ΠΕ ΡΙ ΕΧΟΜΕΝΑ == :-== ==--:== ΦΩΤΙΕΣ. i\ μη δeν έπιστ(>έφονιαι. - κ. Ε\Jθ. Κ υρw.κοπούλου - Βα.χ,λιώ-ιη: "Τμνος εις -ιτ\ν μητ~

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕ ΡΙ ΕΧΟΜΕΝΑ == :-== ==--:== ΦΩΤΙΕΣ. i\ μη δeν έπιστ(>έφονιαι. - κ. Ε\Jθ. Κ υρw.κοπούλου - Βα.χ,λιώ-ιη: "Τμνος εις -ιτ\ν μητ~"

Transcript

1 ΜΑΤΙΕ~ ΣΤΙΣ

2 ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ MBN laia ΕΠΙθΕΩΡΒΣΙΣ ΑΡΧΒΓΕΙΟΥ ΟΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ == :-== ΕΠ1ΜΕΛΕΙΑ ΥΛΒΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ' ΤΜΒΜΑ ΔΒΜΟΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΠΟΥ ΣΧΕΣΕΩΝ Γοσφεiα: ΣΙΣQQi\ 9 - ΑθΒΝΑΙ Τηλ.: ==--:== Ύπεύθννος 1'1'ΠΟγQαφε(οv!Ι. ΚΑΣΙΜΒΣ Φ ειδ\ου 10 - Τηλ ==: == ΣΥΝΔΡΟ!'t1ΑΙ ΕΤΒ ΣΙΑΙ : 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - :ιδιωτilιν δ(!;ι Τραπεζi/ιν - Όιιγανισμilιν Δήμων καt Κο ι~-ο τήτων δq;ι ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)" δολ. 10 ΤΙΜΒ ΤΕΥΧΟΥΣ δρ;ι. 8 Χειρόγρrιφα μeλετίόν, δημοσιευθeντα i\ μη δeν έπιστ(>έφονιαι Λι άποση;λl.όμεναι ιu).t""ι"αι δέον νά εlναι δακτ").ογραφημtναι Ε Ι ΚΩΝ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: 'Η κvκλοφοpιακτι σuμ,φόpησις καθιστά δύσκολον -τό Πvpοσβεστι κόv lpγον. ' Επιβάλλεται όθιν ή έκ μlpovs τών όδηyών, διεvκόλvνσιs διά τήv άvεv καθυσ-rιpήσεωs κίvησιν τών Πupοσβεστικών όχημά-των. ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΤΟΣ Β' ΤΕΥΧΟΣ 19 ΠΕ ΡΙ ΕΧΟΜΕΝΑ Έπίσκ,εψις 'ΕΜετοϋ εί.ς ' Αt!<Χ,ηγεί-ο'' Π~6ΘΟ'tικ.οϋ Σ ώμ,α,τος Ή Πυροσβεστι.κ.η Σχ,σλη εις έκ;rο.ιδευτι.κ.τιν ~<ftν. Έπιπυρα.γοϋ Κ(ι)"\Ι. Γκίκ.α: 'Εκρήsεις κ.σ.τa τas πυ(!'καϊάς - κ. Ε\Jθ. Κ υρw.κοπούλου - Βα.χ,λιώ-ιη: "Τμνος εις -ιτ\ν μητ~ κ. Γεωργίου Γκίκ.σ.: Νεοε.λληνικη Π οίησις 'Υπαρχ) στου Νικ. Κάζου: Τό πά.&ος τοϋ θυμού Επιπυ~γοϋ Παν. Ποwυρwη : Κ ίνδυνοι Π'Ι)Q'Καϊών εί.ς ιιλοία κ. 'Α λέκοι> Χροοομά:λλη : Ή άπόπειρα άπο6άσεως τοϋ Ίμ πραατ\μ εί.ς ~1Α.ΛΣΟΒΑ Ύπ~χ) στου Γεωρ-γίου Μο-1>μ-ιζή: Το uρι.σμός - Γ. 'Α.ντωνοπούλο1> (-ιέως "Αρχωιυράιr~ου) : Π1>ρκ.αϊ αι Δασtον - κ. Λ. Τουφεsij: Προσκ ύνημα στήν ΕΙ.κοσ~φοίνwσα 'Α. νθ) γοϋ Γ. Ζαφειρωrούλου: 'Υπά{rl,ει κίνδυνος πυρκαϊas; Ματιές σε π υροσ6εστικ.(ι γεγο\ιότα ολο1> το-ϋ.κόσμου κ. Βασ. Ντίκε~: Πuροσ6εστι:,..,α Ύπερο.χήματα Ματ~ στ\ς ΦΩΤΙ1'~:Σ ~νθ) γοϋ Δημ. Σά66α : 'Ολυμπιακοί ά.γών ες 'Α&ijναι

3 ΕΟΙΙΚΕΨΙΙ ΔΙΟΙΚΗΙΟΥ UΥΡΟΙΒΠΙΙΚΗΙ ΥUΗΡΠΙΑΙ ADZANNHI ΕΙΙ APXHrEtON ΙΟΥ nυροσβεσιικου ΙΟΜΑΙΟΙ ΠpογματοnοιGiν ταξιδι κaλfiς θε λι'ιοi: :.~ς κα ι δcερχομενος όπό mν Έλλόδα και άκιmςοπων ε ίς mν άντολλαγήν όnόφεων και τήν μελtτnν θεμάτων, όφορώντων τός τελεu1αιας τeχν1κός καί έπιατnμο. νικάς έξελιξεις τf\ς Πuροοeεοτι κfις ίtχνnς, έnεοο<ί.φθn mν ωραν τιις 11 Malou 1972, τό Άρχn νetον ΠuροοδεοτικοΟ Σώματος, ό Τ αγματόρχnς κ. Ματζόρ Νοδερό ΔΙΟ'κnτής τt\ς Πuροσδεοτικf\ς Ύnn ρεσιας 11\ς Λωζόννnς. ι:iσ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΟΥ χ. Υ ΠΑΡΧΗΓΟΥ Τόν κ. Νοδερό )nεδtχθn ε ίς τό γροφe1ον τοu ό 'Υπαρχηγός τοο Σώματος λρχιnόραρχος κ. Βασt. λε1ος Κατοδvος, ό όnοίος πραοφω νων ~ύτόν εlnε μεται:u δλλj.)ν κα\ τό έξf'ις: «Καλι)ς Μθατε εις τι'ιν χώρqν μας και mν Ύπnρεοιαν μας. Ητο πολύ εύ γενικό έχ μέρους οας νό μδς έnιακεφθfιτε. Ή παροuοια οας σήμερον μετα. ι:ι:ι μας πόρο ηολu μδς εύχαρισrεί και μδς 1\μδ. Τό νό μδς έπισκεφθfιτε χωρις νό!χετε πρός τουτο uηοχρέωσιν, Ό Ύπαpχηγόr Πυpοσβεσ-rικοv Σώμ..ο.τοr Άpχιπύpαpχο> κ. ΒασlλειοS' }.,. θ' ' δ' ' ατσανοr, κα ην σ-rιγμην επι ι- δ ει > '' τον Δ ιοικητην ' τηr π υpοσβεσ-rικfί> Ύ Π'Τ)pεσW.r Λωζάννης, Ταγμ..ο.τάpχηv κ. Μαντζόp Νοβεpά, θ ' αιαμνησ-rικον εν υμιον.

4 Ό Διοικη.,.ης Π υpοσβιστικής Ύ mιpισί.ας Πόλεως 'Αθηνών, Πύpαp χοr κ. Νικόλαος Τσάκωνας, ίvημιpώνων Τόν κ. Μα.,.ζόp Νοβαpό. ίπ; Toii Τpό11ου λειτουpylαr TOU Κ.Α.Ε φανερώνει tnι πλέον και δτι έχετε εις λιαν ύψnλόν 6αθμόν όνεnτυ. γμtνον τnν οuναlσθnο1ν τοϋ έnαν γι:λματικσο σας κ.αθι'ικοντας. Διότι tχι:ι όnαδι:ιχθl\ και εlναι 6έCΙοιον δτ. ol tnιακtφε1ς ούτοο τοο ι:ι δους προάγουν τό έnαγγελμοτικό συμttροντο καl συντελούν εις mν 0 0\)Qφιγι:ιν των σχέσεων κ.α\ των δεομqν μεταξύ των ύnnρεοιών μος κα\ τcιν ύnnρετο1jντων έν αύτσίς 'λι:ιωμοτικcιν και ύnαλλμων. ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΊΞ:V οuνεχεια ό Ύnαρχnγός κ. Βαοlλε\ος Κaτοδνος nροέσεφερεν aύτq μικρόν ένθ()μιον εlς όνόμνn οιν αύτl\ς τfις ι!:πισιcέφεως και εις tνδειι:ιν τcιν θερμών αlσθnμότων όγόπnς και έκτψι'ισεως τοϋ Έλλn. νικοϋ Πυροσδεοτικοϋ Σώματος nρός τό Π\Jροο6εστικόν Σώμα Έλ Clετlσς καί εlδικώτερον τi'ις Πuροοδεατικί\ς Ύnnρεοlσς Λωζόννnς. έγκόρδιον ύnοδοχnν καl διό τός Νά όμύνωνται και νό nρoaonl- παραοχεθεlοας είς αύτόν nλ~ ζουν τnν έλευθερlαν. φοριας σχετικώς μέ τfιν έν γένει Πριν fλθω έδώ πέρασα καl όnό όργόνωοιv τοίι Σώματος. όλλες χqρες. Όταν ε\οf\λθα δμως εις τό Έλλnνικόν έδαφος, διεn'i ατωοα δτ1 ή τόι;ις και ή όρμονlα t"iτo όμαlα μ' έιcεlνn mς Έλδετ\ας. Τlnοτε δtν μοϋ θύμιζε δτ1 εύρι. ακόμουν tκτός τf\ς Πατρlδος μου. Περοlνων οδς δια6εcιοιcι, δτ1 tόν ύπflρχε τρόπος νό όργανωθf'ι καινtι έορτή ΠυροοδεστGίν Έλλόδος - ΈλCΙετlας, θό συνnγοροϋοα κα\ θό έχοιpον Ιδιαιτέρως. ΟΙ ΈλCΙετο\ εlναι λlον όγαnnτο\ κσι tκτιμcιν:rοι όnό δλο υς σχεδόν τούς λαούς. τοϋ κόσμου. Βε6οιωθfi τε δτι ol 'Έλληνες σάς όγαnοϋν noλu. Διότι σείς καl fιμείς έχομε ένο κο ινό χορακτnρισnκό t:νο κοινό Ιδανικό, τfιν όγόnnν μας nρός τfιν έλευθερlαν... ΟΙ όγώνες μος κσι οι Ιδικσl σος όγώνες, κατά τfιν μακραίωνα ίστορ\ον, δtό τfιν έλευθερlον, ύnfιρ!;αν όγώνες Βι; σιας. Και οείς δnως κ.αl fιμείς προ. τιμοομε χlλιες φορές τόν τιμnμt νο κο\ ύnερfιφανο θάνατο, όπό η'1ν οιcλσ6ωμένn ζωή και mν ότι. μωοιν. Αύτό τό Ιδανικό mς έλευθερlας μδς φέρνει nιό κοντό τόν ένα nρός Τόν δλλον, μδς συνδέει πιό στενό». 2 Εuχαρ1ατών τόν Ύnαρχnγόν κ. Βαοlλειον Κοτοδνον διό τό υπ αύrοϋ nροοφερθtν όναμνnστικόν και mv θερμnν ύnοδοχnν και φι. λοζε.νίαν τι'iς όποιος έτuχεν ό κ. Νο6ερό είπεν τό όκόλοuθα: «Ht τό Ιδιο όλόθερμο σiσθ~ατο έκφρόζομοι καl δι' Ύμδς κ. Ύnαρ. χnγέ, καl δι' δλοuς τούς Άι:ιωμοτικούς κοl nυροο6έατας τι'iς 'Ελλάδος. Άnό μικρός όγοnοϋοa τfιν Έλ λόδο κοl 1nν έθαύμαζο δια6όζοντας mv όρχαlαν Ί οτοplαν τnς. οι 'Έλληνες και οι Έλ6ετοl εlχαν nαρόλλnλn ίοτορία. ΕΙΣ ΑΜΕΣΟΥ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ Πpοnγουμένως ό κ. Νο6ερό t nεοκέφθn τόν Διοικnτfιν τfι.ς Διοιrκι'Ισεως Πυροο6εοτικflς Ύnnρ εοlας Πόλεως 'Αθηνών Πuραρχον κ. Νικόλοον Τσάκωνα καl έν συνεχεlα τό Τnλεφωνικόν Κf:.ιτρον 'Αμέσου Έnεμ6όσεως, δnου nαρnκο λοuθnσεν όσυρμότοuς έmκοινωνlας τοϋ Κέντρου μετά τών Πuρο ο6εοτικcιν όχnμότων. ' Αναχωρwν δ ιό mv πατρίδα του ό κ. Νο6 ερό, έξέφραοε τός πλέον θερμός εύχαριστlας του διό τfιν

5 Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΝ ΕΚΔΡΟΜΉΝ.Ε4; τά.πλκιtσιια της έκπαι.δεύσεως τών μαθητών τής ΠΙ)()οσ6eστικi'\ς Σχολής το'ϋ Τ.μήματος Δοκ~μων 'Ανθυπο π"'2αγι'iίν, κ-σ:τά τό άπό 22 8ως ικαί t9ϊ2 wσνικόν δι"6στημ,α ~αβε χώρα\ έκπαιδιη~τικfι έκδqομfι μέ συμμεταχήν άπάντων τών μιαθητών Υή ς Σχολfjς ή όjrοία ικαι έπραyματοποιήθη ώς έξijς: Πρώτος σταθμός ύπήρξε-ν ίι Ί ε~ ιμονή τ.οϋ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣιΠR ΛΑΙΟr δπου οι μαθηrο.ι. έξεναγήθησαν ε4; Ιiπαντα τά δ ~α,με.ο.~τα τής Μον~ ~ιος. έπίσης καί ~ τήν αtθουσαν κειμηλ(ων, 1>πό το'ϋ ήyοομένου ταύτης. ' 'Εν συνεχε(ι,ι ή Σχολη κατηυθόν&η πρbς; την ΜΟ\--fιν τής Α - ΓΙΑΣ ΛΑΥΡ.U: δπου άφοϋ κατέθεσε στέφανον εις; το ήρώον των άyωνιχrτών τού 1821, έπε ~ την ~fονήν. Toi)s μαθητiιι.; άνέμενεν είς τι)ν Θtσσδον τής 'Μονης ό ήyούp.ενος; ταύτης, δστ~ μετ(ι σύντομον άναiδ(!σμfιν εi,s τήν ιστοgίαν τijς Μονής, έξενάyησε τοiτους ε4; τό έσωτεqικόν τών δύο ~Ιονών (Π«Jλ~αιάς - ίστοgικi'\ς χαt Νέαs), δσον καt εi.\; τi}ν α.'ίθουσαν κειμηλfων, οπου οί μαθηταi. ~σεοιύνησ.αν τ(ιs κά>qqς των έκεί εύρ~σκαμένων Άνfων καί το LστορίκΟν λάβαe-ο ν έπt τοϋ ό ποίου ώeκtσθησu.ν οι πρώτοι ά νωνισταt του Ίε,_οο\3 οοελευθεgωτικq'ij άyώνος; τοϋ Περατωθείσης τής ξεναγήσεως ή Σχολη κατηυ&ύνθη πρός τον τόπον τοi: ι.ιε:tιιτυe ίο υ τι'iίν Καλα6ρ1yιι 1ώ, 11ρώι!)ν δπου :-..α~ τετέθη στέφανοι;; καt έπηκ.ολού- f - Ή ΠυpοσSεστιJdι Σχολή παpατεταyμέvη, lνώ άντι11pόσω11ος αύτijς καταθέτει στέφανον, εlςτόν άνδpιάντα τοίί Θ. Κολοκοτpώvη είς Τplπολιν θησεν άνά:πτυξ~ τών δραματι σειον - ταvτηs. ' κών έκ.ε.(νων Ο'Ryμών -ύπό t οϋ έ:ηζήσαντος τών οολοφονικ(ί).ν σφαιρών τοϋ αtμοσταyοος ΚWΙ'α κτητοϋ Άντι.συνταιγμ,ατ~ου έ. ά. κ. Π. Νι;κολα'ΟΟου. ~ εύτερος στ<ιθμbς ύπijρse-ν i1 πόλις τών Πατρών, όπου οί μα θηται έπεσ~χέφθησαν τόν Ίερ{ιν ΝαΟν τού ΠολwύχQυ τής πόλεως Άνtου '.~VδQέου και προοεκύνησαν τ fιν Άγίαν αύτοϋ κάραν. Τρίτος σ ταθμός 'l)πijgsεν ό ιερός χώρος τi'jς 'Αρχα.~ Όλυμπws δπου έξεναyήθησαν τόσον tπι τών &ρειπίαιν τ i'jς Άwα.ίας Όλυμmας οσον και εi.\; το.l'tloυ- 'Εν συνεχε(ι,ι άνεχώρησαν δι.c'.ι Καλαμάτα.ν μ! έν&.α.μέσους σταθμους τό Ά~τοροv τού Νέστο ~ έν Άρχα,ί~ Πi!λφ καt τfιν πόλιν τi'jς Πύλου. ΆφLχθέντες ε4; Καλαμάταν έ πεσκέφθησαν τήν μα~υcήν π6:λ-ιν τού.l'tbλι~a καt τόν τόπον θυσ~ τών 1700 Έθνικ uφqόνων οι ~ίοι./!πεσαν άπό τήν σπά.θην τιiiν Κομμ0UV1.στών. Εις τον ~ερον Τούt'Ον χiίί ρον έψάλ11 έuιιμ.vημόσυνος δέ- (Σ ΥΝΕΧΕ ΙΑ εi.b τήν σu.. 24).... 3

6 ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΠΥΡΚΑ ι ΑΣ,... ~ Ai έκρήξε ις καi αi έ ξ αύτών συνέπειαι. Oi παρουσιαζό μενοι κίνδυνοι διά τους Πυροσ6έστας - Αϊτια καi κατπy ο ρiαι έκρήξε~ν. Ή άντιμετώπ101ς τών κινδύνων καi τά λαμβανόμενα μέτρα προσ.τασiας ύπό τών άνδρών των όμάδων προο6ολίις. έπικεφαλϊις τών 1 ~ - Μιό 6αοιιd\ όρχn τfiς nvραοδε σrικi'ις Τέχνης λέει : «Ποτέ μlα nυρ. κοτό δtv μοιάζει τελεlως μt μlov όλλn». ΤοΟτο ε1vαι γεγονός, δοον κοt δν, tκ πρώτης όψεως, φοlνετοι πορόδαι:ον. Διόη έστω καt έόν ι. χωμεν πολλάκις τό αότό κούοιμαv ύλικόν, δέν εlνα ι δυνατόν, vό ~ ηόρχουν πόvτοτε al Ιδιοι προ()nοθtαεις ώς n nοοόmς mς Ολnς, ό χώρος δnov εύρlοκεται, fι ούοτα- ΤΟΥ ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΥ κ. ΚΩΝ. ΓΚΙΚΑ οις τοϋ κτιρlοv τό έvυηόρχαντα nλnaloν λοιπό ύλικό, οι καιρικαt οvνθl\και, όκόμn n G\ρα έκδnλώοε ως τi'ις πvρκαίός (δv δnλ. εlναι νν. κτα Λ fιμέρα) κοl παλλο\ δλλο ι παρόγοvτες, οtτιvες tvδεχομtvως νό φαlνωνται όοfιμαντοι, nλnν tπnρε. όζοvν ούοι αοτ ικώς τι'ιν έκ6αοιν τfiς nυροοδεοτιιci\ς μόχnς, εlς τήν προ γμαηκότmα. - Σύμφωνα, λοιnόν, μέ τήν άνω τέρω γενομένnν nορα δεκτnν όρ. χnν. ol Πvροσ6έοτσι εις έκόοτnν όντιμετώπισιν πυρκσίός, εύρlοκοvτο ι πρό μιός νέας περιπτώσεως. 'Qς εlναι φvοικόν, τούτο δnμιοvp. γεί δvσκολlσς, διότι 6 Πvροσ6έστnς πρέπει νό εlναι πάντοτε έτσ1- μσς διό νό nολεμfι~ οί~δήηστε ηvρκατόν κat vnό οlαοδr'ιηοτε σvν / { ι"κpηξι,; εί.; -;,ιpίr.τωσιι. \ - αποτε ι\tι ΤόV ', υπ ύ.pιιlμόι 1 θnκaς. εκείνο δμως τό όποίον napa\}- κίvδυνον.

7 ' οιόζει τός μεγαλυτtρας δuσκολlας κ.ο1 δημιουργεί ένlοτε οοδαροιjς κινδύνους διό τήν όσφόλειαν τών Πυροσδεcπων, εlνοι al δnμιουργοο μενοι πολλάκις έιφι'ιζε;.ις, μικρο! t\ μεγάλοι. Αποτελεί τοιίτο τόν ύπ' όριθμόν Ι κlνδι;νον διό τούς Πυροοδέοτσς, οlτινες εlνσι ύποχρεωμένοι νό εισέλθουν έντός το(ί κσ ι ομtνου χώρα> διό νό έrντύχουν, τtιν προο6ολnν τfις έσr'ισς τοιί rnr ρός. Kol δέν εlνσι ύπερδομ νό λεχθfi δτι τό μεγσλύτε.ρον ποοοcπόν των θυμάτων, όφειλετσι όκρι 6Cις εις τtιν σlτiαν σύτι'ιν, τός έχ. ρήζεις Ι«Jτό τό.ς πυρκα'\ός. - Τόν κlνδυνον τιίιν έιφήζεων κσt τός tι: αuτιίιν σuνεπεlσς, γνωρί ζουν καt ύπολογlζοuν πρντοτε ol έ πt κεφαλλς των ΠυροοδεcπικC>ν έ ζόδων κσ t προσnσθοιίν νό μι'ι έκ τιθεντσι ol δνδρες των εις τοιού τους κινδύνους, δνευ οοδαρού λόγου. Τόοον κστά τήν δσσικήν έκ πσlδευσιν δοον κσ.ι ματα τιίιν Πσρσγωγικιίιν ΣχολC>ν περιλαμ66νονται τ εις τό nρογρόμ όnαρσ\mτα μαθι'ιματσ φuσ1ιάiς καi χnμεlας. Έπιδιωκεται ή ένπμέ.ρωσις των Πυροο6ε cπιίιν καl δσθμοφόρων έnt των φυσικών κσt χnμικιίιν Ιδιοτήτων των διαφόρων σωμάτων, έπt τiίς ουμnε ριφορδς των πρός τό nϋρ κ.λ.π., ό κρι6cις iνα ε\νοι κάτοχοι των κινδύνων έν τfι ένασκι'ιοει των καθn κόντων των καt λαμ6όνουν τ' όπα ρσlτnτσ μέτρο. - Όσονδf\ποτε, δμως, κσt δν έnι χειρi'ιται ή έ>c:nοlδευοις tκ μtραι.ις των nuροσδεσnιdο>ν όργόνων, έτι\ των άνωτέρω, δέν ε!νοι δυνατόν νό έπιτευχθfι ή nλι'ιρnς κατστόπισlς. των έφ δλων τιίιν έπt μέρους OU νσφιίιν θεμάτων καt τοιίτο λόγφ τfις Qλματώδους τεχνολογιtd\ς έζελlζε. ως, τf\ς έμφαν\οεως νέων ούσιgίν καt τf\ς θέσεως έν χρήσει ()λιίιν α γνώστων μέχρι χθές, ποικlλnς συνθέσεως κα1 έν πολλοίς όγνώcπου Ο\)\Jπεριφορδς πρός τό π\)ρ. - Χάριν των όναγνωστg\ν μσς, έπιχειρούμεν σήμερον διά τοο Περιοδικού μας, μίαν σύντομον και όnλfιν όνόπτυζιν τοο κεφσλσlου «ε. ΚΡΗΞΕ Ι Σιι. τό όποίον παρουσιάζει Ιδιαιτέραν σnμσσίαν όπό nuροσδε cmtd\ς όπόφεως έλn\ζοντες δτι nροοφέρομεν ούτω θετικήν ύnnρε. σfαν, μέ όπώτερον σκοπόν κσ1 ιαι- Τά άποτιλίσμ.ατα ri}s- έκpήξεω; εlvuι πάντοτε καταστpοφικά. Χωpίς όπιpβολi/ τό μqαλύτιpον ποσοστόν τών θυμάτων όφιίλιτυ.ι άκpιβώς '',,,, ος την αιτιαν αιιτην. ρlαν έnιδlωζιν τήν μεlωοιν των έζ οuτων θυμό των. - Κστά η'ιν έnιστπμονικήν όρο. λογlαν, ή έκρπζις ε1νοι φαινόμε νον κατά τήν διάρκειαν τοϋ όnοlου έλεuθεροϋντσι άέριο τελούντα ύnό.. ύψπλήν πlεσtν Λ πορόγοντοι όέρια έντός 6ραχυτότου χρονικού διαcm'\. ματος. Ή έκρnζις δυνατόν νό όφεl λεται εiς μiσν χπμικι'ιν όντlδρσοιν τόσον ταχείαν δοον κοt 6ιαlσν, ΙΊτις προκαλεί τι'ιν έκλυοιν όερiων. Ένlοτε κσt ύπό ώριομένας προ()~ σεις, fι έκρ~ις συνοδεύεται ό.πό ό. νόλογον κρότον, καrτvόν κσt λόμ. φιν, δτε λέγομεν δτι έχομεν μlαν όκαρισlαν καοοιν. 'εντεϋθεν και ή μεγόλn σnμσσlσ τού φαινομένου τfις έκρήζεως διό τούς Πυροο. ύ πολλμους. -Ό δρος «έκρnκτικόνjj κέκmτοι εύ. ρε ίον έννοιaν. nλήν αl διάφοροι έν χρήσει έι<ρnκτικαι uλσι όναλόγως τfις χρnομοποιήσεώς των, κστστόοοοντα εις δύο ~μόδας. Εiς τι'ιν πρώτnν ύnόγοντοι αl δρgiοαι δι' ό ναφλέζεως nuρlτιδες, είς δέ τήν δευτέρσν oi προοριζόμενοι νό προ. ><ολσϋν διορρn><τικό φονόμενσ. ΑΙ έκρnκτικσι uλοι όnό χnμικi\c; όπόφεως και όνολόγως τfις συστάσεως των κοτστόοοντοι εlς τρείς ό μόδας. Ή πρώτn περιλαμδόνει τοι)ς νιτρικούς έοτέρος (π.χ. κυπαρ\ νπν, γλιjιcερlνπν κ.λ.π.) Εlς τήν δευτέρσv unόγοντσι τό νιτροnορόγωγο ώς εlνσι ή τροrολn, ή έζύλn κ.λ.π.. uλοι χρησιμοποιούμενοι κυρlως ύπό μορφι'ιν μlγμστος μετ' ό νοργόνων όλότων. Τέλος εiς τήν τρlτnν όμόδο ύπόγοντσι δλοτα (ν ι τρικό, χλωρικό κλπ. ) χρπσψοποιούμενα aύτούσ<σ Λ έν μ[γμστι. Διό τό προσωmκόν τcιν Πυροσ. Ύ. πnρεοιών. αl παντός εlδοι.ις έιφήζεις όποτελούν!':να τέρων κινδύνων. έκ τc>ν οοδσρω κοτό τήν διόρκει. αν τfις καταο6έσεως τιίιν nυρκσϊιίιν κοl έnειδή, ώς έλέχθn. τό όnοτελέοματο τούτων εlνσι δμεοα. δέον δ πως ό Έπικεφαλftς τfις Πυροο. έζό. δου έχn ύπ' δφιν του τό ιαιριώτερο (ΣVΝΕΧΕ Ι Α ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔ.8) -;)

8 ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ Μόνο. Δέν 6ρ\οκετοι λέζι καμμlο ' νδχn οτόν ι'iχο της τόοn όρμονία. Σόν nοιός νό ο δνομα θείο ;, δκοuοε μέ στfιθος κρύο. Μέ τούς περιγροφικους ούτούς οτiχους μδς δlδει ή ποίησις τό νό. nμα τf\ς μικρής λέζεως μέ τό τόaa 6οεύ περιεχόμενο. Καl εlναι όλή eειο. Έόν iχνnλοτήοωμεν τόν δν ΕΥθΥΙΙ' IΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟ Υ λου - Β.ιΧλΙ ΟΤίJ ΦΙΛΟΛ ΟΓΟV Κ ΑΘΗΓΗΤ ΡΙΑΣ θρωπον ως τlς πηγές τf\ς Ιστοριος τοu και όκόμn πιοω στους μaκρu νοί>ς θολους αιωνας τής προtοτο. ριας τοu, θό τόν δοομε νό στέκε. ται ένεός έμnρός εις τό μεγαλείον. τήν δόξαν καl τι'ιν χάριν mς μορφής ποί> λέγεται «μ n τ έ ρ οιι Τής μορφής, πού δοο ΚΙ όν ΠΕΡ νοον τό χρόνια, δέν θό 6ρεθf\ δλ λn nιό lερή, n ιό όπaλή, πιό χαριτωμένπ, nιό γλuκειό, νό έnιοκjό οπ τt'ιν λόμφιν, τι'ιν ο!γλπν κοl mv λομπρότnτό τπς. Μόνο l Εlναι ή φωνι'ι nou πρωτο 6γαινει "1πό τό χε ιλn κόθε νεαρfις κα ι τρuφ.;ρής ί>πόρξ,εως, που δλλη δέν έχει καμμιό τι'ιν γλύκα και τ/\ν χόρ ι της. Εlνοι ή λέζις ποu τό μωρό θό πρωτοπi\, δταν όρχ1ζπ τό πρώτα τοu Φελλlοματα. Αί>τι'ι ή δl σί>λλοδπ λέξις, κόνει δχρωμn κόθ ε όλλπ λέζι, έζεuτελιζει τους οτιχοuς κοl τούς ρυθμούς. Τό τρayού. δι τι'iς μόνος μόνον ο\ πολμο\ mς κορδιδς μπορούν νό σuνθέοοuν, νιατ\ ο\ λtζεις χόνοuν τι'ιν όζ lαν τους και τήν οnμαοία τοuς μπροστά στό μεγαλείο της. Μόνο ι Ποιός δέν ένοιωσε τό ό πολό της χόδι και τό γλυ κό φ\λnμό της νό τού δlδοuν τόοn οιγοuριό, ένgι όκόμ11 6ροκόταν οτό βρεφικό λικνο Ι Ποιός δέν τήν ένοιωσε να χαlρεται μέ τiς πρώτες παιδ<'<ές χαρες τοu κaί νό n oνfl μέ: τό Ιδικό τοu 6όaaνα, Ποιός δέν ένοιωσε τό όπαλό οόν χόδ ι χέρι τnς νό τόν όδnγn οτ~ πρώτα του 6 nμοτο, κa. νό τόν κaτεuθύνn οτόν δρόμ ο τής άρετής, τής καλωούνnς, τής χόρι. τος, Ποιός δέν ένοιωσε τήν τρu φερότπτό της και τήν όγάππ τnς νό τόν παρακολοuθn στίς ένtργειtς του : Κανείς όσφολώς. Δέν υnόρχει τίποτε πού νό μή τό χρωστούμε ' ο' αύτnν. Τό σώμα μας, τοί>ς nόeouς μας. τό όνειρό μας τις σκέψεις μας, τlς Ιδέες μας τό έκλnρο. νσμnσaμε όnό τόν δικό τnς τόν έauτόν. Κανένα τnς δώρο δέν εινaι λειψό. Ολα μδς τό προσέφερε όκέρaια. Γι aτι εινα ι νόμος τίίς φύ. οεως όπαρά6οτος. χωρlς τι'ιν vu να ίκο n ζωι'ι στι'ι γή νό ε!νο ι όδοa νόnτος. Σ' αύτnν n φύσις ένεπι. cτεύθn τr.ν ιερι'ι όποστολn τίίς μητρότητος. Αύτή ένaαρκωνει τό wnλότερα όνθρώnινα οlοθι'ψοτα, όπως τnν μnτρικι'ι στοργή, τnν σί>τοθuσία, τι'ιν όφοσίωσι, τnν όγόπn, τό όnσίο όπαλύνουν τους πόνους και τις δυο κολιες mς ζωfις και χαρίζουν οτόν δνθρωπο τήν χορό και τήν ευτu χ ι α. Άπό mν σηγμι'ιν πού θό νοιώ σn τα πρώτα σιορτήματα τοο μωρaο mς μtaa στό σπλάχνα τnς, παύει νό ζι'i γιό τόν έαuτόν τnς. Ζfι και κινεlται και ένεργεί έχοντας όnο κλειστ ικόν προοpιομόν mς τι'ιν τελεlaν όνατροφήν τού παιδιοο της. Άνοaaινει μαζl τοu, μοιράζεται τlς χαρές καί τις όγωνιες τοu, οuμμε τέχει μέ τι'ιν aτοργι'ι καi τό φιλτρο της οέ δλες τiς ένέργειές ταu. Τό όποτέλεajα εlναι νό 6onθfl τό ποιδ ι της νό όντιπαρερχετa, δλες τίς όντιζοότn!ες πού θό ουναντήοn οτό τι:aχ, και δuοδιό6οτο μονοπάτι τf\ς ζωf\ς. Μnτερο ι Είνα ι /\ λεζις πού όnμ ι. οuργε ί οε ολοuς μας ενο οlοθnμο σuγκνήο<:ς. όνεζόρτnτα όπό τό φερνωμε οτι'ιν οκέφι μας μl ο ν εa

9 μητέρα, nol'ι όνθεί κάτω όnό τι'ιν θαλπωρή mς εύτvχlας τfις μnτρόmτος, i'ι μιό γρnούλα μnτ έρα, έμπειρη κα\ nολόζερn, που πέραοc μέσα όπό δλες 'Ιiς όναποδ1ές mς ζωf\ς και 6οήθnοε τό παlδό τnς να όκολουθήοουν τόν σωστό δρόμο Κα\ γι' αύτό οι μητέρες όγαnδνε ' mό πολύ όnό τούς πατέρες τό πα. δtό των. iιατl. 00ως εlnεν ό ιφ, οτοτέλnς, «πρώτα ό τοκετός εινο. όδυνnρός κα\ δεύτερον έχουν mveε6αιότnτα πώς τό παιδιά πού έ γέννnσαν εtναι Ιδtκό τους)). Πράγματι τό παιδl είναι γιό τήν μnτέρα ή δγκυρα που mν κρατει σrήν ζωι'ι, γατ\ ή mό μεγόλn κα ί ή nιό όαύγκριτn σuνειαφορό τnς vu ναlκας εlναι ή μητρότης κα\ ι'ι μn τρ11cή οτοργή, ή όnοlα εtναι τό γνώ ρισμα της μnτρόmτος. Αν και n μnτρότnς ύπόρχε1 στόν κόομο τών ζώων, έν τούτ01ς θό πρέπει νό όντtδιοστέλλεται όπό τήν ύπόρχουσαν. εις :'Ιμδς τούς όνθρώπους και δπου δέν ειναι ένα όnλό φαινόμενο της φύοεως. Μδς ΟUVΚt νεί 6έ6αια ή όφοοι ωσu; mς μπτέρcις των ζώων στό μκρά τπς. n φροντίδα,.., αύτοθιιαlα στήν ύnεράοπ.οίν τους, ή πονι,ρtα μέ τι'ιν όnοlαν τα κρυ6ει όnο rό ζενα όλέμμοτα, μό ζέρομε δτι ή στοργi'ι αύm 15έν εlναι τlποτε δλλο πορό n όσυνεlδnτn έκδμω01ς roo έν οτtκτου. ι:νω όντιθέτως, αύτό πού κόνει ή μητέρα στήν κοτνωνtα τών όνθρώnων, εlναι άnροομέτρmα μεγαλύτερο όnό τίς όποιmσεις τών νόμων της φύοεως. Ή στοργi'ι mς μητέρας όέν περ1ορtζεται στό νό θρέψη τό παιδl τnς μέσα στό οnλό. χνα τnς κατ ό τήν διόρκειa της έ:γ κυμοούνnς, στό νό τό γεννήοn και νό τό θnλόσn. Ή μπτέρα μετα&. 6όζει ατό παιδl τnς mν onouδcιo. τότn κλnρονομlαν τοο όνθρωπiνου πολιτtομοο, τι'ιν γλώσοαν, τοο διδάσκει τήν θρι'ιοι(-εiαν, τό τρέφει μέ τό cφθορτο μάννα τflς πlοτεως κal τοο δtδόσι«:ι τοί)ς στοιχειώδεις κανόνας mς κοινωνικiις ζωnς τίiiν άν. θρώπων. Δέν εtναι τυχαίον τό δτι ή γλώοοα τnς πατρiδος μας λέγεται «μητptκf\ μας γm.iooa». Δt:v ε1. ναι τυχαίον τό δτt ή μητέρα στόθnκε όπό τό ηανόρχαια χρόνια, μέ ΧΡI τώρα, ένα όνεζόντλnτο θέμα έμnνεύσεως γιό δλες τ\ς τέχνες, πού όλnθώς γεννήθnκαν μαζι μέ τόν δνθρωπον, γιό νό τόν παρομuθοον στήν ζωή και νό δlδοuν 6αθύτερο νόημα και ούοlαν σrfιν nορεlαν του πάνω ατόν πικρό φλοιό τοο nλανfιτοu μας. " Ομως ή nοlη- 01ς στόθπ<ε ή πιό καλή τραγοvδi οτρια τf\ς μεγόλnς μάνας. Αι:πtι mν τραγούδησε σ' δλους τους τόνους, αύm τtιν όνέδ<ιοε στό rnό Ψnλό σο<:αλοπόηα μέ τήν μuοταγωγlαν τοο έντέχνοu λόγου, κal τnς έδωοε mν θέσιν πού της πρέπει μέσα στήν ζωήν. τnν θέο1ν τf\ς 6a. σ\λισσας, mς δέοnοινας τοϋ πόνοv, μό και τοο όνθρώnοu. Μόνα Ι πανάχραντn μορφή στό 'tρlσ6αθα τοο νοϋ μας 'εσύ 'σαι ή καρδtό τflς γfις κι ό Μιος τ' ούρανοϋ μας. 'Εσύ τή ζέστn τf\ς στοργfις καl τn ζωι'ι μδς δiνεις και οl'ι μονόχn mς ζωnς δλο τό νόnμα ιcλεlνεις. Mt αύτοί)ς τοί)ς έπιγραμματικοος στtχοuς n ποίπcnς θεωρεί τι'ιν μόνα οόν τι'ιν καρδιά mς γfις, διότι πράγματι δλn n ζωή δλων τών nλαομό. των mς γfις περιστρέφεται γύρω όπό τόν πυρήνα πού λέγεται «μnτέ ροιι. κα ι αύτός ό Ομνος εις mν μη. τέρα ε!ναι όπό τούς ώραιοτέρους πού θό πρέπει νό τnς όπεuθύνωμε κόθε ήμέρα, ώθε ωρα, κόθε λεmό. Όλοt nρέnεα νό γνωρ1ζωμεν δn πlοω όnό κάθε ζεχωρtστι'ι φuσιογνωμlα, ή όποια δαδlζε1 τόν όνθ6οπαρrο δρόμο mς, πού όδηγεί εiς τό έργα τό μεγάλα, οτέκεται ένας Ιοκιος όνοινuμος, μiα όnτασlα όθώρnτος όnό τους πολλούς, fl Μ η - τ έ ρ α, ποό παlζει ένα ρόλον σnμavτ\κώτοτον έντελώς όθόρuδα και τελετοuρ 1ικό. Και δέν θό πρέπεl νό τflν ~ναζnτοϋμε μόνον πlαω όπό τό δτομα ώς μανάδες, μό κα\ nισω όπό τό δτομα σό.ν σύνολι:>ν, οόν λοόν. nol'ι ζεχώριοε μέσα στήν Ιστορiα. ΟΙ μητέρες ε1να1 έκεiνες, ot ό- ποίες έμnνέοvν εlς τό τέκνο των τό γενναίον ρφόνnμα καt τό ι'ιθος και 6οηθο0ν εις τι'ιν δlcm'lρnotν mς 11δραδόοεως και της Ιερfις κλnρονομιδς. Έόν σταθοcιμε QJπρός εiς τός μεγόλας φuσιογνωμiaς, στους αύτοκρότορας, στοί)ς μεγάλους σrρατηγοί)ς, στούς εύεργtτας τοϋ κόσμου, στους μύστες τοο πνεύματος και mς τέχνnς και γενιχ.ό έμnρός εlς έκεlνοuς ποl'ι nροσέφε. ραν τόν έαuτόν τους εlς τι'ιν ύnnρεσlαν τοϋ λαοϋ των κα\ mς όνθρωπόmτος όλοκλιίροu, εύλαδικό θό κλiνωμεν τό γόνυ nρό mς όμολογοuμένως όξlας προσωnικότmόο των, μό καl μέ δέος θό θοvμόσωμεν τούς όφονείς Ι'ιρωας, πού έ παιξον τόν ρόλον το{ι έμnνεuοτοο ' 7

10 ΙCαί τοϋ δnμιοuργού, τός μmtρος των. " ΥΦι ο.,..ν nαρόδειγμa διό τός μnτέρας τού J<όαμου ειναι ή μmέρα δ'ιwν μας, ή Πανάχραντος μnτέρα τοϋ Χριστού μας. Μιό μnτέρα, ή ό ποια Ι(j)(Ιτώντας nερήφσνα ΙCOI ου. νόμο τρυφερό στό nανάγια χέρια mς τ(ν Μανογενι'i υlόν τnς, τό κα. μάρι τnς, nραχωροϋοε μέ όγιοοτέ ttaνo τήν μεγόλn όnοοτολn τnς, τήv όnοστολή noίj κόθε μnτέρα έ χει έμφυm μέσα mς. Κο\ καμμlα -δέν ύnέστn τήν δοκιμασlαν nού ύnέσm Λύτή όπό τήν δδικον ότι. μωοtν τοϋ δικοο τnς υιοο. MnoρaG. με νό τήν φσνταοθοi>με νοερό μέ άνnσυχια νό λέγrι τοι)ς nαροκότω στtχους τοϋ nοιnτοϋ στό νεογέννmα παιδι τπς : «Πού νό οέ κρύφω γυιόκα μου (νό μή αέ φτάνουν οι ιcαι:ο ι : Σέ ποιό νnσl τ' 'Εγώ ώκεοναϋ, σέ ποιό (κορφr'ιν έρnμικnν: θό σέ φυλάω όπό ματ!ό κο (κι'ι, 1eaι όπό Ί«>κόν καιρό, Δέν εισα ι σίj γιό μόχnτες, δtν (εισαι σίj Ύtό τό Σταυρο. 'Εσύ νοικοκυρόπουλο, δχι ακλcι ( 6ος ή προδότnςιι. Άλλό ός τό σκεφθούμε 1eολ\Πε. ρο. Ύnfιρι:εν ή μnτέρο roo Χρι στοϋ μας και πόνεσε nεριοοότε ρον όnό κάθε μmέρα, όκρfδώς γιατι ύπfιρl:εν ή μια, ή όνεπα:vόλn. nτος, ή μnτέρα πού εlδε νό δασa. νίζεται καl νό Qπαφέρrι έντελgίς ό δnςα τό ολσστόρι τnς. Ή μnτέρα πού εlδε νό πεθοινrι μέ τόν πιό ότ-.μωτικό θάνατο, τόν σταυρικό. δ,τι πολύτιμα έθρεψε μέσα εις τήν κοιλlαν τnς, χωρις νό μnopf\ νό τοϋ προσφέρf\ τήν παρσμιιφόν δοr\ θειαν. νfις ι Ό mς μεγόλnς mς ύnομο. Πόc.)ν πόθος και πόσον πόνον δέν κρύδουν τό λόυ\ο, τό όποία μnτροπρεnώς εlπε δτον εlδε τόν μονογενfi mς κρεμόμενον: α ο γλυκύ μου έαρ, γλvοcύτοτόν μου τέ κνον, ποϋ tδυσου τό 1eόλλος: «Kal διερωτώμεθα Ιοως: Πώς δveει:ε, nώς ύntμεινε τοι)ς τόσους πόνους: Κα\ όnαντιϊiμεν : (Συνέχειa εις τό έπόμενον) ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΠVΡΚΑ1ΑΣ (Συνέχεια 1:κ τίίς οελ. 5) OIT10 τών έ:ιφι'ιι:εων ΙCΟι νό γνωριζrι δοα τό δυνατόν καλύτερον τός Ιδιότητας τών διaφόρων σωμάτων, ηρός λi\φιν ώρισμένων μέτ~ Κοθlστοτοι γνωστόν δτι ι'ι δύναμις μιδς έ κρι'ιζεως tι:aρτδται κυρίως έκ τοϋ δοθμοϋ nοραγωγfiς τfiς παρό έκ τοϋ ποσού ταύτnς, έκρπκτικό κύματα ένεργεtaς τό δέ όκολοv&οϋν εύθείσν γραμμήν καί τό όnοτελέομa. το έπl τών διαφόρων κτισμάτων ε\. ναι μδλλον συνάρτισις τfiς άδρανε\ας τών στοιχεtων τοϋ κτισματος. Ύπόρχει ένδεχόμενον εις μιαν έ κρnζιν νό ίjπόρι:ουν έ.μμεσα όποτε. λέομοτα έκ τf\ς όντσνω<λόσεως τών bcρnκτικών κυμότων, δτι κοτq..ι θύνοντοι πρός δλλnν κοτεύθυνσιν μέ όnοτελέσμοτα καταστρεπτικό. - Πολλό δύνανται νό εlναι τό al τια των έκρήζεων και δέν ε1ναι &ο. κολον ν' όνοφερθώοιν 6nσντα. Πόν τως, ταϋτa καrοτάσαονται, δασικώς, είς τός κότωθι καmγορfας, εις έκόστπν των όποlων θ ' όναφερθώμεν έν σvνεχειa: Ι) Λι διάφοροι έκρnκτικαι ί>λαι. 2) Λι χnμικαι όντιδράοες. 3) τό διάφορα έ:ιφπκτικό μιγμοτα. 4) Λι εύρισκόμεναι εις τόν όέρα κόνεις έν αlωρr'ισει 5) Ή παραγομένn έντός κλειστών χώρων f\ δοχειων ύπερπ\εοις, όφ&u.ομένπ εlς τήν αοζnοιν τiίς θερμακρασιας των ύλων. 6) Ή τπκομένn μδζο διαφόρων ύλών. 7) Ή nαρογομtνn ύnερπlεοις έντός ότμολε6ι'ιτων κ.λπ. t. εκρπ κτ ικαι ί>λ α ι. ΕΙ. ναι γνωστόν δτι σι έκρnκτικαl ϋλαι, ένεκα των παρουσιαζομένων ιανδό νων, διοτnροϋνται καrό κανόνα εις θέσεις όπομεμονωμένας ΙCOI φυλιλόσσονται έντός ειδικών μεταλλι. κών δοχεlων καλώς κεκλειομένων. Τοιούτοι ϋλαι εlναι aι πόοπς φύσε. ως πυρtτιδες: ή νιτραγλuκερlνn, ή δυναμίτις, τό κάλιον, τό νάτριον τό πόσης φύοεως πυρομαχικό κ.λn. - Κατ όρχήν τό ύλικό ταi>τα na. ροvαιόζοvν μεγάλους κινδύνους ΙCΟτό τι'ιν μετοτόπιοlν των καl δέον δπως λαμ6όνωνται μέτρα προφυλό ι:εως, διότι ΙCΟ! μια μικρό κpοϋοις f\ τρι6r'ι ένιων έζ αοτων εtναι Ικανή νό προκαλέοn έκρnζιν. Όοόκις Uφισταται όnειλι'ι τοιού. των ύλικών ύπό τοϋ πυρός, ό όζιwματικός ι':πι κεφαλf\ς τών Πυροσ6ε. στων. δέον δπως έπιδιώκn τήν λfι φιν nλnρaφοριών ύπό των ειδικων τεχνιτών έκόστnς έπιχειρι'ιοεως πε. ρl τfiς ύπαρχοόσnς ποσότητος, τοϋ εlδους των έκρnκτικών ύλικών. των ένδεlζεων καt iδιοτι'ιτων τούτου, nρός όnοφυγήν έκθέσεως ταϋ προ. οωnικοϋ είς κlνδυνον όσκόnως. Κρίνεται οκόπιμον δπως, εις nε. ριnτώοεις καθ' δς έnιδόλλετοι μετακόμισις τοιούτων ύλικών, λαμ6όνει χώραν κciτό6ρεγ,μα τών δοχεl ων, κvτιων κ. λπ. δι ' Οδατος έν εlδn δραχiίς η δμ\χλnς, πρός μεlωαιν rοϋ κινδύνου, πέραν των γενικών nροφυλακτικών μέτρων. 2. Χ n μι και Ά ν τ ιδ ρ ό σ ε ι ς Σώματα δτινα έρχόμενα εις tnοφr'ιν μt τό ΟδωΡ, ένδέχεται νό προ. καλέσουν έκρι'ιζεις εlναι τό όλουμlνιον, τό μαγνl'lσιον, τό κάλιον, τό νάτριον κ.λn. εις τός περιnτώσε.ις nυρκαtgiν, δέν ειναι συχνή ή έκ. χrψικών όντtδρόσεων nροερχομένn έκρnζις. Συ χνοτtρα περlmωσις και πιό γνωστή εtνοι ή τοϋ όνθρακαοδεστtου, καθ' i\ν τό χρnοιμοποιούμενον ύδωρ ό. πελευθερώνει τι'ιν όσετυλlνnν.κατό ουνέπειαν εlς τός περιπτώσεις τα(>. τος δέον δπως όnοφεόγεται ή χρfι. οις Οδατος. και έδώ ι'ι σvλλογι'ι πλr>ροφοριών και των όπαιτουμένων στοιχειων περl τών ύλικών, έκ μt. ρους τού τεχνικού προσωnικοϋ τών έγκοταοτόσεων, παιζει σnμαντικόν ρόλον. (Συνεχlζεται)

11 ΝΕΟΕΛΛ ΗΝΙ Κ Ή ΠΟΙΗΣΙΣ ΟΙ μεγαλύτεροι Έλλn:νες noι n ται στήν όρ:>,.<αιότnτα και σrfι ούγ. χρονn έnοχή ί'iσαν έκείνοι no\j ~ νεπνεύσθnσαν όnό τό Ιδεώδn τής έλλnνικfις φυλfις και έβαλαν οτήν nolnσi τους δχι μόνο χaρακτnριστι. κό τf\ς έλλnνι κfις φύσεως, όλλό και τfις έλλnνικfις ψυχfις. Τό nρώ τ<> έθνι κό lδεωδες των Έλλtινων εlνα ι ή Έλευθερlα. Τ ό δεύτερο '1 Δnμοκρατl α. Ή έλλnνιχn Ιστορlο εlναι Δ ιονύσ ιος Σολ<ι μ(; ς δg)ν, nοό σuνέ6aλaν όχι μόνον οτtι δnμιουργία τοu έλλnνικοu θαύματος τ<>g Sου n.x. αιωνος, όλ λό και διετtιρnσaν η'ιν συνέχεια τί'ις φυλfις ώς σtιμερα. Ή Ιδέα τf\ς έλεuθερlας έθέρμάινε τήν ψυχή των Έλλtινων χατό τήν διάρκεια των 400 χρόνων τfίς δουλείας τους οτόν τουρκικό ζυγό. Ή φυλή δμως εlχε ύποοτf\ φο. 6ερές κατqοτροφές και με;rα6ο - λές, μlα δέ άπό. τlς σπουδαιότερες nταν δτ1 ή γλώσσα δέν σnουδaζόταν, άλλό διετnρείτο μόνον ώς προφορικός λόγος. Αύτό ε!χε οάν δμεσn συνέπεια νό ύnοστfι ή γλωσ σα παραφθορές χα1 νό ><:αταστfι ό πό δργανο ουνε'αlοtισεως, μέσον συγχύσεως καl όσυνεννοπσlσς. πως εlχε καταντήσει n γλώοσα, Ι στορlα των δύο αύτών ίδεωκατό τό τελευταίο έτn mς δουλεlα<;,. nαρaστι:mκό '!'ό 6λtπομε στό μετεπανασrο;ιχό έλλnν!χό έι>γο, η'ιν ιιea6υλωνlα11 τοϋ Βuζαντlου. Τοϋ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΙΚΑ Φ Ι ΛΟΛΟΓΟΥ ~Ηρθε δμως ό έθνιχός ποιnη'ις Διονύσιος Σολωμός, ό όnοiος έδl δαξε στό λαό, αύτό του όποιου πραγματικό ε!χε άνάγκn. Τό ιι ε λευθερlα και ΔnμοκρατlαιJ έγινε άn~ τόν Σολωμό ιι'ελευθερlα και ΓλGίοσωι και fιτον ή γλωσσα έχεlνn τήν έnοχή δ, τι χρε~,αζόταν τό καινούργιο κράτος δχι μόνο γιό νό οuνεννοουνται μεταξύ των α.1 - στό ol nολίτες του, όλλό και γιό νό έκθέουν όλπθινό καlέκφραστικό τις Ιδέες τους. Μέ τό έργο του και τήν f!εωρlα του έγινε ό Σολωμός δχι μόνο ό έθνιχός nοιnτής, όλλό και ό φι λολογικός θεμελιω. τής τf\ς δnμοτ-ικfις γλώσσας, nού εlχε δώσει κατό τήν διάρκεια τf\ς δουλείας λαμπρό δεlγματα ρώμnς και πλούτου μέ τό δnμοτικό τpο γούδια. "εμενε δμως nεριφρονnμένn άπό τούς λογίους. Καl δλλοι πρlν όπό τόν Σολωμό έγραφαν φυσικό οτήν δnμοτιχή, άλλό ό Σολω. μός η'ιν έπέ6αλε οτtιν φιλολογική ζωή τοϋ τόπου έπε.δή i'ίταν μεγάλος ποιητής. Μέ τό έργο του δι αιώνισε σέ ένα οψnλό πνευματικό έnίπεδο τήν ήρωίκή έξέγερσι τοϋ 1821 καl έδωσε τό λεπτότερο δεί γμα αlσθnτικfις έκφράσεως οτήν δημοτική γλώσσα. "Επιε οτlς π ι ό καθαρές πnγές τοϋ έλλnνισμοϋ καl ένεnνεύοθn άnό τήν Ιδέα τnς έλευθερίας χαί τfις θυσίας. Άnέ δειξε δnλαδή δτ1 κόθε φοpό πού ό tιθιχός νόμος συγκρούεται μέσα στόν δνθρωπο πρός άκαταγώνιοτες έσωτεριχές i\ έξωτερ1κές δυνάμεις ή μεγαλύτερη όρεη'ι εlνσι ή κα τάκτnσις τf\ς έλευθερlας τοϋ πνεύματος διό τfις έκουσlας θυοlας τfις ζωfις. Ό Σολωμός ένεnνεύσθn όπό τό ήθlχό καl nνευμα'τtκό έπιτεύγμaτα ένός «δχρσνου» έλλπνιομοϋ -nού εινaι έruτεύγμaτα τιμώμενα άπό ό λους τούς ήθικούς όνθρώnους τi'ίς γfιq- ένω ό δλλος μεγάλος Έλληνας ποιnmς, ό Κωστfις Παλαμάς έπεχείρnοε ένα έ.πικό ουγχερa σμό τοϋ πνεύματος του όρχαlου, τοg 6υζα:ντι.νου χαl τοϋ νεωτέρου έλλπνιομοϋ. Τοϋ Σολωμοϋ n χρuστάλλινn φωνή f\χnσε σέ θαυ,μάσιους τόνους ύψnλfiς όρετi\ς, άλλά δέν ε!χε τήν δύναμι νό φθάσn εlς Κωστf'ις Παλαμa,ς τό ()φος ένόc;; έπους, δπως έφθασε ή 6αθει:ό καl όοuγκράτnτn φω\ιή τοϋ Παλαμά, ποό έμοιαζε νδρχεται 6αθειό μέσα όnό τήν σnnλιό τfις 'Ιστορίας. Καl ό πρωτ.ος καl ό δεύreρος εlναι γενάρχες ποιnτικών σχολών. Ό nρώτος ε1ναι οτήν κ<>ρυφή τfις Ί ονlου Σχολfις, ποό ι'ιχμασε όλlγο πρlν καl μετό τήν έπανάοτιχσι ml ό δεύτερος οτήν κορυφή τfις νέας Αθnναϊκf\ς Σχο λi\ς, πού ξανάνιωσε τήν έλλnνιχή nolnoι και η'ιν ώδtιγnοε πάλι στlς έλλnνιχές nnγές. Στό πλευρό των δύο αύτών έθνι κών nοιπτων μπορούμε νό τοποθε mοουμε δόο δ.λλους μεγάλους έλλnνολάτρες, τόν Ανδρέα Κόλ6ο χαl τό-11'-" Αγγελο Σικελιανό. Ό πρώ τος καl όπό πλευράς ποιnτιχfις (. δι οαυγκραοlας χαl "'"ό χρονολογι- 9

12 'd\ς άn6tεως ε!ναι σψώτερα mόν Σολωμό, ό δεύτερος ατόν Παλσ. γq.ιδτος τρυφe.ρούς, σιγόφωνους. δtcιιφιτικ.ο<>ς συμ6ολισrός κοι παρ. νt>ους δοο ruθανώς κανενός, δλλου νεοέλλnνος nοιnτοο. μδ. λπό τόν θάνατο τοο Σολ~ϋ Qς τnν tιjφάνισι τοο Παλαμδ μεοολοδεi μlο περίοδος θρnνωδlος καl ό πομαιφqνσεως όπό τό έλλnνικό Ι δεώδη. εινοι ι'ι περlοδος τnς άνοnτόζεως κοl όlψnς mς ΣχοΜς τοϋ Ρωμονrισμοϋ. Ηταν ι'ι πρώτη θύρο πού όν0<ξε στόν tλλnνικόν χώρον, γιό νό περόοουν ol έπιδρόοεtς τi'ις Δύσεως. Χρησlμεuοε περισοόttρο γιό νό έ!:όρr~ τnν nροφητιισ'ι μεγσλοφυtο τοϋ ΣολωμοΟ κοl νό δεlζn πιό φωτεινό, δτον όνέτειλε, τό δστρο τοϋ Πσλσμδ. ΟΙ tπιδρόσεις έζ δλλου όπό τούς ουμ6ολιστός κοl πορνοοσucούς τfίς Γ ολλlος κσl τούς Ρωμαντnι:ούς mς Γερμονlσς συναντώντα ι σέ μιό πλειό νασοικούς. Ηέ: τόν Σικελιανό κο\ τόν Κοζαντζό>cn ι'ι έλλπνtισ'ι ποlη. σις tπανέρχ&'ι"qt στόν έλλπνιχό χgρο. Ό Σικελιανός εlνοι 6οθυστόχο σrος κοl προφητικός nοιmfις, nού πιστεύει δτι 6 δνθρωπσς δέ:ν μnο ρεi νό σωθ/\ παρό ο' fνο σuνδυcομό τi'ις χρισnαwάίς κοι έλλr'νακλααιιdίς πlστεως. Διονυσιακ.ός κσl συγχρόνως μυσnκισrι'ις, όποτελεl tνο όπό τούς σπουδαιοτέρους σταθμούς τοο νεοελλπνικοg λυρι σμοο. Ή nolnσlς του ε!ναι γεμόm φυσιολστρειο κσl πlστι στόν φυοncό δνθρωπσ κοl οrό nεπρωμένα του. Ή έλλrμισ'ι Ιδέο κοl ι'ι tλλnνικι'ι φίιαι είvοt γιό τόν Lκελιονό μέ.οο άνvφώοεως κα.\ σωτnρ!ος γιό τόν Μετό τόν Σ;ικελιονό κοl τόν ~ ζαντζόκn, έχομε nόλ; μ1ό nεριοδο κόμφεως πού χοροκτnρ!ζεται άnό έλλειφι προαnαθεlος άνοκαλύφεως νέων μορφών έκφρόσεως. Ή κάμψις εlνοι φανερή δχι,μόνον σrή μορφι'ι, όλλό κσl ο δλ.ο τό nνεϋμα mς tποχfις, πού τό έζέφρασε οέ: θαυμάσια ποιι'ιμστα 6 Κ. Κορvωτόιcnς. Ό nοιπτι'ις αύτός, όπό τούς πιό πpοικj.ομένους νεοέλληνας λυρικοίις, έδnμιούργnσε μιό όπό τις μεγαλύτερες nο1ητικές σχολές σrήν Έλλόδο κοι έγέμοε μέ: τήν όποιοιοδοζ(α T'OU δλn τf\ν έποχή των δίιο μεγάλων nολtμων. 'λnό τό πόρο nόνω προκόπτε1, δο ' ελλι'ινων ποtητων, όριcετό 6έ- 6οισ ό~ωμtνες κσl προσnρμα όνθρωπο. Σύχγρονος τοϋ ΣικελiανοG, όλ. δτι 6 όγώνας τf\ς νεσελλnνικnς δnμιουργlος tνός γλωοσικ.οg όργόνου σμtνες είς 'rό «κατ' Ιδιαν». Ε!ναι οι ποιηταl «ΙΊσσονος κλlμοκος», μουσικοl τρυφf.ροι, nού nλουτlζουν τόν έλλnνιχό.rιο1ητικό χ{j)ρο μέ: νέες εοοισθnσlες. Δέν δnμjουρ γοϋν δμως νέ.ο ποιητικό κλlμα, παρό όπομtνοuν μεμονωμένες νπ λό λ1γώτερο λυρικός, έκρηκ'μκός κο\ nεριοσότεpο βαθύς και όραμα Τικός uni'ιρζε ό Νίκος Καζαντζά κnς. Γιό τόν Καζαντζάκη πού έ γραψε μιό νέο <tόδύσοεια» όπό οτiχους ι'ι μεγaλuτερn δ.ισruχlο γιό τόν ιiνθρωnc; ε1νοι νό φτό Ικανού νό όποδώοn ύφnλό νοι'ιματα, ολλό και δλη mν μουσιισ'ι κλ! μακα nόνω οτήν όποlα έκφρόζειται... εύοισθnσ{α των ποιητων, τελ ειώ. νει δέ: μέ τι'ιν nροοπόθεια νό δnμιουργπθi'ι.μιό ποιnτιισ'ι nαρόδοσι, πού vό συνδέεται μέο(~) τοϋ δnμο. οiδες, χωρ\ς νό δnμ~ουργοϋν οχα νπ οέ: fνα τέρμα Ή εi>τυχ lα δέν mcoo τραγουδιού. μέ τό όρχaίό λι'ι. Ύπόρχει κα\ σ ούτούς πάντο 6ρ!οκεται nορό στι'ιν συνε:χ5 όνο ελληνικό nνεgμa. "Οτον δfι κονεlς τε τό πρό6λημα mς γλώοοος κοl ηιστεύουν 'κοl ούτο\ δτι ό νtος tλ ζ!'ιτπσ: νέων μορφών, σrήν Ικαναnοlnοι των οlοθnσεων κοl οτήν μέ τιμ:όmτα και έντελgς όνεnnρt. οστος τό έργο των ποιητών, πού ληνικός 6Ιος ζωντανό tχει άνόγκη όπό fνο δργονο γιό νό προ6ληθi'ί και νό tκφρaoen. Έπεl;εργόζον. ται, λοιπόν, τnν γ λg\οσα κοl Πrν μορφή τών ποιημάτων τους οέ: δλπ Πrν δυνατι'ι έ~cτοσι κο\ όποδει~ οuν πόσn λαμπρότmο κd! tκφρο. στικόmτο fxouv οι λέζεις mς δn γνώοι διό τfίς έμnειρlας. Στόν Σ 1 κελιανό ύπόρχει f!:να Ιωνικό οτοι. χείο, λεπτό, κρυοτόλλ1νο, στόν Κα ζαντζάιcn tνα σκληρό, τραχύ κρn τικό και νι '. αuτό οlώνtο. Σ' οl)τό τό διόοτnμο 6 Παλαμδς, ό Σιιtελιανός κοι ό Κοζαντζόκnς ώργόνωοον Ιtνα νέο έλλnν ικό nοι όναφέροντaι nιό nόνω, πρέπει νό παραδεχθf\ δτι μέσο στό Ι 30 χρόνιο τοg έλεόθερου δlου των Έλλι'ινων, ι'ι νεοελλπνιισ'ι nolno 1 κατώρθωσε πραγματικό νό συνδεθfι μέ τό όρχαίο πνεϋμο κοι μέ τό πνεϋ. μα των γνnσlων παραδόσεων τοϋ έλληνικοϋ λαοο κο\ νό δnμjουρ μοmdίς, όταν τnν χειρlζωντοι άλn. nτικό χgρο,!νος δλλος πορόζε γι'ιση fνα κοθορό γλωσσιι<ό δρ. θινοl ποιnτοι. Ή tλληνιισ'ι γλωοσο έnανευρlσκει mν εύλυγιι:ιια της, τι'ιν φωτε~νόmτό της κοl πλουτlζετα ι μέ νέους χρωματισμούς, Θό όζtζε νό σιψειωθt\ έδg δτι ό Λορέντζος Ηοe1λnς και 6 Άνδρtος Κόλ6ος τfις Ίονιου ΣχοΜς έλλnνολότραι κοl ~1 τfις & λευθεριος κο\ τfίς φιλοnοτρlας, t. χόρισον οτήν tλλnνικι'ι γρο,μματο. λογlο όλtγα ποιι'ιματc : rtλι'ιρη δμως δωρικnς όρεmς όπό όπόψεως περ ιεχομένου καl μορφt'ις. Άπό τόν Σολωμό, λοιπόν, ώς τόν Πολαμδ ύnόρχει ένας ποιητικός νος, όλλό δοθύτοτο και αύτός Έλ λnνας, 6 Άλεζονδρινός Κ. Κα6ό φnς, όνάσταινε fνο κόσμο φcιντα σμότων όπό τις οελlδες mς!οτο ρlας. Ό κόσμος τοg Κο6όφn /\τον μαγικός, εlδωλολατρικός, γεμδτος οlοθnσιασμούς κοι ώραιοπόθειο. Ή γλgiοοα του!!φερνε κο ινοόργιο ρί γος κα1 IΊΟΙ<nσε γοrιτε/α, πολλό δέ οτοιχεία του πέροσαν σrή νεώτερη ηοιησι καl ΙΙσκησον έnιδρόσεις σέ όζιόλογους ποιnτός mς νεωτόmς γεvεδς. Πολλοl ζένοι κρ,τ ικοl θε ωροϋν τόν Κα6όφn ώς ένα όπό τούς μεγαλύτερους nο1ητός τοg αl γονο, πού όλοένα πλουτlζετa ι μέ: νέες κοτακτι'ισε1ς όnό τι'ιν όρχαfα γλωσσο κa1 γlνετσι πιό έκφρa οτικό... Στό ούντομο ούτό σnμεlωμa παρελι'ιφθnσαν άνόμοτα διaκεκρ ι ;.ιένων νεοeλλlινων ποι:nτqν, δπως έπfοnς δέν όνεφέρθn τlnοτε γιό τήν όζιόλογn έργασ1ο τqν : Ελλnνlδων nο1ητριgν, πού δέ:ν ύσrεροον σέ: τlnοτε τgiν όρρένων auνa δέλφων τους. Άλλό σκοπός i'ιταν νό δοθfι ένα γενικό διάγραμμα και όχι νά όναφερθοϋν nρόσωnο και έργο τοϋ νεοελλnν ικοϋ λυρι χώρος νεμδτος ρωμcντ1ομούς καl όnό τον Παλαμδ Qς τόν Σ ικελιανό κα ι τόν Κοζοντζόκπ fνας χgιρος ωνος σέ παγκόσμια κλlμακο κοl μέοσ σrήν Έλλόδο τό fργο ΤΟυ μελετάται κοί είναι γνωστό ατούς σμού. Έλπlζομεν δτι ι'ι μεγαλοφυχ lα τους θό ουγχωρηοn ούτές τlς οναv.:αοτ ικές παρολειψεις. 10

13 ~ f!!!!i -r f!!!!i ι r ι Δ f!!!!i (Σι>νέχεια έκ τοϋ προπγ.) σε άyριον κίιμα, '0 θvμός πανrοϊι Ιδικές μας καί όσων &λλων ζοίιν ii Καί ομως, δ:ν καί ε1vαι τόσον t- κυριαρχεί. 'Η μητέρα θvμώνει μέ τά σννεργάζονται μαζί μας. πικίvδννον καί brιζήμιον καί εlς παιδιά της. Δέν fχει τη, άvτοχήν Καθιστοί)μεν τόν 6 ίοv των ά6ίωτην άτο μικην κα1 είς τ ήν οlκογενει- νά άνεχ% τίς παιδικ ές των άδυνα- τσj καί τήν ζωήν των μαpτυρι κή.ν. κην καί ε!ς την κοινων ικήν ζωήν, τό μίες. Την κυριαρχεί ή ύστε~ία, πσv Τlς ήμέρες των μαύρες καί δασαvιπάθος τού θvμού, tv τοvτοις όλίγο, άπαrελε1 σuχνην tκδήλωσ ιν θvμ~ίi στικές. Καί γινόμεθα αί'τ'ιοι νοι δητο προσέχομεν καί tλαχίστην προσ- στiς γυναίκες. Καί φωνάζει καί ίιιουργοίιντcn σκηνtς καί έπτισόδια πάθειαν κατα6άλλομεν διά νa τό ά- μαλλώνει ή μητέρα. Καί κάποτε - λυπηρά διά τοος φίλους μας καi εύ - πορρlψωμc.--ν όn6 έnάνω μας, νό '<άποτε φ9ονει οτό θλιδερόν κατόν- χάριστα διa τοος έχθρ,c''ς μ:χς. γλυτώα.ψεν όnό mν καταοτρεrm- ι.;.;, οχ ι! ' Η κατάστασ_; ς α<ιτή ετκtιν του κπδεμονlαν. Τό φuλόττομεν, θό ;.λεγα, δλοι ζηλότυπα μέναι άmχράδεκτcς. Δέν πρέπει νά σα μας. Δ.ότι, εtνοι άλήθεια, m:ις Κ.ΑΖΟΥ ΝΙΚΟλ.ΑΟΥ σuνεχισθ6. Δέν ε1vαι σωστό, οίίτε ο. nεριοοόιεροι τό b<ουν, ε!ναι τό πολ ιτισμέvο, 'ΙΙά κατε6άζωμεν τόσον πλέον διοδεδομένον πόθο<;. ΥΠΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΟΥ χαμηλά την ~ίνην άξ ι σπρέπειάν μας. Κάθε άμέλεια καi άδια- Ποιός λίγο, ποι ός πολίι, δλοι το έχομεν. ολοι θvμώνομε, χάνο- φορία στό ζήτημα τούτο ε1ναι αύ- 'ν ~ραιμί- μας, εuκ ' όλως τδχρημα έγκληματική. με τη τv λ ~ τη μα, ύττό την έπή ρεια, τού θuμα.ι ταρασσόμεθα, t.ρεθιζδμεθα, Θ<νεvρι - νό καπαοαοθfι και <ιτό έγονα τ(ις 'Ομολογουμένως θά. άξ ι ζε τόν κόζόμεθα, tπαναστατούμεν καί μέ τό κοιλίας ~ πο νά κατcrπιασθοϋμ ε στά σο6αρcι. παραμικρόv παραφερόμεθα. θuμώ..ει καl ό σiιζuγος μέ τήν μέ το πάθος αύτό. Νά τό φωτογρα- Τ ά νείιρα κvριαρχοίiv εlς τήν γvναί'κα τα.ι γιά το παραμικρό, διά φίσωμεν άπ' ολες τiς πλευρές, νά ζωήν μας καi θό: πρhτrει μέ ε!λι- τό τίποτε. Σέ μιa ήλεκτρισμ ένην, τό tδοίιμ ε προσεκ-τικά πίσω άπό το :ιςρίνειαν να δμολογήσωμεν πώς σή- φοpιωμένην ΟΟ~μόσφαφαν σuνήθι- άκτινσyραφικό μηχάιημα τού λόγα.ι μερα πολύς κόσμος iιπcφέ~ει άπό σαν νά ζοίιν τά τrφισσότερα σπi- τού Θεού καi τi\ς τrρακτικijς ζωής yεuρικόν κλονισμόν. τια. Θυμώ-..ει 6 πατέρας μέ,-ά τrαι- καί νά ένδιι:~φερθωμιν να άτrαλλά- 'Η bτοχή μας, χαρακτηρί ζεται διά, τά παιδιά μ& δλοvς, 6 τrροϊ- ξωμεν τόν χαρακτi\ρα μας άπο τόν ό:τrό την ταχίmyτα, τό άγχος,,-ην στό.μενος μέ τόν ύττάλληλόν του, ό θcμ:ισιμοv έναγκαλισμόν τα.ι. Άν άγωvία, δι' σ.vτό δέ κα1 το νεvρικόν ~ 'λ θό διαmcιl.νcψεν οέ δλnν mς mν φίλος μέ τuν φι ον του. σύστημα πολλών άνθρώτrων, fχει έ- fκτασιν την μεγάλην ζη μ ίαν ποιj πικινδίινως έξασθvνήσει. 'Η ίrπερέν- Ναi κυριαρχεί στήν ζωήν μας 6 φέρνει μαζί τα.ι, άτr' τi\ν ρίζαν του -rασις τi\ς καθημερινής 6 ιοπάλης, ή θvμός. Δέν ετνα ι iιπερ6ολή. ΕΤvαι μέχρι τά κλαδιά,, ΤΟ τrαχίισκ ι ον καl άγωνία διά τήν αvριον, α! συνεχείς πραγματικότης. Καθημφινή, άιιτi\ 6αθίιρριζον δένδρον τού θvμοίι, μ~ άποε ιλαl τού πολέμου, ή &στα'τη πραγματικότης, βγαλμένη άπό την νον τότε θά άτrοκ-τοίισα1μεν κα1 τήν ζωi'ι των περισσοτέρων, ή χcιλόρω- τrείραν τi\ς καθημερινής ζωής. Καί δόνομιν, ό\ό νό άnοδεσμεuθι;)μεν, οις τqν νrορων fδωοαν τροφή σrό νcι. σκεψθi] κανεiς πώς 6 θvμό1; ετνα ι μέ μίαν γεwαίαν κα1 εlλικρινη nόθος το;; ΟυμοΟ, πού γιγανrώθnlcε άμάρτημα, κα1 μάλιστα θανάσιμον. προοπάθειαν, άπό τήν όχληρι) σκιστlς κcφδιές τc:ν πολλων, κι' fγινε ΠαρCι. ταύrα ήμεϊς δtν τόν τrρ<> άν τοv. /V.λως, τό θηριώδες κα1 ή ψο6ε.ρcι. μάστι ξ τi\ς broxiiς μας, σέχομεν, δtν τόν άποδιώκομεν ό:τrό μαιιωδες πάθος τοι) &.ιμοο, eα (με- "' μεγάλη πληγή τγ:ιν οlκσγενειών τήν ιμιχήν μας, άλλ' άτrτναvτlας τόν νι: διά πάντα σίιντροψδς μας, άδιάμας. θεωροίιμεν καi ώς δείγμα άvδρι- σπαστον στοιχοεϊοv τού χαρακτί\ρος Τ6 πρδ~ν κα\ ΙΙmον τοο χορα- σμοο, παλληκαρι&ς καί ρώμης. Έ- μας, άχώριστος φ!λος μας, μά καί κτήρος, σιταv(ως τό σνναντά κανιί ς τσι τόν άφήνομε νοι μάς κuρι είισι:~ ιίτrοuλος κα 1 6σπΌ..ιδος tχθρδς μας. σήμερα, Ή ΙΜ( ική γαλήνη κατήντη- κα1 νοι τrι κpaίvτ,) τίς f\μέρες κα1 τlς Μι) γένοιτο. ~... eς. Ή συν έ χ εια τnς σειράς ΠΥΡΚΑ Ι ΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ τοϋ τέως Άρχιπυράρχου κ. Γ ΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ ΛΟΥ, ~Ν ΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ένεκα δημο σιεύσεω ς ύπό τοϋ iδiου τίίς σειρά~, ΠΥΡΚΑ Ι ΑΙ ΔΑΣΩΝ, λόγω έπικaιρότnτος ,

14 1 1 (Σuνιχιια. ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ έχ :ou πpοηγουμέyου) 'Επιχ!vδυνοι φορτ!οι χα.ριιχ τηρ!ζοvται τά. φορτία & τιvιι λόγφ χημιχi)ι; συνθέσεωι; χα.! φuσιχών!διιπήτωv δύνα.vwι νά. προχα.λίσοuν πuρχα.!ά.ι; χα.! έχρήξεις fι άλλως πως θέτουν ι!ς χ!νδυνοv Ιtό πλήρωμα χσ.l τό πλοι Ον. Κοιτοιτά.σσοντοιι ε!ς τά.ι; t ξi)ς χσ.τηγορ(οις: οι) Έχρ"Ιj?'tι χά., β) 'Αέριοι όπό πίεσιν, γ) 'l'λοιι ά ναδ!δοuσιιι άνοιφλιξ!μοος ά.τμούς δ) Δηλητηριώδη ε) Δ ιοιβρωτιχά χα! στ) Διά.φοροι. Ή φόρτωσις τc))ν λiοιν έ πιχινδύνων φορτ!ων άποι - Διά. τά.ι; έχρηχτιχ~ δλοις χρησιμοποiησις ι!δικi)ι; άποθήχης Ιστω προσωρινής μέ!διοιιτέ ροιv ι(σοδον κσ.ι άερισμόν. ΛΕΠΤΟ~!ΕΡΙΑΙ ΕΠJ Ίί,Ν Q Ν ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΔfΝΩΝ ΦΟΡΤΙQΝ 1.) r α. ι ά. ν θ ρ οι κ ες. Πuρχα.tα l slς γσ.ιά.νθρcιχα.ς προχοιλοϋνται iξ οιό:τανα.φλίξιως 1) έχρήξιωι; μ! γματο; tών τttητιχών fι χ6vεως οιότών μέ άiρι:ι. Έχ της οιίτiοις τι:ιύτης lχοuν συμβi) πολλα! ιir.ώλιιι:ιι πλοίων, παρ' δλον δτι τό 85 % ~χ τc))ν πυρχοιϊών τούτων ήδύνοιτο ν&: προβλεφθi) κοιί έπομtνως ιά. προληφ θη..' Tou Έπιπυρcιγοu κ. ΠΑΝ. ΠΟΤΟΥΡΙΔΗ ' J.... γοριύιτοιι εlς τά. φορτηγά:. Τά. έπιχίνδuνα. φορ:ίοι τά. όποιοι συνήθως ιuτοιφέροr.σ.ι ι!νσ.ι: Έχρηχτι=! r. λσ.ι - Πuρομσ.χ ιχά - Πuροτεχνήμα.τσ. - Βινζίrη - Rενζόλη -χ.ά. Διά.φορσ. άλλοι όγρίι v.α.όσιμα - Πίσ.σα.ι - Έλαια. διά.φορα.-' Α νθρα.χα.σδέστιον-' Αμμων!α. -Χλώριον - 'Οξίσ. διά.φορσ. - Νίτρον - Νσ.φθσ.λίνη -Κοιυστιχή Π οτ«σσσ. θείον - ΛεuΧGΙ.vτιχή χδνι; - Χρώματα.. Γιν ι χά. προφuλα.κτικίι μέτρα. διά. τά. έπιχίνδυνοι φορ τ(οι ε!νοιι: Κοιλή σuσχευοισ!ι.ι. - Τά. έγ χιβωτισμένοι νίι φίροuι ε!δ ιχήν έπιγρι.ι.φήν χα.! τοιιν!ι.ι.ν έρυθροu χρώμα.τος διεθνώ; χοιθιερωμίνου - Έπιμιλημένη συσχιu1ισ!α. ΧGΙ.! δή πλησίον τg!ν σ>ομίων τών κυτών νίι τοποθιτώvτοιι μοιχρίιν τών πλευρών τοu σχά.φους χα.ι ιiπό διαφράγμοιτοι θερμών χώρωι. 'Αποφυγή στοιβα.σίοις ε!ς πολλά.ς όπερχιιμέισ.ς σει ράς. 'Αερισμός δστις είνα ι χα.ι τό καλλίτερον μέτρον μειώσεως τών χι νδύνων. 'Απα.γόρευ σις προσεγγίσεως γuμνi)ς φλογδς, ώς χα.! χα.πνίσμα.<ος ι!ς χώρους στοιβοισίας, ά.ποθηχεύσεως -χα! γιιτvιάζοr.οις "Γ.ρός τούτοuι;. 12 Ούτω; ~ξηχριβώθη δτι τό 50% ώφιίλετο ε!ς ύπιρθέρμοιvσι ν λ6γqι γειτvι«σιως μέ <iη=rωγο!ις-σωλi)νοις λεβητοστάσιοι χ.λ.π., 10% έχ :i)ς ιiνοιμίξεως δύο c!δών <iνθριiχων, 16 % ix χα.χοϋ ιiιρισμοο κοιl μόνον τό ό πδλοιπον 16 % εlς οιύτοινάφλεξιν iξ άγvώστων σ.!τ!ων. Ή αύτοινιiψλιξις χοιθώς χα! ή παρα.γωγ'ιj πτητικών όφι!λετοιι χυρ!ως ε!ς τήν δημιοuργ!αν tστιών θεpμ6τητος εlς τι'ι. χα.τώτερσ. στρώματα.της μά.ζης τών γαισ.νθράχων. Α! tστfοιι α6τοιι προκοιλοϋντοιι άπό t'i/ν πίεσ ιν τών όπερκειμivων στρωμάτων, χα! τήν σχετιχ ήν όψηλήν θερμοχρα.σ!οιν τοο χώρου ώς χα.! ιiπό τήν lλλειψιν έπαρχου; ιiιρισμοϋ. Π p ο λ η r. τι χ ίι μέτρα: 'Επιμελής χοιθοιρισμ.ός (σάρω σι,) τοϋ κύτους πρό νέας φορτώσεως. Ή παλα.ιά. ποιρτiδοι ν&: τ!θιτσ.ι χωριστa χα! νά. χοιτοινοιλ!σ κε:οιι πpώ'tη. Στοιβοισίοι μαχρι'ι.ν άτμιιγωγών σωλήνων λιβητοστοι σίω ι χ.λ.π. Ν& ά.π.οφεύγητι ή φόρτωσις νωπών fι όγρών γοιι ανθράχων fι όπό βpοχήν η περιεχόντων μιγιiλον ποσοστόν χόνεως. Κατ&: τήν ψόρτωσιν τι'ι. στόμια τώι χυτών ν& ποι ραμένωσιν ιiνοι>ιτά. ώστε vά. γίνιτοιι συνεχής ά.πα.γωγή τών ποιραγομένων άερίων κοιl >ιόνεως. Ό ά.ερισμό; νίι γ!νετοιι έπιφοινεια.χώς χα.! οόχ! δι<iο της μά.ζ ης :oi) φορτίου, διότι τότε χορηγεlτοιι ιiήρ, ::~πο6οηθώv τήν οιότοινάφλιξιν. Ή θερμο κρασία. της μά.ζης τοu φορτίου νόι χοιτοιμετρείτοιι χαθ' ήμέρσ.ν κοι! οι! έvδείξεις ν&: χσ.τοιχωρώντοιι. Αϋτη γ!ν εται οιά. θερμομέτρων ά.νοιρροιμtνων είς τb έσωτεριχ~>'ι σιδηροσωλήvωι φερόντων περιφερειαχώς iιπ~ χα.1 οιίτιvις τίθεγτσ;ι ε!ς διάφορα. σημι!ι:ι έντός τής μά.ζ ης τών γοιιοινθράχων. θερμοχρα.σ!σ; 40 ο Κελσίου ε!νοιι έπιχ!νδυνος ώς έπιτοιχύνουσοι τήν οιδτοινάφλεξιν χοιί ποιροιγωγήν πτητ ιχών. Άπαγορεύ ε 'ι'οιι ή προσέγγισις γυμνής φλογός δχι

15 'Η πpοσίγyισι; yvμvη; φλογό, ιl; xώpov; πιτpιλο.ιοο.ποθη ι<wν, ή γιιτ νιαζόντων πpό; τούτου>, ι lναι μlα άπο τάs' αl.,.{ας 'ΠVpκαϊίiJν πλοlων._ Jιt:ιι~Υ Sις ttx ΧV':Τι 1 α.αλ.(l. Κ"- t ει~ ΠΟ:p~ϊ.Ιι.Υ 1 χαί έγγi)ς των άιειιοδό χω'ι. J\ατασταλ<ικα! i ιέργειαι:?tg'jς χωp-c.'j' Είς περ!r.τωσιν πυρκαϊάς r.ρέπει ν' ιiποχαλυφθij ή ίσ<ία ώστε νlt γ!νεται δυνατή ή ιiπ' ιύθε!ας r.ροσδ?λή δι' uδατος, aλλω; ιiπαt<είται χστιiχλισι> ιί.ο'ι.ϊ.ήpgι.ι ~oi) χώρου, πράγ\14'!πικ! ;δuνι;ν διά. :ήν ιiσ:pιiλειαν τού πλο!οu. Έπ1σης δύναται νά. χρησιμαποι:11θυι <iφpό; :; 1 ιiτμός η CO 2 ι~έ ταuτόχρονον <iποχλεισίίόν έκ τοο άτμοσψαιριχοϋ ιiίρος οτε έχομεν καλά. άποτελέσματα, μέχρις άφlξεως τοϋ πλοίου ε!ς λιμένα &ποu γί νε:αι πλέον ή δλοσχερής κατάσ6εσις. 2) Π ε τ ρ ι λ α ι ο '' Ό κ!νδuνι;ς =ρκαtcτς η ίχρήςεως lx τώ\~ Uypών w.ιu:;ίμων γινιχώς. είνcι: με γαλύτερος έχε!νοu -:ωι γαιαιθράκων ε(ς τό: πi.οtα. Τά. πετρελαιοειδυj άπό άπόφει~ς πυρασqκιλείας χωρίζ~νται ε!ς τρείς χα-:ηγcρία~. ~ : ~ ι : α ) 'Ε πικινουνα '' οται " <ο ' σημεϊι:ιν αναφ 'λ' ε,ιμu-:η:ος εtιαι &.πb μείον 45 ο εω; σύν 3(),, εαθ;ιgύς Κελσίου, Gι..:tι>; εlυα( "tb φιι>τtσttχ.όι ;:εtρέλ'χ~ι:, ι. i.ί..-χ.φp;ι ~ΤΙ ZF. \.. '. Υ.<Α~ ι.ο~r.«. Χ«~ 'Α. -,., ~ γ κιιuvν~, v-..ιχν -:ο σημειοί α. ι~φλε':.ιμιj-:υ 1 :c,; iιπερ αίνει τοος 66 6αθμοίι; Κεi.σ!r-υ ι~ς: ε!ναι :ο οαpίι ~ΤJΖΕΛ τb.μλζο)"ί' κλπ. Αί χυριώ~εr;αι αiτίαι α[τινες έγχυμ.ονοοv χινδύ.,~,,; πυρκαϊtί) ν και t κρ ήξεωy εtναι: α) Π λημ.μελiι ιiποθήχευσ1~. Όταν ή στεγανότης των &.πσθηχιi>ν δ!ν ε!ναι πλήρης δπωσδήποτε θιί 6- πάρχη διαρρι:ιή λαμ6α-χιμένη ύπ' δφιν καl τη, διεισδuτικυjς Ικανότητο τω; πετρελαιοειδών. Ε!ς τήν περίπ-:ωσιν ταύτην ή οημιουργ!ιι iκρηχτικοϋ μ!γμ«tος ε!ς χώρους πετρελαιοαποθηχων χαι γειτνιά.ζοντσ.,. ι! ναι λίαν πιθανή. Έά.ν κα τά τήν πλήρωσιν τg)y ιiποθηκω; δίν λη cpθη πρόιοια ιiφέσεως κενοϋ χώρου, τότε ή θιρμιχή διαστολή θiι r.ροκαλέση όπερπιiσει' ε!ς uνοϋ χώροu, :6:ε f 1 θερμική διαστολτj θά προχαλέση ύπερπίεσιν ιlς :ά τοιχώμοι:α, lπιτει'ίgμένη; κα! iκ της παροιγωγυj> πτη:ικών 'μέ πιθανόν έποικόλουθον τήν διιiρρηξίν των. Όταν τά έ;τός: τιιγ άποθηχων παραγόμενα πτητιχά δέι ιiπά.γr..ιται κιιί μάλιστα ει, τόν έλεύθερον άτι~ ~φαιρtχ~ν ~iρα, iπιτείνεt.αι δ κlvδuιο;. τώ'ι ύπεpπtέ ~εω.ι κ.ι:~.i δημ~οuργοον-t'χι!χρηκτtχά. μίyμι:ιτα. ι)":'χ:.ι Οέ ι γίνετ'χt :-χχ.τιχός καθαρ~σμός, :ά τ.ιχ ραγδι~να κοι:ιiλοιπα ;;p?καλι;ϋν διά.βρωσιv τώι τοι- (ΣΙΝΕΧΕΙΑ ε!ς τήν σελ. 1 ο) 13

16 Ή πcιρ«δοσις δuισώζει Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΠΟΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥ. ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΕΙΣ ΜΑΛΣΟΒΑ iπιwχlcι.ν τοο Στρcι.τηγιχοG, ιiλλάι χα! σcι.tσινιχοο του σχιδ!ου στcι.υρο κοπιέτcι.ι δακρuσμίνος; ιiπό τήν μεγά.λη χcι.ρά.. Έν tφ μετσι~ ο! Μιινι4tε>, οι δποtοι Ιχουν κατcι.χλύοιι τό προιιύλιον χσιι τι. μιγά.λι cι.!θοu ΟΙ> τοο Π ύργοu, ξιτρελλιιμ.iνοι 6.πο iνθοuοιαομό "Χα! χιιρdι πuρο&λοον μαχριάι ιι, το πtλαγοζ χιιι πιτοϋν, γελώντι δuνατο: τά φέσια του~ ύφηλο: ε! τον cίέρcι., lνώ &λ λοι στήνουν τόy χορόν κοι! τό ρ!χνοuν ατό γλlυ'tι, διάι νάι ποινηγυρ!σοuν τό μεγιiλο γιγονό. οι χληριχοι σuγχιντρωμινοι ι!ς τό μι χρό!χχλ ησά.)(ι τοg 'Αγ!οu 'lωά.ννοu, τό δποtον ιύρ!σχιται ει, τόν δρμον της Μ6.λσο6οις, χά.μνοuν πιχνηγυρικήν δοξολσγ!οιν φιiλλοντ, μαζ! μι τον Κcι.πιτά.ν - Χριοτίοι χα! /Jλov τόν λσιό τό ctij.rπερμά.χφ Στρaτηγφ το: Νιχητήρια. lι1ιτάι τό πiρcι.> τ'ι)ς Δοξολσγ!α δ σε66.σμιο; Π cι.πd - Χρuσοσπά.θη περιφέρει ι!ς το!κχλησ!ασμα τό ιύcι.γγέλιον, ~ό όποιον μέ ιύλ6.6ειιι μεγάλη cίσπά.ζιται Ιι χόσ~ ποiι Υ.λαlει ιiπό χσιρά.ν χσιl σuγ'κlνησιν. Ή παριiδοσι διέσωσιv ιiποσπά. ομα.τσι 6.πό τρlα τρaγούδια ποiι ε! πώθησαν tχεcνη τήv ήμέρα : Ύπό τοu χ. (Σuνtχ ιισι ιχ τοο προ'ι'/ύοuμίνοu) Νtροπισι<ιμtνο> χσι! αυγχυαμtνο,, &πω; ήτο δ Α!-yόπτιο> cπρσιτηλά.τη> χσιτιu%νιτσιι πpό> Τρσιχήλσι, tήν δ πο(σιν χσινονιοβολιτ, ιiλλάι λόγφ τ1)ς μιχρdς ιiποστά.αιώ τη lx τοο Άγ! οu Δη~ιητρ!οu, δiν ιi~ιζιι χt' l χιτ ιiπόβσιαι ν. Παρσιπλtιι τό ώρσιtο χσι! γραφιχό σιότό θσιλιιασοχώρι, 6.πο τον δρμο τοg lmo!ou θέλει ή πιιρά.δοσι, ti;ν 6.πο6!6σισιν 'ti')ς; 'Ωριιl cι.ς Έλtνης ε!ς tό πλοtο τοο Π 6.ριδο-. γιάι νάι φθά. σει 6.ργάι tήν νύχtιι εlς tόν lρημιχόν δpμον τοο ΔιpοΟ, κείμενον μεtιιξi> Άριοπόλεως χcι.! Π ύργοu. Το σχtδιον τοg Ίμπριιχήμπιισcι., εlνιιι: &πω;, ιiμέσω> μετά. τήν ιiτ.? βcισιν - χσι! πριν ξημερώση - κσιtσιλ ηφθ'ι) - ή Άριόπολις κcι.ι τά. γόρω tης; χωρίιι. Και!: cνάι lυ'tείνουν lπειτα - γρά.ψει δ διιιr.ρεπή i\lανιά.:ης δισινοούμενος; - τάς; έπιδp? ιιάς και τά.ς; δηώσεις εlς τlιι πέριξ.ια! εlτσι νά βcιδlσοuν ιiπειλοου'tες :ά νώw. tiίιν lν Άλμuρφ μαχομέιωv... ~ Τό 6.ποτέλεσμcι. τ'ι)ς ιiπο66.σεω;; τιi»ι Τοuρκοαιγυπτ!ων ε!ς τόν Διρόν, ε!ναι γνωστόν. 01?.1σινιd~ες τοiις έυ.wπησσιν μέ τέτο ια λύσσcι. χα! bριιή, &στε t, Ίμπραχήμ διέταξεν iπιστροφήν ι!ς τή, )[εσσηνίαν, 6.ψοίί ύr.έστη πρώτον ά i.ηθινήν j lι πσινωλεθρίαν. ΑΛΕΚΟΥ ΧΡΥΣΟΜΑΛΗ Αϊντε χαομένι μοuτζοuρlιι Τσοuχσιλομσότρη ΚερQιτ4. ποο πήγαινις; ποο 'ρχόσοuνα; &ε σι π'ι)ρε τώρ ' Ιι σcι.ταν4ς χσιl νο: πο!ι δλο; Ιγ ι νι σάν ξuνοτρaχcι.νdς... ΤΟ ΑΛΛΟ: Τ' ιlνοιι μωρt; δ Πανοuχλιdς πά.σκισι 'δω γιάι νά. lρτ1), μιi τοορθιν δμω; μπατοιριο: π~ π'ι)γι νο: χσιτοuρη θt. }lπραχήμη Μά.νη εfν' iδ(i) γροτκα, μήν χιiνιι; τό χcι.ζό... '0 κ<jιπιτά.ν - Χριστέας μετά τiιι KΛPΔA.VfO!}fY. lfl: Μιpικη ο:πnι/ι.ς

17 \ ΚΑ 1 ΤΟ ΤΡΙΤΟ: Συγνiφιι:ισε χοιl 6ρ6ντηξε χαι σι!αθηκ' δλη Μάνη. Ό Ίμπρι:ι.χήμηι; lρχεται μί μπρ!κια χα! Δ ισι66λια... )Ιά μιιι; δίν τόν ιpο66μσιατε γιατ' Ιχομι δλοι μι:ι.ς φυχή. ΆσΎάντζιχουι; κcι! 66λισι! Χρ ιστι~ μί τlι mιλληχάριcι tοιι a11ό μί 11ολu στουπ! χοι! μ116λιχο 6ρι Ινα. μιrάλο Β ινιτο6.νιχ.ο χοιρ46ι χ! yμίνο χιρcιμiδι Ύtlι νόι χάνη Ιτοι 11ou 1.14χρυ! αtlι πέλι:ιύι:ι ττjς Μπι:ιρ- μιύιiλο χρ6το. Όων ή μr.ι:ιροοτη ί μπαριa.ς. Ήτι1ιν δ! εl~ δλην τήν Μά- πτjρι ιpωτιlι τό χοινόνι δ!v &vθι ξε. vην Ύνωστδ μ! τό δνομcι cκοψ'ο Μ' Ιvα δcιιμονισμέvο 6ο-yγητό π' ά ΧΕΙΛΑ.. )(.()ύσθηκι σ' δλ61lληρη τήν Μ'ιiνη, ή Τό ίβ~ίπτισ«ν lτσι ο! Μcινιδ.τι~, θρυλική Κοφοχε!λα, &φησε τήν τιδιότ ι δτcιν κτόπη_σε τήν Ναυcιρχ!δcι λιυτcιιcι της πνοή. Ε!χε Ύ lνιι χ!λιcι τοο 'lμπρcιχήμ!ξέκοφεν lνcι 1Lομμιi- 1L~μάτιcι. Ε!νcιι γιγονό~ δτι έb.ν ή άπόβe1tσις τι iπό τό έπάνω χεlλο; του )L(lt! l- Tb. λι!φcινcι της.κοφοχεlλcις μt τοο Ίμπρcιχήμ έπρ«γμcιτοποιεtτο ε!ς τσι lιπ9)ρι τήν όνομcισlαν cιότή. χρι πρότινο; ήσcιν διεcι)lορπισμινcι τήν ~ίάλσοβcιν, ή &μυνcι ττj, Β έρύcις Σήμιρcι ή θρυ λι1lή.kowoxei )Lι:ιι πιριφρονημένα aπό τδν χιχιρδ θίι. πι:ιρtλυεν cιότομάτω' χα! μοιρα{- ΛΑ. δiν όπιiρχει Κομμcιτιάσθηχεν τοο διcιμιλισμοο της γύρωθιν τοο ως πλiον ή Μάνη θά l-.-:εφτεv άμt- ι!ς τ&:ς 26 Νοιμβρ!ου τοο 1936 άνή-!στορι 1tο0 Π ύργου των Χριστέων, χω σως ε!ς τb. χέριι:ι των Τουρ-.ιοα.ιγu μιρ«'too 'ΑΎίοu Δημητρ!οu. Ε ίχε ρ!ς νb. δυνηθοϋv ποτέ νίι. εδροuν μίm(ων, ο! όποιοι σύμιpωνι:ι μέ τό 6ρω μιlνει σ~ν Ιθιμο, 1tάθε χρόνο ιiς αν χ!ποιcιν θtσι σέ μίcι Ιστω πτω μιρδν σχiδιον τοο σι:ι.τανικοil έξωμό τήν γιορτή τoil καθολιχοil τοu χω- χή γωνιlι ίνδς Μοuσε!οu διb. νόι δ:α τη Ντισέλβ, θίι. ~άνιζεν όλ6υ.λη- ριοο c Αγιος Δ ημήτριος. νόι ρlχνοuν τηρηθij lτσι ή ε!iμορφη παράδοσι~ ρη τήν ήρωϊκή φυλή :Τjς!σtορικΤjς μ!α χοινονιά, διά νίι. δ!δο'.ιν ζωή ε!ς τοο [στοριχ.οil Ύtγον6τοι; τής Μάλσοι:ι.ότής Ύωνιάς :'i) Έλλά&,. τήν iορτήν, dλλόι χα! νόι lρχετσ.ι εlς βι:ι.ς, ιiπό τό όποιον!ξηρτήθη δχι μό- Η ΚΟΨΟΧΕΙΛΑ τήν θύμησιν των Μσινιι:ιτών τό μιγά- νον ή τύχη τ'i)ι; Μιiνης, άλλό: χα! ή Τό Ιστορι1tόν 11σι161ι, τc:;ο δποίοu λο lπ!τιυγμι:ι. τoij 'Ιατοριχοϋ σιότοσ τύχη rσως χα! cιότοϋ τοιίtου τοσ χιιριστήι; ήτσιν δ Στέφι:ι.νος Χριστέ- χσινονιοσ. μιγιiλου!ιροσ 1LCΙtl!στοριχοΟ άγω - cιι; fι Ξυδtι:ι.ι;, -ιiπό τόν ΆΎιον Δ η Έκι!νην τήν χρονιά: (1936), ι!- vοι;, τοο άθι:ι.νάτου ΈλληνικοΟ Έ μήτριον, τδχε 1tουρσέφει δ Κcιπετό:ν χσιν πcιρcιτcιπώσιι τό θρυλικό χι:ι. νόνι θνουι;! (ΣrΝΕΧΕΙΑ!χ τf/ι; σιλ(δ~ 18) χωμάτων των ιiποθηχών χα! lπιφtροuν iλάττωσιν τών αuvθηχών καλ f/ι; ατεγι:ι.ν6τητος. Οτcιν λιιτοupγη σύατημcι προθιρμάνσιωι; ιντός των ιiποθηχθν, των _μέ ύψηλών Ιξωδιι; πιτριλcιiων, δυνcιτόν v ιiνέλθη ή θερμοκρσισ!cι των ιiι; κp!σιμον σημιιον. Έχ των κσ.τcιλοίπων ε!νι:ι.ι δυνατή ή δημιοuργ!α ίχρηκτ ικών μιγμάτων ε!ι; ιiποθήχ~. Π ρ 6 λ η φ ι ς: Πλήρης στιγι:ιν6 της πετριλι:ι.ιοσιποθηκφν, έπ ιθεώρησις και Ιλεγχος πρό ς ιiπο χάλυφιν τυ χούσηι; διαρροής. Πρ6νοισι πληρώσεως των δεξι:ι.μενών μόνον μtχ ρ ι τό 90% τής σuνολι1t'i)ς χωρητιχ6τητ6ι; των. Πρόι; τοο το ίπιβάλλιτcιι χιχταμέτρησις Sιά βυθομιτρήσιως η χινομιτρήσιωι; fι έξ ιiποατάοεως διόι θλιβομtτρων (ΒCΙtΟ!ζονται εiι; τήν άσ1l0υμένην όπό τ'i)ς στήλης τοο πιτρελι:ι.ίου π(εσιν). " - Νίι. έξσισφαλίζηωι άερισμός διό: τήν άπαγωγήν τών πτητικών. Π ρός wilτo τοποθετοiίντι:ι.ι ίξι:ιιριστι χο! σωλήνες άπδ τb.ς δεξα.μεν~ μέχρι )L(lt/ όπέρ τό χιχ tάατρωμα 0,30' εωι; 0,50 μέ:ρι:ι.. Τι:ι.ΟtCΙt Ιχοuν )LI χαμμένσι πρός τό: χάτω τό: στόμιι:ι κσ.ι προφυλάσοντι:ι.ι διc:. διατρήτοu πώμcιτος.. Έπισης προβλέποντι:ι.ι 6ι:ι.λ6ιδες διπλfις ίνεργεlι:ι.ι; πρό ι; άποιpυγήν όπερ6ολικ'i)ς lξσ.τμ!σεω' κι:ιι όποπιι! σεων. Πcιpι:ι.1tολούθησις τ'i)ς θερμοκρσισ(cις των θερι..σ.ινομένων ίν;όι; ιiποθη1t ώ1, πετρελαιοσωλ ήνων. - Τcιχτικός 1Lσιθι:ι.ρισμός άποθηκών χιχl μιτίι. τούτον πλήρης ιiερισμός διό: τήν l1tδ!ωξιν τών πτητικι\iι. - 'Απαγόρευσις τ.ροσεγγίσεως γυμνής ιpλο-yόι; δχι μόνον ιlι; χώρον πετρελαιοι:ι.τ;οθηχών ιiλλό: χα! γειτιιάζοντας πρόι; τούτοuι;, δποu ~ξ ιiδήλοu - άπό τb.ς ρσιιpίι.ι; διι:ι.ρροijς - όιp!σ:ι:ι..:ι:ι.ι κ!νουνοι; όπιiρξεωι; έ- χρηχtι1lφν μιγμάτων. ΤοGτο 1ίΙL~pξιν cι!τ!ι:ι. πολλων άπωλι ιω ν. - Έό:ν αuλλiγιτι:ι.ι πού, πιτρtλι:ιιον 1tσ.Ι ή θερμό τηι; 'toil χώρου ιlνcιι σχιτ ι χι.ί)ς όφηλή αuνιατ4τσ.ι ρcιv τισιι; δ ιό: φuχροο δ δσιτ~ πρδς όποβιβι:ι.σμδν τήι; θεp μό:ηwι;. β) Κιιχή η ίλι:ιττω1.14τι11n χρτjσιι; πιτρελcι!οu : Κc:τίι. τήν χρ'i)σ ιν πιτpιλσ.!ου tδια εlς λέβητ~ δύνc:ται νίι. δημιουργηθη 1κpη1tτιχόν μιγμσ.: - Όταν χcιτίι. τήν κράτησιν η σβέσιν διν χλι! εται πρώτον τό πιτρiλσιιον 1LΟΙ! 1Lσtτ6πιν δ ιiήρ. - οτι:ι.ν πι:ι.ρι:ι.τηρ9)τι:ι.ι μή χοιλή φέκcιtοις η σuμβή έξ ο!σισδήποτt cιlτ!σ.ς σβiσις τοο κι:ιυστijpος 1tα! siν χλεισθοίjν άμέσως ο! διcι1tόπτcιι τοί> Πε-τρελσ.!ου. - Ότcιν σι! θυρ!δις ιiiρ~ εlνcιι ιiνοιχτσ.ι χα! δ!ν όπάρχει σuμιιντι1lός ίλχυσμός, δύνι:ι.τσ.ι νόι σuμβv ί πσ.ναστροιpή τής cpλοχ.ός εlς τό λεβητοστάσιον. - Άπό χιχτάλοιπcι πιτρελι:ι!ου ε!ς τa λεβητοατά αια. η μηχι:ινοοτάσιι:ι. Πρ δληφις - Π ρδ τf/ς cίιpης lπι6άλλεται άερισμός τoil θερμαντ'i)ρος πρός έχδtωξιν τυχόν όπά.ρχοντος; έκpη1lτιχ.οil μίη-ωιτος. - Συνεχής πι:ι.ρι:ι.1l0λούθησιι; 1tι:ι.Ι έπαγρύπνησις χα τό: τήν λειτοupγ!σ.ν των λεβήτων. - 'Απαγόρευσις σuσσω p εόσεωι; Υ..ι:ι.υσίμων ιiντικει μένων ε!ς λε6ητοστάσιι:ι. η μηχι:ι.νοστάσιι:ι., τήpησ ις κι:ι. θι:ι.ριότητος κι:ι.l τιiξεως. - "Απι:ι.γόρευσις ι!σόδου ε!ς λε6ητοοτάσισ. διόι γυμ ν'i)ς φλογ6ς. λε1ltpι κων ιpο:νών - - 'Επιτρέπεται ή χρήσις 1 1 άσιpι:ι.λείι:ι.ς η κοινών δτε δμως ή άιpή ι!χ γίνεται lξω τοu λε6ητοοτοισίοu. (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑ Ι ) Ιό

ΗΛΙΑ Δ. ΜΠΕΤ Σ Ι Ο Υ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑΙ

ΗΛΙΑ Δ. ΜΠΕΤ Σ Ι Ο Υ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑΙ ΗΛΙΑ Δ. ΜΠΕΤ Σ Ι Ο Υ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ Εθ. ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒ(ΣΤΗ ΜΠΟΥΡΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ Η ι\ια Δ. ΜΠΕΤΣ Ι Ο Υ ΑΞ Ι ΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥ Ρ ΟΣΒΕΣΤJΚΟΥ ΣΩΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

θεορια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

θεορια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Τ ΑΞΕΩΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣDΜΑΤΟΣ θεορια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ :ΟΥ 96 6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΘΕDΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1 9 5 4 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΒΙΒΛΙΟ ΘΗ ΚΗ ΤΟ Υ TEXNITH Εlδικότητεs Μηχαvοτεχvίτη και Ήλεκτροτεχvίτη Ι. }rlαιjηματικά τόμοι ΛΊ Β Γ...W.ηχανουργικfι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΙΖΟΜΕΝΟ JOYSτtCK INTERFACE. για ΖΧ SPECTRUM 4.000 δρχ. DIGITAL TRACER. 8.000 δρχ. Ηο 42 στην ΚΕΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΙΖΟΜΕΝΟ JOYSτtCK INTERFACE. για ΖΧ SPECTRUM 4.000 δρχ. DIGITAL TRACER. 8.000 δρχ. Ηο 42 στην ΚΕΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΙΖΟΜΕΝΟ JOYSτtCK INTERFACE για ΖΧ SPECTRUM 4.000 δρχ. DIGITAL TRACER για ΖΧ SPECTRUM 8.000 δρχ. Ηο 42 στην ΚΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ~Α~Π~Ο~Μ~Η~Ν~Α~Σ~Ε~Μ~Η~ΝΑ~----~~ ~ ~SO~F~T~~R~E----------~ Τα νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΟΥςΤΑ. Τηλεόραση και παιδί. Στίς άρχές της Ναουσαίϊκης βιομηχανίας. Παιδικός διαγωνισμός λογοτεχνίας. Πότισμα μ^ σταγόνες

ΙΑΟΥςΤΑ. Τηλεόραση και παιδί. Στίς άρχές της Ναουσαίϊκης βιομηχανίας. Παιδικός διαγωνισμός λογοτεχνίας. Πότισμα μ^ σταγόνες ΑΠΡΙΛ.ΟΣ-ΜΑ ΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1979 ΕΤΟΣ Γ - ΤΕΥΧΟΣ 7 - ΔΡΑΧΜΑΙ 50 ΙΑΟΥςΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ Τηλεόραση και παιδί Στίς άρχές της Ναουσαίϊκης βιομηχανίας Παιδικός διαγωνισμός λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

N/lfN#t. 11111'(Jyzιιιn/ ZX-INTERFACE (... Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ Λ ΥΣΗ) ΤΗΕ COMPUTER CLUB SHOP. Joystick interface. του ΖΧ SPECTRUM. το SPECTRUM va «μιλάει>>.

N/lfN#t. 11111'(Jyzιιιn/ ZX-INTERFACE (... Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ Λ ΥΣΗ) ΤΗΕ COMPUTER CLUB SHOP. Joystick interface. του ΖΧ SPECTRUM. το SPECTRUM va «μιλάει>>. N/lfN#t ZX-INTERFACE 11111'(Jyzιιιn/ (... Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ Λ ΥΣΗ) Προγρομμστ ιζόμεvο Joystick interface γισ όλσ τα παιχvίδια του ΖΧ SPECTRUM. Εvιοχυτής ήχου που κάveι το SPECTRUM va «μιλάει>>. Διαθί:τει δ ιακόπτη

Διαβάστε περισσότερα

Η DPlTOrOIH ΟΜΜΟΥΙIΣΤιΚΗ KOIIIIII

Η DPlTOrOIH ΟΜΜΟΥΙIΣΤιΚΗ KOIIIIII Η DPlTOrOIH ΟΜΜΟΥΙIΣΤιΚΗ KOIIIIII ΕΚΔΟΣΕΙΣ Δ. ΚΟΡΟΝΤΖΗ ΑθΗΝΑ 1976 ΡΟΖλ ΑΟΥΖΒΙΙΗΟΥΡ,.", ΙΙκμ;' καί... παρακμβ - " Ι:ΒΒ πρωι:ουουββ κομμουυι6ι:ικίίβ " κοιυωυιαβ 'EKiJ66C,S

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΩ, ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ L.. ΚΑΚΤΟΙ

ΕΓΩ, ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ L.. ΚΑΚΤΟΙ ΕΓΩ, ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ L.. ΚΑΚΤΟΙ Τίτλος πρωτοτύ1tοv ISAA( ASIMOV: Ι. ROBOT ΚΑΚ ΓΟΣ 1976 Για την έλληνική γλωσσα ΕΚΔΟΣΕ Ι Σ ΚΑΚΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ι. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Σ/Α Ο.Ε. Ισααl( Ασιμωφ ΕΥω, το ρομποτ Μετάq:ραση Δ.

Διαβάστε περισσότερα

MAP ΚΑΟΥΤΣΚΥ. το ιώ ο ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΚΛΑ Ι ΚΕΥΜΕΝΟ

MAP ΚΑΟΥΤΣΚΥ. το ιώ ο ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΚΛΑ Ι ΚΕΥΜΕΝΟ MAP ΚΑΟΥΤΣΚΥ το ιώ ο ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΚΛΑ Ι ΚΕΥΜΕΝΟ ΜΒΡΞ - ΗΗΟΥΤΣΗν εηlτομο Ε"ηΑΊΉΕΥΜΕΝΟ Με-τάφριχση Β6δΙΧ κοριχη Ή έπιτομη γίνηκε με δάση και τους τρείς τόμους τον πρωτοτύπου ΑΦΙΕΡΩΣιΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΔΑΙΟΥ ΑΠΟ '.1'ΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη *

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη * Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ, μugιοτόρwα. Άρώνειο ΛογοτεΧΥΙΧΟ επα.θλο (1976) Βρα.6ετο Έστίσ,ς Ν έσ,ς Σμόρνης (1977) * Μ1ΚΡΑΣΙΑ, ποιητικη oό",{jfoyi Βρα.6ετο 'Εστία.;

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπενθήμερη. "New York'~- Greek-American Semi-monthly Review FEBRUARY 1, 1984 $1.50. Νίκου Γκατζογιάννη (NICHOLAS GAGE) ΣΕΛ. 11

Δεκαπενθήμερη. New York'~- Greek-American Semi-monthly Review FEBRUARY 1, 1984 $1.50. Νίκου Γκατζογιάννη (NICHOLAS GAGE) ΣΕΛ. 11 FEBRUARY 1, 1984 Δεκαπενθήμερη "New York'~- Greek-American Semi-monthly Review Νίκου Γκατζογιάννη (NICHOLAS GAGE) ΣΕΛ. 11 $1.50 EBNIKH ΚΥΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σπίτι στήν πατρίδα μέ τίς καταθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

---- 'r πιύοuνο ~ Τυπσyριιφιlοu

---- 'r πιύοuνο ~ Τυπσyριιφιlοu ΣΤΙΣ Α. - ''ΜΑ ΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ,, ΜΗΜΙΑ ΙΑ ΕΠΙβΕΟΡΗΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟV ΠVPOJ:BEΣTIKOV ΣΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕλΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΗΜΟΣΙΩΗ ΣΧΕΣΕΩΗ rρ Α ΕΙΟΗ ΤΥΠΟΥ Γ Ρ.+.ΦΕ Ι Α : ΣΑ ΡΡΗ 9.+.ΘΗΗ.+.Ι ΤΗλ. 3218.327-725.055 ΦΙΒΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

αβρόχοις ποσί" με στεγνά πόδια. Μεταφ.: χωρίς κόπο' χωρίς υλικι1 ή ηθική ζημιά. Π.χ.: 'μην παραπο1!ιέσαι καθόλου'

αβρόχοις ποσί με στεγνά πόδια. Μεταφ.: χωρίς κόπο' χωρίς υλικι1 ή ηθική ζημιά. Π.χ.: 'μην παραπο1!ιέσαι καθόλου' αβρόχοις ποσί" με στεγνά πόδια. Μεταφ.: χωρίς κόπο' χωρίς υλικι1 ή ηθική ζημιά. Π.χ.: 'μην παραπο1!ιέσαι καθόλου' ξέμπλεξες απ' αυτήν ΤηJ' ιστορία αβρόχοις ποσι". άγαοον το έξομολογείσοαι 2 είναι καλό

Διαβάστε περισσότερα

ι.. :, ': :".' ~.,.. ' ""=..., Α Ρ χ Α Ι ΟΛ ο Γ 11< Η EΦHMEPI~ ΤΟΜοΣ: Ε Ι< Α ΤΟ f'j Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ ο Σ:

ι.. :, ': :.' ~.,.. ' =..., Α Ρ χ Α Ι ΟΛ ο Γ 11< Η EΦHMEPI~ ΤΟΜοΣ: Ε Ι< Α ΤΟ f'j Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ ο Σ: J i -> ~.,.. ' ""=..., ι.. :, ': :".' Α Ρ χ Α Ι ΟΛ ο Γ 11< Η EΦHMEPI~ 1937 ΤΟΜοΣ: Ε Ι< Α ΤΟ f'j Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ ο Σ: , ΕΙκ. 1. ΑΙ f}ecti του Γάζ!.. ') ΑΙ ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΘΕΑ] ΤΟΥ ΓΑΖΙ νπα ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΔΑΚΡΥ. Η Ιστορία tijς "Ελληνικής Πολεμικής Περιi}άλψεως Καναδά FLORENCE MACDONALD

ΕΝΑ ΔΑΚΡΥ. Η Ιστορία tijς Ελληνικής Πολεμικής Περιi}άλψεως Καναδά FLORENCE MACDONALD ΕΝΑ ΔΑΚΡΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η Ιστορία tijς "Ελληνικής Πολεμικής Περιi}άλψεως Καναδά FLORENCE MACDONALD 1955 Π ΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔ Ο Σ ΕΟΣ Τον Μά'ίον τοϋ 1941 εσβυσε και ή τελευταία άναλαμπη ενος λαμπροϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. π α ι ο υ μ ε γίνουμε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ 21ΜΑΪΟΥ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994. 9ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΥΡΩΝΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. π α ι ο υ μ ε γίνουμε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ 21ΜΑΪΟΥ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994. 9ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΥΡΩΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 9ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΥΡΩΝΑ Λα Ε π α ι ο υ μ ε γίνουμε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ 21ΜΑΪΟΥ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ουζ ξεφορτω θήκαμε τους κακούς», είπε στους φίλους του ο πανέξυπνος Κουΐκυ και πρόσθεσε:

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς.

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ.. ο Μοναδικός καί τό Δικό του Οί λανθασμένες άρχές της Παιδείας μας Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΔΡΧ. 55 ΜΑ:Ε: ΣΤΙΡΝΕΡ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ. Η ΑΛΗθΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΙ ΚΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΗ. rιαννησ Ρ/ΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ. Η ΑΛΗθΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΙ ΚΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΗ. rιαννησ Ρ/ΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ Η ΑΛΗθΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΙ ΚΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΗ rιαννησ Ρ/ΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 15 & Ι. ΠΑΓΚΑ - ΑθΗΝΑI '. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΝ 66 Ι. 2 Ι Ι -2 Ι 5 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ Η ΑΛΗΘΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ

Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ Γ. Μ. ΠOΛlTAPXH Β J.\ Σ J.\ ~ι Σ j\j\ Ε ~ι J.\ ;

Διαβάστε περισσότερα

"New York", Greek-American Semi-monthly Review

New York, Greek-American Semi-monthly Review FEBRUARY 15, 1984 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ "New York", Greek-American Semi-monthly Review ''... it would be quite fallacious if the view is held abroad that Americans of Greek descent constitute some sort of an expatriate

Διαβάστε περισσότερα

Ε. J. HOBSBA WM Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1848-1875 ΜΕΤΑΦΙ'ΑΣΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟ"Υ"ΡΤΟΒΙΚ Γ' ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΑ 2000

Ε. J. HOBSBA WM Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1848-1875 ΜΕΤΑΦΙ'ΑΣΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ Γ' ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΑ 2000 ΑΘΗΝΑ 2000 Ε. J. HOBSBA WM Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1848-1875 ΜΕΤΑΦΙ'ΑΣΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟ"Υ"ΡΤΟΒΙΚ Γ' ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΕΦΑΑΑΙΟ JE' οι ΤΕΧΝΕΣ Πρέπει νά: τό βάλr;uμε xoci.a. aτι),ιιtjιχλά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β'

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β' ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β' Πυροσβ έστης και φύση άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η φωιοyραφ lα αυτή ε lναι an6 Γόλλα εθελονιιί nυροσβέσιπ. Από τ η ν σύνταξη... Ένα θέμα που δεν μας έχε~ αnaοχολήσε~

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΡΑΛΛΗΣ. ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ Το)" ΤΑΦΟΥ. ΑθΗΝΑΙ Ι 9 4 7. Ι Ι ΩrΠΟΥ Ι Ρ.\.\. \1/ [ Γ Ι 1-1 Γ,\ [ Ι ".

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΡΑΛΛΗΣ. ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ Το) ΤΑΦΟΥ. ΑθΗΝΑΙ Ι 9 4 7. Ι Ι ΩrΠΟΥ Ι Ρ.\.\. \1/ [ Γ Ι 1-1 Γ,\ [ Ι . ο ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΡΑΛΛΗΣ ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ Το)" ΤΑΦΟΥ [ Γ Ι 1-1 Γ,\ [ Ι ". Ι Ι ΩrΠΟΥ Ι Ρ.\.\. \1/ ΑθΗΝΑΙ Ι 9 4 7 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΓΕΩΡΓιΟΥ Ι. ΡλΛΛΗ ο ΙΩΑ. ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ λθηναι 1947 'Αλλά Ζεί;ς πάντων έφορξί: τέλος,

Διαβάστε περισσότερα