ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2008) 241 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ TO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης µέσω των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών EL 1 EL

3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣTO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης µέσω των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Κατά το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2007, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων υπογράµµισαν ως πρώτη προτεραιότητα τη χάραξη αειφορικής ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής κλιµατικής και ενεργειακής πολιτικής και ενέκριναν δέσµη µέτρων για την ενέργεια και το κλίµα που θα οδηγήσουν την ΕΕ προς µια ανταγωνιστική και ασφαλή ενεργειακή οικονοµία µε παράλληλη προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας φιλικών προς το κλίµα ενεργειακών πόρων 1. Η Ευρώπη αντιµετωπίζει τρεις κύριες προκλήσεις στο εν λόγω πεδίο την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, την εξασφάλιση ασφαλούς, αειφορικής και ανταγωνιστικής ενέργειας, και την διαµόρφωση της ευρωπαϊκής οικονοµίας ως υπόδειγµα αειφόρου ανάπτυξης στον 21 ο αιώνα. Η αποφασιστικότητα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για το µετασχηµατισµό της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα, και υψηλής ενεργειακής απόδοσης σηµαίνει ότι η συνεχιζόµενη µεγέθυνση της ευρωπαϊκής οικονοµίας, η οποία είναι απαραίτητη για την επίτευξη πλήρους απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης, πρέπει να αποσυνδεθεί από την ενεργειακή κατανάλωση. Οι υφιστάµενες τάσεις δεν µπορούν να συνεχιστούν. Πράγµατι, εάν δεν αλλάξει τίποτα, η τελική ενεργειακή κατανάλωση στην ΕΕ προβλέπεται ότι έως το 2012 θα έχει αυξηθεί κατά 25%, µε σηµαντική αύξηση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT-ΤΠΕ) 2 αποκτούν σηµαντικό ρόλο στον περιορισµό της ενεργειακής έντασης 3 και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της οικονοµίας 4, µε άλλα λόγια, στον περιορισµό των εκποµπών και την συµβολή στην αειφόρο ανάπτυξη. Για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχουν τεθεί και την αντιµετώπιση των µελλοντικών προκλήσεων, η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσει την εξεύρεση και πλήρη εισαγωγή λύσεων που στηρίζονται στις ΤΠΕ. Οι εµφανιζόµενες αλλαγές προσφέρουν όµως την δυνατότητα εκσυγχρονισµού της ευρωπαϊκής οικονοµίας, προς την κατεύθυνση ενός µέλλοντος όπου η τεχνολογία και η κοινωνία θα προσαρµοστούν σε νέες ανάγκες και όπου η καινοτοµία θα δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες. Οι ΤΠΕ δεν πρόκειται µόνο να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση και να καταπολεµήσουν την αλλαγή του κλίµατος, αλλά θα τονώσουν επίσης την ανάπτυξη µιας µεγάλης πρωτοπόρας αγοράς για ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες που θα στηρίζονται σε Οι στόχοι για το 2020 είναι: περιορισµός των εκποµπών κατά 20% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990, µερίδιο ανανεώσιµης ενέργειας 20% στην συνολική ενεργειακή κατανάλωση της ΕΕ και εξοικονόµηση της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ 20% σε σύγκριση µε τις προβολές. Οι ΤΠΕ αναφέρονται σε συστατικά στοιχεία και συστήµατα µικρο- και νανο-ηλεκτρονικής, αλλά επίσης και σε µελλοντικές τεχνολογίες, όπως η φωτονική. Αµφότερες επαγγέλλονται µεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ έναντι κλάσµατος µόνο της σηµερινής κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις φωτισµού µε υψηλή φωτεινότητα και ευχρησία. Το απαιτούµενο ποσό ενέργειας για την παραγωγή µιας µονάδας του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος (ΑΕΠ). Για την εκτίµηση της ενεργειακής απόδοσης ενός προϊόντος πρέπει να εξετάζεται η ενέργεια που καταναλώθηκε για την παραγωγή του, την διανοµή, την χρήση, έως τη διάθεσή του µετά το τέλος του κύκλου ζωής του. EL 2 EL

4 ΤΠΕ, οι οποίες θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και θα δηµιουργήσουν νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή επιδιώκει µε την παρούσα ανακοίνωση να ευαισθητοποιήσει σχετικά µε τον τρέχοντα και τον δυνητικό αντίκτυπο των ΤΠΕ ως καταλύτη για την ενεργειακή απόδοση, ενθαρρύνοντας µια ανοικτή συζήτηση µεταξύ των σχετικών ενδιαφεροµένων σε σειρά επιλεγµένων πεδίων. Η αντιµετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η ενεργειακή απόδοση µέσω των ΤΠΕ θα αρχίσει µε την συνεύρεση των ενδιαφεροµένων στα πεδία των ΤΠΕ και της ενέργειας για την δηµιουργία συνέργειας. Στην συνέχεια, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κοινωνία των πολιτών θα κληθούν να συµµετάσχουν σε νέο τύπο συνεργασίας και καινοτοµικών ηγετικών πρωτοβουλιών. 1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Κατά την διάρκεια του 2007, αποκρυσταλλώθηκε συναίνεση σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης συνδυασµένης πολιτικής για το κλίµα και την ενέργεια, στο κέντρο του πολιτικού προγράµµατος της ΕΕ, στην καρδιά των στρατηγικών της Λισαβόνας και της ανανεωµένης στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη, µε πρωταρχική γεωπολιτική σηµασία από την άποψη των πετρελαϊκών αποθεµάτων και των τιµών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όρισε ακριβείς και νοµικά δεσµευτικούς στόχους συµβολίζοντας την αποφασιστικότητα της Ευρώπης. Αργότερα, στις 23 Ιανουαρίου 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε µακρόπνοη δέσµη συγκεκριµένων µέτρων 5 καταδεικνύοντας την τεχνολογική και οικονοµική εφικτότητα των συµφωνηµένων στόχων ως προς την αλλαγή του κλίµατος και παρέχοντας µοναδική επιχειρηµατική ευκαιρία σε χιλιάδες ευρωπαϊκές εταιρίες. Επίσης, η παρούσα ανακοίνωση υποστηρίζει και βασίζεται στο ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών και σε πολυάριθµες άλλες δράσεις που έχουν δροµολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάφορα πεδία, οι οποίες στο σύνολό τους αποβλέπουν στην αντιµετώπιση των προκλήσεων που θέτει η αλλαγή του κλίµατος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι σαφές ότι, για να µπορέσει η Ευρώπη να επιτύχει και να καλύψει τους φιλόδοξους στόχους της, πρέπει να διερευνηθεί και να αξιοποιηθεί πλήρως ο ρόλος των ΤΠΕ ως καταλύτης για την ενεργειακή απόδοση σε όλο το εύρος της οικονοµίας, συµπεριλαµβανόµενης της υποστήριξης για την αλλαγή της συµπεριφοράς των πολιτών, καθώς και της βελτίωσης της απόδοσης κατά την χρήση των φυσικών πόρων µε παράλληλο περιορισµό της ρύπανσης και των επικίνδυνων αποβλήτων. Για να τεθούν οι ΤΠΕ στο επίκεντρο της προσπάθειας για την ενεργειακή απόδοση και για να καταστεί δυνατό να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναµικό τους πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα: εν πρώτοις, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η έρευνα σε καινοτοµικές λύσεις βασισµένες σε ΤΠΕ και να ενισχυθεί η αφοµοίωσή τους ώστε η ενεργειακή ένταση της οικονοµίας να µπορεί να περιοριστεί περαιτέρω µε ευφυέστερα συστατικά µέρη, εξοπλισµό και υπηρεσίες κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε οι ΤΠΕ να καταστούν υποδειγµατικές και να περιορίζουν την ενέργεια που καταναλώνουν στον κλάδο των ΤΠΕ οφείλεται περίπου 2% των παγκόσµιων εκποµπών CO 6 2, καθώς όµως ο κλάδος διαχέεται σε όλα τα είδη οικονοµικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, µε την αύξηση της χρήσης του θα επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και σε άλλους κλάδους 5 6 Μελέτη Gartner, Απρίλιος 2007, EL 3 EL

5 τρίτο και κύριο, είναι καθοριστικής σηµασίας για την ενθάρρυνση διαρθρωτικών αλλαγών που στοχεύουν στην εξάντληση του δυναµικού των ΤΠΕ ως καταλύτη ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την οικονοµία, π.χ. σε επιχειρηµατικές διαδικασίες µέσω της χρήσης ΤΠΕ, π.χ. µε την υποκατάσταση υλικών προϊόντων από επιγραµµικές υπηρεσίες ( αποϋλοποίηση ), τη µετακίνηση των επιχειρήσεων στο Ιnternet (π.χ. τραπεζικές, κτηµατικές συναλλαγές) και µε την υιοθέτηση νέων τρόπων εργασίας (βιντεοδιασκέψεις, τηλεδιασκέψεις). Στα παρακάτω τµήµατα της παρούσας ανακοίνωσης παρουσιάζονται τα κύρια προς εξέταση στοιχεία των παραπάνω τριών πεδίων προτεραιότητας. 2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΑΣΗ Όπως προέκυψε από ευρείες διαβουλεύσεις µε ενδιαφερόµενους 7 που διεξήχθησαν για τις ανάγκες της παρούσας ανακοίνωσης, ένας περιορισµένος αριθµός δράσεων που προτείνονται σε πεδία µε υψηλό δυνητικό αντίκτυπο θα µπορούσε να ήταν ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος για την αντιµετώπιση ενεργειακής απόδοσης µέσω των ΤΠΕ. Η παρούσα ανακοίνωση εστιάζεται σε δύο κύρια πεδία: στις ΤΠΕ αυτές καθαυτές, έναν µικρό αλλά ιδιαίτερα ορατό καταναλωτή ενέργειας, µέσω ΕΤΑ και αφοµοίωσης που αποβλέπουν στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο επίπεδο των συστατικών µερών, των συστηµάτων και εφαρµογών, καθώς και µε την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών δηµοσίων συµβάσεων και τεχνολογιών υποκατάστασης. οι ΤΠΕ ως καταλύτης για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την οικονοµία, καθιστώντας δυνατή την υλοποίηση νέων επιχειρηµατικών µοντέλων και βελτιωµένης παρακολούθησης, καθώς και λεπτοµερέστερου ελέγχου όλων των ειδών διαδικασιών και δραστηριοτήτων. Όλοι οι τοµείς της οικονοµίας, που εξαρτώνται πλέον διαρκώς περισσότερο από τις ΤΠΕ θα επωφεληθούν σε διάφορους βαθµούς, µολονότι η αρχική εστίαση θα είναι στο ενεργειακό δίκτυο, τα ενεργειακά έξυπνα σπίτια και κτίρια καθώς και στον έξυπνο φωτισµό. Για την επικύρωση και την δοκιµασία των ιδεών στα δύο αυτά πεδία, προτεραιότητα θεωρείται η συνεργασία και η συµβολή εκ µέρους αστικών κοινοτήτων. Στις πόλεις κατοικεί σχεδόν το µισό του παγκόσµιου πληθυσµού, καταναλώνεται περισσότερο από 75% της παγκόσµιας ενέργειας και παράγεται το 80% των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. Στην Ευρώπη έχουν ήδη δροµολογηθεί διάφορες πρωτοβουλίες που εστιάζονται στις πόλεις 8, 9 αλλά και παγκοσµίως 10, µε πρόθεση την αποκατάσταση συνεργασίας µε τα υφιστάµενα αυτά δίκτυα και, κατά το δυνατόν, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών που βασίζονται ΤΠΕ µε πόλεις και µεταξύ πόλεων Εκθέσεις περιλαµβάνονται στις διευθύνσεις htm, καθώς και at Π.χ. η Σύνοδος των ηµάρχων (http://europa.eu/rapid/pressreleaseaction.do?reference=ip/08/103) και το δίκτυο URBACT (βλ. Π.χ. η µελέτη Megacity Challenges των γραφείων GlobeScan και MRC McLean Hazel για λογαριασµό της Siemens. Π.χ. η πρωτοβουλία για το κλίµα του ιδρύµατος Clinton, γνωστή ως C40 Cities Climate Leadership Group, EL 4 EL

6 Για την ενηµέρωση και την διάρθρωση του διαλόγου στα δύο πεδία θα δροµολογηθεί διαδικασία διαβούλευσης και εταιρικής σύµπραξης 11 για ΤΠΕ σε θέµατα ενεργειακής απόδοσης. Στόχος αυτής της οριζόντιας δραστηριότητας θα είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων συντελεστών στους τοµείς της ενέργειας και των ΤΠΕ, συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειών, των πόλεων και των αρχών Βελτίωση του ισοζυγίου άνθρακα των ΤΠΕ Το αποτύπωµα άνθρακα ενός οργανισµού είναι ο όγκος των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου που προξενεί. Υπολογίζεται εκτιµώντας την κατανάλωση ενέργειας, των µετακινήσεων για επαγγελµατικούς λόγους, καθώς και όλων των συντελεστών από την λειτουργία του οργανισµού, οι οποίοι καταναλώνουν ενέργεια ή παράγουν απορρίµµατα και υποπροϊόντα. Ένας οργανισµός είναι ανθρακικά ουδέτερος εφόσον υπάρχει ισορροπία µεταξύ του ποσού του εκπεµπόµενου και του δεσµευόµενου (λόγου χάρη, µε την φύτευση δένδρων) άνθρακα. Ο κλάδος των ΤΠΕ βρίσκεται σε µοναδική θέση για να αναδείξει υποδειγµατικά τον περιορισµό του αποτυπώµατος άνθρακα µέσω διαρθρωτικών µεταβολών και καινοτοµίας, καθώς και αναλαµβάνοντας πρωτοποριακή πρωτοβουλία εντοπισµού και την δηµιουργία αποδοτικών λύσεων που µπορούν να ακολουθήσουν λοιποί κοινωνικοοικονοµικοί τοµείς Πρωτοποριακή συµβολή του τοµέα των ΤΠΕ στην διαρθρωτική αλλαγή Το ζήτηµα: ιαρθρωτική αλλαγή σηµαίνει ανασχεδιασµός του τρόπου λειτουργίας ενός οργανισµού. Τούτο µπορεί να γίνει, λόγου χάρη µε την αντικατάσταση προϊόντων από επιγραµµικές υπηρεσίες (π.χ. ενηµερωτικά δελτία των εταιριών), µε την µετακίνηση επιχειρήσεων στο Ιnternet (π.χ. υποστήριξη καταναλωτών), µε την υιοθέτηση νέων τρόπων εργασίας (τηλεργασία και ευέλικτη οργάνωση εργασίας µε την στήριξη βιντεοδιασκέψεων και εργαλείων τηλεπαρουσίας), καθώς και µε την διερεύνηση της βιωσιµότητας περιβαλλοντικά φιλικών προµηθευτών και ενέργειας από ανανεώσιµους πόρους. Η περαιτέρω πορεία: Ως διερεύνηση πιλοτικού χαρακτήρα, µαζί µε τον τοµέα των ΤΠΕ, προσφέρεται η δυνατότητα δροµολόγησης εθελοντικών συµφωνιών για: φιλοπεριβαλλοντικές δηµόσιες συµβάσεις στο πλαίσιο του οικοσυστήµατος στον τοµέα των ΤΠΕ µε στόχο την επίτευξη ανθρακικά ουδέτερου κλάδου ενθάρρυνση ανταλλαγών βέλτιστης πρακτικής για την βελτίωση της κατανόησης των σχετικών διαδικασιών, καθώς και των λόγων για την επιτυχή υιοθέτηση ή την απουσία επιµέρους λύσεων. Παράδειγµα ορθής πρακτικής: Η British Telecom έχει αναγνωριστεί παγκοσµίως, για έβδοµη συνεχή χρονιά, ως η πρώτη τηλεπικοινωνιακή εταιρία στον δείκτη αειφορίας Dow Jones 12, ενώ έχει επιτύχει να περιορίσει τις εκποµπές της σε άνθρακα στο ΗΒ κατά 60% σε σχέση µε το Η εταιρία Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου για την ανανεωµένη στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (DOC 10917/06 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 26 ης Ιουνίου 2006) και στο πλαίσιο της οµάδας υψηλλού επιπέδου i2010: EL 5 EL

7 έχει αναθεωρήσει τον στόχο για περιορισµό των εκποµπών έως το 2016 κατά 80% σε σχέση µε το Αποφασιστική συνεισφορά των ΤΠΕ στην καινοτοµία Το ζήτηµα: Σηµαντική ερευνητική εστίαση απετέλεσε ο περιορισµός της ενεργειακής έντασης συστατικών στοιχείων, υποσυστηµάτων και τελικών συστηµάτων ΤΠΕ. Η πρόοδος στην µικρο- και νανοηλοεκτρονική διέπεται ακόµα από το νόµο του Moore 13, αλλά οι αναδυόµενες τεχνολογίες, π.χ. κβαντικές ή φωτονικές, επαγγέλλονται σηµαντική υπολογιστική ισχύ έναντι τµήµατος µόλις της σηµερινής κατανάλωσης ενέργειας. Τεράστιες βελτιώσεις έχουν πραγµατοποιηθεί όσον αφορά τις οθόνες. Η αντικατάσταση των παλιών οθονών καθοδικών ακτινών (CRT) από οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD) συνιστά σηµαντική πρόοδο στην ενεργειακή απόδοση 14, ενώ οι OLED µακράς διάρκειας ζωής (οργανική δίοδος εκποµπής φωτός) θα επιτρέψουν περαιτέρω βελτιώσεις. Όσον αφορά τα κέντρα δεδοµένων σηµειώνεται αύξηση της ζήτησης ενέργειας: επί του παρόντος, ποσοστό 15-20% των δαπανών λειτουργίας κέντρων επεξεργασίας δεδοµένων αφορά ενέργεια και ψύξη. Η διάθεση εξυπηρετητών των 60 W (που καταναλώνουν περίπου ίση ενέργεια µε έναν µέσο λαµπτήρα πυρακτώσεως), σε συνδυασµό µε άλλες υπολογιστικές τεχνικές, εξασφαλίζει δυναµικό συνολικής εξοικονόµησης ενέργειας 20-70%, ανάλογα µε την εφαρµογή 15. Καθώς για το σύνολο των εξοπλισµών ΤΠΕ και για τις ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης απαιτείται µετατροπή ισχύος, η ηλεκτρονική ισχύς παραµένει θέµα καίριας σηµασίας. Η περαιτέρω πορεία 16 : Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ) σε νέες τεχνολογίες και εφαρµογές ΤΠΕ µε υψηλό δυναµικό ενεργειακής απόδοσης. Συντελεστικό στην προσπάθεια αυτή θα είναι το θέµα ΤΠΕ του 7 ου προγράµµατος πλαισίου της ΕΕ, παράλληλα µε τα εθνικά και περιφερειακά ερευνητικά προγράµµατα: ΕΤΑ σε τεχνολογίες και συστατικά µέρη για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, συµπεριλαµβανοµένων: πληροφορικής, οθονών και ηλεκτρονικής ισχύος ΕΤΑ για ενεργειακά αποδοτικές εφαρµογές και υπηρεσίες. Υποστήριξη της εισαγωγής ερευνητικών αποτελεσµάτων ενεργειακά αποδοτικών ΤΠΕ µέσω εθνικών και περιφερειακών προγραµµάτων, του κοινοτικού προγράµµατος Σύµφωνα µε το νόµο του Moore, η ισχύς επεξεργασίας διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια. Οι απαιτήσεις ισχύος µιας µικροπλακέτας (chip) δεδοµένης χωρητικότητας µειώνονται στο µισό κάθε 18 µήνες περίπου. Καθώς η LCD καταναλώνει το 1/3 περίπου της ισχύος µιας οθόνης CRT. Το έργο Efficient Servers (http://efficient-servers.eu/), η πρωτοβουλία Green Grid initiative (http://www.thegreengrid.org), η πρωτοβουλία Climate Savers Computing Initiative (http://www.climatesaverscomputing.org) και o ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για κέντρα επεξεργασίας δεδοµένων. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι συµπληρωµατικές των κοινοτικών πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων, ιδίως τον οικολογικό σχεδιασµό (οδηγία 2005/32/ΕΚ), την ενεργειακή επισήµανση (οδηγία 92/75/ΕΟΚ), το πρόγραµµα Εnergy Star (κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 106/2008) EL 6 EL

8 ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας και συναφών επιχειρησιακών προγραµµάτων που στηρίζονται από την πολιτική συνοχής: Πιλοτικά έργα µεγάλης κλίµακας για ιχνηλάτηση του αποτυπώµατος άνθρακα των ΤΠΕ. Παράδειγµα ορθής πρακτικής: Οι βελτιωµένες επιδόσεις των υπολογιστών επιτυγχάνονταν στο παρελθόν µε την κατασκευή ταχύτερων µονάδων επεξεργασίας, οι οποίες ήταν συνεχώς περισσότερο ενεργειοβόρες. Το έργο HiPEAC και άλλα ερευνητικά έργα του 6 ου προγράµµατος πλαισίου απόδειξαν ότι οι επιδόσεις µπορούν να βελτιωθούν µε την κατασκευή διάφορων αργών µονάδων επεξεργασίας εν παραλλήλω σε ενιαίο µικροεπεξεργαστή, αποσυνδέοντας έτσι τις επιδόσεις από την ενεργειακή κατανάλωση Οι ΤΠΕ ως καταλύτης για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την οικονοµία Το καταλυτικό δυναµικό που διαθέτουν οι ΤΠΕ για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης θα έχει µείζονα συµβολή στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Τα δικτυωµένα ενσωµατωµένα συστατικά µέρη θα προσθέσουν ευφυΐα σε συστήµατα (π.χ. οχήµατα, µονάδες παραγωγής), καθιστώντας δυνατή την βελτιστοποίηση της λειτουργίας σε διάφορα περιβάλλοντα. Προτείνεται αρχικά η εστίαση στο ενεργειακό δίκτυο, τα ενεργειακά έξυπνα σπίτια και κτίρια και στον έξυπνο φωτισµό (εξαιτίας της συναφούς σηµασίας τους και του δυναµικού βελτίωσης που διαθέτουν). Άλλοι τοµείς µε σηµαντικό δυναµικό ενεργειακής εξοικονόµησης είναι ο κλάδος της µεταποίησης και οι µεταφορές 17 (εκτιµάται ότι το 2020 θα ανέλθει σε περίπου 25% και 26% της συνολικής πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσής τους) Βελτίωση του ενεργειακού δικτύου: από την παραγωγή στη διανοµή Το ζήτηµα: Η ανάγκη βελτίωσης του ενεργειακού δικτύου έχει τεκµηριωθεί ικανοποιητικά στο σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση. Ο τοµέας µετροπής της ενέργειας, που κυριαρχείται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καταναλώνει περίπου το ένα τρίτο του συνόλου της πρωτογενούς ενέργειας. εδοµένου του δυναµικού βελτίωσης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (κατ εκτίµηση 30-40%) και των σηµαντικών απωλειών κατά τη µεταφορά (2%) και τη διανοµή (8%), είναι καθοριστικής σηµασίας η βελτίωση της απόδοσης της µετατροπής, η αντιµετώπιση των απωλειών και ο εντοπισµός ενδεχόµενων δυνητικών προβληµάτων προτού αυτά θέσουν σε κίνδυνο τον εφοδιασµό 18. Οι ΤΠΕ έχουν µείζονα ρόλο να διαδραµατίσουν, όχι µόνο στον περιορισµό των απωλειών και την βελτίωση της απόδοσης, αλλά και στν διαχείριση και τον έλεγχο του διαρκώς ευρύτερα διανεµόµενου ενεργειακού δικτύου για την εξασφάλιση σταθερότητας και την ενίσχυση της προστασίας, καθώς και για την στήριξη της καθιέρωσης µιας λιανικής αγοράς ηλεκτρικής 17 Σχετικά µε τις µεταφορές υφίσταται ήδη διάφορες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες : α) Κινητικότητα ατόµων και προϊόντων β) Πράσινη βίβλος για την αστική κινητικότητα γ) η πρωτοβουλία CIVITAS initiative 18 Βλ. επίσης της ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα SmartGrids για τεχνολογίες όπως HVDC (συνεχές ρεύµα υψηλής τάσης) και FACTS (ευέλικτη µεταφορά εναλλασσόµενου ρεύµατος). EL 7 EL

9 ενέργειας που θα λειτουργεί οµαλά. Πράγµατι, το ενεργειακό δίκτυο βρίσκεται σε διαδικασία ριζικής µεταβολής. Η ελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, ο πολλαπλασιασµός των τοπικών ενεργειακών δικτύων, η ένταξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), η διάδοση της συµπαραγωγής και της µικροπαραγωγής (µικροδίκτυα, εικονικές µονάδες παραγωγής), καθώς και οι νέες απαιτήσεις των χρηστών, επιβάλλουν τη χρήση των πλέον προηγµένων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και τον έλεγχο, καθώς και για την ηλεκτρονική εµπορία της ηλεκτρικής ενέργειας. Η περαιτέρω πορεία: Υποστήριξη της ευαισθητοποίησης και ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστης πρακτικής σε νέα επιχειρηµατικά µοντέλα για αποκεντρωµένη παραγωγή ενέργειας, βασισµένα σε ΤΠΕ Ενίσχυση πολυκλαδικής ΕΤΑ για ΤΠΕ σε ενεργειακά δίκτυα, µε την συµµετοχή ερευνητών τόσο από το πεδίο των ΤΠΕ όσο και της ενέργειας. Συντελεστικό εν προκειµένω θα είναι 7 ο πρόγραµµα πλαίσιο της ΕΕ, µαζί µε εθνικά και περιφερειακά ενεργειακά προγράµµατα: Υποστήριξη διακλαδικών και διαθεµατικών δράσεων ΕΤΑ που αφορούν την ενεργειακή απόδοση. Υποψήφια θέµατα είναι: συστατικά µέλη υλισµικού, παρακολούθηση και έλεγχος, διαχείριση σύνθετων ενεργειακών συστηµάτων, ευφυής µέτρηση και αποκεντρωµένη παραγωγή. Ενίσχυση της χρήσης εθνικών και περιφερειακών προγραµµάτων, των συναφών επιχειρησιακών προγραµµάτων που υποστηρίζονται από την πολιτική συνοχής και το κοινοτικό πρόγραµµα ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας για την εισαγωγή παρακολούθησης και ελέγχου ερευνητικών αποτελεσµάτων που βασίζεται σε ΤΠΕ για αποκεντρωµένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: Πιλοτικές εφαρµογές µεγάλης κλίµακας για συστήµατα αποκεντρωµένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε τη βοήθεια ΤΠΕ, µε εφαρµογή της µεθόδου της συµπαραγωγής/εικονικής µονάδας ηλεκτροπαραγωγής. Παράδειγµα ορθής πρακτικής: Η ανία παράγει πλέον τη µισή ηλεκτρική της ενέργεια µε αποκεντρωµένα δίκτυα, συµπαραγωγής θερµότητας και ισχύος που καλύπτουν το 80% των τοπικών αναγκών θέρµανσης, καθώς και αιολική ενέργεια, κατά περίπου 20% του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά συνέπεια, οι εκποµπές της χώρας σε διοξείδιο του άνθρακα µειώθηκαν, από 937 gr ανά κιλοβατώρα το 1990 σε 517 gr το Προς ενεργειακά αποδοτικότερα σπίτια και κτίρια Το ζήτηµα: Περισσότερο από το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρώπη οφείλεται στα κτίρια (κατοικία, δηµόσια, εµπορικά και βιοµηχανικά) 19. Σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση εκτιµάται ότι το µεγαλύτερο οικονοµικά αποδοτικό δυναµικό ενεργειακής απόδοσης εντοπίζεται στον τοµέα κατοικίας (περίπου 27%) και στα κτίρια εµπορικής χρήσης (περίπου 30%) Αιτιολογική σκέψη (6) της οδηγίας 2002/91/EΚ για την ενεργειακή απόδση των κτιρίων. Βλ. επίσης την ευρωπαϊκή πλατφόρµα κατασκευαστική τεχνολογίας - EL 8 EL

10 Προηγµένα, ευέλικτα και ολοκληρωµένα συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης, τα οποία βασίζονται σε ΤΠΕ, τόσο για νέα όσο και για παλαιά κτίρια, σε συνδυασµό µε ευρύ έλεγχο του φυσικού φωτισµού και αερισµού, καθώς και βελτιωµένη µόνωση (παραθύρων, δαπέδων και οροφών), δεν θα συµβάλουν µόνο στον περιορισµό της ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και στην αύξηση της ασφάλειας και της προστασίας, την προαγωγή της ευηµερίας και την διευκόλυνση της υποβοηθούµενης διαβίωσης. Τα συστήµατα αυτά, συµπεριλαµβανοµένης της έξυπνης µέτρησης της κατανάλωσης και της προηγµένης οπτικής εµφάνισης µπορούν να συλλέγουν σε συνεχή βάση δεδοµένα σε κάθε κτίριο και τον τρόπο λειτουργίας του εξοπλισµού, να τροφοδοτούν τα δεδοµένα σε υπολογιστικό σύστηµα ελέγχου για την βελτιστοποίηση των ενεργειακών επιδόσεων. Ταυτόχρονα, αναµένεται ότι η µεγαλύτερη συνειδητοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης θα ενθαρρύνει αλλαγές στην συµπεριφορά, σε επίπεδο νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η περαιτέρω πορεία: Ενίσχυση πολυκλαδικής ΕΤΑ µε την συµµετοχή ερευνητών από τα πεδία των ΤΠΕ και των οικοδοµικών κατασκευών και εγκαταστάσεων. Συντελεστικό εν προκειµένω θα είναι 7 ο πρόγραµµα πλαίσιο της ΕΕ, µαζί µε εθνικά και περιφερειακά ερευνητικά προγράµµατα: Υποστήριξη σε διακλαδικές και διαθεµατικές δράσεις ΕΤΑ. Υποψήφια θέµατα είναι: ενδείξεις ενεργειακής κατανάλωσης, συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης για κτίρια και συνοικίες. Ενίσχυση της χρήσης εθνικών και περιφερειακών προγραµµάτων, των συναφών επιχειρησιακών προγραµµάτων που υποστηρίζονται από την πολιτική συνοχής και το κοινοτικό πρόγραµµα ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας για την εισαγωγή ερευνητικών αποτελεσµάτων που βασίζονται σε ΤΠΕ: Πιλοτικές εφαρµογές µεγάλης κλίµακας για συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης σε κτίρια δηµόσιων και εµπορικών χρήσεων. Υποστήριξη της ευαισθητοποίησης και ενίσχυση των ανταλλαγών πληροφοριών και βέλτιστης πρακτικής στην ηλεκτρονική µέτρηση της κατανάλωσης 21. Παράδειγµα ορθής πρακτικής: Σε φινλανδικά νοικοκυριά παρατηρήθηκαν κέρδη 7%, απλώς χάρη στην παροχή στους καταναλωτές πληροφοριών για την κατανάλωσή τους σε πραγµατικό χρόνο. Όπως προκύπτει από τις πρώτες δοκιµές, η ενεργειακή εξοικονόµηση στις εταιρίες θα µπορούσε να φθάσει το 10% Έξυπνος φωτισµός - εσωτερικός, εξωτερικός και οδικός Το ζήτηµα: Σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση, περίπου το ένα πέµπτο της παγκόσµιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας δαπανάται σε φωτισµό, γεγονός που συνιστά µείζονα δυναµικό εξοικονόµησης. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας υψηλής απόδοσης φωτοδιόδων (LED), που διατίθεται ήδη στην αγορά, θα µπορούσε να εξοικονοµήσει το 30% της σηµερινής κατανάλωσης έως το 2015 και να φτάσει το 50% έως το Περαιτέρω βελτιώσεις είναι δυνατές εάν προστεθούν δυνατότητες αισθητήρων και ενεργοποίησης σε ενεργειακά αποδοτικούς λαµπτήρες, ώστε να προσαρµόζονται αυτόµατα στο περιβάλλον (π.χ. σε φυσικό φωτισµό, παρουσία προσώπων) 'ευφυής φωτισµός'. 21 Σύµφωνα µε την οδηγία 2006/32/ΕΚ. EL 9 EL

11 Οι οργανικές φωτοδίοδοι (OLED) συνιστούν ελπιδοφόρο τεχνολογία που βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Οι OLED έχουν το πλεονέκτηµα ότι διαθέτουν ενιαία διαχεόµενη επιφάνεια εκποµπής παραµένοντας ιδιαίτερα ενεργειακά αποδοτικές και περιβαλλοντικά ασφαλείς. Επίσης, οι OLED δεν έχουν περιορισµούς ως προς τη µορφή τους και θα µπορούσαν να παραχθούν από ευέλικτα υλικά, διανοίγοντας ευρύ φάσµα νέων δυνατοτήτων. Η περαιτέρω πορεία: Μαζί µε τον κλάδο του φωτισµού και τις δηµοτικές αρχές, προώθηση εθελοντικών συµφωνιών µε στόχο: Θέσπιση σταδιακά εξυπνότερου ενεργειακά αποδοτικού φωτισµού για όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς δηµόσιους χώρους 22. Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ) σε νέες τεχνολογίες και εφαρµογές φωτισµού. Συντελεστικό εν προκειµένω θα είναι το θέµα ΤΠΕ του 7 ου προγράµµατος πλαισίου της ΕΕ, µαζί µε εθνικά/περιφερειακά ερευνητικά προγράµµατα: ΕΤΑ σε τεχνολογίες φωτισµού και σε ευφυείς εφαρµογές φωτισµού (για εσωτερικά και εξωτερικά συστήµατα). Ενθάρρυνση, µέσω του προγράµµατος ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας, καθώς και µέσω των διαχειριστικών αρχών των συναφών επιχειρησιακών προγραµµάτων, της εισαγωγής και εγκατάστασης ευφυών συστηµάτων φωτισµού. Παράδειγµα ορθής πρακτικής: Τον Μάιο του 2007, το έργο ΚτΠ OLLA (οργανική τεχνολογία LED για εφαρµογές φωτισµού) του 6 ου ΠΠ (6 ο πρόγραµµα πλαίσιο) παρήγαγε OLED µε απόδοση 25 lm/w, διπλάσια απ ό,τι του τυπικού λαµπτήρα πυρακτώσεως Βελτιωµένη προβολή και κατανόηση των ΤΠΕ για την ενεργειακή απόδοση Το ζήτηµα: Για την αύξηση της προβολής και την βελτίωση της κατανόησης του σηµερινού και του δυνητικού αντίκτυπου των ΤΠΕ ως καταλύτη για την ενεργειακή απόδοση, πρέπει να εµπλακούν και να συνεργαστούν οι διάφορες κοινότητες των ενδιαφερόµενων (ο κλάδος, τα πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα, οι καταναλωτές, οι δηµόσιες αρχές, κλπ). Για τον σκοπό αυτό πρέπει να προαχθεί η συνεργασία µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων συντελεστών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην συγκεκριµένη περίπτωση το ζητούµενο είναι να αποκατασταθεί η επαφή διαφορετικών και διακριτών τοµέων, όπως είναι οι ΤΠΕ και ο ενεργειακός τοµέας, δεδοµένου ότι οι προσεγγίσεις και η µεθοδολογία, ακόµα και τα χρονοδιαγράµµατα των επενδύσεων, διαφέρουν αρκετά µεταξύ τους (βραχυπρόθεσµα για τις ΤΠΕ σε αντίθεση µε τα µακροπρόθεσµα για την ενέργεια). Η περαιτέρω πορεία: ροµολόγηση διαδικασίας διαβούλευσης και εταιρικής σύµπραξης σε θέµατα ΤΠΕ για ενεργειακή απόδοση µε σκοπό να δηµιουργηθεί δυναµική και να καταβληθούν συντονισµένες προσπάθειες προς την κατεύθυνση ανάπτυξης, εισαγωγής και εγκατάστασης εύχρηστων λύσεων που θα βασίζονται σε ΤΠΕ µε την υποστήριξη άλλων πεδίων πολιτικής που αντιµετωπίζουν ενεργειακά προβλήµατα. Οι σχετικοί και ενεργοί επιχειρηµατικοί εταίροι (από µικρές έως µεγάλες επιχειρήσεις) θα εµπλακούν στην 22 Για συµπλήρωση των µέτρων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής για τον οικολογικό σχεδιασµό. EL 10 EL

12 διαδικασία, όπως και ενδιαφερόµενοι από την έρευνα και τον πανεπιστηµιακό χώρο οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές καθώς και ειδικές οµάδες καταναλωτών. Η διαδικασία θα εστιασθεί σε: Προαγωγή της διαλειτουργικότητας στις λύσεις και τις εργασίες τυποποίησης Συντονισµό της ευαισθητοποίησης και της κοινοποίησης περιπτώσεων βέλτιστης πρακτικής Συµβουλές σε επιχειρησιακές λεπτοµέρειες, τα αποτελέσµατα της κανονιστικής ρύθµισης και τον αντίκτυπο από την ελευθέρωση της αγοράς ενέργειας Ενθάρρυνση της κατάρτισης χαρτών πορείας για την ΕΤΑ και προσδιορισµός προτεραιοτήτων ΕΤΑ Εξασφάλιση συνεργιών µε συναφείς πολιτικές και πρωτοβουλίες, όπως η URBACT και το φόρουµ του Άµστερνταµ 23 Σύσταση δράσεων προς ανάληψη στη συνέχεια της παρούσας ανακοίνωσης. ροµολόγηση διαδικασίας συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά µε τον αντίκτυπο των ΤΠΕ στην ενεργειακή απόδοση. 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο συνδυασµός κλιµατικής και ενεργειακής πολιτικής βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτικού προγράµµατος της ΕΕ. Έτσι θα προκύψουν εναλλακτικοί τρόποι για την διεκπεραίωση της καθηµερινής µας ζωής, ώστε η Ευρώπη να µπορέσει να συνεχίσει στην πορεία της οικονοµικής µεγέθυνσης και της απασχόλησης, ηγούµενη παράλληλα στην παγκόσµια προσπάθεια αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής και της ενεργειακής απόδοσης. Η παρούσα ανακοίνωση προβάλλει το δυναµικό των ΤΠΕ για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (δηλ. για να καταστεί δυνατή η αύξηση της παραγωγικότητας στην ενέργεια) και ανοίγει τη συζήτηση σχετικά µε τα πεδία προτεραιότητας. Προτείνεται εστίαση στα πλέον ελπιδοφόρα πεδία συγκεκριµένα στο ενεργειακό δίκτυο, τις έξυπνες οικοδοµές, τον έξυπνο φωτισµό και τις ΤΠΕ αυτές καθαυτές, ώστε να δοθεί ώθηση στην ευαισθητοποίηση και την ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής, να ενισχυθούν οι ΤΠΕ, να προαχθεί η αφοµοίωση και ενίσχυση καινοτοµιών που κατευθύνονται από την ζήτηση. Σηµειώνεται επίσης ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αστικές περιοχές, που συνιστούν ιδιαίτερη πρόκληση εν προκειµένω και που µπορούν να προσφέρουν το κατάλληλο περιβάλλον για δοκιµές, επικύρωση και εισαγωγή και εγκατάσταση λύσεων που βασίζονται σε ΤΠΕ. Με την παρούσα ανακοίνωση δροµολογείται διαδικασία διαβούλευσης και εταιρικής σύµπραξης, µαζί µε µια διαδικασία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που θα αποτελέσουν την βάση για την επεξεργασία επόµενης ανακοίνωσης όπου θα προσδιορίζονται τα κύρια πεδία δράσης. Αποβλέπει στην διευκόλυνση διαρκώς στενότερης συνεργασίας µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων µε σκοπό την απελευθέρωση του δυναµικού των ΤΠΕ για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, προάγοντας µε τον τρόπο αυτό την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, δηµιουργώντας πληθώρα ευκαιριών, θέσεων απασχόλησης και υπηρεσιών και θετική δυναµική για όλους στον κλάδο, τους χρήστες και την κοινωνία ευρύτερα. 23 EL 11 EL

13 Καλούνται τα κράτη µέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες, καθώς και να εκδηλώσουν ενεργό υποστήριξη και, όπου αυτό είναι δυνατό, να συντονίσουν συµπληρωµατικές εθνικές και περιφερειακές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Καλείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωµοδοτήσει επί των ΤΠΕ ως βασικού καταλύτη για την ενεργειακή απόδοση, καθώς και τον ευρύτερο αντίκτυπο που συνεπάγεται η εξασφάλιση οικονοµικά προσιτής και βιώσιµης ενέργειας για την Ευρώπη. Αναµένεται επίσης ισχυρή συµβολή στην συνεργασία εκ µέρους της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής. EL 12 EL

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο 2. ΣΚΟΠΟΣ Η χάραξη στρατηγικής για την προετοιµασία, τόσο κατά τη φάση µετάβασης όσο και κατά τη µεταλιγνιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»- ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»- ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»- ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.4.2005 COM(2005) 121 τελικό 2005/0050 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης

Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός κτιρίου Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου 2007 Γιώργος Πολυμενόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ. 210-7753834/5 e-mail: secgenof@gsrt.gr ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ Στις ανεπτυγμένες τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εισαγωγή γή Η Schneider Electric νοιάζεται για την ελληνική οικονομία & κοινωνία Βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ H ΑΚΤΩΡ είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα με πάνω από εξήντα χρόνια δυναμικής συμμετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

Barcelona Smart City ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ

Barcelona Smart City ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ Βαρκελώνη, Ιανουάριος 2014 Όραμα Η πόλη των ανθρώπων Βελτίωση της ευημερίας των πολιτών και της ποιότητας ζωής Η Τεχνολογία ως μέσο για: ü Αστική κινητικότητα πιο αποτελεσματική και

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου»

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» «Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος 1 Περιεχόμενα Ο Δήμος Αμαρουσίου και το περιβάλλον Το Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράσινες δημόσιες προμήθειες ως εργαλείο για την υλοποίηση των ΣΔΑΕ

Οι πράσινες δημόσιες προμήθειες ως εργαλείο για την υλοποίηση των ΣΔΑΕ Οι πράσινες δημόσιες προμήθειες ως εργαλείο για την υλοποίηση των ΣΔΑΕ Δρ Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα Το Περιφερειακό και Ενεργειακό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03)

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03) 20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης (2003/C 118/03) Η παρούσα ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Μυρτώ Θεοφιλίδη Χημικός Μηχανικός, MSc Τμήμας Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.5.2006 COM(2006) 251 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε.

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Καθ. Κ. Στεφανίδης, ITE, εθνικός εκπρόσωπος & Δρ. Ν. Πρέκας, ΓΓΕΤ, αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωπος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα