Βηοηετληθό Επηκειεηήρηο Αζελώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βηοηετληθό Επηκειεηήρηο Αζελώλ 24-02-2014"

Transcript

1 Βηοηετληθό Επηκειεηήρηο Αζελώλ Εκκαλοσήι ηάληδος Γεληθός ύκβοσιος Οηθολοκηθώλ θαη Εκπορηθώλ Τποζέζεωλ Β Πρεζβεία ηες Ειιάδος ΠΕΚΙΝΟ

2 Αγνξά ηεο Κίλαο 27 Δπαξρίεο 5 Απηόλνκεο πεξηνρέο Xinjiang (Uyghur), Tibet (Tibetan), Inner Mongolia (Mongol), Ningxia (Hui), Guangxi (Zhuang) Γήκνη (Πεθίλν, αγθάε, Σζνλγθηζίλ, Σηαληδίλ) 2 Πεξηνρέο κε εηδηθό θαζεζηώο (Υνλγθ Κόλγθ, Μαθάν) 1.3 δηζ. πιεζπζκόο

3

4 Πξνζέγγηζε Αγνξάο Trade Mark Registration Δμαθξίβσζε ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεξγαδόκελσλ απηώλ Σπρόλ αιιαγή ηξόπνπ ή ινγαξηαζκνύ πιεξσκήο είλαη ύπνπηε θαη ρξεηάδεηαη εμαθξίβσζε Σπρόλ δεηήζεηο ή παξαγγειίεο κεγάισλ πνζνηήησλ είλαη επίζεο επίθνβεο

5 ηόρνη Πόιεηο α θαη β γξακκήο

6 Πνπ ζα απεπζπλζώ; Γηα εμαγσγέο: Γξαθείν ΟΔΤ Πεθίλνπ ή αγθάεο Πξώηεο πιεξνθνξίεο Δπηρεηξεκαηηθόο Οδεγόο γηα θαηαλόεζε ηεο αγνξάο θαη ησλ θηλδύλσλ επηρεηξεκαηηθόηεηαο Έξεπλεο αγνξάο γηα δηάθνξνπο ηνκείο θαη πξντόληα Αλαθνηλώζεηο ηπρώλ δεηήζεσλ πξντόλησλ Πξνδηαγξαθέο ηξνθίκσλ θαη πεξηνξηζκνί αγνξάο

7 Πνπ ζα απεπζπλζώ; Γηα εηζαγσγέο: Γξαθείν Εκπνξηθνύ Σπκβνύινπ Πξεζβεία ηεο Λ.Δ. ηεο Κίλαο: Δ/λζε: Δηαδόρνπ Παύινπ 7, Π. Ψπρηθό, Αζήλα, Τει.: Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ηεο Λ.Γ. ηεο Κτλαο (Mofcom) Βάζε δεδνκέλσλ:

8 Πνπ ζα απεπζπλζώ; Σα Γξαθεία ΟΔΤ Έιεγρνο ύπαξμεο ζρεηηθήο εηαηξίαο ηεο επηινγήο ζαο θαη ηπρόλ άιιεο πιεξνθνξίεο γη απηήλ θαη γεληθέο ζπκβνπιέο δξάζεο Πξνέιεγρνο δηθόο ζαο:» Απιή αλαδήηεζε ζην google: Όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνςεθίνπ ζπλεξγάηε ηνπο (όλνκα εηαηξίαο, νλνκάησλ πξνζώπσλ επαθήο, αξηζκνί ηειεθώλσλ, fax, ). πρλά, αλ θάπνην από ηα ζηνηρεία έρεη εκθαληζηεί ζε απάηεο ζα βξεζεί. Δηαηξείεο ειέγρνπ θνξηίσλ

9 Πνπ ζα απεπζπλζώ; Γηα εμαγσγέο: Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ειιεληθήο Πξεζβείαο Πεθίλνπ ή Γεληθνύ Πξνμελείνπ Σαγθάεο) Ιζηνζειίδεο: Υπάξρνπλ θιαδηθέο έξεπλεο θαη αλαθνηλώζεηο (επηρεηξεκαηηθόο νδεγόο, λέεο λνκνζεζίεο, πξνδηαγξαθέο, νδεγίεο θ.ά.) EUSME Centre (απαηηείηαη δωξεάλ εγγξαθή ζηελ ηζηνζειίδα θαη παξέρνληαη πιεξνθνξίεο κόλν ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο ΕΕ)

10 Πσο ζα εμάγσ;

11 Παξάδεηγκα Δηζαγσγώλ Κξαζηώλ ζηε Λ.Γ. ηεο Κίλαο -

12 Πηζηνπνηεηηθά & δηαδηθαζηηθά Λνηπά απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά από ηα ηεισλεία (China Inspection and Quarantine - CIQ): Σα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά αθνξνύλ θαζαξά ηνπο θηλεδηθνύο νίθνπο αιιά πξέπεη λα ηα γλσξίδεηε. Ο εηζαγσγέαο πξέπεη λα ηα πξνζθνκίζεη (πνιινί δηαλνκείο δηαζέηνπλ απηά ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηα λνηθηάδνπλ από άιινπο πνπ ηα έρνπλ). Σν θόζηνο απηώλ πξέπεη λα βαξύλεη ΜΟΝΟ απηνύο Απνζηνιή δεηγκάησλ επηηξέπεηαη κέρξη 3 θηάιεο από ml Υεκηθέο αλαιύζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ «πξώηε» εηζαγσγή πξντόλησλ ζηελ ρώξα

13 Απαηηείηαη ε εγγξαθή ηόζν ηνπ εμαγσγέα όζν θαη ηνπ εηζαγσγέα ζηνλ εηδηθό θαηάινγν ησλ ηεισλείσλ (CIQ) ζηελ ηζηνζειίδα

14 πλνςίδνπκε Γηα ηελ εηζαγσγή απαηηνύληαη: Δγγξαθή σο εηζαγσγέα: απαηηείηαη λα γλσξίδεηε θάπνηα ζηνηρεία ηνπ εηζαγσγέα ζαο, άξα ζα πξέπεη ήδε λα έρεηε ζπκθσλήζεη κε απηόλ Σα νηλνπλεπκαηώδε απαηηείηαη λα θέξνπλ εηδηθή εηηθέηα ζύκθσλα κε θάπνηεο πξνδηαγξαθέο θαη δεηνύληαη πξσηόηππα δείγκαηα απηώλ θαζώο θαη ηελ ειεθηξνληθή ηνπο έθδνζε πνπ ζα δνζεί ζην ηεισλείν (CIQ) πξννξηζκνύ ησλ πξντόλησλ ζαο Πξώην βήκα: ε κεηάθξαζε ζηελ θηλεδηθή γιώζζα ηεο εηηθέηαο

15 H κεηάθξαζε ζα ειεγρζεί από ην ηεισλείν (CIQ)

16

17 Απνζηνιή θνξηίνπ

18 Μόιηο θνξησζεί ην εκπόξεπκα λα ζηαινύλ άκεζα ηα αληίγξαθα ΟΛΩΝ ησλ ηεισλεηαθώλ θαη θνξησηηθώλ εγγξάθσλ ζηνλ εηζαγσγέα ζαο. Πξνζνρή νη πιεξνθνξίεο ησλ εγγξάθσλ λα είλαη ΑΚΡΙΒΩ ίδηεο ζε όια ηα έγγξαθα (πνζόηεηεο, αμίεο, βάξνο θιπ)

19 Σα έγγξαθα/αληίγξαθα ζα επηηξέςνπλ ζηνλ εθηεισληζηή λα κεηώζεη ηνλ ρξόλν παξακνλήο ησλ αγαζώλ ζηα ηεισλεία.

20 Σα ηεισλεία ζα ελεκεξώζνπλ ηελ ππεξεζία ειέγρνπ θαη θαξαληίλαο (CIQ) ε νπνία ζα αθαηξέζεη δείγκαηα από ΚΑΘΔ θνληέηλεξ ή παιέηα πνπ ζα παξαιάβνπλ αλεμαξηήησο αλ είλαη ηεο ίδηαο ζεηξάο παξαγσγήο θαη ην θόζηνο επηβαξύλεη ηνλ εμαγσγέα. Πξνδηαγξαθέο Κίλαο (GB ) δηαθέξνπλ από απηέο ηεο ΔΔ (SO3, DEHP θιπ) θαζώο θαη θαλνληζκόο εηηθέηαο πξνζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ (GB )

21 Μεηά ηνλ έιεγρν εθδίδεηαη «θύιν ειέγρνπ πξντόληνο» ην νπνίν ηα ηεισλεία ζα παξαδώζνπλ ζηνλ εθηεισληζηή. Σώξα είλαη πνπ κπνξνύλ λα κπνπλ νη εηηθέηεο.

22 Με ην θύιν ειέγρνπ θξαηνύληαη θαη νη δαζκνί, ΦΠΑ θαη άιινη θόξνη. Η θαηαβνιή απηώλ εμαξηάηαη από ηα ζπκπεθσλεκέλα ζηα ζπκβόιαηα θαη ηα «incoterms».

23 Αίζην ηέινο

24 εκαληηθέο εκεξνκελίεο Κηλεδηθή Πξσηνρξνληά Γηνξηέο Μαΐνπ Γηνξηέο Οθησβξίνπ

25 Κνηλσληθά Υαξαθηεξηζηηθά Αληαιιαγή Καξηώλ: κε ηα δύν ρέξηα Αξηζκνί: 4 Υξώκα: Γώξα: 8 Κόθθηλν εκαληηθή ε ζπζθεπαζία

26 ύζηεκα Αλαγλώξηζεο θαη Ιρλειαζηκόηεηαο Πξντόληνο (πξόηαζε-ηδέεο) Product Identification and Tracking System (PITS) Δκκαλνπήι ηάληδνο Γεληθόο πκβνύινο ΟΔΤ Β Γξαθείν Ο.Δ.Τ. Πεθίλνπ

27 Δηαηξία Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηώλ Γλεζηόηεηαο Πξντόλησλ Ιδησηηθή ή Κξαηηθή εηαηξία ε νπνία ζα παξέρεη δηθαηώκαηα τρήζες εηδηθής εηηθέηας όπσο γίλεηαη κε ηελ Φνξνινγηθή ηαηλία πνπ ηνπνζεηείηαη ζηα ηζηγάξα θαη θξαζηά. Δηηθέηα όκσο πνπ δελ είλαη εύθοιο λα αληηγραθεί ή κπνξεί λα ειεγρζεί θαη λα κεηώζεη, ελ κέξεη, ηνπο θηλδύλνπο πιαζηόηεηάο ηεο Πξνζζέηεη θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εηαηξίαο ζηνλ θαηαλαισηή

28 Ξπζηό

29 Αλαγλσξηζηκόηεηα Διεγρνο ηνπ Αξηζκνύ πνπ ζα απνθαιύπηεηαη από ην μύζηκν ζα γίλεηαη κέζσ δηαδηθηύνπ. Αλ ν ελ ιόγσ αξηζκόο έρεη ΗΓΗ ειεγρζεί από άιινλ ή από άιιν ζεκείν, ζα εκθαληζηεί ζρεηηθή ζεκείσζε, νπόηε κπνξεί ε εηηθέηα λα είλαη αληίγξαθν άιιεο! Θα ππάξρεη θαη πηζαλόλ θαη άιινο ηξόπνο ειέγρνπ όπσο «γξακκσηόο θώδηθαο»

30 Γηαδίθηπν Έιεγρνο ζε ζπγθεθξηκέλν domain name όπσο: Υξήζε πξνγξάκκαηνο έμππλνπ ηειεθώλνπ

31 Domain Name Η ρξήζε κπνξεί λα είλαη: κόλν γηα ηελ Διιάδα θαη ν θνξέαο θαζαξά θξαηηθόο Διιεληθόο Ιδησηηθή επηρείξεζε πνπ παξέρεη ππεξεζίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εκβέιεηαο Οξγαληζκόο Ιδησηηθή εηαηξία πνπ ζα κπνξέζεη λα παξέρεη ππεξεζίεο ζε όιεο ηεο ρώξεο ΔΔ κε ή ρσξίο ζπλεξγάηεο ζε άιιεο ρώξεο.

32 Έμππλα Σειέθσλα Smart Phones Δηζαγσγή ζηνηρείσλ αλαδήηεζεο (ην είλαη έλαο ηξόπνο λα επηβεβαηωζνύλ ηα ζηνηρεία ηωλ αλαδεηήζεωλ ζε πεξίπηωζε δηπιώλ αλαδεηήζεωλ ίδηωλ θωδηθώλ) QR Code γηα απηόκαηε αλαδήηεζε ζα ήηαλ επίζεο επηζπκεηή Δπηινγή γιώζζαο δηεπαθήο (interface)

33 Τπεξαμία Τπεξεζίαο θαη θαηαρσξεκέλσλ πξντόλησλ Γπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο πξνέιεπζεο πξντόληνο, Καηαζθεπαζηήο ή παξαγσγόο Αξηζκόο παξηίδαο Ηκεξνκελίεο παξαγσγήο θαη ιήμεο Λνηπέο ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγσγνύο σο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο ηνπο

34 Αξρηθή ζειίδα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ

35 Δηζαγσγή θσδηθνύ εηηθέηαο

36 Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο Δπηηπρήο εύξεζε πξντόληνο

37 Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο Αλεπηηπρήο εύξεζε πξντόληνο

38 Διιεληθή Πξεζβεία Πεθίλνπ Γξαθείν Ο.Δ.Τ Δκκαλνπήι ηάληδνο Γεληθόο ύκβνπινο ΟΔΤ Β Γείγκα δηαδηθαζηώλ εηζαγσγώλ

39 Α ΕΤΥΑΡΙΣΟΤΜΕ Εκκαλοσήι ηάληδος Γεληθός ύκβοσιος Οηθολοκηθώλ θαη Εκπορηθώλ Τποζέζεωλ Β

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Οη παξόληεο όξνη δηαηππώλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηόζν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηαδηθηύνπ όζν θαη ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Ζ κ ε ξ ί δ α Γ Υ Κ γ η α η η ο Δ μ ε ι ί μ ε η ο ζ η ε λ ν κ ν ζ ε ζ ί α R E A C H θα η C L P 5 Γεθεκβξίνπ 2011 Μέλιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεςία Ολοκληρωμένησ Διαχείριςησ Συγγραμμάτων www.eudoxus.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεςία Ολοκληρωμένησ Διαχείριςησ Συγγραμμάτων www.eudoxus.gr Ηλεκτρονική Υπηρεςία Ολοκληρωμένησ Διαχείριςησ Συγγραμμάτων www.eudoxus.gr Παλαγηώηεο Τζαλάθαο Πξόεδξνο ΔΓΔΤ AE 1 Γεληθή Πεξηγξαθή Η δηαδηθαζία ζα είλαη πιήξωο απηνκαηνπνηεκέλε θαη ζα πξνζθέξεη: Γηαθάλεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα