ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ Η & ΘΡΗ ΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟ ΣΗΡΙΞΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ Η & ΘΡΗ ΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟ ΣΗΡΙΞΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ"

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ Η & ΘΡΗ ΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟ ΣΗΡΙΞΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ «Δληόο, εθηόο θαη επί ηα απηά: Μαζεηέο ελ δξάζεη!» ΠΡΟ ΚΛΗ Η ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗ ΔΩΝ

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΟΥΟΗ θαη ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΜΒΔΛΔΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΓΡΑΔΧΝ ΠΡΟΒΟΛΖ θαη ΒΡΑΒΔΤΖ ΓΡΑΔΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

3 1. ΣΟΥΟΙ θαη ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1.1 ηόρνη Σν Πξφγξακκα Τπνζηήξημεο Πξσηνβνπιηψλ Μαζεηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο (Π.Τ.Π.Μ) ζηφρν έρεη λα ζηεξίμεη πξσηνβνπιίεο, δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη κε γλψκνλα ηνλ εζεινληηζκφ απφ καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ππφ ηελ επνπηεία ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ησλ θαηά ηφπνπο πκβνπιίσλ ρνιηθήο Κνηλφηεηαο. Χο εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο νξίδνληαη ε ελίζρπζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζε ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ιήςεο πξσηνβνπιηψλ δξάζεο, ε εμνηθείσζή ηνπο κε ην πλεχκα ηνπ εζεινληηζκνχ, ηελ πξναγσγή ηεο ππεχζπλεο δξάζεο θαη ηελ αξρή ηεο δηαγελεαθήο αιιειεγγχεο, ε πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επηδίσμε αξηζηείαο θαη ε πξνβνιή πγηψλ λεαληθψλ πξνηχπσλ. Σν Πξφγξακκα Τπνζηήξημεο Πξσηνβνπιηψλ Μαζεηψλ «Δληόο, εθηόο θη επί ηα απηά: Μαζεηέο ελ δξάζεη!» μεθηλά κε αθνξκή ηελ εκπεηξία απφ ην Δπξσπατθφ Έηνο Δζεινληηζκνχ 2011, κε ζθνπφ λα ζεκαηνδνηήζεη θαη λα πξνσζήζεη έκπξαθηα ηε ζεκαζία ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο ησλ λέσλ ήδε απφ ηελ εθεβηθή ειηθία θαη κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηνρεχνληαο ζηελ παξαγσγή πξνζηηζέκελεο αμίαο πξνο φθεινο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη θαη επέθηαζε θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 1.2 Θεκαηηθνί άμνλεο (ηνκείο δξάζεο) Σν Πξφγξακκα ζέηεη θαηεπζχλζεηο ππφ κνξθή ζεκαηηθψλ αμφλσλ (ηνκέσλ δξάζεο) ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη δξάζεηο πνπ θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ νη καζεηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο. Οη ελ ιφγσ δξάζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ή εθηφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη αθνξνχλ ηνπο εμήο ηέζζεξηο ηνκείο: α) πεξηβάιινλ, β) πγεία, γ) παξεκβάζεηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα θαη δ) θαηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα. Δπηκέξνπο δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην απηψλ ησλ ηνκέσλ αλαθέξνληαη παξαθάησ ελδεηθηηθά: 3

4 Α. Πεξηβάιινλ Γξάζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο αξρήο ηεο δηαγελεαθήο αιιειεγγχεο 1 θαη ηεο εθαξκνγήο απηήο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο πληνληζκέλεο δξάζεηο κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (π.ρ. δξάζεηο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φπσο πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε θνηλψλ ιακπηήξσλ κε νηθνινγηθνχο, δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο πνδειάηνπ σο κέζν κεηαθνξάο θ.α. ) Γξάζεηο ελεκέξσζεο θη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηνπο ηξφπνπο θαηαπνιέκεζήο ηεο Οηθνινγηθέο παξεκβάζεηο (δεκηνπξγία θαη θαιιηέξγεηα βνηαληθψλ θήπσλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ, δελδξνθπηεχζεηο, εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ζχζηεκα αλαθχθισζεο θ.α.) Δλεκέξσζε θαη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ αδέζπνησλ δψσλ θ.α. Γξάζεηο γηα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ (κπαηαξίεο, ειεθηξηθά είδε θ.α.) Β. Τγεία Γξάζεηο ελεκέξσζεο γηα ηελ ππεχζπλε ζεμνπαιηθή δσή ηνπ εθήβνπ Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη πξφιεςεο γηα ηε ζεμνπαιηθή πγεία (π.ρ. ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα κε έκθαζε ηδίσο ζηνλ ηφ ηνπ HIV θαη ηελ επαηίηηδα C, ηξφπνη αληηζχιιεςεο θ.α) Δλεκέξσζε θαη δξάζεηο πξφιεςεο απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο (αιθνφι, θάπληζκα, λαξθσηηθά θ.α.) ή άιιεο εμαξηήζεηο φπσο ην δηαδίθηπν, ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηα ηπρεξά παηρλίδηα θ.α. Δζεινληηθή αηκνδνζία θαη δσξεά νξγάλσλ Γξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (φπσο παρπζαξθία, αλνξεμία, βνπιηκία θ.α.) Γξάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ ζηα ζρνιεία Γ. Παξεκβάζεηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα 1 Ζ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο δηαγελεαθήο αιιειεγγχεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο αθνξά ζε θάζε δξάζε θαη ελέξγεηα πνπ γίλεηαη κε ζηφρν ηελ παξάδνζε αλ φρη θαιχηεξνπ, ηνπιάρηζηνλ ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηε ζχγρξνλε ζηηο επφκελεο γελεέο (κέζσ δξάζεσλ πξφιεςεο, εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, θαηαπνιέκεζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ρξεζηήο δηαρείξηζεο θπζηθψλ πφξσλ θηι). 4

5 Γξάζεηο θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (κεηαλάζηεο, Α.κε.Α., άζηεγνη θ.α.) θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ελζσκάησζεο (π.ρ. δηνξγάλσζε βησκαηηθψλ παηρληδηψλ πξνζνκνίσζεο ξφισλ θ.α.) Γξάζεηο ελεκέξσζεο θη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ, θαη ηελ πξνάζπηζε απηψλ Γξάζεηο θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο (bullying), θαη θπξίσο ηεο αζθνχκελεο βίαο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ Γξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε πγηνχο θαη ππεχζπλεο θαηαλαισηηθήο ζπλείδεζεο Γξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε (π.ρ. ππεχζπλε θπθινθνξηαθή αγσγή, αλάπηπμε θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο) Γξάζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο αξρήο ηεο δηαγελεαθήο αιιειεγγχεο θαη εθαξκνγήο απηήο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα (παξεκβάζεηο έκπξαθηεο ππνζηήξημεο κεηαμχ ησλ γελεψλ, θαηαλφεζε, ζεβαζκφο θαη βνήζεηα ζηελ ηξίηε ειηθία θ.α.) Δηθαζηηθέο παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε θαη θαιαηζζεζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (ηνηρνγξαθίεο καζεηψλ ζηα ζρνιηθά θηίξηα, δεκηνπξγία θη έθζεζε έξγσλ ηέρλεο ησλ καζεηψλ ζε κφληκεο πξνζήθεο θ.α.) Γ. Καηλνηνκία & επηρεηξεκαηηθφηεηα Γξάζεηο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ επηρεηξείλ (π.ρ. δηνξγάλσζε εθζηξαηείαο ελεκέξσζεο γηα ην ηη είλαη ρξήκα, ηη είλαη επηρείξεζε θηι, δηνξγάλσζε δηαδξαζηηθνχ παηρληδηνχ πνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία ίδξπζεο θαη νξγάλσζεο κηαο εηθνληθήο επηρείξεζεο) Ζ πινπνίεζε θάζε δξάζεο πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη θάζε θνξά κε ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζή ηεο (ζηφρνη, κέζνδνο, απνηειέζκαηα) ζην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θαη θεδεκφλεο). 2. ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ Σν Πξφγξακκα γηα ην 2012 απεπζχλεηαη ζε ρνιηθέο Δπηηξνπέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (θαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ππάγνληαη ζε απηέο) πνπ ζπγθξνηνχληαη ζηνπο θάησζη αλαθεξφκελνπο Γήκνπο. Α. Γήκνο Αζελαίσλ 5

6 Β. Γπηηθφο Σνκέαο Αζελψλ: Γήκνο Αγίαο Βαξβάξαο, Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ, Γήκνο Αηγάιεσ, Γήκνο Ηιίνπ, Γήκνο Πεξηζηεξίνπ, Γήκνο Πεηξνχπνιεο, Γήκνο Υατδαξίνπ Γ. Γπηηθή Αηηηθή: Γήκνο Αζπξνπχξγνπ, Γήκνο Διεπζίλαο, Γήκνο Μάλδξαο Δηδπιιίαο, Γήκνο Μεγαξέσλ, Γήκνο Φπιήο Γ. Γήκνη κε πιεζπζκφ έσο θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηα πξψηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο 2011 (θπξίσο λεζησηηθέο, απνκαθξπζκέλεο θαη αθξηηηθέο πεξηνρέο θ.α.), ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπζηαζεί ρνιηθέο Δπηηξνπέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 2. πγθεθξηκέλα: Γήκνο Αγαζνλεζίνπ, Γήκνο Αγξάθσλ, Γήκνο Αγίνπ Δπζηξαηίνπ, Γήκνο Αγθηζηξίνπ, Γήκνο Αινλλήζνπ, Γήκνο Ακάξηνπ, Γήκνο Ακνξγνχ, Γήκνο Αλάθεο, Γήκνο Αληίπαξνπ, Γήκνο Αλσγείσλ, Γήκνο Αξγηζέαο, Γήκνο Αζηππάιαηαο, Γήκνο Βηάλλνπ, Γήκνο Βφξεησλ Σδνπκέξθσλ, Γήκνο Γαχδνπ, Γήκνο Γεσξγίνπ Καξατζθάθε, Γήκνο Διαθνλλήζνπ, Γήκνο Εαγνξάο Μνπξεζίνπ, Γήκνο Εαγνξίνπ, Γήκνο Ηεηψλ, Γήκνο Ηζάθεο, Γήκνο Καληάλνπ ειίλνπ, Γήκνο Καξπάζνπ, Γήκνο Κάζνπ, Γήκνο Κέαο, Γήκνο Κεληξηθψλ Σδνπκέξθσλ Γήκνο Κηκψινπ, Γήκνο Κπζήξσλ, Γήκνο Κχζλνπ, Γήκνο Λεηςψλ, Γήκνο Λεζθάηεο, Γήκνο Λίκλεο Πιαζηήξα, Γήκνο Μεγαλεζίνπ, Γήκνο Μεγίζηεο, Γήκνο Μήινπ, Γήκνο Νεκέαο, Γήκνο Νεζηνξίνπ, Γήκνο Νηζχξνπ, Γήκνο Οηλνπζζψλ, Γήκνο Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ, Γήκνο Παμψλ, Γήκνο Παξαλεζηίνπ, Γήκνο Πάηκνπ, Γήκνο Πφξνπ, Γήκνο Πξεζπψλ, Γήκνο ακνζξάθεο, Γήκνο εξίθνπ, Γήκνο ηθίλνπ, Γήκνο ίθλνπ, Γήκνο θηάζνπ, Γήκνο θνπέινπ, Γήκνο θχξνπ, Γήκνο πεηζψλ, Γήκνο χκεο, Γήκνο θαθηψλ, Γήκνο Σήινπ, Γήκνο Ύδξαο, Γήκνο Φνιέγαλδξνπ, Γήκνο Φνχξλσλ Καξζέσλ, Γήκνο Υάιθεο, Γήκνο Φαξψλ. 3. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 3.1 Ζ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηφρν έρεη λα θαιχςεη ζπκπιεξσκαηηθά ηηο αλάγθεο ζηήξημεο ηεο επξχηεξεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πνπ αθνξνχλ ζηηο δξάζεηο πνπ θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 2 Σν Πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε φζνπο Γήκνπο εμ απηψλ πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, δεδνκέλνπ φηη ζε νξηζκέλνπο ελδέρεηαη λα κελ ζπγθξνηνχληαη ρνιηθέο Δπηηξνπέο εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ θαηνίθσλ. 6

7 3.2 Σν Πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο πφξνπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ αλέξρεηαη ζε επξώ. Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο, κε λεφηεξε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Νέαο Γεληάο. 3.3 Αλψηαην φξην ρξεκαηνδφηεζεο γηα θάζε αίηεζε νξίδεηαη ην πνζφ ησλ επξψ. Απηφ δελ απνθιείεη ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ κε κεγαιχηεξν πξνυπνινγηζκφ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηελ αίηεζε ζα δειψλεηαη ην αθξηβέο επηπιένλ πνζφ θαη ε πεγή πξνέιεπζήο ηνπ (ζε πεξίπησζε ήδε εμαζθαιηζκέλεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο πρ απφ ηνλ Γήκν, απφ ηδηψηεο θηι). 3.4 Γελ ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο πνπ ππάγνληαη απνθιεηζηηθά ή θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο σε μία απφ ηηο θαησηέξσ θαηεγνξίεο: α) πλέδξηα, εκεξίδεο β) Ακνηβέο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ γ) Δθδφζεηο ή αγνξέο βηβιίσλ δ) Δθδξνκέο αλαςπρήο/ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα ε) Έξεπλεο, κειέηεο ζη) Έθδνζε ζρνιηθήο εθεκεξίδαο δ) Γξάζεηο ακηγψο πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ρεηά επηζεκαίλεηαη φηη δελ θαιχπηνληαη απφ ην Πξφγξακκα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε πάγηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ινγαξηαζκνί ΓΔΚΟ θαη δαπάλεο θαζαξηφηεηαο. 3.5 Δλδεηθηηθέο επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο: αγνξά εμνπιηζκνχ (φπσο νηθνινγηθνί ιακπηήξεο, εξγαιεία, ρξψκαηα γηα εηθαζηηθέο παξεκβάζεηο, ζπφξνη, αλαιψζηκα θαη πιηθά γηα εξγαζηήξηα θ.α), αγνξέο βηβιίσλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ με ηην πποϋπόθεζη όηι δεν αποηελούν ηην αποκλειζηική δαπάνη ηηρ δπάζηρ (οπ.3παπ.4), παξαγσγή έληππνπ πιηθνχ. 3.6 Οη φξνη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ζηηο ζπκβάζεηο ηηο νπνίεο ππνγξάθνπλ νη ηειηθνί δηθαηνχρνη κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο. 4. ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ 4.1 Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρνπλ νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ Γήκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. 7

8 4.2 Κάζε ρνιηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ινγαξηαζκό θαη πξνο όθεινο επηκέξνπο ζρνιηθώλ κνλάδωλ πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο θαη έρνπλ πξνηείλεη κηα δξάζε πξνο πινπνίεζε. Γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα ππνβάιιεηαη μερσξηζηή αίηεζε απφ ηελ αξκφδηα ρνιηθή Δπηηξνπή. Γηα ινγαξηαζκφ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο κπνξεί λα ππνβιεζεί κφλν κία αίηεζε ζε θάζε πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ. 4.3 ηηο εγθξηζείζεο αηηήζεηο, ε ρξεκαηνδφηεζε δίδεηαη ζηελ αξκφδηα ρνιηθή Δπηηξνπή, ε νπνία δηαζέηεη ην ελ ιφγσ πνζφ ππέξ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ πξφηεηλε ηε δξάζε θαη γηα ηελ πινπνίεζε απηήο (πίζησζε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ππέξ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο). 5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 5.1 Γεληθνί όξνη Κάζε κία αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε κία δηαθνξεηηθή ζρνιηθή κνλάδα, απφ εθείλεο ππάγνληαη ζηελ δηθαηνδνζία ηεο ε θάζε κία ππνβαιιφκελε αίηεζε πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη κε πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ε πξνηεηλφκελε δξάζε, ν ζηφρνο θαη ε κέζνδνο πινπνίεζήο ηεο ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ έληππν αίηεζεο. ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε, ν αξηζκφο ησλ εκπιεθφκελσλ ζε απηήλ καζεηψλ ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ε θάζε πξνηεηλφκελε δξάζε πξέπεη λα ππάξρεη θαη ειάρηζηνλ έλαο ζπληνληζηήο εθπαηδεπηηθφο ε πεξίπησζε ζπζηέγαζεο ζην ίδην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα πεξηζζφηεξσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα πνπ επηζπκεί λα αλαιάβεη δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππνβάιιεηαη μερσξηζηή αίηεζε. Αλ πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ζπζηεγάδνληαη ζην ίδην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα πξνηείλνπλ δξάζε ζπλεξγαζίαο, ηφηε ππνβάιιεηαη μερσξηζηή αίηεζε γηα ινγαξηαζκφ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηελ επηζήκαλζε φηη ε δξάζε αλ εγθξηζεί- ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο κε άιιε ζρνιηθή κνλάδα Ζ ρνιηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη (δηαβηβάδεη) ηηο αηηήζεηο ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο πξνο αμηνιφγεζε Κάζε πξνηεηλφκελε δξάζε πνπ εγθξίλεηαη γηα ρξεκαηνδφηεζε, κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί κφλν κία θνξά. 3 Δμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απηφλ κπνξεί λα γίλεη δεθηή κφλν ζε πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα κηθξνχ αξηζκνχ καζεηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ ζρνιηθή κνλάδα. 8

9 5.1.6 ρνιηθή κνλάδα ππέξ ηεο νπνίαο εγθξίζεθε ρξεκαηνδφηεζε ζηελ πξψηε πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δε κπνξεί λα επαλππνβάιιεη αίηεζε ζηε δεχηεξε πεξίνδν ππνβνιήο. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε αίηεζε απνξξίπηεηαη απηνδηθαίσο. 5.2 Έληππν αίηεζεο θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Κάζε δηθαηνχρνο θνξέαο ππνβάιιεη ηελ αίηεζε ζην Πξφγξακκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο θαη δηαηίζεηαη θαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο Μαδί κε ην ζπκπιεξσκέλν έληππν ηεο αίηεζεο, θάζε δηθαηνχρνο θνξέαο θαιείηαη λα ζπλππνβάιιεη: Αληίγξαθν ηνπ Φχιινπ Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ζχζηαζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο (πξάμε ζχζηαζεο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο) ε πεξίπησζε εμαζθαιηζκέλεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε, ηε ζρεηηθή απφθαζε ή ην επίζεκν έγγξαθν ηνπ ηξίηνπ θνξέα, απφ ην νπνίν πξέπεη (α) λα πηζηνπνηείηαη ε ζπγρξεκαηνδφηεζε, (β) λα αλαθέξεηαη ην αθξηβέο πνζφ ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο θαζψο θαη (γ) πνην αθξηβψο κέξνο ηεο δξάζεο θαιχπηεη (πνηεο δαπάλεο) Θεκηηή είλαη θαη ε ππνβνιή παξνπζίαζεο ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο ζε ςεθηαθή/ειεθηξνληθή κνξθή (CD/DVD ππφ κνξθή powerpoint ή video κε παξνπζίαζε ηεο ηδέαο θιπ) Σν ζπκπιεξσκέλν έληππν ηεο αίηεζεο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ππνβάιινπλ νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο ζε δύν πξωηόηππα αληίηππα: (α) κε επηηφπνπ επίζθεςε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο Αραξλψλ 417, Αζήλα (Γεπηέξα-Παξαζθεπή 9:00-14:30, εθηφο αξγίαο) (β) κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή, σο ζπζηεκέλν, ζηε δηεχζπλζε: Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο πκκεηνρήο, Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Αραξλψλ 417, Σ.Κ , Αζήλα 9

10 Ο θάθεινο πξέπεη απαξαηηήησο λα θέξεη ηελ έλδεημε «Γηα ην Πξόγξακκα Τπνζηήξημεο Πξωηνβνπιηώλ Μαζεηώλ» Γελ πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ελζηάζεσλ. 5.3 Πξνζεζκίεο ππνβνιήο αηηήζεωλ & πεξίνδνο πινπνίεζεο δξάζεωλ Πξνβιέπνληαη δχν δηαδνρηθέο πεξίνδνη ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ην 2012: Ηκεξνκελία Τπνβνιήο Αηηήζεωλ Πεξίνδνο Τινπνίεζεο Γξάζεο Από ηελ 1 ε Μαξηίνπ 2012 Φεβξνπαξίνπ ωο ηελ 7 ε Γηα δξάζεηο πνπ μεθηλνύλ από ηελ 1 ε Απξηιίνπ 2012 θαη ιήγνπλ έωο θαη ηελ 30 ε Ινπλίνπ 2012 Από ηελ 15 ε Ννεκβξίνπ 2012 Οθηωβξίνπ έωο ηελ 12 ε Γηα δξάζεηο πνπ μεθηλνύλ από ηελ 15 ε Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ιήγνπλ ωο ηελ 30 ε Ινπλίνπ Πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνξξίπηνληαη. 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 6.1 Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Οη αηηήζεηο ησλ θνξέσλ αμηνινγνχληαη ζε πξψην βαζκφ απφ Πεληακειή Δπηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα. ηελ Δπηηξνπή εηζεγείηαη ππάιιεινο ή ππάιιεινη απφ ηηο θαζ χιελ αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο, ελψ ηεξνχληαη πξαθηηθά ζηα νπνία απνηππψλεηαη ε ηεθκεξησκέλε αμηνιφγεζε ηεο Δπηηξνπήο. 6.2 Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο Κάζε αίηεζε αμηνινγείηαη ζε δχν ζηάδηα : 10

11 6.2.1 Α Σηάδιο (αξιολόγηζη ηςπικών ζηοισείων) Καηά ην ζηάδην απηφ αμηνινγνχληαη θαη ειέγρνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία, ηπρφλ δε έιιεηςε απηψλ ζπληζηά ιφγν κε παξαδεθηνχ ηεο αίηεζεο: Ζ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη ε ππαγσγή ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο ζηνπο άμνλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Β Σηάδιο (αξιολόγηζη οςζιαζηικών ζηοισείων) Καηά ην ζηάδην απηφ ε Δπηηξνπή αμηνινγεί φιεο ηηο ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο πνπ εγθξίζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα: αθήλεηα πεξηγξαθήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο (ζαθήλεηα ηεο ζηφρεπζεο θαη πεξηγξαθήο ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο, αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο/κεζνδνινγίαο ηεο δξάζεο) Πιεξόηεηα ηεο πξόηαζεο (ζαθήλεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο: ζαθήλεηα ηεο πεξηγξαθήο ησλ ζηαδίσλ πξνεηνηκαζίαο, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο) αθήλεηα θαη ηεθκεξίωζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο ηνηρεία θαηλνηνκίαο ηεο δξάζεο (θαηλνηνκία ηνπ επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο ή/θαη ησλ κεζφδσλ πινπνίεζήο ηνπ) Δκβέιεηα θαη καδηθόηεηα ηεο δξάζεο (αξηζκφο θαη ειηθίεο ησλ καζεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε δξάζε σο δηνξγαλσηέο, αξηζκφο θαη νη ειηθίεο ησλ επσθεινχκελσλ απφ ηε δξάζε). Σν ζηνηρείν απηφ ζπλαμηνινγείηαη αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεηψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ιακβαλνκέλνπ ππ φςηλ ηνπ γεληθφηεξνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα. Γηαζύλδεζε πεξηζζόηεξωλ ζεκαηηθώλ αμόλωλ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ ελφηεηα 1.2 ζηελ πξνηεηλφκελε δξάζε (δηαζεκαηηθφο ραξαθηήξαο δξάζεο) Αμηνπνίεζε απνηειεζκάηωλ θαη βηωζηκόηεηα ηεο δξάζεο (δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη δηάξθεηαο ή ζπλέρηζήο ηεο δξάζεο) 6.3 Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο θαη ζπλέρεηα Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ εβδνκάδσλ απφ ηε ιήμε θάζε πεξηφδνπ ππνβνιήο πξνηάζεσλ. 11

12 6.3.2 Ζ Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ην γλσκνδνηηθνχ ραξαθηήξα πφξηζκα αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππεβιήζεζαλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Νέαο Γεληάο, ν νπνίνο απνθαζίδεη ζε ηειηθφ βαζκφ Ζ ιίζηα κε ηηο εγθεθξηκέλεο αηηήζεηο, ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θαη ηα εγθεθξηκέλα πνζά ρξεκαηνδφηεζεο αλά θνξέα, γηα θάζε πεξίνδν, αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο. Οη αηηνχληεο ζα εηδνπνηνχληαη γηα ηα ηειηθά απνηειέζκαηα θαη δηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ νξίδνπλ κε ηελ αίηεζή ηνπο. 7. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ Οη εγθεθξηκέλεο δξάζεηο πινπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο ζε ζπλεξγαζία θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ζπληνληζηή εθπαηδεπηηθνχ. ε πεξίπησζε δξάζεσλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ, επηηξφπσλ ή θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ, ν ζπληνληζηήο εθπαηδεπηηθφο αλαδεηά ηελ απαξαίηεηε ζπλαίλεζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 8. ΠΡΟΒΟΛΗ θαη ΒΡΑΒΔΤΗ ΓΡΑΔΩΝ 8.1 ην ηέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πινπνηεκέλσλ δξάζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ Σα απνηειέζκαηα ησλ πινπνηεκέλσλ δξάζεσλ ζπλνδεπφκελα απφ ην ζρεηηθφ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ (θσηνγξαθίεο, βίληεν θιπ) αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο. 8.3 Οη δέθα θαιχηεξεο δξάζεηο (απφ θάζε πεξίνδν πινπνίεζεο) βξαβεχνληαη ζε εηδηθή ηειεηή πνπ δηνξγαλψλεη πξνο ην ζθνπφ απηφ ε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο. ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο βξαβεπκέλεο δξάζεηο απνλέκεηαη επηπξνζζέησο ν ηηκεηηθφο έπαηλνο ηνπ «Πξεζβεπηή ηεο Νέαο Γεληάο». 9. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΦΟΡΔΩΝ Οη ρξεκαηνδνηνχκελνη θνξείο θαη νη ζπλπινπνηεηέο ηεο δξάζεο ππνρξενχληαη: λα ζπκπεξηιάβνπλ ην ινγφηππν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο καδί κε ηε θξάζε «κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τπνζηήξημεο Πξωηνβνπιηώλ Μαζεηώλ - Δληόο, εθηόο θαη επί ηα απηά: Μαζεηέο ελ 12

13 δξάζεη!» ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο πιηθφ ηπρφλ παξαγάγνπλ (θπιιάδηα, αθίζεο, ηζηνζειίδα θ.η.ι.) λα αλαθέξνπλ ξεηά φηη ε δξάζε πινπνηείηαη «κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τπνζηήξημεο Πξσηνβνπιηψλ Μαζεηψλ- Δληφο, εθηφο θαη επί ηα απηά: Μαζεηέο ελ δξάζεη!» θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο απηήο θαζψο θαη ζε θάζε άιιε δεκφζηα αλαθνξά ζε απηήλ, ζε θάζε έληππε ή ειεθηξνληθή ή άιιεο κνξθήο δεκνζίεπζε ή θαηαρψξηζε πνπ αθνξά ηε δξάζε λα ππνβάινπλ (α) έθζεζε πεξηγξαθήο ηεο πινπνηεζείζαο δξάζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο (απνινγηζκφο δξάζεο), εληόο 3 κελώλ απφ ηελ νινθιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ην εηδηθφ έληππν πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Ν.Γ. ζπλνδεπφκελε απφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηε δξάζε πνπ πινπνηήζεθε (αθίζεο, θσηνγξαθίεο, εθδφζεηο, βίληεν θηι) θαζψο θαη (β) αληίγξαθν ηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ απηήο, σο εμήο: κε επηηφπνπ επίζθεςε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο Αραξλψλ 417, ΣΚ 11143Αζήλα (Γεπηέξα-Παξαζθεπή 9:00-15:00, εθηφο αξγίαο) κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή, σο ζπζηεκέλν, ζηε δηεχζπλζε: Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο πκκεηνρήο, Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Αραξλψλ 417, Σ.Κ , Αζήλα Ο θάθεινο πξέπεη απαξαηηήησο λα θέξεη ηελ έλδεημε «Απνινγηζκόο Πξνγξάκκαηνο Τπνζηήξημεο Πξωηνβνπιηώλ Μαζεηώλ». 10. ΔΠΙΣΡΟΦΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Σν πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ιακβάλνπλ νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο άξηηαο πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ. ε πεξίπησζε κε δηάζεζεο κέξνπο ή ηνπ 13

14 ζπλφινπ ηνπ πνζνχ ηεο εγθεθξηκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο, ην πνζφ απηφ επηζηξέθεηαη ζην Γεκφζην Σακείν. 11. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οη ελδηαθεξφκελνη θνξείο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο γηα ηπρφλ απνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα ζηελ εμήο δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο: Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ Γηεύζπλζε Κνηλωληθήο πκκεηνρήο - Σκήκα Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο Αραξλώλ 417, Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Κα Γ. Γεκεηξάθε Σειέθωλν: Φαμ:

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Έρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο: Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ α) Ρνπ λ. 1558/1985, άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΔΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 12.7.2013 Α. Ρεσστότητα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΟΓΖΓΟΤ (18-03-2011)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΟΓΖΓΟΤ (18-03-2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ» Μεηαθηλνχκε ηελ Διιάδα κε αζθάιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, PROLEPSIS ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, PROLEPSIS ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, PROLEPSIS ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ Δλέξγεηεο Παξαγσγήο, Γηάρπζεο θαη Γεκνζηνπνίεζεο Οδεγψλ ζην πιαίζην ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010

ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν Σ Ο Π Λ Α Ι Ι Ο Σ Η ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010 Σ Ο Τ Ι Γ Ρ Τ Μ Α Σ Ο Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ:16/6/2011 Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/Φ2420

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ραρ. Γ/λζε : Κεηξνπφιεσο 12-14 Αζήλα15 Ιαλνπαξίνπ 2013 Ραρ. Θψδηθαο : 10563,Αζήλα ΑξπξσηΓηαθήξπμεο: θ/2/543 Ξιεξνθνξίεο : Ξαπαδέα Αθξνδίηε Διιάδα Κύπξνο 2007-2013 FAX : 210 5227300 Ρειέθσλν : 210 5229457

Διαβάστε περισσότερα