ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι ποτέ δεν έχουν το χρόνο να κάνουν το σωστό. Βίας ο Πριηνεύς Αν δεν βλέπεις κάτι δεν σημαίνει ότι αυτό δεν υπάρχει. Τσουάνγκ-Τσού Πρέπει και μπορώ είναι το ίδιο για τον σοφό άνθρωπο. Φωκυλίδης Η πειθαρχία είναι η μητέρα της ευημερίας. Αισχύλος Και μη νομίζετε ότι αν κάνουμε πάντα ότι μας αρέσει και όχι ότι πρέπει, δεν θα το πληρώσουμε με ότι δεν μας αρέσει. Θουκυδίδης Πξνηεηλόκελνη ηξόπνη ρξήζεσο ηνπ θπιιαδίνπ - Αλ θνπλάεη ην βίληεό ζαο, δηπιώλεηε ηα θύιια θαη ηα βάδεηε από θάησ. - Γίλεηε ην ραξηί γηα αλαθύθισζε - Όηαλ έρεη δέζηε ηα ρξεζηκνπνηείηε ζαλ βεληάιηα γηα λα θάλεηε αέξα. - Σα έρεηε δίπια ζην ηειέθσλν γηα λα γξάθεηε ζεκεηώζεηο. - Μπνξείηε λα βαξάηε κύγεο. - Σα θύιια είλαη ζην ηδαληθό ζρήκα γηα λα θηηάρλεηε αεξνπιάλα ή θαξαβάθηα. - Δίλαη όηη πξέπεη γηα πξνζάλακκα αλ έρεηε ηδάθη. Σέινο αλ παξ ειπίδα δελ έρεηε αιιεξγία ζην δηάβαζκα ηόηε: - Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην θείκελν γηα λα γιηηώζεηε από ηνπο πόλνπο πνπ ζαο ηαιαηπσξνύλ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηύπσζε θαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζπγγξαθέα. Μηράιεο Κ

2

3 Δηζαγσγή Νν 1 Σν θείκελν πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο γξάθηεθε από θάπνηνλ πνπ ππέθεξε ρξόληα από ηε κέζε ηνπ. Μηα ιίγν-πνιύ ηπραία θσδηθνπνίεζε αζθήζεσλ, ηνλ απάιιαμε από ην καξηύξην ηνπ θαζεκεξηλνύ πόλνπ. Δπηζπκία ηνπ «ζπγγξαθέα» είλαη λ απαιιαγνύλ επίζεο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα άηνκα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θαηαθεύγνπλ ζε θάξκαθα. Δηζαγσγή Νν 2 Σν θείκελν απηό έρεη δύν κεηνλεθηήκαηα: Σν πξώην είλαη όηη δε κπνξεί λα κεηαθέξεη όια όζα ζα ήζεια, γηαηί ηα κέζα πνπ ρξεηάδνληαη είλαη πνιύ πεξηζζόηεξα από απηά πνπ δηαζέησ. Σν δεύηεξν θαη κεγαιύηεξν κεηνλέθηεκα είλαη όηη δελ αξθεί λα πάξεηε απηέο ηηο ζειίδεο ζηα ρέξηα ζαο γηα λα πεξάζεη ν πόλνο. Πξέπεη λα ΔΚΣΔΛΔΔΣΔ ηηο αζθήζεηο, λα ΚΔΦΣΔΙΣΔ πάλσ ζ απηέο θαη ζηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη ηέινο λα ΚΑΣΑΝΟΗΔΣΔ ηελ θηινζνθία πνπ ηηο δηέπεη. Μπνξείηε λα δώζεηε θαη ζε άιινπο ηηο αζθήζεηο. Δάλ θαηαιάβαηε ηη ρξεηάδεηαη λα θάλεηε, πξνζπαζήζηε λα βνεζήζεηε όζνπο ππνθέξνπλ αιιά κελ εθκεηαιιεύεζηε ηα απνηειέζκαηα ησλ αζθήζεσλ. Απηό είλαη κηα άιιε πνιύ θαιή ζεξαπεπηηθή άζθεζε. ΓΧΡΔΑΝ ΔΛΑΒΑΣΔ, ΓΧΡΔΑΝ ΓΧΣΔ. Γεληθέο νδεγίεο -Μελ ιπγίδεηε ηε κέζε όηαλ θάζεζηε. Να ιπγίδεηε ηα γόλαηα θξαηώληαο ηελ κέζε ίζηα γηα λα ζεθώζεηε θάπνην βάξνο. -Μηκεζείηε ηελ ζηάζε ησλ γηαπσλέδσλ ζακνπξάη: ίζηα θαη αιύγηζηε πιάηε. -Παξαηεξήζηε ηα κσξά πνπ κόιηο άξρηζαλ λα πεξπαηνύλ. Λπγίδνπλ ηα γόλαηα θαη όρη ηε κέζε. Μηκεζείηε ηα ζην ζθύςηκν. -Αλαπλέεηε αξγά θαη βαζηά. Κάλεηε θαιύηεξε νμπγόλσζε ζην ζώκα ζαο, ηα λεύξα ζαο ραιαξώλνπλ θαη ε ειαθξηά ππεξνμπγόλσζε ζαο θηηάρλεη ηελ δηάζεζε. -Μελ θάλεηε βίαηεο αζθήζεηο. Αθόκε θαη αλ είζηε δεζηνί θηλδπλεύεηε από ηξαπκαηηζκνύο. -Πξνθπιάμηε ηνλ απρέλα ζαο από ηνλ αέξα θαη ην θξύν. Ο απρέλαο είλαη κία «πόξηα» εηζόδνπ ηνπ θξύνπ ζην ζώκα θαη ε πεξηνρή αλάκεζα ζηηο σκνπιάηεο ε «απνζήθε». -Κάλεηε ηηο αζθήζεηο θαη ην καζάδ θαζεκεξηλά. Απαηηνύληαη κόλν ιίγα ιεπηά, ρξόλνο ειάρηζηνο γηα ηα νθέιε πνπ ζα έρεηε. -Όηαλ θαηαιάβεηε ηηο αζθήζεηο, πξνζζέζηε δηθέο ζαο θηλήζεηο πνπ ληώζεηε λα ζαο επραξηζηνύλ. -Κόςηε πνηά, ηζηγάξα, μελύρηηα, ηεγαλεηά, ιηπαξά, αιιαληηθά, θνλζέξβεο, κπαραξηθά, μύδη, αιάηη, δάραξε, θαθέ, άζπξν αιεύξη. Σα κπαραξηθά θαη ην νηλόπλεπκα είλαη πνιύ θαιό θάξκαθν γηα ην θξύσκα. Πξέπεη όκσο λα κελ ηα θαηαλαιώλεηε ηαθηηθά. Έηζη ην ζώκα ζαο αζπλήζηζην ζε απηέο ηηο νπζίεο ζα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ «θσηηά» πνπ πεξηέρνπλ. Μελ πείηε όηη δελ ζέιεηε λα γίλεηε «θαλαηηθνί κε ηα πγηεηλά θαγεηά». Δίζηε ήδε θαλαηηθνί κε ηα αλζπγηεηλά. Φπζηθά θαλείο δελ ρξεηάδεηαη λα θόςεη δηα βίνπ ηηο «λνζηηκηέο» πνπ έρεη ζπλεζίζεη από κηθξόο. Πξέπεη λα ηηο πεξηνξίζεη όκσο θαη λα αλαθαιύςεη ηηο εμίζνπ λόζηηκεο αιιά θαη πγηεηλέο θπζηθέο ηξνθέο πνπ επέηξεςαλ ζηνπο Έιιελεο θαη εηδηθά ζηνπο Κξεηηθνύο λα έρνπλ πςειόηεξν κέζν όξν δσήο από ηνπο Δπξσπαίνπο, έζησ θαη αλ απηνί ηερλνινγηθά ήηαλ κπξνζηά θαηά 50 ρξόληα. -Μαζάηε θαιά ην θαγεηό ζαο. -Σξώηε πεξηζζόηεξα θξνύηα θαη ιαραληθά. -Απνθύγεηε ην άγρνο. Να ζπκάζηε όηη: «Γηα δύν πξάγκαηα δελ πξέπεη λα ζηελαρσξηέηαη θαλείο: Γηα εθείλα πνπ δηνξζώλνληαη θαη γηα εθείλα πνπ δελ δηνξζώλνληαη. Όζν θαη αλ ζηελαρσξηέζηε δελ είλαη δπλαηόλ: Να βξείηε ηα ρξήκαηα πνπ ζαο ιείπνπλ. Να δηνξζώζεηε ην ιάζνο πνπ θάλαηε. Να ηειεηώζεηε κία ώξα αξρύηεξα κε έλα δπζάξεζην θαζήθνλ. Να γίλνληαη πάληνηε ηα πξάγκαηα όπσο εζείο ζέιεηε. Να απνθηήζεηε όια όζα νλεηξεύεζηε. Να είζηε κόληκα επηπρείο. Να κελ αξξσζηήζεηε πνηέ θιπ, θιπ, θι.π. Αληίζεηα ε ςύρξαηκε αληηκεηώπηζε ησλ γεγνλόησλ ζα ζαο δώζεη ην πιενλέθηεκα ηεο θαηά ην δπλαηόλ ζσζηήο δξάζεο ζαο. Αλ παηάηε πάλσ ζε έλα ζαλίδη θαη πξνζπαζήζεηε λα ην ζεθώζεηε ζα δηαπηζηώζεηε όηη θάηη ηέηνην είλαη αδύλαηνλ. Σν εγρείξεκά ζαο είλαη αθαηόξζσην. Δζείο νη ίδηνη εκπνδίδεηε

4 ηελ επηηπρία ηνπ. Ο κόλνο ινγηθόο ηξόπνο είλαη πξώηα λα θαηεβείηε από ην ζαλίδη. Σόηε ζα θαηνξζώζεηε εύθνια λα θάλεηε απηό πνπ πξηλ ιίγν δελ κπνξνύζαηε. Με απηό ην ζθεπηηθό πξέπεη λα απνκαθξπλζεί θαλείο ςπρνινγηθά από ηα πξνβιήκαηά ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα ηα αληηκεησπίζεη ςύρξαηκα. Μελ μερλάηε όηη πνιιέο θνξέο δίλνπκε ζσζηέο ζπκβνπιέο ζηνπο άιινπο, ελώ εκείο νη ίδηνη δελ κπνξνύκε λα ηηο αθνινπζήζνπκε γηα ηελ δηθή καο πεξίπησζε. Η ηαύηηζε κε ηα γεγνλόηα ηεο δσήο καο, απνηειεί θαη ηελ αρίιιεην πηέξλα καο. Δίλαη δύζθνιν θαη γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο αθαηόξζσην, αιιά ν κόλνο ηξόπνο γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηελ δσή κε ηα άγρε θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο είλαη ην λα βιέπνπκε ηα γεγνλόηα ηεο κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ζα βιέπακε κία ηαηλία. Γειαδή ζαλ θάηη αδηάθνξν θαη πεξαζηηθό. Η ηαπηνπνίεζε κε ηα πξνβιήκαηά καο όρη κόλν καο θάλεη λα ππνθέξνπκε (ζαλ λα ήξζε ην ηέινο ηνπ θόζκνπ) αιιά επίζεο ζνιώλεη ηελ θξίζε καο, δπζθνιεύεη ηηο απνθάζεηο καο θαη καο θάλεη λα ζθάινπκε. ηακαηήζηε λα αηζζάλεζηε ζπλερώο πξνζβεβιεκέλνη θαη λα δηακαξηύξεζηε γηα ην παξακηθξό. Ξνδεύεηε ηεξάζηηα πνζά ζπλαηζζεκαηηθήο ελέξγεηαο πνπ δελ κπνξείηε λα αλαθηήζεηε θαη δηαιπόζαζηε ςπρνινγηθά. Πξνζηαηεύζηε ηνλ εαπηό ζαο. Μελ ηνλ ππεξαζπίδεζηε. Αηηίεο Φηαίεη ν ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο: Γξήγνξνη θαζεκεξηλνί ξπζκνί, εμνλησηηθά σξάξηα, μελύρηη γηα ην μελύρηη, έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο, απνκάθξπλζε από ηελ θύζε, δηαζθέδαζε 1 θαη όρη ςπραγσγία 2, ςεύηηθεο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο (ην δηθό κνπ βίληεν έρεη 4 θεθαιέο ελώ ηα άιια κόλν δύν), έιιεηςε ζσζηήο θίλεζεο, ππεξδξαζηεξηόηεηα ζηηο δηαθνπέο, άζιηα δηαηξνθή θαη γεληθά παληειήο άγλνηα ησλ αλαγθώλ ηεο ζσκαηηθήο «κεραλήο» καο. Μελ πηζηεύεηε ην παξακύζη-θαξακέια «έρσ άιαηα». Απηό πνπ δελ ζαο ιέεη θαλείο είλαη ην γιαηί απνθηήζαηε απηό ην πξόβιεκα. Απνηέιεζκα -Έλαο ζηνπο ηξεηο Έιιελεο ππνθέξεη από πόλνπο ζηε κέζε θαη ζηα άθξα. -Οη 7 ζηνπο 10 Έιιελεο ππνθέξνπλ από ρξόληεο ή πεξηζηαζηαθέο εκηθξαλίεο θαη πνλνθεθάινπο. -Αλάινγε θαηάζηαζε επηθξαηεί θαη ζηελ Δπξώπε θαη Ακεξηθή. -Κάλεη ζξαύζε ην «κπζηεξηώδεο» απρεληθό ζύλδξνκν κε απίζηεπηεο ζπλέπεηεο: π.ρ. ζηε ΝΔΣ ζε απνγεπκαηηλή εθπνκπή πγείαο αλαθέξζεθε ε πεξίπησζε αηόκνπ ην νπνίν εκθάληδε ζπκπηώκαηα ζκλήρσνζης καηά πλάκας. Απηή ηελ δηάγλσζε έθαλαλ νη γηαηξνί πνπ ην εμέηαζαλ. Σειηθά απεδείρζε όηη έπαζρε από αστενικό ζύνδρομο. -Όινη ππνθέξνπλ θαηαλαιώλνληαο ηα παπζίπνλα κε ηηο ρνύθηεο γηα λα ζηακαηήζνπλ ηνλ πόλν θαη όρη γηα λα γίλνπλ θαιά. Όκσο ηα δηάθνξα «ζαπκαηνπξγά» ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηείηε έρνπλ εθπιεθηηθέο παξελέξγεηεο: Πρ ράπηα γηα ηνλ πνλνθέθαιν κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ πνλνθέθαιν. Τπάξρεη έλεζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςπρσζηθά επεηζόδηα θαη κάιηζηα ρσξίο λα ιηγνζηέςεη ηνλ πόλν ή ηελ δπζθακςία (έρσ ηδίαλ πείξαλ). ην ζπλνδεπηηθό έληππν άιιεο, αλαθέξεηαη όηη: «δελ έρεη απνδεηρζεί όηη δξα ζεξαπεπηηθά ζηελ νζθπαιγία» (αιιά πνηνο δηαβάδεη ςηιά γξάκκαηα κε θαθό;). Όκσο θπθινθνξεί ή έζησ θπθινθνξνύζε όηαλ πξηλ κεξηθά ρξόληα ν γηαηξόο ηελ ζύζηεζε ζε θάπνηνλ κε «λεπξνθαβαιίθεκα». -Οη πόλνη θαη ε δπζθακςία ζαο θάλνπλ ηε δσή καύξε θαη ζαο γεξλάλε πξηλ ηελ ώξα ζαο. Πξνζέμηε όηη δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα αηζζάλεηαη θαλείο θαιά όηαλ είλαη δπζθίλεηνο. Γελ είλαη ζέκα ειηθίαο αιιά επιύγηζηνπ κπτθνύ ζπζηήκαηνο. Βνεζήζηε ην ζώκα ζαο. Γπκλαζηείηε ζσζηά θαη απνθηήζηε ειαζηηθνύο κύεο. Θα ζαο αληακείςνπλ γηα ηνλ θόπν ζαο κε ην λα ζαο θξαηάλε ζε θόξκα, ρσξίο πόλνπο θαη ππεξβνιηθή θνύξαζε. Αλαηνκία ηνπ πξνβιήκαηνο Η ζπνλδπιηθή ζηήιε όηαλ ηε βιέπνπκε από ην πιάη έρεη δύν θακπύιεο: Μία ζηελ πιάηε θαη κία ζηε κέζε. Τπάξρνπλ επίζεο δύν κεγάιεο νκάδεο κπώλ: 1 Γηαζθέδαζε ζεκαίλεη ζθόξπηζκα (π.ρ. δηαζθεδάδσ ηνλ θόβν κνπ) 2 Αγσγή, κόξθσζε ηεο ςπρήο.

5 α) Οη ξαρηαίνη πνπ «πηάλνπλ» ζην θξαλίν θαη ζηε ιεθάλε. β) Οη θνηιηαθνί πνπ «πηάλνπλ» ζηα πιεπξά θαη ζηε ιεθάλε. Οη δύν απηέο νκάδεο βνεζνύλ ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ζηελ απόζβεζε θξαδαζκώλ θαη ζην ζήθσκα βάξνπο. -Από ηνλ αθύζηθν ηξόπν ηεο δσήο καο είλαη δπλαηόλ λα ραιαξώζνπλ νη θνηιηαθνί ή λα ζθίμνπλ νη ξαρηαίνη. Απηό ζπκβαίλεη από ηελ πνιιή δνπιεηά, από άγρνο, από θξύσκα, από αηύρεκα, είηε ηέινο από ζπλδπαζκό απηώλ ησλ παξαγόλησλ. Η δηαθνξεηηθή ηάζε θάλεη ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε λα απμάλεη ηηο θακπύιεο ηεο. -Η ζπνλδπιηθή ζηήιε, όηαλ ηελ βιέπνπκε από πίζσ, θαίλεηαη ίζηα. Οη ξαρηαίνη κύεο ρσξίδνληαη ζε δύν κεγάιεο νκάδεο δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο. Καη νη δύν νκάδεο ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο «ηξαβνύλ» κε ηελ ίδηα δύλακε. Δίλαη δπλαηόλ κηα νκάδα λα πάζεη θξάκπα από ην θξύν ή λα δπλακώζεη από ηελ πνιιή δνπιεηά. Απνηέιεζκα ηνπ δηαθνξεηηθνύ ηξαβήγκαηνο αλάκεζα ζ απηέο ηηο νκάδεο είλαη όηη ε ζπνλδπιηθή ζηήιε ζηξαβώλεη. Όηαλ ε ζπνλδπιηθή ζηήιε ράζεη έζησ θαη ιίγν ηελ ζσζηή ηεο κνξθή πξνθαινύληαη ηα παξαθάησ δπζάξεζηα: α) Η πίεζε πνπ δέρνληαη νη κεζνζπνλδύιηνη δίζθνη είλαη κνλόπιεπξε, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη θζνξέο. β) Γίλνληαη εύθνια κηθξέο εμαξζξώζεηο ζπνλδύισλ θαη νζηώλ πνπ δελ αληρλεύνληαη κε ηηο ζπλεζηζκέλεο κεζόδνπο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηξηθήο (ή δελ ηελ ελδηαθέξνπλ). γ) ε θάπνην ζεκείν ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο αξρίδεη λα επεξεάδεηαη ν λσηηαίνο κπειόο. Η πίεζε ζηα λσηηαία λεύξα πξνθαιεί «ελεξγεηαθά βξαρπθπθιώκαηα». Παξνπζηάδεηαη έιιεηςε ελέξγεηαο. Έηζη θνπξαδόκαζηε εύθνια θαη αξξσζηαίλνπκε επίζεο εύθνια. Η αληνρή καο είλαη γεληθώο κεησκέλε θαη ππνθύπηνπκε ζηηο επηζέζεηο ηνπ άγρνπο. Οιόθιεξν ην ζύζηεκά καο δηαιύεηαη. Σόηε ππάξρεη πηζαλόηεηα λα ππνθέξεη θαλείο από ηηο παξαθάησ κπζηήξηεο (ζπλήζσο) θαη ρσξίο ζεξαπεία ππνηξνπηάδνπζεο θαηαζηάζεηο: Πνλνθεθάινπο, εκηθξαλίεο, δαιάδεο, βάξνο ή ζνινύξα ζηα κάηηα. Πόλνπο, ηξαβήγκαηα, δπζθακςία, ζην ζβέξθν θαη ώκνπο. Πόλνπο, κνπδηάζκαηα, ππεξβνιηθή θνύξαζε ζηα ρέξηα. Πόλνπο, ηξαβήγκαηα, δπζθακςία ζηελ πιάηε. Πόλνπο ζηε κέζε. Πόλνπο ζηνπο γνθνύο. Πόλνπο, κνπδηάζκαηα, πξήμηκν, ππεξβνιηθή θνύξαζε ζηα πόδηα. Μπνξεί λα έρεη θαλείο κόλν έλα ή θαη όια ηα ζπκπηώκαηα, αλάινγα κε ηνλ νξγαληζκό θαη ην ζεκείν εξεζηζκνύ ζην λσηηαίν κπειό. Δίλαη θπζηθά πηζαλό λα ππάξρνπλ θαη άιιεο αηηίεο (π.ρ. πνλνθέθαινο από όρη θαιά γπαιηά ή ραιαζκέλν δόληη) αιιά ε πιεηνςεθία ησλ αλζξώπσλ ππνθέξεη από όια ηα παξαπάλσ ιόγσ άγρνπο, θνύξαζεο θαη ΚΡΤΧΜΑΣΧΝ ΣΟΝ ΑΤΥΔΝΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΛΑΣΗ. Δπίζεο αθόκε θαη αλ ην πξόβιεκά ζαο πξνέξρεηαη από θάηη άιιν εθηόο ηνπ απρέλα, ε πείξα δείρλεη όηη ε «επηζθεπή» ηνπ επεξεάδεη ζεηηθά ζε θάπνην βαζκό και ην πξόβιεκα πγείαο). Αλ ε θαηάζηαζε απηή παξακείλεη γηα πνιιά ρξόληα, νη κεζνζπνλδύιηνη δίζθνη θζείξνληαη, ζπάεη ην πεξίβιεκά ηνπο θαη παζαίλνπλ θήιε, ελώ ην επόκελν βήκα ζεξαπείαο είλαη ε εγρείξεζε. Τπάξρεη επίζεο ε πηζαλόηεηα λα πξνθιεζεί δεκηά ζε εζσηεξηθά όξγαλα από ηνλ ρξόλην εξεζηζκό ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ. Γείηε ζηελ ηειεπηαία ζειίδα έλα ζρεηηθό πίλαθα. Σν δεηνύκελν ηώξα είλαη έλαο ηξόπνο γηα λα ζθίμεη ε θνηιηά θαη λα ραιαξώζεη ε πιάηε, ώζηε ην ζύζηεκα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο λα επαλέιζεη ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο θαη λα ραζεί ε αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο. Δλδηαθέξεη ινηπόλ θάζε άλζξσπν πνπ δελ έρεη γλώζεηο, ρξόλν, δύλακε ή έζησ όξεμε λ αζρνιεζεί κε ζπνξ, λα βξεη απιέο θαη εύθνιεο αζθήζεηο γηα λα ιύζεη ην πξόβιεκά ηνπ.

6 Οη αζθήζεηο πνπ ζα ζαο δείμσ, δελ ρξεηάδνληαη πάλσ από ιίγα ιεπηά θάζε κέξα. Δίλαη εύθνιεο θαη γίλνληαη αθόκα θαη από άηνκα κε κεγάιν πξόβιεκα κέζεο. Γελ ρξεηάδνληαη αληνρή, δύλακε ή ηαρύηεηα. Αθόκε θαη αλ θνξάηε δώλε ή ζέξλεηε ην πόδη ζαο κπνξείηε λα ηηο θάλεηε θαη ζα αλαθνπθηζζείηε πνιύ γξήγνξα εάλ βέβαηα ηηο θάλεηε ζσζηά. Σα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα θπκαίλνληαη από ην λα κελ ρεηξνηεξεύεη θαλείο θαη λα δεη ρσξίο πόλνπο θαη θάξκαθα κέρξη ηελ ηέιεηα ζεξαπεία. ΚΑΝΟΝΔ ΑΚΗΔΧΝ Αθνινπζείηε πηζηά ηηο παξαθάησ ζπκβνπιέο. Α) ΟΗ ΑΚΖΔΗ ΝΑ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΑΡΓΑ ΚΑΗ ΥΩΡΗ ΒΗΑ. Έηζη νη κύεο έρνπλ αξθεηό ρξόλν λα ηνλσζνύλ ή λα ραιαξώζνπλ θαη εζείο αξθεηό ρξόλν γηα λα αληηιεθζείηε ηη ζπκβαίλεη ζην ζώκα ζαο θαη ηη κεηαβνιέο πξαγκαηνπνηνύληαη. Β) Ζ ΠΟΝΓΤΛΗΚΖ ΣΖΛΖ ΓΔΝ ΛΤΓΗΕΔΗ. Απηό βνεζάεη λα κελ θαηαπνλνύληαη ηα αδύλαηα ζεκεία ηεο. Γ) ΜΟΛΗ ΔΜΦΑΝΗΘΔΗ ΠΟΝΟ Ζ ΑΚΖΖ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΑΜΑΣΖΔΗ. Αλ κπνξείηε λα θηλεζείηε έλαλ πόλην, θηλεζείηε έλαλ πόλην. Αλ κπνξείηε λα θηλεζείηε πέληε ηόηε θηλεζείηε πέληε. Πνηέ όκσο κελ πάηε πεηζκαηηθά αληίζεηα ζηνλ πόλν. ηελ θαιύηεξε πεξίπησζε ζα θαζπζηεξήζεηε ηε ζεξαπεία ζαο. Έηζη κελ ξίμεηε ηα βάξε ζε κέλα αλ γίλεηε ρεηξόηεξα ή αλ δελ ζπκβεί θακία θαιπηέξεπζε. Η εηθνζαεηήο εκπεηξία κνπ κε δίδαμε όηη νη άλζξσπνη δελ εθαξκόδνπλ θαζόινπ ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλσ. Κάλνπλ κε ιάζνο ηξόπν ηηο αζθήζεηο, δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζεκεία γηα ην καζάδ θαη ην θπξηόηεξν: όηαλ πεξάζεη ε θξίζε μερλάλε ηα πάληα θαη πεξηκέλνπλ λα θηάζνπλ ζην απξνρώξεην κε κία θαηλνύξηα θξίζε γηα λα ζπκεζνύλ όηη θάηη άθνπζαλ θάπνηε γηα θάπνηα ιύζε ζην πξόβιεκά ηνπο. Κ Δ Φ Α Λ Ι α) Μπξνζηά-Πίζσ Γέξλνπκε ην θεθάιη κπξνζηά θαη πίζσ ρσξίο λα θνπλάκε θαζόινπ ην ζώκα καο. β) Γεμηά-Αξηζηεξά Γέξλνπκε ην θεθάιη ρσξίο λα ζεθώζνπκε ηνλ ώκν. Δπίζεο δελ ζηξίβνπκε ην πεγνύλη. γ) Κνίηαγκα πάλσ από ηνλ ώκν. ηξίβνπκε ην θεθάιη θνηηώληαο θαηά ην δπλαηόλ πίζσ από ηνλ ώκν καο ρσξίο όκσο λα ζηξίβνπκε ην ζώκα καο. δ) Κύθινη δεμηά θαη αξηζηεξά.

7 πλδπαζκόο ησλ αζθήζεσλ α θαη β. Σν θεθάιη γέξλεη κπξνζηά, κεηά πιάγηα, κεηά πίζσ, κεηά ζηνλ άιιν ώκν θαη πάιη κπξνζηά. Οη αζθήζεηο απηέο πξνθαινύλ θαηαξρήλ ραιάξσζε ησλ κπώλ ηνπ ιαηκνύ γεληθά. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ νκαινπνίεζε ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζην θεθάιη. Έηζη αλαθνπθίδνληαη ηα κάηηα θαη μεζνιώλνπλ. Δπίζεο πξνθαινύλ επιπγηζία ζηηο αξζξώζεηο ηνπ ζβέξθνπ. Κάπνηεο κηθξν-δαιάδεο θαη ηξημίκαηα θαηά ηελ θίλεζε ππνρσξνύλ κεηά από ιίγν θαηξό. ΠΡΟΟΥΗ: Κόςηε ηελ θαθή ζπλήζεηα λα ζπξώρλεηε κε ην ρέξη βίαηα ην ζαγόλη ζαο πξνο ηνλ ώκν πξνθαιώληαο ηξημίκαηα. Μπνξεί λα αλαθνπθίδεη ιίγν αιιά είλαη θαη επηθίλδπλν. Δίλαη ε θιαζζηθή θίλεζε ζπαζίκαηνο ηνπ ιαηκνύ ζηηο πνιεκηθέο ηέρλεο. Μ Δ Η α) Μπξνζηά - πίζσ. Λπγίδνπκε ην γόλαην ζην πόδη πνπ έρνπκε κπξνζηά. Σόηε όιν ην ζώκα γέξλεη κπξνζηά. Δπαλεξρόκαζηε ζηελ όξζηα ζηάζε. Λπγίδνπκε ην πόδη πνπ έρνπκε πίζσ. Σόηε ην ζώκα γέξλεη πξνο ηα πίζσ. Έλα ιάζνο πνπ γίλεηαη ζπλήζσο είλαη λα κέλεη ην ζώκα θάζεην όηαλ ιπγίδεηε ην πόδη θαη λα κελ γέξλεη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ πνδηνύ πνπ ιπγίδεη. Απνθύγεηέ ην γηαηί ηόηε θάλεηε ηελ άζθεζε ρσξίο απνηέιεζκα. Κάζε κέξα λ αιιάδεηε ην πόδη πνπ έρεηε κπξνζηά. Σελ κία κέξα ην δεμί, ηελ άιιε ην αξηζηεξό. Μπνξείηε επίζεο λα θάλεηε ίδην αξηζκό ιπγηζκάησλ ζε θάζε πόδη. Απηό ζα βνεζήζεη ώζηε λα γπκλάδνληαη νκνηόκνξθα θαη ηα δύν. Η άζθεζε απηή γπκλάδεη νιόθιεξν ην πόδη. Σνλώλεη ηελ θνηιηά θαη ηε ξάρε. ηελ αξρή κπνξεί λα αηζζαλζείηε άβνια ηα γόλαηά ζαο. Η άζρεκε αίζζεζε ή ν ειαθξύο πόλνο ζηηο αξζξώζεηο πεξλάεη ζηγά ζηγά όζν δπλακώλνπλ νη κύεο. Σόηε απμήζηε ην ιύγηζκα ζηα γόλαηα ώζηε θάπνηε λα θηάζεηε λα ιπγίδεηε αξθεηά ηα πόδηα απμάλνληαο ηελ δύλακε θαη ηελ αληνρή ηνπο. Σν κέγηζην ιύγηζκα θαηνξζώλεηαη όηαλ ε θλήκε είλαη θάζεηε. Γηα κεγαιύηεξε αθόκε έληαζε κπνξείηε λα απμήζεηε ηελ απόζηαζε ησλ πνδηώλ κεηαμύ ηνπο θαη ηνλ ρξόλν πνπ παξακέλεηε ζηελ νξηαθή ζέζε. Πξνηηκάηε λα πεγαίλεηε από ηηο ζθάιεο. Σν ζώκα ζην αλέβαζκα πξέπεη λα είλαη όξζην θαη ην πέικα λα παηάεη νιόθιεξν ζην ζθαινπάηη. Πεξπαηάηε θαη αλαπλέεηε αξγά θαη ζηαζεξά γηα λα κελ εμαληιεζείηε. ηακαηήζηε λα πεγαίλεηε «θαη γηα θαηνύξεκα» κε ην απηνθίλεην. Πεξπαηήζηε όζν πεξηζζόηεξν γίλεηαη. Η πξνζπάζεηά ζαο λα γίλεηαη αλάινγα κε ηα ελεξγεηαθά ζθακπαλεβάζκαηα ηνπ ζώκαηόο ζαο. Πνιιή ελέξγεηα κεγάιε πξνζπάζεηα θαη ην αληίζεην. Αιιά κελ ηεκπειηάζεηε. β) Γεμηά - αξηζηεξά Σα πόδηα ζε δηάζηαζε. Όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε άζθεζε ιπγίδνπκε ην έλα γόλαην γέξλνληαο κία θνξά πξνο ηα δεμηά θαη κία πξνο ηα αξηζηεξά. ' απηή ηελ άζθεζε γπκλάδνληαη ηα πόδηα θαη ην πιάη ηεο θνηιηάο.

8 γ) Κύθινη (ζηύςηκν πεηζέηαο) κεηαηνπίζεηο ζηνπο ζπνλδύινπο. Σα πόδηα ζε δηάζηαζε θαη ηα ρέξηα ζε έθηαζε. Γπξίδνπκε αξγά πξνο ηα δεμηά, θνηηάδνληαο πάλσ από ηνλ ώκν. Δπαλεξρόκαζηε ζηελ αξρηθή ζέζε θαη θαηόπηλ γπξίδνπκε αξηζηεξά. Η θίλεζε κνηάδεη ζαλ θάπνηνο λα καο θξαηά από ηα πόδηα θαη ην θεθάιη θαη λα καο ζηύβεη. Απηή ε άζθεζε πξνθαιεί επιπγηζία ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Δπίζεο δηνξζώλεη κηθξέο 3) ΠΟΓΙΑ α) Πόδη κπξνζηά. Γπκλάδεη ηνπο θνηιηαθνύο θαη ηνπο ηεηξαθέθαινπο. β) Πόδη πιάγηα. Γπκλάδεη ην πιάη ηνπ ζώκαηνο. γ) Πόδη πίζσ. Γπκλάδεη ηνπο ξαρηαίνπο, ηνπο δηθέθαινπο θαη ηνπο γινπηηαίνπο κύεο.. Καη ζηηο ηξεηο αζθήζεηο ην πόδη ζεθώλεηαη αξγά κε ηελ δύλακε ησλ κπώλ (όρη θισηζηά), ελώ ην ππόινηπν ζώκα κέλεη θαηά ην δπλαηόλ θάζεην θαη ίζην. Aπμάλεηαη επίζεο ηελ αίζζεζε ηζνξξνπίαο. ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΑΚΗΔΙ α) Σν κσξό. Ξαπιώζηε ζε ζθιεξό πάησκα ή ζε ραιί. Πηάζηε ηα πόδηα ζαο όπσο θάλνπλ ηα κσξά. Κπιήζηε πξνο ηα δεμηά θαη κεηά πξνο η αξηζηεξά πηέδνληαο ηα πιεπξά ζην πάησκα. Αλαθνπθίδεη ηελ πιάηε θαη ηε κέζε.

9 β) Κνηιηαθνί. Ξαπιώζηε όπσο ζην ζρήκα. Αλαζεθώζηε ιίγα εθαηνζηά από ην πάησκα ην θεθάιη θαη ηνπο ώκνπο. Μπνξείηε ελαιιάμ λα ζεθώλεηε ηνλ έλαλ ζαο ώκν, ιίγν πεξηζζόηεξν από ηνλ άιινλ, γηα λα γπκλάδεηε θαη ηνπο πιάγηνπο θνηιηαθνύο. Κάλεηε αξθεηέο επαλαιήςεηο. γ) Πόδηα. Η άζθεζε ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο. Γίλεηαη κε ην ζώκα μαπισκέλν αλάζθεια, πιάη θαη κπξνύκπηα. Αλαζεθώλεηε αξγά ην πόδη. Καη εδώ κελ πηέδεηε αλ ππάξρεη πόλνο. ΥΔΙΡΟΜΑΛΑΞΔΙ Γηα λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία ραιάξσζεο ηεο πιάηεο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε κέζνδν ηά η ζ ν π. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λ αγνξάζεηε κία από ηηο εθδόζεηο πνπ θπθινθνξνύλ. ηάηζνπ ζεκαίλεη «πίεζε κε ην δάθηπιν». Δίλαη πνιύ ηζρπξό καζάδ. Η πίεζε θηάλεη βαζηά ζηνπο κύεο ζε αληίζεζε κε ηηο εληξηβέο πνπ θάλεηε ζπλήζσο θαη θνθθηλίδεηε ην δέξκα. Η ιεηηνπξγία ηνπ ζηεξίδεηαη ζε έλα απιό «θόιπν». Πηέδεηε κε ην δάρηπιν δπλαηά (όπσο ην θνπδνύλη). Θα βξείηε ζεκεία πνπ πνλάλε θάησ από ηελ πίεζε ηνπ ρεξηνύ ζαο. Απηά ηα ζεκεία είλαη πνπ δεκηνπξγνύλ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεηε. Πξνζέμηε γηαηί πνιιέο θνξέο λνηώζεηε πόλνπο ζην ζώκα ζαο, αιιά αλ πηέζεηε ην κέξνο απηό δελ αηζζάλεζηε ηίπνηε. Τπάξρνπλ «αληαλαθιαζηηθνί» πόλνη θαη ε πεγή ηνπο είλαη ηα ζεκεία πνπ πνλνύλ θάησ από πίεζε. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ πνιιέο θνξέο ηα έκπιαζηξα δελ αλαθνπθίδνπλ. «Πνλάηε» αιινύ θαη βάδεηε ην έκπιαζηξν ζε ιάζνο κέξνο. Η πίεζε γίλεηαη κε έλα δάρηπιν, κε δύν, κε ηελ θόςε ηεο παιάκεο, κε ρηππήκαηα κε ηηο παιάκεο ή ηα θόηζηα ησλ δαρηύισλ θαη γεληθά όπσο ζαο βνιεύεη. Με ιίγε εκπεηξία ζ αξρίζεηε λα μερσξίδεηε ηνλ ηξόπν πίεζεο πνπ ρξεηάδεζηε ζε θάζε πεξίπησζε. Όηαλ έρεηε πξόβιεκα ζε θάπνηα άξζξσζε από δνπιεηά, ρηύπεκα ή ζηξακπνύιεγκα πξέπεη λα βξείηε ηνπο κύεο πνπ πεξηβάιινπλ ηελ άξζξσζε θαη έρνπλ ηξαπκαηηζηεί, είλαη ηελησκέλνη θαη πνλάλε. Όζν πεξηζζόηεξν ηνπο ραιαξώλεηε ηόζν πην θαιά ζα είλαη θαη ε «πνλεκέλε» άξζξσζε. Αλ αθήζεηε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα λα «πνιπθαηξίζνπλ» ε ζεξαπεία ζαο κεηά ζα είλαη καθξνρξόληα θαη ακθίβνιε αθνύ ζα έρεηε δεκηνπξγήζεη ζηηο αξζξώζεηο ζαο πηζαλόλ κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο. Πνιιέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο «ζεξαπείαο» ζαο κε ηηο αζθήζεηο θαη ην καζάδ, εκθαλίδεηαη πόλνο θαη δπζθακςία αληί γηα ην ζπλεζηζκέλν αίζζεκα ραιάξσζεο ή ρεηξνηεξεύνπλ θάπνηα ζπκπηώκαηα πνπ έρεηε. Απηό ίζσο λα νθείιεηαη ζηηο εμήο αηηίεο: α) Κάλαηε θάηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο πνπ ρεηξνηέξεςε ηπραία ην πξόβιεκά ζαο. β) Τπεξβάιιαηε ζηηο αζθήζεηο ή ζηηο πηέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζάδ. γ) Δίλαη θπζηνινγηθή, αλ θαη ζρεηηθά ζπάληα, αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνύ θαη νθείιεηαη ζηε ζεξαπεπηηθή θηλεηνπνίεζή ηνπ. Κάπνηεο θνξέο έρνπλ παξνπζηαζζεί αηκαηώκαηα (όπσο ζηηο βεληνύδεο) ελώ έρεη ηύρεη κεηά ηελ πίεζε λα βγνπλ θνπζθάιεο ζηα δάρηπια πνπ πηέζζεθαλ ζην ζεκείν γηα ην ηξαρειηθό αληαλαθιαζηηθό. Πξέπεη λα κάζεηε λα μερσξίδεηε ηη ζπκβαίλεη, ώζηε λα δηνξζώζεηε ην πηζαλό ιάζνο ζαο. Παξαθάησ παξαζέησ θαηάινγν κε ηα βαζηθά ζεκεία πνπ πξέπεη λα ςάμεηε. Υξεζηκεύνπλ ζε όια ηα ζπκπηώκαηα πνπ αλαθέξακε ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ. Θα βξείηε δπλαηνύο πόλνπο αλάινγνπο κε ηελ έληαζε ηνπ πξνβιήκαηόο ζαο.

10 Σα ζεκεία είλαη ζπκκεηξηθά θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ ζώκαηνο. Παξάγεηαη γξήγνξε αλαθνύθηζε. Δπαλαιακβάλσ όηη αλ έρεηε πξόβιεκα ζε κία άξζξσζε, ηόηε πξέπεη λα ςάμεηε ηνπο κύεο πνπ ηελ θηλνύλ. Οη πεξηζζόηεξεο «αξζξίηηδεο» νη νπνίεο είλαη αγλώζηνπ αηηηνινγίαο, νθείινληαη ζηελ ππεξβνιηθή έληαζε ησλ κπώλ. Η άξζξσζε δέρεηαη κεγαιύηεξεο δπλάκεηο από απηέο πνπ κπνξεί λα αληέμεη. Σν ρεηξόηεξν είλαη όηη νη δπλάκεηο απηέο αζθνύληαη ζηηο αξζξώζεηο νιόθιεξν ην 24σξν, είηε δνπιεύεηε είηε θνηκάζηε. Σν απνηέιεζκα είλαη λα αξρίζεη πόλνο, δπζθακςία θαη πξήμηκν. Έηζη ζηγά ζηγά ε άξζξσζε θζείξεηαη θαη ν άξξσζηνο κπαίλεη ζηνλ θαηάινγν ησλ «αληάησο αζζελνύλησλ». 1) ΑΤΣΙ: Σζηκπήζηε ην πηεξύγην κε ηα δάρηπιά ζαο. 2) ΙΝΙΑΚΟ ΟΣΟΤΝ: Πίζσ από ην απηί βξίζθεηαη έλα ιαθθάθη πνπ πνλάεη πνιύ (ζπλήζσο). 3) ΒΑΗ ΚΡΑΝΙΟΤ: Δθεί πνπ ηειεηώλεη ην θξαλίν θαη αξρίδεη ν ζβέξθνο δεκηνπξγείηαη κηα εζνρή. Πηέζηε όιε ηε γξακκή από ην έλα απηί κέρξη ην άιιν. 4) ΠΛΑΙ ΣΟΤ ΛΑΙΜΟΤ: Κάησ από ην απηί κέρξη ηνλ ώκν. 5) ΒΔΡΚΟ: Με ην δεμί ρέξη πηέδεηε αξηζηεξά θαη αληίζεηα. Απηό γίλεηαη πεξλώληαο ην ρέξη πάλσ από ηνλ ζβέξθν 6) ΧΜΟ: Με ην δεμί ρέξη πηέδεηε ηνλ αξηζηεξό ώκν θαη αληίζεηα. 7) ΠΟΝΓΤΛΙΚΗ ΣΗΛΗ: ηελ επόκελε ζειίδα ππάξρνπλ νδεγίεο εηδηθά γηα ηελ πιάηε, ε νπνία είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ θαιή θαηάζηαζή ζαο.. 8) ΠΛΔΤΡΑ: Δθεί πνπ ηειεηώλνπλ νη ξαρηαίνη κύεο θαη θαίλνληαη ηα πιεπξά, δεκηνπξγείηαη κηα εζνρή. Δθεί κπνξείηε λα βξείηε ηελησκέλνπο «ζπάγγνπο» πνπ πνλάλε. Η πίεζε ζε απηά ηα ζεκεία αλαθνπθίδεη ηε κέζε. 9) ΓΟΦΟ: Δθεί πνπ γίλνληαη νη ελέζεηο. Πηέδνπκε κε δάρηπιν ή μύιν ή ρηππάκε κε ηε γξνζηά καο. Αλαθνπθίδεη ηε ιεθάλε θαη ηελ κέζε ραιαξώλνληαο ιίγν ηνλ ιαγσλνςσΐηε. Φάμηε επίζεο ην θόθαιν ηεο ιεθάλεο γηα λα αλαθαιύςεηε επώδπλα ζεκεία. 10) ΛΑΚΚΟ ΠΙΧ ΑΠΟ ΣΟ ΓΟΝΑΣΟ: Η πίεζε πίζσ από ην γόλαην αλαθνπθίδεη ηνπο πόλνπο ηεο κέζεο. 11) ΓΑΜΠΑ: Η πίεζε ή ην ρηύπεκα αλαθνπθίδεη ηα πόδηα θαη ηε κέζε. Γηα πξόβιεκα ζηνπο αζηξάγαινπο πηέζηε θαηά κήθνο ηνπ θαιακηνύ πξνο ηελ πιεπξά πνπ «βιέπεη» ζην άιιν πόδη.

11 ΠΟΝΓΤΛΗΚΖ ΣΖΛΖ Η πίεζε δεμηά θαη αξηζηεξά ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε κπνξεί λα γίλεη ζε κία γσλία ζην ζπίηη. Αθνπκπάηε ζηε γσλία δίπια ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη αλεβνθαηεβάδεηε ην ζώκα ζαο όπσο ζην ζρήκα. Αλ έρεηε θάπνηνλ λα ζαο βνεζήζεη κπνξείηε λα μαπιώζεηε κπξνύκπηα γηα λα ζαο θάλεη ην καζάδ ζηελ πιάηε. Με ηε γσλία όκσο δελ εμαξηάζηε από θαλέλαλ. Όια ηα ππόινηπα παηήκαηα γίλνληαη κε ηα ρέξηα ζαο ρσξίο βνήζεηα. Σέινο, επαλαιακβάλσ όηη κε ην λα δηαβάδεηε κόλν απηέο ηηο ζειίδεο, δελ θεξδίδεηε ηίπνηε. Θα πξέπεη λα ηηο βάιεηε ζε ΔΦΑΡΜΟΓΗ. ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΟΠΟΙΣ ΚΤΩΝΤΑΙ Τπόδεημε: Αλ έρεηε πξόβιεκα ζηνπο θαξπνύο ησλ ρεξηώλ, εθηόο ησλ άιισλ κπνξείηε λα θάλεηε καζάδ ζηνπο κύεο ηνπ ζηήζνπο. Καλόλεο αληαλαθιαζηηθήο πίεζεο Απαγνξεύεηαη ζε εγθύνπο, ζε όπνηνλ μππλά ζνβαξά άξξσζηνο, ζε όπνηνλ παίξλεη θάξκαθα, γηα ρξόληεο αζζέλεηεο (θαξθίλνο, δηαβήηεο θιπ.), ζε θαξδηαθνύο θαη όζνπο έρνπλ βεκαηνδόηε ή άιινπο ξπζκηζηηθνύο κεραληζκνύο. Απνθύγεηε ηελ πίεζε ζε νπιέο, ειηέο, ζπαζίκαηα θιπ. Πεξηκέλεηε 4 ώξεο αλ πήξαηε θάξκαθα, λαξθσηηθά, αιθνόι. Πεξηκέλεηε κηζή ώξα κεηά ην δεζηό κπάλην, βαξηά δνπιεηά ή θαγεηό. Γίλεηαη 3-4 θνξέο ηελ εκέξα. Με ην δάρηπιν ή έλα ζηπιό ςάμηε γηα ζεκεία (ζπλήζσο κνηάδνπλ κε θαθέο) πνπ πνλνύλ όηαλ ηα πηέζεηε. Κάλνληαο καζάδ ζε απηά ηα ζεκεία, βνεζάηε ηα αληίζηνηρα όξγαλα λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ. Τπάξρεη πνιύο πόλνο όηαλ θάπνην όξγαλν είλαη άξξσζην, θαη ιηγνζηεύεη κε ηνλ θαηξό αλάινγα κε ηελ πξόνδν ηεο πγείαο ηνπ νξγάλνπ. Βνεζάεη επίζεο λα πεξπαηάηε ή λα ηξέρεηε μππόιεηνη όηαλ ν θαηξόο ην επηηξέπεη. ηελ αξρή, κέρξη λα ζπλεζίζνπλ ηα πέικαηά ζαο, πξνηηκήζηε γθαδόλ, καιαθό ρώκα ή ηνλ δηάδξνκν ηνπ γεπέδνπ. Δθηόο ηνπ όηη ελεξγνπνηείηε όιν ην ζώκα ζαο, επηπιένο μεθνξηώλεζηε ηνλ πιενλάδνληα ζεηηθό ειεθηξηζκό κε ηνλ νπνίν θνξηηδόκαζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Θα αηζηαλζείηε πνιύ θαιύηεξα ινπζκέλνη κε ην αξλεηηθό θνξηίν ηεο γεο. Δπίινγνο Οη αζθήζεηο θαη ην καζάδ έρνπλ πξνιεπηηθό ραξαθηήξα. Βνεζήζηε ηνλ νξγαληζκό ζαο λα βξίζθεηαη ζε κία ζηνηρεησδώο θαιή θαηάζηαζε, νύησο ώζηε λα κπνξεί λα μεπεξλά ηηο θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο, λα κελ πνλάεη θαη έηζη λα πάςεηε λα είζηε θαηαλαισηέο παπζίπνλσλ. Δθαξκόζηε θαζεκεξηλά ηηο νδεγίεο απηνύ ηνπ έληππνπ. Λίγα ιεπηά θάζε κέξα (ράλεηε άθζνλν ρξόλν κπξνζηά ζηελ ηειεόξαζε ή ζε ραδέο δξαζηεξηόηεηεο) αξθνύλ γηα λα πάςεηε ζηαδηαθά λα ππνθέξεηε. Γελ ππάξρεη δηθαηνινγία όηαλ κπνξείηε λα εθαξκόζεηε ηηο νδεγίεο απηέο ελώ βιέπεηε ηηο εηδήζεηο ή ελώ αθνύηε κνπζηθή. Πξνζπαζήζηε επίζεο ζηγά ζηγά λα ζπλεζίζεηε λα θάλεηε κπάλην κε ην ζθέην θξύν λεξό ηεο βξύζεο ρεηκώλα-θαινθαίξη. Γελ είλαη δύζθνιν. αο ην ιέσ εγώ πνπ αθόκε θαη ην θαινθαίξη πιελόκνπλ κε δεζηό. Σν θξύν λεξό (όρη «ζπαζκέλν» κε δεζηό)πξνθαιεί κεγάιε ραιάξσζε ζηνπο κύεο, απμάλεη ηελ αληνρή ζαο ζην θξύν θαη ζαο δσληαλεύεη ζε απίζηεπην βαζκό. Λνύζεηε θαη μεπιύλεηε ην θεθάιη. απνπλίζηε δηαδνρηθά ρέξηα, πόδηα θαη κεηά ην ζώκα. Έπεηηα μεπιπζείηε κε ηελ ίδηα ζεηξά.

12 Αλ γηα θάπνην ιόγν ζέιεηε λα θάλεηε δεζηό κπάλην, ηόηε κελ βγείηε έμσ αλ δελ έρνπλ πεξάζεη αξθεηέο ώξεο. Πξέπεη επίζεο λα είζηε θαιά ληπκέλνη κέζα ζην ζπίηη κέρξη λα ζηεγλώζεηε ηειείσο. Όρη θαηάρξεζε ζην πηζηνιάθη ησλ καιιηώλ. ηελ αξρή ίζσο αληηκεησπίζεηε αλεμήγεηεο θξίζεηο γξίπεο. Έπεηηα ζα αηζζάλεζηε όηη δελ θξπώλεηε. Σέινο όηαλ ν νξγαληζκόο ζαο ζπλεζίζεη ην θξύν λεξό ζα αληηδξάηε πιένλ θπζηνινγηθά ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην θπξηόηεξν: Θα μεράζεηε πιένλ ηα ηαθηηθά εηήζηα θξπώκαηα κε θξεβαηώκαηα, ππξεηνύο, κπνπθώκαηα, βήρεο θαη αληηβησηηθά. ΔΠΙΛΟΓΟ Σν ρεηξόηεξν πξάγκα πνπ κπνξείο λα πάζεηο είλαη ην λα κελ ζε αθνύεη θαλείο. Σν ρεηξόηεξν πξάγκα πνπ κπνξείο λα πάζεηο είλαη ην λα κελ πξαγκαηνπνηείηαη ε επηζπκία ζνπ. Σν ρεηξόηεξν πξάγκα πνπ κπνξείο λα πάζεηο είλαη λα ζέιεηο θαη λα κελ κπνξείο. Παξαθαιώ αο εθαξκόζεη θάπνηνο απηέο ηηο νδεγίεο.

13

14

15

16

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α Ρνδόπεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο

εκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α Ρνδόπεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο εκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α Ρνδόπεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο Μαπξίδεο Γεώξγηνο Υαηδόπνπινο Γεώξγηνο Κνκνηελή Μάξηηνο 2015 Πξνζέξκαλζε Η πξνζέξκαλζε ζηελ επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε πεξηιακβάλεη απιό ηξέμηκν,

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα