Woordenlijst Nederlands Grieks

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Woordenlijst Nederlands Grieks"

Transcript

1 Woordenlijst Nederlands Grieks 2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam 1

2 Les 1, tekst leeftijd ηλικία 1011 gekomen έρθει 1012 bevalt αρέσει 1013 wil θέλει 1014 antwoord απάντηση 1015 geven να δώσει 1016 durft τολμάει 1017 beurt (aan de -) σειρά 1018 kennen γνωρίζονται 1019 beter καλύτερα Les 1, tekst spreek μιλάω 1021 geleerd μάθει 1022 met με 1023 tijd χρόνο 1024 besteedt αφιερώνετε 1025 taal γλώσσα 1026 verstaat καταλαβαίνετε 1027 vertelt πείτε 1028 luisteren ακούμε 1029 belangstelling ενδιαφέρον 1030 antwoorden απαντήσεις 1031 hoofdstad πρωτεύουσα 1032 regering κυβέρνηση 1033 meeste περισσότεροι 1034 cursus σειρά μαθημάτων 1035 onthouden θυμηθεί 1036 herinnert zich θυμάστε Les 1, tekst spreekt μιλάει 1038 versta καταλαβαίνω 1039 spreken μιλούν 1040 vraag ρωτώ 1041 langzamer πιο αργά 1042 herhalen να επαναλάβετε 1043 tamelijk αρκετά 1044 gelukkig ευτυχώς 1045 beelden εικόνες 1046 luistert ακούει 1047 begrijpen να καταλάβει 1048 leert μαθαίνετε 1049 begrip κατανόηση 1050 inmiddels εν τω μεταξύ 1051 zevenhonderd επτακόσιες 1052 breiden επεκτείνουμε 1053 minstens τουλάχιστον 1054 duizend χίλιες 1055 vlag σημαία 1056 volkslied εθνικός ύμνος Les 2, tekst eruit είναι 1058 bestaat αποτελείται από 1059 banen λωρίδες 1060 elk κάθε 1061 kleur χρώμα 1062 bovenste η πάνω (λωρίδα) 1063 rood κόκκινο 1064 onderste η κάτω (λωρίδα) 1065 blauw μπλε 1066 middelste μεσαία (λωρίδα) 1067 wit λευκή 1068 herken γνωρίζεις 1069 behoort ανήκει 1070 lijken μοιάζουν 1071 vlaggen σημαίες 1072 Franse γαλλική 1073 onder κάτω από 1074 Luxemburg Λουξεμβούργου (του) 1075 behoorde άνηκε 1076 verschil διαφορά 1077 lichter πιο ανοιχτά 1078 bepaalde κάποια 1079 betekenis σημασία les 2, tekst lied τραγούδι 1081 zogenaamde λεγόμενος 1082 gespeeld παίζεται 1083 gebeurtenissen γεγονότα 1084 feestdagen γιορτές 1085 denk όπως παραδείγματος χάριν επίσημος αγώνας εθνικής 1086 interland ομάδας 1087 Koningsdag Ημέρα του Βασιλιά 1088 Bevrijdingsdag Ημέρα της απελευθέρωσης 1089 wist ήξερες (ξέρεις) 1090 gemaakt γράφτηκε 1091 vier-en-eenhalve τεσσερισήμισι (αιώνες) 2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2

3 1092 eeuw αιώνας 1093 beroemde διάσημο 1094 figuur πρόσωπο 1095 geschiedenis ιστορία 1096 Spaanse ισπανική 1097 koninkrijk Βασιλεία 1098 onafhankelijke ανεξάρτητο 1099 staat κράτος 1100 Spanje Ισπανία 1101 katholiek καθολικοί 1102 protestant προτεστάντες 1103 koning βασιλιάς 1104 dwong εξανάγκασε 1105 hen τους 1106 vond ήταν της γνώμης 1107 vrijheid ελευθερία 1108 godsdienst θρησκεία 1109 moest έπρεπε 1110 begon ξεκίνησε 1111 oorlog πόλεμος 1112 tachtig ογδόντα 1113 geduurd διαρκέσει Les 3, tekst democratie δημοκρατία 1115 democratisch δημοκρατικό (κράτος) 1116 evenals όπως και 1117 landen χώρες 1118 eu ΕΕ 1119 uitleggen να εξηγήσει 1120 vertellen να πει 1121 volk λαός 1122 macht εξουσία 1123 vormen αποτελούν 1124 partijen κόμματα 1125 besturen κυβερνούν 1126 Nederlander Ολλανδός 1127 geldt ισχύει 1128 zowel ( als) τόσο (..όσο και) 1129 mannen άντρες 1130 rijke πλουσίους (τους) 1131 arme φτωχούς (τους) 1132 stemmen να ψηφίσεις 1133 gevangenis φυλακή 1134 meent αλήθεια 1135 stem ψήφος 1136 evenveel την ίδια 1137 waard αξία Les 3, tekst tja καλά partij κόμμα 1140 negenennegentig εννενήντα εννέα 1141 procent τοις εκατό 1142 oh οχ 1143 zoiets κάτι τέτοιο 1144 klopt είναι σώστο 1145 echte αληθινή (δημοκρατία) 1146 ten eerste κατ αρχάς 1147 politieke πολιτικά (κόμματα) 1148 gekozen να επιλεχθείς 1149 jou εσένα 1150 lid μέλος Les 3, tekst waarschijnlijk πιθανώς 1152 koningin βασίλισσα 1153 president Πρόεδρο (τον) 1154 minister-president πρωθυπουργό (τον) 1155 premier πρωθυπουργό (τον) 1156 belangrijkste το πιο σημαντικό 1157 persoon άτομο 1158 een-twee-drie ένα-δύο-τρία 1159 beantwoorden να απαντήσω 1160 ministers οι υπουργοί 1161 besluiten αποφάσεις 1162 wetten νόμους (τους) 1163 zetten να βάλω 1164 mening γνώμη 1165 openbaar δημοσίως 1166 geregeld ρυθμίστηκε 1167 speelt παίζετε 1168 rol ρόλο (τον) 1169 leven ζωή 1170 jawel και βέβαια 1171 verkiezingen εκλογές 1172 wijs διορίζω 1173 informateur διαμεσολαβητή (έναν) 1174 benoem διορίζω 1175 burgemeesters δημάρχους (τους) 1176 verbaast ξαφνιάζει 1177 nuttige χρήσιμες 2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam 3

4 1178 contacten επαφές 1179 buitenland εξωτερικό 1180 toespraak λόγος 1181 eenmaal μια φορά 1182 schrijft γράφει 1183 nauwelijks σχεδόν καθόλου 1184 invloed επιρροή 1185 vraagje ερωτησούλα 1186 pers τύπος 1187 ach ε 1188 valt (- mee) όχι και τόσο πολύ 1189 vrije ελεύθερος (τύπος) 1190 noodzakelijk απαραίτητος 1191 dank ευχαριστώ 1192 gesprekje συζήτηση Les 4, tekst totdat μέχρι να 1194 identiteitsbewijs δελτίο ταυτότητας 1195 rijbewijs άδεια οδήγησης 1196 ander άλλο 1197 officieel επίσημο 1198 document έγγραφο 1199 verboden απαγορεύεται 1200 slaan να χτυπάς 1201 vervelend ενοχλητικά 1202 geslagen χτυπιούνται τηλεφωνική γραμμή για 1203 kindertelefoon παιδιά 1204 volwassenen ενήλικοι 1205 bellen να τηλεφωνήσουν 1206 taak καθήκον 1207 burgers πολίτες 1208 regels κανόνες 1209 zeggen λένε 1210 beslist αποφασίζει Les 4, tekst recht δικαίωμα 1212 klinkt ακούγεται 1213 verdient βγάζεις 1214 huurtoeslag επίδομα ενοικίου 1215 ontvangt παίρνεις 1216 belastingdienst εφορία 1217 immers αφού 1218 stel φαντάσου 1219 moderne μοντέρνη 1220 maatschappij κοινωνία 1221 maakt έχεις 1222 zaken πράγματα 1223 boeken βιβλία 1224 schriften τετράδια 1225 medische ιατρική 1226 zorg περίθαλψη 1227 specialist ειδικός 1228 ziekenhuis νοσοκομείο 1229 waarop σε τι άλλα 1230 lijstje λίστα Les 5, tekst werkten εργάστηκαν 1232 buitenshuis εκτός σπιτιού 1233 fabriek εργοστάσιο 1234 kantoor γραφείο 1235 verdienen βγάζουν 1236 gezin οικογένεια 1237 situatie κατάσταση 1238 volledig εντελώς 1239 veranderd άλλαξε 1240 oorzaak αιτία 1241 verandering της αλλαγής 1242 vast (- stellen) να διαπιστωθεί 1243 stellen (vast -) να διαπιστωθεί 1244 trouwde παντρευόταν 1245 jong μικρός 1246 kreeg έκανε 1247 gemiddeld μέση (οικογένεια) 1248 bestond αποτελούνταν 1249 à με 1250 hadden είχαν 1251 daardoor γι αυτό το λόγο 1252 gebonden δεσμευμένες 1253 kon θα μπορούσε 1254 haast σχεδόν 1255 onmogelijk αδύνατο 1256 jaren χρόνια 1257 opvang υποδοχή 1258 jonge νέα 1259 blijven να εξακολουθεί 1260 korter λιγότερο Les 5, tekst meisjes κορίτσια 1262 vijftig πενήντα 2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam 4

5 1263 zestig εξήντα 1264 gingen πήγαιναν 1265 aparte χωριστάν (σχολεία) 1266 christelijke χριστιανικά 1267 islamitische ισλαμικά 1268 vak επάγγελμα 1269 werden έγιναν 1270 timmerman ξυλουργός 1271 schilder μπογιατζής 1272 elektricien ηλεκτρολόγος 1273 loodgieter υδραυλικός 1274 automonteur μηχανικός αυτοκινήτων 1275 knappe έξυπνα (αγόρια) 1276 leerden σπούδασαν 1277 ingenieur μηχανικός 1278 leraar δάσκαλος 1279 advocaat δικηγόρος 1280 konden θα μπορούσαν 1281 zogenaamde λεγόμενο 1282 huishoudschool σχολείο οικοκυρικής 1283 volgden ακολούθησαν 1284 ideale ιδανική (γυναίκα) 1285 huishouden νοικοκυριό 1286 koken μαγειρική 1287 wassen πλύσιμο 1288 enzovoort και τα λοιπά 1289 trouwden παντρευόντουσαν 1290 bleven έμεναν 1291 kregen έκαναν 1292 had είχε 1293 zin νόημα 1294 studeren να σπουδάσεις 1295 verstand μυαλό 1296 meesten τα περισσότερα 1297 mochten τις επιτρεπόταν 1298 verpleegster νοσοκόμα 1299 secretaresse γραμματέας 1300 onderwijzeres δασκάλα 1301 typische χαρακτηρικστικά 1302 beroepen επαγγέλματα Les 5, tekst slimme έξυπνα 1304 lagere χαμηλότερη (εκπαίδευση) 1305 voorbij πέρασε 1306 blijken φαίνονται 1307 slim έξυπνα 1308 slimmer πιο έξυπνα 1309 zie βλέπεις 1310 let πρόσεξε 1311 jas ρόμπα 1312 assistent βοηθός 1313 laatst τις προάλλες 1314 medicijnen φάρμακα 1315 Marokkaanse Μαροκάνα 1316 hielp εξυπηρέτησε 1317 mooie ωραία 1318 moeite δυσκολίες 1319 verstaan να καταλάβεις 1320 sprak μίλησε 1321 perfect τέλεια 1322 ingeburgerd εντάχτηκε 1323 samenleving κοινωνία Les 6, tekst immigratie μετανάστευση 1325 integratie ένταξη 1326 buitenlanders ξένοι 1327 klimaat κλίμα 1328 aantrekkelijk γοητευτικά 1329 donkere μαύρα 1330 grijze γκρίζα 1331 wolken σύννεφα 1332 dankzij χάρη σε 1333 zelden σπάνια 1334 hete καυτός (ήλιος) 1335 regen βροχή 1336 tevreden ικανοποιημένοι 1337 groeit φυτρώνουν (όλα) 1338 bloeit ανθιίζουν (όλα) 1339 kou κρύο 1340 ideaal ιδανικά 1341 regelt ρυθμίζεις 1342 temperatuur θερμοκρασία 1343 centrale κεντρική 1344 verwarming θέρμανση 1345 gezegd ωραία λόγια 1346 Noord-Europa Βόρεια Ευρώπη 1347 komst του ερχομού 1348 vertrokken φύγει 1349 vreesde φοβόμουν (για) 1350 zat βρισκόμουν 1351 voortdurend συνέχεια 1352 angst φόβος 2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam 5

6 1353 redenen λόγους (τους) 1354 volgen να ακολουθήσετε 1355 huwelijk (για) γάμο Les 6, tekst zomaar έτσι 1357 binnenkomen να εισέρθουν 1358 eisen απαιτήσεις 1359 gesteld τεθεί 1360 bijdrage να συμβάλουν 1361 leveren να συμβάλουν 1362 integreren η ένταξη 1363 integreert εντάσσεται 1364 contact επαφή 1365 prettig ευχάριστα 1366 gevraagd ζητείται 1367 verwacht περιμένει 1368 kennis γνώση ενημέρωση γονέων στο 1369 ouderavonden σχολείο 1370 moeders μητέρες 1371 vaders πατέρες 1372 sportclub στον αθλητικό σύλλογο 1373 normale κανονικά (πράγματα) 1374 jezelf τον/την εαυτό σου 1375 biedt προσφέρει 1376 beste καλύτερη (πιθανότητα) Les 6, tekst beschouwt θεωρεί 1378 bekende γνωστή 1379 uitdrukking έκφραση 1380 vadertje πατερούλης 1381 zorgt φροντίζει 1382 familieleden μέλη της οικογένειας 1383 leuke ευχάριστα 1384 bedoeling πρόθεση 1385 betrekken να μπλέξουμε 1386 zorgen φροντίζουν 1387 broers αδέλφια 1388 zussen αδέλφια 1389 ooms θείων (των) 1390 tantes θειών (των) Les 7, tekst loon μισθό (τον) 1392 zodat ώστε να 1393 kosten έξοδα 1394 elektriciteit ρεύμα 1395 oplossing λύση 1396 bedacht βρήκαν 1397 beschikt διαθέτει 1398 gelijk ίδιο 1399 minimumloon ελάχιστο μισθό (τον) 1400 werkgever εργοδότης 1401 geweldig τέλεια 1402 bestaat υπάρχει 1403 daaraan (σκέφτηκε) αυτό 1404 gedacht σκεφτεί 1405 extra επιπλέον 1406 toeslag βοήθημα 1407 nogal αρκετά 1408 ingewikkeld περίπλοκα 1409 sociale κοινωνική 1410 dienst υπηρεσία 1411 lossen να λύσεις Les 7, tekst UWV ΙΚΑ 1413 uitkeringen επιδόματα 1414 langskomen να περάσω 1415 gehad έγινε 1416 ging επρόκειτο 1417 wilden ήθελαν 1418 zocht έψαχνα 1419 vroegen ρώτησαν 1420 deed έκανα 1421 baby μωρό 1422 breng πηγαίνω 1423 haal παίρνω 1424 zo n τέτοια (δουλειά) 1425 feitelijk ουσιαστικά 1426 niks τίποτα 1427 zei είπε 1428 tijdelijk προσωρινά 1429 bedoeld υποτίθεται ότι 1430 denkt σκέφτεται Les 8, tekst wet νόμος 1432 raakt μπλέκεται 1433 stuur τιμόνι 1434 voorbeeld παράδειγμα 2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam 6

7 1435 gezicht πρόσωπο 1436 bedekken να καλύπτουν 1437 scheiden να χωρίσουν 1438 rechten δικαιώματα 1439 hoeven δεν χρειάζεται 1440 belangrijke σημαντικά (άτομα) 1441 grapje αστείο 1442 gelijker πιο ίσοι Les 8, tekst grondwet σύνταγμα 1444 luidt έχει 1445 bevindt βρίσκεται 1446 gelijke ίδιος 1447 wijze τρόπος 1448 behandeld μεταχειρίζεται 1449 voegt προσθέτει 1450 oefenen να ασκεί 1451 christen χριστιανός 1452 enkel κανένα 1453 jood εβραίος 1454 moslim μουσουλμάνος 1455 synagogen συναγωγές 1456 moskeeën τζαμιά 1457 bouwen χτίζει 1458 meningsuiting έκφραση γνώμης 1459 dief κλέφτης 1460 eerlijk ειλικρινής 1461 goud χρυσό 1462 aantonen να αποδείξεις 1463 lieg λες ψέματα 1464 liegen να λες ψέματα Les 8, tekst stelen να κλέβεις 1466 bisschop επίσκοπος 1467 rechter δικαστής 1468 veroordeeld καταδικάστηκε 1469 gek χαζό 1470 leider ηγέτης 1471 overheid αρχές 1472 stond ήταν 1473 kranten εφημερίδες 1474 spraken μιλούσαν 1475 vonden νόμισαν 1476 bakkers φουρνάρηδες 1477 ervan γι αυτό 1478 blij χαρούμενοι 1479 uitspraak απόφαση Les 9, tekst huurt νοικιάζει 1481 twee-kamerflat δυάρι 1482 in totaal συνολικά 1483 vijfenzestig εξήντα πέντε 1484 vierkante τετραγωνικά 1485 woningbouwvereniging ενοικιάζει σπίτια συνεταιρισμός που χτίζει και 1486 huurcontract ενοικιαστήριο συμβόλαιο 1487 daarin σ αυτό 1488 plichten υποχρεώσεις 1489 organisatie οργανισμός 1490 goedkope φθηνά 1491 moesten έπρεπε 1492 ruim πάνω από 1493 particulier ιδιωτικά 1494 makelaar μεσίτης 1495 geschikt ικανή 1496 inkomen εισόδημα 1497 woonden ζούσατε 1498 huurde νοίκιασες Les 9, tekst woonboot πλωτή κατοικία 1500 gegaan πάει 1501 precies ακριβείς 1502 verhuisd μετακόμισε 1503 gauw γρήγορα 1504 opgeschreven έγραψε 1505 t.o. απέναντι από 1506 Rotterdam Ρόττερνταμ 1507 genomen πήρε 1508 gelopen περπατήσει 1509 wonder θαύμα 1510 midden μέσα στο 1511 drukke πολυσύχναστη 1512 natuur φύση 1513 boot καράβι 1514 prima μια χαρά 1515 tweeën τους δυο (μας) 1516 dak στέγη 1517 tuintje κηπάκι 1518 Chinees κινέζικα 2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam 7

8 1519 gegeten φάγαμε 1520 restaurant εστιατόριο 1521 gezellig ευχάριστο 1522 gebracht πάει 1523 voorop μπροστά 1524 achterop πίσω 1525 verkeer κίνηση 1526 ervaring εμπειρία Les 9, tekst liepen περπατήσαμε 1528 zagen είδαμε 1529 praktisch σχεδόν 1530 belang σημαντικό 1531 beheerst γνωρίζει 1532 begrijpt καταλαβαίνει 1533 ontmoette συναντούσε 1534 keek έβλεπε 1535 buren γείτονες 1536 nodigt (- uit) καλείτε 1537 vriendjes φιλαράκια 1538 dochters κόρες Les 10, tekst Kerstmis Χριστούγεννα 1540 kerstvakantie χριστουγεννιάτικες διακοπές 1541 gesloten κλειστό 1542 christelijk χριστιανική 1543 feest γιορτή 1544 joods εβραïκή 1545 islamitisch ισλαμική 1546 einde τέλος 1547 vieren γιορτάζω 1548 China Κίνα 1549 gevierd γιορτάζεται 1550 viert γιορτάζει 1551 religieuze θρησκευτικές 1552 feesten γιορτές 1553 volgens κατά 1554 contract συμβόλαιο 1555 vakantiedagen μέρες διακοπών 1556 bezoeken να επισκεφτείς Les 10, tekst titel τίτλος 1558 artikel άρθρου (ενός) 1559 bleek προέκυψε 1560 onderzoek έρευνα 1561 agenda ατζέντα 1562 vergeleken συγκρίνοντας 1563 muziekles μάθημα μουσικής 1564 vriendje φίλο (τον) 1565 beide και τα δύο 1566 gevaarlijk επικίνδυνη 1567 brengen πηγαίνουν 1568 gehaald παίρνονται από Les 10, tekst vereniging συλλόγου (ενός) 1570 club ομίλου (ενός) 1571 soorten διάφοροι 1572 verenigingen σύλλογοι 1573 clubs όμιλοι 1574 muziekverenigingen μουσικός όμιλος 1575 wandelclubs πεζοπορικός όμιλος όμιλος ψυχαγωγικής 1576 hobbyclubs απασχόλησης 1577 fit σε καλή σωματική κατάσταση 1578 beweegt κινείσαι 1579 museum μουσείο 1580 toneel θέατρο 1581 film ταινία 1582 concert συναυλία 1583 trekt προσελκύει 1584 bezoekers επισκέπτες 1585 gaan (- uit) βγαίνουν 1586 discotheek ντισκοτέκ 1587 feestje πάρτυ 1588 verre μακρινά 1589 reizen ταξίδια 1590 fietstochten εκδρομές με ποδήλατο 1591 plannen σχεδιάζουν 1592 eventjes για λίγο Les 11, tekst dik παχύς 1594 dun αδύνατο 1595 kleding ρούχα 1596 seizoenen εποχές 1597 verandert αλλάζει 1598 dagelijks καθημερινά 1599 zomers το καλοκαίρι 2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam 8

9 1600 trek βάζεις 1601 zomerkleren καλοκαιρινά ρούχα 1602 dikke χοντρά 1603 warme ζεστά 1604 dunnere πιο λεπτά 1605 dragen να φορέσεις 1606 regenjas καμπαρντίνα 1607 aantrekken να βάλω 1608 s morgens το πρωί 1609 fris ψύχρα 1610 gekleed ντυμένη 1611 passen χωρούν 1612 broek παντελόνι 1613 past χωράει 1614 strak στενό 1615 grotere μεγαλύτερο 1616 maat νούμερο 1617 hoor ακούω 1618 trekken να βάλω 1619 kast ντουλάπα 1620 hangt είναι γεμάτη Les 11, tekst nieuwste τελευταία μόντα 1622 mode τελευταία λέξη μόδας 1623 bloot γυμνό (σώμα) 1624 bedekt καλυμμένο (σώμα) 1625 modernste πιο μοντέρνα 1626 vriendinnetjes φιλενάδες 1627 merk μάρκα 1628 shirt μπλουζάκι 1629 jassen σακάκια 1630 gezinnen οικογένειες 1631 kinderbijslag επίδομα τέκνου 1632 luxe πολυτελή (πράγματα) 1633 bijbaan δεύτερη δουλειά 1634 zoeken να ψάξεις 1635 prachtige καταπληκτικό 1636 jurk φουστάνι 1637 controleren να τσεκάρω 1638 huiswerk διάβασμα 1639 indruk εντύπωση 1640 leraren δάσκαλοι 1641 vraag (- af) αναρωτιέμαι 1642 uniform στολή Les 11, tekst verschillen διαφορές 1644 kwestie θέμα (μόδας) 1645 modern μοντέρνο 1646 ouderwets παλιομοδίτικο 1647 andersom αντιθέτως 1648 ín της μόδας 1649 nú τώρα 1650 juist μάλιστα 1651 materialen υλικά 1652 gewoonte συνήθειας 1653 gewoontes συνήθειες 1654 kleedde ντυνόταν 1655 kwam προήρθε 1656 ene ένα 1657 droegen φορούσαν 1658 gelegenheden ευκαιρίες 1659 aantrekt βάζεις 1660 verschilt διαφέρει 1661 bruiloft γάμος 1662 begrafenis κηδεία 1663 zou θα 1664 solliciteren κάνεις αίτηση για κάποια θέση 1665 alledaagse καθημερινά 1666 toon δείχνεις 1667 respect σεβασμό (τον) 1668 netjes καλά (ντυμένος) 1669 keurig καθωσπρέπει 1670 ongepast απρεπώς 1671 draagt φορέσεις 1672 geloof θρησκεία 1673 ideeën ιδέες 1674 voorbeelden παραδείγματα Les 12, tekst verzekeringen ασφάλειες 1676 financiële οικονομική 1677 zekerheid σιγουριά 1678 voorkómen να αποφύγεις 1679 verzekering ασφάλεια 1680 afsluiten να κλείσεις 1681 polis ασφαλιστήριο 1682 voorwaarden όρους (τους) 1683 maandelijks μηνιαίως 1684 enorm πάρα πολύ 1685 schrik τρομάζεις 2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam 9

10 1686 rekeningen λογαριασμοί 1687 ziekenhuizen νοσοκομείων (των) 1688 specialisten ειδικών γιατρών (των) 1689 tandartsen οδοντίατρων (των) 1690 ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Les 12, tekst melden να δηλώσεις 1710 daarover σ αυτό 1711 bezit διαθέτεις 1712 bank τράπεζα 1713 opzij στην άκρη 1714 studie σπουδές 1715 spaarrekening λογαριασμός ταμιευτηρίου 1716 waarde αξία 1717 opgeven να δηλώσεις 1718 wegenbelasting τέλη κυκλοφορίας 1719 aanleg διάνοιξη 1720 winst κέρδος 1721 alcohol αλκοόλ 1722 rookt καπνίζει 1723 plezier διασκέδαση 1724 vrolijk χαρούμενη/ο 1725 belastinggeld φόροι 1726 ontvang παραλαμβάνεις 1727 blauwe μπλε 1728 formulieren έντυπα ziektekostenverzekering 1691 verzekerd ασφαλισμένοι 1692 ziektekosten ιατροφαρμακευτικά έξοδα 1693 verplicht υποχρεωτική 1694 hoef χρειάζεται 1695 basisverzekering ενιαία ασφάλιση 1696 verzekeren να ασφαλιστείς 1697 behandelingen θεραπείες 1698 uitgebreider εκτεταμένο 1699 pakket πακέτο 1700 schade ζημιά 1701 kostbare πολυδάπανη 1702 zaak υπόθεση 1703 autoverzekering ασφάλεια αυτοκινήτου 1704 afgesloten κλείσει 1705 onzeker αβέβαιος 1706 bestaan υπάρχουν 1707 slecht-weer-verzekeringen κακού καιρού ασφάλεια σε περίπτωση 1708 oren αυτιά 1729 computerprogramma πρόγραμμα στον υπολογιστή 1730 prettiger πιο ευχάριστο 1731 makkelijker πιο εύκολο 1732 aldus τάδε έφη Les 12, tekst telefoongesprek τηλεφώνημα 1734 goedemorgen καλημέρα 1735 vast&zeker βεβαιότατα 1736 zoontje γιος 1737 jarig είχε τα γεννέθλια 1738 gefeliciteerd χρόνια πολλά 1739 probleempje προβληματάκι 1740 gisterenmiddag χθες το μεσημέρι 1741 gaf έκανα 1742 fietsles μάθημα ποδηλάτου 1743 fout λάθος 1744 hoezo γιατί 1745 gebeurd έγινε 1746 dacht νόμισα 1747 loslaten αφήσω 1748 reed πήγε με το ποδήλατο 1749 geparkeerde παρκαρισμένο 1750 jarenlange μακροχρόνια 1751 wa-verzekering ασφάλεια αστικής ευθύνης 1752 wettelijke νομική 1753 aansprakelijkheid ευθύνη 1754 website ιστοσελίδα 1755 vliegt πετάει 1756 fietsje ποδηλατάκι Les 13, tekst vragenlijst ερωτηματολόγιο 1758 bewoner κάτοικε 1759 bewoonster κάτοικε 1760 waarin στην οποία (γειτονιά) 1761 hieronder παρακάτω 1762 matig μέτρια 1763 jongere μικρότερα (παιδιά) 1764 sportlessen αθλητικά μαθήματα 1765 organiseert οργανώνει 1766 overlast προβλήματα 1767 jongeren νέους (τους) 1768 criminele εγκληματικές 1769 activiteiten δραστηριότητες 2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam 10

11 1770 veiligheid ασφάλεια 1771 ruimte χώρος 1772 groen πράσινα 1773 bomen δέντρα 1774 planten φυτά 1775 bloemen λουλούδια 1776 verzorgd φροντίσει 1777 straten δρόμοι 1778 schoongemaakt καθαρίσει 1779 afvalbakken κάδοι απορριμάτων 1780 diensten υπηρεσίες 1781 bladzijde σελίδα Les 13, tekst ten slotte τελικά 1783 gemeentehuis δημαρχείο 1784 geholpen εξυπηρετείστε 1785 meldt δηλώνετε 1786 geboren γεννηθεί 1787 vriendelijke ευγενικό 1788 toont δείχνει (κανείς) 1789 duidelijk σαφείς 1790 beslissingen αποφάσεις 1791 ambtenaren δημόσιοι υπάλληλοι 1792 beloven υπόσχονται 1793 deskundig εμπειρογνώμονα 1794 kwaad θυμωμένος/η 1795 besluit απόφαση 1796 beantwoord απαντήσατε 1797 terugsturen επιστρέψετε 1798 danken ευχαριστούμε 1799 medewerking συνεργασία Les 13, tekst discussie συζήτηση 1801 nut ωφέλεια 1802 politiek πολιτική 1803 b&w δήμαρχος και αντιδήμαρχοι 1804 bespreken να συζητήσουν 1805 zeg ας πούμε 1806 leden μέλη 1807 reageren αντιδρούν 1808 gepraat συζητήσεις 1809 luisteren να ακούσω 1810 vergaderingen συνελεύσεις 1811 financiën τα οικονομικά 1812 buurtproblemen προβλήματα στη γειτονιά 1813 erheen εκεί 1814 idee ιδέα 1815 alsjeblieft σε παρακαλώ 1816 publiek το κοινό 1817 zwijgen σωπαίνει 1818 zestiende δέκατο έκτο (αιώνα) Les 14, tekst sprake επρόκειτο 1820 gebieden περιοχές 1821 plaatselijke τοπικούς 1822 leiders ηγέτες 1823 provincie νομός 1824 verzet αντίσταση 1825 strijd αγώνα 1826 los αποχωρίστηκε 1827 leiding ηγεσία 1828 werd έγινε 1829 republiek δημοκρατία 1830 gevormd δημιουργηθεί 1831 ontstond δημιουργήθηκε 1832 nationale εθνική 1833 eenheid ενότητα 1834 tegelijk ταυτόχρονα 1835 ontwikkeling ανάπτυξη 1836 economische οικονομική 1837 groei ανάπτυξη 1838 periode περίοδο (την) 1839 ontdekte ανακάλυψε 1840 dreef έκανε 1841 handel εμπόριο 1842 Engeland Αγγλία 1843 tegenstander αντίπαλος 1844 Engels αγγλικό 1845 woordenboek λεξικό les 14, tekst rijker πιο πλούσια 1847 internationale διεθνές εμπόριο 1848 kunst τέχνη 1849 besteden να ξοδέψει 1850 zeventiende δέκατο έβδομο 1851 gouden χρυσός 1852 rijkste τις πιο πλούσιες 1853 aarde γή (στον κόσμο) 2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam 11

12 1854 koloniën αποικίες 1855 ontbrak έλειπε 1856 vluchtelingen πρόσφυγες 1857 noemt ονομάζει 1858 beperkt περιορίστηκε 1859 handen χέρια 1860 Fransen Γάλλοι 1861 namen έλαβαν 1862 overigens εξάλλου 1863 maatregelen μέτρα 1864 achternamen επίθετα 1865 wetboek κώδικα (τον) 1866 verlieten εγκατέλειψαν 1867 Zuid-Nederland Νότια Ολλανδία 1868 België Βέλγιο 1869 aanvaarden να δεχτεί 1870 militaire στρατιωτική 1871 actie δράση 1872 zinloos δεν έχει νόημα 1873 ontwikkelde εξελίχθηκε 1874 langzaam αργά 1875 beseften συνειδητοποίησαν 1876 geestelijke πνευματική 1877 culturele πολιτισμική Les 14, tekst verliezen χάσαμε 1879 Duitsland Γερμανία 1880 ingenomen καταλήφθηκε 1881 kracht δύναμη 1882 universiteiten Πανεπιστήμια 1883 moord δολοφονία 1884 miljoen εκατομμυρίων 1885 joden Εβραίων 1886 herinnering μνήμη 1887 legers στρατοί 1888 VS ΥΠΑ 1889 Rusland Ρωσία 1890 winnen κερδίζουν 1891 Amerika Αμερική 1892 economie οικονομία 1893 sindsdien από τότε 1894 relatie σχέσεις 1895 opgebouwd οικοδομείται 1896 industrie βιομηχανία 1897 vluchten να διαφύγουν 1898 overleven να επιβιώσουν 1899 Europese ευρωπαïκών (των) 1900 belangrijker πιο σημαντική 1901 huidige σημερινά 1902 staten κράτη 1903 zoals όπως 1904 uiteindelijk τελικά 1905 verdwijnen εξαφανιστούν 1906 culturen πολιτισμούς 1907 toekomst μέλλον Les 15, tekst gezondheidszorg υγειονική περίθαλψη 1909 buurvrouw γειτόνισσα 1910 schijnt φαίνεται 1911 normaal κανονικά 1912 voorkeur προτίμηση 1913 veiliger πιο ασφαλές 1914 complicaties επιπλοκές 1915 kennelijk προφανώς 1916 heerst επικρατεί 1917 nadat αφότου 1918 consultatiebureau βρέφη συμβουλευτικό κέντρο για 1919 arts γιατρός 1920 controleert τσεκάρει 1921 bekijkt κοιτάζει 1922 huid δέρμα 1923 lichaam σώμα 1924 zorgvuldig προσεκτικά 1925 onderzocht εξετάζεται 1926 huilt κλαίει 1927 terrein χώρο (τον) 1928 eventueel ενδεχομένως 1929 verschijnt εμφανίζεται 1930 vaker πιο συχνά 1931 aandacht προσοχή 1932 liefde αγάπη Les 15, tekst lachen γέλιο 1934 huilen κλάψιμο 1935 hoofdpijn πονοκέφαλο (τον) 1936 direct αμέσως 1937 voorzichtig επιφυλακτικά 1938 praktijk ιατρείο 1939 wachtkamer αίθουσα αναμονής 2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam 12

13 1940 spreekkamer ιατρείο 1941 buikpijn κοιλόπονος 1942 zwanger έγκυος 1943 gebruikt παίρνετε (φάρμακα) 1944 gemeten μετρήσει 1945 ontdekken να ανακαλύψει 1946 vermoedelijk πιθανώς 1947 ernstig σοβαρό 1948 wees να είστε 1949 afwachten περιμένουμε 1950 vanzelf από μόνο του 1951 over περνάει 1952 plotseling ξαφνικά 1953 erger χειρότερο 1954 huil κλαίω 1955 vlug γρήγορα 1956 verwijsbrief επιστολή παραπομπής 1957 troosten να παρηγορήσει Les 15, tekst dialoog διάλογος 1959 goedemiddag καλησπέρα 1960 scheelt eraan πάθατε 1961 geschreven γράψει 1962 gelezen διαβάσει 1963 geluid ήχο 1964 gehoord άκουσε 1965 hemd πούκαμισο 1966 uitdoen να βγάλετε 1967 geopereerd να εγχειριστώ 1968 verdoving νάρκωση 1969 gestuurd σταλεί 1970 verstandige σώφρων 1971 klacht ενόχλημα 1972 overgewicht υπέρβαρα 1973 houdt αρέσει 1974 diëtiste διαιτολόγο 1975 operatie εγχείριση 1976 bewegen να κινείστε 1977 balie γκισέ Les 16, tekst brieven επιστολές 1979 straatfeest γιορτή δρόμου 1980 straatbewoner κάτοικε δρόμου 1981 wellicht μάλλον 1982 opgemerkt παρατηρήσει 1983 bewoners κάτοικοι 1984 omgeving περιοχή 1985 nader περαιτέρω 1986 middel μέσο 1987 schep δημιουργείς 1988 band σχέση 1989 buurtcomite επιτροπή γειτονιάς 1990 opgericht ιδρύσει 1991 organiseren θα οργανώσει 1992 hopen ελπίζουμε 1993 gelegenheid ευκαιρία 1994 ontmoeten να συναντήσουμε 1995 programma πρόγραμμα 1996 bevat συμπεριλαμβάνει 1997 leeftijden ηλικίες 1998 elementen στοιχεία 1999 spel παιχνίδι 2000 barbecue μπάρμπεκιου 2001 salades σαλάτες 2002 drank ποτά (και αναψυκτικά) 2003 bereid πρόθυμο 2004 lenen δανείσει 2005 meebrengen φέρετε 2006 tafel τραπέζι 2007 stoelen καρέκλες 2008 stemming διάθεση 2009 voorbereidingen προετοιμασίες 2010 begonnen άρχισαν 2011 aandeel συμμετοχή 2012 denk (- na) σκεφτείτε 2013 radio ραδιόφωνο 2014 waarschuwt προειδοποιεί 2015 overleggen θα συζητήσουμε 2016 voorzitter πρόεδρος Les 16, tekst schoolreisje εκδρομή σχολείου tje ηλεκτρονικό μήνυμα 2019 hotels ξενοδοχεία 2020 ondernemingen επιχειρήσεις 2021 bezocht επισκεφτεί 2022 verband σχέση 2023 toeristische τουριστική 2024 interessant ενδιαφέρον 2025 theorie θεωρία 2026 zestiende από τον δέκατο έκτο αιώνα 2027 eeuws από τον δέκατο έκτο αιώνα 2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam 13

14 2028 gebouw κτίριο 2029 tentoonstelling έκθεση 2030 prinses πριγκίπεσσα 2031 vreselijk απαίσια 2032 zorgde φρόντισε 2033 leidde κατεύθυνε 2034 gedrag συμπεριφορά 2035 spanningen τάσεις 2036 conflicten διαφορές 2037 geleid οδηγήσει 2038 met z n tienen δέκα άτομα 2039 zaal αίθουσα 2040 voordat πριν να 2041 rustig ήσυχα 2042 waarschuwen να προειδοποιήσει 2043 vanavond απόψε 2044 met z n allen όλοι μαζί 2045 liefs με αγάπη Les 17, tekst dromen όνειρα 2047 werkelijkheid πραγματικότητα 2048 krediet πίστωση 2049 rente επιτόκιο 2050 theoretische θεωριτική 2051 looptijd διάρκεια 2052 totale συνολική 2053 bieden προσφέρουμε 2054 leningen δάνεια 2055 gunstige ευνοïκούς (τους) 2056 laagst το χαμηλότερο 2057 mogelijke δυνατόν 2058 hé ε 2059 tweedehands μεταχειρισμένο 2060 gaat τελειώνει 2061 lening δάνειο 2062 gedeeld διαιρεμένο 2063 levert αποφέρει 2064 uitrekenen να υπολογίσουμε 2065 bedragen ποσά 2066 aftrekken αφαιρέσεις 2067 min μείον 2068 langere μεγαλύτερη 2069 mogelijkheid δυνατότητα 2070 weliswaar βέβαια 2071 optellen να προσθέσεις 2072 da s αυτό είναι 2073 proberen προσπαθήσουμε Les 17, tekst droomreis ονειρεμένο ταξίδι 2075 gekke τρελό 2076 droom όνειρο 2077 Marokko Μαρόκο 2078 zomervakantie καλοκαιρινές διακοπές 2079 duurde διήρκεσε 2080 lange μεγάλες (ημέρες) 2081 rust ησυχία 2082 zesde έκτη 2083 kwamen φτάσαμε 2084 verwachtten περιμέναμε 2085 zouden θα 2086 herkennen αναγνώριζαν 2087 namelijk λοιπόν 2088 m n μου 2089 herkende αναγνώρισε 2090 onmiddellijk αμέσως 2091 besefte συνειδητοποίησα 2092 woord λέξη 2093 Arabisch αραβικά 2094 dialect διάλεκτο (τον) 2095 begreep καταλάβαινα 2096 schrok ξύπνησα τρομαγμένος/η 2097 grappig αστείο 2098 reken (- uit) υπολόγισέ το Les 17, tekst eindelijk επιτέλους 2100 herinneren θυμάστε 2101 uren ώρες 2102 boek βιβλίο 2103 erin εκεί μέσα 2104 kostte απαίτησε 2105 teksten κείμενα 2106 luisterde άκουγα 2107 uitspreken να προφέρεις 2108 zolang όσο 2109 ondanks παρά 2110 prettige ευχάριστα 2111 leerde έμαθα 2112 feit γεγονός 2113 houd να κρατάς 2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam 14

15 2114 ogen μάτια 2115 zichzelf τον/την εαυτό του/της 2116 tot slot τελειώνοντας 2117 wens εύχομαι 2118 succes επιτυχία 2119 stappen βήματα 2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam 15

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Α Ρ Κ Ι Α Σ Τ Η Σ ΛΛΗΝΟΜΑΘΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ι Ρ Α Δ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο μας διοργανώνει μια εκδρομή στο αρχαιολογικό μουσείο της Ακρόπολης. Οι ηλικίες είναι από 6-11 και το κόστος της εκδρομής θα είναι 15$

Το σχολείο μας διοργανώνει μια εκδρομή στο αρχαιολογικό μουσείο της Ακρόπολης. Οι ηλικίες είναι από 6-11 και το κόστος της εκδρομής θα είναι 15$ Το σχολείο μας διοργανώνει μια εκδρομή στο αρχαιολογικό μουσείο της Ακρόπολης. Οι ηλικίες είναι από 6-11 και το κόστος της εκδρομής θα είναι 15$ Θα χρειαστείτε νερό,τσάντα,φαγητό και αθλητικά παπούτσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και να. εγκρίνει το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και ο

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και να. εγκρίνει το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όλοι μας ανήκουμε σε μια κοινωνική ομάδα και γι αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και να εφαρμόζουμε τους κανόνες συμπεριφοράς της ομάδας μας. Με τον Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς που έχει εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β Πράσινο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F Β (4 ος Γύρος 2008) Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST

ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST Παρακαλούμε συμπληρώστε το τεστ χωρίς βοήθεια από άλλα πρόσωπα ή βιβλία. Please complete this test without any help from other persons or books. Bitte furen

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διδακτική πρόταση Διδακτικό πλαίσιο Θέμα: Πάρτι γενεθλίων Σχολείο: Γυμνάσιο Φανερωμένης, Λάρνακα Επίπεδο ελληνομάθειας: Α2 - αρχάριοι (9 μαθητές) Διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤΗΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤΜΗΜΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV :. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ.: 4918 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Z Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα Ενότητα: Εργασία Επαγγέλματα (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: A1, A2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες Διάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Π ρ ώ τ ο μ έ ρ ο ς Πώς σας λένε; Από πού είστε; Πού μένετε; Τι δουλειά κάνετε; Πόσα μέλη έχει η οικογένειά σας; Γιατί μαθαίνετε ελληνικά; Ξέρετε άλλες ξένες γλώσσες; Γιατί τις

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Μικρές Αγγελίες Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αριθμός Επίθετο Όνομα Όνομα πατέρα THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Αυτό το γραπτό αποτελείται από 21 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας αυτής).

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 7: Κυκλοφοριακή Αγωγή

Σενάριο 7: Κυκλοφοριακή Αγωγή Σενάριο 7: Κυκλοφοριακή Αγωγή Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Κυκλοφοριακή Αγωγή Γνωστικό Αντικείμενο: Μελέτη Περιβάλλοντος Διδακτική Ενότητα: Μεταφορές Τάξη: Β' Δημοτικού Διάρκεια: 2 ώρες Δραστηριότητα 1: Κυκλοφορώ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας Β Μέρος Κατάθλιψη Αξιολόγηση Χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Ερωτήσειςγια: Συναίσθημα Ύπνο Ενδιαφέροντα Ενοχή Ενέργεια Συγκέντρωση Όρεξη Ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος.

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 15 ως έναντι ασφαλίστρων και συστήνοντας 2 τουλάχιστον άτομα έχετε ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου:

και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου: και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου: Συμπληρώνω ερωτηματολόγιο και συλλέγω χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των συμμαθητών μου απέναντι στο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς

Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς Καλώς ήρθατε στο littlebridge.com HomeBook 1. Εναρμονισμένο με τα 12 κεφάλαια του online υλικού, αυτό το βιβλίο συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος.

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος. ΜΑΘΗΜΑ ΔΥΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Θεσσαλονίκη Καβάλα Κέρκυρα Θάσος Σαμοθράκη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΡΙΟΣ Αυτήν την εβδομάδα κοίτα να τακτοποιήσεις κενά του παρελθόντος και να επεξεργαστείς στο μυαλό σου τις ιδανικότερες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟY

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟY ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟY Προσαρμογή- Αποχωρισμός Αγαπητοί γονείς, Κατανοώντας τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα σας γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης Εργασία από τα παιδιά της Α 1 τάξης Τετάρτη, 15 του Μάη Χθες πέρασα μια όμορφη μέρα. Το πρωί ξύπνησα και ετοιμάστηκα για το σχολείο. Φόρεσα τη στολή μου, έφαγα το πρόγευμά μου και ξεκίνησα για το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους:

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους: Z Επαναληπτικό μάθημα Ανακύκλωση τώρα Αν το σύνθημα αυτό είναι κάτι που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, είναι καιρός να το θυμηθούμε και να ενεργοποιηθούμε. Όλοι. Και αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Το γενεόγραμμα. Γιώργος Καλαρρύτης MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων

Το γενεόγραμμα. Γιώργος Καλαρρύτης MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων Το γενεόγραμμα MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων Γενεόγραμμα είναι ένα γενεαλογικό δένδρο τουλάχιστον 3 γενεών που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΗ» Ένα δωδεκάχρονο

Διαβάστε περισσότερα