ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ Η & ΘΡΗ ΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟ ΣΗΡΙΞΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ Η & ΘΡΗ ΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟ ΣΗΡΙΞΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ"

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ Η & ΘΡΗ ΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟ ΣΗΡΙΞΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ «Δληόο, εθηόο θαη επί ηα απηά: Μαζεηέο ελ δξάζεη!» ΠΡΟ ΚΛΗ Η ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗ ΔΩΝ

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΟΥΟΗ θαη ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΜΒΔΛΔΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΓΡΑΔΧΝ ΠΡΟΒΟΛΖ θαη ΒΡΑΒΔΤΖ ΓΡΑΔΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

3 1. ΣΟΥΟΙ θαη ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1.1 ηόρνη Σν Πξφγξακκα Τπνζηήξημεο Πξσηνβνπιηψλ Μαζεηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο (Π.Τ.Π.Μ) ζηφρν έρεη λα ζηεξίμεη πξσηνβνπιίεο, δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη κε γλψκνλα ηνλ εζεινληηζκφ απφ καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ππφ ηελ επνπηεία ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ησλ θαηά ηφπνπο πκβνπιίσλ ρνιηθήο Κνηλφηεηαο. Χο εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο νξίδνληαη ε ελίζρπζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζε ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ιήςεο πξσηνβνπιηψλ δξάζεο, ε εμνηθείσζή ηνπο κε ην πλεχκα ηνπ εζεινληηζκνχ, ηελ πξναγσγή ηεο ππεχζπλεο δξάζεο θαη ηελ αξρή ηεο δηαγελεαθήο αιιειεγγχεο, ε πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επηδίσμε αξηζηείαο θαη ε πξνβνιή πγηψλ λεαληθψλ πξνηχπσλ. Σν Πξφγξακκα Τπνζηήξημεο Πξσηνβνπιηψλ Μαζεηψλ «Δληόο, εθηόο θη επί ηα απηά: Μαζεηέο ελ δξάζεη!» μεθηλά κε αθνξκή ηελ εκπεηξία απφ ην Δπξσπατθφ Έηνο Δζεινληηζκνχ 2011, κε ζθνπφ λα ζεκαηνδνηήζεη θαη λα πξνσζήζεη έκπξαθηα ηε ζεκαζία ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο ησλ λέσλ ήδε απφ ηελ εθεβηθή ειηθία θαη κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηνρεχνληαο ζηελ παξαγσγή πξνζηηζέκελεο αμίαο πξνο φθεινο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη θαη επέθηαζε θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 1.2 Θεκαηηθνί άμνλεο (ηνκείο δξάζεο) Σν Πξφγξακκα ζέηεη θαηεπζχλζεηο ππφ κνξθή ζεκαηηθψλ αμφλσλ (ηνκέσλ δξάζεο) ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη δξάζεηο πνπ θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ νη καζεηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο. Οη ελ ιφγσ δξάζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ή εθηφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη αθνξνχλ ηνπο εμήο ηέζζεξηο ηνκείο: α) πεξηβάιινλ, β) πγεία, γ) παξεκβάζεηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα θαη δ) θαηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα. Δπηκέξνπο δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην απηψλ ησλ ηνκέσλ αλαθέξνληαη παξαθάησ ελδεηθηηθά: 3

4 Α. Πεξηβάιινλ Γξάζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο αξρήο ηεο δηαγελεαθήο αιιειεγγχεο 1 θαη ηεο εθαξκνγήο απηήο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο πληνληζκέλεο δξάζεηο κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (π.ρ. δξάζεηο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φπσο πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε θνηλψλ ιακπηήξσλ κε νηθνινγηθνχο, δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο πνδειάηνπ σο κέζν κεηαθνξάο θ.α. ) Γξάζεηο ελεκέξσζεο θη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηνπο ηξφπνπο θαηαπνιέκεζήο ηεο Οηθνινγηθέο παξεκβάζεηο (δεκηνπξγία θαη θαιιηέξγεηα βνηαληθψλ θήπσλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ, δελδξνθπηεχζεηο, εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ζχζηεκα αλαθχθισζεο θ.α.) Δλεκέξσζε θαη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ αδέζπνησλ δψσλ θ.α. Γξάζεηο γηα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ (κπαηαξίεο, ειεθηξηθά είδε θ.α.) Β. Τγεία Γξάζεηο ελεκέξσζεο γηα ηελ ππεχζπλε ζεμνπαιηθή δσή ηνπ εθήβνπ Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη πξφιεςεο γηα ηε ζεμνπαιηθή πγεία (π.ρ. ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα κε έκθαζε ηδίσο ζηνλ ηφ ηνπ HIV θαη ηελ επαηίηηδα C, ηξφπνη αληηζχιιεςεο θ.α) Δλεκέξσζε θαη δξάζεηο πξφιεςεο απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο (αιθνφι, θάπληζκα, λαξθσηηθά θ.α.) ή άιιεο εμαξηήζεηο φπσο ην δηαδίθηπν, ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηα ηπρεξά παηρλίδηα θ.α. Δζεινληηθή αηκνδνζία θαη δσξεά νξγάλσλ Γξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (φπσο παρπζαξθία, αλνξεμία, βνπιηκία θ.α.) Γξάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ ζηα ζρνιεία Γ. Παξεκβάζεηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα 1 Ζ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο δηαγελεαθήο αιιειεγγχεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο αθνξά ζε θάζε δξάζε θαη ελέξγεηα πνπ γίλεηαη κε ζηφρν ηελ παξάδνζε αλ φρη θαιχηεξνπ, ηνπιάρηζηνλ ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηε ζχγρξνλε ζηηο επφκελεο γελεέο (κέζσ δξάζεσλ πξφιεςεο, εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, θαηαπνιέκεζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ρξεζηήο δηαρείξηζεο θπζηθψλ πφξσλ θηι). 4

5 Γξάζεηο θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (κεηαλάζηεο, Α.κε.Α., άζηεγνη θ.α.) θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ελζσκάησζεο (π.ρ. δηνξγάλσζε βησκαηηθψλ παηρληδηψλ πξνζνκνίσζεο ξφισλ θ.α.) Γξάζεηο ελεκέξσζεο θη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ, θαη ηελ πξνάζπηζε απηψλ Γξάζεηο θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο (bullying), θαη θπξίσο ηεο αζθνχκελεο βίαο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ Γξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε πγηνχο θαη ππεχζπλεο θαηαλαισηηθήο ζπλείδεζεο Γξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε (π.ρ. ππεχζπλε θπθινθνξηαθή αγσγή, αλάπηπμε θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο) Γξάζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο αξρήο ηεο δηαγελεαθήο αιιειεγγχεο θαη εθαξκνγήο απηήο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα (παξεκβάζεηο έκπξαθηεο ππνζηήξημεο κεηαμχ ησλ γελεψλ, θαηαλφεζε, ζεβαζκφο θαη βνήζεηα ζηελ ηξίηε ειηθία θ.α.) Δηθαζηηθέο παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε θαη θαιαηζζεζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (ηνηρνγξαθίεο καζεηψλ ζηα ζρνιηθά θηίξηα, δεκηνπξγία θη έθζεζε έξγσλ ηέρλεο ησλ καζεηψλ ζε κφληκεο πξνζήθεο θ.α.) Γ. Καηλνηνκία & επηρεηξεκαηηθφηεηα Γξάζεηο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ επηρεηξείλ (π.ρ. δηνξγάλσζε εθζηξαηείαο ελεκέξσζεο γηα ην ηη είλαη ρξήκα, ηη είλαη επηρείξεζε θηι, δηνξγάλσζε δηαδξαζηηθνχ παηρληδηνχ πνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία ίδξπζεο θαη νξγάλσζεο κηαο εηθνληθήο επηρείξεζεο) Ζ πινπνίεζε θάζε δξάζεο πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη θάζε θνξά κε ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζή ηεο (ζηφρνη, κέζνδνο, απνηειέζκαηα) ζην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θαη θεδεκφλεο). 2. ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ Σν Πξφγξακκα γηα ην 2012 απεπζχλεηαη ζε ρνιηθέο Δπηηξνπέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (θαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ππάγνληαη ζε απηέο) πνπ ζπγθξνηνχληαη ζηνπο θάησζη αλαθεξφκελνπο Γήκνπο. Α. Γήκνο Αζελαίσλ 5

6 Β. Γπηηθφο Σνκέαο Αζελψλ: Γήκνο Αγίαο Βαξβάξαο, Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ, Γήκνο Αηγάιεσ, Γήκνο Ηιίνπ, Γήκνο Πεξηζηεξίνπ, Γήκνο Πεηξνχπνιεο, Γήκνο Υατδαξίνπ Γ. Γπηηθή Αηηηθή: Γήκνο Αζπξνπχξγνπ, Γήκνο Διεπζίλαο, Γήκνο Μάλδξαο Δηδπιιίαο, Γήκνο Μεγαξέσλ, Γήκνο Φπιήο Γ. Γήκνη κε πιεζπζκφ έσο θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηα πξψηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο 2011 (θπξίσο λεζησηηθέο, απνκαθξπζκέλεο θαη αθξηηηθέο πεξηνρέο θ.α.), ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπζηαζεί ρνιηθέο Δπηηξνπέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 2. πγθεθξηκέλα: Γήκνο Αγαζνλεζίνπ, Γήκνο Αγξάθσλ, Γήκνο Αγίνπ Δπζηξαηίνπ, Γήκνο Αγθηζηξίνπ, Γήκνο Αινλλήζνπ, Γήκνο Ακάξηνπ, Γήκνο Ακνξγνχ, Γήκνο Αλάθεο, Γήκνο Αληίπαξνπ, Γήκνο Αλσγείσλ, Γήκνο Αξγηζέαο, Γήκνο Αζηππάιαηαο, Γήκνο Βηάλλνπ, Γήκνο Βφξεησλ Σδνπκέξθσλ, Γήκνο Γαχδνπ, Γήκνο Γεσξγίνπ Καξατζθάθε, Γήκνο Διαθνλλήζνπ, Γήκνο Εαγνξάο Μνπξεζίνπ, Γήκνο Εαγνξίνπ, Γήκνο Ηεηψλ, Γήκνο Ηζάθεο, Γήκνο Καληάλνπ ειίλνπ, Γήκνο Καξπάζνπ, Γήκνο Κάζνπ, Γήκνο Κέαο, Γήκνο Κεληξηθψλ Σδνπκέξθσλ Γήκνο Κηκψινπ, Γήκνο Κπζήξσλ, Γήκνο Κχζλνπ, Γήκνο Λεηςψλ, Γήκνο Λεζθάηεο, Γήκνο Λίκλεο Πιαζηήξα, Γήκνο Μεγαλεζίνπ, Γήκνο Μεγίζηεο, Γήκνο Μήινπ, Γήκνο Νεκέαο, Γήκνο Νεζηνξίνπ, Γήκνο Νηζχξνπ, Γήκνο Οηλνπζζψλ, Γήκνο Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ, Γήκνο Παμψλ, Γήκνο Παξαλεζηίνπ, Γήκνο Πάηκνπ, Γήκνο Πφξνπ, Γήκνο Πξεζπψλ, Γήκνο ακνζξάθεο, Γήκνο εξίθνπ, Γήκνο ηθίλνπ, Γήκνο ίθλνπ, Γήκνο θηάζνπ, Γήκνο θνπέινπ, Γήκνο θχξνπ, Γήκνο πεηζψλ, Γήκνο χκεο, Γήκνο θαθηψλ, Γήκνο Σήινπ, Γήκνο Ύδξαο, Γήκνο Φνιέγαλδξνπ, Γήκνο Φνχξλσλ Καξζέσλ, Γήκνο Υάιθεο, Γήκνο Φαξψλ. 3. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 3.1 Ζ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηφρν έρεη λα θαιχςεη ζπκπιεξσκαηηθά ηηο αλάγθεο ζηήξημεο ηεο επξχηεξεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πνπ αθνξνχλ ζηηο δξάζεηο πνπ θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 2 Σν Πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε φζνπο Γήκνπο εμ απηψλ πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, δεδνκέλνπ φηη ζε νξηζκέλνπο ελδέρεηαη λα κελ ζπγθξνηνχληαη ρνιηθέο Δπηηξνπέο εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ θαηνίθσλ. 6

7 3.2 Σν Πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο πφξνπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ αλέξρεηαη ζε επξώ. Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο, κε λεφηεξε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Νέαο Γεληάο. 3.3 Αλψηαην φξην ρξεκαηνδφηεζεο γηα θάζε αίηεζε νξίδεηαη ην πνζφ ησλ επξψ. Απηφ δελ απνθιείεη ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ κε κεγαιχηεξν πξνυπνινγηζκφ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηελ αίηεζε ζα δειψλεηαη ην αθξηβέο επηπιένλ πνζφ θαη ε πεγή πξνέιεπζήο ηνπ (ζε πεξίπησζε ήδε εμαζθαιηζκέλεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο πρ απφ ηνλ Γήκν, απφ ηδηψηεο θηι). 3.4 Γελ ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο πνπ ππάγνληαη απνθιεηζηηθά ή θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο σε μία απφ ηηο θαησηέξσ θαηεγνξίεο: α) πλέδξηα, εκεξίδεο β) Ακνηβέο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ γ) Δθδφζεηο ή αγνξέο βηβιίσλ δ) Δθδξνκέο αλαςπρήο/ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα ε) Έξεπλεο, κειέηεο ζη) Έθδνζε ζρνιηθήο εθεκεξίδαο δ) Γξάζεηο ακηγψο πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ρεηά επηζεκαίλεηαη φηη δελ θαιχπηνληαη απφ ην Πξφγξακκα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε πάγηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ινγαξηαζκνί ΓΔΚΟ θαη δαπάλεο θαζαξηφηεηαο. 3.5 Δλδεηθηηθέο επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο: αγνξά εμνπιηζκνχ (φπσο νηθνινγηθνί ιακπηήξεο, εξγαιεία, ρξψκαηα γηα εηθαζηηθέο παξεκβάζεηο, ζπφξνη, αλαιψζηκα θαη πιηθά γηα εξγαζηήξηα θ.α), αγνξέο βηβιίσλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ με ηην πποϋπόθεζη όηι δεν αποηελούν ηην αποκλειζηική δαπάνη ηηρ δπάζηρ (οπ.3παπ.4), παξαγσγή έληππνπ πιηθνχ. 3.6 Οη φξνη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ζηηο ζπκβάζεηο ηηο νπνίεο ππνγξάθνπλ νη ηειηθνί δηθαηνχρνη κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο. 4. ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ 4.1 Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρνπλ νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ Γήκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. 7

8 4.2 Κάζε ρνιηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ινγαξηαζκό θαη πξνο όθεινο επηκέξνπο ζρνιηθώλ κνλάδωλ πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο θαη έρνπλ πξνηείλεη κηα δξάζε πξνο πινπνίεζε. Γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα ππνβάιιεηαη μερσξηζηή αίηεζε απφ ηελ αξκφδηα ρνιηθή Δπηηξνπή. Γηα ινγαξηαζκφ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο κπνξεί λα ππνβιεζεί κφλν κία αίηεζε ζε θάζε πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ. 4.3 ηηο εγθξηζείζεο αηηήζεηο, ε ρξεκαηνδφηεζε δίδεηαη ζηελ αξκφδηα ρνιηθή Δπηηξνπή, ε νπνία δηαζέηεη ην ελ ιφγσ πνζφ ππέξ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ πξφηεηλε ηε δξάζε θαη γηα ηελ πινπνίεζε απηήο (πίζησζε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ππέξ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο). 5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 5.1 Γεληθνί όξνη Κάζε κία αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε κία δηαθνξεηηθή ζρνιηθή κνλάδα, απφ εθείλεο ππάγνληαη ζηελ δηθαηνδνζία ηεο ε θάζε κία ππνβαιιφκελε αίηεζε πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη κε πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ε πξνηεηλφκελε δξάζε, ν ζηφρνο θαη ε κέζνδνο πινπνίεζήο ηεο ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ έληππν αίηεζεο. ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε, ν αξηζκφο ησλ εκπιεθφκελσλ ζε απηήλ καζεηψλ ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ε θάζε πξνηεηλφκελε δξάζε πξέπεη λα ππάξρεη θαη ειάρηζηνλ έλαο ζπληνληζηήο εθπαηδεπηηθφο ε πεξίπησζε ζπζηέγαζεο ζην ίδην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα πεξηζζφηεξσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα πνπ επηζπκεί λα αλαιάβεη δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππνβάιιεηαη μερσξηζηή αίηεζε. Αλ πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ζπζηεγάδνληαη ζην ίδην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα πξνηείλνπλ δξάζε ζπλεξγαζίαο, ηφηε ππνβάιιεηαη μερσξηζηή αίηεζε γηα ινγαξηαζκφ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηελ επηζήκαλζε φηη ε δξάζε αλ εγθξηζεί- ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο κε άιιε ζρνιηθή κνλάδα Ζ ρνιηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη (δηαβηβάδεη) ηηο αηηήζεηο ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο πξνο αμηνιφγεζε Κάζε πξνηεηλφκελε δξάζε πνπ εγθξίλεηαη γηα ρξεκαηνδφηεζε, κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί κφλν κία θνξά. 3 Δμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απηφλ κπνξεί λα γίλεη δεθηή κφλν ζε πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα κηθξνχ αξηζκνχ καζεηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ ζρνιηθή κνλάδα. 8

9 5.1.6 ρνιηθή κνλάδα ππέξ ηεο νπνίαο εγθξίζεθε ρξεκαηνδφηεζε ζηελ πξψηε πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δε κπνξεί λα επαλππνβάιιεη αίηεζε ζηε δεχηεξε πεξίνδν ππνβνιήο. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε αίηεζε απνξξίπηεηαη απηνδηθαίσο. 5.2 Έληππν αίηεζεο θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Κάζε δηθαηνχρνο θνξέαο ππνβάιιεη ηελ αίηεζε ζην Πξφγξακκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο θαη δηαηίζεηαη θαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο Μαδί κε ην ζπκπιεξσκέλν έληππν ηεο αίηεζεο, θάζε δηθαηνχρνο θνξέαο θαιείηαη λα ζπλππνβάιιεη: Αληίγξαθν ηνπ Φχιινπ Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ζχζηαζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο (πξάμε ζχζηαζεο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο) ε πεξίπησζε εμαζθαιηζκέλεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε, ηε ζρεηηθή απφθαζε ή ην επίζεκν έγγξαθν ηνπ ηξίηνπ θνξέα, απφ ην νπνίν πξέπεη (α) λα πηζηνπνηείηαη ε ζπγρξεκαηνδφηεζε, (β) λα αλαθέξεηαη ην αθξηβέο πνζφ ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο θαζψο θαη (γ) πνην αθξηβψο κέξνο ηεο δξάζεο θαιχπηεη (πνηεο δαπάλεο) Θεκηηή είλαη θαη ε ππνβνιή παξνπζίαζεο ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο ζε ςεθηαθή/ειεθηξνληθή κνξθή (CD/DVD ππφ κνξθή powerpoint ή video κε παξνπζίαζε ηεο ηδέαο θιπ) Σν ζπκπιεξσκέλν έληππν ηεο αίηεζεο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ππνβάιινπλ νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο ζε δύν πξωηόηππα αληίηππα: (α) κε επηηφπνπ επίζθεςε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο Αραξλψλ 417, Αζήλα (Γεπηέξα-Παξαζθεπή 9:00-14:30, εθηφο αξγίαο) (β) κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή, σο ζπζηεκέλν, ζηε δηεχζπλζε: Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο πκκεηνρήο, Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Αραξλψλ 417, Σ.Κ , Αζήλα 9

10 Ο θάθεινο πξέπεη απαξαηηήησο λα θέξεη ηελ έλδεημε «Γηα ην Πξόγξακκα Τπνζηήξημεο Πξωηνβνπιηώλ Μαζεηώλ» Γελ πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ελζηάζεσλ. 5.3 Πξνζεζκίεο ππνβνιήο αηηήζεωλ & πεξίνδνο πινπνίεζεο δξάζεωλ Πξνβιέπνληαη δχν δηαδνρηθέο πεξίνδνη ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ην 2012: Ηκεξνκελία Τπνβνιήο Αηηήζεωλ Πεξίνδνο Τινπνίεζεο Γξάζεο Από ηελ 1 ε Μαξηίνπ 2012 Φεβξνπαξίνπ ωο ηελ 7 ε Γηα δξάζεηο πνπ μεθηλνύλ από ηελ 1 ε Απξηιίνπ 2012 θαη ιήγνπλ έωο θαη ηελ 30 ε Ινπλίνπ 2012 Από ηελ 15 ε Ννεκβξίνπ 2012 Οθηωβξίνπ έωο ηελ 12 ε Γηα δξάζεηο πνπ μεθηλνύλ από ηελ 15 ε Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ιήγνπλ ωο ηελ 30 ε Ινπλίνπ Πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνξξίπηνληαη. 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 6.1 Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Οη αηηήζεηο ησλ θνξέσλ αμηνινγνχληαη ζε πξψην βαζκφ απφ Πεληακειή Δπηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα. ηελ Δπηηξνπή εηζεγείηαη ππάιιεινο ή ππάιιεινη απφ ηηο θαζ χιελ αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο, ελψ ηεξνχληαη πξαθηηθά ζηα νπνία απνηππψλεηαη ε ηεθκεξησκέλε αμηνιφγεζε ηεο Δπηηξνπήο. 6.2 Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο Κάζε αίηεζε αμηνινγείηαη ζε δχν ζηάδηα : 10

11 6.2.1 Α Σηάδιο (αξιολόγηζη ηςπικών ζηοισείων) Καηά ην ζηάδην απηφ αμηνινγνχληαη θαη ειέγρνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία, ηπρφλ δε έιιεηςε απηψλ ζπληζηά ιφγν κε παξαδεθηνχ ηεο αίηεζεο: Ζ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη ε ππαγσγή ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο ζηνπο άμνλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Β Σηάδιο (αξιολόγηζη οςζιαζηικών ζηοισείων) Καηά ην ζηάδην απηφ ε Δπηηξνπή αμηνινγεί φιεο ηηο ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο πνπ εγθξίζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα: αθήλεηα πεξηγξαθήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο (ζαθήλεηα ηεο ζηφρεπζεο θαη πεξηγξαθήο ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο, αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο/κεζνδνινγίαο ηεο δξάζεο) Πιεξόηεηα ηεο πξόηαζεο (ζαθήλεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο: ζαθήλεηα ηεο πεξηγξαθήο ησλ ζηαδίσλ πξνεηνηκαζίαο, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο) αθήλεηα θαη ηεθκεξίωζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο ηνηρεία θαηλνηνκίαο ηεο δξάζεο (θαηλνηνκία ηνπ επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο ή/θαη ησλ κεζφδσλ πινπνίεζήο ηνπ) Δκβέιεηα θαη καδηθόηεηα ηεο δξάζεο (αξηζκφο θαη ειηθίεο ησλ καζεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε δξάζε σο δηνξγαλσηέο, αξηζκφο θαη νη ειηθίεο ησλ επσθεινχκελσλ απφ ηε δξάζε). Σν ζηνηρείν απηφ ζπλαμηνινγείηαη αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεηψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ιακβαλνκέλνπ ππ φςηλ ηνπ γεληθφηεξνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα. Γηαζύλδεζε πεξηζζόηεξωλ ζεκαηηθώλ αμόλωλ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ ελφηεηα 1.2 ζηελ πξνηεηλφκελε δξάζε (δηαζεκαηηθφο ραξαθηήξαο δξάζεο) Αμηνπνίεζε απνηειεζκάηωλ θαη βηωζηκόηεηα ηεο δξάζεο (δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη δηάξθεηαο ή ζπλέρηζήο ηεο δξάζεο) 6.3 Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο θαη ζπλέρεηα Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ εβδνκάδσλ απφ ηε ιήμε θάζε πεξηφδνπ ππνβνιήο πξνηάζεσλ. 11

12 6.3.2 Ζ Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ην γλσκνδνηηθνχ ραξαθηήξα πφξηζκα αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππεβιήζεζαλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Νέαο Γεληάο, ν νπνίνο απνθαζίδεη ζε ηειηθφ βαζκφ Ζ ιίζηα κε ηηο εγθεθξηκέλεο αηηήζεηο, ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θαη ηα εγθεθξηκέλα πνζά ρξεκαηνδφηεζεο αλά θνξέα, γηα θάζε πεξίνδν, αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο. Οη αηηνχληεο ζα εηδνπνηνχληαη γηα ηα ηειηθά απνηειέζκαηα θαη δηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ νξίδνπλ κε ηελ αίηεζή ηνπο. 7. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ Οη εγθεθξηκέλεο δξάζεηο πινπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο ζε ζπλεξγαζία θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ζπληνληζηή εθπαηδεπηηθνχ. ε πεξίπησζε δξάζεσλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ, επηηξφπσλ ή θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ, ν ζπληνληζηήο εθπαηδεπηηθφο αλαδεηά ηελ απαξαίηεηε ζπλαίλεζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 8. ΠΡΟΒΟΛΗ θαη ΒΡΑΒΔΤΗ ΓΡΑΔΩΝ 8.1 ην ηέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πινπνηεκέλσλ δξάζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ Σα απνηειέζκαηα ησλ πινπνηεκέλσλ δξάζεσλ ζπλνδεπφκελα απφ ην ζρεηηθφ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ (θσηνγξαθίεο, βίληεν θιπ) αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο. 8.3 Οη δέθα θαιχηεξεο δξάζεηο (απφ θάζε πεξίνδν πινπνίεζεο) βξαβεχνληαη ζε εηδηθή ηειεηή πνπ δηνξγαλψλεη πξνο ην ζθνπφ απηφ ε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο. ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο βξαβεπκέλεο δξάζεηο απνλέκεηαη επηπξνζζέησο ν ηηκεηηθφο έπαηλνο ηνπ «Πξεζβεπηή ηεο Νέαο Γεληάο». 9. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΦΟΡΔΩΝ Οη ρξεκαηνδνηνχκελνη θνξείο θαη νη ζπλπινπνηεηέο ηεο δξάζεο ππνρξενχληαη: λα ζπκπεξηιάβνπλ ην ινγφηππν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο καδί κε ηε θξάζε «κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τπνζηήξημεο Πξωηνβνπιηώλ Μαζεηώλ - Δληόο, εθηόο θαη επί ηα απηά: Μαζεηέο ελ 12

13 δξάζεη!» ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο πιηθφ ηπρφλ παξαγάγνπλ (θπιιάδηα, αθίζεο, ηζηνζειίδα θ.η.ι.) λα αλαθέξνπλ ξεηά φηη ε δξάζε πινπνηείηαη «κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τπνζηήξημεο Πξσηνβνπιηψλ Μαζεηψλ- Δληφο, εθηφο θαη επί ηα απηά: Μαζεηέο ελ δξάζεη!» θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο απηήο θαζψο θαη ζε θάζε άιιε δεκφζηα αλαθνξά ζε απηήλ, ζε θάζε έληππε ή ειεθηξνληθή ή άιιεο κνξθήο δεκνζίεπζε ή θαηαρψξηζε πνπ αθνξά ηε δξάζε λα ππνβάινπλ (α) έθζεζε πεξηγξαθήο ηεο πινπνηεζείζαο δξάζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο (απνινγηζκφο δξάζεο), εληόο 3 κελώλ απφ ηελ νινθιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ην εηδηθφ έληππν πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Ν.Γ. ζπλνδεπφκελε απφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηε δξάζε πνπ πινπνηήζεθε (αθίζεο, θσηνγξαθίεο, εθδφζεηο, βίληεν θηι) θαζψο θαη (β) αληίγξαθν ηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ απηήο, σο εμήο: κε επηηφπνπ επίζθεςε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο Αραξλψλ 417, ΣΚ 11143Αζήλα (Γεπηέξα-Παξαζθεπή 9:00-15:00, εθηφο αξγίαο) κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή, σο ζπζηεκέλν, ζηε δηεχζπλζε: Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο πκκεηνρήο, Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Αραξλψλ 417, Σ.Κ , Αζήλα Ο θάθεινο πξέπεη απαξαηηήησο λα θέξεη ηελ έλδεημε «Απνινγηζκόο Πξνγξάκκαηνο Τπνζηήξημεο Πξωηνβνπιηώλ Μαζεηώλ». 10. ΔΠΙΣΡΟΦΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Σν πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ιακβάλνπλ νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο άξηηαο πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ. ε πεξίπησζε κε δηάζεζεο κέξνπο ή ηνπ 13

14 ζπλφινπ ηνπ πνζνχ ηεο εγθεθξηκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο, ην πνζφ απηφ επηζηξέθεηαη ζην Γεκφζην Σακείν. 11. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οη ελδηαθεξφκελνη θνξείο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο γηα ηπρφλ απνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα ζηελ εμήο δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο: Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ Γηεύζπλζε Κνηλωληθήο πκκεηνρήο - Σκήκα Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο Αραξλώλ 417, Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Κα Γ. Γεκεηξάθε Σειέθωλν: Φαμ:

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010

ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν Σ Ο Π Λ Α Ι Ι Ο Σ Η ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010 Σ Ο Τ Ι Γ Ρ Τ Μ Α Σ Ο Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα»

«Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» «Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» Νζα Διοίκηση για το Νζο Σχολείο 1. Σκοπός Με ην παξφλ ζρέδην λφκνπ ηίζεληαη ηα ζεκέιηα γηα ηνλ νξζνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ...

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1 2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1. Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «Καηλνηνκίαο & Τερλνινγίαο» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο A.E. (εθεμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ Σν Μάην ηνπ 2007 εθπνλήζεθε απφ ην Σκήκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Πξφηαζε ρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο ίζεο κεηαρείξηζεο: Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θαη Ίζε πξφζβαζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα