Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ"

Transcript

1 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ A. Χπονάκη,. Κούπιαρ Σκήκα Παηδαγσγηθό Πξνζρνιηθήο Εθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, {chronaki, uth.gr} Πεπίλητη ην παξόλ θείκελν εζηηάδνπκε ζε κηα πξώηε θαηαγξαθή θαη πεξηγξαθηθή αλάιπζε ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο ζρέζεο όπσο απηή εμειίζζεηαη κεηαμύ παηδηώλ, ηνπ πιηθνύ Logo Mindstorms θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ ελλνηώλ ηερλνινγίαο ειέγρνπ. Η αλάιπζε απηή βαζίδεηαη ζε κηα πηινηηθή κειέηε δηάξθεηαο δέθα πεξίπνπ σξώλ κε κηθξή νκάδα παηδηώλ ειηθίαο 5-9 εηώλ ζε ζπλζήθεο δεκηνπξγηθνύ παηρληδηνύ. Σν παηρλίδη κε ηα ξνκπόη θαη ηo LegoMindstorms έγηλε ζε ζπλαληήζεηο εθηόο ζρνιηθήο ηάμεο ζην ζπίηη ελόο από ηα παηδηά. Η νκάδα ήηαλ κηθηή ηόζν ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ παηδηώλ θαη ην θύιν όζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο πξόηεξεο εκπεηξίεο ηνπο ζηελ ηερλνινγία (επαθή κε ππνινγηζηέο, ςεθηαθά παηρλίδηα, πξνγξακκαηηζκό). Λέξειρ Κλειδιά: Lego, ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηερλνινγία ειέγρνπ, αιιειεπίδξαζε 1. Από ηη Logo ζηα Lego Mindstorms Η αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ Lego Mindstorms ζηελ εθπαίδεπζε βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ επηζηεκνινγία ηνπ constructivism όπσο απηή αλαπηύρζεθε από ηνλ Jean Piaget (1974) θαη όπσο αλαπιαηζηώζεθε ζηε θηινζνθία ηνπ constructionism από ηνλ Seymour Papert (1980). ύκθσλα κε απηέο ηηο ζεσξήζεηο ε ζύλζεζε λέαο γλώζεο είλαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθή αλαπηπμηαθά θαη λνεκαηνδνηείηαη όηαλ ηα παηδηά εκπιέθνληαη ζηελ θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ ή/θαη νληνηήησλ πνπ έρνπλ πξνζσπηθή ζεκαζία γηα ηα ίδηα. Όπσο ππνζηεξίδεηαη θαη ζηε βηβιηνγξαθία (Ackerman, 2001), εθηόο από ηελ εκθαλή δηαθνξά ζηελ νλνκαζία, ν δηαρσξηζκόο αλάκεζα ζηνλ θνλζηξνπθηηβηζκό ηνπ Piaget θαη ηνλ θνλζηξαμηνληζκό ηνπ Papert, έγθεηηαη ζην όηη αθελόο ν πξώηνο δίλεη έκθαζε ζε ό,ηη κπνξεί λα ελδηαθέξεη ηα παηδηά θαη ζε ό,ηη εθείλα κπνξνύλ λα επηηύρνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα αλάπηπμεο, αθεηέξνπ ν δεύηεξνο εζηηάδεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία απηή θαζ απηή ή δηαθνξεηηθά ζηε «κάζεζε γηα ηε κάζεζε». Η πξσηνγελήο έξεπλα θαη ην έξγν ηνπ Papert ζηελ αλάπηπμε κηαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί απηόλνκα θαη από παηδηά κηθξήο ειηθίαο (Papert, 1980), απνηέιεζαλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαπηύρζεθαλ νπζηαζηηθέο θαη ζεκαληηθέο ζπλεξγαζίεο κεηαμύ ηνπ MIT Media Lab θαη ηεο LEGO Corporation (Martin et al. 2000), αιιά θαη άιισλ εθπαηδεπηηθώλ ή/θαη πνιηηηζηηθώλ ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 1010 θνξέσλ (π.ρ. κνπζεία). πλέπεηα ηεο πνιύρξνλεο ζπλεξγαζίαο θαη έξεπλαο ήηαλ ε ζηαδηαθή εδξαίσζε ηεο Logo, έζησ θη αλ ζηε πνξεία δελ έιεηςε ε ζεκαληηθή θξηηηθή (Dudley-Marling & Owston, 1988), αιιά θαη ε ζηαδηαθή κεηεμέιημε ηεο ζε γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ (όπσο ε scratch), ζε έμππλεο ζπζθεπέο θαη πξνγξακκαηηδόκελεο θαηαζθεπέο πνπ βξήθαλ ην δξόκν ηνπο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε. Aλάκεζα ζ απηέο ζα κπνξνύζακε λα δηαθξίλνπκε πξνγξακκαηηδόκελεο θαηαζθεπέο όπσο ην Roamer, ην Bee-Bot θαη ην Lego WeDo ηα νπνία απεπζύλνληαη άκεζα ζηηο κηθξέο ειηθίεο θαζώο ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπο βαζίδεηαη ζε ζπκβνιηθή γιώζζα θαη ξνπηίλεο ιεηηνπξγίαο πνπ εύθνια κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ρεηξηζηνύλ ηα κηθξά παηδηά. Παξάιιεια εκθαλίδνληαη πην ζύλζεηα εθπαηδεπηηθά παθέηα όπσο ην Lego Mindstorms NXT, ην Pico Cricket αιιά θαη γιώζζεο απηνύ πξνγξακκαηηζκνύ όπσο ε Quetzal θαη ε Tern (Horn, M.S., Jacob, R.J., 2007; Horn, M.S., et al, 2009) νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηδηαίηεξα ζε κηθξόηεξα παηδηά λα αζρνιεζνύλ κε βαζηθέο έλλνηεο πξνγξακκαηηζκνύ ρσξίο ηε ρξήζε ζπκβνιηθνύ θώδηθα. 2. Πλαίζιο ηηρ Μελέηηρ: μεθοδολογία και ζηόσοι Σα ηειεπηαία ρξόληα ε έκθαζε έρεη δνζεί ζηε δηεξεύλεζε ηνπ δπλακηθνύ ρξήζεο ηέηνησλ πεξηβαιιόλησλ ζηελ εθπαίδεπζε κε εζηίαζε ζε πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηε ζπζρέηηζε κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα (Chambers et al, 2007). Έρνπκε ζηε δηάζεζή καο ζεηξά δηδαθηηθώλ πεηξακάησλ ηα νπνία αλαιύνπλ δηεμνδηθά ηε ζρεδίαζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ην είδνο ηεο γλώζεο πνπ δπλεηηθά ζα θαηαζθεπαζηεί από ηα παηδηά ζην πιαίζην απηώλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην δπλακηθό δηδαθηηθήο παξέκβαζεο από εθπαηδεπηηθνύο (Bers et al, 2002; Comune di Reggio Emilia, 2001, Αlimisis et al, 2007). Ειάρηζηα, όκσο, γλσξίδνπκε γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξώηνλ, ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ ζην πιαίζην ηνπ δεκηνπξγηθνύ παηρληδηνύ όπσο απηό εμειίζζεηαη ζε ρώξν εθηόο ζρνιηθήο ηάμεο θαη δεύηεξνλ, γηα ηνπο ηξόπνπο αλάπηπμεο ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο ζρέζεο κεηαμύ παηδηώλ ζε κηα κηθηή νκάδα όπνπ νη δηαθνξεηηθέο ειηθίεο θαη δεμηόηεηεο ζηε ρξήζε ηερλνινγία ζπλππάξρνπλ. Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ε παξνύζα εξεπλεηηθή κειέηε νξγαλώζεθε κε ζηόρν ηελ πηινηηθή θαηαγξαθή ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο ζρέζεο κεηαμύ παηδηώλ, πιηθνύ θαη ελλνηώλ ζην πιαίζην κηθηήο νκάδαο θαη ζε ζπλζήθεο δεκηνπξγηθνύ παηρληδηνύ εθηόο ζρνιείνπ. Οη ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο (κηθηή νκάδα, παηρλίδη, εθηόο ζρνιείνπ) είραλ ζηόρν λα κειεηεζεί ε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ παηδηώλ-πιηθνύελλνηώλ όπσο απηή εμειίζζεηαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαζεκεξηλήο δσήο κεηαμύ παηδηώλ πνπ ζρεηίδνληαη θηιηθά θαη επηιέγνπλ ηελ ελαζρόιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη ζε δηθό ηνπο ρώξν θαη ρξόλν. Η πηινηηθή κειέηε νξγαλώλεηαη ζηε βάζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ δηδαθηηθνύ πεηξάκαηνο (Χξνλάθε, 2010) όπνπ ε έκθαζε δίδεηαη ζηε κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. Σν δηδαθηηθό πείξακα δελ εληάζζεηαη ζηηο πεηξακαηηθέο κειέηεο ζεηηθηζηηθήο πξνζέγγηζεο, αιιά αληίζεηα βξίζθεηαη θνληά ζηελ θαηλνκελνινγηθή θαη αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε. Η έλλνηα ηνπ πεηξάκαηνο (θαη ηνπ ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

3 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ πεηξακαηηζκνύ) είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θαη ζπλέληεπμε ζην πιαίζην ηόζν ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο όζν θαη ηεο αλάιπζεο ηεο θαη αλαηξνθνδνηνύληαη. Οη ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο ηνπ δηδαθηηθνύ πεηξάκαηνο ήηαλ: A) Δκβάζπλζε ζηελ έλλνηα ηνπ ξνκπόη θαη γλσξηκία κε ην πιηθό θαη ην ινγηζκηθό Lego Mindstorms όπνπ θαη αξράο επηρεηξήζεθε κε ειεύζεξε ζπδήηεζε πάλσ ζε ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο, βίληεν, ηζηνζειίδεο θαη θαηόπηλ κε ηε δηαδηθαζία «θαηαηγηζκνύ ηδεώλ» θαη ηε δεκηνπξγία από ηε κεξηά ησλ παηδηώλ, λνεηηθώλ ραξηώλ. Β1) Πεηξακαηηθό Καηαζθεπαζηηθό ηάδην όπνπ κνηξάζακε ζηα παηδηά θαηάιιεια δηακνξθσκέλα θύιια εξγαζίαο θαη έλα απηνζρέδην νδεγό ρξήζεο θαη θαηαζθεπήο (εκπινπηηζκέλν κε πνιιέο επεμεγεκαηηθέο θσηνγξαθίεο) δίδνληαο ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν ώζηε όια ηα παηδηά λα ςειαθίζνπλ ηα κέξε ηνπ πιηθνύ θαη λα εξεπλήζνπλ κε ηε κνξθή ππνζέζεσλ πηζαλέο ρξήζεηο. ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζακε λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ εγρεηξηδίνπ πνπ ηνπο είρακε ήδε κνηξάζεη ώζηε λα ζπλαξκνινγήζνπλ ζηαδηαθά έλα απιό όρεκα-ξνκπόη. B2) Πεηξακαηηθό Πξνγξακκαηηζηηθό ηάδην, όπνπ δόζεθε κία ήδε έηνηκε θαηαζθεπή θαη ε απιή θίλεζή ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε θαλνληθά ρσξίο λα παξνπζηάζνπκε ην εθηειέζηκν πξόγξακκα. Ζεηήζεθε από ηα παηδηά λα ζρεδηάζνπλ ηα επηκέξνπο βήκαηα ηεο θίλεζεο, δειαδή ην ινγηθό δηάγξακκα πξνγξακκαηηζκνύ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζεώξεζαλ όηη εθηειέζηεθε ε θίλεζε ηνπ νρήκαηνο. ηε θάζε απηή δε ηνπο δεηήζακε λα απεηθνλίζνπλ ην πξόγξακκα πνπ εθηειέζηεθε ρξεζηκνπνηώληαο κε αθξίβεηα ηηο εηθνλνεληνιέο ηνπ ινγηζκηθνύ ησλ Lego αιιά ηνλίζακε όηη κπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ κε όπνην άιιν ηξόπν έθξηλαλ απαξαίηεην έηζη ώζηε λα εθθξάζνπλ απηό πνπ θαηαλόεζαλ. Αθνινύζεζε ζπδήηεζε θαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ππνζέζεηο θαη ηα δηαγξάκκαηα ησλ παηδηώλ. ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά έπξεπε λα εμνηθεησζνύλ κε ην βαζηθό επίπεδν ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ Lego Mindstorms (v1.1) θαη λα απνθηήζνπλ κηα πξώηε επαθή κε ην πξνγξακκαηηδόκελν ξνκπόη. 3. Αλληλεπίδπαζη παιδιών, ςλικού και εννοιών Tα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηδαθηηθό πείξακα ήηαλ ν Άγγεινο, ν πύξνο, ν Χξήζηνο, ε Ραθαέια θαη ε Άλλα. Πξόθεηηαη γηα κηα κηθηή νκάδα ηόζν ειηθηαθά όζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο εκπεηξίεο ρξήζεο ηερλνινγίαο θαη κε ηελ νηθεηνπνίεζε ξόισλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο. ηα παξαθάησ ζα γίλεη πξνζπάζεηα κηαο ζπλνπηηθήο ζθηαγξάθεζεο ηεο ζπκκεηνρήο θαζελόο παηδηνύ κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ παηδηώλ κε ηα εκπιεθόκελα πιηθά θαη έλλνηεο. Ο πύξνο (βι. εηθόλα 1) είλαη 8,5 εηώλ, παξαθνινπζεί ηελ Σξίηε δεκνηηθνύ θαη απνδεηθλύεηαη δεηλόο ρεηξηζηήο ηνπ παθέηνπ Lego Mindstorms. Δείρλεη λα έρεη ηδηαίηεξε επρέξεηα κε έλλνηεο όπσο απηέο ηνπ απηνκαηηζκνύ, ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ κέζσ ππνινγηζηή, ηνπ ηειερεηξηζκνύ, ηεο αηηίαο-απνηειέζκαηνο. Είλαη εμνηθεησκέλνο κε ην πξνγξακκαηηζκό θαηαζθεπώλ Lego απεπζείαο πάλσ ζην ΝΧΣ κέζσ ηνπ ζρεηηθνύ κελνύ. Ο ίδηνο έρεη εδώ θαη 3 ρξόληα εκπεηξία αξρηθά κε ην Lego WeDo θαη ελ ζπλερεία κε ην LegoMindstorms. Από πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ, έρεη κάζεη λα ρεηξίδεηαη ην παθέην LM θαη απηό πνπ πξνθαιεί εληύπσζε είλαη πσο πξόθεηηαη γηα απηνδίδαθην ηόζν ζην ηνκέα ηεο θαηαζθεπήο όζν θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαζώο ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 1012 θαλέλαο από ηνπο δύν γνλείο δελ είλαη γλώζηεο ηερλνινγίαο. Όζνλ αθνξά ηα ξνκπόη, γλσξίδεη πσο ζπλήζσο είλαη αλζξσπόκνξθα αιιά κπνξνύλ λα έρνπλ πνηθίιεο κνξθέο θαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Αληηιακβάλεηαη ζαθέζηαηα πσο νη ξνκπνηηθέο θαηαζθεπέο δε ιεηηνπξγνύλ απόιπηα απηόλνκα θαη όηη δξνύλ βάζεη ηεο ζπλεξγαζίαο «κεραληζκώλ» θαη «εληνιώλ» πνπ ιακβάλνπλ κέζσ αλζξώπηλεο παξέκβαζεο. Έρεη μεθάζαξε ηδέα γηα ην ηη αθξηβώο είλαη νη αηζζεηήξεο θαη είλαη ζε ζέζε λα ελζσκαηώζεη αλάινγεο ζπζθεπέο ζε θαηαζθεπέο Lego. Σελ ηθαλόηεηα θαη ηε πξόηεξε εκπεηξία ηνπ ηελ απνδεηθλύεη ζηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο όπνπ αλαιακβάλεη εμ αξρήο πξσηαγσληζηηθό ξόιν έλαληη ηεο Ραθαέιαο θαη ηνπ Χξήζηνπ, νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ θαηά θάπνην ηξόπν σο βνεζνί ηνπ. Μάιηζηα, ζ εθείλε ηε θάζε ν πύξνο δε ρξεηάδεηαη λα ζπκβνπιεπηεί ηδηαίηεξα ηνλ νδεγό ζπλαξκνιόγεζεο πνπ είρακε κνηξάζεη ζηα παηδηά. Εικόνα 1: Αλαπαξάζηαζε Ρνκπόη; O πύξνο, ην ξνκπόη, ε νκάδα Ο Άγγεινο, επίζεο 8,5 εηώλ -ζπκκαζεηήο ηνπ πύξνπ- δηαθξίλεηαη επίζεο γηα ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηνλ ππνινγηζηή θαη ηδηαίηεξα ηα ςεθηαθά παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ αθεγεκαηηθή δηάδξαζε. Απνηειεί ην δεύηεξν παηδί ηεο νκάδαο κε πξόηεξε εκπεηξία ζε πξνγξακκαηηδόκελεο θαηαζθεπέο LΜ θαη κε θαιή ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία. Είλαη πξνθαλέο από ηε πξώηε θηόιαο θάζε ηεο ειεύζεξεο ζπδήηεζεο όηη έρεη κηα αξθεηά μεθάζαξε εηθόλα γηα ηελ πνιύπιεπξε θαη πεξίπινθε νληόηεηα ελόο ξνκπόη. Γλσξίδεη πσο ηα ξνκπόη κπνξνύλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη ιεηηνπξγίεο, όηη κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ από ηνπο αλζξώπνπο ώζηε λα εθηεινύλ εξγαζίεο δύζθνιεο γηα ηηο αλζξώπηλεο δπλαηόηεηεο. Γηα ηνλ Άγγειν, επίζεο, νη έλλνηεο ηνπ απηνκαηηζκνύ, ηνπ αηζζεηήξα, ηνπ ρεηξηζκνύ από απόζηαζε είλαη άκεζα ζρεηηδόκελεο κε ηα ξνκπόη θαη ηελ ηερλνινγία ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα, ζηελ εξώηεζε ηη είλαη έλα ξνκπόη απαληά: κνξθή αλζξώπνπ. Γε καο λνηάδεη. Σν ξνκπόη είλαη θάηη πνπ δνπιεύεη απηόκαηα.[ ]Σα ξνκπόη είλαη κεραληζκνί πνπ ζε βνεζάλε ζηηο δνπιεηέο, πξνζέρνπλε ην ζπίηη [ ], ζε αλαθαιύςεηο. Γειαδή εγώ έρσ αθνύζεη γηα έλα ξνκπόη-ππνβξύρην θαη είρε πάεη θάησ από έλα εθαίζηεην ηνπ λεξνύ θαη [...]έηζη [...]αληί λα πάεη άλζξσπνο θαη λα ζπζηαζηεί άλζξσπνο πήγαλ έλα ξνκπόη [ ]. ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

5 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Εικόνα 2: Αλαπαξάζηαζε Ρνκπόη, O Άγγεινο, ην ξνκπόη, ε νκάδα Η Άλλα επίζεο 8 εηώλ έρεη επρέξηα κε ηελ ηερλνινγία, ηδηαίηεξα ζε ινγηζκηθά ζρεδηαζκνύ θαη δσγξαθηθήο. Έρεη μαλαδεί NXT θαη αληηιακβάλεηαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκαηηδόκελσλ θαηαζθεπώλ. Αλαγλσξίδεη κε αξθεηή επθνιία ηα θαηαζθεπαζηηθά κέξε θαη ηα επηκέξνπο εμαξηήκαηα πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηε ζπλδεζκνινγία, ρσξίο σζηόζν λα γλσξίδεη ηε ηερληθή νξνινγία. Από ηελ αξρή δείρλεη δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία κε ην άιιν θνξίηζη ηεο παξέαο, ηε Ραθαέια θαη καδί μεθηλάλε ηε θαηαζθεπή ελόο απινύ δεπγαξηνύ ηξνρώλ ην νπνίν πξνζπαζνύλ λα ζέζνπλ ζε θίλεζε. Αληηκεηώπηζε (καδί κε ηελ Ραθαέια) θάπνηα πξνβιήκαηα όζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή ζύλδεζε ησλ θηλνύκελσλ κεξώλ θη εθεί δέρνληαη ηε βνήζεηα ηνπ Άγγεινπ. Παξάιιεια, ε Ραθαέια είλαη 7 εηώλ θαη απ νζν θαίλεηαη είλαη θη απηή εμνηθεησκέλε κε ηε ηερλνινγία θαη ηνπο ππνινγηζηέο. Δειώλεη όηη έρεη μαλαδεί ξνκπόη θπξίσο ζηε ηειεόξαζε θαη ζε ηαηλίεο θαη έρεη ππ νςε ηεο θαη ην παθέην Lego Mindstorms. Όηαλ ηεο δεηάκε λα δσγξαθίζεη έλα ξνκπόη όπσο ην θαληάδεηαη απηή, ηνπ δίλεη κνξθή αλζξώπνπ θαη κάιηζηα ηνπ πξνζδίδεη θαη θύιν. Από ην ζρέδην πξνθύπηεη όηη είλαη γπλαηθείαο κνξθήο θαη κάιηζηα ζηε πεξηγξαθή δίλεη ην ηίηιν «Η Έπα κε όια ηεο ηα ξνύρα» (βι. εηθόλα 5). Όηαλ ηε ξσηάκε ηη γλσξίδεη ζρεηηθά κε ηα ξνκπόη, καο απνθαιύπηεη όηη μέξεη πσο είλαη θηηαγκέλα από δηάθνξα πιηθά, έρνπλ πνηθίιεο δηαζηάζεηο θαη ίζσο δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη όρη κόλν αλζξώπηλε αιιά ην ζίγνπξν είλαη όηη ειέγρνληαη από αλζξώπνπο κέζσ εληνιώλ γηα λα καο εμππεξεηνύλ ζε δηάθνξεο δνπιεηέο. Δε δείρλεη λα θαηαλνεί σζηόζν όηη έλα από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο ξνκπόη είλαη ε απηνκαηνπνίεζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ θαη δπζθνιεύεηαη λα αλαγλσξίζεη ηηο ζπζθεπέο κε ραξαθηήξα ξνκπόη ζε όζεο θσηνγξαθίεο ηνπο δείρλνπκε. Επίζεο δε θαίλεηαη λα γλσξίδεη ηελ έλλνηα ησλ αηζζεηήξσλ αιιά εύθνια ζπιιακβάλεη ην παξαιιειηζκό πνπ θάλνπκε κε ηα αλζξώπηλα όξγαλα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηηο αηζζήζεηο θαη έρνπλ παξαπιήζην ξόιν κε ηηο κνλάδεο εηζόδνπ ησλ ξνκπόη. ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 1014 Εικόνα 3: Σν Ρνκπόη ηεο Ραθαέιαο θαη ην Λνγηθό Γηάγξακκα Κίλεζεο ηνπ Παξόιν πνπ ε Ραθαέια δελ έρεη ηελ ίδηα εκπεηξία κε ηνλ πύξν θαη ηνλ Άγγειν ζε δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο θαη πξνγξακκαηηζκνύ ελόο ξνκπόη, είλαη ζεκαληηθό λα ζίμνπκε ην γεγνλόο όηη ε ίδηα αλέπηπμε γξήγνξα ζεηηθό θίλεηξν ελαζρόιεζεο. Όηαλ δεηήζεθε λα παξαηεξήζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ζε ραξηί ηε πνξεία πνπ δηαγξάθεη κηα πηινηηθή ξνκπνηηθή θαηαζθεπή πνπ έρνπκε θέξεη ήδε έηνηκε, ε Ραθαέια όρη κόλν ζρεδίαζε κε ζρεηηθή αθξίβεηα ηηο επηκέξνπο θηλήζεηο θαη επεζήκαλε ζπγθεθξηκέλνπο ππνινγηζκνύο πνπ ζα θαλνύλ ρξήζηκνη θαηα ηε θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, αιιά ήηαλ ζε ζέζε λα εμεγήζεη ηελ ίδηα ηελ θίλεζε (βι. εηθόλα 5 θαη δηάινγνο 1). Ραθαέια: Δξεπλεηήο: Ραθαέια: 17 δεπηεξόιεπηα έθαλε. Μπνξείο λα κνπ πεξηγξάςεηο ηε θίλεζε πνπ έθαλε; Από εδώ πνπ ήηαλ πήγε επζεία επζεία επζεία κεηά ζηακάηαγε ιίγν πίζσ, έηζη, ιίγν πίζσ, έηζη θαη θάπνπ εδώ ζηακάηαγε...θαη κεηά ζηακάηαγε γηα 17 δεπηεξόιεπηα...θαη κεηά πήγαηλε πίζσ πίζσ πίζσ Γηάινγνο 1. Kίλεζε νρήκαηνο θαη ζρεδίαζε ινγηθνύ δηαγξάκκαηνο Ο Χξήζηνο είλαη 5 εηώλ θαη απνηειεί ην κηθξόηεξν παηδί ηεο νκάδαο. Έρεη θαιή επαθή κε ηελ ηερλνινγία, παίδεη παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή ρσξίο λα δείρλεη παζηαζκέλνο. Σν γεγνλόο όηη κπνξεί λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη κε ζρεηηθή επρέξεηα δεκηνπξγεί ζαπκαζκό. Είλαη ηδηαίηεξα ζπκκεηνρηθόο ζηε θάζε ηεο ειεύζεξεο ζπδήηεζεο (ζρεηηθά κε ηα ξνκπόη) όπνπ ηνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηα βίληεν θαη θάπνηεο θσηνγξαθίεο κε πεξίεξγεο θαηαζθεπέο. Επίζεο δηαπηζηώλνπκε όηη είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ην ινγηζκηθό ησλ LegoMindstorms θαη ηα ζρεηηθά εηθνλίδηαεξγαιεία θαη αληηιακβάλεηαη μεθάζαξα όηη κέζσ απηνύ δίλνπκε «δσή» ζηηο θαηαζθεπέο πνπ θηηάρλνπκε. Κάλεη εληύπσζε όηη έρεη ζπλπθαζκέλν ην ξνκπόη κε πην ζύλζεηεο έλλνηεο όπσο απηέο ησλ αηζζεηήξσλ, ηνπ κεραληζκνύ θαη ηνπ ππνινγηζηή νπόηε θαηαιαβαίλνπκε όηη αληηιακβάλεηαη θαη ηελ ύπαξμε πην πεξίπινθσλ κεραληθώλ κεξώλ ζε ηέηνηεο θαηαζθεπέο. Είλαη αξθεηά ζπκκεηνρηθόο, ιέεη ηελ άπνςε ηνπ θαη θάλεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαζ νιε ηε δηάξθεηα ηεο ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

7 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ δξαζηεξηόηεηαο αλ θαη ζην θαηαζθεπαζηηθό θνκκάηη ν ξόινο ηνπ ζηελ νκάδα είλαη θάπσο πεξηνξηζκέλνο. Εθδειώλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα θαη πξνζπαζεί λα κελ πζηεξήζεη ζε ζρέζε κε ηα κεγαιύηεξα, απ απηόλ, παηδηά. Δηθόλα 4: Xξήζηνο ην ξνκπόη θαη ε νκάδα εξγαζίαο 4. Αλληλεπιδπάζειρ ζηο πλαίζιο ηηρ ομάδαρ Οη δξαζηεξηόηεηεο γύξσ από ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ LM απαηηνύλ ζύλζεηεο δεμηόηεηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ παηδηώλ ηόζν κε ην πιηθό όζν θαη κε ηηο εκπιεθόκελεο έλλνηεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη ινγηθν-καζεκαηηθήο ζθέςεο. Κάηη ηέηνην γίλεηαη εκθαλέο από κηα πξώηε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ηεο ζπκκεηνρήο θαζελόο παηδηνύ ζηελ νκάδα, όπσο είδακε ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα. Εζηηάδνληαο ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ παηδηώλ θαη κεηαμύ πιηθώλ θαη ελλνηώλ ζα κπνξνύζακε λα ζίμνπκε δύν δηαζηάζεηο; πξώηνλ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην όξην ελζνπζηαζκνύ θαη πεξηθεξεηαθήο ελαζρόιεζεο θαη δεύηεξνλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ πεξηζζόηεξν θαη ιηγόηεξν ηθαλνύ άιινπ νη νπνίεο ηείλνπλ λα σζνύλ θάπνηα παηδηά λα πηνζεηνύλ ην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηή/δηεπθνιπληή κάζεζεο. Απηέο ηηο δύν δηαζηάζεηο ζα ζέιακε λα δνύκε κε ιεπηνκέξηα ζηα παξαθάησ 4.1. Ενθοςζιαζμόρ και πεπιθεπειακή εναζσόληζη ε γεληθέο γξακκέο, ηόζν ν Άγγεινο όζν θαη ν πύξνο δείρλνπλ λα ελζνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο, όπνπ κάιηζηα, ζπλεξγάδνληαη θαη κεηαμύ ηνπο, απηνζρεδηάδνπλ θαη δελ αθνινπζνύλ απόιπηα ηηο νδεγίεο ηνπ θπιιαδίνπ πνπ ηνπο παξείρακε. Με ηε γεληθόηεξε παξνπζία ηνπο δειώλνπλ πσο είλαη απηνλόεην λα εγεζνύλ ζηε θαηαζθεπαζηηθή θάζε, θαη απνθαζίδνπλ νπζηαζηηθά γηα ην θαηακεξηζκό ησλ επζπλώλ κέζα ζηελ νκάδα, Επίζεο, ζπάληα δεηάλε ηε βνήζεηα ηνπ εξεπλεηή θαη δείρλνπλ λα ζέινπλ λα ηα θαηαθέξνπλ απηόλνκα. Σέινο, θαη ζηε θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηεο δνθηκήο ζηε θίλεζε ηεο θαηαζθεπήο, ηα δπν αγόξηα ζέινπλ λα έρνπλ ηνλ απόιπην έιεγρν ηόζν απέλαληη ζηα θνξίηζηα όζν θαη ζε ζρέζε κε ηνλ εξεπλεηή. Αληίζεηα, ν «κηθξόο» ηεο νκάδαο, ν Χξήζηνο, θαίλεηαη λα αλαιακβάλεη πην παζεηηθό ξόιν, αθήλνληαο ην ρώξν ζηε Ραθαέια θαη ζηνλ πην έκπεηξν πύξν ζηε δεύηεξε θάζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο όηαλ ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ην θαηαζθεπαζηηθό ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 1016 πιηθό θαη πξνρσξάλε κε θαζνδήγεζε ζηε ζύλζεζε ελόο ξνκπόη. Η ζπκκεηνρή ηνπ θαζ όιε ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο είλαη πνιύ κηθξή θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ νκάδα πεξηνξίδεηαη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ πιηθώλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε θαηαζθεπή. Απηό πνπ πξνθαιεί εληύπσζε, σζηόζν, είλαη όηη ιίγν πξνηνύ μεθηλήζεη λα δνπιέπεη ε νκάδα ηνπ, ν ίδηνο έρεη θαηαζθεπάζεη αζόξπβα θαη ρσξίο βνήζεηα έλα ζύζηεκα κε έλα κνριό πνπ θηλεί δπν άμνλεο. Σα δύν θνξίηζηα, ε Ραθαέια θαη ε Άλλα, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ηόζν ζηε πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε θαη ζην θαηαηγηζκό ηδεώλ ζρεηηθά κε ηα ξνκπόη αιιά θαηά ηε θαηαζθεπαζηηθή θάζε δείρλνπλ λα αδπλαηνύλ λα αθνινπζήζνπλ ηα αγόξηα. Έηζη ε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ζην δεκηνπξγηθό παηρλίδη πνπ επηρεηξήζακε δε θαίλεηαη λα είλαη ηζνκνηξαζκέλε. ηηο ππνζέζεηο πνπ ηνπο δεηείηαη λα δηαηππώζνπλ ζηελ αξρηθή θάζε, απνδεηθλύνληαη ηδηαίηεξα επθάληαζηεο αιιά όζνλ αθνξά ην ηερληθό θνκκάηη, εθεί δηαηππώλνπλ από ειάρηζηεο σο θαζόινπ απνξίεο. Δείρλνπλ λα πξνηηκνύλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο παξά κε ηα αγόξηα. Όηαλ θαινύληαη λα ρσξηζηνύλ ζε επηκέξνπο νκάδεο θαηα ηε θαηαζθεπαζηηθή θάζε, δειώλνπλ πσο ζην πιαίζην ησλ «λέσλ» νκάδσλ ηνπο πξνηηκνύλ επηθνπξηθό ξόιν θπξίσο όζνλ αθνξά ηε ζπγθέληξσζε θαη ηε ηαμηλόκεζε ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο (Άλλα: Δκείο νη δπν κε ηε Ραθαέια ζα είκαζηε γξακκαηείο. ). Η Άλλα ζπκκεηέρεη δηαθξηηηθά θαη πξνηηκά λα έρεη ξόιν θαηαγξαθέα ησλ βεκάησλ θαηαζθεπήο, αθήλνληαο εμ νινθιήξνπ ην ξόιν ηνπ θαηαζθεπαζηή ζηνλ Άγγειν. Πξνηηκά λα ζπγθεληξώλεη ηα εμαξηήκαηα ζπλαξκνιόγεζεο θαη λα ηα δίλεη ζηνλ Άγγειν, ρσξίο σζηόζν λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε θαηαζθεπή. Επίζεο, δηαθξίλεηαη από αληαγσληζηηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο αληηπάινπο θαη θαίλεηαη λα ζεσξεί ζεκαληηθό ην λα νινθιεξώζεη πξώηε ε δηθή ηνπο νκάδα ηε ζπλαξκνιόγεζε. ηελ εξώηεζε ε πνην βήκα είζηε; ε Άλλα απαληά απζόξκεηα «Δίκαη θαη ε πξώηε!! Πξώηε θνξά ην θάλσ θαη ην βξίζθσ!! Πάκε ζην πέκπην βήκα!!». Η Ραθαέια θπξίσο παξαθνινπζεί ην πύξν όζν απηόο πινπνηεί ηε θαηαζθεπή ηνπ θπιιαδίνπ θαη αξθείηαη λα ηνπ δίλεη ηα πιηθά θαη παξάιιεια λα ηνπ κεηαθέξεη ηηο νδεγίεο. Αλαιακβάλεη από κόλε ηεο ην ξόιν ηνπ αηόκνπ πνπ ζα ζπγθεληξώζεη όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε κε βάζε ην Φύιιν Οδεγηώλ. Γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα (ζηελ αξρή ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θάζεο) ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Άλλα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο απιήο θαηαζθεπήο, εθθέξεη άπνςε, παίξλεη ην πιηθό ζηα ρέξηα ηεο θαη θάλεη ππνζέζεηο θαη δνθηκέο ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα βήκαηα αιιά όηαλ πεξλάκε ζηε θάζε ηεο θαζνδεγνύκελε ζπλαξκνιόγεζεο, αλ θαη θέξλεη θάπνηεο αξρηθέο αληηξξήζεηο, ζηε ζπλέρεηα αθήλεη ηε πξσηνβνπιία ηνπ ρεηξηζκνύ ζην πύξν θαη πεξηνξίδεηαη ζην λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε. Απηό κάιινλ όκσο ην απνδέρεηαη ρσξίο λα ηελ επραξηζηεί αθνύ ζηε πνξεία θαηεγνξεί ην πύξν όηη κνλνπσιεί ηε θαηαζθεπή θαη δελ ηεο επηηξέπεη κε ην ηξόπν ηεο λα πάξεη πξσηνβνπιίεο: Ραθαέια (ζηνλ εξεπλεηή): Κύξηε βαξέζεθα! Μόλν ν πύξνο ηα θάλεη. Δξεπλεηήο: Ναη αιιά δε βνεζάηε εζείο νη δύν βιέπσ όηη θνηηάηε κόλν. Ραθαέια: Αθνύ ν πύξνο δε καο αθήλεη[ ] ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

9 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ πύξνο: Φέξε λα ην βάισ ιίγν Ραθαέια: Άζε κε ξε παηδί κνπ δελ κπνξώ θάηη λα πξνζπαζήζσ; Σν θαλα ηειείσζα ηώξα ην βαια άληε πνπ ιεο όηη δελ θάλσ! Γηάινγνο 2. Η Ραθαέια δηεθδηθεί πην ελεξγή ζπκκεηνρή ηε θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηεο θαηαζθεπήο κέζσ ππνινγηζηή, ηα δπν θνξίηζηα ράλνπλ εληειιώο ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Εθεί ν πύξνο θαη ν Άγγεινο αζρνινύληαη ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ. 4.2.Σα παιδιά ζε πόλοςρ εκπαιδεςηή/διεςκολςνηή ηηρ μάθηζηρ Ο πύξνο, γεληθόηεξα, ιεηηνπξγεί αξθεηά ζπλεξγαηηθά ζην πιαίζην ηεο νκάδαο ηνπ όπνπ αθελόο ν ξόινο πνπ απηνύζηα παίξλεη είλαη πεξηζζόηεξν ελεξγόο ζε ζρέζε κε ηα άιια κέιε, αθεηέξνπ δείρλεη λα ζέιεη λα κεηαδώζεη ηελ εκπεηξία θαη ηε γλώζε πάλσ ζηα Lego θαη ζηνπο ππόινηπνπο γύξσ ηνπ αιιά πξνηηκά λα ην θάλεη δίλνληαο ζαθείο νδεγίεο θαη κελ επηηξέπνληαο ηδηαίηεξεο πξσηνβνπιίεο. ε θάπνηα ζηηγκή κάιηζηα, πξνζθέξεηαη λα βνεζήζεη θαη ηελ «αληίπαιε» νκάδα ζε έλα πξνβιεκαηηζκό πνπ έρνπλ ζε ζρέζε κε ηε θαηαζθεπή ηνπο. Ο Άγγεινο από ηελ άιιε, είλαη αξθεηά ζπλεξγαηηθόο ζε όιεο ηηο θάζεηο δηεμαγσγήο, ζπλεηζθέξνληαο κε ζρόιηα όπσο «κπνξνύκε λα ην θηηάμνπκε κε νκαδηθόηεηα, αλ έρνπκε ζέιεζε». Πξνζπαζεί λα πξνβάιιεη ηηο γλώζεηο ηνπ αιιά θαη λα ηηο κεηαδώζεη ζηνπο γύξσ ηνπ. Ο ίδηνο πξνζπαζεί λα βαζηζηεί ζηηο γλώζεηο ηνπ θαη ζπάληα δεηά ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηή, πξάγκα πνπ θάλεη κόλν όηαλ βξεζεί ζε απόιπην αδηέμνδν. Παξεκβαίλεη ζπρλά κε πξνηάζεηο, απνξίεο θαη ηδέεο θαηα ηε δηάξθεηα όισλ ησλ θάζεσλ. Καη απηόο ζηελ νκάδα ηνπ αλαιακβάλεη απέλαληη ζηελ Άλλα πξσηαγσληζηηθό ξόιν όζνλ αθνξά ηε ζπλαξκνιόγεζε ηεο θαηαζθεπήο αιιά πνιύ ζπρλά πξνζθέξεηαη λα ηεο εμεγήζεη ηη αθξηβώο θάλεη ν ίδηνο αιιά θαη πνηά είλαη ηα ηπρόλ ιάζε ζε ό,ηη επηρεηξεί ε Άλλα. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ην θάλεη είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξσλ, αθνύ δε πξνζθέξεη άκεζα θαη αβίαζηα ηε βνήζεηά ηνπ αιιά πξνζπαζεί λα νδεγήζεη ηόζν ηελ Άλλα όζν θαη ηε Ραθαέια κέζσ εξσηήζεσλ ζ απηό πνπ εθείλνο θξίλεη ζσζηή επηινγή. Ο ξόινο ηνπ κνηάδεη λα είλαη ξόινο δηεπθνιπληή/εθπαηδεπηή. Άγγεινο: Σν βιέπεηο απηό εδώ; Ση παξαηεξείο; Άλλα: Όηη απηό είλαη ζηαπξνπδάθη θαη κπαίλεη εδώ.. Άγγεινο: Αλ ελώζνπκε απηό κ απηό εδώ ηί κπνξεί λα γίλεη; Άλλα: ηαπξνπδάθη θαη ζηαπξνπδάθη. [.] Άγγεινο: Κνξίηζηα, κήπσο κπνξνύκε λα ην ελώζνπκε θη έηζη όπσο ην γπξλάκε λα ην θάλνπκε λα γπξλάλε θαη νη ξόδεο; Ξέξεηε ηη ρξεηάδεζηε; Ξέξσ εγώ, ζέιεηε λα ζαο ην δηνξζώζσ; Άλλα: Ναί. ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 1018 Άγγεινο: Παξαηεξήζηε πξώηα απηό εδώ θαη δείηε θαη πνπ είλαη βαικέλα..(δείρλεη πάλσ ζηε θαηαζθεπή). Καη δείηε θαη πνπ είλαη θνπκπσκέλα θηόιαο.. Όηαλ θάλεηο απηό ην πξάγκα πξέπεη λα ην θάλεηο έηζη ώζηε λα κε θεύγεη, ώζηε λα κε κπνξεί λα μεθύγεη θαη γίλεη άιι αλη άιισλ.. Λνηπόλ, θνξίηζηα θνηηάμηε. Πξώηνλ πξώηνλ έρεηε βάιεη ιάζνο ξόδεο Σν ζηαπξνπδάθη θνίηαμε πνπ είλαη. [.] Άγγεινο: Κύθινο θαη ζηαπξνπδάθη. Σί έρνπλ ελδηαθέξνλ; Κνίηα ην θαιά. Άλλα: Σίπνηα Άγγεινο: Έρνπλ! Να ζνπ ην πώ; Όηη ν θύθινο έρεη θάηη αξαηό. ρεκάηηζε έλα θύθιν κε ηα ρέξηα (ζρεκαηίδεη κε ηα ρέξηα ηνπ θαη ην ίδην θάλεη θαη ε Άλλα). Καη ηώξα έλα ζηαπξό. Ση παξαηεξείο;. Άγγεινο: θέςνπ Άλλα. θέςνπ. Απηό όπσο ην έρεηο αλ ην βάιεηο κέζα ζηνλ εαπηό ηνπ ηη θαηαθέξλεηο; 5. Ανηί επιλόγος Γηάινγνο 3. Ο Άγγεινο ζε ξόιν δηεπθνιπληή/εθπαηδεπηή Παξά ην γεγνλόο όηη πξόθεηηαη γηα κηα έξεπλα κηθξήο θιίκαθαο, είκαζηε ζε ζέζε λα δηακνξθώζνπκε κηα ελδεηθηηθή εηθόλα γηα ηηο αιιειεπηδξαζηηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά ηελ δηεμαγσγή παηρληδηνύ κε ξνκπνηηθέο θαηαζθεπέο ρσξίο, βέβαηα, ηε δπλαηόηεηα κηαο γεληθεπκέλεο εξκελείαο. Ωζηόζν, ζην πιαίζην απηήο ηεο δηεξεπλεηηθήο κειέηεο, θαηαθέξακε λα θαηαγξάςνπκε ηηο πινύζηεο ηδέεο ησλ παηδηώλ γηα ην ηη είλαη ην ξνκπόη θαη λα αληρλεύζνπκε ηηο έκθπιεο αλαπαξαζηάζεηο πνπ κεηαθέξνληαη ζηηο λνεκαηνδνηήζεηο ηνπο κέζσ ησλ πξόηεξσλ εκπεηξηώλ ηνπο ζην θνηλσληθό πιαίζην ησλ παηρληδηώλ ηνπο (π.ρ. ην ξνκπόη θνξίηζη πνπ αζρνιείηαη κε ηε κόδα). Επίζεο, δξαζηεξηόηεηεο κε επίθεληξν ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ, θαίλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ηα παηδηά ζηε θαηαζθεπή ελλνηώλ-εξγαιεία αιιά θαη λα επλνήζνπλ δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ ην πσο καζαίλσ εθόζνλ ηα ίδηα ηα παηδηά θαινύληαη λα εμεγήζνπλ ηνλ ηξόπν ζθέςεο θαη δξάζεο ηνπο όρη κόλν ζηνπο κεγαιύηεξνπο αιιά θαη ζηνπο ζπλνκήιηθνύο ηνπο ζην πιαίζην ηεο πξαγκάησζεο θνηλώλ ζηόρσλ (βι. ηελ πξνζπάζεηα ηνπ πύξνπ θαη ηνπ Άγγεινπ). ε πεηξακαηηθά πεξηβάιινληα δεκηνπξγηθνύ παηρληδηνύ, όπσο απηό πνπ επηρεηξήζακε λα δεκηνπξγήζνπκε, θαίλεηαη όηη ε ζπλεξγαζία κεηαμύ παηδηώλ δηαθνξεηηθήο ειηθίαο θαη γλσζηηθνύ επηπέδνπ, παξόιν πνπ εγείξεη πξνβιήκαηα, δελ είλαη αδύλαηε, αιιά αληίζεηα πξόθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξα πξνθιεηηθή δηαδηθαζία. Η δηαδηθαζία απηή εκπιέθεη πνηθίιεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ηόζν από ηνπο ελήιηθεο πνπ νξγαλώλνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα όζν θαη από ηα ίδηα ηα παηδηά πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαζία εληόο ηεο νκάδαο. ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

11 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Σα πξαγκαηηθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ ηόζν ζην θαηαζθεπαζηηθό όζν θαη ζην πξνγξακκαηηζηηθό κέξνο επλννύλ ηηο ζπλζήθεο γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ ηη είλαη ηειηθά ζπλεξγαηηθή κάζεζε, θνηλόηεηα κάζεζεο, δώλε επηθείκελεο αλάπηπμεο. Μηα ιεπηνκεξή αλάγλσζε ηεο εζλνγξαθηθήο παξαηήξεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ παηδηώλ-πιηθώλ-ελλνηώλ καο επηηξέπεη λα ππνζηεξίμνπκε όηη ηα όξηα κεηαμύ «αιιεινδηδαζθαιίαο» θαη «πεξηζσξηνπνίεζεο» είλαη πνιύ κηθξά. ηε πεξίπησζή καο δελ απνθεύρζεθε ε αλάγθε αληηκεηώπηζεο ζηεξνηππηθώλ έκθπισλ δηαζηάζεσλ (π.ρ. ην θνξίηζη ξνκπόη, ν ξόινο γξακκαηέαο, ε εύθνιε απνρώξεζε από ηε δηαδηθαζία) πνπ ζέινπλ ηα θνξίηζηα λα αλαιακβάλνπλ πεξηθεξεηαθό ξόιν ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκπεξηέρνπλ ηερλνινγίεο θαη θαηαζθεπέο. Η βαζύηεξε αλάιπζε ησλ παξαπάλσ κνηάδεη ην δεηνύκελν επόκελν βήκα ζηελ έξεπλά καο. Βιβλιογπαθία Ackerman, E. (2001). Piaget's constructivism, papert's constructionism: What's the difference? Paper presented at the 2001 Summer Institute, Mexico City. Alimisis D. et al. (2007). Robotics & Constructivism in Education: the TERECoP project, Proceedings of the 11th European Logo Conference, August, Bratislava, Slovakia. Bers, M. U., Ponte, I., Juelich, C., Viera, A., & Schenker, J. (2002). Teachers as designers: Integrating robotics in early childhood education. Information Technology in Childhood Education Annual, Chambers, J. M., Carbonaro, M., & Rex, M. (2007). Scaffolding knowledge construction through robotic technology: A middle school case study. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education, 6, 55 Comune di Reggio Emilia (2001). Construction kits made of Atoms and Bits Final Pedagogical Report on the last months of the research, Project CAB n 29323, Del. n 23, March 2001 DudleyΜarling, C. & Owston, R.D. (1988). Microcomputers and the teaching of problem solving: A critical review. Educational Technology, 28, Horn, M. and Jacob, R.J.K. (2007). Designing Tangible Programming Languages for Classroom Use. In Proc. TEI'07 First International Conference on Tangible and Embedded Interaction. Horn, M.S., Bers, M.U. & Jacob, R.J.K. (2009). Tangible Programming in Education: A Research Approach. In Proc. ACM CHI 2009 Workshop on Tangibles for Children, Αλαθηήζεθε 2/12/2010, από ηε δηεύζπλζε: Martin, F. G., Mikhak, B., Resnick, M., Silverman, B., & Berg, R. (2000). To Mindstorms and beyond: Evolution of a construction kit for magical machines. In A. Druin & J. Hendler (Eds.). Robots for kids: Exploring new technologies for learning (pp ). San Diego, CA: Academic Press. Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas, N.Y.: Basic Books Piaget, J. (1974). To understand is to invent. N.Y.: Basic Books. ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

12 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 1020 Χξνλάθε Α. (2010). Σν «Δηδαθηηθό Πείξακα»: H πνηνηηθή κειέηε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. ην Πνπξθόο Μ.Α., Δαθέξκνο Μ. (επηκ.), Πνηνηηθή έξεπλα ζηελ Ψπρνινγία θαη ηελ Εθπαίδεπζε. Επηζηεκνινγηθά, κεζνδνινγηθά θαη εζηθά δεηήκαηα, Εθδόζεηο Σόπνο, Αζήλα. ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα