Έξγν: ΤπΔΠΘ - Σερληθφο χκβνπινο 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έξγν: ΤπΔΠΘ - Σερληθφο χκβνπινο 2009"

Transcript

1 Έξγν: ΤπΔΠΘ - Σερληθφο χκβνπινο 2009 Τπνέξγν 17: «Τπνζηήξημε πζηεκάησλ Σερληθήο ηήξημεο ρνιηθψλ Δξγαζηεξίσλ» Παθέην Δξγαζίαο 1 «Τπνζηήξημε ηνπ αλψηεξνπ επηπέδνπ Σερληθήο ηήξημεο ησλ ζρνιηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ εθπαίδεπζεο» Σερληθή Αλαθνξά κε ηίηιν «Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και πύθμιζηρ διακομιζηή μεζολάβηζηρ Squid» Έθδνζε: 2.0 Ννέκβξηνο 2009 ύνηαξη: Σνκέαο Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

2 Ομάδα Έργου ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΤΝΣΑΞΗ: ΓΙΑΝΝΗ ΙΑΥΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΛΚΗ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟ ΙΑΟΝΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΙΑΥΟ 2

3 Η παξνχζα ηερληθή αλαθνξά δίλεηαη κε άδεηα ρξήζεο CCPL (Creative Commons Public License) ηχπνπ: Αναθοπά-Μη Εμποπική Χπήζη- Παπόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα. Γειαδή επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία θαη αλαδηαλνκή ηνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη: Θα πξέπεη λα θάλεηε ηελ αλαθνξά ζην έξγν (Σερληθή ηήξημε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ, κε ηνλ ηξφπν φπσο απηφο έρεη νξηζηεί απφ ην δεκηνπξγφ (Σνκέαο Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ, θαη ηνλ ηειηθφ δηθαηνχρν ηνπ έξγνπ (Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ή ην ρνξεγνχλην ηελ άδεηα (ρσξίο φκσο λα ελλνείηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη εγθξίλνπλ εζάο ή ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ απφ εζάο). Μη Δμποπική Υπήζη Γε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην έξγν απηφ γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Παπόμοια διανομή Δάλ αιινηψζεηε, ηξνπνπνηήζεηε ή δεκηνπξγήζεηε πεξαηηέξσ βαζηζκέλνη ζην έξγν ζα κπνξείηε λα δηαλείκεηε ην έξγν πνπ ζα πξνθχςεη κφλν κε ηελ ίδηα ή παξφκνηα άδεηα. Πην αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν αδεηνδφηεζεο ζα βξείηε ζην Παξάξηεκα. 3

4 Πίνακαρ Πεπιεχομένων 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΓΙΑΚΟΜΙΣΗ ΜΔΟΛΑΒΗΗ SQUID ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Δ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS SERVER ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Δ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ UBUNTU ΔΠΙΒΔΒΑΙΩΗ ΟΡΘΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ SQUID ΡΤΘΜΙΔΙ SQUID ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ WPAD (ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ SQUID Η ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ) Ρύθμιζη Web εξςπηπεηηηή ζε MS-Windows Ρύθμιζη Web εξςπηπεηηηή ζε Ubuntu Ρύθμιζη DNS εξςπηπεηηηή ζε MS-Windows Ρύθμιζη DNS εξςπηπεηηηή ζε Ubuntu LTSP Δημιοςπγία ηος απσείος wpad.dat ΡΤΘΜΙΔΙ SQUID ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΥΡΗΣΩΝ Δ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΔ ΔΛΙΓΔ ΡΤΘΜΙΔΙ SQUID ΓΙΑ ΣΑ UPDATES ΣΩΝ UBUNTU & MS-WINDOWS STANDALONE ΣΑΘΜΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΡΤΘΜΙΔΙ ΣΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΣΟ ΓΙΑΚΟΜΙΣΗ ΜΔΟΛΑΒΗΗ SQUID ΡΤΘΜΙΔΙ DNS Δ STANDALONE ΣΑΘΜΟΤ ΔΡΓΑΙΑ MS-WINDOWS Η UBUNTU (ΟΥΙ THIN CLIENTS) ΣΑΘΜΟΙ ΔΡΓΑΙΑ MS-WINDOWS Χειποκίνηηη πύθμιζη ηος browser ηος ζηαθμού επγαζίαρ για Αςηόμαηο ενηοπιζμό πςθμίζεων Ρύθμιζη ηων MS-Internet Explorer & Mozilla Firefox ηος ζηαθμού επγαζίαρ για Αςηόμαηο ενηοπιζμό πςθμίζεων με σπήζη πολιηικών Ρύθμιζη Πολιηικήρ για MS-Internet Explorer Ρύθμιζη πολιηικήρ για Mozilla Firefox ΣΑΘΜΟΙ ΔΡΓΑΙΑ UBUNTU Χειποκίνηηη πύθμιζη ηος ζηαθμού επγαζίαρ για Αςηόμαηο ενηοπιζμό πςθμίζεων Ρύθμιζη ηος ζηαθμού επγαζίαρ για Αςηόμαηο ενηοπιζμό πςθμίζεων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΆΓΔΙΑ CCPL

5 1 Ειζαγωγή ην παξφλ θαηαγξάθνληαη νη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ξχζκηζεο ηνπ proxy server SQUID γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη αμηνπνηψληαο ηηο ηερλνινγίεο MS-Windows Server θαη Ubuntu. Ο Squid κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ζηα ΔΠΔΗΤ ην πξντφλ MS-ISA 200x, θαζψο: Πξνζθέξεη ηηο ιεηηνπξγηθφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζην ηνπηθφ δίθηπν ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ. Δίλαη δσξεάλ. Έρεη κηθξφηεξεο απαηηήζεηο απφ ηνλ εμππεξεηεηή ζηνλ νπνίν εγθαζίζηαηαη. Αληηκεησπίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο επαλεγθαηάζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνχ proxy ζε ζρνιηθά εξγαζηήξηα πνπ έρνπλ πξνκεζεπηεί θάπνην εκπνξηθφ πξντφλ, αιιά έρνπλ ράζεη ην cd ή ηνλ θσδηθφ ελεξγνπνίεζήο ηνπ. Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα / παξαηήξεζε / απνξία ζρεηηθά κε ηηο παξνχζεο νδεγίεο ή ηε ιεηηνπξγία ηνπ squid ζην ΔΠΔΖΤ κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζην ζχζηεκα Αξσγήο Υξεζηψλ (HelpDesk) δηεχζπλζε: 5

6 2 Εγκαηάζηαζη και πύθμιζη διακομιζηή μεζολάβηζηρ SQUID Κάζε ΔΠΔΖΤ δηαζέηεη έλα ηδησηηθφ ππνδίθηπν (private) Class C ηεο κνξθήο 10.x.y.z/24 (subnet mask ). ηηο νδεγίεο πνπ αθνινπζνχλ ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεηε ηα 10.x.y.z κε ην ππνδίθηπν πνπ έρεη δνζεί ζην δηθφ ζαο ΔΠΔΖΤ (αλάινγα ηζρχεη θαη γηα ηελ IP δηεχζπλζε ηνπ εμππεξεηεηή). 2.1 Εγκαηάζηαζη ζε περιβάλλον Windows Server Γηα ηε βαζηθή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηα αθφινπζα βήκαηα: 1. Λακβάλνπκε ηελ ηειεπηαία Stable έθδνζε ηνπ squid απφ ηε δηεχζπλζε Σν παξφλ εγρεηξίδην βαζίδεηαη ζηελ έθδνζε «2.7 Stable 7 Standard», δηαζέζηκε σο binary απφ ην 2. Απνζπκπηέδνπκε ην zip αξρείν θαη αληηγξάθνπκε ηα πεξηερφκελά ηνπ ζην θάθειν ζην c:\squid. 3. Μεηνλνκάδνπκε φια ηα αξρεία ηνπ θαθέινπ etc (c:\squid\etc) απφ.conf.default ζε.conf (π.ρ απφ squid.conf.default ζε squid.conf). 4. Αλνίγνπκε γηα επεμεξγαζία ην αξρείν squid.conf κε νπνηνδήπνηε editor (πρ wordpad). Κάλνπκε εχξεζε γηα ην: acl localnet src. Αιιάδνπκε ηηο εγγξαθέο έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία κφλν απφ ην ηδησηηθφ ππνδίθηπν ηνπ ζρνιείνπ (10.x.y.z) θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εμππεξεηεηή ( ). Σειηθά ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δχν εγγξαθέο: acl localnet src acl localnet src 10.x.y.z/24 5. Σν swap file είλαη πξνηηκφηεξν λα βξίζθεηαη ζην δεχηεξν ζθιεξφ δίζθν ηνπ εμππεξεηεηή ζηελ θαηάηκεζε TEMP (ζχκθσλα κε ηελ νδεγία «Αξρηθή ε- γθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2003 Server - Windows XP»). Οξίδνπκε 15 Gigabytes κέγεζνο cache. Γηα ην ιφγν απηφ ηξνπνπνηνχκε ηελ αθφινπζε default γξακκή, φπσο ζηε ζπλέρεηα: cache_dir ufs e:/squid/var/cache φπνπ E ην drive ηεο θαηάηκεζεο TEMP, ζηελ νπνία δεκηνπξγνχκε ην directory /squid/var/cache. 6

7 6. Αλνίγνπκε έλα command prompt (Start Run cmd ok) θαη πεγαίλνπκε ζηνλ θαηάινγν c:\squid\sbin. Δθεί πιεθηξνινγνχκε ηελ εληνιή squid.exe z. (γηα ηε δεκηνπξγία Swap Directories). 7. Σξέρνπκε ηελ εληνιή squid i ε νπνία δεκηνπξγεί ην Squid ζαλ Service ησλ windows ην νπνίν ζα μεθηλά θάζε θνξά κε ην startup ηνπ ζπζηήκαηνο. 8. Γηα λα μεθηλήζνπκε ην Squid, πάκε ζηα services ησλ windows, βξίζθνπκε ην service squid θαη επηιέγνπκε Start. 9. Ρπζκίδνπκε ηνλ browser ηνπ εμππεξεηεηή λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ Squid Proxy, πιεθηξνινγψληαο ηελ IP δηεχζπλζε (ή 10.x.y.z) θαη σο πφξηα ηελ 3128 ζηηο ξπζκίζεηο ζχλδεζεο. 2.2 Εγκαηάζηαζη Σε περιβάλλον Ubuntu 1. Δγθαζηζηνχκε ην παθέην squid3 απφ ην ύζηεκα Γηαρείξηζε πζηήκαηνο Synaptic Package Manager (γξαθηθφ πεξηβάιινλ) θαη επηιέγνληαο Αλαδήηεζε θαη πιεθηξνινγψληαο squid3 θαη ζηε ζπλέρεηα δεμί click εκείωζε γηα εγθαηάζηαζε 7

8 είηε απφ γξακκή εληνιώλ Δθαξκνγέο Βνεζήκαηα Σεξκαηηθό δίλνληαο ηελ εληνιή sudo apt-get install squid3 2. Πξνζζέηνπκε ηηο αθφινπζεο γξακκέο ζην αξρείν /etc/squid3/squid.conf acl localnet src 10.x.y.z/24 http_access allow localnet 3. Οξίδνπκε 15 Gigabytes κέγεζνο cache. Γηα ην ιφγν απηφ πξνζζέηνπκε ηελ αθφινπζε γξακκή: cache_dir ufs /var/spool/squid Κάλνπκε ην squid service λα μαλαθνξηψζεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ: sudo invoke-rc.d squid3 force-reload 8

9 5. Ρπζκίδνπκε ηνλ browser ηνπ εμππεξεηεηή λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ Squid Proxy, πιεθηξνινγψληαο ηελ δηεχζπλζε (ή 10.x.y.z) θαη σο πφξηα ηελ 3128 ζηηο ξπζκίζεηο ζχλδεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν Ubuntu εμππεξεηεηήο έρεη δπλακηθή απφδνζε δηεχζπλζεο (DHCP) ελδέρεηαη ν squid ζε επαλεθθίλεζε ηνπ εμππεξεηεηή ή ηνπ LTSP λα κελ ιεηηνπξγεί ζσζηά. Σν πξφβιεκα νθείιεηαη ζην φηη ν squid μεθηλά πξηλ ην Network Manager θαη επνκέλσο δελ γλσξίδεη ηνπ DNS εμππεξεηεηέο. Η ιχζε είλαη είηε ε επαλεθθίλεζε ηνπ squid είηε ε πξνζζήθε ηνπ DNS εμππεξεηεηή ζην αξρείν /etc/squid3/squid.conf κε ηε γξακκή dns_nameservers ημείωζη: Ο δεύηεξνο θαη ν ηξίηνο nameserver είλαη δηαθνξεηηθόο αλάινγα κε ηε γεωγξαθηθή ηνπνζεζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζε πεξίπηωζε πνπ δελ ηνπο γλωξίδεηε δώζηε ηελ εληνιή ipconfig/all από έλα MS-Windows κεράλεκα ηνπ ΔΠΔΗΤ ή επηθνηλωλήζηε κε ην helpdesk ηνπ ΠΓ. 2.3 Επιβεβαίωζη ορθής λειηοσργίας Squid Γηα λα επηβεβαηψζνπκε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ εμππεξεηεηή Squid, κπνξνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηα αθφινπζα: 9

10 1. Ρπζκίδνπκε ηνλ browser ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ Squid Proxy, πιεθηξνινγψληαο ηελ δηεχζπλζε ηνπ εμππεξεηεηή (10.x.y.z) θαη σο πφξηα ηελ 3128 ζηηο ξπζκίζεηο ζχλδεζεο. 2. πλδεφκαζηε ζε κία ζειίδα ηνπ δηαδηθηχνπ. 3. Μεηά ηελ επηηπρή πξνβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο, δηαπηζηψλνπκε πσο ε πξφζβαζε ζηελ ελ ιφγσ ηζηνζειίδα πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ squid απφ ην αξρείν: a. MS-Windows: C:\squid\var\logs\access.log ή b. Ubuntu: /var/log/squid3/access.log 2.4 Ρσθμίζεις Squid για ηην λειηοσργία ηοσ πρωηοκόλλοσ Wpad (ασηόμαηη ρύθμιζη ηων ζηαθμών εργαζίας για ηη τρήζη ηοσ squid ή μη ανάλογα με ηη διαθεζιμόηηηά ηοσ) Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πξσηνθφιινπ wpad αθελφο νη browsers ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο (εθφζνλ έρνπλ απηφκαην εληνπηζκφ ξπζκίζεσλ δηακεζνιαβεηή ελεξγνπνηεκέλν) δελ απαηηνχλ επηπιένλ ξπζκίζεηο γηα ηνλ proxy θαη εάλ γηα θάπνην ιφγν ν Squid server δελ είλαη δηαζέζηκνο (πρ ιφγσ βιάβεο π- ιηθνχ, ιφγσ πξνβιήκαηνο ζην ιεηηνπξγηθφ ηνπ ζχζηεκα θιπ) νη ζηαζκνί εξγαζίαο απηφκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Internet απεπζείαο κέζσ ηνπ δξνκνινγεηή. Γηα ηε ιεηηνπξγία απηή απαηηνχληαη επηπιένλ : Ρχζκηζε ηνπ WEB εμππεξεηεηή Ρχζκηζε ηνπ DNS εμππεξεηεηή ημείωζη: Οη παξαπάλω ξπζκίζεηο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζηνλ Web ε- μππεξεηεηή θαη ζηνλ DNS εμππεξεηεηή ηνπ ΔΠΔΗΤ εάλ απηόο είλαη δηαθνξεηηθόο από ηνλ εμππεξεηεηή πνπ εγθαζίζηαηαη ν Squid Ρύθμιζη Web εξςπηπεηηηή ζε MS-Windows 1. Δάλ ην ζχζηεκα δελ δηαζέηεη web εμππεξεηεηή ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπκε IIS ζε πεξηβάιινλ MS-Windows: Add Remove Programs Add Remove Windows Components Application Server Internet Information Services (IIS) 2. Γηα λα νξίζνπκε ηα Mime Types πνπ ζέινπκε, αλνίγνπκε ην εξγαιείν δηαρείξηζεο ηνπ IIS (Start Administrative Tools Internet Information Services). o Γεμί θιηθ Ιδηόηεηεο ζην Default Website. 10

11 o Πεγαίλνπκε ζην Tab ΗTTP Headers θαη χζηεξα ζηελ επηινγή MIME Types o Δπηιέγνπκε New θαη βάδνπκε dat θαη application/xjavascript-config ζηα αληίζηνηρα πεδία. 11

12 3. Κάλνπκε επαλεθθίλεζε ην IIS Service Ρύθμιζη Web εξςπηπεηηηή ζε Ubuntu 1. Δάλ ην ζχζηεκα δελ δηαζέηεη web εμππεξεηεηή ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπκε Apache ζε πεξηβάιινλ Ubuntu: Δθαξκνγέο Βνεζήκαηα Σεξκαηηθό θαη πιεθηξνινγνχκε: sudo apt-get install apache2 12

13 2. ηε ζπλέρεηα ζην αξρείν /etc/apache2/mods-available/mime.conf πξνζζέηνπκε mime types κε ηελ πξνζζήθε ηεο γξακκήο: AddType application/x-javascript-config dat 3. Κάλνπκε επαλεθθίλεζε ην apache service: sudo /etc/init.d/apache2 restart Ρύθμιζη DNS εξςπηπεηηηή ζε MS-Windows 1. Δάλ ην ζχζηεκα δελ δηαζέηεη DNS εμππεξεηεηή ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπκε Add Remove Programs Add Remove Windows Components Networking Services Domain Name System (DNS) 2. Πεγαίλνπκε Start Administrative Tools DNS, γηα λα θάλνπκε ηηο αθφινπζεο ξπζκίζεηο ζηελ ππεξεζία DNS: Δπηιέγεηαη ε forward lookup zone ζηελ νπνία είλαη επηζπκεηή ε απηφκαηε ξχζκηζε ηεο ππεξεζία proxy. Κάλνπκε δεμί θιηθ «New Alias (CNAME)» Οξίδνπκε ην φλνκα ηνπ alias (wpad) θαη ην πιήξεο φλνκα ηνπ εμππεξεηεηή. 13

14 2.4.4 Ρύθμιζη DNS εξςπηπεηηηή ζε Ubuntu LTSP ηελ πεξίπησζε πνπ δηαζέηνπκε κφλν ηνλ Ubuntu LTSP εμππεξεηεηή ζην ΔΠΔΗΤ (δειαδή φινη νη ζηαζκνί εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη σο thin clients) δελ απαηηείηαη λα εγθαηαζηήζνπκε DNS εμππεξεηεηή παξά κφλν: 1. Πξνζζέηνπκε ζην αξρείν /etc/hosts (sudo gedit /etc/hosts) ηελ εμήο γξακκή: 10.x.y.z wpad Όπνπ 10.x.y.z ε IP δηεχζπλζε πνπ έρεη ν ubuntu server Δημιοςπγία ηος απσείος wpad.dat 1. Γεκηνπξγνχκε έλα λέν έγγξαθν (ζε πεξηβάιινλ MS-Windows κε ην notepad θαη ζε πεξηβάιινλ Ubuntu κε ην sudo gedit) ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο γξακκέο: function FindProxyForURL(url, host) { } return "PROXY server.school.int:3128; DIRECT"; ημείωζη: Όπνπ server.school.int βάδνπκε ην αληίζηνηρν φλνκα (DNS private name) ηνπ server πνπ ηξέρεη ν squid 2. Απνζεθεχνπκε ην λέν έγγξαθν ζαλ wpad.dat ζην θάθειν c:\inetpub\wwwroot πνπ είλαη ν default published θάθεινο ηνπ IIS (γηα πεξηβάιινλ MS-Windows) /var/www (γηα πεξηβάιινλ Ubuntu) 3. Δπηβεβαηψλνπκε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ βεκάησλ κε ηε ζχλδεζε απφ ηνλ εμππεξεηεηή ζηε ζειίδα ζηελ νπνία πξέπεη λα ιάβνπκε ηα πεξηερφκελα ηνπ αξρείνπ wpad.dat, πνπ εηζάγακε λσξίηεξα 4. Γηα λα αμηνπνηήζνπκε ην πξσηφθνιιν wpad απφ ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεξγνπνηήζνπκε ηηο ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 3. 14

15 2.5 Ρσθμίζεις Squid για απαγόρεσζη πρόζβαζης ηων τρηζηών ζε ζσγκεκριμένες ζελίδες Σν ΠΓ γηα λα πξνζηαηεχζεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ απφ αθαηάιιειν θαη επηθίλδπλν πεξηερφκελν ζην Γηαδίθηπν, παξέρεη ηελ ππεξεζία Web Filtering κε ηελ νπνία απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ζε ζειίδεο: πνπ πξνπαγαλδίδνπλ ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ην κίζνο θαη ηε βία πνπ πξνσζνχλ ηα λαξθσηηθά κε ηπρεξά παηρλίδηα κε πνξλνγξαθηθφ πεξηερφκελν πνπ πξνσζνχλ ην ξαηζηζκφ ημείωζη: ηελ πεξίπησζε πνπ νη ρξήζηεο ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ δηαπηζηψζνπλ πσο έρνπλ πξφζβαζε ζε ζειίδεο κε αθαηάιιειν πεξηερφκελν, πξέπεη λα ελεκεξψζνπλ άκεζα ηελ ππεξεζία Web Filtering ψζηε ε απαγφξεπζε πξφζβαζεο ζε απηέο λα ηζρχζεη ζην ζχλνιν ηνπ ΠΓ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα αθνξά ζε ζειίδεο πνπ δελ απαγνξεχνληαη, θαζψο είλαη αμηνπνηήζηκεο απφ ηκήκα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ηφηε πξέπεη λα εηζαρζνχλ θαλφλεο απαγφξεπζεο ζηνλ proxy server, κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: 1. Γεκηνπξγνχκε έλα λέν αξρείν κε φλνκα squid-block.acl ζηε ζέζε c:\squid\etc (γηα MS-Windows) ή /etc/squid3 (γηα Ubuntu) θαη κε πεξηερφκελν ηηο ηζηνζειίδεο γηα ηηο νπνίεο ζέιοπκε λα απαγνξεχζνπκε ηελ πξφζβαζε. Γηα παξάδεηγκα γηα λα απαγνξεπηεί ε πξφζβαζε ζηηο ζειίδεο πνπ ην url ηνπο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία facebook.com θαη hi5.com πξνζζέηνπκε :.facebook.com.hi5.com 2. Δηζάγνπκε ηηο αθφινπζεο γξακκέο ζηελ αξρή ηνπ αξρείνπ MS-Windows: C:\squid\etc\squid.conf ή Ubuntu: /etc/squid3/squid.conf ππιν ηην ενηολή: http_access allow sch: #γηα MS-Windows acl bad url_regex -i "C:\squid\etc\squid-block.acl" http_access deny bad # πξηλ ηελ εληνιή http_access allow sch 15

16 #γηα Ubuntu acl bad url_regex -i "/etc/squid3/squid-block.acl" http_access deny bad # πξηλ ηελ εληνιή http_access allow sch Η παξάκεηξνο -i εμαζθαιίδεη πσο ε πξφζβαζε ζηηο δηεπζχλζεηο ζα απαγνξεπζεί αλεμάξηεηα απφ ην αλ εηζαρζνχλ απφ ην ρξήζηε κε κηθξνχο ή θεθαιαίνπο ραξαθηήξεο. 3. Απνζεθεχνπκε ην αξρείν θαη θάλνπκε ην squid service λα μαλαθνξηψζεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ: MS Windows: Start Command Promt net stop squid net start squid Ubuntu: Δθαξκνγέο Βνεζήκαηα Σεξκαηηθό sudo invoke-rc.d squid3 force-reload 2.6 Ρσθμίζεις Squid για ηα updates ηων Ubuntu & MS- Windows standalone ζηαθμών εργαζίας Δάλ ην ΔΠΔΗΤ δηαζέηεη standalone ζηαζκνχο εξγαζίαο είλαη δπλαηφλ ν squid λα ξπζκηζηεί ψζηε λα θάλεη cache ηα updates ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο είηε απηνί δηαζέηνπλ Ubuntu ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (θάηη αλάινγν κε ην apt-cacher) είηε απηνί δηαζέηνπλ MS-Windows ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (θάηη αλάινγν κε ην MS-Windows Server Update Services). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ψζηε λα κελ απαηηείηαη θάζε ζηαζκφο λα θαηεβάδεη απφ ην δηαδίθηπν ηα updates ηνπ. 1. Πξνζζέηνπκε ηηο αθφινπζεο γξακκέο ζην αξρείν squid.conf refresh_pattern deb$ % refresh_pattern Packages.gz$ % 1440 refresh_pattern zip$ % 1440 refresh_pattern windowsupdate.com/.*\.(cab exe) % reload-into-ims 16

17 refresh_pattern download.microsoft.com/.*\.(cab exe) % reload-into-ims refresh_pattern au.download.windowsupdate.com/.*\.(cab exe) % reload-into-ims refresh_pattern msi$ % 1440 maximum_object_size 1 GB #Η πξνζζήθε λα γίλεη πξηλ ηνλ νξηζκό ηνπ localnet acl localnet src 10.x.y.z/24 2. ε φινπο ηνπο Ubuntu standalone ζηαζκνχο εξγαζίαο δίλνπκε ηελ αθφινπζε ε- ληνιή #Αληηθαηαζηήζηε ην 10.x.y.z κε ηελ IP δηεύζπλζε ηνπ squid εμππεξεηεηή echo 'Acquire::http::Proxy "http://10.x.y.z:3128";' sudo tee /etc/apt/apt.conf.d/51proxy 3. ε φινπο ηνπο MS-Windows standalone ζηαζκνχο εξγαζίαο δίλνπκε ηελ αθφινπζε εληνιή #Αληηθαηαζηήζηε ην 10.x.y.z κε ηελ IP δηεύζπλζε ηνπ squid εμππεξεηεηή proxy-cfg p 10.x.y.z:3128 ημείωζη: Όηαλ νη ζηαζκνί εξγαζίαο MS-Windows θάλνπλ απηφκαην θαηέβαζκα θαη ε- γθαηάζηαζε ησλ updates (κέζσ ηνπ MS-Windows Update service) δελ ζεκεηψλεηαη 100% caching ησλ updates. Αληίζεηα εάλ ν ρξήζηεο θαηεβάζεη κφλνο ηνπ έλα update απηφ παξακέλεη ζηελ cache ηνπ squid. 17

18 3 Ρςθμίζειρ ηων ζηαθμών επγαζίαρ για να σπηζιμοποιούν ηο διακομιζηή μεζολάβηζηρ squid Οη ξπζκίζεηο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ζε επηπιένλ ξπζκίζεηο ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα αληρλεχνπλ ην squid θαη λα ην ρξεζηκνπνηνχλ φπνηε απηφ είλαη δηαζέζηκν (δει. ζε πεξίπησζε κε δηαζεζηκφηεηαο ηνπ εμππεξεηεηή web ή ηνπ εμππεξεηεηή squid νη ζηαζκνί εξγαζίαο ζα ζπλδεζνχλ απηφλνκα ζην δηαδίθηπν). Αλάινγα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο ρξεηάδνληαη νη αθφινπζεο ξπζκίζεηο: 3.1 Ρσθμίζεις DNS ζε standalone ζηαθμούς εργαζίας MS- Windows ή Ubuntu (ότι thin clients) Οη ζηαζκνί εξγαζίαο εθφζνλ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππεξεζία DNS ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ ΔΠΔΗΤ (πρ πνπ δελ αλήθνπλ ζην domain ηνπ ΔΠΔΗΤ ή ζε ΔΠΔΗΤ πνπ ν δξνκνινγεηήο δελ επηζηξέθεη ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο κέζσ DHCP σο DNS εμππεξεηεηή ηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ΔΠΔΗΤ θιπ) δελ γλσξίδνπλ φηη ν θφκβνο wpad είλαη ν εμππεξεηεηήο ηνπ ΔΠΔΗΤ. Γηα λα ιπζεί απηφ : 1 Θα πξέπεη λα ξπζκίζνπκε ην αξρείν hosts γηα κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηνλ wpad server. 1.1 MS-Windows: Αλνίγνπκε γηα επεμεξγαζία κε θάπνηνλ editor ηελ επηινγήο καο (πρ Notepad) ην αξρείν c:\windows\system32\drivers\etc\hosts. 1.2 Ubuntu: Αλνίγνπκε γηα επεμεξγαζία κε θάπνηνλ editor ηελ επηινγήο καο (πρ sudo gedit) ην αξρείν /etc/hosts. 1.3 Πξνζζέηνπκε ηελ αθφινπζε γξακκή κε ηελ IP δηεχζπλζε ηνπ εμππεξεηεηή: 10.x.y.z wpad 3.2 Σηαθμοί Εργαζίας MS-Windows Υειποκίνηηη πύθμιζη ηος browser ηος ζηαθμού επγαζίαρ για Αςηόμαηο ενηοπιζμό πςθμίζεων ημείωζη: Οη ρεηξνθίλεηεο ξπζκίζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ γηα θάζε ρξήζηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο ρσξηζηά. ηελ επφκελε παξάγξαθν αλαθέξεηαη πψο απηφ κπνξεί λα γίλεη απηνκαηνπνηεκέλα γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ζε φινπο ηνπο ππνινγηζηέο. Γηα ηνλ Internet Explorer, πεγαίλνπκε Δξγαιεία Δπηινγέο Internet πλδέζεηο Ρπζκίζεηο LAN θαη επηιέγνπκε ηνλ Απηόκαην εληνπηζκό ξπζκίζεωλ. 18

19 Γηα ηνλ Mozilla Firefox, πεγαίλνπκε Δξγαιεία Δπηινγέο Γηα πξνρωξεκέλνπο Γίθηπν Ρπζκίζεηο θαη επηιέγνπκε Απηόκαηνο ε- ληνπηζκόο ξπζκίζεωλ δηακεζνιαβεηή γηα απηό ην δίθηπν. 19

20 3.2.2 Ρύθμιζη ηων MS-Internet Explorer & Mozilla Firefox ηος ζηαθμού επγαζίαρ για Αςηόμαηο ενηοπιζμό πςθμίζεων με σπήζη πολιηικών Η ελεξγνπνίεζε ηνπ Απηφκαηνπ εληνπηζκνχ ξπζκίζεσλ κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θαηάιιειεο πνιηηηθήο (policy) ε νπνία ζα εθαξκνζηεί ζε επίπεδν Active Directory θαη ζα ηζρχεη γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο φισλ ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο πνπ αλήθνπλ ζην Domain. Οδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία / ηξνπνπνίεζε / δηαρείξηζε πνιηηηθώλ κπνξείηε λα βξείηε ζην εγρεηξίδην Δγθαηάζηαζε θαη Γηακόξθωζε ΔΠΔ- ΗΤ κε Windows Server 2003 θαη Windows XP ζηνλ Δλεκεξωηηθό Κόκβν ηεο Σερληθήο ηήξημεο ζηε Βηβιηνζήθε (http://ts.sch.gr/ts/downloadsdetails.do?action=downloadsdetails&i temid=128691) ημείωζη: ε πεξίπηωζε πνπ θάπνηνο ζηαζκόο εξγαζίαο MS-Windows δελ αλήθεη ζην Domain ζα πξέπεη λα γίλεη ελεξγνπνίεζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηθήο (local policy) ζην ζπγθεθξηκέλν ζηαζκό εξγαζίαο γηα λα η- ζρύεη γηα όινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ Ρύθμιζη Πολιηικήρ για MS-Internet Explorer 1. Θα πξέπεη επίζεο λα επηβεβαηψζηε φηη ε πνιηηηθή ζην Default Domain Policy (ή Local Policy γηα ζηαζκνχο εξγαζίαο εθηφο Domain) User Configuration Windows Settings Internet Explorer Maintenance Connection Automatic Browser Configuration Automatic Detect Configuration Settings είλαη ελεξγνπνηεκέλε (είλαη πξνεπηιεγκέλε ξχζκηζε ζην Default Domain Policy). Η ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ξπζκίδεη ηνλ MS-Internet Explorer λα αλαδεηά απηφκαηα ηνλ εμππεξεηεηή proxy θάζε θνξά πνπ θαιείηαη. 2. Θα πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ε πνιηηηθή ζην Default Domain Policy (ή Local Policy γηα ζηαζκνχο εξγαζίαο εθηφο Domain) User Configuration Administrative Templates Windows Components Internet Explorer Disable changing Automatic Configuration settings Enable. Η ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ξπζκίδεη ηνλ MS-Internet Explorer ψζηε λα κελ κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα αιιάδνπλ ηηο απηφκαηεο ξπζκίζεηο αλαδήηεζεο ηνπ εμππεξεηεηή proxy. 20

21 3.2.4 Ρύθμιζη πολιηικήρ για Mozilla Firefox 1. Γηα ηνλ Firefox ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί εηδηθή έθδνζε ηνπ Firefox πνπ ιακβάλεη πνιηηηθέο είηε ζε επίπεδν Domain ή Local Policy. Η έθδνζε είλαη δηαζέζηκε απφ ην (δηαζέηεη θαη αγγιηθέο θαη εμειιεληζκέλεο εθδφζεηο, 2. Θα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε ην administrative template ηεο πνιηηηθήο απφ ην είηε ζηα templates ηνπ Domain Policy είηε ζηα templates ηνπ Local Policy (γηα ζηαζκνχο εξγαζίαο εθηφο Domain). Default Domain Policy (ή Local Policy γηα ζηαζκνχο εξγαζίαο εθηφο Domain) User Configuration Administrative Templates δεμί click Add/Remove Templates θαη πξνζζέηεηε ην ζπγθεθξηκέλν template. 21

22 3. Γηα ηνλ Firefox αξθεί λα ελεξγνπνηεζεί ε πνιηηηθή ζην Default Domain Policy (ή Local Policy γηα ζηαζκνχο εξγαζίαο εθηφο Domain) User Configuration Administrative Templates Firefox Proxy settings Enabled. & Proxy Setting Autodetect Proxy Setting for this Network 22

23 3.3 Σηαθμοί εργαζίας Ubuntu Υειποκίνηηη πύθμιζη ηος ζηαθμού επγαζίαρ για Αςηόμαηο ενηοπιζμό πςθμίζεων ημείωζη: Οη ξπζκίζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ γηα θάζε ρξήζηε ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο ρσξηζηά. ηελ επφκελε παξάγξαθν αλαθέξεηαη πψο απηφ κπνξεί λα γίλεη απηνκαηνπνηεκέλα γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ζε φινπο ηνπο ππνινγηζηέο. 1. Γηα ην πεξηβάιινλ GNOME πεγαίλνπκε: ύστημα Προτιμήσεις Διαμεσολαβητής Δικτύοσ Αστόματη Ρύθμιση Διαμεσολαβητή URL Αστόματης Ρύθμισης θαη δειψλνπκε ην 2. Γηα ηνλ Mozilla Firefox γηα απηφκαην εληνπηζκφ ξπζκίζεσλ. Πεγαίλνπκε: Δπεμεξγαζία Πξνηηκήζεηο Γίθηπν Ρπζκίζεηο Απηόκαηνο εληνπηζκόο ξπζκίζεωλ δηακεζνιαβεηή γηα απηό ην δίθηπν Ρύθμιζη ηος ζηαθμού επγαζίαρ για Αςηόμαηο ενηοπιζμό πςθμίζεων 1. Σν πεξηβάιινλ ηνπ Gnome κπνξεί λα ξπζκηζηεί ψζηε φινη νη Gnome εθαξκνγέο (πρ ν Firefox) λα ρξεζηκνπνηνχλ ην squid proxy κε ηηο παξαθάησ δχν εληνιέο 23

24 sudo gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory --type string --set '/system/proxy/mode' 'auto' sudo gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory --type string --set '/system/proxy/autoconfig_url' 'http://10.x.y.z/wpad.dat' 2. Γηα λα κελ κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα απελεξγνπνηνχλ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Firefox ζα πξέπεη ζην αξρείν /etc/firefox-3.0/pref/user.js λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε θαη ε ξχζκηζε lockpref("network.proxy.type", 4); Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ user.js ρξεζηκνπνηείζηε ηα schscripts 7 ν Κεθάιαην 7.2 Ρύζκηζε ηνπ firefox ημειώζειρ: Ζ παξαπάλσ ξχζκηζε ηνπ user.js ηζρχεη κφλν γηα Ubuntu 9.04 ε πεξίπησζε ΔΠΔΖΤ κε thin clients νη παξαπάλσ ξπζκίζεηο πξέπεη λα γίλνπλ κφλν ζηνλ Ubuntu LTSP εμππεξεηεηή. 24

25 4 Παπάπηημα 4.1 Άδεια CCPL ΣΟ ΔΡΓΟ (ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ) ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ ΤΠΟ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΑΤΣΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΑΓΔΗΑ ΣΟΤ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ CREATIVE COMMONS CORPORATION (ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΦΔ- ΞΖ ΚΑΛΟΤΜΔΝΖ «CCPL» Ζ «ΑΓΔΗΑ»). ΣΟ ΔΡΓΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΠΝΔΤ- ΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΚΑΗ/Ζ ΑΛΛΟ ΗΥΤΟΝΣΑ ΝΟΜΟ. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΚΑΘΔ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΔΡ- ΓΟΤ, ΔΚΣΟ ΑΝ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΒΑΔΗ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΓΔΗΑ Ζ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΠΔΡΗ ΠΝΔΤΜΑΣΗ- ΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ. H ΑΚΖΖ ΣΩΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΛΟΓΗΕΔΣΑΗ Ω ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΖ ΠΑ- ΡΟΤΑ ΑΓΔΗΑ. ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤ Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΑΓΔΗΑ ΛΟΓΗΕΔΣΑΗ Ω ΤΜΒΑΖ, Ο ΤΜΒΑΛ- ΛΟΜΔΝΟ ΠΑΡΔΥΔΗ ΔΔΝΑ ΣΟΝ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΣΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔ- ΝΟΤ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΓΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΑΤΣΖ. 1. Οπιζμοί α. «Παπάγωγο Έπγο (Σποποποίηζη)» ζεκαίλεη έλα έξγν βαζηζκέλν ζην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο ή ζην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο θαη ζε άιια πθηζηάκελα έξγα, φπσο κηα κεηάθξαζε, δηαζθεπή, δεκηνπξγία παξαγψγνπ έξγνπ, κνπζηθή δηαζθεπή ή άιιε ηξνπνπνίεζε ζπγγξαθηθνχ ή θαιιηηερληθνχ έξγνπ, ερεηηθή έθδνζε (θσλνγξάθεκα) ή δξακαηνπνίεζε, θαη πεξηέρεη έθδνζε θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο (νπηηθναθνπζηηθφ έξγν), ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή κε ηελ νπνία ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο κπνξεί λα δηαζθεπαζζεί, κεηαηξαπεί ή λα πξνζαξκνζζεί ζε νπνηαδήπνηε κνξθή πνπ εχινγα πξνέξρεηαη απφ ηελ αξρηθή, εθηφο φηαλ πξφθεηηαη γηα πιινγηθφ Έξγν πνπ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί Παξάγσγν Έξγν γηα ην ζθνπφ ηεο Άδεηαο απηήο. Πξνο απνθπγή ακθηβνιηψλ, φπνπ ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο είλαη κνπζηθή ζχλζεζε ή εγγξαθή ήρνπ (θσλνγξάθεκα), ν ζπγρξνληζκφο ηνπ αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο κε κηα θηλνχκελε εηθφλα («ζπγρξνληζκφο») ζα ζεσξείηαη Παξάγσγν Έξγν γηα ην ζθνπφ ηεο Άδεηαο απηήο. β. «ςλλογικό Έπγο» ζεκαίλεη κηα ζπιινγή ζπγγξαθηθψλ ή θαιιηηερληθψλ έξγσλ φπσο αλζνινγία ή εγθπθινπαίδεηα, ή δξακαηνπνηήζεσλ, ερεηηθψλ εθδφζεσλ (θσλνγξαθήκαηα) ή αλακεηαδφζεσλ, ή άιισλ έξγσλ ή ζπιινγή έξγσλ άιισλ απφ ηα αλαθεξφκελα ζηνλ φξν 1(δ) ηεο παξνχζαο Άδεηαο, ή ζπιινγή εθθξάζεσλ ηεο ιατθήο παξάδνζεο ή απιψλ γεγνλφησλ θαη ζηνηρείσλ, ε νπνία ζπιινγή, κε θξηηήξηα ηελ επηινγή θαη δηαξξχζκηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, είλαη πξσηφηππε. ηελ έλλνηα ηνπ πιινγηθνχ Έξγνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο σο ζχλνιν ζε κε ηξνπνπνηεκέλε κνξθή, καδί κε έλα αξηζκφ άιισλ ζπλεηζθνξψλ, πνπ απνηεινχλ μερσξηζηά θαη αλεμάξηεηα έξγα θαζ απηά, θαη ζπγθεληξψλνληαη ζ έλα ζπιινγηθφ ζχλνιν. Έλα έξγν πνπ απνηειεί πιινγηθφ Έξγν δελ ζα ζεσξείηαη Παξάγσγν Έξγν (φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ) γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Άδεηαο. γ. «Διανομή» ζεκαίλεη ηε δηάζεζε ζην θνηλφ ηνπ πξσηφηππνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο ή α- λαπαξαγσγψλ ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο ή ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κε πψιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε δηθαηνπξαμία δηάζεζεο δηθαησκάησλ επ απηνχ. δ. «ηοισεία Άδειαρ» ζεκαίλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Άδεηαο πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηνλ Υνξεγνχληα ηελ Άδεηα θαη αλαθέξνληαη ζηνλ ηίηιν απηήο ηεο Άδεηαο: Αλαθνξά, Με-Δκπνξηθή, Παξφκνηα Γηαλνκή. ε. «Υοπηγών ηην Άδεια» ζεκαίλεη ην έλα ή πεξηζζφηεξα θπζηθά, ή λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία πξνζθέξνπλ ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Άδεηαο. 25

26 ζη «Ππώηορ Δημιοςπγόρ (Απσικόρ Δικαιούσορ)» ζεκαίλεη, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπγγξαθηθνχ ή θαιιηηερληθνχ έξγνπ, ην έλα ή πεξηζζφηεξα θπζηθά, ή λνκηθά πξφζσπα ζηελ πεξίπησζε πνπ ην λνκηθφ πξφζσπν έρεη θαηαζηεί δεκηνπξγφο θαηά πιάζκα δηθαίνπ ηα νπνία δεκηνχξγεζαλ ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη αλσλπκία ή ςεπδσλπκία ζηε δεκηνπξγία ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο, ην πξφζσπν πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν παξνπζηάδεη ην α- ληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο ζην θνηλφ. δ. «Δικαιούσορ ςγγενικών Δικαιωμάηων» ζεκαίλεη (i) ν εζνπνηφο, κνπζηθφο, ηξαγνπδηζηήο, ρνξσδφο, ρνξεπηήο, θαιιηηέρλεο θνπθινζέαηξνπ, θαιιηηέρλεο ζεάηξνπ ζθηψλ, θαιιηηέρλεο βαξηεηηέ, θαιιηηέρλεο ηζίξθνπ, θαη νπνηνζδήπνηε άιινο θαιιηηέρλεο πνπ ζηελ πεξίπησζε θαιιηηερληθήο παξάζηαζεο ππνθξίλεηαη, ηξαγνπδάεη, απνδίδεη, απαγγέιιεη, ππνδχεηαη, κεηαθξάδεη ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζπκκεηέρεη ζε παξάζηαζε θηινινγηθψλ ή θαιιηηερληθψλ έξγσλ ή εθθξάζεσλ ηεο ιατθήο παξάδνζεο, (ii) ζηελ πεξίπησζε εγγξαθήο ήρνπ (θσλνγξάθεκα), ν παξαγσγφο, είηε θπζηθφ είηε λνκηθφ πξφζσπν, κε πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε πξψηε ερνγξάθεζε, (iii) ζηελ πεξίπησζε εγγξαθήο εηθφλαο ή εηθφλαο θαη ήρνπ (νπηηθναθνπζηηθφ έξγν) ν παξαγσγφο, είηε θπζηθφ είηε λνκηθφ πξφζσπν, κε πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε πξψηε εγγξαθή εηθφλαο κε ή ρσξίο ήρν, (iv) ζηελ πεξίπησζε ηεο αλακεηάδνζεο, ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ αλακεηαδίδεη. ε. «Ανηικείμενο ηηρ αδειοδόηηζηρ» ζεκαίλεη ην πξσηφηππν πλεπκαηηθφ ζπγγξαθηθφ, θαιιηηερληθφ ή επηζηεκνληθφ έξγν, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ή πιηθφ θνξέα θαη αλ απνηππσζεί, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα κέζα ςεθηαθήο απνηχπσζεο, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ Διιεληθνχ λφκνπ πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Άδεηαο απηήο, ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλεη θάζε θαιιηηερληθή παξάζηαζε, ερεηηθή εγγξαθή (θσλνγξάθεκα), εγγξαθή εηθφλαο θαη ήρνπ (νπηηθναθνπζηηθφ έξγν), αλακεηάδνζε, ή βάζε δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ Διιεληθνχ λφκνπ πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Ο νξηζκφο «Αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο» ιακβάλεηαη ππφςε ζην βαζκφ πνπ ε θαιιηηερληθή παξάζηαζε, ερεηηθή εγγξαθή (θσλνγξάθεκα), εγγξαθή εηθφλαο θαη ήρνπ (νπηηθναθνπζηηθφ έξγν), αλακεηάδνζε, ή βάζε δεδνκέλσλ πξνζηαηεχεηαη απφ ην λφκν ζηε ρψξα ηεο δηθαηνδνζίαο αο. ζ. «Εζείρ» ζεκαίλεη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν αζθεί δηθαηψκαηα βάζεη ηεο Άδεηαο απηήο, ην νπνίν δελ έρεη πξνεγνπκέλσο παξαβηάζεη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Άδεηαο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο ή ην νπνίν αζθεί ηα δηθαηψκαηα βάζεη ηεο Άδεηαο απηήο κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ δηθαηνχρνπ. η. «Παποςζίαζη ζηο κοινό» ζεκαίλεη ε παξνπζίαζε ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο ζε θχθιν επξχηεξν απφ ην ζηελφ θχθιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ άκεζνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ γίλεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή δηαδηθαζία κε ρξήζε αζχξκαησλ ή ελζχξκαησλ πιηθψλ θνξέσλ ή ςεθηαθψλ κέζσλ θαη κε ηξφπν πνπ θαζέλαο απφ ην θνηλφ κπνξεί κε ίδηα κέζα λα έρεη πξφζβαζε ζην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο απφ ηνλ ηφπν πνπ επηιέγεη. ηα. «Αναπαπαγωγή» ζεκαίλεη ε παξαγσγή αληηγξάθσλ, πξνζσξηλψλ ή νξηζηηθψλ, ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ερεηηθψλ ή ηειενπηηθψλ εγγξαθψλ θαη ησλ εγγξαθψλ ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ή/θαη α- λαπαξαγσγή ηνπ επί ςεθηαθψλ ή άιισλ ειεθηξνληθψλ πιηθψλ θνξέσλ γηα ηε δηαηήξεζή ηνπ. 2. Νόμιμοι πεπιοπιζμοί (Exceptions) Ζ Άδεηα απηή δελ ζίγεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηνπο λφκηκνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο θαη ην εζηθφ δηθαίσκα ηνπ δεκηνπξγνχ βάζεη ηνπ λφκνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή άιισλ λφκσλ. 26

27 3. Παποσή Άδειαρ. Βάζεη ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο Άδεηαο απηήο, ν Υνξεγψλ ηελ Άδεηα κε ην παξφλ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ αο παξέρεη κηα παγθφζκηα, ρσξίο πιεξσκή (πλεπκαηηθψλ ή ζπγγεληθψλ) δηθαησκάησλ, κε απνθιεηζηηθή, δηαξθή άδεηα λα αζθείηε ηα δηθαηψκαηα ζηo αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο φπσο πξνζδηνξίδεηαη παξαθάησ: α. Να αλαπαξάγεηε ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο, λα ελζσκαηψλεηε ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πιινγηθά Έξγα θαη λα αλαπαξάγεηε ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζε πιινγηθά Έξγα. β. Να δεκηνπξγείηε θαη αλαπαξάγεηε Παξάγσγα Έξγα (ηξνπνπνηήζεηο) ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηάθξαζήο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε κέζν, εκπεξηέρεη ζαθή ελεκέξσζε θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ ζην πξσηφηππν αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε ελεκέξσζε γηα κία κεηάθξαζε κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή «Σν πξσηφηππν αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο κεηαθξάζηεθε απφ ηελ Αγγιηθή ζηελ Ηζπαληθή γιψζζα», ή γηα κία ηξνπνπνίεζε κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή «Σν πξσηφηππν αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο έρεη ηξνπνπνηεζεί». γ. Να δηαλέκεηε αληίγξαθα θαη λα παξνπζηάδεηε ζην θνηλφ ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πιηθψλ ελζσκαηψζεσλ ζε πιινγηθά Έξγα. δ. Να δηαλέκεηε αληίγξαθα θαη λα παξνπζηάδεηε ζην θνηλφ Παξάγσγα Έξγα (ηξνπνπνηήζεηο). ε. Να θάλεηε νπνηαδήπνηε ρξήζε νπζηψδνπο κέξνπο ησλ πεξηερνκέλσλ βάζεο δεδνκέλσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο είλαη βάζε δεδνκέλσλ. Σα αλσηέξσ δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα αζθεζνχλ κε φια ηα ηερληθά κέζα θαη ζε φινπο ηνπο πιηθνχο θνξείο ελζσκάησζεο αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο. Σα αλσηέξσ δηθαηψκαηα πεξηιακβάλνπλ ην δηθαίσκα λα γίλνληαη απηέο νη κεηαηξνπέο νη νπνίεο είλαη ηερληθά αλαγθαίεο γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ζε άιια ηερληθά κέζα θαη πιηθνχο θνξείο ελζσκάησζεο αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο. Τπάξρεη επηθχιαμε ππέξ ηνπ δηθαηνχρνπ γηα φια ηα δηθαηψκαηα πνπ δελ παξέρνληαη ζαθψο απφ ηνλ Υνξεγνχληα ηελ Άδεηα, φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη ηα δηθαηψκαηα ηεο Ρήηξαο 4(ζη) θαη 4(δ). ηελ πεξίπησζε πνπ ν Υνξεγψλ ηελ Άδεηα είλαη δηθαηνχρνο ηνπ δηθαηψκαηνο εηδηθήο θχζεο (sui generis) ηνπ θαηαζθεπαζηή βάζεο δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ λφκν πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, φπσο απηφ ηζρχεη θαη εθαξκνγή ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο 96/9/ΔΟΚ γηα ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ν Υνξεγψλ ηελ Άδεηα παξαηηείηαη απηνχ ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ. 4. Πεπιοπιζμοί Ζ παξερφκελε άδεηα βάζεη ηεο Ρήηξαο 3 φπσο πξνζδηνξίδεηαη παξαπάλσ ππφθεηηαη ζηνπο εμήο πεξηνξηζκνχο: α. Μπνξείηε λα πξνβείηε ζε δηαλνκή, ή δεκφζηα εθηέιεζε ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο κφλνλ βάζεη ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Άδεηαο. Δίζηε ππνρξεσκέλνη λα πεξηιάβεηε έλα αληίγξαθν απηήο ηεο Άδεηαο ή ην Καλνληζηηθφ Αλαγλσξηζηηθφ Πφξνπ (Uniform Resource Identifier) ηεο Άδεηαο απηήο ζε θάζε αληίγξαθν ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο ην νπνίν δηαλέκεηε, ή εθηειείηε δεκνζίσο. Γελ κπνξείηε λα επηβάιιεηε φξνπο ζην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ ηνπο φξνπο ηεο Άδεηαο ή ηελ άζθεζε απφ ηνλ ιήπηε ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξέρνληαη ζ απηφλ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Άδεηαο. Γελ κπνξείηε λα ρνξεγήζεηε άδεηα πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζεο ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο. Πξέπεη λα ηεξείηε άζηθηεο φιεο 27

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Έξγν: ΤπΔΠΘ - Σερληθόο ύκβνπινο 2009

Έξγν: ΤπΔΠΘ - Σερληθόο ύκβνπινο 2009 Έξγν: ΤπΔΠΘ - Σερληθόο ύκβνπινο 2009 Τπνέξγν 17: «Τπνζηήξημε πζηεκάηωλ Σερληθήο ηήξημεο ρνιηθώλ Δξγαζηεξίωλ» Παθέην Δξγαζίαο 1 «Τπνζηήξημε ηνπ αλώηεξνπ επηπέδνπ Σερληθήο ηήξημεο ηωλ ζρνιηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Σύζηημα Ηλεκηρονικών Αιηήζεων Δανείων και Πιζηωηικών Καρηών είναι εδώ!

Το Νέο Σύζηημα Ηλεκηρονικών Αιηήζεων Δανείων και Πιζηωηικών Καρηών είναι εδώ! Το Νέο Σύζηημα Ηλεκηρονικών Αιηήζεων Δανείων και Πιζηωηικών Καρηών είναι εδώ! Εγτειρίδιο Ρσθμίζεων Προγραμμάηων Πλοήγηζης Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΗ Α. Ρςθμίζειρ Google Chrome 3 Β. Ρςθμίζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Αραπογιάννες Β. Τετν.ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αγρινίοσ

Αραπογιάννες Β. Τετν.ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αγρινίοσ Οδηγός για ηην α) εγκαηάζηαζη ηων Σσζηημάηων Διατείριζης Μάθηζης Moodle, LAMS ζε Η/Υ με λειηοσργικό Windows. β) ρύθμιζη ηων δσο ζσζηημάηων για να λειηοσργήζοσν ζε ηοπικό δίκησο. γ) ρύθμιζη ηων δύο ζσζηημάηων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δληνπίζηε ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε απηό ην δίθηπν θαη πξνηείλεηε ηελ βέιηηζηε ιύζε ζην ζρεδηαζκό ηνπ δηθηύνπ.

Δληνπίζηε ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε απηό ην δίθηπν θαη πξνηείλεηε ηελ βέιηηζηε ιύζε ζην ζρεδηαζκό ηνπ δηθηύνπ. ΜΔΣΑΓΩΓΗ VLAN 1 Μειέηε πεξίπηωζεο ην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα ηεο ηβηηαληδείνπ ζρνιήο, εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο κνηξάδνληαη ην ίδην ηνπηθό δίθηπν θαη κάιηζηα κε ηελ παξαθάηω δηαξξύζκηζε Δληνπίζηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 ΔΡΓΑΙΑ 1 Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283 Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 1.Γιάγραμμα Ονηολογίας. Σην παξαπάλω δηάγξακκα θαίλεηαη ε δηάξζξωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα Πξνρσξεκέλεο εληνιέο δηαρείξηζεο Αξρείσλθαηαιόγσλ Εντολή sort Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta.

CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta. CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta. 1 Απηή είλαη ε όςε ηνπ CytaInfo+ 2 3 Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην Find us κπνξείηε λα βξείηε ηα πην θνληηλά ζαο Cytashop, κε βάζε ηελ απόζηαζε ή αλά επαξρία. ηελ ζπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα