Το άρθρο 377 του ΠΚ, ο προσδιορισµός της ευτελούς αξίας και η στόχευση του δράστη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το άρθρο 377 του ΠΚ, ο προσδιορισµός της ευτελούς αξίας και η στόχευση του δράστη."

Transcript

1 1 Το άρθρο 377 του ΠΚ, ο προσδιορισµός της ευτελούς αξίας και η στόχευση του δράστη. 1.Η σχετική διάταξη του ΠΚ 1 ανταποκρινόµενη πλήρως στην θεωρία της εντύπωσης, η οποία διατρέχει ολόκληρο το ποινικό οικοδόµηµα, 2 τιµωρεί µε χρηµατική ποινή ή φυλάκιση µέχρι 6 µηνών την κλοπή και την υπεξαίρεση ευτελούς αξίας. 2.Η ρύθµιση αυτή ανταποκρίνεται και στο περί δικαίου αίσθηµα, όπως το τελευταίο διαµορφώνεται µε βάση και την αρχή της αναλογίας. Ουσιαστικά «η ένταση της ποινικής απαξίας αντιστοιχεί στο µέγεθος του ποσού». 3 3.Το ερώτηµα που κάθε φορά ανακύπτει είναι το όριο κάτω του οποίου η κλοπή, η υπεξαίρεση και η απάτη θεωρούνται ευτελούς αξίας, [ή πέραν του οποίου δεν είναι ευτελούς αξίας]. 4 4.Τελευταία ανέκυψε 5 και ένα νέο, [συναφές µε τον παραπάνω προβληµατισµό], ζήτηµα: το, τελικώς, κλαπέν ή υπεξαιρεθέν ποσόν, [ή 1 Στην οποία παραπέµπει και το άρθρο 387 ΠΚ, [απάτη ευτελούς αξίας]. 2 Βλ. ενδεικτικά Ν. Ανδρουλάκη «Ποινικόν ίκαιον, Γενικόν Μέρος», εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα, σελ. 582 επόµ. 3 Βλ.. Κιούπη «ιατίµηση και», σελ Ούτε το κείµενο του νόµου ούτε η νοµολογία έχουν καταλήξει σε ασφαλές κριτήριο προσδιορισµού του ορίου της αξίας. Η µέχρι πρόσφατα κρατούσα άποψη στη Γερµανική νοµολογία θεωρούσε, σχεδόν πάγια, ως όριο της ευτελούς αξίας τα 50 µάρκα και η τελευταία θέση λίγο αργότερα τα 100 µάρκα ή 50 ευρώ. Βλ. σχετικά και Θ. Σάµιου «Αποτελεί η κάρτα», σελ. 668, υποσηµ Στα πλαίσια της υπ αριθµ. 616/2001 απόφασης του Τριµ.Πληµ/δικείου Λευκάδας, Αρχείο Νοµολογίας, Ν /2003, σελ. 140.

2 αντικείµενο], προσδιορίζει και χαρακτηρίζει το όριο του ευτελούς ή η πρόθεση του δράστη, ο οποίος, πιθανώς, προσδοκούσε τα µέγιστα αλλά, εξ αντικειµενικών λόγων ή εξ άλλων λόγων, αναγκάστηκε, [π.χ. συµπτωµατικά ο διαρρήκτης δεν βρήκε το χρηµατοκιβώτιο ή δεν κατόρθωσε να το ανοίξει, ή ο ιδιοκτήτης είχε αφήσει µόνον ποσά ευτελούς αξίας στο κατάστηµα του κλπ.], να περιοριστεί σε ευτελούς αξίας αφαίρεση. 5.Ο Χ. Νικολαϊδης σε παρατηρήσεις του στην, παραπάνω, υπ αριθµ. 616/2001 απόφαση του Τριµ.Πληµ/δικείου Λευκάδας, 6 επικροτεί ως, εγκληµατολογικά, ορθή τη διατυπωθείσα άποψη της µειοψηφίας, ότι δηλ. δεν έχει σηµασία το τελικά αφαιρεθέν αλλά η νοητική και βουλητική- στόχευση του δράστη. 6.Ειδικότερα σηµειώνει ότι από εγκληµατολογικής πλευράς, [σε τι συνίσταται άραγε αυτή ακριβώς;], ο χαρακτηρισµός κλοπής χρηµάτων δρχ. από το ταµείο καταστήµατος ως κλοπής ευτελούς αξίας, δεν είναι ορθός. Και τούτο διότι, [κατά την άποψη του], ο παράγων τύχη και οι συµπτώσεις δεν µπορούν να διαµορφώνουν την ποινική µεταχείριση ενός κλέπτη, ο οποίος µε τη διάρρηξη του παραπάνω καταστήµατος απέβλεπε και προσδοκούσε τα µέγιστα αλλά περιορίστηκε στα ελάχιστα, στα όσα δηλ. τελικά βρήκε, [το ποσόν των δρχ.], ανεξάρτητα από την πρόθεση του. 7.Παρεµφερές το παρακάτω παράδειγµα: ο Α σε επίπεδο φρονήµατος και βούλησης επιδιώκει-ελπίζει-προσδοκά µε µια κλοπή να λύσει το βιοποριστικό πρόβληµα του για ένα µήνα και προβαίνει στη αφαίρεση ενός πορτοφολιού, [αξίας το ίδιο 1 ευρώ], το οποίο τελικά 2 6 Αρχείο Νοµολογίας Ν /2003, σελ Με τη θέση αυτή συντάσσεται και ο. Σπινέλλης, χωρίς ειδικότερη, όµως, αιτιολογία, «Ποινικό», σελ. 75.

3 περιέχει 5 ευρώ, [πραγµατικό δικαστικό γεγονός σε εξέλιξη], θα διωχθεί και θα καταδικαστεί για το βασικό έγκληµα της κλοπής ή για κλοπή ευτελούς αξίας; 8. Ως ζήτηµα δε ουσίας το ύψος του ποσού ως καθοριστικού παράγοντος διαµόρφωσης της δικαστικής κρίσης δεν υπάγεται, [κατά την κρατούσα άποψη], prima facie στον αναιρετικό έλεγχο. Η ορθή, όµως, εφαρµογή ενός ποινικού νόµου; 7 «Η συγκεκριµένη αξία ή ζηµία, που προσδιορίστηκε κυριαρχικά είναι ή όχι ιδιαιτέρως µεγάλη; Εδώ πρόκειται για καθαρή υπαγωγή και η σχετική κρίση πρέπει να ελέγχεται από τον ΑΠ». 8 Όλες, άλλωστε, οι αόριστες έννοιες δεν υπόκεινται σε αναιρετικό έλεγχο; 9 9.Ανεξάρτητα από την παραπάνω διχογνωµία δυο είναι τα βασικά ανακύπτοντα ερωτήµατα από τη διάταξη του άρθρου 377 ΠΚ: α. το χρηµατικό όριο µέχρι το οποίο µια κλοπή παραµένει ευτελούς αξίας, και β. ανεξάρτητα αν γίνει δεκτό ένα όριο διάκρισης των κλοπών ευτελούς και µη αξίας, η υποκειµενική στόχευση του δράστη διαδραµατίζει ρόλο ή περιορίζεται η όποια ποινική ευθύνη, αυστηρά, από το ύψος της αξίας του κλαπέντος; 3 7 Βλ. σχετικά την ορθή θέση της µειοψηφίας στην υπ αριθµ. 1088/1995 απόφαση του ΑΠ, Ποινικά Χρονικά ΜΣΤ/1996, σελ. 223, σύµφωνα µε την οποία «η κρίση ότι η αξία είναι ευτελής, αποτελεί καθαρή αναγόµενη υπαγωγή στην ερµηνεία και εφαρµογή της νοµικής αυτής διάταξης και για το λόγο αυτό υποκειµένη στον αναιρετικό έλεγχο». Βλ. και σύµφωνη γνώµη Ι. Μανωλεδάκη «Εγκλήµατα κατά της ιδιοκτησίας», εκδόσεις Σάκκουλα, 8 η έκδοση, 1999, σελ. 98 υποσηµ Βλ. έτσι Λ. Μαργαρίτης σε παρατηρήσεις του στην απόφαση του ΑΠ 1012/1982, Ποινικά Χρονικά ΛΓ/1983, σελ. 301, βλ., επίσης, σύµφωνη γνώµη µειοψηφίας στην υπ αριθµ. 98/1995, απόφαση του ΑΠ, ΝοΒ 1995, σελ Βλ. απόφαση ΑΠ 1463/1981, Ποινικά Χρονικά ΛΒ/1982, σελ. 632.

4 10.Όσον αφορά το πρώτο ζήτηµα λεκτέα τα εξής: α. είναι προφανές ότι στην καθηµερινότητα των εµπορικών συναλλαγών και στη συναλλακτική πραγµατικότητα, 10 σε συνδυασµό και συνάρτηση µε τις εκάστοτε επικρατούσες οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες, [το ύψος των µισθών και των ηµεροµισθίων και γενικότερα των εισοδηµάτων, του πληθωρισµού, των ποσοστών των τιµαριθµικών αναπροσαρµογών και της ανεργίας, της αξίας αγοράς των βασικών καταναλωτικών αγαθών, των τιµών των προσφεροµένων βασικών υπηρεσιών, των αρχών της κοινωνικής πολιτικής κλπ.], διαµορφώνεται κοινή συνισταµένη, συγκριτική αντίληψη για το τι αποτελεί ευτελές και για το τι όχι. εν απαιτείται δε σε κάθε περίπτωση, να προηγείται αναλυτική, συστηµατική συνεκτίµηση όλων των παραπάνω παραγόντων 11 για την εξαγωγή συµπερασµάτων. Ο µέσος πολίτης ακολουθεί τις εποχές και τις αξίες και διαπλάθει συνείδηση οικονοµικής αξίας µε βάση τη συναλλακτική σύγκριση. 12 Συνεπώς ο χαρακτηρισµός, 4 10 Εννοείται σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς, [ή στο οικονοµικό σύστηµα της ατοµικιστικής συναλλακτικής], όπου ο έλεγχος της λειτουργίας της οικονοµίας γίνεται, κατά κύριο λόγο, δια του µηχανισµού των τιµών. 11 Και ειδικότερα των δυο συχνότερα χρησιµοποιούµενων δεικτών, του δείκτη τιµών και του αποπληθωρικού δείκτη του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Άλλωστε κατ αναλογία µε την επισήµανση-παρατήρηση του αείµνηστου Ιακ. Ζαγκαρόλα, [Ποινικά Χρονικά Κ/1970, σελ. 394, η οποία συνδεόταν µε το ύψος του αλκοόλ στο αίµα, «την απόφαση περί ενοχής θα εκδίδη ο δικαστής και όχι το χηµείο»], την απόφαση πρέπει να την εκδίδει ο δικαστής και όχι κάποιος οικονοµολόγος. 12 Βλ. σχετικά και Βούλευµα ΑΠ 1685/1998, Ποινικά Χρονικά ΜΘ/1999, σελ. 941 «ο χαρακτηρισµός της αξίας του αντικειµένου ως µεγάλης ή µικρής αποτελεί ζήτηµα κρινόµενο µε βάση τις συνθήκες της αγοράς που

5 [εξαιρουµένης της από διαθέσεως αξίας], 13 ενός αντικειµένου ως ευτελούς αξίας ούτε ιδιαίτερα δυσχερής είναι ούτε αποκλειστικό «προνόµιο»-έργο των δικαζόντων. β. το ευτελές ή µη της αξίας ενός αντικειµένου, δεν, [πρέπει να], κρίνεται µε βάση την υποκειµενική αξιολόγηση του δράστη ή του θύµατος-ιδιοκτήµονος. Και αυτό διότι δεν µπορεί να επιδρούν ή να συµµετέχουν στην τελική «αντικειµενική» αξιολόγηση ούτε η ατοµική οικονοµική δυνατότητα-επιφάνεια ούτε τα αναπτυσσόµενα έντονα συναισθήµατα λόγω της εγκληµατικής πράξης. Συνεπώς η θέση του Α. Μπουρόπουλου, 14 ότι για τον προσδιορισµό της ευτελούς αξίας πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι συνθήκες και του παθόντος και του δράστη, δεν είναι ορθή: i. Και τούτο διότι, πλην όλων των άλλων, η πρόταση του οδηγεί στη θέσπιση-διάκριση κατηγοριών µεταξύ κλεπτών, [υπεξαιρετών και απατεώνων], πλουσίων θυµάτων και κλεπτών, [υπεξαιρετών και απατεώνων], φτωχών θυµάτων. ιαφορετικά θα υπολογίζεται η ευτελής αξία αν το θύµα είναι πολυεκατοµµυριούχος και διαφορετικά αν είναι πένης; Τότε το αυτό αντικείµενο, [της αυτής µιας και µοναδικής αντικειµενικής αξίας], θα προσλαµβάνει διάφορο αξία ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα του ιδιοκτήτου, όπερ άτοπο. Στην µία περίπτωση θα είναι ευτελούς αξίας και στην άλλη όχι; Άρα αναιρείται εν τοις 5 διαµορφώνουν κάθε φορά την αντικειµενική αξία των πραγµάτων, από την απλή συναλλακτική σύγκριση των οποίων συνάγεται περαιτέρω η κρίση περί του ευτελούς ή ιδιαιτέρως µεγάλου της αξίας αυτής». 13 Βλ. Αιτιολογική έκθεση Σχεδίου ΠΚ 1933, εκδόσεις Ζαχαρόπουλου, σελ. 566 για την pretium affectionis. Βλ. ενδεικτικά και απόφαση ΑΠ 618/1973, Ποινικά Χρονικά ΚΓ/1973, σελ «Ερµηνεία Ποινικού», σελ. 36.

6 πράγµασι η έννοια του ευτελούς. Οι κατά περίπτωση δε αποκλίσεις, όχι µόνον, δεν θα επιτρέπουν την εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης στο θεσµό της ικαιοσύνης αλλά θα δηµιουργούν-διαχέουν και κλίµα καχυποψίας για την αυστηρότερη αντιµετώπιση όσων προβαίνουν σε κλοπή, υπεξαίρεση και εξαπάτηση λιγότερο ευκατάστατων συµπολιτών µας, [και αντίστοιχα την επιεικέστερη όσων τα θύµατα είναι, λιγότερο ή περισσότερο, πλούσιοι συµπολίτες µας]. ii. Η αφαίρεση ενός καλλυντικού αξίας 20 ευρώ από µεγάλη εµπορική επιχείρηση θα είναι ευτελής ενώ η αν η αφαίρεση γίνει από ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι συνταξιούχος, του ΙΚΑ, δεν θα είναι; Με τη λογική αυτή «υποδεικνύεται» στους κλέπτες, υπεξαιρέτες και απατεώνες να προτιµούν τους πλουσίους, διότι τα όρια της ευτελούς αξίας, [κατά συνέπεια και της ποινικής µεταχείρισης], είναι αναβαθµισµένα. Ούτε, όµως, µπορεί η υποκειµενική αντίληψη κάποιου να αφορά 15 την «αντικειµενική» δικαϊκή κρίση. Αν ο Α πλούσιος εκτιµά ότι η αφαίρεση αντικειµένου 1000 ευρώ είναι ευτελούς αξίας, [ή ότι η υφισταµένη ζηµία του είναι άνευ σηµασίας], συγκρινόµενη µε το µέγεθος της περιουσίας του, αυτό µπορεί να δεσµεύσει τον δικαστή και να λειτουργήσει ως «κοινωνική µοντελιστική»; 16 Αντίστροφα: αν ο κλέπτης ανήκει στη τάξη των γαβριάδων τα όρια της ευτελούς, [και της αντίστοιχης ποινικής αντιµετώπισης του], θα είναι χαµηλότερα από ότι για έναν «ευκατάστατο» κλέπτη; Εκτός αν το σχήµα λειτουργήσει υπό την άλλη όψη: τα ποσά της ευτελούς, [και αντίστοιχα η ποινική τους αξιολόγηση], να είναι αντιστρόφως ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα του δράστη Βλ. ad hoc Συµ.Στρ.Λάρισας 2/1995, ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ, 1997, σελ Σύµφωνα µε τη θέση του V. Ferrari «Λειτουργίες του ικαίου», εκδόσεις Σάκκουλα, 1992, σελ. 144.

7 iii. Όλα αυτά, όµως, ούτε την αρχή της ισότητας υπηρετούν ούτε την αρχή της αναλογίας ούτε τον παιδευτικό ρόλο του ικαίου ούτε, αποδεικτικώς, προσδιορίσιµα είναι. Το τι είναι ευτελές το γνωρίζει, ανά εποχή, ο µέσος πολίτης, ανεξάρτητα περιουσιακών διαβαθµίσεων και λοιπών οικονοµικών δυνατοτήτων. Αποδοχή της θέσης Α. Μπουρόπουλου σηµαίνει εισαγωγή και υιοθέτηση υποκειµενικών αντιλήψεων και εκτιµήσεων, [µε παράλληλη διάχυση αίσθησης καθολικής εισαγωγής της αρχής της σκοπιµότητας], στην ποινική αξιολόγηση Υπ αυτή την έννοια η αντίληψη ενός µέσου, από άποψη εισοδήµατος και προστατευοµένων µελών, εργαζόµενου οικογενειάρχη, [τα δυο µεγέθη πρέπει να συνυπάρχουν ως έκφραση ενός κάποιου- µέσου όρου], για την αξία ενός συγκεκριµένου αγαθού πρέπει να λαµβάνεται ως βάση εκτίµησης, [µη υπαρχούσης ποσοτικής διάκρισηςορίου]. Η αναφορά σε ένα, όποιο, συγκεκριµένο καταναλωτικόαναλώσιµο αγαθό, ευρείας συναλλαγής, προσδιορίζει και την κλίµακα της λογικής διακύµανσης των υπολοίπων, άρα και το ύψος της αξίας ενός αντικειµένου ως ευτελούς ή µη. Αν υποτεθεί ότι π.χ. [τυχαία επιλογή], η αξία ενός κιλού ψωµιού και ενός υποκαµίσου, τη χρονική περίοδο Α είναι χ και ζ ευρώ αντίστοιχα, πρέπει να εξετάζεται : 7 17 Προφανώς αφετηρία των, παραπάνω, σκέψεων του Α. Μπουρόπουλου υπήρξε η σχετική περικοπή στην Αιτιολογική Έκθεση του ΠΚ, σελ. 362, όπου σηµειώνεται ότι η «αξία είναι τι όλως σχετικόν αναλόγως των προσώπων, του τόπου και του χρόνου». Η αναφορά, όµως, στα πρόσωπα, [και στις απόψειςεκτιµήσεις τους], αποσκοπεί στον προσδιορισµό της ιστορικής περιόδου, βάσει της οποίας κρίνεται τι ως ευτελές ή µεγάλης αξίας και δεν υποδεικνύει την ανάγκη συνεκτίµησης της οικονοµικής κατάστασης δράστη και θύµατος. Άλλη αξία, [σχετική, ανάλογη, πραγµατική κλπ.], έχει το Α αντικείµενο το έτος 1980, άλλη το έτος 1990, άλλη το έτος 2000.

8 α. τι ποσοστό αναλογικά µε τα µηνιαία εισοδήµατα της οικογένειας αποτελούν οι τιµές χ και ζ, µε τι συχνότητα αγοράζονται τα συγκεκριµένα αγαθά και τι σχετική αξία έχουν για την επιβίωση του ατόµου, και β. τι πολλαπλάσιο της παραπάνω αναλογίας συνιστά το κλαπέν. Αυτή η τάξη µεγέθους δίνει ένα σχετικό στίγµα της αξίας του κλαπέντος ή υπεξαιρεθέντος στο χώρο των συναλλαγών. 12. Με δεδοµένο ότι σήµερα τα 880 ευρώ, [άρθρο 466 Κ.Πολ. ικ. 18 ], αποτελούν το όριο που µια διαφορά κρίνεται ως µικροδιαφορά γίνεται αντιληπτό ότι κάθε τι χαρακτηριζόµενο ως ευτελές πρέπει να αποτελεί υποπολλαπλάσιο αυτού του ποσού, αφού το ευτελές νοηµατικά υπολείπεται του «µικρού». 13. Θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι αφού ο ΠΚ 19 έχει προσχωρήσει στη λογική της διατίµησης µε την εισαγωγή ποσοτικών ορίων-κριτηρίων για τη διάκριση πληµµεληµάτων από κακουργήµατα ανάλογα µε το ύψος της ζηµίας ή του οφέλους, κάλλιστα θα µπορούσε, [προς αποφυγή µαθηµατικών, οικονοµικών και λοιπών κοινωνικών, παρακινδυνευµένων υπολογισµών], να χαράξει όρια στην κλοπήυπεξαίρεση-απάτη ευτελούς αξίας. Αν και κάθε ποσοτικό κριτήριο είναι, 8 18 Βλ. σχετικά µε τους οικονοµικούς και κοινωνικούς λόγους της δικαστικής απόκλισης στην περίπτωση των µικροδιαφορών, [οι οποίοι λόγοι εκφράζουν τη γενικότερη νοµοθετική βούληση σε σχέση µε την αξία µιας διαφοράς. Για την ενότητα και την ασφάλεια του δικαίου τα αυτά πρέπει να ισχύουν αναλογικά και στο Ποινικό ίκαιο], Κ.. Κεραµέως «Αστικό ικονοµικό ίκαιο, Γενικό Μέρος», εκδόσεις Σάκκουλα, 1986, σελ. 366 επόµ. 19 ο Κ.Πολ. ικ., ως γνωστόν, χρησιµοποιεί σε ευρεία κλίµακα ποσοτικούς προσδιορισµούς. Αλλά πέραν αυτού το ποσοτικό όριο µπορεί να λειτουργήσει ακόµη και για τη θεµελίωση του αδίκου, βλ. χαρακτηριστικά Ν. Ανδρουλάκη, «Ποινικό ίκαιο», σελ. 9.

9 τελικά, αυθαίρετο, [γιατί π.χ. 25 εκατοµµύρια και όχι 45 ή 55; 20 Αν, µάλιστα, ληφθούν υπόψη τα δικαστικά ιστορικά δεδοµένα της τελευταίας 20ετίας στη χώρα µας πιθανώς τα όρια αυτά να ηχούν ως εξωπραγµατικά], µε ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια του δικαίου, εντούτοις ή ύπαρξη του 21 προσφέρει κάτι σηµαντικό: περιορίζει την αυθαιρεσία του εκάστοτε κρίνοντος, [αυξάνεται το περιγραφικό στοιχείο σε βάρος του αξιολογικού], και υπηρετεί καλύτερα την αρχή της αναλογίας και της ισότητας. Παράλληλα η ύπαρξη ενός ποσοτικού κριτηρίου διάκρισης αίρει κάθε συζήτηση, [κυρίως επ ακροατηρίω, Όπως ορθά διερωτάται ο. Κιούπης «ιατίµηση», σελ. 621, η υπεξαίρεση 27 εκατοµµυρίων υπάγεται στην ίδια τάξη µε εκείνη των 527 εκατοµµυρίων, [διαφορά 500 εκατοµµυρίων], και η διαφορά πληµµελήµατος και κακουργήµατος αντιστοιχεί σε µια δραχµή, [ το πρώτο το δεύτερο]. 21 Στον προϊσχύσαντα Ποινικό Νόµο και στο άρθρο 693 αφαίρεση ποσού κάτω των 500 δρχ. θεωρούνταν πταίσµα. Βλ. σχετικά και Κ. Βουγιούκα «Το έγκληµα της κλοπής», 1952, σελ Πολύ συχνά τα θύµατα της κλοπής, της υπεξαίρεσης και της απάτης εµφανίζονται στο ακροατήριο και δηλώνουν πρόθυµα να ανακαλέσουν την υποβληθείσα έγκληση, πράγµα εφικτό υπό την προϋπόθεση µετατροπής της κατηγορίας σε πράξη ευτελούς αξίας, [στο αυτό σηµείο εστιάζονται και οι προσπάθειες των συνηγόρων υπεράσπισης ακόµη και όταν δεν έχει υποβληθεί έγκληση]. Παρά ταύτα και παρά το γεγονός ότι µε πρόσφατη τροποποίηση του ΠΚ προστέθηκε παραγρ. 2 στο άρθρο 379 ΠΚ, σύµφωνα µε την οποία απαλλάσσεται από κάθε ποινή ο δράστης υπεξαίρεσης αν ικανοποίησε εντελώς τον ζηµιωθέντα, [ρύθµιση η οποία αποδίδει εύγλωττα τις νοµοθετικές προθέσεις, όπως και η τελευταία τροποποίηση του ν. 3160/2003, η οποία προβλέπει ότι τα αυτά ισχύουν και στην περίπτωση των άρθρων 386, 386 Α, 388, 390, 404, παραγρ. 1 και 2, και 405 παραγρ. 1 ΠΚ], τα δικαστήρια επιδεικνύουν, [για λόγους που δεν είναι του παρόντος αλλά για τους οποίους θα επανέλθουµε αναλυτικά], µια ιδιαίτερη

10 διότι σε κοινωνικό επίπεδο απλώς την περιορίζει], περί του αν συγκεκριµένη πράξη συνιστά κλοπή ή υπεξαίρεση ή απάτη ευτελούς ή µη αξίας Αποδεχόµενος, όµως, ο ΠΚ τη λογική της διατίµησης οφείλει παράλληλα να προχωρά και στην τιµαριθµοποίηση της, ήτοι να συνυπολογίζεται η κατ έτος πληθωριστική διαφορά έτσι ώστε να αναπροσαρµόζεται ετήσια το ποσοτικό όριο Αυτονόητο είναι ότι ανάλογη συγκριτική συναλλακτική άποψη έχει ο πολίτης για όσα πράγµατα υπόκεινται σε πώληση, µίσθωση, ανταλλαγή, κλπ. Για τα αντικείµενα εκτός συναλλαγής, [όχι µε τη στενή έννοια του νόµου, όπως π.χ. σύµφωνα µε το άρθρο 966 ΑΚ], όπου υφίσταται νοµική ή αντικειµενική αδυναµία εκποίησης, όπως π.χ. διάφορα έγγραφα, πιστωτικές κάρτες, 25 δελτία ταυτότητας, διαβατήρια κλπ., απαιτείται µια ιδιαίτερη προσέγγιση. 10 διστακτικότητα στην αποδοχή αιτηµάτων µετατροπής, [η οίκοθεν πρωτοβουλία των ικαστηρίων σε επίδειξη ανάλογης συµπεριφοράς, δυστυχώς, πράγµατι σπανίζει]. 23 Και αυτό παρά τις βάσιµες ενστάσεις του Ν. Λίβου «Τα κακουργήµατα της πλαστογραφίας και της ψευδούς βεβαιώσεως», Ποινικά Χρονικά ΜΣΤ/1996, σελ επόµ. και σελ υποσηµ. 4, σύµφωνα µε τον οποίο «όποιος προσπαθεί όπως ο έλληνας νοµοθέτης να περιγράψει µε νοηµατικά δήθεν σαφείς όρους, δηλ. µε αριθµούς ποινικά διαφέρουσες συµπεριφορές απλώς µαταιοπονεί». Προτιµότερη, όµως, αυτή η µαταιοπονία από τη συζήτηση επ ακροατηρίω, [πραγµατικό δικαστικό γεγονός], για το εάν κλοπή δρχ. συνιστά ή όχι κλοπή ευτελούς αξίας. 24 Βλ. και. Κιούπη «ιατίµηση» σελ. 621 υποσηµ Βλ. Σάµιου «Αποτελεί η κάρτα», σελ. 670.

11 16. Και φυσικά στην περίπτωση της κατ εξακολούθηση κλοπής, υπεξαίρεσης και απάτης θα ληφθεί υπόψη η συνολική αξία, [άρθρο 98 ΠΚ], του αντικειµένου. 26 / Το δεύτερο ζήτηµα αφορά στην σκοπιµότητα και στην αναγκαιότητα της συνεκτίµησης ή µη της υποκειµενικής στόχευσης του δράστη στην αξιολόγηση µιας κλοπής, υπεξαίρεσης ή απάτης ως ευτελούς αξίας. Υπέρ της θέσης ότι το τελικά ευρεθέν και κλαπέν ή υπεξαιρεθέν δεν µπορεί αφ εαυτού να προσδιορίζει µια κλοπή, υπεξαίρεση ή απάτη ως ευτελούς αξίας συνηγορεί το εξής επιχείρηµα: αν η «επένδυση» π.χ. ενός κλέπτη για την επίτευξη του στόχου του, [σε συνδυασµό µε ύπαρξη αναλυτικής-συστηµατικής καταγραφής των πιθανοτήτων, π.χ. παρακολούθηση του υποψηφίου στόχου επί σειρά ηµερών, ως απόρροια εκπόνησης οργανωµένου σχεδίου εκτέλεσης], είναι δυσανάλογη, [π.χ. αγορά εργαλείων και µηχανηµάτων διάρρηξης µεγάλης αξίας], µε το τελικά επιτευχθέν αποτέλεσµα τότε είναι προφανές, ότι η καταδίκη του για κλοπή ευτελούς αξίας είναι τυπικά ορθή αλλά εγκληµατολογικά, [ως προς την ειδική πρόληψη], πιθανώς, αναποτελεσµατική. 18. Πόσο συχνό είναι, όµως, στην πραγµατικότητα κάτι ανάλογο; Ας δούµε µια άλλη διάσταση. Πηγαίνω σε γνωστό πολυκατάστηµα σκοπεύοντας να κλέψω όσα περισσότερα µπορώ. Πλην, όµως, λόγω των µέτρων ασφαλείας περιορίζοµαι σε αφαίρεση ενός αντικειµένου π.χ. αξίας 10 ευρώ. Θα τιµωρηθώ για κλοπή µη ευτελούς αξίας λόγω των προηγούµενων σκέψεων µου; [χωρίς καµία συνέπεια ως προς την Βλ. έτσι και Ζ. Φασούλας, «Ποινικό ίκαιο», σελ Στο σηµείο αυτό ανακύπτει µια σειρά προβληµάτων, τα οποία, όµως, δεν είναι του παρόντος και αφορούν τις γενικότερες αξιολογήσεις του ΠΚ.

12 ασφάλεια του ικαίου;]. Στο σηµείο αυτό ο Α. Μπουρόπουλος, 28 αναφερόµενος στο περιεχόµενο του δόλου του δράστη σηµειώνει ότι πρέπει να περιέχει τη γνώση ότι το αντικείµενο είναι ευτελούς αξίας και τη θέληση να κλέψει «τοσαύτης αξίας» πράγµα, σκέψη η οποία αποτελεί και τη βάση της θέσης του Χ. Νικολαϊδη, [βλ. παραπάνω υποσηµ. 5]. 19. Ποια, όµως, τα όρια µεταξύ «τυπικής» απονοµής ικαιοσύνης, [της εννοίας εννοουµένης ως απονοµής βασισµένης σε κανόνες και προκαθορισµένες αρχές], και απονοµής «ουσιαστικής» ικαιοσύνης, όπου το «λαϊκό αίσθηµα» και άλλες αόριστες έννοιες και συναισθήµατα καθορίζουν την ενοχή και την ποινή, χωρίς διακρίσεις φρονηµατικών στοιχείων και πράξης; 20. Το τι επεδίωκε ο δράστης, το τι σκεπτόταν, [και µάλιστα στο «πίσω» µέρος του µυαλού του], το τι υπολόγιζε, το τι ανέµενε και γιατί, αλλά και το τι, τελικά, προβάλλει στον εξωτερικό κόσµο ως πρόθεση του δράστη, 29 [µε δεδοµένο ότι προ οφθαλµών έχουµε πράξη ευτελούς αξίας], µπορούν να αποτελέσουν βάσιµα στοιχεία απόδοσης ενοχής σ ένα αντικειµενικοποιηµένο σύστηµα, [υποκειµενικής], ευθύνης, όπου ως καθοριστικό στοιχείο προβάλλει η έννοια της εµπειρικά αντιληπτής πράξης και του αποτελέσµατος αυτής; Ας µη διαφεύγει δε ότι «αυτές οι υποκειµενικές όψεις µόλις που χρειάζεται να επισηµανθεί ότι «Ερµηνεία Ποινικού», σελ Ας µη διαφεύγει ότι πολλοί δράστες εγκληµάτων ως ευφάνταστοι και µη ισορροπηµένοι επιζητούν, απλώς, µια έξοδο από την ισοπεδωτική ανωνυµία, διεκδικώντας κοινωνική ταυτότητα-αναγνωρισιµότητα η οποία µε της σειρά της οδηγεί σε επιβεβαίωση κ.ο.κ. Όλοι αυτοί προβάλλουν µια άλλη εικόνα των στόχων και των επιδιώξεων τους, την οποία η, εν πολλοίς, τυποποιηµένη και βιοµηχανοποιηµένη απονοµή δικαιοσύνης αδυνατεί, παντελώς, [για λόγους που δεν αφορούν µόνον την ίδια], να διακρίνει από την αληθή πραγµατικότητα.

13 προσκρούουν σε ανυπέρβλητες αποδεικτικές δυσχέρειες, κάτι που ακυρώνει το δικαιοκρατικό αίτηµα για ασφάλεια δικαίου». 30 Αποδοχή αυτής της θέσης, [της συνεκτίµησης δηλ. της εσώτερης υποκειµενικής στόχευσης του δράστη για τη θεµελίωση της προνοµιούχου µορφής κλοπής], συνεπάγεται, κατ αναλογία, αποδοχή εγκλήµατος απάτης, στηριζόµενης σε υπόσχεση - ενοχή µελλοντικού χρόνου, [πράγµα το οποίο και ορθά δεν γίνεται δεκτό] Μπορεί να λειτουργήσει ως «κοινωνική µοντελιστική» και να δράσει παιδαγωγικά καταδικαστική απόφαση για κλοπή, [όχι ευτελούς αξίας], ποσού δρχ.; Γνωρίζει κανείς εκ των αποδεκτών της δικαστικής απόφασης, [πιθανώς και των παρευρισκοµένων στη δικαστική αίθουσα κατά τη στιγµή της εκδίκασης µη εξαιρουµένων], τα λοιπά στοιχεία, [π.χ. τη στόχευση και την επιδίωξη του κατηγορουµένου], της υπόθεσης έτσι ώστε να εκτιµήσει και να αξιολογήσει εκ των υστέρων, [«παίρνοντας το ανάλογο µάθηµα»], ότι η κλοπή δρχ. δεν συνιστά κλοπή ευτελούς αξίας; Ποιος θα το πληροφορηθεί και δεν θα µειδιάσει; Βλ. σχετικά Θ. Σάµιου «Αποτελεί η κάρτα», σελ ογµατική συνέπεια, [προς τη θέση της µειοψηφίας στην παραπάνω απόφαση του Τριµ.Πληµ. Λευκάδας, υποσηµ. 5], θα επέβαλε, ακόµη, την επαναδιατύπωση π.χ. των άρθρων 375 ΠΚ για την υπεξαίρεση και 386 για την απάτη, µε την πρόβλεψη να διώκεται και να τιµωρείται ο δράστης, σε βαθµό πληµµελήµατος ή κακουργήµατος, όχι ανάλογα µε το, αντικειµενικά προσδιορισθέν, ύψος της αξίας, αλλά µε βάση τις προσδοκίες του και την υποκειµενική του στόχευση. Η επιδίωξη, και µόνον, κάρπωσης αντικειµένου αξίας πέραν των δρχ., ανεξαρτήτως τελικού ποσού ή αξίας ενθυλάκωσης, θα τιµωρείται ως κακούργηµα. 32 Όπως ο ποινικός νοµοθέτης δεν ποινικοποιεί για δικό του λογαριασµό αλλά «κατ ουσία αντιπροσωπευτικά για κάποιον άλλο έτσι ώστε πίσω από την ποινή βρίσκονται το πάθος της συλλογικής συνείδησης, το ηθικό συναίσθηµα του

14 Το χειρότερο θα επιβεβαιώσει µέσα του την, [απογοητευτική για το δικαϊκό σύστηµα της χώρας], έρευνα του ΕΚΚΕ, 33 ότι όλα, σχεδόν, είναι διαβλητά και όλα εξαρτώνται είτε από «τα µέσα και τους γνωστούς» είτε από «τα χρήµατα και τους δικηγόρους» είτε «από την ταξική θέση του διαδίκου». 22. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουµε τους πολιτικούς στόχους του ποινικού δικαίου, αφού το τελευταίο ως µέσον-εργαλείο άσκησης πολιτικής βρίσκεται πάντοτε, [ως εκ της φύσεως του], σε σχέση υπαλληλίας µε τις γενικότερες επιλογές και απόψεις µιας κοινωνίας. Το περιεχόµενο και οι στόχοι ενός ποινικού δικαίου προσδιορίζονται σε σχέση µε το εκάστοτε ισχύον πολιτικό και οικονοµικό καθεστώς και φυσικά τις ανάλογες συνθήκες. Άλλωστε ας µη διαφεύγει ότι: α. η ύπαρξη και µόνον του ποινικού δικαίου συνιστά απόδειξη σοβαρότατης παθογένειας µιας κοινωνίας. Στην πραγµατικότητα για τα λάθη και τις αδυναµίες της ίδιας της κοινωνίας στη διαπαιδαγώγηση των πολιτών της έχει θεσπισθεί το ποινικό δίκαιο. Νοµιµοποιείται, όµως, η παραπάνω κοινωνία στην τιµώρηση των πολιτών, που η ίδια απέτυχε να εκπαιδεύσει στην επίδειξη συµπεριφοράς συλλογικότητας; λαού κ.ο.κ.», [Ν. Ανδρουλάκης «Ποινικό ίκαιο», σελ. 19], έτσι και ο ποινικός δικαστής δεν δικάζει για λογαριασµό του αλλά «εν ονόµατι» και συνεπώς κατ εντολή και δια λογαριασµό του Ελληνικού λαού. Αυτό σηµαίνει, [παρά τις όποιες ενστάσεις υπάρχουν], ότι οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στην αναµονή εκείνων για τους οποίους προορίζονται, λαµβάνοντας υπόψη τους την κοινή αντίληψη περί δικαίου. 33 Ε.Κ.Κ.Ε. Απονοµή της Ποινικής ικαιοσύνης στην Ελλάδα 1983, υπεύθυνος έρευνας Η. ασκαλάκης, σελ Βλ. σχετικά και Ν. Ανδρουλάκη «Ποινικό ίκαιο», σελ. 33.

15 β. το ποινικό δίκαιο συνιστά τµήµα, [και όχι «όλον»], της κοινωνικής δυναµικής και των θεσµών µιας οργανωµένης κοινωνίας, [αποτελεί το ultimum refugium, την τελευταία γραµµή άµυνας και όχι την πρωταρχική λειτουργία µιας κοινωνίας]. Κατά συνέπεια δεν έχει ανατεθεί στο ποινικό δίκαιο ο, [ή έστω κάποιος], µεταφυσικός ρόλος επιβολής της, απόλυτης, ηθικής και ειρήνης επί γης. 23. Συνεπώς ευτελούς αξίας κλοπή, υπεξαίρεση και απάτη προσδιορίζεται από το αποτέλεσµα, [παρά τις όποιες ενστάσεις µπορούν να διατυπωθούν], από την εµπειρικά αντιληπτή πράξη, από την εµπειρικά διαπιστώσιµη αξία του αντικειµένου. Αυτό κοινοποιείται, αυτό γνωρίζει ο πολίτης, µ αυτό συγκρίνει και µε βάση αυτό αξιολογεί. Η πράξη δηλ. µόνη της καθορίζει και την ηθική απαξία. Εσώτερα φρονηµατικά στοιχεία και υποκειµενικές στοχεύσεις και επιδιώξεις δεν είναι γνωστά, [ούτε αποδεικτικά προσεγγίσιµα], και δεν µπορούν να δικαιολογούν ανάλογες ποινικές αξιολογήσεις και καταδίκες. 24. Ως ακροτελεύτια πρόταση για την άρση των παραπάνω αναφεροµένων προβληµάτων της καθηµερινής δικαστηριακής πρακτικής προτείνεται η υιοθέτηση, [µε αφετηρία το παρόν έτος 2003], των πενήντα 50- ευρώ ως ορίου κάτω του οποίου κάθε κλοπή, υπεξαίρεση ή απάτη θα θεωρείται ευτελούς αξίας. Το όριο αυτό, όπως άλλωστε όλα τα όρια του ΠΚ, είναι σχετικά αυθαίρετο. Αποτελεί, όµως, µόνον το 5-7%, [περίπου], του κατωτάτου µισθού και ηµεροµισθίου ενός ανειδίκευτου εργάτη. 35 Σε σχέση µε την αγοραστική δύναµη των 50 ευρώ θα µπορούσε και στις καθηµερινές συναλλαγές η κλοπή ενός ζεύγους παπουτσιών 50 ευρώ ή η υπεξαίρεση από ταµείο καταστήµατος του αυτού ποσού, ισοδυναµεί π.χ. µε ένα γεύµα δυο ατόµων σε καλό εστιατόριο ή µε ένα εισιτήριο τραίνου µετ επιστροφής Αθήνα-Θεσσαλονίκη ή µε το κατώτερο εισιτήριο των επικείµενων Ολυµπιακών Αγώνων ή µε µια διανυκτέρευση δυο ατόµων σ ένα φτηνό ξενοδοχείο

16 να αντιταχθεί ότι όλα τα αναφερθέντα παραδείγµατα, [της προηγούµενης υποσηµείωσης], δεν συνιστούν απόλυτα φθηνές επιλογές. Πλην, όµως, ο νόµος αναφέρεται σε ευτελή αξία και όχι σε ασήµαντη ή ανύπαρκτη. Άλλωστε όλες οι ερµηνευτικές προσεγγίσεις στο περιεχόµενο της λέξης ευτελής, [εξαιρουµένων των ηθικών αξιολογήσεων], συγκλίνουν στην έννοια του φθηνού, [ευτέλεια = η χαµηλή τιµή, ευτελίζω = µειώνω την αξία]. 25.Για τον προσδιορισµό του όποιου ορίου πρέπει οπωσδήποτε να συνεκτιµηθεί, [κάποια στιγµή και στη χώρα µας], και το κόστος λειτουργίας και απονοµής της δικαιοσύνης. 36 Ουδέποτε έχει υπάρξει ανάλογη προσέγγιση. Πρέπει επίσης να συνεκτιµηθεί ότι η πλειοψηφία των δραστών κλοπών µικρής αξίας είναι νέοι και κυρίως λαθροµετανάστες και τοξικοεξαρτηµένοι. Συνεπώς, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να επαναπροσδιορισθούν και οι εγκληµατοπροληπτικοί στόχοι του ποινικού δικαίου. Η καταδίκη ενός νέου εξαρτηµένου από ναρκωτικές ουσίες, [για την απεξάρτηση του οποίου έχουν θεσπισθεί µια σειρά µέτρων και ρυθµίσεων, µε τεράστιο οικονοµικό κόστος], για µικροκλοπές και υπεξαιρέσεις προς άµεση 16 ή µε µια συσκευασία 20 πακέτων τσιγάρων ή µε 5 έως 6 κιλά µοσχαρίσιου κρέατος. 36 Τόσο γιαυτή την παράµετρο όσο και για τις προαναφερθείσες σχέσεις µεταξύ δικαιϊκών θεσµών και οικονοµίας, [ουσιαστικά αναπτύχθηκε ένα νέος επιστηµονικός κλάδος αυτός της Οικονοµικής Ανάλυσης του ικαίου, γιαυτό και οι µεγαλύτερες Νοµικές Σχολές των ΗΠΑ έχουν εντάξει στη δύναµη του διδακτικού τους προσωπικού και οικονοµολόγους], κυκλοφορούν 8 εξειδικευµένα περιοδικά στις ΗΠΑ, µεταξύ των οποίων τα, πλέον γνωστά, είναι: «Journal of Law and Economics», «International Review of Law and Economics», «Supreme Court Economic Review», κλπ.

17 διάθεση του αντικειµένου αναιρεί και ακυρώνει ουσιαστικά την προηγούµενη προσπάθεια της Πολιτείας για επανένταξη του. Η δογµατική συνέπεια απαιτεί τον επανακαθορισµό της ευτελούς αξίας. 26.Πρέπει, επίσης, να συνεκτιµηθεί η επιρροή, [πρωτίστως σε ανάλογες περιπτώσεις, αδικηµάτων µε υλικό αντικείµενο χαµηλής, σχετικά, αξίας, αποτιµώµενη, - η επιρροή- µάλιστα, σε σταθερά µεγέθη], αυτής της ίδιας της ποινικής διαδικασίας στον στιγµατισµό, στη γενική και στην ειδική πρόληψη, αφού, πολλές φορές «η διαδικασία είναι η ποινή». 37 Αν, µάλιστα, συνεκτιµηθεί ότι παιδαγωγικά, [ως κοινωνικά πρότυπα], δρουν όλοι οι υφιστάµενοι θεσµοί και η ποιότητα λειτουργίας της Πολιτείας, ηχεί, [τουλάχιστον, για τη σηµερινή εποχή], περίεργα ακόµη και η καταδίκη ενός δράστη για κλοπή αξίας µέχρι και 150 ευρώ, αφού συγκριτικά ο µέσος πολίτης έχει, [µε ευθύνη τόσο δική του όσο και -κυρίως- της Πολιτείας], εξοικειωθεί, [δυστυχώς], µε ανάλογα εγκληµατικά - επίπεδα τιµών. 27. Υπό το βάρος όλων των παραπάνω σκέψεων η θέσπιση του ορίου στα πενήντα 50- ευρώ, αποτελεί µια λογική και δίκαιη, κατ αρχήν, κίνηση. ΑΘΗΝΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Θ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΙΚΗΓΟΡΟΣ,.Ν. 17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.«Αιτιολογική Έκθεση Σχεδίου Ποινικού Κώδικος 1929», εκδόσεις Ζαχαρόπουλου, 1950, σελ Σύµφωνα µε τη γνωστή υπερβολή του Feeley, όπως την καταγράφει ο Ν. Ανδρουλάκης, «Ποινικό ίκαιο», σελ. 18.

18 2.Ν. Ανδρουλάκη «Ποινικό ίκαιο, Γενικό Μέρος», εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας, Κιούπη «ιατίµηση και κακουργήµατα», Ποινικά Χρονικά ΜΘ σελ. 620 επόµ. 4.Α. Μπουρόπουλου «Ερµηνεία Ποινικού Κώδικος, ειδικόν µέρος, Γ τόµος», εκδόσεις Αφοι Π. Σάκκουλα, 1964, σελ. 36 επόµ. 5.Θ. Σάµιου «Αποτελεί η κάρτα αυτόµατης συναλλαγής πράγµα ευτελούς αξίας;» Ποινικά Χρονικά Ν/2000, σελ. 667 επόµ. 6.. Σπινέλλη «Ποινικό ίκαιο, ειδικό µέρος», τεύχος Α, (άρθρα α ), εκδόσεις ΑΝΤ. Ν. Σάκκουλα, 1984, σελ. 74 επόµ. 7.Ζ. Φασούλα «Ποινικό ίκαιο, ειδικό µέρος, εγκλήµατα κατά της ιδιοκτησίας», εκδόσεις Αφοι Π. Σάκκουλα,

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν 1 ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν Με αφορµή την δίκη των µελών της 17Ν, έχει ανοιχτεί µια ευρύτατη συζήτηση για τον αν τα διαπραχθέντα, [υπό την αίρεση φυσικά τυχόν καταδίκης των κατηγορουµένων],

Διαβάστε περισσότερα

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική.

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Κώστας Κοσμάτος Δ.Ν., Δικηγόρος Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Δ.Π.Θ. kkosmato@law.duth.gr Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

(περίληψη ιδιωτικής γνωµοδότησης) Α. Σύντοµο Ιστορικό :

(περίληψη ιδιωτικής γνωµοδότησης) Α. Σύντοµο Ιστορικό : 1 Το άρθρο 46 α του ν. 1892/1990 και η ποινική ευθύνη των µελών του Σ ανώνυµης εταιρείας, σε περίπτωση µη καταβολής εργατικών και εργοδοτικών εισφορών στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (ΙΚΑ). (περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος του Θεόδωρου Π. Μαντά Ο N. 1608/1950 ανατρέπει την ισορροπία ολόκληρου του ποινικού (ουσιαστικού και oικονομικού) μας συστήματος. Και τούτο διότι: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (άρθρο 141 παρ. 2 Κ.Ποιν. ικ.) Ο συνήγορος του κατηγορουµένου ικηγόρος Αθηνών, ιδάκτωρ Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θρασύβουλος Θ. Κονταξής, αφού ανέπτυξε προφορικά και περιληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 23 Εισαγωγή... 27 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΝΟΙΑ - ΠΗΓΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 29 Α. Εισαγωγικά... 29 Β. Εξωτερική συμπεριφορά... 30 Γ. Διατάξεις... 31

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως)

Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως) Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως) Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1.Ο.Π. κατέστη ολικά ανάπηρος συνεπεία βαριάς ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Θέµα: Κατάργηση διατάξεων άρθρων 25 και 27 Νόµου 3772/2009 και τροποποίηση διατάξεων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής ικονοµίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Θέµα: Κατάργηση διατάξεων άρθρων 25 και 27 Νόµου 3772/2009 και τροποποίηση διατάξεων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής ικονοµίας. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόµου «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Κατάργηση διατάξεων άρθρων 25 και 27 Νόµου 3772/2009 και τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ) 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θέμα: Αμοιβολόγιο ΑΕΠΙ Στην δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε οι επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής είναι ανάμεσα σε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1567. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) -----------

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1567. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) ----------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: oalexiou@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Φορέας Υλοποίησης : ERA Τόπος ιεξαγωγής : Trier (Germany) Ηµεροµηνία : 11-12/10/2012 Τίτλος Σεµιναρίου : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Συµµετοχή : Χαρίκλεια Ηλιοπούλου Πρόεδρος Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Ο..Υ.Ε. ΠΡΟΣ: Τους πρωτοβαθµίους συλλόγους µέλη της Ο ΥΕ και τους συναδέλφους

Ο..Υ.Ε. ΠΡΟΣ: Τους πρωτοβαθµίους συλλόγους µέλη της Ο ΥΕ και τους συναδέλφους ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1954-2004 50 Χρόνια σε ισχύ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1954-2004 50 Χρόνια σε ισχύ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1954-2004 50 Χρόνια σε ισχύ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΣΙΦΝΙΩΤΟΥ* i Το ακόλουθο άρθρο δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό ΑΠΟΘΗΚΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, τεύχος 23ο " Ιούλιος - Αύγουστος 2004" σελ.68 Λόγω της τεράστιας

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ

Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ (ή διαδροµές στον χώρο του παραλόγου) Στα άρθρα 256 του ΠΚ, (που αφορά απιστία σχετική µε την υπηρεσία), και 258 του ΠΚ, (που αφορά υπεξαίρεση στην υπηρεσία) αλλά και στον τελωνειακό

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΠΟΡΙΣΜΑ Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

Διαβάστε περισσότερα

β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής

β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής ΟΤΑΝ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ Α) ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Με αφορµή την ανακοίνωση των µεταθέσεων του 2009 στον κλάδο των οικονοµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Δικηγόρος Αθηνών Απόσπασμα σημειώσεων 3ης Συνάντησης Ποινική δικονομία: σύνολο κανόνων δικαίου που καθορίζουν τα όργανα απονομής της δικαιοσύνης και η διαδικασία που μέσω αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το κράτος είναι μια ισχυρότατη οντότητα που θέτει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η δυνατότητα επιβολής ποινής λιποµαρτυρίας από το Στρατοδικείο σε ιδιώτη µάρτυρα

Η δυνατότητα επιβολής ποινής λιποµαρτυρίας από το Στρατοδικείο σε ιδιώτη µάρτυρα Η δυνατότητα επιβολής ποινής λιποµαρτυρίας από το Στρατοδικείο σε ιδιώτη µάρτυρα Κουτσαγγέλης Γεώργιος, ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Το κείµενο που ακολουθεί δηµοσιεύτηκε στα «ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» τόµος 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΦΑΜ Στις καταστατικές αρχές και τους στόχους της ΕΕΦΑΜ η οριοθέτηση των ηθικών κανόνων και πρακτικών στην άσκηση του Φαρµακευτικού Marketing, αποτελεί πρώτιστο δεδοµένο και ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων α) Σημειοεκτιμητική β) Εκτιμήσεις Διαστήματος ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 16/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5238027 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17 Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ Προληπτική παρέμβαση Η ποινική δικαιοσύνη ασχολείται με τον ανήλικο παραβάτη κυρίως εφόσον έχει προβεί σε παράβαση του ποινικού κώδικα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση 1 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση Φωτεινή Ριζάβα (Συγγραφέας) Copyright: Νομική Βιβλιοθήκη (2012) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2,152.469 διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια : Ελένη Σβολοπούλου, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους.

Εισηγήτρια : Ελένη Σβολοπούλου, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους. Γν.ΝΣΚ 525/2012 Τμήμα Β' Συνεδρίαση της 22ας Οκτωβρίου 2012 Σύνθεση Προεδρεύων : Αλέξανδρος Καραγιάννης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους αρχαιότερος των Νομικών Συμβούλων του Τμήματος, λόγω κωλύματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ Βοηθοί Συνήγοροι

Διαβάστε περισσότερα

3. Είναι πλέον καθολικά αποδεκτό ότι η διάκριση εξουσιών και

3. Είναι πλέον καθολικά αποδεκτό ότι η διάκριση εξουσιών και 1 Το «έγκληµα» της «απάτης επί δικαστηρίω» 1 (ή η δικαιοσύνη και πάλι- νοµοθετούσα) ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ 1. ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 4. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1. ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της κλοπής ή απώλειας του μέσου πληρωμών στις σχέσεις τράπεζας και πελάτη 1

Οι επιπτώσεις της κλοπής ή απώλειας του μέσου πληρωμών στις σχέσεις τράπεζας και πελάτη 1 Κωνστ. Ν. Χριστοδούλου Επίκουρος Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Οι επιπτώσεις της κλοπής ή απώλειας του μέσου πληρωμών στις σχέσεις τράπεζας και πελάτη 1 Δεδομένου ότι ο μετερχόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αθήνα Αριθ. Πρωτ Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Προς το Υπουργείο Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων Σχετ. το υπ αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στο Καταστατικό Συνέδριο της Π.Ο.ΣΕ.ΔΙ.Π. ΑΕΙ (Αθήνα 6-8/10/06) Εισηγήτρια: Χρυσαυγή Γαρδέλη

Εισήγηση στο Καταστατικό Συνέδριο της Π.Ο.ΣΕ.ΔΙ.Π. ΑΕΙ (Αθήνα 6-8/10/06) Εισηγήτρια: Χρυσαυγή Γαρδέλη Εισήγηση στο Καταστατικό Συνέδριο της Π.Ο.ΣΕ.ΔΙ.Π. ΑΕΙ (Αθήνα 6-8/10/06) Εισηγήτρια: Χρυσαυγή Γαρδέλη Επιδοματική Πολιτική Μισθών - Επιδόματα Συνάδελφοι, σχετικά με την επιδοματική πολιτική των μισθών

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Θεόδωρος Μαριόλης * 1. Εισαγωγή Ο λεγόμενος Λόγος Οικονομικής Εξάρτησης (Economic Dependency Ratio),

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: Το παρόν έντυπο είναι ενηµερωτικό και δεν αποτελεί συµβόλαιο, ενώ οι όροι και εξαιρέσεις του συµβολαίου παραµένουν άµεσα στη διάθεσή σας.

Σηµείωση: Το παρόν έντυπο είναι ενηµερωτικό και δεν αποτελεί συµβόλαιο, ενώ οι όροι και εξαιρέσεις του συµβολαίου παραµένουν άµεσα στη διάθεσή σας. Είναι γεγονός ότι η απρόσκοπτη λειτουργία µίας οργανωµένης κοινωνίας, επέβαλλε τη δηµιουργία ενός πλαισίου υποχρεώσεων και ρύθµισης διαφορών µεταξύ των πολιτών/µελών της. Το πλαίσιο αυτό κατέγραψε ο νοµοθέτης

Διαβάστε περισσότερα