ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2008) 241 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ TO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης µέσω των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών EL 1 EL

3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣTO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης µέσω των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Κατά το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2007, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων υπογράµµισαν ως πρώτη προτεραιότητα τη χάραξη αειφορικής ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής κλιµατικής και ενεργειακής πολιτικής και ενέκριναν δέσµη µέτρων για την ενέργεια και το κλίµα που θα οδηγήσουν την ΕΕ προς µια ανταγωνιστική και ασφαλή ενεργειακή οικονοµία µε παράλληλη προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας φιλικών προς το κλίµα ενεργειακών πόρων 1. Η Ευρώπη αντιµετωπίζει τρεις κύριες προκλήσεις στο εν λόγω πεδίο την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, την εξασφάλιση ασφαλούς, αειφορικής και ανταγωνιστικής ενέργειας, και την διαµόρφωση της ευρωπαϊκής οικονοµίας ως υπόδειγµα αειφόρου ανάπτυξης στον 21 ο αιώνα. Η αποφασιστικότητα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για το µετασχηµατισµό της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα, και υψηλής ενεργειακής απόδοσης σηµαίνει ότι η συνεχιζόµενη µεγέθυνση της ευρωπαϊκής οικονοµίας, η οποία είναι απαραίτητη για την επίτευξη πλήρους απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης, πρέπει να αποσυνδεθεί από την ενεργειακή κατανάλωση. Οι υφιστάµενες τάσεις δεν µπορούν να συνεχιστούν. Πράγµατι, εάν δεν αλλάξει τίποτα, η τελική ενεργειακή κατανάλωση στην ΕΕ προβλέπεται ότι έως το 2012 θα έχει αυξηθεί κατά 25%, µε σηµαντική αύξηση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT-ΤΠΕ) 2 αποκτούν σηµαντικό ρόλο στον περιορισµό της ενεργειακής έντασης 3 και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της οικονοµίας 4, µε άλλα λόγια, στον περιορισµό των εκποµπών και την συµβολή στην αειφόρο ανάπτυξη. Για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχουν τεθεί και την αντιµετώπιση των µελλοντικών προκλήσεων, η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσει την εξεύρεση και πλήρη εισαγωγή λύσεων που στηρίζονται στις ΤΠΕ. Οι εµφανιζόµενες αλλαγές προσφέρουν όµως την δυνατότητα εκσυγχρονισµού της ευρωπαϊκής οικονοµίας, προς την κατεύθυνση ενός µέλλοντος όπου η τεχνολογία και η κοινωνία θα προσαρµοστούν σε νέες ανάγκες και όπου η καινοτοµία θα δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες. Οι ΤΠΕ δεν πρόκειται µόνο να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση και να καταπολεµήσουν την αλλαγή του κλίµατος, αλλά θα τονώσουν επίσης την ανάπτυξη µιας µεγάλης πρωτοπόρας αγοράς για ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες που θα στηρίζονται σε Οι στόχοι για το 2020 είναι: περιορισµός των εκποµπών κατά 20% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990, µερίδιο ανανεώσιµης ενέργειας 20% στην συνολική ενεργειακή κατανάλωση της ΕΕ και εξοικονόµηση της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ 20% σε σύγκριση µε τις προβολές. Οι ΤΠΕ αναφέρονται σε συστατικά στοιχεία και συστήµατα µικρο- και νανο-ηλεκτρονικής, αλλά επίσης και σε µελλοντικές τεχνολογίες, όπως η φωτονική. Αµφότερες επαγγέλλονται µεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ έναντι κλάσµατος µόνο της σηµερινής κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις φωτισµού µε υψηλή φωτεινότητα και ευχρησία. Το απαιτούµενο ποσό ενέργειας για την παραγωγή µιας µονάδας του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος (ΑΕΠ). Για την εκτίµηση της ενεργειακής απόδοσης ενός προϊόντος πρέπει να εξετάζεται η ενέργεια που καταναλώθηκε για την παραγωγή του, την διανοµή, την χρήση, έως τη διάθεσή του µετά το τέλος του κύκλου ζωής του. EL 2 EL

4 ΤΠΕ, οι οποίες θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και θα δηµιουργήσουν νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή επιδιώκει µε την παρούσα ανακοίνωση να ευαισθητοποιήσει σχετικά µε τον τρέχοντα και τον δυνητικό αντίκτυπο των ΤΠΕ ως καταλύτη για την ενεργειακή απόδοση, ενθαρρύνοντας µια ανοικτή συζήτηση µεταξύ των σχετικών ενδιαφεροµένων σε σειρά επιλεγµένων πεδίων. Η αντιµετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η ενεργειακή απόδοση µέσω των ΤΠΕ θα αρχίσει µε την συνεύρεση των ενδιαφεροµένων στα πεδία των ΤΠΕ και της ενέργειας για την δηµιουργία συνέργειας. Στην συνέχεια, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κοινωνία των πολιτών θα κληθούν να συµµετάσχουν σε νέο τύπο συνεργασίας και καινοτοµικών ηγετικών πρωτοβουλιών. 1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Κατά την διάρκεια του 2007, αποκρυσταλλώθηκε συναίνεση σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης συνδυασµένης πολιτικής για το κλίµα και την ενέργεια, στο κέντρο του πολιτικού προγράµµατος της ΕΕ, στην καρδιά των στρατηγικών της Λισαβόνας και της ανανεωµένης στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη, µε πρωταρχική γεωπολιτική σηµασία από την άποψη των πετρελαϊκών αποθεµάτων και των τιµών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όρισε ακριβείς και νοµικά δεσµευτικούς στόχους συµβολίζοντας την αποφασιστικότητα της Ευρώπης. Αργότερα, στις 23 Ιανουαρίου 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε µακρόπνοη δέσµη συγκεκριµένων µέτρων 5 καταδεικνύοντας την τεχνολογική και οικονοµική εφικτότητα των συµφωνηµένων στόχων ως προς την αλλαγή του κλίµατος και παρέχοντας µοναδική επιχειρηµατική ευκαιρία σε χιλιάδες ευρωπαϊκές εταιρίες. Επίσης, η παρούσα ανακοίνωση υποστηρίζει και βασίζεται στο ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών και σε πολυάριθµες άλλες δράσεις που έχουν δροµολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάφορα πεδία, οι οποίες στο σύνολό τους αποβλέπουν στην αντιµετώπιση των προκλήσεων που θέτει η αλλαγή του κλίµατος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι σαφές ότι, για να µπορέσει η Ευρώπη να επιτύχει και να καλύψει τους φιλόδοξους στόχους της, πρέπει να διερευνηθεί και να αξιοποιηθεί πλήρως ο ρόλος των ΤΠΕ ως καταλύτης για την ενεργειακή απόδοση σε όλο το εύρος της οικονοµίας, συµπεριλαµβανόµενης της υποστήριξης για την αλλαγή της συµπεριφοράς των πολιτών, καθώς και της βελτίωσης της απόδοσης κατά την χρήση των φυσικών πόρων µε παράλληλο περιορισµό της ρύπανσης και των επικίνδυνων αποβλήτων. Για να τεθούν οι ΤΠΕ στο επίκεντρο της προσπάθειας για την ενεργειακή απόδοση και για να καταστεί δυνατό να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναµικό τους πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα: εν πρώτοις, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η έρευνα σε καινοτοµικές λύσεις βασισµένες σε ΤΠΕ και να ενισχυθεί η αφοµοίωσή τους ώστε η ενεργειακή ένταση της οικονοµίας να µπορεί να περιοριστεί περαιτέρω µε ευφυέστερα συστατικά µέρη, εξοπλισµό και υπηρεσίες κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε οι ΤΠΕ να καταστούν υποδειγµατικές και να περιορίζουν την ενέργεια που καταναλώνουν στον κλάδο των ΤΠΕ οφείλεται περίπου 2% των παγκόσµιων εκποµπών CO 6 2, καθώς όµως ο κλάδος διαχέεται σε όλα τα είδη οικονοµικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, µε την αύξηση της χρήσης του θα επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και σε άλλους κλάδους 5 6 Μελέτη Gartner, Απρίλιος 2007, EL 3 EL

5 τρίτο και κύριο, είναι καθοριστικής σηµασίας για την ενθάρρυνση διαρθρωτικών αλλαγών που στοχεύουν στην εξάντληση του δυναµικού των ΤΠΕ ως καταλύτη ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την οικονοµία, π.χ. σε επιχειρηµατικές διαδικασίες µέσω της χρήσης ΤΠΕ, π.χ. µε την υποκατάσταση υλικών προϊόντων από επιγραµµικές υπηρεσίες ( αποϋλοποίηση ), τη µετακίνηση των επιχειρήσεων στο Ιnternet (π.χ. τραπεζικές, κτηµατικές συναλλαγές) και µε την υιοθέτηση νέων τρόπων εργασίας (βιντεοδιασκέψεις, τηλεδιασκέψεις). Στα παρακάτω τµήµατα της παρούσας ανακοίνωσης παρουσιάζονται τα κύρια προς εξέταση στοιχεία των παραπάνω τριών πεδίων προτεραιότητας. 2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΑΣΗ Όπως προέκυψε από ευρείες διαβουλεύσεις µε ενδιαφερόµενους 7 που διεξήχθησαν για τις ανάγκες της παρούσας ανακοίνωσης, ένας περιορισµένος αριθµός δράσεων που προτείνονται σε πεδία µε υψηλό δυνητικό αντίκτυπο θα µπορούσε να ήταν ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος για την αντιµετώπιση ενεργειακής απόδοσης µέσω των ΤΠΕ. Η παρούσα ανακοίνωση εστιάζεται σε δύο κύρια πεδία: στις ΤΠΕ αυτές καθαυτές, έναν µικρό αλλά ιδιαίτερα ορατό καταναλωτή ενέργειας, µέσω ΕΤΑ και αφοµοίωσης που αποβλέπουν στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο επίπεδο των συστατικών µερών, των συστηµάτων και εφαρµογών, καθώς και µε την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών δηµοσίων συµβάσεων και τεχνολογιών υποκατάστασης. οι ΤΠΕ ως καταλύτης για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την οικονοµία, καθιστώντας δυνατή την υλοποίηση νέων επιχειρηµατικών µοντέλων και βελτιωµένης παρακολούθησης, καθώς και λεπτοµερέστερου ελέγχου όλων των ειδών διαδικασιών και δραστηριοτήτων. Όλοι οι τοµείς της οικονοµίας, που εξαρτώνται πλέον διαρκώς περισσότερο από τις ΤΠΕ θα επωφεληθούν σε διάφορους βαθµούς, µολονότι η αρχική εστίαση θα είναι στο ενεργειακό δίκτυο, τα ενεργειακά έξυπνα σπίτια και κτίρια καθώς και στον έξυπνο φωτισµό. Για την επικύρωση και την δοκιµασία των ιδεών στα δύο αυτά πεδία, προτεραιότητα θεωρείται η συνεργασία και η συµβολή εκ µέρους αστικών κοινοτήτων. Στις πόλεις κατοικεί σχεδόν το µισό του παγκόσµιου πληθυσµού, καταναλώνεται περισσότερο από 75% της παγκόσµιας ενέργειας και παράγεται το 80% των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. Στην Ευρώπη έχουν ήδη δροµολογηθεί διάφορες πρωτοβουλίες που εστιάζονται στις πόλεις 8, 9 αλλά και παγκοσµίως 10, µε πρόθεση την αποκατάσταση συνεργασίας µε τα υφιστάµενα αυτά δίκτυα και, κατά το δυνατόν, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών που βασίζονται ΤΠΕ µε πόλεις και µεταξύ πόλεων Εκθέσεις περιλαµβάνονται στις διευθύνσεις htm, καθώς και at Π.χ. η Σύνοδος των ηµάρχων (http://europa.eu/rapid/pressreleaseaction.do?reference=ip/08/103) και το δίκτυο URBACT (βλ. Π.χ. η µελέτη Megacity Challenges των γραφείων GlobeScan και MRC McLean Hazel για λογαριασµό της Siemens. Π.χ. η πρωτοβουλία για το κλίµα του ιδρύµατος Clinton, γνωστή ως C40 Cities Climate Leadership Group, EL 4 EL

6 Για την ενηµέρωση και την διάρθρωση του διαλόγου στα δύο πεδία θα δροµολογηθεί διαδικασία διαβούλευσης και εταιρικής σύµπραξης 11 για ΤΠΕ σε θέµατα ενεργειακής απόδοσης. Στόχος αυτής της οριζόντιας δραστηριότητας θα είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων συντελεστών στους τοµείς της ενέργειας και των ΤΠΕ, συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειών, των πόλεων και των αρχών Βελτίωση του ισοζυγίου άνθρακα των ΤΠΕ Το αποτύπωµα άνθρακα ενός οργανισµού είναι ο όγκος των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου που προξενεί. Υπολογίζεται εκτιµώντας την κατανάλωση ενέργειας, των µετακινήσεων για επαγγελµατικούς λόγους, καθώς και όλων των συντελεστών από την λειτουργία του οργανισµού, οι οποίοι καταναλώνουν ενέργεια ή παράγουν απορρίµµατα και υποπροϊόντα. Ένας οργανισµός είναι ανθρακικά ουδέτερος εφόσον υπάρχει ισορροπία µεταξύ του ποσού του εκπεµπόµενου και του δεσµευόµενου (λόγου χάρη, µε την φύτευση δένδρων) άνθρακα. Ο κλάδος των ΤΠΕ βρίσκεται σε µοναδική θέση για να αναδείξει υποδειγµατικά τον περιορισµό του αποτυπώµατος άνθρακα µέσω διαρθρωτικών µεταβολών και καινοτοµίας, καθώς και αναλαµβάνοντας πρωτοποριακή πρωτοβουλία εντοπισµού και την δηµιουργία αποδοτικών λύσεων που µπορούν να ακολουθήσουν λοιποί κοινωνικοοικονοµικοί τοµείς Πρωτοποριακή συµβολή του τοµέα των ΤΠΕ στην διαρθρωτική αλλαγή Το ζήτηµα: ιαρθρωτική αλλαγή σηµαίνει ανασχεδιασµός του τρόπου λειτουργίας ενός οργανισµού. Τούτο µπορεί να γίνει, λόγου χάρη µε την αντικατάσταση προϊόντων από επιγραµµικές υπηρεσίες (π.χ. ενηµερωτικά δελτία των εταιριών), µε την µετακίνηση επιχειρήσεων στο Ιnternet (π.χ. υποστήριξη καταναλωτών), µε την υιοθέτηση νέων τρόπων εργασίας (τηλεργασία και ευέλικτη οργάνωση εργασίας µε την στήριξη βιντεοδιασκέψεων και εργαλείων τηλεπαρουσίας), καθώς και µε την διερεύνηση της βιωσιµότητας περιβαλλοντικά φιλικών προµηθευτών και ενέργειας από ανανεώσιµους πόρους. Η περαιτέρω πορεία: Ως διερεύνηση πιλοτικού χαρακτήρα, µαζί µε τον τοµέα των ΤΠΕ, προσφέρεται η δυνατότητα δροµολόγησης εθελοντικών συµφωνιών για: φιλοπεριβαλλοντικές δηµόσιες συµβάσεις στο πλαίσιο του οικοσυστήµατος στον τοµέα των ΤΠΕ µε στόχο την επίτευξη ανθρακικά ουδέτερου κλάδου ενθάρρυνση ανταλλαγών βέλτιστης πρακτικής για την βελτίωση της κατανόησης των σχετικών διαδικασιών, καθώς και των λόγων για την επιτυχή υιοθέτηση ή την απουσία επιµέρους λύσεων. Παράδειγµα ορθής πρακτικής: Η British Telecom έχει αναγνωριστεί παγκοσµίως, για έβδοµη συνεχή χρονιά, ως η πρώτη τηλεπικοινωνιακή εταιρία στον δείκτη αειφορίας Dow Jones 12, ενώ έχει επιτύχει να περιορίσει τις εκποµπές της σε άνθρακα στο ΗΒ κατά 60% σε σχέση µε το Η εταιρία Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου για την ανανεωµένη στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (DOC 10917/06 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 26 ης Ιουνίου 2006) και στο πλαίσιο της οµάδας υψηλλού επιπέδου i2010: EL 5 EL

7 έχει αναθεωρήσει τον στόχο για περιορισµό των εκποµπών έως το 2016 κατά 80% σε σχέση µε το Αποφασιστική συνεισφορά των ΤΠΕ στην καινοτοµία Το ζήτηµα: Σηµαντική ερευνητική εστίαση απετέλεσε ο περιορισµός της ενεργειακής έντασης συστατικών στοιχείων, υποσυστηµάτων και τελικών συστηµάτων ΤΠΕ. Η πρόοδος στην µικρο- και νανοηλοεκτρονική διέπεται ακόµα από το νόµο του Moore 13, αλλά οι αναδυόµενες τεχνολογίες, π.χ. κβαντικές ή φωτονικές, επαγγέλλονται σηµαντική υπολογιστική ισχύ έναντι τµήµατος µόλις της σηµερινής κατανάλωσης ενέργειας. Τεράστιες βελτιώσεις έχουν πραγµατοποιηθεί όσον αφορά τις οθόνες. Η αντικατάσταση των παλιών οθονών καθοδικών ακτινών (CRT) από οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD) συνιστά σηµαντική πρόοδο στην ενεργειακή απόδοση 14, ενώ οι OLED µακράς διάρκειας ζωής (οργανική δίοδος εκποµπής φωτός) θα επιτρέψουν περαιτέρω βελτιώσεις. Όσον αφορά τα κέντρα δεδοµένων σηµειώνεται αύξηση της ζήτησης ενέργειας: επί του παρόντος, ποσοστό 15-20% των δαπανών λειτουργίας κέντρων επεξεργασίας δεδοµένων αφορά ενέργεια και ψύξη. Η διάθεση εξυπηρετητών των 60 W (που καταναλώνουν περίπου ίση ενέργεια µε έναν µέσο λαµπτήρα πυρακτώσεως), σε συνδυασµό µε άλλες υπολογιστικές τεχνικές, εξασφαλίζει δυναµικό συνολικής εξοικονόµησης ενέργειας 20-70%, ανάλογα µε την εφαρµογή 15. Καθώς για το σύνολο των εξοπλισµών ΤΠΕ και για τις ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης απαιτείται µετατροπή ισχύος, η ηλεκτρονική ισχύς παραµένει θέµα καίριας σηµασίας. Η περαιτέρω πορεία 16 : Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ) σε νέες τεχνολογίες και εφαρµογές ΤΠΕ µε υψηλό δυναµικό ενεργειακής απόδοσης. Συντελεστικό στην προσπάθεια αυτή θα είναι το θέµα ΤΠΕ του 7 ου προγράµµατος πλαισίου της ΕΕ, παράλληλα µε τα εθνικά και περιφερειακά ερευνητικά προγράµµατα: ΕΤΑ σε τεχνολογίες και συστατικά µέρη για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, συµπεριλαµβανοµένων: πληροφορικής, οθονών και ηλεκτρονικής ισχύος ΕΤΑ για ενεργειακά αποδοτικές εφαρµογές και υπηρεσίες. Υποστήριξη της εισαγωγής ερευνητικών αποτελεσµάτων ενεργειακά αποδοτικών ΤΠΕ µέσω εθνικών και περιφερειακών προγραµµάτων, του κοινοτικού προγράµµατος Σύµφωνα µε το νόµο του Moore, η ισχύς επεξεργασίας διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια. Οι απαιτήσεις ισχύος µιας µικροπλακέτας (chip) δεδοµένης χωρητικότητας µειώνονται στο µισό κάθε 18 µήνες περίπου. Καθώς η LCD καταναλώνει το 1/3 περίπου της ισχύος µιας οθόνης CRT. Το έργο Efficient Servers (http://efficient-servers.eu/), η πρωτοβουλία Green Grid initiative (http://www.thegreengrid.org), η πρωτοβουλία Climate Savers Computing Initiative (http://www.climatesaverscomputing.org) και o ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για κέντρα επεξεργασίας δεδοµένων. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι συµπληρωµατικές των κοινοτικών πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων, ιδίως τον οικολογικό σχεδιασµό (οδηγία 2005/32/ΕΚ), την ενεργειακή επισήµανση (οδηγία 92/75/ΕΟΚ), το πρόγραµµα Εnergy Star (κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 106/2008) EL 6 EL

8 ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας και συναφών επιχειρησιακών προγραµµάτων που στηρίζονται από την πολιτική συνοχής: Πιλοτικά έργα µεγάλης κλίµακας για ιχνηλάτηση του αποτυπώµατος άνθρακα των ΤΠΕ. Παράδειγµα ορθής πρακτικής: Οι βελτιωµένες επιδόσεις των υπολογιστών επιτυγχάνονταν στο παρελθόν µε την κατασκευή ταχύτερων µονάδων επεξεργασίας, οι οποίες ήταν συνεχώς περισσότερο ενεργειοβόρες. Το έργο HiPEAC και άλλα ερευνητικά έργα του 6 ου προγράµµατος πλαισίου απόδειξαν ότι οι επιδόσεις µπορούν να βελτιωθούν µε την κατασκευή διάφορων αργών µονάδων επεξεργασίας εν παραλλήλω σε ενιαίο µικροεπεξεργαστή, αποσυνδέοντας έτσι τις επιδόσεις από την ενεργειακή κατανάλωση Οι ΤΠΕ ως καταλύτης για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την οικονοµία Το καταλυτικό δυναµικό που διαθέτουν οι ΤΠΕ για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης θα έχει µείζονα συµβολή στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Τα δικτυωµένα ενσωµατωµένα συστατικά µέρη θα προσθέσουν ευφυΐα σε συστήµατα (π.χ. οχήµατα, µονάδες παραγωγής), καθιστώντας δυνατή την βελτιστοποίηση της λειτουργίας σε διάφορα περιβάλλοντα. Προτείνεται αρχικά η εστίαση στο ενεργειακό δίκτυο, τα ενεργειακά έξυπνα σπίτια και κτίρια και στον έξυπνο φωτισµό (εξαιτίας της συναφούς σηµασίας τους και του δυναµικού βελτίωσης που διαθέτουν). Άλλοι τοµείς µε σηµαντικό δυναµικό ενεργειακής εξοικονόµησης είναι ο κλάδος της µεταποίησης και οι µεταφορές 17 (εκτιµάται ότι το 2020 θα ανέλθει σε περίπου 25% και 26% της συνολικής πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσής τους) Βελτίωση του ενεργειακού δικτύου: από την παραγωγή στη διανοµή Το ζήτηµα: Η ανάγκη βελτίωσης του ενεργειακού δικτύου έχει τεκµηριωθεί ικανοποιητικά στο σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση. Ο τοµέας µετροπής της ενέργειας, που κυριαρχείται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καταναλώνει περίπου το ένα τρίτο του συνόλου της πρωτογενούς ενέργειας. εδοµένου του δυναµικού βελτίωσης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (κατ εκτίµηση 30-40%) και των σηµαντικών απωλειών κατά τη µεταφορά (2%) και τη διανοµή (8%), είναι καθοριστικής σηµασίας η βελτίωση της απόδοσης της µετατροπής, η αντιµετώπιση των απωλειών και ο εντοπισµός ενδεχόµενων δυνητικών προβληµάτων προτού αυτά θέσουν σε κίνδυνο τον εφοδιασµό 18. Οι ΤΠΕ έχουν µείζονα ρόλο να διαδραµατίσουν, όχι µόνο στον περιορισµό των απωλειών και την βελτίωση της απόδοσης, αλλά και στν διαχείριση και τον έλεγχο του διαρκώς ευρύτερα διανεµόµενου ενεργειακού δικτύου για την εξασφάλιση σταθερότητας και την ενίσχυση της προστασίας, καθώς και για την στήριξη της καθιέρωσης µιας λιανικής αγοράς ηλεκτρικής 17 Σχετικά µε τις µεταφορές υφίσταται ήδη διάφορες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες : α) Κινητικότητα ατόµων και προϊόντων β) Πράσινη βίβλος για την αστική κινητικότητα γ) η πρωτοβουλία CIVITAS initiative 18 Βλ. επίσης της ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα SmartGrids για τεχνολογίες όπως HVDC (συνεχές ρεύµα υψηλής τάσης) και FACTS (ευέλικτη µεταφορά εναλλασσόµενου ρεύµατος). EL 7 EL

9 ενέργειας που θα λειτουργεί οµαλά. Πράγµατι, το ενεργειακό δίκτυο βρίσκεται σε διαδικασία ριζικής µεταβολής. Η ελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, ο πολλαπλασιασµός των τοπικών ενεργειακών δικτύων, η ένταξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), η διάδοση της συµπαραγωγής και της µικροπαραγωγής (µικροδίκτυα, εικονικές µονάδες παραγωγής), καθώς και οι νέες απαιτήσεις των χρηστών, επιβάλλουν τη χρήση των πλέον προηγµένων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και τον έλεγχο, καθώς και για την ηλεκτρονική εµπορία της ηλεκτρικής ενέργειας. Η περαιτέρω πορεία: Υποστήριξη της ευαισθητοποίησης και ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστης πρακτικής σε νέα επιχειρηµατικά µοντέλα για αποκεντρωµένη παραγωγή ενέργειας, βασισµένα σε ΤΠΕ Ενίσχυση πολυκλαδικής ΕΤΑ για ΤΠΕ σε ενεργειακά δίκτυα, µε την συµµετοχή ερευνητών τόσο από το πεδίο των ΤΠΕ όσο και της ενέργειας. Συντελεστικό εν προκειµένω θα είναι 7 ο πρόγραµµα πλαίσιο της ΕΕ, µαζί µε εθνικά και περιφερειακά ενεργειακά προγράµµατα: Υποστήριξη διακλαδικών και διαθεµατικών δράσεων ΕΤΑ που αφορούν την ενεργειακή απόδοση. Υποψήφια θέµατα είναι: συστατικά µέλη υλισµικού, παρακολούθηση και έλεγχος, διαχείριση σύνθετων ενεργειακών συστηµάτων, ευφυής µέτρηση και αποκεντρωµένη παραγωγή. Ενίσχυση της χρήσης εθνικών και περιφερειακών προγραµµάτων, των συναφών επιχειρησιακών προγραµµάτων που υποστηρίζονται από την πολιτική συνοχής και το κοινοτικό πρόγραµµα ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας για την εισαγωγή παρακολούθησης και ελέγχου ερευνητικών αποτελεσµάτων που βασίζεται σε ΤΠΕ για αποκεντρωµένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: Πιλοτικές εφαρµογές µεγάλης κλίµακας για συστήµατα αποκεντρωµένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε τη βοήθεια ΤΠΕ, µε εφαρµογή της µεθόδου της συµπαραγωγής/εικονικής µονάδας ηλεκτροπαραγωγής. Παράδειγµα ορθής πρακτικής: Η ανία παράγει πλέον τη µισή ηλεκτρική της ενέργεια µε αποκεντρωµένα δίκτυα, συµπαραγωγής θερµότητας και ισχύος που καλύπτουν το 80% των τοπικών αναγκών θέρµανσης, καθώς και αιολική ενέργεια, κατά περίπου 20% του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά συνέπεια, οι εκποµπές της χώρας σε διοξείδιο του άνθρακα µειώθηκαν, από 937 gr ανά κιλοβατώρα το 1990 σε 517 gr το Προς ενεργειακά αποδοτικότερα σπίτια και κτίρια Το ζήτηµα: Περισσότερο από το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρώπη οφείλεται στα κτίρια (κατοικία, δηµόσια, εµπορικά και βιοµηχανικά) 19. Σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση εκτιµάται ότι το µεγαλύτερο οικονοµικά αποδοτικό δυναµικό ενεργειακής απόδοσης εντοπίζεται στον τοµέα κατοικίας (περίπου 27%) και στα κτίρια εµπορικής χρήσης (περίπου 30%) Αιτιολογική σκέψη (6) της οδηγίας 2002/91/EΚ για την ενεργειακή απόδση των κτιρίων. Βλ. επίσης την ευρωπαϊκή πλατφόρµα κατασκευαστική τεχνολογίας - EL 8 EL

10 Προηγµένα, ευέλικτα και ολοκληρωµένα συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης, τα οποία βασίζονται σε ΤΠΕ, τόσο για νέα όσο και για παλαιά κτίρια, σε συνδυασµό µε ευρύ έλεγχο του φυσικού φωτισµού και αερισµού, καθώς και βελτιωµένη µόνωση (παραθύρων, δαπέδων και οροφών), δεν θα συµβάλουν µόνο στον περιορισµό της ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και στην αύξηση της ασφάλειας και της προστασίας, την προαγωγή της ευηµερίας και την διευκόλυνση της υποβοηθούµενης διαβίωσης. Τα συστήµατα αυτά, συµπεριλαµβανοµένης της έξυπνης µέτρησης της κατανάλωσης και της προηγµένης οπτικής εµφάνισης µπορούν να συλλέγουν σε συνεχή βάση δεδοµένα σε κάθε κτίριο και τον τρόπο λειτουργίας του εξοπλισµού, να τροφοδοτούν τα δεδοµένα σε υπολογιστικό σύστηµα ελέγχου για την βελτιστοποίηση των ενεργειακών επιδόσεων. Ταυτόχρονα, αναµένεται ότι η µεγαλύτερη συνειδητοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης θα ενθαρρύνει αλλαγές στην συµπεριφορά, σε επίπεδο νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η περαιτέρω πορεία: Ενίσχυση πολυκλαδικής ΕΤΑ µε την συµµετοχή ερευνητών από τα πεδία των ΤΠΕ και των οικοδοµικών κατασκευών και εγκαταστάσεων. Συντελεστικό εν προκειµένω θα είναι 7 ο πρόγραµµα πλαίσιο της ΕΕ, µαζί µε εθνικά και περιφερειακά ερευνητικά προγράµµατα: Υποστήριξη σε διακλαδικές και διαθεµατικές δράσεις ΕΤΑ. Υποψήφια θέµατα είναι: ενδείξεις ενεργειακής κατανάλωσης, συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης για κτίρια και συνοικίες. Ενίσχυση της χρήσης εθνικών και περιφερειακών προγραµµάτων, των συναφών επιχειρησιακών προγραµµάτων που υποστηρίζονται από την πολιτική συνοχής και το κοινοτικό πρόγραµµα ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας για την εισαγωγή ερευνητικών αποτελεσµάτων που βασίζονται σε ΤΠΕ: Πιλοτικές εφαρµογές µεγάλης κλίµακας για συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης σε κτίρια δηµόσιων και εµπορικών χρήσεων. Υποστήριξη της ευαισθητοποίησης και ενίσχυση των ανταλλαγών πληροφοριών και βέλτιστης πρακτικής στην ηλεκτρονική µέτρηση της κατανάλωσης 21. Παράδειγµα ορθής πρακτικής: Σε φινλανδικά νοικοκυριά παρατηρήθηκαν κέρδη 7%, απλώς χάρη στην παροχή στους καταναλωτές πληροφοριών για την κατανάλωσή τους σε πραγµατικό χρόνο. Όπως προκύπτει από τις πρώτες δοκιµές, η ενεργειακή εξοικονόµηση στις εταιρίες θα µπορούσε να φθάσει το 10% Έξυπνος φωτισµός - εσωτερικός, εξωτερικός και οδικός Το ζήτηµα: Σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση, περίπου το ένα πέµπτο της παγκόσµιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας δαπανάται σε φωτισµό, γεγονός που συνιστά µείζονα δυναµικό εξοικονόµησης. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας υψηλής απόδοσης φωτοδιόδων (LED), που διατίθεται ήδη στην αγορά, θα µπορούσε να εξοικονοµήσει το 30% της σηµερινής κατανάλωσης έως το 2015 και να φτάσει το 50% έως το Περαιτέρω βελτιώσεις είναι δυνατές εάν προστεθούν δυνατότητες αισθητήρων και ενεργοποίησης σε ενεργειακά αποδοτικούς λαµπτήρες, ώστε να προσαρµόζονται αυτόµατα στο περιβάλλον (π.χ. σε φυσικό φωτισµό, παρουσία προσώπων) 'ευφυής φωτισµός'. 21 Σύµφωνα µε την οδηγία 2006/32/ΕΚ. EL 9 EL

11 Οι οργανικές φωτοδίοδοι (OLED) συνιστούν ελπιδοφόρο τεχνολογία που βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Οι OLED έχουν το πλεονέκτηµα ότι διαθέτουν ενιαία διαχεόµενη επιφάνεια εκποµπής παραµένοντας ιδιαίτερα ενεργειακά αποδοτικές και περιβαλλοντικά ασφαλείς. Επίσης, οι OLED δεν έχουν περιορισµούς ως προς τη µορφή τους και θα µπορούσαν να παραχθούν από ευέλικτα υλικά, διανοίγοντας ευρύ φάσµα νέων δυνατοτήτων. Η περαιτέρω πορεία: Μαζί µε τον κλάδο του φωτισµού και τις δηµοτικές αρχές, προώθηση εθελοντικών συµφωνιών µε στόχο: Θέσπιση σταδιακά εξυπνότερου ενεργειακά αποδοτικού φωτισµού για όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς δηµόσιους χώρους 22. Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ) σε νέες τεχνολογίες και εφαρµογές φωτισµού. Συντελεστικό εν προκειµένω θα είναι το θέµα ΤΠΕ του 7 ου προγράµµατος πλαισίου της ΕΕ, µαζί µε εθνικά/περιφερειακά ερευνητικά προγράµµατα: ΕΤΑ σε τεχνολογίες φωτισµού και σε ευφυείς εφαρµογές φωτισµού (για εσωτερικά και εξωτερικά συστήµατα). Ενθάρρυνση, µέσω του προγράµµατος ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας, καθώς και µέσω των διαχειριστικών αρχών των συναφών επιχειρησιακών προγραµµάτων, της εισαγωγής και εγκατάστασης ευφυών συστηµάτων φωτισµού. Παράδειγµα ορθής πρακτικής: Τον Μάιο του 2007, το έργο ΚτΠ OLLA (οργανική τεχνολογία LED για εφαρµογές φωτισµού) του 6 ου ΠΠ (6 ο πρόγραµµα πλαίσιο) παρήγαγε OLED µε απόδοση 25 lm/w, διπλάσια απ ό,τι του τυπικού λαµπτήρα πυρακτώσεως Βελτιωµένη προβολή και κατανόηση των ΤΠΕ για την ενεργειακή απόδοση Το ζήτηµα: Για την αύξηση της προβολής και την βελτίωση της κατανόησης του σηµερινού και του δυνητικού αντίκτυπου των ΤΠΕ ως καταλύτη για την ενεργειακή απόδοση, πρέπει να εµπλακούν και να συνεργαστούν οι διάφορες κοινότητες των ενδιαφερόµενων (ο κλάδος, τα πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα, οι καταναλωτές, οι δηµόσιες αρχές, κλπ). Για τον σκοπό αυτό πρέπει να προαχθεί η συνεργασία µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων συντελεστών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην συγκεκριµένη περίπτωση το ζητούµενο είναι να αποκατασταθεί η επαφή διαφορετικών και διακριτών τοµέων, όπως είναι οι ΤΠΕ και ο ενεργειακός τοµέας, δεδοµένου ότι οι προσεγγίσεις και η µεθοδολογία, ακόµα και τα χρονοδιαγράµµατα των επενδύσεων, διαφέρουν αρκετά µεταξύ τους (βραχυπρόθεσµα για τις ΤΠΕ σε αντίθεση µε τα µακροπρόθεσµα για την ενέργεια). Η περαιτέρω πορεία: ροµολόγηση διαδικασίας διαβούλευσης και εταιρικής σύµπραξης σε θέµατα ΤΠΕ για ενεργειακή απόδοση µε σκοπό να δηµιουργηθεί δυναµική και να καταβληθούν συντονισµένες προσπάθειες προς την κατεύθυνση ανάπτυξης, εισαγωγής και εγκατάστασης εύχρηστων λύσεων που θα βασίζονται σε ΤΠΕ µε την υποστήριξη άλλων πεδίων πολιτικής που αντιµετωπίζουν ενεργειακά προβλήµατα. Οι σχετικοί και ενεργοί επιχειρηµατικοί εταίροι (από µικρές έως µεγάλες επιχειρήσεις) θα εµπλακούν στην 22 Για συµπλήρωση των µέτρων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής για τον οικολογικό σχεδιασµό. EL 10 EL

12 διαδικασία, όπως και ενδιαφερόµενοι από την έρευνα και τον πανεπιστηµιακό χώρο οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές καθώς και ειδικές οµάδες καταναλωτών. Η διαδικασία θα εστιασθεί σε: Προαγωγή της διαλειτουργικότητας στις λύσεις και τις εργασίες τυποποίησης Συντονισµό της ευαισθητοποίησης και της κοινοποίησης περιπτώσεων βέλτιστης πρακτικής Συµβουλές σε επιχειρησιακές λεπτοµέρειες, τα αποτελέσµατα της κανονιστικής ρύθµισης και τον αντίκτυπο από την ελευθέρωση της αγοράς ενέργειας Ενθάρρυνση της κατάρτισης χαρτών πορείας για την ΕΤΑ και προσδιορισµός προτεραιοτήτων ΕΤΑ Εξασφάλιση συνεργιών µε συναφείς πολιτικές και πρωτοβουλίες, όπως η URBACT και το φόρουµ του Άµστερνταµ 23 Σύσταση δράσεων προς ανάληψη στη συνέχεια της παρούσας ανακοίνωσης. ροµολόγηση διαδικασίας συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά µε τον αντίκτυπο των ΤΠΕ στην ενεργειακή απόδοση. 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο συνδυασµός κλιµατικής και ενεργειακής πολιτικής βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτικού προγράµµατος της ΕΕ. Έτσι θα προκύψουν εναλλακτικοί τρόποι για την διεκπεραίωση της καθηµερινής µας ζωής, ώστε η Ευρώπη να µπορέσει να συνεχίσει στην πορεία της οικονοµικής µεγέθυνσης και της απασχόλησης, ηγούµενη παράλληλα στην παγκόσµια προσπάθεια αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής και της ενεργειακής απόδοσης. Η παρούσα ανακοίνωση προβάλλει το δυναµικό των ΤΠΕ για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (δηλ. για να καταστεί δυνατή η αύξηση της παραγωγικότητας στην ενέργεια) και ανοίγει τη συζήτηση σχετικά µε τα πεδία προτεραιότητας. Προτείνεται εστίαση στα πλέον ελπιδοφόρα πεδία συγκεκριµένα στο ενεργειακό δίκτυο, τις έξυπνες οικοδοµές, τον έξυπνο φωτισµό και τις ΤΠΕ αυτές καθαυτές, ώστε να δοθεί ώθηση στην ευαισθητοποίηση και την ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής, να ενισχυθούν οι ΤΠΕ, να προαχθεί η αφοµοίωση και ενίσχυση καινοτοµιών που κατευθύνονται από την ζήτηση. Σηµειώνεται επίσης ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αστικές περιοχές, που συνιστούν ιδιαίτερη πρόκληση εν προκειµένω και που µπορούν να προσφέρουν το κατάλληλο περιβάλλον για δοκιµές, επικύρωση και εισαγωγή και εγκατάσταση λύσεων που βασίζονται σε ΤΠΕ. Με την παρούσα ανακοίνωση δροµολογείται διαδικασία διαβούλευσης και εταιρικής σύµπραξης, µαζί µε µια διαδικασία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που θα αποτελέσουν την βάση για την επεξεργασία επόµενης ανακοίνωσης όπου θα προσδιορίζονται τα κύρια πεδία δράσης. Αποβλέπει στην διευκόλυνση διαρκώς στενότερης συνεργασίας µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων µε σκοπό την απελευθέρωση του δυναµικού των ΤΠΕ για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, προάγοντας µε τον τρόπο αυτό την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, δηµιουργώντας πληθώρα ευκαιριών, θέσεων απασχόλησης και υπηρεσιών και θετική δυναµική για όλους στον κλάδο, τους χρήστες και την κοινωνία ευρύτερα. 23 EL 11 EL

13 Καλούνται τα κράτη µέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες, καθώς και να εκδηλώσουν ενεργό υποστήριξη και, όπου αυτό είναι δυνατό, να συντονίσουν συµπληρωµατικές εθνικές και περιφερειακές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Καλείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωµοδοτήσει επί των ΤΠΕ ως βασικού καταλύτη για την ενεργειακή απόδοση, καθώς και τον ευρύτερο αντίκτυπο που συνεπάγεται η εξασφάλιση οικονοµικά προσιτής και βιώσιµης ενέργειας για την Ευρώπη. Αναµένεται επίσης ισχυρή συµβολή στην συνεργασία εκ µέρους της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής. EL 12 EL

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 572 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 22.4.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2016 COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 14 Μαϊου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0265(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ/ΕΚΘΕΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

1 Ενισχυμένος ρόλος για τη ΜΕΓΕ

1 Ενισχυμένος ρόλος για τη ΜΕΓΕ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Διαδικασία ανάλυσης προοπτικών της ΜΕΓΕ με

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ Οκτωβρίου 2004

ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ Οκτωβρίου 2004 ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ 14-15 Οκτωβρίου 2004 Η πολιτική της Ε. Ένωσης για τις ΑΠΕ και την Εξοικονόµηση Ενέργειας στον κτιριακό τοµέα Η Κοινοτική Οδηγία 2002/91/EK γιατηβελτίωσητης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

«Προώθηση. της ανταγωνιστικότητας. Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ. Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας,

«Προώθηση. της ανταγωνιστικότητας. Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ. Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας, «Προώθηση της ανταγωνιστικότητας & της καινοτοµίας στο πλαίσιο της ΚΑΠ µετά το 2013» Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας, 2.03.2013 ΚΑΠµετάτο 2013 Στρατηγική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

CO 2. Προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η Ελληνική Βιοµηχανία. ρ. Κ. Συµεωνίδης

CO 2. Προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η Ελληνική Βιοµηχανία. ρ. Κ. Συµεωνίδης ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 Προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η Ελληνική Βιοµηχανία ρ. Κ. Συµεωνίδης σηµεία κλειδιά Οικουµενικότητα του προβλήµατος Ενιαία και διεθνοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου 2017 Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Περιεχόμενα Συμφωνία Παρισιού (state of play) Στόχοι για την Ευρώπη Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2016 SWD(2016) 406 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά 1 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εγκρίθηκε με την Απόφαση C(2015) 7415/23-10-2015 Με δημόσια δαπάνη 523.406.309 - κοινοτική συμμετοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Cities E-services for Inclusion

Cities E-services for Inclusion Cities E-services for Inclusion Η Ευγηρία στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ageing Well in the Information Society EU Action Plan EUROPEAN KNOWLEDGE SOCIETY FORUM 23 rd 25 th October 2008 AMAROUSSION - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

8975/15 ΘΛ/γπ 1 DG G 3 C

8975/15 ΘΛ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8975/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: RECH 142 COMPET 229 MI 320 TELECOM 120 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη.

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη. Πέμπτη, 25/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη κατά την εναρκτήρια τελετή του 11 ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση

Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση 1 Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Αναδιατύπωση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση και διασύνδεση με την πρόταση για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΡΙΠΙΤΣΗ Λειτουργός Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

8735/16 ΠΧΚ/μκρ 1 DG G 3 C

8735/16 ΠΧΚ/μκρ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) 8735/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES)

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EDUC - 043 Επιτροπή των Περιφερειών Βρυξέλλες, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της Επιτροπής "Πολιτισµός και Παιδεία" για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0275(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.7.2013 SWD(2013) 250 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020. Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΗΜΕΡΙΔΑ REGEOCITIES Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 Εισηγητής: Μιχάλης Γ. Γκούμας, Δρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The economist-21 st roundtable with the government of Greece June 29 2017 Lights on: Power energy in Europe What changes have been made in the regulatory framework? New Memorandum provisions and Greece

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 12.11.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την Ένωση καινοτοµίας: µεταµορφώνοντας την Ευρώπη για έναν κόσµο µετά την κρίση Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 557 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 99/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Εύη Τζανακάκη Ελευθερία Αλεξανδρή Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2010 (20.05) (OR. en) 9448/10 RECH 170 COMPET 143

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2010 (20.05) (OR. en) 9448/10 RECH 170 COMPET 143 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2010 (20.05) (OR. en) 9448/10 RECH 170 COMPET 143 ΕΚΘΕΣΗ της : Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 9422/10 RECH

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια παγκόσμια έλλειψη φυσικών πόρων, η κύρια πρόκληση για

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

15396/14 ΜΑΚ/γπ 1 DG G C 3

15396/14 ΜΑΚ/γπ 1 DG G C 3 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15396/14 ESPACE 85 COMPET 617 RECH 435 IND 329 TRANS 517 CSDP/PSDC 654 PESC 1161 EMPL 158 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος Τομέας Περιβάλλον

Προγραμματική Περίοδος Τομέας Περιβάλλον ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 12, 13 και 14 Δεκεμβρίου 2012 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τομέας Περιβάλλον Χρυσούλα Κούρτελη, Δρ. Χημικός Μηχανικός (Μέλος της ΜΕ Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0274(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0274(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2011/0274(COD) 5.6.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 17-65 Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487.713v01-00)

Διαβάστε περισσότερα

12359/16 ΔΛ/μκ 1 DGE 2B

12359/16 ΔΛ/μκ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12359/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες TELECOM 176 COMPET 498 MI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ 7 ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΠ7) - 7 th FRAMEWORK PROGRAMME (FP7) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 Τι είναι το 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο...2 οµή και προϋπολογισµός του FP7...2 Συµµετοχή...5

Διαβάστε περισσότερα

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9073/15 ENER 185 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Η Sonae Sierra στην Ελλάδα Η Sonae Sierra αϖοτελεί µία διεθνή εταιρεία ϖου εξειδικεύεται στα εµϖορικά κέντρα, µε ϖάθος για την εισαγωγή καινοτοµίας στη

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση των επιστημονικών επιδόσεων για βελτιωμένη χάραξη πολιτικής

Μέτρηση των επιστημονικών επιδόσεων για βελτιωμένη χάραξη πολιτικής Ενημερωτικό σημείωμα Μέτρηση των επιστημονικών επιδόσεων για βελτιωμένη χάραξη πολιτικής Ενημερωτικό σημείωμα επιλογών Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της σκοπιμότητας και της εφικτότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα