ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι ποτέ δεν έχουν το χρόνο να κάνουν το σωστό. Βίας ο Πριηνεύς Αν δεν βλέπεις κάτι δεν σημαίνει ότι αυτό δεν υπάρχει. Τσουάνγκ-Τσού Πρέπει και μπορώ είναι το ίδιο για τον σοφό άνθρωπο. Φωκυλίδης Η πειθαρχία είναι η μητέρα της ευημερίας. Αισχύλος Και μη νομίζετε ότι αν κάνουμε πάντα ότι μας αρέσει και όχι ότι πρέπει, δεν θα το πληρώσουμε με ότι δεν μας αρέσει. Θουκυδίδης Πξνηεηλόκελνη ηξόπνη ρξήζεσο ηνπ θπιιαδίνπ - Αλ θνπλάεη ην βίληεό ζαο, δηπιώλεηε ηα θύιια θαη ηα βάδεηε από θάησ. - Γίλεηε ην ραξηί γηα αλαθύθισζε - Όηαλ έρεη δέζηε ηα ρξεζηκνπνηείηε ζαλ βεληάιηα γηα λα θάλεηε αέξα. - Σα έρεηε δίπια ζην ηειέθσλν γηα λα γξάθεηε ζεκεηώζεηο. - Μπνξείηε λα βαξάηε κύγεο. - Σα θύιια είλαη ζην ηδαληθό ζρήκα γηα λα θηηάρλεηε αεξνπιάλα ή θαξαβάθηα. - Δίλαη όηη πξέπεη γηα πξνζάλακκα αλ έρεηε ηδάθη. Σέινο αλ παξ ειπίδα δελ έρεηε αιιεξγία ζην δηάβαζκα ηόηε: - Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην θείκελν γηα λα γιηηώζεηε από ηνπο πόλνπο πνπ ζαο ηαιαηπσξνύλ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηύπσζε θαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζπγγξαθέα. Μηράιεο Κ

2

3 Δηζαγσγή Νν 1 Σν θείκελν πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο γξάθηεθε από θάπνηνλ πνπ ππέθεξε ρξόληα από ηε κέζε ηνπ. Μηα ιίγν-πνιύ ηπραία θσδηθνπνίεζε αζθήζεσλ, ηνλ απάιιαμε από ην καξηύξην ηνπ θαζεκεξηλνύ πόλνπ. Δπηζπκία ηνπ «ζπγγξαθέα» είλαη λ απαιιαγνύλ επίζεο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα άηνκα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θαηαθεύγνπλ ζε θάξκαθα. Δηζαγσγή Νν 2 Σν θείκελν απηό έρεη δύν κεηνλεθηήκαηα: Σν πξώην είλαη όηη δε κπνξεί λα κεηαθέξεη όια όζα ζα ήζεια, γηαηί ηα κέζα πνπ ρξεηάδνληαη είλαη πνιύ πεξηζζόηεξα από απηά πνπ δηαζέησ. Σν δεύηεξν θαη κεγαιύηεξν κεηνλέθηεκα είλαη όηη δελ αξθεί λα πάξεηε απηέο ηηο ζειίδεο ζηα ρέξηα ζαο γηα λα πεξάζεη ν πόλνο. Πξέπεη λα ΔΚΣΔΛΔΔΣΔ ηηο αζθήζεηο, λα ΚΔΦΣΔΙΣΔ πάλσ ζ απηέο θαη ζηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη ηέινο λα ΚΑΣΑΝΟΗΔΣΔ ηελ θηινζνθία πνπ ηηο δηέπεη. Μπνξείηε λα δώζεηε θαη ζε άιινπο ηηο αζθήζεηο. Δάλ θαηαιάβαηε ηη ρξεηάδεηαη λα θάλεηε, πξνζπαζήζηε λα βνεζήζεηε όζνπο ππνθέξνπλ αιιά κελ εθκεηαιιεύεζηε ηα απνηειέζκαηα ησλ αζθήζεσλ. Απηό είλαη κηα άιιε πνιύ θαιή ζεξαπεπηηθή άζθεζε. ΓΧΡΔΑΝ ΔΛΑΒΑΣΔ, ΓΧΡΔΑΝ ΓΧΣΔ. Γεληθέο νδεγίεο -Μελ ιπγίδεηε ηε κέζε όηαλ θάζεζηε. Να ιπγίδεηε ηα γόλαηα θξαηώληαο ηελ κέζε ίζηα γηα λα ζεθώζεηε θάπνην βάξνο. -Μηκεζείηε ηελ ζηάζε ησλ γηαπσλέδσλ ζακνπξάη: ίζηα θαη αιύγηζηε πιάηε. -Παξαηεξήζηε ηα κσξά πνπ κόιηο άξρηζαλ λα πεξπαηνύλ. Λπγίδνπλ ηα γόλαηα θαη όρη ηε κέζε. Μηκεζείηε ηα ζην ζθύςηκν. -Αλαπλέεηε αξγά θαη βαζηά. Κάλεηε θαιύηεξε νμπγόλσζε ζην ζώκα ζαο, ηα λεύξα ζαο ραιαξώλνπλ θαη ε ειαθξηά ππεξνμπγόλσζε ζαο θηηάρλεη ηελ δηάζεζε. -Μελ θάλεηε βίαηεο αζθήζεηο. Αθόκε θαη αλ είζηε δεζηνί θηλδπλεύεηε από ηξαπκαηηζκνύο. -Πξνθπιάμηε ηνλ απρέλα ζαο από ηνλ αέξα θαη ην θξύν. Ο απρέλαο είλαη κία «πόξηα» εηζόδνπ ηνπ θξύνπ ζην ζώκα θαη ε πεξηνρή αλάκεζα ζηηο σκνπιάηεο ε «απνζήθε». -Κάλεηε ηηο αζθήζεηο θαη ην καζάδ θαζεκεξηλά. Απαηηνύληαη κόλν ιίγα ιεπηά, ρξόλνο ειάρηζηνο γηα ηα νθέιε πνπ ζα έρεηε. -Όηαλ θαηαιάβεηε ηηο αζθήζεηο, πξνζζέζηε δηθέο ζαο θηλήζεηο πνπ ληώζεηε λα ζαο επραξηζηνύλ. -Κόςηε πνηά, ηζηγάξα, μελύρηηα, ηεγαλεηά, ιηπαξά, αιιαληηθά, θνλζέξβεο, κπαραξηθά, μύδη, αιάηη, δάραξε, θαθέ, άζπξν αιεύξη. Σα κπαραξηθά θαη ην νηλόπλεπκα είλαη πνιύ θαιό θάξκαθν γηα ην θξύσκα. Πξέπεη όκσο λα κελ ηα θαηαλαιώλεηε ηαθηηθά. Έηζη ην ζώκα ζαο αζπλήζηζην ζε απηέο ηηο νπζίεο ζα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ «θσηηά» πνπ πεξηέρνπλ. Μελ πείηε όηη δελ ζέιεηε λα γίλεηε «θαλαηηθνί κε ηα πγηεηλά θαγεηά». Δίζηε ήδε θαλαηηθνί κε ηα αλζπγηεηλά. Φπζηθά θαλείο δελ ρξεηάδεηαη λα θόςεη δηα βίνπ ηηο «λνζηηκηέο» πνπ έρεη ζπλεζίζεη από κηθξόο. Πξέπεη λα ηηο πεξηνξίζεη όκσο θαη λα αλαθαιύςεη ηηο εμίζνπ λόζηηκεο αιιά θαη πγηεηλέο θπζηθέο ηξνθέο πνπ επέηξεςαλ ζηνπο Έιιελεο θαη εηδηθά ζηνπο Κξεηηθνύο λα έρνπλ πςειόηεξν κέζν όξν δσήο από ηνπο Δπξσπαίνπο, έζησ θαη αλ απηνί ηερλνινγηθά ήηαλ κπξνζηά θαηά 50 ρξόληα. -Μαζάηε θαιά ην θαγεηό ζαο. -Σξώηε πεξηζζόηεξα θξνύηα θαη ιαραληθά. -Απνθύγεηε ην άγρνο. Να ζπκάζηε όηη: «Γηα δύν πξάγκαηα δελ πξέπεη λα ζηελαρσξηέηαη θαλείο: Γηα εθείλα πνπ δηνξζώλνληαη θαη γηα εθείλα πνπ δελ δηνξζώλνληαη. Όζν θαη αλ ζηελαρσξηέζηε δελ είλαη δπλαηόλ: Να βξείηε ηα ρξήκαηα πνπ ζαο ιείπνπλ. Να δηνξζώζεηε ην ιάζνο πνπ θάλαηε. Να ηειεηώζεηε κία ώξα αξρύηεξα κε έλα δπζάξεζην θαζήθνλ. Να γίλνληαη πάληνηε ηα πξάγκαηα όπσο εζείο ζέιεηε. Να απνθηήζεηε όια όζα νλεηξεύεζηε. Να είζηε κόληκα επηπρείο. Να κελ αξξσζηήζεηε πνηέ θιπ, θιπ, θι.π. Αληίζεηα ε ςύρξαηκε αληηκεηώπηζε ησλ γεγνλόησλ ζα ζαο δώζεη ην πιενλέθηεκα ηεο θαηά ην δπλαηόλ ζσζηήο δξάζεο ζαο. Αλ παηάηε πάλσ ζε έλα ζαλίδη θαη πξνζπαζήζεηε λα ην ζεθώζεηε ζα δηαπηζηώζεηε όηη θάηη ηέηνην είλαη αδύλαηνλ. Σν εγρείξεκά ζαο είλαη αθαηόξζσην. Δζείο νη ίδηνη εκπνδίδεηε

4 ηελ επηηπρία ηνπ. Ο κόλνο ινγηθόο ηξόπνο είλαη πξώηα λα θαηεβείηε από ην ζαλίδη. Σόηε ζα θαηνξζώζεηε εύθνια λα θάλεηε απηό πνπ πξηλ ιίγν δελ κπνξνύζαηε. Με απηό ην ζθεπηηθό πξέπεη λα απνκαθξπλζεί θαλείο ςπρνινγηθά από ηα πξνβιήκαηά ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα ηα αληηκεησπίζεη ςύρξαηκα. Μελ μερλάηε όηη πνιιέο θνξέο δίλνπκε ζσζηέο ζπκβνπιέο ζηνπο άιινπο, ελώ εκείο νη ίδηνη δελ κπνξνύκε λα ηηο αθνινπζήζνπκε γηα ηελ δηθή καο πεξίπησζε. Η ηαύηηζε κε ηα γεγνλόηα ηεο δσήο καο, απνηειεί θαη ηελ αρίιιεην πηέξλα καο. Δίλαη δύζθνιν θαη γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο αθαηόξζσην, αιιά ν κόλνο ηξόπνο γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηελ δσή κε ηα άγρε θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο είλαη ην λα βιέπνπκε ηα γεγνλόηα ηεο κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ζα βιέπακε κία ηαηλία. Γειαδή ζαλ θάηη αδηάθνξν θαη πεξαζηηθό. Η ηαπηνπνίεζε κε ηα πξνβιήκαηά καο όρη κόλν καο θάλεη λα ππνθέξνπκε (ζαλ λα ήξζε ην ηέινο ηνπ θόζκνπ) αιιά επίζεο ζνιώλεη ηελ θξίζε καο, δπζθνιεύεη ηηο απνθάζεηο καο θαη καο θάλεη λα ζθάινπκε. ηακαηήζηε λα αηζζάλεζηε ζπλερώο πξνζβεβιεκέλνη θαη λα δηακαξηύξεζηε γηα ην παξακηθξό. Ξνδεύεηε ηεξάζηηα πνζά ζπλαηζζεκαηηθήο ελέξγεηαο πνπ δελ κπνξείηε λα αλαθηήζεηε θαη δηαιπόζαζηε ςπρνινγηθά. Πξνζηαηεύζηε ηνλ εαπηό ζαο. Μελ ηνλ ππεξαζπίδεζηε. Αηηίεο Φηαίεη ν ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο: Γξήγνξνη θαζεκεξηλνί ξπζκνί, εμνλησηηθά σξάξηα, μελύρηη γηα ην μελύρηη, έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο, απνκάθξπλζε από ηελ θύζε, δηαζθέδαζε 1 θαη όρη ςπραγσγία 2, ςεύηηθεο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο (ην δηθό κνπ βίληεν έρεη 4 θεθαιέο ελώ ηα άιια κόλν δύν), έιιεηςε ζσζηήο θίλεζεο, ππεξδξαζηεξηόηεηα ζηηο δηαθνπέο, άζιηα δηαηξνθή θαη γεληθά παληειήο άγλνηα ησλ αλαγθώλ ηεο ζσκαηηθήο «κεραλήο» καο. Μελ πηζηεύεηε ην παξακύζη-θαξακέια «έρσ άιαηα». Απηό πνπ δελ ζαο ιέεη θαλείο είλαη ην γιαηί απνθηήζαηε απηό ην πξόβιεκα. Απνηέιεζκα -Έλαο ζηνπο ηξεηο Έιιελεο ππνθέξεη από πόλνπο ζηε κέζε θαη ζηα άθξα. -Οη 7 ζηνπο 10 Έιιελεο ππνθέξνπλ από ρξόληεο ή πεξηζηαζηαθέο εκηθξαλίεο θαη πνλνθεθάινπο. -Αλάινγε θαηάζηαζε επηθξαηεί θαη ζηελ Δπξώπε θαη Ακεξηθή. -Κάλεη ζξαύζε ην «κπζηεξηώδεο» απρεληθό ζύλδξνκν κε απίζηεπηεο ζπλέπεηεο: π.ρ. ζηε ΝΔΣ ζε απνγεπκαηηλή εθπνκπή πγείαο αλαθέξζεθε ε πεξίπησζε αηόκνπ ην νπνίν εκθάληδε ζπκπηώκαηα ζκλήρσνζης καηά πλάκας. Απηή ηελ δηάγλσζε έθαλαλ νη γηαηξνί πνπ ην εμέηαζαλ. Σειηθά απεδείρζε όηη έπαζρε από αστενικό ζύνδρομο. -Όινη ππνθέξνπλ θαηαλαιώλνληαο ηα παπζίπνλα κε ηηο ρνύθηεο γηα λα ζηακαηήζνπλ ηνλ πόλν θαη όρη γηα λα γίλνπλ θαιά. Όκσο ηα δηάθνξα «ζαπκαηνπξγά» ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηείηε έρνπλ εθπιεθηηθέο παξελέξγεηεο: Πρ ράπηα γηα ηνλ πνλνθέθαιν κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ πνλνθέθαιν. Τπάξρεη έλεζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςπρσζηθά επεηζόδηα θαη κάιηζηα ρσξίο λα ιηγνζηέςεη ηνλ πόλν ή ηελ δπζθακςία (έρσ ηδίαλ πείξαλ). ην ζπλνδεπηηθό έληππν άιιεο, αλαθέξεηαη όηη: «δελ έρεη απνδεηρζεί όηη δξα ζεξαπεπηηθά ζηελ νζθπαιγία» (αιιά πνηνο δηαβάδεη ςηιά γξάκκαηα κε θαθό;). Όκσο θπθινθνξεί ή έζησ θπθινθνξνύζε όηαλ πξηλ κεξηθά ρξόληα ν γηαηξόο ηελ ζύζηεζε ζε θάπνηνλ κε «λεπξνθαβαιίθεκα». -Οη πόλνη θαη ε δπζθακςία ζαο θάλνπλ ηε δσή καύξε θαη ζαο γεξλάλε πξηλ ηελ ώξα ζαο. Πξνζέμηε όηη δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα αηζζάλεηαη θαλείο θαιά όηαλ είλαη δπζθίλεηνο. Γελ είλαη ζέκα ειηθίαο αιιά επιύγηζηνπ κπτθνύ ζπζηήκαηνο. Βνεζήζηε ην ζώκα ζαο. Γπκλαζηείηε ζσζηά θαη απνθηήζηε ειαζηηθνύο κύεο. Θα ζαο αληακείςνπλ γηα ηνλ θόπν ζαο κε ην λα ζαο θξαηάλε ζε θόξκα, ρσξίο πόλνπο θαη ππεξβνιηθή θνύξαζε. Αλαηνκία ηνπ πξνβιήκαηνο Η ζπνλδπιηθή ζηήιε όηαλ ηε βιέπνπκε από ην πιάη έρεη δύν θακπύιεο: Μία ζηελ πιάηε θαη κία ζηε κέζε. Τπάξρνπλ επίζεο δύν κεγάιεο νκάδεο κπώλ: 1 Γηαζθέδαζε ζεκαίλεη ζθόξπηζκα (π.ρ. δηαζθεδάδσ ηνλ θόβν κνπ) 2 Αγσγή, κόξθσζε ηεο ςπρήο.

5 α) Οη ξαρηαίνη πνπ «πηάλνπλ» ζην θξαλίν θαη ζηε ιεθάλε. β) Οη θνηιηαθνί πνπ «πηάλνπλ» ζηα πιεπξά θαη ζηε ιεθάλε. Οη δύν απηέο νκάδεο βνεζνύλ ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ζηελ απόζβεζε θξαδαζκώλ θαη ζην ζήθσκα βάξνπο. -Από ηνλ αθύζηθν ηξόπν ηεο δσήο καο είλαη δπλαηόλ λα ραιαξώζνπλ νη θνηιηαθνί ή λα ζθίμνπλ νη ξαρηαίνη. Απηό ζπκβαίλεη από ηελ πνιιή δνπιεηά, από άγρνο, από θξύσκα, από αηύρεκα, είηε ηέινο από ζπλδπαζκό απηώλ ησλ παξαγόλησλ. Η δηαθνξεηηθή ηάζε θάλεη ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε λα απμάλεη ηηο θακπύιεο ηεο. -Η ζπνλδπιηθή ζηήιε, όηαλ ηελ βιέπνπκε από πίζσ, θαίλεηαη ίζηα. Οη ξαρηαίνη κύεο ρσξίδνληαη ζε δύν κεγάιεο νκάδεο δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο. Καη νη δύν νκάδεο ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο «ηξαβνύλ» κε ηελ ίδηα δύλακε. Δίλαη δπλαηόλ κηα νκάδα λα πάζεη θξάκπα από ην θξύν ή λα δπλακώζεη από ηελ πνιιή δνπιεηά. Απνηέιεζκα ηνπ δηαθνξεηηθνύ ηξαβήγκαηνο αλάκεζα ζ απηέο ηηο νκάδεο είλαη όηη ε ζπνλδπιηθή ζηήιε ζηξαβώλεη. Όηαλ ε ζπνλδπιηθή ζηήιε ράζεη έζησ θαη ιίγν ηελ ζσζηή ηεο κνξθή πξνθαινύληαη ηα παξαθάησ δπζάξεζηα: α) Η πίεζε πνπ δέρνληαη νη κεζνζπνλδύιηνη δίζθνη είλαη κνλόπιεπξε, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη θζνξέο. β) Γίλνληαη εύθνια κηθξέο εμαξζξώζεηο ζπνλδύισλ θαη νζηώλ πνπ δελ αληρλεύνληαη κε ηηο ζπλεζηζκέλεο κεζόδνπο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηξηθήο (ή δελ ηελ ελδηαθέξνπλ). γ) ε θάπνην ζεκείν ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο αξρίδεη λα επεξεάδεηαη ν λσηηαίνο κπειόο. Η πίεζε ζηα λσηηαία λεύξα πξνθαιεί «ελεξγεηαθά βξαρπθπθιώκαηα». Παξνπζηάδεηαη έιιεηςε ελέξγεηαο. Έηζη θνπξαδόκαζηε εύθνια θαη αξξσζηαίλνπκε επίζεο εύθνια. Η αληνρή καο είλαη γεληθώο κεησκέλε θαη ππνθύπηνπκε ζηηο επηζέζεηο ηνπ άγρνπο. Οιόθιεξν ην ζύζηεκά καο δηαιύεηαη. Σόηε ππάξρεη πηζαλόηεηα λα ππνθέξεη θαλείο από ηηο παξαθάησ κπζηήξηεο (ζπλήζσο) θαη ρσξίο ζεξαπεία ππνηξνπηάδνπζεο θαηαζηάζεηο: Πνλνθεθάινπο, εκηθξαλίεο, δαιάδεο, βάξνο ή ζνινύξα ζηα κάηηα. Πόλνπο, ηξαβήγκαηα, δπζθακςία, ζην ζβέξθν θαη ώκνπο. Πόλνπο, κνπδηάζκαηα, ππεξβνιηθή θνύξαζε ζηα ρέξηα. Πόλνπο, ηξαβήγκαηα, δπζθακςία ζηελ πιάηε. Πόλνπο ζηε κέζε. Πόλνπο ζηνπο γνθνύο. Πόλνπο, κνπδηάζκαηα, πξήμηκν, ππεξβνιηθή θνύξαζε ζηα πόδηα. Μπνξεί λα έρεη θαλείο κόλν έλα ή θαη όια ηα ζπκπηώκαηα, αλάινγα κε ηνλ νξγαληζκό θαη ην ζεκείν εξεζηζκνύ ζην λσηηαίν κπειό. Δίλαη θπζηθά πηζαλό λα ππάξρνπλ θαη άιιεο αηηίεο (π.ρ. πνλνθέθαινο από όρη θαιά γπαιηά ή ραιαζκέλν δόληη) αιιά ε πιεηνςεθία ησλ αλζξώπσλ ππνθέξεη από όια ηα παξαπάλσ ιόγσ άγρνπο, θνύξαζεο θαη ΚΡΤΧΜΑΣΧΝ ΣΟΝ ΑΤΥΔΝΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΛΑΣΗ. Δπίζεο αθόκε θαη αλ ην πξόβιεκά ζαο πξνέξρεηαη από θάηη άιιν εθηόο ηνπ απρέλα, ε πείξα δείρλεη όηη ε «επηζθεπή» ηνπ επεξεάδεη ζεηηθά ζε θάπνην βαζκό και ην πξόβιεκα πγείαο). Αλ ε θαηάζηαζε απηή παξακείλεη γηα πνιιά ρξόληα, νη κεζνζπνλδύιηνη δίζθνη θζείξνληαη, ζπάεη ην πεξίβιεκά ηνπο θαη παζαίλνπλ θήιε, ελώ ην επόκελν βήκα ζεξαπείαο είλαη ε εγρείξεζε. Τπάξρεη επίζεο ε πηζαλόηεηα λα πξνθιεζεί δεκηά ζε εζσηεξηθά όξγαλα από ηνλ ρξόλην εξεζηζκό ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ. Γείηε ζηελ ηειεπηαία ζειίδα έλα ζρεηηθό πίλαθα. Σν δεηνύκελν ηώξα είλαη έλαο ηξόπνο γηα λα ζθίμεη ε θνηιηά θαη λα ραιαξώζεη ε πιάηε, ώζηε ην ζύζηεκα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο λα επαλέιζεη ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο θαη λα ραζεί ε αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο. Δλδηαθέξεη ινηπόλ θάζε άλζξσπν πνπ δελ έρεη γλώζεηο, ρξόλν, δύλακε ή έζησ όξεμε λ αζρνιεζεί κε ζπνξ, λα βξεη απιέο θαη εύθνιεο αζθήζεηο γηα λα ιύζεη ην πξόβιεκά ηνπ.

6 Οη αζθήζεηο πνπ ζα ζαο δείμσ, δελ ρξεηάδνληαη πάλσ από ιίγα ιεπηά θάζε κέξα. Δίλαη εύθνιεο θαη γίλνληαη αθόκα θαη από άηνκα κε κεγάιν πξόβιεκα κέζεο. Γελ ρξεηάδνληαη αληνρή, δύλακε ή ηαρύηεηα. Αθόκε θαη αλ θνξάηε δώλε ή ζέξλεηε ην πόδη ζαο κπνξείηε λα ηηο θάλεηε θαη ζα αλαθνπθηζζείηε πνιύ γξήγνξα εάλ βέβαηα ηηο θάλεηε ζσζηά. Σα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα θπκαίλνληαη από ην λα κελ ρεηξνηεξεύεη θαλείο θαη λα δεη ρσξίο πόλνπο θαη θάξκαθα κέρξη ηελ ηέιεηα ζεξαπεία. ΚΑΝΟΝΔ ΑΚΗΔΧΝ Αθνινπζείηε πηζηά ηηο παξαθάησ ζπκβνπιέο. Α) ΟΗ ΑΚΖΔΗ ΝΑ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΑΡΓΑ ΚΑΗ ΥΩΡΗ ΒΗΑ. Έηζη νη κύεο έρνπλ αξθεηό ρξόλν λα ηνλσζνύλ ή λα ραιαξώζνπλ θαη εζείο αξθεηό ρξόλν γηα λα αληηιεθζείηε ηη ζπκβαίλεη ζην ζώκα ζαο θαη ηη κεηαβνιέο πξαγκαηνπνηνύληαη. Β) Ζ ΠΟΝΓΤΛΗΚΖ ΣΖΛΖ ΓΔΝ ΛΤΓΗΕΔΗ. Απηό βνεζάεη λα κελ θαηαπνλνύληαη ηα αδύλαηα ζεκεία ηεο. Γ) ΜΟΛΗ ΔΜΦΑΝΗΘΔΗ ΠΟΝΟ Ζ ΑΚΖΖ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΑΜΑΣΖΔΗ. Αλ κπνξείηε λα θηλεζείηε έλαλ πόλην, θηλεζείηε έλαλ πόλην. Αλ κπνξείηε λα θηλεζείηε πέληε ηόηε θηλεζείηε πέληε. Πνηέ όκσο κελ πάηε πεηζκαηηθά αληίζεηα ζηνλ πόλν. ηελ θαιύηεξε πεξίπησζε ζα θαζπζηεξήζεηε ηε ζεξαπεία ζαο. Έηζη κελ ξίμεηε ηα βάξε ζε κέλα αλ γίλεηε ρεηξόηεξα ή αλ δελ ζπκβεί θακία θαιπηέξεπζε. Η εηθνζαεηήο εκπεηξία κνπ κε δίδαμε όηη νη άλζξσπνη δελ εθαξκόδνπλ θαζόινπ ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλσ. Κάλνπλ κε ιάζνο ηξόπν ηηο αζθήζεηο, δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζεκεία γηα ην καζάδ θαη ην θπξηόηεξν: όηαλ πεξάζεη ε θξίζε μερλάλε ηα πάληα θαη πεξηκέλνπλ λα θηάζνπλ ζην απξνρώξεην κε κία θαηλνύξηα θξίζε γηα λα ζπκεζνύλ όηη θάηη άθνπζαλ θάπνηε γηα θάπνηα ιύζε ζην πξόβιεκά ηνπο. Κ Δ Φ Α Λ Ι α) Μπξνζηά-Πίζσ Γέξλνπκε ην θεθάιη κπξνζηά θαη πίζσ ρσξίο λα θνπλάκε θαζόινπ ην ζώκα καο. β) Γεμηά-Αξηζηεξά Γέξλνπκε ην θεθάιη ρσξίο λα ζεθώζνπκε ηνλ ώκν. Δπίζεο δελ ζηξίβνπκε ην πεγνύλη. γ) Κνίηαγκα πάλσ από ηνλ ώκν. ηξίβνπκε ην θεθάιη θνηηώληαο θαηά ην δπλαηόλ πίζσ από ηνλ ώκν καο ρσξίο όκσο λα ζηξίβνπκε ην ζώκα καο. δ) Κύθινη δεμηά θαη αξηζηεξά.

7 πλδπαζκόο ησλ αζθήζεσλ α θαη β. Σν θεθάιη γέξλεη κπξνζηά, κεηά πιάγηα, κεηά πίζσ, κεηά ζηνλ άιιν ώκν θαη πάιη κπξνζηά. Οη αζθήζεηο απηέο πξνθαινύλ θαηαξρήλ ραιάξσζε ησλ κπώλ ηνπ ιαηκνύ γεληθά. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ νκαινπνίεζε ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζην θεθάιη. Έηζη αλαθνπθίδνληαη ηα κάηηα θαη μεζνιώλνπλ. Δπίζεο πξνθαινύλ επιπγηζία ζηηο αξζξώζεηο ηνπ ζβέξθνπ. Κάπνηεο κηθξν-δαιάδεο θαη ηξημίκαηα θαηά ηελ θίλεζε ππνρσξνύλ κεηά από ιίγν θαηξό. ΠΡΟΟΥΗ: Κόςηε ηελ θαθή ζπλήζεηα λα ζπξώρλεηε κε ην ρέξη βίαηα ην ζαγόλη ζαο πξνο ηνλ ώκν πξνθαιώληαο ηξημίκαηα. Μπνξεί λα αλαθνπθίδεη ιίγν αιιά είλαη θαη επηθίλδπλν. Δίλαη ε θιαζζηθή θίλεζε ζπαζίκαηνο ηνπ ιαηκνύ ζηηο πνιεκηθέο ηέρλεο. Μ Δ Η α) Μπξνζηά - πίζσ. Λπγίδνπκε ην γόλαην ζην πόδη πνπ έρνπκε κπξνζηά. Σόηε όιν ην ζώκα γέξλεη κπξνζηά. Δπαλεξρόκαζηε ζηελ όξζηα ζηάζε. Λπγίδνπκε ην πόδη πνπ έρνπκε πίζσ. Σόηε ην ζώκα γέξλεη πξνο ηα πίζσ. Έλα ιάζνο πνπ γίλεηαη ζπλήζσο είλαη λα κέλεη ην ζώκα θάζεην όηαλ ιπγίδεηε ην πόδη θαη λα κελ γέξλεη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ πνδηνύ πνπ ιπγίδεη. Απνθύγεηέ ην γηαηί ηόηε θάλεηε ηελ άζθεζε ρσξίο απνηέιεζκα. Κάζε κέξα λ αιιάδεηε ην πόδη πνπ έρεηε κπξνζηά. Σελ κία κέξα ην δεμί, ηελ άιιε ην αξηζηεξό. Μπνξείηε επίζεο λα θάλεηε ίδην αξηζκό ιπγηζκάησλ ζε θάζε πόδη. Απηό ζα βνεζήζεη ώζηε λα γπκλάδνληαη νκνηόκνξθα θαη ηα δύν. Η άζθεζε απηή γπκλάδεη νιόθιεξν ην πόδη. Σνλώλεη ηελ θνηιηά θαη ηε ξάρε. ηελ αξρή κπνξεί λα αηζζαλζείηε άβνια ηα γόλαηά ζαο. Η άζρεκε αίζζεζε ή ν ειαθξύο πόλνο ζηηο αξζξώζεηο πεξλάεη ζηγά ζηγά όζν δπλακώλνπλ νη κύεο. Σόηε απμήζηε ην ιύγηζκα ζηα γόλαηα ώζηε θάπνηε λα θηάζεηε λα ιπγίδεηε αξθεηά ηα πόδηα απμάλνληαο ηελ δύλακε θαη ηελ αληνρή ηνπο. Σν κέγηζην ιύγηζκα θαηνξζώλεηαη όηαλ ε θλήκε είλαη θάζεηε. Γηα κεγαιύηεξε αθόκε έληαζε κπνξείηε λα απμήζεηε ηελ απόζηαζε ησλ πνδηώλ κεηαμύ ηνπο θαη ηνλ ρξόλν πνπ παξακέλεηε ζηελ νξηαθή ζέζε. Πξνηηκάηε λα πεγαίλεηε από ηηο ζθάιεο. Σν ζώκα ζην αλέβαζκα πξέπεη λα είλαη όξζην θαη ην πέικα λα παηάεη νιόθιεξν ζην ζθαινπάηη. Πεξπαηάηε θαη αλαπλέεηε αξγά θαη ζηαζεξά γηα λα κελ εμαληιεζείηε. ηακαηήζηε λα πεγαίλεηε «θαη γηα θαηνύξεκα» κε ην απηνθίλεην. Πεξπαηήζηε όζν πεξηζζόηεξν γίλεηαη. Η πξνζπάζεηά ζαο λα γίλεηαη αλάινγα κε ηα ελεξγεηαθά ζθακπαλεβάζκαηα ηνπ ζώκαηόο ζαο. Πνιιή ελέξγεηα κεγάιε πξνζπάζεηα θαη ην αληίζεην. Αιιά κελ ηεκπειηάζεηε. β) Γεμηά - αξηζηεξά Σα πόδηα ζε δηάζηαζε. Όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε άζθεζε ιπγίδνπκε ην έλα γόλαην γέξλνληαο κία θνξά πξνο ηα δεμηά θαη κία πξνο ηα αξηζηεξά. ' απηή ηελ άζθεζε γπκλάδνληαη ηα πόδηα θαη ην πιάη ηεο θνηιηάο.

8 γ) Κύθινη (ζηύςηκν πεηζέηαο) κεηαηνπίζεηο ζηνπο ζπνλδύινπο. Σα πόδηα ζε δηάζηαζε θαη ηα ρέξηα ζε έθηαζε. Γπξίδνπκε αξγά πξνο ηα δεμηά, θνηηάδνληαο πάλσ από ηνλ ώκν. Δπαλεξρόκαζηε ζηελ αξρηθή ζέζε θαη θαηόπηλ γπξίδνπκε αξηζηεξά. Η θίλεζε κνηάδεη ζαλ θάπνηνο λα καο θξαηά από ηα πόδηα θαη ην θεθάιη θαη λα καο ζηύβεη. Απηή ε άζθεζε πξνθαιεί επιπγηζία ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Δπίζεο δηνξζώλεη κηθξέο 3) ΠΟΓΙΑ α) Πόδη κπξνζηά. Γπκλάδεη ηνπο θνηιηαθνύο θαη ηνπο ηεηξαθέθαινπο. β) Πόδη πιάγηα. Γπκλάδεη ην πιάη ηνπ ζώκαηνο. γ) Πόδη πίζσ. Γπκλάδεη ηνπο ξαρηαίνπο, ηνπο δηθέθαινπο θαη ηνπο γινπηηαίνπο κύεο.. Καη ζηηο ηξεηο αζθήζεηο ην πόδη ζεθώλεηαη αξγά κε ηελ δύλακε ησλ κπώλ (όρη θισηζηά), ελώ ην ππόινηπν ζώκα κέλεη θαηά ην δπλαηόλ θάζεην θαη ίζην. Aπμάλεηαη επίζεο ηελ αίζζεζε ηζνξξνπίαο. ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΑΚΗΔΙ α) Σν κσξό. Ξαπιώζηε ζε ζθιεξό πάησκα ή ζε ραιί. Πηάζηε ηα πόδηα ζαο όπσο θάλνπλ ηα κσξά. Κπιήζηε πξνο ηα δεμηά θαη κεηά πξνο η αξηζηεξά πηέδνληαο ηα πιεπξά ζην πάησκα. Αλαθνπθίδεη ηελ πιάηε θαη ηε κέζε.

9 β) Κνηιηαθνί. Ξαπιώζηε όπσο ζην ζρήκα. Αλαζεθώζηε ιίγα εθαηνζηά από ην πάησκα ην θεθάιη θαη ηνπο ώκνπο. Μπνξείηε ελαιιάμ λα ζεθώλεηε ηνλ έλαλ ζαο ώκν, ιίγν πεξηζζόηεξν από ηνλ άιινλ, γηα λα γπκλάδεηε θαη ηνπο πιάγηνπο θνηιηαθνύο. Κάλεηε αξθεηέο επαλαιήςεηο. γ) Πόδηα. Η άζθεζε ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο. Γίλεηαη κε ην ζώκα μαπισκέλν αλάζθεια, πιάη θαη κπξνύκπηα. Αλαζεθώλεηε αξγά ην πόδη. Καη εδώ κελ πηέδεηε αλ ππάξρεη πόλνο. ΥΔΙΡΟΜΑΛΑΞΔΙ Γηα λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία ραιάξσζεο ηεο πιάηεο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε κέζνδν ηά η ζ ν π. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λ αγνξάζεηε κία από ηηο εθδόζεηο πνπ θπθινθνξνύλ. ηάηζνπ ζεκαίλεη «πίεζε κε ην δάθηπιν». Δίλαη πνιύ ηζρπξό καζάδ. Η πίεζε θηάλεη βαζηά ζηνπο κύεο ζε αληίζεζε κε ηηο εληξηβέο πνπ θάλεηε ζπλήζσο θαη θνθθηλίδεηε ην δέξκα. Η ιεηηνπξγία ηνπ ζηεξίδεηαη ζε έλα απιό «θόιπν». Πηέδεηε κε ην δάρηπιν δπλαηά (όπσο ην θνπδνύλη). Θα βξείηε ζεκεία πνπ πνλάλε θάησ από ηελ πίεζε ηνπ ρεξηνύ ζαο. Απηά ηα ζεκεία είλαη πνπ δεκηνπξγνύλ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεηε. Πξνζέμηε γηαηί πνιιέο θνξέο λνηώζεηε πόλνπο ζην ζώκα ζαο, αιιά αλ πηέζεηε ην κέξνο απηό δελ αηζζάλεζηε ηίπνηε. Τπάξρνπλ «αληαλαθιαζηηθνί» πόλνη θαη ε πεγή ηνπο είλαη ηα ζεκεία πνπ πνλνύλ θάησ από πίεζε. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ πνιιέο θνξέο ηα έκπιαζηξα δελ αλαθνπθίδνπλ. «Πνλάηε» αιινύ θαη βάδεηε ην έκπιαζηξν ζε ιάζνο κέξνο. Η πίεζε γίλεηαη κε έλα δάρηπιν, κε δύν, κε ηελ θόςε ηεο παιάκεο, κε ρηππήκαηα κε ηηο παιάκεο ή ηα θόηζηα ησλ δαρηύισλ θαη γεληθά όπσο ζαο βνιεύεη. Με ιίγε εκπεηξία ζ αξρίζεηε λα μερσξίδεηε ηνλ ηξόπν πίεζεο πνπ ρξεηάδεζηε ζε θάζε πεξίπησζε. Όηαλ έρεηε πξόβιεκα ζε θάπνηα άξζξσζε από δνπιεηά, ρηύπεκα ή ζηξακπνύιεγκα πξέπεη λα βξείηε ηνπο κύεο πνπ πεξηβάιινπλ ηελ άξζξσζε θαη έρνπλ ηξαπκαηηζηεί, είλαη ηελησκέλνη θαη πνλάλε. Όζν πεξηζζόηεξν ηνπο ραιαξώλεηε ηόζν πην θαιά ζα είλαη θαη ε «πνλεκέλε» άξζξσζε. Αλ αθήζεηε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα λα «πνιπθαηξίζνπλ» ε ζεξαπεία ζαο κεηά ζα είλαη καθξνρξόληα θαη ακθίβνιε αθνύ ζα έρεηε δεκηνπξγήζεη ζηηο αξζξώζεηο ζαο πηζαλόλ κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο. Πνιιέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο «ζεξαπείαο» ζαο κε ηηο αζθήζεηο θαη ην καζάδ, εκθαλίδεηαη πόλνο θαη δπζθακςία αληί γηα ην ζπλεζηζκέλν αίζζεκα ραιάξσζεο ή ρεηξνηεξεύνπλ θάπνηα ζπκπηώκαηα πνπ έρεηε. Απηό ίζσο λα νθείιεηαη ζηηο εμήο αηηίεο: α) Κάλαηε θάηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο πνπ ρεηξνηέξεςε ηπραία ην πξόβιεκά ζαο. β) Τπεξβάιιαηε ζηηο αζθήζεηο ή ζηηο πηέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζάδ. γ) Δίλαη θπζηνινγηθή, αλ θαη ζρεηηθά ζπάληα, αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνύ θαη νθείιεηαη ζηε ζεξαπεπηηθή θηλεηνπνίεζή ηνπ. Κάπνηεο θνξέο έρνπλ παξνπζηαζζεί αηκαηώκαηα (όπσο ζηηο βεληνύδεο) ελώ έρεη ηύρεη κεηά ηελ πίεζε λα βγνπλ θνπζθάιεο ζηα δάρηπια πνπ πηέζζεθαλ ζην ζεκείν γηα ην ηξαρειηθό αληαλαθιαζηηθό. Πξέπεη λα κάζεηε λα μερσξίδεηε ηη ζπκβαίλεη, ώζηε λα δηνξζώζεηε ην πηζαλό ιάζνο ζαο. Παξαθάησ παξαζέησ θαηάινγν κε ηα βαζηθά ζεκεία πνπ πξέπεη λα ςάμεηε. Υξεζηκεύνπλ ζε όια ηα ζπκπηώκαηα πνπ αλαθέξακε ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ. Θα βξείηε δπλαηνύο πόλνπο αλάινγνπο κε ηελ έληαζε ηνπ πξνβιήκαηόο ζαο.

10 Σα ζεκεία είλαη ζπκκεηξηθά θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ ζώκαηνο. Παξάγεηαη γξήγνξε αλαθνύθηζε. Δπαλαιακβάλσ όηη αλ έρεηε πξόβιεκα ζε κία άξζξσζε, ηόηε πξέπεη λα ςάμεηε ηνπο κύεο πνπ ηελ θηλνύλ. Οη πεξηζζόηεξεο «αξζξίηηδεο» νη νπνίεο είλαη αγλώζηνπ αηηηνινγίαο, νθείινληαη ζηελ ππεξβνιηθή έληαζε ησλ κπώλ. Η άξζξσζε δέρεηαη κεγαιύηεξεο δπλάκεηο από απηέο πνπ κπνξεί λα αληέμεη. Σν ρεηξόηεξν είλαη όηη νη δπλάκεηο απηέο αζθνύληαη ζηηο αξζξώζεηο νιόθιεξν ην 24σξν, είηε δνπιεύεηε είηε θνηκάζηε. Σν απνηέιεζκα είλαη λα αξρίζεη πόλνο, δπζθακςία θαη πξήμηκν. Έηζη ζηγά ζηγά ε άξζξσζε θζείξεηαη θαη ν άξξσζηνο κπαίλεη ζηνλ θαηάινγν ησλ «αληάησο αζζελνύλησλ». 1) ΑΤΣΙ: Σζηκπήζηε ην πηεξύγην κε ηα δάρηπιά ζαο. 2) ΙΝΙΑΚΟ ΟΣΟΤΝ: Πίζσ από ην απηί βξίζθεηαη έλα ιαθθάθη πνπ πνλάεη πνιύ (ζπλήζσο). 3) ΒΑΗ ΚΡΑΝΙΟΤ: Δθεί πνπ ηειεηώλεη ην θξαλίν θαη αξρίδεη ν ζβέξθνο δεκηνπξγείηαη κηα εζνρή. Πηέζηε όιε ηε γξακκή από ην έλα απηί κέρξη ην άιιν. 4) ΠΛΑΙ ΣΟΤ ΛΑΙΜΟΤ: Κάησ από ην απηί κέρξη ηνλ ώκν. 5) ΒΔΡΚΟ: Με ην δεμί ρέξη πηέδεηε αξηζηεξά θαη αληίζεηα. Απηό γίλεηαη πεξλώληαο ην ρέξη πάλσ από ηνλ ζβέξθν 6) ΧΜΟ: Με ην δεμί ρέξη πηέδεηε ηνλ αξηζηεξό ώκν θαη αληίζεηα. 7) ΠΟΝΓΤΛΙΚΗ ΣΗΛΗ: ηελ επόκελε ζειίδα ππάξρνπλ νδεγίεο εηδηθά γηα ηελ πιάηε, ε νπνία είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ θαιή θαηάζηαζή ζαο.. 8) ΠΛΔΤΡΑ: Δθεί πνπ ηειεηώλνπλ νη ξαρηαίνη κύεο θαη θαίλνληαη ηα πιεπξά, δεκηνπξγείηαη κηα εζνρή. Δθεί κπνξείηε λα βξείηε ηελησκέλνπο «ζπάγγνπο» πνπ πνλάλε. Η πίεζε ζε απηά ηα ζεκεία αλαθνπθίδεη ηε κέζε. 9) ΓΟΦΟ: Δθεί πνπ γίλνληαη νη ελέζεηο. Πηέδνπκε κε δάρηπιν ή μύιν ή ρηππάκε κε ηε γξνζηά καο. Αλαθνπθίδεη ηε ιεθάλε θαη ηελ κέζε ραιαξώλνληαο ιίγν ηνλ ιαγσλνςσΐηε. Φάμηε επίζεο ην θόθαιν ηεο ιεθάλεο γηα λα αλαθαιύςεηε επώδπλα ζεκεία. 10) ΛΑΚΚΟ ΠΙΧ ΑΠΟ ΣΟ ΓΟΝΑΣΟ: Η πίεζε πίζσ από ην γόλαην αλαθνπθίδεη ηνπο πόλνπο ηεο κέζεο. 11) ΓΑΜΠΑ: Η πίεζε ή ην ρηύπεκα αλαθνπθίδεη ηα πόδηα θαη ηε κέζε. Γηα πξόβιεκα ζηνπο αζηξάγαινπο πηέζηε θαηά κήθνο ηνπ θαιακηνύ πξνο ηελ πιεπξά πνπ «βιέπεη» ζην άιιν πόδη.

11 ΠΟΝΓΤΛΗΚΖ ΣΖΛΖ Η πίεζε δεμηά θαη αξηζηεξά ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε κπνξεί λα γίλεη ζε κία γσλία ζην ζπίηη. Αθνπκπάηε ζηε γσλία δίπια ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη αλεβνθαηεβάδεηε ην ζώκα ζαο όπσο ζην ζρήκα. Αλ έρεηε θάπνηνλ λα ζαο βνεζήζεη κπνξείηε λα μαπιώζεηε κπξνύκπηα γηα λα ζαο θάλεη ην καζάδ ζηελ πιάηε. Με ηε γσλία όκσο δελ εμαξηάζηε από θαλέλαλ. Όια ηα ππόινηπα παηήκαηα γίλνληαη κε ηα ρέξηα ζαο ρσξίο βνήζεηα. Σέινο, επαλαιακβάλσ όηη κε ην λα δηαβάδεηε κόλν απηέο ηηο ζειίδεο, δελ θεξδίδεηε ηίπνηε. Θα πξέπεη λα ηηο βάιεηε ζε ΔΦΑΡΜΟΓΗ. ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΟΠΟΙΣ ΚΤΩΝΤΑΙ Τπόδεημε: Αλ έρεηε πξόβιεκα ζηνπο θαξπνύο ησλ ρεξηώλ, εθηόο ησλ άιισλ κπνξείηε λα θάλεηε καζάδ ζηνπο κύεο ηνπ ζηήζνπο. Καλόλεο αληαλαθιαζηηθήο πίεζεο Απαγνξεύεηαη ζε εγθύνπο, ζε όπνηνλ μππλά ζνβαξά άξξσζηνο, ζε όπνηνλ παίξλεη θάξκαθα, γηα ρξόληεο αζζέλεηεο (θαξθίλνο, δηαβήηεο θιπ.), ζε θαξδηαθνύο θαη όζνπο έρνπλ βεκαηνδόηε ή άιινπο ξπζκηζηηθνύο κεραληζκνύο. Απνθύγεηε ηελ πίεζε ζε νπιέο, ειηέο, ζπαζίκαηα θιπ. Πεξηκέλεηε 4 ώξεο αλ πήξαηε θάξκαθα, λαξθσηηθά, αιθνόι. Πεξηκέλεηε κηζή ώξα κεηά ην δεζηό κπάλην, βαξηά δνπιεηά ή θαγεηό. Γίλεηαη 3-4 θνξέο ηελ εκέξα. Με ην δάρηπιν ή έλα ζηπιό ςάμηε γηα ζεκεία (ζπλήζσο κνηάδνπλ κε θαθέο) πνπ πνλνύλ όηαλ ηα πηέζεηε. Κάλνληαο καζάδ ζε απηά ηα ζεκεία, βνεζάηε ηα αληίζηνηρα όξγαλα λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ. Τπάξρεη πνιύο πόλνο όηαλ θάπνην όξγαλν είλαη άξξσζην, θαη ιηγνζηεύεη κε ηνλ θαηξό αλάινγα κε ηελ πξόνδν ηεο πγείαο ηνπ νξγάλνπ. Βνεζάεη επίζεο λα πεξπαηάηε ή λα ηξέρεηε μππόιεηνη όηαλ ν θαηξόο ην επηηξέπεη. ηελ αξρή, κέρξη λα ζπλεζίζνπλ ηα πέικαηά ζαο, πξνηηκήζηε γθαδόλ, καιαθό ρώκα ή ηνλ δηάδξνκν ηνπ γεπέδνπ. Δθηόο ηνπ όηη ελεξγνπνηείηε όιν ην ζώκα ζαο, επηπιένο μεθνξηώλεζηε ηνλ πιενλάδνληα ζεηηθό ειεθηξηζκό κε ηνλ νπνίν θνξηηδόκαζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Θα αηζηαλζείηε πνιύ θαιύηεξα ινπζκέλνη κε ην αξλεηηθό θνξηίν ηεο γεο. Δπίινγνο Οη αζθήζεηο θαη ην καζάδ έρνπλ πξνιεπηηθό ραξαθηήξα. Βνεζήζηε ηνλ νξγαληζκό ζαο λα βξίζθεηαη ζε κία ζηνηρεησδώο θαιή θαηάζηαζε, νύησο ώζηε λα κπνξεί λα μεπεξλά ηηο θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο, λα κελ πνλάεη θαη έηζη λα πάςεηε λα είζηε θαηαλαισηέο παπζίπνλσλ. Δθαξκόζηε θαζεκεξηλά ηηο νδεγίεο απηνύ ηνπ έληππνπ. Λίγα ιεπηά θάζε κέξα (ράλεηε άθζνλν ρξόλν κπξνζηά ζηελ ηειεόξαζε ή ζε ραδέο δξαζηεξηόηεηεο) αξθνύλ γηα λα πάςεηε ζηαδηαθά λα ππνθέξεηε. Γελ ππάξρεη δηθαηνινγία όηαλ κπνξείηε λα εθαξκόζεηε ηηο νδεγίεο απηέο ελώ βιέπεηε ηηο εηδήζεηο ή ελώ αθνύηε κνπζηθή. Πξνζπαζήζηε επίζεο ζηγά ζηγά λα ζπλεζίζεηε λα θάλεηε κπάλην κε ην ζθέην θξύν λεξό ηεο βξύζεο ρεηκώλα-θαινθαίξη. Γελ είλαη δύζθνιν. αο ην ιέσ εγώ πνπ αθόκε θαη ην θαινθαίξη πιελόκνπλ κε δεζηό. Σν θξύν λεξό (όρη «ζπαζκέλν» κε δεζηό)πξνθαιεί κεγάιε ραιάξσζε ζηνπο κύεο, απμάλεη ηελ αληνρή ζαο ζην θξύν θαη ζαο δσληαλεύεη ζε απίζηεπην βαζκό. Λνύζεηε θαη μεπιύλεηε ην θεθάιη. απνπλίζηε δηαδνρηθά ρέξηα, πόδηα θαη κεηά ην ζώκα. Έπεηηα μεπιπζείηε κε ηελ ίδηα ζεηξά.

12 Αλ γηα θάπνην ιόγν ζέιεηε λα θάλεηε δεζηό κπάλην, ηόηε κελ βγείηε έμσ αλ δελ έρνπλ πεξάζεη αξθεηέο ώξεο. Πξέπεη επίζεο λα είζηε θαιά ληπκέλνη κέζα ζην ζπίηη κέρξη λα ζηεγλώζεηε ηειείσο. Όρη θαηάρξεζε ζην πηζηνιάθη ησλ καιιηώλ. ηελ αξρή ίζσο αληηκεησπίζεηε αλεμήγεηεο θξίζεηο γξίπεο. Έπεηηα ζα αηζζάλεζηε όηη δελ θξπώλεηε. Σέινο όηαλ ν νξγαληζκόο ζαο ζπλεζίζεη ην θξύν λεξό ζα αληηδξάηε πιένλ θπζηνινγηθά ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην θπξηόηεξν: Θα μεράζεηε πιένλ ηα ηαθηηθά εηήζηα θξπώκαηα κε θξεβαηώκαηα, ππξεηνύο, κπνπθώκαηα, βήρεο θαη αληηβησηηθά. ΔΠΙΛΟΓΟ Σν ρεηξόηεξν πξάγκα πνπ κπνξείο λα πάζεηο είλαη ην λα κελ ζε αθνύεη θαλείο. Σν ρεηξόηεξν πξάγκα πνπ κπνξείο λα πάζεηο είλαη ην λα κελ πξαγκαηνπνηείηαη ε επηζπκία ζνπ. Σν ρεηξόηεξν πξάγκα πνπ κπνξείο λα πάζεηο είλαη λα ζέιεηο θαη λα κελ κπνξείο. Παξαθαιώ αο εθαξκόζεη θάπνηνο απηέο ηηο νδεγίεο.

13

14

15

16

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα