Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ"

Transcript

1 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ A. Χπονάκη,. Κούπιαρ Σκήκα Παηδαγσγηθό Πξνζρνιηθήο Εθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, {chronaki, uth.gr} Πεπίλητη ην παξόλ θείκελν εζηηάδνπκε ζε κηα πξώηε θαηαγξαθή θαη πεξηγξαθηθή αλάιπζε ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο ζρέζεο όπσο απηή εμειίζζεηαη κεηαμύ παηδηώλ, ηνπ πιηθνύ Logo Mindstorms θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ ελλνηώλ ηερλνινγίαο ειέγρνπ. Η αλάιπζε απηή βαζίδεηαη ζε κηα πηινηηθή κειέηε δηάξθεηαο δέθα πεξίπνπ σξώλ κε κηθξή νκάδα παηδηώλ ειηθίαο 5-9 εηώλ ζε ζπλζήθεο δεκηνπξγηθνύ παηρληδηνύ. Σν παηρλίδη κε ηα ξνκπόη θαη ηo LegoMindstorms έγηλε ζε ζπλαληήζεηο εθηόο ζρνιηθήο ηάμεο ζην ζπίηη ελόο από ηα παηδηά. Η νκάδα ήηαλ κηθηή ηόζν ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ παηδηώλ θαη ην θύιν όζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο πξόηεξεο εκπεηξίεο ηνπο ζηελ ηερλνινγία (επαθή κε ππνινγηζηέο, ςεθηαθά παηρλίδηα, πξνγξακκαηηζκό). Λέξειρ Κλειδιά: Lego, ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηερλνινγία ειέγρνπ, αιιειεπίδξαζε 1. Από ηη Logo ζηα Lego Mindstorms Η αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ Lego Mindstorms ζηελ εθπαίδεπζε βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ επηζηεκνινγία ηνπ constructivism όπσο απηή αλαπηύρζεθε από ηνλ Jean Piaget (1974) θαη όπσο αλαπιαηζηώζεθε ζηε θηινζνθία ηνπ constructionism από ηνλ Seymour Papert (1980). ύκθσλα κε απηέο ηηο ζεσξήζεηο ε ζύλζεζε λέαο γλώζεο είλαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθή αλαπηπμηαθά θαη λνεκαηνδνηείηαη όηαλ ηα παηδηά εκπιέθνληαη ζηελ θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ ή/θαη νληνηήησλ πνπ έρνπλ πξνζσπηθή ζεκαζία γηα ηα ίδηα. Όπσο ππνζηεξίδεηαη θαη ζηε βηβιηνγξαθία (Ackerman, 2001), εθηόο από ηελ εκθαλή δηαθνξά ζηελ νλνκαζία, ν δηαρσξηζκόο αλάκεζα ζηνλ θνλζηξνπθηηβηζκό ηνπ Piaget θαη ηνλ θνλζηξαμηνληζκό ηνπ Papert, έγθεηηαη ζην όηη αθελόο ν πξώηνο δίλεη έκθαζε ζε ό,ηη κπνξεί λα ελδηαθέξεη ηα παηδηά θαη ζε ό,ηη εθείλα κπνξνύλ λα επηηύρνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα αλάπηπμεο, αθεηέξνπ ν δεύηεξνο εζηηάδεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία απηή θαζ απηή ή δηαθνξεηηθά ζηε «κάζεζε γηα ηε κάζεζε». Η πξσηνγελήο έξεπλα θαη ην έξγν ηνπ Papert ζηελ αλάπηπμε κηαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί απηόλνκα θαη από παηδηά κηθξήο ειηθίαο (Papert, 1980), απνηέιεζαλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαπηύρζεθαλ νπζηαζηηθέο θαη ζεκαληηθέο ζπλεξγαζίεο κεηαμύ ηνπ MIT Media Lab θαη ηεο LEGO Corporation (Martin et al. 2000), αιιά θαη άιισλ εθπαηδεπηηθώλ ή/θαη πνιηηηζηηθώλ ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 1010 θνξέσλ (π.ρ. κνπζεία). πλέπεηα ηεο πνιύρξνλεο ζπλεξγαζίαο θαη έξεπλαο ήηαλ ε ζηαδηαθή εδξαίσζε ηεο Logo, έζησ θη αλ ζηε πνξεία δελ έιεηςε ε ζεκαληηθή θξηηηθή (Dudley-Marling & Owston, 1988), αιιά θαη ε ζηαδηαθή κεηεμέιημε ηεο ζε γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ (όπσο ε scratch), ζε έμππλεο ζπζθεπέο θαη πξνγξακκαηηδόκελεο θαηαζθεπέο πνπ βξήθαλ ην δξόκν ηνπο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε. Aλάκεζα ζ απηέο ζα κπνξνύζακε λα δηαθξίλνπκε πξνγξακκαηηδόκελεο θαηαζθεπέο όπσο ην Roamer, ην Bee-Bot θαη ην Lego WeDo ηα νπνία απεπζύλνληαη άκεζα ζηηο κηθξέο ειηθίεο θαζώο ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπο βαζίδεηαη ζε ζπκβνιηθή γιώζζα θαη ξνπηίλεο ιεηηνπξγίαο πνπ εύθνια κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ρεηξηζηνύλ ηα κηθξά παηδηά. Παξάιιεια εκθαλίδνληαη πην ζύλζεηα εθπαηδεπηηθά παθέηα όπσο ην Lego Mindstorms NXT, ην Pico Cricket αιιά θαη γιώζζεο απηνύ πξνγξακκαηηζκνύ όπσο ε Quetzal θαη ε Tern (Horn, M.S., Jacob, R.J., 2007; Horn, M.S., et al, 2009) νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηδηαίηεξα ζε κηθξόηεξα παηδηά λα αζρνιεζνύλ κε βαζηθέο έλλνηεο πξνγξακκαηηζκνύ ρσξίο ηε ρξήζε ζπκβνιηθνύ θώδηθα. 2. Πλαίζιο ηηρ Μελέηηρ: μεθοδολογία και ζηόσοι Σα ηειεπηαία ρξόληα ε έκθαζε έρεη δνζεί ζηε δηεξεύλεζε ηνπ δπλακηθνύ ρξήζεο ηέηνησλ πεξηβαιιόλησλ ζηελ εθπαίδεπζε κε εζηίαζε ζε πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηε ζπζρέηηζε κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα (Chambers et al, 2007). Έρνπκε ζηε δηάζεζή καο ζεηξά δηδαθηηθώλ πεηξακάησλ ηα νπνία αλαιύνπλ δηεμνδηθά ηε ζρεδίαζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ην είδνο ηεο γλώζεο πνπ δπλεηηθά ζα θαηαζθεπαζηεί από ηα παηδηά ζην πιαίζην απηώλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην δπλακηθό δηδαθηηθήο παξέκβαζεο από εθπαηδεπηηθνύο (Bers et al, 2002; Comune di Reggio Emilia, 2001, Αlimisis et al, 2007). Ειάρηζηα, όκσο, γλσξίδνπκε γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξώηνλ, ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ ζην πιαίζην ηνπ δεκηνπξγηθνύ παηρληδηνύ όπσο απηό εμειίζζεηαη ζε ρώξν εθηόο ζρνιηθήο ηάμεο θαη δεύηεξνλ, γηα ηνπο ηξόπνπο αλάπηπμεο ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο ζρέζεο κεηαμύ παηδηώλ ζε κηα κηθηή νκάδα όπνπ νη δηαθνξεηηθέο ειηθίεο θαη δεμηόηεηεο ζηε ρξήζε ηερλνινγία ζπλππάξρνπλ. Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ε παξνύζα εξεπλεηηθή κειέηε νξγαλώζεθε κε ζηόρν ηελ πηινηηθή θαηαγξαθή ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο ζρέζεο κεηαμύ παηδηώλ, πιηθνύ θαη ελλνηώλ ζην πιαίζην κηθηήο νκάδαο θαη ζε ζπλζήθεο δεκηνπξγηθνύ παηρληδηνύ εθηόο ζρνιείνπ. Οη ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο (κηθηή νκάδα, παηρλίδη, εθηόο ζρνιείνπ) είραλ ζηόρν λα κειεηεζεί ε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ παηδηώλ-πιηθνύελλνηώλ όπσο απηή εμειίζζεηαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαζεκεξηλήο δσήο κεηαμύ παηδηώλ πνπ ζρεηίδνληαη θηιηθά θαη επηιέγνπλ ηελ ελαζρόιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη ζε δηθό ηνπο ρώξν θαη ρξόλν. Η πηινηηθή κειέηε νξγαλώλεηαη ζηε βάζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ δηδαθηηθνύ πεηξάκαηνο (Χξνλάθε, 2010) όπνπ ε έκθαζε δίδεηαη ζηε κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. Σν δηδαθηηθό πείξακα δελ εληάζζεηαη ζηηο πεηξακαηηθέο κειέηεο ζεηηθηζηηθήο πξνζέγγηζεο, αιιά αληίζεηα βξίζθεηαη θνληά ζηελ θαηλνκελνινγηθή θαη αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε. Η έλλνηα ηνπ πεηξάκαηνο (θαη ηνπ ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

3 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ πεηξακαηηζκνύ) είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θαη ζπλέληεπμε ζην πιαίζην ηόζν ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο όζν θαη ηεο αλάιπζεο ηεο θαη αλαηξνθνδνηνύληαη. Οη ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο ηνπ δηδαθηηθνύ πεηξάκαηνο ήηαλ: A) Δκβάζπλζε ζηελ έλλνηα ηνπ ξνκπόη θαη γλσξηκία κε ην πιηθό θαη ην ινγηζκηθό Lego Mindstorms όπνπ θαη αξράο επηρεηξήζεθε κε ειεύζεξε ζπδήηεζε πάλσ ζε ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο, βίληεν, ηζηνζειίδεο θαη θαηόπηλ κε ηε δηαδηθαζία «θαηαηγηζκνύ ηδεώλ» θαη ηε δεκηνπξγία από ηε κεξηά ησλ παηδηώλ, λνεηηθώλ ραξηώλ. Β1) Πεηξακαηηθό Καηαζθεπαζηηθό ηάδην όπνπ κνηξάζακε ζηα παηδηά θαηάιιεια δηακνξθσκέλα θύιια εξγαζίαο θαη έλα απηνζρέδην νδεγό ρξήζεο θαη θαηαζθεπήο (εκπινπηηζκέλν κε πνιιέο επεμεγεκαηηθέο θσηνγξαθίεο) δίδνληαο ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν ώζηε όια ηα παηδηά λα ςειαθίζνπλ ηα κέξε ηνπ πιηθνύ θαη λα εξεπλήζνπλ κε ηε κνξθή ππνζέζεσλ πηζαλέο ρξήζεηο. ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζακε λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ εγρεηξηδίνπ πνπ ηνπο είρακε ήδε κνηξάζεη ώζηε λα ζπλαξκνινγήζνπλ ζηαδηαθά έλα απιό όρεκα-ξνκπόη. B2) Πεηξακαηηθό Πξνγξακκαηηζηηθό ηάδην, όπνπ δόζεθε κία ήδε έηνηκε θαηαζθεπή θαη ε απιή θίλεζή ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε θαλνληθά ρσξίο λα παξνπζηάζνπκε ην εθηειέζηκν πξόγξακκα. Ζεηήζεθε από ηα παηδηά λα ζρεδηάζνπλ ηα επηκέξνπο βήκαηα ηεο θίλεζεο, δειαδή ην ινγηθό δηάγξακκα πξνγξακκαηηζκνύ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζεώξεζαλ όηη εθηειέζηεθε ε θίλεζε ηνπ νρήκαηνο. ηε θάζε απηή δε ηνπο δεηήζακε λα απεηθνλίζνπλ ην πξόγξακκα πνπ εθηειέζηεθε ρξεζηκνπνηώληαο κε αθξίβεηα ηηο εηθνλνεληνιέο ηνπ ινγηζκηθνύ ησλ Lego αιιά ηνλίζακε όηη κπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ κε όπνην άιιν ηξόπν έθξηλαλ απαξαίηεην έηζη ώζηε λα εθθξάζνπλ απηό πνπ θαηαλόεζαλ. Αθνινύζεζε ζπδήηεζε θαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ππνζέζεηο θαη ηα δηαγξάκκαηα ησλ παηδηώλ. ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά έπξεπε λα εμνηθεησζνύλ κε ην βαζηθό επίπεδν ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ Lego Mindstorms (v1.1) θαη λα απνθηήζνπλ κηα πξώηε επαθή κε ην πξνγξακκαηηδόκελν ξνκπόη. 3. Αλληλεπίδπαζη παιδιών, ςλικού και εννοιών Tα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηδαθηηθό πείξακα ήηαλ ν Άγγεινο, ν πύξνο, ν Χξήζηνο, ε Ραθαέια θαη ε Άλλα. Πξόθεηηαη γηα κηα κηθηή νκάδα ηόζν ειηθηαθά όζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο εκπεηξίεο ρξήζεο ηερλνινγίαο θαη κε ηελ νηθεηνπνίεζε ξόισλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο. ηα παξαθάησ ζα γίλεη πξνζπάζεηα κηαο ζπλνπηηθήο ζθηαγξάθεζεο ηεο ζπκκεηνρήο θαζελόο παηδηνύ κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ παηδηώλ κε ηα εκπιεθόκελα πιηθά θαη έλλνηεο. Ο πύξνο (βι. εηθόλα 1) είλαη 8,5 εηώλ, παξαθνινπζεί ηελ Σξίηε δεκνηηθνύ θαη απνδεηθλύεηαη δεηλόο ρεηξηζηήο ηνπ παθέηνπ Lego Mindstorms. Δείρλεη λα έρεη ηδηαίηεξε επρέξεηα κε έλλνηεο όπσο απηέο ηνπ απηνκαηηζκνύ, ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ κέζσ ππνινγηζηή, ηνπ ηειερεηξηζκνύ, ηεο αηηίαο-απνηειέζκαηνο. Είλαη εμνηθεησκέλνο κε ην πξνγξακκαηηζκό θαηαζθεπώλ Lego απεπζείαο πάλσ ζην ΝΧΣ κέζσ ηνπ ζρεηηθνύ κελνύ. Ο ίδηνο έρεη εδώ θαη 3 ρξόληα εκπεηξία αξρηθά κε ην Lego WeDo θαη ελ ζπλερεία κε ην LegoMindstorms. Από πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ, έρεη κάζεη λα ρεηξίδεηαη ην παθέην LM θαη απηό πνπ πξνθαιεί εληύπσζε είλαη πσο πξόθεηηαη γηα απηνδίδαθην ηόζν ζην ηνκέα ηεο θαηαζθεπήο όζν θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαζώο ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 1012 θαλέλαο από ηνπο δύν γνλείο δελ είλαη γλώζηεο ηερλνινγίαο. Όζνλ αθνξά ηα ξνκπόη, γλσξίδεη πσο ζπλήζσο είλαη αλζξσπόκνξθα αιιά κπνξνύλ λα έρνπλ πνηθίιεο κνξθέο θαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Αληηιακβάλεηαη ζαθέζηαηα πσο νη ξνκπνηηθέο θαηαζθεπέο δε ιεηηνπξγνύλ απόιπηα απηόλνκα θαη όηη δξνύλ βάζεη ηεο ζπλεξγαζίαο «κεραληζκώλ» θαη «εληνιώλ» πνπ ιακβάλνπλ κέζσ αλζξώπηλεο παξέκβαζεο. Έρεη μεθάζαξε ηδέα γηα ην ηη αθξηβώο είλαη νη αηζζεηήξεο θαη είλαη ζε ζέζε λα ελζσκαηώζεη αλάινγεο ζπζθεπέο ζε θαηαζθεπέο Lego. Σελ ηθαλόηεηα θαη ηε πξόηεξε εκπεηξία ηνπ ηελ απνδεηθλύεη ζηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο όπνπ αλαιακβάλεη εμ αξρήο πξσηαγσληζηηθό ξόιν έλαληη ηεο Ραθαέιαο θαη ηνπ Χξήζηνπ, νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ θαηά θάπνην ηξόπν σο βνεζνί ηνπ. Μάιηζηα, ζ εθείλε ηε θάζε ν πύξνο δε ρξεηάδεηαη λα ζπκβνπιεπηεί ηδηαίηεξα ηνλ νδεγό ζπλαξκνιόγεζεο πνπ είρακε κνηξάζεη ζηα παηδηά. Εικόνα 1: Αλαπαξάζηαζε Ρνκπόη; O πύξνο, ην ξνκπόη, ε νκάδα Ο Άγγεινο, επίζεο 8,5 εηώλ -ζπκκαζεηήο ηνπ πύξνπ- δηαθξίλεηαη επίζεο γηα ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηνλ ππνινγηζηή θαη ηδηαίηεξα ηα ςεθηαθά παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ αθεγεκαηηθή δηάδξαζε. Απνηειεί ην δεύηεξν παηδί ηεο νκάδαο κε πξόηεξε εκπεηξία ζε πξνγξακκαηηδόκελεο θαηαζθεπέο LΜ θαη κε θαιή ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία. Είλαη πξνθαλέο από ηε πξώηε θηόιαο θάζε ηεο ειεύζεξεο ζπδήηεζεο όηη έρεη κηα αξθεηά μεθάζαξε εηθόλα γηα ηελ πνιύπιεπξε θαη πεξίπινθε νληόηεηα ελόο ξνκπόη. Γλσξίδεη πσο ηα ξνκπόη κπνξνύλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη ιεηηνπξγίεο, όηη κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ από ηνπο αλζξώπνπο ώζηε λα εθηεινύλ εξγαζίεο δύζθνιεο γηα ηηο αλζξώπηλεο δπλαηόηεηεο. Γηα ηνλ Άγγειν, επίζεο, νη έλλνηεο ηνπ απηνκαηηζκνύ, ηνπ αηζζεηήξα, ηνπ ρεηξηζκνύ από απόζηαζε είλαη άκεζα ζρεηηδόκελεο κε ηα ξνκπόη θαη ηελ ηερλνινγία ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα, ζηελ εξώηεζε ηη είλαη έλα ξνκπόη απαληά: κνξθή αλζξώπνπ. Γε καο λνηάδεη. Σν ξνκπόη είλαη θάηη πνπ δνπιεύεη απηόκαηα.[ ]Σα ξνκπόη είλαη κεραληζκνί πνπ ζε βνεζάλε ζηηο δνπιεηέο, πξνζέρνπλε ην ζπίηη [ ], ζε αλαθαιύςεηο. Γειαδή εγώ έρσ αθνύζεη γηα έλα ξνκπόη-ππνβξύρην θαη είρε πάεη θάησ από έλα εθαίζηεην ηνπ λεξνύ θαη [...]έηζη [...]αληί λα πάεη άλζξσπνο θαη λα ζπζηαζηεί άλζξσπνο πήγαλ έλα ξνκπόη [ ]. ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

5 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Εικόνα 2: Αλαπαξάζηαζε Ρνκπόη, O Άγγεινο, ην ξνκπόη, ε νκάδα Η Άλλα επίζεο 8 εηώλ έρεη επρέξηα κε ηελ ηερλνινγία, ηδηαίηεξα ζε ινγηζκηθά ζρεδηαζκνύ θαη δσγξαθηθήο. Έρεη μαλαδεί NXT θαη αληηιακβάλεηαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκαηηδόκελσλ θαηαζθεπώλ. Αλαγλσξίδεη κε αξθεηή επθνιία ηα θαηαζθεπαζηηθά κέξε θαη ηα επηκέξνπο εμαξηήκαηα πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηε ζπλδεζκνινγία, ρσξίο σζηόζν λα γλσξίδεη ηε ηερληθή νξνινγία. Από ηελ αξρή δείρλεη δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία κε ην άιιν θνξίηζη ηεο παξέαο, ηε Ραθαέια θαη καδί μεθηλάλε ηε θαηαζθεπή ελόο απινύ δεπγαξηνύ ηξνρώλ ην νπνίν πξνζπαζνύλ λα ζέζνπλ ζε θίλεζε. Αληηκεηώπηζε (καδί κε ηελ Ραθαέια) θάπνηα πξνβιήκαηα όζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή ζύλδεζε ησλ θηλνύκελσλ κεξώλ θη εθεί δέρνληαη ηε βνήζεηα ηνπ Άγγεινπ. Παξάιιεια, ε Ραθαέια είλαη 7 εηώλ θαη απ νζν θαίλεηαη είλαη θη απηή εμνηθεησκέλε κε ηε ηερλνινγία θαη ηνπο ππνινγηζηέο. Δειώλεη όηη έρεη μαλαδεί ξνκπόη θπξίσο ζηε ηειεόξαζε θαη ζε ηαηλίεο θαη έρεη ππ νςε ηεο θαη ην παθέην Lego Mindstorms. Όηαλ ηεο δεηάκε λα δσγξαθίζεη έλα ξνκπόη όπσο ην θαληάδεηαη απηή, ηνπ δίλεη κνξθή αλζξώπνπ θαη κάιηζηα ηνπ πξνζδίδεη θαη θύιν. Από ην ζρέδην πξνθύπηεη όηη είλαη γπλαηθείαο κνξθήο θαη κάιηζηα ζηε πεξηγξαθή δίλεη ην ηίηιν «Η Έπα κε όια ηεο ηα ξνύρα» (βι. εηθόλα 5). Όηαλ ηε ξσηάκε ηη γλσξίδεη ζρεηηθά κε ηα ξνκπόη, καο απνθαιύπηεη όηη μέξεη πσο είλαη θηηαγκέλα από δηάθνξα πιηθά, έρνπλ πνηθίιεο δηαζηάζεηο θαη ίζσο δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη όρη κόλν αλζξώπηλε αιιά ην ζίγνπξν είλαη όηη ειέγρνληαη από αλζξώπνπο κέζσ εληνιώλ γηα λα καο εμππεξεηνύλ ζε δηάθνξεο δνπιεηέο. Δε δείρλεη λα θαηαλνεί σζηόζν όηη έλα από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο ξνκπόη είλαη ε απηνκαηνπνίεζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ θαη δπζθνιεύεηαη λα αλαγλσξίζεη ηηο ζπζθεπέο κε ραξαθηήξα ξνκπόη ζε όζεο θσηνγξαθίεο ηνπο δείρλνπκε. Επίζεο δε θαίλεηαη λα γλσξίδεη ηελ έλλνηα ησλ αηζζεηήξσλ αιιά εύθνια ζπιιακβάλεη ην παξαιιειηζκό πνπ θάλνπκε κε ηα αλζξώπηλα όξγαλα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηηο αηζζήζεηο θαη έρνπλ παξαπιήζην ξόιν κε ηηο κνλάδεο εηζόδνπ ησλ ξνκπόη. ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 1014 Εικόνα 3: Σν Ρνκπόη ηεο Ραθαέιαο θαη ην Λνγηθό Γηάγξακκα Κίλεζεο ηνπ Παξόιν πνπ ε Ραθαέια δελ έρεη ηελ ίδηα εκπεηξία κε ηνλ πύξν θαη ηνλ Άγγειν ζε δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο θαη πξνγξακκαηηζκνύ ελόο ξνκπόη, είλαη ζεκαληηθό λα ζίμνπκε ην γεγνλόο όηη ε ίδηα αλέπηπμε γξήγνξα ζεηηθό θίλεηξν ελαζρόιεζεο. Όηαλ δεηήζεθε λα παξαηεξήζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ζε ραξηί ηε πνξεία πνπ δηαγξάθεη κηα πηινηηθή ξνκπνηηθή θαηαζθεπή πνπ έρνπκε θέξεη ήδε έηνηκε, ε Ραθαέια όρη κόλν ζρεδίαζε κε ζρεηηθή αθξίβεηα ηηο επηκέξνπο θηλήζεηο θαη επεζήκαλε ζπγθεθξηκέλνπο ππνινγηζκνύο πνπ ζα θαλνύλ ρξήζηκνη θαηα ηε θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, αιιά ήηαλ ζε ζέζε λα εμεγήζεη ηελ ίδηα ηελ θίλεζε (βι. εηθόλα 5 θαη δηάινγνο 1). Ραθαέια: Δξεπλεηήο: Ραθαέια: 17 δεπηεξόιεπηα έθαλε. Μπνξείο λα κνπ πεξηγξάςεηο ηε θίλεζε πνπ έθαλε; Από εδώ πνπ ήηαλ πήγε επζεία επζεία επζεία κεηά ζηακάηαγε ιίγν πίζσ, έηζη, ιίγν πίζσ, έηζη θαη θάπνπ εδώ ζηακάηαγε...θαη κεηά ζηακάηαγε γηα 17 δεπηεξόιεπηα...θαη κεηά πήγαηλε πίζσ πίζσ πίζσ Γηάινγνο 1. Kίλεζε νρήκαηνο θαη ζρεδίαζε ινγηθνύ δηαγξάκκαηνο Ο Χξήζηνο είλαη 5 εηώλ θαη απνηειεί ην κηθξόηεξν παηδί ηεο νκάδαο. Έρεη θαιή επαθή κε ηελ ηερλνινγία, παίδεη παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή ρσξίο λα δείρλεη παζηαζκέλνο. Σν γεγνλόο όηη κπνξεί λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη κε ζρεηηθή επρέξεηα δεκηνπξγεί ζαπκαζκό. Είλαη ηδηαίηεξα ζπκκεηνρηθόο ζηε θάζε ηεο ειεύζεξεο ζπδήηεζεο (ζρεηηθά κε ηα ξνκπόη) όπνπ ηνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηα βίληεν θαη θάπνηεο θσηνγξαθίεο κε πεξίεξγεο θαηαζθεπέο. Επίζεο δηαπηζηώλνπκε όηη είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ην ινγηζκηθό ησλ LegoMindstorms θαη ηα ζρεηηθά εηθνλίδηαεξγαιεία θαη αληηιακβάλεηαη μεθάζαξα όηη κέζσ απηνύ δίλνπκε «δσή» ζηηο θαηαζθεπέο πνπ θηηάρλνπκε. Κάλεη εληύπσζε όηη έρεη ζπλπθαζκέλν ην ξνκπόη κε πην ζύλζεηεο έλλνηεο όπσο απηέο ησλ αηζζεηήξσλ, ηνπ κεραληζκνύ θαη ηνπ ππνινγηζηή νπόηε θαηαιαβαίλνπκε όηη αληηιακβάλεηαη θαη ηελ ύπαξμε πην πεξίπινθσλ κεραληθώλ κεξώλ ζε ηέηνηεο θαηαζθεπέο. Είλαη αξθεηά ζπκκεηνρηθόο, ιέεη ηελ άπνςε ηνπ θαη θάλεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαζ νιε ηε δηάξθεηα ηεο ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

7 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ δξαζηεξηόηεηαο αλ θαη ζην θαηαζθεπαζηηθό θνκκάηη ν ξόινο ηνπ ζηελ νκάδα είλαη θάπσο πεξηνξηζκέλνο. Εθδειώλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα θαη πξνζπαζεί λα κελ πζηεξήζεη ζε ζρέζε κε ηα κεγαιύηεξα, απ απηόλ, παηδηά. Δηθόλα 4: Xξήζηνο ην ξνκπόη θαη ε νκάδα εξγαζίαο 4. Αλληλεπιδπάζειρ ζηο πλαίζιο ηηρ ομάδαρ Οη δξαζηεξηόηεηεο γύξσ από ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ LM απαηηνύλ ζύλζεηεο δεμηόηεηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ παηδηώλ ηόζν κε ην πιηθό όζν θαη κε ηηο εκπιεθόκελεο έλλνηεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη ινγηθν-καζεκαηηθήο ζθέςεο. Κάηη ηέηνην γίλεηαη εκθαλέο από κηα πξώηε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ηεο ζπκκεηνρήο θαζελόο παηδηνύ ζηελ νκάδα, όπσο είδακε ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα. Εζηηάδνληαο ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ παηδηώλ θαη κεηαμύ πιηθώλ θαη ελλνηώλ ζα κπνξνύζακε λα ζίμνπκε δύν δηαζηάζεηο; πξώηνλ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην όξην ελζνπζηαζκνύ θαη πεξηθεξεηαθήο ελαζρόιεζεο θαη δεύηεξνλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ πεξηζζόηεξν θαη ιηγόηεξν ηθαλνύ άιινπ νη νπνίεο ηείλνπλ λα σζνύλ θάπνηα παηδηά λα πηνζεηνύλ ην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηή/δηεπθνιπληή κάζεζεο. Απηέο ηηο δύν δηαζηάζεηο ζα ζέιακε λα δνύκε κε ιεπηνκέξηα ζηα παξαθάησ 4.1. Ενθοςζιαζμόρ και πεπιθεπειακή εναζσόληζη ε γεληθέο γξακκέο, ηόζν ν Άγγεινο όζν θαη ν πύξνο δείρλνπλ λα ελζνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο, όπνπ κάιηζηα, ζπλεξγάδνληαη θαη κεηαμύ ηνπο, απηνζρεδηάδνπλ θαη δελ αθνινπζνύλ απόιπηα ηηο νδεγίεο ηνπ θπιιαδίνπ πνπ ηνπο παξείρακε. Με ηε γεληθόηεξε παξνπζία ηνπο δειώλνπλ πσο είλαη απηνλόεην λα εγεζνύλ ζηε θαηαζθεπαζηηθή θάζε, θαη απνθαζίδνπλ νπζηαζηηθά γηα ην θαηακεξηζκό ησλ επζπλώλ κέζα ζηελ νκάδα, Επίζεο, ζπάληα δεηάλε ηε βνήζεηα ηνπ εξεπλεηή θαη δείρλνπλ λα ζέινπλ λα ηα θαηαθέξνπλ απηόλνκα. Σέινο, θαη ζηε θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηεο δνθηκήο ζηε θίλεζε ηεο θαηαζθεπήο, ηα δπν αγόξηα ζέινπλ λα έρνπλ ηνλ απόιπην έιεγρν ηόζν απέλαληη ζηα θνξίηζηα όζν θαη ζε ζρέζε κε ηνλ εξεπλεηή. Αληίζεηα, ν «κηθξόο» ηεο νκάδαο, ν Χξήζηνο, θαίλεηαη λα αλαιακβάλεη πην παζεηηθό ξόιν, αθήλνληαο ην ρώξν ζηε Ραθαέια θαη ζηνλ πην έκπεηξν πύξν ζηε δεύηεξε θάζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο όηαλ ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ην θαηαζθεπαζηηθό ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 1016 πιηθό θαη πξνρσξάλε κε θαζνδήγεζε ζηε ζύλζεζε ελόο ξνκπόη. Η ζπκκεηνρή ηνπ θαζ όιε ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο είλαη πνιύ κηθξή θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ νκάδα πεξηνξίδεηαη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ πιηθώλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε θαηαζθεπή. Απηό πνπ πξνθαιεί εληύπσζε, σζηόζν, είλαη όηη ιίγν πξνηνύ μεθηλήζεη λα δνπιέπεη ε νκάδα ηνπ, ν ίδηνο έρεη θαηαζθεπάζεη αζόξπβα θαη ρσξίο βνήζεηα έλα ζύζηεκα κε έλα κνριό πνπ θηλεί δπν άμνλεο. Σα δύν θνξίηζηα, ε Ραθαέια θαη ε Άλλα, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ηόζν ζηε πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε θαη ζην θαηαηγηζκό ηδεώλ ζρεηηθά κε ηα ξνκπόη αιιά θαηά ηε θαηαζθεπαζηηθή θάζε δείρλνπλ λα αδπλαηνύλ λα αθνινπζήζνπλ ηα αγόξηα. Έηζη ε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ζην δεκηνπξγηθό παηρλίδη πνπ επηρεηξήζακε δε θαίλεηαη λα είλαη ηζνκνηξαζκέλε. ηηο ππνζέζεηο πνπ ηνπο δεηείηαη λα δηαηππώζνπλ ζηελ αξρηθή θάζε, απνδεηθλύνληαη ηδηαίηεξα επθάληαζηεο αιιά όζνλ αθνξά ην ηερληθό θνκκάηη, εθεί δηαηππώλνπλ από ειάρηζηεο σο θαζόινπ απνξίεο. Δείρλνπλ λα πξνηηκνύλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο παξά κε ηα αγόξηα. Όηαλ θαινύληαη λα ρσξηζηνύλ ζε επηκέξνπο νκάδεο θαηα ηε θαηαζθεπαζηηθή θάζε, δειώλνπλ πσο ζην πιαίζην ησλ «λέσλ» νκάδσλ ηνπο πξνηηκνύλ επηθνπξηθό ξόιν θπξίσο όζνλ αθνξά ηε ζπγθέληξσζε θαη ηε ηαμηλόκεζε ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο (Άλλα: Δκείο νη δπν κε ηε Ραθαέια ζα είκαζηε γξακκαηείο. ). Η Άλλα ζπκκεηέρεη δηαθξηηηθά θαη πξνηηκά λα έρεη ξόιν θαηαγξαθέα ησλ βεκάησλ θαηαζθεπήο, αθήλνληαο εμ νινθιήξνπ ην ξόιν ηνπ θαηαζθεπαζηή ζηνλ Άγγειν. Πξνηηκά λα ζπγθεληξώλεη ηα εμαξηήκαηα ζπλαξκνιόγεζεο θαη λα ηα δίλεη ζηνλ Άγγειν, ρσξίο σζηόζν λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε θαηαζθεπή. Επίζεο, δηαθξίλεηαη από αληαγσληζηηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο αληηπάινπο θαη θαίλεηαη λα ζεσξεί ζεκαληηθό ην λα νινθιεξώζεη πξώηε ε δηθή ηνπο νκάδα ηε ζπλαξκνιόγεζε. ηελ εξώηεζε ε πνην βήκα είζηε; ε Άλλα απαληά απζόξκεηα «Δίκαη θαη ε πξώηε!! Πξώηε θνξά ην θάλσ θαη ην βξίζθσ!! Πάκε ζην πέκπην βήκα!!». Η Ραθαέια θπξίσο παξαθνινπζεί ην πύξν όζν απηόο πινπνηεί ηε θαηαζθεπή ηνπ θπιιαδίνπ θαη αξθείηαη λα ηνπ δίλεη ηα πιηθά θαη παξάιιεια λα ηνπ κεηαθέξεη ηηο νδεγίεο. Αλαιακβάλεη από κόλε ηεο ην ξόιν ηνπ αηόκνπ πνπ ζα ζπγθεληξώζεη όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε κε βάζε ην Φύιιν Οδεγηώλ. Γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα (ζηελ αξρή ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θάζεο) ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Άλλα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο απιήο θαηαζθεπήο, εθθέξεη άπνςε, παίξλεη ην πιηθό ζηα ρέξηα ηεο θαη θάλεη ππνζέζεηο θαη δνθηκέο ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα βήκαηα αιιά όηαλ πεξλάκε ζηε θάζε ηεο θαζνδεγνύκελε ζπλαξκνιόγεζεο, αλ θαη θέξλεη θάπνηεο αξρηθέο αληηξξήζεηο, ζηε ζπλέρεηα αθήλεη ηε πξσηνβνπιία ηνπ ρεηξηζκνύ ζην πύξν θαη πεξηνξίδεηαη ζην λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε. Απηό κάιινλ όκσο ην απνδέρεηαη ρσξίο λα ηελ επραξηζηεί αθνύ ζηε πνξεία θαηεγνξεί ην πύξν όηη κνλνπσιεί ηε θαηαζθεπή θαη δελ ηεο επηηξέπεη κε ην ηξόπν ηεο λα πάξεη πξσηνβνπιίεο: Ραθαέια (ζηνλ εξεπλεηή): Κύξηε βαξέζεθα! Μόλν ν πύξνο ηα θάλεη. Δξεπλεηήο: Ναη αιιά δε βνεζάηε εζείο νη δύν βιέπσ όηη θνηηάηε κόλν. Ραθαέια: Αθνύ ν πύξνο δε καο αθήλεη[ ] ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

9 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ πύξνο: Φέξε λα ην βάισ ιίγν Ραθαέια: Άζε κε ξε παηδί κνπ δελ κπνξώ θάηη λα πξνζπαζήζσ; Σν θαλα ηειείσζα ηώξα ην βαια άληε πνπ ιεο όηη δελ θάλσ! Γηάινγνο 2. Η Ραθαέια δηεθδηθεί πην ελεξγή ζπκκεηνρή ηε θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηεο θαηαζθεπήο κέζσ ππνινγηζηή, ηα δπν θνξίηζηα ράλνπλ εληειιώο ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Εθεί ν πύξνο θαη ν Άγγεινο αζρνινύληαη ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ. 4.2.Σα παιδιά ζε πόλοςρ εκπαιδεςηή/διεςκολςνηή ηηρ μάθηζηρ Ο πύξνο, γεληθόηεξα, ιεηηνπξγεί αξθεηά ζπλεξγαηηθά ζην πιαίζην ηεο νκάδαο ηνπ όπνπ αθελόο ν ξόινο πνπ απηνύζηα παίξλεη είλαη πεξηζζόηεξν ελεξγόο ζε ζρέζε κε ηα άιια κέιε, αθεηέξνπ δείρλεη λα ζέιεη λα κεηαδώζεη ηελ εκπεηξία θαη ηε γλώζε πάλσ ζηα Lego θαη ζηνπο ππόινηπνπο γύξσ ηνπ αιιά πξνηηκά λα ην θάλεη δίλνληαο ζαθείο νδεγίεο θαη κελ επηηξέπνληαο ηδηαίηεξεο πξσηνβνπιίεο. ε θάπνηα ζηηγκή κάιηζηα, πξνζθέξεηαη λα βνεζήζεη θαη ηελ «αληίπαιε» νκάδα ζε έλα πξνβιεκαηηζκό πνπ έρνπλ ζε ζρέζε κε ηε θαηαζθεπή ηνπο. Ο Άγγεινο από ηελ άιιε, είλαη αξθεηά ζπλεξγαηηθόο ζε όιεο ηηο θάζεηο δηεμαγσγήο, ζπλεηζθέξνληαο κε ζρόιηα όπσο «κπνξνύκε λα ην θηηάμνπκε κε νκαδηθόηεηα, αλ έρνπκε ζέιεζε». Πξνζπαζεί λα πξνβάιιεη ηηο γλώζεηο ηνπ αιιά θαη λα ηηο κεηαδώζεη ζηνπο γύξσ ηνπ. Ο ίδηνο πξνζπαζεί λα βαζηζηεί ζηηο γλώζεηο ηνπ θαη ζπάληα δεηά ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηή, πξάγκα πνπ θάλεη κόλν όηαλ βξεζεί ζε απόιπην αδηέμνδν. Παξεκβαίλεη ζπρλά κε πξνηάζεηο, απνξίεο θαη ηδέεο θαηα ηε δηάξθεηα όισλ ησλ θάζεσλ. Καη απηόο ζηελ νκάδα ηνπ αλαιακβάλεη απέλαληη ζηελ Άλλα πξσηαγσληζηηθό ξόιν όζνλ αθνξά ηε ζπλαξκνιόγεζε ηεο θαηαζθεπήο αιιά πνιύ ζπρλά πξνζθέξεηαη λα ηεο εμεγήζεη ηη αθξηβώο θάλεη ν ίδηνο αιιά θαη πνηά είλαη ηα ηπρόλ ιάζε ζε ό,ηη επηρεηξεί ε Άλλα. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ην θάλεη είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξσλ, αθνύ δε πξνζθέξεη άκεζα θαη αβίαζηα ηε βνήζεηά ηνπ αιιά πξνζπαζεί λα νδεγήζεη ηόζν ηελ Άλλα όζν θαη ηε Ραθαέια κέζσ εξσηήζεσλ ζ απηό πνπ εθείλνο θξίλεη ζσζηή επηινγή. Ο ξόινο ηνπ κνηάδεη λα είλαη ξόινο δηεπθνιπληή/εθπαηδεπηή. Άγγεινο: Σν βιέπεηο απηό εδώ; Ση παξαηεξείο; Άλλα: Όηη απηό είλαη ζηαπξνπδάθη θαη κπαίλεη εδώ.. Άγγεινο: Αλ ελώζνπκε απηό κ απηό εδώ ηί κπνξεί λα γίλεη; Άλλα: ηαπξνπδάθη θαη ζηαπξνπδάθη. [.] Άγγεινο: Κνξίηζηα, κήπσο κπνξνύκε λα ην ελώζνπκε θη έηζη όπσο ην γπξλάκε λα ην θάλνπκε λα γπξλάλε θαη νη ξόδεο; Ξέξεηε ηη ρξεηάδεζηε; Ξέξσ εγώ, ζέιεηε λα ζαο ην δηνξζώζσ; Άλλα: Ναί. ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 1018 Άγγεινο: Παξαηεξήζηε πξώηα απηό εδώ θαη δείηε θαη πνπ είλαη βαικέλα..(δείρλεη πάλσ ζηε θαηαζθεπή). Καη δείηε θαη πνπ είλαη θνπκπσκέλα θηόιαο.. Όηαλ θάλεηο απηό ην πξάγκα πξέπεη λα ην θάλεηο έηζη ώζηε λα κε θεύγεη, ώζηε λα κε κπνξεί λα μεθύγεη θαη γίλεη άιι αλη άιισλ.. Λνηπόλ, θνξίηζηα θνηηάμηε. Πξώηνλ πξώηνλ έρεηε βάιεη ιάζνο ξόδεο Σν ζηαπξνπδάθη θνίηαμε πνπ είλαη. [.] Άγγεινο: Κύθινο θαη ζηαπξνπδάθη. Σί έρνπλ ελδηαθέξνλ; Κνίηα ην θαιά. Άλλα: Σίπνηα Άγγεινο: Έρνπλ! Να ζνπ ην πώ; Όηη ν θύθινο έρεη θάηη αξαηό. ρεκάηηζε έλα θύθιν κε ηα ρέξηα (ζρεκαηίδεη κε ηα ρέξηα ηνπ θαη ην ίδην θάλεη θαη ε Άλλα). Καη ηώξα έλα ζηαπξό. Ση παξαηεξείο;. Άγγεινο: θέςνπ Άλλα. θέςνπ. Απηό όπσο ην έρεηο αλ ην βάιεηο κέζα ζηνλ εαπηό ηνπ ηη θαηαθέξλεηο; 5. Ανηί επιλόγος Γηάινγνο 3. Ο Άγγεινο ζε ξόιν δηεπθνιπληή/εθπαηδεπηή Παξά ην γεγνλόο όηη πξόθεηηαη γηα κηα έξεπλα κηθξήο θιίκαθαο, είκαζηε ζε ζέζε λα δηακνξθώζνπκε κηα ελδεηθηηθή εηθόλα γηα ηηο αιιειεπηδξαζηηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά ηελ δηεμαγσγή παηρληδηνύ κε ξνκπνηηθέο θαηαζθεπέο ρσξίο, βέβαηα, ηε δπλαηόηεηα κηαο γεληθεπκέλεο εξκελείαο. Ωζηόζν, ζην πιαίζην απηήο ηεο δηεξεπλεηηθήο κειέηεο, θαηαθέξακε λα θαηαγξάςνπκε ηηο πινύζηεο ηδέεο ησλ παηδηώλ γηα ην ηη είλαη ην ξνκπόη θαη λα αληρλεύζνπκε ηηο έκθπιεο αλαπαξαζηάζεηο πνπ κεηαθέξνληαη ζηηο λνεκαηνδνηήζεηο ηνπο κέζσ ησλ πξόηεξσλ εκπεηξηώλ ηνπο ζην θνηλσληθό πιαίζην ησλ παηρληδηώλ ηνπο (π.ρ. ην ξνκπόη θνξίηζη πνπ αζρνιείηαη κε ηε κόδα). Επίζεο, δξαζηεξηόηεηεο κε επίθεληξν ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ, θαίλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ηα παηδηά ζηε θαηαζθεπή ελλνηώλ-εξγαιεία αιιά θαη λα επλνήζνπλ δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ ην πσο καζαίλσ εθόζνλ ηα ίδηα ηα παηδηά θαινύληαη λα εμεγήζνπλ ηνλ ηξόπν ζθέςεο θαη δξάζεο ηνπο όρη κόλν ζηνπο κεγαιύηεξνπο αιιά θαη ζηνπο ζπλνκήιηθνύο ηνπο ζην πιαίζην ηεο πξαγκάησζεο θνηλώλ ζηόρσλ (βι. ηελ πξνζπάζεηα ηνπ πύξνπ θαη ηνπ Άγγεινπ). ε πεηξακαηηθά πεξηβάιινληα δεκηνπξγηθνύ παηρληδηνύ, όπσο απηό πνπ επηρεηξήζακε λα δεκηνπξγήζνπκε, θαίλεηαη όηη ε ζπλεξγαζία κεηαμύ παηδηώλ δηαθνξεηηθήο ειηθίαο θαη γλσζηηθνύ επηπέδνπ, παξόιν πνπ εγείξεη πξνβιήκαηα, δελ είλαη αδύλαηε, αιιά αληίζεηα πξόθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξα πξνθιεηηθή δηαδηθαζία. Η δηαδηθαζία απηή εκπιέθεη πνηθίιεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ηόζν από ηνπο ελήιηθεο πνπ νξγαλώλνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα όζν θαη από ηα ίδηα ηα παηδηά πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαζία εληόο ηεο νκάδαο. ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

11 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Σα πξαγκαηηθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ ηόζν ζην θαηαζθεπαζηηθό όζν θαη ζην πξνγξακκαηηζηηθό κέξνο επλννύλ ηηο ζπλζήθεο γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ ηη είλαη ηειηθά ζπλεξγαηηθή κάζεζε, θνηλόηεηα κάζεζεο, δώλε επηθείκελεο αλάπηπμεο. Μηα ιεπηνκεξή αλάγλσζε ηεο εζλνγξαθηθήο παξαηήξεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ παηδηώλ-πιηθώλ-ελλνηώλ καο επηηξέπεη λα ππνζηεξίμνπκε όηη ηα όξηα κεηαμύ «αιιεινδηδαζθαιίαο» θαη «πεξηζσξηνπνίεζεο» είλαη πνιύ κηθξά. ηε πεξίπησζή καο δελ απνθεύρζεθε ε αλάγθε αληηκεηώπηζεο ζηεξνηππηθώλ έκθπισλ δηαζηάζεσλ (π.ρ. ην θνξίηζη ξνκπόη, ν ξόινο γξακκαηέαο, ε εύθνιε απνρώξεζε από ηε δηαδηθαζία) πνπ ζέινπλ ηα θνξίηζηα λα αλαιακβάλνπλ πεξηθεξεηαθό ξόιν ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκπεξηέρνπλ ηερλνινγίεο θαη θαηαζθεπέο. Η βαζύηεξε αλάιπζε ησλ παξαπάλσ κνηάδεη ην δεηνύκελν επόκελν βήκα ζηελ έξεπλά καο. Βιβλιογπαθία Ackerman, E. (2001). Piaget's constructivism, papert's constructionism: What's the difference? Paper presented at the 2001 Summer Institute, Mexico City. Alimisis D. et al. (2007). Robotics & Constructivism in Education: the TERECoP project, Proceedings of the 11th European Logo Conference, August, Bratislava, Slovakia. Bers, M. U., Ponte, I., Juelich, C., Viera, A., & Schenker, J. (2002). Teachers as designers: Integrating robotics in early childhood education. Information Technology in Childhood Education Annual, Chambers, J. M., Carbonaro, M., & Rex, M. (2007). Scaffolding knowledge construction through robotic technology: A middle school case study. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education, 6, 55 Comune di Reggio Emilia (2001). Construction kits made of Atoms and Bits Final Pedagogical Report on the last months of the research, Project CAB n 29323, Del. n 23, March 2001 DudleyΜarling, C. & Owston, R.D. (1988). Microcomputers and the teaching of problem solving: A critical review. Educational Technology, 28, Horn, M. and Jacob, R.J.K. (2007). Designing Tangible Programming Languages for Classroom Use. In Proc. TEI'07 First International Conference on Tangible and Embedded Interaction. Horn, M.S., Bers, M.U. & Jacob, R.J.K. (2009). Tangible Programming in Education: A Research Approach. In Proc. ACM CHI 2009 Workshop on Tangibles for Children, Αλαθηήζεθε 2/12/2010, από ηε δηεύζπλζε: Martin, F. G., Mikhak, B., Resnick, M., Silverman, B., & Berg, R. (2000). To Mindstorms and beyond: Evolution of a construction kit for magical machines. In A. Druin & J. Hendler (Eds.). Robots for kids: Exploring new technologies for learning (pp ). San Diego, CA: Academic Press. Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas, N.Y.: Basic Books Piaget, J. (1974). To understand is to invent. N.Y.: Basic Books. ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

12 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 1020 Χξνλάθε Α. (2010). Σν «Δηδαθηηθό Πείξακα»: H πνηνηηθή κειέηε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. ην Πνπξθόο Μ.Α., Δαθέξκνο Μ. (επηκ.), Πνηνηηθή έξεπλα ζηελ Ψπρνινγία θαη ηελ Εθπαίδεπζε. Επηζηεκνινγηθά, κεζνδνινγηθά θαη εζηθά δεηήκαηα, Εθδόζεηο Σόπνο, Αζήλα. ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΧΝ Ανάπηςξη πομποηικού εκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ».

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». Δξγαζία ζην κάζεκα: «Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηα Μαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο Φεζάθεο Γ., Γεκεηξαθνπνύινπ Α., (2006), «Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΖΤ: Σερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο», ζην πεξηνδηθό ΘΔΜΑΣΑ ζηελ Δθπαίδεπζε, 7(3), pp.

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη"

Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot Αμθιηπίηη Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη" Β. Οπθανάκηρ 1, Σ. Παπαδάκηρ 2 1,2 Δθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο, Δπηκνξθσηήο Β' Δπηπέδνπ, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε vorfan@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB 20. ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Δηζαγσγή ζηε δνκή επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε ζηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα SCRATCH θαη BYOB. 21. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ EΡΓΑΙΑ Καηαγπαθή, παποςζίαζη και αξιολόγηζη ηων ςπηπεζιών πος πποζθέποςν οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ παξαθνινύζεζεο κηαο παξάζηαζεο ζεάηξνπ ζθηώλ ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ

Η επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ παξαθνινύζεζεο κηαο παξάζηαζεο ζεάηξνπ ζθηώλ ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Η επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ παξαθνινύζεζεο κηαο παξάζηαζεο ζεάηξνπ ζθηώλ ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Γαιάλε Μάξσ, (PhD) Δ.Δ.ΓΙ.Π Κιάδνπ I, Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Μπεθηάξεο Γηώξγνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο:

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: «Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ επεμεξγαζίαο ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο αλάιπζε πνιπδηάζηαηεο θαηεπζπλόκελεο πιεξνθνξίαο» Δθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Βάγηα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηωλ επηδόζεωλ θαη ηωλ θπξηόηεξωλ ιαζώλ ηωλ καζεηώλ ζην κάζεκα «Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ» - Γεληθέο εμεηάζεηο 2009 Δ. Κνινθνηξώλεο 1, Τ. Καξάθηδα

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα