Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση"

Transcript

1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση μπορεί να συνεισφέρει στην άσκηση της Δημόσιας Διοίκησης και στην ευημερία της κοινωνίας Γιατί ΗΔ; Σύµφωνα µε την ανανεωμένη στρατηγική της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση η πολιτική της συνοχής θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στη γνώση, στην έρευνα και στην καινοτοµία καθώς και στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Υπάρχουν δε πολλοί τρόποι µε τους οποίους αυτή η πολιτική µπορεί να συνεχίσει να συµβάλλει σηµαντικά. Ως ένας από αυτούς αναφέρεται η βελτίωση της διακυβέρνησης (ανακοίνωση της επιτροπής για την: πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: Στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας, ). Μετρήσιμα αποτελέσματα και καταγεγραμμένες πρακτικές, σε πολλές χώρες, επιβεβαιώνουν ότι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΗΔ) συνιστά ισχυρό μέσο για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών βελτιωμένης ποιότητας, τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Η Ηλεκτρονική Δημόσια Διακυβέρνηση είναι το κύριο μέρος μίας σφαιρικής στρατηγικής με στόχο την ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Υπάρχοντες Θεσμοί Στη χώρα μας έχει προηγηθεί το εγχείρημα της δημιουργίας της Υπηρεσίας Α- νάπτυξης πληροφορικής (ΥΑΠ) το 1985 (ΠΔ 40/85, ΦΕΚ 15Α, ). Η ΥΑΠ δημιουργήθηκε με σκοπό "την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για

2 Θέματα για τον καθημερινό χρήστη: Τεχνικά 19 την ανάπτυξη της πληροφορικής και της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο δημόσιο τομέα". Ως ειδικότεροι στόχοι της Υπηρεσίας προσδιορίσθηκαν οι ακόλουθοι: η καλύτερη αξιοποίηση των εγκατεστημένων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων μηχανογραφικών συστημάτων, η εισαγωγή νέων μηχανογραφικών συστημάτων και της σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορικής, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των εφαρμογών της πληροφορικής και των μηχανογραφικών συστημάτων, η δημιουργία προϋποθέσεων για εξασφάλιση συστημάτων λογισμικού και υπηρεσιών εξυπηρέτησης των μηχανογραφικών συστημάτων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας ή και άλλους συναρμόδιους φορείς, η δημιουργία προϋποθέσεων για την εκπαίδευση και επιμόρφωση καθώς επίσης και την προσέλκυση στο δημόσιο τομέα του αναγκαίου προσωπικού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή και άλλους φορείς, η κατάρτιση μελετών και προγραμμάτων για την ανάπτυξη της Πληροφορικής στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον πρόβλεψη που ενίσχυε το μοναδικό ρόλο της ΥΑΠ υπάρχει στην παράγραφο 4 του αντίστοιχου νόμου, στην οποία ορίζεται ότι «η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής εισηγείται μέχρι τέλος Ιουλίου κάθε έτους, το επίσημο πρόγραμμα ανάπτυξης της πληροφορικής στο δημόσιο τομέα και μέχρι τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους υποβάλλει έκθεση για την εκτέλεση του προγράμματος του προηγούμενου έτους» (Αρθρ.1 Π.Δ. 40/1985, ΦΕΚ 15/11 Φεβρουαρίου 1985). Στο 2006 (Ν.3448/2006 άρθρ.20) ορίζεται ότι η ΥΑΠ ασκεί την πιστοποίηση, τον καθορισμό των κατευθύνσεων και το συντονισμό των άλλων δημόσιων υ- πηρεσιών από φορείς του δημόσιου τομέα μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή άλλων δημόσιων δικτύων επικοινωνιών. Μάλιστα, ενώ στο άρθρο αυτό οριζόταν η ΥΑΠ ως μεταβατική λύση μέχρι να αναλάβει την άσκηση αρμοδιότητας η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, η οποία αρχικά είχε σχεδιαστεί ως Υπηρεσία Πληροφορικής, ο νομοθέτης στο άρθρο 25, ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α / ) Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων Υπουργείου Εσωτερικών αποδίδει ρητά την προηγούμενη αρμοδιότητα στην ΥΑΠ.

3 20 To μονοπάτι του e-πολεμιστή Αντικείμενο & Στόχοι Το πλαίσιο μεταρρυθμίσεων για την ΗΔ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και συστηματικότερες προσπάθειες εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔ) και την δημιουργία μεταρρυθμιστικής δυναμικής. Οι στόχοι που αναμένεται να επιτύχει η ΗΔ είναι: Να ενισχύσει την ικανότητά της ΔΔ στο επίπεδο της διαμόρφωσης πολιτικών και υλοποίησης ενιαίων στρατηγικών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Να ενισχύσει την ικανότητά της ΔΔ στο επίπεδο της Διαχείρισης και της ασφάλειας της πληροφορίας. Να υποστηρίξει, κατά προτεραιότητα, πεδία στρατηγικής σημασίας για την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας με κριτήριο την αξία των πληροφοριών, το παραγόμενο προϊόν και τις παρεχόμενες υ- πηρεσίες και όχι αποσπασματικά με κριτήριο τις επιμέρους υποδομές. Να υποστηρίξει αποτελεσματικά τους στόχους της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και να εξασφαλίσει τις θεσμικές και επιχειρησιακές προϋποθέσεις για την πλήρη αξιοποίηση και διάχυση των ΤΠΕ. Να εξασφαλίσει τις πρακτικές προϋποθέσεις επιτυχίας της Στρατηγικής με την ανάπτυξη των απαραίτητων κεντρικών υποδομών, τεχνογνωσίας, ικανοτήτων αλλά και αναγκαίων οργανωτικών αλλαγών στη ΔΔ. Να θεμελιώσει τον οριζόντιο συντονισμό και τη συνεργασία των φορέων που παρέχουν δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις κάτω από ένα ενιαίο και αποδεκτό διοικητικό, τεχνολογικό και επικοινωνιακό πλαίσιο. Να ενισχύσει την σχέση πολιτικής ηγεσίας και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της ΔΔ με αιχμή την εισαγωγή συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Να συμβάλει στην ευρύτερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια για την Διοικητική Μεταρρύθμιση με αιχμή την ΗΔ. Να εξασφαλίσει τη λειτουργική και διοικητική αναδιοργάνωση των φορέων για την υποδοχή και ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών. Να επιτύχει αποτελεσματική διαχείριση αλλαγών που προϋποθέτουν μεταρρυθμίσεις μικρότερης ή μεγαλύτερης εμβέλειας ως προπομπούς των έργων ΗΔ και της δημιουργίας νέας οπτικής στην ανάγκη ενός άλλου

4 Θέματα για τον καθημερινό χρήστη: Τεχνικά 21 ρόλου της Δ.Δ., δεδομένου ότι το περιβάλλον και οι απαιτήσεις των πολιτών αλλάζουν ριζικά. Η υιοθέτηση στόχων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σημαίνει την ηλεκτρονική διάθεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΔ προς τον πολίτη, σύμφωνα και με το άρθρο 8 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έργα Τα Έργα που ανήκουν στον χαρακτηρισμένο πυρήνα του egov και ουσιαστικά καθορίζουν τα πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα είναι: Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Πρότυπα Διαλειτουργικότητας ( egov Framework ). Μελέτη και Ανάπτυξη της Κεντρικής Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης για την Πληροφόρηση & Ασφαλή Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Συναλλαγών των Πολιτών/Επιχειρήσεων ( ΕΡ- ΜΗΣ ). Μελέτη και Ανάπτυξη Συστήματος Αυτοματοποίησης της Διαδικασίας Διαχείρισης, Αρχειοθέτησης και Διάχυσης της Νομοθεσίας στο ευρύ Κοινό με την μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας και της Διαδικασίας Αποτίμησης των Κανονιστικών Ρυθμίσεων ( ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ). Πλαίσιο Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την αποτίμηση ρυθμίσεων/αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης ( edemocracy Framework ). Το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θα ορίσει κανόνες σχετικά με την ομοιογενή παρουσία των Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων, την διάθεση παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΔ προς τον πολίτη ψηφιακά, ενώ θα δημιουργήσει ενιαίους κανόνες για την τυποποιημένη επικοινωνία μεταξύ υπηρεσιών, διαδικασιών και πληροφοριακών συστημάτων του Δημόσιου Τομέα. Με βάση αυτούς τους κανόνες (Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών), οι Δημόσιες Υπηρεσίες θα συνεργάζονται ψηφιακά, έτσι ώστε να παρέχουν πλήρη εξυπηρέτηση στους ενδιαφερομένους στο πλαίσιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Επίσης, με βάση τους κανόνες Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Πολιτών/Επιχειρήσεων), θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες πολιτικές για την ασφάλεια των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Το έργο είναι συμπληρωματικό της Εθνική Πύλης ΕΡΜΗΣ και έχει ως βασικό στόχο την προετοιμασία της ΔΔ για την ορθή εφαρμογή και αξιοποίηση των υποδομών και υ- πηρεσιών της Πύλης αλλά και γενικότερα των βασικών υποδομών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5 22 To μονοπάτι του e-πολεμιστή Η Εθνική Διαδικτυακή Πύλη (Portal) ΕΡΜΗΣ θα αποτελέσει το Εθνικό Σημείο Αναφοράς της Ελληνικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Θα λειτουργήσει ως μία ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα ανάπτυξης και παροχής Υπηρεσιών Μιας Στάσης για την ψηφιακή συναλλαγή και επικοινωνία των Πολιτών/Επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση. Η ΕΡΜΗΣ δεν θα υποκαταστήσει τους δικτυακούς τόπους των δημοσίων φορέων, αλλά θα λειτουργεί ως ψηφιακός δρομολογητής που θα διευκολύνει και θα κατευθύνει τους ενδιαφερόμενους στα κατάλληλα σημεία. Συνεπώς, όλοι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι θα διατηρήσουν την αυτονομία και το περιεχόμενο τους αλλά θα ανασχεδιασθούν και θα συνδεθούν με την Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ, με χρηματοδοτήσεις είτε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) Διοικητική Μεταρρύθμιση είτε από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (ή τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για τις 5 Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης). Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι η Πύλη είναι σχεδιασμένη όχι με βάση τις αρμοδιότητες των Δημοσίων Υπηρεσιών, όπως γίνεται μέχρι τώρα, αλλά με βάση τις ανάγκες των πολιτών ( γεγονότα ζωής ) και τις ανάγκες των επιχειρήσεων ( συμβάντα επιχειρήσεων ), ιδίως αυτών που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων. Στην Πύλη θα συνδεθούν λειτουργικοί τόποι που θα αναπτυχθούν για την ολική εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού ( π.χ. τόποι για τουρίστες, μαθητές, αγρότες, επιχειρηματίες κ.λ.π). Το έργο ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ περιλαμβάνει : Ανάπτυξη, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που απαιτούνται για τη διάθεση του Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας (ΔΚΝ) στους ενδιαφερόμενους και στους συνδρομητές της υπηρεσίας ηλεκτρονικά, την υποστήριξη της ίδιας της υπηρεσίας διαχείρισης του ΔΚΝ, καθώς και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας αποτίμησης των κανονιστικών ρυθμίσεων/αποφάσεων. Εκπόνηση Μελέτης Επιχειρησιακής Ανάπτυξης & Επικοινωνιακής Στρατηγικής για την αποτελεσματικότερη τοποθέτηση και προώθηση του Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας (ηλεκτρονικά και έντυπα) στους α- ποδέκτες στόχους αυτής (Business & Marketing Plan). Προμήθεια και εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής για την λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων στο υπό σχεδίαση Computer Room του Κυρίου του Έργου. Το έργο της ΗΔ περιλαμβάνει : Σχεδίαση & πιλοτική εφαρμογή του Πλαισίου Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση Ρυθμίσεων/Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης.

6 Θέματα για τον καθημερινό χρήστη: Τεχνικά 23 Ολοκληρωμένη εκπόνηση του Μεθοδολογικού Πλαισίου Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση Ρυθμίσεων/Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή στην διαμόρφωση αρχών κατευθύνσεων, προτύπων, διαδικασιών και πρακτικών/μεθοδολογιών για τον έ- λεγχο της ποιότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων/αποφάσεων (υφιστάμενων και νέων) καθώς επίσης και την ανάλυση των επιπτώσεών τους στους αποδέκτες των ρυθμίσεων. Εκπόνηση προδιαγραφών ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος αυτοματοποίησης διαδικασιών στο πλαίσιο του οποίου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα συμμετάσχουν ενεργά σε διαδικασίες Δημόσιας Διαβούλευσης για την αποτίμηση των κανονιστικών ρυθμίσεων/αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης. Πιλοτική εφαρμογή του ανωτέρω πλαισίου όσον αφορά την αποτίμηση του συνόλου των κανονιστικών ρυθμίσεων/αποφάσεων που εμπίπτουν σε τομείς, που θα υποδειχθούν από την ΚτΠ ΑΕ και τον Κύριο του Έργου, με άμεση επίπτωση σε επιχειρήσεις/πολίτες (π.χ. Κρατικές Προμήθειες, Κοινωνική Ασφάλιση, Φορολογία Επιχειρήσεων, Επιχορηγήσεις Επιχειρήσεων, Ίδρυση Επιχειρήσεων, Εμπόριο, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση κ.λπ.), αφού εξειδικευτεί κατάλληλα με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά των επιλεγμένων τομέων (αν αυτό απαιτείται). Όπως είναι σαφές από την παρουσίαση των έργων του πυρήνα, το Πλαίσιο και περισσότερο ο ΕΡΜΗΣ είναι τα κομβικά έργα για την Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στόχος είναι τα έργα να αποτελέσουν έργα υποδομής που θα στηρίξουν την προσπάθεια καθιέρωσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Ψηφιακή Στρατηγική Η Ψηφιακή Στρατηγική αποτελεί την έκφραση της Εθνική Πολιτικής στα ζητήματα των ΤΠΕ και αποσκοπεί στο να θέσει τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ως ένα επωφελές αγαθό στην καθημερινή ζωή και τις δραστηριότητες πολιτών και επιχειρήσεων. Καταρτίστηκε λαμβάνοντας υ- πόψη μια σε βάθος διάγνωση και ανάλυση των προβλημάτων, τη διεθνή εμπειρία και τις καλές πρακτικές άλλων χωρών, τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Πολιτικές (i2010, WSIS), ενώ η εφαρμογή της ξεκίνησε ουσιαστικά από τον Ιανουάριο του 2006, μετά από μια εκτενή εξάμηνη περίοδο διαβούλευσης με κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, φορείς, ΜΚΟ κ.λ.π.. Κεντρικό στόχο της Ψηφιακής Στρατηγικής αποτελεί: "Η πραγματοποίηση στην Ελλάδα ενός ψηφιακού άλματος στην παραγωγικότητα και στην ποιότητα ζωής". Η παραπάνω στρατηγική, αναγνωρίζοντας το έλλειμμα στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών συμπεριέλαβε στις προτάσεις της συγκεκριμένες

7 24 To μονοπάτι του e-πολεμιστή δράσεις για την "Αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών και του επιχειρηματικού ιστού της χώρας". Οι συγκεκριμένες αυτές προτάσεις έχουν επηρεάσει και καθορίσει τις επιλογές στρατηγικής των ΕΠ του ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα των ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση και βρίσκονται σε πλήρη συνάφεια με τους στόχους για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. ΕΣΠΑ Το ΕΣΠΑ αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταµείων της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση εξυπηρετεί στόχους του ΕΣΠΑ όπως αυτοί εξειδικεύονται στα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα που το διαρθρώνουν. Τα ΕΠ με συναφείς στόχους που εξυπηρετούνται και συνεπάγονται δράσεις ΗΔ είναι το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (ΨΣ) και το ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση. ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση , (ΕΠ ΨΣ) θα συγχρηματοδοτήσει παρεμβάσεις με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στοχεύοντας στην αποδοτική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία. Ο Στρατηγικός Στόχος που θέτει το πρόγραμμα για την περίοδο είναι η "Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ΕΕ αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)". Οι Άξονες Προτεραιότητες που συνθέτουν το ΕΠ και καλύπτουν το Στρατηγικό Στόχο που αναφέρθηκε παραπάνω, είναι: Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ. Βελτίωση της ποιότητας ζωής (μέσω των ΤΠΕ) Τεχνική Βοήθεια Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποτελεί ένα μέσο για την επίτευξη του παραπάνω οράματος, συνδέεται δε με τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής και την ψηφιακή σύνδεση των υπαρχόντων δημόσιων υποδομών πληροφοριακών συστημάτων. Ο τελικός στόχος είναι η εξοικονόμηση πόρων και η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. ΗΔ & Ευημερία της Κοινωνίας Από την ομιλία του πρωθυπουργού της Ελλάδας στο digital economy forum, το οποίο διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) το Μάιο του 2010:

8 Θέματα για τον καθημερινό χρήστη: Τεχνικά 25 " Σε περιόδους κρίσης, όπως η σημερινή, οφείλουμε να ρίξουμε το βάρος εκεί που πιστεύουμε ότι είναι το μέλλον της χώρας μας. Η κυβέρνηση θα επενδύσει στην πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες διότι με τη βοήθειά τους μπορούμε να καταπολεμήσουμε προβλήματα που αποτελούν επί δεκαετίες ολόκληρες τροχοπέδη για την οικονομία μας. Την εισφοροδιαφυγή, την σπατάλη, την αδιαφάνεια, τη γραφειοκρατία. Χρειάζεται το ταχύτερο δυνατόν 100% ευρυζωνική κάλυψη, και η ανάπτυξη Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας με ένα πρόγραμμα μαζικών επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών και ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη. Έχουν ξεκινήσει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται: η Ενιαία Αρχή Πληρωμής-δημοσίων υπαλλήλων αλλά και τελικά όλων των συναλλαγών με το δημόσιο, η Κάρτα Πολίτη για απαραίτητες πληροφορίες ώστε να εξυπηρετείται ο πολίτης χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, το Ηλεκτρονικό Σύστημα Προμηθειών, η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, το Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Καυσίμων, η Παραγωγική Λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων-παρακολούθηση του προϋπολογισμού του, η online παρακολούθηση προϋπολογισμού -του κράτους- του δημοσίου. Πρόκειται για παρεμβάσεις κρίσιμες για τη χώρα και την πορεία της στο μέλλον." Χρήσιμες Διευθύνσεις Ο πυρήνας των έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα Έργο ΡΑΠΡΑΤΧΗΣ Έργο egov Framework Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης &Itemid=13 Έργο e Democracy Ελληνική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Γενική Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ). Ανοικτή Διακυβέρνηση Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης

9 26 To μονοπάτι του e-πολεμιστή Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού Περί Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης digital economy forum, το οποίο διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γραφείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Λευκού Οίκου Μειώνοντας το χάσμα πολιτικών και πολιτών

10 Ηλεκτρονικό Δίκαιο Με την είσοδο του διαδικτύου στην ζωή μας, η δικαιοσύνη απέκτησε μια νέα - εικονική- διάσταση: την ηλεκτρονική Η είσοδος στην κοινωνία της πληροφορίας οδήγησε στην δημιουργία του ηλεκτρονικού δικαίου. Καινούργιοι όροι όπως ηλεκτρονικό έγγραφο, ηλεκτρονική απάτη και ψηφιακή υπογραφή μπήκαν στο λεξιλόγιό μας. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια γενικότερη παρουσίαση του ηλεκτρονικού δικαίου και στο επόμενο παρέχονται πρακτικές συμβουλές για έγκυρες και ασφαλείς δικτυακές συναλλαγές. Ηλεκτρονικό Δίκαιο Ηλεκτρονικό δίκαιο είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τις ιδιαίτερες εκείνες έννομες σχέσεις που ανακύπτουν στην κοινωνία της πληροφορίας και τη χαρακτηρίζουν. Με αυτή την έννοια το ηλεκτρονικό δίκαιο είναι ένας μερικότερος τομέας του όλου δικαστικού οικοδομήματος, διακρινόμενος από αυτό μόνο με βάση τον ειδικό πρακτικό του προσανατολισμό, δηλαδή τη διερεύνηση των νομικών προβλημάτων της κοινωνίας της πληροφορίας. Έτσι και το ηλεκτρονικό δίκαιο θα μπορούσε να υποδιαιρεθεί, όπως και το υπόλοιπο φυσικά, στις ενότητες που είναι ήδη γνωστές στην επιστήμη, το ηλεκτρονικό δημόσιο δίκαιο συνταγματικό και διοικητικό, το ηλεκτρονικό ποινικό δίκαιο, το ηλεκτρονικό ιδιωτικό δίκαιο ουσιαστικό και δικονομικό υποδιαιρούμενο ενδεχομένως παραπέρα σε ηλεκτρονικό αστικό δίκαιο, με την έννοια του γενικού ηλεκτρονικού ιδιωτικού δικαίου,

11 28 To μονοπάτι του e-πολεμιστή το ηλεκτρονικό εμπορικό δίκαιο στο μέτρο που ο χαρακτήρας του εγγράφου διαφοροποιείται από την εμπορικότητα της σχετικής επικοινωνίας κλπ. Φυσικά η σημασία και η διακριτικότητα του κάθε υποκλάδου εξαρτάται από την πρακτική του χρησιμότητα, η οποία πάντως μοιραία θα διαφοροποιείται με την πάροδο του χρόνου και την πρόοδο της τεχνολογίας. Ηλεκτρονικό Έγγραφο Το ηλεκτρονικό έγγραφο είναι η καρδιά της λεγόμενης κοινωνίας της πληροφορίας και των ολοένα αυξανόμενων κοινωνικοοικονομικών φαινομένων που τη συναπαρτίζουν. Έτσι είναι π.χ. αυτονόητο ειδοποιό χαρακτηριστικό της ηλεκτρονικής επιχείρησης (e-business), της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, της ηλεκτρονικά καταρτιζόμενης σύμβασης. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce, e- επιχειρείν, e-εμπόριο κ.λπ.), καθιερώνεται ως αποκλειστικός νόμιμος τύπος ε- κτοπίζοντας το παραδοσιακό έγγραφο, όπως π.χ. στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ακόμη αποτελεί ολοένα δημοφιλέστερο -συχνά δε αποκλειστικό νόμιμομέσο καταχωρίσεων και δημοσιότητας: δικαιώματα επί ακινήτων (άρθρ.101 ν.2664/1998), δημοσίων ομολόγων (άρθρ.5-6 ν.2198/1994), εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών (άρθρ.41-43, 49 ν.2396/ 96, Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9820/154/ , όπως ισχύουν μετά τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις τους), ενέχυρα επί κινητών (άρθρο 191 β ν.2844/2000 σε συνδ. με άρθρ.101 ν.2664/1998), πρωτόκολλα δημοσίων υπηρεσιών τηρούνται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονικό αρχείο. Ακόμη σε ηλεκτρονικά αρχεία καταχωρούνται ο- λοένα και περισσότερα (απλά ή ευαίσθητα) προσωπικά δεδομένα, π.χ. αρχεία νοσηλείας των νοσοκομείων, πελατολόγια διαφόρων επαγγελματιών κ.λπ. Ως εκ τούτου το ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεί το βασικό αντικείμενο του ηλεκτρονικού δικαίου. Από τα παραπάνω κατέστη εμφανές ότι για την κοινωνία της πληροφορίας το ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεί : τον εννοιολογικό πυρήνα της προβληματικής του τύπου των δικαιοπραξιών το ειδοποιό σώμα της ηλεκτρονικής δημοσιότητας στην περίπτωση που η ηλεκτρονική καταχώριση προβλέπεται ως όρος δημοσιότητας, αποτελεί η τυχόν προηγούμενη ηλεκτρονική επικοινωνία του ενδιαφερόμενου με το φορέα της καταχώρισης, ενώ η ίδια η καταχώριση θα μπορεί να νοηθεί μόνο ως μορφή δημόσιου ή ιδιωτικού επαγγελματικού βιβλίου. Από όλα τα προηγούμενα συμπεραίνουμε ότι το ηλεκτρονικό έγγραφο δεν είναι αντικείμενο έρευνας μόνο για τον αστικολόγο, αλλά και για τους νομικούς τους ασχολούμενους με τους υπόλοιπους κλάδους του δικαίου.

12 Θέματα για τον καθημερινό χρήστη: Τεχνικά 29 Ηλεκτρονικό Έγκλημα Ο όρος ηλεκτρονικό έγκλημα ή ηλεκτρονική εγκληματικότητα αποτελεί μια ευρεία έννοια στην οποία εμπίπτουν όλες εκείνες οι αξιόποινες πράξεις που τελούνται με τη χρήση ενός συστήματος ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων. Ο όρος αυτός διακρίνεται σε στενή και σε ευρεία έννοια. Η ηλεκτρονική εγκληματικότητα με στενή έννοια αναφέρεται στις αξιόποινες πράξεις όπως είναι η ηλεκτρονική απάτη, η χωρίς άδεια απόκτηση δεδομένων, η παραποίηση δεδομένων και η δολιοφθορά δηλαδή εγκλήματα όπου ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί κύριο μέσο τέλεσης των εγκλημάτων. Αντίθετα, η εν ευρεία έννοια εγκληματικότητα μέσω Η/Υ περιλαμβάνει όλα ε- κείνα τα αδικήματα για την τέλεση των οποίων ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται ως βοηθητικό μέσο. Ψηφιακή Υπογραφή Το ΠΔ.150/2001 περιλαμβάνει δύο ορισμούς για την ηλεκτρονική υπογραφή, τον γενικό και τον ορισμό της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή της ψηφιακής υπογραφής όπως είναι ευρύτερα γνωστή και η οποία ικανοποιεί περισσότερα εχέγγυα ασφαλείας. Με τον όρο ηλεκτρονική υπογραφή εννοούνται δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι συνημμένα σ άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά μ αυτά και τα οποία χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας. Με τον όρο προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή ψηφιακή υπογραφή ορίζεται η ηλεκτρονική υπογραφή η οποία παράγεται αποκλειστικά με τις διαδικασίες της υποδομής δημόσιας κλείδας (PKI Public Key Infrastructure) και η οποία μπορεί και εξασφαλίζει την αυθεντικότητα του υπογράφοντος, την ακεραιότητα και το απόρρητο του μηνύματος. Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή ψηφιακή υπογραφή θεωρείται υπό προϋποθέσεις ως ισοδύναμη της ιδιόχειρης υπογραφής. Κατοχύρωση Διαδικτυακών Ονομάτων Για την κατοχύρωση Διαδικτυακών ονομάτων (domain name) υπεύθυνη είναι η Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΕΤΤ), σύμφωνα με το ΦΕΚ 717/ , Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου ( Domain Names) με κατάληξη.gr, απόφαση 351/76 ( ) της (ΕΕΕΤΤ). Από τις 4 Ιουλίου 2005 έχει αρχίσει η διάθεση των Ονομάτων με Ελληνικούς χαρακτήρες (π.χ. ίδρυματεχνολογίαςέρευνας.gr). Για να αποκτήσει μία εταιρία τη δική της σελίδα στο Internet, δηλαδή το δικό της domain name (π.χ. θα πρέπει να καταχωρήσετε το όνομα αυτό, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και συγκεκριμένα στο Ινστιτούτο Πληροφορικής (Τμήμα Διαχείρισης Ονομάτων Internet,

13 30 To μονοπάτι του e-πολεμιστή Ηλεκτρονικές Συμβάσεις Αγορές Η οδηγία 2001/31 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας επέβαλε στα κράτη μέλη της ΕΕ να εναρμονίσουν την εθνική νομοθεσία, ώστε να είναι δυνατή η κατάρτιση συμβάσεων μέσω διαδικτύου. Τα περισσότερα ήδη εμπορικών συμφωνιών μπορούν να υπογράφονται και ηλεκτρονικά έχοντας (υπό προϋποθέσεις) την ίδια νομική ισχύ με εκείνη των συμφωνιών που υπογράφονται με την φυσική παρουσία των συμβαλλομένων. Μπορείτε να πουλάτε τα προϊόντα της επιχείρησής σας, να παραγγέλνετε και να πραγματοποιείτε τις αγορές σας, να αποδέχεστε ή να προτείνετε συμφωνίες μέσω διαδικτύου και να τις αποδέχεται ο αντισυμβαλλόμενος. Εξαιρούνται σημαντικές συμβάσεις, που θεμελιώνουν ή μεταβιβάζουν ε- μπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα ή εμπίπτουν στο οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο (π.χ. αγορά οικίας, διαζύγιο). Για να είναι απόλυτα έγκυρες και αδιάβλητες οι συμφωνίες σας απαιτείται μια προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Με το ΠΔ 150/2001, η προηγμένη ψηφιακή υπογραφή εξομοιώνεται με την ιδιόχειρη και συνεπώς αποτελεί ισοδύναμη δέσμευση. Το ΠΔ 131/2003 προβλέπει ότι αυτός που παρέχει το προϊόν/υπηρεσία μέσω του διαδικτύου θα πρέπει να εμφανίζει καθαρά και ευανάγνωστα στην ιστοσελίδα του την επωνυμία του, την γεωγραφική του θέση, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμό μητρώου συλλόγου ή επιμελητηρίου αν είναι γραμμένος, τιμή καθώς και αν περιλαμβάνονται ή όχι οι φόροι. Για τους εμπόρους ισχύουν πιο ειδικοί όροι, καθώς εκτός των άλλων απαιτείται σαφήνεια στις τυχόν προσφορές, στα δώρα και στους όρους συμμετοχής σε διαφημιστικούς διαγωνισμούς. Με τον Ν. 2251/1994 περί Προστασίας των Καταναλωτών, προβλέπεται υποχρέωση του πωλητή για την προκαταβολική ενημέρωση του καταναλωτή για το δικαίωμα να φύγει από την σύμβαση (μέσα σε εύλογη προθεσμία) αλλά και να διορθώσει τυχόν λάθη κατά την παραγγελία, ακόμα και την έχει ήδη αποστείλει. Με τον Ν. 2194/1997 δημιουργείται η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή. Μπορείτε δε να απευθύνεστε στην Αρχή (http://www.dpa.gr) αυτή αν θεωρείτε ότι έχει γίνει παράνομη χρήση ή παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω διαδικτύου (και όχι μόνο). Κοινωνιολογία του e-δικαίου Η κοινωνιολογία του ηλεκτρονικού δικαίου μελετά τους κοινωνικούς παράγοντες διαμόρφωσής του καθώς και των άλλων μορφών κοινωνικού ελέγχου, τις κοινωνικές επιδράσεις, τις αποδόσεις της δικαιοσύνης κα. Στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε μάλλον να δημιουργήσουμε κάποια ερωτήματα και σκέψεις πάνω στην κοινωνιολογία του e-δικαίου.

14 Θέματα για τον καθημερινό χρήστη: Τεχνικά 31 Ένας βασικός κοινωνικός παράγοντες διαμόρφωσης του e-δικαίου είναι η διάχυση της πληροφόρησης των καταναλωτών χρηστών του διαδικτύου (Μουζακίτης, 2007). Η ύπαρξη του e-δικαίου προέκυψε από τον μετασχηματισμό καθημερινών δραστηριοτήτων σε ηλεκτρονικές. Μέσω του διαδικτύου μπορούμε πλέον να αγοράζουμε, να παίρνουμε μέρος σε δημοπρασίες, δημοψηφίσματα, να παραγγέλνουμε εισιτήρια, ακόμα και να συμμετέχουμε ως ενεργοί πολίτες μιας εικονικής πόλης (http://www.dds.nl). Οι παραπάνω συναλλαγές και συμπεριφορές οδήγησαν στην δημιουργία κανόνων για ασφαλείς συναλλαγές. Δημιούργησαν όμως και το ηλεκτρονικό έγκλημα. Παιδική πορνογραφία μέσω διαδικτύου, απάτες με πιστωτικές κάρτες, ιοί που κλέβουν τραπεζικούς λογαριασμούς είναι μόνο μερικές από τις δραστηριότητες που επιφέρουν κανόνες δικαίου στην ηλεκτρονική διακίνηση. Ένας άλλος παράγοντας διαμόρφωσης του ηλεκτρονικού δικαίου είναι η οικονομία (Κέφης, 2010). Το e-δίκαιο αναπτύχθηκε εν μέσω δημοκρατικών θεσμών οι οποίοι δύνανται να λειτουργήσουν ατελώς και να υποστούν παραμορφωτικές επιρροές από οικονομικά ισχυρούς παράγοντες. Σίγουρα το διαδίκτυο και οι νόμοι του ξεκίνησαν με τις καλύτερες των προθέσεων, αλλά κανείς δεν εγγυάται ότι η ηλεκτρονική δικαιοσύνη αντί να γίνει φορέας αξιών- δεν θα μεταμορφωθεί σε όργανο χειραγώγησης και καταπίεσης ενός νέου Γκέμπελς *. Το e-δίκαιο επηρεάζεται επίσης από την πολιτική και το πολίτευμα. Η παγκόσμια σύσκεψη στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2006 με θέμα αν θα έπρεπε να υπάρχει μία παγκόσμια κυβέρνηση για το διαδίκτυο, καταδεικνύει ακριβώς την ανάγκη αλλά και ίσως και την προσπάθεια επιβολής σε ένα μέσο το οποίο από την φύση του περιέχει στοιχεία αναρχίας και δημοκρατίας. Η ύπαρξη μιας παγκόσμιας κυβέρνησης θα οδηγήσει σε ηλεκτρονικούς νόμους με μορφές που αντικατοπτρίζουν την καθημερινή κοινωνία. Πρέπει το διαδίκτυο να υπηρετήσει τέτοιους σκοπούς; Είναι συμβατό με την φύση του; Μπορούμε στο όνομα των εγκλημάτων και των παραβιάσεων του ήδη υπάρχοντος ηλεκτρονικού δικαίου να νομιμοποιήσουμε έναν παγκόσμιο ηλεκτρονικό φύλακα; Ένα πιο δίκαιο e-δίκαιο Ανάμεσα σε όλες τις παραπάνω σκέψεις δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε επίσης ότι το e-δίκαιο δεν είναι παρά ένα κομμάτι της καθημερινής μας ζωής και σίγουρα όχι για όλο τον πλανήτη. Ίσως θα ήταν πρώιμη ή και αποπροσανατολιστική η συζήτηση να ψάχνουμε φαντάσματα εκεί που δεν υπάρχουν. Δεν μπορούμε όμως και να παραγνωρίσουμε την ανάγκη για θέσπιση κανόνων από την στιγμή που καθημερινές δραστηριότητες γίνονται ηλεκτρονικά. Το διαδίκτυο από την φύση του η οποία είναι δημόσια και αλληλεπιδραστική, μας παρέχει τα μέσα με τα οποία μπορούμε να πετύχουμε για πρώτη φορά την * Υπουργός Προπαγάνδας και Διαφωτίσεως του Λαού του Χίτλερ

15 32 To μονοπάτι του e-πολεμιστή πραγματική δημοκρατία. Ίσως το στοίχημα που θα πρέπει να κερδίσουμε να είναι, αν ο κόσμος του διαδικτύου είναι ικανός να θεσπίσει ένα εικονικό e- δίκαιο πιο δίκαιο από το πραγματικό! Χρήσιμες Διευθύνσεις Δίκαιο και Τεχνολογία Νομικό ιστολόγιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή

16 Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΣΔΗΕ) Συνέντευξη με τον πρώτο προϊστάμενο του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Ε- γκλήματος Θεσσαλονίκης κ. Χαρίση Θεμιστοκλή, Ταξίαρχο ε.α. και πτυχιούχο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ποιά η ανάγκη δημιουργίας/ιστορία του Σώματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος; Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, με βάση τα στατιστικά στοιχεία και τις αναλύσεις των εγκληματολογικών δεδομένων των Ελληνικών αστυνομικών και δικαστικών αρχών, άρχισε να καταγράφεται μια μετάλλαξη-μετεξέλιξη του λεγόμενου εγκληματικού χάρτη στη χώρα μας. Ως νέες μορφές εγκληματικής δράσης άρχισαν να καταγράφονται η οργανωμένη διακίνηση ανθρώπων με σκοπό την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση (traffickihg), η παραγωγή και διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας, η λειτουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σεξοτουρισμού, η προσβολή και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, η ευρύτατη διακίνηση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών με διηπειρωτικά χαρακτηριστικά, οικονομική και βιομηχανική κατασκοπεία κλπ. Πέρα από το γεγονός της εμφάνισης νέων εγκληματικών δράσεων, με άγνωστα ως τότε χαρακτηριστικά, ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι αυτές οι νέες μορφές είχαν δυο επί πλέον νέα χαρακτηριστικά: η παραγωγή και διαχείριση περιήλθε στα χέρια του λεγόμενου οργανωμένου εγκλήματος, παγκοσμιοποιημένου και εγχώριου και αφετέρου ως μέσο χρησιμοποιήθηκε το διαδίκτυο, το ο- ποίο την περίοδο εκείνη είχε ήδη αρχίσει να διαγράφει μια αλματώδη εξέλιξη

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αριθ.23204/13 07 2015 (ΦΕΚ 1475 Β/14-07- 2015) Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη, Ειδικός Επιστήμονας, Προϊστάμενος Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού Υπουργείου Εσωτερικών, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μίας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως η Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την όλη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 1 ì Οδικός Χάρτης Εφαρμογής του Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μιχάλης Ψαλλίδας, Ομάδα Σχεδιασμού Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Ορισμός e-επιχειρείν Ένα σύνολο από ενδο- και δι- επιχειρηματικές στρατηγικές και προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Τι είναι η Ψ.Υ.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Τι είναι η Ψ.Υ. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Τι είναι η Ψ.Υ. Η Ψ.Υ. αποτελεί το «ψηφιακό αποτύπωμα» του χρήστη στο Διαδίκτυο. Είναι ένας βασικός μηχανισμός προστασίας των δεδομένων, καθώς εξασφαλίζει την πιστοποίηση της ταυτότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή Ημερίδα "Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Υπηρεσία του Πολίτη«2 Δεκεμβρίου 2015

Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή Ημερίδα Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Υπηρεσία του Πολίτη«2 Δεκεμβρίου 2015 Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή Ημερίδα "Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Υπηρεσία του Πολίτη«2 Δεκεμβρίου 2015 Ιδομενέας Μανωλιτσάκης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Διαχρονικός Συνεργάτης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελληνικής Αστυνομίας

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελληνικής Αστυνομίας Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος Ελευθέριος Λώλος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α. elolos@astynomia.gr 11ο Greek ICT Forum,, 04-05 05 Νοεμβρίου 2009, Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Διοικητικό Συμβούλιο 26.4.2007 Εξελίξεις στην προετοιμασία της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαφάνεια Δ ά και Ανάπτυξη Αά μέσω της Μείωσης των Διοικητικών Επιβαρύνσεων»

«Διαφάνεια Δ ά και Ανάπτυξη Αά μέσω της Μείωσης των Διοικητικών Επιβαρύνσεων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ «Διαφάνεια Δ ά και Ανάπτυξη Αά μέσω της Μείωσης των Διοικητικών Επιβαρύνσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Δέσμης Δράσεων. Δέσμη Δράσης Σεπ-14 Οκτ-Δεκ Ιαν-Ιουν Ιουλ-Δεκ Ιαν - Ιουν Ιουλ-Δεκ2

Αριθμός Δέσμης Δράσεων. Δέσμη Δράσης Σεπ-14 Οκτ-Δεκ Ιαν-Ιουν Ιουλ-Δεκ Ιαν - Ιουν Ιουλ-Δεκ2 2014 2015 2016 Αριθμός Δέσμης Δράσεων Δέσμη ς Σεπ-14 Οκτ-Δεκ Ιαν-Ιουν Ιουλ-Δεκ Ιαν - Ιουν Ιουλ-Δεκ2 ΑΣ1.1 ΑΣ 1.1.0 ΑΣ1.1 ΑΣ 1.1.α. ΑΣ1.1 ΑΣ 1.1.β. ΑΣ1.2 ΑΣ 1.2.1. ΑΣ 1.2 ΑΣ 1.2.2. ΑΣ 1.3 ΑΣ 1.3.1. ΑΣ 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Στον τομέα της πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή έχουν γίνει, τα τελευταία 5 χρόνια, μεγάλα βήματα στον τόπο μας.

Στον τομέα της πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή έχουν γίνει, τα τελευταία 5 χρόνια, μεγάλα βήματα στον τόπο μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, κ. ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΣΤΗ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή. Γιώργος Τσακογιάννης Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 21 Οκτωβρίου 2014

Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή. Γιώργος Τσακογιάννης Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 21 Οκτωβρίου 2014 Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή Γιώργος Τσακογιάννης Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 21 Οκτωβρίου 2014 Διαχρονικός Συνεργάτης 3 ο ΚΠΣ ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΣΠΑ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών Bασικό συνθετικό στοιχείο και παράλληλα ζητούμενο για τη Δημοκρατία αποτελεί η εμπεδωμένη σχέση, η επικοινωνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ... ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ν. ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ... ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... V VII ΧXI ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι. Ορισµός του δικαίου της πληροφορικής... 1 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΠΙΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΠΙΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΠΙΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενότητες Ορισμοί Σκοπός και βασικά χαρακτηριστικά Ανταποδοτική διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Χ-6ΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Χ-6ΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Υπουργείο Οικονομικών ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Υπουργείο Οικονομικών Κώστας Αγρότης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6442-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6442-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό

Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό Εκσυγχρονισμό της Κυβέρνησης Συμπεράσματα Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Σελ.1 / 7 1. Ταυτότητα Η ΜΟ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης Ευρώπη υποστηρίζει πως η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή. Με ποιον τρόπο Η η ειδική γραμματεία διοικητικής μεταρρύθμισης της Ελλάδας θα υποστηρίξει αυτό το στόχο; Η Ειδική Γραμματεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014 Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες Αθήνα, Οκτώβριος 14 Αξιολόγηση δομών και αναδιοργάνωση Κεντρικής Διοίκησης (1/) Βασικές Επιτροπές Με την ψήφιση του Νόμου 44/11 ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8602-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8602-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η ταχύτητα, το προσιτό κόστος και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ , Τηλ: , Fax: ,

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ , Τηλ: , Fax: , ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, Τηλ: 213-2144700, Fax: 210-7778992, E-mail:info@enpe.gr Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠ: 1037 Προς Την Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.208/ΨΣ6874-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.208/ΨΣ6874-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ο νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση προδιαγράφει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός πλαισίου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών με εμπλεκόμενους τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ο νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση προδιαγράφει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός πλαισίου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών με εμπλεκόμενους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου»

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» «Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» Σκοπός του Προγράμματος Η δράση Digi-retail εντάσσεται σε μία ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους, καθώς επίσης και το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης.

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους, καθώς επίσης και το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης. κα ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα με τη σειρά μου να χαιρετίσω τη συμμετοχή σας στην ημερίδα μας και για έναν ακόμη πολύ σημαντικό λόγο: Ουσιαστικά είναι η πρώτη επίσημη παρουσίαση της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα