návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi"

Transcript

1 návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi Sporák Κουζίνα Kuchenka EKC601503

2 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Varná deska Denní používání 6 Varná deska Užitečné rady a tipy 6 Varná deska Čištění a údržba 7 Trouba Denní používání 8 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tento návod: Abyste ochránili svoji bezpečnost i svůj majetek. Abyste chránili životní prostředí. Abyste spotřebič správně používali. Tento návod k použití vždy uchovejte spolu se spotřebičem i při jeho případném stěhování nebo prodeji. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávnou instalací či chybným používáním spotřebiče. Bezpečnost dětí a postižených osob Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Zabraňte, aby si děti hrály se spotřebičem. Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení nebo zranění. Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nebo je-li spotřebič v provozu, nedovolte, aby se k němu přibližovaly děti nebo zvířata. Hrozí nebezpečí úrazu nebo jiných trvalých následků. Pokud je spotřebič vybaven funkcí dětského zámku nebo blokování tlačítek, používejte ji. Zabráníte tak dětem a zvířatům v náhodném použití spotřebiče. Trouba Užitečné rady a tipy 9 Trouba Čištění a údržba 12 Co dělat, když Instalace 14 Poznámky k ochraně životního prostředí 15 Zmĕny vyhrazeny Všeobecné bezpečnostní informace Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče. Hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození spotřebiče. Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru. Po každém použití spotřebič vypněte. Instalace Spotřebič smí instalovat a zapojovat pouze kvalifikovaný technik. Kontaktujte autorizované servisní středisko. Předejdete tak poškození zařízení nebo zranění osob. Zkontrolujte, zda se spotřebič při dopravě nepoškodil. Poškozený spotřebič nezapojujte. V případě nutnosti se obraťte na dodavatele. Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly, nálepky a folie. Neodstraňujte typový štítek. Mohlo by dojít k porušení záruky. Vždy dodržujte zákony, vyhlášky, směrnice nebo normy platné v zemi použití spotřebiče (bezpečnostní nebo recyklační směrnice, bezpečnostní normy pro elektrická nebo plynová zařízení atd.). Při stěhování spotřebiče buďte opatrní. Tento spotřebič je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice. Netahejte spotřebič za držadlo. Během instalace musí být spotřebič odpojený od elektrické sítě (pokud se toto týká jeho typu). Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku. Spotřebič neumísťujte na podstavec.

3 electrolux 3 Připojení k elektrické síti Spotřebič smí instalovat a zapojovat pouze kvalifikovaný elektrikář. Kontaktujte autorizované servisní středisko. Předejdete tak poškození zařízení nebo zranění osob. Spotřebič musí být uzemněn. Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry vaší domácí elektrické sítě. Informace o napětí naleznete na typovém štítku. Je nutné instalovat správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe a stykače. Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k řádnému odpojení všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm širokou. Části ochrany proti úrazu elektrickým proudem musejí být upevněny tak, aby je nešlo odstranit bez nástrojů. Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti rázovému proudu. Po připojení spotřebiče k síťové zásuvce se kabely nesmí dotýkat horkých dvířek spotřebiče nebo být v jejich blízkosti. Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabely. Hrozí nebezpečí požáru. Dávejte pozor, abyste zástrčku a síťový kabel (je-li součástí vybavení) za spotřebičem neskřípli nebo jinak nepoškodili. Zkontrolujte, zda je síťová zásuvka po instalaci spotřebiče přístupná. Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku (je-li jí spotřebič vybaven). Nevyměňujte ani neupravujte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko. Použití spotřebiče Spotřebič používejte pouze pro vaření v domácnosti. Nepoužívejte jej ke komerčním nebo průmyslovým účelům. Zabráníte tak fyzickým úrazům osob či poškození majetku. Při vaření spotřebič vždy sledujte. Pokud je zařízení v provozu, při otevření dvířek vždy stůjte v dostatečné vzdálenosti. Může dojít k uvolnění horké páry. Hrozí nebezpečí popálení. Nepoužívejte spotřebič, došlo-li k jeho kontaktu s vodou. Nepoužívejte spotřebič, máte-li vlhké ruce. Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu. Varná deska spotřebiče se při použití zahřívá na velmi vysokou teplotu. Hrozí nebezpečí popálení. Na varnou desku nepokládejte kovové předměty jako např. příbory nebo pokličky, protože by se mohly zahřát na vysokou teplotu. Vnitřek spotřebiče se při použití zahřívá na velmi vysokou teplotu. Hrozí nebezpečí popálení. Při vkládání nebo vyjímání příslušenství či nádob používejte rukavice. Dvířka otvírejte velmi opatrně. Používáte-li při přípravě jídla v troubě přísady obsahující alkohol, může vzniknout směs vzduchu s alkoholem. Hrozí nebezpečí požáru. Při otvírání dveří nesmí být v blízkosti jiskry ani otevřený oheň. Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumisťujte hořlavé předměty, předměty nasáklé hořlavinami nebo spékavé předměty (například z plastu nebo hliníku). Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru. Po každém použití nastavte varné zóny do polohy vypnuto. Nepoužívejte varné zóny s prázdnými nádobami nebo zcela bez nádob. Nenechte vyvařit vodu v nádobách. Mohlo by dojít k poškození nádoby a povrchu varné desky. Jestliže na varnou desku něco spadne, může se povrch poškodit. Nepokládejte horké nádoby do blízkosti ovládacího panelu, protože horko by mohlo spotřebič poškodit. Při vyjímání nebo vkládání příslušenství buďte opatrní, abyste nepoškodili smalt spotřebiče. Nádoby vyrobené z litiny, hliníkové slitiny nebo s poškozeným spodkem mohou při posunování po povrchu varnou desku poškrábat.

4 4 electrolux Barevné změny na smaltovaném povrchu nemají vliv na výkon spotřebiče. Jak zabránit poškození nebo změně barvy smaltovaného povrchu: nepokládejte žádné předměty přímo na dno spotřebiče ani jej nezakrývejte hliníkovou fólií; nenalévejte horkou vodu přímo do spotřebiče; po dokončení pečení nenechávejte vlhká jídla ve spotřebiči. Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím. Do oddílu pod troubou neukládejte žádné hořlavé materiály. Ukládejte zde pouze žáruvzdorné příslušenství (pokud tak činíte). Nezakrývejte vývody páry trouby. Nacházejí se na zadní straně horní desky (jsou-li u modelu). Pokud je povrch popraskaný, odpojte spotřebič z elektrické sítě. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepokládejte tepelně vodivé materiály (např. tenké kovové pletivo nebo metalické vodivé pláty) pod nádobí. Nadměrný odraz tepla by mohl poškodit varný povrch. Nepoužívejte spotřebič při výpadku proudu. Čištění a údržba Před údržbou se ujistěte, že je spotřebič již chladný. Hrozí nebezpečí popálení. Mohlo by dojít k prasknutí skla. Spotřebič udržujte neustále v čistotě. Usazené tuky nebo zbytky jídla mohou způsobit požár. Pravidelným čištěním zabráníte zhoršení povrchového materiálu Z důvodu osobní bezpečnosti a ochrany majetku čistěte spotřebič pouze vodou a mýdlem. Nepoužívejte hořlavé prostředky nebo prostředky, které mohou způsobit korozi. K čistění spotřebiče nepoužívejte parní čisticí zařízení, vysokotlaká čisticí zařízení, ostré předměty, abrazivní čisticí prostředky, drsné houbičky ani odstraňovače skvrn. Použijete-li sprej do trouby, řiďte se pokyny výrobce. Nikdy nestříkejte nic na topné články nebo snímač termostatu. K čištění skleněných dvířek nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani kovové škrabky. Žáruvzdorný povrch vnitřní skleněné tabule může popraskat a následně se roztříštit. Pokud se poškodí skleněné tabule dvířek, zkřehnou a mohou prasknout. Je nutné je vyměnit. Kontaktujte servisní středisko. Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte opatrní. Dvířka jsou těžká. V tomto spotřebiči se používají speciální žárovky určené pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nelze je používat pro částečné nebo úplné osvětlení místnosti. Pokud je žárovku potřeba vyměnit, použijte pouze žárovku se stejným výkonem a speciálně určenou pro domácí spotřebiče. Před výměnou žárovky trouby odpojte spotřebič od elektrické sítě. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nechte spotřebič vychladnout. Hrozí nebezpečí popálení. Servisní středisko Spotřebič může opravovat pouze kvalifikovaný technik. Kontaktujte autorizované servisní středisko. Používejte výhradně originální náhradní díly. Likvidace spotřebiče Aby nedošlo k úrazu nebo vzniku škod: Odpojte zařízení od elektrické sítě. Odřízněte a vyhoďte síťový kabel. Odstraňte dveřní západku. Zabráníte tak tomu, aby uvnitř spotřebiče uvízly děti nebo malá zvířata. Hrozí nebezpečí udušení.

5 electrolux 5 POPIS SPOTŘEBIČE Celkový pohled Ovládací knoflíky varné desky 2 Ovladač funkcí trouby 3 Ovladač teploty trouby 4 Ovladač odpočítávání času 5 Kontrolky teploty a napájení 6 Gril 7 Žárovka trouby 8 Ventilátor 9 Typový štítek 10 Drážka na rošt s polohami roštů Uspořádání varné desky mm 120/210 mm 180 mm 145 mm 1 Jednoduchá varná zóna 1200 W 2 Jednoduchá varná zóna 1800 W 3 Jednoduchá varná zóna 1200 W 4 Kontrolka zbytkového tepla 5 Dvojitá varná zóna 750/2200 W Příslušenství Rošt trouby Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové formy, pečeně. Hluboký plech na pečení PŘED PRVNÍM POUŽITÍM Upozornění Viz kapitola Bezpečnostní informace. První čištění Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušenství. Pro pečení moučníků a masa, nebo k zachycování tuku. Zásuvka Zásuvka je umístěna pod troubou. Před prvním použitím spotřebič vyčistěte. Důležité Řiďte se částí Čištění a údržba. Předehřátí 1. Nastavte funkci a maximální teplotu.

6 6 electrolux 2. Nechte spotřebič spuštěný bez potravin po dobu přibližně jedné hodiny. 3. Nastavte funkci a maximální teplotu. 4. Nechte spotřebič spuštěný bez potravin po dobu přibližně deseti minut. 5. Nastavte funkci a maximální teplotu. 6. Nechte spotřebič spuštěný bez potravin po dobu přibližně deseti minut. Tímto se spálí jakékoliv usazeniny ve spotřebiči. Příslušenství může být víc horké než obvykle. Když spotřebič předehříváte poprvé, může vydávat zápach nebo kouř. To je normální jev. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu. Mechanický zámek dveří Při dodávce spotřebiče z továrny je zámek dveří vypnutý. Aktivace zámku dveří: Vytáhněte zámek dveří dopředu, až zapadne na místo. VARNÁ DESKA DENNÍ POUŽÍVÁNÍ Upozornění Viz kapitola Bezpečnostní informace. Nastavení teploty Ovladač Funkce 0 Poloha Vypnuto Nastavení teploty 1-9 (1 = nejnižší; 9 = nejvyšší) 1. Otočte ovladačem na požadovanou teplotu. 2. Vaření ukončíte nastavením ovladače na "0". Použití dvojité varné zóny Upozornění Dvojitou varnou zónu zapnete otočením ovladače dvojité VARNÁ DESKA UŽITEČNÉ RADY A TIPY Nádoby Dno nádoby musí být co nejrovnější a nejsilnější. Nádoby ze smaltované oceli nebo s hliníkovým či měděným spodkem mohou na povrchu sklokeramické desky zanechávat barevné skvrny. Úspora energie Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami. Deaktivace zámku dveří: Zasuňte zámek dvířek zpět do panelu. 2 1 Otevření dveří spotřebiče: 1. Stiskněte a podržte zámek dveří. 2. Otevřte dveře. Při zavírání dveří nesmíte tisknout zámek dveří! Důležité Vypnutím spotřebiče se mechanický zámek dveří nezruší. varné zóny doprava (neotočte jím však za polohu stop). 1. Otočte ovladačem doprava - do polohy "9". 2. Pomalu otáčejte ovladačem na symbol, dokud neuslyšíte cvaknutí. V tuto chvíli jsou zapnuté obě varné zóny. 3. Potřebnou teplotu nastavíte dle pokynů v části Nastavení teploty. Ukazatel zbytkového tepla Kontrolka zbytkového tepla se rozsvítí, když je varná zóna horká. Upozornění Nebezpečí popálení zbytkovým teplem! Nádobu postavte na varnou zónu, a teprve potom ji zapněte. Varnou zónu vypněte několik minut před koncem pečení, abyste využili zbytkového tepla. Dno nádoby musí být stejně velké jako příslušná varná zóna. Příklady použití varné desky Údaje v následující tabulce jsou jen orientační.

7 electrolux 7 Nastavení teploty 0 Poloha Vypnuto Vhodné pro: Čas Tipy 1 Udržení teploty uvařeného jídla Podle potřeby 1-2 Holandská omáčka, rozpouštění: másla, čokolády, želatiny 1-2 Zahuštění: nadýchané omelety, míchaná vejce 2-3 Dušení jídel z rýže a mléčných jídel, ohřívání hotových jídel 5-25 min min min 3-4 Podušení zeleniny, ryb, masa min 4-5 Vaření brambor v páře min 4-5 Vaření většího množství jídel, dušeného masa se zeleninou a polévek 6-7 Šetrné smažení: plátků masa nebo ryb, Cordon Bleu z telecího masa, kotlet, masových kroket, uzenin, jater, jíšky, vajec, palačinek a koblih 7-8 Prudké smažení, pečenou bramborovou kaši, silné řízky, steaky min Podle potřeby 5-15 min Zakryjte Občas zamíchejte Vařte s pokličkou Přidejte alespoň dvakrát tolik vody než rýže, mléčná jídla během vaření občas zamíchejte Přidejte několik lžiček tekutiny Použijte max. ¼ l vody pro 750 g brambor Až 3 l vody a přísady Uprostřed smažení obraťte Uprostřed smažení obraťte 9 Vaření velkého množství vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci), fritování hranolků VARNÁ DESKA ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Upozornění Viz kapitola Bezpečnostní informace. Spotřebič čistěte po každém použití. Používejte vždy nádoby s čistým dnem. Škrábance nebo tmavé skvrny na sklokeramické desce nemají vliv na její funkci. Odstranění nečistot: 1. Okamžitě odstraňte: roztavený plast, plastovou folii nebo jídlo obsahující cukr. Pokud tak neučiníte, nečistota může spotřebič poškodit. Použijte speciální škrabku na sklo. Škrabku přiložte šikmo ke skleněnému povrchu a posunujte ostří po povrchu desky. Po dostatečném vychladnutí spotřebiče odstraňte: skvrny od vodního kamene, vodových kroužků, tukové skvrny nebo kovově lesklé zbarvení. Použijte speciální čisticí prostředek na sklokeramiku nebo nerezovou ocel. 2. Vyčistěte spotřebič vlhkým hadříkem s malým množstvím čisticího prostředku. 3. Nakonec spotřebič otřete do sucha čistým hadříkem.

8 8 electrolux Přední stranu spotřebiče čistěte měkkým hadříkem navlhčeným v roztoku teplé vody a mycího prostředku. TROUBA DENNÍ POUŽÍVÁNÍ Upozornění Viz kapitola Bezpečnostní informace. Zapnutí a vypnutí trouby 1. Otočte ovladačem funkcí trouby na funkci trouby. 2. Otočte ovladačem teploty na požadovanou teplotu. Jakmile je trouba v provozu, rozsvítí se kontrolka napájení. Současně se zvyšováním teploty se zapne displej teploty. Funkce trouby Funkce trouby Poloha VYP Na kovové plochy použijte běžné čisticí prostředky na nerezovou ocel. Nepoužívejte drsné prostředky nebo abrazivní houbičky. 3. K vypnutí trouby otočte ovladačem funkcí trouby a ovladačem teploty do polohy Vypnuto. Význam Spotřebič je vypnutý. Žárovka trouby Klasické pečení Dolní topné těleso Vnitřní gril Plný gril Pizza Horkovzdušné pečení Rozsvítí se i bez zapnuté funkce pečení. Teplo přichází z horního i dolního topného tělesa. Pro pečení moučníků a masa na jedné úrovni trouby. Teplo přichází pouze z dolní části trouby. K pečení koláčů s křupavým spodkem nebo kůrkou. Ke grilování plochých kousků v malém množství uprostřed roštu. K opékání topinek. Je zapnuté celé grilovací těleso. Ke grilování plochých kusů ve velkém množství. K opékání topinek. Pro pečení jídel, která vyžadují intenzivnější zhnědnutí a křupavější spodek, na jedné úrovni. Snižuje teplotu trouby (20-40 C) v porovnání s tradičním ohřevem. K pečení masa nebo pečení masa a moučníků, které vyžadují stejnou teplotu pečení na několika roštech bez mísení chuti. Rozmrazování Odpočítávání času Slouží k nastavení odpočítávání času. Nejprve otočte ovladačem odpočítávání času (viz Popis spotřebiče ) směrem doprava. Poté jím otočte směrem doleva na požadovanou dobu. Po dokončení odpočtu zazní zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne. Otočte ovladačem odpočítávání času na, a poté otočte ovladači Rozmrazování zmrazených potravin. Ovladač teploty musí být v poloze vypnuto. funkcí trouby a nastavení teploty do polohy VYPNUTO. Chcete-li péct bez nastaveného času, otočte ovladačem odpočítávání času na. Bezpečnostní termostat Trouba je vybavena bezpečnostním termostatem, který v případě nutnosti přeruší do-

9 TROUBA UŽITEČNÉ RADY A TIPY Upozornění Vždy zavřete dveře trouby, i když grilujete. Na dno trouby nestavte pekáč ani plech, protože by se mohl poškodit smalt trouby. Při vyjímání nebo vkládání příslušenství trouby buďte opatrní, abyste nepoškodili smalt trouby. Trouba má čtyři úrovně roštů. Polohy roštů v troubě se počítají zdola. Můžete péct různá jídla současně na dvou úrovních trouby. Zasuňte police do úrovně 1 a 3. Trouba je vybavena speciálním systémem, který zajišťuje oběh vzduchu a stálou recyklaci páry. Tento systém umožňuje pečení v páře, takže jídla jsou uvnitř měkká a na povrchu mají kůrčičku. Doba pečení a spotřeba energie jsou sníženy na minimum. V troubě nebo na skle dveří se může srážet vlhkost. To je normální jev. Při otvírání dveří trouby během pečení vždy odstupte. Ke snížení kondenzace troubu vždy před pečením na 10 minut předehřejte. Po každém použití trouby setřete vlhkost. Pečení moučníků Nejlepší teplota k pečení moučníků je mezi 150 C a 200 C. Před pečením nechte troubu přibližně 10 minut předehřát. Neotvírejte dveře, dokud neuplynou 3/4 nastaveného času k pečení. Jestliže do trouby vložíte dva plechy na pečení, musí být mezi plechy jedna úroveň drážek volná. Váha (kg) Typ jídla Klasické pečení Horkovzdušné pečení Úroveň tepl. C dávku proudu, aby při nesprávném použití trouby nebo vadném dílu nedošlo k nadměrnému přehřátí trouby. Po poklesu teploty se trouba opět automaticky zapne. Pečení masa a ryb Pečte pouze maso s váhou nad 1 kg. Při pečení příliš malého množství se maso vysušuje. Chcete-li míst červené maso dobře propečené zvenku a šťavnaté uvnitř, nastavte teplotu mezi 200 C-250 C. Bílé maso, drůbež a ryby pečte při teplotě 150 C-175 C. Při pečení velmi mastného jídla použijte hluboký plech na zachycení tuku, aby se v troubě nevytvořily obtížně odstranitelné skvrny. Před podáváním nechte maso odpočívat asi 15 minut, a teprve potom ho krájejte, aby nevytekla šťáva. Do hlubokého plechu na zachycení tuku nalijte trochu vody, aby se při pečení tolik nekouřilo. Jakmile vyschne, dolijte opět vodu, aby se z pekáče nekouřilo. Doby pečení Doba pečení záleží na druhu potravin, jejich konzistenci a množství. Nejprve sledujte v nové troubě průběh pečení a jeho výsledek. Postupně si najděte nejlepší nastavení (tepelný výkon, dobu pečení, apod.) pro dané nádobí, recepty a množství. Úroveň Chcete-li zjistit, jakou funkci trouby musíte použít, přečtěte si seznam funkcí trouby v části Denní používání. tepl. C Doba vaření v minutách electrolux 9 POZNÁMKY Šlehané recepty ~ 60 V dortové formě na roštu

10 10 electrolux Váha (kg) Typ jídla Klasické pečení Horkovzdušné pečení Úroveň tepl. C Úroveň tepl. C Doba vaření v minutách POZNÁMKY Křehké pečivo (1 a 3) ~ 30 V dortové formě na roštu Tvarohový koláč ~ 80 V dortové formě na roštu Jablečný koláč (1 a 3) ~ 60 V dortové formě na roštu Závin ~ 80 V dortové formě na roštu Koláč s marmeládou (1 a 3) ~ 40 V dortové formě na roštu Ovocný koláč ~ 60 V dortové formě Piškotová buchta ~ 40 V dortové formě na roštu Vánočka ~ 60 V dortové formě na roštu Švestkový koláč ~ 60 V dortové formě na roštu Malé koláčky (1 a 3) ~ 35 Na plechu na pečení Sušenky ~ 25 Na plechu na pečení Sněhové pusinky ~ 120 Na plechu na pečení Briošky ~ 20 Na plechu na pečení Pečivo: z páleného těsta (1 a 3) ~ 25 Na plechu na pečení 1000 Bílý chléb ~ 60 2 kusy na plechu na pečení 500 Žitný chléb ~ 45 V chlebové formě na roštu 500 Dalamánky ~ kusů na plechu na pečení 250 Pizza (1 a 3) ~ 30 Na plechu na pečení na roštu Těstovinový koláč Zeleninový koláč (1 a 3) ~ 50 V dortové formě na roštu (1 a 3) ~ 60 V dortové formě na roštu Slané koláče (1 a 3) ~ 45 V dortové formě na roštu

11 electrolux 11 Váha (kg) Typ jídla Klasické pečení Horkovzdušné pečení Úroveň tepl. C Úroveň tepl. C Doba vaření v minutách POZNÁMKY Lasagne ~ 65 V dortové formě na roštu Cannelloni ~ 55 V dortové formě na roštu 1000 Hovězí ~ 70 Na roštu a odkapávací pánvi 1200 Vepřové ~ 130 Na roštu a odkapávací pánvi 1000 Telecí ~ 120 Na roštu a odkapávací pánvi 1500 Anglická hovězí pečeně, nepropečená 1500 Anglická hovězí pečeně, střední 1500 Anglická hovězí pečeně, propečená ~ 60 Na roštu a odkapávací pánvi ~ 70 Na roštu a odkapávací pánvi ~ 80 Na roštu a odkapávací pánvi 2000 Vepřové plecko ~ 150 S kůží - s odkapávací pánví 1200 Vepřová kližka ~ kusy - v odkapávací pánvi 1200 Jehněčí ~ 130 Kýta - v odkapávací pánvi 1000 Kuře ~ 80 Celé - v odkapávací pánvi 4000 Krůta ~ 240 Celá - v odkapávací pánvi 1500 Kachna ~ 150 Celá - v odkapávací pánvi 3000 Husa ~ 200 Celá - v odkapávací pánvi 1200 Králík ~ 80 Nakrájený na kousky 1500 Zajíc ~ 200 Nakrájený na kousky 800 Bažant ~ 120 Celý 1200 Pstruh/mořský (1 a 3) ~ ryby cejn 1500 Tuňák/losos (1 a 3) ~ plátků Grilování Vždy prázdnou troubu na 10 minut předehřejte.

12 12 electrolux Počet Grilování Doby pečení v minutách DRUH JÍDLA Kousky g úroveň Tepl. ( C) 1. strana 2. strana drážek Hovězí svíčková Hovězí biftek Uzeniny 8 / Vepřové kotlety Kuře (rozkrojené na polovinu) Kebaby 4 / Kuřecí prsa Hamburgery Rybí filé Toasty 4-6 / / Topinky 4-6 / Pizza Před pečením prázdnou troubu 10 minut předehřívejte. DRUH JÍDLA Funkce Pizza Úroveň tepl. C Doba přípravy v minutách POZNÁMKY Pizza, velká ~25 na mělkém plechu Pizza, malá ~20 na mělkém plechu nebo na roštu trouby Dalamánky ~25 na mělkém plechu Varování ohledně akrylamidů Důležité Podle nejnovějších vědeckých poznatků mohou akrylamidy vznikající při smažení jídel dohněda (zejména u TROUBA ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA škrobnatých potravin) poškozovat zdraví. Doporučujeme proto vařit při nejnižších teplotách a nenechávat jídlo příliš zhnědnout. Upozornění Viz kapitola Bezpečnostní informace. Přední stranu spotřebiče otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a čisticího prostředku. K čištění kovových ploch používejte běžný čisticí prostředek. Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Nečistoty se snadněji odstraní a nepřipečou se. Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby. Všechno příslušenství trouby vyčistěte po každém použití (měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a čisticího prostředku) a nechte ho vyschnout. Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte je agresivními čisticími prostředky, ostrými předměty, ani je nemyjte v myčce. Mohli byste zničit nepřilnavou úpravu. Čištění dveří trouby Ke snadnějšímu čištění můžete dveře trouby vysadit. Upozornění Před čištěním skleněných tabulí zkontrolujte, zda už vychladly. Sklo by totiž mohlo prasknout.

13 electrolux 13 Upozornění Jestliže jsou skleněné tabule poškozené nebo poškrábané, sklo je pak křehké a může prasknout. Skleněné tabule je potom nutné vyměnit. Další informace získáte v místním servisním středisku. Vysazení dveří trouby a skleněné tabule 1. Otevřete úplně dveře a podržte dva dveřní závěsy. 2. Zvedněte a otočte páčky na obou závěsech. 3. Skleněnou tabuli omyjte saponátovou vodou. Dobře ji osušte. Upozornění Skleněnou tabuli omyjte pouze saponátovou vodou. Abrazivní čisticí prostředky, odstraňovače skvrn a ostré předměty (např. nože nebo škrabky) mohou sklo poškodit. Po vyčištění dveře trouby opět nasaďte. Proveďte stejný postup v obráceném pořadí. Spotřebič z nerezové oceli nebo hliníku: Čistěte dveře trouby pouze vlhkou houbou. Potom je vysušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte ocelové drátěnky ani kyselé nebo abrazivní prostředky, protože by mohly poškodit povrch trouby. Stejně opatrně čistěte i ovládací panel. Žárovka trouby Upozornění Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před výměnou žárovky trouby: Vypněte troubu. Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce, nebo vypněte jistič. Na dno trouby položte nějakou látku k ochraně žárovky i skleněného krytu. Výměna žárovky osvětlení trouby/čištění skleněného krytu 1. Skleněným krytem otočte směrem doleva a odstraňte ho. 2. Skleněný kryt vyčistěte. 3. Vyměňte žárovku v troubě za novou žárovku do trouby odolnou 300 C. 4. Nasaďte skleněný kryt. Vysazení zásuvky Zásuvku pod troubou lze pro snazší čištění vysadit. Vysazení zásuvky 1. Zásuvku co nejvíce vytáhněte. 2. Zásuvku lehce nadzvedněte, abyste ji mohli šikmo nahoru vysadit z kolejniček. Zasazení zásuvky Při instalaci zásuvky proveďte stejný postup v opačném pořadí. Upozornění Při používání trouby se v zásuvce může tvořit velké teplo. V zásuvce proto neskladujte hořlavé věci a materiály jako čisticí prostředky, plastové sáčky, textilní chňapky, papír, spreje, apod. CO DĚLAT, KDYŽ... Upozornění Viz kapitola Bezpečnostní informace.

14 14 electrolux Problém Možná příčina Řešení Kontrolka zbytkového tepla se nerozsvítí. Spotřebič vůbec nefunguje. Varná zóna byla zapnutá jen krátkou dobu a není tedy horká. Uvolněná pojistka v pojistkové skříňce. Jestliže musí být horká, obraťte se na místní servis. Zkontrolujte pojistku. Jestliže pojistka vypadne vícekrát, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Trouba nehřeje. Trouba není zapnutá. Zapněte troubu. Trouba nehřeje. Nejsou provedena nutná nastavení. Zkontrolujte nastavení. Osvětlení trouby nesvítí. Žárovka trouby je vadná. Vyměňte žárovku trouby. Na jídle a uvnitř trouby se usazuje pára a kondenzát. Nechali jste jídlo v troubě příliš dlouho. Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na svého prodejce nebo na místní servisní středisko. Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde: Po upečení nenechávejte jídla v troubě déle než minut. Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek se nachází na předním rámu vnitřní části trouby. Model (MOD.)... Výrobní číslo (PNC)... Sériové číslo (S.N.)... INSTALACE Upozornění Viz kapitola Bezpečnostní informace. Technické údaje Spotřebič třídy 2, podtřídy 1 a třídy 1. Výška Šířka Hloubka Objem trouby Napětí Frekvence Rozměry 850 mm 600 mm 600 mm 56 l 230/400 V 50 Hz Vyrovnání Povrch sporáku vyrovnejte s přiléhajícími plochami pomocí malé nožičky na zadní straně spotřebiče. Elektrická instalace Upozornění Viz kapitola Bezpečnostní informace. Výrobce nenese odpovědnost za úrazy či škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů uvedených v kapitole Bezpečnostní informace. Spotřebič se dodává bez zástrčky a spojovacího kabelu. Vhodné typy kabelů: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

15 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Obalový materiál electrolux 15 Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označeny mezinárodními zkratkami jako PE, PS apod. Obalový materiál odneste prosím do příslušných kontejnerů ve sběrném dvoře v místě svého bydliště. Upozornění Před likvidací spotřebiče je nutné ho znehodnotit tak, aby nebyl nebezpečný. Postupujte tak, že vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a odstraníte napájecí kabel od spotřebiče.

16 16 electrolux ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Electrolux. Thinking of you. Μοιραστείτε τη φιλοσοφία μας στο Πληροφορίες ασφαλείας 16 Περιγραφή προϊόντος 19 Πριν από την πρώτη χρήση 20 Εστίες - Καθημερινή χρήση 21 Εστίες - Χρήσιμες συμβουλές 21 Εστίες - Φροντίδα και καθάρισμα 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση: Για την προσωπική σας ασφάλεια και την ασφάλεια της συσκευής σας Για την προστασία του περιβάλλοντος Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή, ακόμη και αν μετακομίσετε ή την πουλήσετε. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη αν προκληθεί ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση. Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένη σωματική ή πνευματική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας ή τραυματισμού. Φροντίστε ώστε τα παιδιά και τα κατοικίδια να βρίσκονται μακριά από τη συσκευή όταν η πόρτα είναι ανοικτή ή όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή άλλης μόνιμης αναπηρίας. Εάν η συσκευή διαθέτει λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για την προστασία των παιδιών ή λειτουργία κλειδώματος των πλήκτρων, χρησιμοποιήστε την. Αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση Φούρνος - Καθημερινή χρήση 23 Φούρνος - Χρήσιμες συμβουλές 24 Φούρνος - Φροντίδα και καθάρισμα 28 Τι να κάνετε αν Εγκατάσταση 30 Περιβαλλοντικά θέματα 31 Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση της λειτουργίας της συσκευής από τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα. Γενική ασφάλεια Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ατόμων και βλάβης της συσκευής. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν μαγειρεύετε. Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Εγκατάσταση Η εγκατάσταση και η σύνδεση της συσκευής πρέπει να γίνονται μόνο από εγκεκριμένο τεχνικό. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Αυτό αποτρέπει τον κίνδυνο πρόκλησης δομικής βλάβης στη συσκευή ή τον τραυματισμό ατόμων. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Μη συνδέετε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή, εάν απαιτείται. Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας, τα αυτοκόλλητα και τις ζελατίνες από τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση. Μην αφαιρείτε την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Αυτό μπορεί να καταστήσει άκυρη την εγγύηση. Τηρείτε αυστηρά τη νομοθεσία, τις διατάξεις, τις οδηγίες και τα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα όπου θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή (κανονισμοί ασφαλείας, κανονισμοί ανακύκλωσης, κανονισμοί ηλεκτρικής ασφάλειας ή ασφάλειας αερίων κ.λπ.).

17 Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα, αντάπτορες και προεκτάσεις. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Προσέξτε να μη συνθλιβεί ή υποστεί ζημιά το φις (εάν υπάρχει) και το καλώδιο πίσω από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στη σύνδεση ρεύματος μετά την εγκατάσταση. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φις (εάν υπάρχει). Μην αντικαθιστάτε ή τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις. Χρήση Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακές διαδικασίες προετοιμασίας φαγητού. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εμπορική και βιομηχανική χρήση. Έτσι αποτρέπονται οι τραυματισμοί ατόμων ή οι υλικές ζημιές. Παρακολουθείτε πάντα τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Να στέκεστε πάντα μακριά από τη συσκευή όταν ανοίγετε την πόρτα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να διαφύγει καυτός ατμός. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, εάν βρίσκεται σε επαφή με νερό. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια εργασίας ή απόθεσης αντικειμένων. Η επιφάνεια μαγειρέματος της συσκευής θερμαίνεται πολύ κατά τη χρήση. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα, όπως μαχαιροπίρουνα ή καπάκια μαγειρικών σκευών, επάνω στην επιφάνεια μαγειρέματος, καθότι μπορεί να θερμανθούν. Το εσωτερικό της συσκευής θερμαίνεται πολύ κατά τη χρήση. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Χρησιμοποιείτε γάντια όταν εισάγετε ή αφαιρείτε τα εξαρτήματα ή τα σκεύη. Ανοίγετε την πόρτα προσεκτικά. Σε περίπτωση χρήσης υλικών με αλκοόλη, μπορεί να σχηματιστεί ένα μείγμα αλelectrolux 17 Να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε τη συσκευή. Η συσκευή είναι βαριά. Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας. Μην τραβάτε τη συσκευή από τη λαβή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση (εάν ισχύει). Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις από άλλες συσκευές και μονάδες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε βάση. Ηλεκτρική σύνδεση Η εγκατάσταση και η σύνδεση της συσκευής πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Αυτό αποτρέπει τον κίνδυνο πρόκλησης δομικής βλάβης στη συσκευή ή τον τραυματισμό ατόμων. Η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά δεδομένα στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών συμφωνούν με την οικιακή σας παροχή ρεύματος. Οι πληροφορίες για την ηλεκτρική τάση βρίσκονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Θα πρέπει να έχετε τις σωστές διατάξεις απομόνωσης: ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες (βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από την ασφαλειοθήκη), διακόπτες και ρελέ διαφυγής ρεύματος. Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει μονωτική διάταξη που να επιτρέπει την αποσύνδεση της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο σε όλους τους ακροδέκτες. Η μονωτική διάταξη πρέπει να έχει ελάχιστη απόσταση 3 χιλιοστών μεταξύ των επαφών. Τα εξαρτήματα που παρέχουν προστασία από την ηλεκτροπληξία πρέπει να τοποθετηθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεσή τους χωρίς εργαλεία. Χρησιμοποιείτε πάντα μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία από την ηλεκτροπληξία. Όταν συνδέετε ηλεκτρικές συσκευές στις πρίζες, τα καλώδια δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή ή να βρίσκονται κοντά στη ζεστή πόρτα του φούρνου.

18 18 electrolux κοόλης και αέρα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατά το άνοιγμα της πόρτας, μην επιτρέπετε σε σπινθήρες ή γυμνές φλόγες να βρίσκονται κοντά στη συσκευή. Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα υλικά ή/και εύτηκτα αντικείμενα (από πλαστικό ή αλουμίνιο). Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς. Απενεργοποιείτε τις ζώνες μαγειρέματος μετά από κάθε χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τις ζώνες μαγειρέματος με άδεια μαγειρικά σκεύη ή χωρίς μαγειρικά σκεύη. Μην αφήνετε να στεγνώσουν τα μαγειρικά σκεύη κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά στα μαγειρικά σκεύη και στην επιφάνεια της εστίας. Εάν κάποιο αντικείμενο ή μαγειρικό σκεύος πέσει επάνω στην επιφάνεια των εστιών, η επιφάνεια μπορεί να καταστραφεί. Μην τοποθετείτε ζεστά μαγειρικά σκεύη κοντά στο χειριστήριο, καθότι η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Να προσέχετε όταν αφαιρείτε ή εγκαθιστάτε τα εξαρτήματα, για να μην προκληθεί ζημιά στην εμαγιέ επιφάνεια της συσκευής. Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο, χυτό αλουμίνιο ή αυτά με φθαρμένο πάτο μπορούν να χαράξουν την επιφάνεια των εστιών, εάν τα μετακινήσετε επάνω στην επιφάνεια. Ο αποχρωματισμός της εμαγιέ επιφάνειας δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής. Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς ή ο αποχρωματισμός της εμαγιέ επιφάνειας: μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο απευθείας στο δάπεδο της συσκευής και μην καλύπτετε το δάπεδο με αλουμινόχαρτο, μην τοποθετείτε ζεστό νερό απευθείας μέσα στη συσκευή, μην αφήνετε υγρά πιάτα και φαγητά μέσα στη συσκευή μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος. Μην εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα της συσκευής όταν είναι ανοικτή. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά στο συρτάρι αποθήκευσης που βρίσκεται κάτω από το θάλαμο του φούρνου. Φυλάσσετε εκεί μόνο εξαρτήματα ανθεκτικά στη θερμότητα (εάν διατίθεται). Μην καλύπτετε τις εξόδους ατμού του φούρνου. Βρίσκονται στην πίσω πλευρά της άνω επιφάνειας (κατά περίπτωση). Αν υπάρχει κάποια ρωγμή στην επιφάνεια, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην τοποθετείτε θερμοαγώγιμα υλικά (π.χ. λεπτό μεταλλικό πλέγμα ή επιμεταλλομένους αγωγούς θερμότητας) κάτω από τα μαγειρικά σκεύη. Η υπερβολική ανάκλαση θερμότητας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια μαγειρέματος. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος. Φροντίδα και καθάρισμα Πριν από τη συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Υπάρχει κίνδυνος θραύσης των τζαμιών. Διατηρείτε τη συσκευή διαρκώς καθαρή. Η συσσώρευση λίπους ή άλλων υπολειμμάτων τροφίμων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Το τακτικό καθάρισμα αποτρέπει τη φθορά του υλικού της επιφάνειας. Για την προσωπική σας ασφάλεια και την ασφάλεια της συσκευής σας, καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με σαπούνι και νερό. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά ή υλικά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με ατμοκαθαριστή, συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης, αιχμηρά αντικείμενα, αποξεστικά καθαριστικά, σκληρά σφουγγάρια και καθαριστικά λεκέδων. Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού για φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην ψεκάζετε τίποτα επάνω στις αντιστάσεις και τον αισθητήρα του θερμοστάτη. Μην καθαρίζετε τη γυάλινη πόρτα με αποξεστικά καθαριστικά ή μεταλλική ξύστρα. Η ανθεκτική στη θερμότητα επι-

19 electrolux 19 φάνεια του εσωτερικού τζαμιού μπορεί να σπάσει και να θρυμματιστεί. Όταν τα τζάμια της πόρτας είναι φθαρμένα, χάνουν την αντοχή τους και μπορεί να σπάσουν. Απαιτείται η αντικατάστασή τους. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις. Απαιτείται προσοχή κατά την αφαίρεση της πόρτας από τη συσκευή. Η πόρτα είναι βαριά. Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συσκευή είναι ειδικοί λαμπτήρες, επιλεγμένοι για χρήση μόνο σε οικιακές συσκευές. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον πλήρη ή μερικό φωτισμό οικιακού χώρου. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί ο λαμπτήρας, χρησιμοποιήστε έναν ίδιας ισχύος που έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση σε οικιακές συσκευές. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από την αντικατάσταση του λαμπτήρα του φούρνου. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Κέντρο σέρβις Οι εργασίες επισκευής ή συντήρησης της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Απόρριψη της συσκευής Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς: Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το. Απορρίψτε το μάνταλο της πόρτας. Έτσι αποτρέπεται ο κίνδυνος εγκλωβισμού παιδιών ή μικρών ζώων μέσα στη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Γενική επισκόπηση Διακόπτες εστιών μαγειρέματος 2 Διακόπτης λειτουργιών φούρνου 3 Διακόπτης θερμοκρασίας φούρνου 4 Χρονοδιακόπτης 5 Λυχνίες ένδειξης θερμοκρασίας και ισχύος 6 Γκριλ 7 Λαμπτήρας φούρνου 8 Ανεμιστήρας 9 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών 10 Ράγες εξαγωγής με θέσεις σχάρας

20 20 electrolux Διάταξη εστιών μαγειρέματος mm 120/210 mm 180 mm 145 mm 1 Μονή ζώνη μαγειρέματος 1200 W 2 Μονή ζώνη μαγειρέματος 1800 W 3 Μονή ζώνη μαγειρέματος 1200 W 4 Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας 5 Διπλή ζώνη μαγειρέματος 750/2200 W Εξαρτήματα Ράφι φούρνου Για μαγειρικά σκεύη, φόρμες γλυκών, ψητά. Βαθύ ταψί ψησίματος Για μαγείρεμα και ψήσιμο ή ως ταψί για συλλογή λίπους. Συρτάρι αποθήκευσης Το συρτάρι αποθήκευσης βρίσκεται κάτω από το θάλαμο του φούρνου. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πληροφορίες ασφαλείας». Αρχικός καθαρισμός Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευή. Καθαρίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθαρισμός». Προθέρμανση 1. Ρυθμίστε τη λειτουργία και τη μέγιστη θερμοκρασία. 2. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει χωρίς φαγητό για περίπου 1 ώρα. 3. Ρυθμίστε τη λειτουργία και τη μέγιστη θερμοκρασία. 4. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει χωρίς φαγητό για περίπου 10 λεπτά. 5. Ρυθμίστε τη λειτουργία και τη μέγιστη θερμοκρασία. 6. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει χωρίς φαγητό για περίπου 10 λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο θα καούν τα υπολείμματα στη συσκευή. Τα εξαρτήματα μπορεί να αποκτήσουν υψηλότερη θερμοκρασία από ό,τι συνήθως. Κατά την προθέρμανση της συσκευής για πρώτη φορά, μπορεί να αναδυθεί μια οσμή και καπνός από τη συσκευή. Αυτό είναι φυσιολογικό. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα. Μηχανική ασφάλιση πόρτας Η ασφάλιση πόρτας είναι απενεργοποιημένη όταν η συσκευή αποστέλλεται από το εργοστάσιο. Ενεργοποίηση της ασφάλισης πόρτας: Τραβήξτε την ασφάλεια της πόρτας προς τα εμπρός μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Απενεργοποίηση της ασφάλισης πόρτας: Σπρώξτε την ασφάλεια της πόρτας να μπει πίσω στο πλαίσιο. 2 1

21 electrolux 21 Άνοιγμα της πόρτας της συσκευής: 1. Σπρώξτε και κρατήστε πατημένη την ασφάλεια της πόρτας. 2. Ανοίξτε την πόρτα. Μη σπρώχνετε την ασφάλεια της πόρτας όταν κλείνετε την πόρτα της συσκευής! ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η απενεργοποίηση της συσκευής δεν ακυρώνει τη μηχανική ασφάλιση της πόρτας. ΕΣΤΊΕΣ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πληροφορίες ασφαλείας». Σκάλες μαγειρέματος Περιστρεφόμενο κουμπί Λειτουργία 0 Θέση απενεργοποίησης 1-9 Σκάλες μαγειρέματος (1 = χαμηλότερη σκάλα μαγειρέματος, 9= υψηλότερη σκάλα μαγειρέματος) 1. Περιστρέψτε το διακόπτη στην απαιτούμενη σκάλα μαγειρέματος. 2. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μαγειρέματος, περιστρέψτε το διακόπτη στη θέση "0". Χρήση της διπλής εστίας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να ενεργοποιήσετε τη διπλή εστία, στρέψτε το διακόπτη λειτουργίας με το ΕΣΤΊΕΣ - ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ Σκεύη Η βάση του μαγειρικού σκεύους πρέπει να έχει μεγάλο πάχος και να είναι επίπεδη. Τα μαγειρικά σκεύη από εμαγιέ και με χάλκινο ή αλουμινένιο πάτο μπορούν να προκαλέσουν μεταλλικά ίχνη επάνω στην κεραμική επιφάνεια. Εξοικονόμηση ενέργειας Σκάλα μαγειρέματος Εάν δυνατό, σκεπάζετε τα μαγειρικά σκευή με το καπάκι. 0 Θέση απενεργοποίησης σύμβολο της διπλής εστίας προς τα δεξιά (μην τον στρέψετε μέσω της θέσης διακοπής λειτουργίας). 1. Στρέψτε το διακόπτη λειτουργίας προς τα δεξιά - στη θέση «9». 2. Στρέψτε το διακόπτη λειτουργίας αργά στο σύμβολο μέχρι να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό κλικ. Στο σημείο αυτό, είναι ενεργοποιημένες οι δύο εστίες μαγειρέματος. 3. Για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη σκάλα μαγειρέματος, ανατρέξτε στην ενότητα «Σκάλες μαγειρέματος». Ένδειξη υπόλοιπου θερμότητας Η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας ανάβει όταν μια εστία είναι ζεστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος εγκαυμάτων από το υπόλοιπο θερμότητας! Τοποθετήστε τα μαγειρικά σκεύη επάνω στην εστία μαγειρέματος πριν τη θέσετε σε λειτουργία. Απενεργοποιήστε τις εστίες μαγειρέματος πριν από το τέλος του χρόνου μαγειρέματος για να χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπο θερμότητας. Η εστία μαγειρέματος και ο πάτος του μαγειρικού σκεύους θα πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος. Παραδείγματα μαγειρικών εφαρμογών Τα στοιχεία στον πίνακα είναι απλώς ενδεικτικά. Χρήση για: Χρόνος Συμβουλές

22 22 electrolux Σκάλα μαγειρέματος 1 Διατήρηση θερμοκρασίας μαγειρεμένων φαγητών 1-2 Ολλανδική σως, λιώσιμο: βουτύρου, σοκολάτας, ζελατίνας 1-2 Στερεοποίηση: αφράτων ομελετών, ψητών αυγών Χρήση για: Χρόνος Συμβουλές 2-3 Σιγανό βράσιμο ρυζιού και πιάτων με βάση το γάλα, ζέσταμα έτοιμων φαγητών όπως απαιτείται 5-25 λεπτά λεπτά λεπτά 3-4 Λαχανικά, ψάρια, κρέας στον ατμό λεπτά 4-5 Πατάτες στον ατμό λεπτά 4-5 Μαγείρεμα μεγαλύτερων ποσοτήτων τροφίμων, σούπες και φαγητά κατσαρόλας 6-7 Ρόδισμα στο τηγάνι: σνίτσελ, cordon bleu, μπριζόλες, μπιφτέκια, λουκάνικα, συκώτι, κουρκούτι, αυγά, τηγανίτες, ντόνατς 7-8 Δυνατό τηγάνισμα, τηγανίτες από πατάτα, κομμάτια παντσέτας, μπριζόλες λεπτά όπως απαιτείται 5-15 λεπτά Σκεπάστε το σκεύος Ανακατεύετε περιοδικά Μαγειρεύετε με το καπάκι Προσθέστε υγρά σε τουλάχιστον διπλάσια ποσότητα από το ρύζι, ανακατεύετε ενδιάμεσα σε συνταγές που περιέχουν γάλα Προσθέστε μερικές κουταλιές υγρού Χρησιμοποιήστε το πολύ ¼ λίτρου νερό για 750 γρ. πατάτες Έως 3 λίτρα υγρού συν τα υλικά Γυρίστε από την άλλη πλευρά στο ενδιάμεσο Γυρίστε από την άλλη πλευρά στο ενδιάμεσο 9 Βράσιμο μεγάλης ποσότητας νερού, βράσιμο ζυμαρικών, σοτάρισμα κρέατος (γκούλας, κρέας στην κατσαρόλα), τηγανιτές πατάτες ΕΣΤΊΕΣ - ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πληροφορίες ασφαλείας». Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη με καθαρό πάτο. Οι γρατσουνιές ή οι σκούροι λεκέδες στην υαλοκεραμική εστία δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής. Για να αφαιρέσετε τις βρωμιές: 1. Απομακρύνετε αμέσως:λιωμένο πλαστικό, πλαστική μεμβράνη και φαγητά που περιέχουν ζάχαρη. Σε αντίθετη περίπτωση, η βρωμιά μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μια ειδική ξύστρα για το γυαλί. Τοποθετήστε την ξύστρα στη γυάλινη επιφάνεια υπό οξεία γωνία και μετακινήστε τη λεπίδα επάνω στην επιφάνεια. Αφού η συσκευή έχει κρυώσει αρκετά, αφαιρέστε:δακτυλίους από άλατα, δακτυλίους λεκέδων από νερό, λεκέδες από λίπη, γυαλιστερές μεταλλικές αλλοιώσεις χρωμάτων. Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό υαλοκεραμικών εστιών ή ανοξείδωτων σκευών.

23 ΦΟΎΡΝΟΣ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πληροφορίες ασφαλείας». Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φούρνου 1. Περιστρέψτε το διακόπτη λειτουργιών φούρνου σε μια λειτουργία φούρνου. 2. Περιστρέψτε το διακόπτη θερμοκρασίας σε μια ρύθμιση θερμοκρασίας. Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει όταν ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία. Η ένδειξη θερμοκρασίας ανάβει όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του φούρνου. Λειτουργίες φούρνου Λειτουργία φούρνου Θέση ΑΠΕΝΕΡ- ΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 2. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί και απορρυπαντικό. 3. Στο τέλος, σκουπίστε τη συσκευή με ένα καθαρό πανί για να τη στεγνώσετε. Καθαρίστε την μπροστινή πλευρά της συσκευής με ένα μαλακό πανί και διάλυμα ζεστού νερού και μικρής ποσότητας απορρυπαντικού. Εάν η μπροστινή πλευρά είναι μεταλλική, χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού για ανοξείδωτο ατσάλι. Μη χρησιμοποιείτε αποξεστικά προϊόντα και σκληρά σφουγγάρια. 3. Για να απενεργοποιήσετε το φούρνο, περιστρέψτε το διακόπτη λειτουργιών φούρνου και το διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση απενεργοποίησης. Χρήση Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. electrolux 23 Λαμπτήρας φούρνου Πάνω/Κάτω Θέρμανση Κάτω αντίσταση Εσωτερικό γκριλ Πλήρης λειτουργία γκριλ Λειτουργία «Πίτσας» Ψήσιμο με αέρα Ξεπάγωμα Ανάβει χωρίς να απαιτείται η ενεργοποίηση κάποιας λειτουργίας ψησίματος. Η θερμότητα προέρχεται από την πάνω και την κάτω αντίσταση. Για ψήσιμο σε ένα μόνο επίπεδο του φούρνου. Παρέχει θερμότητα μόνο από την κάτω πλευρά του φούρνου. Για ψήσιμο κέικ με τραγανή ή ξεροψημένη βάση. Για ψήσιμο μικρών ποσοτήτων επίπεδων τροφίμων στο κέντρο της σχάρας. Για φρυγάνισμα ψωμιού. Ενεργοποιούνται όλες οι αντιστάσεις του γκριλ. Για ψήσιμο στο γκριλ μεγάλων ποσοτήτων επίπεδων τροφίμων. Για φρυγάνισμα ψωμιού. Για ψήσιμο φαγητών σε ένα επίπεδο του φούρνου, με έντονο ρόδισμα και τραγανή βάση. Μειώστε τη θερμοκρασία του φούρνου (κατά C) σε σύγκριση με τη λειτουργία Πάνω/Κάτω Θέρμανση Για ψήσιμο φαγητών που χρειάζονται την ίδια θερμοκρασία ψησίματος, χρησιμοποιώντας περισσότερες από μία σχάρες, χωρίς ανάμειξη γεύσεων. Ξεπαγώνει τα κατεψυγμένα τρόφιμα. Ο διακόπτης θερμοκρασίας πρέπει να βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης.

24 24 electrolux Χρονοδιακόπτης Χρησιμοποιήστε τον για να ρυθμίσετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης. Αρχικά στρέψτε το Χρονοδιακόπτη (ανατρέξτε στην ενότητα «Περιγραφή προϊόντος») δεξιόστροφα μέχρι το τέρμα. Στη συνέχεια στρέψτε τον αριστερόστροφα στην απαιτούμενη χρονική περίοδο. Όταν ολοκληρωθεί η χρονική αυτή περίοδος, ακούγεται ένα σήμα και η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Στρέψτε το Χρονοδιακόπτη στη θέση και τους διακόπτες λειτουργίας και θερμοκρασίας φούρνου στη θέση απενεργοποίησης. ΦΟΎΡΝΟΣ - ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κλείνετε πάντα την πόρτα του φούρνου όταν ψήνετε, ακόμη και στο γκριλ. Μην τοποθετείτε ταψιά ψησίματος, σκεύη, κλπ., στη βάση του φούρνου, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στο σμάλτο του φούρνου. Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε ή τοποθετείτε εξαρτήματα, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στο σμάλτο του φούρνου. Ο φούρνος έχει τέσσερα επίπεδα για τις σχάρες. Μετρήστε τα επίπεδα για τις σχάρες από το κάτω μέρος της βάσης του φούρνου. Μπορείτε να ψήσετε διαφορετικά φαγητά σε δύο επίπεδα ταυτόχρονα. Τοποθετήστε τις σχάρες στο επίπεδο 1 και 3. Ο φούρνος διαθέτει ένα ειδικό σύστημα για κυκλοφορία του αέρα και συνεχή ανακύκλωση του ατμού. Με το σύστημα αυτό, μπορείτε να ψήσετε με ατμό, διατηρώντας το εσωτερικό των τροφίμων μαλακό και το εξωτερικό τραγανό. Μειώνεται ο χρόνος ψησίματος και η κατανάλωση ενέργειας στο ελάχιστο. Μπορεί να σχηματιστούν συμπυκνωμένοι ατμοί στο εσωτερικό ή στα τζάμια της πόρτας της συσκευής. Αυτό είναι φυσιολογικό. Πρέπει να απομακρύνεστε πάντα από τη συσκευή, όταν ανοίγετε την πόρτα της συσκευής κατά το ψήσιμο. Για να μειωθεί η συμπύκνωση ατμών, θέστε σε λειτουργία το φούρνο για 10 λεπτά πριν από το ψήσιμο. Για να μαγειρέψετε χωρίς καθορισμένη χρονική διάρκεια, στρέψτε το Χρονοδιακόπτη στη θέση. Θερμοστάτης ασφαλείας Για την αποτροπή υπερθέρμανσης (λόγω εσφαλμένης χρήσης της συσκευής ή ελαττωματικών εξαρτημάτων), ο φούρνος διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας, ο οποίος διακόπτει την παροχή ρεύματος. Ο φούρνος ανάβει ξανά αυτόματα μόλις μειωθεί η θερμοκρασία. Σκουπίζετε την υγρασία μετά από κάθε χρήση της συσκευής. Ψήσιμο κέικ Η καλύτερη θερμοκρασία για το ψήσιμο κέικ είναι από 150 C έως 200 C. Προθερμάνετε το φούρνο για περίπου 10 λεπτά πριν το ψήσιμο. Μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου πριν να περάσουν τα 3/4 του χρόνου ψησίματος. Αν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο ταψιά, αφήστε ένα κενό ράφι ανάμεσά τους. Μαγείρεμα κρέατος και ψαριού Μη μαγειρεύετε κρέας με βάρος κάτω από 1 kg. Το μαγείρεμα τόσο μικρών ποσοτήτων στεγνώνει πολύ το κρέας. Για να διατηρήσετε το κόκκινο κρέας καλά μαγειρεμένο στο εξωτερικό και ζουμερό στο εσωτερικό, ρυθμίστε τη θερμοκρασία ανάμεσα στους 200 C με 250 C. Για λευκό κρέας, πουλερικά και ψάρια, ρυθμίστε τη θερμοκρασία ανάμεσα στους 150 C με 175 C. Χρησιμοποιήστε ένα ταψί για τα λίπη για τρόφιμα με πολύ λίπος, ώστε να μη λερωθεί ο φούρνος με λεκέδες που ίσως να μη βγαίνουν. Αφήστε το κρέας να κρυώσει για περίπου 15 λεπτά πριν να το κόψετε, ώστε να κρατήσει το ζουμί του. Για να αποφύγετε τον πολύ καπνό στο φούρνο όταν ψήνετε, προσθέστε λίγο νερό στο ταψί για τα λίπη. Για να αποφύγετε τη συμπύκνωση καπνού, προ-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πίνακας χειριστηρίων 11 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 7 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πίνακας χειριστηρίων 11 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ (GR) TYPE H6001 1 2 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

TR93X νέο. Victoria. Κουζίνα "Victoria" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr

TR93X νέο. Victoria. Κουζίνα Victoria 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr TR93X νέο Κουζίνα "" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709191016 ΕΣΤΙΑ: Εμπρός Δεξιά: 1.80kW Πίσω Δεξιά: 2.90kW Εμπρός Κέντρο: 1.00kW Πίσω

Διαβάστε περισσότερα

SE20XMFR8. Λειτουργίες. classic

SE20XMFR8. Λειτουργίες. classic Φούρνος, Ύψος 48εκ, 90 εκ, πολυλειτουργικός, 8 λειτουργιών Σειρά Classic, Inox, Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709146665 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα υλικά που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

SUK92MFX5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας Αυτόματος ψυκτικός μηχανισμός προστασίας

SUK92MFX5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας Αυτόματος ψυκτικός μηχανισμός προστασίας SUK92MFX5 Ελεύθερη κουζίνα 90cm, µε 2 φούρνους και εστία αερίου, σειρά Concert, inox Ενεργειακή Κλάση Α (Κυρίως φούρνος) Ενεργειακή Κλάση Α (Δευτερεύων φούρνος) EAN13: 8017709074272 Κυρίως φούρνος: Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 8 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κουζίνα. A: Ενεργειακή κλάση συσλευής, μετρούμενη από το Α+++ έως D / G, ανάλογα με την οικογένεια των προϊόντων.

Κουζίνα. A: Ενεργειακή κλάση συσλευής, μετρούμενη από το Α+++ έως D / G, ανάλογα με την οικογένεια των προϊόντων. Κουζίνα A: Ενεργειακή κλάση συσλευής, μετρούμενη από το Α+++ έως D / G, ανάλογα με την οικογένεια των προϊόντων. A-10%: Ορισμένα μοντέλα επιτρέπουν εξοικονόμηση ενέργειας έως και 10% περισσότερο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di AEG- ELECTROLUX F88009MOP. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ CS 0908 13250 E: Ηλεκτρικός φούρνος χωρίς χρονοδιακόπτη & ανεμιστήρα CΤ 0908 13250 M: Ηλεκτρικός φούρνος με χρονοδιακόπτη & ανεμιστήρα Παρακαλούμε να διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρική εντοιχιζόμενη κουζίνα Ηλεκτρική εντοιχιζόμενη κουζίνα Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

DO81CSS-5. classic. EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες

DO81CSS-5. classic. EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες Διπλός ηλεκτρικός φούρνος πολλαπλών λειτουργιών, 60εκ., σειρά "Classic new", inox Ενεργειακή Κλάση ΑΑ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν αποπειραθείτε να εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Συνιστάται να φυλάξετε τις οδηγίες σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης EMV 6260 EMV 6263 Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραμικές εστίες KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 6 7. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 6 8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις ηλεκτρικές συσκευές μας. Οι συσκευές ΙΚΕΑ υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και ελέγχους ώστε να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ...

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ... Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ... 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 7 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ... 8 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης

Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ELV 8160 ELV 8260 Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος Μικροκυμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MW 950

Φούρνος Μικροκυμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MW 950 Φούρνος Μικροκυμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MW 950 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο μικροκυμάτων σας και ακολουθείστε τις πιστά. Ανακολουθήσετεαυτέςτιςοδηγίες, οφούρνοςσαςθα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ BMV 6200 Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εντοιχισμένη κεραμική εστία

Εντοιχισμένη κεραμική εστία Εντοιχισμένη κεραμική εστία EL Αγαπητέ πελάτη! Η εντοιχισμένη κεραμική κουζίνα προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της κουζίνας 1 1 2 9 3 7 4 5 6 8 Εικόνα Νο. 1 Κουζίνα REGULAR-46 1. Κάλυμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email info@carad.gr - service@carad.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρικός φούρνος Ηλεκτρικός φούρνος Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα διαπιστώσετε

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ελεύθερη κουζίνα αερίου Ελεύθερη κουζίνα αερίου Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΜΑΤΙΚ-3 ΣΜΑΤΙΚ-5 1. Οδηγίες ασφαλείας Σας παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες και τις προφυλάξεις προτού χρησιµοποιήσετε το προϊόν. Η συσκευή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

120/160/210 mm 145 mm. 120/160/210 mm 145x250 mm

120/160/210 mm 145 mm. 120/160/210 mm 145x250 mm 12/21 mm 12/16/21 mm 12/21 mm 18 mm 18 mm 145x25 mm 12/16/21 mm 165x26 mm 12/16/21 mm 145x25 mm 12/16/21 mm 18 mm 18 mm 115/18 mm ENGLISH Instructions for use Page 2 DEUTSCH Bedienungsanleitung Seite 11

Διαβάστε περισσότερα

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ βραστήρα νερού Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ βραστηρα νερου Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 Ενεργοποίηση μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu FR BG RO SI GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Μαγείρεμα. Χαρακτηριστικά που κάνουν την διαφορά ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Μαγείρεμα. Χαρακτηριστικά που κάνουν την διαφορά ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 68 69 70 71 Μαγείρεμα ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Sicureflame είναι το σύστημα Candy που εγγυάται την ασφαλή χρήση των εστιών αερίου. Oι θερμικές ασφάλειες ελέγχουν σε σταθερή βάση τους καυστήρες.

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθαρός φούρνος είναι εύκολη υπόθεση

Ο καθαρός φούρνος είναι εύκολη υπόθεση Ο καθαρός φούρνος είναι εύκολη υπόθεση Ιούλιος 2014 Pitsos. Η πρωτοπόρος εταιρία στη φροντίδα του ελληνικού νοικοκυριού. Στην Pitsos φροντίζουμε να δικαιώνουμε καθημερινά την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

C54L70N0 C54R70N0 C54L70N3 C54R70N3 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая печь

C54L70N0 C54R70N0 C54L70N3 C54R70N3 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая печь [el] Οδηγíες χρήσεως...2 [en] Instruction manual... 20 [es] Instrucciones de uso... 38 [ru] Правила пользовани... 57 C54L70N0 C54R70N0 C54L70N3 C54R70N3 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα