδικος, ειδικόν µέρος, Γ τόµος», εκδόσεις Αφοι Π. Σάκκουλα, 1964, σελ. 36 επόµ. 5.Θ. Σάµιου «Αποτελεί η κάρτα αυτόµατης συναλλαγής πράγµα ευτελούς αξίας;» Ποινικά Χρονικά Ν/2000, σελ. 667 επόµ. 6.. Σπινέλλη «Ποινικό ίκαιο, ειδικό µέρος», τεύχος Α, (άρθρα α ), εκδόσεις ΑΝΤ. Ν. Σάκκουλα, 1984, σελ. 74 επόµ. 7.Ζ. Φασούλα «Ποινικό ίκαιο, ειδικό µέρος, εγκλήµατα κατά της ιδιοκτησίας», εκδόσεις Αφοι Π. Σάκκουλα,

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη (24.9.1967). Τίτλοι Σπουδών: Πτυχιούχος Νοµικής Σχολής Α.Π.Θ. (1990). ιπλωµατούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών, µε Άριστα, στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

Το ύψος της εφέσιµης ποινής των εκδικαζοµένων, (από τα τριµελή Εφετεία κακουργηµάτων), πληµµεληµάτων, άρθρο 489 παρ.1, εδάφιο στ, του Κ.Ποιν. ικ.

Το ύψος της εφέσιµης ποινής των εκδικαζοµένων, (από τα τριµελή Εφετεία κακουργηµάτων), πληµµεληµάτων, άρθρο 489 παρ.1, εδάφιο στ, του Κ.Ποιν. ικ. Το ύψος της εφέσιµης ποινής των εκδικαζοµένων, (από τα τριµελή Εφετεία κακουργηµάτων), πληµµεληµάτων, άρθρο 489 παρ.1, εδάφιο στ, του Κ.Ποιν. ικ. Η διάκριση των αξιόποινων πράξεων ανάλογα µε την in abstracto

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Στο υπ αριθµ. 5β-6 τεύχος του περιοδικού Πράξη και Λόγος Ποινικού ικαίου και στη σελίδα 595, δηµοσιεύτηκε κείµενο του εισαγγελέως κ. Ζύγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε,

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε, Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Σχέδιο Εγκυκλίου Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους Κύριε Πρόεδρε, Μου θέσατε το ερώτηµα, κατά πόσο µεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν 1 ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν Με αφορµή την δίκη των µελών της 17Ν, έχει ανοιχτεί µια ευρύτατη συζήτηση για τον αν τα διαπραχθέντα, [υπό την αίρεση φυσικά τυχόν καταδίκης των κατηγορουµένων],

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Αριθµ. Απόφ.: 1768/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο και πιο συχνά κάνει την εµφάνισή

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 23 Εισαγωγή... 27 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΝΟΙΑ - ΠΗΓΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 29 Α. Εισαγωγικά... 29 Β. Εξωτερική συμπεριφορά... 30 Γ. Διατάξεις... 31

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική.

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Κώστας Κοσμάτος Δ.Ν., Δικηγόρος Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Δ.Π.Θ. kkosmato@law.duth.gr Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις 24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις ιακρίσεις των ποινών Οι ποινές διακρίνονται σε κύριες και παρεπόµενες. Κύριες ποινές είναι εκείνες που µπορούν να επιβληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικό Δίκαιο 1 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η έννοια της εξαρτηµένης εργασίας. Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας

Εργατικό Δίκαιο 1 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η έννοια της εξαρτηµένης εργασίας. Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας Εργατικό Δίκαιο 1 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η έννοια της εξαρτηµένης εργασίας Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας Εξαρτηµένη εργασία: η λέξη «κλειδί» για το Εργατικό Δίκαιο Ο δικαιολογητικός λόγος και η προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. Προπαρασκευαστική Διαδικασία 1 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 3 2. Κλήση µάρτυρα - Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως µάρτυρα (άρθρα 213 και 161 ΚΠΔ) 7 3. Γνωστοποίηση µαρτύρων στον κατηγορούµενο

Διαβάστε περισσότερα

(περίληψη ιδιωτικής γνωµοδότησης) Α. Σύντοµο Ιστορικό :

(περίληψη ιδιωτικής γνωµοδότησης) Α. Σύντοµο Ιστορικό : 1 Το άρθρο 46 α του ν. 1892/1990 και η ποινική ευθύνη των µελών του Σ ανώνυµης εταιρείας, σε περίπτωση µη καταβολής εργατικών και εργοδοτικών εισφορών στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (ΙΚΑ). (περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Γενικότερα, ο όρος του δικαίου είναι ιδιαίτερα ευρύς και χρησιμοποιείται με περισσότερες από μια σημασίες. Δηλαδή χρησιμοποιείται για να προσδώσει την έννοια του ορθού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» Εισηγητής: Οββαδίας Σ. Ναμίας Δ.Ν. Δικηγόρος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ι. Εισαγωγή- Οριοθέτηση του θέματος Συμπεριφορές που επιφέρουν περιουσιακή μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (άρθρο 141 παρ. 2 Κ.Ποιν. ικ.) Ο συνήγορος του κατηγορουµένου ικηγόρος Αθηνών, ιδάκτωρ Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θρασύβουλος Θ. Κονταξής, αφού ανέπτυξε προφορικά και περιληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος του Θεόδωρου Π. Μαντά Ο N. 1608/1950 ανατρέπει την ισορροπία ολόκληρου του ποινικού (ουσιαστικού και oικονομικού) μας συστήματος. Και τούτο διότι: α)

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

«Τιµωρία και παραγραφή των εγκληµάτων των κατασκευαστών λόγω των σεισµών»

«Τιµωρία και παραγραφή των εγκληµάτων των κατασκευαστών λόγω των σεισµών» 1 Αθήνα 13/9/1999 «Τιµωρία και παραγραφή των εγκληµάτων των κατασκευαστών λόγω των σεισµών» Του Αντωνίου Γρ.Φούσα Δικηγόρου Βουλευτού πρώην Υπουργού ------.----- Ο συγκλονιστικός και καταστροφικός σεισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν/ΔΙΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν/ΔΙΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Α.Π. 220.19-07-2013 ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν/ΔΙΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Άρθρο 16 Σχετικά με την πρόβλεψη της δυνατότητας των εμπορικών καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θέμα: Αμοιβολόγιο ΑΕΠΙ Στην δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε οι επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής είναι ανάμεσα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο.

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια της οργάνωσης: ως ενέργεια: ρύθµιση των σχέσεων ανάµεσα στα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε τη «ηµοπρασία για την επιλογή παρόχου/ παρόχων καθολικής υπηρεσίας - Τεύχος Προκήρυξης» Σχόλια στη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ... 2 Εισαγωγή... 2 1. Συντάξεις γήρατος... 3 1.1 Γενικό πλαίσιο... 3 1.2 Σύνταξη με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης)... 4 1.3 Καθεστώς συνταξιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή

Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή Ουσιώδης στρέβλωση οικονομικής συμπεριφοράς vs. σημαντική παρεμπόδιση της ελευθερίας επιλογής καταναλωτή στα

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση)

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) 18 Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο John Turner και οι συνεργάτες του (Turner, 1985, Turner et al. 1987), θεωρητικοί και ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ 1) Το πρόβληµα 2) Το έννοµο αγαθό ως βάση του αξιόποινου 3) Η κοινωνική πραγµατικότητα 4) Ο ρόλος του Τύπου 5) Η λειτουργία του πολιτικού συστήµατος 6) Η

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ www.dskalamatas.gr Καλαμάτα 9 Σεπτεμβρίου 2013 Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Φορέας Υλοποίησης : ERA Τόπος ιεξαγωγής : Trier (Germany) Ηµεροµηνία : 11-12/10/2012 Τίτλος Σεµιναρίου : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Συµµετοχή : Χαρίκλεια Ηλιοπούλου Πρόεδρος Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α. Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης

Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α. Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης Αριστείδης Ν. Χατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. 17/3/2014 ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως)

Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως) Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως) Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1.Ο.Π. κατέστη ολικά ανάπηρος συνεπεία βαριάς ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 199 ΠΚ);

ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 199 ΠΚ); 1 ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 199 ΠΚ); (Με αφορµή την υπ' αριθµ. 18518/97 απόφαση του Τριµελούς Πληµ/δικείου Αθηνών, η οποία απέρριψε την

Διαβάστε περισσότερα