Το άρθρο 377 του ΠΚ, ο προσδιορισµός της ευτελούς αξίας και η στόχευση του δράστη.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το άρθρο 377 του ΠΚ, ο προσδιορισµός της ευτελούς αξίας και η στόχευση του δράστη."

Transcript

1 1 Το άρθρο 377 του ΠΚ, ο προσδιορισµός της ευτελούς αξίας και η στόχευση του δράστη. 1.Η σχετική διάταξη του ΠΚ 1 ανταποκρινόµενη πλήρως στην θεωρία της εντύπωσης, η οποία διατρέχει ολόκληρο το ποινικό οικοδόµηµα, 2 τιµωρεί µε χρηµατική ποινή ή φυλάκιση µέχρι 6 µηνών την κλοπή και την υπεξαίρεση ευτελούς αξίας. 2.Η ρύθµιση αυτή ανταποκρίνεται και στο περί δικαίου αίσθηµα, όπως το τελευταίο διαµορφώνεται µε βάση και την αρχή της αναλογίας. Ουσιαστικά «η ένταση της ποινικής απαξίας αντιστοιχεί στο µέγεθος του ποσού». 3 3.Το ερώτηµα που κάθε φορά ανακύπτει είναι το όριο κάτω του οποίου η κλοπή, η υπεξαίρεση και η απάτη θεωρούνται ευτελούς αξίας, [ή πέραν του οποίου δεν είναι ευτελούς αξίας]. 4 4.Τελευταία ανέκυψε 5 και ένα νέο, [συναφές µε τον παραπάνω προβληµατισµό], ζήτηµα: το, τελικώς, κλαπέν ή υπεξαιρεθέν ποσόν, [ή 1 Στην οποία παραπέµπει και το άρθρο 387 ΠΚ, [απάτη ευτελούς αξίας]. 2 Βλ. ενδεικτικά Ν. Ανδρουλάκη «Ποινικόν ίκαιον, Γενικόν Μέρος», εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα, σελ. 582 επόµ. 3 Βλ.. Κιούπη «ιατίµηση και», σελ Ούτε το κείµενο του νόµου ούτε η νοµολογία έχουν καταλήξει σε ασφαλές κριτήριο προσδιορισµού του ορίου της αξίας. Η µέχρι πρόσφατα κρατούσα άποψη στη Γερµανική νοµολογία θεωρούσε, σχεδόν πάγια, ως όριο της ευτελούς αξίας τα 50 µάρκα και η τελευταία θέση λίγο αργότερα τα 100 µάρκα ή 50 ευρώ. Βλ. σχετικά και Θ. Σάµιου «Αποτελεί η κάρτα», σελ. 668, υποσηµ Στα πλαίσια της υπ αριθµ. 616/2001 απόφασης του Τριµ.Πληµ/δικείου Λευκάδας, Αρχείο Νοµολογίας, Ν /2003, σελ. 140.

2 αντικείµενο], προσδιορίζει και χαρακτηρίζει το όριο του ευτελούς ή η πρόθεση του δράστη, ο οποίος, πιθανώς, προσδοκούσε τα µέγιστα αλλά, εξ αντικειµενικών λόγων ή εξ άλλων λόγων, αναγκάστηκε, [π.χ. συµπτωµατικά ο διαρρήκτης δεν βρήκε το χρηµατοκιβώτιο ή δεν κατόρθωσε να το ανοίξει, ή ο ιδιοκτήτης είχε αφήσει µόνον ποσά ευτελούς αξίας στο κατάστηµα του κλπ.], να περιοριστεί σε ευτελούς αξίας αφαίρεση. 5.Ο Χ. Νικολαϊδης σε παρατηρήσεις του στην, παραπάνω, υπ αριθµ. 616/2001 απόφαση του Τριµ.Πληµ/δικείου Λευκάδας, 6 επικροτεί ως, εγκληµατολογικά, ορθή τη διατυπωθείσα άποψη της µειοψηφίας, ότι δηλ. δεν έχει σηµασία το τελικά αφαιρεθέν αλλά η νοητική και βουλητική- στόχευση του δράστη. 6.Ειδικότερα σηµειώνει ότι από εγκληµατολογικής πλευράς, [σε τι συνίσταται άραγε αυτή ακριβώς;], ο χαρακτηρισµός κλοπής χρηµάτων δρχ. από το ταµείο καταστήµατος ως κλοπής ευτελούς αξίας, δεν είναι ορθός. Και τούτο διότι, [κατά την άποψη του], ο παράγων τύχη και οι συµπτώσεις δεν µπορούν να διαµορφώνουν την ποινική µεταχείριση ενός κλέπτη, ο οποίος µε τη διάρρηξη του παραπάνω καταστήµατος απέβλεπε και προσδοκούσε τα µέγιστα αλλά περιορίστηκε στα ελάχιστα, στα όσα δηλ. τελικά βρήκε, [το ποσόν των δρχ.], ανεξάρτητα από την πρόθεση του. 7.Παρεµφερές το παρακάτω παράδειγµα: ο Α σε επίπεδο φρονήµατος και βούλησης επιδιώκει-ελπίζει-προσδοκά µε µια κλοπή να λύσει το βιοποριστικό πρόβληµα του για ένα µήνα και προβαίνει στη αφαίρεση ενός πορτοφολιού, [αξίας το ίδιο 1 ευρώ], το οποίο τελικά 2 6 Αρχείο Νοµολογίας Ν /2003, σελ Με τη θέση αυτή συντάσσεται και ο. Σπινέλλης, χωρίς ειδικότερη, όµως, αιτιολογία, «Ποινικό», σελ. 75.

3 περιέχει 5 ευρώ, [πραγµατικό δικαστικό γεγονός σε εξέλιξη], θα διωχθεί και θα καταδικαστεί για το βασικό έγκληµα της κλοπής ή για κλοπή ευτελούς αξίας; 8. Ως ζήτηµα δε ουσίας το ύψος του ποσού ως καθοριστικού παράγοντος διαµόρφωσης της δικαστικής κρίσης δεν υπάγεται, [κατά την κρατούσα άποψη], prima facie στον αναιρετικό έλεγχο. Η ορθή, όµως, εφαρµογή ενός ποινικού νόµου; 7 «Η συγκεκριµένη αξία ή ζηµία, που προσδιορίστηκε κυριαρχικά είναι ή όχι ιδιαιτέρως µεγάλη; Εδώ πρόκειται για καθαρή υπαγωγή και η σχετική κρίση πρέπει να ελέγχεται από τον ΑΠ». 8 Όλες, άλλωστε, οι αόριστες έννοιες δεν υπόκεινται σε αναιρετικό έλεγχο; 9 9.Ανεξάρτητα από την παραπάνω διχογνωµία δυο είναι τα βασικά ανακύπτοντα ερωτήµατα από τη διάταξη του άρθρου 377 ΠΚ: α. το χρηµατικό όριο µέχρι το οποίο µια κλοπή παραµένει ευτελούς αξίας, και β. ανεξάρτητα αν γίνει δεκτό ένα όριο διάκρισης των κλοπών ευτελούς και µη αξίας, η υποκειµενική στόχευση του δράστη διαδραµατίζει ρόλο ή περιορίζεται η όποια ποινική ευθύνη, αυστηρά, από το ύψος της αξίας του κλαπέντος; 3 7 Βλ. σχετικά την ορθή θέση της µειοψηφίας στην υπ αριθµ. 1088/1995 απόφαση του ΑΠ, Ποινικά Χρονικά ΜΣΤ/1996, σελ. 223, σύµφωνα µε την οποία «η κρίση ότι η αξία είναι ευτελής, αποτελεί καθαρή αναγόµενη υπαγωγή στην ερµηνεία και εφαρµογή της νοµικής αυτής διάταξης και για το λόγο αυτό υποκειµένη στον αναιρετικό έλεγχο». Βλ. και σύµφωνη γνώµη Ι. Μανωλεδάκη «Εγκλήµατα κατά της ιδιοκτησίας», εκδόσεις Σάκκουλα, 8 η έκδοση, 1999, σελ. 98 υποσηµ Βλ. έτσι Λ. Μαργαρίτης σε παρατηρήσεις του στην απόφαση του ΑΠ 1012/1982, Ποινικά Χρονικά ΛΓ/1983, σελ. 301, βλ., επίσης, σύµφωνη γνώµη µειοψηφίας στην υπ αριθµ. 98/1995, απόφαση του ΑΠ, ΝοΒ 1995, σελ Βλ. απόφαση ΑΠ 1463/1981, Ποινικά Χρονικά ΛΒ/1982, σελ. 632.

4 10.Όσον αφορά το πρώτο ζήτηµα λεκτέα τα εξής: α. είναι προφανές ότι στην καθηµερινότητα των εµπορικών συναλλαγών και στη συναλλακτική πραγµατικότητα, 10 σε συνδυασµό και συνάρτηση µε τις εκάστοτε επικρατούσες οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες, [το ύψος των µισθών και των ηµεροµισθίων και γενικότερα των εισοδηµάτων, του πληθωρισµού, των ποσοστών των τιµαριθµικών αναπροσαρµογών και της ανεργίας, της αξίας αγοράς των βασικών καταναλωτικών αγαθών, των τιµών των προσφεροµένων βασικών υπηρεσιών, των αρχών της κοινωνικής πολιτικής κλπ.], διαµορφώνεται κοινή συνισταµένη, συγκριτική αντίληψη για το τι αποτελεί ευτελές και για το τι όχι. εν απαιτείται δε σε κάθε περίπτωση, να προηγείται αναλυτική, συστηµατική συνεκτίµηση όλων των παραπάνω παραγόντων 11 για την εξαγωγή συµπερασµάτων. Ο µέσος πολίτης ακολουθεί τις εποχές και τις αξίες και διαπλάθει συνείδηση οικονοµικής αξίας µε βάση τη συναλλακτική σύγκριση. 12 Συνεπώς ο χαρακτηρισµός, 4 10 Εννοείται σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς, [ή στο οικονοµικό σύστηµα της ατοµικιστικής συναλλακτικής], όπου ο έλεγχος της λειτουργίας της οικονοµίας γίνεται, κατά κύριο λόγο, δια του µηχανισµού των τιµών. 11 Και ειδικότερα των δυο συχνότερα χρησιµοποιούµενων δεικτών, του δείκτη τιµών και του αποπληθωρικού δείκτη του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Άλλωστε κατ αναλογία µε την επισήµανση-παρατήρηση του αείµνηστου Ιακ. Ζαγκαρόλα, [Ποινικά Χρονικά Κ/1970, σελ. 394, η οποία συνδεόταν µε το ύψος του αλκοόλ στο αίµα, «την απόφαση περί ενοχής θα εκδίδη ο δικαστής και όχι το χηµείο»], την απόφαση πρέπει να την εκδίδει ο δικαστής και όχι κάποιος οικονοµολόγος. 12 Βλ. σχετικά και Βούλευµα ΑΠ 1685/1998, Ποινικά Χρονικά ΜΘ/1999, σελ. 941 «ο χαρακτηρισµός της αξίας του αντικειµένου ως µεγάλης ή µικρής αποτελεί ζήτηµα κρινόµενο µε βάση τις συνθήκες της αγοράς που

5 [εξαιρουµένης της από διαθέσεως αξίας], 13 ενός αντικειµένου ως ευτελούς αξίας ούτε ιδιαίτερα δυσχερής είναι ούτε αποκλειστικό «προνόµιο»-έργο των δικαζόντων. β. το ευτελές ή µη της αξίας ενός αντικειµένου, δεν, [πρέπει να], κρίνεται µε βάση την υποκειµενική αξιολόγηση του δράστη ή του θύµατος-ιδιοκτήµονος. Και αυτό διότι δεν µπορεί να επιδρούν ή να συµµετέχουν στην τελική «αντικειµενική» αξιολόγηση ούτε η ατοµική οικονοµική δυνατότητα-επιφάνεια ούτε τα αναπτυσσόµενα έντονα συναισθήµατα λόγω της εγκληµατικής πράξης. Συνεπώς η θέση του Α. Μπουρόπουλου, 14 ότι για τον προσδιορισµό της ευτελούς αξίας πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι συνθήκες και του παθόντος και του δράστη, δεν είναι ορθή: i. Και τούτο διότι, πλην όλων των άλλων, η πρόταση του οδηγεί στη θέσπιση-διάκριση κατηγοριών µεταξύ κλεπτών, [υπεξαιρετών και απατεώνων], πλουσίων θυµάτων και κλεπτών, [υπεξαιρετών και απατεώνων], φτωχών θυµάτων. ιαφορετικά θα υπολογίζεται η ευτελής αξία αν το θύµα είναι πολυεκατοµµυριούχος και διαφορετικά αν είναι πένης; Τότε το αυτό αντικείµενο, [της αυτής µιας και µοναδικής αντικειµενικής αξίας], θα προσλαµβάνει διάφορο αξία ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα του ιδιοκτήτου, όπερ άτοπο. Στην µία περίπτωση θα είναι ευτελούς αξίας και στην άλλη όχι; Άρα αναιρείται εν τοις 5 διαµορφώνουν κάθε φορά την αντικειµενική αξία των πραγµάτων, από την απλή συναλλακτική σύγκριση των οποίων συνάγεται περαιτέρω η κρίση περί του ευτελούς ή ιδιαιτέρως µεγάλου της αξίας αυτής». 13 Βλ. Αιτιολογική έκθεση Σχεδίου ΠΚ 1933, εκδόσεις Ζαχαρόπουλου, σελ. 566 για την pretium affectionis. Βλ. ενδεικτικά και απόφαση ΑΠ 618/1973, Ποινικά Χρονικά ΚΓ/1973, σελ «Ερµηνεία Ποινικού», σελ. 36.

6 πράγµασι η έννοια του ευτελούς. Οι κατά περίπτωση δε αποκλίσεις, όχι µόνον, δεν θα επιτρέπουν την εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης στο θεσµό της ικαιοσύνης αλλά θα δηµιουργούν-διαχέουν και κλίµα καχυποψίας για την αυστηρότερη αντιµετώπιση όσων προβαίνουν σε κλοπή, υπεξαίρεση και εξαπάτηση λιγότερο ευκατάστατων συµπολιτών µας, [και αντίστοιχα την επιεικέστερη όσων τα θύµατα είναι, λιγότερο ή περισσότερο, πλούσιοι συµπολίτες µας]. ii. Η αφαίρεση ενός καλλυντικού αξίας 20 ευρώ από µεγάλη εµπορική επιχείρηση θα είναι ευτελής ενώ η αν η αφαίρεση γίνει από ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι συνταξιούχος, του ΙΚΑ, δεν θα είναι; Με τη λογική αυτή «υποδεικνύεται» στους κλέπτες, υπεξαιρέτες και απατεώνες να προτιµούν τους πλουσίους, διότι τα όρια της ευτελούς αξίας, [κατά συνέπεια και της ποινικής µεταχείρισης], είναι αναβαθµισµένα. Ούτε, όµως, µπορεί η υποκειµενική αντίληψη κάποιου να αφορά 15 την «αντικειµενική» δικαϊκή κρίση. Αν ο Α πλούσιος εκτιµά ότι η αφαίρεση αντικειµένου 1000 ευρώ είναι ευτελούς αξίας, [ή ότι η υφισταµένη ζηµία του είναι άνευ σηµασίας], συγκρινόµενη µε το µέγεθος της περιουσίας του, αυτό µπορεί να δεσµεύσει τον δικαστή και να λειτουργήσει ως «κοινωνική µοντελιστική»; 16 Αντίστροφα: αν ο κλέπτης ανήκει στη τάξη των γαβριάδων τα όρια της ευτελούς, [και της αντίστοιχης ποινικής αντιµετώπισης του], θα είναι χαµηλότερα από ότι για έναν «ευκατάστατο» κλέπτη; Εκτός αν το σχήµα λειτουργήσει υπό την άλλη όψη: τα ποσά της ευτελούς, [και αντίστοιχα η ποινική τους αξιολόγηση], να είναι αντιστρόφως ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα του δράστη Βλ. ad hoc Συµ.Στρ.Λάρισας 2/1995, ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ, 1997, σελ Σύµφωνα µε τη θέση του V. Ferrari «Λειτουργίες του ικαίου», εκδόσεις Σάκκουλα, 1992, σελ. 144.

7 iii. Όλα αυτά, όµως, ούτε την αρχή της ισότητας υπηρετούν ούτε την αρχή της αναλογίας ούτε τον παιδευτικό ρόλο του ικαίου ούτε, αποδεικτικώς, προσδιορίσιµα είναι. Το τι είναι ευτελές το γνωρίζει, ανά εποχή, ο µέσος πολίτης, ανεξάρτητα περιουσιακών διαβαθµίσεων και λοιπών οικονοµικών δυνατοτήτων. Αποδοχή της θέσης Α. Μπουρόπουλου σηµαίνει εισαγωγή και υιοθέτηση υποκειµενικών αντιλήψεων και εκτιµήσεων, [µε παράλληλη διάχυση αίσθησης καθολικής εισαγωγής της αρχής της σκοπιµότητας], στην ποινική αξιολόγηση Υπ αυτή την έννοια η αντίληψη ενός µέσου, από άποψη εισοδήµατος και προστατευοµένων µελών, εργαζόµενου οικογενειάρχη, [τα δυο µεγέθη πρέπει να συνυπάρχουν ως έκφραση ενός κάποιου- µέσου όρου], για την αξία ενός συγκεκριµένου αγαθού πρέπει να λαµβάνεται ως βάση εκτίµησης, [µη υπαρχούσης ποσοτικής διάκρισηςορίου]. Η αναφορά σε ένα, όποιο, συγκεκριµένο καταναλωτικόαναλώσιµο αγαθό, ευρείας συναλλαγής, προσδιορίζει και την κλίµακα της λογικής διακύµανσης των υπολοίπων, άρα και το ύψος της αξίας ενός αντικειµένου ως ευτελούς ή µη. Αν υποτεθεί ότι π.χ. [τυχαία επιλογή], η αξία ενός κιλού ψωµιού και ενός υποκαµίσου, τη χρονική περίοδο Α είναι χ και ζ ευρώ αντίστοιχα, πρέπει να εξετάζεται : 7 17 Προφανώς αφετηρία των, παραπάνω, σκέψεων του Α. Μπουρόπουλου υπήρξε η σχετική περικοπή στην Αιτιολογική Έκθεση του ΠΚ, σελ. 362, όπου σηµειώνεται ότι η «αξία είναι τι όλως σχετικόν αναλόγως των προσώπων, του τόπου και του χρόνου». Η αναφορά, όµως, στα πρόσωπα, [και στις απόψειςεκτιµήσεις τους], αποσκοπεί στον προσδιορισµό της ιστορικής περιόδου, βάσει της οποίας κρίνεται τι ως ευτελές ή µεγάλης αξίας και δεν υποδεικνύει την ανάγκη συνεκτίµησης της οικονοµικής κατάστασης δράστη και θύµατος. Άλλη αξία, [σχετική, ανάλογη, πραγµατική κλπ.], έχει το Α αντικείµενο το έτος 1980, άλλη το έτος 1990, άλλη το έτος 2000.

8 α. τι ποσοστό αναλογικά µε τα µηνιαία εισοδήµατα της οικογένειας αποτελούν οι τιµές χ και ζ, µε τι συχνότητα αγοράζονται τα συγκεκριµένα αγαθά και τι σχετική αξία έχουν για την επιβίωση του ατόµου, και β. τι πολλαπλάσιο της παραπάνω αναλογίας συνιστά το κλαπέν. Αυτή η τάξη µεγέθους δίνει ένα σχετικό στίγµα της αξίας του κλαπέντος ή υπεξαιρεθέντος στο χώρο των συναλλαγών. 12. Με δεδοµένο ότι σήµερα τα 880 ευρώ, [άρθρο 466 Κ.Πολ. ικ. 18 ], αποτελούν το όριο που µια διαφορά κρίνεται ως µικροδιαφορά γίνεται αντιληπτό ότι κάθε τι χαρακτηριζόµενο ως ευτελές πρέπει να αποτελεί υποπολλαπλάσιο αυτού του ποσού, αφού το ευτελές νοηµατικά υπολείπεται του «µικρού». 13. Θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι αφού ο ΠΚ 19 έχει προσχωρήσει στη λογική της διατίµησης µε την εισαγωγή ποσοτικών ορίων-κριτηρίων για τη διάκριση πληµµεληµάτων από κακουργήµατα ανάλογα µε το ύψος της ζηµίας ή του οφέλους, κάλλιστα θα µπορούσε, [προς αποφυγή µαθηµατικών, οικονοµικών και λοιπών κοινωνικών, παρακινδυνευµένων υπολογισµών], να χαράξει όρια στην κλοπήυπεξαίρεση-απάτη ευτελούς αξίας. Αν και κάθε ποσοτικό κριτήριο είναι, 8 18 Βλ. σχετικά µε τους οικονοµικούς και κοινωνικούς λόγους της δικαστικής απόκλισης στην περίπτωση των µικροδιαφορών, [οι οποίοι λόγοι εκφράζουν τη γενικότερη νοµοθετική βούληση σε σχέση µε την αξία µιας διαφοράς. Για την ενότητα και την ασφάλεια του δικαίου τα αυτά πρέπει να ισχύουν αναλογικά και στο Ποινικό ίκαιο], Κ.. Κεραµέως «Αστικό ικονοµικό ίκαιο, Γενικό Μέρος», εκδόσεις Σάκκουλα, 1986, σελ. 366 επόµ. 19 ο Κ.Πολ. ικ., ως γνωστόν, χρησιµοποιεί σε ευρεία κλίµακα ποσοτικούς προσδιορισµούς. Αλλά πέραν αυτού το ποσοτικό όριο µπορεί να λειτουργήσει ακόµη και για τη θεµελίωση του αδίκου, βλ. χαρακτηριστικά Ν. Ανδρουλάκη, «Ποινικό ίκαιο», σελ. 9.

9 τελικά, αυθαίρετο, [γιατί π.χ. 25 εκατοµµύρια και όχι 45 ή 55; 20 Αν, µάλιστα, ληφθούν υπόψη τα δικαστικά ιστορικά δεδοµένα της τελευταίας 20ετίας στη χώρα µας πιθανώς τα όρια αυτά να ηχούν ως εξωπραγµατικά], µε ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια του δικαίου, εντούτοις ή ύπαρξη του 21 προσφέρει κάτι σηµαντικό: περιορίζει την αυθαιρεσία του εκάστοτε κρίνοντος, [αυξάνεται το περιγραφικό στοιχείο σε βάρος του αξιολογικού], και υπηρετεί καλύτερα την αρχή της αναλογίας και της ισότητας. Παράλληλα η ύπαρξη ενός ποσοτικού κριτηρίου διάκρισης αίρει κάθε συζήτηση, [κυρίως επ ακροατηρίω, Όπως ορθά διερωτάται ο. Κιούπης «ιατίµηση», σελ. 621, η υπεξαίρεση 27 εκατοµµυρίων υπάγεται στην ίδια τάξη µε εκείνη των 527 εκατοµµυρίων, [διαφορά 500 εκατοµµυρίων], και η διαφορά πληµµελήµατος και κακουργήµατος αντιστοιχεί σε µια δραχµή, [ το πρώτο το δεύτερο]. 21 Στον προϊσχύσαντα Ποινικό Νόµο και στο άρθρο 693 αφαίρεση ποσού κάτω των 500 δρχ. θεωρούνταν πταίσµα. Βλ. σχετικά και Κ. Βουγιούκα «Το έγκληµα της κλοπής», 1952, σελ Πολύ συχνά τα θύµατα της κλοπής, της υπεξαίρεσης και της απάτης εµφανίζονται στο ακροατήριο και δηλώνουν πρόθυµα να ανακαλέσουν την υποβληθείσα έγκληση, πράγµα εφικτό υπό την προϋπόθεση µετατροπής της κατηγορίας σε πράξη ευτελούς αξίας, [στο αυτό σηµείο εστιάζονται και οι προσπάθειες των συνηγόρων υπεράσπισης ακόµη και όταν δεν έχει υποβληθεί έγκληση]. Παρά ταύτα και παρά το γεγονός ότι µε πρόσφατη τροποποίηση του ΠΚ προστέθηκε παραγρ. 2 στο άρθρο 379 ΠΚ, σύµφωνα µε την οποία απαλλάσσεται από κάθε ποινή ο δράστης υπεξαίρεσης αν ικανοποίησε εντελώς τον ζηµιωθέντα, [ρύθµιση η οποία αποδίδει εύγλωττα τις νοµοθετικές προθέσεις, όπως και η τελευταία τροποποίηση του ν. 3160/2003, η οποία προβλέπει ότι τα αυτά ισχύουν και στην περίπτωση των άρθρων 386, 386 Α, 388, 390, 404, παραγρ. 1 και 2, και 405 παραγρ. 1 ΠΚ], τα δικαστήρια επιδεικνύουν, [για λόγους που δεν είναι του παρόντος αλλά για τους οποίους θα επανέλθουµε αναλυτικά], µια ιδιαίτερη

10 διότι σε κοινωνικό επίπεδο απλώς την περιορίζει], περί του αν συγκεκριµένη πράξη συνιστά κλοπή ή υπεξαίρεση ή απάτη ευτελούς ή µη αξίας Αποδεχόµενος, όµως, ο ΠΚ τη λογική της διατίµησης οφείλει παράλληλα να προχωρά και στην τιµαριθµοποίηση της, ήτοι να συνυπολογίζεται η κατ έτος πληθωριστική διαφορά έτσι ώστε να αναπροσαρµόζεται ετήσια το ποσοτικό όριο Αυτονόητο είναι ότι ανάλογη συγκριτική συναλλακτική άποψη έχει ο πολίτης για όσα πράγµατα υπόκεινται σε πώληση, µίσθωση, ανταλλαγή, κλπ. Για τα αντικείµενα εκτός συναλλαγής, [όχι µε τη στενή έννοια του νόµου, όπως π.χ. σύµφωνα µε το άρθρο 966 ΑΚ], όπου υφίσταται νοµική ή αντικειµενική αδυναµία εκποίησης, όπως π.χ. διάφορα έγγραφα, πιστωτικές κάρτες, 25 δελτία ταυτότητας, διαβατήρια κλπ., απαιτείται µια ιδιαίτερη προσέγγιση. 10 διστακτικότητα στην αποδοχή αιτηµάτων µετατροπής, [η οίκοθεν πρωτοβουλία των ικαστηρίων σε επίδειξη ανάλογης συµπεριφοράς, δυστυχώς, πράγµατι σπανίζει]. 23 Και αυτό παρά τις βάσιµες ενστάσεις του Ν. Λίβου «Τα κακουργήµατα της πλαστογραφίας και της ψευδούς βεβαιώσεως», Ποινικά Χρονικά ΜΣΤ/1996, σελ επόµ. και σελ υποσηµ. 4, σύµφωνα µε τον οποίο «όποιος προσπαθεί όπως ο έλληνας νοµοθέτης να περιγράψει µε νοηµατικά δήθεν σαφείς όρους, δηλ. µε αριθµούς ποινικά διαφέρουσες συµπεριφορές απλώς µαταιοπονεί». Προτιµότερη, όµως, αυτή η µαταιοπονία από τη συζήτηση επ ακροατηρίω, [πραγµατικό δικαστικό γεγονός], για το εάν κλοπή δρχ. συνιστά ή όχι κλοπή ευτελούς αξίας. 24 Βλ. και. Κιούπη «ιατίµηση» σελ. 621 υποσηµ Βλ. Σάµιου «Αποτελεί η κάρτα», σελ. 670.

11 16. Και φυσικά στην περίπτωση της κατ εξακολούθηση κλοπής, υπεξαίρεσης και απάτης θα ληφθεί υπόψη η συνολική αξία, [άρθρο 98 ΠΚ], του αντικειµένου. 26 / Το δεύτερο ζήτηµα αφορά στην σκοπιµότητα και στην αναγκαιότητα της συνεκτίµησης ή µη της υποκειµενικής στόχευσης του δράστη στην αξιολόγηση µιας κλοπής, υπεξαίρεσης ή απάτης ως ευτελούς αξίας. Υπέρ της θέσης ότι το τελικά ευρεθέν και κλαπέν ή υπεξαιρεθέν δεν µπορεί αφ εαυτού να προσδιορίζει µια κλοπή, υπεξαίρεση ή απάτη ως ευτελούς αξίας συνηγορεί το εξής επιχείρηµα: αν η «επένδυση» π.χ. ενός κλέπτη για την επίτευξη του στόχου του, [σε συνδυασµό µε ύπαρξη αναλυτικής-συστηµατικής καταγραφής των πιθανοτήτων, π.χ. παρακολούθηση του υποψηφίου στόχου επί σειρά ηµερών, ως απόρροια εκπόνησης οργανωµένου σχεδίου εκτέλεσης], είναι δυσανάλογη, [π.χ. αγορά εργαλείων και µηχανηµάτων διάρρηξης µεγάλης αξίας], µε το τελικά επιτευχθέν αποτέλεσµα τότε είναι προφανές, ότι η καταδίκη του για κλοπή ευτελούς αξίας είναι τυπικά ορθή αλλά εγκληµατολογικά, [ως προς την ειδική πρόληψη], πιθανώς, αναποτελεσµατική. 18. Πόσο συχνό είναι, όµως, στην πραγµατικότητα κάτι ανάλογο; Ας δούµε µια άλλη διάσταση. Πηγαίνω σε γνωστό πολυκατάστηµα σκοπεύοντας να κλέψω όσα περισσότερα µπορώ. Πλην, όµως, λόγω των µέτρων ασφαλείας περιορίζοµαι σε αφαίρεση ενός αντικειµένου π.χ. αξίας 10 ευρώ. Θα τιµωρηθώ για κλοπή µη ευτελούς αξίας λόγω των προηγούµενων σκέψεων µου; [χωρίς καµία συνέπεια ως προς την Βλ. έτσι και Ζ. Φασούλας, «Ποινικό ίκαιο», σελ Στο σηµείο αυτό ανακύπτει µια σειρά προβληµάτων, τα οποία, όµως, δεν είναι του παρόντος και αφορούν τις γενικότερες αξιολογήσεις του ΠΚ.

12 ασφάλεια του ικαίου;]. Στο σηµείο αυτό ο Α. Μπουρόπουλος, 28 αναφερόµενος στο περιεχόµενο του δόλου του δράστη σηµειώνει ότι πρέπει να περιέχει τη γνώση ότι το αντικείµενο είναι ευτελούς αξίας και τη θέληση να κλέψει «τοσαύτης αξίας» πράγµα, σκέψη η οποία αποτελεί και τη βάση της θέσης του Χ. Νικολαϊδη, [βλ. παραπάνω υποσηµ. 5]. 19. Ποια, όµως, τα όρια µεταξύ «τυπικής» απονοµής ικαιοσύνης, [της εννοίας εννοουµένης ως απονοµής βασισµένης σε κανόνες και προκαθορισµένες αρχές], και απονοµής «ουσιαστικής» ικαιοσύνης, όπου το «λαϊκό αίσθηµα» και άλλες αόριστες έννοιες και συναισθήµατα καθορίζουν την ενοχή και την ποινή, χωρίς διακρίσεις φρονηµατικών στοιχείων και πράξης; 20. Το τι επεδίωκε ο δράστης, το τι σκεπτόταν, [και µάλιστα στο «πίσω» µέρος του µυαλού του], το τι υπολόγιζε, το τι ανέµενε και γιατί, αλλά και το τι, τελικά, προβάλλει στον εξωτερικό κόσµο ως πρόθεση του δράστη, 29 [µε δεδοµένο ότι προ οφθαλµών έχουµε πράξη ευτελούς αξίας], µπορούν να αποτελέσουν βάσιµα στοιχεία απόδοσης ενοχής σ ένα αντικειµενικοποιηµένο σύστηµα, [υποκειµενικής], ευθύνης, όπου ως καθοριστικό στοιχείο προβάλλει η έννοια της εµπειρικά αντιληπτής πράξης και του αποτελέσµατος αυτής; Ας µη διαφεύγει δε ότι «αυτές οι υποκειµενικές όψεις µόλις που χρειάζεται να επισηµανθεί ότι «Ερµηνεία Ποινικού», σελ Ας µη διαφεύγει ότι πολλοί δράστες εγκληµάτων ως ευφάνταστοι και µη ισορροπηµένοι επιζητούν, απλώς, µια έξοδο από την ισοπεδωτική ανωνυµία, διεκδικώντας κοινωνική ταυτότητα-αναγνωρισιµότητα η οποία µε της σειρά της οδηγεί σε επιβεβαίωση κ.ο.κ. Όλοι αυτοί προβάλλουν µια άλλη εικόνα των στόχων και των επιδιώξεων τους, την οποία η, εν πολλοίς, τυποποιηµένη και βιοµηχανοποιηµένη απονοµή δικαιοσύνης αδυνατεί, παντελώς, [για λόγους που δεν αφορούν µόνον την ίδια], να διακρίνει από την αληθή πραγµατικότητα.

13 προσκρούουν σε ανυπέρβλητες αποδεικτικές δυσχέρειες, κάτι που ακυρώνει το δικαιοκρατικό αίτηµα για ασφάλεια δικαίου». 30 Αποδοχή αυτής της θέσης, [της συνεκτίµησης δηλ. της εσώτερης υποκειµενικής στόχευσης του δράστη για τη θεµελίωση της προνοµιούχου µορφής κλοπής], συνεπάγεται, κατ αναλογία, αποδοχή εγκλήµατος απάτης, στηριζόµενης σε υπόσχεση - ενοχή µελλοντικού χρόνου, [πράγµα το οποίο και ορθά δεν γίνεται δεκτό] Μπορεί να λειτουργήσει ως «κοινωνική µοντελιστική» και να δράσει παιδαγωγικά καταδικαστική απόφαση για κλοπή, [όχι ευτελούς αξίας], ποσού δρχ.; Γνωρίζει κανείς εκ των αποδεκτών της δικαστικής απόφασης, [πιθανώς και των παρευρισκοµένων στη δικαστική αίθουσα κατά τη στιγµή της εκδίκασης µη εξαιρουµένων], τα λοιπά στοιχεία, [π.χ. τη στόχευση και την επιδίωξη του κατηγορουµένου], της υπόθεσης έτσι ώστε να εκτιµήσει και να αξιολογήσει εκ των υστέρων, [«παίρνοντας το ανάλογο µάθηµα»], ότι η κλοπή δρχ. δεν συνιστά κλοπή ευτελούς αξίας; Ποιος θα το πληροφορηθεί και δεν θα µειδιάσει; Βλ. σχετικά Θ. Σάµιου «Αποτελεί η κάρτα», σελ ογµατική συνέπεια, [προς τη θέση της µειοψηφίας στην παραπάνω απόφαση του Τριµ.Πληµ. Λευκάδας, υποσηµ. 5], θα επέβαλε, ακόµη, την επαναδιατύπωση π.χ. των άρθρων 375 ΠΚ για την υπεξαίρεση και 386 για την απάτη, µε την πρόβλεψη να διώκεται και να τιµωρείται ο δράστης, σε βαθµό πληµµελήµατος ή κακουργήµατος, όχι ανάλογα µε το, αντικειµενικά προσδιορισθέν, ύψος της αξίας, αλλά µε βάση τις προσδοκίες του και την υποκειµενική του στόχευση. Η επιδίωξη, και µόνον, κάρπωσης αντικειµένου αξίας πέραν των δρχ., ανεξαρτήτως τελικού ποσού ή αξίας ενθυλάκωσης, θα τιµωρείται ως κακούργηµα. 32 Όπως ο ποινικός νοµοθέτης δεν ποινικοποιεί για δικό του λογαριασµό αλλά «κατ ουσία αντιπροσωπευτικά για κάποιον άλλο έτσι ώστε πίσω από την ποινή βρίσκονται το πάθος της συλλογικής συνείδησης, το ηθικό συναίσθηµα του

14 Το χειρότερο θα επιβεβαιώσει µέσα του την, [απογοητευτική για το δικαϊκό σύστηµα της χώρας], έρευνα του ΕΚΚΕ, 33 ότι όλα, σχεδόν, είναι διαβλητά και όλα εξαρτώνται είτε από «τα µέσα και τους γνωστούς» είτε από «τα χρήµατα και τους δικηγόρους» είτε «από την ταξική θέση του διαδίκου». 22. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουµε τους πολιτικούς στόχους του ποινικού δικαίου, αφού το τελευταίο ως µέσον-εργαλείο άσκησης πολιτικής βρίσκεται πάντοτε, [ως εκ της φύσεως του], σε σχέση υπαλληλίας µε τις γενικότερες επιλογές και απόψεις µιας κοινωνίας. Το περιεχόµενο και οι στόχοι ενός ποινικού δικαίου προσδιορίζονται σε σχέση µε το εκάστοτε ισχύον πολιτικό και οικονοµικό καθεστώς και φυσικά τις ανάλογες συνθήκες. Άλλωστε ας µη διαφεύγει ότι: α. η ύπαρξη και µόνον του ποινικού δικαίου συνιστά απόδειξη σοβαρότατης παθογένειας µιας κοινωνίας. Στην πραγµατικότητα για τα λάθη και τις αδυναµίες της ίδιας της κοινωνίας στη διαπαιδαγώγηση των πολιτών της έχει θεσπισθεί το ποινικό δίκαιο. Νοµιµοποιείται, όµως, η παραπάνω κοινωνία στην τιµώρηση των πολιτών, που η ίδια απέτυχε να εκπαιδεύσει στην επίδειξη συµπεριφοράς συλλογικότητας; λαού κ.ο.κ.», [Ν. Ανδρουλάκης «Ποινικό ίκαιο», σελ. 19], έτσι και ο ποινικός δικαστής δεν δικάζει για λογαριασµό του αλλά «εν ονόµατι» και συνεπώς κατ εντολή και δια λογαριασµό του Ελληνικού λαού. Αυτό σηµαίνει, [παρά τις όποιες ενστάσεις υπάρχουν], ότι οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στην αναµονή εκείνων για τους οποίους προορίζονται, λαµβάνοντας υπόψη τους την κοινή αντίληψη περί δικαίου. 33 Ε.Κ.Κ.Ε. Απονοµή της Ποινικής ικαιοσύνης στην Ελλάδα 1983, υπεύθυνος έρευνας Η. ασκαλάκης, σελ Βλ. σχετικά και Ν. Ανδρουλάκη «Ποινικό ίκαιο», σελ. 33.

15 β. το ποινικό δίκαιο συνιστά τµήµα, [και όχι «όλον»], της κοινωνικής δυναµικής και των θεσµών µιας οργανωµένης κοινωνίας, [αποτελεί το ultimum refugium, την τελευταία γραµµή άµυνας και όχι την πρωταρχική λειτουργία µιας κοινωνίας]. Κατά συνέπεια δεν έχει ανατεθεί στο ποινικό δίκαιο ο, [ή έστω κάποιος], µεταφυσικός ρόλος επιβολής της, απόλυτης, ηθικής και ειρήνης επί γης. 23. Συνεπώς ευτελούς αξίας κλοπή, υπεξαίρεση και απάτη προσδιορίζεται από το αποτέλεσµα, [παρά τις όποιες ενστάσεις µπορούν να διατυπωθούν], από την εµπειρικά αντιληπτή πράξη, από την εµπειρικά διαπιστώσιµη αξία του αντικειµένου. Αυτό κοινοποιείται, αυτό γνωρίζει ο πολίτης, µ αυτό συγκρίνει και µε βάση αυτό αξιολογεί. Η πράξη δηλ. µόνη της καθορίζει και την ηθική απαξία. Εσώτερα φρονηµατικά στοιχεία και υποκειµενικές στοχεύσεις και επιδιώξεις δεν είναι γνωστά, [ούτε αποδεικτικά προσεγγίσιµα], και δεν µπορούν να δικαιολογούν ανάλογες ποινικές αξιολογήσεις και καταδίκες. 24. Ως ακροτελεύτια πρόταση για την άρση των παραπάνω αναφεροµένων προβληµάτων της καθηµερινής δικαστηριακής πρακτικής προτείνεται η υιοθέτηση, [µε αφετηρία το παρόν έτος 2003], των πενήντα 50- ευρώ ως ορίου κάτω του οποίου κάθε κλοπή, υπεξαίρεση ή απάτη θα θεωρείται ευτελούς αξίας. Το όριο αυτό, όπως άλλωστε όλα τα όρια του ΠΚ, είναι σχετικά αυθαίρετο. Αποτελεί, όµως, µόνον το 5-7%, [περίπου], του κατωτάτου µισθού και ηµεροµισθίου ενός ανειδίκευτου εργάτη. 35 Σε σχέση µε την αγοραστική δύναµη των 50 ευρώ θα µπορούσε και στις καθηµερινές συναλλαγές η κλοπή ενός ζεύγους παπουτσιών 50 ευρώ ή η υπεξαίρεση από ταµείο καταστήµατος του αυτού ποσού, ισοδυναµεί π.χ. µε ένα γεύµα δυο ατόµων σε καλό εστιατόριο ή µε ένα εισιτήριο τραίνου µετ επιστροφής Αθήνα-Θεσσαλονίκη ή µε το κατώτερο εισιτήριο των επικείµενων Ολυµπιακών Αγώνων ή µε µια διανυκτέρευση δυο ατόµων σ ένα φτηνό ξενοδοχείο

16 να αντιταχθεί ότι όλα τα αναφερθέντα παραδείγµατα, [της προηγούµενης υποσηµείωσης], δεν συνιστούν απόλυτα φθηνές επιλογές. Πλην, όµως, ο νόµος αναφέρεται σε ευτελή αξία και όχι σε ασήµαντη ή ανύπαρκτη. Άλλωστε όλες οι ερµηνευτικές προσεγγίσεις στο περιεχόµενο της λέξης ευτελής, [εξαιρουµένων των ηθικών αξιολογήσεων], συγκλίνουν στην έννοια του φθηνού, [ευτέλεια = η χαµηλή τιµή, ευτελίζω = µειώνω την αξία]. 25.Για τον προσδιορισµό του όποιου ορίου πρέπει οπωσδήποτε να συνεκτιµηθεί, [κάποια στιγµή και στη χώρα µας], και το κόστος λειτουργίας και απονοµής της δικαιοσύνης. 36 Ουδέποτε έχει υπάρξει ανάλογη προσέγγιση. Πρέπει επίσης να συνεκτιµηθεί ότι η πλειοψηφία των δραστών κλοπών µικρής αξίας είναι νέοι και κυρίως λαθροµετανάστες και τοξικοεξαρτηµένοι. Συνεπώς, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να επαναπροσδιορισθούν και οι εγκληµατοπροληπτικοί στόχοι του ποινικού δικαίου. Η καταδίκη ενός νέου εξαρτηµένου από ναρκωτικές ουσίες, [για την απεξάρτηση του οποίου έχουν θεσπισθεί µια σειρά µέτρων και ρυθµίσεων, µε τεράστιο οικονοµικό κόστος], για µικροκλοπές και υπεξαιρέσεις προς άµεση 16 ή µε µια συσκευασία 20 πακέτων τσιγάρων ή µε 5 έως 6 κιλά µοσχαρίσιου κρέατος. 36 Τόσο γιαυτή την παράµετρο όσο και για τις προαναφερθείσες σχέσεις µεταξύ δικαιϊκών θεσµών και οικονοµίας, [ουσιαστικά αναπτύχθηκε ένα νέος επιστηµονικός κλάδος αυτός της Οικονοµικής Ανάλυσης του ικαίου, γιαυτό και οι µεγαλύτερες Νοµικές Σχολές των ΗΠΑ έχουν εντάξει στη δύναµη του διδακτικού τους προσωπικού και οικονοµολόγους], κυκλοφορούν 8 εξειδικευµένα περιοδικά στις ΗΠΑ, µεταξύ των οποίων τα, πλέον γνωστά, είναι: «Journal of Law and Economics», «International Review of Law and Economics», «Supreme Court Economic Review», κλπ.

17 διάθεση του αντικειµένου αναιρεί και ακυρώνει ουσιαστικά την προηγούµενη προσπάθεια της Πολιτείας για επανένταξη του. Η δογµατική συνέπεια απαιτεί τον επανακαθορισµό της ευτελούς αξίας. 26.Πρέπει, επίσης, να συνεκτιµηθεί η επιρροή, [πρωτίστως σε ανάλογες περιπτώσεις, αδικηµάτων µε υλικό αντικείµενο χαµηλής, σχετικά, αξίας, αποτιµώµενη, - η επιρροή- µάλιστα, σε σταθερά µεγέθη], αυτής της ίδιας της ποινικής διαδικασίας στον στιγµατισµό, στη γενική και στην ειδική πρόληψη, αφού, πολλές φορές «η διαδικασία είναι η ποινή». 37 Αν, µάλιστα, συνεκτιµηθεί ότι παιδαγωγικά, [ως κοινωνικά πρότυπα], δρουν όλοι οι υφιστάµενοι θεσµοί και η ποιότητα λειτουργίας της Πολιτείας, ηχεί, [τουλάχιστον, για τη σηµερινή εποχή], περίεργα ακόµη και η καταδίκη ενός δράστη για κλοπή αξίας µέχρι και 150 ευρώ, αφού συγκριτικά ο µέσος πολίτης έχει, [µε ευθύνη τόσο δική του όσο και -κυρίως- της Πολιτείας], εξοικειωθεί, [δυστυχώς], µε ανάλογα εγκληµατικά - επίπεδα τιµών. 27. Υπό το βάρος όλων των παραπάνω σκέψεων η θέσπιση του ορίου στα πενήντα 50- ευρώ, αποτελεί µια λογική και δίκαιη, κατ αρχήν, κίνηση. ΑΘΗΝΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Θ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΙΚΗΓΟΡΟΣ,.Ν. 17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.«Αιτιολογική Έκθεση Σχεδίου Ποινικού Κώδικος 1929», εκδόσεις Ζαχαρόπουλου, 1950, σελ Σύµφωνα µε τη γνωστή υπερβολή του Feeley, όπως την καταγράφει ο Ν. Ανδρουλάκης, «Ποινικό ίκαιο», σελ. 18.

18 2.Ν. Ανδρουλάκη «Ποινικό ίκαιο, Γενικό Μέρος», εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας, Κιούπη «ιατίµηση και κακουργήµατα», Ποινικά Χρονικά ΜΘ σελ. 620 επόµ. 4.Α. Μπουρόπουλου «Ερµηνεία Ποινικού Κώδικος, ειδικόν µέρος, Γ τόµος», εκδόσεις Αφοι Π. Σάκκουλα, 1964, σελ. 36 επόµ. 5.Θ. Σάµιου «Αποτελεί η κάρτα αυτόµατης συναλλαγής πράγµα ευτελούς αξίας;» Ποινικά Χρονικά Ν/2000, σελ. 667 επόµ. 6.. Σπινέλλη «Ποινικό ίκαιο, ειδικό µέρος», τεύχος Α, (άρθρα α ), εκδόσεις ΑΝΤ. Ν. Σάκκουλα, 1984, σελ. 74 επόµ. 7.Ζ. Φασούλα «Ποινικό ίκαιο, ειδικό µέρος, εγκλήµατα κατά της ιδιοκτησίας», εκδόσεις Αφοι Π. Σάκκουλα,

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη (24.9.1967). Τίτλοι Σπουδών: Πτυχιούχος Νοµικής Σχολής Α.Π.Θ. (1990). ιπλωµατούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών, µε Άριστα, στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 187 ΠΚ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 187 ΠΚ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 187 ΠΚ Το 1992 τέσσερις Έλληνες πολίτες συνελήφθησαν στο έδαφος της Κυπριακής ηµοκρατίας µε την κατηγορία ότι σχεδίαζαν να απαγάγουν Κύπριο πολίτη. Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ NB (2002) σελ

ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ NB (2002) σελ ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ NB (2002) σελ. 949-950. Υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγµάτων κατά τη διάταξη του άρθρου 147 του Ν.2287/95 (Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα). (Σε ποιου την κυριότητα ανήκουν υπεξαιρεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

23η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

23η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 23η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις Το σύστηµα της ποινικής µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Στο υπ αριθµ. 5β-6 τεύχος του περιοδικού Πράξη και Λόγος Ποινικού ικαίου και στη σελίδα 595, δηµοσιεύτηκε κείµενο του εισαγγελέως κ. Ζύγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

Το ύψος της εφέσιµης ποινής των εκδικαζοµένων, (από τα τριµελή Εφετεία κακουργηµάτων), πληµµεληµάτων, άρθρο 489 παρ.1, εδάφιο στ, του Κ.Ποιν. ικ.

Το ύψος της εφέσιµης ποινής των εκδικαζοµένων, (από τα τριµελή Εφετεία κακουργηµάτων), πληµµεληµάτων, άρθρο 489 παρ.1, εδάφιο στ, του Κ.Ποιν. ικ. Το ύψος της εφέσιµης ποινής των εκδικαζοµένων, (από τα τριµελή Εφετεία κακουργηµάτων), πληµµεληµάτων, άρθρο 489 παρ.1, εδάφιο στ, του Κ.Ποιν. ικ. Η διάκριση των αξιόποινων πράξεων ανάλογα µε την in abstracto

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν 1 ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν Με αφορµή την δίκη των µελών της 17Ν, έχει ανοιχτεί µια ευρύτατη συζήτηση για τον αν τα διαπραχθέντα, [υπό την αίρεση φυσικά τυχόν καταδίκης των κατηγορουµένων],

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Αριθµ. Απόφ.: 1768/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε,

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε, Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Σχέδιο Εγκυκλίου Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους Κύριε Πρόεδρε, Μου θέσατε το ερώτηµα, κατά πόσο µεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο και πιο συχνά κάνει την εµφάνισή

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 248 ΚΑΙ 258 ΤΟΥ Π.Κ.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 248 ΚΑΙ 258 ΤΟΥ Π.Κ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 248 ΚΑΙ 258 ΤΟΥ Π.Κ. Πολύ συχνά στη ικαστηριακή πρακτική, η οποία (δυστυχώς) έχει ήδη τυποποιηθεί και τείνει πλέον και να "βιοµηχανοποιηθεί", δεν καταβάλλεται η προσήκουσα προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 11.7.2013 2013/0023(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Ποινική ικονομία II LLB407 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (Πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράμηνο προσφοράς 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α Ε Υ ΟΜΟ ΙΚΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ή ΑΡΝΗΣΙ ΙΚΙΑ Eίστε και εσείς µάρτυρες ως η κορυφαία συνδικαλισική οργάνωση των ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς 211, Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, Αθήνα, Ε-mail : Ιστοσελίδα:

Πειραιώς 211, Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, Αθήνα, Ε-mail : Ιστοσελίδα: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, 100 33 Αθήνα, Ε-mail : enap@enap.gr, Ιστοσελίδα: www.enap.gr Αθήνα, 12/12/2016 Α.Π. 45/2016 ΠΡΟΣ: Κύριο Ιωάννη Γράβαρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικό Δίκαιο 1 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η έννοια της εξαρτηµένης εργασίας. Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας

Εργατικό Δίκαιο 1 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η έννοια της εξαρτηµένης εργασίας. Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας Εργατικό Δίκαιο 1 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η έννοια της εξαρτηµένης εργασίας Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας Εξαρτηµένη εργασία: η λέξη «κλειδί» για το Εργατικό Δίκαιο Ο δικαιολογητικός λόγος και η προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις 24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις ιακρίσεις των ποινών Οι ποινές διακρίνονται σε κύριες και παρεπόµενες. Κύριες ποινές είναι εκείνες που µπορούν να επιβληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική.

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Κώστας Κοσμάτος Δ.Ν., Δικηγόρος Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Δ.Π.Θ. kkosmato@law.duth.gr Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 23 Εισαγωγή... 27 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΝΟΙΑ - ΠΗΓΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 29 Α. Εισαγωγικά... 29 Β. Εξωτερική συμπεριφορά... 30 Γ. Διατάξεις... 31

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. Προπαρασκευαστική Διαδικασία 1 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 3 2. Κλήση µάρτυρα - Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως µάρτυρα (άρθρα 213 και 161 ΚΠΔ) 7 3. Γνωστοποίηση µαρτύρων στον κατηγορούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ευγένιος Αρ. Γιαρένης Αντεισαγγελέας του Στρατοδικείου Ιωαννίνων ρ. ηµοσίου ικαίου Παντείου Πανεπιστηµίου

Ευγένιος Αρ. Γιαρένης Αντεισαγγελέας του Στρατοδικείου Ιωαννίνων ρ. ηµοσίου ικαίου Παντείου Πανεπιστηµίου Η µη αναγραφή του άρθρου 15 ΠΚ επί του κλητηρίου θεσπίσµατος, σε περίπτωση ανθρωποκτονίας από αµέλεια µε παράλειψη από έχοντα ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος δράστη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ 1. Να εξωτερικεύσουμε τί πιστεύουμε για τον Ποινικό Κώδικα και να δώσουμε παραδείγματα αδικημάτων που πιστεύουμε ότι χρειάζονται εκσυγχρονισμό. Πχ. κτηνοβασία είναι εντελώς αχρίαστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

(περίληψη ιδιωτικής γνωµοδότησης) Α. Σύντοµο Ιστορικό :

(περίληψη ιδιωτικής γνωµοδότησης) Α. Σύντοµο Ιστορικό : 1 Το άρθρο 46 α του ν. 1892/1990 και η ποινική ευθύνη των µελών του Σ ανώνυµης εταιρείας, σε περίπτωση µη καταβολής εργατικών και εργοδοτικών εισφορών στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (ΙΚΑ). (περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτής, σύμφωνα με τον νόμο, είναι το πρόσωπο εκείνο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά.

Καταναλωτής, σύμφωνα με τον νόμο, είναι το πρόσωπο εκείνο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, στην εκδήλωση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Θεσσαλονίκη με θέμα: «Νέοι και διαδίκτυο: χρήσεις, εφαρμογές, ασφάλεια» (17-5-2009) (Προσφωνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Αξίες και τιμές παραγωγής. Η σχέση μεταξύ του 1ου και του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου» Γιώργος Σταμάτης

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Αξίες και τιμές παραγωγής. Η σχέση μεταξύ του 1ου και του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου» Γιώργος Σταμάτης Άξιες και τιμές παραγωγής: Η σχέση μεταξύ του 1ου και του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου» του Γιώργου Σταμάτη 1. Εισαγωγή Σκοπός μας δεν είναι να δείξουμε απλώς, ότι μεταξύ του 1ου και του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αθήνα, 4 Μαΐου Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αθήνα, 4 Μαΐου Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο Με το αριθµ. πρωτ. 121/14-3-2006 έγγραφο της Ενωσης Μηχανικών ηµοσίων Υπαλλήλων ιπλωµατούχων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/57-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 117/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/57-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 117/2015 Αθήνα, 10-11-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/57-2/10-11-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 117/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (άρθρο 141 παρ. 2 Κ.Ποιν. ικ.) Ο συνήγορος του κατηγορουµένου ικηγόρος Αθηνών, ιδάκτωρ Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θρασύβουλος Θ. Κονταξής, αφού ανέπτυξε προφορικά και περιληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος του Θεόδωρου Π. Μαντά Ο N. 1608/1950 ανατρέπει την ισορροπία ολόκληρου του ποινικού (ουσιαστικού και oικονομικού) μας συστήματος. Και τούτο διότι: α)

Διαβάστε περισσότερα

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Γενικότερα, ο όρος του δικαίου είναι ιδιαίτερα ευρύς και χρησιμοποιείται με περισσότερες από μια σημασίες. Δηλαδή χρησιμοποιείται για να προσδώσει την έννοια του ορθού

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 199 ΠΚ);

ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 199 ΠΚ); 1 ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 199 ΠΚ); (Με αφορµή την υπ' αριθµ. 18518/97 απόφαση του Τριµελούς Πληµ/δικείου Αθηνών, η οποία απέρριψε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

«Τιµωρία και παραγραφή των εγκληµάτων των κατασκευαστών λόγω των σεισµών»

«Τιµωρία και παραγραφή των εγκληµάτων των κατασκευαστών λόγω των σεισµών» 1 Αθήνα 13/9/1999 «Τιµωρία και παραγραφή των εγκληµάτων των κατασκευαστών λόγω των σεισµών» Του Αντωνίου Γρ.Φούσα Δικηγόρου Βουλευτού πρώην Υπουργού ------.----- Ο συγκλονιστικός και καταστροφικός σεισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο.

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια της οργάνωσης: ως ενέργεια: ρύθµιση των σχέσεων ανάµεσα στα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του 1 Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του σωματείου με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑ των Γκίκα Χαρδούβελη, Υπουργού Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» Εισηγητής: Οββαδίας Σ. Ναμίας Δ.Ν. Δικηγόρος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ι. Εισαγωγή- Οριοθέτηση του θέματος Συμπεριφορές που επιφέρουν περιουσιακή μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έκδοση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως)

Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως) Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως) Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1.Ο.Π. κατέστη ολικά ανάπηρος συνεπεία βαριάς ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Μία πρώτη αποτίμηση της ως τώρα νομολογίας Δημήτρης Σ. Νικηφόρος ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης (ΑΠΘ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα B Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Ιούλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β Τρίμηνο 2010 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ne bis in idem, τεκμήριο αθωότητας και η νέα ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 2 εδαφ. β του ΚΔΔ (άρ. 17 του ν. 4446/2016)

Ne bis in idem, τεκμήριο αθωότητας και η νέα ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 2 εδαφ. β του ΚΔΔ (άρ. 17 του ν. 4446/2016) Ne bis in idem, τεκμήριο αθωότητας και η νέα ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 2 εδαφ. β του ΚΔΔ (άρ. 17 του ν. 4446/2016) Ι. Εισαγωγή Με το άρθρο 17 του ν. 4446/2016 (Α 240/22.12.2016 έναρξη ισχύος του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί υποβληθέντων ερωτημάτων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ερωτώνται τα ακόλουθα:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί υποβληθέντων ερωτημάτων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ερωτώνται τα ακόλουθα: ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ: 210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα