ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες Διοριστέων YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Με την υπ αριθμ /2433/ ΔΠΕ Α / πρά ξη του Υφυπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (αρθρ. 18 παρ.5 ν. 1735/1987 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3231/2004 ΦΕΚ 45/τ.Α / καθώς και με το π.δ. 96/2007 ΦΕΚ 116/τ.Α / ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη επάνοδος στην ενεργό υπηρεσία του ΚΟΚΚΟΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μόνιμου υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, από , ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανόδου του στην Υπηρεσία, αφού υποβλήθηκε μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη των εκλεγομένων Βουλευτών του Νομού Θεσσαλονίκης. Με εντολή Υφυπουργού Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την υπ αριθμ. 5189/ απόφαση του Διευθυ ντή της Δ.Ε. Β Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4/παρ. 3 του ν του 2008 και του 148/παρ. 5 του ν του 2007, διαπιστώνεται (2) η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία του εκπαιδευτικού Λαγόπουλου Ελευθέριου του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ 14.04, με βαθμό Α, Μ.Κ 01 και A.M , που υπηρετεί στο ΕΠΑΛ Αναβρύτων επειδή υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία στις , και στις παρήλθε άπρακτη προ θεσμία δύο (02) μηνών από την υποβολή της. Με την συμπλήρωση 30ετίας και λόγω ευδόκιμης παραμονής του στην υπηρεσία του απονέμεται η ευα ρέσκεια της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 63 του νόμου 3528 του 2007 (Φ.Ε.Κ. 26 Α/ ). Με την υπ αριθμ. 5185/ απόφαση του Διευ θυντή της Δ.Ε. Β Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4/παρ. 3 του ν του 2008 και του 148/παρ. 5 του ν του 2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία του εκπαιδευτικού Παπαδόπουλου Δημητρίου του Αλεξάνδρου, κλάδου ΠΕ 17.03, με βαθμό Α, Μ.Κ 01 και A.M , που υπηρετεί στην ΕΠΑΣ Αμαρουσίου επειδή υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία στις , και στις παρήλθε άπρακτη προ θεσμία δύο (02) μηνών από την υποβολή της. Με την συμπλήρωση 30ετίας και λόγω ευδόκιμης παραμονής του στην υπηρεσία του απονέμεται η ευα ρέσκεια της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 63 του νόμου 3528 του 2007 (Φ.Ε.Κ 26 Α/ ). Με την υπ αριθμ. 5190/ απόφαση του Διευ θυντή της Δ.Ε. Β Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4/παρ. 3 του ν του 2008 και του 148/παρ. 5 του νόμου 3528 του 2007, διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία της εκπαιδευτικού Σιδηρά Ξένου Νικο λέττας του Ευσταθίου, κλάδου ΠΕ.03, με βαθμό Α, Μ.Κ 02 και A.M , που υπηρετεί στο 1 ΕΠΑΛ Αμαρου σίου επειδή υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την Υπη ρεσία στις και στις παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (02) μηνών από την υποβολή της. Με την συμπλήρωση 30ετίας και λόγω ευδόκιμης παραμονής της στην υπηρεσία της απονέμεται η ευα ρέσκεια της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 63 του νόμου 3528 του 2007 (Φ.Ε.Κ 26 Α/ ). Με την υπ αριθμ. 5184/ απόφαση του Διευθυ ντή της Δ.Ε. Β Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις

2 9098 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) διατάξεις των άρθρων 4/παρ. 3 του ν του 2008 και του 148/παρ.5 του ν του 2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπη ρεσία της εκπαιδευτικού Σταθούλη Ντζουβάνη Αδαμα ντίας του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ.02, με βαθμό Α, Μ.Κ 01 και A.M , που υπηρετεί στο ΕΠΑΛ Αναβρύτων επειδή υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία στις , και στις παρήλθε άπρακτη προ θεσμία δύο (02) μηνών από την υποβολή της. Με την συμπλήρωση 30ετίας και λόγω ευδόκιμης παραμονής της στην υπηρεσία της απονέμεται η ευα ρέσκεια της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 63 του νόμου 3528 του 2007 (Φ.Ε.Κ 26 Α/ ). Ο Διευθυντής ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ - Με την υπ αριθμ. Φ. 10.1/4757/ απόφαση της Περιφερειακής Δ/ντριας Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96, 147 και 148 του ν. 3528/2007, απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία ο Βελεγράκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ, εκπ/κός κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγω γής), Σχολικός Σύμβουλος Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλεί ου της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/ σης Κρήτης, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, στις επει δή παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την προθεσμία της αίτησής του η οποία υποβλήθηκε στις και με την οποία αιτούνταν την παραίτησή του από την υπηρεσία. Ο ανωτέρω διατηρεί επί τιμή και μετά τη λήξη της υπαλληλικής του σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της θέσεως που κατέχει κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του. Η Περιφερειακή Διευθύντρια ΛΗΔΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ - Με την υπ αριθμ. Φ.10.1/2662/ απόφαση του Δι ευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 άρθρο 148 γίνεται δεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία του ΠΑ ΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΜΑΡΤΙΑΝΟΥ, Κλάδου Π.Ε. 70 (Δασκάλων), βαθμού Α, Μ.Κ. 2, του 4ου 7/θέσιου ολο ήμερου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας (A.M ). Με την υπ αριθμ. Φ.10.1/2663/ απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 άρθρο 148 γίνεται δεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία του ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Κλάδου Π.Ε. 70 (Δασκάλων), βαθμού Α, Μ.Κ. 1, 5ου 12/θέσιου ολο ήμερου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας (A.M ). Με την υπ αριθμ. Φ.10.1/2593/ απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 άρ θρο 148 γίνεται δεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία της ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Κλάδου Π.Ε. 60 (Νηπιαγωγών), βαθμού Α, Μ.Κ. 2, 1ου 1/θέσιου ολοή μερου Νηπιαγωγείου Καβάλας (A.M ). Ο Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΥΓΟΥΛΑΣ Με την υπ αριθμ. 3131/ απόφαση του Διευ θυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α / λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της Ποιμενίδου Ευδοκίας του Γεωργίου Α.Μ με βαθμό Α και Μ.Κ. 3 που υπηρετεί στο 23ο Νηπ/γείο Λάρισας από λόγω παρέλευσης άπρακτου διμήνου από την υποβολή της πρώτης αίτησης. Ο Διευθυντής ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΛΙΑΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (3) Με την υπ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π /08/ από φαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 70, 73, 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26/Α / ), μετατάσσεται η υπάλληλος του κλάδου TE Πληροφορικής, με βαθμό Γ, Σπύλκα Μαγδαλένα του Δημητρίου, σε κενή ομοι όβαθμη οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 8735/ ). Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 429/10123/ απόφαση του Δημάρχου Δοξάτου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 77 και 79 του ν. 3584/2007 και ύστε ρα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δράμας, μετατάσσεται ο Μπαρμπουτέλης Δημήτριος του Ιωάννη από τον κλάδο ΥΕ16 εργατών γενικά σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ28 κλάδου Χειριστών μηχανημάτων έργου του ίδιου Δήμου. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Ανατ. Μακεδονίας Θράκης 11301/ ). Με την υπ αριθμ. 173/ απόφαση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Προσοτσάνης», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας, της Τουκματσή Αικατερίνης του Θεόδωρου, του κλάδου ΥΕ16 βοηθητι κών εργασιών (καθαριότητας) με βαθμό Β. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 5828/ ) Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια Μ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (4)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9099 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Με την υπ αριθμ. 130/2009 απόφαση του Δημάρχου Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), των άρθρων 22, 23 και 24 του ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων) και ύστερα από την υπ αριθμ. 1/205Μ/2008 Προκήρυξη του Δήμου Πρέβεζας που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 171/ τ. Προκηρύξεων, και τους οριστικούς πίνακες διοριστέων ΦΕΚ 450/ τεύχος Γ, που εκδόθηκαν μετά την υπ αριθμ από φαση του Γ Τμήματος του ΑΣΕΠ, διορίζεται ο Βασιλά κης Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους σε κενή οργανική θέση, κατηγορίας ΔΕ και κλάδου ΔΕ Οδηγών απορριμ ματοφόρων με εισαγωγικό βαθμό Δ, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Με την ανωτέρω απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας, οι κονομικού έτους 2009, ποσού ,00 ευρώ και είναι εγγεγραμμένη στους Κ.Α /6011. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Ηπείρου 24191/2325/ ). Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 118/2009 πράξη του Δημάρχου Κόφι να, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 και 160 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση του υπαλλήλου του Δήμου Ιωάν νη Δασκαλάκη του Εμμανουήλ, κλάδου ΔΕ 14 Ελεγκτών Εσόδων και Εξόδων, λόγω διορισμού του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στις , ημερομηνία ορκωμοσίας του στην ανωτέρω Υπηρεσία. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κρήτης 20535/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 3584/2007 και ύστε ρα από τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Ηρακλείου, όπως εκφράζεται στο υπ αριθμ. 15/2009 πρακτικό του, με τατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου Ηρακλείου Δη μήτριος Ατσαλάκης του Θεόδωρου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ 23 Ειδικού Προσωπικού (Δημοτικής Αστυ νομίας), βαθμού Γ, σε κενή οργανική θέση κατηγορί ας ΤΕ, κλάδου ΤΕ 23 Ειδικού Προσωπικού (Δημοτικής Αστυνομίας) και στο Γ βαθμό, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κρήτης 86896/ ). Με την υπ αριθμ. 603/ απόφαση του Δημάρ χου Νέας Αλικαρνασσού η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του ν. 3584/2007 και ύστερα από τις σύμφωνες γνωμοδοτήσεις των Υπηρε σιακών Συμβουλίων Ο.Τ.Α. Δωδεκανήσου και Υπαλλή λων ΟΤΑ Νομού Ηρακλείου όπως εκφράζονται στα υπ αριθμ. 14/2009 και 15/ πρακτικά τους αντίστοι χα και το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για την αντιμετώπιση της δαπάνης που προκαλείται από την παρούσα, μετατάσσεται η υπάλληλος του Δή μου Αφάντου Δήμητρα Καραγιαννάκη του Κωνσταντί νου κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ 23 Ειδικού Προσωπικού (Δημοτική Αστυνομία) όπου υπηρετεί σήμερα με βαθ μό Γ, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ 23 Ειδικού Προσωπικού (Δημοτική Αστυνομία) Δή μου Νέας Αλικαρνασσού, επειδή συντρέχουν οι νόμι μες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. Δήμου Νέας Αλικαρνασσού 13845/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κρήτης 22380/ ). Με την υπ αριθμ. 1130/ απόφαση του Προέ δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προ σχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηρακλείου η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του ν. 3584/2007 και ύστερα από τις σύμφωνες γνωμο δοτήσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ο.Τ.Α. Νομού Λασιθίου και Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Ηρακλείου όπως εκφράζονται στα υπ αριθμ. 2/2009 και 12/ πρα κτικά τους αντίστοιχα και το γεγονός ότι στον προϋ πολογισμό του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηρακλείου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστω ση για την αντιμετώπιση της δαπάνης που προκαλείται από την παρούσα, μετατάσσεται η υπάλληλος του Ν.Π. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιεράπετρας» Αικατερίνη Τζανάκη του Τρίφωνα κατηγορίας ΥΕ κλά δου ΥΕ Μαγείρων όπου υπηρετεί σήμερα με βαθμό Δ, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση κατηγορίας ΥΕ κλά δου ΥΕ Μαγείρων του Οργανισμού Προσχολικής Αγω γής και Εκπαίδευσης Ηρακλείου, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηρακλείου 2055/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κρήτης 22256/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΑΜ. ΜΥΡΩΝΑΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ - Με την υπ αριθμ. 93/ απόφαση του Δημάρχου Σούδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3584/2007 και ύστερα από την υπ αριθμ. 1512/ απόφαση του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ, διορίζεται ανα δρομικά από (ημερομηνία πρόσληψης με σύμ βαση Ι.Δ.Ο.Χ.) η Ρουμελιωτάκη Αργυρώ του Κων/νου κλά δου ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων με εισαγωγικό βαθμό Ε, σε κενή οργανική θέση του Δήμου Σούδας, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος των Κ.Α «Τακτικές αποδοχές» και «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημο σίου Δικαίου» του προϋπολογισμού του Δήμου Σούδας οικ. έτους 2009, ύψους εννιάμιση χιλιάδων ευρώ. (Αριθμ. βεβ. Δήμου Σούδας 2361/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κρήτης 7938/2009). Mε εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΤΑΚΗΣ

4 9100 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 6566/ απόφαση του Δημάρ χου Καμένων Βούρλων με την οποία τροποποιεί την υπ αριθμ. 2952/ προγενέστερη απόφασή του, περί ληψη της οποίας υπ αριθμ. 8017/ δημοσιεύθηκε στο (Φ.Ε.Κ 156/ τ.ν.π.δ.δ.), και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α 28) και του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) «Κώδικας Δήμων και Κοι νοτήτων», διορίζεται αναδρομικά από στο Δήμο Καμένων βούρλων, ο Κοφινάς Ιωάννης του Ελευθερίου, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, ημερομηνία δη λαδή που διορίζονται οι επιτυχόντες (ΦΕΚ 30/ / τ.ν.π.δ.δ.), του αρχικού πίνακα της κατηγορίας ΠΕ της υπ αριθμ. 8/1997 προκήρυξης ΑΣΕΠ. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Καμένων Βούρλων για το έτος 2009 και ειδικότερα στον Κ.Α και δαπάνη ύψους 3.200,00 και 500,00 αντίστοιχα. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Στερεάς Ελλάδας 76434/13695/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Προϊσταμένη Δ. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Με την υπ αριθμ. 03/687/ απόφαση Νομάρχη Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 107 του π.δ. 30/1996, σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 και του ν. 3528/ , διορίζεται ως δόκιμος υπάλληλος σε κενή οργανική θέση του Κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών) του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας, με εισαγωγικό βαθμό Δ, ο Μπαρμπουτίδης Γεώργιος του Ιωάννη. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ., Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης 10874/ ). Με την υπ αριθμ. 03/682/ απόφαση Νομάρ χη Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 107 του π.δ. 30/96, σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 και του ν. 3528/ , διορίζεται ως δόκιμος υπάλληλος σε κενή οργανική θέση του Κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (ειδι κότητας Πολιτικών Μηχανικών) του Νομαρχιακού Δια μερίσματος Καβάλας, με εισαγωγικό βαθμό Δ, η Που λουτίδου Παρασκευή του Γρηγορίου. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ., Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης 10883/ ) Ο Νομάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Με την υπ αριθμ / πράξη του Νομάρ χη Λασιθίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της (5) υπαλληλικής σχέσης από τη Ν.Α. Λασιθίου του υπαλλή λου Γαλανάκη Εμμανουήλ του Ζαχαρία του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με βαθμό Δ από ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Νομάρχης ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (6) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ / πράξη του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παραγρ. 5 του ν. 3528/2007, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση της Αναστα σίας Ρωμανού του Γεωργίου από τη θέση ερευνητού Γ βαθμίδας του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαί ρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών και λύεται η υπαλληλική σχέση της με την Ακαδημία Αθηνών από , διότι αυτή, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της παραίτησης (Α.Π / ), επανήλθε με δεύτερη αίτησή της (Α.Π / ) εμμένοντας στην υπο βληθείσα εκ μέρους της πρώτη αίτηση παραιτήσεως. Ο Πρόεδρος ΠΑΝΟΣ ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Α470 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αγρο τικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1, 14 παρ. 3, 4, 15 παρ. 2 του ν. 1268/1982 και το άρθρο 6 και 7 του ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2454/ Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2517/ Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/ τ.α ). 4. Την υπ αριθμ. 1/ απόφαση της Γενικής Συ νέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 5. Το υπ αριθμ. 81/17 Σεπτεμβρίου 2009 (Α470/ ) έγγραφο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης αποφα σίζουμε: Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική και Ειδική Γεωργία». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9101 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ ματα σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλε κτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευ σης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα. 3. Τέσσερις (4) πλήρεις σειρές των πρωτότυπων δη μοσιεύσεων. 4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο μική Επιτροπή. 5. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις, ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ τα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 1 Οκτωβρίου 2009 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 8115/ Πρυτανική Πράξη και σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 117/2002 μονιμοποιείται η Παπαδάκη Μαρίνα του Μιχαήλ, μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) ΠΕ Κατηγορίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με την από θετική κρίση της Γενικής Συνέλευσης και εξελίσσεται στην Γ βαθμίδα στις , επειδή συ μπλήρωσε τον απαιτούμενο χρόνο θητείας στην Δ ει σαγωγική βαθμίδα και έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Με την υπ αριθμ. 53/2009 Πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ) πόυ εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160/ Τεύχος Α ) του άρθρου 28 παρ. 3 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/ τεύχος Α ) και την υπ αριθμ. 875/ Απόφαση του Δ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. με την οποία διατέθηκε προς διορισμό η ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΕΛΑ του Πο λυχρόνη στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., διορίζεται η ανωτέρω ως δόκιμη τακτική υπάλληλος με βαθμό Δ για την κάλυψη μίας θέσης Κατηγορίας Τ.Ε. Κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής, προς αναπλήρωση αντίστοιχα υποψήφιας η οποία δεν αποδέ χθηκε το διορισμό, σύμφωνα με την υπ αριθμ. προκήρυξη 4Κ/2006 (ΦΕΚ 261/ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Για τον διορισμό της ανωτέρω υπάρχει πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. έτους 2009 και στο ειδικό αποθεματικό για το έτος 2009, σύμφωνα με την υπ αριθμ / βεβαίωση της Δ/νσης Οικο νομικού του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Με την υπ αριθμ. 47/2009 Πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθω τών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 3 και 148 επομ. του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ Τεύχος Α ), λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση με το Ταμείο της δοκίμου υπαλλήλου του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑΣ του Ελευθερίου Κατηγορίας Δ.Ε. Κλάδου Δακτυλογράφων Στενογρά φων (ειδικότητας Δακτυλογράφων) με βαθμό Δ, από ημερομηνία αποδοχής του διορισμού της σε δεύτερη θέση Δημόσιας Υπηρεσίας οπότε θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδίκαια από την πρώτη θέση. Με την υπ αριθμ. 46/2009 Πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 147 και 148 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τεύχος Α ), γίνεται αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση με το Ταμείο, της ΧΡΙ ΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΖΩΗΣ του Παναγιώτη, δοκίμου υπαλλήλου, Κατηγορίας Π.Ε. Κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Δ, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, με την οποία εμμένει στην πρώτη αίτηση παραίτησης. Με την υπ αριθμ. 54/2009 Πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μι σθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια

6 9102 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) τάξεις του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160/ Τεύχος Α ) του άρθρου 28 παρ. 3 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/ τεύχος Α ) και την υπ αριθμ. 1978/ Απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π. με την οποία διατέθηκε προς διορισμό η ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥ ΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Βασιλείου στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., διορίζεται η ανωτέρω ως δόκιμη τακτική υπάλληλος με βαθμό Δ για την κάλυψη μίας θέσης Κατηγορίας Π.Ε. Κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού προς αναπλήρωση αντίστοι χα υποψηφίου ο οποίος δεν αποδέχθηκε το διορισμό, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6Κ/2007 (ΦΕΚ 485/ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Για τον διορισμό της ανωτέρω υπάρχει πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. έτους 2009 και στο ειδικό αποθεματικό για το έτος 2009, σύμφωνα με την υπ αριθμ / βεβαίωση της Δ/νσης Οικο νομικού του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΑΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) Με την υπ αριθμ. 156/ Πράξη Προέδρου του Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 16 του ν. 3528/2007, διορίζεται ως δόκιμος τακτικός υπάλληλος σε κενή ορ γανική θέση της κατηγορίας Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστι κού, με εισαγωγικό βαθμό Δ, στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. η ΜΠΛΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Απόστολου, από τον οριστικό πίνακα διοριστέων της κατηγορίας Δ.Ε. κατόπιν της υπ αριθμ. 3Κ/2008 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. για το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, επειδή συγκεντρώνει τις κατά νόμο προϋποθέσεις και προσόντα. Βεβαιώνεται (Αριθμ. βεβ /2140/12/ της Δ/ Με την υπ αριθμ. 157/ Πράξη Προέδρου του με τις διατάξεις των άρθρων 4 16 του ν. 3528/07 διορί ζεται ως δόκιμος τακτικός υπάλληλος σε κενή οργανι κή θέση της κατηγορίας Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού, με εισαγωγικό βαθμό Δ, στο Περιφερειακό Γραφείο Καλαμάτας του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. η ΣΑΜΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Αγγέλου, από τον οριστικό πίνακα διοριστέων της κατηγορίας Δ.Ε. κατόπιν της υπ αριθμ. 3Κ/2008 Προκή ρυξης του Α.Σ.Ε.Π. για το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, επειδή συγκεντρώνει τις κατά νόμο προϋποθέσεις και προσόντα. Με την υπ αριθμ. 162/ Πράξη Προέδρου του με τις διατάξεις των άρθρων 4 16 του ν. 3528/2007, διορί ζεται ως δόκιμος τακτικός υπάλληλος σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού, με εισαγωγικό βαθμό Δ, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑΥ. Τ.Ε.Κ.Ω. η ΚΥΡΙΛΗ ΜΑΡΙΑ του Ευθυμίου, από τον οριστικό πίνακα διοριοτέων της κατηγορίας Δ.Ε. κατόπιν της υπ αριθμ. 3Κ/2008 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. για το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, επειδή συγκεντρώνει τις κατά νόμο προϋποθέσεις και προσόντα. Με την υπ αριθμ. 160/ Πράξη Προέδρου του Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 16 του ν. 3528/2007, διορίζεται ως δόκιμος τακτικός υπάλληλος σε κενή ορ γανική θέση της κατηγορίας Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστι κού, με εισαγωγικό βαθμό Δ, στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. ο ΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικόλαου, από τον οριστικό πίνακα διοριοτέων της κατηγορίας Δ.Ε. κατόπιν της υπ αριθμ. 3Κ/2008 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. για το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, επειδή συγκεντρώνει τις κατά νόμο προϋποθέσεις και προσόντα. Με την υπ αριθμ. 153/ Πράξη Προέδρου του με τις διατάξεις των άρθρων 4 16 του ν. 3528/07 διορί ζεται ως δόκιμη τακτική υπάλληλος σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας Δ.Ε. Διοικητικών Οικονομικών, με εισαγωγικό βαθμό Δ, στην Περιφερειακή Υπηρεσία Πει ραιά του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., η Μπιζουργιάννη Θεοδώρα του Γεωργίου, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1257/ από φαση του Δ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. περί αναπλήρωσης διοριστέων, κατόπιν της υπ αριθμ. 15Κ/2006 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. για τον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η., επειδή συγκεντρώνει τις κατά νόμο προϋποθέσεις και προσόντα. Με την υπ αριθμ. 161/ Πράξη Προέδρου του με τις διατάξεις των άρθρων 4 16 του ν. 3528/2007, διο ρίζεται ως δόκιμος τακτικός υπάλληλος σε κενή οργα νική θέση της κατηγορίας Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού, με εισαγωγικό βαθμό Δ, στην Κεντρική Υπηρεσία του

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9103 Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. η Στρατάκη Ειρήνη του Θεόφιλου, από τον οριστικό πίνακα διοριστέων της κατηγορίας Δ.Ε. κατόπιν της υπ αριθμ. 3Κ/2008 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. για το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, επειδή συγκεντρώ νει τις κατά νόμο προϋποθέσεις και προσόντα. Με την υπ αριθμ. 158/ Πράξη Προέδρου του με τις διατάξεις των άρθρων 4 16 του ν. 3528/2007, διορί ζεται ως δόκιμος τακτικός υπάλληλος σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας Δ.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, με εισαγωγικό βαθμό Δ, στην Περιφερειακή Υπηρεσία Κέρκυρας του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. η Γιαγμουρίδου Αναστα σία του Σταύρου, από τον οριστικό πίνακα διοριστέων της κατηγορίας Δ.Ε. κατόπιν της υπ αριθμ. 3Κ/2008 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. για τον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, επειδή συγκεντρώνει τις κατά νόμο προϋποθέσεις και προσόντα. Με την υπ αριθμ. 154/ Πράξη Προέδρου του με τις διατάξεις των άρθρων 4 16 του ν. 3528/2007, διορί ζεται ως δόκιμος τακτικός υπάλληλος σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας Τ.Ε. Πληροφορικής, με εισαγωγικό βαθμό Δ, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑΥΤΕΚΩ ο Θε οδωρόπουλος Ιωάννης του Κων/vou, από τον οριστικό πίνακα διοριστέων της κατηγορίας Τ.Ε. κατόπιν της υπ αριθμ. 6Κ/2008 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. για το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, επειδή συγκεντρώνει τις κατά νόμο προϋποθέσεις και προσόντα. Με την υπ αριθμ. 155/ Πράξη Προέδρου του Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 16 του ν. 3528/2007, διορίζεται ως δόκιμος τακτικός υπάλληλος σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας Δ.Ε. Διοικητικού Οι κονομικού, με εισαγωγικό βαθμό Δ, στην Περιφερει ακή Υπηρεσία Πρέβεζας του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. η ΠΕΤΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Βασιλείου, από τον οριστικό πίνακα διοριστέων της κατηγορίας Δ.Ε. κατόπιν της υπ αριθμ. 3Κ/2008 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. για τον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, επειδή συγκεντρώνει τις κατά νόμο προϋποθέσεις και προσόντα. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «Κ.Α.Τ.» Με την υπ αριθμ. 44/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ η οποία εκδόθηκε μετά την υπ αριθμ. 4/ απόφαση του Υ.Σ. του ΓΝ Αττικής ΚΑΤ (θέμα 1ο) και σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ), μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος ΨΥ ΧΟΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, του ΓΝΑ Αττικής ΚΑΤ με βαθμό Γ, σε κενή οργανική θέση του κλάδου TE Νοσηλευτών τριών με τον βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. /Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης 10276/ ). Με την υπ αριθμ. 45/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ η οποία εκδόθηκε μετά την υπ αριθμ. 4/ απόφαση του Υ.Σ. του ΓΝ Αττικής ΚΑΤ (θέμα 1o) και σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ), μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, του ΓΝΑ Αττικής ΚΑΤ με βαθμό Γ, σε κενή οργανική θέση του κλάδου TE Ραδιολογίας Ακτινολογίας με τον βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. /Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης 10277/ ). Με την υπ αριθμ. 46/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ η οποία εκδόθηκε μετά την υπ αριθμ. 4/ απόφαση του Υ.Σ. του ΓΝ Αττικής ΚΑΤ (θέμα 1o) και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ), μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, του ΓΝΑ Αττικής ΚΑΤ με βαθμό Β, σε κενή οργανική θέση του κλάδου TE Ραδιολογίας Ακτινολο γίας με τον βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. /Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης 10275/ ). Με την υπ αριθμ. 43/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ η οποία εκδόθηκε μετά την υπ αριθμ. 4/ απόφαση του Υ.Σ. του ΓΝ Αττικής ΚΑΤ (θέμα 1o) και σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ), μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος ΜΩΡΑΪΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, του ΓΝΑ Αττικής ΚΑΤ με βαθμό Β, σε κενή οργανική θέση του κλάδου TE Νοσηλευτών τριών με τον βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 10250/ ). ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥΜΠΗΣ

8 9104 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Με την υπ αριθμ. 9406/ απόφαση του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 άρθρο 148, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από λόγω συ νταξιοδότησης της κατωτέρω μονίμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου ως εξής: ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΜΙΣΘ. KΛΙΜΑΚ. ΛΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ Γ 8 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Με την υπ αριθμ. 425/ απόφαση του Διοικη τού του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Υπαλληλι κός Κώδικας), ανακαλείται αυτοδίκαια ο διορισμός της Κουτλούμπαση Ελένης του Νικολάου από την θέση του κλάδου TE Διοίκησης Νοσοκομείων του Γενικού Νοσο κομείου Καρδίτσας, ο οποίος είχε δημοσιευθεί στο υπ αριθμ. 612/ ΦΕΚ (τεύχος Γ ), λόγω μη ανταπόκρι σης της ανωτέρω στις προθεσμίες και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του νόμου 3528/2007 και την ανάληψη υπηρεσίας της στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 102/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς, λύεται η υπαλλη λική σχέση της Πετρούλια Δήμητρας του Νικολάου του κλάδου TE Επισκεπτριών Υγείας με το Κ.Υ. Αλιάρτου του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς από , λόγω παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 άρθρο 148. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΑΡΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Με την υπ αριθμ. 77/ πράξη του Διοικητή του Γ. Ν. Τρικάλων, επανέρχεται αυτοδίκαια από στη θέση του Γ. Ν. Τρικάλων από την οποία είχε παραιτη θεί από προκειμένου να ανακηρυχθεί υποψήφια βουλευτής των εκλογών της η ΜΠΑΚΑΣΗ ΒΑΣΙ ΛΙΚΗ του Ηλία, κλάδου Τ.Ε Νοσηλευτριών με βαθμό Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΒΕΛΑΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ (7) ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Πίνακας διοριστέων με την υπ αριθμ. 1776/ απόφα ση του 1ου τμήματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1/360Μ/2008 προκήρυξη του δημοτικού παιδικού σταθμού Δήμου Θέρμου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 328/ (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΥΘΥΜΙΑ ΖΑΡΚΑΝΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Η Επιτροπή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΟΣΜΑ ΝΕΛΣΩΝ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 880 22 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 718 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 632 9 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 788 27 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 302 16 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός................................... 1 Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 644 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 18 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιφέρειες..................................... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 731 16 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 769 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1031 26 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 551 5 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και» Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 986 10 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 754 19 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 342 28 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 669 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα