ΠΕ ΡΙ ΕΧΟΜΕΝΑ == :-== ==--:== ΦΩΤΙΕΣ. i\ μη δeν έπιστ(>έφονιαι. - κ. Ε\Jθ. Κ υρw.κοπούλου - Βα.χ,λιώ-ιη: "Τμνος εις -ιτ\ν μητ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕ ΡΙ ΕΧΟΜΕΝΑ == :-== ==--:== ΦΩΤΙΕΣ. i\ μη δeν έπιστ(>έφονιαι. - κ. Ε\Jθ. Κ υρw.κοπούλου - Βα.χ,λιώ-ιη: "Τμνος εις -ιτ\ν μητ~"

Transcript

1 ΜΑΤΙΕ~ ΣΤΙΣ

2 ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ MBN laia ΕΠΙθΕΩΡΒΣΙΣ ΑΡΧΒΓΕΙΟΥ ΟΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ == :-== ΕΠ1ΜΕΛΕΙΑ ΥΛΒΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ' ΤΜΒΜΑ ΔΒΜΟΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΠΟΥ ΣΧΕΣΕΩΝ Γοσφεiα: ΣΙΣQQi\ 9 - ΑθΒΝΑΙ Τηλ.: ==--:== Ύπεύθννος 1'1'ΠΟγQαφε(οv!Ι. ΚΑΣΙΜΒΣ Φ ειδ\ου 10 - Τηλ ==: == ΣΥΝΔΡΟ!'t1ΑΙ ΕΤΒ ΣΙΑΙ : 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - :ιδιωτilιν δ(!;ι Τραπεζi/ιν - Όιιγανισμilιν Δήμων καt Κο ι~-ο τήτων δq;ι ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)" δολ. 10 ΤΙΜΒ ΤΕΥΧΟΥΣ δρ;ι. 8 Χειρόγρrιφα μeλετίόν, δημοσιευθeντα i\ μη δeν έπιστ(>έφονιαι Λι άποση;λl.όμεναι ιu).t""ι"αι δέον νά εlναι δακτ").ογραφημtναι Ε Ι ΚΩΝ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: 'Η κvκλοφοpιακτι σuμ,φόpησις καθιστά δύσκολον -τό Πvpοσβεστι κόv lpγον. ' Επιβάλλεται όθιν ή έκ μlpovs τών όδηyών, διεvκόλvνσιs διά τήv άvεv καθυσ-rιpήσεωs κίvησιν τών Πupοσβεστικών όχημά-των. ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΤΟΣ Β' ΤΕΥΧΟΣ 19 ΠΕ ΡΙ ΕΧΟΜΕΝΑ Έπίσκ,εψις 'ΕΜετοϋ εί.ς ' Αt!<Χ,ηγεί-ο'' Π~6ΘΟ'tικ.οϋ Σ ώμ,α,τος Ή Πυροσβεστι.κ.η Σχ,σλη εις έκ;rο.ιδευτι.κ.τιν ~<ftν. Έπιπυρα.γοϋ Κ(ι)"\Ι. Γκίκ.α: 'Εκρήsεις κ.σ.τa τas πυ(!'καϊάς - κ. Ε\Jθ. Κ υρw.κοπούλου - Βα.χ,λιώ-ιη: "Τμνος εις -ιτ\ν μητ~ κ. Γεωργίου Γκίκ.σ.: Νεοε.λληνικη Π οίησις 'Υπαρχ) στου Νικ. Κάζου: Τό πά.&ος τοϋ θυμού Επιπυ~γοϋ Παν. Ποwυρwη : Κ ίνδυνοι Π'Ι)Q'Καϊών εί.ς ιιλοία κ. 'Α λέκοι> Χροοομά:λλη : Ή άπόπειρα άπο6άσεως τοϋ Ίμ πραατ\μ εί.ς ~1Α.ΛΣΟΒΑ Ύπ~χ) στου Γεωρ-γίου Μο-1>μ-ιζή: Το uρι.σμός - Γ. 'Α.ντωνοπούλο1> (-ιέως "Αρχωιυράιr~ου) : Π1>ρκ.αϊ αι Δασtον - κ. Λ. Τουφεsij: Προσκ ύνημα στήν ΕΙ.κοσ~φοίνwσα 'Α. νθ) γοϋ Γ. Ζαφειρωrούλου: 'Υπά{rl,ει κίνδυνος πυρκαϊas; Ματιές σε π υροσ6εστικ.(ι γεγο\ιότα ολο1> το-ϋ.κόσμου κ. Βασ. Ντίκε~: Πuροσ6εστι:,..,α Ύπερο.χήματα Ματ~ στ\ς ΦΩΤΙ1'~:Σ ~νθ) γοϋ Δημ. Σά66α : 'Ολυμπιακοί ά.γών ες 'Α&ijναι

3 ΕΟΙΙΚΕΨΙΙ ΔΙΟΙΚΗΙΟΥ UΥΡΟΙΒΠΙΙΚΗΙ ΥUΗΡΠΙΑΙ ADZANNHI ΕΙΙ APXHrEtON ΙΟΥ nυροσβεσιικου ΙΟΜΑΙΟΙ ΠpογματοnοιGiν ταξιδι κaλfiς θε λι'ιοi: :.~ς κα ι δcερχομενος όπό mν Έλλόδα και άκιmςοπων ε ίς mν άντολλαγήν όnόφεων και τήν μελtτnν θεμάτων, όφορώντων τός τελεu1αιας τeχν1κός καί έπιατnμο. νικάς έξελιξεις τf\ς Πuροοeεοτι κfις ίtχνnς, έnεοο<ί.φθn mν ωραν τιις 11 Malou 1972, τό Άρχn νetον ΠuροοδεοτικοΟ Σώματος, ό Τ αγματόρχnς κ. Ματζόρ Νοδερό ΔΙΟ'κnτής τt\ς Πuροσδεοτικf\ς Ύnn ρεσιας 11\ς Λωζόννnς. ι:iσ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΟΥ χ. Υ ΠΑΡΧΗΓΟΥ Τόν κ. Νοδερό )nεδtχθn ε ίς τό γροφe1ον τοu ό 'Υπαρχηγός τοο Σώματος λρχιnόραρχος κ. Βασt. λε1ος Κατοδvος, ό όnοίος πραοφω νων ~ύτόν εlnε μεται:u δλλj.)ν κα\ τό έξf'ις: «Καλι)ς Μθατε εις τι'ιν χώρqν μας και mν Ύπnρεοιαν μας. Ητο πολύ εύ γενικό έχ μέρους οας νό μδς έnιακεφθfιτε. Ή παροuοια οας σήμερον μετα. ι:ι:ι μας πόρο ηολu μδς εύχαρισrεί και μδς 1\μδ. Τό νό μδς έπισκεφθfιτε χωρις νό!χετε πρός τουτο uηοχρέωσιν, Ό Ύπαpχηγόr Πυpοσβεσ-rικοv Σώμ..ο.τοr Άpχιπύpαpχο> κ. ΒασlλειοS' }.,. θ' ' δ' ' ατσανοr, κα ην σ-rιγμην επι ι- δ ει > '' τον Δ ιοικητην ' τηr π υpοσβεσ-rικfί> Ύ Π'Τ)pεσW.r Λωζάννης, Ταγμ..ο.τάpχηv κ. Μαντζόp Νοβεpά, θ ' αιαμνησ-rικον εν υμιον.

4 Ό Διοικη.,.ης Π υpοσβιστικής Ύ mιpισί.ας Πόλεως 'Αθηνών, Πύpαp χοr κ. Νικόλαος Τσάκωνας, ίvημιpώνων Τόν κ. Μα.,.ζόp Νοβαpό. ίπ; Toii Τpό11ου λειτουpylαr TOU Κ.Α.Ε φανερώνει tnι πλέον και δτι έχετε εις λιαν ύψnλόν 6αθμόν όνεnτυ. γμtνον τnν οuναlσθnο1ν τοϋ έnαν γι:λματικσο σας κ.αθι'ικοντας. Διότι tχι:ι όnαδι:ιχθl\ και εlναι 6έCΙοιον δτ. ol tnιακtφε1ς ούτοο τοο ι:ι δους προάγουν τό έnαγγελμοτικό συμttροντο καl συντελούν εις mν 0 0\)Qφιγι:ιν των σχέσεων κ.α\ των δεομqν μεταξύ των ύnnρεοιών μος κα\ τcιν ύnnρετο1jντων έν αύτσίς 'λι:ιωμοτικcιν και ύnαλλμων. ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΊΞ:V οuνεχεια ό Ύnαρχnγός κ. Βαοlλε\ος Κaτοδνος nροέσεφερεν aύτq μικρόν ένθ()μιον εlς όνόμνn οιν αύτl\ς τfις ι!:πισιcέφεως και εις tνδειι:ιν τcιν θερμών αlσθnμότων όγόπnς και έκτψι'ισεως τοϋ Έλλn. νικοϋ Πυροσδεοτικοϋ Σώματος nρός τό Π\Jροο6εστικόν Σώμα Έλ Clετlσς καί εlδικώτερον τi'ις Πuροοδεατικί\ς Ύnnρεοlσς Λωζόννnς. έγκόρδιον ύnοδοχnν καl διό τός Νά όμύνωνται και νό nρoaonl- παραοχεθεlοας είς αύτόν nλ~ ζουν τnν έλευθερlαν. φοριας σχετικώς μέ τfιν έν γένει Πριν fλθω έδώ πέρασα καl όnό όργόνωοιv τοίι Σώματος. όλλες χqρες. Όταν ε\οf\λθα δμως εις τό Έλλnνικόν έδαφος, διεn'i ατωοα δτ1 ή τόι;ις και ή όρμονlα t"iτo όμαlα μ' έιcεlνn mς Έλδετ\ας. Τlnοτε δtν μοϋ θύμιζε δτ1 εύρι. ακόμουν tκτός τf\ς Πατρlδος μου. Περοlνων οδς δια6εcιοιcι, δτ1 tόν ύπflρχε τρόπος νό όργανωθf'ι καινtι έορτή ΠυροοδεστGίν Έλλόδος - ΈλCΙετlας, θό συνnγοροϋοα κα\ θό έχοιpον Ιδιαιτέρως. ΟΙ ΈλCΙετο\ εlναι λlον όγαnnτο\ κσι tκτιμcιν:rοι όnό δλο υς σχεδόν τούς λαούς. τοϋ κόσμου. Βε6οιωθfi τε δτι ol 'Έλληνες σάς όγαnοϋν noλu. Διότι σείς καl fιμείς έχομε ένο κο ινό χορακτnρισnκό t:νο κοινό Ιδανικό, τfιν όγόnnν μας nρός τfιν έλευθερlαν... ΟΙ όγώνες μος κσι οι Ιδικσl σος όγώνες, κατά τfιν μακραίωνα ίστορ\ον, δtό τfιν έλευθερlον, ύnfιρ!;αν όγώνες Βι; σιας. Και οείς δnως κ.αl fιμείς προ. τιμοομε χlλιες φορές τόν τιμnμt νο κο\ ύnερfιφανο θάνατο, όπό η'1ν οιcλσ6ωμένn ζωή και mν ότι. μωοιν. Αύτό τό Ιδανικό mς έλευθερlας μδς φέρνει nιό κοντό τόν ένα nρός Τόν δλλον, μδς συνδέει πιό στενό». 2 Εuχαρ1ατών τόν Ύnαρχnγόν κ. Βαοlλειον Κοτοδνον διό τό υπ αύrοϋ nροοφερθtν όναμνnστικόν και mv θερμnν ύnοδοχnν και φι. λοζε.νίαν τι'iς όποιος έτuχεν ό κ. Νο6ερό είπεν τό όκόλοuθα: «Ht τό Ιδιο όλόθερμο σiσθ~ατο έκφρόζομοι καl δι' Ύμδς κ. Ύnαρ. χnγέ, καl δι' δλοuς τούς Άι:ιωμοτικούς κοl nυροο6έατας τι'iς 'Ελλάδος. Άnό μικρός όγοnοϋοa τfιν Έλ λόδο κοl 1nν έθαύμαζο δια6όζοντας mv όρχαlαν Ί οτοplαν τnς. οι 'Έλληνες και οι Έλ6ετοl εlχαν nαρόλλnλn ίοτορία. ΕΙΣ ΑΜΕΣΟΥ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ Πpοnγουμένως ό κ. Νο6ερό t nεοκέφθn τόν Διοικnτfιν τfι.ς Διοιrκι'Ισεως Πυροο6εοτικflς Ύnnρ εοlας Πόλεως 'Αθηνών Πuραρχον κ. Νικόλοον Τσάκωνα καl έν συνεχεlα τό Τnλεφωνικόν Κf:.ιτρον 'Αμέσου Έnεμ6όσεως, δnου nαρnκο λοuθnσεν όσυρμότοuς έmκοινωνlας τοϋ Κέντρου μετά τών Πuρο ο6εοτικcιν όχnμότων. ' Αναχωρwν δ ιό mv πατρίδα του ό κ. Νο6 ερό, έξέφραοε τός πλέον θερμός εύχαριστlας του διό τfιν

5 Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΝ ΕΚΔΡΟΜΉΝ.Ε4; τά.πλκιtσιια της έκπαι.δεύσεως τών μαθητών τής ΠΙ)()οσ6eστικi'\ς Σχολής το'ϋ Τ.μήματος Δοκ~μων 'Ανθυπο π"'2αγι'iίν, κ-σ:τά τό άπό 22 8ως ικαί t9ϊ2 wσνικόν δι"6στημ,α ~αβε χώρα\ έκπαιδιη~τικfι έκδqομfι μέ συμμεταχήν άπάντων τών μιαθητών Υή ς Σχολfjς ή όjrοία ικαι έπραyματοποιήθη ώς έξijς: Πρώτος σταθμός ύπήρξε-ν ίι Ί ε~ ιμονή τ.οϋ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣιΠR ΛΑΙΟr δπου οι μαθηrο.ι. έξεναγήθησαν ε4; Ιiπαντα τά δ ~α,με.ο.~τα τής Μον~ ~ιος. έπίσης καί ~ τήν αtθουσαν κειμηλ(ων, 1>πό το'ϋ ήyοομένου ταύτης. ' 'Εν συνεχε(ι,ι ή Σχολη κατηυθόν&η πρbς; την ΜΟ\--fιν τής Α - ΓΙΑΣ ΛΑΥΡ.U: δπου άφοϋ κατέθεσε στέφανον εις; το ήρώον των άyωνιχrτών τού 1821, έπε ~ την ~fονήν. Toi)s μαθητiιι.; άνέμενεν είς τι)ν Θtσσδον τής 'Μονης ό ήyούp.ενος; ταύτης, δστ~ μετ(ι σύντομον άναiδ(!σμfιν εi,s τήν ιστοgίαν τijς Μονής, έξενάyησε τοiτους ε4; τό έσωτεqικόν τών δύο ~Ιονών (Π«Jλ~αιάς - ίστοgικi'\ς χαt Νέαs), δσον καt εi.\; τi}ν α.'ίθουσαν κειμηλfων, οπου οί μαθηταi. ~σεοιύνησ.αν τ(ιs κά>qqς των έκεί εύρ~σκαμένων Άνfων καί το LστορίκΟν λάβαe-ο ν έπt τοϋ ό ποίου ώeκtσθησu.ν οι πρώτοι ά νωνισταt του Ίε,_οο\3 οοελευθεgωτικq'ij άyώνος; τοϋ Περατωθείσης τής ξεναγήσεως ή Σχολη κατηυ&ύνθη πρός τον τόπον τοi: ι.ιε:tιιτυe ίο υ τι'iίν Καλα6ρ1yιι 1ώ, 11ρώι!)ν δπου :-..α~ τετέθη στέφανοι;; καt έπηκ.ολού- f - Ή ΠυpοσSεστιJdι Σχολή παpατεταyμέvη, lνώ άντι11pόσω11ος αύτijς καταθέτει στέφανον, εlςτόν άνδpιάντα τοίί Θ. Κολοκοτpώvη είς Τplπολιν θησεν άνά:πτυξ~ τών δραματι σειον - ταvτηs. ' κών έκ.ε.(νων Ο'Ryμών -ύπό t οϋ έ:ηζήσαντος τών οολοφονικ(ί).ν σφαιρών τοϋ αtμοσταyοος ΚWΙ'α κτητοϋ Άντι.συνταιγμ,ατ~ου έ. ά. κ. Π. Νι;κολα'ΟΟου. ~ εύτερος στ<ιθμbς ύπijρse-ν i1 πόλις τών Πατρών, όπου οί μα θηται έπεσ~χέφθησαν τόν Ίερ{ιν ΝαΟν τού ΠολwύχQυ τής πόλεως Άνtου '.~VδQέου και προοεκύνησαν τ fιν Άγίαν αύτοϋ κάραν. Τρίτος σ ταθμός 'l)πijgsεν ό ιερός χώρος τi'jς 'Αρχα.~ Όλυμπws δπου έξεναyήθησαν τόσον tπι τών &ρειπίαιν τ i'jς Άwα.ίας Όλυμmας οσον και εi.\; το.l'tloυ- 'Εν συνεχε(ι,ι άνεχώρησαν δι.c'.ι Καλαμάτα.ν μ! έν&.α.μέσους σταθμους τό Ά~τοροv τού Νέστο ~ έν Άρχα,ί~ Πi!λφ καt τfιν πόλιν τi'jς Πύλου. ΆφLχθέντες ε4; Καλαμάταν έ πεσκέφθησαν τήν μα~υcήν π6:λ-ιν τού.l'tbλι~a καt τόν τόπον θυσ~ τών 1700 Έθνικ uφqόνων οι ~ίοι./!πεσαν άπό τήν σπά.θην τιiiν Κομμ0UV1.στών. Εις τον ~ερον Τούt'Ον χiίί ρον έψάλ11 έuιιμ.vημόσυνος δέ- (Σ ΥΝΕΧΕ ΙΑ εi.b τήν σu.. 24).... 3

6 ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΠΥΡΚΑ ι ΑΣ,... ~ Ai έκρήξε ις καi αi έ ξ αύτών συνέπειαι. Oi παρουσιαζό μενοι κίνδυνοι διά τους Πυροσ6έστας - Αϊτια καi κατπy ο ρiαι έκρήξε~ν. Ή άντιμετώπ101ς τών κινδύνων καi τά λαμβανόμενα μέτρα προσ.τασiας ύπό τών άνδρών των όμάδων προο6ολίις. έπικεφαλϊις τών 1 ~ - Μιό 6αοιιd\ όρχn τfiς nvραοδε σrικi'ις Τέχνης λέει : «Ποτέ μlα nυρ. κοτό δtv μοιάζει τελεlως μt μlov όλλn». ΤοΟτο ε1vαι γεγονός, δοον κοt δν, tκ πρώτης όψεως, φοlνετοι πορόδαι:ον. Διόη έστω καt έόν ι. χωμεν πολλάκις τό αότό κούοιμαv ύλικόν, δέν εlνα ι δυνατόν, vό ~ ηόρχουν πόvτοτε al Ιδιοι προ()nοθtαεις ώς n nοοόmς mς Ολnς, ό χώρος δnov εύρlοκεται, fι ούοτα- ΤΟΥ ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΥ κ. ΚΩΝ. ΓΚΙΚΑ οις τοϋ κτιρlοv τό έvυηόρχαντα nλnaloν λοιπό ύλικό, οι καιρικαt οvνθl\και, όκόμn n G\ρα έκδnλώοε ως τi'ις πvρκαίός (δv δnλ. εlναι νν. κτα Λ fιμέρα) κοl παλλο\ δλλο ι παρόγοvτες, οtτιvες tvδεχομtvως νό φαlνωνται όοfιμαντοι, nλnν tπnρε. όζοvν ούοι αοτ ικώς τι'ιν έκ6αοιν τfiς nυροοδεοτιιci\ς μόχnς, εlς τήν προ γμαηκότmα. - Σύμφωνα, λοιnόν, μέ τήν άνω τέρω γενομένnν nορα δεκτnν όρ. χnν. ol Πvροσ6έοτσι εις έκόοτnν όντιμετώπισιν πυρκσίός, εύρlοκοvτο ι πρό μιός νέας περιπτώσεως. 'Qς εlναι φvοικόν, τούτο δnμιοvp. γεί δvσκολlσς, διότι 6 Πvροσ6έστnς πρέπει νό εlναι πάντοτε έτσ1- μσς διό νό nολεμfι~ οί~δήηστε ηvρκατόν κat vnό οlαοδr'ιηοτε σvν / { ι"κpηξι,; εί.; -;,ιpίr.τωσιι. \ - αποτε ι\tι ΤόV ', υπ ύ.pιιlμόι 1 θnκaς. εκείνο δμως τό όποίον napa\}- κίvδυνον.

7 ' οιόζει τός μεγαλυτtρας δuσκολlας κ.ο1 δημιουργεί ένlοτε οοδαροιjς κινδύνους διό τήν όσφόλειαν τών Πυροσδεcπων, εlνοι al δnμιουργοο μενοι πολλάκις έιφι'ιζε;.ις, μικρο! t\ μεγάλοι. Αποτελεί τοιίτο τόν ύπ' όριθμόν Ι κlνδι;νον διό τούς Πυροοδέοτσς, οlτινες εlνσι ύποχρεωμένοι νό εισέλθουν έντός το(ί κσ ι ομtνου χώρα> διό νό έrντύχουν, τtιν προο6ολnν τfις έσr'ισς τοιί rnr ρός. Kol δέν εlνσι ύπερδομ νό λεχθfi δτι τό μεγσλύτε.ρον ποοοcπόν των θυμάτων, όφειλετσι όκρι 6Cις εις τtιν σlτiαν σύτι'ιν, τός έχ. ρήζεις Ι«Jτό τό.ς πυρκα'\ός. - Τόν κlνδυνον τιίιν έιφήζεων κσt τός tι: αuτιίιν σuνεπεlσς, γνωρί ζουν καt ύπολογlζοuν πρντοτε ol έ πt κεφαλλς των ΠυροοδεcπικC>ν έ ζόδων κσ t προσnσθοιίν νό μι'ι έκ τιθεντσι ol δνδρες των εις τοιού τους κινδύνους, δνευ οοδαρού λόγου. Τόοον κστά τήν δσσικήν έκ πσlδευσιν δοον κσ.ι ματα τιίιν Πσρσγωγικιίιν ΣχολC>ν περιλαμ66νονται τ εις τό nρογρόμ όnαρσ\mτα μαθι'ιματσ φuσ1ιάiς καi χnμεlας. Έπιδιωκεται ή ένπμέ.ρωσις των Πυροο6ε cπιίιν καl δσθμοφόρων έnt των φυσικών κσt χnμικιίιν Ιδιοτήτων των διαφόρων σωμάτων, έπt τiίς ουμnε ριφορδς των πρός τό nϋρ κ.λ.π., ό κρι6cις iνα ε\νοι κάτοχοι των κινδύνων έν τfι ένασκι'ιοει των καθn κόντων των καt λαμ6όνουν τ' όπα ρσlτnτσ μέτρο. - Όσονδf\ποτε, δμως, κσt δν έnι χειρi'ιται ή έ>c:nοlδευοις tκ μtραι.ις των nuροσδεσnιdο>ν όργόνων, έτι\ των άνωτέρω, δέν ε!νοι δυνατόν νό έπιτευχθfι ή nλι'ιρnς κατστόπισlς. των έφ δλων τιίιν έπt μέρους OU νσφιίιν θεμάτων καt τοιίτο λόγφ τfις Qλματώδους τεχνολογιtd\ς έζελlζε. ως, τf\ς έμφαν\οεως νέων ούσιgίν καt τf\ς θέσεως έν χρήσει ()λιίιν α γνώστων μέχρι χθές, ποικlλnς συνθέσεως κα1 έν πολλοίς όγνώcπου Ο\)\Jπεριφορδς πρός τό π\)ρ. - Χάριν των όναγνωστg\ν μσς, έπιχειρούμεν σήμερον διά τοο Περιοδικού μας, μίαν σύντομον και όnλfιν όνόπτυζιν τοο κεφσλσlου «ε. ΚΡΗΞΕ Ι Σιι. τό όποίον παρουσιάζει Ιδιαιτέραν σnμσσίαν όπό nuροσδε cmtd\ς όπόφεως έλn\ζοντες δτι nροοφέρομεν ούτω θετικήν ύnnρε. σfαν, μέ όπώτερον σκοπόν κσ1 ιαι- Τά άποτιλίσμ.ατα ri}s- έκpήξεω; εlvuι πάντοτε καταστpοφικά. Χωpίς όπιpβολi/ τό μqαλύτιpον ποσοστόν τών θυμάτων όφιίλιτυ.ι άκpιβώς '',,,, ος την αιτιαν αιιτην. ρlαν έnιδlωζιν τήν μεlωοιν των έζ οuτων θυμό των. - Κστά η'ιν έnιστπμονικήν όρο. λογlαν, ή έκρπζις ε1νοι φαινόμε νον κατά τήν διάρκειαν τοϋ όnοlου έλεuθεροϋντσι άέριο τελούντα ύnό.. ύψπλήν πlεσtν Λ πορόγοντοι όέρια έντός 6ραχυτότου χρονικού διαcm'\. ματος. Ή έκρnζις δυνατόν νό όφεl λεται εiς μiσν χπμικι'ιν όντlδρσοιν τόσον ταχείαν δοον κοt 6ιαlσν, ΙΊτις προκαλεί τι'ιν έκλυοιν όερiων. Ένlοτε κσt ύπό ώριομένας προ()~ σεις, fι έκρ~ις συνοδεύεται ό.πό ό. νόλογον κρότον, καrτvόν κσt λόμ. φιν, δτε λέγομεν δτι έχομεν μlαν όκαρισlαν καοοιν. 'εντεϋθεν και ή μεγόλn σnμσσlσ τού φαινομένου τfις έκρήζεως διό τούς Πυροο. ύ πολλμους. -Ό δρος «έκρnκτικόνjj κέκmτοι εύ. ρε ίον έννοιaν. nλήν αl διάφοροι έν χρήσει έι<ρnκτικαι uλσι όναλόγως τfις χρnομοποιήσεώς των, κστστόοοοντα εις δύο ~μόδας. Εiς τι'ιν πρώτnν ύnόγοντοι αl δρgiοαι δι' ό ναφλέζεως nuρlτιδες, είς δέ τήν δευτέρσν oi προοριζόμενοι νό προ. ><ολσϋν διορρn><τικό φονόμενσ. ΑΙ έκρnκτικσι uλοι όnό χnμικi\c; όπόφεως και όνολόγως τfις συστάσεως των κοτστόοοντοι εlς τρείς ό μόδας. Ή πρώτn περιλαμδόνει τοι)ς νιτρικούς έοτέρος (π.χ. κυπαρ\ νπν, γλιjιcερlνπν κ.λ.π.) Εlς τήν δευτέρσv unόγοντσι τό νιτροnορόγωγο ώς εlνσι ή τροrολn, ή έζύλn κ.λ.π.. uλοι χρησιμοποιούμενοι κυρlως ύπό μορφι'ιν μlγμστος μετ' ό νοργόνων όλότων. Τέλος εiς τήν τρlτnν όμόδο ύπόγοντσι δλοτα (ν ι τρικό, χλωρικό κλπ. ) χρπσψοποιούμενα aύτούσ<σ Λ έν μ[γμστι. Διό τό προσωmκόν τcιν Πυροσ. Ύ. πnρεοιών. αl παντός εlδοι.ις έιφήζεις όποτελούν!':να τέρων κινδύνων. έκ τc>ν οοδσρω κοτό τήν διόρκει. αν τfις καταο6έσεως τιίιν nυρκσϊιίιν κοl έnειδή, ώς έλέχθn. τό όnοτελέοματο τούτων εlνσι δμεοα. δέον δ πως ό Έπικεφαλftς τfις Πυροο. έζό. δου έχn ύπ' δφιν του τό ιαιριώτερο (ΣVΝΕΧΕ Ι Α ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔ.8) -;)

8 ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ Μόνο. Δέν 6ρ\οκετοι λέζι καμμlο ' νδχn οτόν ι'iχο της τόοn όρμονία. Σόν nοιός νό ο δνομα θείο ;, δκοuοε μέ στfιθος κρύο. Μέ τούς περιγροφικους ούτούς οτiχους μδς δlδει ή ποίησις τό νό. nμα τf\ς μικρής λέζεως μέ τό τόaa 6οεύ περιεχόμενο. Καl εlναι όλή eειο. Έόν iχνnλοτήοωμεν τόν δν ΕΥθΥΙΙ' IΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟ Υ λου - Β.ιΧλΙ ΟΤίJ ΦΙΛΟΛ ΟΓΟV Κ ΑΘΗΓΗΤ ΡΙΑΣ θρωπον ως τlς πηγές τf\ς Ιστοριος τοu και όκόμn πιοω στους μaκρu νοί>ς θολους αιωνας τής προtοτο. ριας τοu, θό τόν δοομε νό στέκε. ται ένεός έμnρός εις τό μεγαλείον. τήν δόξαν καl τι'ιν χάριν mς μορφής ποί> λέγεται «μ n τ έ ρ οιι Τής μορφής, πού δοο ΚΙ όν ΠΕΡ νοον τό χρόνια, δέν θό 6ρεθf\ δλ λn nιό lερή, n ιό όπaλή, πιό χαριτωμένπ, nιό γλuκειό, νό έnιοκjό οπ τt'ιν λόμφιν, τι'ιν ο!γλπν κοl mv λομπρότnτό τπς. Μόνο l Εlναι ή φωνι'ι nou πρωτο 6γαινει "1πό τό χε ιλn κόθε νεαρfις κα ι τρuφ.;ρής ί>πόρξ,εως, που δλλη δέν έχει καμμιό τι'ιν γλύκα και τ/\ν χόρ ι της. Εlνοι ή λέζις ποu τό μωρό θό πρωτοπi\, δταν όρχ1ζπ τό πρώτα τοu Φελλlοματα. Αί>τι'ι ή δl σί>λλοδπ λέξις, κόνει δχρωμn κόθ ε όλλπ λέζι, έζεuτελιζει τους οτιχοuς κοl τούς ρυθμούς. Τό τρayού. δι τι'iς μόνος μόνον ο\ πολμο\ mς κορδιδς μπορούν νό σuνθέοοuν, νιατ\ ο\ λtζεις χόνοuν τι'ιν όζ lαν τους και τήν οnμαοία τοuς μπροστά στό μεγαλείο της. Μόνο ι Ποιός δέν ένοιωσε τό ό πολό της χόδι και τό γλυ κό φ\λnμό της νό τού δlδοuν τόοn οιγοuριό, ένgι όκόμ11 6ροκόταν οτό βρεφικό λικνο Ι Ποιός δέν τήν ένοιωσε να χαlρεται μέ τiς πρώτες παιδ<'<ές χαρες τοu κaί νό n oνfl μέ: τό Ιδικό τοu 6όaaνα, Ποιός δέν ένοιωσε τό όπαλό οόν χόδ ι χέρι τnς νό τόν όδnγn οτ~ πρώτα του 6 nμοτο, κa. νό τόν κaτεuθύνn οτόν δρόμ ο τής άρετής, τής καλωούνnς, τής χόρι. τος, Ποιός δέν ένοιωσε τήν τρu φερότπτό της και τήν όγάππ τnς νό τόν παρακολοuθn στίς ένtργειtς του : Κανείς όσφολώς. Δέν υnόρχει τίποτε πού νό μή τό χρωστούμε ' ο' αύτnν. Τό σώμα μας, τοί>ς nόeouς μας. τό όνειρό μας τις σκέψεις μας, τlς Ιδέες μας τό έκλnρο. νσμnσaμε όnό τόν δικό τnς τόν έauτόν. Κανένα τnς δώρο δέν εινaι λειψό. Ολα μδς τό προσέφερε όκέρaια. Γι aτι εινα ι νόμος τίίς φύ. οεως όπαρά6οτος. χωρlς τι'ιν vu να ίκο n ζωι'ι στι'ι γή νό ε!νο ι όδοa νόnτος. Σ' αύτnν n φύσις ένεπι. cτεύθn τr.ν ιερι'ι όποστολn τίίς μητρότητος. Αύτή ένaαρκωνει τό wnλότερα όνθρώnινα οlοθι'ψοτα, όπως τnν μnτρικι'ι στοργή, τnν σί>τοθuσία, τι'ιν όφοσίωσι, τnν όγόπn, τό όnσίο όπαλύνουν τους πόνους και τις δυο κολιες mς ζωfις και χαρίζουν οτόν δνθρωπο τήν χορό και τήν ευτu χ ι α. Άπό mν σηγμι'ιν πού θό νοιώ σn τα πρώτα σιορτήματα τοο μωρaο mς μtaa στό σπλάχνα τnς, παύει νό ζι'i γιό τόν έαuτόν τnς. Ζfι και κινεlται και ένεργεί έχοντας όnο κλειστ ικόν προοpιομόν mς τι'ιν τελεlaν όνατροφήν τού παιδιοο της. Άνοaaινει μαζl τοu, μοιράζεται τlς χαρές καί τις όγωνιες τοu, οuμμε τέχει μέ τι'ιν aτοργι'ι καi τό φιλτρο της οέ δλες τiς ένέργειές ταu. Τό όποτέλεajα εlναι νό 6onθfl τό ποιδ ι της νό όντιπαρερχετa, δλες τίς όντιζοότn!ες πού θό ουναντήοn οτό τι:aχ, και δuοδιό6οτο μονοπάτι τf\ς ζωf\ς. Μnτερο ι Είνα ι /\ λεζις πού όnμ ι. οuργε ί οε ολοuς μας ενο οlοθnμο σuγκνήο<:ς. όνεζόρτnτα όπό τό φερνωμε οτι'ιν οκέφι μας μl ο ν εa

9 μητέρα, nol'ι όνθεί κάτω όnό τι'ιν θαλπωρή mς εύτvχlας τfις μnτρόmτος, i'ι μιό γρnούλα μnτ έρα, έμπειρη κα\ nολόζερn, που πέραοc μέσα όπό δλες 'Ιiς όναποδ1ές mς ζωf\ς και 6οήθnοε τό παlδό τnς να όκολουθήοουν τόν σωστό δρόμο Κα\ γι' αύτό οι μητέρες όγαnδνε ' mό πολύ όnό τούς πατέρες τό πα. δtό των. iιατl. 00ως εlnεν ό ιφ, οτοτέλnς, «πρώτα ό τοκετός εινο. όδυνnρός κα\ δεύτερον έχουν mveε6αιότnτα πώς τό παιδιά πού έ γέννnσαν εtναι Ιδtκό τους)). Πράγματι τό παιδl είναι γιό τήν μnτέρα ή δγκυρα που mν κρατει σrήν ζωι'ι, γατ\ ή mό μεγόλn κα ί ή nιό όαύγκριτn σuνειαφορό τnς vu ναlκας εlναι ή μητρότης κα\ ι'ι μn τρ11cή οτοργή, ή όnοlα εtναι τό γνώ ρισμα της μnτρόmτος. Αν και n μnτρότnς ύπόρχε1 στόν κόομο τών ζώων, έν τούτ01ς θό πρέπει νό όντtδιοστέλλεται όπό τήν ύπόρχουσαν. εις :'Ιμδς τούς όνθρώπους και δπου δέν ειναι ένα όnλό φαινόμενο της φύοεως. Μδς ΟUVΚt νεί 6έ6αια ή όφοοι ωσu; mς μπτέρcις των ζώων στό μκρά τπς. n φροντίδα,.., αύτοθιιαlα στήν ύnεράοπ.οίν τους, ή πονι,ρtα μέ τι'ιν όnοlαν τα κρυ6ει όnο rό ζενα όλέμμοτα, μό ζέρομε δτι ή στοργi'ι αύm 15έν εlναι τlποτε δλλο πορό n όσυνεlδnτn έκδμω01ς roo έν οτtκτου. ι:νω όντιθέτως, αύτό πού κόνει ή μητέρα στήν κοτνωνtα τών όνθρώnων, εlναι άnροομέτρmα μεγαλύτερο όnό τίς όποιmσεις τών νόμων της φύοεως. Ή στοργi'ι mς μητέρας όέν περ1ορtζεται στό νό θρέψη τό παιδl τnς μέσα στό οnλό. χνα τnς κατ ό τήν διόρκειa της έ:γ κυμοούνnς, στό νό τό γεννήοn και νό τό θnλόσn. Ή μπτέρα μετα&. 6όζει ατό παιδl τnς mν onouδcιo. τότn κλnρονομlαν τοο όνθρωπiνου πολιτtομοο, τι'ιν γλώσοαν, τοο διδάσκει τήν θρι'ιοι(-εiαν, τό τρέφει μέ τό cφθορτο μάννα τflς πlοτεως κal τοο δtδόσι«:ι τοί)ς στοιχειώδεις κανόνας mς κοινωνικiις ζωnς τίiiν άν. θρώπων. Δέν εtναι τυχαίον τό δτι ή γλώοοα τnς πατρiδος μας λέγεται «μητptκf\ μας γm.iooa». Δt:v ε1. ναι τυχαίον τό δτt ή μητέρα στόθnκε όπό τό ηανόρχαια χρόνια, μέ ΧΡI τώρα, ένα όνεζόντλnτο θέμα έμnνεύσεως γιό δλες τ\ς τέχνες, πού όλnθώς γεννήθnκαν μαζι μέ τόν δνθρωπον, γιό νό τόν παρομuθοον στήν ζωή και νό δlδοuν 6αθύτερο νόημα και ούοlαν σrfιν nορεlαν του πάνω ατόν πικρό φλοιό τοο nλανfιτοu μας. " Ομως ή nοlη- 01ς στόθπ<ε ή πιό καλή τραγοvδi οτρια τf\ς μεγόλnς μάνας. Αι:πtι mν τραγούδησε σ' δλους τους τόνους, αύm τtιν όνέδ<ιοε στό rnό Ψnλό σο<:αλοπόηα μέ τήν μuοταγωγlαν τοο έντέχνοu λόγου, κal τnς έδωοε mν θέσιν πού της πρέπει μέσα στήν ζωήν. τnν θέο1ν τf\ς 6a. σ\λισσας, mς δέοnοινας τοϋ πόνοv, μό και τοο όνθρώnοu. Μόνα Ι πανάχραντn μορφή στό 'tρlσ6αθα τοο νοϋ μας 'εσύ 'σαι ή καρδtό τflς γfις κι ό Μιος τ' ούρανοϋ μας. 'Εσύ τή ζέστn τf\ς στοργfις καl τn ζωι'ι μδς δiνεις και οl'ι μονόχn mς ζωnς δλο τό νόnμα ιcλεlνεις. Mt αύτοί)ς τοί)ς έπιγραμματικοος στtχοuς n ποίπcnς θεωρεί τι'ιν μόνα οόν τι'ιν καρδιά mς γfις, διότι πράγματι δλn n ζωή δλων τών nλαομό. των mς γfις περιστρέφεται γύρω όπό τόν πυρήνα πού λέγεται «μnτέ ροιι. κα ι αύτός ό Ομνος εις mν μη. τέρα ε!ναι όπό τούς ώραιοτέρους πού θό πρέπει νό τnς όπεuθύνωμε κόθε ήμέρα, ώθε ωρα, κόθε λεmό. Όλοt nρέnεα νό γνωρ1ζωμεν δn πlοω όnό κάθε ζεχωρtστι'ι φuσιογνωμlα, ή όποια δαδlζε1 τόν όνθ6οπαρrο δρόμο mς, πού όδηγεί εiς τό έργα τό μεγάλα, οτέκεται ένας Ιοκιος όνοινuμος, μiα όnτασlα όθώρnτος όnό τους πολλούς, fl Μ η - τ έ ρ α, ποό παlζει ένα ρόλον σnμavτ\κώτοτον έντελώς όθόρuδα και τελετοuρ 1ικό. Και δέν θό πρέπεl νό τflν ~ναζnτοϋμε μόνον πlαω όπό τό δτομα ώς μανάδες, μό κα\ nισω όπό τό δτομα σό.ν σύνολι:>ν, οόν λοόν. nol'ι ζεχώριοε μέσα στήν Ιστορiα. ΟΙ μητέρες ε1να1 έκεiνες, ot ό- ποίες έμnνέοvν εlς τό τέκνο των τό γενναίον ρφόνnμα καt τό ι'ιθος και 6οηθο0ν εις τι'ιν δlcm'lρnotν mς 11δραδόοεως και της Ιερfις κλnρονομιδς. Έόν σταθοcιμε QJπρός εiς τός μεγόλας φuσιογνωμiaς, στους αύτοκρότορας, στοί)ς μεγάλους σrρατηγοί)ς, στούς εύεργtτας τοϋ κόσμου, στους μύστες τοο πνεύματος και mς τέχνnς και γενιχ.ό έμnρός εlς έκεlνοuς ποl'ι nροσέφε. ραν τόν έαuτόν τους εlς τι'ιν ύnnρεσlαν τοϋ λαοϋ των κα\ mς όνθρωπόmτος όλοκλιίροu, εύλαδικό θό κλiνωμεν τό γόνυ nρό mς όμολογοuμένως όξlας προσωnικότmόο των, μό καl μέ δέος θό θοvμόσωμεν τούς όφονείς Ι'ιρωας, πού έ παιξον τόν ρόλον το{ι έμnνεuοτοο ' 7

10 ΙCαί τοϋ δnμιοuργού, τός μmtρος των. " ΥΦι ο.,..ν nαρόδειγμa διό τός μnτέρας τού J<όαμου ειναι ή μmέρα δ'ιwν μας, ή Πανάχραντος μnτέρα τοϋ Χριστού μας. Μιό μnτέρα, ή ό ποια Ι(j)(Ιτώντας nερήφσνα ΙCOI ου. νόμο τρυφερό στό nανάγια χέρια mς τ(ν Μανογενι'i υlόν τnς, τό κα. μάρι τnς, nραχωροϋοε μέ όγιοοτέ ttaνo τήν μεγόλn όnοοτολn τnς, τήv όnοστολή noίj κόθε μnτέρα έ χει έμφυm μέσα mς. Κο\ καμμlα -δέν ύnέστn τήν δοκιμασlαν nού ύnέσm Λύτή όπό τήν δδικον ότι. μωοtν τοϋ δικοο τnς υιοο. MnoρaG. με νό τήν φσνταοθοi>με νοερό μέ άνnσυχια νό λέγrι τοι)ς nαροκότω στtχους τοϋ nοιnτοϋ στό νεογέννmα παιδι τπς : «Πού νό οέ κρύφω γυιόκα μου (νό μή αέ φτάνουν οι ιcαι:ο ι : Σέ ποιό νnσl τ' 'Εγώ ώκεοναϋ, σέ ποιό (κορφr'ιν έρnμικnν: θό σέ φυλάω όπό ματ!ό κο (κι'ι, 1eaι όπό Ί«>κόν καιρό, Δέν εισα ι σίj γιό μόχnτες, δtν (εισαι σίj Ύtό τό Σταυρο. 'Εσύ νοικοκυρόπουλο, δχι ακλcι ( 6ος ή προδότnςιι. Άλλό ός τό σκεφθούμε 1eολ\Πε. ρο. Ύnfιρι:εν ή μnτέρο roo Χρι στοϋ μας και πόνεσε nεριοοότε ρον όnό κάθε μmέρα, όκρfδώς γιατι ύπfιρl:εν ή μια, ή όνεπα:vόλn. nτος, ή μnτέρα πού εlδε νό δασa. νίζεται καl νό Qπαφέρrι έντελgίς ό δnςα τό ολσστόρι τnς. Ή μnτέρα πού εlδε νό πεθοινrι μέ τόν πιό ότ-.μωτικό θάνατο, τόν σταυρικό. δ,τι πολύτιμα έθρεψε μέσα εις τήν κοιλlαν τnς, χωρις νό μnopf\ νό τοϋ προσφέρf\ τήν παρσμιιφόν δοr\ θειαν. νfις ι Ό mς μεγόλnς mς ύnομο. Πόc.)ν πόθος και πόσον πόνον δέν κρύδουν τό λόυ\ο, τό όποία μnτροπρεnώς εlπε δτον εlδε τόν μονογενfi mς κρεμόμενον: α ο γλυκύ μου έαρ, γλvοcύτοτόν μου τέ κνον, ποϋ tδυσου τό 1eόλλος: «Kal διερωτώμεθα Ιοως: Πώς δveει:ε, nώς ύntμεινε τοι)ς τόσους πόνους: Κα\ όnαντιϊiμεν : (Συνέχειa εις τό έπόμενον) ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΠVΡΚΑ1ΑΣ (Συνέχεια 1:κ τίίς οελ. 5) OIT10 τών έ:ιφι'ιι:εων ΙCΟι νό γνωριζrι δοα τό δυνατόν καλύτερον τός Ιδιότητας τών διaφόρων σωμάτων, ηρός λi\φιν ώρισμένων μέτ~ Κοθlστοτοι γνωστόν δτι ι'ι δύναμις μιδς έ κρι'ιζεως tι:aρτδται κυρίως έκ τοϋ δοθμοϋ nοραγωγfiς τfiς παρό έκ τοϋ ποσού ταύτnς, έκρπκτικό κύματα ένεργεtaς τό δέ όκολοv&οϋν εύθείσν γραμμήν καί τό όnοτελέομa. το έπl τών διαφόρων κτισμάτων ε\. ναι μδλλον συνάρτισις τfiς άδρανε\ας τών στοιχεtων τοϋ κτισματος. Ύπόρχει ένδεχόμενον εις μιαν έ κρnζιν νό ίjπόρι:ουν έ.μμεσα όποτε. λέομοτα έκ τf\ς όντσνω<λόσεως τών bcρnκτικών κυμότων, δτι κοτq..ι θύνοντοι πρός δλλnν κοτεύθυνσιν μέ όnοτελέσμοτα καταστρεπτικό. - Πολλό δύνανται νό εlναι τό al τια των έκρήζεων και δέν ε1ναι &ο. κολον ν' όνοφερθώοιν 6nσντα. Πόν τως, ταϋτa καrοτάσαονται, δασικώς, είς τός κότωθι καmγορfας, εις έκόστπν των όποlων θ ' όναφερθώμεν έν σvνεχειa: Ι) Λι διάφοροι έκρnκτικαι ί>λαι. 2) Λι χnμικαι όντιδράοες. 3) τό διάφορα έ:ιφπκτικό μιγμοτα. 4) Λι εύρισκόμεναι εις τόν όέρα κόνεις έν αlωρr'ισει 5) Ή παραγομένn έντός κλειστών χώρων f\ δοχειων ύπερπ\εοις, όφ&u.ομένπ εlς τήν αοζnοιν τiίς θερμακρασιας των ύλων. 6) Ή τπκομένn μδζο διαφόρων ύλών. 7) Ή nαρογομtνn ύnερπlεοις έντός ότμολε6ι'ιτων κ.λπ. t. εκρπ κτ ικαι ί>λ α ι. ΕΙ. ναι γνωστόν δτι σι έκρnκτικαl ϋλαι, ένεκα των παρουσιαζομένων ιανδό νων, διοτnροϋνται καrό κανόνα εις θέσεις όπομεμονωμένας ΙCOI φυλιλόσσονται έντός ειδικών μεταλλι. κών δοχεlων καλώς κεκλειομένων. Τοιούτοι ϋλαι εlναι aι πόοπς φύσε. ως πυρtτιδες: ή νιτραγλuκερlνn, ή δυναμίτις, τό κάλιον, τό νάτριον τό πόσης φύοεως πυρομαχικό κ.λn. - Κατ όρχήν τό ύλικό ταi>τα na. ροvαιόζοvν μεγάλους κινδύνους ΙCΟτό τι'ιν μετοτόπιοlν των καl δέον δπως λαμ6όνωνται μέτρα προφυλό ι:εως, διότι ΙCΟ! μια μικρό κpοϋοις f\ τρι6r'ι ένιων έζ αοτων εtναι Ικανή νό προκαλέοn έκρnζιν. Όοόκις Uφισταται όnειλι'ι τοιού. των ύλικών ύπό τοϋ πυρός, ό όζιwματικός ι':πι κεφαλf\ς τών Πυροσ6ε. στων. δέον δπως έπιδιώκn τήν λfι φιν nλnρaφοριών ύπό των ειδικων τεχνιτών έκόστnς έπιχειρι'ιοεως πε. ρl τfiς ύπαρχοόσnς ποσότητος, τοϋ εlδους των έκρnκτικών ύλικών. των ένδεlζεων καt iδιοτι'ιτων τούτου, nρός όnοφυγήν έκθέσεως ταϋ προ. οωnικοϋ είς κlνδυνον όσκόnως. Κρίνεται οκόπιμον δπως, εις nε. ριnτώοεις καθ' δς έnιδόλλετοι μετακόμισις τοιούτων ύλικών, λαμ6όνει χώραν κciτό6ρεγ,μα τών δοχεl ων, κvτιων κ. λπ. δι ' Οδατος έν εlδn δραχiίς η δμ\χλnς, πρός μεlωαιν rοϋ κινδύνου, πέραν των γενικών nροφυλακτικών μέτρων. 2. Χ n μι και Ά ν τ ιδ ρ ό σ ε ι ς Σώματα δτινα έρχόμενα εις tnοφr'ιν μt τό ΟδωΡ, ένδέχεται νό προ. καλέσουν έκρι'ιζεις εlναι τό όλουμlνιον, τό μαγνl'lσιον, τό κάλιον, τό νάτριον κ.λn. εις τός περιnτώσε.ις nυρκαtgiν, δέν ειναι συχνή ή έκ. χrψικών όντtδρόσεων nροερχομένn έκρnζις. Συ χνοτtρα περlmωσις και πιό γνωστή εtνοι ή τοϋ όνθρακαοδεστtου, καθ' i\ν τό χρnοιμοποιούμενον ύδωρ ό. πελευθερώνει τι'ιν όσετυλlνnν.κατό ουνέπειαν εlς τός περιπτώσεις τα(>. τος δέον δπως όnοφεόγεται ή χρfι. οις Οδατος. και έδώ ι'ι σvλλογι'ι πλr>ροφοριών και των όπαιτουμένων στοιχειων περl τών ύλικών, έκ μt. ρους τού τεχνικού προσωnικοϋ τών έγκοταοτόσεων, παιζει σnμαντικόν ρόλον. (Συνεχlζεται)

11 ΝΕΟΕΛΛ ΗΝΙ Κ Ή ΠΟΙΗΣΙΣ ΟΙ μεγαλύτεροι Έλλn:νες noι n ται στήν όρ:>,.<αιότnτα και σrfι ούγ. χρονn έnοχή ί'iσαν έκείνοι no\j ~ νεπνεύσθnσαν όnό τό Ιδεώδn τής έλλnνικfις φυλfις και έβαλαν οτήν nolnσi τους δχι μόνο χaρακτnριστι. κό τf\ς έλλnνι κfις φύσεως, όλλό και τfις έλλnνικfις ψυχfις. Τό nρώ τ<> έθνι κό lδεωδες των Έλλtινων εlνα ι ή Έλευθερlα. Τ ό δεύτερο '1 Δnμοκρατl α. Ή έλλnνιχn Ιστορlο εlναι Δ ιονύσ ιος Σολ<ι μ(; ς δg)ν, nοό σuνέ6aλaν όχι μόνον οτtι δnμιουργία τοu έλλnνικοu θαύματος τ<>g Sου n.x. αιωνος, όλ λό και διετtιρnσaν η'ιν συνέχεια τί'ις φυλfις ώς σtιμερα. Ή Ιδέα τf\ς έλεuθερlας έθέρμάινε τήν ψυχή των Έλλtινων χατό τήν διάρκεια των 400 χρόνων τfίς δουλείας τους οτόν τουρκικό ζυγό. Ή φυλή δμως εlχε ύποοτf\ φο. 6ερές κατqοτροφές και με;rα6ο - λές, μlα δέ άπό. τlς σπουδαιότερες nταν δτ1 ή γλώσσα δέν σnουδaζόταν, άλλό διετnρείτο μόνον ώς προφορικός λόγος. Αύτό ε!χε οάν δμεσn συνέπεια νό ύnοστfι ή γλωσ σα παραφθορές χα1 νό ><:αταστfι ό πό δργανο ουνε'αlοtισεως, μέσον συγχύσεως καl όσυνεννοπσlσς. πως εlχε καταντήσει n γλώοσα, Ι στορlα των δύο αύτών ίδεωκατό τό τελευταίο έτn mς δουλεlα<;,. nαρaστι:mκό '!'ό 6λtπομε στό μετεπανασrο;ιχό έλλnν!χό έι>γο, η'ιν ιιea6υλωνlα11 τοϋ Βuζαντlου. Τοϋ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΙΚΑ Φ Ι ΛΟΛΟΓΟΥ ~Ηρθε δμως ό έθνιχός ποιnη'ις Διονύσιος Σολωμός, ό όnοiος έδl δαξε στό λαό, αύτό του όποιου πραγματικό ε!χε άνάγκn. Τό ιι ε λευθερlα και ΔnμοκρατlαιJ έγινε άn~ τόν Σολωμό ιι'ελευθερlα και ΓλGίοσωι και fιτον ή γλωσσα έχεlνn τήν έnοχή δ, τι χρε~,αζόταν τό καινούργιο κράτος δχι μόνο γιό νό οuνεννοουνται μεταξύ των α.1 - στό ol nολίτες του, όλλό και γιό νό έκθέουν όλπθινό καlέκφραστικό τις Ιδέες τους. Μέ τό έργο του και τήν f!εωρlα του έγινε ό Σολωμός δχι μόνο ό έθνιχός nοιnτής, όλλό και ό φι λολογικός θεμελιω. τής τf\ς δnμοτ-ικfις γλώσσας, nού εlχε δώσει κατό τήν διάρκεια τf\ς δουλείας λαμπρό δεlγματα ρώμnς και πλούτου μέ τό δnμοτικό τpο γούδια. "εμενε δμως nεριφρονnμένn άπό τούς λογίους. Καl δλλοι πρlν όπό τόν Σολωμό έγραφαν φυσικό οτήν δnμοτιχή, άλλό ό Σολω. μός η'ιν έπέ6αλε οτtιν φιλολογική ζωή τοϋ τόπου έπε.δή i'ίταν μεγάλος ποιητής. Μέ τό έργο του δι αιώνισε σέ ένα οψnλό πνευματικό έnίπεδο τήν ήρωίκή έξέγερσι τοϋ 1821 καl έδωσε τό λεπτότερο δεί γμα αlσθnτικfις έκφράσεως οτήν δημοτική γλώσσα. "Επιε οτlς π ι ό καθαρές πnγές τοϋ έλλnνισμοϋ καl ένεnνεύοθn άnό τήν Ιδέα τnς έλευθερίας χαί τfις θυσίας. Άnέ δειξε δnλαδή δτ1 κόθε φοpό πού ό tιθιχός νόμος συγκρούεται μέσα στόν δνθρωπο πρός άκαταγώνιοτες έσωτεριχές i\ έξωτερ1κές δυνάμεις ή μεγαλύτερη όρεη'ι εlνσι ή κα τάκτnσις τf\ς έλευθερlας τοϋ πνεύματος διό τfις έκουσlας θυοlας τfις ζωfις. Ό Σολωμός ένεnνεύσθn όπό τό ήθlχό καl nνευμα'τtκό έπιτεύγμaτα ένός «δχρσνου» έλλπνιομοϋ -nού εινaι έruτεύγμaτα τιμώμενα άπό ό λους τούς ήθικούς όνθρώnους τi'ίς γfιq- ένω ό δλλος μεγάλος Έλληνας ποιnmς, ό Κωστfις Παλαμάς έπεχείρnοε ένα έ.πικό ουγχερa σμό τοϋ πνεύματος του όρχαlου, τοg 6υζα:ντι.νου χαl τοϋ νεωτέρου έλλπνιομοϋ. Τοϋ Σολωμοϋ n χρuστάλλινn φωνή f\χnσε σέ θαυ,μάσιους τόνους ύψnλfiς όρετi\ς, άλλά δέν ε!χε τήν δύναμι νό φθάσn εlς Κωστf'ις Παλαμa,ς τό ()φος ένόc;; έπους, δπως έφθασε ή 6αθει:ό καl όοuγκράτnτn φω\ιή τοϋ Παλαμά, ποό έμοιαζε νδρχεται 6αθειό μέσα όnό τήν σnnλιό τfις 'Ιστορίας. Καl ό πρωτ.ος καl ό δεύreρος εlναι γενάρχες ποιnτικών σχολών. Ό nρώτος ε1ναι οτήν κ<>ρυφή τfις Ί ονlου Σχολfις, ποό ι'ιχμασε όλlγο πρlν καl μετό τήν έπανάοτιχσι ml ό δεύτερος οτήν κορυφή τfις νέας Αθnναϊκf\ς Σχο λi\ς, πού ξανάνιωσε τήν έλλnνιχή nolnoι και η'ιν ώδtιγnοε πάλι στlς έλλnνιχές nnγές. Στό πλευρό των δύο αύτών έθνι κών nοιπτων μπορούμε νό τοποθε mοουμε δόο δ.λλους μεγάλους έλλnνολάτρες, τόν Ανδρέα Κόλ6ο χαl τό-11'-" Αγγελο Σικελιανό. Ό πρώ τος καl όπό πλευράς ποιnτιχfις (. δι οαυγκραοlας χαl "'"ό χρονολογι- 9

12 'd\ς άn6tεως ε!ναι σψώτερα mόν Σολωμό, ό δεύτερος ατόν Παλσ. γq.ιδτος τρυφe.ρούς, σιγόφωνους. δtcιιφιτικ.ο<>ς συμ6ολισrός κοι παρ. νt>ους δοο ruθανώς κανενός, δλλου νεοέλλnνος nοιnτοο. μδ. λπό τόν θάνατο τοο Σολ~ϋ Qς τnν tιjφάνισι τοο Παλαμδ μεοολοδεi μlο περίοδος θρnνωδlος καl ό πομαιφqνσεως όπό τό έλλnνικό Ι δεώδη. εινοι ι'ι περlοδος τnς άνοnτόζεως κοl όlψnς mς ΣχοΜς τοϋ Ρωμονrισμοϋ. Ηταν ι'ι πρώτη θύρο πού όν0<ξε στόν tλλnνικόν χώρον, γιό νό περόοουν ol έπιδρόοεtς τi'ις Δύσεως. Χρησlμεuοε περισοόttρο γιό νό έ!:όρr~ τnν nροφητιισ'ι μεγσλοφυtο τοϋ ΣολωμοΟ κοl νό δεlζn πιό φωτεινό, δτον όνέτειλε, τό δστρο τοϋ Πσλσμδ. ΟΙ tπιδρόσεις έζ δλλου όπό τούς ουμ6ολιστός κοl πορνοοσucούς τfίς Γ ολλlος κσl τούς Ρωμαντnι:ούς mς Γερμονlσς συναντώντα ι σέ μιό πλειό νασοικούς. Ηέ: τόν Σικελιανό κο\ τόν Κοζαντζό>cn ι'ι έλλπνtισ'ι ποlη. σις tπανέρχ&'ι"qt στόν έλλπνιχό χgρο. Ό Σικελιανός εlνοι 6οθυστόχο σrος κοl προφητικός nοιmfις, nού πιστεύει δτι 6 δνθρωπσς δέ:ν μnο ρεi νό σωθ/\ παρό ο' fνο σuνδυcομό τi'ις χρισnαwάίς κοι έλλr'νακλααιιdίς πlστεως. Διονυσιακ.ός κσl συγχρόνως μυσnκισrι'ις, όποτελεl tνο όπό τούς σπουδαιοτέρους σταθμούς τοο νεοελλπνικοg λυρι σμοο. Ή nolnσlς του ε!ναι γεμόm φυσιολστρειο κσl πlστι στόν φυοncό δνθρωπσ κοl οrό nεπρωμένα του. Ή έλλrμισ'ι Ιδέο κοl ι'ι tλλnνικι'ι φίιαι είvοt γιό τόν Lκελιονό μέ.οο άνvφώοεως κα.\ σωτnρ!ος γιό τόν Μετό τόν Σ;ικελιονό κοl τόν ~ ζαντζόκn, έχομε nόλ; μ1ό nεριοδο κόμφεως πού χοροκτnρ!ζεται άnό έλλειφι προαnαθεlος άνοκαλύφεως νέων μορφών έκφρόσεως. Ή κάμψις εlνοι φανερή δχι,μόνον σrή μορφι'ι, όλλό κσl ο δλ.ο τό nνεϋμα mς tποχfις, πού τό έζέφρασε οέ: θαυμάσια ποιι'ιμστα 6 Κ. Κορvωτόιcnς. Ό nοιπτι'ις αύτός, όπό τούς πιό πpοικj.ομένους νεοέλληνας λυρικοίις, έδnμιούργnσε μιό όπό τις μεγαλύτερες nο1ητικές σχολές σrήν Έλλόδο κοι έγέμοε μέ: τήν όποιοιοδοζ(α T'OU δλn τf\ν έποχή των δίιο μεγάλων nολtμων. 'λnό τό πόρο nόνω προκόπτε1, δο ' ελλι'ινων ποtητων, όριcετό 6έ- 6οισ ό~ωμtνες κσl προσnρμα όνθρωπο. Σύχγρονος τοϋ ΣικελiανοG, όλ. δτι 6 όγώνας τf\ς νεσελλnνικnς δnμιουργlος tνός γλωοσικ.οg όργόνου σμtνες είς 'rό «κατ' Ιδιαν». Ε!ναι οι ποιηταl «ΙΊσσονος κλlμοκος», μουσικοl τρυφf.ροι, nού nλουτlζουν τόν έλλnνιχό.rιο1ητικό χ{j)ρο μέ: νέες εοοισθnσlες. Δέν δnμjουρ γοϋν δμως νέ.ο ποιητικό κλlμα, παρό όπομtνοuν μεμονωμένες νπ λό λ1γώτερο λυρικός, έκρηκ'μκός κο\ nεριοσότεpο βαθύς και όραμα Τικός uni'ιρζε ό Νίκος Καζαντζά κnς. Γιό τόν Καζαντζάκη πού έ γραψε μιό νέο <tόδύσοεια» όπό οτiχους ι'ι μεγaλuτερn δ.ισruχlο γιό τόν ιiνθρωnc; ε1νοι νό φτό Ικανού νό όποδώοn ύφnλό νοι'ιματα, ολλό και δλη mν μουσιισ'ι κλ! μακα nόνω οτήν όποlα έκφρόζειται... εύοισθnσ{α των ποιητων, τελ ειώ. νει δέ: μέ τι'ιν nροοπόθεια νό δnμιουργπθi'ι.μιό ποιnτιισ'ι nαρόδοσι, πού vό συνδέεται μέο(~) τοϋ δnμο. οiδες, χωρ\ς νό δnμ~ουργοϋν οχα νπ οέ: fνα τέρμα Ή εi>τυχ lα δέν mcoo τραγουδιού. μέ τό όρχaίό λι'ι. Ύπόρχει κα\ σ ούτούς πάντο 6ρ!οκεται nορό στι'ιν συνε:χ5 όνο ελληνικό nνεgμa. "Οτον δfι κονεlς τε τό πρό6λημα mς γλώοοος κοl ηιστεύουν 'κοl ούτο\ δτι ό νtος tλ ζ!'ιτπσ: νέων μορφών, σrήν Ικαναnοlnοι των οlοθnσεων κοl οτήν μέ τιμ:όmτα και έντελgς όνεnnρt. οστος τό έργο των ποιητών, πού ληνικός 6Ιος ζωντανό tχει άνόγκη όπό fνο δργονο γιό νό προ6ληθi'ί και νό tκφρaoen. Έπεl;εργόζον. ται, λοιπόν, τnν γ λg\οσα κοl Πrν μορφή τών ποιημάτων τους οέ: δλπ Πrν δυνατι'ι έ~cτοσι κο\ όποδει~ οuν πόσn λαμπρότmο κd! tκφρο. στικόmτο fxouv οι λέζεις mς δn γνώοι διό τfίς έμnειρlας. Στόν Σ 1 κελιανό ύπόρχει f!:να Ιωνικό οτοι. χείο, λεπτό, κρυοτόλλ1νο, στόν Κα ζαντζάιcn tνα σκληρό, τραχύ κρn τικό και νι '. αuτό οlώνtο. Σ' οl)τό τό διόοτnμο 6 Παλαμδς, ό Σιιtελιανός κοι ό Κοζαντζόκnς ώργόνωοον Ιtνα νέο έλλnν ικό nοι όναφέροντaι nιό nόνω, πρέπει νό παραδεχθf\ δτι μέσο στό Ι 30 χρόνιο τοg έλεόθερου δlου των Έλλι'ινων, ι'ι νεοελλπνιισ'ι nolno 1 κατώρθωσε πραγματικό νό συνδεθfι μέ τό όρχαίο πνεϋμο κοι μέ τό πνεϋ. μα των γνnσlων παραδόσεων τοϋ έλληνικοϋ λαοο κο\ νό δnμjουρ μοmdίς, όταν τnν χειρlζωντοι άλn. nτικό χgρο,!νος δλλος πορόζε γι'ιση fνα κοθορό γλωσσιι<ό δρ. θινοl ποιnτοι. Ή tλληνιισ'ι γλωοσο έnανευρlσκει mν εύλυγιι:ιια της, τι'ιν φωτε~νόmτό της κοl πλουτlζετα ι μέ νέους χρωματισμούς, Θό όζtζε νό σιψειωθt\ έδg δτι ό Λορέντζος Ηοe1λnς και 6 Άνδρtος Κόλ6ος τfις Ίονιου ΣχοΜς έλλnνολότραι κοl ~1 τfις & λευθεριος κο\ τfίς φιλοnοτρlας, t. χόρισον οτήν tλλnνικι'ι γρο,μματο. λογlο όλtγα ποιι'ιματc : rtλι'ιρη δμως δωρικnς όρεmς όπό όπόψεως περ ιεχομένου καl μορφt'ις. Άπό τόν Σολωμό, λοιπόν, ώς τόν Πολαμδ ύnόρχει ένας ποιητικός νος, όλλό δοθύτοτο και αύτός Έλ λnνας, 6 Άλεζονδρινός Κ. Κα6ό φnς, όνάσταινε fνο κόσμο φcιντα σμότων όπό τις οελlδες mς!οτο ρlας. Ό κόσμος τοg Κο6όφn /\τον μαγικός, εlδωλολατρικός, γεμδτος οlοθnσιασμούς κοι ώραιοπόθειο. Ή γλgiοοα του!!φερνε κο ινοόργιο ρί γος κα1 IΊΟΙ<nσε γοrιτε/α, πολλό δέ οτοιχεία του πέροσαν σrή νεώτερη ηοιησι καl ΙΙσκησον έnιδρόσεις σέ όζιόλογους ποιnτός mς νεωτόmς γεvεδς. Πολλοl ζένοι κρ,τ ικοl θε ωροϋν τόν Κα6όφn ώς ένα όπό τούς μεγαλύτερους nο1ητός τοg αl γονο, πού όλοένα πλουτlζετa ι μέ: νέες κοτακτι'ισε1ς όnό τι'ιν όρχαfα γλωσσο κa1 γlνετσι πιό έκφρa οτικό... Στό ούντομο ούτό σnμεlωμa παρελι'ιφθnσαν άνόμοτα διaκεκρ ι ;.ιένων νεοeλλlινων ποι:nτqν, δπως έπfοnς δέν όνεφέρθn τlnοτε γιό τήν όζιόλογn έργασ1ο τqν : Ελλnνlδων nο1ητριgν, πού δέ:ν ύσrεροον σέ: τlnοτε τgiν όρρένων auνa δέλφων τους. Άλλό σκοπός i'ιταν νό δοθfι ένα γενικό διάγραμμα και όχι νά όναφερθοϋν nρόσωnο και έργο τοϋ νεοελλnν ικοϋ λυρι χώρος νεμδτος ρωμcντ1ομούς καl όnό τον Παλαμδ Qς τόν Σ ικελιανό κα ι τόν Κοζοντζόκπ fνας χgιρος ωνος σέ παγκόσμια κλlμακο κοl μέοσ σrήν Έλλόδο τό fργο ΤΟυ μελετάται κοί είναι γνωστό ατούς σμού. Έλπlζομεν δτι ι'ι μεγαλοφυχ lα τους θό ουγχωρηοn ούτές τlς οναv.:αοτ ικές παρολειψεις. 10

13 ~ f!!!!i -r f!!!!i ι r ι Δ f!!!!i (Σι>νέχεια έκ τοϋ προπγ.) σε άyριον κίιμα, '0 θvμός πανrοϊι Ιδικές μας καί όσων &λλων ζοίιν ii Καί ομως, δ:ν καί ε1vαι τόσον t- κυριαρχεί. 'Η μητέρα θvμώνει μέ τά σννεργάζονται μαζί μας. πικίvδννον καί brιζήμιον καί εlς παιδιά της. Δέν fχει τη, άvτοχήν Καθιστοί)μεν τόν 6 ίοv των ά6ίωτην άτο μικην κα1 είς τ ήν οlκογενει- νά άνεχ% τίς παιδικ ές των άδυνα- τσj καί τήν ζωήν των μαpτυρι κή.ν. κην καί ε!ς την κοινων ικήν ζωήν, τό μίες. Την κυριαρχεί ή ύστε~ία, πσv Τlς ήμέρες των μαύρες καί δασαvιπάθος τού θvμού, tv τοvτοις όλίγο, άπαrελε1 σuχνην tκδήλωσ ιν θvμ~ίi στικές. Καί γινόμεθα αί'τ'ιοι νοι δητο προσέχομεν καί tλαχίστην προσ- στiς γυναίκες. Καί φωνάζει καί ίιιουργοίιντcn σκηνtς καί έπτισόδια πάθειαν κατα6άλλομεν διά νa τό ά- μαλλώνει ή μητέρα. Καί κάποτε - λυπηρά διά τοος φίλους μας καi εύ - πορρlψωμc.--ν όn6 έnάνω μας, νό '<άποτε φ9ονει οτό θλιδερόν κατόν- χάριστα διa τοος έχθρ,c''ς μ:χς. γλυτώα.ψεν όnό mν καταοτρεrm- ι.;.;, οχ ι! ' Η κατάστασ_; ς α<ιτή ετκtιν του κπδεμονlαν. Τό φuλόττομεν, θό ;.λεγα, δλοι ζηλότυπα μέναι άmχράδεκτcς. Δέν πρέπει νά σα μας. Δ.ότι, εtνοι άλήθεια, m:ις Κ.ΑΖΟΥ ΝΙΚΟλ.ΑΟΥ σuνεχισθ6. Δέν ε1vαι σωστό, οίίτε ο. nεριοοόιεροι τό b<ουν, ε!ναι τό πολ ιτισμέvο, 'ΙΙά κατε6άζωμεν τόσον πλέον διοδεδομένον πόθο<;. ΥΠΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΟΥ χαμηλά την ~ίνην άξ ι σπρέπειάν μας. Κάθε άμέλεια καi άδια- Ποιός λίγο, ποι ός πολίι, δλοι το έχομεν. ολοι θvμώνομε, χάνο- φορία στό ζήτημα τούτο ε1ναι αύ- 'ν ~ραιμί- μας, εuκ ' όλως τδχρημα έγκληματική. με τη τv λ ~ τη μα, ύττό την έπή ρεια, τού θuμα.ι ταρασσόμεθα, t.ρεθιζδμεθα, Θ<νεvρι - νό καπαοαοθfι και <ιτό έγονα τ(ις 'Ομολογουμένως θά. άξ ι ζε τόν κόζόμεθα, tπαναστατούμεν καί μέ τό κοιλίας ~ πο νά κατcrπιασθοϋμ ε στά σο6αρcι. παραμικρόv παραφερόμεθα. θuμώ..ει καl ό σiιζuγος μέ τήν μέ το πάθος αύτό. Νά τό φωτογρα- Τ ά νείιρα κvριαρχοίiv εlς τήν γvναί'κα τα.ι γιά το παραμικρό, διά φίσωμεν άπ' ολες τiς πλευρές, νά ζωήν μας καi θό: πρhτrει μέ ε!λι- τό τίποτε. Σέ μιa ήλεκτρισμ ένην, τό tδοίιμ ε προσεκ-τικά πίσω άπό το :ιςρίνειαν να δμολογήσωμεν πώς σή- φοpιωμένην ΟΟ~μόσφαφαν σuνήθι- άκτινσyραφικό μηχάιημα τού λόγα.ι μερα πολύς κόσμος iιπcφέ~ει άπό σαν νά ζοίιν τά τrφισσότερα σπi- τού Θεού καi τi\ς τrρακτικijς ζωής yεuρικόν κλονισμόν. τια. Θυμώ-..ει 6 πατέρας μέ,-ά τrαι- καί νά ένδιι:~φερθωμιν να άτrαλλά- 'Η bτοχή μας, χαρακτηρί ζεται διά, τά παιδιά μ& δλοvς, 6 τrροϊ- ξωμεν τόν χαρακτi\ρα μας άπο τόν ό:τrό την ταχίmyτα, τό άγχος,,-ην στό.μενος μέ τόν ύττάλληλόν του, ό θcμ:ισιμοv έναγκαλισμόν τα.ι. Άν άγωvία, δι' σ.vτό δέ κα1 το νεvρικόν ~ 'λ θό διαmcιl.νcψεν οέ δλnν mς mν φίλος μέ τuν φι ον του. σύστημα πολλών άνθρώτrων, fχει έ- fκτασιν την μεγάλην ζη μ ίαν ποιj πικινδίινως έξασθvνήσει. 'Η ίrπερέν- Ναi κυριαρχεί στήν ζωήν μας 6 φέρνει μαζί τα.ι, άτr' τi\ν ρίζαν του -rασις τi\ς καθημερινής 6 ιοπάλης, ή θvμός. Δέν ετνα ι iιπερ6ολή. ΕΤvαι μέχρι τά κλαδιά,, ΤΟ τrαχίισκ ι ον καl άγωνία διά τήν αvριον, α! συνεχείς πραγματικότης. Καθημφινή, άιιτi\ 6αθίιρριζον δένδρον τού θvμοίι, μ~ άποε ιλαl τού πολέμου, ή &στα'τη πραγματικότης, βγαλμένη άπό την νον τότε θά άτrοκ-τοίισα1μεν κα1 τήν ζωi'ι των περισσοτέρων, ή χcιλόρω- τrείραν τi\ς καθημερινής ζωής. Καί δόνομιν, ό\ό νό άnοδεσμεuθι;)μεν, οις τqν νrορων fδωοαν τροφή σrό νcι. σκεψθi] κανεiς πώς 6 θvμό1; ετνα ι μέ μίαν γεwαίαν κα1 εlλικρινη nόθος το;; ΟυμοΟ, πού γιγανrώθnlcε άμάρτημα, κα1 μάλιστα θανάσιμον. προοπάθειαν, άπό τήν όχληρι) σκιστlς κcφδιές τc:ν πολλων, κι' fγινε ΠαρCι. ταύrα ήμεϊς δtν τόν τrρ<> άν τοv. /V.λως, τό θηριώδες κα1 ή ψο6ε.ρcι. μάστι ξ τi\ς broxiiς μας, σέχομεν, δtν τόν άποδιώκομεν ό:τrό μαιιωδες πάθος τοι) &.ιμοο, eα (με- "' μεγάλη πληγή τγ:ιν οlκσγενειών τήν ιμιχήν μας, άλλ' άτrτναvτlας τόν νι: διά πάντα σίιντροψδς μας, άδιάμας. θεωροίιμεν καi ώς δείγμα άvδρι- σπαστον στοιχοεϊοv τού χαρακτί\ρος Τ6 πρδ~ν κα\ ΙΙmον τοο χορα- σμοο, παλληκαρι&ς καί ρώμης. Έ- μας, άχώριστος φ!λος μας, μά καί κτήρος, σιταv(ως τό σνναντά κανιί ς τσι τόν άφήνομε νοι μάς κuρι είισι:~ ιίτrοuλος κα 1 6σπΌ..ιδος tχθρδς μας. σήμερα, Ή ΙΜ( ική γαλήνη κατήντη- κα1 νοι τrι κpaίvτ,) τίς f\μέρες κα1 τlς Μι) γένοιτο. ~... eς. Ή συν έ χ εια τnς σειράς ΠΥΡΚΑ Ι ΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ τοϋ τέως Άρχιπυράρχου κ. Γ ΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ ΛΟΥ, ~Ν ΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ένεκα δημο σιεύσεω ς ύπό τοϋ iδiου τίίς σειρά~, ΠΥΡΚΑ Ι ΑΙ ΔΑΣΩΝ, λόγω έπικaιρότnτος ,

14 1 1 (Σuνιχιια. ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ έχ :ou πpοηγουμέyου) 'Επιχ!vδυνοι φορτ!οι χα.ριιχ τηρ!ζοvται τά. φορτία & τιvιι λόγφ χημιχi)ι; συνθέσεωι; χα.! φuσιχών!διιπήτωv δύνα.vwι νά. προχα.λίσοuν πuρχα.!ά.ι; χα.! έχρήξεις fι άλλως πως θέτουν ι!ς χ!νδυνοv Ιtό πλήρωμα χσ.l τό πλοι Ον. Κοιτοιτά.σσοντοιι ε!ς τά.ι; t ξi)ς χσ.τηγορ(οις: οι) Έχρ"Ιj?'tι χά., β) 'Αέριοι όπό πίεσιν, γ) 'l'λοιι ά ναδ!δοuσιιι άνοιφλιξ!μοος ά.τμούς δ) Δηλητηριώδη ε) Δ ιοιβρωτιχά χα! στ) Διά.φοροι. Ή φόρτωσις τc))ν λiοιν έ πιχινδύνων φορτ!ων άποι - Διά. τά.ι; έχρηχτιχ~ δλοις χρησιμοποiησις ι!δικi)ι; άποθήχης Ιστω προσωρινής μέ!διοιιτέ ροιv ι(σοδον κσ.ι άερισμόν. ΛΕΠΤΟ~!ΕΡΙΑΙ ΕΠJ Ίί,Ν Q Ν ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΔfΝΩΝ ΦΟΡΤΙQΝ 1.) r α. ι ά. ν θ ρ οι κ ες. Πuρχα.tα l slς γσ.ιά.νθρcιχα.ς προχοιλοϋνται iξ οιό:τανα.φλίξιως 1) έχρήξιωι; μ! γματο; tών τttητιχών fι χ6vεως οιότών μέ άiρι:ι. Έχ της οιίτiοις τι:ιύτης lχοuν συμβi) πολλα! ιir.ώλιιι:ιι πλοίων, παρ' δλον δτι τό 85 % ~χ τc))ν πυρχοιϊών τούτων ήδύνοιτο ν&: προβλεφθi) κοιί έπομtνως ιά. προληφ θη..' Tou Έπιπυρcιγοu κ. ΠΑΝ. ΠΟΤΟΥΡΙΔΗ ' J.... γοριύιτοιι εlς τά. φορτηγά:. Τά. έπιχίνδuνα. φορ:ίοι τά. όποιοι συνήθως ιuτοιφέροr.σ.ι ι!νσ.ι: Έχρηχτι=! r. λσ.ι - Πuρομσ.χ ιχά - Πuροτεχνήμα.τσ. - Βινζίrη - Rενζόλη -χ.ά. Διά.φορσ. άλλοι όγρίι v.α.όσιμα - Πίσ.σα.ι - Έλαια. διά.φορα.-' Α νθρα.χα.σδέστιον-' Αμμων!α. -Χλώριον - 'Οξίσ. διά.φορσ. - Νίτρον - Νσ.φθσ.λίνη -Κοιυστιχή Π οτ«σσσ. θείον - ΛεuΧGΙ.vτιχή χδνι; - Χρώματα.. Γιν ι χά. προφuλα.κτικίι μέτρα. διά. τά. έπιχίνδυνοι φορ τ(οι ε!νοιι: Κοιλή σuσχευοισ!ι.ι. - Τά. έγ χιβωτισμένοι νίι φίροuι ε!δ ιχήν έπιγρι.ι.φήν χα.! τοιιν!ι.ι.ν έρυθροu χρώμα.τος διεθνώ; χοιθιερωμίνου - Έπιμιλημένη συσχιu1ισ!α. ΧGΙ.! δή πλησίον τg!ν σ>ομίων τών κυτών νίι τοποθιτώvτοιι μοιχρίιν τών πλευρών τοu σχά.φους χα.ι ιiπό διαφράγμοιτοι θερμών χώρωι. 'Αποφυγή στοιβα.σίοις ε!ς πολλά.ς όπερχιιμέισ.ς σει ράς. 'Αερισμός δστις είνα ι χα.ι τό καλλίτερον μέτρον μειώσεως τών χι νδύνων. 'Απα.γόρευ σις προσεγγίσεως γuμνi)ς φλογδς, ώς χα.! χα.πνίσμα.<ος ι!ς χώρους στοιβοισίας, ά.ποθηχεύσεως -χα! γιιτvιάζοr.οις "Γ.ρός τούτοuι;. 12 Ούτω; ~ξηχριβώθη δτι τό 50% ώφιίλετο ε!ς ύπιρθέρμοιvσι ν λ6γqι γειτvι«σιως μέ <iη=rωγο!ις-σωλi)νοις λεβητοστάσιοι χ.λ.π., 10% έχ :i)ς ιiνοιμίξεως δύο c!δών <iνθριiχων, 16 % ix χα.χοϋ ιiιρισμοο κοιl μόνον τό ό πδλοιπον 16 % εlς οιύτοινάφλεξιν iξ άγvώστων σ.!τ!ων. Ή αύτοινιiψλιξις χοιθώς χα! ή παρα.γωγ'ιj πτητικών όφι!λετοιι χυρ!ως ε!ς τήν δημιοuργ!αν tστιών θεpμ6τητος εlς τι'ι. χα.τώτερσ. στρώματα.της μά.ζης τών γαισ.νθράχων. Α! tστfοιι α6τοιι προκοιλοϋντοιι άπό t'i/ν πίεσ ιν τών όπερκειμivων στρωμάτων, χα! τήν σχετιχ ήν όψηλήν θερμοχρα.σ!οιν τοο χώρου ώς χα.! ιiπό τήν lλλειψιν έπαρχου; ιiιρισμοϋ. Π p ο λ η r. τι χ ίι μέτρα: 'Επιμελής χοιθοιρισμ.ός (σάρω σι,) τοϋ κύτους πρό νέας φορτώσεως. Ή παλα.ιά. ποιρτiδοι ν&: τ!θιτσ.ι χωριστa χα! νά. χοιτοινοιλ!σ κε:οιι πpώ'tη. Στοιβοισίοι μαχρι'ι.ν άτμιιγωγών σωλήνων λιβητοστοι σίω ι χ.λ.π. Ν& ά.π.οφεύγητι ή φόρτωσις νωπών fι όγρών γοιι ανθράχων fι όπό βpοχήν η περιεχόντων μιγιiλον ποσοστόν χόνεως. Κατ&: τήν ψόρτωσιν τι'ι. στόμια τώι χυτών ν& ποι ραμένωσιν ιiνοι>ιτά. ώστε vά. γίνιτοιι συνεχής ά.πα.γωγή τών ποιραγομένων άερίων κοιl >ιόνεως. Ό ά.ερισμό; νίι γ!νετοιι έπιφοινεια.χώς χα.! οόχ! δι<iο της μά.ζ ης :oi) φορτίου, διότι τότε χορηγεlτοιι ιiήρ, ::~πο6οηθώv τήν οιότοινάφλιξιν. Ή θερμο κρασία. της μά.ζης τοu φορτίου νόι χοιτοιμετρείτοιι χαθ' ήμέρσ.ν κοι! οι! έvδείξεις ν&: χσ.τοιχωρώντοιι. Αϋτη γ!ν εται οιά. θερμομέτρων ά.νοιρροιμtνων είς τb έσωτεριχ~>'ι σιδηροσωλήvωι φερόντων περιφερειαχώς iιπ~ χα.1 οιίτιvις τίθεγτσ;ι ε!ς διάφορα. σημι!ι:ι έντός τής μά.ζ ης τών γοιιοινθράχων. θερμοχρα.σ!σ; 40 ο Κελσίου ε!νοιι έπιχ!νδυνος ώς έπιτοιχύνουσοι τήν οιδτοινάφλεξιν χοιί ποιροιγωγήν πτητ ιχών. Άπαγορεύ ε 'ι'οιι ή προσέγγισις γυμνής φλογός δχι

15 'Η πpοσίγyισι; yvμvη; φλογό, ιl; xώpov; πιτpιλο.ιοο.ποθη ι<wν, ή γιιτ νιαζόντων πpό; τούτου>, ι lναι μlα άπο τάs' αl.,.{ας 'ΠVpκαϊίiJν πλοlων._ Jιt:ιι~Υ Sις ttx ΧV':Τι 1 α.αλ.(l. Κ"- t ει~ ΠΟ:p~ϊ.Ιι.Υ 1 χαί έγγi)ς των άιειιοδό χω'ι. J\ατασταλ<ικα! i ιέργειαι:?tg'jς χωp-c.'j' Είς περ!r.τωσιν πυρκαϊάς r.ρέπει ν' ιiποχαλυφθij ή ίσ<ία ώστε νlt γ!νεται δυνατή ή ιiπ' ιύθε!ας r.ροσδ?λή δι' uδατος, aλλω; ιiπαt<είται χστιiχλισι> ιί.ο'ι.ϊ.ήpgι.ι ~oi) χώρου, πράγ\14'!πικ! ;δuνι;ν διά. :ήν ιiσ:pιiλειαν τού πλο!οu. Έπ1σης δύναται νά. χρησιμαποι:11θυι <iφpό; :; 1 ιiτμός η CO 2 ι~έ ταuτόχρονον <iποχλεισίίόν έκ τοο άτμοσψαιριχοϋ ιiίρος οτε έχομεν καλά. άποτελέσματα, μέχρις άφlξεως τοϋ πλοίου ε!ς λιμένα &ποu γί νε:αι πλέον ή δλοσχερής κατάσ6εσις. 2) Π ε τ ρ ι λ α ι ο '' Ό κ!νδuνι;ς =ρκαtcτς η ίχρήςεως lx τώ\~ Uypών w.ιu:;ίμων γινιχώς. είνcι: με γαλύτερος έχε!νοu -:ωι γαιαιθράκων ε(ς τό: πi.οtα. Τά. πετρελαιοειδυj άπό άπόφει~ς πυρασqκιλείας χωρίζ~νται ε!ς τρείς χα-:ηγcρία~. ~ : ~ ι : α ) 'Ε πικινουνα '' οται " <ο ' σημεϊι:ιν αναφ 'λ' ε,ιμu-:η:ος εtιαι &.πb μείον 45 ο εω; σύν 3(),, εαθ;ιgύς Κελσίου, Gι..:tι>; εlυα( "tb φιι>τtσttχ.όι ;:εtρέλ'χ~ι:, ι. i.ί..-χ.φp;ι ~ΤΙ ZF. \.. '. Υ.<Α~ ι.ο~r.«. Χ«~ 'Α. -,., ~ γ κιιuvν~, v-..ιχν -:ο σημειοί α. ι~φλε':.ιμιj-:υ 1 :c,; iιπερ αίνει τοος 66 6αθμοίι; Κεi.σ!r-υ ι~ς: ε!ναι :ο οαpίι ~ΤJΖΕΛ τb.μλζο)"ί' κλπ. Αί χυριώ~εr;αι αiτίαι α[τινες έγχυμ.ονοοv χινδύ.,~,,; πυρκαϊtί) ν και t κρ ήξεωy εtναι: α) Π λημ.μελiι ιiποθήχευσ1~. Όταν ή στεγανότης των &.πσθηχιi>ν δ!ν ε!ναι πλήρης δπωσδήποτε θιί 6- πάρχη διαρρι:ιή λαμ6α-χιμένη ύπ' δφιν καl τη, διεισδuτικυjς Ικανότητο τω; πετρελαιοειδών. Ε!ς τήν περίπ-:ωσιν ταύτην ή οημιουργ!ιι iκρηχτικοϋ μ!γμ«tος ε!ς χώρους πετρελαιοαποθηχων χαι γειτνιά.ζοντσ.,. ι! ναι λίαν πιθανή. Έά.ν κα τά τήν πλήρωσιν τg)y ιiποθηκω; δίν λη cpθη πρόιοια ιiφέσεως κενοϋ χώρου, τότε ή θιρμιχή διαστολή θiι r.ροκαλέση όπερπιiσει' ε!ς uνοϋ χώροu, :6:ε f 1 θερμική διαστολτj θά προχαλέση ύπερπίεσιν ιlς :ά τοιχώμοι:α, lπιτει'ίgμένη; κα! iκ της παροιγωγυj> πτη:ικών 'μέ πιθανόν έποικόλουθον τήν διιiρρηξίν των. Όταν τά έ;τός: τιιγ άποθηχων παραγόμενα πτητιχά δέι ιiπά.γr..ιται κιιί μάλιστα ει, τόν έλεύθερον άτι~ ~φαιρtχ~ν ~iρα, iπιτείνεt.αι δ κlvδuιο;. τώ'ι ύπεpπtέ ~εω.ι κ.ι:~.i δημ~οuργοον-t'χι!χρηκτtχά. μίyμι:ιτα. ι)":'χ:.ι Οέ ι γίνετ'χt :-χχ.τιχός καθαρ~σμός, :ά τ.ιχ ραγδι~να κοι:ιiλοιπα ;;p?καλι;ϋν διά.βρωσιv τώι τοι- (ΣΙΝΕΧΕΙΑ ε!ς τήν σελ. 1 ο) 13

16 Ή πcιρ«δοσις δuισώζει Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΠΟΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥ. ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΕΙΣ ΜΑΛΣΟΒΑ iπιwχlcι.ν τοο Στρcι.τηγιχοG, ιiλλάι χα! σcι.tσινιχοο του σχιδ!ου στcι.υρο κοπιέτcι.ι δακρuσμίνος; ιiπό τήν μεγά.λη χcι.ρά.. Έν tφ μετσι~ ο! Μιινι4tε>, οι δποtοι Ιχουν κατcι.χλύοιι τό προιιύλιον χσιι τι. μιγά.λι cι.!θοu ΟΙ> τοο Π ύργοu, ξιτρελλιιμ.iνοι 6.πο iνθοuοιαομό "Χα! χιιρdι πuρο&λοον μαχριάι ιι, το πtλαγοζ χιιι πιτοϋν, γελώντι δuνατο: τά φέσια του~ ύφηλο: ε! τον cίέρcι., lνώ &λ λοι στήνουν τόy χορόν κοι! τό ρ!χνοuν ατό γλlυ'tι, διάι νάι ποινηγυρ!σοuν τό μεγιiλο γιγονό. οι χληριχοι σuγχιντρωμινοι ι!ς τό μι χρό!χχλ ησά.)(ι τοg 'Αγ!οu 'lωά.ννοu, τό δποtον ιύρ!σχιται ει, τόν δρμον της Μ6.λσο6οις, χά.μνοuν πιχνηγυρικήν δοξολσγ!οιν φιiλλοντ, μαζ! μι τον Κcι.πιτά.ν - Χριοτίοι χα! /Jλov τόν λσιό τό ctij.rπερμά.χφ Στρaτηγφ το: Νιχητήρια. lι1ιτάι τό πiρcι.> τ'ι)ς Δοξολσγ!α δ σε66.σμιο; Π cι.πd - Χρuσοσπά.θη περιφέρει ι!ς το!κχλησ!ασμα τό ιύcι.γγέλιον, ~ό όποιον μέ ιύλ6.6ειιι μεγάλη cίσπά.ζιται Ιι χόσ~ ποiι Υ.λαlει ιiπό χσιρά.ν χσιl σuγ'κlνησιν. Ή παριiδοσι διέσωσιv ιiποσπά. ομα.τσι 6.πό τρlα τρaγούδια ποiι ε! πώθησαν tχεcνη τήv ήμέρα : Ύπό τοu χ. (Σuνtχ ιισι ιχ τοο προ'ι'/ύοuμίνοu) Νtροπισι<ιμtνο> χσι! αυγχυαμtνο,, &πω; ήτο δ Α!-yόπτιο> cπρσιτηλά.τη> χσιτιu%νιτσιι πpό> Τρσιχήλσι, tήν δ πο(σιν χσινονιοβολιτ, ιiλλάι λόγφ τ1)ς μιχρdς ιiποστά.αιώ τη lx τοο Άγ! οu Δη~ιητρ!οu, δiν ιi~ιζιι χt' l χιτ ιiπόβσιαι ν. Παρσιπλtιι τό ώρσιtο χσι! γραφιχό σιότό θσιλιιασοχώρι, 6.πο τον δρμο τοg lmo!ou θέλει ή πιιρά.δοσι, ti;ν 6.πο6!6σισιν 'ti')ς; 'Ωριιl cι.ς Έλtνης ε!ς tό πλοtο τοο Π 6.ριδο-. γιάι νάι φθά. σει 6.ργάι tήν νύχtιι εlς tόν lρημιχόν δpμον τοο ΔιpοΟ, κείμενον μεtιιξi> Άριοπόλεως χcι.! Π ύργοu. Το σχtδιον τοg Ίμπριιχήμπιισcι., εlνιιι: &πω;, ιiμέσω> μετά. τήν ιiτ.? βcισιν - χσι! πριν ξημερώση - κσιtσιλ ηφθ'ι) - ή Άριόπολις κcι.ι τά. γόρω tης; χωρίιι. Και!: cνάι lυ'tείνουν lπειτα - γρά.ψει δ διιιr.ρεπή i\lανιά.:ης δισινοούμενος; - τάς; έπιδp? ιιάς και τά.ς; δηώσεις εlς τlιι πέριξ.ια! εlτσι νά βcιδlσοuν ιiπειλοου'tες :ά νώw. tiίιν lν Άλμuρφ μαχομέιωv... ~ Τό 6.ποτέλεσμcι. τ'ι)ς ιiπο66.σεω;; τιi»ι Τοuρκοαιγυπτ!ων ε!ς τόν Διρόν, ε!ναι γνωστόν. 01?.1σινιd~ες τοiις έυ.wπησσιν μέ τέτο ια λύσσcι. χα! bριιή, &στε t, Ίμπραχήμ διέταξεν iπιστροφήν ι!ς τή, )[εσσηνίαν, 6.ψοίί ύr.έστη πρώτον ά i.ηθινήν j lι πσινωλεθρίαν. ΑΛΕΚΟΥ ΧΡΥΣΟΜΑΛΗ Αϊντε χαομένι μοuτζοuρlιι Τσοuχσιλομσότρη ΚερQιτ4. ποο πήγαινις; ποο 'ρχόσοuνα; &ε σι π'ι)ρε τώρ ' Ιι σcι.ταν4ς χσιl νο: πο!ι δλο; Ιγ ι νι σάν ξuνοτρaχcι.νdς... ΤΟ ΑΛΛΟ: Τ' ιlνοιι μωρt; δ Πανοuχλιdς πά.σκισι 'δω γιάι νά. lρτ1), μιi τοορθιν δμω; μπατοιριο: π~ π'ι)γι νο: χσιτοuρη θt. }lπραχήμη Μά.νη εfν' iδ(i) γροτκα, μήν χιiνιι; τό χcι.ζό... '0 κ<jιπιτά.ν - Χριστέας μετά τiιι KΛPΔA.VfO!}fY. lfl: Μιpικη ο:πnι/ι.ς

17 \ ΚΑ 1 ΤΟ ΤΡΙΤΟ: Συγνiφιι:ισε χοιl 6ρ6ντηξε χαι σι!αθηκ' δλη Μάνη. Ό Ίμπρι:ι.χήμηι; lρχεται μί μπρ!κια χα! Δ ισι66λια... )Ιά μιιι; δίν τόν ιpο66μσιατε γιατ' Ιχομι δλοι μι:ι.ς φυχή. ΆσΎάντζιχουι; κcι! 66λισι! Χρ ιστι~ μί τlι mιλληχάριcι tοιι a11ό μί 11ολu στουπ! χοι! μ116λιχο 6ρι Ινα. μιrάλο Β ινιτο6.νιχ.ο χοιρ46ι χ! yμίνο χιρcιμiδι Ύtlι νόι χάνη Ιτοι 11ou 1.14χρυ! αtlι πέλι:ιύι:ι ττjς Μπι:ιρ- μιύιiλο χρ6το. Όων ή μr.ι:ιροοτη ί μπαριa.ς. Ήτι1ιν δ! εl~ δλην τήν Μά- πτjρι ιpωτιlι τό χοινόνι δ!v &vθι ξε. vην Ύνωστδ μ! τό δνομcι cκοψ'ο Μ' Ιvα δcιιμονισμέvο 6ο-yγητό π' ά ΧΕΙΛΑ.. )(.()ύσθηκι σ' δλ61lληρη τήν Μ'ιiνη, ή Τό ίβ~ίπτισ«ν lτσι ο! Μcινιδ.τι~, θρυλική Κοφοχε!λα, &φησε τήν τιδιότ ι δτcιν κτόπη_σε τήν Ναυcιρχ!δcι λιυτcιιcι της πνοή. Ε!χε Ύ lνιι χ!λιcι τοο 'lμπρcιχήμ!ξέκοφεν lνcι 1Lομμιi- 1L~μάτιcι. Ε!νcιι γιγονό~ δτι έb.ν ή άπόβe1tσις τι iπό τό έπάνω χεlλο; του )L(lt! l- Tb. λι!φcινcι της.κοφοχεlλcις μt τοο Ίμπρcιχήμ έπρ«γμcιτοποιεtτο ε!ς τσι lιπ9)ρι τήν όνομcισlαν cιότή. χρι πρότινο; ήσcιν διεcι)lορπισμινcι τήν ~ίάλσοβcιν, ή &μυνcι ττj, Β έρύcις Σήμιρcι ή θρυ λι1lή.kowoxei )Lι:ιι πιριφρονημένα aπό τδν χιχιρδ θίι. πι:ιρtλυεν cιότομάτω' χα! μοιρα{- ΛΑ. δiν όπιiρχει Κομμcιτιάσθηχεν τοο διcιμιλισμοο της γύρωθιν τοο ως πλiον ή Μάνη θά l-.-:εφτεv άμt- ι!ς τ&:ς 26 Νοιμβρ!ου τοο 1936 άνή-!στορι 1tο0 Π ύργου των Χριστέων, χω σως ε!ς τb. χέριι:ι των Τουρ-.ιοα.ιγu μιρ«'too 'ΑΎίοu Δημητρ!οu. Ε ίχε ρ!ς νb. δυνηθοϋv ποτέ νίι. εδροuν μίm(ων, ο! όποιοι σύμιpωνι:ι μέ τό 6ρω μιlνει σ~ν Ιθιμο, 1tάθε χρόνο ιiς αν χ!ποιcιν θtσι σέ μίcι Ιστω πτω μιρδν σχiδιον τοο σι:ι.τανικοil έξωμό τήν γιορτή τoil καθολιχοil τοu χω- χή γωνιlι ίνδς Μοuσε!οu διb. νόι δ:α τη Ντισέλβ, θίι. ~άνιζεν όλ6υ.λη- ριοο c Αγιος Δ ημήτριος. νόι ρlχνοuν τηρηθij lτσι ή ε!iμορφη παράδοσι~ ρη τήν ήρωϊκή φυλή :Τjς!σtορικΤjς μ!α χοινονιά, διά νίι. δ!δο'.ιν ζωή ε!ς τοο [στοριχ.οil Ύtγον6τοι; τής Μάλσοι:ι.ότής Ύωνιάς :'i) Έλλά&,. τήν iορτήν, dλλόι χα! νόι lρχετσ.ι εlς βι:ι.ς, ιiπό τό όποιον!ξηρτήθη δχι μό- Η ΚΟΨΟΧΕΙΛΑ τήν θύμησιν των Μσινιι:ιτών τό μιγά- νον ή τύχη τ'i)ι; Μιiνης, άλλό: χα! ή Τό Ιστορι1tόν 11σι161ι, τc:;ο δποίοu λο lπ!τιυγμι:ι. τoij 'Ιατοριχοϋ σιότοσ τύχη rσως χα! cιότοϋ τοιίtου τοσ χιιριστήι; ήτσιν δ Στέφι:ι.νος Χριστέ- χσινονιοσ. μιγιiλου!ιροσ 1LCΙtl!στοριχοΟ άγω - cιι; fι Ξυδtι:ι.ι;, -ιiπό τόν ΆΎιον Δ η Έκι!νην τήν χρονιά: (1936), ι!- vοι;, τοο άθι:ι.νάτου ΈλληνικοΟ Έ μήτριον, τδχε 1tουρσέφει δ Κcιπετό:ν χσιν πcιρcιτcιπώσιι τό θρυλικό χι:ι. νόνι θνουι;! (ΣrΝΕΧΕΙΑ!χ τf/ι; σιλ(δ~ 18) χωμάτων των ιiποθηχών χα! lπιφtροuν iλάττωσιν τών αuvθηχών καλ f/ι; ατεγι:ι.ν6τητος. Οτcιν λιιτοupγη σύατημcι προθιρμάνσιωι; ιντός των ιiποθηχθν, των _μέ ύψηλών Ιξωδιι; πιτριλcιiων, δυνcιτόν v ιiνέλθη ή θερμοκρσισ!cι των ιiι; κp!σιμον σημιιον. Έχ των κσ.τcιλοίπων ε!νι:ι.ι δυνατή ή δημιοuργ!α ίχρηκτ ικών μιγμάτων ε!ι; ιiποθήχ~. Π ρ 6 λ η φ ι ς: Πλήρης στιγι:ιν6 της πετριλι:ι.ιοσιποθηκφν, έπ ιθεώρησις και Ιλεγχος πρό ς ιiπο χάλυφιν τυ χούσηι; διαρροής. Πρ6νοισι πληρώσεως των δεξι:ι.μενών μόνον μtχ ρ ι τό 90% τής σuνολι1t'i)ς χωρητιχ6τητ6ι; των. Πρόι; τοο το ίπιβάλλιτcιι χιχταμέτρησις Sιά βυθομιτρήσιως η χινομιτρήσιωι; fι έξ ιiποατάοεως διόι θλιβομtτρων (ΒCΙtΟ!ζονται εiι; τήν άσ1l0υμένην όπό τ'i)ς στήλης τοο πιτρελι:ι.ίου π(εσιν). " - Νίι. έξσισφαλίζηωι άερισμός διό: τήν άπαγωγήν τών πτητικών. Π ρός wilτo τοποθετοiίντι:ι.ι ίξι:ιιριστι χο! σωλήνες άπδ τb.ς δεξα.μεν~ μέχρι )L(lt/ όπέρ τό χιχ tάατρωμα 0,30' εωι; 0,50 μέ:ρι:ι.. Τι:ι.ΟtCΙt Ιχοuν )LI χαμμένσι πρός τό: χάτω τό: στόμιι:ι κσ.ι προφυλάσοντι:ι.ι διc:. διατρήτοu πώμcιτος.. Έπισης προβλέποντι:ι.ι 6ι:ι.λ6ιδες διπλfις ίνεργεlι:ι.ι; πρό ι; άποιpυγήν όπερ6ολικ'i)ς lξσ.τμ!σεω' κι:ιι όποπιι! σεων. Πcιpι:ι.1tολούθησις τ'i)ς θερμοκρσισ(cις των θερι..σ.ινομένων ίν;όι; ιiποθη1t ώ1, πετρελαιοσωλ ήνων. - Τcιχτικός 1Lσιθι:ι.ρισμός άποθηκών χιχl μιτίι. τούτον πλήρης ιiερισμός διό: τήν l1tδ!ωξιν τών πτητικι\iι. - 'Απαγόρευσις τ.ροσεγγίσεως γυμνής ιpλο-yόι; δχι μόνον ιlι; χώρον πετρελαιοι:ι.τ;οθηχών ιiλλό: χα! γειτιιάζοντας πρόι; τούτοuι;, δποu ~ξ ιiδήλοu - άπό τb.ς ρσιιpίι.ι; διι:ι.ρροijς - όιp!σ:ι:ι..:ι:ι.ι κ!νουνοι; όπιiρξεωι; έ- χρηχtι1lφν μιγμάτων. ΤοGτο 1ίΙL~pξιν cι!τ!ι:ι. πολλων άπωλι ιω ν. - Έό:ν αuλλiγιτι:ι.ι πού, πιτρtλι:ιιον 1tσ.Ι ή θερμό τηι; 'toil χώρου ιlνcιι σχιτ ι χι.ί)ς όφηλή αuνιατ4τσ.ι ρcιv τισιι; δ ιό: φuχροο δ δσιτ~ πρδς όποβιβι:ι.σμδν τήι; θεp μό:ηwι;. β) Κιιχή η ίλι:ιττω1.14τι11n χρτjσιι; πιτρελcι!οu : Κc:τίι. τήν χρ'i)σ ιν πιτpιλσ.!ου tδια εlς λέβητ~ δύνc:ται νίι. δημιουργηθη 1κpη1tτιχόν μιγμσ.: - Όταν χcιτίι. τήν κράτησιν η σβέσιν διν χλι! εται πρώτον τό πιτρiλσιιον 1LΟΙ! 1Lσtτ6πιν δ ιiήρ. - οτι:ι.ν πι:ι.ρι:ι.τηρ9)τι:ι.ι μή χοιλή φέκcιtοις η σuμβή έξ ο!σισδήποτt cιlτ!σ.ς σβiσις τοο κι:ιυστijpος 1tα! siν χλεισθοίjν άμέσως ο! διcι1tόπτcιι τοί> Πε-τρελσ.!ου. - Ότcιν σι! θυρ!δις ιiiρ~ εlνcιι ιiνοιχτσ.ι χα! δ!ν όπάρχει σuμιιντι1lός ίλχυσμός, δύνι:ι.τσ.ι νόι σuμβv ί πσ.ναστροιpή τής cpλοχ.ός εlς τό λεβητοστάσιον. - Άπό χιχτάλοιπcι πιτρελι:ι!ου ε!ς τa λεβητοατά αια. η μηχι:ινοοτάσιι:ι. Πρ δληφις - Π ρδ τf/ς cίιpης lπι6άλλεται άερισμός τoil θερμαντ'i)ρος πρός έχδtωξιν τυχόν όπά.ρχοντος; έκpη1lτιχ.οil μίη-ωιτος. - Συνεχής πι:ι.ρι:ι.1l0λούθησιι; 1tι:ι.Ι έπαγρύπνησις χα τό: τήν λειτοupγ!σ.ν των λεβήτων. - 'Απαγόρευσις σuσσω p εόσεωι; Υ..ι:ι.υσίμων ιiντικει μένων ε!ς λε6ητοστάσιι:ι. η μηχι:ι.νοστάσιι:ι., τήpησ ις κι:ι. θι:ι.ριότητος κι:ι.l τιiξεως. - "Απι:ι.γόρευσις ι!σόδου ε!ς λε6ητοοτάσισ. διόι γυμ ν'i)ς φλογ6ς. λε1ltpι κων ιpο:νών - - 'Επιτρέπεται ή χρήσις 1 1 άσιpι:ι.λείι:ι.ς η κοινών δτε δμως ή άιpή ι!χ γίνεται lξω τοu λε6ητοοτοισίοu. (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑ Ι ) Ιό

18 Ή λέζις «τοuρισμόςιι εlνοι ψ! κι'ι και όnοδ!δετοι πολλές φορέ:; εlς Τ1'ιν έλλnνικήν λέζιν «περιήγn. οις». ΑΙ έννοιοι των λέζεων όμως τουρισμός» κα l «nεριήγnοις» δέ:ν τοuτlζοντοι. Ή «nε-ριήγnας» έχει m«>πούς μορφωτικούς, έ:nιδιώκετοι δέ atιm διό mς μελέmς των ζcνων τόπων, ήθών καl έθlμων. Π;~.. ροδεiγμοτο «περtnγnτ(ί)ν» έχομεν δφθονο διό μέοου των οlώνων. Εlς τι'ιν έλλnνικήν Ιστορiαrν nεριnγn - το1 ύnι'\ρζον ό Ήρόδοrος, ό πο. λέμων, ό Πουοcινtος. ό νομοθέτης τών Άθnνών Σόλων κ.λ.π. τών ό nοiων τό ουγγρόμμοτο διεσώ θη. σαν μέχρt σήμερον. Τοϋ «τουρiσταιι δμως, κοί.,ιάλιστa τοϋ ουγγρόνου τουρίοτο το κlνnτρο εiνο 1 άnρογρομμάτιοτο κοί άnροοδιόρtοτο. Τό οτοαεi'>ν mς μορφωτικi'ις nεριnγήοεως ένuπόρχει άλλό δέν άποτελεί άπορο! τnτον. οϋπ: χοροκmρ,στικόν του ννωρισμο. Τό τελευταίο έτn οί τουl(i ρίστcιι μετοκινοϋντοι διό τήν άnλfιν εύχορlστnσ1ν τοϋ τοζδ!ου και μό. νον, διό τι'ιν πρόσκaιρον φυγl'\ν όnό τό μόνιμον nερ~6ό.λλον των. Έόν έnιχθιρήοωμεν μtον άνάλυοιν θό Τδωμεν δτι ό nεριnγnmς 10 ζιδεύει κυρίως διό νό διδaχθfι και έnlζnπ:ί έ:ντελώς διοφο ρετ1κός ά. 11ολούοεις άπό τόν τουρtστο, ό ό πο1ος συνήθως ταξιδεύει όnλώς... διό νό τaζιδεύσr~. Ό τουρiοτο ς δέν έ:νδιοφέρετοι διό μορφωτικήν ώφέλειaν, άλλό διό nλi\θος μικρ(ί)ν και μεγάλων ά. νέοεων καί ~ύκολιών ό11οροιτr'ιτων διό mν έ11ιτuχiaν τοϋ κυρlου σκοnοϋ τοϋ τοζιδίου του : τfiς άνοψυ. χ f\ς. ΑΙ1ό τό φαινόμενον aύτό έζορτδτοι κal ή δλn όργάνωας τι'\ς περιφnμοu ιιτοuριστι κflς 6ιομrα:~νiος» nρος προοέλεuσιν τουρ~οτων κ'δτ περιnγnτwν. Ό τουρισμός ε!νοι τόσον άρχοί. ος, δοον κοί ό πολιτισμός. 'Εν τούτοις ό ύ11ό σύγχρονον ~ννοιaύ όνamuχθεlς τουρισμός μετά Τ1'ιν Ι"ει>lοδον των Νa11ολεοντεlων πολέμων, παρουσlοοε σnμονηκήν όνά. πτuζιν ωτό τούς χρόνους του οι. wνος μος. εlς τόν όποίον Ιοχuρόν ι:ιέϋ'μο τουριομοϋ ένέσκυφε κυρίως είς τ?ν Εύρώιmν. Σήμερον τό nεριοοότερο κρόm κaτο6όλλοuν 011μοντικός και δα. nον11ρός nροοnοθεlος διό νό προ οελκύοονν περισσοτέρους τουρ:. οτος και nεριnγnτός, Ιδίως δέ τούς οικονομικώς δυνομιχωτέροuς. Ή έζήγnας εlνοι όnλfι. Ή κlνnοις έκ των τουριστgίν όνοζωογονεί τήν οlκονομlον και παρέχει έnι κερδf\ όποοχολnοιν είς ένα μεγάλο nοοοοτό τοϋ nλnθuομοο τflς χώρος. Έκτός τούτου ό. nοτελεί οnουδο1οτάτnν rαιγl'\ν σι.. ναλλόγμaτος ή όnolo διό πολλά κρότn έχ ει οuνεπεiσς πολύ εόερ. γετικός. Παράδειγμα ή Έλ6ετία είς Τ1'ιν όποiον ό τουρισμός και τό έζ αύτοϋ οuνόλλaγμα άnοτελοον

19 τόν μεγολύτερον πόρον mς οικονομιας της. Άλλό ό τοuριομός έκτός όnό τό οίχονομικόν όφελος έχει κοl δλλο πολύ μεγαλύτερο όφtλn. Διό τοϋ τοuριομο(ί έnιτυγχ~νε...σι tι όλλnλογνωριμlο και ή όμο1-6αiα ΚΟΤΟνόnοις μεταξύ τg'ιν λαg'ιν. λnόψεις καl όνηλήψεις εύρύνον τα καί ούrως έζοοθενοϋν αl nολοιαι τon1tuoτ1tcι11 προκατολήφεις. Τέλος ή nροοέλεuοις τοvρ1στων παρέχει κοl ήθικόν δφελος εις τήν χώραν τtιν όποιαν έnιοκέmονται. Διεuκολ\ινοuν καl &εινοuν τήν nρο6ομν της εις τό έζωτερικόν t. δοον ~Ιως αl b: 1Τις tn1. ακέφε{ιις των έντυnώοεις ειναι εύμενε!ς. Τό στοιχεία τό όnola έξετόζει ό τοuρlσrας και τό όnοία όποτε λούν τόν σnουδaιότερον nαρόγον. ΤΟ τi\ς έmθυμlος του δnως έnιοκε. φθfι μιαν χώρσν εiνοι τό έζf\ς : τό κλ1μο,... διαφάνεια τf\ς ότμοοφο lρος καl τό. φυσικό της τοnlα λύτό t:ν οuνδuο~φ μέ τό κόστος ζωfiς κο1 mν δ:νεοtν τήν όnοlον θό ε()ρn όnό όnόφεως διο6ιώοεως κα1 οuγκοινωνlος εlναι ο1 πορόγοντες έκείνο ι ol όnοίοι θό τόν όδnγή οουν εις τήν όnόφαοιν νό έnιοκε φθi\ μlaν χώραν. Toi)ro δέ διότ ι όnό τούς nαρόγοντος ούτοος έ ιαρτδτο1 κο1 n έκπλr'ιρωσις τοϋ σκοnοο τοο ταξιδιου του ή όναψυχr'ι. Οϋτω λοιπόν δλαι αί χgiροι πού είναι έχουν ρίφει τό δόρος τi\ς ΤΟυρΙΟΤt κfiς των nροσnαθεlος εlς τtιν δ ι οφι'ιμι. οιν. Έκθειόζουν πρg'ιτον τός εύχε. pεlος μετοκινr'ισεως κ.οl δtομονnς κοl τό.ς μικροευκολlας τfις καθn μερ ινf'ις ζωf\ς κοl ()οτερον τούς όρχαιολο'(ικούς θnοουpούς και τc Ιστορικό των μνημείο. Σnμερον ό τουρισμός διό. m" χώραν μας έχει ιδιοιτέρον οnμα οιαν και τοοτο δ<ότι ή έv όναπτύ. ζει εύριοκομένn οικονομlα μας nροσδοκδ μεγάλα όφv.,, όπό τή" τοuριστιιο'ιν κlνnσ<ν. λόγω mς δη μιουpγουμέ ντ-f; όnαοχολr'ιοεως διό nολλός χιλιόδος έργοζομένων ό.λλό κα1 δt' ούτό τοοτο τό όμεοον έπιχειρnμα τικόν κέρδος. Έζετόζοντες τό ι. χφmν τ.>ί nλονήτου μας θό ίδωμεν δτι ο,;η ός ό έλάχιστος χωρος, ό όnοίος όνο μόζετοι 'Ελλάς, εύplσκ.ετοι εις τ<ι πλέον εοκροτον και ύγιεινόν σημείον τούτου. 'Εκ nοpαλλήλου ή Ποτρlς μας όnοτελεί mν γέφυρον καί τό κλειδl συνδέσεως τptών Ήnεlρων. Ε). pιοκομένn λοιπόν εlς τό στουρο. δpόμι Εύρώπnς, Άο1ος κο l 'λφρικfίς, ύπfίρζεν, όπό των όρχαιοτό των χρόνων μέχρι οr'ιμερον χωpος δια6όοεως nοντός ότόμου θέλοντος νό τοζιδεύο("ι εtτε κατό ζnρόν, εlτε κοτό θόλοοοον, είτε δι' όέpος. Έζ άλλου ή διδαοκολlα των κλασσικών γpο~ότων οuνεχlζε ται εiς δλος σχεδόν τός δυnκοευ. pωποίκός χώρος θέτει οοτω τήν δόσtν εύρυτέρος πνευμa11ιdίς γνωριμlος τών οnουδοζόντων με. τό τοϋ όρχαιοελλπνικοϋ nολιτιομοϋ και όποτελεί τό μόνιμον κlνnτρον έnιθυμlος των, δπως έnιοκ&φθοϋν τήν χώραν μας. Τό ό avλλπmον κόλλας τών όρχοlων μνπμεlων μας τονώνει κοl διεγεl pε1 τnν διάθεοιν ούmν, n όnοlα εις ώριομένος περιrπώοεις, φθό. νε1 νά nροοομ0tόζ!" πρός mν ψ>χ ολονιον το& προοκvνητού. Ή Πατρlς μας λοιπόν, r'ι όnolo όn οτελεl τόν ούνδεσμον τριών n. πεiρων, εύ~(σκ&τοj εlς τό nλέον ε1)κροτον κοi ύγ.εtνόν σrψεiον τοίι πλανnτοu μας και κοομείτ';1ι από όθόνατο Μνημεία τέχνης όnμιοuργεi Ιδεώδες.cλίμο διά τόν Τουpιομόν. Ό ξένος, τουρίστας ΙΊ περιnγn. tής έnιζmεί ένα καθαρό κοί flουχο μέρος, ένα κολό φαγητό ε!ς τι μι'\ν κονονικήν καl μlον πρόθυμον και εvγενι'\ οuμπεριφορόν. Έόν εορn δλο αύτό. κο1 μεlνn εύχοριστnμένος θό έλθn και '1όλιν και θό γινn ό Ιδιος ένας καλός nροnογaνδισmς κ.οl κf\ρuζ mς nατρlδος μας. Ό 'Ελληνικός Όργονιομός ΤουριομοΟ (Ε.0. Τ.) b<.τός mς nροοnαθεlος τήν όnοlον κοτοδόλλει nρός όνέγεροιν ζεvοδοχεlων f\ μπαγκολόους, κοτοδάλλει έnίοnς μεγόλaς nροοπαθεlος ιcoj nρός τήν πλευρόν τfις διαφnμlοεως. ΟΟτως, εlς δλο τό κρότn τfις γfίς εις τούς σtδnροδpομικού<;. όερο. (ΣΥ'>;ΕΧΕΙ..\ &ί ς τή, σεί.. 21i) Ιϊ

20 ΔΑΣΩΝ - Tou τέως 'Αρχιπuράρχοu κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ rε11;u<ο'γητεσ Ή 'Ελλάς e ι, αι ;ι.ώρα κατ' έ~u:ι. 1Ί, ε i;:ταθη'" είς πυ11καίaς; δασών, έκ τών όπο(ων πgοκαλnί', ται κατ' τος σημαντιικαι καταστροq:αl καί :τλ lιr τεται κυq (ως ii τε Ι.διωτικΤι καt ή έθνικη ο\κο νομία. 'Εκ τών πυqκαϊών δασών κατοοτρέφονrαι πολ λάκις καί φυτ είται tλαιώνων χαl λοιπώ ν ό:tω οοφόοων και καοποφόqων δένδοων, τtθεντα ι δέ ε\.ς χtνδuνον κατασκηνώσει1;, κατα υ'λ ισμοt. υlχισμοl και όλόχληρα lωοία. Ή εύπάθεια α\7τη όφε(λεται εlς ιτό γε.ν ο, ός ο rι 1) χώρα μας μετά τήν Ίσπαν(αν, παρnυσ ιάtρ ι τό θερμότερον και ~ηοόrερον χλίμα τi'\~ Εόρώ πη 1;. ΤΟΠΟΣ ΠΤΡΚΑ Ι ΩΝ Αί, ότιαι :τεριοχα(, αί :ταοά λ ιαι. i1 άνατο λι χ1'ι Στερεά καί Πελοπό ννησος; εtναι η κλασσ ικη ν ii τίί>ν πυιικαϊίί>ν εl1; τ1)ν χώραν μαs. Αί 6όοειαι :τεριοχα(, αί -\;φηλαl χί.ιτ6ες; τών ύ οέων καί ή Δυτιχη Σιτερ εά καi Πελοπό\ \'ησ ις; έμφανtζο υ ν μικρ6'ι'ερον ποσοστόν π υρχαϊών δασών. Τοi;το όφεο. eται είς; τό Οτ ι εις τά ι;.cτ ερ ιο ι.ά,: αύτάς; τό κλίμα et ναι iryρότερο ν καi δ υσμενέστερον διά πυρκαϊ u1; δασίίη" Πρ όb το iτοι\; ε ίs τάι;, νοτ ίους: :τ. :τ ερ ιοχά~ <rύονται πε ρισσό τ ερα άε(φυλλα καί π λατύφυ λ λα δ ένδρα, Τά όπο ία ε{ ναι π ερισσότtρο \" e ί πρόσ6λη τα ά:το τά q:ι λλο6όλα. Χ Ι'ΟΝΟΣ ΙΙΥΙ>ι~Λ Ι Ω~ \ί :τ rρκαία i δασαι,. ιίρχίζοι, σι, 1jθω; τί"' ι ι~ϊ "α ~Ιάϊο \', έ, τeί,,ο, ται ε ί ; άρ ι θμlη κα1 ~κτα σ 1 ν κατά τό Οt ρο;: καi έμ ιrα, ί~ιη,. κ{ιιι ~ " κιιτiι τ/ι ιrθι, ό:τ ωρο,, έξαιrα' 1ζόμε, ιιι μετ(.ι τά; <ι Οι,. ιι.cτω ρl\ ά,; 6ροχά,;. ] Ι ολλι'ιχις χα ί τ/ι ιι ιι ι \'(ί:τιι)!)ιι\' t'χιιμεν il~rιρσ l\'.τ10ρκιιϊ iι\ δ rισ ιiι \'. ίlttt\' τοί'τιι ι ι \'Ιtι ~ηρί" κ αί pξακιιλιη'θl)\'\ rιί t ~Ι\ί ιιί θrρι,.,,, Οrρμοκιιιισίαι. 1'i1,. τι111ι\-την ilξαρσ1, eί, npί κιιί τ/) >Wrσ ιμο, i πόστρrj,ιι α άποτl'λιη'μf\'!\' έκ ~11- tiιil\ (/ r /.λ(ο\'. ' ".\ΙΤΙ\ rι1"ρκ. \ Ι Ω ~ Εις πασα \ πtρκαϊά, δάσοι:ς ώ;; αίτί α, ά ιιζη τήσατe ΤΟ\' U \οθρω."ι Ο\'. Το i;:τοστ 11 ριζό11ενιt οτι προκαλ11 r\"ται.cτ ιρκ αϊ ιιi δασ ιi" συ, ιι.'τρ ία.cτροσ τρ ι (i ij~ κλάδιιι\ /)γ,,δρ111\' iί έκ tcil\ i1λιακιil\ ακr i, ων δέο \ \'U θε<ο>ρ i'jτα 1 οί τu.cτία. διότι p{, αι έξ ΙΙ\"Τ Ι κeιμf, ιη ιίδr,ατο, 11 &,, α :rτ1 σσομέ\'η eκ τij~ τρι- 1\ ij ς τ ιϊι, κ λ(ι/)ω ν θερμότη,:. i1 όπο(α δ 1 ασκεδά!:εηιι Pi;: τiι :τερ1 Ιί(ιi.J.ο, ii ίι..cτάγεται ϊι :τό τά ρeί 1ιατrι τιιi' rί~ρο,:. \'iι i.,t,;ισ11 τί]\' llερu()κρασίtt\' τών κλάliι!\' εi\; τ<" ΗαΙJμ;,,. τη~ ίι,α ιι ).f-ξpιίι1= τι» '" ΈΊΞ liί.i.n.- τ ί1 ~ιtο; ΓGΙ\-. tκ ξηρcil\ ιrι'λί.t)\ ii zόρτt)\ Ο!J!)\ΪΙ\ δ~\' > ί \'111 fι!)κι'τό\'.,;jotp Ϊj :rιι!)ξ' 1.{>μι'\11 ί-.cτιί τ,;,,. i1λιιικι0), ι'ιχτί,.ω, 1)11ρμότι1 ~,-f.t Ρκδηi.υi κιιi,.,;, rί, «νιι τη,. Οeρμοκρι.ισία, εί~ τh, Ιiαθιιίl\ ιί, ιιιι i.i ~ ω,.

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ ΥΠΟ η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ΕΝ τ ο ΕΤΗΙΙ9 ΕΩΡΓΙΟΥ αεοκοεβ Α Τ Η Ε Ν Ε β Ρ Ε Χ Ι 8 ΦΕΞίτ ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ν ΜΟΡΕΚΑτο Ψφ====, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 β Η Γ ΚλεδΌ- Ε λα πα με ψ έ' λα 1" κυμβαλον ί3 -με ες

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ. ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1:

NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ. ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1: NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1: ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣτΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εγμcπόστοοη ηλιοκοuθερμοοιφωνο NaturAI Sol σημοlvιι μεlωοη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η" ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο.

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο. 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ,Σ ΤΗΣΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΣ '. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ ΑθΗΝΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ APIQi\10J; 144 ΦΥιιΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1304 Για 11)1' επιστημονικi) - 7ιαιδαγωγι.ΚI] κα{)οδήγηση και 1'1]

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

οπό ένα ιεο προσδιοριζότον στο 20mA. Με αυτό το ρεύμα τροφοδοτούσαμε συ νήθως Kόnotα ΙΕΟ ένδειξης η ενός φωτεινού aλφaριθμηnκoύ στolχείοο εmά

οπό ένα ιεο προσδιοριζότον στο 20mA. Με αυτό το ρεύμα τροφοδοτούσαμε συ νήθως Kόnotα ΙΕΟ ένδειξης η ενός φωτεινού aλφaριθμηnκoύ στolχείοο εmά LED ισχύος Τα νέα LED και σι δυνατστnτές τσυς Από ΤΟΥ Helmuth Lemme Τα νέα LED ισχύος έχουν φτάσει σε αξιοσnμείωτες εnιδόσεις τα τελευταία χρόνια και όnως φαίνεται θα Βελτιωθούν ακόμα nερισσότερο. Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα