ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Γενική ιεύθυνση Έρευνας - ιεύθυνση A STOA Αξιολόγηση επιστηµονικών και τεχνολογικών επιλογών Περίληψη επιλογών και περίληψη των κυριοτέρων σηµείων PE αριθ Μάρτιος 2001 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1. Επιλογές πολιτικής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Πρέπει να αποθαρρύνεται έντονα η παρατεταµένη χρήση κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά ιδίως της προεφηβικής ηλικίας εάν δεν συντρέχει επείγουσα ανάγκη, λόγω της αυξηµένης ευαισθησίας τους σε ενδεχόµενες δυσµενείς για την υγεία συνθήκες. Η βιοµηχανία κινητών τηλεφώνων πρέπει να σταµατήσει να προωθεί την παρατεταµένη χρήση των κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά µέσω της χρήσης διαφηµιστικών τακτικών που εκµεταλλεύονται την επιρροή που έχει στα παιδιά η χρήση κινητών τηλεφώνων από συνοµηλίκους τους και άλλων στρατηγικών στις οποίες είναι ευάλωτα τα παιδιά, όπως η χρήση λωρίδων χαρακτήρων DISNEY στα τηλέφωνα (έχει καταργηθεί). Η βιοµηχανία κινητών τηλεφώνων πρέπει να διευκρινίσει στους καταναλωτές ότι ο συντελεστής ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ) που σε ορισµένες χώρες πρόκειται πολύ σύντοµα να αναγράφεται πάνω στη χειροσυσκευή αφορά µόνο το βαθµό στον οποίο οι µικροκυµατικές εκποµπές από την κεραία είναι δυνατό να θερµάνουν τον βιολογικό ιστό, και δεν έχει καµία σχέση µε τις µη θερµικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι εκποµπές των κινητών τηλεφώνων για τους χρήστες. Η αποτελεσµατικότητα συσκευών όπως ασπίδες και ακουστικά πρέπει να καθορίζεται µε βάση βιολογικές δοκιµές, και όχι µόνο µε Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη DV\434769EL.doc βάση τη µείωση της τιµής του ΣΕΑ (όπως προσδιορίζεται από τη χρήση φαντασµικής κεφαλής) που µπορεί να επιτυγχάνει η χρήση τους. β) Πρέπει να καταστεί σαφές στον καταναλωτή ότι οι συσκευές αυτές δεν παρέχουν καµία προστασία από το παλµικό µαγνητικό πεδίο χαµηλής συχνότητας της µπαταρίας του τηλεφώνου. Όσον αφορά στις συσκευές ατοµικής προστασίας που υποτίθεται ότι ενισχύουν την προστασία των χρηστών από τις ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις της έκθεσης (συµπεριλαµβανοµένων των προερχόµενων από το µαγνητικό πεδίο της µπαταρίας): α) η αποτελεσµατικότητά τους πρέπει να προσδιορίζεται µε βάση βιολογικές δοκιµές. β) οι συσκευές αυτές δεν πρέπει να απορρίπτονται (όπως παρατηρήθηκε σε ορισµένες καταναλωτικές έρευνες που έχουν δηµοσιευθεί) µε µόνη αιτιολογία το γεγονός ότι δεν µειώνουν τον ΣΕΑ, όπως φαίνεται από µετρήσεις µε χρήση φαντασµικής κεφαλής, καθώς δεν είναι σχεδιασµένα για το σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, ο ΣΕΑ συνιστά στην περίπτωση αυτή ακατάλληλο µέτρο για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητάς τους. 2. Επιλογές πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι µελλοντικές έρευνες που θα χρηµατοδοτήσει η ΕΕ πρέπει να συνάδουν µε τις ακόλουθες συστάσεις: α) τα υπό διερεύνηση έµβια συστήµατα πρέπει να εκτίθενται στις εκποµπές ενός πραγµατικού κινητού τηλεφώνου και όχι ενός «υποκατάστατου», αφού οι εκποµπές έχουν πολύ διαφορετικές βιολογικές επιπτώσεις,

2 λόγω κάποιων διαφορών στην παλµοσυχνότητα. β) κατά την εκτίµηση της σηµασίας για τον άνθρωπο των αποτελεσµάτων που καταγράφονται στα ζώα, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις διαφορές που παρατηρούνται στις συνθήκες έκθεσης, όπως στο αν η έκθεση αποτελεί συνάρτηση του µεγέθους, αν τοποθετείται στο κοντινό ή στο µακρινό πεδίο της κεραίας και αν αφορά σε όλο το σώµα ή είναι πιο περιορισµένη. γ) πρέπει να διερευνηθεί συστηµατικά η επίδραση των διαφόρων ειδών παλµοδότησης (πραγµατικών τηλεφώνων) στο ανθρώπινο ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα (EEG), και ιδεωδώς στο ανθρώπινο µαγνητοεγκεφαλογράφηµα (MEG), και αν οι παρατηρούµενες αλλαγές στα φάσµατα ισχύος συσχετίζονται µε αλλαγές στο επίπεδο του αιτιοκρατικού χάους. δ) πρέπει να χρησιµοποιηθούν καινοτόµες, µη επεµβατικές τεχνολογίες, όπως η εκποµπή βιοφωτονίων, για τη διερεύνηση της επίδρασης της ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων στα έµβια συστήµατα. ε) κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στα διδάγµατα που έχουν εξαχθεί από την έκθεση σε άλλα είδη σχετικών πεδίων ραδιοσυχνοτήτων, όπως τα στρατιωτικά και τα αστυνοµικά ραντάρ της Skrunda. στ) υπό το φως των εκθέσεων περί σοβαρών δυσµενών επιπτώσεων στην υγεία των ζώων σε αγροκτήµατα που βρίσκονται κοντά σε σταθµούς βάσης, πρέπει να συσταθεί κτηνιατρική υπηρεσία παρακολούθησης για τη συγκέντρωση και ανάλυση των εκθέσεων αυτών, και την ευαισθητοποίηση των αγροτών για τον πιθανό κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται τα ζώα τους. πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ίσως υπό την αιγίδα των εθνικών ρυθµιστικών φορέων ώστε να υπάρξει µεγαλύτερη συνειδητοποίηση της ηλεκτροµαγνητικής φύσης των ζώντων οργανισµών και της συνακόλουθης υπερευαισθησίας τους στα σύµφωνα, υπερασθενή ηλεκτροµαγνητικά σήµατα [αν δεν επιτευχθεί αυτό, δεν αναµένεται να αναγνωριστεί η ανάγκη επέκτασης των κατευθυντήριων γραµµών θερµικής ασφάλειας, ώστε να συµπεριλάβουν την ηλεκτροµαγνητική βιοσυµβατότητα]. 3. Τεχνολογικές επιλογές σε επιχειρησιακό επίπεδο Αν και το ερώτηµα µε ποιον ακριβώς τρόπο µπορεί να προκληθούν δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία από τις µη θερµικές επιδράσεις της παλµικής µικροκυµατικής ακτινοβολίας που χρησιµοποιείται σήµερα στο Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών (GSM), καθώς και στα πεδία άκρως χαµηλής συχνότητας (ELF) που συνδέονται µε άλλες τεχνολογίες, κάθε άλλο παρά έχει επιλυθεί, οι ενδείξεις για ύπαρξη τέτοιων επιδράσεων συγκλίνουν σε δύο τουλάχιστον τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσε να ενισχυθεί η βιοσυµβατότητα µε την τεχνολογία αυτή µέσα από αλλαγές στα πεδία και µόνον: Στις περιπτώσεις έκθεσης σε ακτινοβολία GMS, πρέπει να µειωθεί η ένταση της ακτινοβολίας σε ένα επίπεδο κάτω από το οποίο δεν παρατηρούνται εµπειρικά δυσµενείς επιπτώσεις στους εκτιθέµενους πληθυσµούς, λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ενδείξεις πως τα ελάχιστα όρια για µη θερµικές βιολογικές επιπτώσεις εντοπίζονται στο επίπεδο του microwatt/cm 2. Πυκνότητες ισχύος λίγων δεκάτων της τιµής αυτής είναι συνήθεις σε αποστάσεις µέτρων από έναν τυπικό ιστό σταθµού βάσης ύψους 15 µέτρων και στην πιο εντοπισµένη ακτίνα εµβέλειας των πλευρικών λοβών που γειτνιάζουν άµεσα µε έναν ιστό και στις δύο περιπτώσεις έχουν αναφερθεί δυσµενείς επιπτώσεις. Η ενσωµάτωση ενός πρόσθετου συντελεστή ασφαλείας της τάξης του 10 συνεπάγεται ότι, σε τοποθεσίες όπου παρατηρείται µακροχρόνια έκθεση, οι πυκνότητες ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 nanow/cm 2. [Η επίκληση της (υποτιθέµενης) µη πρόκλησης προβληµάτων υγείας από τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία υψηλότερης πυκνότητας ισχύος που εκπέµπονται από τους ραδιοποµπούς και τους τηλεοπτικούς ποµπούς σε µια προσπάθεια να αιτιολογηθεί η διατήρηση του τρέχοντος επίπεδου εκποµπής από τους σταθµούς βάσης GSM είναι αστήρικτη, για δύο τουλάχιστον λόγους: (i) η φύση των εκποµπών είναι πολύ διαφορετική όσον αφορά στις φέρουσες συχνότητες, στον τρόπο µετάδοσης (παλµικός/αναλογικός) και τη µορφολογία δέσµης, (ii) υπάρχουν προβλήµατα υγείας που συνδέονται µε ορισµένους από αυτούς τους ποµπούς, σε αντίθεση µε τα όσα υποστηρίζονται συχνά]! Πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν συχνότητες (ELF) τόσο διαµόρφωσης πλάτους (συµπεριλαµβανοµένης της παλµοδότησης, ως ακραίας περίπτωσης) όσο και πεδίων ραδιοσυχνοτήτων (RF) ή άλλων ηλεκτρικών/µαγνητικών πεδίων στην ακτίνα εµβέλειας της ανθρώπινης ηλεκτρικής εγκεφαλικής δραστηριότητας, ή των εξόδων εκροής ασβεστίου. [Στις περιπτώσεις έκθεσης στην ακτινοβολία GMS, αυτό θα επιτευχθεί, ως ένα βαθµό, µε την έλευση της τρίτης γενιάς κινητών τηλεφώνων (UMTS) που 2

3 χρησιµοποιούν τεχνολογία CDMA (πολλαπλής πρόσβασης διαίρεσης κώδικα) αντί της ΤDΜΑ (πολλαπλής πρόσβασης διαίρεσης χρόνου). Γιατί παρόλο που η όποια ευαισθησία στη µικροκυµατική φέρουσα θα παραµείνει, η παλµοδότηση που χρησιµοποιείται στην CDMA είναι ακανόνιστη ως εκ τούτου, η ακτινοβολία CDMA δεν µπορεί να έχει «οµοιότητα ταλάντωσης» µε τη δραστηριότητα των εγκεφαλικών κυµάτων και τις ηλεκτροχηµικές διεργασίες του ανθρώπου που χαρακτηρίζει την ΤDΜΑ. Όµως, ως συνέπεια της χρήσης µιας κάπως υψηλότερης φέρουσας συχνότητας, που προσεγγίζει περισσότερο το σηµείο στο οποίο το νερό απορροφά έντονα τα µικροκύµατα, οι θερµικές επιπτώσεις θα αποτελούσαν εδώ µεγαλύτερο πρόβληµα, ιδίως εν όψει των κάπως µεγαλύτερων ισχύων στις οποίες λειτουργούν! Η εισαγωγή της TETRA (επίγειας ζευκτικοποιηµένης ραδιοεπικοινωνίας), αφετέρου, προκαλεί αύξηση του βαθµού ανησυχίας τόσο σε θερµικό όσο και σε µη θερµικό επίπεδο]. 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Μία από τις µείζονες σύγχρονες απειλές για την υγεία της Κοινωνίας είναι το «ηλεκτρονικό νέφος» που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτή η µη ιονίζουσα ηλεκτροµαγνητική ρύπανση τεχνολογικής προέλευσης είναι ιδιαίτερα ύπουλη, αφού δεν ανιχνεύεται από τις αισθήσεις ένα στοιχείο που έχει την τάση να ενθαρρύνει µια πιο υπεροπτική στάση όσον αφορά στην ατοµική προστασία. Όµως, η φύση της ρύπανσης αυτής είναι τέτοια ώστε κυριολεκτικά δεν µπορεί κανείς «να κρυφτεί πουθενά». Επιπλέον, λόγω της σχετικά σύντοµης έκθεσης του ανθρώπου σε αυτή, δεν διαθέτουµε εξελικτική ανοσία ούτε κατά των δυσµενών επιπτώσεων που θα µπορούσε άµεσα να έχει στο σώµα µας ούτε κατά της πιθανής παρεµβολής της µε τις φυσικές ηλεκτροµαγνητικές διεργασίες, στις οποίες στηρίζεται η οµοιόσταση, όπως ο συντονισµός Schumann ένα ασθενές ηλεκτροµαγνητικό πεδίο που ταλαντώνεται συντονισµένα στην κοιλότητα µεταξύ της επιφάνειας της γης και της ιονόσφαιρας σε συχνότητες που προσεγγίζουν τους ρυθµούς του ανθρώπινου εγκεφάλου, η αποµόνωση από τις οποίες έχει διαπιστωθεί ότι είναι βλαπτική για την ανθρώπινη υγεία. Αυτό που διακρίνει τα τεχνολογικά παραγόµενα ηλεκτροµαγνητικά πεδία από τα περισσότερα φυσικά αντίστοιχα πεδία είναι ο πολύ µεγαλύτερος βαθµός συµφωνίας. Αυτό σηµαίνει ότι οι συχνότητές τους είναι ιδιαίτερα καλά προσδιορισµένες και, συνεπώς, διακρίνονται πιο εύκολα από τους ζώντες οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένου του ανθρώπου. Αυτό αυξάνει σηµαντικά τη βιολογική ισχύ τους, και «ανοίγει την πόρτα» στην πιθανότητα διαφόρων ειδών µη θερµικών επιπτώσεων ειδικών ως προς τη συχνότητα, για τις οποίες οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραµµές ασφαλείας - όπως αυτές που εκδίδονται από τη ιεθνή Επιτροπή για την Προστασία από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP) δεν παρέχουν προστασία. Οι κατευθυντήριες γραµµές ασφαλείας βασίζονται αποκλειστικά στη µελέτη της ικανότητας της ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων και της µικροκυµατικής ακτινοβολίας να προκαλούν θέρµανση των ιστών, και της ικανότητας των µαγνητικών πεδίων άκρως χαµηλών συχνοτήτων (ELF) να δηµιουργούν κυκλικά ηλεκτρικά ρεύµατα στο εσωτερικό του σώµατος αµφότερα τα οποία είναι αποδεδειγµένα βλαπτικά για την ανθρώπινη υγεία, αν είναι πολύ ισχυρά. Καθώς η σοβαρότητα των επιπτώσεων αυτών αυξάνει ευθέως ανάλογα µε την ένταση των εν λόγω πεδίων, οι κατευθυντήριες γραµµές την περιορίζουν, ενώ η συχνότητα των πεδίων λαµβάνεται υπόψη µόνο στο βαθµό που επηρεάζει (µέσω φαινοµένων συντονισµού «µεγέθους») την ικανότητα του οργανισµού να απορροφά ενέργεια από το πεδίο ακτινοβολίας και να θερµαίνεται αναλόγως. Συνεπώς, οι κατευθυντήριες γραµµές δεν προστατεύουν από δυσµενείς επιπτώσεις που προκαλούνται κυρίως και συγκεκριµένα λόγω της επίδρασης που µπορεί να έχει η συχνότητα των πεδίων στο ανθρώπινο σώµα. Απαραίτητη συνθήκη για µια τέτοια επίδραση είναι η ύπαρξη στον οργανισµό του βιολογικού ισοδύναµου ενός ηλεκτρικά συντονισµένου κυκλώµατος δηλαδή µιας ενδογενούς ταλαντωτικής ηλεκτρικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση αυτή, ο οργανισµός θα αντιδράσει κατά τρόπο που προσοµοιάζει µε αυτόν του ασυρµάτου αν η συχνότητα του εξωτερικού πεδίου (είτε του φέροντος κύµατος είτε των διαµορφώσεων πλάτους χαµηλότερης συχνότητας/παλµοδοτήσεων) ισοδυναµεί ή προσεγγίζει αυτή του συντονισµένου κυκλώµατος. Αυτό θα µπορούσε να επιφέρει είτε µια ανεπιθύµητα υψηλή συντονιζόµενη ενίσχυση της συνδεόµενης ενδογενούς βιολογικής δραστηριότητας είτε µια βλαπτική παρεµβολή µε αυτή. Οι επιδράσεις αυτές µπορεί να θεωρηθεί ότι απορρέουν από µια µεταφορά πληροφοριών (υπό µια γενικότερη έννοια) από το πεδίο σε έναν ζώντα οργανισµό, στο µέτρο που ο οργανισµός είναι σε θέση, µέσω αυτού του είδους «οµοιότητας ταλάντωσης», να αναγνωρίζει ένα χαρακτηριστικό του εξωτερικού πεδίου εκτός της έντασης, και κατόπιν να αποκρίνεται σε αυτό. 3

4 Εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός ότι τα εξωτερικά ηλεκτροµαγνητικά πεδία πρέπει να είναι επαρκώς σύµφωνα ώστε να µπορούν να ανιχνευθούν από το σώµα έναντι της δικής του ασύµφωνης θερµικής εκποµπής σε φυσιολογικές θερµοκρασίες. Παρόλο που αυτό ισχύει συνήθως, πρέπει να σηµειωθεί ότι, εφόσον η ακτινοβολία δεν είναι απολύτως σύµφωνη, η ύπαρξη µη θερµικών επιπτώσεων εξακολουθεί να εξαρτάται από µια ελάχιστη ένταση, η τιµή της οποίας είναι, πάντως, πολύ κατώτερη από την τιµή στην οποία διαπιστώνεται ανιχνεύσιµη θέρµανση. Ένα διαφωτιστικό παράδειγµα µιας τέτοιας «ενηµερωτικής», ειδικής ως προς τη συχνότητα, µη θερµικής ηλεκτροµαγνητικής επίδρασης στον ζώντα οργανισµό είναι η ικανότητα µιας αναλάµπουσας φωτεινής πηγής µε ορισµένο ρυθµό να πυροδοτεί κρίσεις παροξυσµού σε άτοµα που υποφέρουν από επιληψία ενεργοποιούµενη µε το φως. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο, όχι στη φωτεινότητα (ένταση) της φωτεινής πηγής, αλλά µάλλον στη συχνότητα της αναλαµπής η οποία, αν είναι παρόµοια µε τη συχνότητα της ηλεκτρικής εγκεφαλικής δραστηριότητας που σχετίζεται µε τον επιληπτικό παροξυσµό, µπορεί να προκαλέσει εκδήλωσή του πράγµα που σηµαίνει ότι το φαινόµενο είναι κατά βάση µια ειδική ως προς τη συχνότητα επίπτωση της µεταφοράς πληροφοριών από το φως στον εγκέφαλο, που είναι σε θέση να αναγνωρίζει το φως από το ρυθµό της αναλαµπής. Οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές ασφάλειας µε βάση την ένταση (που αφορούν στο ορατό µέρος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος) δεν παρέχουν προστασία από αυτή τη µη θερµική επίδραση, εκτός αν είναι τόσο χαµηλή ώστε το φως δεν είναι καν ορατό! Ορισµένες ενδογενείς ηλεκτρικές δραστηριότητες ταλάντωσης του ζώντος ανθρώπινου σώµατος µας είναι πολύ οικείες όπως αυτές της καρδιάς και του εγκεφάλου, που µπορούν να παρατηρηθούν µέσω ηλεκτροκαρδιογραφήµατος και ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος, αντίστοιχα. Εξίσου γνωστός είναι ο κιρκαδικός ρυθµός. Άλλοι όπως οι σύµφωνες ηλεκτρικές διεγέρσεις σε κυτταρικό επίπεδο των οποίων οι συχνότητες κινούνται γενικά στη µικροκυµατική περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, καθώς και όσες σχετίζονται µε ζωτικές βιοχηµικές λειτουργίες, όπως επί παραδείγµατι η µεταφορά ιόντων ασβεστίου διαµέσου των κυτταρικών µεµβρανών είναι σχετικά λιγότερο γνωστές. Εάν δεν αναγνωριστεί αυτόνοµα η διάσταση της συχνότητας/πληροφορίας της µη ορατής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (µικροκύµατα και άλλα µη µεταδιδόµενα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία όπως αυτά των εναέριων γραµµών ισχύος), τα πεδία αυτά θα συνιστούν πιθανή απειλή για όλους τους ζώντες οργανισµούς. Εφόσον τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία είναι απαραίτητα σε µια τεχνολογία που η Κοινωνία εµφανίζεται απρόθυµη να εγκαταλείψει, πρέπει να αναπτυχθεί µια πιο συνολική προστασία. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είµαστε σήµερα ευάλωτοι στις δυσµενείς επιπτώσεις που µπορεί να έχουν για την υγεία µας οι µη θερµικές επιδράσεις της διάστασης της συχνότητας, που λείπει από τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές ασφάλειας που βασίζονται στην ένταση. Σε αντίθεση µε την ένταση, η πτυχή του προβλήµατος που αφορά τη συχνότητα δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί χωρίς να συνεκτιµηθούν τα χαρακτηριστικά της συχνότητας και το πληροφοριακό περιεχόµενο του βλαπτικού πεδίου (η ακεραιότητα του οποίου πρέπει, βεβαίως, να παραµένει σταθερή στις τεχνολογίες της επικοινωνίας, όπως η τηλεφωνία GMS). Πρέπει, συνεπώς, να εξεταστούν στρατηγικές που δεν εστιάζουν στον τοµέα, αλλά στο πρόσωπο που δέχεται την ακτινοβολία, και να επινοηθούν τρόποι εξασφάλισης µεγαλύτερης προστασίας σε σχέση µε τα σηµερινά δεδοµένα. Οι στρατηγικές αυτές βρίσκονται αυτή τη στιγµή υπό επεξεργασία, και ήδη διατίθεται στην αγορά µια σειρά σχετικών συσκευών προστασίας, παρόλο που η αποτελεσµατικότητά τους δεν έχει αποδειχθεί επαρκώς σε όλες τις περιπτώσεις (υπάρχει εδώ προφανής αναλογία µε τη φαρµακολογική στρατηγική που συνίσταται στην προσπάθεια προστασίας από τις βακτηριακές λοιµώξεις µε λήψη βιταµίνης C, λόγου χάρη, η οποία ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστηµα, παρά µε χρήση προστατευτικής µάσκας η οποία απλώς µειώνει την ένταση του βακτηριακού πεδίου στο οποίο εκτίθεται το άτοµο). Το πεδίο δράσης των ισχυουσών κατευθυντήριων γραµµών ασφαλείας µπορεί να διευρυνθεί αν η συνήθης µελέτη της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας µεταξύ της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και των ηλεκτρονικών οργάνων συµπεριλάβει και τον ζώντα ανθρώπινο οργανισµό, ως κατεξοχήν ηλεκτροµαγνητικό όργανο. Ένα φιλόδοξο πρόγραµµα ηλεκτροµαγνητικής βιοσυµβατότητας αποτελεί σηµαντικό έργο για τον 21 ο αιώνα και η αµέλεια στον τοµέα αυτό δεν εµπερικλείει κινδύνους για κανέναν άλλο παρά για εµάς τους ίδιους. 4

5 Υπάρχει σήµερα µεγάλη ανησυχία από την πλευρά του κοινού σχετικά µε τις ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις που οφείλονται στην παρατεταµένη ή σύντοµη έκθεση στο «ηλεκτροµαγνητικό νέφος». Η ανησυχία αυτή είναι κυρίως επικεντρωµένη στα εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια και στην τηλεφωνία GSM. Αρκετά δικαιολογηµένα, το κοινό συνεχίζει να δυσπιστεί στις επανειληµµένες διαβεβαιώσεις των κυβερνήσεων και της βιοµηχανίας, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη τον ανέντιµο τρόπο µε τον οποίο συχνά λειτουργούν προάγοντας κατεστηµένα συµφέροντα, συχνά µε τη µεσολάβηση των ρυθµιστικών φορέων η λειτουργία των οποίων υποτίθεται πως εγγυάται ότι η ασφάλεια του κοινού δεν τίθεται σε κίνδυνο από την έκθεση στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία! Με δεδοµένη την πρόσφατη εµπειρία από την υποκρισία των επισήµων στις υποθέσεις της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας και της ασθένειας Creutzfeldt-Jakob µε τις αρχικές διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και τις επακόλουθες αποκαλύψεις για απόκρυψη στοιχείων το κοινό είναι πλέον εύλογα επιφυλακτικό έναντι των διασφαλίσεων ασφάλειας από «επίσηµες» κυβερνητικές επιστηµονικές πηγές σε σχέση µε την ηλεκτροµαγνητική ρύπανση. Η δυσπιστία αυτή ενισχύεται όταν απόψεις που έρχονται σε αντίθεση µε τις επίσηµες αντιλήψεις στη χειρότερη περίπτωση αποσιωπούνται και στην καλύτερη αγνοούνται εσκεµµένα. Η δυσπιστία του κοινού ενισχύεται ακόµη περισσότερο από τις εκθέσεις ερευνών που χρηµατοδοτεί η βιοµηχανία κινητής τηλεφωνίας και από τις προσπάθειες της τελευταίας να «πείσει» τους επιστήµονες που καταλήγουν σε αποτελέσµατα ενδεχοµένως ζηµιογόνα για την ανάπτυξη της αγοράς να τροποποιήσουν ουσιαστικά τα συµπεράσµατα τους µε σκοπό να τα καταστήσουν πιο «φιλικά προς την αγορά». Αυτή τη στιγµή καταβάλλεται προσπάθεια (υπό την αιγίδα της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας) να επιτευχθεί παγκόσµια «εναρµόνιση» των προτύπων έκθεσης, πείθοντας τις χώρες µε αυστηρότερα όρια όπως η Ρωσία και η Κίνα να µειώσουν τα όρια αυτά υιοθετώντας τα υψηλότερα επίπεδα που θεωρούνται ανεκτά στη ύση. εν είναι συµπτωµατικό το γεγονός ότι στη Ρωσία, όπου η ειδική ως προς τη συχνότητα ευαισθησία των ζώντων οργανισµών στη µικροκυµατική ακτινοβολία υπερχαµηλής έντασης είναι γνωστή για περισσότερα από 30 χρόνια, οι κατευθυντήριες γραµµές έκθεσης (ακόµη και αν εφαρµοστούν θεωρητικά και όχι στην πράξη) είναι και πάλι 100 φορές αυστηρότερες από αυτές της ICNIRP! Παρατηρείται µια λυπηρή τάση να αποδίδεται στις φιλικές προς την αγορά έρευνες µεγαλύτερη σηµασία, δηµοσιότητα και προβολή απ ότι στις µη φιλικές προς την αγορά έρευνες, που υποδεικνύουν το ενδεχόµενο ύπαρξης δυσµενών επιπτώσεων για την υγεία. Σχετικό παράδειγµα αποτελεί η πρόσφατη δηµοσίευση στις ΗΠΑ µιας επιδηµιολογικής µελέτης, στην οποία το στατιστικά σηµαντικό εύρηµα του αυξηµένου κινδύνου εµφάνισης ενός σπάνιου είδους όγκου (επιθηλιακό νεύρωµα) στην περιφέρεια του εγκεφάλου στο σηµείο ακριβώς που παρατηρείται η µέγιστη διείσδυση ακτινοβολίας από το κινητό τηλέφωνο (ενώ η ετερόπλευρη εκδήλωσή του συσχετίζεται επίσης µε τη χρήση του τηλεφώνου) µεταξύ των χρηστών κινητών τηλεφώνων υποβιβάστηκε και αγνοήθηκε τελείως από τα ΜΜΕ, που αντιθέτως εστίασαν στο πόρισµα ότι δεν διαπιστώθηκε συνολική αύξηση της εµφάνισης εγκεφαλικών όγκων µεταξύ των χρηστών κινητών τηλεφώνων. Η επικρατούσα επιστηµονική προσέγγιση για την εκτίµηση των βλαβών που προκαλεί η έκθεση του ανθρώπου στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία διέπεται από µια κατά κύριο λόγο γραµµική αντίληψη, που µπορεί να είναι ενδεχοµένως επαρκής για την αντιµετώπιση των θερµικών επιπτώσεων, αλλά δεν ενδείκνυται για τη ρεαλιστική µελέτη της µη θερµικής, ειδικής ως προς τη συχνότητα ευαισθησίας των ζώντων οργανισµών στα σχετικά σύµφωνα ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Σε αντίθεση µε τις θερµικές επιπτώσεις, η µη θερµική επίδραση εξαρτάται υποχρεωτικά από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οργανισµός κατά την έκθεση. Αυτό βεβαίως ποικίλλει όχι µόνο µεταξύ διαφορετικών ατόµων αλλά και στο ίδιο άτοµο, ανάλογα µε την κατάστασή του/της τη στιγµή της έκθεσης γεγονός που υποδεικνύει ότι η φύση των επιδράσεων αυτών είναι εγγενώς µη γραµµική. Για το λόγο αυτό, φαίνονται συχνά παράδοξες αν θεωρηθούν µε βάση τη γραµµική προσέγγιση. Επιπλέον, η δυσκολία ανεξάρτητης αναπαραγωγής των πειραµάτων συνήθως οδηγεί στην εγκατάλειψή τους. Η προσπάθεια να αντιµετωπιστεί ένα πρόβληµα που είναι εγγενώς µη γραµµικό µε βάση τη γραµµική προσέγγιση απλώς επιδεινώνει την κατάσταση: η ξεπερασµένη γνώση είναι χειρότερη από την άγνοια τουλάχιστον οι αδαείς γνωρίζουν τι είναι αυτό που δε γνωρίζουν! 5

6 Στην περίπτωση της χρήσης κινητών τηλεφώνων, οι επίσηµοι φορείς όχι µόνο φάνηκαν απρόθυµοι να αντιµετωπίσουν αποφασιστικά τη δυσχέρεια αυτή αλλά και αρνήθηκαν να ασχοληθούν µε τις ενδείξεις για βλάβες που προκαλούνται σε ανθρώπους και ζώα από την έκθεση σε παλµικά µικροκυµατικά πεδία υποθερµικής έντασης οι οποίες είναι από καιρό γνωστές από την εµπειρία µας µε µικροκυµατικές εγκαταστάσεις (µεταξύ αυτών και στρατιωτικές) ανάλογες µε αυτές που χρησιµοποιούνται στην τηλεφωνία GSM. Το πρόβληµα δεν έγκειται τόσο στο γεγονός ότι, εξαιτίας της σπουδής να καταστεί αυτή η νέα και πολύτιµη τεχνολογία προσιτή στο κοινό, παρακάµφθηκαν ή υποβιβάστηκαν οι απαραίτητες έρευνες ασφαλείας, αλλά περισσότερο και πιο αξιόµεµπτα στο ότι οι υπάρχουσες ενδείξεις πως η τεχνολογία ενδέχεται να εµπερικλείει κινδύνους έχουν έως σήµερα αγνοηθεί εσκεµµένα και συνεχίζουν να αγνοούνται, τόσο από τη βιοµηχανία όσο και από τους εθνικούς και διεθνείς κανονιστικούς φορείς. Ενδεικτικό παράδειγµα της τάσης αυτής αποτελεί η συµπεριφορά της Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας από την Ακτινοβολία του Ηνωµένου Βασιλείου, που «δεν µπόρεσε» να παράσχει στην Ανεξάρτητη Οµάδα Εµπειρογνωµόνων για τα Κινητά Τηλέφωνα (IEGMP) για λογαριασµό της οποίας εκτελούσε καθήκοντα γραµµατείας ορισµένες εξαιρετικά σηµαίνουσες δηµοσιευµένες εκθέσεις, µε την αιτιολογία ότι δεν κατάφεραν να τις «εντοπίσουν», παρά το γεγονός ότι είχαν πληροφορηθεί τα πλήρη στοιχεία τους από δύο τουλάχιστον άτοµα που προσκόµισαν στοιχεία στην IEGMP, ενώ, όλως παραδόξως, δεν συνάντησαν καµιά δυσκολία να εντοπίσουν λιγότερο σηµαντικές εργασίες από το ίδιο τεύχος του περιοδικού! Συνάγεται εποµένως ότι η ανησυχία του κοινού δεν είναι αβάσιµη, και η ειρωνεία της τρέχουσας κατάστασης σε σχέση µε τα κινητά τηλέφωνα και τους σταθµούς βάσης είναι ότι οι υφιστάµενες κατευθυντήριες γραµµές ασφάλειας παρέχουν µεγαλύτερη προστασία στα ηλεκτρονικά όργανα παρά στους ανθρώπους! εν υπάρχει συµφωνία µεταξύ των ειδικών σχετικά µε τη σηµασία και την αξιοπιστία των ερευνών µε αντικείµενο τις βιολογικές επιπτώσεις της ακτινοβολίας τύπου GSΜ και τις πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία ευπαθών ατόµων (παρά τις πολλές συγκλίνουσες, µη δηµοσιευµένες θετικές αναφορές). Είναι εύλογο να ισχυριστεί κανείς ότι αν παρατηρούνταν η ίδια έλλειψη συναίνεσης και βαθµός ανησυχίας σε σχέση µε ένα νέο φάρµακο ή τρόφιµο, δεν θα χορηγούνταν ποτέ άδεια διάθεσής του στην αγορά. Το κοινό εµφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχο και εξοργισµένο µε την ακούσια έκθεση ορισµένων οµάδων του πληθυσµού επί µονίµου βάσεως στις εκποµπές των σταθµών βάσης GSM, όταν οι τελευταίοι εγκαθίστανται κοντά σε κατοικίες, σχολεία και νοσοκοµεία. Το περιβάλλον των ανθρώπων αυτών είναι µονίµως και αναπόδραστα µολυσµένο. Πρόκειται για µια τελείως απαράδεκτη κατάσταση, η οποία εγείρει σοβαρά ηθικά προβλήµατα και ενδέχεται ακόµη και να παραβιάζει τον κώδικα της Νυρεµβέργης, αφού σε αυτούς τους ανθρώπους θα διαπιστωθεί τελικά ο βαθµός βλάβης από τη χρόνια έκθεση στα πεδία αυτά στοιχεία που αυτή τη στιγµή δεν υπάρχουν. Με άλλα λόγια, συµµετέχουν πράγµατι παρά τη θέλησή τους σε ένα µαζικό πείραµα. Η παρούσα µελέτη προσφέρει µια θεώρηση των επιπτώσεων που ενδέχεται να έχει στην ανθρώπινη υγεία η έκθεση στην παλµική µικροκυµατική ακτινοβολία που χρησιµοποιείται σήµερα στην τηλεφωνία GSM, η οποία διαφοροποιείται ως ένα βαθµό από την τρέχοντος επικρατούσα άποψη στον επιστηµονικό χώρο, αλλά προσφέρει µια πιο ολιστική προσέγγιση των βασικών παραµέτρων του προβλήµατος. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η έµφαση που αποδίδεται (i) στο γεγονός ότι τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία δεν είναι ξένα προς τους ζώντες οργανισµούς, αλλά διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο στον έλεγχο και στη διατήρηση των κανονικών λειτουργιών τους δηλαδή ότι ένας ζωντανός οργανισµός είναι ένα ηλεκτροµαγνητικό όργανο µεγάλης και οξύτατης ευαισθησίας. (ii) στην υποκειµενικότητα της ανθρώπινης ευπάθειας, που απορρέει κατ ανάγκη από την εγγενώς µη γραµµική φύση του προβλήµατος, που εδώ γίνεται εξ ορισµού δεκτή, και (iii) στην παρουσία χαρακτηριστικών άκρως χαµηλών συχνοτήτων τόσο στους µικροκυµατικούς παλµούς που εκπέµπει η κεραία του κινητού τηλεφώνου όσο και στο (πολύ πιο διεισδυτικό) µαγνητικό πεδίο που συνδέεται µε τις υπερτάσεις ηλεκτρικού ρεύµατος από τη µπαταρία της χειροσυσκευής, οι οποίες είναι αναγκαίες για την παραγωγή των µικροκυµατικών παλµών. Πράγµατι, υποστηρίζεται ότι µέσω ακριβώς της παρουσίας αυτών των χαρακτηριστικών άκρως χαµηλών συχνοτήτων µπορούν οι εκποµπές ενός τηλεφώνου GSM και άλλων συναφών τεχνολογιών επικοινωνίας, πως η TETRA, να επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου - συγκεκριµένα την ηλεκτροµαγνητική 6

7 δραστηριότητά του (εγκεφαλικά κύµατα), την ηλεκτροχηµεία του (συµπεριλαµβανοµένης της χηµείας του νευροενδοκρινικού συστήµατος, ιδίως σε σχέση µε τα επίπεδα µελατονίνης) και τη διαπερατότητα του αιµατοεγκεφαλικού φραγµού, καθώς και τη διαφοροποίηση των συγκεντρώσεων ιόντων ασβεστίου στα κύτταρα. Είναι πιθανό η τελευταία αυτή επίπτωση να αποτελεί µία µόνον έκφανση µιας γενικότερης διασπαστικής επίδρασης που µπορεί να έχουν οι άκρως χαµηλές συχνότητες στην ακεραιότητα των ζωτικών συνδέσµων ιόντων-πρωτεϊνών (όπως υποδεικνύουν πρόσφατες ρωσικές έρευνες) επίδραση που θα µπορούσε κάλλιστα να συνδέεται και µε τη µελέτη των αρνητικών βιολογικών επιδράσεων της έκθεσης σε άλλα είδη ηλεκτροµαγνητικών πεδίων, όπως τα µαγνητικά πεδία χαµηλής συχνότητας που σχετίζονται µε ηλεκτροφόρα καλώδια και µε τις συσκευές που τροφοδοτούν τα τελευταία, που έχουν αποτελέσει αντικείµενο αµφισβήτησης για πολύ µεγαλύτερο διάστηµα. Η µελέτη διαρθρώνεται ως εξής: αρχικά εφιστά την προσοχή στο παράλογο της σηµερινής κατάστασης που, πράγµατι, προσφέρει - µέσω των κανόνων ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας - στα ηλεκτρονικά όργανα υψηλότερο επίπεδο προστασίας από την ακτινοβολία GSM από αυτή, λόγου χάρη, που προσφέρουν οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές ασφαλείας που διέπουν την ανθρώπινη έκθεση, οι οποίες προστατεύουν µόνον από τις δυσµενείς επιπτώσεις που οφείλονται σε υπερβολική θέρµανση και όχι από αυτές που µπορεί να προκληθούν σε µερικούς ανθρώπους από τη µη θερµική, ειδική ως προς τη συχνότητα παρεµβολή µε τις ενδογενείς ηλεκτροµαγνητικές λειτουργίες που είναι ζωτικές για την οµοιόσταση. Προκειµένου να διασαφηνιστεί πιο ολοκληρωµένα το σηµείο αυτό, η µελέτη εξηγεί γιατί τα σήµατα GSM είναι βιοενεργά και παραθέτει πολλά παραδείγµατα ειδικών ως προς τη συχνότητα, µη θερµικών βιολογικών επιδράσεων που µπορεί να ασκήσει στους ζώντες οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων των ανθρώπων, το είδος ακτινοβολίας που χρησιµοποιείται σήµερα στην τηλεφωνία GSM. ζώα, όπως οι αρουραίοι που µπορεί να υπόκεινται σε συνθήκες έκθεσης πολύ διαφορετικές από τις πραγµατικές συνθήκες χρήσης του κινητού τηλεφώνου και στην περίπτωση των µελετών που διεξάγονται σε ανθρώπους, τονίζεται η σηµασία της έκθεσης των υποκειµένων στις εκποµπές πραγµατικών κινητών τηλεφώνων, και όχι «υποκατάστατων», όπως συµβαίνει συχνά. Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην πραγµατικότητα των δυσµενών επιπτώσεων που µπορεί να έχει στην υγεία η έκθεση ανθρώπων και ζώων στην ακτινοβολία GSM και σε ανάλογες ακτινοβολίες, συµπεριλαµβανοµένων όσων προέρχονται από στρατιωτικές πηγές. Αν και η παρουσία µη θερµικών επιπτώσεων δεν συνεπάγεται, ασφαλώς, αφεαυτής υποχρεωτικά δυσµενείς επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία, οι αυξανόµενες ενδείξεις για σταθερή εκδήλωση ορισµένων δηµοσιευµένων µη θερµικών επιπτώσεων της ακτινοβολίας GSM και η φύση ορισµένων δυσµενών επιπτώσεων που έχουν αναφερθεί για την υγεία, δικαιολογούν την ανησυχία ιδίως οι τελευταίες έρευνες που συγκλίνουν στην αυξανόµενη συχνότητα εµφάνισης ενός σπάνιου είδους εγκεφαλικού όγκου (παρά το σχετικά µικρό διάστηµα έκθεσης σε σύγκριση µε τις συνήθεις λανθάνουσες περιόδους) που συνάδει µε τη γoνοτοξικότητα της ακτινοβολίας. Προσδιορίζονται οι λόγοι για τους οποίους τα παιδιά πρέπει ενδεχοµένως να θεωρούνται πιο ευπρόσβλητα, και αναλύεται το σηµαντικότερο ίσως ζήτηµα ότι δεν είναι υποχρεωτικό να επηρεάζονται αρνητικά όλοι - καθώς και τι συνεπάγεται αυτό για την αξιοπιστία του γνωστού ισχυρισµού ότι δεν υπάρχουν αποδεδειγµένες δυσµενείς επιπτώσεις της έκθεσης στην ακτινοβολία GSM για την υγεία, υπό την προϋπόθεση ότι η έντασή της είναι σύµφωνη µε τα όρια που προβλέπονται στις ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές ασφάλειας, για τον οποίο υποστηρίζεται πως δεν λαµβάνει υπόψη το πιο καθοριστικό χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το εκτιθέµενο στην ακτινοβολία αντικείµενο είναι ζωντανό. Εξετάζονται οι δυσχέρειες που ενίοτε ανακύπτουν σε ανεξάρτητες προσπάθειες αναπαραγωγής των επιπτώσεων αυτών, οι οποίες χρησιµοποιούνται συχνά για τη δυσφήµηση των θετικών αποτελεσµάτων και την απόρριψή τους ως τεχνάσµατα των συγκεκριµένων πειραµατικών πρωτοκόλλων, ενώ προσδιορίζονται πιθανές αιτίες για τις αποκλίσεις των αποτελεσµάτων. Εξετάζεται η σηµασία για τον άνθρωπο των ευρηµάτων που προκύπτουν από πειράµατα σε 7

8 Συντάκτες: Πανεπιστήµιο του Warwick, Τµήµα Φυσικής, Coventry, Ηνωµένο Βασίλειο και ιεθνές Ινστιτούτο Βιοφυσικής, Neuss-Holzheim, Γερµανία ρ. G. Hyland Οι απόψεις που διατυπώνονται στην παρούσα έκθεση της STOA δεν απηχούν κατ ανάγκη την επίσηµη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για περαιτέρω πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον: Graham CHAMBERS, Μονάδα STOA ιεύθυνση A Τµήµα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Έρευνας STOA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο L-2929 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Φαξ:(352) ή: Rue Wiertz 60 B-1047 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Φαξ: (32)

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) N 304 Μάϊος 2006 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες Η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον κοινή πρακτική σε όλο τον κόσμο. Η ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Εγκύκλιος Θέμα : Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα Ενημερωτικό δελτίο υπ. αρ. 193 Ιούνιος 2011 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κύρια στοιχεία Η χρήση κινητών τηλεφώνων είναι ευρύτατα διαδεδομένη, καθώς υπολογίζεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα;

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μόνο κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Επίσης, όταν ένα κινητό βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστήριο Βιοφυσικής Ακτινοβολιών» Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

«Εργαστήριο Βιοφυσικής Ακτινοβολιών» Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επίδραση ακτινοβολίας κεραιών βάσης κινητής τηλεφωνίας στην υγεία των κατοίκων: ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Λουκά Χ. Μαργαρίτη, Καθηγητή Κυτταρικής Βιολογίας και Ραδιοβιολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Συνεργάτες: ρ.. Παναγόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στα θέµατα υγείας, που σχετίζονται µε την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα επιστηµονικά δεδοµένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΟΒΡΟΥΤΣΙ ΑΤ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α ΕΝΗΓΜΑ Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α Ιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Κέντρο Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά τηλέφωνα και υγεία. Λύκουρα Βασιλική

Κινητά τηλέφωνα και υγεία. Λύκουρα Βασιλική ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κινητά τηλέφωνα και υγεία Λύκουρα Βασιλική 1.Τα κινητά τηλέφωνα στη ζωή μας Κινητά ή κυψελοειδή τηλέφωνα Μία απ τις πιο χρήσιμες ηλεκτρονικές συσκευές αναπόσπαστο κομμάτι του προσωπικού μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΛΑΡΙΣΑ ΖΑΠΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Νισσήµ Μπενµαγιώρ ιπλ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας Επίκ. Καθηγητής Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. τεχνικό γραφείο

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. τεχνικό γραφείο Προβλήµατα Είναι γνωστά τα προβλήµατα που έχουν οι πολυκατοικίες µε κλασσικό σύστηµα θέρµανσης (δισωλήνιο µε κατακόρυφες στήλες). ιαφωνίες για τις ώρες λειτουργίας της κεντρικής θέρµανσης. ιαφορά στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Φίλιππος Κωνσταντίνου Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών Έκθεση στην Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους:

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους: Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες είναι ενεργειακά πεδία που δημιουργούνται από ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Υπάρχουν φυσικές ακτινοβολίες (η ηλιακή και άλλες κοσμικές ακτινοβολίες, το μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

49 ο Λύκειο Αθηνών Project ( ηλεκτρομαγνητικά κύματα) Ομάδα 1:

49 ο Λύκειο Αθηνών Project ( ηλεκτρομαγνητικά κύματα) Ομάδα 1: 49 ο Λύκειο Αθηνών Project ( ηλεκτρομαγνητικά κύματα) Ομάδα 1: Δημήτρης Φίλος Α3 Γιώργος Τιγκιρόπουλος Α3 Ηρακλής Σπυρόπουλος Α3 Χρήστος Τσάκαλης Α3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΡΑΟΥΖΕΟΣ Θέμα εργασίας :Ημέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητική (περιβαλλοντική) συμβατότητα

Ηλεκτρομαγνητική (περιβαλλοντική) συμβατότητα Ηλεκτρομαγνητική (περιβαλλοντική) συμβατότητα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ηλεκτρική τάση προκαλεί ηλεκτρικά πεδία - το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί μαγνητικά πεδία. Επειδή όλες οι ανθρώπινες λειτουργίες (συστολή μυών, μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Ελληνικά Σελίδα AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

2. Επιστημονικές προτεραιότητες και υποστηρικτικές-ενισχυτικές δράσεις

2. Επιστημονικές προτεραιότητες και υποστηρικτικές-ενισχυτικές δράσεις Περίληψη 1. Ιστορικό και σκοπός της ερευνητικής στρατηγικής Οι Νευροεκφυλιστικές Νόσοι (ND) είναι σε μεγάλο βαθμό ανίατες καταστάσεις που εξασθενούν τον ασθενή και συνδέονται στενά με την ηλικία. Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ Εάν δεν έχετε ακούσει ποτέ για τις βλαβερές συνέπειες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπει το κινητό

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεµβράνες Κεραµοσκεπών Index. Πώς να συνδυάσουµε στεγανοποίηση, αντίσταση στο χιόνι, τη σκόνη και τον άνεµο σε αεριζόµενη ξύλινη κεραµοσκεπή

Μεµβράνες Κεραµοσκεπών Index. Πώς να συνδυάσουµε στεγανοποίηση, αντίσταση στο χιόνι, τη σκόνη και τον άνεµο σε αεριζόµενη ξύλινη κεραµοσκεπή Μεµβράνες Κεραµοσκεπών Index Το πρόβληµα Πώς να συνδυάσουµε στεγανοποίηση, αντίσταση στο χιόνι, τη σκόνη και τον άνεµο σε αεριζόµενη ξύλινη κεραµοσκεπή Οι µεµβράνες κεραµοσκεπών είναι στεγανοποιητικά φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Για χρόνια, οι καταναλωτές µαθαίνουν για τα οφέλη της µείωσης των καρδιαγγειακών παθήσεων µε τη λήψη ωµέγα-3 λιπαρών οξέων. Αυτή η άποψη έχει επικρατήσει,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ «ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

ΓΙΑ «ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» ΓΙΑ «ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» Επίδραση ακτινοβολίας κινητής τηλεφωνίας: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ Εισαγωγή Οι βιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως Ιδιότητες των κυµάτων Όραση Α Μήκος κύµατος: απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών κυµατικών µορφών Συχνότητα: αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το µήκος κύµατος) Ορατό φως Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες των κινητών και οι αρνητικές τους επιδράσεις

Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες των κινητών και οι αρνητικές τους επιδράσεις Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες των κινητών και οι αρνητικές τους επιδράσεις Αθανασίου Έκτορας, Γούλα Μαρία, Κλαδάς Αθανάσιος, Κοτσαβασίλογλου Λήδα, Μαρκούδης Βαγγέλης Ερευνητική εργασία, Α τετραμήνου Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Τι είναι το FoundationOne ; Το FoundationOne είναι μια εξέταση που ανιχνεύει γενωμικές μεταβολές (π.χ. μεταλλάξεις) που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO > Επιπτώσεις στην υγεία 1 Το 1993 οµάδα εργασίας της WHO 1 προσδιόρισε και ανέφερε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις του θορύβου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Συντάκτης Έκθεσης: Νικόλαος Ε. Παπανικολάου Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ραδιοηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 30. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 199/59 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΤΑΗ ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ 1 x y 1. γ-κάµερα ή Κύκλωµα Πύλης Αναλυτής Ύψους Παλµών z κάµερα Anger (H. Anger, Berkeley, 1958) Λογικό Κύκλωµα Θέσης ιάταξη Φωτοπολλαπλασιαστών Μολύβδινη Θωράκιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: MAKRICH-X2

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ασφάλεια ενός Π.Σ.: Η ικανότητα ενός οργανισµού να προστατεύει τις πληροφορίες/πόρους του από τυχόν αλλοιώσεις, καταστροφές και µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Η ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες

Διαβάστε περισσότερα

[Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία]

[Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία] ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 16536 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΙΤΣΟΥ ΛΙΛΙΑΝΝΑ [Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία] Α. Η συγγραφέας αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την ανάκληση ή την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC 69 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MAΘΑΙΝ ΥΜΕ για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περί ακτινοβολίας Τι είναι η ακτινοβολία; Η ακτινοβολία είναι ενέργεια σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό Τηλέφωνο. Δέσποινα-Μαλεβή. Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Κινητό Τηλέφωνο. Δέσποινα-Μαλεβή. Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Κινητό Τηλέφωνο Δέσποινα-Μαλεβή Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης 1.Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα II. Επιστηµονικά πορίσµατα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων

Παράρτηµα II. Επιστηµονικά πορίσµατα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων Παράρτηµα II Επιστηµονικά πορίσµατα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων 5 Επιστηµονικά πορίσµατα Γενική περίληψη της επιστηµονικής αξιολόγησης του Ethinylestradiol-Drospirenone

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

- Πίεση. V θ Άνοδος. Κάθοδος

- Πίεση. V θ Άνοδος. Κάθοδος - Πίεση + V θ Άνοδος 10-7 atm Κάθοδος Η θερμαινόμενη κάθοδος εκπέμπει ηλεκτρόνια. Όσο πιο θερμή είναι η κάθοδος τόσα περισσότερα ηλεκτρόνια εκπέμπονται Το ηλεκτρικό πεδίο τα επιταχύνει και βομβαρδίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι:

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι: GMP και HACCP Μέσα απο προσεχτικά επιλεγμένους προμηθευτές με πολλά χρόνια εμπειρία στην φαρμακευτική αγορά και την αγορά καλλυντικών, όλα τα προϊόντα Essens μπορούν να παρουσιάσουν την καταγωγή τους από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ Κινητά τηλέφωνα και Υγεία: Απλοί τρόποι προστασίας 1 Στο φυλλάδιο αυτό γίνεται ανασκόπηση των μέτρων προφύλαξης που έχουν συσταθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

και ρατσιστές και εθνικιστές;

και ρατσιστές και εθνικιστές; και ρατσιστές και εθνικιστές; 1 Και ρατσιστές και εθνικιστές; Πως αντιµετωπίζουµε οι Έλληνες τη διαφορετικότητα των ανθρώπων και των φυλών; Θα προτιµούσαµε να µην δεχόταν η Ελλάδα οικονοµικούς µετανάστες;

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Dectro International. Dectro International reserved.2010. www.dectro.com

Dectro International. Dectro International reserved.2010. www.dectro.com APILUX 2G APL Η Dectro,με την άριστη τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση της τριχοφιύας,πιστεύοντας ότι η τεχνολογία της επιτρέπει πλέον να κατασκευάσει ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο μηχάνημα φωτόλυσης, χρηματοδότησε

Διαβάστε περισσότερα