ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ Η & ΘΡΗ ΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟ ΣΗΡΙΞΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ Η & ΘΡΗ ΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟ ΣΗΡΙΞΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ"

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ Η & ΘΡΗ ΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟ ΣΗΡΙΞΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ «Δληόο, εθηόο θαη επί ηα απηά: Μαζεηέο ελ δξάζεη!» ΠΡΟ ΚΛΗ Η ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗ ΔΩΝ

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΟΥΟΗ θαη ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΜΒΔΛΔΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΓΡΑΔΧΝ ΠΡΟΒΟΛΖ θαη ΒΡΑΒΔΤΖ ΓΡΑΔΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

3 1. ΣΟΥΟΙ θαη ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1.1 ηόρνη Σν Πξφγξακκα Τπνζηήξημεο Πξσηνβνπιηψλ Μαζεηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο (Π.Τ.Π.Μ) ζηφρν έρεη λα ζηεξίμεη πξσηνβνπιίεο, δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη κε γλψκνλα ηνλ εζεινληηζκφ απφ καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ππφ ηελ επνπηεία ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ησλ θαηά ηφπνπο πκβνπιίσλ ρνιηθήο Κνηλφηεηαο. Χο εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο νξίδνληαη ε ελίζρπζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζε ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ιήςεο πξσηνβνπιηψλ δξάζεο, ε εμνηθείσζή ηνπο κε ην πλεχκα ηνπ εζεινληηζκνχ, ηελ πξναγσγή ηεο ππεχζπλεο δξάζεο θαη ηελ αξρή ηεο δηαγελεαθήο αιιειεγγχεο, ε πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επηδίσμε αξηζηείαο θαη ε πξνβνιή πγηψλ λεαληθψλ πξνηχπσλ. Σν Πξφγξακκα Τπνζηήξημεο Πξσηνβνπιηψλ Μαζεηψλ «Δληόο, εθηόο θη επί ηα απηά: Μαζεηέο ελ δξάζεη!» μεθηλά κε αθνξκή ηελ εκπεηξία απφ ην Δπξσπατθφ Έηνο Δζεινληηζκνχ 2011, κε ζθνπφ λα ζεκαηνδνηήζεη θαη λα πξνσζήζεη έκπξαθηα ηε ζεκαζία ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο ησλ λέσλ ήδε απφ ηελ εθεβηθή ειηθία θαη κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηνρεχνληαο ζηελ παξαγσγή πξνζηηζέκελεο αμίαο πξνο φθεινο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη θαη επέθηαζε θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 1.2 Θεκαηηθνί άμνλεο (ηνκείο δξάζεο) Σν Πξφγξακκα ζέηεη θαηεπζχλζεηο ππφ κνξθή ζεκαηηθψλ αμφλσλ (ηνκέσλ δξάζεο) ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη δξάζεηο πνπ θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ νη καζεηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο. Οη ελ ιφγσ δξάζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ή εθηφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη αθνξνχλ ηνπο εμήο ηέζζεξηο ηνκείο: α) πεξηβάιινλ, β) πγεία, γ) παξεκβάζεηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα θαη δ) θαηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα. Δπηκέξνπο δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην απηψλ ησλ ηνκέσλ αλαθέξνληαη παξαθάησ ελδεηθηηθά: 3

4 Α. Πεξηβάιινλ Γξάζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο αξρήο ηεο δηαγελεαθήο αιιειεγγχεο 1 θαη ηεο εθαξκνγήο απηήο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο πληνληζκέλεο δξάζεηο κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (π.ρ. δξάζεηο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φπσο πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε θνηλψλ ιακπηήξσλ κε νηθνινγηθνχο, δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο πνδειάηνπ σο κέζν κεηαθνξάο θ.α. ) Γξάζεηο ελεκέξσζεο θη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηνπο ηξφπνπο θαηαπνιέκεζήο ηεο Οηθνινγηθέο παξεκβάζεηο (δεκηνπξγία θαη θαιιηέξγεηα βνηαληθψλ θήπσλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ, δελδξνθπηεχζεηο, εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ζχζηεκα αλαθχθισζεο θ.α.) Δλεκέξσζε θαη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ αδέζπνησλ δψσλ θ.α. Γξάζεηο γηα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ (κπαηαξίεο, ειεθηξηθά είδε θ.α.) Β. Τγεία Γξάζεηο ελεκέξσζεο γηα ηελ ππεχζπλε ζεμνπαιηθή δσή ηνπ εθήβνπ Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη πξφιεςεο γηα ηε ζεμνπαιηθή πγεία (π.ρ. ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα κε έκθαζε ηδίσο ζηνλ ηφ ηνπ HIV θαη ηελ επαηίηηδα C, ηξφπνη αληηζχιιεςεο θ.α) Δλεκέξσζε θαη δξάζεηο πξφιεςεο απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο (αιθνφι, θάπληζκα, λαξθσηηθά θ.α.) ή άιιεο εμαξηήζεηο φπσο ην δηαδίθηπν, ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηα ηπρεξά παηρλίδηα θ.α. Δζεινληηθή αηκνδνζία θαη δσξεά νξγάλσλ Γξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (φπσο παρπζαξθία, αλνξεμία, βνπιηκία θ.α.) Γξάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ ζηα ζρνιεία Γ. Παξεκβάζεηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα 1 Ζ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο δηαγελεαθήο αιιειεγγχεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο αθνξά ζε θάζε δξάζε θαη ελέξγεηα πνπ γίλεηαη κε ζηφρν ηελ παξάδνζε αλ φρη θαιχηεξνπ, ηνπιάρηζηνλ ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηε ζχγρξνλε ζηηο επφκελεο γελεέο (κέζσ δξάζεσλ πξφιεςεο, εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, θαηαπνιέκεζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ρξεζηήο δηαρείξηζεο θπζηθψλ πφξσλ θηι). 4

5 Γξάζεηο θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (κεηαλάζηεο, Α.κε.Α., άζηεγνη θ.α.) θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ελζσκάησζεο (π.ρ. δηνξγάλσζε βησκαηηθψλ παηρληδηψλ πξνζνκνίσζεο ξφισλ θ.α.) Γξάζεηο ελεκέξσζεο θη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ, θαη ηελ πξνάζπηζε απηψλ Γξάζεηο θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο (bullying), θαη θπξίσο ηεο αζθνχκελεο βίαο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ Γξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε πγηνχο θαη ππεχζπλεο θαηαλαισηηθήο ζπλείδεζεο Γξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε (π.ρ. ππεχζπλε θπθινθνξηαθή αγσγή, αλάπηπμε θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο) Γξάζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο αξρήο ηεο δηαγελεαθήο αιιειεγγχεο θαη εθαξκνγήο απηήο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα (παξεκβάζεηο έκπξαθηεο ππνζηήξημεο κεηαμχ ησλ γελεψλ, θαηαλφεζε, ζεβαζκφο θαη βνήζεηα ζηελ ηξίηε ειηθία θ.α.) Δηθαζηηθέο παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε θαη θαιαηζζεζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (ηνηρνγξαθίεο καζεηψλ ζηα ζρνιηθά θηίξηα, δεκηνπξγία θη έθζεζε έξγσλ ηέρλεο ησλ καζεηψλ ζε κφληκεο πξνζήθεο θ.α.) Γ. Καηλνηνκία & επηρεηξεκαηηθφηεηα Γξάζεηο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ επηρεηξείλ (π.ρ. δηνξγάλσζε εθζηξαηείαο ελεκέξσζεο γηα ην ηη είλαη ρξήκα, ηη είλαη επηρείξεζε θηι, δηνξγάλσζε δηαδξαζηηθνχ παηρληδηνχ πνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία ίδξπζεο θαη νξγάλσζεο κηαο εηθνληθήο επηρείξεζεο) Ζ πινπνίεζε θάζε δξάζεο πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη θάζε θνξά κε ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζή ηεο (ζηφρνη, κέζνδνο, απνηειέζκαηα) ζην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θαη θεδεκφλεο). 2. ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ Σν Πξφγξακκα γηα ην 2012 απεπζχλεηαη ζε ρνιηθέο Δπηηξνπέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (θαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ππάγνληαη ζε απηέο) πνπ ζπγθξνηνχληαη ζηνπο θάησζη αλαθεξφκελνπο Γήκνπο. Α. Γήκνο Αζελαίσλ 5

6 Β. Γπηηθφο Σνκέαο Αζελψλ: Γήκνο Αγίαο Βαξβάξαο, Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ, Γήκνο Αηγάιεσ, Γήκνο Ηιίνπ, Γήκνο Πεξηζηεξίνπ, Γήκνο Πεηξνχπνιεο, Γήκνο Υατδαξίνπ Γ. Γπηηθή Αηηηθή: Γήκνο Αζπξνπχξγνπ, Γήκνο Διεπζίλαο, Γήκνο Μάλδξαο Δηδπιιίαο, Γήκνο Μεγαξέσλ, Γήκνο Φπιήο Γ. Γήκνη κε πιεζπζκφ έσο θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηα πξψηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο 2011 (θπξίσο λεζησηηθέο, απνκαθξπζκέλεο θαη αθξηηηθέο πεξηνρέο θ.α.), ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπζηαζεί ρνιηθέο Δπηηξνπέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 2. πγθεθξηκέλα: Γήκνο Αγαζνλεζίνπ, Γήκνο Αγξάθσλ, Γήκνο Αγίνπ Δπζηξαηίνπ, Γήκνο Αγθηζηξίνπ, Γήκνο Αινλλήζνπ, Γήκνο Ακάξηνπ, Γήκνο Ακνξγνχ, Γήκνο Αλάθεο, Γήκνο Αληίπαξνπ, Γήκνο Αλσγείσλ, Γήκνο Αξγηζέαο, Γήκνο Αζηππάιαηαο, Γήκνο Βηάλλνπ, Γήκνο Βφξεησλ Σδνπκέξθσλ, Γήκνο Γαχδνπ, Γήκνο Γεσξγίνπ Καξατζθάθε, Γήκνο Διαθνλλήζνπ, Γήκνο Εαγνξάο Μνπξεζίνπ, Γήκνο Εαγνξίνπ, Γήκνο Ηεηψλ, Γήκνο Ηζάθεο, Γήκνο Καληάλνπ ειίλνπ, Γήκνο Καξπάζνπ, Γήκνο Κάζνπ, Γήκνο Κέαο, Γήκνο Κεληξηθψλ Σδνπκέξθσλ Γήκνο Κηκψινπ, Γήκνο Κπζήξσλ, Γήκνο Κχζλνπ, Γήκνο Λεηςψλ, Γήκνο Λεζθάηεο, Γήκνο Λίκλεο Πιαζηήξα, Γήκνο Μεγαλεζίνπ, Γήκνο Μεγίζηεο, Γήκνο Μήινπ, Γήκνο Νεκέαο, Γήκνο Νεζηνξίνπ, Γήκνο Νηζχξνπ, Γήκνο Οηλνπζζψλ, Γήκνο Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ, Γήκνο Παμψλ, Γήκνο Παξαλεζηίνπ, Γήκνο Πάηκνπ, Γήκνο Πφξνπ, Γήκνο Πξεζπψλ, Γήκνο ακνζξάθεο, Γήκνο εξίθνπ, Γήκνο ηθίλνπ, Γήκνο ίθλνπ, Γήκνο θηάζνπ, Γήκνο θνπέινπ, Γήκνο θχξνπ, Γήκνο πεηζψλ, Γήκνο χκεο, Γήκνο θαθηψλ, Γήκνο Σήινπ, Γήκνο Ύδξαο, Γήκνο Φνιέγαλδξνπ, Γήκνο Φνχξλσλ Καξζέσλ, Γήκνο Υάιθεο, Γήκνο Φαξψλ. 3. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 3.1 Ζ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηφρν έρεη λα θαιχςεη ζπκπιεξσκαηηθά ηηο αλάγθεο ζηήξημεο ηεο επξχηεξεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πνπ αθνξνχλ ζηηο δξάζεηο πνπ θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 2 Σν Πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε φζνπο Γήκνπο εμ απηψλ πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, δεδνκέλνπ φηη ζε νξηζκέλνπο ελδέρεηαη λα κελ ζπγθξνηνχληαη ρνιηθέο Δπηηξνπέο εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ θαηνίθσλ. 6

7 3.2 Σν Πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο πφξνπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ αλέξρεηαη ζε επξώ. Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο, κε λεφηεξε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Νέαο Γεληάο. 3.3 Αλψηαην φξην ρξεκαηνδφηεζεο γηα θάζε αίηεζε νξίδεηαη ην πνζφ ησλ επξψ. Απηφ δελ απνθιείεη ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ κε κεγαιχηεξν πξνυπνινγηζκφ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηελ αίηεζε ζα δειψλεηαη ην αθξηβέο επηπιένλ πνζφ θαη ε πεγή πξνέιεπζήο ηνπ (ζε πεξίπησζε ήδε εμαζθαιηζκέλεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο πρ απφ ηνλ Γήκν, απφ ηδηψηεο θηι). 3.4 Γελ ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο πνπ ππάγνληαη απνθιεηζηηθά ή θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο σε μία απφ ηηο θαησηέξσ θαηεγνξίεο: α) πλέδξηα, εκεξίδεο β) Ακνηβέο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ γ) Δθδφζεηο ή αγνξέο βηβιίσλ δ) Δθδξνκέο αλαςπρήο/ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα ε) Έξεπλεο, κειέηεο ζη) Έθδνζε ζρνιηθήο εθεκεξίδαο δ) Γξάζεηο ακηγψο πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ρεηά επηζεκαίλεηαη φηη δελ θαιχπηνληαη απφ ην Πξφγξακκα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε πάγηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ινγαξηαζκνί ΓΔΚΟ θαη δαπάλεο θαζαξηφηεηαο. 3.5 Δλδεηθηηθέο επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο: αγνξά εμνπιηζκνχ (φπσο νηθνινγηθνί ιακπηήξεο, εξγαιεία, ρξψκαηα γηα εηθαζηηθέο παξεκβάζεηο, ζπφξνη, αλαιψζηκα θαη πιηθά γηα εξγαζηήξηα θ.α), αγνξέο βηβιίσλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ με ηην πποϋπόθεζη όηι δεν αποηελούν ηην αποκλειζηική δαπάνη ηηρ δπάζηρ (οπ.3παπ.4), παξαγσγή έληππνπ πιηθνχ. 3.6 Οη φξνη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ζηηο ζπκβάζεηο ηηο νπνίεο ππνγξάθνπλ νη ηειηθνί δηθαηνχρνη κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο. 4. ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ 4.1 Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρνπλ νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ Γήκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. 7

8 4.2 Κάζε ρνιηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ινγαξηαζκό θαη πξνο όθεινο επηκέξνπο ζρνιηθώλ κνλάδωλ πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο θαη έρνπλ πξνηείλεη κηα δξάζε πξνο πινπνίεζε. Γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα ππνβάιιεηαη μερσξηζηή αίηεζε απφ ηελ αξκφδηα ρνιηθή Δπηηξνπή. Γηα ινγαξηαζκφ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο κπνξεί λα ππνβιεζεί κφλν κία αίηεζε ζε θάζε πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ. 4.3 ηηο εγθξηζείζεο αηηήζεηο, ε ρξεκαηνδφηεζε δίδεηαη ζηελ αξκφδηα ρνιηθή Δπηηξνπή, ε νπνία δηαζέηεη ην ελ ιφγσ πνζφ ππέξ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ πξφηεηλε ηε δξάζε θαη γηα ηελ πινπνίεζε απηήο (πίζησζε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ππέξ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο). 5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 5.1 Γεληθνί όξνη Κάζε κία αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε κία δηαθνξεηηθή ζρνιηθή κνλάδα, απφ εθείλεο ππάγνληαη ζηελ δηθαηνδνζία ηεο ε θάζε κία ππνβαιιφκελε αίηεζε πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη κε πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ε πξνηεηλφκελε δξάζε, ν ζηφρνο θαη ε κέζνδνο πινπνίεζήο ηεο ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ έληππν αίηεζεο. ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε, ν αξηζκφο ησλ εκπιεθφκελσλ ζε απηήλ καζεηψλ ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ε θάζε πξνηεηλφκελε δξάζε πξέπεη λα ππάξρεη θαη ειάρηζηνλ έλαο ζπληνληζηήο εθπαηδεπηηθφο ε πεξίπησζε ζπζηέγαζεο ζην ίδην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα πεξηζζφηεξσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα πνπ επηζπκεί λα αλαιάβεη δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππνβάιιεηαη μερσξηζηή αίηεζε. Αλ πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ζπζηεγάδνληαη ζην ίδην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα πξνηείλνπλ δξάζε ζπλεξγαζίαο, ηφηε ππνβάιιεηαη μερσξηζηή αίηεζε γηα ινγαξηαζκφ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηελ επηζήκαλζε φηη ε δξάζε αλ εγθξηζεί- ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο κε άιιε ζρνιηθή κνλάδα Ζ ρνιηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη (δηαβηβάδεη) ηηο αηηήζεηο ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο πξνο αμηνιφγεζε Κάζε πξνηεηλφκελε δξάζε πνπ εγθξίλεηαη γηα ρξεκαηνδφηεζε, κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί κφλν κία θνξά. 3 Δμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απηφλ κπνξεί λα γίλεη δεθηή κφλν ζε πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα κηθξνχ αξηζκνχ καζεηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ ζρνιηθή κνλάδα. 8

9 5.1.6 ρνιηθή κνλάδα ππέξ ηεο νπνίαο εγθξίζεθε ρξεκαηνδφηεζε ζηελ πξψηε πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δε κπνξεί λα επαλππνβάιιεη αίηεζε ζηε δεχηεξε πεξίνδν ππνβνιήο. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε αίηεζε απνξξίπηεηαη απηνδηθαίσο. 5.2 Έληππν αίηεζεο θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Κάζε δηθαηνχρνο θνξέαο ππνβάιιεη ηελ αίηεζε ζην Πξφγξακκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο θαη δηαηίζεηαη θαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο Μαδί κε ην ζπκπιεξσκέλν έληππν ηεο αίηεζεο, θάζε δηθαηνχρνο θνξέαο θαιείηαη λα ζπλππνβάιιεη: Αληίγξαθν ηνπ Φχιινπ Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ζχζηαζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο (πξάμε ζχζηαζεο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο) ε πεξίπησζε εμαζθαιηζκέλεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε, ηε ζρεηηθή απφθαζε ή ην επίζεκν έγγξαθν ηνπ ηξίηνπ θνξέα, απφ ην νπνίν πξέπεη (α) λα πηζηνπνηείηαη ε ζπγρξεκαηνδφηεζε, (β) λα αλαθέξεηαη ην αθξηβέο πνζφ ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο θαζψο θαη (γ) πνην αθξηβψο κέξνο ηεο δξάζεο θαιχπηεη (πνηεο δαπάλεο) Θεκηηή είλαη θαη ε ππνβνιή παξνπζίαζεο ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο ζε ςεθηαθή/ειεθηξνληθή κνξθή (CD/DVD ππφ κνξθή powerpoint ή video κε παξνπζίαζε ηεο ηδέαο θιπ) Σν ζπκπιεξσκέλν έληππν ηεο αίηεζεο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ππνβάιινπλ νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο ζε δύν πξωηόηππα αληίηππα: (α) κε επηηφπνπ επίζθεςε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο Αραξλψλ 417, Αζήλα (Γεπηέξα-Παξαζθεπή 9:00-14:30, εθηφο αξγίαο) (β) κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή, σο ζπζηεκέλν, ζηε δηεχζπλζε: Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο πκκεηνρήο, Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Αραξλψλ 417, Σ.Κ , Αζήλα 9

10 Ο θάθεινο πξέπεη απαξαηηήησο λα θέξεη ηελ έλδεημε «Γηα ην Πξόγξακκα Τπνζηήξημεο Πξωηνβνπιηώλ Μαζεηώλ» Γελ πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ελζηάζεσλ. 5.3 Πξνζεζκίεο ππνβνιήο αηηήζεωλ & πεξίνδνο πινπνίεζεο δξάζεωλ Πξνβιέπνληαη δχν δηαδνρηθέο πεξίνδνη ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ην 2012: Ηκεξνκελία Τπνβνιήο Αηηήζεωλ Πεξίνδνο Τινπνίεζεο Γξάζεο Από ηελ 1 ε Μαξηίνπ 2012 Φεβξνπαξίνπ ωο ηελ 7 ε Γηα δξάζεηο πνπ μεθηλνύλ από ηελ 1 ε Απξηιίνπ 2012 θαη ιήγνπλ έωο θαη ηελ 30 ε Ινπλίνπ 2012 Από ηελ 15 ε Ννεκβξίνπ 2012 Οθηωβξίνπ έωο ηελ 12 ε Γηα δξάζεηο πνπ μεθηλνύλ από ηελ 15 ε Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ιήγνπλ ωο ηελ 30 ε Ινπλίνπ Πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνξξίπηνληαη. 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 6.1 Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Οη αηηήζεηο ησλ θνξέσλ αμηνινγνχληαη ζε πξψην βαζκφ απφ Πεληακειή Δπηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα. ηελ Δπηηξνπή εηζεγείηαη ππάιιεινο ή ππάιιεινη απφ ηηο θαζ χιελ αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο, ελψ ηεξνχληαη πξαθηηθά ζηα νπνία απνηππψλεηαη ε ηεθκεξησκέλε αμηνιφγεζε ηεο Δπηηξνπήο. 6.2 Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο Κάζε αίηεζε αμηνινγείηαη ζε δχν ζηάδηα : 10

11 6.2.1 Α Σηάδιο (αξιολόγηζη ηςπικών ζηοισείων) Καηά ην ζηάδην απηφ αμηνινγνχληαη θαη ειέγρνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία, ηπρφλ δε έιιεηςε απηψλ ζπληζηά ιφγν κε παξαδεθηνχ ηεο αίηεζεο: Ζ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη ε ππαγσγή ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο ζηνπο άμνλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Β Σηάδιο (αξιολόγηζη οςζιαζηικών ζηοισείων) Καηά ην ζηάδην απηφ ε Δπηηξνπή αμηνινγεί φιεο ηηο ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο πνπ εγθξίζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα: αθήλεηα πεξηγξαθήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο (ζαθήλεηα ηεο ζηφρεπζεο θαη πεξηγξαθήο ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο, αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο/κεζνδνινγίαο ηεο δξάζεο) Πιεξόηεηα ηεο πξόηαζεο (ζαθήλεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο: ζαθήλεηα ηεο πεξηγξαθήο ησλ ζηαδίσλ πξνεηνηκαζίαο, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο) αθήλεηα θαη ηεθκεξίωζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο ηνηρεία θαηλνηνκίαο ηεο δξάζεο (θαηλνηνκία ηνπ επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο ή/θαη ησλ κεζφδσλ πινπνίεζήο ηνπ) Δκβέιεηα θαη καδηθόηεηα ηεο δξάζεο (αξηζκφο θαη ειηθίεο ησλ καζεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε δξάζε σο δηνξγαλσηέο, αξηζκφο θαη νη ειηθίεο ησλ επσθεινχκελσλ απφ ηε δξάζε). Σν ζηνηρείν απηφ ζπλαμηνινγείηαη αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεηψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ιακβαλνκέλνπ ππ φςηλ ηνπ γεληθφηεξνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα. Γηαζύλδεζε πεξηζζόηεξωλ ζεκαηηθώλ αμόλωλ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ ελφηεηα 1.2 ζηελ πξνηεηλφκελε δξάζε (δηαζεκαηηθφο ραξαθηήξαο δξάζεο) Αμηνπνίεζε απνηειεζκάηωλ θαη βηωζηκόηεηα ηεο δξάζεο (δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη δηάξθεηαο ή ζπλέρηζήο ηεο δξάζεο) 6.3 Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο θαη ζπλέρεηα Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ εβδνκάδσλ απφ ηε ιήμε θάζε πεξηφδνπ ππνβνιήο πξνηάζεσλ. 11

12 6.3.2 Ζ Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ην γλσκνδνηηθνχ ραξαθηήξα πφξηζκα αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππεβιήζεζαλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Νέαο Γεληάο, ν νπνίνο απνθαζίδεη ζε ηειηθφ βαζκφ Ζ ιίζηα κε ηηο εγθεθξηκέλεο αηηήζεηο, ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θαη ηα εγθεθξηκέλα πνζά ρξεκαηνδφηεζεο αλά θνξέα, γηα θάζε πεξίνδν, αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο. Οη αηηνχληεο ζα εηδνπνηνχληαη γηα ηα ηειηθά απνηειέζκαηα θαη δηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ νξίδνπλ κε ηελ αίηεζή ηνπο. 7. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ Οη εγθεθξηκέλεο δξάζεηο πινπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο ζε ζπλεξγαζία θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ζπληνληζηή εθπαηδεπηηθνχ. ε πεξίπησζε δξάζεσλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ, επηηξφπσλ ή θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ, ν ζπληνληζηήο εθπαηδεπηηθφο αλαδεηά ηελ απαξαίηεηε ζπλαίλεζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 8. ΠΡΟΒΟΛΗ θαη ΒΡΑΒΔΤΗ ΓΡΑΔΩΝ 8.1 ην ηέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πινπνηεκέλσλ δξάζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ Σα απνηειέζκαηα ησλ πινπνηεκέλσλ δξάζεσλ ζπλνδεπφκελα απφ ην ζρεηηθφ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ (θσηνγξαθίεο, βίληεν θιπ) αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο. 8.3 Οη δέθα θαιχηεξεο δξάζεηο (απφ θάζε πεξίνδν πινπνίεζεο) βξαβεχνληαη ζε εηδηθή ηειεηή πνπ δηνξγαλψλεη πξνο ην ζθνπφ απηφ ε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο. ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο βξαβεπκέλεο δξάζεηο απνλέκεηαη επηπξνζζέησο ν ηηκεηηθφο έπαηλνο ηνπ «Πξεζβεπηή ηεο Νέαο Γεληάο». 9. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΦΟΡΔΩΝ Οη ρξεκαηνδνηνχκελνη θνξείο θαη νη ζπλπινπνηεηέο ηεο δξάζεο ππνρξενχληαη: λα ζπκπεξηιάβνπλ ην ινγφηππν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο καδί κε ηε θξάζε «κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τπνζηήξημεο Πξωηνβνπιηώλ Μαζεηώλ - Δληόο, εθηόο θαη επί ηα απηά: Μαζεηέο ελ 12

13 δξάζεη!» ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο πιηθφ ηπρφλ παξαγάγνπλ (θπιιάδηα, αθίζεο, ηζηνζειίδα θ.η.ι.) λα αλαθέξνπλ ξεηά φηη ε δξάζε πινπνηείηαη «κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τπνζηήξημεο Πξσηνβνπιηψλ Μαζεηψλ- Δληφο, εθηφο θαη επί ηα απηά: Μαζεηέο ελ δξάζεη!» θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο απηήο θαζψο θαη ζε θάζε άιιε δεκφζηα αλαθνξά ζε απηήλ, ζε θάζε έληππε ή ειεθηξνληθή ή άιιεο κνξθήο δεκνζίεπζε ή θαηαρψξηζε πνπ αθνξά ηε δξάζε λα ππνβάινπλ (α) έθζεζε πεξηγξαθήο ηεο πινπνηεζείζαο δξάζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο (απνινγηζκφο δξάζεο), εληόο 3 κελώλ απφ ηελ νινθιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ην εηδηθφ έληππν πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Ν.Γ. ζπλνδεπφκελε απφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηε δξάζε πνπ πινπνηήζεθε (αθίζεο, θσηνγξαθίεο, εθδφζεηο, βίληεν θηι) θαζψο θαη (β) αληίγξαθν ηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ απηήο, σο εμήο: κε επηηφπνπ επίζθεςε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο Αραξλψλ 417, ΣΚ 11143Αζήλα (Γεπηέξα-Παξαζθεπή 9:00-15:00, εθηφο αξγίαο) κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή, σο ζπζηεκέλν, ζηε δηεχζπλζε: Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο πκκεηνρήο, Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Αραξλψλ 417, Σ.Κ , Αζήλα Ο θάθεινο πξέπεη απαξαηηήησο λα θέξεη ηελ έλδεημε «Απνινγηζκόο Πξνγξάκκαηνο Τπνζηήξημεο Πξωηνβνπιηώλ Μαζεηώλ». 10. ΔΠΙΣΡΟΦΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Σν πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ιακβάλνπλ νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο άξηηαο πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ. ε πεξίπησζε κε δηάζεζεο κέξνπο ή ηνπ 13

14 ζπλφινπ ηνπ πνζνχ ηεο εγθεθξηκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο, ην πνζφ απηφ επηζηξέθεηαη ζην Γεκφζην Σακείν. 11. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οη ελδηαθεξφκελνη θνξείο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο γηα ηπρφλ απνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα ζηελ εμήο δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο: Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ Γηεύζπλζε Κνηλωληθήο πκκεηνρήο - Σκήκα Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο Αραξλώλ 417, Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Κα Γ. Γεκεηξάθε Σειέθωλν: Φαμ:

«Δληόο, εθηόο θαη επί ηα απηά: Μαζεηέο ελ δξάζεη!»

«Δληόο, εθηόο θαη επί ηα απηά: Μαζεηέο ελ δξάζεη!» ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ Η & ΘΡΗ ΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟ ΣΗΡΙΞΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΩΝ MΑΘΗΣΩΝ «Δληόο, εθηόο θαη επί ηα απηά: Μαζεηέο ελ δξάζεη!» ΠΡΟ ΚΛΗ Η ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗ ΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ Σνλ Ηνχλε ηνπ 1993 δηνξγαλψζεθε ζηελ Πάηξα, απφ ηελ Κίλεζε «ΠΡΟΣΑΖ», ε 1 ε Παλειιαδηθή πλάληεζε Φνξέσλ γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Δμαξηεζηνγφλσλ Οπζηψλ. Καηά

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα